NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 3/únor/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 11. února 2011 Spor města s VETTem V záležitosti sporu města Česká Lípa a společnosti VETT, a.s., obdrželo dne město Česká Lípa usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , kterým k dovolání města Česká Lípa zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne (o zastavení řízení a postoupení věci Krajskému úřadu Libereckého kraje) a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení. Nejvyšší soud ČR v uvedeném rozhodnutí jednoznačně dovodil, že pravomoc k projednání sporu mají obecné soudy a nikoliv správní orgány, jak původně ve zrušeném usnesení rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec. Proto bude nyní muset tento soud záležitost znovu jako odvolací soud posoudit a nově rozhodnout, zda je odvolání společnosti VETT, a.s. podané proti mezitímnímu rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne důvodné či nikoliv. Mezitímním rozsudkem přitom Okresní soud v České Lípě jako soud prvního stupně rozhodl, že nárok uplatněný městem Česká Lípa proti společnosti VETT, a.s. je do základu důvodný. V návaznosti na právní závěry uvedené v usnesení Nejvyššího soudu ČR bude město Česká Lípa samozřejmě usilovat o zrušení dokončení na str. 2 Staropražský večer aneb 30. léta byl dramaturgický podtitul letošního ročníku Reprezentačního plesu města Česká Lípa, který ve spolupráci s příspěvkovou organizací Kultura Česká Lípa uspořádalo město 28. ledna v KD Crystal. Dobově laděnou atmosféru podtrhl nejenom program, ale také stylová plesová róba mnoha hostů. Stylové bylo i tradiční uvítání starostkou města Hanou Moudrou a místostarosty Jiřím Kočandrlem a Tomášem Vlčkem, neboť každá dáma od představitelů města obdržela cigaretovou špičku a pán čibuk, jako dobovou rekvizitu společenského života 30. let minulého století. (Více fotografií z plesu najdete v MN na str. 7 a na Z bloku starostky Školáci už mají za sebou první pololetí a na českolipských základních školách se 11. února koná zápis do prvních tříd už pro příští školní rok. Právě zápis nám jasně odpoví, kolik žáků v příštím školním roce nastoupí do našich základních škol. Jako zřizovatelé si pochopitelně přejeme, aby počet prvňáků v České Lípě neklesal a ve školách žáci neubývali. Podle demografického vývoje se zdá, že základní školství se už s těmi největšími propady vypořádalo a žádná velká překvapení nás v nejbližších letech nečekají. Problém ubývajících žáků však v České republice v tuto chvíli řeší střední školství, respektive zřizovatelé, kterými jsou kraje. Výjimkou proto není ani Liberecký kraj, o jehož navržené optimalizaci středního školství se v posledních týdnech také hodně diskutuje. S návrhem optimalizace a s konkrétními kroky, které kraj navrhuje pro náš okres, jste se mohli seznámit v minulém vydání MN. Osobně se domnívám, že střední školství musí doznat určitých změn a úprav v návaznosti na reálné podmínky. Kromě klesajícího počtu studentů by však měla být rozhodující také oborová skladba, kvalita výuky a s tím související to, jak se studenti po absolvování školy uplatňují v praxi anebo v dalším studiu. Dříve než se k navržené optimalizaci vyjádří krajští zastupitelé, mohli se k ní vyjadřovat jak samotné školy, kterých se týká, tak města a obce. Možnosti proto využilo také město Česká Lípa, které nesouhlasí se zrušením Střední odborné školy v Lužické ulici, jejíž obory by měly být podle optimalizace převedeny do Doks. Domníváme se, že tímto krokem by řada studentů musela zcela zbytečně začít dojíždět do školy a těm, co již dnes na tuto školu dojíždějí do České Lípy, se zkomplikuje spojení natolik, že na ní nebudou chtít vůbec studovat. Například dojíždět ze Cvikova až do Doks nemá logiku. Tento krok proto v rámci českolipského okresu nelze považovat za optimalizaci ale za komplikaci v dostupnosti vzdělání pro většinu studentů této školy. V tomto směru budu proto proti návrhu vystupovat i jako krajská zastupitelka. Všem žákům, studentům a pedagogům pak přeji hezké jarní prázdniny. Hana Moudrá

2 č. 3 z radnice únor 2011 Upozornění k místnímu poplatku za komunální odpad Oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek připomíná, že od 1. ledna 2010 byl zrušen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek se tedy již druhým rokem neplatí. Doporučujeme proto občanům, kteří mají k placení tohoto místního poplatku zřízen trvalý příkaz a nemají nedoplatek z dřívější doby, aby si trvalý příkaz zrušili. Zároveň upozorňujeme, že městský úřad bude v letošním roce pokračovat ve vymáhání nedoplatků na tomto místním poplatku z dřívějších let. Všem, kdo si nejsou jisti, zda mají poplatek do roku 2009 uhrazen, proto doporučujeme, aby si to ověřili u příslušných pracovnic městského úřadu na telefonních číslech , nebo Jan HLUŠTÍK Spor města s VETTem pokračování ze str. 1 všech z jeho pohledu nepříznivých rozhodnutí vydaných v mezidobí Krajským úřadem Libereckého kraje či Ministerstvem dopravy ČR. Spor o zaplacení peněžité pohledávky ve výši ,68 Kč vzniklé při provozování MAD v České Lípě v období vede město Česká Lípa s bývalým provozovatelem Městské autobusové dopravy v České Lípě firmou VETT, a.s. již od roku Výše této úhrady, kterou po bývalém provozovateli požaduje město, byla vypočtena na základě auditu, který si město nechalo v roce 2007 zpracovat, podle průměrných cen jiných dopravců uplatňovaných při provozu MAD v jiných městech na území ČR. Přesnou výši úhrady by měl určit soud. Ve zmíněném období firma VETT, a.s. obdržela za své dopravní služby zaplaceno od cestujících i města Česká Lípa podstatně více, než kolik činila hodnota jí poskytnutých dopravních služeb. Rozdíl mezi získanými prostředky a hodnotou poskytnutých služeb by proto měla firma VETT, a.s. městu Česká Lípa vrátit, či alespoň věrohodně doložit, proč byly její ceny na kilometr tak vysoké (cena v roce 2003: 71,29 Kč/km /průměr ČR: 32,6 Kč/km, cena v roce 2004: 96,-Kč/km/ průměr ČR: 34,66 Kč/km, cena v roce 2005: 78,73 Kč/km/průměr ČR: 37,27 Kč/km, cena v roce 2006: 77,75 Kč/km/průměr ČR: 33,82 Kč/km. Teprve v roce 2007 uplatnila firma VETT, a.s. na neustálé naléhání ze strany města Česká Lípa ceny odpovídající hodnotě jí poskytovaných služeb, a to v částce přibližně 36,-Kč/km). Firma VETT, a.s. ale rozdíl částek vrátit odmítá a výši svých cen též dosud věrohodně nedoložila. Město Česká Lípa proto požaduje vrácení části přijatých prostředků, či alespoň řádné vyúčtování všech přijatých prostředků. Své služby firma VETT, a.s. neposkytuje městu od roku 2008, kdy oznámila, že další provoz MAD ukončuje. To také bez souhlasu města Česká Lípa prakticky ze dne na den provedla a následně rozprodala veškerý svůj vozový park, kterým provoz MAD zajišťovala, a to včetně autobusů, na jejichž nákup od města Česká Lípa obdržela dotace. Tímto postupem firma VETT, a.s. podle města porušila své právní povinnosti a především přinutila město Česká Lípa, aby k zajišťování provozu MAD začalo využívat služeb náhradního dopravce město Česká Lípa žaluje firmu Vett Okresní soud v České Lípě mezitímním rozsudkem rozhoduje, že nárok žalobce na zaplacení částky ,68 Kč je co do základu důvodný 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem, k němuž se odvolala žalovaná strana, rozhodnutí okresního soudu zrušil, soudní řízení zastavil a věc postoupil Krajskému úřadu pro Liberecký kraj jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, který následně rozhodl, že smlouva města s dopravcem je platná a Česká Lípa nemá na požadované peníze nárok Nejvyšší soud ČR, na který se obrátilo město Česká Lípa, rozhodnutí krajského soudu ruší a vrací projednání sporu ke krajskému soudu. Videozáznam ze zasedání ZM Zastupitelstvo města Česká Lípa si na svém lednovém zasedání odsouhlasilo doplnění svého jednacího řádu. Na základě této úpravy bude z každého zasedání ZM pořízen audiovizuální záznam, který bude následně veřejnosti zpřístupněn na městském webu. Veřejnost se tak již nyní může na podívat na záznam z lednového zasedání, ze kterého po odsouhlasení změny jednacího řádu byl pořízen i první videozáznam. Podle ust. 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je jednání zastupitelstva veřejné. Aby i občanům, kteří se jednání nemohou zúčastnit osobně, město umožnilo jeho zhlédnutí, byl zastupitelstvu předložen návrh na úpravu jednacího řádu, bez níž by nebylo možné záznam pořídit, neboť jeho dosavadní jednací řád umožňoval pořizování záznamu zvukového, nikoliv obrazového. Na to, že z jednání zastupitelstva je pořizován audiovizuální záznam, který bude umístěn na internetových stránkách, je před vstupem do zasedací místnosti zastupitelstva města upozorněna i veřejnost. Každý Město Česká Lípa připravuje nová podrobná pravidla vymezující prodeje a pronájmy obecního majetku a to včetně předem nastavených cenových pravidel. Hlavním smyslem je vytvoření transparentních předem stanovených podmínek, jejichž nedílnou součástí budou ceníky zohledňující několik aspektů, které hodnotu prodávané či pronajímané nemovitosti ovlivňují. Zastupitelstvo města Česká Lípa by se tak už na svém únorovém zasedání mělo zabývat připraveným návrhem cen pro prodej obecních pozemků. Tím se na svém lednovém jednání zabýval rovněž výbor pro pronájem a prodej nemovitostí, který jej doporučuje ke schválení. V navrženém ceníku pro prodej pozemků je katastr města rozdělen do tří kategorií podle lokality a dostupnosti z centra města. I v těchto třech občan svým vstupem do zasedací místnosti pak na základě upozornění umístěného u vstupních dveří poskytne městu tzv. konkludentním způsobem svolení k pořízení záznamu a k jeho použití na internetu. Aby se město tímto krokem nedopustilo porušení platné legislativy, konzultovalo pořizování audiovizuálního záznamu a především jeho zveřejnění na stránkách města jak s Úřadem pro ochranu osobních údajů tak Krajským úřadem Libereckého kraje a Ministerstvem vnitra ČR. Po technické stránce zajišťuje pořízení i zpracování audiovizuálního záznamu Českolipská informační společnost s.r.o. (dceřiná společnost města). Ta celý záznam z každého jednání i sestříhá podle projednávaných bodů a pak jednotlivé záznamy k projednávaným bodům umístí na internet. V sekci samospráva si pak každý návštěvník může spustit i příslušný audiovizuální záznam z jednání ZM, který lze přehrát buď celý nebo po jednotlivých bodech, rozdělených v PlayListu podle programu jednání. Každý nový záznam by se měl na internetu objevit vzhledem ke zpracování zhruba 3 až 4 dny po zasedání ZM. (ema) Prodeje a pronájmy katastrálních kategoriích jsou potom ceny dále rozděleny do tří základních skupin a to s ohledem na charakter pozemku a jeho výměru. Vyšší je tak v návrhu cena stavební parcely nacházející se v České Lípě oproti ceně parcely například v Dobranově nebo v Písečné. Podobné je to i s cenou ostatních pozemků nebo u dokupů do výměry 100m 2, přičemž tyto dokupy jsou samozřejmě mnohem levnější než ceny pozemků určených na stavbu. Kromě toho navržený ceník pamatuje i na další rozpětí ve výši 30%, kdy základní cenu může v plusu navýšit například to, že je předmětný pozemek zasíťovaný, anebo naopak cenu může snížit to, že pozemek je zatížen věcným břemenem, je svažitý anebo podmáčený. (Více viz. materiály k jednání ZM dne , které jsou zveřejněny v sekci samospráva na Příští vydání MN je 25. února Uzávěrka tohoto čísla je

3 investice únor 2011 č. 3 Protipovodňový monitorovací a varovný systém Město Česká Lípa se bude ucházet o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na vybudování protipovodňového monitorovacího a varovného systému v našem městě. Vyplynulo to z lednového jednání zastupitelstva města, které odsouhlasilo zpracování příslušného projektu právě za účelem předložení žádosti o poskytnutí dotace z fondů EU. Předpovědní povodňová služba je zabezpečována Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) ve spolupráci se správci vodohospodářsky významných vodních toků. Výskyt průběhu povodní z posledních let však ukázal, že v případě malých toků a povodí je tento systém nedostačující. Pro tyto případy je vhodné měřící systémy provozované ČHMÚ a případně správci toků kombinovat s lokálními výstražnými systémy. Jedná se nejčastěji o monitoring stavů hladin a srážek v zájmových územích zřizovaný obcemi pro potřeby místního varování o mimořádné srážkové nebo povodňové situaci. S ohledem na existenci potenciálního rizika povodní a následného ohrožení života, zdraví a majetku obyvatel se jeví jako vhodné vybudovat protipovodňový monitorovací a varovný systém i pro město Česká Lípa a zejména jeho přidružené obce s cílem informovat povodňové orgány a ostatní účastníky povodňové ochrany o nebezpečí vzniku povodně a jejím vývoji. Zkušenosti z jiných míst v ČR, kde jsou lokální výstražné systémy využívány již téměř 10 let, svědčí o tom, že jsou důležitým zdrojem informací o aktuálním průběhu srážek a situaci na sledovaných vodních tocích v daném území. Protipovodňový monitorovací a varovný systém města Česká Lípa by tak měl být začleněn do Jednotného systému vyrozumění a varování a měl by sloužit k zajištění některých povinností, které orgánům města ukládá v případě povodňového ohrožení platná legislativa. Rádi bychom využili toho, že projekty zaměřené na omezování rizik spojených s povodní je možné spolufinancovat z evropských zdrojů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, z priority nazvané Zlepšení systémů povodňové služby. Právě tento program budování podobných varovných systémů podporuje, ale k tomu, abychom se mohli o dotaci ucházet, potřebujeme mít komplexně zpracovaný projekt, vysvětluje rozhodnutí zastupitelstva starostka Hana Moudrá. Předmětem projektu Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa bude kompletní dodávka a montáž protipovodňového monitorovacího a informačního systému a jeho uvedení do provozu v relevantních lokalitách a to minimálně v rozsahu: - Systém včasného varování (měřiče srážek, čidla monitorování hladin vodních toků) - Varovný a vyrozumívací systém (síť bezdrátových akustických hlásičů) - Digitální povodňový plán (aktualizace). Odhad celkových nákladů na realizaci projektu činí cca ,- Kč, ale přesněji bude cena specifikována na základě výsledku zpracované technicko ekonomické studie (jedna z povinných příloh k žádosti o dotaci) definující technické řešení a finanční náročnosti činností spojených s realizací i budoucím provozem, kde bude kladen důraz na minimalizaci provozních nákladů. Finanční spoluúčast města Česká Lípa v tomto projektu se dle podmínek Operačního programu předpokládá ve výši cca 10% z celkových nákladů projektu. Náklady spojené s přípravou projektu budou hrazeny z rozpočtu ORMI z položky Příprava staveb a v případě získání dotace jsou tzv. uznatelnou položkou. V případě, že město Česká Lípa bude s žádostí o dotaci úspěšné, předpokládá se realizace projektu v letech (red) Přidělení veřejné zakázky Komplexní pojištění města Veřejnou zakázku na Komplexní pojištění města Česká Lípa bude od letošního dubna až do konce března roku 2015 zajišťovat Kooperativa pojišťovna a.s. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo města Česká Lípa, když na svém lednovém zasedání odsouhlasilo přidělení této veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení akciové společnosti Kooperativa pojišťovna. Celková výše pojistného pro období od do činí ,- Kč. Zadávací řízení na veřejnou zakázku (dále jen VZ) na pojištění majetku města Česká Lípa i jeho příspěvkových organizací po dobu 4 let připravil na počátku října 2010 odbor rozvoje, majetku a investic. Podobně jako v případě připravované zakázky na nákup elektrické energie i v tomto případě se vedení města rozhodlo, že služby spojené s pojištěním hodlá zajistit komplexně, a to jak pro město tak pro všechny jeho příspěvkové organizace, aby docílilo co nejvýhodnějších pojistných podmínek. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek pak obdržel celkem 4 nabídky. Hodnotící komise jmenovaná starostkou města hodnotila nabídky podle výše nabídkové ceny (80 %) a výše bonifikace (20 %). Dle výsledného pořadí nabídek hodnotící komise doporučila přidělit veřejnou zakázku uchazeči č. 4 Kooperativa pojišťovna a.s. a s vybraným uchazečem uzavřít pojistné smlouvy v celkové výši ,- Kč, neboť nabídka tohoto pojistitele byla nejvýhodnější. Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého i nemovitého majetku města Česká Lípa a jím zřizovaných příspěvkových organizací, havarijní pojištění všech vozidel, povinné ručení všech vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu pro město Česká Lípa a jím zřizované příspěvkové organizace. Celková částka pojistného za období od do se skládá z: a) pojištění movitého i nemovitého majetku a odpovědnosti za škody města Česká Lípa a jím zřizovaných příspěvkových organizací (celková částka pojistného za celé pojistné období činí ,- Kč) b) havarijní pojištění (celková částka pojistného za celé pojistné období činí ,- Kč) c) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (celková částka pojistného za celé pojistné období činí ,- Kč) Finanční prostředky na platbu pojistného za rok 2011 jsou zařazeny do rozpočtu ORMI na rok 2011 v dostatečné výši. Platby pojistného budou uskutečňovány formou čtvrtletních splátek. Podle vnitřního předpisu, platného v době zahájení zadávacího řízení, schvalovala výsledek zadávacích řízení Rada města Česká Lípa a i v této věci by mělo rozhodnutí příslušet jí. Avšak s ohledem na závažnost řešené problematiky, dlouhodobost smluvního vztahu a finanční objem zakázky se Rada města Česká Lípa rozhodla postupovat i u této VZ podle usnesení č. 18/2010, které Zastupitelstvo města Česká Lípa přijalo dne a na základě něhož si vyhradilo pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv s finančním objemem větším jak 1 mil. Kč. Proto se přidělením zakázky zabývalo zastupitelstvo a podpořilo návrh hodnotící komise. (red) uchazeč název společnosti nabídková bonifikace dosažené výsledné číslo cena v Kč body pořadí 1. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s , , ČSOB pojišťovna, a. s , , Česká pojišťovna, a. s , , Kooperativa pojišťovna, a. s , Vienna Insurance Group 3

4 č. 3 z radnice únor 2011 Sběr bioodpadu pokračuje I v letošním roce bude v České Lípě pokračovat sběr bioodpadu a to ve stejném rozsahu jako vloni, kdy bylo do sběru bioodpadu v České Lípě zapojeno již 600 domácností z lokalit Svárov, Slovanka a Holý vrch. Svoz probíhal od dubna do konce listopadu a za toto období bylo odvezeno a následně upraveno celkem 342 tun bioodpadu ze zahrádek a domácností. Jak připomíná Milan Blecha z odboru rozvoje města, majetku a investic, tento projekt zaměřený na likvidaci bioodpadu byl v České Lípě zahájen v roce 2008 pilotním projektem. Od té doby do konce roku 2010 bylo již svezeno a upraveno 762 t biologicky rozložitelného odpadu. Tento odpad tak neskončil na skládce, ale po Základní škola na Slovance otevřela novou počítačovou učebnu, na jejíž vybavení jí přispělo město. V učebně je kromě 34 notebooků napojených k internetu a místní síti také interaktivní tabule. Její největší předností pak je, že se v ní může učit plný počet dětí ve třídě, které mají na Slovance v průměru právě 34 dětí. Celkové náklady na moderní počítačové vybavení dosáhly 250 tisíc korun a z toho si cca 84 tisíc korun pokryla sama škola, která na slavnostní otevření počítačové učebny přizvala ve středu představitele města, starostku Hanu Moudrou a místostarosty Jiřího Kočandrleho a Tomáš Vlčka. Foto: Eva Markgrafová Na základě nařízení vlády, kterým se snižuje v průměru o 5% také výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, revokovalo českolipské zastupitelstvo na svém lednovém zasedání prosincové usnesení v části týkající se stanovení odměny neuvolněného člena zastupitelstva města. Při původním stanovení výše odměn vyjma funkce člena zastupitelstva českolipské zastupitelstvo nevyužilo možnosti vyplácet odměny v maximální výši. Revokací byla proto nově upravena pouze měsíční odměna člena zastupitelstva zpracování na kompost byl použit při rekultivacích, nebo jako hnojivo. Vzhledem k finančním možnostem města nebude počet nádob pro letošek dále rozšiřován, a proto bude probíhat i ve stejných lokalitách, kde svoz bioodpadu probíhal již vloni. Jeho svoz bude rovněž probíhat tak jako loni vždy v pátek odpoledne, a to od 1.dubna do 25. listopadu. Pro informaci účastníkům projektu připomínáme, že do hnědých nádob lze odkládat zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně, travní hmotu, plevel, listí, shnilé ovoce, malé nebo drcené větve, hobliny a piliny. Naopak do nádob nepatří komunální odpad, živočišné zbytky, exkrementy zvířat, papír, plasty, sklo a nebezpečné odpady. MB Odměny zastupitelů a to z 870 Kč na 827 Kč. Ostatní stanovené výše měsíčních odměn pro radní, předsedy a členy výborů a komisí ani po 5% snížení maxima dle nařízení vlády nedosahují. Byly proto zachovány v následující výši: člen rady města 2200 Kč předseda výboru nebo komise 2100 Kč člen výboru nebo komise 1800 Kč V platnosti zůstává i to, že v případě souběhu výkonu několika uvedených funkcí se měsíční odměny za jednotlivé funkce sčítají. Hledáme dobové textilie, fotky i formy Město Česká Lípa a Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, hledají pro doplnění nové interaktivní expozice Centra textilního tisku dobové materiály týkající se textilního tisku na Českolipsku. Centrum textilního tisku by mělo zájem o dobové textilie, potiskovací formy, stroje a nástroje či dobové fotografie. Prosíme občany, kteří by byli ochotni podobné dobové materiály pro účely expozice poskytnout, aby kontaktovali ředitelku příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa Jiřinu Kučerovou. adresa: U Vodního hradu 61, Česká Lípa, Prodejci zemědělských výpěstků jsou osvobozeni od poplatku Již v prosinci odsouhlasili českolipští zastupitelé novou obecně závaznou vyhlášku města Česká Lípa O místním poplatku ze užívání veřejného prostranství, která vešla v platnost 1. ledna Impulsem ke změně vyhlášky se stala novela zákona o místních poplatcích upravující oznamovací povinnost, kterou mají poplatníci místních poplatků vůči správci, tj. v daném případě vůči Městskému úřadu Česká Lípa. V nové obecně závazné vyhlášce, která zároveň zrušila vyhlášku předchozí, se tak mění ustanovení o tom, které skutečnosti jsou obsahem ohlašovací povinnosti. Dále byla provedena drobná změna v sazebníku spočívající ve sloučení dvou podobných a shodně zpoplatněných položek. Byla aktualizována také příloha vyhlášky obsahující seznam pozemků prohlášených vyhláškou za zpoplatněné veřejné prostranství a U příležitosti narození Tomáše Garrigua Masaryka (7. března 1855) pořádá město Česká Lípa ve spolupráci s Klubem přátel muzea dne 7. března od 16 hodin tradiční setkání u jeho busty na náměstí T.G.M., kde si každoročně připomínáme historický význam jedné z nejznámějších osobností naší země. Součástí letošního programu bude také vernisáž výstavy Jana Vondry, českolipského rodáka a bývalého rovněž vypuštěno ustanovení o způsobu placení poplatku, které je dostatečně upraveno zákonem. Asi nejzajímavější změnou však je, že od poplatku jsou zcela osvobozeni prodejci, kteří na vyhrazených tržních místech na Škroupově náměstí prodávají zeleninové a ovocné výpěstky, květiny, sadbu a stromky. V původním návrhu předloženém zastupitelstvu bylo, aby tito prodejci měli 50% úlevu na poplatku, jelikož při aplikaci plné sazby je prodej tohoto sortimentu pro prodejce nerentabilní. Nakonec však zastupitelé odsouhlasili protinávrh předložený starostkou Hanou Moudrou, aby tito prodejci byli od poplatku zcela osvobozeni. Avšak ohlašovací povinnost na MěÚ ČL, finanční odbor, oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek platí i pro tyto prodejce. Znění celé vyhlášky najdete na (ema) Město Česká Lípa Vás zve zastupitele, který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. Vernisáž výstavy s názvem Na vzduchu domova bude zahájena v klubovně vlastivědného muzea v hodin. Výstava potrvá v Maštálkově síni do 17. dubna a návštěvníci na ní uvidí obrázky a kresby inspirované Českou Lípou a jejím okolím, tak jak svoji rodnou krajinu a město v průběhu času zachytil autor. V minulém vydání MN jsme uvedli nesprávně jméno člena výboru pro životní prostředí ing. Zdeňka Schmieda, za což se omlouváme. Naše omluva patří i těm, kteří v seznamu předsedů a členů výborů neměli uvedeny i své akademické tituly. 4

5 únor 2011 pravidelné rubriky č. 3 Úřad práce v České Lípě realizuje již třetím rokem projekt Evropského sociálního fondu Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnanosti. V rámci nové koncepce práce s klienty byla v roce 2010 uskutečněna celá řada aktivit, informuje tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová. Poradci pro zprostředkování v loňském roce uspořádali přes 170 skupin různých zaměření, kterých se zúčastnilo bezmála 4000 uchazečů o zaměstnání. Skupinovou formou pracují poradci klienty, kteří přicházejí nově do evidence úřadu práce a informují je o možnostech, které mají. Dále zvou uchazeče na výběrová řízení pro konkrétní zaměstnavatele, na informační schůzky k rekvalifikacím nebo k účasti v dalších projektech, poradenských programech nebo různých diagnostických aktivitách, popisuje dále tisková mluvčí. Důležitým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti jsou rekvalifikace. Rekvalifikace v roce 2010 byly financovány v nejvyšší částce v historii úřadu práce, sděluje Marcela Ottová. Částkou 7,6 mil. Kč bylo podpořeno v rekvalifikačních kursech celkem 628 uchazečů o zaměstnání. Jak dále uvádí tiková mluvčí úřadu práce: Na Sv. Valentýna dne Muž uhradí za svou partnerku pouze polovinu ceny vstupného. Úřad práce informuje Efektivita rekvalifikací v průměru dosahovala téměř 60%. Rekvalifikace s touto vysokou efektivitou hodnotíme jako účelné využití prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, zvláště v období dlouhodobého nedostatku volných pracovních míst, potvrzuje ředitelka Úřadu práce v České Lípě Zdeňka Cibulková. Dalším důležitým opatřením v práci s nezaměstnanými jsou poradenské programy. V roce 2010 prošlo poradenskými programy celkem 759 uchazečů o zaměstnání, informuje dále mluvčí Marcela Ottová. Poradenské programy zajišťujeme také vlastními odbornými kariérovými poradci interní formou jobklubů. V roce 2010 poradci pracovali s celkem 25 různými skupinami uchazečů o zaměstnání. Poradenské programy jsou neméně významný podpůrný prostředek pro vhodné směrování uchazečů o zaměstnání k dalším aktivitám s cílem co nejrychlejšího návratu na trh práce. Kombinace poradenství a následného vzdělávání uchazeče o zaměstnání je efektivním a aktivizačním procesem, proto v uvedených programech pokračujeme i v roce 2011 a připravujeme další inovované programy a aktivity pro uchazeče o zaměstnání, závěrem dodává ředitelka úřadu práce Zdeňka Cibulková. Marcela OTTOVÁ Míra nezaměstnanosti k ,4% (okres Česká Lípa, shodná s prosincem 2010). Počet volných míst k (16 nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo). Počet nezaměstnaných v okrese Česká Lípa Sportareál informuje Jarní prázdniny Děti a mládež do 18 let mají vstupné do bazénu o 10% levnější. Stomatologická pohotovost od hodin sobota MUDr. Jana Maričová Bulharská 823, Česká Lípa tel neděle MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel sobota MUDr. Přemysl Prstek Revoluční 164, Stráž pod Ralskem tel neděle MUDr. Alexandra Bruncová Purkyňova 1849, Česká Lípa tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel neděle MUDr. Miloš Pánek Purkyňova 1849, Česká Lípa tel S vozidlem Raw4 v České Lípě- Dubici několikrát havarovala sedmatřicetiletá řidička z Prahy. Důvodem mohlo být požití návykových látek, ale i to, že šlo o nesvéprávnou osobu nedávno propuštěnou z léčení. Zadrženou řidičku na místě strážníci městské policie pro podezření z trestného činu předali Policii ČR. Přecházení na červenou v ulici Žitavská v České Lípě se nevyplatilo tentokráte dvaatřicetiletému Oldřichu V. z Rakovníka. Při ověřování totožnosti hlídkou městské policie bylo zjištěno, že po dotyčném je vyhlášeno pátrání. Během několika sekund tak skončil s pouty na rukou, se kterými byl eskortován na služebnu republikové policie. Posilněni alkoholem se jízdou v nákupním košíku na sídlišti Sever V pracovním životě policisty se člověk setkává s řadou příjemných i méně příjemných událostí. Někdy se i stává, že policista nesklidí zaslouženou pochvalu, neboť oněch stěžujících si chytráčků je stále dost a záleží na tom, jak se věc podá. Doba nás poučila o narůstajícím problému týkajícím se existence množství malých i velkých spekulantů a podnikavců, kteří nás mnohdy překvapují svým chováním a jednáním, které umí dokonale obrátit ve svůj prospěch, avšak na náš společný účet. Varování před jejich činy není nikdy dost, ať již je výsledek společensky více, či méně nebezpečný. Velký kalibr zločinu tasí na okolní společnost velký podvodník, který nemá zájem utápět se v drobnostech. Podstatně menší podvůdek stačí malému chytráčkovi k jeho spokojenosti i k tomu, aby se obohatil a přitom ještě pořádně napálil okolí. Domnívám se, že je třeba se stále častěji na věc dívat s odstupem a snažit se o správný a rychlý úsudek. Umět se postavit na správnou stranu. O tom, že vykutálení chytráci žijí mezi námi, svědčí i následující událost. Na služebně Městské policie v České Lípě zvoní telefon tísňové linky. V průběhu dne jich službu konající policista musí vyřídit nespočet.. Tentokrát hlas v telefonu oznamuje: Mám psa, kterého jsem si vzal před časem z městského útulku. Je to fena pitbulteriéra, pokousala mi Městská policie v České Lípě bavili dva muži (22 a 23 let). Mladší z nich neprotestoval vyřešením deliktu na místě uložením blokové pokuty. Starší však skončil předvedením na služebnu Policie ČR, kde nejprve byla ověřena jeho totožnost, a následně se rovněž odpotácel s tisícikorunovou pokutou. Neurvalé chování dvou mladíků posilněných alkoholem oznámili na městskou policii pracovníci bezpečnostní agentury v České Lípě. Strážníci pak na místě zadrželi dva dvacetileté muže, kteří v ulici Roháče z Dubé nejprve povalili popelnice a pak začali okopávat telefonní budku. Dechovou zkouškou u nich bylo naměřeno 1,4 a 1,8 alkoholu v krvi. Jednomu z výtržníků musela hlídka přiložit i služební pouta. Případ bude předán do správního řízení pro několik spáchaných přestupků. Vykutálený chovatel dcerku, chci ji vrátit zpět, prosím pomozte mi, přijeďte si pro ni, její chování sám nezvládám. Policista si proto vyžádá kontakt na dotyčného, zavolám Vám zpět, vydržte chvíli. Pak prověřuje pravdivost informace o odebrání psa z útulku do péče volajícího a konzultuje možnost vrácení nezvladatelného psa. Když zjistí, že je to možné, předává pokyn hlídce a ta vyráží na pomoc volajícímu občanovi, aby odvezla fenu zpět do útulku. Potud snad nic proti ničemu. Každodenní rutina vypovídající o práci policistů se psy, jakých je nespočet. Ať již je stav příslušné události více či méně kritický, pomoc se neodmítá. Když přijela hlídka do útulku, proběhlo rychlé zjištění zdravotního stavu psa ze strany personálu a ejhle, nastalo velké rozčarování. Fena byla čerstvě odstavená od štěňat, byla připravena kojit a tesknila po svých potomcích. Vykutálený chovatel si ji poněkud zvlášť účelově a bezohledně z útulku na čas vypůjčil, a když dosáhl svého, tak fenu opravdu originálním způsobem vrátil na účet města a jeho občanů. Majitelé a správci psích útulků pečlivě prosím posuzujte své žadatele, než jim svěříte tvora s němou tváří, aby se o něj starali. Nejspíš oprávněně se totiž domníváme, že nyní bude vykutálený chovatel nabízet k prodeji malé pitbulteriéry, pokud je již neprodal. (ma) 5

6 historie č. 3 únor 2011 Válečná Česká Lípa železnice II Návštěva nenávštěva Adolfa Hitlera v České Lípě patří do historie železnice. Německý kancléř, poté, co dokonal dílo ponížení prezidenta Emila Háchy a dosáhl jeho souhlasu s okupací země, zatoužil spatřit Prahu. Bleskově zorganizovaná cesta zvláštního vlaku ho z Berlína kolem poledne 15. března 1939 přivedla do České Lípy. Vlaková souprava se zastavila na Městském nádraží. Podle přiznání K. H. Franka při procesu před národním soudem, očekával ve vlaku hlášení o situaci v Praze, aby mohl pokračovat dále v koloně rychlých osobních aut. Před 14. hodinou dorazili sem Frank a Henlein se svým doprovodem a po poradě vyrazil Hitler ku Praze. V jeho doprovodu byl Himmler a Heydrich. Českolipští nacisté a zfanatizovaná část obyvatelstva se o jeho pobytu dozvěděla, ale neměla k Hitlerovi přístup. Teprve 16. března po návratu stejnou cestou z Prahy se podařilo představitelům města propašovat své zástupce na nádraží a získat podpis do Zlaté knihy. Cesty triumfu po železnici měly brzy svůj konec. Stále obtížnější bylo udržet provoz osobní a nákladní dopravy. Na začátku okupace českých zemí byly do některých tratí a nádraží vloženy investice, které měly napomoci válečné výrobě. V České Lípě se nic takového nestalo. Ani provoz železničních dílen nebyl zásadním způsobem modernizován. Válečná výroba se v České Lípě obešla bez většího rozšíření kapacity železničního uzlu a to mimo jiné i proto, že byl od počátku budován velkoryse a s větší dimenzí pro obrat železničních vozů. Od léta 1944 bylo do České Lípy přitahováno stále více poškozených vozů a prostřílených lokomotiv k opravě. Kapacity železničních dílen nestačily, třebaže sem byli nasazeni nucení dělníci i zajatci. Přednosta dílen Matauschek byl po válce volán k zodpovědnosti před mimořádný lidový soud za špatné zacházení s ruskými zajatci. Hlad, bití a nemilosrdné pracovní nasazení, to byly hlavní zločiny, které mu byly jako odpovědnému vedoucímu přičítány. Po bitvě v Ardenách v prosinci 1944 byli do České Lípy přesunuti američtí zajatci. Narychlo byl pro ně postaven tábor o kapacitě asi 150 osob a to u jižního zhlaví zdejšího hlavního nádraží. V těchto místech se dnes zhotovují různé dřevěné konstrukce. Zajatci byli nasazeni na opravy kolejí v různých místech kolem České Lípy. Objevovaly se četné útoky na projíždějící vlaky a to z přilétajících amerických letadel. Jedno z těchto odstřelování se událo v březnu 1945 u Doks. Osudové epizodě bombardování nádraží, železničních dílen a vagonky v České Lípě byl věnován článek v dubnu loňského roku. K této události se ještě vrátím v jiné souvislosti a to v kapitole humanitární krize v dubu a květnu L. SMEJKAL 6 Z historického kalendáře Divadelní ochotníci 4. února 1926 vznikl divadelní spolek Jirásek. V dějinách České Lípy má ojedinělé místo, protože je jediným spolkem, jehož činnost přetrhla pouze II. světová válka a působí dodnes. Naproti tomu příkladně Sokol, Junák a Klub českých turistů prošly likvidačními snahami komunistického režimu a musely se schovávat do různých jiných uskupení, než se mohly po roce 1989 vrátit ke svému poslání. Léta byla nejúspěšnějším obdobím kulturního a společenského života české menšiny v České Lípě od poloviny 19. století, kdy se začala sdružovat a dávala o sobě vědět. Připomeňme jen, kdo stál za vznikem divadelního ochotnického spolku. Čeští učitelé: ředitel Emil Kleprlík, sám psal divadelní hry, poslal dopis Aloisi Jiráskovi, aby nový spolek nesl jeho jméno. Spisovatel odpověděl vlídně, když pan ředitel také pocházel z Hronova. Další aktivní sílou divadelní práce byli Češi z železničních dílen a z dráhy. Připomeňme Františka Kožnara, pozdějšího hrdinu národního odboje. Konečně nezapomeňme na obětavého mecenáše. Stavitel Uhlíř umožnil spolku působit v hotelu Merkur, který sám vybudoval a udělal z něj středisko českého života. Sám spolek podporoval hmotně. Je tedy pravdou, že na jednom kulturním díle se sešla inteligence, dělníci a kapitalista. Vzpomínka na Jana Maria Suryho ( ) Při akcích Klubu přátel muzea připomínáme příležitostně osobnosti České Lípy, jejichž pozůstalosti se alespoň částečně nacházejí ve zdejším muzeu. 18. prosince loňského roku jsme se dostali k postavě kněze a divadelníka Jana Maria Suryho. Zatrhli jsme pro Vás Stavění staročeské máje před hotelem Merkur na začátku 30. let Narodil se ve Skočově v polském Těšínsku rodičům moravského původu. Otec byl obchodníkem a působil v Místku. Jan se rozhodl ke vstupu do kongregace saleziánů, jejichž společnost začala ve druhé polovině dvacátých let působit v naší zemi a věnovat se intenzivně práci mezi mládeží. Studoval na prvním saleziánském učilišti ve Fryštaku u Holešova a ve sv. Beňadiku na Slovensku. Kongregace ho poslala na další studium do Ljublaně ve Slovinsku, kde vstoupil na divadelní fakultu a vystudoval herectví a režii. Právě saleziáni tyto aktivity velmi podporovali, protože měli zájem o co nejširší působení mezi mladými lidi. Kněžské svěcení přijal 5. července 1941 v Olomouci. Po krátkém pobytu v Ostravě působil v tehdy provizorním středisku saleziánů v Brně- Žabovřeskách. Dnes je zde jedno z nejmodernějších středisek této kongregace. Věnoval se katechetické práci, psal a překládal divadelní hry, hlavně ze slovinštiny a inscenoval je. Pokud to bylo možné, staral se o junáky. V roce 1945 se stal ředitelem oratoře v Pardubicích, kde napsal pašijové hry, které uvedlo Východočeské divadlo. Sury hrál titulní roli Ježíše Krista. Nový litoměřický biskup Štěpán Trochta ho pozval do své diecéze a ustanovil ho farářem v Mimoni, kde přes nesmírné potíže realizoval s amatérskými herci své pašije. Zhlédlo je 6500 diáků. Na počátku padesátých let byl po jistý čas jako řeholník internován. Potom byl instalován jako farář v Katusicích. Zde složil jednu vánoční hru. Posledních deset let jeho života bylo spojeno s Českou Lípou. Definitivně přestěhoval faru na probošství u sv. Maří Magdaleny a zasloužil se o opravu kostela. Otec Sury byl nejen hluboce zbožným člověkem, nýbrž též mužem vysoké kultury a estetiky. Pečlivě dbal o nádheru liturgických obřadů a důrazně zavedl reformy II. vatikánského koncilu. Byl také jemným a odvážným diplomatem, který uměl neúnavně vyjednávat s církevními tajemníky a dosáhnout od nich ústupků. 1.listopadu 1968 sloužil v bazilice slavnou mši za naši vlast. Vánočním obřadům v České Lípě dodal na lesku. V roce 1969 přešel do Zákup, aby v České Lípě uvolnil místo augustiniánu Ivanu Pešovi. Zde po bohoslužbách v místním kostele podlehl náhlému srdečnímu záchvatu 14. prosince Ladislav SMEJKAL V minulém vydání MN bylo nesprávně popsáno ilustrační foto u článku Válečná Česká Lípa - železnice, správně se jedná o snímek z 22. září 1938 zachycující vlak jedoucí do České Lípy a stojící pravděpodobně ve stanici Jedlová.

7 fotoreportáž únor 2011 č. 3 Fotoreportáž z Reprezentačního plesu města Česká Lípa Foto E. Markgrafová a Zd. Richter ml. 7

8 granty č. 3 únor 2011 Grantové zásady na podporu sportu, kultury, sociální péče, památkové péče a školských činností Důležitou součástí lednového programu zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa se jako každoročně stalo přijetí navržených zásad pro udělování městských grantů. Zastupitelé tak odsouhlasili letošní zásady platné pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na podporu sportu, zásady udělování grantů na podporu kulturní činnosti, zásady poskytování grantů na činnost v sociální oblasti, zásady pro poskytování školských grantů a zásady pro poskytování grantů na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných nemovitostí města Česká Lípa. Všechny jmenované zásady, kde jsou přesně specifikovány podmínky pro podání žádostí a to včetně schvalovacího procesu a termínů, do kdy mohou žadatelé o příslušnou podporu město požádat, jsou zveřejněny na webových stránkách města www. mucl.cz v sekci granty. V této sekci jsou pak rovněž zveřejněny i letošní zásady poskytování grantů na činnost v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa, které rovněž v lednu odsouhlasila rada města. Stručný výňatek z jednotlivých grantových zásad 1) NA PODPORU SPORTU Žadatelem může být právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovní činnosti se sídlem na území města Česká Lípa nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Česká Lípa, případně je členem sportovní organizace se sídlem na území města Česká Lípa. Žadatelem o příspěvek na uspořádání sportovní akce může být i právnická osoba se sídlem mimo území města Česká Lípa nebo fyzická osoba s místem trvalého pobytu mimo území města Česká Lípa, pokud je akce pořádána na území města Česká Lípa, či mimo území města Česká Lípa, avšak s výraznou účastí sportovců z České Lípy. Příspěvek může být městem Česká Lípa (dále jen poskytovatel ) poskytován žadateli ve čtyřech kategoriích: 1. příspěvek pro sportovní organizace vykazující v členské základně sportovce do 18 let, A) výkonnostní sport B) zájmová sportovní činnost 2. příspěvek na mezinárodní reprezentaci, 3. příspěvek na účast na sportovní akci výrazná reprezentace města, 4. příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká Lípa i mimo území města Česká Lípa, avšak s výraznou účastí sportovců z České Lípy. Žádost vyplněnou ve všech bodech podává žadatel na předepsaném tiskopisu, v případě organizace prostřednictvím svého statutárního zástupce. Přílohou žádosti v kategorii první je jmenný seznam členů žadatele věkové kategorie do 18 let v členění dle věkových kategorií a druhu sportu v souladu s kategorizací uvedenou v čl. III. V seznamu jsou zahrnuti všichni sportovci uvedené 8 věkové kategorie, kteří byli v organizaci zaregistrováni jako řádní členové nejpozději k Hostujícího sportovce uvádí ve své žádosti žadatel, u něhož sportovec v roce 2010 provozoval aktivní sportovní činnost (nikoli žadatel, jehož je sportovec členem). Přílohou žádosti ve všech kategoriích je kopie stanov organizace, případně živnostenského listu, doklad o jmenování (volbě) statutárního zástupce, doklad o registraci organizace a přidělení IČ. Žadatel, který požadované přílohy předložil poskytovateli v minulých letech, tyto předkládá pouze při změně. V případě, že nedošlo k žádné změně, uvede v žádosti skutečnost, že již byly povinné přílohy předloženy a jsou stále platné, tj. že nenastaly žádné rozhodné změny. Uvedené přílohy nepředkládá žadatel ve druhé kategorii, jedná-li se o soukromou nepodnikající osobu člena sportovní organizace. V tomto případě předkládá žadatel v případě schválení poskytnutí příspěvku jako podklad pro uzavření smlouvy k nahlédnutí údaje uvedené v občanském průkazu. Žadatel ve všech kategoriích přiloží ke své žádosti čestné prohlášení, že: - nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Česká Lípa ani vůči organizacím, u kterých je město zřizovatelem či zakladatelem - nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušeného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán nebo byla povolena jeho úhrada ve splátkách) - nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění. - prohlášení k podpoře de minimis - prohlášení o tom, zda bude žadatel předkládat i další žádosti z grantových programů města Česká Lípa. Tiskopis žádosti je k dispozici na městském úřadu, úseku kultury, v městském informačním centru a na stránkách města Česká Lípa Za správnost údajů uvedených v žádosti zodpovídá žadatel. Žádosti v kategorii první jsou přijímány prostřednictvím městského úřadu do , žádosti v kategorii druhé, třetí a čtvrté jsou přijímány průběžně do Úspěšné sportovní kolektivy většinou A týmy nebo družstva dosahující v České Lípě v daném sportovním odvětví vrcholných výkonů mohou do zažádat o cílenou podporu v roce Kriteriem pro případné zařazení je úspěšnost kolektivu v uplynulých letech, kvalitní trenérské zabezpečení a funkcionářské zázemí, spolupráce s organizací Sport Česká Lípa, příspěvková organizace a zejména divácká podpora sportu a možnost vyšší návštěvnosti diváků. Bližší podmínky cílené podpory stanoví samostatná smlouva uzavíraná s městem Česká Lípa. Návrh smlouvy zpracované žadatelem je součástí žádosti. Úspěšní sportovci jednotlivci dosahující v České Lípě v daném sportovním odvětví vrcholných výkonů mohou do zažádat o cílenou podporu v roce Kriteriem pro případné zařazení je úspěšnost sportovce v uplynulých letech, kvalitní trenérské zabezpečení a funkcionářské zázemí, spolupráce s organizací Sport Česká Lípa, příspěvková organizace, a zejména divácká podpora sportu a možnost vyšší návštěvnosti diváků. Bližší podmínky cílené podpory stanoví samostatná smlouva uzavíraná s městem Česká Lípa. Návrh smlouvy zpracované žadatelem je součástí žádosti. 2) NA PODPORU KULTURY a) Žadatelem o grant na podporu celoroční kulturní činnosti může být právnická nebo fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení či nadace, provozující činnost v oblasti kultury celoročně a trvale evidované na území města Česká Lípa. Žadatelem nemůže být příspěvková organizace zřizovaná městem Česká Lípa, z jehož rozpočtu je organizaci poskytován příspěvek na celoroční výdaje. Grant je možno poskytnout v oblasti dramatické, literární, výtvarné, fotografické a filmové, hudební, taneční, případně na jinou kulturní činnost. Při projednávání budou upřednostněny neprofesionální kulturní aktivity žadatelů vykazujících ve své členské základně děti a mládež do 18 let. Při stanovení výše příspěvku bude poskytovatel vycházet z údajů uvedených v žádosti, zejména ze skutečných nákladů na činnost a příjmů z činnosti za uplynulý kalendářní rok a z předpokládaných nákladů na činnost a příjmů z činnosti v kalendářním roce Součástí těchto rozpočtů bude přehled žadatelem realizovaných akcí v roce 2010 a přehled plánovaných akcí v roce b) Žadatelem o grant na podporu kulturní akce může být právnická i fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení či nadace, trvale evidované na území města Česká Lípa, či pořádající kulturní akci na území města Česká Lípa. Žadatelem nemůže být příspěvková organizace, zřizovaná městem Česká Lípa, z jehož rozpočtu je organizaci poskytován příspěvek na celoroční výdaje. Žadatelem nemůže být příjemce kulturního grantu poskytovaného na celoroční činnost v oblasti kultury. Poskytovatelem je město Česká Lípa. Grant je možno poskytnout v oblasti dramatické, literární, výtvarné, fotografické a filmové, hudební, taneční, případně na realizaci jiné kulturní akce, s účastí účinkujících v rozsahu nad rámec Libereckého kraje. Tuto skutečnost stvrdí žadatel v příloze žádosti. Součástí žádosti musí být informace o pořádané akci, předpokládaný rozpočet dle položek na akci v příjmové i výdajové části, včetně uvedení vlastního finančního podílu, dalších finančních zdrojů a institucí, u nichž je žádáno o příspěvek na tutéž

9 granty únor 2011 č. 3 akci. V případě, že se jedná o akci pořádanou opakovaně, přílohou žádosti musí být také uvedení skutečných výdajů a příjmů z minulého ročníku. Žádosti o udělení grantu na podporu celoroční kulturní činnosti budou přijímány do 31. března 2011, granty na realizaci kulturních akcí budou přijímány průběžně celoročně, nejpozději však do 30. září 2011, na Městském úřadu v České Lípě, úseku kultury a sportu, a to výhradně na předepsaných tiskopisech. 3) NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI Žadatel může být právnická i fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení či nadace. Grant je možno poskytnout zejména v oblasti péče o sociálně handicapované, zdravotně postižené a staré občany. Granty budou přednostně poskytovány žadatelům zabývajícím se sociálními aktivitami celoročně. Finančních prostředků z poskytnutého grantu l z e použít k nákupu potřebného materiálu a vybavení pro danou aktivitu (rehabilitační pomůcky, zdravotnický materiál, ochranné pomůcky, hračky), k uhrazení nákladů na propagaci, poštovné, cestovné, vstupné na kulturní akce a dále nákladů na realizaci rekondičních pobytů, zájezdů, akcí pro veřejnost. Prostředky lze také použít na úhradu mezd a ostatních osobních nákladů. Žadatel se spolupodílí 20% z celkových nákladů. Grantu n e l z e použít k uhrazení nákladů na pohoštění. Žádosti o udělení grantu budou přijímány výhradně na předepsaných tiskopisech, které vydává odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa, a to nejpozději do Po uvedeném termínu nebude žádost projednávána. 4) NA PODPORU ŠKOLSKÝCH AKTIVIT Žadatelem může být škola nebo školské zařízení (dále jen ŠZ) působící trvale na území města České Lípy, zájmový útvar pracující při některé z těchto škol či ŠZ, případně žák některé z těchto škol či ŠZ. Pro rok 2011 jsou stanoveny tyto typy činností či akcí, na které může být požadován školský grant: Zájmová činnost škol a ŠZ (nebo jednorázové akce jimi pořádané) včetně činnosti zájmových útvarů působících v rámci škol a ŠZ s preferencí dlouhodobých projektů. Grant je možno poskytnout v oblasti ediční, dramatické a literární, výtvarné, fotografické a filmové, hudební, taneční; případně jiné, na niž se nevztahuje možnost získání grantu kulturního, sportovního, podpory životního prostředí a jiných. Upřednostněny budou aktivity vztahující se k městu České Lípě a českolipskému regionu. Finančních prostředků z poskytnutého grantu lze použít ke krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním určité činnosti či akce (hudebniny, potřeby pro výtvarníky a fotografy, náklady spojené s vydáváním školních časopisů, ceny a odměny pro vítěze soutěží, výroba či nákup kostýmů atd.), dále ke krytí nákladů na propagaci, cestovné, nájemné, honoráře účinkujících, zajištění technických požadavků a služeb (ozvučení, osvětlení, pořízení zvukových záznamů a videozáznamů apod.). Ostatní výdaje spojené s realizací akce nebo s činností budou akceptovány pouze jako povinná spoluúčast. Příspěvek lze použít výhradně na konkrétní účely schválené zastupitelstvem města a vyspecifikované smlouvou o poskytnutí grantu. Poskytnuté příspěvky neřeší celkové výdaje spojené s činností či akcí žadatele, ale jsou pouze jedním z možných příjmových zdrojů na její zajištění. Podmínkou pro poskytnutí grantu je finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 20% požadovaného finančního příspěvku. Pokud tato podmínka nebude splněna, příspěvek nebude poskytnut v plné výši. Doložení finanční spoluúčasti žadatele bude součástí vyúčtování poskytnutého příspěvku. Žádosti o udělení školského grantu budou přijímány výhradně na předepsaných tiskopisech zaslaných v předem zveřejněném termínu Městském úřadu v České Lípě, oddělení školství a cestovního ruchu, a to v první etapě do 28. února 2011a v druhé etapě do 30. září ) NA PODPORU OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH NEMOVITOSTÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky, případně památkově hodnotné nemovitosti situované na území města Česká Lípa. Finančních prostředků lze použít k podpoře úhrady zvýšených nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturní památky nebo památkově hodnotné nemovitosti situované na území města Česká Lípa. Specifickým účelem je: Restaurování kulturní památky nebo díla výtvarného umění nebo uměleckého řemesla, které jsou součástí nemovitosti; Oprava nebo výroba kopií původních či historických oken, dveří, mříží; Oprava a doplnění historických fasád (dekorativní štukové výzdoby, restaurování portálů, okenních ozdobných šambrán); Oprava historických střešních konstrukcí a krytin; Restaurátorský a stavebně historický průzkum; Zhotovení řemeslně a výtvarně pojatého vývěsního štítu provozovny trvalé hodnoty. Finanční prostředky lze použít pouze na konkrétní účely schválené zastupitelstvem města a uvedené ve smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku. Strategická kriteria (preference) jsou: Splnění specifického účelu; Objekt je kulturní památkou ve smyslu památkového zákona; Objekt situovaný v městské památkové zóně (objekt, který svým historickým a architektonickým vzhledem určuje, dotváří či doplňuje charakter památkové zóny města Česká Lípa); Objekt je významný k propagaci města. Poskytnuté účelové finanční prostředky neřeší celkové výdaje spojené s opravou nemovitosti žadatele a jsou pouze jedním z možných příjmových zdrojů na její památkové zhodnocení. Podmínkou pro poskytnutí grantu je finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 20% poskytovaného finančního příspěvku. Pokud tato podmínka nebude splněna, příspěvek nebude poskytnut v plné výši. Žádosti o finanční příspěvek jsou přijímány na základě veřejného vyhlášení grantového programu, a to výhradně na předepsaném formuláři prostřednictvím Odboru rozvoje, majetku a investic (ORMI), nejpozději do Více na Ohlédnutí za činností Klubu důchodců Na pravidelné schůzky do Klubu důchodců v České Lípě docházelo vloni kolem 65% jeho členů. Každý měsíc se zde uskutečnila jedna přednáška a jeden kulturní program, například maškarní, oslava MDŽ, Josefovská, Májová veselice apod. Nevynechali jsme ani pravidelné oslavy narozenin našich členů, které zde i s pohoštěním organizujeme jednou za tři měsíce. Zorganizovali jsme také jeden zájezd do skanzenu v Přerově n. Labem. Ve výčtu našich aktivit nesmíme zapomenout ani na volbu nového výboru, která proběhla v květnu. V červnu jsme se zúčastnili soutěže Sportovní hry seniorů, které pořádaly Sociální služby města České Lípy. Na rozloučenou před letními prázdninami jsme pak na zahradě Sociálních služeb uspořádali tradiční grilování. Naše podzimní činnost byla spojena například s účastí v diskuzi nazvané Fórum zdravého města, kterou pořádalo naše město v KD Crystal. Na podzim jsme se vypravili také do Solné jeskyně na Severu a v Moskevské ulici a celoroční činnost jsme pak ukončili předvánočním setkáním. Rok 2011 jsme zahájili 6. ledna, kdy jsme se opět sešli v našich klubových prostorách v sídle Sociálních služeb ve Školní ulici na sídlišti Sever, kam srdečně zveme českolipské seniory vždy v pondělí a ve čtvrtek v době od do hodin. E. BARANOVIČOVÁ Okénko pro seniory v sídle sociálních Služeb města České Lípy, Školní 2213 sídl. Sever 21. února Maškarní ples, hraje p. Měkota 13:00 16:00h. BŘEZEN 8. března MDŽ, hraje p. Měkota, 13:00 16:00h. 17. března Josefovská zábava, hraje p. Měkota 13:00 16:00h. 21. března Přednáška na téma sebeobrany 14:00 15:30h. 9

10 z města č. 3 únor 2011 Úspěšné testy SCIO na ZŠ Dr. M. Tyrše v České Lípě V letošním školním roce (listopad 2010) proběhlo testování SCIO u žáků 9. tříd. Těchto testů se v České republice zúčastnilo celkem 981 škol. V praxi to znamená 1555 tříd s vycházejícími žáky, jejichž celkový počet činil bezmála 30 tisíc. Také ZŠ Dr. M. Tyrše se již tradičně zapojila do tohoto testování. Žáci byli testováni z cizího jazyka (angličtina, němčina), z českého jazyka a matematiky. Našim deváťákům se při testech vedlo velmi dobře. Celá škola byla zařazena mezi školy s nadprůměrnými výsledky v testech z matematiky, anglického a německého jazyka. V testování z českého jazyka patříme mezi lepší průměr. Výsledky nasvědčují tomu, že absolventi naší základní školy jsou dobře připraveni ke středoškolskému vzdělávání. Někteří žáci ze ZŠ Dr. M. Společnost Bus Line a.s. tento rok nabízí pro všechny zájemce o sjezdové lyžování novou službu - SKIBUS HARRACHOV. Skibus zájemce odveze přímo do ke sjezdovce a odpoledne zase zpět. Skibus jízdenka, kterou Vám řidič prodá, je jízdenka pro lanovky v Harrachově. Skibus je nutné si objednat a bude vypraven, pokud bude více než 10 zájemců o sjezdové lyžování (nebo 20 běžkařů). Cesta tam i zpět je Už nyní se mohou školáci přihlásit do letošního 4. ročníku soutěže Mladý moderátor, která proběhne v pátek 4. března 2011 na Základní škole Slovanka v České Lípě. Soutěž je určena pro všechny děti od 6 do 18 let, které si chtějí vyzkoušet moderování a procvičit své komunikační dovednosti před odbornou porotou. Na soutěži vystoupí první evropský kosmonaut Vladimír Remek, starostka České Lípy Hana Moudrá, zpěvák a herec David Gránský, reportér TV Nova Martin Kočárek, dlouholetý reportér Českého rozhlasu Petr Voldán, mluvčí skupiny ČEZ Soňa Helingerová Hendrychová, zástupci Hitrádia FM, ředitel Dětské tiskové agentrury Slávek Hrzal, marketingová ředitelka IBM Vladimíra Tyrše získali v rámci Libereckého kraje významné ocenění. Žák Karel Nápravník měl nejlepší výsledky z českého jazyka, žák Ondřej Pleticha byl oceněn za nejlepší výsledky v matematice, žák Pavel Šťastný byl druhý nejlepší v matematice, žákyně Anna Tschernatschová získala ocenění za nejlepší výsledky z německého jazyka a za třetí nejlepší výsledky z anglického jazyka. Každý žák získal osvědčení z průběhu testování s hodnocením jednotlivých testů a s doporučením, k jakému studiu mají předpoklady. Tímto osvědčením se mohou prokázat např. při přijímacích pohovorech na střední školy, případně při odvolacím řízení. Věříme, že naši žáci budou úspěšně přijati na vybrané střední školy a budou ve svých úspěších pokračovat. Jana KALIVODOVÁ SKI BUS Harrachov zdarma. Cena, kterou musíte zaplatit je jízdenka pro lanovky v Harrachově. Nespornou výhodou je, odpadají veškeré starosti s automobilem a samozřejmě všechny náklady s tím spojené. Tato služba není hrazena z veřejných prostředků města Česká Lípa. Více informací na: informace.html cenik.html Mladý mimozemský moderátor Pavelková a další osobnosti z kulturního i profesionálního života. Hlavní cenou pro soutěžící starší 14 let je zájezd do Evropského parlamentu nebo pozemek na Měsíci. A proč je letošní Mladý moderátor mimozemský? Témata soutěže se totiž budou týkat nekonečného vesmíru. Každý soutěžící bude muset minutu moderovat na některé z vesmírných témat, například: Co bylo před velkým třeskem? Existuje vůbec nějaký život ve vesmíru? Co dělají kosmonauti 350 km nad vaší hlavou? Přihlášku a další informace najdete na webových stránkách soutěže - Přihlásit se můžete až do 25. února Počet účastníků je omezen, rozhodující bude datum přijetí přihlášky. ZŠ Slovanka Ocenění žáci ze Základní školy Dr. M. Tyrše, kteří v celostátním testování znalostí žáků devátých tříd dosáhli výborných výsledků. Za úspěšné absolvování SCIO testů jim na radnici v České Lípě pogratulovalo nejenom vedení školy ale také vedení města starostka Hana Moudrá a místostarostové Jiří Kočandrle a Tomáš Vlček. Poslanecké dny v českolipské kanceláři ODS Oblastní sdružení ODS v České Lípě oznamuje zavedení poslaneckých dnů pro veřejnost s poslancem PČR MUDr. Vítem Němečkem MBA v České Lípě. Zájemci o schůzku s panem poslancem o ni mohou požádat prostřednictvím oblastní kanceláře = nám. T.G.Masaryka v České Lípě, č.p.165, tel: , , MUDr. Vít Němeček zaujímal na kandidátce ODS v Libereckém kraji 6. místo a získal nejvíce preferenčních hlasů. Ve sněmovně pracuje ve výborech: pro zdravotnictví, kontrolním, petičním. MUDr. Vít Němeček se narodil v roce1962. Vystudoval Lékařskou fakultu UK Hradec Králové, B.I.B.S. Brno. Je zároveň ředitelem nemocnice v Jablonci nad Nisou. Je ženatý a má dvě dcery. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce Ředitel Základní školy, Česká Lípa Pátova 406, příspěvková organizace Město Česká Lípa v souladu s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, na základě usnesení Rady města Česká Lípa č. 46/2011 ze dne vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. Nástup do funkce Požadavky : Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školské legislativy. K přihlášce přiložte : úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný životopis, koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A 4), výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání), čestné prohlášení dle 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů, lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (nebo doklad o jeho vyžádání). Přihlášky zasílejte nejpozději do hodin poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Česká Lípa, oddělení školství a cestovního ruchu, nám. T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ Případné dotazy na telefonu Obálku označte textem: Konkursní řízení Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace neotvírat. 10

11 inzerce únor 2011 č. 3 Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. Železničářská 2232, Česká Lípa Tel./fax: kurzy tel.: školní rok 2011/2012 nabízíme: DENNÍ MATURITNÍ STUDIUM 4leté BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY VÝPOČETNÍ TECHNIKA CESTOVNÍ RUCH HOTELNICTVÍ A TURIZMUS Zasedání zastupitelstva města Česká Lípa se koná od 16. hodin v čp. 2 DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 3leté EKONOMIKA A OBCHOD Dále nabízíme: POČÍTAČOVÉ KURZY KURZY ÚČETNICTVÍ KURZY GASTRONOMIE JAZYKOVÉ KURZY (lze přistoupit do stávajících kurzů) AUTOMOTOSPORT levné autodíly večer objednáte ráno přivezeme Vězeňská 187 Česká Lípa tel , výfuky sleva 20% díly Babeta, Pionýr, Simson Opravy šicích strojů, prodej náhradních dílů a prodej starších šicích strojů NONSTOP Telefon: mobil: Adresa: Sehnoutek Pavel Slovenská 2395 (Svárov u mlékárny) Česká Lípa web: LEVNĚ!! injup.cz Plnění a renovace náplní do tiskáren na počkání!! KOPÍRKA VEŘEJNÝ INTERNET Prodej originálních a kompatibilních tonerů, cartridge a spotřebního zboží HYPERMARKET ALBERT /dříve Hypernova/ Česká Lípa Po-Ne tel Poslední zájezd na skvělý muzikál Jesus Christ Superstar /K. Střihavka,V. Dyk, D. Bárta a další.../ ,-Kč PODHÁJSKA léčebný pobyt I.termín: CK Mgr.Jana Hušáková Varnsdorf, , Informace o studiu a kurzech každý pracovní den 8:00 16:00 hod., v pondělí do 17:00 hod. ORGANIZUJEME RAUTY A SPOLEČENSKÉ AKCE DO 50 OSOB Prodej bytu 3+1+L na sídlišti Špičák ul. Na Jílech Družstevní vlastnictví, plastová okna,nové rozvody vody,nová koupelna a kuchyně. Cena: Kč, tel.: REALIZACE INTERIÉRŮ ANDĚL REKONSTRUKCE ZEDNICTVÍ OBKLADAČSTVÍ bytů bytové vestavby koupelny, kuchyně koupelen opravy domů obklady, dlažby kanceláří sádrokartony nivelační stěrky objektů fasády Kontakt: Anděl Josef, Hradecká 2654, Česká Lípa Tel:

12 inzerce č. 3 únor

13 z města únor 2009 č. 3 Pumpkin oslavuje dvouleté narozeniny Mateřské centrum Pumpkin oslaví dne dvouleté výročí od svého otevření. Pro děti jsme naplánovali karneval, kde dostanou malý dáreček a navíc pro ně bude připravena velká bublinová show. Na akci nás svou návštěvou poctí také českolipský místostarosta Tomáš Vlček a krajská koordinátorka Libereckého kraje pro mateřská centra Lenka Ackermanová. V MC Pumpkin jsme pro Vás také připravili akci na pokračování s názvem U kulatého stolu. Na této akci se budete setkávat se starostkou města Česká Lípa Hanou Moudrou a u kulatého stolu s ní můžete diskutovat o tématech, která Vás zajímají, těší, či trápí. První setkání se starostkou začíná v 9 hodin. Přijďte si k nám pohrát se svými malými dětmi, rádi Vám děti také pohlídáme. Najdete nás v Mateřské škole Na Výsluní, kde Pumpkin sídlí. Sportovní úspěch žáků ZŠ Jižní Koncem roku se v Liberci odehrálo krajské finále ve futsale starších žáků, kam nakonec odjela pouze pětice kluků. Čekali nás celkem 3 soupeři, se kterými se hrálo 2 x 15 minut. Pouze vítěz postupoval do baráže o postup na mistrovství ČR. Utkání s jasným favoritem, kde většina kluků hraje za Slovan Liberec, byl nakonec boj o postup. Škoda, že proti soupeři se 12 hráči nám nevydržely síly déle. Krásné 2. místo v krajském finále nám trochu kazí fakt, že půlroční snaha těchto pěti kluků bylo znehodnocena těmi, kteří se na sraz vůbec nedostavili. Takto to byl v posledním zápase dost nerovný souboj a my si nemohli poměřit naše skutečné schopnosti s kvalitním soupeřem. Klukům patří velké poděkování za skvělou reprezentaci Základní školy Jižní i města Česká Lípa. Kluci, díky! Sestava: Tomáš Holub, Michal Urban, Jarda Randáček, David Halbich a Jakub Durdil. Martin HAMADA 10 PROBLÉMŮ našeho města Už víme, jaké jsou..souhlasíte s nimi? Vážení občané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho města v listopadu Cílem této diskuse i na ní navazující ankety je dát občanům města Česká Lípa prostor, aby se mohli vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit, zajistit, aby byli spokojeni s místem, kde žijí a které je jejich domovem. Prosíme, abyste označili 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější a které by dle Vašeho názoru měly mít v řešení přednost před ostatními. NÁVRHY PROBLÉMŮ Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti tu jim dáte Vy svým hlasem! Rozšíření městské zeleně v našem městě Koupaliště Dubice Nedostatek parkovacích míst na sídlištích Dokončení dopravního obchvatu města Česká Lípa Velký počet heren ve městě Dolní Libchava problémy s bezdomovci, sqotery Svoz odpadu na sídlištích Péče o nezaměstnané při rozvoji města Problémové děti v ulicích Zpomalovací pruhy v rizikových lokalitách bezpečnost na silnici Další problém Dotazník je také uveřejněn na stránkách města Česká Lípa na adrese Vyplněný anketní lístek je možné odevzdat do 31. března ve sběrných místech: Městské informační centrum, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa a nebo na Podatelnu MěÚ, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa,- kontaktní osoba Anna Deumičová, koordinátor projektů a kampaní S výsledky budete seznámeni v Městských novinách a na webových stránkách města. Výsledky ankety budou spolu s výsledky Fóra Zdravého města a místní agendy 21 předloženy Zastupitelstvu města Česká Lípa. Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas! Anketa je anonymní a je otevřená pro Vaše náměty. 13

14 č. 3 kulturní nabídka únor 2011 Kino Crystal 14.2.Po v 17.30, 15.2.Út 16.2.St vždy v a ČERNÁ LABUŤ USA. Příběh Niny (Natalie Portman), baleríny newyorského baletu Po pouze ve Art kino uvádí: DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA / Švédsko Režie: Daniel Alfredson. Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona Čt Út vždy v GNOMEO A JULIE 3D USA. Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících Čt Ne vždy v VARIETÉ DDM Libertin ICM INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Po St: hod. - internet pro veřejnost, možnost hraní zajímavých her na PC, pomoc při vyhledávání na internetu, kopírování, tisk, scanner, cena: 20 Kč/hod. - možnost pořádání vlastních výstav či přednášek zdarma! Nabídka školám: po pá, hod. - exkurze do ICM, objednávky u V. Rusínkové, Otevřený klub Spirála pro členy ZÚ: možnost trávit volný čas, pořádat výstavy, koncerty, přednášky, číst knihy, časopisy, psát úkoly, hrát KD Crystal a J. divadlo 15. února v hodin, Jiráskovo divadlo VEČER SVĚTOVÝCH MUZIKÁLŮ Speciální muzikálový večer s legendami jako Pomáda, West Side Story, My Fair Lady, Jesus Christ Superstar, Monte Christo, Bídníci, Dracula a další. Účinkují: Jan Kříž (Superstar), Míša Nosková (Superstar) a Oldřich Kříž (sólista Státní opery Praha). Vstupné 180,-Kč 22. února v 19 hodin, Kulturní dům Crystal exkluzivní koncert vocal jazz & blues PAUL BATTO Přednášky v AJAK od 19,00 hod. URAN A DIKTATURA V ČESKO- SLOVENSKU F. Bartík od 19,00 hod. JSME POZNAMENANÍ MINULOSTÍ? J. Stránský ZUŠ út interní koncert žáků malý sál ZUŠ 17:00 Veřejný koncert žáků hudebního oboru. USA. Tess, tanečnice v důchodu, bojuje, aby udržela chátrající divadlo při životě, čelí všem druhům finančních i uměleckých výzev Čt Ne vždy ve OPRAVDOVÁ KURÁŽ USA. Režie Joel a Ethan Coenovi. Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Po St vždy v 17,30, Út také ve TRON LEGACY 3D USA. 3D high-tech dobrodružství, jaké jste ještě na velkém plátně viděli Po pouze ve Filmový klub NA MAMUTA Francie Režie: Gustave de Kervern, Benoît Delépine.. Zdánlivě bezstarostná a úchylně se zubící road movie s mrazivými motivy je i současně duchovní poutí hlavního hrdiny na hřbetě stolní hry... Otevřená keramická dílna pro veřejnost: každé pondělí a středa hod., poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal vedoucí: L. Jelenová, M. Hájková út Rodinné konstelace - FRANTIŠEK ČERVEN18 20 hod., učebna DDM Libertin, vstupné dobrovolné, přihlášky: čt Olympiáda v Anglickém jazyce 8.30 hod., kategorie SŠ, DDM Libertin Česká Lípa, čt Přednáška: Léčivá energie v kostelech, kaplích, stromech v ČL a okolí 17 hod., učebna DDM Libertin, vnímání energie krajiny a mapování těchto zón přednáší: Konrád Brotz Špičkový evropský, swingový a bluesový zpěvák, skladatel a kytarista, světoběžník slovinského původu. Vstupné 150,-Kč 26. února ve 20 hodin, Kulturní dům Crystal IX. REPREZENTAČNÍ PLES NEMOC- NICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA Pro velký úspěch večerem opět provází litoměřická kapela O. H. TONY BLACK BAND. Předtančení a pěkné výhry. Vstupenky jsou v prodeji na personálním oddělení NsP (Eva Bartůňková, tel ).Vstupné 250,-Kč. Výstava: Galerie Deja vu (1. patro KD Crystal) S FOTOGRAFY PO STOPÁCH KARLA HYNKA MÁCHY Klub přátel muzea 12. února, sobota, klubovna muzea ve 14 hodin Umělecké a historické památky Malty. Přednáška s diapozitivy prof. Zdeňka Pokorného. 19. února, sobota, klubovna muzea ve 14 hodin Mimoň město po válce ( ), přednáška s obrázky neznámých mimoňských fotografů zachycujících poválečné město. Uvádí Ladislav Smejkal. 26. února, sobota, klubovna muzea ve 14 hodin Ptáci na vodě. Přednáška našeho stálého hosta prof. Stanislava Chvapila z Roudnice n.l. obstarožního mechanického monstra St pouze v Promítáme pro seniory: OBČANSKÝ PRŮKAZ ČR. Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana St pouz ve Projekt 100: DALŠÍ ROK / Velká Británie Scénář a režie: Mike Leigh Čt Ne vždy v LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA 3D USA Čt Ne vždy v GULLIVEROVY CESTY 3D USA Čt Ne vždy ve HEZKÉ VSTÁVÁNÍ USA. Produkční Becky (Rachel McAdams), která má zachránit vadnoucí televizní show Rozbřesk. Ples zahrádkářů Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v České Lípě Vás zve na ples, který pořádá 26. února od 20 hodin v hotelu Merkur. K tanci a poslechu hraje Hudba p. Baumgartnera. Předprodej vstupenek (160 Kč), které jsou slosovatelné, byl již zahájen jak v naší kanceláři v Domě zahrádkářů v Sokolské ulici 262 (tel ) tak na pokladně KD Crystal. JUDr. Karel BUBENÍK Městské informační centrum Městské informační centrum Česká Lípa (náměstí T.G.M., č.p. 2) ruší z provozních důvodů v měsíci únoru a březnu svůj sobotní provoz. Provozní doba v pondělí až pátek zůstává beze změn. Městská knihovna Úterý 15. února od 17 hodin Soupis nemovitých kulturních památek libereckého kraje V rámci cyklu Technické památky Českolipska přednáší Mgr. Petra Šternová, pracovnice Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci. Prezentace nové publikace, čítárna městské knihovny Pátek 25. února od 9,30 hod MASOPUSTNÍ REJ dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let pobočka Špičák, ul. Červeného kříže Každé úterý od 10,00 hod cvičíme v každém věku cvičení s hudbou a v sedě (!) pro každého, vhodné nejen pro seniory pobočka Špičák, ul. Červeného kříže (zdarma) Městská knihovna Česká Lípa je už téměř rok na Facebooku. Staňte se našimi příznivci a sledujte dění v knihovně také prostřednictvím sociální sítě! 14

15 nadace, organizace únor 2011 č. 3 Rekondiční pobyt Územní organizace Svazu diabetiků v České Lípě pořádá od do pro diabetiky a jejich doprovod týdenní rekondiční pobyt v překrásném prostředí Jizerských hor v penzionu PERMON (www.fania.cz). Cena za celý pobyt a dopravu je bez dotací 3400Kč. Přihlásit se můžete na tel Výstava králíků Základní organizace ČSCH Česká Lípa I pořádá v sobotu 26. února. od 8,00 do 14,00 hodin ve výstavní hale ve Staré Lípě prodejní výstavu králíků a soutěžní výstavu chovných samců. Na výstavě bude předvedeno téměř 200 králíků ve více jak 30 plemech a barevných rázech, z nichž většina bude prodejná. Návštěva městské knihovny My, žáci 5.A ze Základní školy Sever v České Lípě, jsme byli pozváni na besedu do městské knihovny (hlavní pobočky) na náměstí T.G.Masaryka. Paní knihovnice nás provedla celou knihovnou a ukázala nám, jak můžeme knihy vyhledávat podle žánrů, autorů apod. Také jsme se dozvěděli, jak se máme o knihy starat. A vůbec jsme zde zjistili spoustu nových informací. Na závěr nám pracovnice knihovny přečetla jednu legrační kapitolu z knížky o medvíďatech. Jsme rádi, že jsme knihovnu navštívili, a zároveň chceme poděkovat pracovnicím knihovny za krásné povídání a za spoustu nových rad a informací. Veronika BLAŽKOVÁ a Ríša MÍGL Studenti SPoSŠ si mohou splnit svůj sen Kobercovým náletem fiktivních peněz byl na škole symbolicky odstartován projekt Malé granty 5. Výjimečnost projektu spočívá v tom, že cílovou skupinu, kterým partneři projektu věnují finanční prostředky na splnění studentských snů, tvoří pouze deset nejlepších škol z celé České republiky, a SPoSŠ je jednou z nich! Smyslem společného projektu Ukážeme studentům, jak si splnit své sny občanského sdružení Aisis a společnosti T-Mobile, je poskytnout studentům finanční prostředky, díky kterým si mohou splnit i ty nejodvážnější sny. Naši studenti tak dostali na realizaci vlastních nápadů díky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. částku ,- Kč a mají tak možnost splnit si jakýkoliv sen. Studenti si sami navrhnou, připraví a zrealizují studentské projekty se sportovní, kulturní, sociální a vzdělávací tématikou. V rámci tohoto projektu dostanou studenti naší školy od společnosti T-Mobil peníze přímo do ruky a mají tak šanci uskutečnit své sny a plány... Ing. DLOUHÁ Občanům po těžkém úrazu může pomoci projekt Amadeo Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Automobil či motocykl viníka způsobí vážnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič, ale třeba jen chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Jak jednat v takové situaci, sděluje autor Projektu pomoci po těžkém úrazu ing. Jan Malík. Náhradu lze požadovat tři až pět let po úrazu, tedy až od roku 2005/2006. U těžce poškozených často vzniká nárok na větší odškodné než pojišťovna přiznává a toto lze čerpat dodatečně. Věšina lidí se domnívá, že bez předchozího úrazového pojištění nemůže žádat nic. Tak tomu právě není. Projekt pomoci nabízí bezplatné telefonické konzultace občanům s trvalými následky po těžkém pracovním úrazu, po nezaviněné autohavárii, u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole. Konzultace jsou určeny také pomoci pozůstalým poškozených. Bezplatné telefonické konzultace zahrnují poradenství v řešení situace po úrazu, objektivní zhodnocení již vyplaceného odškodného, posouzení lékařských posudků a bodového ohodnocení, nezávislou lékařskou konzultaci se znalcem z oboru a v případě nutnosti zprostředkované zastoupení poškozeného ve sporu s pojišťovnou. Finanční krytí případných právních služeb projektu se většinou sjednává s postiženým až po vyplacení odškodného pojišťovnou. Telefonickou konzultaci mohou občané sjednat na telefonu: s Ing. Janem Malíkem - vedoucím projektu, nebo prostřednictvím u: Co možná nevíte Na vyplacení náhrady nemá vliv zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní pojistku. Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví, ale viníka se jejich nárok po finanční stránce většinou nikterak nedotkne. Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, když vstoupí do vozovky, bude mu však zohledněna případná spoluvina, nicméně má nárok na částečné plnění. Sportovní odpoledne s NADĚJÍ Loni v listopadu problěhlo v Sportovně relaxačním centru (Tenisová hala) v České Lípě Sportovní odpoledne s NADĚJÍ. Provozovatelé sportovního centra přišli s nápadem spojit příjemné s užitečným. Spojili den otevřených dveří plný sportu a pohybu s charitativní činností. Mohli jste si vyzkoušet různé sporty a zároveň podpořit svými příspěvky a nákupy výrobků naše spoluobčany, kteří si to vskutku zaslouží, konkrétně Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením v České Lípě na sídlišti Špičák. Sportovně relaxační centrum předvedlo svou širokou nabídku - různé druhy Aerobicu, Zumbu, Spinning, Pilates, Chitoning, ale i Trampolínky a Fitbox. Všemi hodinami nás provedly usměvavé, milé a hlavně profesionální instruktorky. Uživatelé Denního stacionáře se do cvičení vrhli po hlavě. Sport a vlastně jakýkoliv pohyb je velmi baví, proto jsme velice rádi, že již třetím rokem se Sportovně relaxačním centrem spolupracujeme a využíváme jejich nabídky zdarma a pravidelně navštěvovat hodiny Fitboxu, které si uživatelé opravdu velice chválí a moc si je užívají. Měli jsme také příležitost podpořit naši sociální službu poskytnutím dobrovolného příspěvku a nákupem výrobků našich uživatelů. Za nákup a především za Vaše příspěvky Vám velice děkujeme. Svědčí o tom, že věříte v pomoc lidem, kteří si pomoc zaslouří a potřebují ji. Děkujeme také prvozovatelům Sportovně relaxačního centra za to, že s tímto nápadem přišli a věříme, že se společně uvidíme na dalších a dalších ročnících Sportovního odpoledne s NADĚJÍ. Bc. Klára ŘÍHOVÁ Pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě připravují na 22. února otevření nového Archeologického muzea, které bylo vybudováno ve zrekonstruovaném historickém objektu bývalé šatlavy ve Vězeňské ulici v České Lípě. 15

16 č. 3 sport únor 2011 Predátoři získali zlaté medaile Nejmenší Predátoři vybojovali na hokejovém turnaji 1. tříd v Kolíně zlaté medaile. Na turnaji startovali vedle našich nejmladších borců domácí HC Kolín, HC Sparta Praha a HC Kutná Hora. Po dvou remízách a vysoké výhře nad pražskou Spartou naši hokejisté přivezli zlaté medaile. Za pozornost stojí parádní výkon obrany a čarování malého gólmana v brance ve třech utkáních pouze tři inkasované branky! Malým českolipským borcům se dařilo i v dovednostních soutěžích, první a druhé místo obsadili naši Matyáš Lorenz a Stanislav Veselý, nejlepším gólmanem turnaje byl opět Českolipák Matouš Taran. HC Kolín HC Česká Lípa 0 : 0 HC Česká Lípa HC Sparta Praha V sobotu 15. ledna se v tělocvičně Gymnázia Česká Lípa konal poslední závod zařazený do série pěti závodů Českolipský superman. Jelikož již před posledním závodem vedla mladší žákyně Ivana Reicheltová ze ZŠ Jižní, a i tentokrát se jí podařilo zvítězit ve své kategorii, tak se ztrátou jediného bodu získala titul Českolipského supermana. Výborně si vedla i řada dalších závodníků. Druhá byla další mladší žákyně Monika Ješetová, třetí Jitka Myslíková, vítězka kategorie žen, čtvrtá Sára Lea Exnerová, vítězka kategorie starších žákyň a pátý byl první muž, Jakub Holoubek. Soutěž Českolipský Superman, kterou pořádá AC Česká Lípa spolu s atletickými kroužky ZŠ Sever a Gymnázium Česká Lípa ukázala, že se u nás stále nachází řada pohybově nadaných dětí, což potěšilo hlavně pořadatele, ale i další partnery, kteří soutěž podpořili a mezi které patřilo město Česká Lípa zastoupené místostarostou panem Tomášem Vlčkem, pan Petr Skokan, a paní Alena Bouchnerová. Velký dík patří i ZŠ Sever a Gymnáziu Česká Lípa, školám, které poskytly zázemí této soutěži, ve které si zazávodilo 171 závodníků v deseti věkových kategoriích. Potěšitelný je i fakt, že 11 : 2. Branky CL: Vaněk 6, Veselý 3, Václavík a Fajkus. Asistence CL: Veselý 4, Lorenz 3, Anděl 2, Fajkus 2 HC Kutná Hora HC Česká Lípa 1 : 1. Branky CL: Vaněk (Veselý) Sestava týmu: Matouš Taran, Stanislav Veselý, Matyáš Flekl, Miloš Čihák, Adam Fajkus, Hynek Václavík, Matyáš Lorenz, Lukáš Anděl, Jan Vaněk, Radek Janata, Přemysl Kamenický, Damián Hrabčák, Šimon Baľo, Luboš Čamra. Tréninky pro předškolní děti a začínající děti z prvního stupně ZŠ jsou každé úterý a čtvrtek v 16 h. a v neděli ráno v 8,30 h., kdy se děti mohou na jedné části ledové plochy nezávazně zapojit do tzv. Školičky bruslení, vyzkoušet si na ledě první krůčky pod dohledem zkušených trenérů. Pro ty, které chytí hokej za srdíčko, je hokejová výstroj zdarma. Ivana Reicheltová na Supermanově trůnu vedle mladých adeptů atletiky se zde účastní i ti, kteří svůj sport teprve hledají a díky takovýmto soutěžím, které Athletický club pravidelně pořádá, se někteří z účastníků zapojí do pravidelné činnosti. Nyní budou atleti věnovat svoji pozornost především pravidelně trénujícím dětem, neboť se rozjíždí halová sezóna, ale již v dubnu čeká zájemce další populární seriál náborových soutěží a tím je Českolipská liga škol, což je další soutěž, kterou mimo jiné podporuje pravidelně i město Česká Lípa. Na závěr TOP 15 závodníků, kteří získali nejvíce bodů v Českolipském Supermanovi: 1. Reicheltová Ivana ACCLI Ješetová Monika ACCLI Myslíková Jitka Česká Lípa Exnerová Sára Lea ACCLI Holoubek Jakub ACCLI Čechlovská Kristýna ACCLI Dvoryanchikov Arťom ACCLI Turánský Jiří DD Česká Lípa Bartáková Jana ACCLI Svitáková Alena ACCLI Rábl Daniel ACCLI Coubalová Gabriela ACCLI Stupka Patrik ACCLI Fridrichová Monika ZŠ Rynoltice Kubeš Marek ZŠ Pátova 137 Letecký ples AEROKLUB ČESKÁ LÍPA A SKY OFFICE JTN pořádá dne 5. března od hod V SÁLE HOTELU MERKUR XVI. LETECKÝ PLES K tanci a poslechu hraje AQUARIUS *bohatá tombola *slosování vstupenek o vyhlídkové lety* Předprodej vstupenek (200,- Kč) v prodejně GEODEZIE ATLASY A MAPY Moskevská 13, tel.: nebo letiště ČESKÁ LÍPA, tel.: Pozvánka Klubu českých turistů Zimním Polabím Ze Sadské do Nymburka zimní krajinou. Výpravu vede Veka P. Vejtruba ( ) a A. Kaprál ( ). Odjezd z hlavního nádraží Česká Lípa v 8,25-9,47 (Nymburk) 10,35-10,47 (Sadská). Zpět z Nymburka v 15,04 nebo v 16,08. Trasa 13 km: Sadská ČD, Sadská jezero, Písty, Nymburkpivovar, Nymburk nádr. ČD. Příjezd do Lípy nejspíš v 17,36hod. Délka trasy je zhruba 15 km Stará i nová historie Hamru a jeho okolí Přednáška historika a znalce oblasti Mgr. Bohumila Daniela ve středu na ADÉLE od 16 hodin. Na přednášku bezprostředně navazuje výprava do těchto míst Jak to bylo s generálem Sochorem Trasa 10 km: Hamr, Děvín, (Divadlo, vodopád), pomník gen. Sochora, Stohánek, Hamr. Doprava: Autobusem z nádr. 10,30 (U Jezu 10,35) 11,27 Hamr. Zpět v 16,22 nebo 18 hod. Výpravu vede dlouholetý znalec mimoňského prostoru M. Zavadil. MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. komise pro komunikaci s veřejností: předseda Tomáš Hudec. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

Město Česká Lípa Žádost o finanční příspěvek na sport na rok 2014 Název sportovní organizace :

Město Česká Lípa Žádost o finanční příspěvek na sport na rok 2014 Název sportovní organizace : Město Česká Lípa Žádost o finanční příspěvek na sport na rok 2014 Název sportovní organizace : Adresa sídla dle registrace : Statutární zástupce (jméno, funkce, adresa) : Číslo bankovního účtu : Kontakt

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Město Česká Lípa. Aktualizované zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok Čl. I. Žadatel

Město Česká Lípa. Aktualizované zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok Čl. I. Žadatel Město Česká Lípa Aktualizované zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2011 Čl. I. Žadatel Žadatelem může být právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovní

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Město Česká Lípa Žádost o dotaci v oblasti sportu na rok 2015

Město Česká Lípa Žádost o dotaci v oblasti sportu na rok 2015 Město Česká Lípa Žádost o dotaci v oblasti sportu na rok 2015 - celoroční činnost sportovní organizace vykazující v členské základně sportovce do 18 let Název žadatele: Sídlo dle registrace: Je-li žadatelem

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Sídlo dle registrace (místo podnikání, trvalý pobyt): IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: RČ:

Sídlo dle registrace (místo podnikání, trvalý pobyt): IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: RČ: Město Česká Lípa Žádost o dotaci z programu v oblasti sportu 2017 v kategorii V. Dotace na podporu sportovců jednotlivců v kategorii dospělých, veteránů a neregistrovaných dospělých sportovců Název (jméno)

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast památkové péče v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast památkové péče v roce 2016 Žádost o dotaci na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny pro rok 2016 Název / jméno žadatele: Sídlo / adresa: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu kulturních akcí realizovaných v roce 2016

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu kulturních akcí realizovaných v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu kulturních akcí realizovaných v roce. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je neinvestiční finanční podpora

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Název žadatele:

Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Název žadatele: 1/7 Město Žádost o dotaci na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Název žadatele: Sídlo: IČ, DIČ, ev. č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/24 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Obec Dlouhá Loučka. Obec Dlouhá Loučka vyhlašuje pro období PROGRAM

Obec Dlouhá Loučka. Obec Dlouhá Loučka vyhlašuje pro období PROGRAM Obec Dlouhá vyhlašuje pro období 2015 2018 PROGRAM pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Dlouhá 1. Účel poskytnutí dotace Podpora aktivit v oblasti zájmové činnosti pro

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

Právní předpis č.10. Město Jaroměř

Právní předpis č.10. Město Jaroměř Město Jaroměř Právní předpis č.10 Gestor: Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2010. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017

Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017 Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017 Dotace na podporu aktivit v oblasti kultury Účel podpory Důvody podpory

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora činnosti spolků, sportovních oddílů a jednotlivců v Rosicích pro rok 2017 1 Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná městem Rosice na činnosti spolků,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu.

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu. Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Dotační program Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Zásady ),

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Podmínky dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016

Podmínky dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016 Podmínky dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016 I. Název dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016. II. Vyhlašovatel programu a poskytovatel dotace Vyhlašovatelem

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Město Strakonice vyhlašuje program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce Čl. I Účel dotačního programu

Město Strakonice vyhlašuje program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce Čl. I Účel dotačního programu Město Strakonice vyhlašuje program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2016 Čl. I Účel dotačního programu Dotační program je v roce 2016 zaměřen na: podporu registrovaných služeb poskytovaných

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2013.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2013. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2013. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2013 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Dodatek k PODMÍNKÁM VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2014

Dodatek k PODMÍNKÁM VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2014 Dodatek k PODMÍNKÁM VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2014 schváleným na 65. schůzi Rady města Krnova dne 15. 10. 2013 usnesením č. 2381/65. Tento dodatek se vztahuje pouze na dotační programy v oblasti

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok Čl. I. Žadatel. Čl. II. Kategorie příspěvků

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok Čl. I. Žadatel. Čl. II. Kategorie příspěvků Město Česká Lípa Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013 Čl. I. Žadatel Žadatelem může být právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovní činnosti

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ o dotaci města Neratovice pro oblast sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní na rok 2017 Účel dotačního řízení 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC Dotační řízení je vyhlašováno v souladu

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních,

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Česká Lípa. SMĚRNICE ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 1/2016

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Česká Lípa. SMĚRNICE ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 1/2016 SMĚRNICE ZASTUPITELSTVA MĚSTA Rozdělovník: starosta místostarostové zastupitelstvo města tajemník MěÚ vedoucí odborů sekretariát vedení města velitel MP interní auditor POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 24.

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2013

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2013 Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2013 v rámci J5 programu Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP Městská část Praha

Více

PODMÍNKY VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015

PODMÍNKY VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 PODMÍNKY VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 Rada města Krnova na 87. schůzi, která se konala dne 30. 9. 2014 usnesením č. 3166/87 vyhlásila dotační programy pro rok 2015 v oblasti sportu dotační

Více