Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Obce Dolní Bečva"

Transkript

1 Zpravodaj Obce Dolní Bečva LEDEN - ÚNOR

2 Jubilanti LEDEN ÚNOR Zmrzlíková Miroslava 93 let Kulišťáková Lenka 76 let Pařenicová Jarmila 74 let Solanský Vladislav 70 let Solanský Rudolf 72 let Tesařová Anděla 86 let Mikundová Hermína 81 let Ţitník Rostislav 78 let Pařenicová Jiřina 78 let Jurajda Antonín 75 let Maléřová Bohumila 77 let Solanský Otta 70 let Bolcková Ludmila 79 let Michálková Bohunka 77 let Skalík Cyril 78 let Vojkůvka Milan 74 let Růčková Anna 74 let Solanská Jiřina 73 let Kopřivová Ludmila 79 let Vašková Milada 73 let Maléřová Aneţka 80 let Ondrůšková Milada 88 let Martyčáková Marie 86 let Porubová Ludmila 73 let Vašková Ludmila 72 let Holišová Františka 80 let Štůrala Miroslav 71 let Blinková Aneţka 76 let Maléř Josef 90 let Polochová Jarmila 81 let Mydlová Ludmila 83 let Růčka Josef 81 let Růčková Marie 74 let Baránek Antonín 74 let Jurajdová Ludmila 72 let Vardţák Milan 70 let Ţivot si běţí svým tempem, zima teď vládne zemi a vy zase po roce slavíte své narození. Nejen v tomto roce novém, ale i po další léta, nechť láska přátel, rodiny, na srdci hřeje a vzkvétá. Zasmějte se, zpívejte si, při práci Vaši kaţdodenní, vţdyť dobrá mysl veselá, je pro ţivot nejlepší koření. Váţení spoluobčané, rok 2011se nezadrţitelně chýlí ke konci, blíţí se svátky vánoční. Přeji Vám proţití Vánoc v klidu, pokoji, mezi svými nejbliţšími a ve zdraví. Je důleţité alespoň v tomto období se oprostit od shonu předvánočního času, odpočívat a načerpat sílu pro další rok. Přeji Vám úspěšný rok 2012 plný síly, energie a radosti ze ţivota. 2 Pavel Mana, starosta obce

3 Váţení spoluobčané, přejeme Vám i Vašim dětem hezké a klidné proţití svátků vánočních. Do Nového roku 2012 ještě tvrdšího a náročnějšího roku narůstajících krizí přejeme pevné zdraví, lásku, štěstí a také hodně odvahy a statečnosti, pohodu v mezilidských vztazích a splnění svých osobních i pracovních přání. Přejeme také hodně úspěchů v občanských aktivitách. Úspěšné obecní samosprávě přejeme další úspěchy v novém roce Vám všem váţení spoluobčané co nejvíce optimismu v lepší budoucnost. Organizace KSČM-Dolní Bečva Z obecního úřadu Webové stránky obce adresa: Pokud budete mít zájem o vloţení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: tel Informace z dění na obci je moţno získat i z úřední desky: Upozornění Prosíme majitele psů, aby zamezili volnému pohybu psů po obci a trase cyklostezky. Informace pro občany Provozní doba o Vánocích Pokladní hodiny: pouze do do 14,00 hodin Obecní úřad uzavřen Poděkování Zastupitelstvo obce děkuje panu Petru Vojkůvkovi, jednateli firmě Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva čp. 336 za sponzorský dar vánoční strom na náměstí. Upozornění Sdělujeme občanům, ţe 7. ledna 2012 bude v obci probíhat tradiční charitativní 3

4 TŘÍIRÁLOVÁ SBÍRKA. Svoz odpadu Svozový den čtvrtek netříděný odpad Popelnice: , , Tříděný odpad: vţdy poslední pondělí v měsíci Plasty (ţlutý pytel) Sklo barevné (bílý pytel) Sklo bílé (bílý pytel) Papír (modrý pytel) Nápojové kartony (modrý pytel) Kovy (bílý pytel) SKLO TŘIĎTE ZVLÁŠŤ PODLE BARVY!!! Prosíme občany, pokud budou ekokontejnery zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme * ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE 1. Zpráva kontrolního výboru Rada obce doporučuje ZO schválit zprávu kontrolního výboru s tím, ţe nájemní smlouva s SDH bude řešena v říjnové radě se zástupci Jednotky SDH a sdruţení SDH. Zodpovídá: Ing. Petr Hajda Termín: Ţádosti 2.1. Ţádost pana Marka Růčky, 5. května 1353, Roţnov pod Radhoštěm instalace vodovodního filtru Rada obce schválila osazení filtru do vodovodního potrubí k rodinnému domu pana Marka Růčky v lokalitě U tabulí, jehoţ dům je napojen na koncové větvi veřejného vodovodu. Termín: Ţádost dopravní společnosti Veolia Transport Morava a. s., Vítkovická 3135/5, Ostrava Moravská Ostrava o udělení licence na provozování linkové osobní dopravy 4

5 Rada obce nemá námitek k udělení licence na provozování veřejné linkové osobní í dopravy linky č Ostrava Bílá- Roţnov pod Radhoštěm a linky č Ostrava Frýdek Místek Frýdlant nad Ostravicí Roţnov pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm. Tyto linky budou vyuţívat obecní autobusové zastávky v obci. Termín: Ţádost o nájem tělocvičny komisí ŠKa S, kulturní vystoupení dětí ZŠ a MŠ na akcích pořádaných komisemi při radě obce, projekt zateplení ZŠ Rada obce bere na vědomí poţadavek vedení ZŠ k ukončení bezplatného uţívání tělocvičny v ZŠ první sobotu v měsíci k Rada obce rozhodla, aby od u akcí pro děti, organizované komisí ŠKa S při radě obce bez vybíraného vstupného, které budou provedeny v tělocvičně ZŠ, byl hrazen nájem obcí PO ZŠ a MŠ po schvalování radou obce. Rada obce ukládá komisi ŠKa S připravit návrh akcí na rok 2012, u kterých bude nájem tělocvičny hrazen obcí. Rada obce vzala na vědomí informace ředitele PO MŠ a ZŠ ohledně krátkého kulturního vystoupení dětí z MŠ na slavnostním vítání občánků v zasedací síni obecního úřadu. Rada obce vzala na vědomí další informace ředitele PO ZŠ a MŠ ohledně postupu přípravných prací na moţnost podání ţádosti o dotaci na zateplení školních budov a výměnu oken a dveří, v případě vypsání vhodného dotačního programu. Zodpovídá: paní Laţová 2.4. Ţádost paní Martiny Kubačové, Dolní Bečva č. p. 340 o stavební úpravy v bytě č. 2 budovy č. p. 340 Rada obce projednala ţádost a rozhodla, ţe není moţné úpravu provést z finančních důvodů. Poţadované úpravy budou naceněny odbornou firmou, s tím ţe jejich případné provedení bude promítnuto do zvýšení ceny nájmu v následujícím roce. Termín Ţádost pana René Valcháře, Dolní Bečva č. p. 577 o předčasné ukončení nájmu bytu č. 1 v budově č. p. 577 Rada obce schválila ukončení nájmu bytu č. 1 v budově č. p. 577 zdravotního střediska k pana René Valcháře, Dolní Bečva č. p Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 1 ve zdravotním středisku od na dobu 2 let. Termín: Ţádost KÚZK, odboru územního plánování a stavebního řádu o souhlas se zastavením projednávání návrhu regulačního plánu Radhošť Pustevny Rada obce souhlasí se zastavením projednávání návrhu regulačního plánu Radhošť Pustevny podle dopisu KÚZK, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne Termín:

6 3. Program ZO, termín jednání Rada obce schválila termín zasedání zastupitelstva obce na v 16 hodin v zasedací síni Obecního úřadu s tímto programem: 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Záměr přijetí revolvingového úvěru ve výši 1 mil. Kč na překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji 4. Rozpočtové opatření č Smlouvy - na zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce - Povodí - Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva č. p rekonstrukce vodovodního řádu - půjčka SDH na zpevnění plochy ve sportovním areálu - smlouva o poskytnutí mimořádné dotace FC (stan) - smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Val. Meziříčí ve výši ,- Kč 6. Vestavba bytů v multifunkční budově 7. Různé - chladící zařízení v prodejně v multifunkční budově 4. Smlouvy 4.1. Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 29, 65, 354, 405 Rada obce schvaluje Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 29, 65, 354, 405 dle přílohy a důvodové zprávy. Zodpovídá: paní Eva Vašková Termín: Smlouvy o dodávce vody z vodovodu č. 34,469,470 Rada obce schvaluje Smlouvy o dodávce vody z vodovodu č. 34, 469, 470 dle přílohy důvodové zprávy. Zodpovídá: paní Eva Vašková Termín: Smlouva o poskytnutí práv k uţívání software OÚ Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k uţívání software mezi obcí a firmou Alis spol. s.r.o., Mariánská 538, Česká Lípa dle přílohy. Termín Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, Brno Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, Brno spočívající v právu uloţit a provozovat stavbu cyklostezky včetně lávky přes tok řeky Bečvy na částech pozemků specifikovaných ve smlouvě dle přílohy. Termín:

7 4.5. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín Podmokly, Teplická 874/8, Plzeň Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín Podmokly, Teplická 874/8, Plzeň na uloţení zemního kabelového vedení VN a NN realizovaného v rámci stavby Dolní Bečva Radhošť, přeloţka VN do kabelu dle přílohy. Termín: Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí a paní Vladimírou Tomečkovou - Tomoz, Dolní Bečva 467 Rada obce schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí a paní Vladimírou Tomečkovou, Dolní Bečva č. p. 467 dle přílohy. Termín: Zvýšení nájmu v bytech v budově č. p. 340 Rada obce schvaluje zvýšení nájmu v bytech obecního úřadu dle důvodové zprávy od Zodpovídá: Ing. Blanka Urbanovská Termín: Různé 6.1. Likvidace odpadů v lokalitě Vaškovy skalky Rada obce trvá na svém rozhodnutí ohledně zrušení umístění kontejnerů l na Radhošťské cestě v lokalitě Vaškovy skalky,, z důvodu neúměrně vysokých nákladů na zajištění likvidace odpadu a nahrazení kontejnerů popelnicemi110 l v osobním vlastnictví majitelů nemovitostí v lokalitě nebo dovozem odpadu do velkokapacitních kontejnerů v centru obce nebo do l kontejneru v lokalitě Na Pile od Termín: Informace společnosti Telefonie Czech Republic o zrušení telefonního automatu u kostela Rada obce vzala na vědomí informaci společnosti Telefonica Czech Republic o zrušení telefonního automatu na aleji u kostela od Termín: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky Multifunkční budova - 3. etapa, vestavba bytů Rada obce schválila jako nejvýhodnější nabídku na stavbu Multifunkční budova Dolní Bečva 3. etapa, vestavba bytů nabídku firmy BS Vsetín, s.r.o., 4. května 870, Vsetín dle přílohy a ukládá starostovi oznámit výsledky soutěţe uchazečům. Termín:

8 8. Stanovisko Jednoty k instalaci chladicího boxu v prodejně multifunkční budovy Rada obce vzala na vědomí dopis spotřebního druţstva Jednota Vsetín k zajištění provozu prodejny v multifunkční budově a doporučila pořízení chladícího a mrazícího zařízení od firmy Ledo Frýdek Místek, Palkovická 305, Frýdek Místek s financováním akce prostřednictvím dočerpání úvěru od KB na výstavbu 2. etapy multifunkční budovy a z předplaceného nájmu od Jednoty Vsetín. Termín: Nabídka na zhotovení informačního nápisu Potraviny, kavárna, cukrárna na multifunkční budově Rada obce vybrala návrh a cenovou nabídku na zhotovení informačního nápisu Potraviny, Kavárna, Cukrárna od firmy Propago, reklamní agentura, Pivovarská 6, Roţnov p/r. Termín: * Smlouvy 1.1. Nájemní smlouva mezi obcí a Jednotou Vsetín, Smetanova 1110, Vsetín Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v multifunkční budově prostor prodejny potravin mezi obcí a spotřebním druţstvem Jednota Vsetín, Smetanova 1110, Vsetín dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín: Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a SMP Net, s.r.o., Hornopolní 314/38, Ostrava Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1751/524/1 mezi obcí a společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení (prodlouţení STL plynovodu a STL přípojka plynu) na p. č. 2649/33 a 2715/15 dle přílohy a ověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín: Smlouva kupní mezi obcí a VOD Soláň v likvidaci se sídlem Dolní Bečva č. p. 598 Rada obce doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce Smlouvu kupní mezi obcí a VOD Soláň v likvidaci schválit dle přílohy. Termín: Dodatek č. 1 k Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí a Českou poštou, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí a Českou poštou, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4 dle přílohy. Termín:

9 1.5. Smlouvy na dodávku vody z vodovodu Rada obce schvaluje smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 471, 472 dle přílohy. Zodpovídá: paní Vašková Termín: Dodatek č.1 k SOD mezi obcí a firmou LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 305, Frýdek Místek Rada obce schvaluje dodatek č.1 k SOD mezi obcí a firmou LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 305, Frýdek Místek dle přílohy. Termín: Smlouva o dílo mezi obcí a firmou Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva č. p. 336 Rada obce schvaluje smlouvu o dílo 17/11/VOJ mezi obcí a firmou Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva č.p.336 dle přílohy na stavbu Prodlouţení kanalizace obce Dolní Bečva v místní části Dolní Rozpité- SO 02 Rekonstrukce vodovodu KV2- L17 dle přílohy. 2. Souhlas s napojením elektrické energie z odběrného místa na náměstí při vystoupení sdruţení Historika, o. s., 5. května 1559, Roţnov p/r Rada obce souhlasí s napojením el. energie z odběrného místa na náměstí při vystoupení sdruţení Historika.o.s., 5. května 1559, Roţnov p/r při Lampiónovém průvodu organizovaném komisí ŠKSK při radě obce. Zodpovídá: paní Eva Laţová Termín: Ţádosti 3.1. Ţádost o pronájem bytu v zdravotním středisku č. p. 577 Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu bytu v zdravotním středisku mezi obcí a paní Lenkou Doleţalovou, Tyršova Frenštát p/r dle přílohy. Termín: Ţádost FC Dolní Bečva o doplnění provozního řádu Rada obce projednala ţádost FC Dolní Bečva o doplnění provozního řádu sportovního areálu o zákazu provozování sportovních aktivit ve sportovním areálu během fotbalových utkání. RO ukládá ŠKSK připravit aktualizaci provozního řádu sportovního areálu. Zodpovídá: předseda komise ŠKSK, paní Eva Vašková Termín: Ceník zimní údrţby na rok 2012 Rada obce schvaluje ceník zimní údrţby na období dle přílohy. Termín:

10 5. Akceptování ţádosti o podporu ze SFŢP ČR v rámci OPŢP Rada obce vzala na vědomí sdělení Státního fondu ţivotního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 o akceptování ţádosti o podporu z prostředků Operačního programu ŢP na pořízení kompostérů v obci v roce Termín: Různé 6.1. Nabídka ČSOP Valašské Meziříčí na obnovení studánek v obci Dolní Bečva Rada obce projednala nabídku ČSOP Valašské Meziříčí na obnovení studánek v obci Dolní Bečva. Bylo navrţeno, aby byla obnovena studánka za Haţovským mlýnem na zelené turistické stezce. Termín: Rekapitulace nákladů Záchranné zdravotnické sluţby středisko Roţnov p/r za rok 2010 Rada obce vzala na vědomí rekapitulaci nákladů Záchranné zdravotnické sluţby za rok 2010 dle přílohy. Termín: Změna poskytovatele telefonních sluţeb z Telefonicky O2 na společnost Communica s.r.o., partner GTS Czech s.r.o., Voţická 2104, Tábor Rada obce schválila změnu poskytovatele telefonních sluţeb z Telefoniky O2 na společnost Communica s.r.o., partner GTS Czech s.r.o., Voţická 2104, Tábor návrh smlouvy bude projednán na dalším zasedání rady obce. Termín: Zajištění veřejnoprávní kontroly u PO ZŠ a MŠ Dolní Bečva Rada obce schválila objednání provedení veřejnoprávní kontroly u PO ZŠ a MŠ Dolní Bečva paní Zbyňkou Sýkorovou, trvale bytem U hřiště 1231, Vsetín U hřiště, Vsetín dle důvodové zprávy. * Smlouvy 1.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor kavárny, cukrárny ze dne mezi obcí a Janou Růčkovou, Dolní Bečva č.p.381 Rada obce schvaluje dodatek č. 1 k Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne mezi obcí a Janou Růčkovou, Dolní Bečva č. p. 381 dle důvodové zprávy. 10

11 1.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor prodejny ze dne mezi obcí a Jednotou, spotřební druţstvo ve Vsetíně, se sídlem Smetanova 1110, Vsetín Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor prodejny ze dne mezi obcí a Jednotou, spotřební druţstvo ve Vsetíně, se sídlem Smetanova 1110, Vsetín dle přílohy Dodatek č. 7 k SOD 494/10/300 mezi obcí a BS Vsetín, s.r.o., 4. května 870, Vsetín Rada obce schvaluje Dodatek č. 7 k SOD 494/10/300 mezi obcí a BS Vsetín, s.r.o., 4. května 870, Vsetín dle přílohy Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě- mezi obcí a společností Telefonica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Rada obce schvaluje Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě k multifunkční budově mezi obcí a společností Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 dle přílohy Kupní smlouva mezi obcí a VOD Solaň v likvidaci se sídlem Dolní Bečva č. p. 598 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Kupní smlouvu mezi obcí a VOD Soláň v likvidaci, Dolní Bečva č.p598 dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Pavla Novosadová Termín: Darovací smlouva mezi obcí a Diakonií ČCE hospic Citadela, Ţerotínova 1421, Valašské Meziříčí Rada obce schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí a Diakonií ČCE hospic Citadela, Ţerotínova 1421, Valašské Meziříčí dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Darovací smlouva mezi obcí a Svazem neslyšících a nedoslýchavých Vsetín Rada obce schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí a Svazem neslyšících a nedoslýchavých Vsetín dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcí Dolní Bečva a Charitou Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč Charitě Valašské Meziříčí na zajištění pečovatelské sluţby včetně dováţky obědů pro občany Dolní Bečvy. 11

12 1.9. Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 35 a 48 Rada obce schválila smlouvu o nájmu hrobového místa č. 35 a 48 dle přílohy. Zodpovídá: paní Vašková Smlouvy o dodávce vody z vodovodu č. 48, 230,231 Rada obce schvaluje smlouvy o nájmu hrobového místa č. 48,230,231 dle přílohy. Zodpovídá: paní Vašková 2. Ţádosti 2.1. Ţádost spotřebního druţstva Jednota Vsetín o umístění nových rozvodů TUV v nové prodejně v multifunkční budově Rada obce schvaluje umístění nových rozvodů TUV v nové prodejně v multifunkční budově dle ţádosti s tím, ţe v případě ukončení činnosti nájemník provede jejich demontáţ na vlastní náklady a uvede prostor do původního stavu a zařízení s rozvody nebude mít vliv na hlučnost Návrh na změnu členů v komisi ŠKSK Rada obce na základě vlastní ţádosti schvaluje ukončení členství v komisi školské, kultury a sportu z důvodu nedostatku volného času paní Radky Solanské a Simony Solanské, Dolní Bečva č. p. 70. Rada obce schválila jmenování nových členů komise školské, kultury a sportu pana Michala Krhutka, Dolní Bečva č. p. 442 a pana Zdeňka Porubu, Dolní Bečva č. p. 80 od Zodpovídá: paní Laţová 2.3. Ţádost o prodlouţení lhůty I. a II. splátky na byt č. A11 Rada obce projednala ţádost pana Miroslava Novosada a paní Simony Novosadové, Meziříčská 1656, Roţnov p/r o prodlouţení lhůty I a II. splátky na byt A11 dle ţádosti Ţádost o vyjádření k udělení licence na linkovou autobusovou dopravu na linku Val. Meziříčí- Roţnov p/r Horní Bečva Bílá, Bumbálka st.hr. Rada obce souhlasí s uţíváním obecních zastávek na linkovou aut. dopravu pro dopravce ČSAD Vsetín na linkovou aut. dopravu na linku Valašské Meziříčí Roţnov p/r- Horní Bečva- Bílá, Bumbálka st.hr. 12

13 3. Proces projednávání a schvalování rozpočtu na rok 2012 Rada obce projednala a schválila proces projednávání rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2012 dle přílohy. Termín: Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva 4.1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Rada obce se k výroční zprávě o činnosti Základní a mateřské školy za rok 2010/2011 znovu vrátí na dalším zasedání po projednání v komisi Školské, kultury a sportu. Termín: Ţádost Základní školy Dolní Bečva o povolení výjimky v počtu dětí ve třídě MŠ Rada obce schválila povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy o jedno dítě, tak, ţe v jedné třídě bude 24 dětí a v druhé třídě bude 25 dětí. Zodpovídá: Ing. Urbanovský 4.3. Řešení havarijního stavu mateřské školy č. p. 580 Rada obce projednala moţnosti řešení havarijního stavu mateřské školy dle přílohy Výhled investičních akcí ZŠ a MŠ Rada obce vzala na vědomí informace ředitele PO ZŠ a MŠ o těchto plánovaných záměrech: 1. zateplení základní a mateřské školy, výměna oken 2. rozšíření kapacity MŠ pro jednu třídu předškolních dětí v ZŠ 3. rekonstrukce vzduchotechniky v základní škole 4. zřízení virtuální učebny v základní škole 5. stavební úpravy v mateřské školce a loţila řediteli PO do dalšího zasedání RO dopracovat výhled investičních akcí včetně odhadu nákladů. Zodpovídá: Ing. Urbanovský Termín: Řešení zvýšení kapacity Mateřské školy formou zřízení předškolního oddělení v ZŠ Rada obce schválila rozpočtové náklady na zvýšení kapacity Mateřské školy formou zřízení předškolního oddělení v MŠ dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Urbanovský Termín: 4.6. Odpisový plán základní a mateřské školy Dolní Bečva na rok 2012 Rada obce schválila odpisový plán Základní a mateřské školy Dolní Bečva na rok 2012 dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Urbanovský Termín:

14 4.7. Financování investičních akcí z investičního fondu PO ZŠ a MŠ Rada obce souhlasí s převedením části rezervního fondu příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Dolní Bečva, okres Vsetín ve výši ,- Kč do investičního fondu PO na výše jmenovanou akci dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Urbanovský Termín: Různé 5.1. Připomínka uţivatelů cyklostezky k volnému pobíhaní psů na cyklostezce Rada obce vzala na vědomí připomínky uţivatelů cyklostezky k volnému pobíhání psů na cyklostezce a doporučuje v obecním zpravodaji průběţně připomínat občanům, ţe není dovoleno volné pobíhání psů po cyklostezce, kteří ohroţují bezpečnost cyklistů. Zodpovídá: paní Vavřínová Termín: Sdělení MěÚ Roţnov p/r, odbor správy majetku ke komunikaci na Černou horu Rada obce vzala na vědomí sdělení Městského úřadu Roţnov p/r, odboru správy majetku k zavezení největších výtluků na komunikaci na Černou horu v 09/2011, v roce 2012 bude rozhodnuto, zda se provede celoplošná oprava nebo jen místní opravy výtluků. Termín: Nacenění úpravy podlahy v tělocvičně ZŠ pro pořádání kulturních akcí Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku ( Kč vč. DPH) na pořízení koberce ( Kč), pódia ( ,- Kč) a tanečního parketu (17400,- Kč) do tělocvičny základní školy za účelem konání kulturních akcí. Cenová nabídka bude předána jako podklad do rozpočtu obce na rok Zodpovídá: paní Laţová Termín: Plán inventur pro rok 2011 nová směrnice Rada obce souhlasí se směrnicí o inventarizaci majetku a plánem inventur pro rok 2011 sestavený v souladu podle ustanovení 5 vyhlášky č. 270/2010 dle přílohy. Termín: Odměny řediteli PO ZŠ a MŠ Dolní Bečva Rada obce schvaluje odměnu řediteli PO ZŠ a MŠ Ing. Pavlu Urbanovskému ve výši ,- Kč za úkoly v roce 2011 dle důvodové zprávy Finanční dary Rada obce navrhuje ZO poskytnutí finančních darů dle důvodové zprávy za úkoly v roce

15 5.7. Ţádost SDH o finanční příspěvek na ohňostroj na závěr roku 2011 Rada obce vzala na vědomí ţádost SDH o finanční příspěvek na ohňostroj na náměstí na závěr roku 2011 s tím, ţe její poskytnutí bude projednáno při projednávání rozpočtu na rok Termín: Umístění venkovní zásuvky 220 V na hřbitově Rada obce schválila nové umístění venkovní zásuvky 220 V na místním hřbitově. Termín: * ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 1. Revokace části usnesení ZO Zastupitelstvo obce revokuje část usnesení ZO č. 7/09/2011- ZO U ze dne týkající se bodu 6. 2., písm. b/, c/. Termín: Smlouvy Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi obcí a zájemci o vestavbu a prodej bytů v multifunkční budově č. p. 658: 2.1. Smlouva o budoucí kupní smlouvě s panem Stanislavem Kantorem, Prostřední Bečva 495, k bytu A Smlouva o budoucí kupní smlouvě s paní Emilií Kopcovou, Nábřeţní 552, Karolinka, k bytu A Smlouva o budoucí kupní smlouvě s paní Ing. Simonou Střílkovou, V Horkách 322, Sázava, k bytu A13 Ve znění podepsaných protinávrhů smluv, které jsou přílohou usnesení. ZO zmocňuje starostu obce k podpisu těchto smluv. Termín: Smlouva o dílo na vestavbu bytů v multifunkční budově ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo na vestavbu bytů v multifunkční budově č. p. 658 mezi obcí a firmou BS Vsetín, s r.o., 4. května 870, Vsetín Termín:

16 2.5. Smlouva o budoucí kupní smlouvě Smlouva o budoucí kupní smlouvě s paní Martou Luxovou, Dolní Bečva č. p. 498, k bytu A7, která je přílohou usnesení. ZO zmocňuje starostu obce podpisem smlouvy. * Dodatek č. 1 k smlouvě o budoucí kupní smlouvě na vestavbu a prodej bytů v multifunkční budově 1.1. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi obcí Dolní Bečva, panem Stanislavem Kantorem, bytem Prostřední Bečva 495 a panem Tomášem Kostkou, bytem Halenkov 342, na základě kterého vstupuje do všech práv a povinností z původní smlouvy o budoucím prodeji bytu č. 658/4 v multifunkční budově na Dolní Bečvě pan Stanislav Kantor. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy termínu do Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 658/4 v multifunkční budově na Dolní Bečvě mezi Obcí Dolní Bečva a panem Tomášem Kostkou, bytem Halenkov 342 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu do Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi obcí Dolní Bečva, paní Emilií Kopcovou, Nábřeţní 552, Karolinka a panem Alexandrem Mýtníkem, Bernolákova 8, Košice, Slovenská republika, na základě kterého vstupuje do všech práv a povinností z původní smlouvy o budoucím prodeji bytu č. 658/12 v multifunkční budově a Dolní Bečvě pan Alexander Mýtnik. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy v termínu ZO schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě k bytu č.658/12 v multifunkční budově na Dolní Bečvě mezi obcí Dolní Bečva a panem Alexandrem Mýtníkem, Bernolákova 8, Košice, Slovenská republika a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Termín: Ţádost o prodlouţení termínu splátky byt č.658/14 ZO schvaluje ţádost pana Milana Matuly, bytem Dolní Bečva 636 jako budoucího vlastníka bytu 658/14 v multifunkční budově na Dolní Bečvě o prodlouţení termínu k zaplacení druhé splátky na kupní cenu bytu do Termín: Prodej plynárenského zařízení ZO schvaluje kupní smlouvu č / mezi Obcí Dolní Bečva jako prodávajícím a SMP Net s.r.o., Hornopolní 3314/38 Ostrava jako kupujícím, na základě které Obec Dolním Bečva převádí do vlastnictví STL plynovod a STL přípojku za dohodnutou kupní cenu podle cenové kalkulace kupujícího a pověřuje starostu obce k podpisu této kupní smlouvy v termínu do Termín:

17 * Dodatky č. 1 ke smlouvám o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Dolní Bečva a zájemci o vestavbu a prodej bytů v multifunkční budově č. p. 658 k bytům 658/1, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/9, 658/10, 658/11, 658/12, 658/13 658/14 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvám o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Dolní Bečva a zájemci o vestavbu a prodej bytů v multifunkční budově č. p. 658 a číslo bytu 658/1, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/9, 658/10, 658/11, 658/12, 658/13 658/14 a ukládá starostovi obce tyto dodatky ke smlouvám podepsat v termínu do Termín: Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi obcí a manţely Petrem a Drahomírou Laníkovými, Hukvaldy 163 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi obcí a zájemcem o vestavbu a koupi bytu v multifunkční budově k bytu č.658/8 manţely Petrem a Drahomírou Laníkovými, Hukvaldy 163 za cenu ,- Kč a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat v termínu do Termín: Úprava rozpočtu na rok 2011 Rozpočtové opatření č. 5 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 se zvýšením příjmů o 2045 tis. Kč, zvýšením výdajů o 396 tis. Kč, s příjmy po úpravě tis. Kč, výdaji po úpravě tis. Kč, financování po úpravě tis. Kč- podle předloţené důvodové zprávy. Zodpovídá: Ing. Blanka Urbanovská Termín: Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcí a Charitou Valašské Meziříčí Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Dolní Bečva na zajištění pečovatelské sluţby včetně dováţky obědů pro občany Dolní Bečvy dle přílohy. Termín: * Zástavní smlouva mezi Hypoteční bankou, Obcí Dolní Bečva a Jiřím Dernerem, Písečná 1161, Valašské Meziříčí a Evou Hartmanovou, Prostřední Bečva č. p. 447 Zastupitelstvo obce schvaluje: Zástavní smlouvu reg.č. 3700/ /11/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou a.s. jako zástavním věřitelem, Obcí Dolní Bečva jako zástavcem a dluţníky Jiřím Dernerem, bytem Písečná 1161, Valašské Meziříčí a Evou Hartmanovou, Prostřední Bečva 447 k předmětu zástavy - rozestavěnému bytu č. 658/3 v rozestavěné budově s č. p. 658 na pozemku par. č. st a st s podílem ve výši podílu o velikosti 5900/ na společných částech domu 17

18 čp. 658 na pozemku st a st a pozemkům par. č. st a st v obci a katastrálním území Dolní Bečva na zajištění úvěru zástavního věřitele poskytovaného dluţníkům ve výši ,- Kč a jeho příslušenství a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Termín: Zástavní smlouva mezi Hypoteční bankou, Obcí Dolní Bečva a Dis. Milanem Matulou, Jaroňkova1749, Roţnov pod Radhoštěm Zastupitelstvo obce schvaluje: Zástavní smlouvu reg.č. 3700/ /11/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou a.s. jako zástavním věřitelem, Obcí Dolní Bečva jako zástavcem a dluţníkem Dis Milanem Matulou, bytem Jaroňkova 1749, Roţnov pod Radhoštěm k předmětu zástavy - rozestavěnému bytu č. 658/14 v rozestavěné budově s č. p. 658 na pozemku par. č. st a st s podílem ve výši podílu o velikosti 5455/ na společných částech domu č. p. 658 na pozemku st a st a pozemkům par. č. st a st.1167 v obci a katastrálním území Dolní Bečva na zajištění úvěru zástavního věřitele poskytovaného dluţníku ve výši ,- Kč a jeho příslušenství a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Termín: Zástavní smlouva mezi hypoteční bankou, Obcí Dolní Bečva a Miroslavem Novosadem, Meziříčská1656, Roţnov pod Radhoštěm a Silvií Novosadovou, Meziříčská 1656, Roţnov pod Radhoštěm Zastupitelstvo obce schvaluje: Zástavní smlouvu reg.č. 3700/ /11/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou a.s. jako zástavním věřitelem, Obcí Dolní Bečva jako zástavcem a dluţníky manţely Miroslavem Novosadem, Meziříčská 1656, Roţnov pod Radhoštěm a Silvii Novosadovou bytem tamtéţ k předmětu zástavy - rozestavěnému bytu č. 658/11 v rozestavěné budově s čp. 658 na pozemku par. č. st a st s podílem ve výši podílu o velikosti 7730/ na společných částech domu č. p. 658 na pozemku st a st a pozemkům par. č. st a st v obci a katastrálním území Dolní Bečva na zajištění úvěru zástavního věřitele poskytovaného dluţníkům ve výši ,- Kč a jeho příslušenství a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Termín: Revokace části usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne Revokuje část usnesení 10. Zasedání zastupitelstva obce ze dne tak, ţe ruší souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne s Ing. Simonou Střílkovou, bytem V Horkách 322, Sázava k bytu 658/13 v rozestavěné budově č. p. 658 na pozemku par. č. st a st Zodpovídá: Pavel Mana Termín: Dodatek č. 1ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi obcí a Ing. Simonou Střílkovou, V Horkách 322, Sázava 18

19 Schvaluje dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne s Ing. Simonou Střílkovou, bytem V Horkách 322, Sázava k bytu v rozestavěné budově č. p. 658 na pozemku par.č. st a st s tím, ţe úhrada zůstatku budoucí kupní ceny bytu 658/13 v rozestavěné budově.p. 658 na pozemku st a st ve výši ,- Kč bude budoucí kupující ing. Simonou Střílkovou zaplacena v dohodnutých splátkách v plné výši do Zodpovídá: Pavel Mana Termín: KOMISE ŠKOLSKÁ, KULTURY A SPORTU PŘI RADĚ OBCE KŠKS připravuje: Dětský maškarní karneval Kdy: 28. ledna 212 Kde: Hala ZŠ Dolní Bečva Začátek: 15,00 hodin KŠKS uspořádala: V podvečer prvního listopadového pátku se v doprovodu svých rodičů či prarodičů sešly děti se svými lampionky na naší návsi. Po chvilce napětí, kdy se očekávalo zhasnutí pouličních lamp z důvodu většího záţitku z vystoupení, se na program dostala skupina Historika se svou ohňovou show. Pro dospělé famózní, pro malé děti dech beroucí vystoupení zakončily protagonistky roţnovské skupiny nízkým ohňostrojem. Poté se průvod s lampionky a světélky vydal alejí ke kavárně U Lucerny. Tam kaţdé dítko obdrţelo muffinek a čaj, na ty starší čekalo svařené víno, které sponzorsky věnovali manţelé Paprskářovi. O kouzelný záţitek nepřišel nikdo, kdo se zúčastnil! Velké díky patří kavárně U Lucerny, Historice z Roţnova a členům komise ŠKS 19

20 FC DOLNÍ BEČVA Zpráva o činnosti fotbalového oddílu FC Dolní Bečva za období 11/2010 aţ 11/2011 Hodnocení jednotlivých kolektivů: Umístění A-muţstva v sezóně 2010/11 bylo povaţováno za neúspěch, kdyţ jsme se zachránili v krajské I. A třídě aţ zlepšenými výsledky v posledních 5- ti kolech. I proto všichni s obavami vzhlíţeli k novému ročníku soutěţe. Naštěstí se obavy nenaplnily a pod vedením nového trenéra Radka Růčky a asistentů Jana Svaka a Stanislava Sekyry se zlepšila tréninková docházka a dostavily se i výsledky. Takţe i přes větší počet dlouhodobě zraněných (Jaroslav Šena, Petr Vojkůvka, Petr Skalík...) jsme po podzimní části soutěţe na pěkném 6. místě - klidný střed tabulky. Do sestavy se po delším zranění vrátil Martin Paprskář a z B-muţstva se zařadili Patrik Stavinoha a Jaroslav Martinák. 20

21 B-muţstvo pod vedením Radka Pavlici zaznamenalo výrazného úspěchu v sezóně 2010/11, kdy se mu podařilo postoupit do okresního přeboru (OP). Kádr se stabilizoval po začlenění vycházejících dorostenců i nových tváří. OP je ovšem jiţ náročnější soutěţ, o tom se přesvědčilo i naše muţstvo, které se těšilo na derby s Horní i Prostřední Bečvou. Po podzimní části soutěţe nám patří 12. místo. Muţstvo dorostenců v sezóně 2010/2011 pod vedením Milana Matuly splnilo nelehký úkol a udrţelo krajskou soutěţ. Uvidíme, jak se jim bude dařit i nadále, jelikoţ nyní dochází ke generační výměně. Trápí nás poměrně úzký kádr dorostenců a kaţdé zranění klíčových hráčů se hned projeví na výsledcích. Pod vedením Romana Hrubého jsme po podzimní části soutěţe skončili na 9. místě. Starší ţáci pod vedením Roberta Janíčka a Romana Hrubého v sezóně 2010/11 zabojovali a v konečné tabulce OP jim patřilo pěkné 2. místo. Je mezi nimi spousta šikovných fotbalistů a vkládáme do nich velké naděje i do budoucna. Po podzimní části soutěţe našim starším ţákům zatím patří 5. příčka. Největší radost nám však udělali naši nejmenší, na které je opravdu radost se dívat. Nové druţstvo mladší přípravky, které vzniklo za aktivního přispění několika rodičů a komise mládeţe při FC, se skládá z kluků, ale i dívek ve věku od 5-8 let, kteří mají za sebou jiţ první soutěţní zápasy. Začátky jsou vţdycky těţké, a tak jsme měli obavy, aby případný větší příděl branek od některého zkušenějšího soupeře nevzal chuť a radost ze hry našim nadějím. Opak byl pravdou, vedli si více neţ zdatně. V konečné tabulce podzimní části soutěţe jim patří krásné třetí místo s tím, ţe nastříleli nejvíce branek ze všech druţstev. Tréninků se zúčastňují v plném počtu a kromě sportovní části se také setkávají i při společných akcích, kde se utuţuje nově vznikající kolektiv. Mrzí nás, ţe nemáme muţstvo starší přípravky a mladších ţáků, ale věříme, ţe aţ nám dorostou děti z mladší přípravky, ţe i tyto kategorie do soutěţe přihlásíme. Dětí je v populaci stále méně, ale my přesto věříme, ţe nás rodiče a příznivci fotbalu podpoří a přivedou mezi nás své děti, které mají rády pohyb a kolektivní hru. V případě zájmu najdete kontakty a další informace na našich webových stránkách 21

22 V letošním roce oslavil fotbal na Dolní Bečvě ve dnech 2. a 3. července výročí zaloţení fotbalového oddílu na Dolní Bečvě. Tak jen krátké připomenutí této největší letošní akce: V sobotu byl na programu tradiční bečvanský turnaj čtvrtí s těmito výsledky: Dědina- Štrček/8:0, Podhory-Sikovec/2:1, o 3 místo Sikovec-Štrček/4:0 a finále Dědina-Podhory/3:2. Přeborníkem obce pro letošní rok se stala Dědina. Během celého odpoledního programu si mohly děti, mládeţ, ale i dospělí vyzkoušet různé zábavné hry a soutěţe, které pro ně uspořádalo Středisko volného času Roţnov pod Radhoštěm. Na večer byla připravena zábava pod širým nebem, k poslechu i tanci hrála skupina METEOR. V neděli nám počasí moc nepřálo. A tak část programu musela být zrušena: utkání ţáků Dolní Bečvy Hutisko-Solanec, exhibiční utkání pamětníků (muţů nad 70 let), utkání mladší přípravky a vystoupení leteckých modelářů. Program tedy začali muţi nad 40let Dolní Bečva-Vigantice, které skončilo 1:1 a ani penalty nerozhodly (4:4). 22

23 Před hlavním utkáním, Dolní Bečva A Olomouc A, se uskutečnilo exhibiční utkání ţen Dolní Bečva-Horní Bečva 1:0, které předčilo veškerá očekávání, a naše ţeny by nám v mnohém mohly jít příkladem. Dolní Bečva A Olomouc A 3:7 (0:6)- kvůli hustému dešti zkráceno na 2 x 35min. Olomouc přijela na Dolní Bečvu se všemi hráči základní sestavy, s celým kádrem 30 hráčů - včetně kapitána Radima Kučery, brazilce Daniela Rossiho, nové posily - bývalého reprezentanta Marka Heinze a trenéra Zdeňka Psotky. Po zápase R.Kučera a M.Heinz rozdávali autogramy Přestoţe jsme ještě ve 13h uvaţovali kvůli absolutní nepřízni počasí o zrušení celé akce, nakonec se sešlo neuvěřitelných cca 400 diváků. V 17.00h měli slavnostní proslov před tribunou starosta Dolní Bečvy Pavel Mana, dolnobečvanský pan farář P.Petr Dujka, Radko Linhart (účastník několika olympiád) a byla přečtena i zdravice Jiřího Rašky z Frenštátu p.r. - jako zázrakem těchto 15min nepršelo. Celým odpolednem nás prováděl moderátor Radia Valašsko Lukáš Španihel. Na samý závěr byla vylosována bohatá tombola. Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem sponzorům a dárcům, ale i organizátorům a dobrovolníkům, kteří přiloţili ruku k dílu. Druţstvo dolnobečvanských ţen se dalo dohromady krátce před termínem oslav, během několika týdnů se členská základna rozrostla aţ na cca dvacet ţen fotbalistek. Vítězný premiérový zápas nebyl poslední, ţeny i nadále trénují a hrají pod vedením zkušených trenérů a asistentů a moţná jednou také vstoupí do fotbalových soutěţí V kaţdém případě jsme rádi, ţe je máme a v mladší přípravce jim vychováváme zdatné nástupkyně. Velké poděkování patří těm, kteří nám pomohli finančně zabezpečit sezónu zejména obci Dolní Bečva a firmy PIPETECH s.r.o., AGH VLT a.s. Hrstka, Elektro Pavlica s.r.o., ČSAD Vsetín, RETIGO, EPIGON, EP Roţnov, MONTEZI, VA&JA, VKP, Valašský golfový klub, REPONT, IMPRO, Pipe SYSTEMS, p. Hrbáčkovi Koliba Pod Horů, fa.paulus,... Za materiální sluţby děkujeme stavební firmě Vojkůvka osvětlení, závlaha na starém hřišti, Richardu Porubovi za drobné opravy, Valašskému golfovému klubu za provzdušnění hřiště. Údrţba fotbalového areálu je velmi náročná jak finančně, tak i na práci. Část zabezpečuje obec, kabiny hráčů, hřiště a jeho blízké okolí pak udrţuje FC. Snaţíme se tyto práce zvládnout brigádnicky co nejvíce sami, abychom ušetřili. Je to však stále náročnější. Doufáme, ţe dobrovolníků pracujících pro fotbal na Dolní Bečvě začne opět přibývat, neboť práce je velmi mnoho. Těší nás úspěchy našich fotbalistů a chceme i nadále udrţet a podporovat všechna mládeţnická muţstva a tím zachovat tradici fotbalové vesnice i pro další generace. 23

24 Závěrem bychom chtěli popřát všem příznivcům a sponzorům hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2012 a dovolujeme si vás pozvat na Sportovní ples: Bliţší informace k rezervaci, programu a jiným sluţbám najdete na webu: SDH DOLNÍ BEČVA Sbor dobrovolných hasičů Mládeţ: proběhl 20. ročník neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenka v Havířově. Této soutěţe se zúčastnilo 32 druţstev mladších ţáků a 52 druţstev starších ţáků. Mladší ţáci skončili na 5. místě, starší na 10. místě proběhl dvojboj mladých hasičů a uzly jednotlivců ve Vitonicích. Mladší i starší ţáci zvítězili, v uzlech kategorie mladších nejlépe skončil Jan Dědič na 2. místě, Vojtěch Kulišťák 3. místě, Tereza Daňková 4. místě. Starší ţáci Oravcová Lucie 1. místo, Pešáková Veronika 5. místo, Kulišťáková Kateřina 6. místo. V uzlování vedoucích jednotlivců nás reprezentoval Martin Pešák, který skončil na 2. místě. 24

25 se uskutečnil závod poţární všestrannosti o pohár Štípského beránka ve Štípě. Mladší ţáci skončili na 4. místě, starší ţáci tento závod vyhráli Ostrava Michálkovice Michálkovická uzlovačka, mladší ţáci skončili na 3. místě, starší se neprobojovali ze základní skupiny Rycův Memoriál - starší ţáci 4. místo. Dne 1. května proběhlo obvodní kolo celostátní hry plamen mladých hasičů ve Valašské Bystřici, mladší ţáci skončili na 2.místě, starší ţáci vyhráli a zajistili si postup do okresního kola, které se uskutečnilo v Horním Lidči, kde skončili na 3. místě. Zapojili jsme se do pohárových soutěţí zařazených do okresní ligy. Zúčastnili jsme se 7 těchto soutěţí a celkově pak skončili mladší na 8. místě a starší na 7. místě. 17. září Ostrava Michálkovice soutěţ v paralelním útoku: starší ţáci 3. místo, mladší 2. místo. Dále jsme se zaměřili na závody v běhu na 60m s překáţkami. Zúčastnili jsme se těchto soutěţí Huslenky, Oznice, Olomoucký drak, Šumperský soptík a memoriálu Marty Habadové v Praze. Huslenecké šedesátky: Oravcová Lucie - 15,21 sec 9. místo Kulišťáková Kateřina - 15, místo Solanská Jana - 17, místo Klestil Daniel - 15,24 6. místo Oznická šedesátka: Mikuda Daniel - 13,70-1. místo v kategorii starší ţáci, získal I. výkonnostní třídu Klestil Daniel - 16,67 8. místo starší ţáci Vaněk Jakub - 24, místo starší ţáci Babinec Dominik - NP starší ţáci Oravcová Lucie - 14,43 5. místo starší ţákyně Kulišťáková Kateřina - 23, místo starší ţákyně Dědič Jan - 19,91 8. místo mladší ţáci Vašenka David - NP mladší ţáci Vašková Tereza - 21,45 5. místo - přípravka Dědič Lukáš - 23,08 8. místo - přípravka Vašek Josef - 25, místo přípravka Olomoucký drak: Kulišťáková Kateřina 14, místo Oravcová Lucie 15, místo II. výkonnostní třída Mikuda Daniel 15, místo Babinec Dominik - 15, místo Vaněk Jakub 19, místo 25

26 Šumperský soptík: Dědič Jan 19, místo Kulišťáková Kateřina 14,33 9. místo Daňková Tereza 16, místo získána II. výkonnostní třída Foltýnová Kristýna 17, místo III. výkonnostní třída Vaněk Jakub 16, místo III. výkonnostní třída Solanský Martin 17, místo Babinec Dominik 18, místo Kulišťák Vojtěch 18, místo Memoriál Marty Habadové: Praha Kulišťáková Kateřina - 13,77 3. místo získána I. výkonnostní třída Babinec Dominik - 13,90 8. místo I. výkonnostní třída Solanský Martin - 16, místo III. výkonnostní třída Vaněk Jakub - 18, místo proběhl závod poţární všestrannosti ve Střelné. Starší ţáci skončili na 2. a 16. místě, mladší ţáci na 8. místě. Tyto výsledky se nám započítávají do příštího roku celostátní hry plamen. Poděkování patří Martinu Škorňovi za zakoupení dresů pro dorostence, firmě Robe a On SEMICONDUCTOR za finanční podporu mládeţe. Výkonný výbor sboru dobrovolných hasičů v Dolní Bečvě děkuje všem svým členům za práci ve sboru v roce 2011 a přeje našim členům, sponzorům a příznivcům vše nejlepší do roku PORADÍME S VAŠIMI FINANCEMI Pomůţeme Vám sjednat, navýšit, upravit, vypovědět: POJIŠTĚNÍ (osob, majetku), ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, STAVEBNÍ SPOŘENÍ, PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ, POVINNÉ RUČENÍ, HMOTNOU ZODPOVĚDNOST, ÚVĚR ZE ST.SP, HYPOTEČNÍ ÚVĚR atd.. Pojišťovny: ČESKÁ POJIŠŤOVNA, AEGON, Kooperativa, ČSOB Pojišťovna, ING, Allianz, AXA, GENERALI Pojišťovna Penzijní fondy: PENZIJNÍ FOND ČESKÉ POJIŠŤOVNY, AEGON Penzijní fond, AXA, KB Penzijní fond, PENZIJNÍ FOND ČESKÉ SPOŘITELNY, Allianz, ČSOB Penzijní fond Stabilita, GENERALI Penzijní fond, ING Banky: ČESKÁ SPOŘITELNA, wüstenrot HYPOTEČNÍ BANKA, KB, Raiffeisen BANK, Hypoteční Banka, UniCredit Bank Stavební spořitelny: 26

27 Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNA, STAVEBNÍ SPOŘITELNA ČESKÉ SPOŘITELNY buřinka, wüstenrot STAVEBNÍ SPOŘITELNA Investice: IAD INVESTMENTS, CONSEQ TM Podáme podrobné informace o Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra,,211,, Luděk Ondruch Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Dolní Bečva 394, Dolní Bečva T: , E: 27

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce 16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová Omluven:

Více

Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 31/10/2012- RO U Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne 1. 10. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce

24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce 24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2012 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2012 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva kontrolního

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

14/03/2012- ZO U. Přítomni: dle prezenční listiny. Program: kupní smlouvy na prodej 14 bytů

14/03/2012- ZO U. Přítomni: dle prezenční listiny. Program: kupní smlouvy na prodej 14 bytů 14/03/2012- ZO U Příloha k usnesení zastupitelstva obce z 14. mimořádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 3. 2012 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 20/01/2016- RO U Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne 11. 1. 2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 19/12/2015- RO-U Příloha k usnesení z 19. zasedání rady obce konané dne 7. 12. 2015 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Kupní smlouvy 2. Usnesení 3. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

Příloha k usnesení z 3. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosta obce

Příloha k usnesení z 3. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosta obce 3/12/2014- RO-U Příloha k usnesení z 3. zasedání rady obce konané dne 8. 12. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosta obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík Ing. Pavla Novosadová

Více

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Přijetí revolvingového

Více

Příloha k usnesení ze 43. zasedání rady obce konané dne v kanceláři starosty obce v 17 hodin

Příloha k usnesení ze 43. zasedání rady obce konané dne v kanceláři starosty obce v 17 hodin 43/09/2013- RO U Příloha k usnesení ze 43. zasedání rady obce konané dne 2. 9. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 28. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 28. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce 28/08/2016- RO U Příloha k usnesení z 28. zasedání rady obce konané dne 8.8.2016 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing.Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Č.j. 18/07/2012 - ZO - Z Zápis Z 18. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 30. 7. 2012 v zasedací síni OÚ

Č.j. 18/07/2012 - ZO - Z Zápis Z 18. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 30. 7. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 18/07/2012 - ZO - Z Zápis Z 18. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 30. 7. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Rozpočtové opatření č. 4 2. Smlouvy 3. Různé 3.1 Ţádost ředitele ZŠ

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Č.j. 12/12/2011 - ZO - Z Zápis Z 12. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 19. 12. 2011 v zasedací síni OÚ

Č.j. 12/12/2011 - ZO - Z Zápis Z 12. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 19. 12. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 12/12/2011 - ZO - Z Zápis Z 12. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 19. 12. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtové

Více

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana,

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, 56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Ţelinský Omluven: Jaroslav Kořínek číslo

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 1 Jubilanti Září Říjen Kuběnová Marie 71 let Hrstková Vlasta 82 let Skalíková Marie 87 let Krištofová Jindřiška 80 let Růčková Ludmila 82 let Kadlubiecová Jindřiška

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva KVĚTEN - ČERVEN 2011 1 Jubilanti KVĚTEN Richtman Julius Růčka Stanislav Boháčková Květoslava Proroková Anna Michutová Ţofie Vavřín Josef Švihlová Anna Hrstka Jan Růčková Anna

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 50. schůze Rady města Hlučína, konané dne 19. září 2016 50/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí, přehled činnosti muzejního pedagoga za školní rok 2015/2016 včetně informací

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

- o zakoupení sporáku - o slevu na odebrané množství vody - o likvidaci dešťové vody z místní komunikace p.č. 2635/2

- o zakoupení sporáku - o slevu na odebrané množství vody - o likvidaci dešťové vody z místní komunikace p.č. 2635/2 25/05/2016- RO U Příloha k usnesení z 25. zasedání rady obce konané dne 2.5.2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

Zápis č. 1. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci

Zápis č. 1. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 1.2.2012 v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Smlouva o poskytnutí podpory na Stavení úpravy MŠ Dolní Bečva čp. 580

Více

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 1/ Kontrola usnesení 17/88 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 12/15 17/89 s

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 10/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 10/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 10/2012 z 10. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 16. května 2012 V Horních Bludovicích dne 16.

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy,

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 15.12.2014 Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 78. schůze Rady obce Hukvaldy, ze dne 06.10.2014 78 1912 Ukládá

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 28.11.2011 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více