Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Obce Dolní Bečva"

Transkript

1 Zpravodaj Obce Dolní Bečva LEDEN - ÚNOR

2 Jubilanti LEDEN ÚNOR Zmrzlíková Miroslava 93 let Kulišťáková Lenka 76 let Pařenicová Jarmila 74 let Solanský Vladislav 70 let Solanský Rudolf 72 let Tesařová Anděla 86 let Mikundová Hermína 81 let Ţitník Rostislav 78 let Pařenicová Jiřina 78 let Jurajda Antonín 75 let Maléřová Bohumila 77 let Solanský Otta 70 let Bolcková Ludmila 79 let Michálková Bohunka 77 let Skalík Cyril 78 let Vojkůvka Milan 74 let Růčková Anna 74 let Solanská Jiřina 73 let Kopřivová Ludmila 79 let Vašková Milada 73 let Maléřová Aneţka 80 let Ondrůšková Milada 88 let Martyčáková Marie 86 let Porubová Ludmila 73 let Vašková Ludmila 72 let Holišová Františka 80 let Štůrala Miroslav 71 let Blinková Aneţka 76 let Maléř Josef 90 let Polochová Jarmila 81 let Mydlová Ludmila 83 let Růčka Josef 81 let Růčková Marie 74 let Baránek Antonín 74 let Jurajdová Ludmila 72 let Vardţák Milan 70 let Ţivot si běţí svým tempem, zima teď vládne zemi a vy zase po roce slavíte své narození. Nejen v tomto roce novém, ale i po další léta, nechť láska přátel, rodiny, na srdci hřeje a vzkvétá. Zasmějte se, zpívejte si, při práci Vaši kaţdodenní, vţdyť dobrá mysl veselá, je pro ţivot nejlepší koření. Váţení spoluobčané, rok 2011se nezadrţitelně chýlí ke konci, blíţí se svátky vánoční. Přeji Vám proţití Vánoc v klidu, pokoji, mezi svými nejbliţšími a ve zdraví. Je důleţité alespoň v tomto období se oprostit od shonu předvánočního času, odpočívat a načerpat sílu pro další rok. Přeji Vám úspěšný rok 2012 plný síly, energie a radosti ze ţivota. 2 Pavel Mana, starosta obce

3 Váţení spoluobčané, přejeme Vám i Vašim dětem hezké a klidné proţití svátků vánočních. Do Nového roku 2012 ještě tvrdšího a náročnějšího roku narůstajících krizí přejeme pevné zdraví, lásku, štěstí a také hodně odvahy a statečnosti, pohodu v mezilidských vztazích a splnění svých osobních i pracovních přání. Přejeme také hodně úspěchů v občanských aktivitách. Úspěšné obecní samosprávě přejeme další úspěchy v novém roce Vám všem váţení spoluobčané co nejvíce optimismu v lepší budoucnost. Organizace KSČM-Dolní Bečva Z obecního úřadu Webové stránky obce adresa: Pokud budete mít zájem o vloţení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: tel Informace z dění na obci je moţno získat i z úřední desky: Upozornění Prosíme majitele psů, aby zamezili volnému pohybu psů po obci a trase cyklostezky. Informace pro občany Provozní doba o Vánocích Pokladní hodiny: pouze do do 14,00 hodin Obecní úřad uzavřen Poděkování Zastupitelstvo obce děkuje panu Petru Vojkůvkovi, jednateli firmě Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva čp. 336 za sponzorský dar vánoční strom na náměstí. Upozornění Sdělujeme občanům, ţe 7. ledna 2012 bude v obci probíhat tradiční charitativní 3

4 TŘÍIRÁLOVÁ SBÍRKA. Svoz odpadu Svozový den čtvrtek netříděný odpad Popelnice: , , Tříděný odpad: vţdy poslední pondělí v měsíci Plasty (ţlutý pytel) Sklo barevné (bílý pytel) Sklo bílé (bílý pytel) Papír (modrý pytel) Nápojové kartony (modrý pytel) Kovy (bílý pytel) SKLO TŘIĎTE ZVLÁŠŤ PODLE BARVY!!! Prosíme občany, pokud budou ekokontejnery zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme * ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE 1. Zpráva kontrolního výboru Rada obce doporučuje ZO schválit zprávu kontrolního výboru s tím, ţe nájemní smlouva s SDH bude řešena v říjnové radě se zástupci Jednotky SDH a sdruţení SDH. Zodpovídá: Ing. Petr Hajda Termín: Ţádosti 2.1. Ţádost pana Marka Růčky, 5. května 1353, Roţnov pod Radhoštěm instalace vodovodního filtru Rada obce schválila osazení filtru do vodovodního potrubí k rodinnému domu pana Marka Růčky v lokalitě U tabulí, jehoţ dům je napojen na koncové větvi veřejného vodovodu. Termín: Ţádost dopravní společnosti Veolia Transport Morava a. s., Vítkovická 3135/5, Ostrava Moravská Ostrava o udělení licence na provozování linkové osobní dopravy 4

5 Rada obce nemá námitek k udělení licence na provozování veřejné linkové osobní í dopravy linky č Ostrava Bílá- Roţnov pod Radhoštěm a linky č Ostrava Frýdek Místek Frýdlant nad Ostravicí Roţnov pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm. Tyto linky budou vyuţívat obecní autobusové zastávky v obci. Termín: Ţádost o nájem tělocvičny komisí ŠKa S, kulturní vystoupení dětí ZŠ a MŠ na akcích pořádaných komisemi při radě obce, projekt zateplení ZŠ Rada obce bere na vědomí poţadavek vedení ZŠ k ukončení bezplatného uţívání tělocvičny v ZŠ první sobotu v měsíci k Rada obce rozhodla, aby od u akcí pro děti, organizované komisí ŠKa S při radě obce bez vybíraného vstupného, které budou provedeny v tělocvičně ZŠ, byl hrazen nájem obcí PO ZŠ a MŠ po schvalování radou obce. Rada obce ukládá komisi ŠKa S připravit návrh akcí na rok 2012, u kterých bude nájem tělocvičny hrazen obcí. Rada obce vzala na vědomí informace ředitele PO MŠ a ZŠ ohledně krátkého kulturního vystoupení dětí z MŠ na slavnostním vítání občánků v zasedací síni obecního úřadu. Rada obce vzala na vědomí další informace ředitele PO ZŠ a MŠ ohledně postupu přípravných prací na moţnost podání ţádosti o dotaci na zateplení školních budov a výměnu oken a dveří, v případě vypsání vhodného dotačního programu. Zodpovídá: paní Laţová 2.4. Ţádost paní Martiny Kubačové, Dolní Bečva č. p. 340 o stavební úpravy v bytě č. 2 budovy č. p. 340 Rada obce projednala ţádost a rozhodla, ţe není moţné úpravu provést z finančních důvodů. Poţadované úpravy budou naceněny odbornou firmou, s tím ţe jejich případné provedení bude promítnuto do zvýšení ceny nájmu v následujícím roce. Termín Ţádost pana René Valcháře, Dolní Bečva č. p. 577 o předčasné ukončení nájmu bytu č. 1 v budově č. p. 577 Rada obce schválila ukončení nájmu bytu č. 1 v budově č. p. 577 zdravotního střediska k pana René Valcháře, Dolní Bečva č. p Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 1 ve zdravotním středisku od na dobu 2 let. Termín: Ţádost KÚZK, odboru územního plánování a stavebního řádu o souhlas se zastavením projednávání návrhu regulačního plánu Radhošť Pustevny Rada obce souhlasí se zastavením projednávání návrhu regulačního plánu Radhošť Pustevny podle dopisu KÚZK, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne Termín:

6 3. Program ZO, termín jednání Rada obce schválila termín zasedání zastupitelstva obce na v 16 hodin v zasedací síni Obecního úřadu s tímto programem: 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Záměr přijetí revolvingového úvěru ve výši 1 mil. Kč na překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji 4. Rozpočtové opatření č Smlouvy - na zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce - Povodí - Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva č. p rekonstrukce vodovodního řádu - půjčka SDH na zpevnění plochy ve sportovním areálu - smlouva o poskytnutí mimořádné dotace FC (stan) - smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Val. Meziříčí ve výši ,- Kč 6. Vestavba bytů v multifunkční budově 7. Různé - chladící zařízení v prodejně v multifunkční budově 4. Smlouvy 4.1. Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 29, 65, 354, 405 Rada obce schvaluje Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 29, 65, 354, 405 dle přílohy a důvodové zprávy. Zodpovídá: paní Eva Vašková Termín: Smlouvy o dodávce vody z vodovodu č. 34,469,470 Rada obce schvaluje Smlouvy o dodávce vody z vodovodu č. 34, 469, 470 dle přílohy důvodové zprávy. Zodpovídá: paní Eva Vašková Termín: Smlouva o poskytnutí práv k uţívání software OÚ Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k uţívání software mezi obcí a firmou Alis spol. s.r.o., Mariánská 538, Česká Lípa dle přílohy. Termín Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, Brno Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, Brno spočívající v právu uloţit a provozovat stavbu cyklostezky včetně lávky přes tok řeky Bečvy na částech pozemků specifikovaných ve smlouvě dle přílohy. Termín:

7 4.5. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín Podmokly, Teplická 874/8, Plzeň Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín Podmokly, Teplická 874/8, Plzeň na uloţení zemního kabelového vedení VN a NN realizovaného v rámci stavby Dolní Bečva Radhošť, přeloţka VN do kabelu dle přílohy. Termín: Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí a paní Vladimírou Tomečkovou - Tomoz, Dolní Bečva 467 Rada obce schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí a paní Vladimírou Tomečkovou, Dolní Bečva č. p. 467 dle přílohy. Termín: Zvýšení nájmu v bytech v budově č. p. 340 Rada obce schvaluje zvýšení nájmu v bytech obecního úřadu dle důvodové zprávy od Zodpovídá: Ing. Blanka Urbanovská Termín: Různé 6.1. Likvidace odpadů v lokalitě Vaškovy skalky Rada obce trvá na svém rozhodnutí ohledně zrušení umístění kontejnerů l na Radhošťské cestě v lokalitě Vaškovy skalky,, z důvodu neúměrně vysokých nákladů na zajištění likvidace odpadu a nahrazení kontejnerů popelnicemi110 l v osobním vlastnictví majitelů nemovitostí v lokalitě nebo dovozem odpadu do velkokapacitních kontejnerů v centru obce nebo do l kontejneru v lokalitě Na Pile od Termín: Informace společnosti Telefonie Czech Republic o zrušení telefonního automatu u kostela Rada obce vzala na vědomí informaci společnosti Telefonica Czech Republic o zrušení telefonního automatu na aleji u kostela od Termín: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky Multifunkční budova - 3. etapa, vestavba bytů Rada obce schválila jako nejvýhodnější nabídku na stavbu Multifunkční budova Dolní Bečva 3. etapa, vestavba bytů nabídku firmy BS Vsetín, s.r.o., 4. května 870, Vsetín dle přílohy a ukládá starostovi oznámit výsledky soutěţe uchazečům. Termín:

8 8. Stanovisko Jednoty k instalaci chladicího boxu v prodejně multifunkční budovy Rada obce vzala na vědomí dopis spotřebního druţstva Jednota Vsetín k zajištění provozu prodejny v multifunkční budově a doporučila pořízení chladícího a mrazícího zařízení od firmy Ledo Frýdek Místek, Palkovická 305, Frýdek Místek s financováním akce prostřednictvím dočerpání úvěru od KB na výstavbu 2. etapy multifunkční budovy a z předplaceného nájmu od Jednoty Vsetín. Termín: Nabídka na zhotovení informačního nápisu Potraviny, kavárna, cukrárna na multifunkční budově Rada obce vybrala návrh a cenovou nabídku na zhotovení informačního nápisu Potraviny, Kavárna, Cukrárna od firmy Propago, reklamní agentura, Pivovarská 6, Roţnov p/r. Termín: * Smlouvy 1.1. Nájemní smlouva mezi obcí a Jednotou Vsetín, Smetanova 1110, Vsetín Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v multifunkční budově prostor prodejny potravin mezi obcí a spotřebním druţstvem Jednota Vsetín, Smetanova 1110, Vsetín dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín: Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a SMP Net, s.r.o., Hornopolní 314/38, Ostrava Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1751/524/1 mezi obcí a společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení (prodlouţení STL plynovodu a STL přípojka plynu) na p. č. 2649/33 a 2715/15 dle přílohy a ověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín: Smlouva kupní mezi obcí a VOD Soláň v likvidaci se sídlem Dolní Bečva č. p. 598 Rada obce doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce Smlouvu kupní mezi obcí a VOD Soláň v likvidaci schválit dle přílohy. Termín: Dodatek č. 1 k Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí a Českou poštou, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí a Českou poštou, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4 dle přílohy. Termín:

9 1.5. Smlouvy na dodávku vody z vodovodu Rada obce schvaluje smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 471, 472 dle přílohy. Zodpovídá: paní Vašková Termín: Dodatek č.1 k SOD mezi obcí a firmou LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 305, Frýdek Místek Rada obce schvaluje dodatek č.1 k SOD mezi obcí a firmou LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 305, Frýdek Místek dle přílohy. Termín: Smlouva o dílo mezi obcí a firmou Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva č. p. 336 Rada obce schvaluje smlouvu o dílo 17/11/VOJ mezi obcí a firmou Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva č.p.336 dle přílohy na stavbu Prodlouţení kanalizace obce Dolní Bečva v místní části Dolní Rozpité- SO 02 Rekonstrukce vodovodu KV2- L17 dle přílohy. 2. Souhlas s napojením elektrické energie z odběrného místa na náměstí při vystoupení sdruţení Historika, o. s., 5. května 1559, Roţnov p/r Rada obce souhlasí s napojením el. energie z odběrného místa na náměstí při vystoupení sdruţení Historika.o.s., 5. května 1559, Roţnov p/r při Lampiónovém průvodu organizovaném komisí ŠKSK při radě obce. Zodpovídá: paní Eva Laţová Termín: Ţádosti 3.1. Ţádost o pronájem bytu v zdravotním středisku č. p. 577 Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu bytu v zdravotním středisku mezi obcí a paní Lenkou Doleţalovou, Tyršova Frenštát p/r dle přílohy. Termín: Ţádost FC Dolní Bečva o doplnění provozního řádu Rada obce projednala ţádost FC Dolní Bečva o doplnění provozního řádu sportovního areálu o zákazu provozování sportovních aktivit ve sportovním areálu během fotbalových utkání. RO ukládá ŠKSK připravit aktualizaci provozního řádu sportovního areálu. Zodpovídá: předseda komise ŠKSK, paní Eva Vašková Termín: Ceník zimní údrţby na rok 2012 Rada obce schvaluje ceník zimní údrţby na období dle přílohy. Termín:

10 5. Akceptování ţádosti o podporu ze SFŢP ČR v rámci OPŢP Rada obce vzala na vědomí sdělení Státního fondu ţivotního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 o akceptování ţádosti o podporu z prostředků Operačního programu ŢP na pořízení kompostérů v obci v roce Termín: Různé 6.1. Nabídka ČSOP Valašské Meziříčí na obnovení studánek v obci Dolní Bečva Rada obce projednala nabídku ČSOP Valašské Meziříčí na obnovení studánek v obci Dolní Bečva. Bylo navrţeno, aby byla obnovena studánka za Haţovským mlýnem na zelené turistické stezce. Termín: Rekapitulace nákladů Záchranné zdravotnické sluţby středisko Roţnov p/r za rok 2010 Rada obce vzala na vědomí rekapitulaci nákladů Záchranné zdravotnické sluţby za rok 2010 dle přílohy. Termín: Změna poskytovatele telefonních sluţeb z Telefonicky O2 na společnost Communica s.r.o., partner GTS Czech s.r.o., Voţická 2104, Tábor Rada obce schválila změnu poskytovatele telefonních sluţeb z Telefoniky O2 na společnost Communica s.r.o., partner GTS Czech s.r.o., Voţická 2104, Tábor návrh smlouvy bude projednán na dalším zasedání rady obce. Termín: Zajištění veřejnoprávní kontroly u PO ZŠ a MŠ Dolní Bečva Rada obce schválila objednání provedení veřejnoprávní kontroly u PO ZŠ a MŠ Dolní Bečva paní Zbyňkou Sýkorovou, trvale bytem U hřiště 1231, Vsetín U hřiště, Vsetín dle důvodové zprávy. * Smlouvy 1.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor kavárny, cukrárny ze dne mezi obcí a Janou Růčkovou, Dolní Bečva č.p.381 Rada obce schvaluje dodatek č. 1 k Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne mezi obcí a Janou Růčkovou, Dolní Bečva č. p. 381 dle důvodové zprávy. 10

11 1.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor prodejny ze dne mezi obcí a Jednotou, spotřební druţstvo ve Vsetíně, se sídlem Smetanova 1110, Vsetín Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor prodejny ze dne mezi obcí a Jednotou, spotřební druţstvo ve Vsetíně, se sídlem Smetanova 1110, Vsetín dle přílohy Dodatek č. 7 k SOD 494/10/300 mezi obcí a BS Vsetín, s.r.o., 4. května 870, Vsetín Rada obce schvaluje Dodatek č. 7 k SOD 494/10/300 mezi obcí a BS Vsetín, s.r.o., 4. května 870, Vsetín dle přílohy Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě- mezi obcí a společností Telefonica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Rada obce schvaluje Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě k multifunkční budově mezi obcí a společností Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 dle přílohy Kupní smlouva mezi obcí a VOD Solaň v likvidaci se sídlem Dolní Bečva č. p. 598 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Kupní smlouvu mezi obcí a VOD Soláň v likvidaci, Dolní Bečva č.p598 dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Pavla Novosadová Termín: Darovací smlouva mezi obcí a Diakonií ČCE hospic Citadela, Ţerotínova 1421, Valašské Meziříčí Rada obce schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí a Diakonií ČCE hospic Citadela, Ţerotínova 1421, Valašské Meziříčí dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Darovací smlouva mezi obcí a Svazem neslyšících a nedoslýchavých Vsetín Rada obce schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí a Svazem neslyšících a nedoslýchavých Vsetín dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcí Dolní Bečva a Charitou Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč Charitě Valašské Meziříčí na zajištění pečovatelské sluţby včetně dováţky obědů pro občany Dolní Bečvy. 11

12 1.9. Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 35 a 48 Rada obce schválila smlouvu o nájmu hrobového místa č. 35 a 48 dle přílohy. Zodpovídá: paní Vašková Smlouvy o dodávce vody z vodovodu č. 48, 230,231 Rada obce schvaluje smlouvy o nájmu hrobového místa č. 48,230,231 dle přílohy. Zodpovídá: paní Vašková 2. Ţádosti 2.1. Ţádost spotřebního druţstva Jednota Vsetín o umístění nových rozvodů TUV v nové prodejně v multifunkční budově Rada obce schvaluje umístění nových rozvodů TUV v nové prodejně v multifunkční budově dle ţádosti s tím, ţe v případě ukončení činnosti nájemník provede jejich demontáţ na vlastní náklady a uvede prostor do původního stavu a zařízení s rozvody nebude mít vliv na hlučnost Návrh na změnu členů v komisi ŠKSK Rada obce na základě vlastní ţádosti schvaluje ukončení členství v komisi školské, kultury a sportu z důvodu nedostatku volného času paní Radky Solanské a Simony Solanské, Dolní Bečva č. p. 70. Rada obce schválila jmenování nových členů komise školské, kultury a sportu pana Michala Krhutka, Dolní Bečva č. p. 442 a pana Zdeňka Porubu, Dolní Bečva č. p. 80 od Zodpovídá: paní Laţová 2.3. Ţádost o prodlouţení lhůty I. a II. splátky na byt č. A11 Rada obce projednala ţádost pana Miroslava Novosada a paní Simony Novosadové, Meziříčská 1656, Roţnov p/r o prodlouţení lhůty I a II. splátky na byt A11 dle ţádosti Ţádost o vyjádření k udělení licence na linkovou autobusovou dopravu na linku Val. Meziříčí- Roţnov p/r Horní Bečva Bílá, Bumbálka st.hr. Rada obce souhlasí s uţíváním obecních zastávek na linkovou aut. dopravu pro dopravce ČSAD Vsetín na linkovou aut. dopravu na linku Valašské Meziříčí Roţnov p/r- Horní Bečva- Bílá, Bumbálka st.hr. 12

13 3. Proces projednávání a schvalování rozpočtu na rok 2012 Rada obce projednala a schválila proces projednávání rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2012 dle přílohy. Termín: Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva 4.1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Rada obce se k výroční zprávě o činnosti Základní a mateřské školy za rok 2010/2011 znovu vrátí na dalším zasedání po projednání v komisi Školské, kultury a sportu. Termín: Ţádost Základní školy Dolní Bečva o povolení výjimky v počtu dětí ve třídě MŠ Rada obce schválila povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy o jedno dítě, tak, ţe v jedné třídě bude 24 dětí a v druhé třídě bude 25 dětí. Zodpovídá: Ing. Urbanovský 4.3. Řešení havarijního stavu mateřské školy č. p. 580 Rada obce projednala moţnosti řešení havarijního stavu mateřské školy dle přílohy Výhled investičních akcí ZŠ a MŠ Rada obce vzala na vědomí informace ředitele PO ZŠ a MŠ o těchto plánovaných záměrech: 1. zateplení základní a mateřské školy, výměna oken 2. rozšíření kapacity MŠ pro jednu třídu předškolních dětí v ZŠ 3. rekonstrukce vzduchotechniky v základní škole 4. zřízení virtuální učebny v základní škole 5. stavební úpravy v mateřské školce a loţila řediteli PO do dalšího zasedání RO dopracovat výhled investičních akcí včetně odhadu nákladů. Zodpovídá: Ing. Urbanovský Termín: Řešení zvýšení kapacity Mateřské školy formou zřízení předškolního oddělení v ZŠ Rada obce schválila rozpočtové náklady na zvýšení kapacity Mateřské školy formou zřízení předškolního oddělení v MŠ dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Urbanovský Termín: 4.6. Odpisový plán základní a mateřské školy Dolní Bečva na rok 2012 Rada obce schválila odpisový plán Základní a mateřské školy Dolní Bečva na rok 2012 dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Urbanovský Termín:

14 4.7. Financování investičních akcí z investičního fondu PO ZŠ a MŠ Rada obce souhlasí s převedením části rezervního fondu příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Dolní Bečva, okres Vsetín ve výši ,- Kč do investičního fondu PO na výše jmenovanou akci dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Urbanovský Termín: Různé 5.1. Připomínka uţivatelů cyklostezky k volnému pobíhaní psů na cyklostezce Rada obce vzala na vědomí připomínky uţivatelů cyklostezky k volnému pobíhání psů na cyklostezce a doporučuje v obecním zpravodaji průběţně připomínat občanům, ţe není dovoleno volné pobíhání psů po cyklostezce, kteří ohroţují bezpečnost cyklistů. Zodpovídá: paní Vavřínová Termín: Sdělení MěÚ Roţnov p/r, odbor správy majetku ke komunikaci na Černou horu Rada obce vzala na vědomí sdělení Městského úřadu Roţnov p/r, odboru správy majetku k zavezení největších výtluků na komunikaci na Černou horu v 09/2011, v roce 2012 bude rozhodnuto, zda se provede celoplošná oprava nebo jen místní opravy výtluků. Termín: Nacenění úpravy podlahy v tělocvičně ZŠ pro pořádání kulturních akcí Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku ( Kč vč. DPH) na pořízení koberce ( Kč), pódia ( ,- Kč) a tanečního parketu (17400,- Kč) do tělocvičny základní školy za účelem konání kulturních akcí. Cenová nabídka bude předána jako podklad do rozpočtu obce na rok Zodpovídá: paní Laţová Termín: Plán inventur pro rok 2011 nová směrnice Rada obce souhlasí se směrnicí o inventarizaci majetku a plánem inventur pro rok 2011 sestavený v souladu podle ustanovení 5 vyhlášky č. 270/2010 dle přílohy. Termín: Odměny řediteli PO ZŠ a MŠ Dolní Bečva Rada obce schvaluje odměnu řediteli PO ZŠ a MŠ Ing. Pavlu Urbanovskému ve výši ,- Kč za úkoly v roce 2011 dle důvodové zprávy Finanční dary Rada obce navrhuje ZO poskytnutí finančních darů dle důvodové zprávy za úkoly v roce

15 5.7. Ţádost SDH o finanční příspěvek na ohňostroj na závěr roku 2011 Rada obce vzala na vědomí ţádost SDH o finanční příspěvek na ohňostroj na náměstí na závěr roku 2011 s tím, ţe její poskytnutí bude projednáno při projednávání rozpočtu na rok Termín: Umístění venkovní zásuvky 220 V na hřbitově Rada obce schválila nové umístění venkovní zásuvky 220 V na místním hřbitově. Termín: * ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 1. Revokace části usnesení ZO Zastupitelstvo obce revokuje část usnesení ZO č. 7/09/2011- ZO U ze dne týkající se bodu 6. 2., písm. b/, c/. Termín: Smlouvy Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi obcí a zájemci o vestavbu a prodej bytů v multifunkční budově č. p. 658: 2.1. Smlouva o budoucí kupní smlouvě s panem Stanislavem Kantorem, Prostřední Bečva 495, k bytu A Smlouva o budoucí kupní smlouvě s paní Emilií Kopcovou, Nábřeţní 552, Karolinka, k bytu A Smlouva o budoucí kupní smlouvě s paní Ing. Simonou Střílkovou, V Horkách 322, Sázava, k bytu A13 Ve znění podepsaných protinávrhů smluv, které jsou přílohou usnesení. ZO zmocňuje starostu obce k podpisu těchto smluv. Termín: Smlouva o dílo na vestavbu bytů v multifunkční budově ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo na vestavbu bytů v multifunkční budově č. p. 658 mezi obcí a firmou BS Vsetín, s r.o., 4. května 870, Vsetín Termín:

16 2.5. Smlouva o budoucí kupní smlouvě Smlouva o budoucí kupní smlouvě s paní Martou Luxovou, Dolní Bečva č. p. 498, k bytu A7, která je přílohou usnesení. ZO zmocňuje starostu obce podpisem smlouvy. * Dodatek č. 1 k smlouvě o budoucí kupní smlouvě na vestavbu a prodej bytů v multifunkční budově 1.1. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi obcí Dolní Bečva, panem Stanislavem Kantorem, bytem Prostřední Bečva 495 a panem Tomášem Kostkou, bytem Halenkov 342, na základě kterého vstupuje do všech práv a povinností z původní smlouvy o budoucím prodeji bytu č. 658/4 v multifunkční budově na Dolní Bečvě pan Stanislav Kantor. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy termínu do Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 658/4 v multifunkční budově na Dolní Bečvě mezi Obcí Dolní Bečva a panem Tomášem Kostkou, bytem Halenkov 342 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu do Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi obcí Dolní Bečva, paní Emilií Kopcovou, Nábřeţní 552, Karolinka a panem Alexandrem Mýtníkem, Bernolákova 8, Košice, Slovenská republika, na základě kterého vstupuje do všech práv a povinností z původní smlouvy o budoucím prodeji bytu č. 658/12 v multifunkční budově a Dolní Bečvě pan Alexander Mýtnik. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy v termínu ZO schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě k bytu č.658/12 v multifunkční budově na Dolní Bečvě mezi obcí Dolní Bečva a panem Alexandrem Mýtníkem, Bernolákova 8, Košice, Slovenská republika a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Termín: Ţádost o prodlouţení termínu splátky byt č.658/14 ZO schvaluje ţádost pana Milana Matuly, bytem Dolní Bečva 636 jako budoucího vlastníka bytu 658/14 v multifunkční budově na Dolní Bečvě o prodlouţení termínu k zaplacení druhé splátky na kupní cenu bytu do Termín: Prodej plynárenského zařízení ZO schvaluje kupní smlouvu č / mezi Obcí Dolní Bečva jako prodávajícím a SMP Net s.r.o., Hornopolní 3314/38 Ostrava jako kupujícím, na základě které Obec Dolním Bečva převádí do vlastnictví STL plynovod a STL přípojku za dohodnutou kupní cenu podle cenové kalkulace kupujícího a pověřuje starostu obce k podpisu této kupní smlouvy v termínu do Termín:

17 * Dodatky č. 1 ke smlouvám o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Dolní Bečva a zájemci o vestavbu a prodej bytů v multifunkční budově č. p. 658 k bytům 658/1, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/9, 658/10, 658/11, 658/12, 658/13 658/14 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvám o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Dolní Bečva a zájemci o vestavbu a prodej bytů v multifunkční budově č. p. 658 a číslo bytu 658/1, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/9, 658/10, 658/11, 658/12, 658/13 658/14 a ukládá starostovi obce tyto dodatky ke smlouvám podepsat v termínu do Termín: Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi obcí a manţely Petrem a Drahomírou Laníkovými, Hukvaldy 163 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi obcí a zájemcem o vestavbu a koupi bytu v multifunkční budově k bytu č.658/8 manţely Petrem a Drahomírou Laníkovými, Hukvaldy 163 za cenu ,- Kč a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat v termínu do Termín: Úprava rozpočtu na rok 2011 Rozpočtové opatření č. 5 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 se zvýšením příjmů o 2045 tis. Kč, zvýšením výdajů o 396 tis. Kč, s příjmy po úpravě tis. Kč, výdaji po úpravě tis. Kč, financování po úpravě tis. Kč- podle předloţené důvodové zprávy. Zodpovídá: Ing. Blanka Urbanovská Termín: Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcí a Charitou Valašské Meziříčí Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Dolní Bečva na zajištění pečovatelské sluţby včetně dováţky obědů pro občany Dolní Bečvy dle přílohy. Termín: * Zástavní smlouva mezi Hypoteční bankou, Obcí Dolní Bečva a Jiřím Dernerem, Písečná 1161, Valašské Meziříčí a Evou Hartmanovou, Prostřední Bečva č. p. 447 Zastupitelstvo obce schvaluje: Zástavní smlouvu reg.č. 3700/ /11/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou a.s. jako zástavním věřitelem, Obcí Dolní Bečva jako zástavcem a dluţníky Jiřím Dernerem, bytem Písečná 1161, Valašské Meziříčí a Evou Hartmanovou, Prostřední Bečva 447 k předmětu zástavy - rozestavěnému bytu č. 658/3 v rozestavěné budově s č. p. 658 na pozemku par. č. st a st s podílem ve výši podílu o velikosti 5900/ na společných částech domu 17

18 čp. 658 na pozemku st a st a pozemkům par. č. st a st v obci a katastrálním území Dolní Bečva na zajištění úvěru zástavního věřitele poskytovaného dluţníkům ve výši ,- Kč a jeho příslušenství a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Termín: Zástavní smlouva mezi Hypoteční bankou, Obcí Dolní Bečva a Dis. Milanem Matulou, Jaroňkova1749, Roţnov pod Radhoštěm Zastupitelstvo obce schvaluje: Zástavní smlouvu reg.č. 3700/ /11/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou a.s. jako zástavním věřitelem, Obcí Dolní Bečva jako zástavcem a dluţníkem Dis Milanem Matulou, bytem Jaroňkova 1749, Roţnov pod Radhoštěm k předmětu zástavy - rozestavěnému bytu č. 658/14 v rozestavěné budově s č. p. 658 na pozemku par. č. st a st s podílem ve výši podílu o velikosti 5455/ na společných částech domu č. p. 658 na pozemku st a st a pozemkům par. č. st a st.1167 v obci a katastrálním území Dolní Bečva na zajištění úvěru zástavního věřitele poskytovaného dluţníku ve výši ,- Kč a jeho příslušenství a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Termín: Zástavní smlouva mezi hypoteční bankou, Obcí Dolní Bečva a Miroslavem Novosadem, Meziříčská1656, Roţnov pod Radhoštěm a Silvií Novosadovou, Meziříčská 1656, Roţnov pod Radhoštěm Zastupitelstvo obce schvaluje: Zástavní smlouvu reg.č. 3700/ /11/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou a.s. jako zástavním věřitelem, Obcí Dolní Bečva jako zástavcem a dluţníky manţely Miroslavem Novosadem, Meziříčská 1656, Roţnov pod Radhoštěm a Silvii Novosadovou bytem tamtéţ k předmětu zástavy - rozestavěnému bytu č. 658/11 v rozestavěné budově s čp. 658 na pozemku par. č. st a st s podílem ve výši podílu o velikosti 7730/ na společných částech domu č. p. 658 na pozemku st a st a pozemkům par. č. st a st v obci a katastrálním území Dolní Bečva na zajištění úvěru zástavního věřitele poskytovaného dluţníkům ve výši ,- Kč a jeho příslušenství a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Termín: Revokace části usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne Revokuje část usnesení 10. Zasedání zastupitelstva obce ze dne tak, ţe ruší souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne s Ing. Simonou Střílkovou, bytem V Horkách 322, Sázava k bytu 658/13 v rozestavěné budově č. p. 658 na pozemku par. č. st a st Zodpovídá: Pavel Mana Termín: Dodatek č. 1ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi obcí a Ing. Simonou Střílkovou, V Horkách 322, Sázava 18

19 Schvaluje dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne s Ing. Simonou Střílkovou, bytem V Horkách 322, Sázava k bytu v rozestavěné budově č. p. 658 na pozemku par.č. st a st s tím, ţe úhrada zůstatku budoucí kupní ceny bytu 658/13 v rozestavěné budově.p. 658 na pozemku st a st ve výši ,- Kč bude budoucí kupující ing. Simonou Střílkovou zaplacena v dohodnutých splátkách v plné výši do Zodpovídá: Pavel Mana Termín: KOMISE ŠKOLSKÁ, KULTURY A SPORTU PŘI RADĚ OBCE KŠKS připravuje: Dětský maškarní karneval Kdy: 28. ledna 212 Kde: Hala ZŠ Dolní Bečva Začátek: 15,00 hodin KŠKS uspořádala: V podvečer prvního listopadového pátku se v doprovodu svých rodičů či prarodičů sešly děti se svými lampionky na naší návsi. Po chvilce napětí, kdy se očekávalo zhasnutí pouličních lamp z důvodu většího záţitku z vystoupení, se na program dostala skupina Historika se svou ohňovou show. Pro dospělé famózní, pro malé děti dech beroucí vystoupení zakončily protagonistky roţnovské skupiny nízkým ohňostrojem. Poté se průvod s lampionky a světélky vydal alejí ke kavárně U Lucerny. Tam kaţdé dítko obdrţelo muffinek a čaj, na ty starší čekalo svařené víno, které sponzorsky věnovali manţelé Paprskářovi. O kouzelný záţitek nepřišel nikdo, kdo se zúčastnil! Velké díky patří kavárně U Lucerny, Historice z Roţnova a členům komise ŠKS 19

20 FC DOLNÍ BEČVA Zpráva o činnosti fotbalového oddílu FC Dolní Bečva za období 11/2010 aţ 11/2011 Hodnocení jednotlivých kolektivů: Umístění A-muţstva v sezóně 2010/11 bylo povaţováno za neúspěch, kdyţ jsme se zachránili v krajské I. A třídě aţ zlepšenými výsledky v posledních 5- ti kolech. I proto všichni s obavami vzhlíţeli k novému ročníku soutěţe. Naštěstí se obavy nenaplnily a pod vedením nového trenéra Radka Růčky a asistentů Jana Svaka a Stanislava Sekyry se zlepšila tréninková docházka a dostavily se i výsledky. Takţe i přes větší počet dlouhodobě zraněných (Jaroslav Šena, Petr Vojkůvka, Petr Skalík...) jsme po podzimní části soutěţe na pěkném 6. místě - klidný střed tabulky. Do sestavy se po delším zranění vrátil Martin Paprskář a z B-muţstva se zařadili Patrik Stavinoha a Jaroslav Martinák. 20

21 B-muţstvo pod vedením Radka Pavlici zaznamenalo výrazného úspěchu v sezóně 2010/11, kdy se mu podařilo postoupit do okresního přeboru (OP). Kádr se stabilizoval po začlenění vycházejících dorostenců i nových tváří. OP je ovšem jiţ náročnější soutěţ, o tom se přesvědčilo i naše muţstvo, které se těšilo na derby s Horní i Prostřední Bečvou. Po podzimní části soutěţe nám patří 12. místo. Muţstvo dorostenců v sezóně 2010/2011 pod vedením Milana Matuly splnilo nelehký úkol a udrţelo krajskou soutěţ. Uvidíme, jak se jim bude dařit i nadále, jelikoţ nyní dochází ke generační výměně. Trápí nás poměrně úzký kádr dorostenců a kaţdé zranění klíčových hráčů se hned projeví na výsledcích. Pod vedením Romana Hrubého jsme po podzimní části soutěţe skončili na 9. místě. Starší ţáci pod vedením Roberta Janíčka a Romana Hrubého v sezóně 2010/11 zabojovali a v konečné tabulce OP jim patřilo pěkné 2. místo. Je mezi nimi spousta šikovných fotbalistů a vkládáme do nich velké naděje i do budoucna. Po podzimní části soutěţe našim starším ţákům zatím patří 5. příčka. Největší radost nám však udělali naši nejmenší, na které je opravdu radost se dívat. Nové druţstvo mladší přípravky, které vzniklo za aktivního přispění několika rodičů a komise mládeţe při FC, se skládá z kluků, ale i dívek ve věku od 5-8 let, kteří mají za sebou jiţ první soutěţní zápasy. Začátky jsou vţdycky těţké, a tak jsme měli obavy, aby případný větší příděl branek od některého zkušenějšího soupeře nevzal chuť a radost ze hry našim nadějím. Opak byl pravdou, vedli si více neţ zdatně. V konečné tabulce podzimní části soutěţe jim patří krásné třetí místo s tím, ţe nastříleli nejvíce branek ze všech druţstev. Tréninků se zúčastňují v plném počtu a kromě sportovní části se také setkávají i při společných akcích, kde se utuţuje nově vznikající kolektiv. Mrzí nás, ţe nemáme muţstvo starší přípravky a mladších ţáků, ale věříme, ţe aţ nám dorostou děti z mladší přípravky, ţe i tyto kategorie do soutěţe přihlásíme. Dětí je v populaci stále méně, ale my přesto věříme, ţe nás rodiče a příznivci fotbalu podpoří a přivedou mezi nás své děti, které mají rády pohyb a kolektivní hru. V případě zájmu najdete kontakty a další informace na našich webových stránkách 21

22 V letošním roce oslavil fotbal na Dolní Bečvě ve dnech 2. a 3. července výročí zaloţení fotbalového oddílu na Dolní Bečvě. Tak jen krátké připomenutí této největší letošní akce: V sobotu byl na programu tradiční bečvanský turnaj čtvrtí s těmito výsledky: Dědina- Štrček/8:0, Podhory-Sikovec/2:1, o 3 místo Sikovec-Štrček/4:0 a finále Dědina-Podhory/3:2. Přeborníkem obce pro letošní rok se stala Dědina. Během celého odpoledního programu si mohly děti, mládeţ, ale i dospělí vyzkoušet různé zábavné hry a soutěţe, které pro ně uspořádalo Středisko volného času Roţnov pod Radhoštěm. Na večer byla připravena zábava pod širým nebem, k poslechu i tanci hrála skupina METEOR. V neděli nám počasí moc nepřálo. A tak část programu musela být zrušena: utkání ţáků Dolní Bečvy Hutisko-Solanec, exhibiční utkání pamětníků (muţů nad 70 let), utkání mladší přípravky a vystoupení leteckých modelářů. Program tedy začali muţi nad 40let Dolní Bečva-Vigantice, které skončilo 1:1 a ani penalty nerozhodly (4:4). 22

23 Před hlavním utkáním, Dolní Bečva A Olomouc A, se uskutečnilo exhibiční utkání ţen Dolní Bečva-Horní Bečva 1:0, které předčilo veškerá očekávání, a naše ţeny by nám v mnohém mohly jít příkladem. Dolní Bečva A Olomouc A 3:7 (0:6)- kvůli hustému dešti zkráceno na 2 x 35min. Olomouc přijela na Dolní Bečvu se všemi hráči základní sestavy, s celým kádrem 30 hráčů - včetně kapitána Radima Kučery, brazilce Daniela Rossiho, nové posily - bývalého reprezentanta Marka Heinze a trenéra Zdeňka Psotky. Po zápase R.Kučera a M.Heinz rozdávali autogramy Přestoţe jsme ještě ve 13h uvaţovali kvůli absolutní nepřízni počasí o zrušení celé akce, nakonec se sešlo neuvěřitelných cca 400 diváků. V 17.00h měli slavnostní proslov před tribunou starosta Dolní Bečvy Pavel Mana, dolnobečvanský pan farář P.Petr Dujka, Radko Linhart (účastník několika olympiád) a byla přečtena i zdravice Jiřího Rašky z Frenštátu p.r. - jako zázrakem těchto 15min nepršelo. Celým odpolednem nás prováděl moderátor Radia Valašsko Lukáš Španihel. Na samý závěr byla vylosována bohatá tombola. Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem sponzorům a dárcům, ale i organizátorům a dobrovolníkům, kteří přiloţili ruku k dílu. Druţstvo dolnobečvanských ţen se dalo dohromady krátce před termínem oslav, během několika týdnů se členská základna rozrostla aţ na cca dvacet ţen fotbalistek. Vítězný premiérový zápas nebyl poslední, ţeny i nadále trénují a hrají pod vedením zkušených trenérů a asistentů a moţná jednou také vstoupí do fotbalových soutěţí V kaţdém případě jsme rádi, ţe je máme a v mladší přípravce jim vychováváme zdatné nástupkyně. Velké poděkování patří těm, kteří nám pomohli finančně zabezpečit sezónu zejména obci Dolní Bečva a firmy PIPETECH s.r.o., AGH VLT a.s. Hrstka, Elektro Pavlica s.r.o., ČSAD Vsetín, RETIGO, EPIGON, EP Roţnov, MONTEZI, VA&JA, VKP, Valašský golfový klub, REPONT, IMPRO, Pipe SYSTEMS, p. Hrbáčkovi Koliba Pod Horů, fa.paulus,... Za materiální sluţby děkujeme stavební firmě Vojkůvka osvětlení, závlaha na starém hřišti, Richardu Porubovi za drobné opravy, Valašskému golfovému klubu za provzdušnění hřiště. Údrţba fotbalového areálu je velmi náročná jak finančně, tak i na práci. Část zabezpečuje obec, kabiny hráčů, hřiště a jeho blízké okolí pak udrţuje FC. Snaţíme se tyto práce zvládnout brigádnicky co nejvíce sami, abychom ušetřili. Je to však stále náročnější. Doufáme, ţe dobrovolníků pracujících pro fotbal na Dolní Bečvě začne opět přibývat, neboť práce je velmi mnoho. Těší nás úspěchy našich fotbalistů a chceme i nadále udrţet a podporovat všechna mládeţnická muţstva a tím zachovat tradici fotbalové vesnice i pro další generace. 23

24 Závěrem bychom chtěli popřát všem příznivcům a sponzorům hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2012 a dovolujeme si vás pozvat na Sportovní ples: Bliţší informace k rezervaci, programu a jiným sluţbám najdete na webu: SDH DOLNÍ BEČVA Sbor dobrovolných hasičů Mládeţ: proběhl 20. ročník neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenka v Havířově. Této soutěţe se zúčastnilo 32 druţstev mladších ţáků a 52 druţstev starších ţáků. Mladší ţáci skončili na 5. místě, starší na 10. místě proběhl dvojboj mladých hasičů a uzly jednotlivců ve Vitonicích. Mladší i starší ţáci zvítězili, v uzlech kategorie mladších nejlépe skončil Jan Dědič na 2. místě, Vojtěch Kulišťák 3. místě, Tereza Daňková 4. místě. Starší ţáci Oravcová Lucie 1. místo, Pešáková Veronika 5. místo, Kulišťáková Kateřina 6. místo. V uzlování vedoucích jednotlivců nás reprezentoval Martin Pešák, který skončil na 2. místě. 24

25 se uskutečnil závod poţární všestrannosti o pohár Štípského beránka ve Štípě. Mladší ţáci skončili na 4. místě, starší ţáci tento závod vyhráli Ostrava Michálkovice Michálkovická uzlovačka, mladší ţáci skončili na 3. místě, starší se neprobojovali ze základní skupiny Rycův Memoriál - starší ţáci 4. místo. Dne 1. května proběhlo obvodní kolo celostátní hry plamen mladých hasičů ve Valašské Bystřici, mladší ţáci skončili na 2.místě, starší ţáci vyhráli a zajistili si postup do okresního kola, které se uskutečnilo v Horním Lidči, kde skončili na 3. místě. Zapojili jsme se do pohárových soutěţí zařazených do okresní ligy. Zúčastnili jsme se 7 těchto soutěţí a celkově pak skončili mladší na 8. místě a starší na 7. místě. 17. září Ostrava Michálkovice soutěţ v paralelním útoku: starší ţáci 3. místo, mladší 2. místo. Dále jsme se zaměřili na závody v běhu na 60m s překáţkami. Zúčastnili jsme se těchto soutěţí Huslenky, Oznice, Olomoucký drak, Šumperský soptík a memoriálu Marty Habadové v Praze. Huslenecké šedesátky: Oravcová Lucie - 15,21 sec 9. místo Kulišťáková Kateřina - 15, místo Solanská Jana - 17, místo Klestil Daniel - 15,24 6. místo Oznická šedesátka: Mikuda Daniel - 13,70-1. místo v kategorii starší ţáci, získal I. výkonnostní třídu Klestil Daniel - 16,67 8. místo starší ţáci Vaněk Jakub - 24, místo starší ţáci Babinec Dominik - NP starší ţáci Oravcová Lucie - 14,43 5. místo starší ţákyně Kulišťáková Kateřina - 23, místo starší ţákyně Dědič Jan - 19,91 8. místo mladší ţáci Vašenka David - NP mladší ţáci Vašková Tereza - 21,45 5. místo - přípravka Dědič Lukáš - 23,08 8. místo - přípravka Vašek Josef - 25, místo přípravka Olomoucký drak: Kulišťáková Kateřina 14, místo Oravcová Lucie 15, místo II. výkonnostní třída Mikuda Daniel 15, místo Babinec Dominik - 15, místo Vaněk Jakub 19, místo 25

26 Šumperský soptík: Dědič Jan 19, místo Kulišťáková Kateřina 14,33 9. místo Daňková Tereza 16, místo získána II. výkonnostní třída Foltýnová Kristýna 17, místo III. výkonnostní třída Vaněk Jakub 16, místo III. výkonnostní třída Solanský Martin 17, místo Babinec Dominik 18, místo Kulišťák Vojtěch 18, místo Memoriál Marty Habadové: Praha Kulišťáková Kateřina - 13,77 3. místo získána I. výkonnostní třída Babinec Dominik - 13,90 8. místo I. výkonnostní třída Solanský Martin - 16, místo III. výkonnostní třída Vaněk Jakub - 18, místo proběhl závod poţární všestrannosti ve Střelné. Starší ţáci skončili na 2. a 16. místě, mladší ţáci na 8. místě. Tyto výsledky se nám započítávají do příštího roku celostátní hry plamen. Poděkování patří Martinu Škorňovi za zakoupení dresů pro dorostence, firmě Robe a On SEMICONDUCTOR za finanční podporu mládeţe. Výkonný výbor sboru dobrovolných hasičů v Dolní Bečvě děkuje všem svým členům za práci ve sboru v roce 2011 a přeje našim členům, sponzorům a příznivcům vše nejlepší do roku PORADÍME S VAŠIMI FINANCEMI Pomůţeme Vám sjednat, navýšit, upravit, vypovědět: POJIŠTĚNÍ (osob, majetku), ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, STAVEBNÍ SPOŘENÍ, PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ, POVINNÉ RUČENÍ, HMOTNOU ZODPOVĚDNOST, ÚVĚR ZE ST.SP, HYPOTEČNÍ ÚVĚR atd.. Pojišťovny: ČESKÁ POJIŠŤOVNA, AEGON, Kooperativa, ČSOB Pojišťovna, ING, Allianz, AXA, GENERALI Pojišťovna Penzijní fondy: PENZIJNÍ FOND ČESKÉ POJIŠŤOVNY, AEGON Penzijní fond, AXA, KB Penzijní fond, PENZIJNÍ FOND ČESKÉ SPOŘITELNY, Allianz, ČSOB Penzijní fond Stabilita, GENERALI Penzijní fond, ING Banky: ČESKÁ SPOŘITELNA, wüstenrot HYPOTEČNÍ BANKA, KB, Raiffeisen BANK, Hypoteční Banka, UniCredit Bank Stavební spořitelny: 26

27 Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNA, STAVEBNÍ SPOŘITELNA ČESKÉ SPOŘITELNY buřinka, wüstenrot STAVEBNÍ SPOŘITELNA Investice: IAD INVESTMENTS, CONSEQ TM Podáme podrobné informace o Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra,,211,, Luděk Ondruch Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Dolní Bečva 394, Dolní Bečva T: , E: 27

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Přijetí revolvingového

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1 Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Přítomni: 13 členů zastupitelstva obce 9 občanů Omluveni: p. Václav Kašák, p. Vlastislav

Více

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 1 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing.

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2011 1 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 74 Škorňová Marie 71 Ostřanská Marie 72 Hrstková Vlasta 87 Kuběnová Marie 76 Krištofová Jindřiška 85 Růčková

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

14.705.000 3.662.000 15.042.000 4.402.000 37.811.000 19.393.000 39.364.000 58.577.000 -20.946.000 20.946.000

14.705.000 3.662.000 15.042.000 4.402.000 37.811.000 19.393.000 39.364.000 58.577.000 -20.946.000 20.946.000 ( VA Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2011 Výroční zpráva- textová část Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2010 pod č.j. 2/12/2010 ZO-U Během roku

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více