Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium"

Transkript

1 Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností z výuky mikroekonomie na bakalářském i magisterském stupni. Snažíme se v ní reagovat na všechny problémy studentů s chápáním látky, s nimiž jsme se při výuce a při zkoušení setkali. Stránky, které právě otevíráte, by vám měli napomoci: - při studiu mikroekonomie na bakalářském stupni, - při přípravě na bakalářské státní zkoušky z ekonomie, - při přípravě na přijímací zkoušky z ekonomie na magisterském, resp. inženýrském stupni, - při zopakování toho nejdůležitějšího, o co se musíte opírat při studiu mikroekonomie na magisterském, resp. inženýrském stupni, - při magisterském, resp. inženýrském studiu. Struktura učebnice Učebnice se sestává ze dvou navazujících oddílů, první odpovídá bakalářskému kurzu, druhý magisterskému kursu. Jejich zařazením do jedné učebnice sledujeme mj. následující: - Harmonizovat přípravu na úrovni magisterského, resp. inženýrského studia (studenti si mohou doplnit to, co případně na své původní vysoké škole v rámci bakalářského neprobírali). - Poskytnout představu o tom, kam vyúsťuje hlubší poznání ekonomických procesů, resp. jaký má význam pro praxi. Pokud se týká druhého ze zmíněných bodů, zaslouží si několik slov. Vycházíme z toho, že cílem bakalářského kurzu je zvládnout základní pojmy a metody mikroekonomie tak, aby na magisterském kurzu bylo možné přejít k uplatnění mikroekonomického poznání při pochopení ekonomické reality a při přípravě návrhů, kterými lze reálný vývoj ovlivnit. Tj. střední kurz je koncipován tak, aby se výklad problémů přibližoval realitě, aby kritériem hlubšího poznání bylo plnější proniknutí do pochopení reálných ekonomických dějů. Jsem přesvědčeni a napovídají tomu i četné zkušenosti, které jsme získali v rámci pedagogického procesu, že někteří studenti, zejména ti, co disponují životními zkušenostmi, potřebují představu o praktickém vyústění jejich studia. V tomto smyslu jim nahlédnutí do toho, co je čeká na magisterském kurzu, může pozitivně ovlivnit již při studiu bakalářského kurzu. Zkrátka - když máme před sebou celkové směřování studia mikroekonomie, lépe víme, jak a kam si zařadit to, čím začínáme. Matematické prostředky Tato pasáž věnovaná matematickým prostředkům se může některému ze studentů (zejména bakalářského kurzu) může zdát příliš obtížná. Nevadí. Stačí když si na jejím základě udělá jen hrubou a případně i nepřesnou představu o tom, jaké matematické prostředky mikroekonomie používá. Později, při studiu magisterského kurzu, mu bude smysl toho, co se zde objasňuje zřejmější a pak se může k obsahu této části vrátit. Vzhledem k tomu, že s učebnicí pracují i

2 2 pedagogové, považovali jsme tuto náročnější pasáž dát již do úvodu, protože od ní je podstatným způsobem odvozeno pojetí výkladu i struktura učebnice. Při popisu a analýze reality, kterou se mikroekonomie zabývá, používáme matematický aparát i pojmové vyjádření. Důležitou roli hraje grafické vyjádření vztahu mezi veličinami, např. v podobě jako na obrázku U1. Obrázek U1: vyjádření standardní situaci (v daném případě se jedná o vztah tržní nabídky a poptávky) Z matematického hlediska se jedná o použití prostředků matematické analýzy v jejich grafické a z hlediska názornosti pro uživatele vhodně upravené podobě. Příslušné vztahy by bylo možné popsat rovněž prostředky vyšší matematiky (derivace a integrace funkcí, diferenciální rovnice), s nimiž je však mnohem obtížnější pracovat. Důležité je uvědomit si, že podobnými způsoby jako na obrázku U1 zachycujeme realitu staticky, tj. jak je tomu v určitém okamžiku. Tímto způsobem se orientujeme na popis a identifikaci standardních situací 1, které v dané oblasti nastávají či mohou nastat. Změny reality v čase si pak můžeme představit jako posloupnost standardních situací viz obrázek U2. Obrázek U2: Posloupnost vyjádření standardních situací prostřednictvím série obrázků 1 Použití pojmu "standardní situace" zde je původní. Považujeme jej za výstižný a vhodný i z hlediska asociace s jeho použitím k vyjádření standardních situací ve fotbalu. Tam také jednají lidé a jejich chování nelze popsat nějakými vypočitatelnými trajektoriemi. Pro trenéra fotbalového družstva i pro kvalifikovaného diváka, který si chce vychutnat zápas, je ovšem důležité umět rozpoznávat standardní situace. K jejich názornějšímu zachycení začala televize v poslední době vkládat přímo do reálného obrazu názorná schémata vyjadřující vzdálenost od branky a úhel předpokládaného směřování míče. Přispěla tím nejen k lepšímu zachycení standardní situace při televizním přenosu, ale - shodou okolností - i k lepšímu pochopení toho, jaký význam má grafické vyjádření reality při výuce mikroekonomie.

3 3 Matematický aparát, který používá mikroekonomie, je velmi podobný aparátu, který používá fyzika, resp. mechanika. Jak si však za chvíli ukážeme, je zde jeden velmi významný rozdíl. Ve fyzice či mechanice jsme schopni popsat chování velkého množství systémů v čase, a to s velkou přesností balistickou dráhu letu dělové koule, vzájemné postavení planet v dlouhém časovém horizontu, let vícestupňové rakety atd. (včetně mnohem složitějších úloh). Dráhu (trajektorii) některého bodu pak můžeme znázornit např. způsobem jako na obrázku U3. Obrázek U3: Vztah mezi situací v daném čase a posloupností situací v měnícím se čase v případě fyziky či mechaniky

4 4 Podobné vyjádření jako ve fyzice je v mikroekonomii nemožné, alespoň ve velké většině případů. Příčinou je to, co se ve fyzice či mechanice nazývá citlivostí systému na malé změny počátečních podmínek či vnější vlivy. Fyzika na daný jev narazila již dávno, když se začala zabývat diferenciálními rovnicemi popisujícími pohyb tří těles ve vzájemném gravitačním poli. Dnes jsme ve fyzice schopni odlišit systémy, které jsou stabilní vůči malým změnám počátečních podmínek či malým vnějším vlivům, od systémů, které takto stabilní nejsou. 2 Naštěstí pro fyziku i mechaniku, resp. pro jejich praktické aplikace, je velké množství úloh, které lze popsat systémem diferenciálních (resp. integro-diferenciálních) rovnic, vyřešit je, zachytit chování systému v čase tak, že matematické řešení odpovídá reálnému chování systému. Podmínkou je právě stabilita řešení vůči počátečním podmínkám. Již ze samotného tvaru diferenciálních rovnic, kterými můžeme popsat oblast analyzovanou mikroekonomickou teorií, vyplývá, že chování příslušných ekonomických systémů je velmi citlivé na počáteční podmínky i vnější vlivy. Z matematického hlediska je to dáno nelinearitou příslušných funkcí a existencí zpětných vazeb. To vše je ještě komplikováno tím, že v ekonomických systémech figurují živé, myslící a neustále se rozhodující lidské bytosti, což do systému vnáší nevypočitatelné změny. 3 Pokud bychom sledovali hodnotu nějaké mikroekonomické veličiny v čase, viděli bychom většinou podobný průběh jako na obrázku U4. Obrázek U4: Změny určité veličiny v oblasti, kterou se zabývá mikroekonomie Pokud bychom na obrázku U4 zvětšili kterýkoli úsek toho, co se nám jeví jako lomená čára, zjistíme, že má mnohem komplikovanější tvar a to při jakkoli velikém nebo opakovaném zvětšení (až donekončena). Takovéto útvary nazýváme fraktály. Tyto matematické objekty byly objeveny na přelomu 70. a 80. let. 20. století 4. Jsou pozoruhodné mj. i tím, že jejich rozměr není celé číslo v daném případě se jedná o útvar, který je svou dimenzionalitou 2 Ljapunova stabilita: stabilita řešení diferenciálních rovnic vzhledem k perturbaci počáteční podmínky. 3 Důležité pro nás jsou zejména příčiny, které můžeme matematicky identifikovat. To, že se v systému vyskytují živé, myslící a prožívající lidské bytosti není v uvedeném kontextu tak významné. Pád člověka z 20. patra dokážeme poměrně přesně popsat jednoduchými nástroji klasické fyziky, přestože se jedná o pohyb systému, jehož součástí taková bytost je. S trochou nadsázky lze říci, že působení ekonomického má na chování člověka právě tak fatální dopad, jako gravitační pole na jeho volný pád. Rozdíl je pak především ve tvaru diferenciálních rovnic, kterými bychom chtěli popsat jedno či druhé. 4 Jedním z průkopníků v této oblasti je B. Mandelbrot, jehož knížka Fraktály u nás nedávno vyšla (2003). V řadě věcí se inspiroval již zmíněným A. Ljapunovem.

5 5 něčím mezi jednorozměrnou křivkou a dvourozměrnou plochou. Typickým a v ekonomii často uváděným příkladem je pohyb cen akcií na akciovém trhu. Obrázek U5: Nejednoznačnost předpovědi vývoje v oblasti, kterou se zabývá mikroekonomie: S výše uvedeným souvisí i to, že není možné jednoznačně předpovědět budoucí vývoj systémů. Můžeme jen uvést výčet standardních situací, které mohou vzniknout z nějaké výchozí standardní situace. Vhodná klasifikace standardních situací a alternativ přechodu od jedné standardní situace k následující je důležitou současní poznání ekonomické reality. K názornému vyjádření standardních situací jsou vhodně uživatelsky upravené grafy vycházející z aparátu matematické analýzy velmi užitečné. Jakými prostředky však mikroekonomie disponuje, pokud chce analyzovat posloupnost standardních situací, kdy zde prostředky matematické analýzy nelze efektivně použít? I pro tento typ úloh (a dlužno poznamenat, že nejdůležitější typ úloh) našla mikroekonomie vhodný aparát. Tím je matematická teorie her.

6 6 Obrázek U6: Vztah mezi situací v daném čase a posloupností situací v měnícím se čase v oblasti, kterou se zabývá mikroekonomie: K popisu statické situace (v určitý daný okamžik) lze použít příslušný aparát matematické analýzy. Názorně řečeno: - Uvnitř jednotlivých obdélníčků na obrázku U6 můžeme použít grafy vycházejí z prostředků matematické analýzy. - K analýze toho, co se odehrává při přechodu od jedné standardní situace ke druhé, je pak nejvhodnějším aparátem teorie her. Výše uvedené lze říci také takto: Vzhledem k citlivosti matematických modelů, kterými popisujeme systémy v předmětu mikroekonomické analýzy, na počáteční podmínky a vnější vlivy, musíme dynamiku těchto systémů vyjádřit jako posloupnost standardních situací. K analýze posloupnosti standardních situací se pak jako nejvhodnější teoretický nástroj ukazuje teorie her. Z toho pak vyplývá, že: - Nástroje odvozené od prostředků matematické analýzy jsou vhodné k identifikaci a popisu standardních situací v jejich statickém vyjádření. - K popisu dynamiky ekonomických systémů (či obecněji systémů, které jsou předmětem mikroekonomické teorie) je vhodná teorie her. Použití teorie her k analýze vývoje ekonomických systémů je typickým příkladem úlohy, pro kterou se v posledních desetiletích vžilo označení nacházení řádu v chaosu. 5 Situací, které 5 Orientaci v teorii chaosu i těm, co se touto otázkou nezabývají profesionálně, poskytne knížka J. Gleicka Chaos (1996) s podtitulem "Vznik nové vědy. (Originál byl vydán již v roce 1987 a dále zmíněný J. Barrow na něj v podstatných souvislostech navazuje.) Tato knížka je metodologicky velmi silná a pro rozvoj ekonomické teorie relevantní. Popisuje "hledání řádu v chaosu, tj. v dynamických nelineárních systémech. Ukazuje mj. že i velmi jednoduché dynamické nelineární systémy "vytvářejí svět, v němž nelze použít matematického výpočtu (resp. kdy možnosti matematického výpočtu jsou velmi omezené). A to ze zásadních důvodů (tj. nikoli proto, že nemáme přesná vstupní data, dostatečně vyvinutý matematický aparát či nedostatečně výkonné prostředky výpočtu). Zkrátka - matematicky je dokázáno, že matematickým výpočtem nelze chování takových systémů

7 7 mohou nastat, je zdánlivě nepřeberné a teorií či lidským rozumem neuchopitelné množství, tím spíše se to pak týká toho, co se může odehrát při přechodu od jedné situace ke druhé, jaké alternativy zde mohou nastat. Realita, která nás obklopuje, je skutečně nesmírně rozmanitá a bohatá. Přesto však to, co se může odehrát, lze právě s využitím dobře aplikovaného aparátu teorie her vhodně utřídit a do značné míry i předpovědět, co se bude dít a jakou optimální strategii mohou jednotliví účastníci zvolit. 6 Právě v této oblasti se pak ukazuje praktický význam znalosti mikroekonomie v plné šíři a kráse. Podíváme-li se na učebnice mikroekonomie, zjistíme, že se v nich teorie her prezentuje zpravidla jen okrajově a s důrazem na jeden příklad - duopol, resp. problematiku dodržení či nedodržení kartelových dohod. 7 Přitom přechod od kterékoli standardní situace k druhé z hlediska kteréhokoli zúčastněného subjektu je typickou herní situaci (při které je využita určitá herní strategie a které odpovídá určité rozdělení výplat, např.: - Když se výrobce rozhoduje o tom, zda zvýší či sníží cenu výrobku a odhaduje, co se při této změně stane. - Když se zaměstnanec rozhoduje o tom, zda požádá o vyšší plat, nebo nikoli. - Když se zaměstnanec rozhoduje, zda zůstane ve firmě, nebo nikoli. - Když se zaměstnanec rozhoduje, zda vstoupí do odborů či nikoli, resp. zda spolu s dalšími založí odborovou organizaci, nebo nikoli. - Když se spotřebitel (prakticky při každém spotřebním aktu) rozhoduje, zda upřednostní investování do uchování a rozvoje svých schopností (tj. lidského kapitálu) nebo do podmínek jejich uplatnění, do své společenské pozice (tj. sociálního kapitálu). Podobných i typově odlišných příkladů lze uvést velké množství. Vhodná typologie jednotlivých herních situací, resp. přechodů od jedné standardní situace ke druhé, o kterém rozhoduje výsledek určité hry, je poměrně náročným teoretickým výkonem. Každý krok v jeho řešení má značný význam pro praxi i pro další rozvoj teorie. Při každém takovém přechodu od jedné standardní situace ke druhé se většina účastníků může rozhodovat mezi více variantami, odhadují přitom, jak se zachovají ostatní (vznikají typická herní dilemata), a reálným střetem strategií, které jsou jednotlivými účastníky (hráči) zvoleny dochází k přechodu od jedné standardní situace ke druhé. popsat. Přesto však mohou matematické prostředky významně přispět k pochopení chování těchto systémů a přinést prakticky užitečné závěry. K hledání "řádu v chaosu" viz též Coveney - Highfield (2003). 6 Pro tento typ úloh používá J. Barrow (1997) velmi výstižný pojem "algoritmická stlačitelnost": "Cílem vědy je dát rozmanitosti přírody smysl. Věda není založena pouze na pozorování; sice se o ně opírá, aby nashromáždila informace o světě a aby testovala předpovědi o tom, jak bude svět reagovat na nové situace, ale jádro vědeckého postupu se nachází mezi těmito dvěma procedurami. Nejde o nic jiného než o transformaci soupisů pozorovaných dat do zkrácené podoby, vznikající rozpoznáváním řádu. Tento rozpoznaný řád dovoluje nahradit informační obsah pozorované řady událostí stručnou formulí, jejíž informační obsah je stejný nebo téměř stejný. Jak vědecká metoda vyzrávala, začali jsme si být vědomi rafinovanějších typů řádu, nových forem symetrie a nových typů algoritmů, které mohou zázračně kondenzovat nesmírné řady pozorovaných dat do kompaktního vzorce... Každý řetězec symbolů, který může být zapsán ve zkrácené podobě, se nazývá algoritmicky stlačitelný... Bez rozvíjení algoritmických stlačení dat by se veškerá věda začala měnit v jakési bezduché sbírání známek - shromažďování každého dostupného faktu bez jakéhokoli výběru." (S ) Pojem "algoritmická stlačitelnost" ve velmi obecné rovině vystihuje, o co ve vědeckém poznání jde. Nevyčerpatelná realita se před námi rozevírá v podobě nekonečných souborů dat. Úkolem vědeckého poznání je nahradit donekonečna ubíhající soubory dat jejich konečnou reprezentací (modelem, předpisem apod.). Algoritmické stlačení přitom zdaleka nemusí mít podobu matematického vyjádření. Lidé byli schopni stačit soubory dat dávno před tím, než si osvojili matematiku. 7 Výjimkou je učebnice B. Sekyrky (2002), kde je uvedeno větší množství aplikací, mj. i v oblasti veřejné volby.

8 8 Velmi důležitým aspektem společným pro všechny výše uvedené přechody je to, jak se vyvíjí vztah mezi výkonností jednotlivých hráčů a jejich odměnou, resp. zda v systému působí určité mechanismy, které systematicky přesouvají část prostředků od jedněch hráčů k druhým oproti rozdělení odměn podle výkonnosti. V menší či větší míře takové mechanismy existují v každém ekonomickém systému. Jde o to, jakou konkrétní podobu mají a jak se vyvíjejí. Ukazuje se, že pod zorným úhlem obecné problematiky redistribučních systémů můžeme nahlížet (analyzovat a z analýzy odvodit důležité závěry do budoucna i pro praxi) prakticky každý relevantní přechod od jedné standardní situace ke druhé. Rovněž tak platí, že do každého takového přechodu se promítá role státu, resp. to, jsou roli v hierarchii redistribučních procesů uvnitř organizací a mezi organizacemi zaujímají ekonomické funkce státu. Na jedné straně tak lze rozvíjet obecnou teorii redistribučních systémů jako aplikaci teorie her na mikroekonomickou problematiku, na druhé straně velká většina aplikací teorie her k mikroekonomické problematice může být zahrnuta do obecné problematiky redistribučních systémů. 8 Způsob výkladu Z předcházejícího textu vyplývá i rozvržení látky bakalářského a magisterského studia a její prezentace v této učebnici mikroekonomie: - V bakalářském kurzu (I. oddíl) se soustředíme výhradně na výklad opírající se o uživatelsky upravené využití aparátu matematické analýzy v geometrické podobě, tj. stručně řečeno o použití jednoduchých grafů. - Textovou část bakalářského kurzu pak dělíme na dvě části. Hlavní část je výkladová, řazení jednotlivých témat je podřízeno logice výstavby daného předmět. Na základě zkušeností z pedagogického procesu je k ní připojena obsáhlá metodická část. Tu doporučujeme studovat průběžně. Velmi podrobně objasňuje způsob použití grafických prostředků, napomáhá vytvářet potřebou představivost a návyky, upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se studenti dopouštějí. - Magisterský kurz (II. Oddíl) začíná opakováním látky bakalářského kurzu, ovšem s důrazem na pochopení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými tématy. K tomu je vybráno téma všeobecné ekonomické rovnováhy v příslušných kontextech, které je prohloubeno ve smyslu již zmíněné komplexnosti. Výklad pak směřuje k problematice spojené s aplikací teorie her na mikroekonomickou oblast obecné teorii redistribučních systémů. Ten, kdo dojde až sem, si uvědomí, jakou oporou v běžném, profesním i společenském životě pro něj znalost mikroekonomické teorie je. - I v magisterském kursu je text rozdělen na výkladovou a metodickou část. Metodická část je zaměřena na schopnost uplatňovat metodu úplného výčtu. Aplikace této metody je zpravidla prvním krokem řešení konkrétních problémů. Spočívá v použití osvědčených postupů při pojmovém vyjádření všeho důležitého, co patří do určité oblasti. V této části využíváme řadu konkrétních příkladů získaných při aplikaci metody v rámci výuky mikroekonomie. Koncepce výkladu mikroekonomické problematiky je podřízena dvěma hlavním požadavkům: - Za prvé jde o co největší srozumitelnost výkladu založeného na pochopení (nikoli prostém zapamatování!) látky. 8 Problematikou obecné teorie redistribučních systémů se zabývá několik členů katedry ekonomie na VŠFS (R. Bedretdinov, R. Valenčík, P. Wawrosz) a externích spolupracovníků (např. B. Sekyrka, J. Benesch a další). Výsledky jsou povzbudivé a byly předneseny na několika vědeckých konferencích.

9 9 - Za druhé jde o to, aby absolvent dohlédl až do oblasti a způsobu praktického uplatnění poznatků, které nabývá, aby prostřednictvím teoretický výbavy byl schopen identifikovat všechny důležité kroky, které jsou spojeny s praktickým využitím poznatků. Tato problematika totiž neleží mimo předmět mikroekonomie, ale je jeho významnou součástí. Pokud se týká druhého požadavku, ten je naplněn zejména v závěrečné kapitole II. oddílu (tj. magisterského kurzu) nazvané Obecná teorie redistribučních systémů. Jedná se o oblast aplikace teorie her k nejvýznamnějším otázkám, kterými se mikroekonomie zabývá. Při studiu této kapitoly si každý uvědomí, proč je tak důležité naučit se s využitím grafů rozpoznávat standardní situace, proč je důležité znát, jak se jedny standardní situace mohou přeměnit v jiné, proč by každý měl umět samostatně používat metodu úplného výčtu. To vše je totiž podmínkou toho, abychom měli přehled o možných strategiích vlastního jednání i jednání druhých, uměli předvídat, co se bude odehrávat, věděli, jak budoucí vývoj ovlivnit a hledali k tomu vhodné způsoby. Z metodického hlediska nelze dosáhnout pochopení způsobu praktického využití poznatků nabývaných při studiu mikroekonomie dříve než v závěru magisterského kurzu. Toto pochopení vyrůstá až ze znalosti náročné látky, která je obsahem bakalářského a převážné části magisterského studia. To je i jedním důvod, proč vydáváme oba kurzy (bakalářský i magisterský) v jedné učebnici. Pokud by měl někdo možnost absolvovat jen bakalářský stupeň, může mu učebnice formou samostatného studia napomoci naučit se plně zhodnotit nabyté poznatky právě s ohledem na jejich využitelnost v praxi. Na druhé straně i neúplná či předběžná představa o způsobu využití poznaní, které studium mikroekonomie přináší v praxi, studenta nejen motivuje, ale umožňuje mu též, aby průběžně nabývané poznatky správně zařadil do systému svých znalostí a intelektuálních schopností. Z metodického hlediska tedy není nic špatného na tom, když se student podívá hned na začátku studia až na závěrečnou kapitolu a v určitém přiblížení pochopí její obsah. Pak totiž zpětně lépe vyhodnotí význam předcházejícího. Obecně pak platí, že učebnice spojující bakalářský a magisterský kurz obsahuje vše potřebné pohromadě a je vydávána jako jedna publikace právě z tohoto důvodu aby se ten, kdo se seznamuje s jejím obsahem, mohl vracet či naopak nahlédnout dopředu. Je to dáno tím, v jaké podobě je nutné si poznatky osvojit, aby v hlavě člověka vytvořily funkční systém. Pouhé přečtení látky za účelem jejího převyprávění rozhodně není to, o co v mikroekonomii jde. V úvodní poznámce považujeme za důležité upozornit ještě na jeden důležitý aspekt, který je spojen s rozdělením látky na dva oddíly odpovídající bakalářskému a magisterskému kurzu. Ten souvisí s mikroekonomickou rolí státu. Na bakalářském stupni je pojata tradičně jako způsob doplňování či nahrazování trhu v důsledku nevyvinutosti tržních mechanismů (formou alokace, redistribuce, regulace), která se projevuje jako tzv. tržní selhání. Na magisterském stupni je pak popsána mikroekonomická role státu při rozvíjení tržních mechanismů, kultivaci působení trhu a odstraňování nevyvinutosti tržních mechanismů (formou vytvořen legislativních, institucionálních a technických podmínek). Jedná se o oblast, která v současné době souvisí zejména s reformami sociálně ekonomických investičních a pojišťovacích systémů. Je velmi perspektivní a tím i významná. Budeme se jí věnovat v té míře přiblížení, jaká odpovídá současnému stavu poznání s přihlédnutím k praktickým kontextům. Záměrně vybíráme ty oblasti z celé velmi rozsáhlé problematiky, v nichž vystupuje role státu při odstraňování nevyvinutosti tržního mechanismu nejvíce do popředí a projevuje se názorně téměř v učebnicové podobě. Vzhledem k tomu, že plnější využití trhu kultivovaného rolí státu umožňuje snížit míru redistribuce v sociálně ekonomických systémech, jedná se o problematiku, která má i určitý zájmový kontext. K jeho analýze může být velmi dobře využita teorie her, resp. její aplikace v

10 oblasti redistribučních systémů, která je obsažena v bezprostředně navazující (závěrečné) kapitole. 10

11 11 I. Oddíl: Základní kurs mikroekonomie 0. Úvodní poznámka k prvnímu dílu 0.1 Ekonomie a standardní situace, respektive pojmové a matematické prostředky Řada studentů má značné potíže se zvládnutím bakalářského kurzu mikroekonomie. Na vině přitom není nějaká zvláštní obtížnost tohoto předmětu, ale nedostatečná připravenost v rámci středoškolské úrovně matematických základů. Nejde přitom tak ani o samotnou matematiku, ale o matematickou představivost, schopnost chápat to nejzákladnější - jakou roli mají osy souřadnic, co je proměnná a funkční hodnota, co je funkce a bod na křivce atd. Snažíme se proto tuto problematiku objasnit co nejsrozumitelnější a nejnázorněji. Zkrátka tak, aby je pochopil každý, kdo chce. Chtít je ovšem potřeba. Jsou studenti, kteří tvrdí, že se grafy nikdy nenaučí, přitom se ani jeden z nich nepokusili překreslit. Dříve než přistoupíte ke studiu prvního oddílu, prohlédněte si jeho obě části - výkladovou a metodickou. Druhá, tj. metodická, část je koncipována tak, aby studentovi pomohla vyrovnat se s případnými obtíženi při studiu první. Současně umožňuje pochopit způsob použití matematických prostředků (v daném případě se jedná o uživatelsky upravený aparát matematické analýzy dovedený do podoby grafů) od nejjednodušších až po obtížnější. Při studiu je vhodné pronikat do obsahu obou částí souběžně. Samozřejmě si lze klást otázku, proč mikroekonomie vůbec pracuje s matematikou, respektive s pojmovými a matematickými prostředky. Odpověď je následující: 1. Pojmové a matematické prostředky nám přitom umožňují uvidět ty standardní situace (tj. situace, se kterými se běžně setkáváme), jejichž existenci bychom si bez znalosti ekonomie vůbec neuvědomovali. 2. Pojmové a matematické prostředky nám dovolují poznat standardní procesy/způsoby přeměny jedné standardní situace v jinou, respektive vývojové trendy, které se ke každé standardní situaci vážou.díky použití pojmových a matematických prostředků, ekonomie potom podává katalogizaci přechodů od jedné standardní situace k druhé i vývojových trendů, které se od jednotlivých standardních situací odvíjejí. 3. Možností přechodů od jedné standardní situace k jiné bývá větší množství. Závisí na tom, jaké jsou výchozí předpoklady. Ekonomie hledá a vymezuje tyto předpoklady tak, aby byla způsob přechodu o jedné standardní situace k druhé schopna předpovědět s co největší mírou jednoznačnosti. Pojmové a matematické prostředky nám toto hledání usnadňují. 4. Standardní situace, které v ekonomické realitě nastávají, a přechody mezi nimi navzájem souvisejí (jedny standardní situace a jejich změny ovlivňují průběh jiných standardních situací a jejich změn). Při popisu a uspořádání standardních situací, jejich změn a předpokladů, které určují, jakým způsobem změna proběhne, se ekonomie snaží o vytvoření uceleného konceptu (zachycení souvislostí a návazností změn), přitom tak, aby tento koncept co nejvíce odpovídal ekonomické realitě. Pojmové a matematické prostředky nám tento popis opět usnadňují. Příklady: ad 1/ Standardní situací je v ekonomice vztah nabídky a poptávky. ad 2/ Pokud je poptávané množství větší než nabízené, vzniká nedostatek. O této standardní situaci víme, že zpravidla vede ke zvýšení ceny.

12 12 ad 3/ Nemusí tomu tak být vždy (jak je uvedeno v předcházejícím bodě). Je-li např. cena regulována státem, může nedostatek přetrvávat. To má řadu dalších účinků, které lze popsat. ad 4/ Pro nás jako uživatele ekonomické vědy je důležitá odpověď na otázku, jak se zachovat, jak ovlivnit reálný vývoj (z pozice mikroekonomického subjektu, který stojí na straně nabídky či poptávky, případně z pozice státu, resp. toho, kdo v rámci svých kompetencí zastupuje stát v dané oblasti). Co si lze konkrétně představit pod pojmovými a matematickými prostředky? 1. V případě použití pojmových prostředků se jedná o pojmová určení, kdy prostřednictvím pojmů ukazujeme, jak spolu jednotlivé jevy souvisejí. K důležitým pojmům patří např. nabídka, poptávka, tržní rovnováha atd. 2. V případě matematických prostředků se jedná zejména o grafy, které se ukazují zvlášť vhodné k zachycení souvislostí mezi jevy. Ukazuje se, že téměř všechny standardní situace jsme schopni velmi přesně vyjádřit jako funkční závislost mezi dvěma veličinami, tj. jako dvourozměrný případ. Z praktického hlediska je to velmi důležité, protože znázornit vícerozměrný případ na papíře, ale i z hlediska naší představivosti by bylo velmi komplikované. To, co vyjadřujeme prostřednictvím grafů, lze vyjádřit i pojmy (opačný vztah neplatí). Grafické vyjádření (ke kterému vyjádření standardních situací většinou směřuje) má řadu předností - je názorné, intuitivně srozumitelné, přímo vybízí k odhalení nejrůznějších symetrií a dává podnět k různým zobecněním. Zkušenost z pedagogického procesu říká, že osvojení a technika použití podpůrných matematických prostředků činí studentům určité potíže. Zejména těm, co nejsou sběhlí v matematice či kteří si vůči ní vytvořili určité vnitřní zábrany. Ani ti, co se matematiky nebojí, však nebývají bez problémů, protože matematické prostředky, které ekonomie používá, jsou určitým způsobem modifikovány. Je proto nutné, aby si každý v hlavě vytvořil operační prostor, aby se pro něj technika použití prostředků a soulad těchto prostředků s intuitivními představami stal něčím zcela samozřejmým. Zvládnutí této techniky je přitom poněkud odlišné od procesu porozumění ekonomickému výkladu. Proto je učebnicový text doplněn přílohou, která si klade za cíl zbavit studenta zábran při použití grafů a dalších matematických prostředků, zabývá se i drobnými detaily, které někdy studentovi uniknou a způsobují pak určité potíže v chápání a aplikaci různých schémat a postupů. Osamostatnění toho, v čem je nutné se procvičit, umožňuje, aby vlastní výklad ekonomické problematiky proběhl nerušeně, aby do něj neintervenovaly prvky výkladu a procvičování technik, které s ním přímo nesouvisejí. Často se při zkouškách setkáváme s tím, že si student vytáhne otázku a povzdechne si: Proboha, tam jsou grafy, tu jsem nechtěl. Mělo by tou být naopak. Když jsou tam grafy, tak by měl cítit pevnou půdu po nohama. Daný povzdech znamená pouze, že student nevěnoval dost času procvičování použití grafů. A ekonomii se nelze jen učit, některé věci je nutné samostatně procvičovat, pokud mají být zvládnuty. Přitom namalovat nějaký graf je větší zábava než luštit křížovku. Jakmile vám budou dělat grafy (porozumění jim a jejich využívání) potíže, začněte studovat tuto přílohu a příslušné obrázky si sami nakreslete. Mnohdy si student stěžuje: "Já se grafy nikdy nenaučím, já na to prostě nemám hlavu." Ale když se ho pedagog zeptá, zda si již nějaký sám zkusil někdy překreslit z učebnice, zavrtí hlavou. Bez toho však neporozumí grafům ani ten největší génius. Mikroekonomii nelze pochopit jen prostým čtením a koukáním na obrázky. Každý důležitý graf je třeba zkusit samostatně překreslit - jednou, dvakrát, třikrát, až ho pochopím. Neučte se grafy nazpaměť. To není k ničemu a pedagog okamžitě pozná, že nerozumíte, co vyjadřuje. Postupujte krok za krokem, každý graf si překreslete, dělejte si i vlastní poznámky

13 13 do tohoto studijního textu. V případě, že narazíte na něco, co nechápete, nechte si to vysvětlit. Někdy pochopení látky vázne na naprosté maličkosti. Tak se odehrál i tento rozhovor: Pedagog - Tak mi nakreslete alespoň graf indiferenční křivky. Student (nakreslí správně osy souřadnic, označí je a váhá) - Já nevím jak. Pedagog - A co nevíte? Student - Nevím, kde mám začít tu křivku kreslit. Pedagog - No přece kdekoli. Student - To lze opravdu kdekoli? To mě nikdo neřekl. Pedagog - Když vyjadřujeme realitu prostřednictvím grafů, máme velkou volnost, kam umístíme většinu křivek a jaké měřítko zvolíme. Jde především o to, aby v grafu vůči sobě navzájem vystupovali ve správné poloze, např. aby se protínaly či dotýkaly tam, kde se mají protínat či dotýkat. Ještě jedna historka z natáčení. Jeden student říká druhému na adresu pedagoga - Je to šílenec. Chce abychom se naučili sto grafů nazpaměť! Ne. To opravdu pedagog nechce a nebylo by to k ničemu. Pedagog chce, aby se sami naučili si grafy odvozovat a vyjadřovat prostřednictvím nich to, co se v ekonomickém systému odehrává. Kdo tak bude činit s pochopením, zjistí spoustu zajímavých ekonomických zákonitostí, se kterými se setkává ve svém běžném životě. 0.2 Příklady toho, co lze a co je nutné umět vyčíst z grafů Jednou z křivek, jejíž chápání činí studentům největší problém, je indiferenční křivka (IC). Proto si v následujícím příkladu vybereme právě ji. Je to křivka stejného užitku, tj. body na ní odrážejí takové kombinace dvou spotřebních statků, ze kterých má spotřebitel stejný užitek. (Mikroekonomický význam pojmu statek (goods) má univerzální smysl: je to všechno, co uspokojuje potřeby člověka, např. je statkem je nějaký výrobek, zboží, služba, peníze atd.) Poznámka: Množství prvního statku označujeme Q 1 a druhého Q 2. Horní index označuje druh statku. Pokud bychom použili dolní index (např. Q 11), znamenalo by to, že se jedná o určité konkrétní množství daného statku. Čárka označuje, že se jedná o výstup z výroby (spotřební statek je výstupem z výroby). Pokud by se jednalo o vstup do výroby, bylo by označení bez čárky (tedy Q). Podívejme se na obrázek 0.1: Obrázek 0.1: Indiferenční křivka Na této křivce, jak je dáno definicí, leží ty a právě ty body, pro které platí, že součet užitku ze spotřeby obou statků je pro daného spotřebitele je stejný, nemění se. Neboli, což je logický důsledek předešlého, sníží-li se množství jednoho ze statků, musí být zvýšeno množství druhého statku v takovém poměru, aby body vyjadřující první i druhou kombinaci ležely na

14 14 dané indiferenční křivce (indifference curve odráží rozmanité kombinace dvou ekonomických statků, které mají stejnou užitečnost pro spotřebitele). Obrázek 0.2: Pohyb po indiferenční křivce Obrázek 0.2 ukazuje, že se snížilo množství statku Q 1 o Q 1. Aby měl spotřebitel stejný užitek ze spotřeby prvního a druhého statku, musí se potom o Q 2 zvýšit množství statku Q 2. To odpovídá posunu z bodu A do bodu B po indifirenční křivce IC. Q 1 a Q 2 současně ukazují poměr, ve kterém je spotřebitel ochoten směnit jeden statek za druhý. Tento poměr se nazývá mezní míra substituce ( substituce znamená záměna, náhrada, zastupování) ve spotřebě a označuje se MRSC (marginal rate of substitution ). Platí pro něj: MRSC = Q 2/ Q 1 Poznámka: předpokládáme, že statek Q 1 nahrazujeme statkem Q 2, tak jak je vyznačeno šipkou na obrázku. V tom případě je Q 2 výnosem a Q 1 nákladem změny. Pokud bychom šli opačným směrem, tj. pokud bychom snižovali množství statku Q 2 a zvyšovali množství statku Q 1, vyměnily by si čitatel se jmenovatelem místo. Mezní míra substituce je tedy sklonem přepony pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami Q 1 a Q 2. Pokud by tento trojúhelník byl velmi malý, splynul by s tečnou ke křivce, jak je zřejmé z obrázku 0.3. Z matematiky víme, že sklon tečny odpovídá derivaci funkce. Mezní veličiny v mikroekonomii jsou tedy vlastně derivacemi příslušných funkcí. Obrázek 0.3: Dotyk indiferenční křivky a tečny

15 15 Pokud bychom chtěli být úplně přesní, mohli bychom říci, že při grafickém vyjádření v limitních nekonečně malých veličinách je derivací funkce v určitém bodě sklon tečny, v malých, ale konečných veličinách je to přepona trojúhelníku. V případě většiny statků se indiferenční křivky asymptoticky 9 blíží k příslušným osám souřadnic (vyjadřujících množství jednoho a druhého statku). Kdo se trochu zamyslí, uvědomí si, proč tomu tak je. Pokud statek potřebujeme k životu, neradi se poslední jednotky, která je pro nás nezbytná, vzdáme. Přesněji nejsme ochotni jej směnit ani za velmi velké množství druhého statku. 0.3 K systému studia a motivace ke studiu Je velký rozdíl mezi zapamatováním a pochopením. Mikroekonomie vyžaduje hlavně pochopení, porozumění. A to přichází, jak mnozí znáte ze zkušenosti a jak si můžete sami ověřit, nashromážděním poznatků až po několika dnech či týdnech. Studovanou látku si člověk musí nechat projít hlavou, promyslet si ji, případně výklad látky konzultovat s pedagogem, ale třeba i vaším spolužákem. Teprve po určitém čase se výsledek dostaví a studující pochopí, proč je tomu právě tak a tak a ne jinak. Nejde jen o naplnění paměťové kapacity, ale o přestavění sítě neuronů ve vaší hlavě a k tomu i nejčilejší mozek potřebuje určitý čas. Mikroekonomie používá nejen vlastní pojmosloví, kategoriální aparát a logiku, ale i grafická znázornění, se kterými je nutné se naučit pracovat, vidět je jako oporu při pochopení souvislostí mezi jednotlivými ekonomickými jevy. Schopnost takto porozumět grafům, nakreslit je a umět aplikovat na ekonomickou realitu rovněž přichází postupně v důsledku pilného studia. Je to záležitost několika měsíců. Zdůrazňuji to hned v úvodu, protože mnozí z vás budou v pokušení, třeba pod tlakem pracovních povinností či rodinné situace, studium mikroekonomie odkládat a spoléhat na to, že během týdne vše zvládnete. Nezvládnete. Mikroekonomie se opravdu takto nedá studovat. Poznatky nabyté pouhým zapamatováním pro studenta nemají prakticky žádnou hodnotu a během zkoušky učitel snadno pozná, že student vůbec nerozumí, o čem mikroekonomie je. Z toho vyplývá, že studium mikroekonomie a příprava na zkoušku vyžaduje zejména pravidelnost. Raději méně, ale pravidelně. Stačí chvilka jednou týdně. Místo např. luštění křížovky si pohrát s grafy a snažit se pochopit jejich prostřednictvím ekonomickou realitu. Pochopit, co vám studium mikroekonomie přinese, je snad nejdůležitější předpoklad úspěchu. Problém je v tom, že smysl studia mikroekonomie se postupně ozřejmuje s tím, jak se s obsahem tohoto předmětu seznamujete. Pojem mikro (z řečtiny mikros malý) by nás zdánlivě mohl vést k názoru, že budeme studovat nějakou malou ekonomii. Proto hned v úvodu považujeme za potřebné upozornit na to, že je to spíše naopak: Mikroekonomie je nejobecnější ekonomická věda a v určitém smyslu je i základem ostatních věd o člověku a společnosti. Její studium má mimořádně velký význam, protože otevírá cestu k pochopení toho, co se ve společnosti odehrává. Pojem mikro použitý v názvu ji odlišuje od makroekonomie (z řečtiny makros" velký), vědy, která se zabývá zkoumáním zákonitostí fungování hospodářství jako celku, chováním makroekonomických subjektů a poznáváním podstaty makroekonomických jevů (např. hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost a ekonomický růst), úlohou vlády a centrální banky atd. Mikroekonomie tedy zkoumá mechanismus rozhodování a jednání lidí (domácností, firem, hierarchických struktur vytvářených na základě veřejné volby apod.) a poskytuje tak 9 asymptoticky se blížit = neomezeně, neustále se blížit, neprotnout však

16 16 teoretická východiska i k objasnění chování jak mikroekonomických tak i makroekonomických subjektů. Při studiu mikroekonomie je rozhodující zaujmout správný přístup, a to v dvojím smyslu: - Jednak vědět, k čemu vám toto studium je. Jde mj. o to pochopit, v čem vás bude nabývání a využívání poznatků z této disciplíny doprovázet po celý život, co vám přinese; - Jednak zvolit správný systém studia. Především platí, že ekonomie se nedá studovat stylem, který předvedl herec Roden ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze. V žádném případě nejde o biflování, studium mikroekonomie je především tvůrčí hledání odpovědí na otázky, které klade sám život. Předběžně lze smysl studia vysvětlit následovně. Ani ta nejlepší univerzita vás v současné době nedokáže vybavit poznatky, s nimiž lze vystačit po celý profesní život. To je dalších 30, 40, možná i 50 let (dnes se těch 50 mnohým z vás bude zdát přehnané a zdlouhavé, ovšem uvědomte si, že čím zajímavější práci člověk dělá, tím je větší pravděpodobnost, že si uchová lepší zdraví, a tím déle má zájem ji vykonávat). A v tomto případě vzdělání může zásadně ovlivnit délku a kvalitu profesního a běžného života člověka (který může vrcholit dokonce i po sedmdesátce). Dobrá vysoká škola a takovou chce naše být je schopna poskytnout svým absolventům kvalitní celoživotní informační servis v oboru jejich uplatnění. Informační servis dává na profesních trzích výraznou konkurenční výhodu, umožňuje rychlejší a dlouhodobější příjmový i společenský vzestup. Studium nosných oborů mezi ně mikroekonomie bezesporu patří je nezbytným předpokladem pro to, aby absolvent byl schopen informační servis, poskytující nejnovější poznatky z oboru uplatnění, prakticky využívat a spojovat si jej se svými vlastními poznatky a zkušenostmi. Poskytování celoživotního informačního servisu vysokou školou svým absolventům a s tím spojená tvorba absolventských sítí je jedním z typických jevů, které doprovázejí vznik vzdělanostní společnosti. Bez osvojování poznatků mikroekonomie není možné dost dobře pochopit, jak proces vzniku vzdělanostní společnosti probíhá, jakými změnami současná společnost prochází, jaká úskalí má tento proces a co to bude vyžadovat od každého z nás. Objasnění obsahu a mechanismu přechodu ke vzdělanostní společnosti, řešení problematiky sociálního investování (vkládání prostředků do vzdělání, do lidského kapitálu apod.) patří mezi témata, kterými se Vysoká škola finanční a správní intenzívně zabývá a kde dosahuje původních, velmi dobrých a praktických výsledků i v mezinárodním srovnání. Motivovat ke studiu nás může i definice mikroekonomie: Mikroekonomie je věda, která se zabývá problematikou hledání a výběru optimálních variant výroby a spotřeby vzácných a užitečných statků. Jinými slovy je to věda, která studuje, jak lidé využívají vzácné zdroje k uspokojování svých neomezených potřeb, přičemž tyto potřeby uspokojují pomocí produkce statků a jak jsou tyto statky rozdělovány mezi jednotlivé členy společnosti. Zamyslíme-li se nad obsahem definice, zjistíme, že se v jejím obsahu skrývá leccos zajímavého, např.: - Je to věda, tj. dobově podmíněný proces systematického racionálního poznávání přírody a společnosti, při němž dochází ke stále pravdivějšímu odrazu reality. Své poznatky věda formuluje v logické podobě pojmů, teorií a zákonů. Z tohoto hlediska mikroekonomie je vědou, neboť má vlastní pojmosloví, a to spotřebitel, výrobce, poptávka atd., má své teorie, jako teorie chování spotřebitele, teorie firmy aj., a nakonec zákony, např. zákon klesajících výnosů, zákon klesajícího mezního užitku a další;

17 17 - Reálný život je v podstatě ekonomický, vždy je to otázka rozhodnutí, volby té které alternativy. Pokud se pro určitou variantu/alternativu rozhodneme, obvykle to znamená, že jiné varianty už nemůžeme realizovat (jednoduchý příklad: pokud vynaložíme 10 Kč třeba za pivo, již si za těchto 10 Kč nemůžeme koupit rohlík). Každá volba je variabilní, protože je syntézou objektivní skutečnosti a subjektivních preferencí. Ekonomové alternaci rozhodovacího procesu vyjadřují porovnáváním nákladů a prospěchů. Abychom mohli zvolit prospěšnější variantu, potřebujeme vědět, jak určit a měřit náklady v souladu s našimi preferencemi; - Řešení každé ekonomické úlohy vyžaduje, abychom si předem ujasnili, co je třeba vzít v potaz, abychom dosáhli nejprospěšnějšího výsledku v souladu s možnostmi, kterými disponujeme. Tomuto řešení se říká optimum či hledání a nalezení nejlepší, nejvýhodnější apod. varianty. Tím je ovšem současně nastolena otázka účelů, ke kterým naše rozhodování směřuje, a v obecnější rovině i otázka smyslu našeho praktického snažení; - Platí-li, že se mikroekonomie zabývá výběrem optimálních variant výroby a spotřeby, pak je vědou o lidském rozhodování a následně i jednání. Skutečně. Ukazuje se, že se mikroekonomie stává jednou z nejdůležitějších společenských věd a je stále více chápána jako věda o lidském rozhodování a jednání. 0.4 Proč studovat mikroekonomii Základním předpokladem úspěšného studia mikroekonomie je uvědomění, k čemu toto studium je, jaké vyžaduje náklady a oběti, a naopak, jaké slibuje optimální výsledky a prospěch. Z toho pak vyplývá i příslušná psychická motivace a zájem o studium. Fatální chyby se dopouští ten, kdo na základě prvního letmého seznámení dochází k závěru, že mikroekonomie je příliš abstraktní disciplína, vzdálená od života, kterou nikdy k ničemu nebudu potřebovat. Stačí, když z ní udělám zkoušku. Ten, kdo takto přistoupí k jejímu studiu s největší pravděpodobností tuto vědu nezvládne a zkoušku neudělá. Už proto, že si uzavřel cestu k pochopení smyslu studia mikroekonomie. A což je z hlediska složení zkoušky ještě horší a co pedagog s naprostou jistotou pozná si uzavřel i cestu k pochopení obsahu a smyslu jednotlivých pojmů, zákonů a vnitřní logiky daného předmětu. Mikroekonomie je totiž vědou o reálném životě. Pravdou je, že používá abstraktní pojmy a konstrukce. Těmi však její studium pouze začíná. Čím více se seznamujeme s jejím obsahem, tím více prostřednictvím ní odhalujeme, jaká je skutečnost a o co jde v reálném životě. Mikroekonomie vytváří obecný rámec, do kterého si celý život můžeme ukládat své zkušenosti, poznatky, a tím je zhodnocovat pro další využití jak v oblasti profesního uplatnění, tak i v oblasti společenské angažovanosti či mezilidských vztahů. Jako taková přispívá též k rozvoji všeobecných poznávacích schopností člověka - učí ho používat abstraktní pojmy a matematické konstrukce, správně si utřídit poznání, logicky usuzovat apod. 0.5 Odkud kam při studiu mikroekonomie jdeme Studium mikroekonomie začíná vysvětlením obecných pojmů, principů a zákonů, jako jsou: - zákon klesajícího výnosu a zákon klesajícího užitku, výnosy z rozsahu, - paretovské optimum (název podle jména italského ekonoma Vilfreda Pareta), - princip nákladů obětované příležitosti, - indiferenční křivky (křivky lhostejnosti) a linie rozpočtu, - izokvanty a izokosty atd.

18 18 Základní východiska umožňují následovně vyvozovat další termíny, a to: hranice produkčních možností, poptávka a nabídka, tržní rovnováha, náklady a příjmy, rovnováha firmy, rozlišení dokonalé a nedokonalé konkurence, monopol, výrobní faktory a jejich ocenění, kapitál a úrok, všeobecná rovnováha, poměrná cena, veřejné statky atd. Tuto a další látku je nutno nejen znát, ale rozumět jí a pochopit ji. Nelze si osvojit mikroekonomii a udělat zkoušku, pokud student např. neví, co je to indiferenční křivka, co vyjadřuje, k čemu slouží, do jakých souřadnic ji vkládáme, co znamená určitý bod na této křivce, jak lze interpretovat přechod od jednoho bodu k druhému apod. Lze se např. setkat s tím, že student řekne: Já se tolik učil a tolik toho vím, jen jsem si nevzpomněl na to, v jakých souřadnicích uvažujeme indiferenční křivku. Říká tím ovšem jen to, že jeho znalosti nemají vůbec žádnou hodnotu, že podstatný mikroekonomický jev nepochopil. Mikroekonomie má poměrně přesnou vnitřní logickou strukturu. Když někdo nezná to základní, nerozumí tomu, pak nemá žádný smysl, že něco z dalšího je schopen papouškovat či opticky reprodukovat, pokud jde o používané grafy. Proto při studiu spoléhejte na svůj vlastní rozum, snažte se pochopit, ne biflovat, případné nejasnosti konzultujte s příslušným vyučujícím. Na závěr bakalářského studia mikroekonomie začnete chápat, jak se zákonitě chovají spotřebitelé a výrobci, jak se vytvářejí ceny, jak lze spočítat náklady a příjmy firem, pochopit základní nákladové a příjmové křivky a co z jejich sklonů a bodů protínání vyvěrá, co je to konkurence dokonalá i nedokonalá, jak se tvoří cena výrobních faktorů, všeobecná rovnováha atd. Ten, kdo se vydá cestou poctivého studia mikroekonomie, bude postupně a průběžně odměňován tím, že bude stále více rozumět, co je náplní bytí lidí kolem nás, náplní našeho vlastního života a co se kolem nás odehrává jak v oblasti ekonomické, tak i společenské. V podstatě o tom vypovídá mikroekonomie jako vědecká reflexe praktického života. 0.6 Jak studovat mikroekonomii (krok za krokem a s pochopením) Ten, kdo bude chtít pomocí mikroekonomie postupně pochopit reálný život a porozumět tomu, o co v něm jde (jak v oblasti svého profesního uplatnění, tak i v celkovém společenském vývoji), je na dobré cestě v přípravě na úspěšné složení zkoušky. Musí však ještě splnit další dvě podmínky: - Najít si ve svém týdenním rozvrhu čas, ve kterém by se ponořil do studia tohoto předmětu. Část této doby může věnovat čtení studijního textu, část tomu, že si sám nakreslí nejdůležitější grafy a body. Pak je třeba snažit se pochopit, co znamenají jednotlivé prvky grafu, a to sklony křivek, souřadnice, tečny, plochy vymezené křivkami apod. Uvidíte, že vždy po týdnu, když se vrátíte k látce, mnohé z toho, co vám napoprvé činilo potíže, se stává zřejmým a srozumitelným. - Nebát se komunikace se svým pedagogem, naopak obracet se na něj co nejčastěji. Pedagog je povinen přesvědčivě a včas reagovat na váš požadavek. Je totiž hodnocen podle kvality a intenzity komunikace se studenty. Když někdo umí položit otázku, když se umí na něco zeptat, znamená to, že se již něčemu naučil, že se v samostudiu již někam dostal. Klást otázky je věc nesmírně důležitá, neboť dotázaný učitel musí tvůrčím způsobem připravit odpověď s ohledem na individuální specifika toho kterého studenta, musí odhadnout jeho klady a zápory, tj. poznat studujícího korespondenta. Samostudium, při kterém nevznikají otázky, je nebezpečné a znamená v podstatě biflování. Zajisté nelze vyloučit mimořádné nadání pro ekonomii. Ale to jsou spíše výjimky než pravidlo. Proto doporučujeme: Úkoly, které jsou v učebnici uváděny, se pokuste průběžně řešit. Jsou řazeny od velmi jednoduchých až po poměrně obtížné. Když narazíte na problém,

19 19 spojte se s někým, kdo vám vysvětlí, jak úkol řešit. Je to velmi důležité pro přesné zjištění toho, kde jste přestali výkladu rozumět. Často se stává, že se odehraje následující rozhovor: Student - Nerozumím tomu. Pedagog - A čemu konkrétně? Student - Ničemu. Pak ovšem pedagog nedokáže pomoci. Pokud však student bude postupovat krok za krokem a řešit jednotlivé úkoly tak, jak jsou v učebním textu uvedeny, lze přesně zjistit, v čem je problém, kde je příčina toho, že přestal výklad chápat. Často to může být jen maličkost, kterou lze studentovi snadno vysvětlit. 0.7 Příprava na celý život (napojení na celoživotní zdroj informací a začlenění do absolventské sítě) Autoři tohoto textu působí na Vysoké škole finanční a správní. Na této vysoké škole se podařilo vytvořit poměrně silný tým (který využívá i spolupráci s dalšími odbornými institucemi), který se všestranně zabývá problematikou vývoje tržního mechanismu (včetně vývoje tržního mechanismu spojeného s kapitálovým trhem) v oblasti sociálního investování (tj. investování do rozvoje a růstu lidských schopností). Tato problematika vystupuje do popřední v několika významných aspektech: - jako jeden z nejdůležitějších momentů probíhající reformy veřejných rozpočtů; - jako klíčová oblast, v níž dochází k historicky významné změně orientace ekonomického vývoje v souvislosti se vznikem směrování na vzdělanostní společnosti; - jako oblast, která se bezprostředně dotýká vysokoškolského a celoživotního vzdělání samotného, vývojových tendencí, které zde probíhají. K uvedené problematice se koná na naší vysoké škole pravidelné každoročně mezinárodní vědecké konference, každý týden probíhá jednání (kterého se účastní odborníci i z dalších institucí) v rámci teoretického semináře na dané téma, periodicky je publikována řada odborných materiálů. V návaznosti na danou problematiku bylo zpracováno již několik desítek bakalářských prací a v současné době jsou zpracovávány další, včetně diplomových. Tím jsme se přiblížili ke splnění cíle, který odpovídá nejprogresivnějším trendům univerzitního studia ve světě: - Poskytnout absolventům celoživotní informační servis z oboru jejich uplatnění, který jim bude dávat konkurenční výhodu a umožní jejich rychlejší příjmový i kariérní vzestup. - Dosáhnout toho, aby ve vybraných oblastech obsahoval tento informační servis nejnovější poznatky z příslušného oboru (včetně výsledků vlastního původního výzkumu). - Zajistit zpětnou vazbu na aktuální aplikace výsledků v praxi u nás i ve světě). - Na základě výše uvedeného vytvářet absolventskou sít kooperující při realizaci nejvýznamnějších aplikací. Studium mikroekonomie (jednou z jehož nejvýznamnějších aplikací je právě řešení otázky přechodu ke vzdělanostní společnosti, vymezení tendencí zdokonalování tržního mechanismu a sociálního investování) je významným krokem k efektivnímu využití příslušného informačního servisu, ke zvyšování studentského podílu na jeho činnosti, případně i zapojení do jeho tvorby. Moderní vysoké školství (v těch zemích, kde se dynamicky rozvíjí, i v ostatních, kde bude nuceno rovněž obecné trendy sledovat) rychle mění svoji podobu. Jeho cílem již nemůže být

20 20 pouze dosažení příslušného certifikátu, který potvrzuje, že kdosi, cosi a kdysi absolvoval, s čímž by se měl spokojit po zbývající život. Dnes již s tím nevystačí. Není vyloučeno, že se objeví studenti, kteří projeví zájem o výše uvedenou problematiku a budou chtít prohloubit své znalosti z mikroekonomie. Právě těmto hloubavým a zvídavým osobnostem se otevírá cesta k zapojení do tvůrčí činnosti v rámci teoretického semináře. Jako první krok v tomto směru může být úvaha i rozhodnutí o zpracování vaší bakalářské práce na některá z témat, která se dané problematiky týkají. 0.8 Struktura textu A teď už směle do studia. Na závěr ještě několik poznámek ke struktuře textu: V závěru každé kapitoly je shrnutí a dva typy otázek. První jsou kontrolní otázky, na které byste měli dát odpověď bez větších problémů. Slouží k ověření toho, zda jste příslušnou kapitolu správně pochopili. Otázky k zamyšlení jsou náročnější, nemusí se vám vždy podařit na ně odpovědět, slouží k zařazení studované látky do širšího kontextu a k tomu, abyste se naučili samostatně uvažovat s využitím poznatků z mikroekonomie. Souhrnné vysvětlení základních symbolů, které textu užíváme: IC = indiferenční křivka, BL = linie rozpočtu Q = vstup, Q 1 = první vstup, Q 2 = druhý vstup, Q 1 1 = určitý počet jednotek prvního vstupu, Q 2 1 = určitý počet jednotek druhého vstupu Q = výstup (zpravidla statek), Q 1 = první výstup, Q 2 = druhý výstup, Q 11 = určitý počet jednotek prvního výstupu, Q 21 = určitý počet jednotek druhého výstupu P = cena D = poptávková křivka d = poptávková křivka po jednom produktu jedné firmy S = nabídková křivka s = nabídková křivka jedné firmy (individuální nabídková křivka) E = bod rovnováhy (např. bod, ve kterém se protíná nabídková a poptávková křivka) EC = Engelova křivka TU = celkový užitek, MU = mezní užitek TR = celkové příjmy, TC = celkové náklady π = zisk VC = variabilní náklady, FC = fixní náklady AR = průměrné příjmy, AC = průměrné náklady, AVC = průměrné variabilní náklady MR = mezní příjmy, MC = mezní náklady ACC = účetní náklady, OPC = náklady obětované příležitosti ACP = účetní zisk, EP = ekonomický zisk PPF = hranice produkčních možností Y = důchod/ příjem (např. spotřebitele) = znak pro přírůstek, přírůstek je definován jako rozdíl vyšší a nižší veličiny

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ Celoživotní vzdělávaní (CŽV) bylo přijato na ČVUT jako logický a nezbytný doplněk základní pedagogické činnosti. Legislativní rámec CŽV na ČVUT je vymezen platným

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 2 2. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY PŘÍKLAD Č. 1 Vysvětlete pojem ekonomická vzácnost. Užitečnost + omezenost. Ani v ráji se neztratila

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

3 EXKURZ DO KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE

3 EXKURZ DO KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE Název modulu: Definování problému a práce s tématem Cíl textu: Pochopíte, co znamená řešit problém a definovat problém a jeho vztah k tématům vysokoškolských písemných prací. Zjistíte, že práce s tématem

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 3

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 3 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 3 3. NÁKLADY OBĚTOVANÉ PŘÍLEŽITOSTI PŘÍKLAD Č. 1 Dnešní večer máte tyto možnosti: a) sledovat TV Nova, b) učit se na eventuální

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu KEF/FPPV 2 / 10 Logické

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více