KAPITOLA 8 PŘÍLOHY, VZORY A POMŮCKY PŘÍLOHY. Příloha č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPITOLA 8 PŘÍLOHY, VZORY A POMŮCKY PŘÍLOHY. Příloha č. 1"

Transkript

1 KAPITOLA 8 PŘÍLOHY, VZORY A POMŮCKY PŘÍLOHY Příloha č. 1 Směrnice ČAST č. 1/ Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí (novelizována usnesením konference ČAST dne ) 1. Tato směrnice upravuje postup při povolování působení českých hráčů v zahraničí, jakož i postup při jejich návratu do ČR. 2. Působení v zahraničí povoluje ČAST. 3. Oznámení o působení v zahraničí podává hráč písemně na adresu sekretariátu asociace. V oznámení musí být uvedeno: a) jméno a příjmení, b) oddíl (klub), za nějž je registrován v ČAST, c) rodné číslo, d) název zahraničního partnera (klubu) a jeho svazu, e) předpokládaná doba zahraničního působení, f) vyjádření oddílu (klubu), za nějž je registrován, g) souhlas s uhrazením poplatku podle bodu 6 této směrnice, h) vlastnoruční podpis hráče, u závodníků mladších než 18 let i podpis zákonného zástupce. 4. Pokud ve vyjádření (bod 3. f)) není souhlas mateřského oddílu, musí hráč zaslat potvrzení o uhrazení odstupného dle čl. 463 soutěžního řádu a být s mateřským oddílem vyrovnán (obdobně jako je uvedeno u přestupů v čl , , až soutěžního řádu). Pro smluvní hráče platí čl. 456 soutěžního řádu. 5. ČAST oznámení projedná a rozhodnutí sdělí písemně do 1 měsíce žadateli. V případě kladného vyřízení je souhlas podmíněn úhradou poplatku podle bodu 6 této směrnice. 6. Hráč je povinen uhradit ČAST správní (administrativní) poplatek ve výši 1 200,- Kč u dospělých a 800,- Kč u mládeže. Správní poplatek se platí za každý opakovaný souhlas ČAST k odchodu do zahraničí, pokud hráč odchází opět z ČR. Tyto částky přísluší ČAST a nesouvisí s vyrovnáním hráče (popř. zahraničního klubu) s jeho dosavadním oddílem (klubem). Příslušnou částku musí hráč uhradit předem, teprve pak mu bude působení v zahraničí schváleno. Přestupuje-li hráč do zahraničního klubu opakovaně (např. po zahraničním působení se souhlasem ČAST se vrátí na jednu sezónu do ČR, poté znovu přestupuje do zahraničí), vztahují se na jeho přestup znovu všechny podmínky uvedené v této směrnici, včetně uhrazení poplatku ČAST ve výši 1 200,- Kč. 7. Hráč, jemuž bylo schváleno působení v zahraničí, je povinen odevzdat ČAST registrační průkaz. 8. Jestliže je hráči schváleno působení v zahraničí, pozastaví ČAST hráči registraci a vydá mu o tom potvrzení (zelenou kartu) s uvedením jeho jména, rodného čísla a mateřského oddílu (klubu). 9. Přestup hráče, který působí se souhlasem ČAST v zahraničí, do jiného zahraničního klubu (bez ohledu na zemi působení), nepodléhá schválení ČAST, ani se neplatí ČAST žádné poplatky. Hráči však musí změnu nahlásit na Se- ČAST. 10. Hráč, jemuž byla z důvodu povoleného působení v zahraničí pozastavena registrace, nemůže hrát za oddíl (klub) v ČR v soutěžích družstev (ani být na soupisce družstva českého oddílu nebo klubu). Může však v ČR hrát v mistrovských i nemistrovských soutěžích jednotlivců; v mistrovských však jen při dodržení zásady postupovosti, popř. na základě rozhodnutí řídícího svazu příslušné soutěže. Hráč se při tom prokáže občanským průkazem a potvrzením o pozastavení registrace. 11. Ukončení zahraničního působení oznámí hráč písemně ČAST a současně vrátí Potvrzení o pozastavení registrace (zelenou kartu). ČAST zruší pozastavení registrace a vrátí hráči jeho registrační průkaz. Případné doplnění na soupisky družstev oddílu (klubu) za nějž je hráč registrován, se řídí předpisy soutěžního řádu stolního tenisu. Hráč může být doplněn na soupisky v průběhu závodního období nejpozději 1. ledna. V případě přestupu v zimním přestupním termínu může být na soupisky doplněn po vyřízení přestupu. 12. Hráč, který v zahraničí startoval se souhlasem ČAST, může v prvním přestupním termínu po návratu přestoupit do jiného oddílu (klubu) v ČR bez souhlasu mateřského oddílu (klubu). 13. Pokud hráč po ukončení zahraničního působení odehrál v mistrovské soutěži družstev aspoň jednutkání, nemůže již pro dané závodní období žádat o povolení dalšího působení v zahraničí. 14. Působení v zahraničí bez souhlasu ČAST je podle této směrnice nepřípustné. Jestliže bude vyrovnání poplatků podle této směrnice provedeno až v průběhu působení v zahraničí, vyměří Se-ČAST poplatek ve výši dvojnásobku 92

2 částky uvedené v bodu 6 této směrnice. Bude-li vyrovnání provedeno až po jeho skončení vyměří Se-ČAST poplatek ve výši pětinásobku částky uvedené v bodě 6 této směrnice. 15. Jestliže hráč, který působil v zahraničí bez souhlasu ČAST, chce obnovit svou činnost v ČR a přestoupit z mateřského oddílu (klubu) do jiného oddílu (klubu) v ČR, musí předložit ČAST dodatečně souhlas mateřského oddílu nebo potvrzení o zaplacení odstupného a vyrovnání, jako je uvedeno v bodě 4 této směrnice. Budou-li dále splněny podmínky podle bodu 11., 14., příp. 16., může hráč hlásit přestup podle přestupního řádu v nejbližším letním nebo zimním přestupním termínu bez souhlasu mateřského oddílu. 16. Hráči, kteří působí v zahraničí za podmínek jiných, než jsou zde uvedeny, jsou povinni uvést své zahraniční působení do souladu s touto směrnicí. Pokud hráči zrušili registraci v ČR podle SŘ, jsou povinni se dát znovu zaregistrovat za svůj původní oddíl (klub) a rovněž plnit podmínky této směrnice. 93

3 Příloha č. 2 Směrnice ČAST č.2/ Řízení soutěží a ustavení funkce ředitele soutěží ČAST (schválená VV ČAST dne ) STK ČAST pracuje podle vlastního plánu práce a svá rozhodnutí, činnost a úkoly projednává na schůzích, které svolává její předseda. Jsou to schůze pravidelné, podle rozhodnutí předsedy i schůze mimořádné. V mezidobí mezi schůzemi a v době, kdy je nutno učinit neodkladné rozhodnutí, vyřizuje záležitosti a úkoly předseda STK, který je za tím účelem jmenován do funkce Úkoly, pravomoci a práva ředitele: ředitel soutěží ČAST. 1. Rozhoduje o změnách termínů a odkladech utkání, pokud o nich nerozhodla na svém zasedání STK. Řídí se předpisy soutěžního řádu a rozpisu soutěží. 2. V případě mimořádných okolností je oprávněn rozhodnout i netradiční formou vhodnou nebo možnou v dané situaci. Den před ligovým kolem (obvykle v pátek) od 12,00 hodin je k dispozici na telefonní lince nebo mobilním telefonu a je nápomocen řešení problémů vzniklých při nepředvídaných událostech. 3. Eviduje veškeré předem známé změny termínů dlouhodobých soutěží řízených STK ČAST a mezinárodních klubových soutěží, vč. hlášení předehrávaných utkání oddíly. O těchto změnách a změnách provedených z funkce ředitele informuje Antidopingový výbor ČR a komisaře delegované na utkání. O změnách, které provedl sám nebo STK ČAST informuje i KR ČAST. 4. Shromažďuje výsledky utkání republikových soutěží (mimo soutěže řízené APK) - hlášených telefonicky i písemně (zápisy) a výsledky družstev ČR v mezinárodních klubových soutěžích. V nejkratší možné době je dává k dispozici ČTK a do redakce Sportu. V den dodání výsledků zajišťuje jejich zveřejnění na internetu. 5. Rozhoduje o připomínkách v zápisech o utkání nebo námitkách došlých k soutěžím nebo utkáním - pokud je možno rozhodnutí učinit na základě předpisu v SŘ nebo rozpisu. Sporné případy nebo body umožňující dvojí výklad předloží k projednání STK. O schválených výsledcích a rozhodnutích STK ČAST informuje v Oběžníku, který rozesílá podle adresáře ligových družstev a činovníků ČAST. 6. Deleguje komisaře na ligová utkání - podle požadavků oddílů nebo KSST, podle plánu delegací, finančních možností ČAST a aktuálního stavu soutěží. 7. Připravuje organizaci Českého poháru a jeho losování. Zajišťuje informovanost účastníků o výsledcích, postupech a soupeřích v jednotlivých kolech. 8. Schvaluje a potvrzuje soupisky ligových družstev a družstev v Českém poháru. Pro informaci účastníků a KSST zveřejňuje základy družstev. 9. Do sféry působnosti ředitele soutěží nepřísluší akce KVS (např. kontrolní turnaje), ani nemistrovské soutěže mládeže (PON, žebříčkové turnaje, BTM). 10. Plní další úkoly podle pověření VV ČAST. 11. Ředitele soutěží ČAST v době jeho ohlášené nepřítomnosti zastupuje místopředseda STK ČAST. 94

4 Příloha č. 3 Směrnice ČAST č. 6/ Činnost komise pro mimořádnou revizi (upravena usnesením Rady ČAST a VV ČAST na základě změny stanov konferencí ) Pro zabezpečení ochrany oprávněných zájmů všech subjektů sdružených v České asociaci stolního tenisu zřizuje VV ČAST na základě ustanovení ve Stanovách ČAST Komisi pro mimořádnou revizi ČAST (dále jen komise ). 1. Působnost komise Komise je oprávněna přezkoumávat všechna rozhodnutí orgánů ČAST, proti kterým již není přípustný opravný prostředek, kromě rozhodnutí konference ČAST a Arbitrážní komise. 2. Složení komise Komisi pro mimořádnou revizi tvoří všichni členové Arbitrážní komise ČAST. Předseda Arbitrážní komise je současně předsedou komise pro mimořádnou revizi. 3. Postup při provádění mimořádné revize 3.1. O zahájení mimořádné revize rozhoduje komise na základě písemného návrhu. Tento návrh je oprávněn podat každý člen nebo orgán ČAST a musí obsahovat tyto náležitosti: - fotokopii rozhodnutí, které je návrhem napadáno, - uvedení důvodů podání návrhu, zejména rozpor napadeného rozhodnutí s platnými předpisy ČAST, - návrh na změnu napadeného rozhodnutí, - doklad o zaplacení poplatku ve výši - 500,- Kč (družstva nebo jednotlivci z okresních soutěží), ,- K č (družstva nebo jednotlivci z krajských soutěží), ,- K č (družstva nebo jednotlivci ze soutěží řízených ČAST). Poplatek se v případě souhlasu s návrhem vrací Komise návrh posoudí a pokud zjistí, že proti napadenému rozhodnutí je nebo byl přípustný řádný opravný prostředek nebo, že uvedené důvody podání návrhu nejsou relevantní, pak mimořádnou revizi nezahajuje a návrhy s odůvodněním vrátí navrhovateli Pokud komise rozhodne o zahájení mimořádné revize, informuje bezodkladně o této skutečnosti orgán ČAST, který napadené rozhodnutí vydal. Současně tento orgán vyzve, aby nejpozději do tří týdnů zaslal komisi písemné stanovisko k předmětné záležitosti Po zabezpečení všech informací potřebných pro objektivní posouzení napadeného rozhodnutí, komise shrne výsledek svého šetření do Protokolu o průběhu mimořádné revize. Tento protokol, podepsaný všemi členy komise, kteří se rozhodnutí účastnili, musí být nejpozději do jednoho týdne po zpracování zaslán navrhovateli a dále všem orgánům ČAST, jejichž činnosti se napadené rozhodnutí týkalo Rozhodnutí komise pro mimořádnou revizi, uvedené v závěru Protokolu, je konečné a nelze se proti němu v rámci ČAST odvolat. 4. Rozsah pravomocí komise 4.1. Komise je oprávněna na základě výsledku svého šetření změnit rozhodnutí orgánů ČAST, která byla vydána v rozporu s platnými předpisy ČAST, kromě: a) konference ČAST, b) Arbitrážní komise V případech, kdy napadené rozhodnutí bylo vydáno Výkonným výborem ČAST nebo Dozorčí radou ČAST, komise po provedení mimořádné revize navrhne tomuto orgánu ČAST přijetí opatření k nápravě dotčeného rozhodnutí. Přijetí navrženého opatření tímto orgánem je konečné a nelze se proti němu odvolat. Pokud příslušný orgán navržené opatření nepřijme, předloží předseda komise návrh na změnu napadeného rozhodnutí na nejbližší konferenci ČAST. 5. Závěrečná ustanovení 5.1. Podání návrhu na zahájení mimořádné revize nemá odkladný účinek Tato směrnice byla upravena v souladu se Stanovami, schválenými na konferenci ČAST konané

5 Příloha č. 4 Směrnice ČAST č. 1/ Komisař ČAST (schválena VV ČAST dne ) VV ČAST na základě usnesení Rady ČAST z zavádí pro soutěže ČAST funkci KOMISAŘ ČAST. Komisařem ČAST se může stát člen ČAST na základě jmenování Výkonným výborem ČAST. Funkci komisaře může vykonávat pouze činovník s morálními a odbornými předpoklady pro výkon této funkce, který se v předchozím období osvědčil při řízení nebo organizování utkání či soutěží stolního tenisu. VV ČAST si může před jmenováním funkcionáře do této funkce vyžádat vyjádření nižších svazových orgánů nebo komisí ČAST. Komisaře vysílá na vybraná utkání VV ČAST (prostřednictvím své STK), který provádí i úhradu nákladů spojených s výkonem této funkce. Při delegaci může být komisař v jednom dni vyslán na jedno nebo více utkání. O vyslání komisaře může požádat i nižší svazový orgán nebo oddíl (klub) stolního tenisu. Žádosti bude vyhověno podle možnosti ČAST, náklady spojené s účastí komisaře hradí v tomto případě svaz (oddíl - klub), který o vyslání požádal. Povinností komisaře je účast na utkání, případně jeho části, a provedení kontroly a dozoru podle pokynů STK a komise rozhodčích. Zjistí-li komisař při utkání nebo při jeho přípravě závady, projedná s vrchním rozhodčím jejich odstranění pokud je to možné. Komisař má právo nahlížet do sportovně technických dokladů (registrační průkazy, soupisky, potvrzení o schválení hrací místnosti, pasy u cizích státních příslušníků); je-li o to požádán vedoucím jednoho ze soupeřů, je kontrola těchto dokladů jeho povinností. O výsledku a zjištěních při utkání podá komisař zprávu Se-ČAST, kde budou výsledky kontroly vyhodnoceny a v případě zjištěných nedostatků bude zpráva o kontrole předána k řešení příslušným komisím ČAST (např. STK, rozhodčích, disciplinární). Komisař kontroluje činnost vrchního rozhodčího, nemůže však měnit jeho rozhodnutí. Jestliže se k utkání nedostaví delegovaný vrchní rozhodčí ani jeho určený či pověřený náhradník, může komisař převzít řízení utkání (dohoda o rozhodčím s nejvyšší kvalifikací podle soutěžního řádu), avšak pouze v případě, že to neovlivní účast na dalších utkáních, na něž byl delegován jako komisař. Každý komisař je povinen zúčastnit se před delegací školení s přezkoušením. Komisař má nárok na úhradu podle prováděcích pokynů, které jsou přílohou této směrnice. Nemůže-li se komisař dostavit na utkání podle delegace, je povinen předem se omluvit orgánu, který jej na utkání vyslal. V případě neplnění povinností, může být komisař vyřazen ze sboru komisařů nebo potrestán podle příslušných předpisů ČAST. Komisaři jsou jmenování vždy na závodní období. Nižší svazové orgány mohou rovněž jmenovat komisaře pro soutěže jimi řízené. 96

6 Příloha č. 5 Směrnice ČAST č. 3/ Určení postihů za udělené karty rozhodčím při disciplinárních přestupcích (schválena VV ČAST ) 1. Úvodní ustanovení - účel směrnice ČAST zabezpečuje, kromě reprezentace ČR ve všech věkových kategoriích a přípravy na ni, jako jednu z nejdůležitějších činností, i domácí soutěže družstev a jednotlivců. Organizuje soutěže od nejvyšších - republikových a prostřednictvím KSST a RSST (OSST) až po základní soutěže v regionech (okresech). Snaží se o nejvyšší výkonnostní úroveň, zároveň ale i o dobré jméno stolního tenisu a vedení svých členů a oddílů (klubů) k čestnému sportovnímu zápolení, správnému chování a k soutěžení v duchu fair-play. V případě přestupků jsou hráči a trenéři napomínáni - trestáni rozhodčími udělováním žlutých a červených karet. Aby tento karetní postih nebyl jen symbolický, určila ČAST za udělené karty tresty, které mají vést k dodržování požadované disciplíny a zlepšení chování při stolnětenisových akcích. 2. Oprávněnost udělování karet, zápis rozhodčích Oprávněnost udělovat žlutou, červenou, příp. žlutou a červenou kartu určují pravidla stolního tenisu. Plně platí tato pravidla v případě, že soutěž nebo utkání rozhodují u stolu rozhodčí delegovaní orgány ČAST. V případě, že akci řídí vrchní rozhodčí (příp. z jeho pověření zástupce vrchního rozhodčího) a u stolu rozhodují rozhodčí zajištění pořadatelem, přejímá jejich práva a povinnosti (ohledně udělování karet) delegovaný vrchní rozhodčí. Pokud akci neřídí původně delegovaný vrchní rozhodčí (zástupce), ale podle předpisu ČAST delegovaný, zajištěný nebo dohodnutý náhradník, přejímá tento všechna práva a povinnosti. Pouze v případě, že utkání neřídí delegovaný ani jinak určený rozhodčí (není přítomen žádný kvalifikovaný rozhodčí), není tato směrnice pro toto utkání uplatňována a případně udělené karty se neevidují. Každý vrchní rozhodčí (i náhradník) je povinen zapsat do zápisu o utkání nebo do zprávy o soutěži všechny udělené karty hráčům i trenérům se stručným zdůvodněním jejich udělení (např. ŽK - Nový /Sokol Praha/ - nevhodné výkřiky). 3. Sledované soutěže Udělené karty se započítávají z těchto akcí: - ligové soutěže družstev mužů a žen řízené ČAST, - extraliga mužů (v případě startu náhradníka, který je na soupisce nižšího družstva extraligového oddílu), - M-ČR jednotlivců všech věkových kategorií, - M-ČR družstev staršího žactva a dorostu, - Český pohár - II. stupeň řízený STK ČAST, - kontrolní a výběrové turnaje pořádané ČAST, - turnaje kategorie A dospělých i mládeže. 4. Postih - druhy trestů a) Tresty pro hráče, kteří jsou uvedeni na soupiskách družstev hrajících soutěže řízené STK ČAST: - 4 žluté karty - pokuta 500,- Kč, - 7 žlutých karet - zastavení činnosti na jedno soutěžní kolo, - 10 žlutých karet - zastavení činnosti na dvě soutěžní kola + pokuta 1 000,- Kč, - 13 a více žlutých karet - individuální projednání v disciplinární komisi. b) Tresty pro hráče, kteří startují se souhlasem ČAST za zahraniční kluby: - 4 žluté karty - pokuta 500,- Kč, - 7 žlutých karet - pokuta 1 000,- Kč, - 10 a více žlutých karet - individuální projednání v disciplinární komisi. c) Tresty pro družstvo (součet trestů z utkání družstev - trenérů, lavičky se členy družstva): - 7 žluté karty - pokuta 1 000,- Kč, - 10 žlutých karet - pokuta 1 500,- Kč, - 13 a více žlutých karet - individuální projednání v disciplinární komisi. Další ustanovení: - udělená červená nebo žlutá + červená karta se počítá za dvě žluté, 97

7 - jedná-li se o hráče a současně trenéra, počítají se mu karty ze hry jako hráči, karty z funkce trenéra (došlo- li k přestupku při utkání družstev) se počítají jeho družstvu, - ze čtyřhry se počítá karta tomu závodníkovi, který její udělení zavinil, - udělení karty (karet) v jednom termínu (sobota + neděle) bude vyhodnocováno souhrnně, pro příští termín. 5. Platnost, evidence, oznamování a kontrola trestů a) Trest zastavení činnosti hráče se uděluje na všechny soutěže družstev i jednotlivců v určeném termínu (období), který bude oznámen jeho družstvu a KSST. Předehrávání či odklad nemá vliv na platnost trestu, posuzuje se jako by bylo hráno v úředním termínu. b) Svoji evidenci si vede každé družstvo, informativní přehled bude na internetu. c) Případné zastavení činnosti nebo pokuta hráči i družstvu bude oznámena doporučeným dopisem na adresu organizačního pracovníka družstva. d) Bude-li udělena pokuta hráči či družstvu, zašle oddíl (v případě trestu podle bodu 4b) hráč) doklad o úhradě pokuty (příp. jeho fotokopii) v termínu a na adresu uvedenou při udělování pokuty. e) Nastoupil-li hráč k utkání v termínu, kdy má zastavenou činnost, bude toto utkání kontumováno (Soutěžní řád čl g)). f) Nebude-li splněn bod d) do stanoveného termínu, bude hráči zastavena činnost. Stejný postup platí při udělení pokuty některému družstvu. g) Hráčům i družstvům se nasčítávají udělené karty od začátku soutěžní sezóny (VIII. měsíc). Ukončením sezóny (VI. měsíc) se součet karet ruší. 6. Disciplinární orgány, rozsah platnosti směrnice V soutěžích celostátně řízených a schvalovaných STK ČAST provádí evidenci a výkon trestních opatření za tím účelem sestavená přestupková subkomise, která podléhá KR ČAST. Tresty pro hráče, hrající extraligu mužů, jsou v kompetenci APK. Odvolání proti jejímu rozhodnutí je možno podávat podle ustanovení Soutěžního řádu k VV ČAST. O zavedení v platnost této směrnice v krajích a regionech (okresech) rozhodnou KSST a RSST (OSST) podle místních podmínek. 98

8 Příloha č. 6 Směrnice ČAST č. 1/ Ke stanovení odměn a náhrad pro rozhodčí v jednorázových a dlouhodobých soutěžích a požadavky na jejich kvalifikaci (schválena VV ČAST dne ) A. Odměny pro vrchní rozhodčí, jejich zástupce, rozhodčí u stolu a pomocné rozhodčí Vrchní rozhodčí, jeho zástupce, rozhodčí u stolu a pomocní rozhodčí mají, v souvislosti s výkonem své činnosti, podle stupně a doby trvání soutěže, nárok na minimální odměny v soutěžích v jednorázovém uspořádání v této výši: skutečná doba trvání soutěže v jednom hracím dni mezinárodní soutěže celostátní soutěže skutečná doba trvání soutěže v jednom hracím dni krajské soutěže okresní soutěže do 5 hodin 20,- CHF 1) 230,- Kč do 6 hodin 60,- Kč 40,- Kč 5-10 hodin 20,- CHF 1) 270,- Kč 6-12 hodin 100,- Kč 80,- Kč nad 10 hodin 20,- CHF 1) 310,- Kč nad 12 hodin 140,- Kč 120,- Kč 1) Vypláceno v Kč po přepočtu v aktuálním kurzu. B. Náhrady pro vrchní rozhodčí a jejich zástupce v soutěžích v jednorázovém uspořádání Vrchní rozhodčí a jeho zástupci mají, kromě odměn uvedených v ustanovení části A této směrnice, nárok na příplatky ve formě náhrad za činnosti vykonávané v přípravě, průběhu a po skončení soutěže: a) zpracování podrobného časového plánu - programu (mezinárodní soutěže, M-ČR jednotlivců apod.) 250,- K č b) zpracování rámcového časového plánu (M-ČR družstev, KT, BTM, turnaje kategorie A, PON apod.) 50,- K č c) vylosování jednotlivého stupně soutěže 20,- K č d) zpracování výsledků a zprávy o průběhu soutěže 100,- K č. Poznámka: 1. Náhrady podle bodů a), b) a d) lze poskytnout pouze vrchnímu rozhodčímu. Zástupcům vrchního rozhodčího patří odměny podle bodu c). 2. Je-li soutěž hrána kombinovaným způsobem, posuzuje se z pohledu přiznání náhrad za losování jednotlivých stupňů jako samostatných soutěží. 3. Uskuteční-li se losování den nebo více před vlastním zahájením soutěže, náleží vrchnímu rozhodčímu a zástupcům též odměny podle ustanovení části A této směrnice. C. Odměny pro vrchní rozhodčí a rozhodčí u stolu v soutěžích v dlouhodobém uspořádání Vrchní rozhodčí a rozhodčí u stolu mají při utkání v soutěžích v dlouhodobém uspořádání nárok na odměnu v této výši: 1. Vrchní rozhodčí utkání (bez ohledu na dobu trvání utkání) a) mezinárodní soutěže (Superliga, Liga evropských mistrů, Pohár ETTU, EL, Intercup) 350,- Kč b) mistrovská utkání soutěží řízených ČAST nebo APK: - extraliga 250,- K č - I. liga 200,- K č - II. a III. liga 150,- K č c) mistrovská utkání soutěží řízených KSST 100,- K č d) mistrovská utkání soutěží řízených OSST 80,- K č 2. Rozhodčí u stolu a) mezinárodní soutěže (Superliga, Liga evropských mistrů, Pohár ETTU, EL, Intercup) 180,- Kč b) mistrovská utkání soutěží řízených ČAST nebo APK: - extraliga 120,- K č - I. liga 100,- K č - II. a III. liga 80,- K č c) mistrovská utkání soutěží řízených KSST 50,- K č d) mistrovská utkání soutěží řízených OSST 40,- K č 99

9 D. Požadavky minimální kvalifikace rozhodčích v soutěžích v dlouhodobém uspořádání Vrchní rozhodčí a rozhodčí u stolu musí mít platnou licenci rozhodčího stolního tenisu a pro jednotlivé soutěže splňovat: 1. Vrchní rozhodčí utkání a) mezinárodní soutěže (Superliga, Liga evropských mistrů, Pohár ETTU, EL, Intercup) M/A b) mistrovská utkání soutěží řízených ČAST nebo APK: - extraliga A - I. liga A - II. a III. liga B c) mistrovská utkání soutěží řízených KSST C d) mistrovská utkání soutěží řízených OSST C 2. Rozhodčí u stolu a) mezinárodní soutěže (Superliga, Liga evropských mistrů, Pohár ETTU, EL, Intercup) A b) mistrovská utkání soutěží řízených ČAST nebo APK: - extraliga B - I., II. a III. liga C c) mistrovská utkání soutěží řízených KSST bez k valifikace (nad 18 let) d) mistrovská utkání soutěží řízených OSST bez kvalifikace (nad 18 let) E. Společná ustanovení 1. Náhrady lze poskytnout jen rozhodčím, kteří mají příslušnou kvalifikaci, platnou licenci rozhodčího stolního tenisu, odpovídající ustanovením odstavce D této směrnice a vykonávají funkci v předepsaném úboru (tmavomodré sako, bílá či modrá košile, kravata (ITTF, ETTU, ČAST), šedé kalhoty nebo sukně, sportovní obuv) a s odznakem rozhodčího ČAST. 2. Řídí-li rozhodčí v rámci jedné akce více soutěží různých stupňů (dvojutkání v jedné hrací místnosti se shodným začátkem), přísluší mu odměna za každé utkání samostatně. Řídí-li rozhodčí během dne více po sobě jdoucích utkání dlouhodobých soutěží, náleží mu odměna za každé utkání také samostatně. Odměna přísluší rozhodčím i v případě, že se utkání neuskutečnilo (např. nedostavení se družstva). 3. Rozhodčím v utkáních kvalifikace či soutěží o postup do vyšší třídy mistrovských soutěží přísluší odměna podle té mistrovské soutěže, pro kterou je kvalifikace vypsána. 4. Za mezinárodní akci se považuje pouze ta akce, která je jako mezinárodní schválena ČAST a pokud se jí aktivně zúčastní alespoň jeden zahraniční účastník. 5. Při řízení přátelských a přípravných utkání (turnajů) se stanoví odměna rozhodčím ve výši 50% částky stanovené pro mistrovská utkání příslušného družstva pořádajícího oddílu. 6. Dobou činnosti rozhodčího u stolu se rozumí nejen doba, po kterou rozhoduje, ale celá doba, po kterou je podle dispozic vrchního rozhodčího přítomen v hrací místnosti. 7. Ostatním členům sboru rozhodčích (zapisovatel, hlasatel apod.) přísluší odměna jako rozhodčímu u stolu. 8. V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího přísluší odměna rozhodčímu, který soutěž řídil. Pokud rozhodčí nesplňuje předepsanou kvalifikaci, přísluší mu odměna podle této směrnice snížená o 25%. 9. Odměny rozhodčím vyplácí pořadatel zásadně po skončení utkání či turnaje. 10. Zdanění příjmu z odměn rozhodčím podléhá zásadám stanoveným obecně závaznými právními předpisy. 11. Kromě uvedených odměn přísluší rozhodčím při všech dlouhodobých soutěžích družstev i při jednorázových soutěžích též náhrada cestovních výdajů podle platných směrnic. 12. Pokud pořadatel nezabezpečí rozhodčím stravování, náleží jim stravné podle platných směrnic. 13. Tato směrnice upravuje výši odměn a náhrad pro rozhodčí v soutěžích řízených ČAST a pořádaných na území ČR. 100

10 VZORY A. Všeobecná ustanovení Vzor č. 1 Rozpis mistrovské soutěže jednotlivců Plzeňský krajský svaz stolního tenisu v y p i s u j e přebor Plzeňského kraje ve stolním tenisu pro muže a ženy pro rok Pořadatel: Z rozhodnutí krajského svazu pověřena uspořádáním TJ Slovan Plzeň. 2. Datum uspořádání: října Místo konání: Plzeň, tělocvična TJ Slovan,... (adresa). 4. Ředitelství soutěže: ředitel... zástupce ředitele... vrchní rozhodčí... zástupce vrchního rozhodčího... zapisovatel... hlasatel... technický pracovník... hlavní pořadatel... zdravotník Přihlášky: Jmenovité přihlášky zašlou oddíly (kluby) stolního tenisu nejpozději do 18. října 2002 na adresu Plzeňského krajského svazu stolního tenisu. 6. Losování: 25. října 2002 ve 20 hodin v hrací místnosti. Losování bude provedeno podle čl SŘ. 7. Ubytování: Zajistí pořadatel na základě přihlášky k ubytování zaslané současně s přihláškou. 8. Stravování: Je zajištěno v místě konání přeboru. 9. Úhrada nákladů: Krajský svaz stolního tenisu hradí náklady na technicko-organizační zajištění přeboru. Účastníci startují na náklady vysílající složky, příp. na náklady vlastní. 10. Informační služba: V sekretariátě TJ Slovan Plzeň,... (adresa) od 14 hodin dne 25. října B. Technická a ostatní ustanovení 11. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu a tohoto rozpisu. Míčky značky Double Happiness. 12. Soutěže: a) dvouhra mužů b) čtyřhra mužů c) dvouhra žen d) čtyřhra žen e) smíšená čtyřhra 13. Systém: Dvouhry - kombinovaný systém, I. stupeň ve skupinách na tři vítězné sady z pěti (postup 2), II. stupeň vylučovací systém na čtyři vítězné sady ze sedmi. 101

11 Čtyřhry - vylučovací systém na tři vítězné sady z pěti. 14. Účastníci: a) Závodníci nominovaní KSST - muži:... - ženy:... b) Závodníci nominovaní OSST podle stanoveného klíče. 15. Podmínky: Přeboru se mohou zúčastnit řádně nominovaní a přihlášení závodníci, kteří se při prezentaci prokáží registračním průkazem (závodníci startující za zahraniční kluby potvrzením o pozastavení registrace a občanským průkazem. Soutěže se mohou zúčastnit pouze závodníci - občané ČR. Závodník je povinen se prezentovat v době určené tímto rozpisem. Pokud se závodník v této době nedostaví k prezentaci nebo se prokáže neplatným registračním průkazem, zařadí vrchní rozhodčí do soutěže náhradníka. 16. Časový pořad: ,00-19,30 hod. prezentace ú častníků, kontrola dokladů 20,00 hod. losování ,30 hod. zahájení nástupem účastníků, předpokládané ukončení 1. dne soutěže v 21,00 hod ,30 hod. pokračování přeboru, předpokládané ukončení ve 12,45 hod. 13,00 hod. vyhlášení vítězů 17. Rozhodčí: Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí 18. Tituly, ceny, postup: Vítězové jednotlivých disciplín získávají titul Přeborník Plzeňského kraje ve stolním tenisu pro rok 2002 a obdrží diplom. Vítězové dvouher a další nominovaní závodníci postupují na Mistrovství ČR mužů a žen. 19. Přeborníci kraje pro rok 2001: Dvouhra mužů:... Čtyřhra mužů:... Dvouhra žen:... Čtyřhra žen:... Smíšená čtyřhry:... V Plzni předseda KSST sekretář KSST 102

12 Vzor č. 2 Rozpis mistrovské soutěže družstev Okresní svaz stolního tenisu Rakovník v y p i s u j e Mistrovské soutěže mužů a žen, dorostu, staršího a mladšího žactva ve stolním tenisu pro období A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží: Soutěže řídí Výkonný výbor okresního svazu stolního tenisu prostřednictvím své sportovně technické komise. 2. Pořadatel: Pořadatelem jednotlivých utkání budou oddíly (kluby), jejichž družstva budou v rozlosování uvedena pro příslušné utkání na prvním místě. 3. Termíny soutěže: 11. října 2002 až 7. března Podrobný časový pořad bude uveden v rozlosování jednotlivých soutěží. 4. Místo: Hraje se v hracích místnostech zúčastněných družstev podle rozlosování. 5. Přihlášky: Oddíly (kluby) zašlou přihlášky svých družstev dospělých i mládeže nejpozději do 9. září 2002 na adresu Okresního svazu stolního tenisu Rakovník. Současně nahlásí značku míčků s nimiž budou hrána utkání na jejich stolech. Seznam míčků používaných jednotlivými družstvy zveřejní OSST ve Zprávách před zahájením soutěže. 6. Losování: 18. září 2002 v 18 hodin na sekretariátu OV ČSTV...(adresa) 7. Úhrada nákladů: Družstva se zúčastňují na vlastní náklady. B. Technická a ostatní ustanovení: 8. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu. 9. Soutěžní třídy: Mistrovské soutěže dospělých i mládeže v okrese se hrají vždy v jedné třídě. Počet oddělení bude stanoven podle počtu přihlášek při losování, a to s přihlédnutím k územnímu členění okresu. 10. Systém soutěže: V každém oddělení se hraje dlouhodobě, dvoukolově; podrobnosti budou uvedeny v rozlosování soutěží. Vítězná družstva jednotlivých oddělení v každé kategorii sehrají jednorázově jednokolově finále systémem každý s každým. Přebor mužů se hraje v čtyřčlenných družstvech podle čl soutěžního řádu, přebor žen, dorostenců, starších a mladších žáků v tříčlenných družstvech podle čl a přebory dorostenek, starších a mladších žákyň v dvoučlenných družstvech podle čl I. varianta. Utkání všech soutěží se hrají na plný počet zápasů. 11. Podmínky účasti: a) Mistrovských soutěží družstev se mohou zúčastnit družstva oddílů se sídlem v okrese, pokud nesoutěží ve vyšších třídách (v přeboru kraje nebo v ligových soutěžích). b) Oddíly (kluby) zašlou současně s přihláškami soupisky družstev ve dvojím vyhotovení, sestavené podle čl. 330 SŘ. c) Pro závodní období 2002/03 neplatí v okresních soutěžích ustanovení čl SŘ. 103

13 12. Rozhodčí: Vrchní rozhodčí deleguje komise rozhodčích okresního svazu, jména rozhodčích pro jednotlivá utkání budou uvedena v rozlosování soutěží. Rozhodčí ke stolům zajištuje pořádající oddíl. 13. Postupy a sestupy: Postupy a sestupy mezi přeborem kraje a přeborem okresu určuje postupový klíč stanovený krajským svazem. 14. Titul a ceny: Vítězná družstva v přeboru okresu získávají titul Přeborník okresu Rakovník ve stolním tenisu v soutěži družstev mužů (žen, dorostenců, dorostenke atd.) pro rok 2003, členové základu družstva a trenér obdrží diplom. 15. Přeborníci okresu 2003: muži... ženy... dorostenci... dorostenky... starší žáci... starší žákyně... mladší žáci... mladší žákyně... V Rakovníku dne 30. června 2002 Za VV okresního svazu stolního tenisu Rakovník předseda sekretá ř 104

14 Vzor č. 3 Rozpis veřejného turnaje jednotlivců kategorie A TJ Slavoj České Budějovice v y p i s u j e I. ročník turnaje o Velkou cenu Českých Budějovic A. Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: TJ Slavoj České Budějovice 2. Datum uspořádání: prosince Místo: Tělocvična TJ Slavoj České Budějovice... (adresa) 4. Ředitelství soutěže: ředitel... zástupce ředitele... vrchní rozhodčí... zástupce vrchního rozhodčího... jednatel... zapisovatel... hlasatel... technický pracovník... hlavní pořadatel... zdravotník Přihlášky: Jmenovité přihlášky do dvouher zašlou oddíly (kluby) stolního tenisu nejpozději do 11. prosince 2002 na adresu pořadatele; přihlášky do čtyřher se podávají na místě. 6. Vklady: Budou vybírány při prezentaci účastníků ve výši stanovené soutěžním řádem. 7. Losování: 13. prosince 2002 v 19 hodin v hrací místnosti turnaje. 8. Ubytování: Zajistí pořadatel na základě přihlášky k ubytování, zaslané nejpozději do 29. listopadu Informační služba: V místě konání turnaje od 8 hodin dne 14. prosince B. Technická a ostatní ustanovení: 10. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu. Hraje se podle pravidel a ustanovení pro mezinárodní soutěže, neboť turnaj je s mezinárodní účastí. 11. Míčky: Double Happiness 12. Soutěže hlavní: I. Dvouhra mužů II. Čtyřhra mužů III. Dvouhra žen IV. Čtyřhra žen V. Smíšená čtyřhra vedlejší: VI. Dvouhra mužů z Jihočeského kraje VII. Dvouhra žen z Jihočeského kraje 13. Systém soutěže: Hraje se systémem vylučovacím na tři vítězné sady z pěti, dvouhry hlavní soutěže se hrají od semifinále na čtyři vítězné sady ze sedmi. 105

15 14. Podmínky účasti: Turnaje se mohou zúčastnit závodníci a závodnice z celé ČR a pozvaných zahraničních klubů. Účastníci z ČR se musí prokázat platným registračním průkazem, čeští závodníci startující za zahraniční kluby potvrzením o pozastavení registrace (zelenou kartou). 15. Časový pořad: ,00-10,45 hod. - prezentace a kontrola doklad ů 11,00 hod. - zahájení nástupem ,00 hod. - pokračování soutěží Soutěže se hrají podle podrobného časového plánu. 16. Rozhodčí: Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí. 17. Ceny: Vítěz hlavní soutěže ve dvouhře mužů obdrží putovní Velkou cenu Českých Budějovic, všichni vítězové jednotlivých soutěží a účastníci umístění na dalších místech obdrží věcné ceny (v počtech podle soutěžního řádu). 18. Upozornění: Případné připomínky pořadatele a povinná doložka Tento turnaj byl schválen jako turnaj kategorie A. Rozpis turnaje schválila STK ČAST dne 22. října V Českých Budějovicích dne 7. listopadu Za TJ Slavoj České Budějovice předseda TJ p ředseda oddílu stolního tenisu 106

16 Vzor č. 4 Přihláška Název soutěže:... Místo:... Datum:... PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE Přihlašuje tyto závodníky (v pořadí podle jejich výkonnosti): Jméno a příjmení Datum Soutěžní disciplína narození 1) Umístění na žebříčku Současně žádáme o zajištění... noclehů (... muži,...ženy) na dobu od... do... 1) pouze u přihlášek do soutěží věkových kategorií mládeže... razítko TJ (klubu) - podpis 107

17 Vzor č. 5 Žádost o schválení přechodu družstva ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ PŘECHODU DRUŽSTVA (podle Soutěžního řádu stolního tenisu čl ) V Brně Oddíl stolního tenisu TJ Start Brno a oddíl stolního tenisu TJ Tatran Královo Pole žádají o schválení přechodu C družstva mužů TJ Start Brno, které má v závodním období právo startu ve II. lize stolního tenisu do oddílu stolního tenisu TJ Tatran Královo Pole. Souhlas TJ a oddílů stolního tenisu (uveďte datum, jméno, razítko a podpis) TJ Start Brno TJ Tatran Královo Pole oddíl stolního tenisu TJ Start Brno oddíl stolního tenisu TJ Tatran Královo Pole 108

18 Vzor č. 6 Žádost o převod místa v soutěžní třídě ŽÁDOST O PŘEVOD MÍSTA V SOUTĚŽNÍ TŘÍDĚ (podle Soutěžního řádu stolního tenisu čl ) V Brně Oddíl stolního tenisu TJ Start Brno, jehož C družstvo mužů má v závodním období právo startu ve II. lize stolního tenisu žádá o převedení tohoto místa v soutěži do oddílu stolního tenisu TJ Tatran Královo Pole TJ Tatran má své A družstvo v I. lize, proto bude jeho družstvo ve II. lize označeno jako B. Souhlas TJ a oddílů stolního tenisu (uveďte datum, jméno, razítko a podpis) TJ Start Brno TJ Tatran Královo Pole oddíl stolního tenisu TJ Start Brno oddíl stolního tenisu TJ Tatran Královo Pole 109

19 POMŮCKY Pomůcka č. 1 Hrací plány pro systém vylučovací a) Hrací plán se zpracovává vždy na počet míst rovnající se mocnině dvou, tedy 4, 8, 16, 32, 64, 128 atd. b) Pro daný počet účastníků se použije hrací plán pro nejblíže vyšší mocninu dvou, tj. pro počet účastníků hrací plán 5 až až až až až c) Hrací plán se upraví na skutečný počet účastníků tím, že se v něm vyznačí volná místa ( bye ). d) Pro určení, která místa hracího plánu mají být volná, se použije tabulky pro určení volných míst : V tabulce je vždy v prvním sloupci počet účastníků (od 4 do 128), ve druhém sloupci údaj pro stanovení volného místa ve vztahu k danému počtu účastníků. Postupuje se pak tak, že se do hracího plánu vyznačí volné místo, uvedené u příslušného skutečného počtu účastníků a dále volná místa uvedená u všech počtů účastníků vyšších než je skutečný počet (až po nejblíže vyšší mocninu dvou). Příklady: a) Počet účastníků je 23, použije se tedy hrací plán na 32. Volná místa jsou 6 (tj. číslo volného místa uvedeného u počtu 23) a dále 7, 26, 23, 10, 15, 18, 31 a 2 (tj. čísla volných míst uvedená u počtů 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31). b) Počet účastníků je 103, tedy hrací plán na 128. Volná místa jsou 26, 23, 106, 87, 42, 55, 74, 119, 10, 15, 114, 79, 50, 47, 82, 111, 18, 31, 98, 95, 34, 63, 66, 127 a 2. Poznámka: Stejným způsobem se připravuje Kolo vítězů hracího plánu pro systém vylučovací na dvě porážky. 110

20 Tabulka pro určení volných míst počet účastníků volná místa počet účastníků volná místa počet účastníků volná místa

21 Pomůcka č. 2 Hrací plán pro systém skupinový (pro 6 účastníků) Název soutěže:... Místo:... Datum:... Skupina č v í t ě z s t v í n e r o z h o d n ě p o r á ž k y s k o r e b o d y p o ř a d í 1. x 2. x 3. x 4. x 5. x 6. x... vrchní rozhod čí 112

22 Pomůcka č. 3 Soutěžní tabulky (Bergerovy) pro systém skupinový každý s každým Pro 3 a 4 účastníky: I. kolo II. kolo III. kolo Pro 5 a 6 účastníků: I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo V. kolo Pro 7 a 8 účastníků: I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo V. kolo VI. kolo VII. kolo Pro 9 a 10 účastníků: I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo V. kolo VI. kolo VII. kolo VIII. kolo IX. kolo Pro 11 a 12 účastníků: I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo V. kolo VI. kolo VII. kolo VIII. kolo IX. kolo X. kolo XI. kolo

23 Pro 13 a 14 účastníků: I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo V. kolo VI. kolo VII. kolo VIII. kolo IX. kolo X. kolo XI. kolo XII. kolo XIII. kolo Pro 15 a 16 účastníků: I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo V. kolo VI. kolo VII. kolo VIII. kolo IX. kolo X. kolo XI. kolo XII. kolo XIII. kolo XIV. kolo XV. kolo Poznámka: Při lichém počtu účastníků se použije tabulka tak, že hráč (družstvo), které má hrát s nejvyšším sudým číslem, má volno. 114

24 Pomůcka č. 4 Hrací plány pro systém na dvě porážky Písmena v tabulkách označují v kole vítězů účastníka, poraženého v příslušném utkání. Ten pak sestupuje do kola poražených na místo označené stejným písmenem. Hrací plány kola vítězů se připravují na losovaný počet účastníků pomocí tabulky pro určování volných míst, která je uvedena jako Pomůcka č. 1 (hrací plány pro systém vylučovací). REJSTŘÍK Upozornění: Čísla u jednotlivých hesel znamenají články, nikoliv stránky. 115

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 1. Úvodní

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE STANOVENÍ NÁHRAD PRO ROZHODČÍ V JEDNORÁZOVÝCH A DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH A POŽADAVKY NA JEJICH KVALIFIKACI

SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE STANOVENÍ NÁHRAD PRO ROZHODČÍ V JEDNORÁZOVÝCH A DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH A POŽADAVKY NA JEJICH KVALIFIKACI ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cstv.cz fax: +420 220 513 597 SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 Krajský svaz stolního tenisu Olomouc v y p i s u j e SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 1. Řízení soutěže Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím STK. 2. Pořadatel Pořadatelem utkání budou oddíly

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 16.6.2012 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III.

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně.

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně. Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje vypisuje pro soutěžní ročník 2014/2015 dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů a žen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 9. dubna 2014 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání je

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ==========================================

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== Výkonný výbor kuželek REGION BRUNTÁL, 792 01 BRUNTÁL R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== 1/

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 8. dubna 2015 VV ČKA ve spolupráci s VV SKoZ připravuje pro kategorii mužů zavedení společné česko-slovenské Interligy. Tato soutěž by měla začít od soutěžního ročníku

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku

Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku 1. Základní ustanovení 1.1 Druh soutěže Liga Martiny Beyerové je celostátní dlouhodobá soutěž

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS Číslo směrnice: 22/2013 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 18. září 2013 Účinnost od:

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2011-2012 (platí od 1.9.2011 do 31.8.2012) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2011/2012: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku DOPLŇKY A ÚPRAVY PRAVIDEL ISU platné pro ČKS Platnost od 1. 9. 2015 1 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Vrcholným

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

S o u t ě ž n í. ř á d

S o u t ě ž n í. ř á d Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS S o u t ě ž n í ř á d soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2015 A. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Východočeské

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015 www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení 1.Řídící orgán STK ČTS Ing.Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7 Tel.:222333418 m.777922395 e- mail:leos.fiala

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

1 Výkonnostní listiny rozhodčích, mezinárodní rozhodčí

1 Výkonnostní listiny rozhodčích, mezinárodní rozhodčí Český volejbalový svaz komise rozhodčích Kritéria hodnocení rozhodčích a mezinárodních rozhodčích výkonnostních listin ČVS ÚVOD Tato kritéria řídí hodnocení rozhodčích, stanovují postup a podmínky zařazení

Více

P R O P O Z I C E. otevřeného krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 16. března 2011

P R O P O Z I C E. otevřeného krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 16. března 2011 P R O P O Z I C E otevřeného krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ chlapci Mladá Boleslav 16. března 2011 1 A.Všeobecná ustanovení 1.Pořadatel: SPŠ Mladá Boleslav, OR AŠSK Mladá Boleslav

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád basketbalu Přestupní řád Čl. I. Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušností - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů) k

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky Coca-Cola Cup 2015/2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Cup Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services, n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Zimní halové poháry mládeže Z H P 2011. v národní házené P R O P O Z I C E

Zimní halové poháry mládeže Z H P 2011. v národní házené P R O P O Z I C E Svaz národní házené K O M I S E M L Á D E Ž E V V S N H Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6; Tel/fax 220 513 274, Tel 233 017 441, GSM brána 603 646 441 IČO: 005 39 929 E-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU ČLÁNEK I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zřizovatelem sportovního klub OCRA JUNIOR KLUB (dále jen sportovní klub) je spolek Obstacle Racing Association CZ z.s. se sídlem v Kladně, Vašíčkova

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více