Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK"

Transkript

1 Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL projektu Ubytování, strava a výukové prostory pro projekt Loutka jako nástroj vzdělávání. služby Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.44/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele THeatr ludem Sídlo zadavatele 28.října 49/23 Ostrava IČ zadavatele Profil zadavatele Osoba oprávněná jednat za zadavatele MgA. Hana Volkmerová, předsedkyně o.s. ČÁST I. - VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky je zajištění ubytovacích služeb, stravovacích služeb, výukových prostor a souvisejících služeb pro realizaci klíčové aktivity vzdělávání v rámci projektu zadavatele. Dodavatel na svůj náklad a nebezpečí poskytne objednateli ubytovací a stravovací služby, zajistí pro něj výukové prostory k provádění vzdělávacích aktivit a obstará veškeré související služby a dodávky v rozsahu dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace. Místo plnění je definováno lokalitou v dosahu dojezdové vzdálenosti dopravou max. 1 hod. 30 min. ze sídla zadavatele (dodržení této vzdálenosti bude kontrolováno prostřednictvím serveru mapy.cz při nastavení trasy počátečního bodu sídlo zadavatele, cílového bodu místo plnění (hotel), parametru nejrychlejší trasa autem). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,-- Kč bez DPH a je cenou limitní. Požadavky uvedené v příloze č. 1 této výzvy a zadávací dokumentace jsou minimální požadavky. Je-li stanovena minimální hodnota, nesmí být nabízené plnění nižší kvantitativně ani kvalitativně, je-li stanovena maximální hodnota, nesmí být nabízené plnění vyšší kvantitativně ani kvalitativně. Projekt je kofinancován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Strana 1

2 Pokud jsou v této dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného II. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 2.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena na výše uvedené kontakty kontaktní osoby. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Odstavec 2 se použije obdobně. ČÁST III. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 3.1. Lhůta pro doručení nabídky: do do 12:00 hod Místo pro doručení nabídky, adresa sídla zadavatele: THeatr ludem 28.října 49/ Ostrava 3.3. Osobní doručení je možné na základě předchozí domluvy na kontaktu zadavatele Způsob doručení nabídky: V uzavřené zabezpečené obálce do sídla zadavatele viz záhlaví této ZD. Obálka bude označena štítkem: ZAKÁZKA Ubytování, strava a výukové prostory pro projekt Loutka jako nástroj vzdělávání NEOTEVÍRAT Strana 2

3 ČÁST IV. - POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 4.1. Základní kvalifikační předpoklady: Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.), e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a Strana 3

4 k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Tato část kvalifikace bude prokázána čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel umožňuje prokázání této části kvalifikace příslušnými doklady, přičemž v tomto případě nesmí být tyto doklady starší 90 dnů ke dni podání nabídky Profesní kvalifikační předpoklady: Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Prostá kopie příslušného výpisu. b) Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku apod.). Prostá kopie příslušného výpisu. ČÁST V. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze této zadávací dokumentace viz Příloha č. 2. ČÁST VI. - PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou obsaženy v obchodních podmínkách zadavatele viz. Příloha č. 2 této zadávací dokumentace. ČÁST VII. - POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 7.1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH Nabídková cena v této skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky - viz Příloha č Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude zpracována formou položkového rozpočtu v cenách včetně DPH a bez DPH dle níže uvedené tabulky a bude rozepsána dle kategorií osob na ubytování, stravování a občerstvení, přičemž: cena za stravování a občerstvení účastníků semináře (coffee break) nesmí překročit 800,-- Kč/osobu a pobyt včetně DPH, v této ceně bude zahrnut 3x dopolední coffee break, 2xodpolední coffee break, 3xoběd, 2xvečeře cena za ubytování nesmí překročit částku 800,-- Kč/osoba a den včetně DPH, snídaně bude zahrnuta v ceně ubytování, využití relaxačních aktivit bude zahrnuto v ceně ubytování cena za pronájem školící místnosti nesmí přesáhnout částku 2500,--Kč/den včetně DPH Strana 4

5 ubytování účastníků (snídaně a relaxační aktivity v ceně) ubytování lektorů (snídaně v ceně) strava účastníků po celou dobu trvání semináře (coffee break 3xdopolední a 2x odpolední), 3xoběd, 2xvečeře) pronájem školící/seminární místnosti počet jednotek 300 člověkonocí (15 účastníků x 10 seminářů x 2 noci) 100 člověkonocí (3 lektoři x 3 noci x 10 seminářů a 1 lektor x 1 noc x 10 seminářů) 375 člověkodní (15 účastníků x 10 seminářů x 2,5 dne) 30 školících dní (10 seminářů x 3 dny) jednotková cena včetně DPH celková cena bez DPH Cena celkem x x x celková cena včetně DPH 7.5. V ceně dodavatele budou obsaženy veškeré náklady zahrnující specifikace dle Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. ČÁST VIII. - PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 8.1. Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu název obchodní firmy, datum zapsání v obchodním rejstříku, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy viz. Příloha č. 2 podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky dodavatele též příslušná platná plná moc. Od návrhu smlouvy v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace se nelze odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budou-li součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce uchazeče, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí být duplicitně přílohou návrhu smlouvy. ČÁST IX. - PODÁNÍ NABÍDKY A FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA NABÍDKU 9.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Strana 5

6 9.2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, kterým jiný dodavatel prokazuje kvalifikace v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem, kterým více dodavatelů prokazuje kvalifikaci Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem, kterým jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ust. 71 odst. 6 zákona Zadavatel doporučuje podat nabídku v jednom originále a jedné kopii Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky zadavatel doporučuje řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou Pro sestavení a vyplnění krycího listu dodavatel závazně použije Přílohu č Dodavatel, který podává nabídku, se nesmí podílet na zpracování zadávacích podmínek k této zakázce ani na zpracování žádosti o financování v rámci tohoto projektu. ČÁST X. POŽADAVKY NA VARIANTY Zadavatel nepřipouští variantní řešení. ČÁST XI. - ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (váha kritéria 100%) Kritéria pro hodnocení: Cena celkem Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně DPH, uvedená v návrhu smlouvy. Nabídková cena bude stanovena na předpokládaný počet účastníků uvedený v popisu předmětu zakázky. Způsob hodnocení kritérií: Cena celkem Nabídky budou seřazeny dle nabídkové ceny dle výhodnosti nabídek od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou až po nejvyšší nabídkovou cenu. 100% Za nejvýhodnější nabídku se považuje ta s nejnižší cenou. Kritérium se bude hodnotit podle následujícího vzorce: 100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem Strana 6

7 ČÁST XII. JINÉ POŽADAVKY PRO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Dodavatel předloží ve své nabídce návrh smlouvy, a to v písemné i elektronické podobě (na CD-R v citovatelném formátu např. *.doc, *.xls). V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou je rozhodující písemná podoba. ČÁST XIII. USTANOVENÍ O MOŽNOSTI ZRUŠENÍ ZAKÁZKY 1. Zadavatel musí zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: - nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky - nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byly všechny nabídky vyřazeny - byly zjištěny vážné nesrovnalosti, nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, zadávací dokumentaci, nebo v průběhu administrace veřejné zakázky - odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít. 2. Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: - v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval - vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost podle článku (Smlouva s dodavatelem)příručky pro příjemce z OP VK. ČÁST XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne ve 13:00 tj. po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele. Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to vždy jeden zástupce dodavatele Platnost nabídky musí být uvedena do ČÁST XV. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění Příloha č. 2: Návrh smlouvy Příloha č. 3: Krycí list nabídky Příloha č. 4: Standard ubytování Strana 7

8 Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění Požadavky na ubytování (závazné pro všechny části): a) garance ubytování tak, jak je specifikováno v obchodních podmínkách viz. Příloha č. 2; b) ubytovací zařízení musí být umístěno mimo městskou aglomeraci v příjemném přírodním prostředí. c) všechny pokoje (případně bungalovy) s vlastním příslušenstvím (toaleta, sprcha, teplá voda) a opatřené topením (minimální teplota v pokoji 20 C); d) účastníci možnost využití jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových pokojů s oddělenými lůžky (v případě lichého počtu účastníků možnost ubytování v jednolůžkových pokojích nebo v dvoulůžkových za cenu jednolůžkových), možnost ubytování účastníků a ponechání zavazadel na pokojích, případně ve vyčleněném prostoru po celou dobu trvání akce (v den příjezdu min. jednu hodinu před začátkem akce a v den odjezdu pak minimálně ještě hodinu po ukončení akce dle dále uvedených harmonogramů); e) internet pro účastníky k dispozici zdarma (např. wi-fi nebo PC s internetem); f) nekuřácké prostředí; g) výběr z alespoň 2 relaxačních aktivit (např. bazén, sauna, wellness apod.) v ceně ubytování; h) parkování osobních automobilů ubytovaných zdarma (kapacita min. 15 parkovacích míst); i) kromě výše zmíněného musí ubytovací zařízení splňovat standardy 3* pro hotel uvedené na nebo v Příloze č. 4. Požadavky na stravování (závazné pro všechny části): a)zabezpečení stravování konkrétně: Čtvrtek: snídaně (pouze pro lektory)-cofee break-oběd-cofee break-večeře; Pátek: snídaně-cofee break-oběd-coffee break-večeře; Sobota: snídaně-coffee break-oběd. b) podávání jídla v souladu s časovým harmonogramem vzdělávací akce s možností přizpůsobení dle aktuálních potřeb lektorů, dle dohody s organizátorem; c) dvakrát denně teplé jídlo (min. výběr ze dvou jídel); Strana 8

9 d) jeden nealkoholický nápoj ke každému teplému jídlu; e) v průběhu výuky bude zajištěn coffee break v rozsahu: výběr nápojů z kávy, čaje, džusu, vody a ovoce a drobného občerstvení (např. toust nebo nebo chlebíček nebo koláč ). Požadavky na výukové prostory (závazné pro všechny části): a)pro každou vzdělávací akci bude k dispozici 1 školící místnost a to v těchto časech a harmonogramech: Středa: ve večerních hodinách možnost přípravy místnosti Čtvrtek od 9:00 hodin do 19:30 hodin s pauzami na oběd a večeři Pátek od 9:00 hodin do 19:30 hodin s pauzami na oběd a večeři Sobota od 8:30 hodin do 13:00 hodin. b) velikost a tvar dostatečný v poměru k počtu účastníků (15 účastníků, 4 lektoři) pro společnou práci v kruhu a v lehu na zemi tj. půdorysný tvar čtvercový minimálně 100m2; pomůcky, umístění techniky a projekce; čistá a teplá podlaha pro možnost práce na zemi ; c) vyhovující pro práci ve skupinách, práci v kruhu, bez překážek např. zavazejících sloupů, nepřehledného členění místnosti. Zrcadla v místnosti vítána, nejsou však nutná. d) nekuřácké prostředí; e) možnost uskladnění materiálů po celou dobu trvání projektu. f) akustika, osvětlení: - zvukotěsnost místnosti, klidné sousední prostory a průchody (ne školící místnost vedle jídelny, restaurace, případně zvukotěsně izolované prostory), co nejnižší hlučnost obslužné techniky (osvětlení, ventilace); - dostatečné osvětlení učebny a funkční zastínění oken (pro potřebu projekce); g) regulovatelná teplota v místnosti a větratelnost místnosti (minimální teplota v místnosti 22 C); h) vybavení pouze židlemi (20ks) bez stolů, didaktickou technikou (flipchart, tabule, dataprojektor může zařídit také objednavatel): - zajištění promítací plochy; - elektrické zásuvky pro běžné spotřebiče a pro připojení počítače (prodlužovací šňůry); - připojení k Internetu a signál v učebně - místnost bez nábytku, uspořádání židlí dle požadavku lektora - mobilní nábytek, koberec případně upravená podlaha, i) přístupnost a zabezpečení učeben: - možnost uzamčení místnosti; - možnost užití učeben po celou dobu pobytu jen pro účastníky seminářů; Strana 9

10 - čas pro úpravu místnosti a přípravu programu (večer před započetím semináře - tzn. vždy ve středu večer) j) poloha a užití učeben: - v místnosti, kde probíhá školení, nepracuje ani pravidelně neprochází personál zařízení; - do místnosti po dobu vlastního vzdělávání nemají přístup žádné cizí osoby s výjimkou personálu, který připravuje coffee break v době přestávek; - v blízkosti učeben (do 50 m) neprobíhají stavební, tesařské a jiné hlučné práce či jiné hlučné akce. V případě, že by tato situace nastala, poskytne dodavatel okamžitou adekvátní náhradu v podobě místnosti, která bude umístěna v bezprostřední blízkosti. Strana 10

11 Příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí Služby - Ubytování pro projekt Loutka jako nástroj vzdělávání uzavřená dle ust. 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník mezi smluvními stranami 1. THeatr ludem se sídlem: 28.října 49/23 Ostrava IČ: DIČ: CZ Jednající: MgA. Hana Volkmerová, předsedkyně o.s. Zapsána u Ministerstva vnitra dle platných stanov Bankovní účet: na straně jedné jako objednatel (dále též objednatel ) a 2. Název se sídlem: IČ: DIČ: Jednající: Jméno osoby oprávněné jménem dodavatele jednat Zapsána v obchodním rejstříku Bankovní účet: na straně druhé jako dodavatel (dále též dodavatel ) takto: I. Úvodní ustanovení 1. Termínem Zadávací dokumentace se rozumí Zadávací dokumentace Ubytování, strava a výukové prostory pro projekt Loutka jako nástroj vzdělávání, která byla zpracována objednatelem jako podklad pro řízení podle pravidel pro výběr dodavatelů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu Loutka jako nástroj vzdělávání. Vzdělávací semináře pro pedagogy a pedagogické pracovníky mateřských škol a na I. stupni ZŠ v Ostravě a v Moravskoslezském kraji, operačního programu CZ.1.07/1.3.44/ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. 2. Termínem Nabídka se rozumí nabídka dodavatele ze dne podaná na základě výzvy k předkládání nabídek pro veřejnou zakázku Ubytování, strava a výukové prostory pro projekt Loutka jako nástroj vzdělávání, zadávanou objednatelem v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů z OP VK. 3. Termínem Školení se rozumí výuka zaměřená na teoretickou i praktickou část odborného vzdělávání, probíhající v průběhu tří po sobě jdoucích dní pro určenou skupinu osob. V rámci seminářů je zahrnuto poskytnutí veškerých služeb dle čl. II. této smlouvy, tj. zajištění výukových prostor, stravovací služby, ubytovací služby pro účastníky semináře a případné další služby od čtvrtka do soboty v termínech určených dle čl. V. této smlouvy a ubytovací služby pro lektory od středy do soboty) v určených termínech dle čl.v. této smlouvy po celou dobu trvání projektu Strana 11

12 II. Předmět plnění 1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel na svůj náklad a nebezpečí poskytne objednateli ubytovací a stravovací služby, zajistí pro něj výukové prostory k provádění Školení a obstará veškeré související služby a dodávky (dále jen Služba ) v rozsahu dle čl. V. této smlouvy. 2. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. III. Cena 1. Celková cena za provádění Služby se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku v souladu s podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci. 2. Celková cena za provádění Služby je stanovena dohodou smluvních stran takto: Celková cena bez DPH Kč Zákonné DPH % Kč Celková cena včetně DPH Kč 3. Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace předmětu plnění při stanovení celkové ceny v rozsahu zadávací dokumentace. Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci Služby. 4. Cena bude fakturována ve struktuře dle tabulky uvedené v zadávací dokumentaci. IV. Platební podmínky 1. V souladu s ust. 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a služeb po ukončení jednotlivých Školení se považuje za samostatné zdanitelné plnění. 2. Objednatel uhradí dodavateli cenu jednotlivých dílčích plnění na základě účetního a daňového dokladu (dále jen faktura ) vystaveného dodavatelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet dodavatele uvedený na faktuře. Splatnost faktury vystavené dodavatelem je do 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. 3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 12 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli další doklady k předložené faktuře. 4. Faktura musí být doručena nejpozději první den měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo dílčí plnění provedeno. 5. V souladu s požadavky na příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) je dodavatel povinen fakturovat dodané služby tak, aby byla doložena účelovost příslušných částek včetně specifikace jednotlivých uznatelných nákladů dle rozpočtu projektu. 6. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy obsahovat tyto údaje: a. označení textem Tato faktura je vázána na realizaci projektu s uvedením názvu a registračního čísla projektu b. rozpis jednotlivých položek, cena za jednotku, cena celkem, c. kopie seznamu ubytovaných osob. 7. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. Strana 12

13 V. Harmonogram 1. Dodavatel se zavazuje provést Službu dle čl. II. této smlouvy v období od podpisu této smlouvy do Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat Služby ve středu, čtvrtek, v pátek a v sobotu. 3. Plnění bude rozděleno do deseti seminářů. Konkrétní data jednotlivých skupin seminářů jsou stanovena takto: Února 2014: 15 účastníků + 3 lektoři (lektoři ubytování již od ) + 1 lektor (ubytování ze 7. na 8. Února 2014) Března 2014: 15 účastníků + 3 lektoři (lektoři ubytování již od ) + 1 lektor (ubytování ze 7. na 8. března 2014) Března 2014: 15 účastníků + 3 lektoři (lektoři ubytování již od ) + 1 lektor (ubytování z 28. na 29. března 2014) Dubna 2014: 15 účastníků + 3 lektoři (lektoři ubytování již od ) + 1 lektor (ubytování z 11. na 12. dubna 2014) Května 2014: 15 účastníků + 3 lektoři (lektoři ubytování již od ) + 1 lektor (ubytování z 23. na 24. května 2014) Června 2014: 15 účastníků + 3 lektoři (lektoři ubytování již od ) + 1 lektor (ubytování z 6. na 7. června 2014) Září 2014: 15 účastníků + 3 lektoři (lektoři ubytování již od ) + 1 lektor (ubytování z 12. na 13. září 2014) Října 2014: 15 účastníků + 3 lektoři (lektoři ubytování již od ) + 1 lektor (ubytování ze 3. na 4. října 2014) 30. Října 1. Listopadu 2014: 15 účastníků + 3 lektoři (lektoři ubytování již od ) + 1 lektor (ubytování ze 31.října na 1. listopadu 2014) Listopadu 2014: 15 účastníků + 3 lektoři (lektoři ubytování již od ) + 1 lektor (ubytování ze 7. na 8. listopadu 2014) 4. Veškeré podrobnosti k předmětu plnění včetně počtu účastníků jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci. 5. Zadavatel si vyhrazuje právo harmonogram jednostranně upravit. VI. Místo dodání 1. Místem plnění je Česká republika. Doba dojezdu do střediska je dopravou do vzdálenosti maximálně. 1hodin 30 minut ze sídla zadavatele viz článek I. 2. Dodavatel poskytne objednateli odpovídající prostory velikostí a tvarem s dostatečnou kapacitou míst k provedení školení, ubytování i stravování. VII. Práva a povinnosti objednatele 1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky kontrolovat dodavatele z pohledu naplňování cílů programu a řádného průběhu Služby sjednaného co do rozsahu i obsahu touto smlouvou. 2. Objednatel je povinen zajistit přítomnost účastníků v místě plnění. Přesný počet a jména účastníků budou dodavateli sdělena em 7 dní před jednotlivými termíny plnění. 3. Objednatel se stává vlastníkem veškerých materiálů ke Službě okamžikem předání dokumentů dodavatelem objednateli. Strana 13

14 VIII. Práva a povinnosti dodavatele 1. Dodavatel bude respektovat výběr účastníků Služby provedený objednatelem. 2. V ceně dodavatele budou obsaženy veškeré náklady zahrnující specifikace dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace. 3. Dodavatel zajistí případné povinné dokumenty dle metodiky OP VK z každého jednotlivého dílčího plnění. Všechny takové dokumenty musí být v souladu s příslušnou metodikou OP VK 4. Dodavatel se zavazuje poskytnout součinnost objednateli při plnění materiálně technického zabezpečení jednotlivých Klíčových aktivit, př. fotodokumentace, umístění prvků povinné publicity ve výukových prostorách. 5. Dodavatel zajistí při provádění Služby, resp. na jím poskytovaných dokumentech dodržení pravidel povinného minima publicity OP VK. Dodavatel je povinen seznámit se s pravidly publicity uvedenými v příslušné verzi Manuálu pro publicitu OP VK, Manuálu vizuální identity OP VK a dalšími souvisejícími dokumenty. 6. Dodavatel je povinen umožnit osobám, včetně objednatele, oprávněným k výkonu kontroly projektu, v jehož rámci se Služba dle čl. I. této smlouvy provádí (zejména se jedná o poskytovatele dotace, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropskou komisi, Evropský účetní dvůr, finanční úřady), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 7. Dodavatel je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci této veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů poskytovaných se skutečným stavem a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, popřípadě jejich zmocněncům. 8. Dodavatel je povinen archivovat veškeré doklady a dokumenty související s realizací projektu v souladu s právními předpisy ČR. IX. Obchodní podmínky 1. V případě, že při provádění Služby dojde ke vzniku práv duševního vlastnictví, je dodavatel povinen poskytnout neomezenou bezplatnou licenci Ministerstvu práce a sociálních věcí k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv. 2. Jakákoli změna ve struktuře a podílu služeb či dodávek jednotlivých subdodavatelů oproti nabídce dodavatele, na základě které byla uzavřena tato smlouva, podléhá schválení objednatele. Bez takového schválení není dodavatel oprávněn změnu realizovat. 3. Každá smluvní strana může poskytnout druhé smluvní straně důvěrné informace neveřejného charakteru dle ust. 271 obchodního zákoníku, které tvoří součást obchodního tajemství. Tyto informace tedy nemohou být žádnou ze smluvních stran bez dalšího poskytovány jakékoli jiné osobě nebo zneužity, příp. využity jinak než k realizaci této smlouvy, a to pouze v nezbytném rozsahu s maximálním možným zachováním utajenosti důvěrných informací. Smluvní strany si potvrzují, že obsah veškerých vzdělávacích aktivit poskytovaných v rámci Klíčových aktivit dodavatelem netvoří a neobsahuje důvěrné informace. 5. Dodavatel je povinen udržovat v platnosti smluvní pojištění odpovědnosti z provozu jeho podnikatelské činnosti v odpovídající výši pokrytí případných pojistných událostí plynoucí z předmětu této smlouvy po dobu platnosti této smlouvy. Strana 14

15 X. Záruky a sankce 1. Za porušení jakékoli povinnosti dodavatele z této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně. 2. V případě prodlení dodavatele s poskytnutím dílčího plnění dle Harmonogramu je dodavatel povinen zaplatit objednateli za každou započatou hodinu prodlení 2 000,- Kč, maximálně však ,- Kč za den. 3. V případě přerušení poskytování Služby na základě nařízení objednatele dle podmínek této smlouvy z důvodu neplnění povinností na straně dodavatele, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý započatý den, kdy bude poskytování Služby takto přerušeno. 4. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení výzvy objednatele k jejímu zaplacení ze strany dodavatele. 5. Nárok na náhradu škody není případným nárokem na zaplacení smluvní pokuty dotčen. Odpovědnost dodavatele za splnění předmětu této smlouvy je stanovena jako objektivní. 6. V případě prodlení objednatele s hrazením faktur vzniká dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 7. Dodavatel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení platných právních předpisů nebo této smlouvy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné služby či dodávky na své náklady a svou odpovědnost. 8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám dodavatele kteroukoli z plateb z důvodu jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči dodavateli. Dodavatel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy. XI. Nelegální zaměstnávání 1. Dodavatel prohlašuje, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něho, coby zaměstnavatele, je konána v základním pracovněprávním stavu. Pokud tuto práci vykonávají fyzické osoby - cizinci, vykonávají ji v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Poskytovatel tedy prohlašuje, že u něho není vykonávána žádným způsobem nelegální práce ve smyslu ust. 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti ). 2. Pokud objednatel zjistí, že dodavatel umožňuje výkon nelegální práce v jakékoliv formě, je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit. 3. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany dodavatele škoda uložením pokuty za správní delikt podle 140 odst. 4 písm. f) zák. o zaměstnanosti, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle 141a zákona o zaměstnanosti, je dodavatel tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve. 4. V případě, že s objednatelem bude v důsledku porušení povinností dodavatele zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu dle 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zákona o zaměstnanosti nebo bude s objednatelem zahájeno správní řízení podle 141a odst. 2 zákona o zaměstnanosti (o tom, že objednatel ručí za správní delikt dodavatele) má objednatel právo vyzvat dodavatele k uhrazení smluvní pokuty ve výši odpovídající sankci uložené objednateli správním orgánem za spáchání správního deliktu v souvislosti s nelegální prací u dodavatele (v rozmezí ,- Kč ,- Strana 15

16 Kč) a dodavatel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. XII. Ukončení smlouvy 1. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit provádění Služby v případě nedostatku finančních prostředků nebo v případě, že se rozhodne ukončit další plnění dle této smlouvy ze strany dodavatele. Poskytování Služby je povinen dodavatel přerušit okamžikem doručení písemného Nařízení přerušení Služby ze strany objednatele. Nařízení musí obsahovat zejména důvod přerušení. 2. Poskytování Služby je dodavatel oprávněn obnovit na základě písemného Nařízení ukončení přerušení Služby doručeného objednatelem dodavateli v písemné formě. Účinky Nařízení ukončení přerušení Služby nastávají okamžikem jeho doručení dodavateli. 3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď dodavateli doručena. 4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel neoprávněně uvedl v nabídce informace nebo doklady, které mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Rozsah, podmínky a požadavky na poskytování Služby jsou specifikovány v této smlouvě, v Zadávací dokumentaci a v Nabídce dodavatele. Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující. 2. Dodavatel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami včetně specifikace Služby a tímto zároveň prověřil, že veškeré závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení a Službu je takto možno provést za dohodnutou smluvní cenu. 3. V případech touto smlouvou neupravených se právní vztah mezi smluvními stranami řídí obecnými ustanoveními obchodního zákoníku. Veškeré případné neshody budou smluvní strany řešit především cestou vzájemné dohody. V případě, že vzájemnou dohodou nebude spor vyřešen, je každá smluvní strana oprávněna obrátit se k soudu. 4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 5. Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. V Ostravě dne. V dne Za objednatele: Za poskytovatele:. MgA. Hana Volkmerová Předsedkyně o.s.. Titul, jméno, příjmení, funkce Strana 16

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky Oprava - výměna podlahové krytiny v posilovně.

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky Oprava - výměna podlahové krytiny v posilovně. V Brně dne 12.11.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: V Praze dne 6.6.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Dodávka

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT nebo ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek CZ.1.07/1.3.04/02.0008 1/24 Operační program

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Stavební úpravy sálu brachyterapie

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Mnichovice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Mnichovice

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii"

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu Vítejte v Anglii Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii" Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení IČ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Specializovaný software pro technickou přípravu oděvní výroby. Zadavatel: Střední průmyslová škola oděvní, Prostějov, Vápenice 1 Sídlo: Vápenice

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Veliš Veliš 1 257 06 Louňovice pod Blaníkem IČ 00 232 921 statutární zástupce: Petr Mach, starosta tel.: 603

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle metodika ROP

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle metodika ROP Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle metodika ROP Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Název projektu: Technický dozor při realizaci stavebních

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: V Praze dne 1.10.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Dodávka ubytovacích a stravovacích služeb v rámci projektu OP RLZ EUROMANAŽER, registrační číslo CZ.04.1.15.1/0084

Dodávka ubytovacích a stravovacích služeb v rámci projektu OP RLZ EUROMANAŽER, registrační číslo CZ.04.1.15.1/0084 Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služeb v rámci výběrového řízení Dodávka ubytovacích a stravovacích služeb v rámci projektu OP RLZ EUROMANAŽER, registrační číslo Z.04.1.15.1/0084 I. Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Dílenské centrum Na hrázi 1. zpracování projektové dokumentace

Dílenské centrum Na hrázi 1. zpracování projektové dokumentace M PROJEKT, sdružení fyzických osob Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 5 350 02 CHEB Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Jandík Cheb 28.07.2011 VĚC: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, 513 01 Semily IČ: 00085839 * tel.: 481 622 528 * email: muzeum@muzeumsemily.eu Č.j.: MZ-01-2011/02 Semily, 20. června 2011 Počet listů: 6 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:18927/2015-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Veřejný zadavatel tímto vyzývá

Veřejný zadavatel tímto vyzývá Veřejný zadavatel tímto vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci : Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 53 zákona č.134/2016 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více