BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ"

Transkript

1 BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2013 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská Brno

2 Úvod V roce 2013 jsme podobně jako v roce 2012 sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze kterých je v současnosti odebírána pitná voda nebo slouží jako její záložní zdroj. byl klimaticky dosti podobný roku 2012, tedy teplý a suchý a dal se rovněž předpokládat větší rozvoj fytoplanktonu a zvláště masového sinicového květu. Na rozdíl od předchozího roku došlo v červnu k povodňové situaci a naopak letní měsíce byly ještě sušší a teplejší. Katastrofický scénář se však naštěstí nevyplnil a rok 2013 se po vegetační stránce a podle rozvoje sinic poměrně podobal roku předchozímu. Přesto došlo vlivem klimatických podmínek u některých nádrží ke zhoršení. V této zprávě jsem opět použil zařazování fytoplanktonu v průběhu vegetační sezóny do tzv. funkčních skupin (Reynolds, Pádisák, Naselli aj.). Funkční skupiny pro jednotlivé měsíce jsou uvedeny v přehledné tabulce v textu, zabývajícím se jednotlivými nádržemi. Vysvětlivky pro jednotlivé funkční skupiny: A B C D P SI Y X2 X3 F J HI H2 U Lo M Q rozsivky čistých, míchaných vod hlavně rod Cyclotella, centrické rozsivky mezotrofních nádrží rodu Aulacoseira a Cyclotella, rozsivky míchaných a eutrofních nádrží, zde zvláště Asterionella formosa, rozsivky eu- a hypertrofních, silně promíchaných nádrží, řasy eutrofních epilimnií zde hlavně Fragilaria crotonensis, Aulacoseira granulata a rod Staurastrum, sinice tenkých vláken ze silně promíchávaných vrstev hlavně Pseudanabaena, Limnothrix a Planktothrix aghardii, velké jezerní skrytěnky, rodu Cryptomonas, malí bičíkovci Rhodomonas sp., Chrysochromulina sp., drobné řasy i bičíkovci zde hlavně rod Chrysococcus, zelené kokální koloniální řasy čistých epilimnií, zelené kokální řasy nádrží silně obohacených živinami, dusík fixující vláknité sinice, zvláště rod Anabaena a Aphanizomenon, dusík fixující vláknité sinice mezotrofních vod, např. Anabaena lemmermanii, koloniální zlativky zde rod Uroglena, letní a podzimní epilimnia mezotrofních nádrží zde hlavně Woronichinia naegeliana, zde společenstva sinic rodu Microcystis, společenstva zelenivek dystrofních vod s humnovými látkami zde rod Vacuolaria. Popis jednotlivých nádrží Ludkovice Průhlednost v roce 2013 se podobala předchozímu roku, přesto však byla zvláště na podzim, poněkud vyšší. Pohybovala se mezi jedním a jedním a půl metrem. Jarnímu ludkovickému fytoplanktonu dominovaly centrické rozsivky a skrytěnka Cryptomonas reflexa. Koncem května byla hlavní složkou biomasy velká centrická rozsivka

3 Cyclotella balatonis a zelené kokální řasy rodu Oocystis. Koncem června se již prosadily rozmanité zelené kokální řasy (např. Planktosphaeria gelatinosa). Na přelomu července a srpna byl v biomase fytoplanktonu mimo zelené kokální řasy významněji zaznamenán slabší výskyt planktonních sinic hlavně Woronichinia naegeliana. V srpnu se vyvinul silnější vodní květ, tvořený hlavně druhem Aphanizomenon yezonense. V září a v říjnu ovládal fytoplankton vodní květ druhu Woronichinia naegeliana. Podobně jako v roce předcházejícím je možno konstatovat typickou eutrofii, varovný je poměrně dlouhodobý dominantní výskyt sinic ve druhé polovině léta a v první polovině podzimu. společenstvo Y J J HI M M Lo společenstvo Y, D B F Lo, J HI Lo Lo Bojkovice Průhlednost v roce 2013 nevybočovala z průměrných hodnot a nelišila se příliš ani od průběhu průhlednosti v roce V květnu i v červnu biomase fytoplanktonu dominovala velká centrická rozsivka Cyclotella balatonis z funkční skupiny B. Počátkem července se prosadily zelené kokální i bičíkaté řasy, např. druhy Planktosphaeria gelatinosa a Phacotus lenticularis. Zelené řasy byly dominantou fytoplanktonu také na konci července (Phacotus lenticularis, Dactylosphaerium juristi). V srpnu v biomase převládly velké zlativky rodu Mallomonas, které se vyskytovaly v nevelkém počtu buněk na mililitr. V září se přidala například vláknitá centrická rozsivka Aulacoseira granuláty a skrytěnka Cryptomonas reflexa. Nádrž v tomto roce, podobně jako v roce předcházejícím, odpovídala horší mezotrofii a nelišila se příliš od předchozího období. společenstvo X2 F F Y, Lo E Y, Lo P společenstvo B B F E Y, P

4 Dactylosphaerium jurisii jedna z dominant fytoplanktonu v nádrži Bojkovice v červenci Koryčany Průhlednost v tomto roce charakterizovala absence výraznějšího stadia clear water a nízké hodnoty zvláště v červenci. Jinak byla přibližně stejná jako v roce Fytoplankton nádrže Koryčany jsme poprvé zkoumali v květnu, kdy byla zjištěna dominance velké centrické rozsivky Cyclotella balatonis, v červnu se v biomase prosadila keříčkovitá koloniální zlativka Dinobryon divergens a koncem července vláknitá, vzdušný dusík fixující sinice Anabaena lemmermanii. V srpnu opět dominovaly při velmi nízké biomase centrické rozsivky rodu Cyclotella. Koncem září nádrži převažoval slabší vodní květ, tvořený druhem Woronichinia naegeliana a doplněný skrytěnkami Rhodomonas minuta a Cryptomonas reflexa. Nádrž si v tomto roce zachovala i přes nízkou průhlednost svůj mezotrofní charakter. společenstvo B E H2 B Y, X2, Lo

5 Obr. Dinobryon divergens dominovala v Koryčanech v roce 2013 v červnu Sledování zooplanktonu bylo v roce 2013 prováděno v červenci a poprvé v září (v předchozích letech to byl vždy duben a červenec). Biomasa dobře vyvinuta v obou sledovaných měsících; v létě výraznější (cca 4 g/m 3 ). Červenec byl charakteristický vysokou druhovou diverzitou: velké množství dospělých vznášivek Eudiaptomus gracilis; velké dafnie (D. cucculata, D. galeata); drobné buchanky (Thermocyclops oithonoides, Thermocyclops crassus); perloočky Diaphanosoma brachyurum, Bosmina coregoni + vířníci; okrajově dravé druhy Chaoborus flavicans a Leptodora kindtii. V září vznášivky téměř zmizely; v silném vodním květu sinic se prosadily zejména perloočky Bosmina coregoni + Diaphanosoma brachyurum. Fryšták Průhlednost se v roce 2013 vyznačovala absencí vyšších hodnot v období clear water a naopak poněkud vyššími hodnotami v období vrcholící vegetační sezóny. V dubnovém fytoplanktonu dominovaly rozmanité centrické rozsivky a skrytěnka Cryptomonas reflexa. Počátkem června bylo složení fytoplanktonu podobné, v průběhu měsíce se však prosadily rozmanité zelené kokální řasy, např. druh Coelastrum microporum. Na přelomu července a srpna byl vytvořen silný vodní květ, tvořený hlavně rodem Microcystis a druhem Aphanizomenon issatchenkoi. Do konce září byly potom hlavní součástí biomasy velké obrněnky Ceratium furcoides a C. hirundinella. Nádrž v tomto roce odpovídala silné eutrofii až hypertrofii. společenstvo D, Y D, J M, HI L M L M

6 Obr. Na přelomu července a srpna vytvořila v nádrži silný vodní květ sinice rodu Microcystis Slušovice Průhlednost v roce 2013 byla podobně jako v roce 2012 nadprůměrná, k jejímu neobvyklému zvýšení došlo rovněž přibližně na konci července. Koncem dubna se prosadila drobná skrytěnka Rhodomonas minuta spolu s drobounkými centrickými rozsivkami a jednobuněčnými zlativkami rodu Chrysococcus. V květnu v biomase koexistovala Rhodomonas minuta se zlativkou Dinobryon divergens, současně byla zjištěna nejvyšší koncentrace chlorofylu-a v tomto roce. V červnu došlo k opětovnému prosazení skrytěnek různých velikostí, (Cryptomonas reflexa, Rhodomonas minuta) spolu se zelenými kokálními řasami. Na konci července opět dominovala zlativka Dinobryon divergens a objevily se první sinice rodu Microcystis. V srpnu se vytvořil velmi slabý vodní květ, dominovala Microcystis aeruginosa, která spolu skrytěnkou Rhodomonas minuta ovládla biomasu fytoplanktonu také v září. V říjnu při nepatrné biomase převažovaly skrytěnky obou společenstev (Y,X2). Podle biomasy fytoplanktonu a průhlednosti se nádrž podobně jako v roce 2013 přiblížila oligotrofii, znepokojivý je však pozdně letní rozvoj sinice Microcystis aeruginosa. společenstvo Y C HI HI E,Lo Y, Lo, X P společenstvo X2, X3 X2, E Y, X2, F E, M M M, X2 Y, X2

7 Biomasa zooplanktonu dobře vyvinuta od dubna do července, zbytek sledovaného období minimální. Duben je charakteristický převahou dravých larev Chaoborus flavicans. V květnu se v silném vegetačním zákalu zlativek prosadily hlavně vznášivky Eudiaptomus gracilis a perloočky Daphnia galeata. Tyto dva dominantní druhy se udržují přibližně na stejné úrovni až do konce července (velcí filtrátoři hlavně v červnu "clear water"). Od srpna zooplankton velmi chudý, z větších druhů pouze dafnie a drobné buchanky. V říjnu se objevuje Cyclops vicinus Zajímavost: Od dubna do července rozvinutá populace Chaoborus flavicans (v dubnu tvoří 100 % biomasy zooplanktonu). Loni podobná situace, ale později (červen září). Znojmo Průhlednost vody byla v tomto roce nízká v červnu a červenci, při silném rozvoji rozsivek a naopak výrazně vyšší na podzim. Po jarním rozvoji cykloteloidních rozsivek a skrytěnek se v biomase fytoplanktonu prosadila vláknitá rozsivka Aulacoseira granulata a zelení bičíkovci. V červenci vytvořila silný vegetační zákal penátní rozsivka Fragilaria crotonensis a v srpnu se nečekaně prosadil slabší vodní květ, tvořený sinicemi Aphanizomenon flos aquae a Microcystis aeruginosa. V září došlo k poklesu koncentrace chlorofylu-a a opětovnému, ale slabšímu rozvoji rozsivky Fragilaria crotonensis. V říjnu dominovaly skrytěnky. Nádrž v tomto roce odpovídala zvláště díky silnému rozsivkovému zákalu eutrofii, ne zcela zvyklý byl srpnový slabší rozvoj sinic. společenstvo D, X2, X3 Y P, Y J, P J P Y společenstvo D, Y, X2 D P, X2 P HI, M P Y, X2 Biomasa zooplanktonu slabá po celou sezónu, v létě nestanovitelná (neoddělitelně spojena s biomasou fytoplanktonu). Stadium clear water nevýrazné. Jaro na zooplankton chudé; dominantně vířníci, ojediněle drobné druhy perlooček (Chydorus, Bosmina longirostris, Macrothrix) + copepoditová stadia buchanky Thermocyclops crassus. V červenci spektrum doplňuje drobná perloočka Ceriodaphnia quadrangula. K plnému rozvoji druhově pestrého zooplanktonu dochází až v srpnu: filtrující perloočky Daphnia galeata, Daphnia cucullata, Diaphanosoma brachyurum, menší Bosmina coregoni, dospělci buchanek Thermocyclops crassus a Mesocyclops leucartii. Od září ústup většího zooplanktonu (přetrvávají pouze drobné Diaphanosoma, Daphnia a Bosmina), v popředí znovu vířníci. Zajímavost: nález populace Macrothrix hirsuticornis (květen; řídce); stejně jako loni znovu potvrzen výskyt Eucyclops serrulatus (říjen; ojediněle).

8 Karolinka Průhlednost byla v tomto roce velmi nízká v první částí vegetační sezóny, kdy docházelo k intenzivním srážkám, v období vrcholícího léta byla podobná předcházejícím letům, silný pokles jsme zaznamenali na počátku září. V dubnu a v květnu se v biomase fytoplanktonu prosadila skrytěnka Rhodomonas minuta spolu s drobnými zlativkami Chrysococcus sp. a Kephyriopsis entzii. V červnu fytoplankton ovládla koloniální zlativka Dinobryon divergens. Na konci července byly hlavní složkou fytoplanktonu sinice rodu Microcystis spolu s drobnou jednobuněčnou řasou rodu Stichococcus, která je počítána mezi eukaryontní fytoplankton. Koncem srpna byla dominantou fytoplanktonu skrytěnka Cryptomonas reflexa. Tato skrytěnka spolu s obrněnkou Ceratium hirundinella dominovala také v září a posléze v říjnu, kdy se k ní přidaly drobné rozsivky rodu Cyclotella ze skupiny A a další skrytěnka Rhodomonas minuta. Koncentrací chlorofylu-a i množstvím biomasy byla nádrž blízká oligotrofii, za zvýšené zastoupení sinic rodu Microcystis je pravděpodobně zodpovědné suché a teplé léto. společenstvo X3 A Y A Y Lo společenstvo X2, X3 X2, X3 E M,X3 Y, M Lo,Y Y, X2, A Obr. Ceratium hirundinella obrněnka typická pro nádrž Karolinka Biomasa zooplanktonu chudá, celkově ještě chudší než loni (květen až červenec: 2-5 g/m 3, zbytek sledovaného období < 1 g/m 3 ). V dubnu zooplankton minimální, v květnu nástup buchanek (rod Cyclops) a velkých dafnií (Daphnia galeata). K nim se v červnu přidružují

9 drobné Diaphanosoma brachyurum, které spolu s velkými dafniemi a buchankami rodu Cyclops vytvářejí pozdější červencové maximum. Od srpna výrazný pokles biomasy zooplanktonu, druhově se složení výrazně nemění. Objevují se vznášivky Eudiaptomus gracilis, v září hojně dravý vířník Synchaeta tremula. Na konci sezóny zůstává řídce rod Cyclops; ojediněle parazitická buchanka Ergasilus (napadá žábra ryb). Zajímavost: v průběhu celé sezóny rozvinutá populace Cyclops divergens. Mostiště Průhlednost v tomto roce byla velmi dobrá, pouze nebylo zaznamenáno její zvýšení v období clear water, které bylo velmi nevýrazné. V dubnu byl vytvořen silný vegetační zákal, tvořený skrytěnkami, hlavně druhem Cryptomonas reflexa.v květnu se ke skrytěnkám (X2) přidala bohatá společenstva zelených kokálních řas z funkční skupiny J (zvláště druh Coelastrum microporum). V červnu se biomasa zvýšila a prosadila se penátní rozsivka Asterionella formosa. V červenci biomase dominovala obrněnka Ceratium furcoides a současně se začala prosazovat krásivka Staurastrum messikommeri, která potom ovládla biomasu fytoplanktonu v srpnu a v září. V říjnu došlo k výraznému poklesu biomasy i koncentrace chlorofylu-a, současně se opět podobně jako na jaře prosadila skrytěnka Cryptomonas reflexa. společenstvo Y Y C M, P P P P společenstvo Y X2, J C Lo, P P P Y Troficky byla situace podobná roku 2012 a odpovídala silné eutrofii. Obr. Staurastrum messikommeri, tvořící vegetační zákal v nádrži Mostiště v roce 2013

10 Biomasa zooplanktonu dobře vyvinuta (1 10 g/m 3 ), plynule stoupá k maximu v srpnu, pak nastává její pokles. V dubnu je tvořena převážně velkými buchankami Cyclops vicinus; v květnu drobnými perloočkami Bosmina longirostris, které si udržují dominantní postavení až do července. V červnu a červenci souběžně s nimi vznášivky Eudiaptomus gracilis. Velké perloočky se objevily v červenci (filtrující Daphnia galeata, dravé Leptodora kindtii). Srpnové maximum bylo tvořeno hojným a druhově pestrým zooplanktonem: naprostou dominancí perloočky Diaphanosoma brachyurum, drobnými buchankami (oba v ČR se vyskytující druhy Thermocyclops, méně Mesocyclops leucartii a Acanthocyclops); biomasa zooplanktonu jednoznačně převažovala nad biomasou fytoplanktonu. Stejná pestrost, ale v menší kvantitě, přetrvává i v září. Říjnová biomasa zooplanktonu je tvořena hlavně velkými perloočkami Daphnia galeata (většina s vytvořenými trvalými vajíčky). Zvláštnosti: v nádržích ne příliš častá perloočka Daphnia ambigua (duben, ojediněle) Nová Říše Průhlednost v roce 2013 odpovídala dlouhodobému průměru, byla mírně lepší oproti roku V dubnu fytoplanktonu zcela dominovaly rozsivky, hlavně senátní Asterionella formosa a centrická Aulacoseira subarctica. V květnu se prosadila mezotrofní Cyclotella balatonis a v červnu při minimální biomase zelená kokální řasa Planktosphaeria gelatinosa, sinice Microcystis wessenbergii a rozsivka Asterionella formosa. V červenci opět biomase dominovala Cyclotella balatonis. V srpnu byly dominantami fytoplanktonu zelené kokální řasy a vzdušný dusík fixující sinice Anabaena lemmermanii. V září biomase převažovala centrická rozsivka Aulacoseira subarctica a v menším množství také sinice Woronichinia naegeliana a Microcystis wessenbergii. V říjnu byl vytvořen slabý sinicový vodní květ, tvořený sinicemi Microcystis aeruginosa a Woronichinia naegeliana. společenstvo C, P, X2, P X2, A? A? F, M F, M M M společenstvo B, C B F, M, C B F, HI B, M, Lo Nádrž si v roce 2013 podržela svůj mezotrofní charakter, větší rozvoj sinic od září je možno opět vysvětlit suchým a teplým létem. Některé parametry (průhlednost, průměrná koncentrace chlorofylu-a byly dokonce oproti roku 2012 dokonce lepší. Rozvoj biomasy zooplanktonu prakticky kopíruje průběh z loňského roku, tj. biomasa rovnoměrně a dobře vyvinuta po celou vegetační sezónu (květen až září, maximum v srpnu: 10,6 g/m 3 ). Časné jaro je ve znamení vířníků, z většího zooplanktonu přítomna pouze Bosmina (oba v ČR zaznamenané druhy), okrajově Cyclops, Mesocyclops a vznášivky. Tento stav přetrvává také v květnu, kdy se objevují i Daphnia galeata. K rozvoji perlooček dochází v červnu a červenci: Diaphanosoma brachyurum, Daphnia galeata, Daphnia cucullata, Bosmina coregoni. V červenci se už hojně vyskytuje vznášivka Eudiaptomus gracilis, která se později spolu s perloočkou Diaphanosoma brachyurum stávají dvěma hlavními dominantami

11 srpnového maxima. Dafnie na ústupu, spousta drobných buchanek (Thermocyclops crassus, Mesocyclops leucartii). Ty jsou spolu s perloočkou Ceriodaphnia quadrangula hlavní složkou zářijového zooplanktonu; vznášivek a Diaphanosoma méně; objevuje se Cyclops vicinus. Závěr vegetační sezóny je charakteristický hojným výskytem copepoditových stádií buchanek Mesocyclops leucartii a vznášivek Eudiaptomus gracilis; řídce velké dafnie a Cyclops vicinus. Landštejn Průhlednost v roce 2012 byla nejhorší za posledních osm sledovaných a zvláště poklesla ve druhé polovině léta a počátkem podzimu, při neobvyklém rozvoji zelenivek rodu Vacuolaria. V dubnu při nízké biomase převažovaly rozmanité zlativky a skrytěnky (Y,X2,W1) hlavní dominantou však byla sinice Microcystis aeruginosa. V květnu převážily blíže neurčené bičíkaté zlativky a skrytěnka Rhodomonas minuta. V červnu se prosadila zelená kokální řasa Planktosphaeria gelatinosa, která si dominanci v biomase podržela také v červenci, spolu s rozsivkou Fragilaria crotonensis a další zelenou kokální řasou Botryococcus braunii. Zelené kokální řasy spolu se sinicemi rodu Anabaena byly hlavní složkou fytoplanktonu také v srpnu. V září jsme naměřili vůbec hodnotu chlorofylu-a za celé sledované období na této nádrži: 24 µg/l. Za tento nečekaný rozvoj fytoplanktonu mohly zelenivky ze skupiny Raphidophyceae. Pravděpodobně se jednalo o rod Vacuolaria. zvláštní, veliký, jednobuněčný organismus, preferující dystrofii, kyselé a na organické látky bohaté stojaté vody. Opravdu masový rozvoj je znám například z nedaleké nádrže Karhov. Dominance zelenivek ve fytoplanktonu pokračovala při prudkém snížení biomasy a při současném rozvoji skrytěnek rovněž v říjnu. Mimo vysoký rozvoj zelenivek v září jsme v tomto roce zaznamenali výskyt některých řas a sinic, typických spíše pro eutrofní stojaté vody (Dolichospermum mendotae, Dolichospermum flos aquae nebo Fragilaria crotonensis. Nádrž odpovídala horší mezotrofii. společenstvo X3 U P, F P X2 X2, Y, Q Q společenstvo M,Y,X2,W1 X3 F F, P F, X2, H2 Q Q, Y, X2 Biomasa zooplanktonu dobře vyvinutá v období květen až červenec (maximum květen a červen: 14 g/m 3 ), jinak slabá. Od července do října Chaoborus flavicans. Obvykle hojná a pro tuto nádrž typická populace Holopedium gibberum byla v roce 2014 značně zdecimovaná (výskyt pouze duben až červen; vrchol v červnu, ale oproti minulosti velmi slabý). Malá biomasa velkých perlooček a přítomnost Chaoborus jako dominantního predátora spolu může reálně souviset. Změna hustot obou druhů ovšem může být způsobena i nějakým jiným faktorem (např. rozsáhlejší anoxická oblast u dna podporuje výskyt Chaoborus; může jít i o změnu ve složení fytoplanktonu). Po celé sledované období zooplanktonu vévodí nebo se hojně vyskytuje vznášivka Eudiaptomus gracilis (stejně jako v jiných letech). Velké filtrující Daphnia galeata se sporadicky objevují v květnu, v červnu je dominantní perloočkou drobná

12 Ceriodaphnia quadrangula, hojně drobné buchanky (rody Thermocyclops a Mesocyclops). V červenci a srpnu je situace obdobná; objevuje se Chaoborus a spolu s ním dravá perloočka Leptodora kindtii. Září a říjen je ve znamení vířníků, z většího zooplanktonu přetrvává pouze Chaoborus, Leptodora a stále Eudiaptomus. Hubenov Průhlednost nádrže Hubenov se v roce 2013 vyznačovala průměrnými hodnotami jarními, slabým obdobím clear water a velmi dobrými hodnotami na podzim. Po silném dubnovém rozvoji zlativek rodu Synura došlo v květnu k silnému poklesu biomasy řas. V červnu se objevil slabší vodní květ, tvořený vláknitou sinicí Aphanizomenon flos aquae, doplněný menší biomasou jiných sinic. Této vodní květ přetrval v různé biomase prakticky až do října. V srpnu se ve fytoplanktonu poněkud více prosadila obrněnka Ceratium hirundinella a krásivka Cosmarium bioculatum. společenstvo C C, P Y,X2,M,Lm,HI Lo,M Lo,M Lo,M C, Y společenstvo W1 Y H1,Y H1 H1, Lo, N H1 H1 Nádrž v tomto roce odpovídala slabší eutrofii. Obr. Cosmarium bioculatum nepříliš hojná krásivka, která v roce 2013 tvořila v nádrži Hubenov poměrně významnou část srpnové biomasy Biomasa zooplanktonu se díky dlouhé zimě rozvinula až v květnu (maximum: 13,6 g/m 3 ), od června nástup vodního květu a biomasy sinic (tento stav trvá v plné míře až do září) a postupná redukce množství zooplanktonu. Teprve v říjnu sinice pozvolna nahrazovány řasami a biomasa zooplanktonu se "zvedá". Pro duben byl charakteristický jarní druh dospělých dravých buchanek Cyclops vicinus. V květnu početně převažovali vířníci rodu Conochilus, objemová biomasa byla ale tvořena

13 především velkými jedinci Daphnia galeata, Cyclops vicinus a Eudiaptomus gracilis. Tento stav částečně přetrvával i v červnu a červenci (dafnie a vznášivky), navíc hojně buchanka Mesocyclops leucartii. Srpen byl typický ústupem velkých dafnií a obecně redukcí většího zooplanktonu. Objevuje se Diaphanosoma brachyurum, která zaznamenala největší rozvoj v září (spolu s dafniemi a vznášivkami). Znovu se objevuje Cyclops vicinus, ale říjen už je jednoznačně záležitostí perlooček (Daphnia galeata). Zajímavost: v červnu hojně ne příliš běžný vířník Ploesoma hudsonii; nález invazního druhu vířníka Kellicottia bostoniensis (říjen; poprvé na nádržích PM). Vír Průhlednost vody v roce 2013 se vyznačovala nízkými hodnotami v období clear water, silným poklesem v době červencového sinicového květu a dobrými, vysokými hodnotami od srpna do listopadu. V důsledku déletrvající ledové pokrývky byly první zonační a biologické odběry v nádrži Vír provedeny až v květnu, kdy byla zjištěna dominance skrytěnek, hlavně druhu Cryptomonas reflexa. V červnu se rozvinul slabý květ sinice Aphanizomenon flos aquae. Silnější vodní květ, tvořený drobnějším druhem Aphanizomenon yezonense se rozvinul v červenci. Současně byla zaznamenána nejvyšší biomasa celé vegetační sezóny. V srpnu biomase jednoznačně dominovala skrytěnka Ceratium furcoides, doplněná slabším vodním květem (Microcystis aeruginosa, Woronichinia naegeliana). V září se prosadily kulovité kolonie Woronichinia naegeliana a tento vodní květ v mírnější formě přetrval do října a do listopadu, kdy byl významně doplněn skrytěnkou Cryptomonas reflexa. společenstvo X3, D Y C P, M, HI P P P společenstvo Y, X2 H1 H1 LM, Lo Lo Lo Nádrž v tomto roce odpovídala silné eutrofii. Obr. Silný vodní květ, tvořený sinicí Aphanizomenon yezonense

14 Biomasa zooplanktonu celoročně slabá (0 4 g/m 3 ), slabší než loni. Stadium clear water v květnu nevýrazné (hlavně buchanky, ojediněle Cyclops streenuus a Cyclops divergens), už od června nástup sinic, které tvoří spolu se zooplanktonem biomasu až do září. V červnu ji tvoří hlavně perloočky Bosmina longirostris a Daphnia galeata, ke kterým se v červenci dominantně přidružují vznášivky Eudiaptomus gracilis (hlavně adultní stadia). Ty si udržují převahu až do srpna, kdy se vedle nich objevují perloočky Diaphanosoma brachyurum, Chydorus sphaericus a rod Bosmina. Od září již většinou pouze drobný zooplankton, velcí filtrující jedinci pouze ojediněle. Objevuje se drobná perloočka Ceriodaphnia quadrangula, která získává v biomase zooplanktonu naprostou převahu až do listopadu. Opatovice Průhlednost se v roce 2013 vyznačovala dalším zhoršením. Stadium clear water se téměř neprojevilo a naopak hodnoty od poloviny srpna do poloviny září byly ještě nižší než v roce Dubnovému fytoplanktonu dominovaly drobné centrické rozsivky rodu Stephanodiscus, v květnu se prosadila drobná skrytěnka Rhodomonas minuta a v červnu se objevily první sinice vláknitý druh, schopný fixovat vzdušný dusík Aphanizomenon flos aquae. V červenci se více prosadila sinice Anabaena lemmermanii a v červnu se již vyvinul vodní sinicový květ, tvořený druhy rodů Aphanizomenon, Anabaena, Microcystis i Woronichinia. V září byl již vyvinutý výrazný vodní květ, ve kterém dominovaly druhy Aphanizomenon flos aquae a Microcystis viridis a byla naměřena vůbec nejvyšší letní hodnota chlorofylu-a v této nádrži a v tomto století. V říjnu dominance těchto sinic pokračovala, biomasa celkového fytoplanktonu se však výrazně snížila. společenstvo X2 A Y, HI HI P, F? M M, P, C společenstvo D X2 H1 H2 H1, M H1, M H1, M Přehrada v tomto roce se již chovala jako eutrofní, zhoršení biologické kvality vody bylo evidentní a můžeme pouze doufat, že se jednalo o důsledek nepříznivých meteorologických podmínek v roce Obr. Sinice Microcystis viridis byla důležitou součástí biomasy fytoplanktonu nádrže Opatovice v pozdním létě 2013

15 Biomasa zooplanktonu v průběhu sezóny poměrně dobře vyvinutá, maximum v srpnu (8,8 g/m 3 ); od června silně rozvinutá biomasa sinic, která hlavně v závěru vegetační sezóny nabývá nad zooplanktonem jasnou převahu. Duben a květen je charakteristický výskytem velkých dospělých kusů vznášivek Eudiaptomus gracilis a buchanek Cyclops vicinus. Červen je na zooplankton chudý (drobní vířníci, malé dafnie a copepoditová stadia Cyclops). Nástup velkých filtrujících dafnií zaznamenán v červenci a srpnu; doplňují je buchanky a vznášivky, zprvu sporadicky, později hojně se objevuje Mesocyclops leucartii. V silném podzimním vodním květu sinic zooplankton redukován; kromě obvyklých kosmopolitních druhů vířníků pouze drobné buchanky a perloočky (Chydorus sphaericus). Boskovice Průhlednost odpovídala v tomto roce lepšímu průměru. V dubnu převažovala drobná rozsivka Stephanodiscus cf.parvus, která vytvořila poměrně významnou biomasu, v květnu se koncentrace chlorofylu-a přiblížila k nule a objevily se drobné skrytěnky rodu Rhodomonas. V červnu byla dominantou biomasy fytoplanktonu penátní rozsivka Asterionella formosa. V červenci se objevil silný vegetační zákal, tvořený rozsivkou Fragilaria crotonensis. Současně se objevil slabý vodní květ, který vytrval i v srpnu, kdy však byla hlavní složkou fytoplanktonu zelená kokální řasa Planktosphaeria gelatinosa. V září se objevil poměrně silný vodní květ, tvořený druhem Woronichinia naegeliana. V říjnu biomasa poklesla a jejími hlavními dominantami byla rozsivka Fragilaria crotonensis a skrytěnka Cryptomonas reflexa. Oproti roku 2012 došlo k částečnému zhoršení a nádrž odpovídala lepší eutrofii. společenstvo X3 F F HI F,M,Lo M,Lo,F HI společenstvo D X2 C P F Lo P, Y Biomasa zooplanktonu slabší než loni: jarní rozvoj s maximem v červnu (5 g/m 3 ), červencový prudký pokles vystřídán druhým maximem v srpnu (4,8 g/m 3 ). Následuje znovu výrazný úbytek v září; v říjnu se biomasa zooplanktonu začíná obnovovat. Kolísání biomasy zooplanktonu kopíruje vývoj v loňském roce; její poklesy jsou v obou případech doprovázeny rozvojem biomasy fytoplanktonu. Počátek jara byl ve znamení buchanek Cyclops vicinus a vznášivek Eudiaptomus gracilis. Zpočátku ojedinělé velké Daphnia galeata ale postupně získávají převahu, která vrcholí v červnu (clear water). V silném červencovém vegetačním zákalu zooplankton silně redukován, vše velmi drobné, větší filtrátoři téměř chybí. Srpnové druhé maximum způsobeno opět perloočkami Daphnia galeata; vznášivky méně, nově se objevují drobné buchanky (Mesocyclops, Thermocyclops) a perloočka Diaphanosoma brachyurum. Rozvinutý vodní květ sinic v září koresponduje se silným úbytkem filtrujícího zooplanktonu. K jeho obnově dochází v říjnu (Daphnia galeata, Bosmina coregoni, Diaphanosoma brachyurum), k tomu stále drobné buchanky.

16 Koncentrace chlorofylu-a (µg/l) ve vodárenských nádržích v povodí Moravy ve směsném vzorku na profilu hráz. Vysvětlivky: světle modrá 0 5 µg/l tmavě modrá 5 10 µg/l světle zelená µg/l tmavě zelená µg/l žlutá µg/l oranžová µg/l červená µg/l fialová µg/l černá >100 µg/l Koncentrace chlorofylu-a v roce 2012 Nádrž/ Znojmo 4,9 4,7 18,3 29,1 12,7 24,2 10,5 Hubenov 10,9 21,8 4,7 17,2 14,6 4,2 17,4 Mostiště 28,4 >2,5 31,4 77,3 33,5 37,7 30,7 Vír 5,1 >2,5 13,8 13,5 51,6 56,2 6,3 Opatovice 5,5 4,8 6,8 4,5 10,1 10,7 8 Nová Říše 7,2 6,8 5,7 7,4 8,8 8,2 6,3 Landštejn >2,5 4,1 3,2 8,4 >2,5 8,3 5,7 Boskovice 12,8 >2,5 15,1 7,9 11,9 9,5 8,4 Slušovice 3,4 >2,5 4,9 >2,5 3,6 2,8 4,9 Karolinka 2,8 >2,5 >2,5 >2,5 >2,5 >2,5 >2,5 Bojkovice >2,5 6,5 8,1 3,3 21,1 6,6 15,8 Ludkovice 45, ,1 14,1 33,6 10,7 Fryšták 37,3 >2,5 15,1 81,8 39,3 2,7 >2,5 Koryčany 4 3,1 11,8 5,8 6,6 >2,5 5 Koncentrace chlorofylu-a v roce 2013 Nádrž/ Znojmo 29, ,3 40,4 17,3 5,4 7,9 Hubenov 34,9 >2,5 5,7 28,3 9,6 13,3 15,1 Mostiště 60,6 >2,5 10,1 44,8 49,3 44,3 >2,5 Vír 7,5 5,7 52,2 19,9 20,1 >2,5 Opatovice 3,6 3,6 6,8 7,3 13,8 34,7 7,7 Nová Říše 7,2 7,2 >2,5 5,6 8,6 3 3,5 Landštejn >2,5 4,2 6 6,6 4,4 23,7 4,3 Boskovice 20,3 >2,5 5,1 33, ,5 >2,5 Slušovice 4,2 6,6 2,8 4,1 4,5 4,3 >2,5 Karolinka >2,5 2,8 2,8 2,9 3,1 2,7 3,6 Bojkovice 22,5 12,3 7,6 8,2 7,2 Ludkovice 34, ,8 11,2 25, ,1 Fryšták 13, ,9 52,6 6 8,1 Koryčany 4,3 11,2 11,4 3 3,8 3,4

17 Závěr byl klimaticky podobný roku Po nadprůměrných srážkách v červnu však přišlo ještě teplejší a sušší léto, které obvykle favorizuje zvýšený rozvoj fytoplanktonu a zvláště sinicového květu. U mnoha nádrží se tento fakt bohužel projevil nepříznivě. Oligotrofii odpovídaly nádrže Karolinka a Slušovice, zvláště u Slušovic došlo k dalšímu zlepšení. Mezotrofní charakter si uchovaly nádrže Nová Říše, Koryčany a Bojkovice. Na hranici mezotrofie a eutrofie se dostal silným zářijovým rozvojem zelenivek, dříve výborný Landštejn. Za slabě eutrofní je možno v tomto roce označit Hubenov a Boskovice. K velmi nepříznivému posunu směrem k eutrofii došlo u přehrady Opatovice, kde v letním období došlo k vytvoření dlouhotrvajícího sinicového vodního květu. Eutrofní, bez výrazného posunu byla nyní problematická nádrž Ludkovice a silně průtočná Znojmo. Nejdůležitější vodárenské přehrady Vír a Mostiště byly v tomto roce silně eutrofní. Nejhorší teoreticky vodárenská nádrž Fryšták se v tomto roce posunula na hranici hypertrofie.

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Zpráva z projektu "Rybníík Svět" za r.. 2014.. Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Rozsivka Aulacoseira granulata a sinice Synechococcus sp. v UV a ve viditelném světle J. Lukavský, H. Strusková,

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy) Profil vod ke koupání - VN Orlík - střed (VN Orlík - Podskalí, VN Orlík - ATC Radava) Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika)

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Czech Phycology, Olomouc, 4: 35-41, 2004 35 Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Algae in Všebořice (Czech Republic) Jana A m b r o ž o v á VŠCHT, ÚTVP, Technická 3, 166 28 Praha 6 Abstract

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Stav ke dni 31. 12. 2013 2013 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Fotodokumentace mikroskopických nálezů Řešeno v rámci projektu TAČR č. TA 01020592 Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů (2011-2014). Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Více

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Obsahem tohoto dokumentu je certifikovaná metodika, která

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Vodní květy. řas a sinic. Petr Znachor

Vodní květy. řas a sinic. Petr Znachor Vodní květy řas a sinic Petr Znachor Asi každý, kdo se v létě chodí koupat do přírodních koupališť, rybníků nebo nádrží, narazil na úkaz nazývaný vodní květ. Jedná se o hromadné, pouhým okem viditelné

Více

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC Petr Pumann Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Dlouhá cesta 15.2.2006 - směrnice 2006/7/ES září 2006 - návrh vyhlášky na

Více

Téma 27 : Znečistění vod. Zdroje, původ, typy a důsledky

Téma 27 : Znečistění vod. Zdroje, původ, typy a důsledky Téma 27 : Znečistění vod Zdroje, původ, typy a důsledky literatura : Znečistění vod : učebnice Lellák a Kubíček, 1991: strana 167 196 (z toho : - acidifikace str.167, - eutrofizace str. 172, - čištění

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST MONITORING ORGANISMŮ V ZATOPENÉM LOMU VE SVOBODNÝCH HEŘMANICÍCH

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST MONITORING ORGANISMŮ V ZATOPENÉM LOMU VE SVOBODNÝCH HEŘMANICÍCH STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 04. Biologie MONITORING ORGANISMŮ V ZATOPENÉM LOMU VE SVOBODNÝCH HEŘMANICÍCH Zuzana Strossová Přírodovědné lyceum Kraj: Moravskoslezský Opava 2014 STŘEDOŠKOLSKÁ

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Rybník Svět (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Cílem projektu je zmapovat stav ryb. Svět a jeho povodí z hlediska hydrochemie, trofického potenciálu a oživení řasami.

Více

POČÍTÁNÍ BEZBARVÝCH BIČÍKOVCŮ A AMÉB VE VODĚ ZKUŠENOSTI Z MEZILABORATORNÍCH POROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK

POČÍTÁNÍ BEZBARVÝCH BIČÍKOVCŮ A AMÉB VE VODĚ ZKUŠENOSTI Z MEZILABORATORNÍCH POROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK Příspěvek byl publikován ve sborníku z konference Vodárenská biologie 213, str. 27-31 POČÍTÁNÍ BEZBARVÝCH BIČÍKOVCŮ A AMÉB VE VODĚ ZKUŠENOSTI Z MEZILABORATORNÍCH POROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK Petr Pumann, Tereza

Více

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda KOUPÁNÍ Doporučení pro předmět: biologie,

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě

Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 99 103 Srní 4. 7. října 2004 Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě Recent recovery of acidified lakes in the Bohemian Forest Jaroslav Vrba 1, *, Jan Fott

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 4: Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně voda jako životní prostředí : Fyzikální a chemické vlastnosti vody určují životní podmínky

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Volitelný předmět Habituální diagnostika

Volitelný předmět Habituální diagnostika Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Vývoj stavu lesních porostů v České republice a v Evropě Program ICP Forests Vývoj zdravotního stavu porostů strana 2

Více

Monitoring povrchových vod v povodí Moravy. Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků

Monitoring povrchových vod v povodí Moravy. Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků Monitoring povrchových vod v povodí Moravy Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků Spr{va povodí Definováno zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 5 správců

Více

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i 1. Fixace N 2 v širším kontextu Biologická fixace vzdušného dusíku představuje z hlediska globální bilance N 2 důležitý proces jímž je plynný dusík asimilován do živé biomasy. Z povahy vazby mezi atomy

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více

11.11.2013 VODNÍ ROSTLINY VÝZNAM VODNÍCH ROSTLIN ADAPTACE ROSTLIN NA VODNÍ PROSTŘEDÍ VODNÍ ROSTLINY

11.11.2013 VODNÍ ROSTLINY VÝZNAM VODNÍCH ROSTLIN ADAPTACE ROSTLIN NA VODNÍ PROSTŘEDÍ VODNÍ ROSTLINY Cvičení z rybářství a rybníkářství Fotografie použité v této prezentaci byly staženy z internetu, jejich využití je nekomerčního charakteru a pouze pro účely vzdělávací. Prosíme autory, kteří nesouhlasí

Více

23.3.2015 BIOLOGICKÁ PRODUKTIVITA K ČEMU? PRODUKCE ENERGIE POTRAVNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VZTAHY

23.3.2015 BIOLOGICKÁ PRODUKTIVITA K ČEMU? PRODUKCE ENERGIE POTRAVNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VZTAHY PRODUKCE ENERGIE POTRAVNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VZTAHY Produktivita a produkce Trofické stupně Potravní sítě Vztahy v populacích BIOLOGICKÁ PRODUKTIVITA K ČEMU? Jsou na ní závislé veškeré složky života na zemi

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Hydrobiologie. Produktivita a produkce. Zařazení organismů do článků potravního řetezce. A) Primární produkce - PP 11.11.2013

Hydrobiologie. Produktivita a produkce. Zařazení organismů do článků potravního řetezce. A) Primární produkce - PP 11.11.2013 Hydrobiologie Produktivita a produkce Vztahy v populacích Trofické vztahy Trofické stupně, jejich charakteristika Eutrofizace Biologická produktivita vod (produkce, produktivita, primární produkce a její

Více

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha Senzorika v oblasti pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc., Praha Konzultační den SZÚ, 31.3.2005 Senzorické vlastnosti pitné vody tradičně důležitý aspekt, který později (2. pol. 20. stol.) pozbyl pozornosti,

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Biologické doklady klimatických změn

Biologické doklady klimatických změn Biologické doklady klimatických změn Analýza fosilních dokladů - založena na principu aktualismu, většina živočichů i rostlin nalézaných v kvartérním záznamu žije i v současnosti změny paleoprostředí lze

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie

Více

PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO

PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO ROBUST 2004 c JČMF 2004 PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO Milena Kovářová Klíčová slova: Mokré Louky, klimatologie, stanice meteorologická, ekosystém mokřadní, teplota vzduchu,

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 (aktualizace 2013) Autor většiny fotografií: Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU DIAZINON 60 EC V RYBNÍKÁŘSKÉ PRAXI K TLUMENÍ NADMĚRNÉHO ROZVOJE HRUBÉHO DAFNIOVÉHO ZOOPLANKTONU

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU DIAZINON 60 EC V RYBNÍKÁŘSKÉ PRAXI K TLUMENÍ NADMĚRNÉHO ROZVOJE HRUBÉHO DAFNIOVÉHO ZOOPLANKTONU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VÝZKUMNÝ ÚSTAV RYBÁŘSKÝ A HYDROBIOLOGICKÝ VE VODŇANECH R. FAINA, J. MÁCHOVÁ, Z. SVOBODOVÁ, H. KROUPOVÁ, O. VALENTOVÁ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU DIAZINON 60 EC V RYBNÍKÁŘSKÉ

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Biologická produktivita

Biologická produktivita Biologická produktivita vod Biologická produktivita vod V biosféře probíhá biogenní forma pohybu látek a energie uskutečňovaná metabolickou aktivitou všech organismů. Ve vodním prostředí zkoumá tyto procesy

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A

VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A Anotace: Pracovní list je určen pro práci ve dvojicích. Žáci se učí účinně spolupracovat při rozhodování o umístění tvrzení do jednotlivých kategorií týkajících se významu vody

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 40.Tropické deštné lesy Tropické a deštné lesy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace:

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II.

Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. Znečišťování vod Znečištění Jako znečištění lze z praktického hlediska chápat každou změnu přirozených fyzikálních a chemických vlastností vody, která snižuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Představuji Vám domácího zástupce krásné a bohaté čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Význam a ochrana vodního zdroje Želivka Ing. Ladislav Herčík, Ing. Petra Báťková Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Úpravna vody Želivka Max. výkon ÚV : 6 900 l/s pitné vody Rok uvedení do provozu:

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Katalog okrasných trav = rod Miscanthus =

Katalog okrasných trav = rod Miscanthus = Katalog okrasných trav = rod Miscanthus = (Ozdobnice) Luděk Urban 2010 Představené kultivary: Miscanthus japonicus Giganteus Miscanthus japonicus Goliath Miscanthus sinensis Adagio Miscanthus sinensis

Více

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Alena Škaloudová

11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Alena Škaloudová . konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání PROSPĚCH V. AŽ 8. TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Alena Škaloudová. Úvod Následující text je příspěvkem k široce diskutované problematice příčin

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Bezpečnost regionů a ochrana přírody ve stínu klimatické změny Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. VŠRR Jak se vlastně tedy vyvíjí klima na naší planetě? Oteplení (masáž novinářů a ekologistů) X Ochlazení (prezentace

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1]

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1] Obsah I) Úvod... 2 II) Cíl metodiky... 5 III) Vlastní popis metodiky... 7 III. 1. Mikroklima... 7 III. 2. Kvalita ovzduší... 16 III. 3. Ekosystém vody... 19 III. 4. Flóra a fauna... 24 III. 5. Pedologie...

Více

LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS. Ekologický potenciál stojatých vod v čem je problém? Číslo ( ) 4 Prosinec (December) 2007 ISSN 1212-2920

LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS. Ekologický potenciál stojatých vod v čem je problém? Číslo ( ) 4 Prosinec (December) 2007 ISSN 1212-2920 LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS Číslo ( ) 4 Prosinec (December) 2007 ISSN 1212-2920 Ekologický potenciál stojatých vod v čem je problém? Jindřich Duras Povodí Vltavy, s.p., Denisovo nábřeží 14, Plzeň

Více