V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice"

Transkript

1 ROČNÍK VII. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2005 Plaketu přijela předat MUDr. Anna Mydlilová, zakladatelka Laktačního centra v České republice. Na snímku vlevo primářka MUDr. Hana Podešvová. Oddûlení neonatologie pfievzalo plaketu Baby-Friendly Hospital Jak jsme vás už podrobně informovali v čísle 7 8 Nemocničních listů, Oddělení neonatologie požádalo v průběhu roku 2003 o získání titulu Baby-Friendly Hospital. Letos v dubnu obhájilo všechny podmínky, které byly nezbytné k získání tohoto ocenění a tak už nestálo nic v cestě k tomu, aby bylo úsilí celého zdravotnického týmu o zvýšení počtu plně kojených dětí po zásluze odměněno... Ocenění oddělení převzalo v pátek 14. října Přítomni této významné události byli nejen zástupci Oddělení neonatologie a Porodnicko-gynekologické kliniky, ale také náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal, asistent ředitele MUDr. Jiří Michalík, vedoucí PO UZÁVùRCE âísla Informace o v bûrov ch fiízeních Ředitel FNsP Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček jmenoval na základě výsledků výběrových řízení nové náměstky ředitele. MUDr. Jiří Michalík nastoupil do funkce náměstka ředitele pro personální řízení a vnější vztahy s účinností od Ing. Petra Lampartová nastoupila do funkce náměstka ředitele pro ekonomiku a finance s účinností od Ing. Ivo Žolnerčík bude jmenován do funkce náměstka ředitele pro obchod s účinností od V měsíci září proběhla výběrová řízení, na základě jejichž výsledků ředitel jmenoval: MUDr. Kamilu Slezákovou do funkce zástupce přednosty Kliniky léčebné rehabilitace pro léčebnou péči s účinností od Bc. Jaroslavu Jaššovou do funkce vedoucí oddělení léčebné výživy a stravování s účinností od MUDr. Jiří Michalík, náměstek ředitele pro personální řízení a vnější vztahy V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice slavnostně otevřen nově vybudovaný Ústav soudního lékařství. Ze starých a nevyhovujících prostor v Ostravě- Zábřehu se tak zaměstnanci přestěhují do moderního prostředí se špičkovým technickým vybavením. Více se o této významné události dočtete v příštím prosincovém čísle Nemocničních listů. Slavnostního předávání ve zúčastnili také (na snímku zleva) tiskový mluvčí, vedoucí Kanceláře ředitele, asistent ředitele, náměstek pro léčebnou péči, přednosta a vrchní sestra Porodnicko-gynekologické kliniky. Kanceláře ředitele ing. Tomáš Oborný a tiskový mluvčí Štěpán Neuwirth. Naše novorozenecké oddělení se dnes stane členem velké rodiny,nemocnic přátelských dětem, řekla v úvodu primářka MUDr. Hana Podešvová. Vzhledem k tomu, že jsme byli dlouho v podmínkách, které byly nepříznivé pro práci s maminkami, cesta k získání tohoto ocenění byla velice náročná. Teprve až po přestěhování našeho pracoviště ze Zábřehu jsme mohli splnit všechny stanovené podmínky. (Pokračování na straně 3

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY DùTEM SLOUÎÍ NOV REFRAKTOMETR Sestra při vyšetřování malého pacienta... Na Oddělení pro děti s vadami zraku je od 20. září v provozu nový přístroj automatický refraktokeratometr, výrobek německé firmy ZEISS. Vjednom z minulých čísel Nemocničních listů jsme vás informovali o problémech týkajících se dopravní situace v naší fakultní nemocnici. Zda se tyto problémy podařilo alespoň z části vyřešit, na to jsme se zeptali ing. Zdeňka Mrkvy, náměstka pro techniku a provoz. Doposud k žádným zásadním změnám nedošlo. Podle mého názoru se situace po měsících, kdy skončily dovolené, naopak ještě zhoršila. Vyřešit celý tento problém by proto měla nová směrnice, která začne platit od 1. ledna roku V současné době je již připraven nový ceník parkovného v naší fakultní nemocnici. Podotýkám, že našich zaměstnanců se prakticky nedotkne, v některých případech budou dokonce zvýhodněni. Jedná se konkrétně o ty zaměstnance, kteří nemají zaplacené parkovné. Ti budou moci na části odpolední a noční směny v období od hodin odpoledne zhruba do 6.00 hodin do rána parkovat v areálu nemocnice bezplatně. Cena parkovného bude upravena zejména pro běžné pacienty, z nichž velká část nám právě způsobuje značné dopravní problémy. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že celý proces hrazeného parkování není sledován ekonomickými zájmy, ale jeho cílem je skutečně zprůjezdnit a zprůchodnit areál naší fakultní nemocnice, vyřešit celý tento problém. Budou i v těchto případech existovat určité výjimky? Poplatku budou zbaveni například těžce zdravotně postižení lidé, dárci krve, ale i policie, hasiči, také sanitní vozidla, dopravní zdravotnická služba a další. Bude se nové parkovné týkat i různých firem a dealerů, kteří k nám do nemocnice dojíždějí? Ano, pochopitelně. Pokud jde však například o zásobovací vozidla, směrnice hovoří o tom, že první půlhodina parkování v nemocnici je zdarma. To platí i pro pacienty. K jakým dalším změnám dojde v rámci naplňování připravené směrnice? Do fakultní nemocnice budou tři vjezdy. Hlavní vjezd bude sloužit jak pro vjezd, tak i pro výjezd s inkasem plateb. Vjezd směřující k urgentnímu příjmu bude vyhrazen sanitním vozidlům. Třetí technologický vjezd bude zjednosměrněn a výjezd z něj bude mezi malým internátem a nultým skladem, kde budou účastníci tohoto provozu hradit i poplatky. Tento výjezd bude otevřen od 6.00 hodin do hodin, Přístroj patří k základnímu vybavení každé oční ambulance, tvrdí primářka oddělení MUDr. Janka Šajnarová. Pomocí tohoto přístroje lze zjistit refrakční vady, to znamená dalekozrakost, krátkozrakost a astigmatismus. My jsme refraktometr v minulosti měli, byl už však třináct let starý a poslední čtyři roky byl s většími nebo menšími přestávkami udržován v chodu jen díky ochotě a dovednosti našeho servisního technika Miroslava Brzici. Za to mu patří náš obdiv a poděkování. Nakonec kapituloval i pan Brzica a na podzim roku 2004 označil přístroj za nefunkční. Takže téměř rok jsme byli bez refraktometru. Díky pochopení vedení nemocnice se nakonec našel způsob, jak tuto situaci vyřešit, za což jsme hrozně vděčni a vážíme si toho. Budeme se samozřejmě snažit, aby se vynaložené finanční náklady, které nejsou zanedbatelné, co nejdříve nemocnici vrátily. Přístroj využíváme maximálně, slouží třem lékařkám. Vyšetřujeme jak děti ambulantní, tak i hospitalizované či z detašovaných pracovišť z ortoptických mateřských škol. Výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Tím, že přístroj vyšetřuje zrak automaticky, nemusíme dětem oči rozkapávat, takže odpadají i náklady na léky a také duplicitní vyšetření pacientů. Navíc kapání je pro děti nepříjemné, štípe a minimálně na dvanáct hodin zhoršuje zrakovou ostrost, uzavírá primářka Oddělení pro děti s vadami zraku MUDr. Janka Šajnarová. Neutû enou dopravní situaci v nemocnici by mûla zlep it nová smûrnice Ilustrační foto: Marie Psotková časy však mohou být ještě dodatečně upraveny. Pokud jde o naše zaměstnance, kteří si hradí parkování s vyhrazeným parkovištěm, budou muset parkovat na parkovišti před monoblokem vedle patologie, kde bude samostatná závora. Vjezd jim bude umožněn na zaměstnaneckou kartu, kterou používají v rámci stravování. Celá technologie by měla být nainstalována do konce listopadu s tím, že v prosinci bude spuštěn zkušební provoz. Od ledna příštího roku už poběží nový dopravní systém naplno, včetně úhrady parkovného podle nové směrnice.

3 NEMOCNIČNÍ LISTY 3 Expremiér Miloš Zeman hovořil o alternativní koncepci ekonomické reformy. SETKÁNÍ S EXPREMIÉREM ZEMANEM Studenti Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity si vyslechli přednášku expremiéra Miloše Zemana s původním názvem Alternativní koncepce ekonomické reformy. V patnácti minutách se expremiér dotkl jak ekonomických aspektů, tak i filozofickokritických pohledů na současný stav naší politické scény. Větší část jeho pobytu na akademické půdě však byla věnována odpovědím na otázky posluchačů. Tak např. vysvětlil svůj pohled na převod nemocnic do kompetence krajů. Podle mne jsou tři důvody, proč je tato myšlenka chybná. Za prvé: Některé kraje jsou bohatší než druhé, takže některé nemocnice budou moci poskytovat péči na vyšší úrovni. Tím budou občané chudších krajů znevýhodněni. Za druhé: Krajům byly předány zadlužené nemocnice, hejtmani pak požadovali jejich oddlužení. A konečně za třetí: Převod nemocnic na akciové společnosti bude znamenat, že část (Pokračování ze strany 1) zisku bude odčerpána formou akcionářských dividend a nebude možno zisk v plném rozsahu investovat do rozvoje nemocnice. Miloš Zeman se vyslovil rovněž k faktorům ovlivňujícím zdravonictví. Mohl bych jich vyjmenovat šede- Účastníci besedy si mohli zakoupit i knihu Jak jsem se mýlil v politice. Foto: Jana Gojová Oddûlení neonatologie pfievzalo plaketu Baby-Friendly Hospital sát, řekl. Stačí, když uvedu alespoň jeden a tím jsou farmaceutické firmy. Jen v této oblasti by racionalizace zdravotnictví znamenala úsporu asi 5 miliard korun ročně. Bohužel, farmaceutická lobby v Parlamentu ČR je daleko silnější než např. lobby myslivecká, a to už je co říci... Na poznámku expremiéra, že se na Vysočině usmívá tomu, co se děje v politice, reagoval jeden z posluchačů konstatováním, že jeho spíše mrazí. Je to hořký úsměv, upravil svou odpověď Miloš Zeman. Na závěr besedy děkan fakulty doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., jehož funkční období v říjnu skončilo, poděkoval expremiérovi za jeho návštěvu a vyslovil přání, aby i nové vedení ZSF OU navázalo na tradici setkávání studentů s osobnostmi našeho veřejného života. (neš) Plaketu Baby-Frindly Hospital předala MUDr. Haně Podešvové, primářce Oddělení neonatologie, MUDr. Anna Mydlilová z Novorozeneckého oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči, zakladatelka Laktačního centra v České republice. Primářka MUDr. Podešvová poděkovala personálu pod vedením staniční sestry Marcely Nahodilové za jeho práci. Poděkování adresovala rovněž MUDr. Libuši Mrháčové, která stála u zrodu celého tohoto projektu, a také dalším lékařům MUDr. Andree Gřegořové a MUDr. Eleně Kuldanové, v neposlední řadě pak i sestřičkám a lékařům z šestinedělí a vedení Porodnicko-gynekologické kliniky přednostovi a vrchní sestře, kteří je v jejich snaze podporovali. Náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal v úvodu svého vystoupení omluvil ředitele MUDr. Svatopluka Němečka, který se chtěl této hezké akce dne zúčastnit, ale jeho služební povinnosti jej nečekaně odvolaly jinam. Jak dále náměstek MUDr. Srovnal uvedl, vedení nemocnice si váží tohoto ocenění, snahy vytvářet dětem v počátku života, kdy jsou odkázány na své okolí, co nejlepší podmínky. Jako lékař poděkoval kolektivu za jeho úsilí, vyzvedl také velmi dobrou spolupráci s neonatology v celém spádovém území. Jeho závěrečná slova pak patřila MUDr. Anně Mydlilové z Prahy. Děkuji vám, že jste přijela a že vaše organizace dokáže ocenit, jak tady v Ostravě přistupujeme k této problematice, konstatoval. Jsem hrozně ráda, že jsem mohla tuto plaketu předat, uvedla v rozhovoru pro Nemocniční listy MUDr. Mydlilová. Zdejší personál totiž velmi dobře znám. Nejen proto, že jsem také z Moravy, ale protože jsem se s ním setkávala v Praze na různých doškolovacích akcích. Připravit celý tento tým k získání plakety bylo víceméně mou povinností. Možná si řeknete co je na tom všem tak těžkého? Víte, ve většině nemocnic ještě myslí postaru. Děti paušálně dokrmují, dávají jim dudlíky, krmí je z láhví. Vůbec nejtěžší je zlomit staré myšlení. Úkolem do budoucna pak zůstává udržovat tuto kontinuitu. V současné době je v České republice 105 porodnic, plaketu Baby-Friendly Hospital má dnes 54 z nich a dalších 5 se k jejímu získání už připravuje, uzavřela MUDr. Mydlilová.

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY Florence ãasopis moderního o etfiovatelství Pod patronací České asociace sester začal vycházet nový časopis určený všeobecným sestrám, porodním asistentkám, ergoterapeutům, radiologickým asistentům, zdravotním laborantům, ortoptistům, fyzioterapeutům, zdravotně-sociálním pracovníkům a dalším nelékařským profesím. A proč je jeho název právě Florence? Pramáti evropského ošetřovatelství Florence Nightingaleová se sice narodila v 19. století, ale při bližším pohledu zjistíme, že to podstatné, co ošetřovatelství dělá ošetřovatelstvím, tedy zlepšování podmínek péče o pacienta, bylo moderní za dob krymské války, je moderní v éře sbližování evropského ošetřovatelství a bude moderní tak dlouho, dokud obor bude existovat, říká šéfredaktorka listu PhDr. Jarmila Škubová a dodává: Florence svou dobu daleko přesáhla, a proto její jméno právem patří na titulní stranu odborného evropského časopisu pro zdravotníky nelékaře v 21. století. Těžiště obsahu časopisu bude spočívat v tématech, která jsou pro všechny obory společná. Budeme nabízet také různé služby volná místa, okénko právníka i psychologa, zdarma zveřejníme odborné akce, pro zájemce je připraven trénink angličtiny a podobně, upřesňuje šéfredaktorka PhDr. Škubová. Pozornost budeme věnovat i modernímu managementu, zřizujeme rubriku pro studenty, představíme rovněž nové profese v ošetřovatelství. Přineseme velké a významné kazuistiky a nebudou chybět ani odborné články z různých specializací. Druhé číslo časopisu Florence vyjde v prosinci a od příštího roku už bude vycházet pravidelně jako měsíčník. Na Domovû sester zb vá dokonãit uï jen pár drobností... Po pětatřiceti letech se dominantní budova ostravské části Poruby Domov sester opět ukazuje ze všech světových stran v novém. z Nové opláštění budovy bylo dokončeno v předpokládaném termínu v souladu se smlouvou, a to 30. září letošního roku, konstatuje spokojeně ing. Jindra Strakošová, v e d o u c í Odboru technického rozvoje a investic. Práce začaly v červnu roku 2004 a byly přerušeny jen v období nejkrutější zimy, stavební kolaudace proběhla 10. listopadu Opláštění prováděla firma A.T.Y.P. group, s.r.o., Hlučín, a to za podmínek trvalého provozu v budově. Původní obvodový plášť nahradil nový hliníkový fasádní systém, který se skládá z prosklené p l o c h y Reynaers a hliníkových kazet Reynobond. Omítané části fasády jsou zatepleny kontaktním systémem DOVA. Uspokojivý Dominantní budova Poruby se obklékla po pětatřiceti letech do nového pláště. Teď by teplo už nemělo unikat z budovy... průběh celé této akce, probíhající za provozu a výsledný estetický dojem je kvalitní referencí pro práci této firmy do budoucna. Celkové náklady na akci činily 40,353 mil. Kč. Projekční práce a inženýrská činnost v rámci stavebního dozoru si vyžádaly další 1,502 mil. Kč. Nemocnice zaplatila vlastních zdrojů 12 milionů korun. Dodatečně, mimo tuto stavební akci, bylo ještě rozhodnuto, že bude dobudován bezbariérový přístup do budovy pro vozíčkáře, estetizován hlavní vstup z ulice 17. listopadu a také únikové požární schodiště. Dále bude zrealizováno zádveří centrálního schodiště, které zabrání vzniku komínového efektu a tím i značnému úniku tepla. Teplota v jednotlivých místnostech se už dá regulovat díky novým termoregulačním ventilům ústředního topení. Jaké tepelně izolační vlastnosti bude mít celá budova díky novému opláštění a rekonstruovanému ústřednímu topení, to nám ostatně nejlépe prověří nastávající zima. Chtěla bych v závěru poděkovat všem, kteří s námi na realizaci spolupracovali, a to Odboru služeb, zejména pracovníkům úseku údržby areálu, kteří zvládali skvěle bezpočet přesunů nábytku a vybavení. Stejně tak patří náš dík i všem uživatelům Domova sester, kteří byli nuceni pracovat v provizorních podmínkách.

5 Dûkuji za péãi a pomoc Byla jsem na vaší Porodnicko-gynekologické klinice na operaci a pár dnů jsem si u vás příjemně poležela, citujeme z dopisu adresovaného přednostovi kliniky MUDr. Peteru Kolibovi, CSc. Autorkou dopisu je bývalá pacientka paní Anna Nováčková. Nebyla to moje první operace, ale poprvé jsem se setkala s tak skvělou péčí zaměstnanců nemocnice. Byla jsem mile překvapena ochotou a opravdu příjemným chováním všech sester gynekologie lůžkového oddělení. Rovněž pooperační servis byl na vynikající úrovni. Zatím jsem se nesetkala s tak skvělou starostlivostí o pacienta. Moje největší poděkování patří paní doktorce Hedvice Geržové. Vím, že bych operaci zvládla, ale bez ní by to bylo daleko horší, těžší a více stresující. Velmi si vážím její péče a pomoci. My, pacienti, nejsme zvyklí poděkovat, vůbec si někdy uvědomit, co pro nás ti druzí vykonali. Bereme to všechno jako samozřejmost, rutinu. Ale někdy si člověk uvědomí, že bez těch ostatních by to nezvládl, bylo by to všechno těžší, bolavější. Včervnu 2004 Oční klinika uspořádala největší oftalmologickou akci roku XII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí poprvé v Ostravě. Jsme největší oftalmologické pracoviště v regionu a podle toho také musí vypadat naše činnost, konstatuje přednostka kliniky MUDr. Zuzana Válková, CSc., a pokračuje: Oční klinika naší fakultní nemocnice nabízí pacientům péči v celé šíři oftalmologie a poskytuje specializovanou péči nemocným bez ohledu na region, ze kterého pocházejí. Provádí se zde diagnostika, konzervativní i chirurgická léčba onemocnění očnice, víček a předního i zadního segmentu oka a také oční traumatologie. Lékaři kliniky se podílejí rovněž na mezioborových výkonech spolu se specialisty z neurochirurgie, stomatochirurgie nebo plastické chirurgie, zajišťují rovněž konzultační a posudkovou činnost pro region. V neposlední řadě se věnujeme také výuce NEMOCNIČNÍ LISTY 5 Zdravotníci se zajímali o ochranu sv ch práv Moravsko-slovenské setkání oftalmologû Důležitou součástí sjezdu jsou také diskuze a výměny zkušeností z práce oftalmologů. Foto: MUDr. Zuzana Válková, CSc. Útvar náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči zorganizoval společně s Českou asociací sester Moravskoslezský region odbornou přednášku pro středně zdravotnický personál. Přednáška se uskutečnila v pátek 21. října odpoledne v tělocvičně Kliniky dětského lékařství. Mgr. ing. Lukáš Prudil, Ph.D., zde hovořil o ochraně práv zdravotnických pracovníků v souvislosti s agresivními pacienty a návštěvníky či mobbingem. Dalšími tématy jeho přednášky byly odpovědnost v občanskoprávních a pracovněprávních vztazích a trestně-právní odpovědnost. Přednáška se setkala ze strany zdravotníků s velkým ohlasem. studentů, hlavně ze Zdravotně sociální fakulty jsme přece Fakultní nemocnice a edukace je nesmírně důležitá, a to na všech úrovních, zdůrazňuje přednostka kliniky Válková. Připravujeme také pravidelně třikrát až čtyřikrát ročně semináře pro spádové oftalmology. Poslední seminář, který se uskutečnil 21. a 22. října v hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm, byl určen lékařům z celého Moravskoslezského kraje. Na počátku tohoto roku Oční klinika navázala spolupráci s kolegy z přilehlého zahraničí tedy ze Západoslovenského kraje. Na jaře byli oftalmologové pozváni přednášet na Slovensko, do Rajeckých Teplic, a nyní se recipročně se svými přednáškami zúčastnili krajského semináře kolegové z nemocnice v Žilině. Krajský seminář v Rožnově pod Radhoštěm byl rozvržen do dvou pracovních dnů a prezentace jednotlivých přednášek byla rozdělena v obou dnech do dvou bloků. První den byl nejprve věnován problematice očních onemocnění u novorozenců. Jako hosté se semináře aktivně zúčastnily i lektorky zrakové stimulace z Centra rané péče v Ostravě. Tématem druhého bloku byl pak šedý a zelený zákal především různé možnosti organizace jejich operačního řešení v jednotlivých nemocnicích, výhody a nevýhody ambulantní chirurgie a zkušenosti s ní. Druhý den jsme se zabývali cévními očními chorobami a neurologickými onemocněními s očními příznaky. Nedílnou, možná i důležitější součástí než přednášky samotné, je na takových akcích diskuze a výměna zkušeností z práce oftalmologů na různých místech kraje. Na tomto semináři jsme mohli porovnat i rozdíly mezi českým a slovenským pojetím léčebné péče a ekonomikou provozu nemocnic. Návaznost nemocniční a mimonemocniční péče je zde probírána v klidu a přátelské atmosféře, což vždy přispěje ke zlepšení vzájemných vztahů, v důsledku i ke zlepšení péče o nemocné. A o to přece jde, dodává přednostka Oční kliniky MUDr. Zuzana Válková, CSc.

6 6 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 7 NÁ ROZHOVOR NÁ ROZHOVOR NÁ ROZHOVOR Vedoucí Oddělení léčebné výživy a stravování Bc. Jaroslava Jaššová Realita a plány Bc. Jaroslavy Ja ové V konkurenci pětadvaceti uchazečů o místo vedoucí Oddělení léčebné výživy a Pohled do kuchyně... Úsek mléčné kuchyně stravování v naší fakultní nemocnici jste ve výběrovém řízení obstála nejlépe. Co vám k tomu výsledku dopomohlo nejvíce? Pracovala jsem osm let na Radioterapeutické klinice oddělení v Paskově jako vedoucí oddělení správce. Měla jsem tedy pod sebou ostrahu, údržbu, úklid a především stravování. Je samozřejmě něco jiného vařit 200 porcí nebo 4000 porcí, ale i tam jsme plánovali, normovali, sháněli jsme co nejvýhodnější dodavatele zboží. Kolik máme v současné době strávníků? Jejich počet stoupl z 1300 v loňském roce na současných Když se podívám do denního sumáře, pro závodní stravování vyexpedujeme v podstatě kolem 3300 porcí. Jde samozřejmě nejen o hlavní jídla, ale i o polévky, přílohy, jako novinku teď nabízíme strávníkům například i různé sladkosti, a podobně. Pro pacienty navaříme dalších zhruba 1500 porcí... Jak vás přijali mezi sebe vaši spolupracovníci? Vůbec ne jako cizího člověka. Chovali se ke mně velice vstřícně. Byla jsem jejich přijetím opravdu mile překvapena. Se kterými problémy se budete podle vás potýkat? Vím, že je tady například problém s fluktuací. Dnes tady máme 73 zaměstnanců, kteří jsou maximálně vytíženi. Pokud někdo z nich odejde, bude nám velice chybět. Chci proto do budoucna klást mnohem větší důraz při výběru nových zaměstnanců a přenést určitou odpovědnost i na vedoucího daného oddělení nebo úseku, kde bude zaměstanec pracovat. Jsou tady i jiné problémy? Ano, je to například zastaralé vybavení. Potřebovali bychom nové varné kotle, konvektomaty. Mám spoustu návrhů, ale všechno je to o financích. Největším problémem, který tady ovšem vidím, je špatné odsávání a klimatizace. A co kultura stravování? I v této oblasti lze neustále něco zlepšovat. V poslední době jsme se snažili například zlepšit chod výdeje jídel. Terminál na polévky jsme proto zařadili dopředu, aby se zaměstnanci nemuseli přetlačovat na konci řady. Má to však háček v tom, že než na ten konec dojdou, polévka se jim v talíři vylije. Uvažujeme proto o tom, že koupíme na polévky misky. Mám i další plány. Chtěla bych nechat v budoucnu prodloužit výdejní pult a také zvýšit kapacitu stolů v jídelnách, aby měli strávníci po dobu oběda větší komfort. Lze nějakým způsobem vyřešit i dlouhé řady strávníků? Obávám se, že nikoli. Řady nejsou způsobeny tím, že bychom zdržovali výdej, my v obou jídelnách vydáváme zhruba 9 obědů za minutu. Tyto řady vznikají kolem půl dvanácté, kdy na oběd přichází největší počet zaměstnanců. Podívejte se, celkem vyexpedujeme zhruba 1600 obědů a v podstatě od půl dvanácté do čtvrt na jednu jich máme z tohoto počtu vyexpedováno už 900! Pak Úsek distribuce stravy Kuchařky vydají za jednu minutu až devět obědů... jsou jídelny až do půl třetí takřka prázdné... Jaké máte přání do budoucna? Víte, v současné době vaříme téměř třicet diet. Výživa je bezesporu součástí léčebného procesu a já bych byla hrozně ráda, kdyby se to tak i chápalo. Chceme spolupracovat s jednotlivými odděleními a klinikami nemocnice, znát potíže pacientů se zažíváním a stravováním a pomáhat jim. Samozřejmě, lékař předepisuje dietu, ale my jsme ti, kteří vědí, jak ji zpracovat. Za rozhovor poděkovala: Po poledním největším náporu strávníků jsou jídelny takřka prázdné... Vydatnými pomocníky jsou zde i myčky nádobí... Krãek v novém hávu vána celá opěrná stěna krčku, včetně oken. Protékáním solného roztoku docházelo k narušování betonového zdiva i železa, které koroduje nejvíc. Nosné sloupy krčku byly narušeny až do hloubky. Snížená nosnost sloupů by mohla narušit statiku a mohlo by dojít k borcení celého skeletu. S rekonstrukcí krčku začala firma Vítkovice Stamont, s.r.o., pod vedením ředitele Mgr. Jaromíra Janečky v září. Postupně byla zdevastována celá opěrná stěna krčku. Původní plánovaný termín 6 týdnů se nakonec Řada z vás si jistě všimla zrekonstruovaného úseku vozovky mezi diagnostickým protáhl o další 2 týdny. Firma splnila všechny zadané úko- komplementem a poliklinikou. ly a nějaké ještě navíc, konstatuje ing. Rekonstrukcí však neprošla jen tato část vozovky, ale celý takzvaný krček. Bryks, hlavně však dodržela cenu, která byla zhruba 775 tisíc korun. Jiný dodavatel nabízel větší rozsah prací, ovšem v ceně cca 1,9 milionu korun. Od provedené rekonstrukce si slibuj Při úpravě vozovky... e m e dlouhodobější Nešťastným konstrukčním řešením při ochranu celého jeho stavbě před více než zhruba třiceti lety byl bohužel už totálně zdevastován... Povrch vozovky byl poškozen hlavně kvůli nevhodně provedenému prostoru. Vozovka je pokryta asfaltem odol- S rekonstrukcí začala firma Vítkovice Stamont. odvodnění, vysvětluje ing. Bořivoj Bryks, vedoucí odboru provozu a údržby. Při solení vozovky a chodníků před vstupem do budov docházelo k silnému narušení betonových prvků stavby a k značnému narušení konstrukce. Postupně byla zdevasto- A tak vypadá krček dnes... Foto: Ing. Bořivoj Bryks Zeptali jsme se... náměstka pro techniku a provoz ing. Zdeňka Mrkvy, jaké jsou další záměry managementu v oblasti stravování? V současné době je před dokončením studie nového uspořádání celého stravovacího provozu, a to jak v prostorách přípravy stravy, tak i v jídelnách. Výrazně by se měla změnit především klimatizace a také celá technologie, která je z roku Musím podotknout, že hygienické kontroly dosud neshledaly žádné závady, Protékáním solného roztoku docházelo k narušování betonového zdiva. ným proti agresivní solené vodě, kvůli bezpečnosti silničního provozu je proveden také zpožďovací pruh. Dvanáct venkovních sloupů má do výše zhruba jednoho metru speciální vrstvu s nenarušitelným chemickým vlivem. Obnovilo se zábradlí, okna, krček je také zaizolován tepelnou izolací. Celá akce probíhala pod dozorem odpovědných pracovníků úseku stavebně technické údržby Ladislava Wojtase a Romana Restela a jejich pověřených pracovníků, uzavírá ing. Bořivoj Bryks, vedoucí odboru provozu a údržby. dodržujeme standardizované postupy ve stravovacím provozu, které nám ukládá zákon. Ovšem technologie přípravy stravy je dnes už na zcela jiné úrovni než před dvaadvaceti lety. Máme například i záměr nabízet v rámci stravy minutky, které by se připravovaly přímo před očima strávníků... Studie by měla být ukončena ještě v letošním roce. Bohužel, naše finanční možnosti nejsou takové, abychom celou tuto akci financovali sami. Nabízejí se tedy dvě možnosti buď získat dotace, nebo najít organizaci, která by do tohoto procesu vstoupila se svými finančními prostředky a pak by eventuálně i převzala přípravu stravy pro pacienty a zaměstnance nemocnice. Odhaduji, že rekonstrukce bude trvat zhruba půl roku a bude stát řádově několik desítek milionů korun. V jejím průběhu bude jídlo pro pacienty připravovat s největší pravděpodobností Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, pro zaměstnance se tato situace bude řešit formou stravenek. To všechno je ale předmětem připravované studie.

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY Miniinvazivní chirurgie v onkologii Konference Miniinvazivní chirurgie v onkologii se uskutečnila ve dnech 20. a 21. října v hotelu Atom v Ostravě. Celostátní akci uspořádala Chirurgická klinika naší fakultní nemocnice ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Ostravské univerzity, Sekcí miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti a Sekcí onkochirurgie při České onkologické společnosti. Naše klinika se stává centrem miniinvazivní chirurgie v republice, konstatuje MUDr. Lubomír Martínek, zástupce přednosty Chirurgické kliniky a člen výboru Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie. Jsme školícím centrem laparoskopické chirurgie pro lékaře ostatních nemocnic včetně nemocnic fakultních. Kromě toho začíná v Ostravě také vznikat tradice různých akcí věnovaných této oblasti chirurgie. Před rokem se zde konalo trilaterální mezinárodní česko-polsko-slovenské symposium miniinvazivní chirurgie a teď k nim přibyla i tato konference, kterou jsme se rozhodli pořádat i v následujících letech. Této konference se zúčastnilo přes dvě stě lékařů. Její součástí byla i schůze výboru První konference se zúčastnilo přes dvě stě lékařů... Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie. (Pozn. red.: Předsedou výboru je přednosta Chirurgické kliniky doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., místopředseda České chirurgické společnosti.) Podle programu byl úvod konference věnován registru laparoskopických operací v České republice. První sdělení týkající se radikality v onkochirurgii a kvality života nemocných přednesl prof. MUDr. M. Duda, DrSc., přednosta II. chirurgické kliniky LF PU v Olomouci. Registr miniinvazivních operací vznikl Sesterské sekce se zúčastnila také náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Foto: Jana Gojová zhruba před půl rokem, z iniciativy našeho pracoviště a z aktivity přednosty kliniky, vysvětluje MUDr. Martínek. Oslovili jsme všechna chirurgická pracoviště v České republice. Zaslali jsme jim dotazník, ve kterém měla shrnout veškeré miniinvazivní operace provedené v roce 2004 a vyjádřit se k nim. Abychom získali co nejpřesnější informace, pracovištím, která se neozvala, jsme dotazník posílali opakovaně. Nako-nec nám jich odpovědělo více než 60 procent. Účastníci symposia tak mohli být seznámeni s počty a s jednotlivými typy miniinvazivních chirurgických výkonů, prováděných v České republice. Na konferenci se hovořilo také o dlouholetých zkušenostech laparoskopické chirurgie kolorekta pro karcinom... V tomto sdělení jsme shrnuli naše zkušenosti s laparoskopickými operacemi pro zhoubné onemocnění tlustého střeva a konečníku, a to od počátku roku 1993 na souboru 399 pacientů. Jde o největší soubor pacientů v České republice a bezesporu jeden z největších v Evropě. Krátkodobé výsledky potvrdily, že miniinvazivní chirurgie poskytuje pacientům výhody v podobě příznivějšího pooperačního průběhu, menší bolestivosti a kratší doby hospitalizace. Pokud jde o dlouhodobé výsledky (neboť se jedná o zhoubná onemocnění), jsou přinejmenším stejné jako u operačních výkonů prováděných otevřeně. Lze tedy říct, že těmto pacientům můžeme nabídnout pro ně šetrnější výkon, aniž bychom jakýmkoliv způsobem kompromitovali délku jejich přežití. Také druhý den konference nabízel účastníkům velmi zajímavá témata. S velkým zájmem si chirurgové vyslechli přednášku prof. MUDr. J. Žaloudíka, CSc., našeho předního onkochirurga, děkana LF MU v Brně: Trendy v epidemiologii, diagnostice a léčby nádorů trávicího traktu v České republice ( ). Např. ubývá zhoubných nádorů Účastníky konference přivítal přednosta Chirurgické kliniky doc. MUDr. Jan Dostalín, CSc. Na snímku zleva ing. Zdeněk Mrkva, náměstek pro techniku a provoz, Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc., přednosta II. chirurgické kliniky FN Olomouc a prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., děkan LF Masarykovy univerzity Brno, vědecký sekretář České onkologické společnosti. Sesterskou sekci zahájila vrchní sestra Chirurgické kliniky Bc. Eva Kalužová. V předsednictvu zasedli MUDr. Aleš Foltys a Martina Prusenovská (na snímku zleva). žaludku a lineárně stoupá incidence nádorů tlustého střeva a rekta. Hodně zaujaly přednášky věnované problematice zhoubného onemocnění rekta a možnosti jeho radikálního řešení se zachováním kontinence, upřesňuje MUDr. Martínek. Čili se zachováním svěračů, a tím i nepoměrně lepší kvality života, než mohou pacientům nabídnout stomie. Na toto téma byla přednesena tři sdělení, se dvěma vystoupili naši chirurgové a zejména přednáška MUDr. Petra Anděla o výkonech v dolní třetině rekta vzbudila zaslouženou pozornost originálním obsahem i formou. Hovořil zde také primář chirurgického oddělení Nemocnice z Jablonce nad Nisou MUDr. Michal Vraný. Na pořadu konference byla rovněž sesterská sekce. Pokud jde o sesterskou sekci, aktivně se jí zúčastnily sestry z naší fakultní nemocnice a také z Nemocnice T. G. Masaryka v Hodoníně, doplňuje vrchní sestra Chirurgické kliniky Bc. Eva Kalužová. Věnovaly jsme se zejména pooperační péči o pacienty po laparoskopických resekcích tlustého střeva a laparoskopických operacích kolorekta. Srovnávaly jsme rovněž péči o kolostomie po klasické a laparoskopické operaci, diskutovaly o endoskopických možnostech léčby chorob žlučových cest, několik přednášek se týkalo i technického vybavení potřebného v rámci operačního výkonu. Došly jsme k závěru, že výhody laparoskopických výkonů jsou jednoznačné a že péče o pacienty se v jednotlivých nemocnicích shoduje, uzavírá vrchní sestra Bc. Kalužová.

8 Konference proběhla 12. a 13. října v Hradci nad Moravicí. Jejím pořadatelem je už řadu let Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava a Anesteziologicko-resuscitační klinika FNsP Ostrava. ***** Úvod patřil slavnostnímu ceremoniálu, v jehož průběhu vedoucí lékař záchranné služby v Prachaticích MUDr. Juljo Hasík převzal z rukou předsedy České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP MUDr. Milana Ticháčka ocenění čestné členství v odborné společnosti. V odborném programu se pak lékaři a záchranáři věnovali traumatologii, neúrazovým cévním mozkovým příhodám, kardiopulmonálním resuscitacím a dalším závažným otázkám oblasti urgentní medicíny. S řadou sdělení přišli i zástupci naší fakultní MUDr. Milan Ticháček, předseda České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (na snímku vlevo) předává MUDr. Juljo Hasíkovi čestné členství v odborné společnosti... nemocnice. Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., přimář Traumatologického centra, vystoupil s přednáškou na téma Damage Control v traumatologii. Primář Oddělení centrálního příjmu MUDr. Stanislav Jelen hovořil o možnostech adekvátní léčby při potencionálně letálním úrazovém krvácení. Kraniotraumaty u dětí se zabýval primář Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. Přednáška přednosty Ústavu soudního lékařství MUDr. Igora Dvořáčka se týkala postupu lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následné součinnosti s orgány Policie ČR. Z dalších přednášejících jmenujme zástupce primáře Oddělení pediatrické a resuscitační péče MUDr. Jana Neisera (Cévní mozkové příhody u dětí opomíjená diagnóza?), zástupce primáře Oddělení centrálního příjmu MUDr. Jiřího XII. Dostálovy dny urgentní medicíny Bílka (Intoxikace rostlinnými jedy) a MUDr. Tomáše Kempného z Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky (Amputační poranění primární ošetření, indikace a kontraindikace replantací). Neméně zajímavá byla i témata prezentovaná na posterech. Jedním z nich byla Kompetence posádek rychlé záchranné služby autora MUDr. Milana Ticháčka, předsedy České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. Je to téma, které je dů- NEMOCNIČNÍ LISTY 9 Čestné předsednictvo konference. Na snímku zleva vidíme MUDr. Jana Pokorného, vedoucího katedry urgentní medicíny ILF Praha, MUDr. Romana Gřegoře, ředitele Územního střediska záchranné služby MSK, doc. MUDr. Jitku Dostálovou, proděkanku pro vědu a výzkum ZSF Ostravské univerzity a doc. MUDr. Leopolda Plevu, CSc., předsedu odborné společnosti traumatologie a primáře našeho Traumatologického centra. ležité pro činnost záchranných služeb, konstatuje M U D r. Ticháček. Asi polovinu pacientů v záchranných službách ošetří posádky rychlé záchranné pomoci. Posádku vede středně zdravotnický pracovník, není v ní lékař, a my chceme naprosto přesně definovat, co může tento pracovník dělat, které vyšetřovací a léčebné výkony může provádět. Kvalita těchto posádek neustále roste. Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof kompetence posádek rychlé záchranné pomoci sice upravovala v roce 1998, ale bylo třeba tento pokyn znovu aktualizovat. Jako host vystoupil na Dostálových dnech Dr. Aziz Daraushe, vedoucí lékař Haemek Medical Center v Izraeli. A proč právě on? Je to mezinárodně uznávaný odborník na problematiku intraosseální inzerce, tedy na zajišťování vstupu do krevního řečiště cestou kostní dřeně, vysvětluje MUDr. Ticháček. Jsou situace, kdy je pacientovi třeba rychle podávat léky nebo roztoky a z různých důvodů se nepodaří kanylovat žílu. V tomto případě lze pomocí speciální jehly proniknout do některých kostí a tak poskytnout pacientovi potřebné tekutiny a léky. Dr. Daraushe se podílel na vývoji speciálních vstřelovacích jehel, které jsou k tomu účelu používány, má s touto technikou velké zkušenosti. Součástí konference byl pro zájemce ikurz s praktickým nácvikem této techniky. Podle MUDr. Ticháčka jsou dnes Dostálovy dny nejvýznamnějším pravidelným odborným setkáním pracovníků záchranných služeb v republice. Jako všechny konference, i tato slouží především k odbornému vzdělávání. Jsou zde přednášeny nové poznatky a zkušenosti, které prezentují renomovaní lékaři Na snímku vlevo je host konference MUDr. Aziz Daraushe, vedoucí lékař Haemek Medical Center v Izraeli... z kvalitních pracovišť, uzavírá předseda České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Součástí konference byla výstava zdravotnické techniky... Foto: Petr Nováček

9 10 NEMOCNIČNÍ LISTY Gerontologických dnů Ostrava se zúčastnilo na 700 odborníků... GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA Předávání ocenění MUDr. Anně Nerádové... Ve středu 12. října byl v Domě kultury města Ostravy zahájen v pořadí již IX. ročník celostátního kongresu Gerontologické dny Ostrava, který pod záštitou České gerontologické a geriatrické společnosti a osobní záštitou ostravského primátora Aleše Zedníka uspořádal Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. Odbornými garanty kongresu byla mj. Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity a také naše fakultní nemocnice. Třídenního jednání se zúčastnilo na 700 odborníků lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, zástupců charit a dalších lidí, kteří pečují o seniorskou populaci. Ústředním tématem kongresu bylo zdravé stárnutí. Odborníci se v něm zaměřili například na Cenu v kategorii ošetřovatelské převzala Eva Červinková... Odbornými garanty kongresu byla mj. Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity a naše fakultní nemocnice, jejich zástupci byli členy čestného předsednictva. nové přístupy v péči o pacienta a na otázky spojené s komunitním plánováním sociálních služeb pro seniory. Součástí kongresu byl doprovodný program, určený jak přítomným odborníkům, tak i samotným seniorům, široké laické veřejnosti a letos poprvé i studentům středních a vyšších zdravotnických škol a Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Po celou dobu jednání byla rovněž otevřena výstava farmaceutických produktů, zdravotnických pomůcek pro seniory, včetně vhodného vybavení domácností i zdravotnických a sociálních zařízení. Prezentovalo se zde na 50 firem z celé České republiky. Návštěvníky kongresu zaujala i výstava prací klientů domovů důchodců. Již počtvrté se kongres stal příležitostí k předání Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie, udělované významným osobnostem, poprvé byl vyhlášen také vítěz celostátní soutěže Domov plný života, která byla letos připravena pro domovy důchodců a týkala se aktivizačních programů seniorů. Slavnostní udělování cen moderovala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová, členka přípravného výboru kongresu. Jsme rádi, že se v rámci republiky utvořil prostor pro ocenění mimořádných osobností, které významným podílem přispívají ke zlepšení kvality života seniorů, uvedla pro Nemocniční listy náměstkyně Bc. Dobešová. Držitelkou ceny pro rok 2005 v kategorii lékařské se stala MUDr. Anna Nerádová, primářka Léčebny dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice, upřesnila. Cena jí byla udělena za uplatňování nových postupů v lékařské praxi se seniory a za dlouholetou osvětu a vzdělávání v gerontologii. Cenu v kategorii ošetřovatelské převzala Eva Červinková, vrchní sestra Geriatrické kliniky při Všeobecné fakultní nemocnici Praha, a to za příspěvek k teoretickému a praktickému ověření ošetřovatelského lůžka jako jednoho z nezbytných typů dlouhodobé péče o seniory. Tyto zkušenosti pak byly využity v rámci celé České republiky. Zvláštní ocenění v kategorii ošetřovatelské si odnesla Emilie Třísková, ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb Zvláštní ocenění si odnesla Emilie Třísková... Poděbrady, za poskytování širokého spektra zdravotních a sociálních služeb seniorům ve městech a obcích Středočeského kraje. V Domě kultury Ostrava se prezentovalo na 50 firem z celé České republiky. Jsou mezi námi jedinci, kterých je nutno si všimnout a navrhnout je na ocenění, uzavřela náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Je to jen na nás všech, abychom je pak v příštím roce mohli vyzvednout a ocenit je.

10 SchÛzka parkinsonikû Klub Společnosti Parkinson v Ostravě se sešel v zasedací místnosti malého internátu v úterý 18. října odpoledne už po čtrnácté. V programu vystoupil odborný garant klubu MUDr. Petra Bártová z Neurologické kliniky naší fakultní nemocnice, která hovořila o psychologii pacienta postiženého Parkinsonovou nemocí. Fyzioterapeutka Bc. Veronika Kristková z Kliniky léčebné rehabilitace seznámila přítomné s probíhajícím rekondičním cvičením parkinsoniků. Informace o zájmové a kulturní činnosti Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě poskytla jednatelka klubu Věra Maleňáková. Pohled do sálu. Foto: Bc. Veronika Kristková Znovuzrozené bytosti z mramoru Rodící se Matka s dítětem... Když byl hospitalizován na jedné z klinik naší nemocnice, byl malý kluk, teď už bude mít zanedlouho Kristova léta... Je pátek 14. října krátce po poledni. Emil Adamec stojí na jednom ze dvou obrovských kamenů, složených na trávníku nedaleko nultého skladu, v rukou svírá blok a tužku. V jeho hlavě se začíná rodit téma dalšího díla, které by mělo být stejně jako desítky předcházejících velkolepé. Vyrušujeme jej z rozjímání. Nezlobí se... Víte, dosud jsem tvořil figury samotné, teď přichází zlom, matka bude držet dítě. Sousoší bude symbolizovat znovuzrození lidstva a bude umístěno po levé straně před vstupem do vaší Porodnicko-gynekologické kliniky. Když se dáváme do řeči, seskočí na zem a jemně pohladí kameny. Jsou vydolovány u obce Vápenná v Jeseníkách. Je to modrobílý mramor. Jeden blok váží tři tuny, druhý dvě a půl. Hotové sousoší bude vysoké tři metry. Podáváme si ruce. Jeho drsné dlaně prozrazují, jak nesmírná je to dřina, vytvářet sochy po celém světě. A mnohem větší, než bude ta u naší kliniky. I z dvacetitunového materiálu. Usmívá se: Mám vlastní nářadí. Sbíječky, kompresory, brusky na diamanty, diamantové nástroje. Setkání je pořádáno pro členy i nečleny Společnosti Parkinson pro pacienty trpící Parkinsonovou nemocí, ale i pro jejich rodinné příslušníky, pro lékaře, fyzioterapeuty a také pro veřejnost. Občas potřebuji nějaký ten jeřáb... V Číně, v největším sochařském parku na světě, stojí jeho Sluneční žena. Na Novém Zélandu Baba ve větru, inspirovaná maorským uměním, v Brazílii Amazonia určená Indiánům. Díla akademického sochaře Emila Adamce najdeme v Izraeli, Slovinsku, Řecku, Finsku, Švýcarsku. V New Yorku, před mrakodrapem, který nahradí dvojčata Světového obchodního centra, vzniká obrovský projekt 12 Akademický sochař Emil Adamec na začátku své tvůrčí práce... soch ze žuly, v Austrálii to budou Tančící klokan, Ptakopysk a Deštivý mrak. Chystá se také na Kubu a do Mexika. Reprezentoval jako jediný sochař Českou republiku na řadě soutěží a získal nejvyšší ocenění. Vystudoval Mendlovu univerzitu v Lednici nad Moravou zahradní a krajinářská architektura a Akademii výtvarných umění v Praze ateliéry konceptuálních tendencí, monumentální tvorby a sochařství. Narodil se ve Frýdku-Místku, od šesti let žije v Sedlišti, kde má svůj svatý les, ve kterém tvoří. Nad obcí leží kopec Baba, pojmenovaný po bohyni deštivých mračen, která je i jeho věčnou inspirací... Žiji v kruhovém čase, kterému jsem se naučil v Číně a u původních obyvatel Austrálie aboriginských domorodců. Já žiji pouze dnes, a zítřek chápu také jako dnešek. Nemám budoucnost, ani minulost. Loučíme se, abychom jej dlouho nezdržovali při práci, a slibujeme, že se dnes přijdeme ještě jednou za ním podívat... Jedna z mnoha Adamcových soch zdobících veřejné prostranství se jmenuje Baba Mariánský strom a najdete ji naproti obchodního centra Carrefour. (2) NEMOCNIČNÍ LISTY 11 Profesionální pfiístup Podstoupila jsem na vašem urologickém oddělení menší operační zákrok, pod odborným vedením MUDr. Jana Krhuta a anesteziologa MUDr. René Urbance. Tím bych jim chtěla velice poděkovat za velmi profesionální, odborný, ale i lidský přístup. Po operaci jsem byla krátkodobě hospitalizována na urologickém oddělení a proto bych chtěla tímto poděkovat i kolektivu sester na tomto oddělení. Byla jsem velmi mile překvapena jejich vstřícností, profesionálním i osobním přístupem. Bc. Renata Křížová

11 12 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci listopadu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Ivana Štefková Marie Gavelčíková Svatava Hrubá Liduška Kavanová Jiřina Jašková Božena Bajgarová MUDr. Jiří Slepička Věra Řeháčková Zdeňka Gebauerová Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Pronajmu byt 2+1 na ul. Slavíkova v Ostravě-Porubě, částečně zařízený. Cena dohodou. Informace na mobilu Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v Ostravě- Porubě (v blízkosti Aqua centra), ve velmi dobrém stavu. Od prosince Informace na mobilu nebo tel. klapce Na dobu cca 5 let pronajmu byt 3+1 na ul. Čs. exilu 473/17, 5. poschodí. Byt má čtvercovou halu, balkon, 2 komory a možnost garážového stání v centrální garáži u Věžiček. Informace podá MUDr. Ivo Matyášek, ambulance telefonní číslo: , mobil: Prodám pozemek vhodný ke stavbě, 1600 m 2, inženýrské sítě u pozemku, lokalita Klimkovice-Hýlov. Informace na telefonním čísle V těchto dnech vystavuje v naší Galerii Ametyst výtvarník Svatopluk Holeček z Bohumína, který působí zejména na Karvinsku a Ostravsku. Jeho díla můžete najít také v soukromých sbírkách v Německu, Chorvatsku, Rusku či Kanadě... Po vzoru svého otce jsem se vyučil lakýrníkem a malířem písma, protože základem každého kumštu je poctivé řemeslo, uvádí v rozhovoru pro Nemocniční listy Holeček. Jak jsme se dověděli, poté následovalo studium na Umělecké škole v Ostravě obor propagační výtvarnictví a na Pedagogické fakultě v Ostravě. Svatopluk Holeček se věnuje nejen své vlastní tvorbě, ale dlouhou řadu let vede také výtvarné aktivity dětí a mládeže, stejně tak i dospělých. Otevírá obzory mladým lidem a naopak on sám od nich čerpá. V těchto dnech na Středním odborném učilišti a Střední odborné škole v Bohumíně žijí všichni společně oslavami 100. výročí vzniku odborného školství. Svatopluk Holeček si otevřel jako první v Bohumíně soukromou galerii. Po deseti letech ji přestěhoval do nově postavených prostor svého ateliéru v podhůří Beskyd, na rozhraní Čeladné a Kunčic pod Ondřejníkem. Beskydy jsem si zamiloval, vyznává se malíř, jsou jediné, neopakovatelné, blízké člověku. A právě zde tvoří převážnou část svých obrazů. Pokud jde o jeho dosavadní tvorbu, neobsahuje jen oleje, tempery, akvarely, y. Ve výstavní síni se namísto krajin, květin, zátiší, aktů či portrétů objevují také obrazy, které nemají žádné názvy. Jen sám pro sebe určím název, říká malíř a doporučuje to i návštěvníkům, kteří dokáží z obrazů vyčíst, co prožíval při jejich tvorbě. Svědectví o lidské situaci člověka 21. století, které se rozhodl podat, si vyžadovalo zvolit jiné, doposud nepoužívané výrazové prostředky, JEN SÁM PRO SEBE URâÍM NÁZEV fiíká malífi Svatopluk Holeãek začal pracovat s kovem, plechem, sklem. Plochy formuje překrýváním, přerýváním, reliéfním vydouváním a hloubením, využívá i zabarvení nebo monochromní struktury hmoty. Tvorba je složitá nejen svou formou, která nachází výraz v netradičním podání, ale i obsahem, který souvisí s umělcovou filozofií. Výstava děl výtvarníka Svatopluka Holečka v naší nemocniční galerii potrvá do soboty 10. prosince. Povinné ruãení v hodnû a jednodu e! Pojišťovny zdražují, a proto se vyplatí důkladně si zvolit povinné ručení. Společnost CERTIUM s.r.o., pojišťovací makléř FNsPO, která zastupuje již 3 roky nemocnici v celé oblasti pojištění, je schopna pojistit vaše vozidlo za minimální možnou sazbu, včetně rozsáhlé palety slev. Zjistili jsme pro vás, že jedna z pojišťoven nabízí speciální slevu 10 % jen pro lékaře. Nejste ještě rozhodnuti a potřebujete poradit a sjednat pojistnou smlouvu? Nemusíte nikam chodit, stačí, když nám zavoláte a smlouva vám bude zdarma doručena. Kontakt: tel.: , fax: , J. Nováková, PODùKOVÁNÍ Dovolte, abych poděkovala lékařům, sestrám a dalšímu personálu pod vedením primáře MUDr. Radima Bráta, Ph.D., za lékařskou péči na vysoké úrovni, příkladný přístup k pacientům, jmenovitě MUDr. Bohumilu Dočekalovi a operačnímu týmu za úspěšnou operaci provedenou v červenci 2004, za to, že mohu opět vést plnohodnotný život, být mezi svými blízkými. Děkuji též MUDr. Miroslavu Rubáčkovi za předchozí vyšetření a učiněné závěry směřující k operaci. Přeji celému týmu kardiochirurgického centra další úspěchy v profesní činnosti, osobní spokojenost. Dagmar Olšarová, Karviná-Hranice Levně rychle kvalitně Čištění koberců, čalounění a další služby jen za 8 Kčm/m 2 za práci strojem KÄRCHER. NONSTOP TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Telefon č.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 Odmûny dárcûm krve Již počtvrté proběhla v našem regionu akce,,daruj krev se Severomoravskou plynárenskou, a. s.. Do dvanácti transfuzních stanic a krevních center přišlo

Více

Třetí předvánoční setkání

Třetí předvánoční setkání ČÍSLO 1 ROČNÍK XII LEDEN 2010 Třetí předvánoční setkání V úterý 15. 12. 2009 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání zaměstnanců FNO. V úvodu vystoupili žáci ZUŠ Edvarda Runda ze Slezské Ostravy, s

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

funkcích působím zhruba 7 let necelé tři roky jako zdravotní rada okresu

funkcích působím zhruba 7 let necelé tři roky jako zdravotní rada okresu ROČNÍK VII. ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2005 NOV EDITEL FAKULTNÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU OSTRAVA Ve čtvrtek 14. července 2005 byl odvolán z funkce ředitele FNsP Ostrava ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA. V pátek 15.

Více

a František přišel na svět o dvě minuty později

a František přišel na svět o dvě minuty později ČÍSLO 1 ROČNÍK IX LEDEN 2007 První děti roku 2007 se narodily dvě hodiny po půlnoci Prvního novorozence v roce 2007 jsme uvítali v naší Porodnicko-gynekologické klinice už dvě hodiny a šest minut po půlnoci.

Více

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Celou řadu let se výduť oslabené arteriální stěny v břišní aortě (aneuryzma) operovala klasickým způsobem rozřízlo se břicho, většinou i obě třísla a po odstranění

Více

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá.

Více

Obrovský zájem o vyšetření krve!

Obrovský zájem o vyšetření krve! 4 duben 2011 Obrovský zájem o vyšetření krve! Chcete se o úspěšné prezentaci Krevního centra FNO v ostravském obchodním centru Avion dozvědět více? Čtěte na straně 6! Nejúspěšnější publikace ORL za rok

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 EDITORIAL Milé dámy, vážení pánové, je pátek dvacátého února 2009 po poledni a já mám psát editorial pro jarní vydání Nemocničního zpravodaje. Do rukou ho dostanete někdy

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

CyberKnife je v provozu už přes rok

CyberKnife je v provozu už přes rok 7 červenec 2011 CyberKnife je v provozu už přes rok Unikátní ozařovač CyberKnife je součástí Onkologické kliniky FNO od dubna loňského roku. O tom, co více než dvanáct měsíců provozu kybernetického nože

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nové pavilony ve středočeských

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína 33 Zdravice Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více