BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ"

Transkript

1 BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2013 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská Brno

2 Úvod V roce 2013 jsme podobně jako v roce 2012 sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze kterých je v současnosti odebírána pitná voda nebo slouží jako její záložní zdroj. byl klimaticky dosti podobný roku 2012, tedy teplý a suchý a dal se rovněž předpokládat větší rozvoj fytoplanktonu a zvláště masového sinicového květu. Na rozdíl od předchozího roku došlo v červnu k povodňové situaci a naopak letní měsíce byly ještě sušší a teplejší. Katastrofický scénář se však naštěstí nevyplnil a rok 2013 se po vegetační stránce a podle rozvoje sinic poměrně podobal roku předchozímu. Přesto došlo vlivem klimatických podmínek u některých nádrží ke zhoršení. V této zprávě jsem opět použil zařazování fytoplanktonu v průběhu vegetační sezóny do tzv. funkčních skupin (Reynolds, Pádisák, Naselli aj.). Funkční skupiny pro jednotlivé měsíce jsou uvedeny v přehledné tabulce v textu, zabývajícím se jednotlivými nádržemi. Vysvětlivky pro jednotlivé funkční skupiny: A B C D P SI Y X2 X3 F J HI H2 U Lo M Q rozsivky čistých, míchaných vod hlavně rod Cyclotella, centrické rozsivky mezotrofních nádrží rodu Aulacoseira a Cyclotella, rozsivky míchaných a eutrofních nádrží, zde zvláště Asterionella formosa, rozsivky eu- a hypertrofních, silně promíchaných nádrží, řasy eutrofních epilimnií zde hlavně Fragilaria crotonensis, Aulacoseira granulata a rod Staurastrum, sinice tenkých vláken ze silně promíchávaných vrstev hlavně Pseudanabaena, Limnothrix a Planktothrix aghardii, velké jezerní skrytěnky, rodu Cryptomonas, malí bičíkovci Rhodomonas sp., Chrysochromulina sp., drobné řasy i bičíkovci zde hlavně rod Chrysococcus, zelené kokální koloniální řasy čistých epilimnií, zelené kokální řasy nádrží silně obohacených živinami, dusík fixující vláknité sinice, zvláště rod Anabaena a Aphanizomenon, dusík fixující vláknité sinice mezotrofních vod, např. Anabaena lemmermanii, koloniální zlativky zde rod Uroglena, letní a podzimní epilimnia mezotrofních nádrží zde hlavně Woronichinia naegeliana, zde společenstva sinic rodu Microcystis, společenstva zelenivek dystrofních vod s humnovými látkami zde rod Vacuolaria. Popis jednotlivých nádrží Ludkovice Průhlednost v roce 2013 se podobala předchozímu roku, přesto však byla zvláště na podzim, poněkud vyšší. Pohybovala se mezi jedním a jedním a půl metrem. Jarnímu ludkovickému fytoplanktonu dominovaly centrické rozsivky a skrytěnka Cryptomonas reflexa. Koncem května byla hlavní složkou biomasy velká centrická rozsivka

3 Cyclotella balatonis a zelené kokální řasy rodu Oocystis. Koncem června se již prosadily rozmanité zelené kokální řasy (např. Planktosphaeria gelatinosa). Na přelomu července a srpna byl v biomase fytoplanktonu mimo zelené kokální řasy významněji zaznamenán slabší výskyt planktonních sinic hlavně Woronichinia naegeliana. V srpnu se vyvinul silnější vodní květ, tvořený hlavně druhem Aphanizomenon yezonense. V září a v říjnu ovládal fytoplankton vodní květ druhu Woronichinia naegeliana. Podobně jako v roce předcházejícím je možno konstatovat typickou eutrofii, varovný je poměrně dlouhodobý dominantní výskyt sinic ve druhé polovině léta a v první polovině podzimu. společenstvo Y J J HI M M Lo společenstvo Y, D B F Lo, J HI Lo Lo Bojkovice Průhlednost v roce 2013 nevybočovala z průměrných hodnot a nelišila se příliš ani od průběhu průhlednosti v roce V květnu i v červnu biomase fytoplanktonu dominovala velká centrická rozsivka Cyclotella balatonis z funkční skupiny B. Počátkem července se prosadily zelené kokální i bičíkaté řasy, např. druhy Planktosphaeria gelatinosa a Phacotus lenticularis. Zelené řasy byly dominantou fytoplanktonu také na konci července (Phacotus lenticularis, Dactylosphaerium juristi). V srpnu v biomase převládly velké zlativky rodu Mallomonas, které se vyskytovaly v nevelkém počtu buněk na mililitr. V září se přidala například vláknitá centrická rozsivka Aulacoseira granuláty a skrytěnka Cryptomonas reflexa. Nádrž v tomto roce, podobně jako v roce předcházejícím, odpovídala horší mezotrofii a nelišila se příliš od předchozího období. společenstvo X2 F F Y, Lo E Y, Lo P společenstvo B B F E Y, P

4 Dactylosphaerium jurisii jedna z dominant fytoplanktonu v nádrži Bojkovice v červenci Koryčany Průhlednost v tomto roce charakterizovala absence výraznějšího stadia clear water a nízké hodnoty zvláště v červenci. Jinak byla přibližně stejná jako v roce Fytoplankton nádrže Koryčany jsme poprvé zkoumali v květnu, kdy byla zjištěna dominance velké centrické rozsivky Cyclotella balatonis, v červnu se v biomase prosadila keříčkovitá koloniální zlativka Dinobryon divergens a koncem července vláknitá, vzdušný dusík fixující sinice Anabaena lemmermanii. V srpnu opět dominovaly při velmi nízké biomase centrické rozsivky rodu Cyclotella. Koncem září nádrži převažoval slabší vodní květ, tvořený druhem Woronichinia naegeliana a doplněný skrytěnkami Rhodomonas minuta a Cryptomonas reflexa. Nádrž si v tomto roce zachovala i přes nízkou průhlednost svůj mezotrofní charakter. společenstvo B E H2 B Y, X2, Lo

5 Obr. Dinobryon divergens dominovala v Koryčanech v roce 2013 v červnu Sledování zooplanktonu bylo v roce 2013 prováděno v červenci a poprvé v září (v předchozích letech to byl vždy duben a červenec). Biomasa dobře vyvinuta v obou sledovaných měsících; v létě výraznější (cca 4 g/m 3 ). Červenec byl charakteristický vysokou druhovou diverzitou: velké množství dospělých vznášivek Eudiaptomus gracilis; velké dafnie (D. cucculata, D. galeata); drobné buchanky (Thermocyclops oithonoides, Thermocyclops crassus); perloočky Diaphanosoma brachyurum, Bosmina coregoni + vířníci; okrajově dravé druhy Chaoborus flavicans a Leptodora kindtii. V září vznášivky téměř zmizely; v silném vodním květu sinic se prosadily zejména perloočky Bosmina coregoni + Diaphanosoma brachyurum. Fryšták Průhlednost se v roce 2013 vyznačovala absencí vyšších hodnot v období clear water a naopak poněkud vyššími hodnotami v období vrcholící vegetační sezóny. V dubnovém fytoplanktonu dominovaly rozmanité centrické rozsivky a skrytěnka Cryptomonas reflexa. Počátkem června bylo složení fytoplanktonu podobné, v průběhu měsíce se však prosadily rozmanité zelené kokální řasy, např. druh Coelastrum microporum. Na přelomu července a srpna byl vytvořen silný vodní květ, tvořený hlavně rodem Microcystis a druhem Aphanizomenon issatchenkoi. Do konce září byly potom hlavní součástí biomasy velké obrněnky Ceratium furcoides a C. hirundinella. Nádrž v tomto roce odpovídala silné eutrofii až hypertrofii. společenstvo D, Y D, J M, HI L M L M

6 Obr. Na přelomu července a srpna vytvořila v nádrži silný vodní květ sinice rodu Microcystis Slušovice Průhlednost v roce 2013 byla podobně jako v roce 2012 nadprůměrná, k jejímu neobvyklému zvýšení došlo rovněž přibližně na konci července. Koncem dubna se prosadila drobná skrytěnka Rhodomonas minuta spolu s drobounkými centrickými rozsivkami a jednobuněčnými zlativkami rodu Chrysococcus. V květnu v biomase koexistovala Rhodomonas minuta se zlativkou Dinobryon divergens, současně byla zjištěna nejvyšší koncentrace chlorofylu-a v tomto roce. V červnu došlo k opětovnému prosazení skrytěnek různých velikostí, (Cryptomonas reflexa, Rhodomonas minuta) spolu se zelenými kokálními řasami. Na konci července opět dominovala zlativka Dinobryon divergens a objevily se první sinice rodu Microcystis. V srpnu se vytvořil velmi slabý vodní květ, dominovala Microcystis aeruginosa, která spolu skrytěnkou Rhodomonas minuta ovládla biomasu fytoplanktonu také v září. V říjnu při nepatrné biomase převažovaly skrytěnky obou společenstev (Y,X2). Podle biomasy fytoplanktonu a průhlednosti se nádrž podobně jako v roce 2013 přiblížila oligotrofii, znepokojivý je však pozdně letní rozvoj sinice Microcystis aeruginosa. společenstvo Y C HI HI E,Lo Y, Lo, X P společenstvo X2, X3 X2, E Y, X2, F E, M M M, X2 Y, X2

7 Biomasa zooplanktonu dobře vyvinuta od dubna do července, zbytek sledovaného období minimální. Duben je charakteristický převahou dravých larev Chaoborus flavicans. V květnu se v silném vegetačním zákalu zlativek prosadily hlavně vznášivky Eudiaptomus gracilis a perloočky Daphnia galeata. Tyto dva dominantní druhy se udržují přibližně na stejné úrovni až do konce července (velcí filtrátoři hlavně v červnu "clear water"). Od srpna zooplankton velmi chudý, z větších druhů pouze dafnie a drobné buchanky. V říjnu se objevuje Cyclops vicinus Zajímavost: Od dubna do července rozvinutá populace Chaoborus flavicans (v dubnu tvoří 100 % biomasy zooplanktonu). Loni podobná situace, ale později (červen září). Znojmo Průhlednost vody byla v tomto roce nízká v červnu a červenci, při silném rozvoji rozsivek a naopak výrazně vyšší na podzim. Po jarním rozvoji cykloteloidních rozsivek a skrytěnek se v biomase fytoplanktonu prosadila vláknitá rozsivka Aulacoseira granulata a zelení bičíkovci. V červenci vytvořila silný vegetační zákal penátní rozsivka Fragilaria crotonensis a v srpnu se nečekaně prosadil slabší vodní květ, tvořený sinicemi Aphanizomenon flos aquae a Microcystis aeruginosa. V září došlo k poklesu koncentrace chlorofylu-a a opětovnému, ale slabšímu rozvoji rozsivky Fragilaria crotonensis. V říjnu dominovaly skrytěnky. Nádrž v tomto roce odpovídala zvláště díky silnému rozsivkovému zákalu eutrofii, ne zcela zvyklý byl srpnový slabší rozvoj sinic. společenstvo D, X2, X3 Y P, Y J, P J P Y společenstvo D, Y, X2 D P, X2 P HI, M P Y, X2 Biomasa zooplanktonu slabá po celou sezónu, v létě nestanovitelná (neoddělitelně spojena s biomasou fytoplanktonu). Stadium clear water nevýrazné. Jaro na zooplankton chudé; dominantně vířníci, ojediněle drobné druhy perlooček (Chydorus, Bosmina longirostris, Macrothrix) + copepoditová stadia buchanky Thermocyclops crassus. V červenci spektrum doplňuje drobná perloočka Ceriodaphnia quadrangula. K plnému rozvoji druhově pestrého zooplanktonu dochází až v srpnu: filtrující perloočky Daphnia galeata, Daphnia cucullata, Diaphanosoma brachyurum, menší Bosmina coregoni, dospělci buchanek Thermocyclops crassus a Mesocyclops leucartii. Od září ústup většího zooplanktonu (přetrvávají pouze drobné Diaphanosoma, Daphnia a Bosmina), v popředí znovu vířníci. Zajímavost: nález populace Macrothrix hirsuticornis (květen; řídce); stejně jako loni znovu potvrzen výskyt Eucyclops serrulatus (říjen; ojediněle).

8 Karolinka Průhlednost byla v tomto roce velmi nízká v první částí vegetační sezóny, kdy docházelo k intenzivním srážkám, v období vrcholícího léta byla podobná předcházejícím letům, silný pokles jsme zaznamenali na počátku září. V dubnu a v květnu se v biomase fytoplanktonu prosadila skrytěnka Rhodomonas minuta spolu s drobnými zlativkami Chrysococcus sp. a Kephyriopsis entzii. V červnu fytoplankton ovládla koloniální zlativka Dinobryon divergens. Na konci července byly hlavní složkou fytoplanktonu sinice rodu Microcystis spolu s drobnou jednobuněčnou řasou rodu Stichococcus, která je počítána mezi eukaryontní fytoplankton. Koncem srpna byla dominantou fytoplanktonu skrytěnka Cryptomonas reflexa. Tato skrytěnka spolu s obrněnkou Ceratium hirundinella dominovala také v září a posléze v říjnu, kdy se k ní přidaly drobné rozsivky rodu Cyclotella ze skupiny A a další skrytěnka Rhodomonas minuta. Koncentrací chlorofylu-a i množstvím biomasy byla nádrž blízká oligotrofii, za zvýšené zastoupení sinic rodu Microcystis je pravděpodobně zodpovědné suché a teplé léto. společenstvo X3 A Y A Y Lo společenstvo X2, X3 X2, X3 E M,X3 Y, M Lo,Y Y, X2, A Obr. Ceratium hirundinella obrněnka typická pro nádrž Karolinka Biomasa zooplanktonu chudá, celkově ještě chudší než loni (květen až červenec: 2-5 g/m 3, zbytek sledovaného období < 1 g/m 3 ). V dubnu zooplankton minimální, v květnu nástup buchanek (rod Cyclops) a velkých dafnií (Daphnia galeata). K nim se v červnu přidružují

9 drobné Diaphanosoma brachyurum, které spolu s velkými dafniemi a buchankami rodu Cyclops vytvářejí pozdější červencové maximum. Od srpna výrazný pokles biomasy zooplanktonu, druhově se složení výrazně nemění. Objevují se vznášivky Eudiaptomus gracilis, v září hojně dravý vířník Synchaeta tremula. Na konci sezóny zůstává řídce rod Cyclops; ojediněle parazitická buchanka Ergasilus (napadá žábra ryb). Zajímavost: v průběhu celé sezóny rozvinutá populace Cyclops divergens. Mostiště Průhlednost v tomto roce byla velmi dobrá, pouze nebylo zaznamenáno její zvýšení v období clear water, které bylo velmi nevýrazné. V dubnu byl vytvořen silný vegetační zákal, tvořený skrytěnkami, hlavně druhem Cryptomonas reflexa.v květnu se ke skrytěnkám (X2) přidala bohatá společenstva zelených kokálních řas z funkční skupiny J (zvláště druh Coelastrum microporum). V červnu se biomasa zvýšila a prosadila se penátní rozsivka Asterionella formosa. V červenci biomase dominovala obrněnka Ceratium furcoides a současně se začala prosazovat krásivka Staurastrum messikommeri, která potom ovládla biomasu fytoplanktonu v srpnu a v září. V říjnu došlo k výraznému poklesu biomasy i koncentrace chlorofylu-a, současně se opět podobně jako na jaře prosadila skrytěnka Cryptomonas reflexa. společenstvo Y Y C M, P P P P společenstvo Y X2, J C Lo, P P P Y Troficky byla situace podobná roku 2012 a odpovídala silné eutrofii. Obr. Staurastrum messikommeri, tvořící vegetační zákal v nádrži Mostiště v roce 2013

10 Biomasa zooplanktonu dobře vyvinuta (1 10 g/m 3 ), plynule stoupá k maximu v srpnu, pak nastává její pokles. V dubnu je tvořena převážně velkými buchankami Cyclops vicinus; v květnu drobnými perloočkami Bosmina longirostris, které si udržují dominantní postavení až do července. V červnu a červenci souběžně s nimi vznášivky Eudiaptomus gracilis. Velké perloočky se objevily v červenci (filtrující Daphnia galeata, dravé Leptodora kindtii). Srpnové maximum bylo tvořeno hojným a druhově pestrým zooplanktonem: naprostou dominancí perloočky Diaphanosoma brachyurum, drobnými buchankami (oba v ČR se vyskytující druhy Thermocyclops, méně Mesocyclops leucartii a Acanthocyclops); biomasa zooplanktonu jednoznačně převažovala nad biomasou fytoplanktonu. Stejná pestrost, ale v menší kvantitě, přetrvává i v září. Říjnová biomasa zooplanktonu je tvořena hlavně velkými perloočkami Daphnia galeata (většina s vytvořenými trvalými vajíčky). Zvláštnosti: v nádržích ne příliš častá perloočka Daphnia ambigua (duben, ojediněle) Nová Říše Průhlednost v roce 2013 odpovídala dlouhodobému průměru, byla mírně lepší oproti roku V dubnu fytoplanktonu zcela dominovaly rozsivky, hlavně senátní Asterionella formosa a centrická Aulacoseira subarctica. V květnu se prosadila mezotrofní Cyclotella balatonis a v červnu při minimální biomase zelená kokální řasa Planktosphaeria gelatinosa, sinice Microcystis wessenbergii a rozsivka Asterionella formosa. V červenci opět biomase dominovala Cyclotella balatonis. V srpnu byly dominantami fytoplanktonu zelené kokální řasy a vzdušný dusík fixující sinice Anabaena lemmermanii. V září biomase převažovala centrická rozsivka Aulacoseira subarctica a v menším množství také sinice Woronichinia naegeliana a Microcystis wessenbergii. V říjnu byl vytvořen slabý sinicový vodní květ, tvořený sinicemi Microcystis aeruginosa a Woronichinia naegeliana. společenstvo C, P, X2, P X2, A? A? F, M F, M M M společenstvo B, C B F, M, C B F, HI B, M, Lo Nádrž si v roce 2013 podržela svůj mezotrofní charakter, větší rozvoj sinic od září je možno opět vysvětlit suchým a teplým létem. Některé parametry (průhlednost, průměrná koncentrace chlorofylu-a byly dokonce oproti roku 2012 dokonce lepší. Rozvoj biomasy zooplanktonu prakticky kopíruje průběh z loňského roku, tj. biomasa rovnoměrně a dobře vyvinuta po celou vegetační sezónu (květen až září, maximum v srpnu: 10,6 g/m 3 ). Časné jaro je ve znamení vířníků, z většího zooplanktonu přítomna pouze Bosmina (oba v ČR zaznamenané druhy), okrajově Cyclops, Mesocyclops a vznášivky. Tento stav přetrvává také v květnu, kdy se objevují i Daphnia galeata. K rozvoji perlooček dochází v červnu a červenci: Diaphanosoma brachyurum, Daphnia galeata, Daphnia cucullata, Bosmina coregoni. V červenci se už hojně vyskytuje vznášivka Eudiaptomus gracilis, která se později spolu s perloočkou Diaphanosoma brachyurum stávají dvěma hlavními dominantami

11 srpnového maxima. Dafnie na ústupu, spousta drobných buchanek (Thermocyclops crassus, Mesocyclops leucartii). Ty jsou spolu s perloočkou Ceriodaphnia quadrangula hlavní složkou zářijového zooplanktonu; vznášivek a Diaphanosoma méně; objevuje se Cyclops vicinus. Závěr vegetační sezóny je charakteristický hojným výskytem copepoditových stádií buchanek Mesocyclops leucartii a vznášivek Eudiaptomus gracilis; řídce velké dafnie a Cyclops vicinus. Landštejn Průhlednost v roce 2012 byla nejhorší za posledních osm sledovaných a zvláště poklesla ve druhé polovině léta a počátkem podzimu, při neobvyklém rozvoji zelenivek rodu Vacuolaria. V dubnu při nízké biomase převažovaly rozmanité zlativky a skrytěnky (Y,X2,W1) hlavní dominantou však byla sinice Microcystis aeruginosa. V květnu převážily blíže neurčené bičíkaté zlativky a skrytěnka Rhodomonas minuta. V červnu se prosadila zelená kokální řasa Planktosphaeria gelatinosa, která si dominanci v biomase podržela také v červenci, spolu s rozsivkou Fragilaria crotonensis a další zelenou kokální řasou Botryococcus braunii. Zelené kokální řasy spolu se sinicemi rodu Anabaena byly hlavní složkou fytoplanktonu také v srpnu. V září jsme naměřili vůbec hodnotu chlorofylu-a za celé sledované období na této nádrži: 24 µg/l. Za tento nečekaný rozvoj fytoplanktonu mohly zelenivky ze skupiny Raphidophyceae. Pravděpodobně se jednalo o rod Vacuolaria. zvláštní, veliký, jednobuněčný organismus, preferující dystrofii, kyselé a na organické látky bohaté stojaté vody. Opravdu masový rozvoj je znám například z nedaleké nádrže Karhov. Dominance zelenivek ve fytoplanktonu pokračovala při prudkém snížení biomasy a při současném rozvoji skrytěnek rovněž v říjnu. Mimo vysoký rozvoj zelenivek v září jsme v tomto roce zaznamenali výskyt některých řas a sinic, typických spíše pro eutrofní stojaté vody (Dolichospermum mendotae, Dolichospermum flos aquae nebo Fragilaria crotonensis. Nádrž odpovídala horší mezotrofii. společenstvo X3 U P, F P X2 X2, Y, Q Q společenstvo M,Y,X2,W1 X3 F F, P F, X2, H2 Q Q, Y, X2 Biomasa zooplanktonu dobře vyvinutá v období květen až červenec (maximum květen a červen: 14 g/m 3 ), jinak slabá. Od července do října Chaoborus flavicans. Obvykle hojná a pro tuto nádrž typická populace Holopedium gibberum byla v roce 2014 značně zdecimovaná (výskyt pouze duben až červen; vrchol v červnu, ale oproti minulosti velmi slabý). Malá biomasa velkých perlooček a přítomnost Chaoborus jako dominantního predátora spolu může reálně souviset. Změna hustot obou druhů ovšem může být způsobena i nějakým jiným faktorem (např. rozsáhlejší anoxická oblast u dna podporuje výskyt Chaoborus; může jít i o změnu ve složení fytoplanktonu). Po celé sledované období zooplanktonu vévodí nebo se hojně vyskytuje vznášivka Eudiaptomus gracilis (stejně jako v jiných letech). Velké filtrující Daphnia galeata se sporadicky objevují v květnu, v červnu je dominantní perloočkou drobná

12 Ceriodaphnia quadrangula, hojně drobné buchanky (rody Thermocyclops a Mesocyclops). V červenci a srpnu je situace obdobná; objevuje se Chaoborus a spolu s ním dravá perloočka Leptodora kindtii. Září a říjen je ve znamení vířníků, z většího zooplanktonu přetrvává pouze Chaoborus, Leptodora a stále Eudiaptomus. Hubenov Průhlednost nádrže Hubenov se v roce 2013 vyznačovala průměrnými hodnotami jarními, slabým obdobím clear water a velmi dobrými hodnotami na podzim. Po silném dubnovém rozvoji zlativek rodu Synura došlo v květnu k silnému poklesu biomasy řas. V červnu se objevil slabší vodní květ, tvořený vláknitou sinicí Aphanizomenon flos aquae, doplněný menší biomasou jiných sinic. Této vodní květ přetrval v různé biomase prakticky až do října. V srpnu se ve fytoplanktonu poněkud více prosadila obrněnka Ceratium hirundinella a krásivka Cosmarium bioculatum. společenstvo C C, P Y,X2,M,Lm,HI Lo,M Lo,M Lo,M C, Y společenstvo W1 Y H1,Y H1 H1, Lo, N H1 H1 Nádrž v tomto roce odpovídala slabší eutrofii. Obr. Cosmarium bioculatum nepříliš hojná krásivka, která v roce 2013 tvořila v nádrži Hubenov poměrně významnou část srpnové biomasy Biomasa zooplanktonu se díky dlouhé zimě rozvinula až v květnu (maximum: 13,6 g/m 3 ), od června nástup vodního květu a biomasy sinic (tento stav trvá v plné míře až do září) a postupná redukce množství zooplanktonu. Teprve v říjnu sinice pozvolna nahrazovány řasami a biomasa zooplanktonu se "zvedá". Pro duben byl charakteristický jarní druh dospělých dravých buchanek Cyclops vicinus. V květnu početně převažovali vířníci rodu Conochilus, objemová biomasa byla ale tvořena

13 především velkými jedinci Daphnia galeata, Cyclops vicinus a Eudiaptomus gracilis. Tento stav částečně přetrvával i v červnu a červenci (dafnie a vznášivky), navíc hojně buchanka Mesocyclops leucartii. Srpen byl typický ústupem velkých dafnií a obecně redukcí většího zooplanktonu. Objevuje se Diaphanosoma brachyurum, která zaznamenala největší rozvoj v září (spolu s dafniemi a vznášivkami). Znovu se objevuje Cyclops vicinus, ale říjen už je jednoznačně záležitostí perlooček (Daphnia galeata). Zajímavost: v červnu hojně ne příliš běžný vířník Ploesoma hudsonii; nález invazního druhu vířníka Kellicottia bostoniensis (říjen; poprvé na nádržích PM). Vír Průhlednost vody v roce 2013 se vyznačovala nízkými hodnotami v období clear water, silným poklesem v době červencového sinicového květu a dobrými, vysokými hodnotami od srpna do listopadu. V důsledku déletrvající ledové pokrývky byly první zonační a biologické odběry v nádrži Vír provedeny až v květnu, kdy byla zjištěna dominance skrytěnek, hlavně druhu Cryptomonas reflexa. V červnu se rozvinul slabý květ sinice Aphanizomenon flos aquae. Silnější vodní květ, tvořený drobnějším druhem Aphanizomenon yezonense se rozvinul v červenci. Současně byla zaznamenána nejvyšší biomasa celé vegetační sezóny. V srpnu biomase jednoznačně dominovala skrytěnka Ceratium furcoides, doplněná slabším vodním květem (Microcystis aeruginosa, Woronichinia naegeliana). V září se prosadily kulovité kolonie Woronichinia naegeliana a tento vodní květ v mírnější formě přetrval do října a do listopadu, kdy byl významně doplněn skrytěnkou Cryptomonas reflexa. společenstvo X3, D Y C P, M, HI P P P společenstvo Y, X2 H1 H1 LM, Lo Lo Lo Nádrž v tomto roce odpovídala silné eutrofii. Obr. Silný vodní květ, tvořený sinicí Aphanizomenon yezonense

14 Biomasa zooplanktonu celoročně slabá (0 4 g/m 3 ), slabší než loni. Stadium clear water v květnu nevýrazné (hlavně buchanky, ojediněle Cyclops streenuus a Cyclops divergens), už od června nástup sinic, které tvoří spolu se zooplanktonem biomasu až do září. V červnu ji tvoří hlavně perloočky Bosmina longirostris a Daphnia galeata, ke kterým se v červenci dominantně přidružují vznášivky Eudiaptomus gracilis (hlavně adultní stadia). Ty si udržují převahu až do srpna, kdy se vedle nich objevují perloočky Diaphanosoma brachyurum, Chydorus sphaericus a rod Bosmina. Od září již většinou pouze drobný zooplankton, velcí filtrující jedinci pouze ojediněle. Objevuje se drobná perloočka Ceriodaphnia quadrangula, která získává v biomase zooplanktonu naprostou převahu až do listopadu. Opatovice Průhlednost se v roce 2013 vyznačovala dalším zhoršením. Stadium clear water se téměř neprojevilo a naopak hodnoty od poloviny srpna do poloviny září byly ještě nižší než v roce Dubnovému fytoplanktonu dominovaly drobné centrické rozsivky rodu Stephanodiscus, v květnu se prosadila drobná skrytěnka Rhodomonas minuta a v červnu se objevily první sinice vláknitý druh, schopný fixovat vzdušný dusík Aphanizomenon flos aquae. V červenci se více prosadila sinice Anabaena lemmermanii a v červnu se již vyvinul vodní sinicový květ, tvořený druhy rodů Aphanizomenon, Anabaena, Microcystis i Woronichinia. V září byl již vyvinutý výrazný vodní květ, ve kterém dominovaly druhy Aphanizomenon flos aquae a Microcystis viridis a byla naměřena vůbec nejvyšší letní hodnota chlorofylu-a v této nádrži a v tomto století. V říjnu dominance těchto sinic pokračovala, biomasa celkového fytoplanktonu se však výrazně snížila. společenstvo X2 A Y, HI HI P, F? M M, P, C společenstvo D X2 H1 H2 H1, M H1, M H1, M Přehrada v tomto roce se již chovala jako eutrofní, zhoršení biologické kvality vody bylo evidentní a můžeme pouze doufat, že se jednalo o důsledek nepříznivých meteorologických podmínek v roce Obr. Sinice Microcystis viridis byla důležitou součástí biomasy fytoplanktonu nádrže Opatovice v pozdním létě 2013

15 Biomasa zooplanktonu v průběhu sezóny poměrně dobře vyvinutá, maximum v srpnu (8,8 g/m 3 ); od června silně rozvinutá biomasa sinic, která hlavně v závěru vegetační sezóny nabývá nad zooplanktonem jasnou převahu. Duben a květen je charakteristický výskytem velkých dospělých kusů vznášivek Eudiaptomus gracilis a buchanek Cyclops vicinus. Červen je na zooplankton chudý (drobní vířníci, malé dafnie a copepoditová stadia Cyclops). Nástup velkých filtrujících dafnií zaznamenán v červenci a srpnu; doplňují je buchanky a vznášivky, zprvu sporadicky, později hojně se objevuje Mesocyclops leucartii. V silném podzimním vodním květu sinic zooplankton redukován; kromě obvyklých kosmopolitních druhů vířníků pouze drobné buchanky a perloočky (Chydorus sphaericus). Boskovice Průhlednost odpovídala v tomto roce lepšímu průměru. V dubnu převažovala drobná rozsivka Stephanodiscus cf.parvus, která vytvořila poměrně významnou biomasu, v květnu se koncentrace chlorofylu-a přiblížila k nule a objevily se drobné skrytěnky rodu Rhodomonas. V červnu byla dominantou biomasy fytoplanktonu penátní rozsivka Asterionella formosa. V červenci se objevil silný vegetační zákal, tvořený rozsivkou Fragilaria crotonensis. Současně se objevil slabý vodní květ, který vytrval i v srpnu, kdy však byla hlavní složkou fytoplanktonu zelená kokální řasa Planktosphaeria gelatinosa. V září se objevil poměrně silný vodní květ, tvořený druhem Woronichinia naegeliana. V říjnu biomasa poklesla a jejími hlavními dominantami byla rozsivka Fragilaria crotonensis a skrytěnka Cryptomonas reflexa. Oproti roku 2012 došlo k částečnému zhoršení a nádrž odpovídala lepší eutrofii. společenstvo X3 F F HI F,M,Lo M,Lo,F HI společenstvo D X2 C P F Lo P, Y Biomasa zooplanktonu slabší než loni: jarní rozvoj s maximem v červnu (5 g/m 3 ), červencový prudký pokles vystřídán druhým maximem v srpnu (4,8 g/m 3 ). Následuje znovu výrazný úbytek v září; v říjnu se biomasa zooplanktonu začíná obnovovat. Kolísání biomasy zooplanktonu kopíruje vývoj v loňském roce; její poklesy jsou v obou případech doprovázeny rozvojem biomasy fytoplanktonu. Počátek jara byl ve znamení buchanek Cyclops vicinus a vznášivek Eudiaptomus gracilis. Zpočátku ojedinělé velké Daphnia galeata ale postupně získávají převahu, která vrcholí v červnu (clear water). V silném červencovém vegetačním zákalu zooplankton silně redukován, vše velmi drobné, větší filtrátoři téměř chybí. Srpnové druhé maximum způsobeno opět perloočkami Daphnia galeata; vznášivky méně, nově se objevují drobné buchanky (Mesocyclops, Thermocyclops) a perloočka Diaphanosoma brachyurum. Rozvinutý vodní květ sinic v září koresponduje se silným úbytkem filtrujícího zooplanktonu. K jeho obnově dochází v říjnu (Daphnia galeata, Bosmina coregoni, Diaphanosoma brachyurum), k tomu stále drobné buchanky.

16 Koncentrace chlorofylu-a (µg/l) ve vodárenských nádržích v povodí Moravy ve směsném vzorku na profilu hráz. Vysvětlivky: světle modrá 0 5 µg/l tmavě modrá 5 10 µg/l světle zelená µg/l tmavě zelená µg/l žlutá µg/l oranžová µg/l červená µg/l fialová µg/l černá >100 µg/l Koncentrace chlorofylu-a v roce 2012 Nádrž/ Znojmo 4,9 4,7 18,3 29,1 12,7 24,2 10,5 Hubenov 10,9 21,8 4,7 17,2 14,6 4,2 17,4 Mostiště 28,4 >2,5 31,4 77,3 33,5 37,7 30,7 Vír 5,1 >2,5 13,8 13,5 51,6 56,2 6,3 Opatovice 5,5 4,8 6,8 4,5 10,1 10,7 8 Nová Říše 7,2 6,8 5,7 7,4 8,8 8,2 6,3 Landštejn >2,5 4,1 3,2 8,4 >2,5 8,3 5,7 Boskovice 12,8 >2,5 15,1 7,9 11,9 9,5 8,4 Slušovice 3,4 >2,5 4,9 >2,5 3,6 2,8 4,9 Karolinka 2,8 >2,5 >2,5 >2,5 >2,5 >2,5 >2,5 Bojkovice >2,5 6,5 8,1 3,3 21,1 6,6 15,8 Ludkovice 45, ,1 14,1 33,6 10,7 Fryšták 37,3 >2,5 15,1 81,8 39,3 2,7 >2,5 Koryčany 4 3,1 11,8 5,8 6,6 >2,5 5 Koncentrace chlorofylu-a v roce 2013 Nádrž/ Znojmo 29, ,3 40,4 17,3 5,4 7,9 Hubenov 34,9 >2,5 5,7 28,3 9,6 13,3 15,1 Mostiště 60,6 >2,5 10,1 44,8 49,3 44,3 >2,5 Vír 7,5 5,7 52,2 19,9 20,1 >2,5 Opatovice 3,6 3,6 6,8 7,3 13,8 34,7 7,7 Nová Říše 7,2 7,2 >2,5 5,6 8,6 3 3,5 Landštejn >2,5 4,2 6 6,6 4,4 23,7 4,3 Boskovice 20,3 >2,5 5,1 33, ,5 >2,5 Slušovice 4,2 6,6 2,8 4,1 4,5 4,3 >2,5 Karolinka >2,5 2,8 2,8 2,9 3,1 2,7 3,6 Bojkovice 22,5 12,3 7,6 8,2 7,2 Ludkovice 34, ,8 11,2 25, ,1 Fryšták 13, ,9 52,6 6 8,1 Koryčany 4,3 11,2 11,4 3 3,8 3,4

17 Závěr byl klimaticky podobný roku Po nadprůměrných srážkách v červnu však přišlo ještě teplejší a sušší léto, které obvykle favorizuje zvýšený rozvoj fytoplanktonu a zvláště sinicového květu. U mnoha nádrží se tento fakt bohužel projevil nepříznivě. Oligotrofii odpovídaly nádrže Karolinka a Slušovice, zvláště u Slušovic došlo k dalšímu zlepšení. Mezotrofní charakter si uchovaly nádrže Nová Říše, Koryčany a Bojkovice. Na hranici mezotrofie a eutrofie se dostal silným zářijovým rozvojem zelenivek, dříve výborný Landštejn. Za slabě eutrofní je možno v tomto roce označit Hubenov a Boskovice. K velmi nepříznivému posunu směrem k eutrofii došlo u přehrady Opatovice, kde v letním období došlo k vytvoření dlouhotrvajícího sinicového vodního květu. Eutrofní, bez výrazného posunu byla nyní problematická nádrž Ludkovice a silně průtočná Znojmo. Nejdůležitější vodárenské přehrady Vír a Mostiště byly v tomto roce silně eutrofní. Nejhorší teoreticky vodárenská nádrž Fryšták se v tomto roce posunula na hranici hypertrofie.

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2012 jsme sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze

Více

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH NÁDRŽÍ V POVODÍ MORAVY V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Část 1 Úvod Pro sledování

Více

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Ročenka 2007/2008 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 ROZVOJ FYTOPLANKTONU V JEDNOTLIVÝCH NÁDRŽÍCH...

Více

Funkční skupiny fytoplanktonu Rodan Geriš,, Povodí Moravy s.p. Fytoplankton, ve kterém dominují rozsivky! Obecně se vyvíjí v dobře e promích chávané, často chladné vodě v moři i i v jezerech! Jedna z prvních

Více

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE 2001. Monitoring of plankton communities and hydrochemical parameters on Lednice ponds during the year 2001.

Více

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oskacelova@prf.jcu.cz

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/4/2012 14.6.2012 Státní

Více

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie Zátiší 728/II 389 25 Vodňany Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického

Více

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Sezónní peridicita planktonu. PEG model Sezónní peridicita planktonu PEG model Paradox planktonu Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015 Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Richard Faina, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. České Budějovice, prosinec 2015 Název a sídlo organizace: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Organizace realizující

Více

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007)

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpracovala: RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. Moravské zemské muzeum Zelný trh 6, 659 37 Brno Luží u Lovětína: odběry 11.8.2006

Více

Hydrobiologie stojatých vod

Hydrobiologie stojatých vod Hydrobiologie stojatých vod Abiotické faktory Hydrogeomorfologické charakteristiky, fyzikální podmínky, chemické podmínky Typologické a typografické podmínky: morfologie dna, nadmořská výška, hloubka,

Více

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Petr Pumann Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod Praha, Státní

Více

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Vyhodnocení PT # V//5 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann..5 upravená prezentace pro zveřejnění na internetu Počet účastníků stanovení

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře PT#V/8/2014 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 7.6.2014

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Monitoring nádrží: V rámci monitoringu jakosti vody sleduje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím

Více

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie 2014 5.-6.2.2014, Praha Standardní metodiky pro mikroskopickou kvantifikaci sinic a předpisy

Více

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Petr Pumann, Lenka Šejnohová Determinační schůzka CCT 15.5.2009, Brno upraveno pro publikaci na internetu Metody pro stanovení fytoplanktonu mikroskopické

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA PODLE ČSN EN ISO/IEC 17043, REG. Č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Vliv teploty na růst

Vliv teploty na růst Vliv teploty na růst Zdroje živin, limitující prvky. Modely příjmu živin (Monod, Droop). Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model). Mixotrofie. Změny abundance v přírodních podmínkách

Více

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: k redukci hrubého dafniového zooplanktonu (50 200 ml.ha -1 ) k zabránění kyslíkových deficitů, k převedení na drobné formy zooplanktonu

Více

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách?

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Petr Pumann Státní 51. pracovní konference České algologické společnosti 20.-23. září 2010, Olomouc Sledované přírodní koupací vody v ČR Státní

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických

Více

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr Hašler: Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb 1 Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr H a š l e r Algologická laboratoř, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014 Rybářství 4 Produktivita a produkce Vztahy v populacích Trofické vztahy Trofické stupně, jejich charakteristika Biologická produktivita vod (produkce, produktivita, primární produkce a její měření) V biosféře

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529017 (IDPFVK) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Džbán (i) Nadmořská

Více

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann

Více

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ V OBDOBÍ ČERVEN ZÁŘÍ 26 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých

Více

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/5/2013 21.11.2013 upraveno pro zveřejnění

Více

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Orlík - vltavské rameno (m) (i) Nadmořská výška 354

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková Rybník Svet na medirytine Pavliny Schwarzenbergove Vzorkování Vzorkování bylo v r. 2004 zahuštěno na týdenní intervaly. Celkem bylo odebráno 32 vzorků (každý zahrnoval

Více

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Stav ke dni 31. 12. 2011 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí 2 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011

Více

Řasy a sinice ve vodárenství

Řasy a sinice ve vodárenství Řasy a sinice ve vodárenství Sinice a řasy ve vodárenské a hygienické praxi Přírodovědecká fakulta UK, 28.-29.3.2009 Petr Pumann, Rizikové faktory v pitné vodě Je dobré uvědomit, že sinice a řasy nejsou

Více

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické)

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) Sinice a řasy Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) žijí převážně ve vodním prostředí, fytoplanktonní,

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta TŘÍDA: Dinophyceae ŘÁD: Gonyaulacales Ceratium (TP) ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta

Více

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Association Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Mgr.

Více

DIVERZITA SPOLEČENSTEV BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ LOMOVÉHO JEZERA V PRŮBĚHU JEHO NAPOUŠTĚNÍ

DIVERZITA SPOLEČENSTEV BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ LOMOVÉHO JEZERA V PRŮBĚHU JEHO NAPOUŠTĚNÍ DIVERZITA SPOLEČENSTEV BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ LOMOVÉHO JEZERA V PRŮBĚHU JEHO NAPOUŠTĚNÍ Ing. Zuzana Čadková, DiS. (ČZU v Praze) RNDr. Ivo Přikryl (ENKI o.p.s.) Ing. David Vrzal (ČZU v Praze) Struktura

Více

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň www.alga.cz eustigmatos@gmail.com

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 11 Číslo 2, 2007 Vodní bezobratlí mikulovských rybníků I. Sukop

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská diplomová práce Řasová a sinicová flóra v zatopených lomech na Skutečsku Iveta Svobodová Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

Více

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice

Více

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Zpráva z projektu "Rybníík Svět" za r.. 2014.. Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Rozsivka Aulacoseira granulata a sinice Synechococcus sp. v UV a ve viditelném světle J. Lukavský, H. Strusková,

Více

APLIKOVANÁ HYDROBIOLOGIE III - EUTROFIZACE

APLIKOVANÁ HYDROBIOLOGIE III - EUTROFIZACE APLIKOVANÁ HYDROBIOLOGIE III - EUTROFIZACE Eutrofizace je definována jako proces zvyšování produkce organické hmoty ve vodě, ke které dochází především na základě zvýšeného přísunu živin (OECD 1982) S

Více

Hydrobiologie Lednických rybníků Hydrobiology of the Lednické rybníky ponds

Hydrobiologie Lednických rybníků Hydrobiology of the Lednické rybníky ponds Hydrobiologie Lednických rybníků Hydrobiology of the Lednické rybníky ponds Jiří Heteša*, Ivo Sukop**, Radovan Kopp** *Limni s.r.o. Brno, **MZLU Brno Abstract Ponds of the Lednice region have became the

Více

2014 Operační program rybářství opatření 3.4.pilotní projekty Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficit

2014 Operační program rybářství opatření 3.4.pilotní projekty Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficit 2 3 1. Obsah 1. Obsah... 4 2. Cíle projektu... 5 2.1 Definování cíle projektu podle žádosti o dotaci z OP Rybářství... 5 2.2 Inovativnost... 5 2.3 Nutnost inovace... 5 3. Úvod... 6 4. Metodika... 7 4.1

Více

Rozdělení sladkých vod. Rybářská klasifikace (Antonín Frič) Oživení rybích pásem 11.11.2013. Biologická charakteristika vodního prostředí

Rozdělení sladkých vod. Rybářská klasifikace (Antonín Frič) Oživení rybích pásem 11.11.2013. Biologická charakteristika vodního prostředí Biologická charakteristika vodního prostředí Život vodních organismů úzký vztah k abiotickým faktorům vodního prostředí, vzájemné ovlivňování mezi jednotlivými složkami. Např: - hustota vodního prostředí

Více

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ Mgr. ZLATICA NOVOTNÁ Doc. Ing. BLAHOSLAV MARŠÁLEK, CSc. Ing. MARTIN TRTÍLEK Ing. TOMÁŠ RATAJ CENTRUM PRO CYANOBAKTERIE A JEJICH TOXINY, BÚ AVČR Photon System Instrument,

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524014 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) Babylon (m) (i) Nadmořská výška

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2009 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic Profil vod ke koupání Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524006 (IDPFVK) (m) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži Stručný výtah ze závěrečné zprávy k tomuto projektu CÍLE PROJEKTU Cílem projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži je snížení eutrofizace

Více

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Plumlov Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Plumlov Nadmořská výška [m] 273,58 Plocha nádrţe [ha] 66 Základní hydrologická

Více

Oživeníchladících bazénů TVD v JETE a možnost jeho kontroly biomanipulací.

Oživeníchladících bazénů TVD v JETE a možnost jeho kontroly biomanipulací. Oživeníchladících bazénů TVD v JETE a možnost jeho kontroly biomanipulací. Jaromír Lukavský *a kolektiv odd. chemických režimů JETE * Výzkumné centrum pro bioindikaci a revitalizaci TVD1,2,3 Plocha: cca

Více

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140006 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Luhačovice Nadmořská výška [m] 279,75 Plocha nádrže [ha] 40 Základní

Více

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE TREBOUXIOPHYCEAE TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída je zatím nejméně jasnou skupinou v novém systému zelených řas. Podle fragmentárních poznatků jsou do třídy Pleurastrophyceae řazeny kokální a vláknité

Více

správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře

správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře Test byl připraven v rámci projektu TA01020675 - Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání. Malý test znalostí odběrových skupin: Přírodniny vyskytující se na Šeberáku

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2012 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Sdružení Flos Aquae Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Ing. Marcela Lagová Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Brno, květen 2013

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno

Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno Czech Phycology, Olomouc, 4: 123-132 123 Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno Algae and cyanobacteria in freshwater sponges (Porifera) in the Dalešice and Mohelno

Více

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

rozpuštěného kyslíku v rybnících.

rozpuštěného kyslíku v rybnících. TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících. Příjemce dotace: Název nebo obchodní jméno: Rybářství

Více

VZORKOVÁNÍ FYTOPLANKTONU

VZORKOVÁNÍ FYTOPLANKTONU Rostliny ve vodním prostředí HYDROBIOLOGIE - CVIČENÍ VODNÍ AUTOTROFNÍ ORGANISMY FYTOPLANKTON A MAKROFYTA MILOSLAV PETRTÝL KZR, FAPPZ, ČZU Mikroskopické i makroskopické vodní rostliny jsou primárním článkem

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - koupaliště ve volné přírodě Hostivař Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529014

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Eutrofizace Acidifikace

Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Eutrofizace Atkins (1923), Juday (1926), Fischer (1924) fosfor limitujícím prvkem, přidání způsobilo vzestup rybí produkce X dusík, draslík 60. léta 20. století vodní

Více

FUNKCE RYBNÍKŮ v zemědělské krajině

FUNKCE RYBNÍKŮ v zemědělské krajině FUNKCE RYBNÍKŮ v zemědělské krajině Jan POKORNÝ Richard FAINA Ivo PŘIKRYL Richard LHOTSKÝ ENKI, o.p.s. Mokřady v zemědělské krajině Praha Ruzyně 14.11. 2012 Vývoj produkce ryb a hnojení od 19. století

Více

Otázka: Řasy. Předmět: Biologie. Přidal(a): mrazkovalucka96

Otázka: Řasy. Předmět: Biologie. Přidal(a): mrazkovalucka96 Otázka: Řasy Předmět: Biologie Přidal(a): mrazkovalucka96 Řasy (algae=řasy) - různorodá skupina eukaryotických autotrofních organismů, které se vyskytují v moři, ve sladké vodě a méně často v půdě nebo

Více

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy) Profil vod ke koupání - VN Orlík - střed (VN Orlík - Podskalí, VN Orlík - ATC Radava) Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný

Více

PT # V / 6 / 2009 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V PITNÉ VODĚ PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, ČERVENEC 2009 ESPT

PT # V / 6 / 2009 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V PITNÉ VODĚ PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, ČERVENEC 2009 ESPT ESPT Státní zdravotní ústav - Centrum laboratorních činností ORGANIZÁTOR PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA, REG.Č. Šrobárova 8, Praha Vinohrady PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PT

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 4, 2004 Zooplankton a zoobentos NPP Pastvisko I. Sukop

Více

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY ZÁSOBOVANÉ PITNOU VODOU Z ÚPRAVNY VODY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. 1), Mgr. Petra Oravcová 2) 1) Poradenská činnost v oblasti ekologie,

Více

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Czech Phycology, Olomouc, 1: 45-51, 2001 45 Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Seasonal dynamic of the phytoplankton in two fishponds near Protivanov (Moravia, the Czech Republic)

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Informační list č. 2/2010 Únor 2010 Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Biodiverzita, tj. rozmanitost jednotlivých druhů rostlin a živočichů a jejich vazby na okolní prostředí

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Atlas mikroorganismů. Jana Říhová Ambrožová

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Atlas mikroorganismů. Jana Říhová Ambrožová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Atlas mikroorganismů Jana Říhová Ambrožová Ústí nad Labem 2014 Název: Autoři: Atlas mikroorganismů doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

Rybářství 5. Eutrofizace stojatých vod 27.11.2014. Příznaky začínající eutrofizace

Rybářství 5. Eutrofizace stojatých vod 27.11.2014. Příznaky začínající eutrofizace Rybářství 5 Eutrofizace stojatých vod Eutrofizace vodního prostředí Kvalita vody Stupně saprobit Toxicita Čištění vod Eutrofizace = neustálé obohacování vody minerálními živnými látkami, které následně

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Vladimír Kořínek: Dichotomický klíč perlooček (Cladocera) České republiky

Vladimír Kořínek: Dichotomický klíč perlooček (Cladocera) České republiky Vladimír Kořínek: Dichotomický klíč perlooček (Cladocera) České republiky (bez čeledi Chydoridae stav 2005, navíc metody) (použité zkratky: A1 antenuly, A2 antény, PA postabdomen, CA carapax, P 1-5 hrudní

Více

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část Profil vod ke koupání VN Slapy dolní část Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529018 Název

Více

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají nové a nové rody. Stavbou stélek a rozmnožováním i ekologií

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více