ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč ODOLEN 5/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015"

Transkript

1 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, Více fotografií na: 1

2 fotogalerie / zprávy z radnice Velký vodolský jarní úklid a otevírání studánek, Odolena Voda, Fota: Zdeněk Kocur Foto: Dita Výborová Foto: Dita Výborová Výtah z jednání Rady města Odolena Voda č. 4/2015 ze dne Rada města schválila: Doplnění prací do zásobníku prací Technických služeb města Odolena Voda: oprava elektrických rozvodů v budovách hasičských zbrojnic na Dolním náměstí a na nám. V. Hálka, přesun prolézačky z prostřední části hřiště za houpačky na DH v Dolínku, vyklučit koňskou stezku v Čenkově, zajistit uzavření poklopem vstup do vodojemu u pštrosí farmy v Čenkově. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne (schváleno v RM č. 10/2014) mezi zhotovitelem Janem Holubem a městem Odolena Voda. Předmětem dodatku je změna platebních podmínek za zhotovení polyuretanového odlitku lyry včetně jejího upevnění na pomník Vítězslava Hálka v Dolínku, celková cena se nemění. Objednávku nákupu 10 pivních setů od vítěze poptávkového řízení společnosti CADUTA GROUP s. r. o., za cenu včetně DPH. Vítěze poptávkového řízení na SW GROUPWARE, a to spol. Ice- Warp Czech Republic, se sídlem Španělská 4, Praha 2, za pořizovací cenu Kč bez DPH. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zkapacitnění jídelny v ZŠ Odolena Voda. Plán oprav místních komunikací v majetku města Odolena Voda na rok Podání žalob prostřednictvím advokátky JUDr. Jiřiny Jandové na dlužníky z důvodu neplacení nájemného v bytech v majetku města Odolena Voda Nákup sportovního vybavení tenisového areálu města Odolena Voda (síťovačka, středová kotva pro tenisovou síť, protivětrná síť) od dodavatele Marcel Trnka - Fifteen.cz, za cenu Kč. Záměr rekonstrukce víceúčelové místnosti v č. p. 24 na Dolním náměstí v Odoleně Vodě, která bude sloužit pro potřebu města, zejména jako obřadní a volební místnost. Uzavření smlouvy mezi městem Odolena Voda a Státním fondem životního prostředí České republiky o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP Životní prostředí pro investiční akci Snížení energetické náročnosti Základní školy Odolena Voda v celkovém finančním objemu ,80 Kč. Jednorázovou pomoc města Odolena Voda pro SPP na hřišti v Malém háji v Odoleně Vodě, a to provedením prací včetně nákladů na materiál, které provedou TS Odolena Voda takto: - Pokácení suchého stromu na severní straně, který ohrožuje jednak plot a jednak občany Odoleny Vody, kteří používají cestu v lese ze spodní části sídliště V Malém háji. - Vykopání kůlů u hřiště u hlediště a jejich likvidaci. Nové kůly jsou již vyrobeny a TS je zabetonují. 2

3 zprávy z radnice - V rohu hřiště (u ohniště) vybagrují drenáž pro vsakování vody a vyplní štěrkem. Rada města uložila: Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda zjistit cenu realizace dvou zvýšených přechodů u sportovního areálu a u sportovní haly v Odoleně Vodě s funkcí retardérů dopravy, výsledek předloží RM č. 6/2015 k projednání. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda připravit ve spolupráci s komisí pro plánování a rozvoj dopravy a s Osadním výborem Čenkov grafický návrh na realizaci oprav a úprav povrchu návsi v Čenkově. Místostarostovi města Odolena Voda ve spolupráci s komisí pro plánování a rozvoj dopravy řešit pěší cestu/výstup na louku u hřbitova z chodníku v ul. Revoluční (po dešti se tímto pěším výstupem splavují nečistoty na chodník a komunikaci). Výsledek s návrhem řešení předložit RM k projednání. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda zajistit a předložit RM k projednání cenovou nabídku na zabezpečovací systém do elektrokotelny na Dolním náměstí v Odoleně Vodě, a to ve stejné koncepci jakou má již MěÚ Odolena Voda. Komisi stavební a územního rozvoje vyhotovit stanovisko pro RM ve věci podaného návrhu Regulačního plánu na 1. etapu polyfunkčního areálu Dolínek Čenkov od spol. SPS Dolínek, s. r. o. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda zajistit poptávkové řízení na PD na rekonstrukci víceúčelové místnosti v č. p. 24 na Dolním náměstí v Odoleně Vodě. Úplné znění Usnesení Rady města Odolena Voda naleznete na / Usnesení Rady města Výtah z jednání Rady města Odolena Voda č. 5/2015 ze dne Rada města schválila: Doplnění prací do zásobníku prací Technických služeb města Odolena Voda: oprava a údržba kapličky v Dolínku (spravit praskliny, vymalovat, opravit stávající dveře a zámek), přestěhování houpadla na DH v Dolínku na jiné místo předem konzultovat s p. Goreckým. Podání žádosti o dotaci na akci Poslední bitva aneb Když na Vodolce končila druhá světová válka z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, a to ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání Podpory kultury, historických akcí a slavností a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Smlouvu o nájmu prostor v č. p. 250 Horní nám. v Odoleně Vodě o celkové výměře 56,10 m 2, uzavřenou s oddílem Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Střelka Kralupy nad Vltavou, se sídlem Šafaříkova 358, Kralupy nad Vltavou, na dobu neurčitou s účinností od za cenu nájmu Kč ročně, Kč ročně jako paušální částku za odebrané služby spojené s nájmem. Provozní řád fitness-workout parku v Odoleně Vodě s účinností od Kupní smlouvu s ATS TELCOM PRAHA a. s., Trojská 195/88, Praha 7, IČ: , na nákup silničního rychloměru pro měření rychlosti vozidel LTI 20/20 TruCAM za cenu Kč včetně DPH. Výpověď Smlouvy o nájmu zařízení pro měření rychlosti ze dne s firmou Gornex, s. r. o., V Domcích 60/20, Praha 6, ode dne Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu č. 04/2015 Snížení energetické náročnosti restaurace Opera v Odoleně Vodě Dolínek, náměstí Vítězslava Hálka č. p. 90, Dolínek, Odolena Voda. Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu č. 04/2015 Snížení energetické náročnosti restaurace Opera v Odoleně Vodě - Dolínek. Seznam společností pro obeslání s výzvou na podání nabídek k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu č. 04/2015 Snížení energetické náročnosti restaurace Opera v Odoleně Vodě - Dolínek, náměstí Vítězslava Hálka č. p. 90, Dolínek, Odolena Voda: 1) MARHOLD a. s., Jiráskova 169, Pardubice, IČ: ) MEROPS spol. s r. o., Strojnická 374, Český Těšín, IČ: ) KASTEN spol. s r. o., Větrná 145, Neratovice-Byškovice, IČ: ) MATOZA spol. s r. o., Ohradní 1087, Praha 4, IČ: ) BARACOM a. s., Kolmá 671/11, Praha 9 - Vysočany, IČ: ) Milan Parma Stavitelství, ČSA 256, Odolena Voda, IČ: ) STATUZ AMD, s. r. o., Dolní náměstí 166, Odolena Voda, IČ: Uzavření Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora pro investiční akci Snížení energetické náročnosti restaurace Opera v Odoleně Vodě - Dolínek, náměstí Vítězslava Hálka č. p. 90, Odolena Voda s firmou Ing. Miroslav Návara za cenu Kč včetně DPH. Uzavření Příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP pro investiční akci Snížení energetické náročnosti restaurace Opera v Odoleně Vodě - Dolínek, náměstí Vítězslava Hálka č. p. 90, Odolena Voda s firmou Ing. Miroslav Návara za cenu Kč včetně DPH. Úpravu provozní doby Městské knihovny Odolena Voda pro potřeby občanů takto: PO 08:00 12:00 13:00 18:00 ÚT 08:00 12:00 13:00 16:00 ST pro veřejnost uzavřeno ČT 08:00 12:00 13:00 18:00 PÁ 08:00 12:00 SO 08:00 12:00 Na základě oprávněné žádosti pana Pavla Glončáka, bytem Kpt. Jaroše č. p. 269, Odolena Voda, slevu z odčitatelné položky z nájmu ve výši 20 %, a to až do doby odstranění závad. Podání žádosti o dotaci na akci Chodník v ulici Úžická z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a města závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkově uznatelných nákladů akce. Vyhlášení Pravidel pro udělování ocenění za zásluhy na rozvoji města Odolena Voda. 3

4 zprávy z radnice Rada města uložila: Odboru správy majetku zajistit v souladu s platnou legislativou realizaci nového přechodu pro chodce u sportovní haly a dále zajistit zvýraznění obou přechodů u sportovního areálu a sportovní haly v ulici Ke Stadionu, Odolena Voda retardéry typu MP-59 (vždy před přechodem ve směru jízdy). Odboru správy majetku realizovat novou poptávku houpačky pro umístění na Horním náměstí v Odoleně Vodě do volného prostoru vedle obchodu potravin ENAPO. Odboru správy majetku zjistit oprávněnou firmu na měření hluku pocházejícího při provozování diskotéky v nočních hodinách v provozovně Santa Maria na Dolním náměstí, zjistit cenu a termín dodání služby a informace předložit radě města. Odboru správy majetku požádat o dotaci (grant) na opravu Mariánského sloupu a pomníku V. Hálka v Dolínku. Odboru správy majetku zajistit znalecký posudek na hodnotu spadlé, odstraněné kamenné zdi v ul. U Fary přilehlá k pozemku p. Ing. Dvořáka. Odboru správy majetku zajistit v souladu s platnou právní legislativou všechny náležitosti pro možnou realizaci a procesy pro vybudování dopravního hřiště v Odoleně Vodě. Dále ověří pozemky v majetku města, kde by se takové dopravní hřiště mohlo realizovat. Odboru správy majetku zajistit na základě podkladů komise pro bezpečnost a prevenci kriminality poptávku na zpracování bezpečnostní analýzy města Odolena Voda. Odboru správy majetku vést jednání s p. Josefem Zigem o prodeji pozemku v majetku města, který má zaplocený v ul. Květnová v Odoleně Vodě, případně o pronájmu. Tajemníkovi prověřit možnost financování projektu Základní školy V. Hálka Odolena Voda na prevenci kriminality žáků ZŠ ve výši Kč. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda realizovat poptávkové řízení rekonstrukce povrchu ulice Na Štěpnici Odolena Voda výsledky předloží do RM 6/2015. Rada města vzala na vědomí: Námitku občanů Odolena Voda proti projektu Zapojení valu do parkového obchvatu doručené dne Úplné znění Usnesení Rady města Odolena Voda naleznete na / Usnesení Rady města Výtah z jednání zastupitelstva města č. 2/2015 ze dne Zastupitelstvo města schválilo: Investiční a provozní záměry města Odolena Voda pro roky Dohodu o vzájemném nulovém vypořádání závazků a pohledávek města Odolena Voda se společností J.I.H. Sportovní stavby s.r.o., v rámci investiční akce Pokládka umělého povrchu na stávající asfaltové hřiště při ZŠ Odolena Voda, Školní 200, Odolena Voda. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: Rezignaci pana Jana Čermáka, který rezignuje ke dni 24. března 2015 na funkci předsedy Kontrolního výboru města Odolena Voda a dále rezignuje na pověření při zastupování města Odolena Voda v AERO Odolena Voda o. s. Písemná rezignace bude doručena na podatelnu městského úřadu. Informaci Rozhodnutí krajského úřadu ze dne o zrušení rozhodnutí Stavebního úřadu Odolena Voda ze dne , kterým bylo nařízeno provedení nutných zabezpečovacích prací stavby bytového domu č. p v ul. Kpt. Jaroše. Úplné znění Usnesení zastupitelstva města naleznete na / Usnesení Zastupitelstva města Jaká je budoucnost sportovišť ve městě? Kladete si otázku, proč město více neinvestuje do sportovišť? Proč je ve sportovním areálu nepořádek? Proč se město o své sportoviště lépe nestará? Vždyť je využívá snad každý, a pokud ne aktivně, tak alespoň jako divák a fanda. Je jisté, že městská sportoviště si zaslouží větší investice a lepší správu než doposud. Ráda bych se ve své úvaze zaměřila více na sportovní areál a sportovní halu. Sportovní areál (od roku 2012) a sportovní halu (od roku 2009) má od města v pronájmu a správě občanské sdružení Aero Odolena Voda - volejbal. Toto sdružení se má o areál starat, má jej spravovat, udržovat a koordinovat investice s městem. S politováním však musím konstatovat, že se nenaplnila vzájemná očekávání a společné plány sdružení a města spějící k rozvoji areálu a k jeho postupné modernizaci. Naopak město při letošní březnové předsezónní kontrole sportovního areálu zjistilo více či méně závažné nedostatky, závady a problémy, které jsme s volejbalovým sdružením projednali a požadovali odstranění. Většina byla postupně odstraněna a areál je tak připraven na začátek sezóny. Je to celkem logická situace volejbalisté by měli trénovat a hrát volejbal a ne se starat o sekání a závlahu fotbalového trávníku nebo úklid cyklistického pumptracku. Jako možné východisko ze situace, kdy se do areálu neinvestu- je, není v řádné péči a pozornosti, zadala rada města městskému úřadu požadavek vyčíslit náklady na možné převzetí sportovišť do správy města a sestavit provozní model na využívání sportovní haly a přilehlého areálu. V této věci jsme jednali (a doposud vedeme jednání) s vedením volejbalu. Při těchto jednáních bylo nutné zohlednit také podmínku nájemní smlouvy na halu z roku 2009, kdy Aero Odolena Voda mělo povinnost ve sportovní hale za každých pět let pronájmu (tj. do září 2014) proinvestovat 2 mil. Kč. Tyto investice do dnešního dne (14. 4.) nebyly doloženy, což je téměř půlroční zpoždění. Respektive byly doloženy výdaje za cca 1,5 mil. Kč na správu haly, které však nelze považovat za investice. Jak z této situace ven? Vedení města má zájem podporovat ve městě jak rekreační sportovce, tak extraligový volejbal, který zde má dlouholetou tradici, mnoho příznivců a fanoušků a vychovává zde volejbalovou mládež. Otevřeli jsme tedy s TJ Aero a s volejbalisty diskusi nad situací, že město převezme sportovní halu a přilehlý areál do své správy. Po nastavení tohoto modelu by volejbalu, jako současnému správci, odpadla povinnost spravovat a udržovat halu a areál a nadále by mu v hale zůstalo zázemí pro tréninky i zápasy. Město by pak volejbalu kompenzovalo finanční výpadek v příjmech 4

5 zprávy z radnice z pronájmu haly, sportovního areálu a restaurace Domeček. Model, kdy sportoviště spravuje a udržuje město, je v jiných českých městech úspěšný. Rada města byla v únoru na exkurzi ve městě Benátky nad Jizerou, které rovněž mají ve městě extraligový volejbal a tento provozní model je zde zaveden již dlouhou dobu a úspěšně. Město se o sportoviště stará, udržuje, spravuje, uklízí a sportovci, ať už vrcholoví, či rekreační sportují. Město sportovcům přispívá na činnost a je čistě politické rozhodnutí, jak vysoký tento příspěvek je. Závěrem: Město má zájem mít svá sportoviště řádně udržovaná, spravovaná a hojně využívaná širokou veřejností. V současné době, kdy město již provedlo potřebné investice jinam - navýšilo kapacitu MŠ, navýšilo kapacitu ZŠ, družiny, vymění okna a zateplí ZŠ a investovalo do bytového fondu, je na řadě zásadněji investovat do volnočasového vyžití ve městě a do městských sportovišť. Cesta jak dojít k tomuto cíli je již ověřená a prošlapaná je to správa sportovišť přímo vlastníkem. O tomto modelu a jeho nárocích na rozpočet města bude ještě jednat rada města a zastupitelstvo města. Zároveň povedeme jednání se zástupci sportovců, kteří areál využívají volejbalisté, TJ Aero a se základní školou, jejíž žáci do haly chodí na tělocvik. Věřím však, že přímá správa svého majetku dává nejlepší předpoklady k jeho údržbě a dalšímu rozvoji a modernizaci. Ing. Dita Výborová, starostka města Foto: Dita Výborová I taková zákoutí lze vidět ve sportovním areálu Z činnosti městské policie V polovině dubna byl v tenisovém areálu města osazen nový sanitární kontejner, který je napojen na stávající šatnu. Tímto se rozšíří původní šatna o dvě sprchy a dvě toalety. Město jej pořídilo za Kč. Pod TJ Aero vznikl nový tenisový oddíl, který bude mít v tenisovém areálu své zázemí. Chtěli bychom ve vzájemné spolupráci města a tenisového oddílu tento areál zmodernizovat a nabídnout tak občanům nejen našeho města kvalitní zázemí pro rekreační tenis. Upozornění Foto: Dita Výborová Vážení občané, uběhl další měsíc a pomalu se začíná hlásit o slovo teplejší a snad slunečné jarní počasí. Pro některé je to povel k zahájení prací na zahrádkách, pro jiné zase oprášení jízdních kol, či kolečkových bruslí a využít krásného počasí k aktivnímu odpočinku. Aniž bychom si to uvědomovali, stáváme se dalšími účastníky silničního provozu, již tak zaplněných silnic auty či motorkami. Chtěl bych zde připomenout, že všichni účastníci silničního provozu jsou povinni dodržovat jistá pravidla, zejména být ohleduplní vůči ostatním účastníkům a počínat si bezpečně. Vím, že pro některé jsou tyto řádky nudou, ale dopravních nehod neubývá a střety vozidel s chodci a cyklisty nekončívají vždy jen škrábanci a leknutím. V uplynulém období k takové nepříjemné situaci došlo i v Odoleně Vodě, kdy chodec přecházející vozovku byl sražen vyjíždějícím vozidlem z parkoviště na Dolním náměstí. Viníkem této nehody je jednoznačně řidič vozidla. Ten je povinen umožnit chodci přejít vozovku, ať již odbočuje vpravo nebo vlevo, či vjíždí z místa ležícího mimo komunikaci. Byť se to bude zdát někomu divné, svou vinu zde nese i chodec, protože neužil k přejití silnice přechod, který byl k místu střetu blíže jak 50 metrů a tento přechod měl za povinnost poškozený chodec užít. Dnes a denně jsou strážníci svědky neopatrného přecházení chodců mimo přechody pro chodce, přestože se snažíme již dětem v mateřských školkách a ve školách základních vštěpovat při přednáškách strážníka preventisty bezpečné návyky při přecházení vozovky. Pak vidíme pospíchající rodiče s dětmi do školy, jak přecházejí vozovku šikmo a mimo vyznačené přechody. V tom případě je naše snaha marná. Navíc při řešení přestupku domluvou si leckdy vyslechneme i nelichotivá slova. Nechápu myšlení některých dospělých. Přes přechod se nepřechází kvůli tomu, že tam zrovna teď stojí strážník, ale přinejmenším kvůli své osobní bezpečnosti a pokud jdete se svými dětmi, tak hlavně z důvodu jejich bezpečnosti. Dát jim dobrý příklad, jak se věci dělají správně, o tom už ani nepíši. První dubnový den projížděla hlídka strážníků Dolním náměstím směrem k poště, když před poštou upadl starší muž o berli na zem. V danou dobu byl na místě přítomen i pan Petr Polák, dobrovolný hasič z Dolínku, který okamžitě muže postavil na nohy a podpíral jej. Hlídka strážníků na místě zastavila, staršího pána posadila do služebního vozidla a vzhledem k věku a malátnosti staršího muže byla na místo přivolána sanitka. Do příjezdu RZS zatím hlídka strážníků s panem Polákem muži ošetřila drobné poranění na ruce způsobené pádem. Následně byl muž převezen sanitou do nemocnice v Brandýse nad Labem. Stávají se ale i věci nepříjemné, které bohužel k životu také patří. Na Velikonoční pondělí byla hlídka strážníků požádána o součinnost s PČR s tím, že přes linku 158 bylo přijato telefonní oznámení o domácím násilí, kdy má docházet k napadání mezi dvěma osobami a poškozování vybavení domácnosti. Při ověřování oznámení byla hlídka strážníků napadena agresivním mužem, který na hlídku zaútočil nejprve verbálně a pak i fyzicky. Proti agresorovi hlídka použila donucovací prostředky v zákonné míře, muži byla přiložena pouta a okamžitě byl předveden na obvodní oddělení PČR, kde nadále ve svém agresivním chování pokračoval a všechny přítomné zde napadal dosti nevybíravými urážkami. Svým protiprávním jednáním, kterého se dopustil vůči zakročujícím strážníkům, mu bylo policejním orgánem sděleno obvinění z trestného činu násilí proti úřední osobě, za které mu hrozí odnětí svobody až na 6 let nepodmíněně. Martin Zachata, vedoucí strážník městské policie Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda upozorňuje rodiče narozených dětí, že letošní druhé slavnostní vítání občánků se bude konat koncem června Žádáme rodiče, kteří mají o slavnostní přivítání svého dítěte zájem a dosud se nepřihlásili na matrice MěÚ, aby tak učinili nejpozději do středy Bez jejich souhlasu nemohou být na vítání občánků pozváni. Kristýna Rotková, předsedkyně KPOZ 5

6 zprávy z radnice Ocenění za zásluhy na rozvoji města Město si váží občanů, kteří se svými počiny v ob- lasti vzdělávání, sociální, sportu, kultury nebo veřejného života zasloužili o rozvoj či věhlas města. Počínaje letošním rokem tak bude každoročně, jako projev uznání, udělováno ocenění Cena města Odolena Voda, případně Čestné občanství města Odolena Voda Máte ve svém okolí osobnost, která by si toto ocenění zasloužila? Máte možnost ji nominovat do Slavnostní předání prvních ocenění se uskuteční na podzim letošního roku. Pravidla pro udělování ocenění za zásluhy na rozvoji města Ocenění je projevem uznání občanům, skupinám občanů, významným osobnostem či hostům za mimořádný počin v oblasti vzdělávání, sociální, sportu, kultury nebo veřejného života, kterým se zasloužili o rozvoj či věhlas města. 1) Ocenění: Cena města Odolena Voda udělována občanům města za zásluhy např. za dlouholetou aktivní činnost nebo reprezentaci města (např. v rámci místní organizace, spolku, sportovního oddílu apod.), za záchranu života či majetku atd. 2) Nominace: Nominace, tedy písemný návrh se zdůvodněním může být podán do příslušného kalendářního roku. Návrh na ocenění Jaro se jen stěží prosazuje Pracovní nasazení v Technických službách města Odolena Voda nepolevuje ani v těchto po ránu chladných dnech. Od počátku měsíce dubna postupně provádíme úklid ulic dle schváleného plánu. Jeden z pilotních úkolů v tomto měsíci bylo vybudování kanalizační, elektrické a vodovodní přípojky pro sanitární kontejner u tenisových kurtů. Kontejner přivezli dne , kdy jsme jej pomocí najatého jeřábu složili a umístili na předem připravené závrtné patky. Musím poděkovat zaměstnancům TS, kteří se této akce zúčastnili, za jejich obětavost a nápaditost při umisťování již výše zmiňovaného kontejneru. Další takovou větší akcí TS je dle rozhodnutí rady města parková úprava na Horním náměstí, které z důvodu deštivých dní stále pokračuje. Parta zedníků dává do kupy klubovnu skautů v suterénu na Horním náměstí, dokončeno bylo i narovnání Farských schodů. Na přelomu měsíců února a března jsme prováděli úklid sběru nepořádku v místních lesích a v krajnicích vozovek při příjezdových komunikacích do města, sebralo se 8 plných multikár nepořádku. Po necelých dvou měsících toto provedlo sdružení myslivců a brigádu si udělali též někteří občané se členy komise životního prostředí. TS umístěné pytle s nepořádkem potom svezly na sběrný dvůr. Nechtějte mohou podat: občané, zastupitelé, radní, komise rady, pracovníci MěÚ, bez omezení. Návrh musí mít tyto náležitosti: Jméno, příjmení (titul), adresa, aktivity, přínos pro obec, oblast činnosti, za kterou je občan nominován a dále stanovisko navrhovatele a kontaktní údaje navrhovatele. Způsob podání návrhu: Návrhy na ocenění mohou být zasílány v elektronické podobě na ovou adresu: je možné je předat v písemné podobě osobně na podatelně městského úřadu nebo zaslat poštou na adresu Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda. 3) Posuzování návrhů: Přijaté návrhy na ocenění posoudí komise, která bude jmenována radou města. Komise má právo doplnit své vlastní návrhy na kandidáty. Komise návrhy vyhodnotí, určí pořadí a předloží radě města ke schválení, a to v termínu do příslušného kalendářního roku. Rada města posoudí návrh komise, případně vybere vlastní návrh a rozhodne o udělení ceny. 4) Předávání ocenění: Ocenění (pamětní listy) budou předány na podzim příslušného kalendářního roku. Žijí mezi námi, přesto jsou téměř neviditelní. Pomáhají nezištně, s radostí, nečekají na vděk. Pomozte městu je najít a poděkovat jim. Ing. Dita Výborová, starostka města Foto: Tomáš Špička ani slyšet, kolik se toho sebralo. Je to strašné! Nemohu říci, že jen trochu, ale spíš velice mě to štve, že mezi námi žijí občané, kterým vůbec nevadí odhazovat do místních příměstských lesíků nepořádek. Většina občanů by chtěla mít hezké prostředí, ve kterém žijeme, ale podle stavu v lesích kolem Vodolky, to tak nevypadá. O to více mě to mrzí, když má město otevřený sběrný dvůr 7 dní v týdnu, kde je možné nepořádek bezplatně odložit. Tomáš Špička, vedoucí TS Zateplení a nová okna v základní škole O prázdninách letošního roku proběhne generální revitalizace objektu Základní školy Vítězslava Hálka Odolena Voda spočívající ve výměně stávajících oken a dveří za nové výrobky v plastovém provedení. Součástí díla bude rovněž výměna klempířských prvků, hromosvodné soustavy, zemní izolace a především kompletní zateplení obvodového pláště objektu včetně nových barevných omítek. Dnešní areál budov základní školy tak dozná zcela zásadních změn svého vzhledu - poprvé od svého uvedení do postupného provozu v letech 1941 a V každém případě se však jedná o největší investiční akci města v roce Její příprava byla zahájena už v červenci 2013 s prvořadým záměrem na možnost čerpání finančních prostředků z dotačního titulu SFŽP ČR, což se také nakonec podařilo. Z celkových nákladů díla ve výši 12,6 mil. Kč město obdrží nazpět částku 8,1 mil. Kč prostřednictvím poskytovatele dotace. Spoluúčast města na této investiční akci 6

7 zprávy z radnice tak bude činit pouze 4,5 mil. Kč. Zhotovitelem díla bude společnost ME- ROPS, spol. s r. o. z Českého Těšína, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku ze všech 11 uchazečů ve veřejné soutěži. Veškeré uzavřené smluvní vztahy k této investiční akci města jsou zveřejněny na webových stránkách města Odolena Voda včetně kompletní projektové dokumentace díla. Vlastní realizace díla proběhne od 1. června do 30. září Tedy převážně o prázdninách tak, aby nebyl narušen průběh školní výuky. Předání staveniště zhotoviteli díla se uskuteční dne a školní rok 2014/2015 bude ukončen s mírným časovým předstihem ke dni Tato kombinovaná opatření vytvoří příznivé podmínky k započetí i dokončení prací ve stanovených termínech. Pracovní činnost zhotovitele díla je smluvně ošetřena způsobem, aby co nejméně obtěžovala obyvatele okolních bytových domů nadměrným hlukem, znečištěním nebo extrémní dopravní zátěží, a to zejména v době nočního klidu, o víkendech či svátcích. Prvořadým cílem této investiční akce města Odolena Voda je snížení energetické náročnosti objektu školy, jehož očekávaným důsledkem bude nejen výrazné snížení finančních nákladů za spotřebu tepelné energie, ale současně i zvýšení komfortu tepelné pohody žáků a personálu školy při školní výuce. Zásadním způsobem se ov- Blahopřejeme jubilea V dubnu 2015 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Josef Frank Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Miroslava Hrabánková Odolena Voda Jiří Mašín Odolena Voda Marie Vojtěchovská Odolena Voda Třiaosmdesátiny Marie Brennová Odolena Voda Pětaosmdesátiny MUDr. Olga Mikulová Odolena Voda Sedmaosmdesátiny Františka Kopecká Odolena Voda Osmaosmdesátiny Jaroslav Kmošek Odolena Voda Anna Šimková Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Foto: Stanislav Pirný šem rovněž zlepší i estetický vzhled nejen stávajících školních budov, ale i této části města. Nově revitalizované objekty tak vhodně doplní nedávno přistavěná budova školní družiny a mateřské školy, hřiště s novým umělým povrchem při ZŠ a v širším kontextu i nedávno revitalizované bytové panelové domy v ulicích Československé armády a V Malém háji. S přihlédnutím k výše uvedeným příznivým parametrům citovaného projektu předem děkuji všem dotčeným subjektům, obyvatelům okolních bytových domů, personálu základní školy, všem žákům i jejich rodičům za shovívavý postoj k případným SRDECNE VÁS VSECHNY ZVEME NA SPORTOVNE KULTURNÍ DEN ktery se tentokrát uskutecní VSe se odehraje sportovne kulturní vystoupení AnDElky, TanECní vystoupení DEtí z druziny ZS Panenské BREZany a vystoupení krouzku STONOZKA, Sportovní krouzek PRI ZS OdolenA Voda, tanecní skupina Vodolenka, exhibice Workout MElník, odpoledním programem provede kapela SvACinaBand nohejbal, maly fotbal, vybíjená, BEh do Háje (DEti), BEh BREZany-Veliká Ves (dospelí) drobným komplikacím rozličného charakteru, které mohou vzniknout při tak rozsáhlé stavební činnosti. Výsledný efekt plánovaného díla se nám ovšem jistě bohatě vyplatí. Vřelý dík proto patří i celému realizačnímu týmu, který po dobu bezmála 2 let tuto investiční akci důsledně připravoval - počínaje vedením města, pracovníkům některých odborů MěÚ, ZŠ, energetickým auditorům, externímu poradci a mnoha dalším zainteresovaným odborným spolupracovníkům. Základní škola Vítězslava Hálka se tak již dnes může těšit na zahájení školního roku 2015/2016 ve zbrusu novém a krásném kabátě. Není však zatím doposud analyticky prokázáno, zdali tento fakt může iniciovat další zvýšení motivace u našich školáků k dosažení ještě lepších studijních výsledků. Na vysvědčení této bilance si budeme muset počkat nejméně do června Stanislav Pirný, investiční technik / projektový manažer odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda Odjezd Odjezd Odjezd pozvanka detsky den panenske brezany.indd 1 4/17/15 5:45 AM 7

8 zprávy z radnice Varhany, klavír: Flétna: Kytara: Zdeněk Petráň Veronika Skopcová Alexander Visyč V úterý od hodin v kostele sv. Klimenta v Odoleně Vodě vstupné dobrovolné Investiční a provozní záměry města pro volební období Cítíme potřebu být pro své občany čitelní a máme zájem, aby občané byli informováni o tom, jak jejich zastupitelé pracují, jak plní své předvolební sliby. Z tohoto důvodu jsme zpracovali návrh investičních a provozních akcí, které směřují k rozvoji města v tomto volebním období. Tento návrh na investice a opravy schválilo zastupitelstvo města dne Záměry jsou jasné, realizace záměrů je pak závislá na schváleném rozpočtu pro každý rok. Záměry investic a oprav pro rok 2015: Zateplení a nová okna v ZŠ / dotační titul. Rozšíření kapacity jídelny ZŠ / dotační titul. Nová tělocvična v ZŠ / dotační titul. Nový povrch ulice U Jordánu. Oprava hasičské zbrojnice v Dolínku. Oprava komunikace ulice Na Štěpnici. Nový chodník v ul. Úžická. Oprava bytů v nadstavbě v bytovém domě v ulici Kpt. Jaroše č. p Výměna oken a dveří v restauraci Opera. Projektová dokumentace Revitalizace Dolního náměstí (již v realizaci). Nový povrch návsi v Čenkově. Projekty na ul. Spojovací, chodník ul. Postřižínská, ul. Čenkovská, ul. Lesní, ul. U Kostela, chodník ul. Školní. Sdružení SPOLEČNĚ a farář P. Przechocki vás zvou na Záměry investic a oprav pro rok 2016: Nové elektrické rozvody v bytových domech města. Parkoviště a chodník u hřbitova. Chodník v ul. Školní + zpevnění hráze u rybníka v Dolínku. Nová fasáda budovy městského úřadu - Dolní nám. č. p. 14. Oprava chodníků ve staré části sídliště na horní části města. Nové zastávky / oprava autobusových zastávek. Nový sběrný dvůr. Nový povrch ul. Spojovací, chodník ul. Postřižínská, chodník ul. Školní. Dokončení nového územního plánu města (již v realizaci). Záměry investic a oprav pro rok 2017: Oprava objektu v ulici U Stadionu č. p Rekonstrukce autobusových zastávek. Oprava fasády budovy ZUŠ. Rekonstrukce dětských hřišť. Rekonstrukce plochy Horního náměstí. Školní dvůr a aula při vstupu do ZŠ. Obnova veřejné zeleně a veřejných prostranství. Povrch + chodník ul. Čenkovská. TÍSŇOVÁ PÉČE ŽIVOTA 90 Jak služba funguje? Jedná se o službu pro seniory, kteří žijí sami, i pro ty, kteří jsou aktivní a chodí ven. Stiskem tlačítka, které u sebe nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. Kolik služba stojí? Nyní do poskytování této služby vstupuje Nadace České spořitelny, která se rozhodla podporovat provoz služby jedním milionem korun ročně. Pro nové žadatele o službu to znamená, že odpadá pořizovací poplatek za zařízení, který byl v řádech tisíců korun. Uživatel hradí pouze poplatek Kč za instalaci zařízení a měsíční paušál za poskytování služby. Měsíční paušál za provoz a doplňkové služby stojí Kč měsíčně. Službu tísňové péče lze hradit z příspěvku na péči. Kontakt: Zájemci o služby se mohou hlásit u sociální pracovnice Mgr. Kristýny Kolářové na tel.: , , nebo em: více informací naleznete na internetových stránkách: nebo Záměry investic a oprav pro rok 2018: Nové multifunkční kulturní a volnočasové centrum. Rekonstrukce sportovního areálu, šatny, krček, ubytování. Parkový prstenec kolem města. Nový povrch ul. Lesní, ul. U Kostela. Výhledově: Rekonstrukce veřejného osvětlení. Rekonstrukce Dolního náměstí. Rozšíření kapacity čistírny odpadních vod. Nové zázemí pro Technické služby města Odolena Voda. Deklarace zastupitelstva města má jistou váhu a předpokládáme, že pokud nenastane finanční kolize v rozpočtu města, či se z objektivního důvodu nezmění priority města, dostojíme svým slibům. Ing. Dita Výborová, starostka města Pozvánka Jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2015 se bude konat od 17 hodin v Klubu Aero. Přijďte se svých zastupitelů zeptat na to, co vás zajímá. Policie České republiky KŘP Středočeského kraje OOP Odolena Voda, Čenkovská 84, Odolena Voda informuje občany, kteří mají zájem o práci policisty, že v současné době probíhá nábor nových příslušníků k Policii ČR. V případě Vašeho zájmu mne kontaktujte na telefonu npor. Bc. Zdeněk Jansa, vedoucí oddělení Pozvánka Vedení města Odolena Voda zve všechny občany k účasti na pietní aktu k uctění památky obětí II. světové války, který se koná v pátek 8. května 2015 v hodin u pomníku padlých na Dolním náměstí a v hodin na městském hřbitově v Odoleně Vodě. 8

9 zprávy z radnice Představujeme Eva Odehnalová Vážení čtenáři, nebylo přede mnou mnoho těžších úkolů než rozhovor s Evou Odehnalovou. Ptejte se na něco nového člověka, který tolik let působil ve veřejných funkcích, a tak moc ho lidé znají. Eva prošla všechny funkce, co jich jen ve městě je. Od členky přes předsedkyni komise a přes místostarostku ke starostce. Asi jí nezůstala utajena žádná záludnost obecní správy. A potom se ptejte... Všichni o ní všechno vědí. Ale ne, i u Evy se najde něco, co mnozí nevědí. A na to se chci ptát. Foto: Pavel Novotný Evi, odpusť ten úvod, ale musel jsem si povzdechnout nad tím, že o tobě opravdu lidé vědí na Vodolce mnoho. Ale nicméně, prosím, vrať se k době, kdy jsi na Vodolku přišla. V kolika letech, odkud a jako co jsi vlastně přišla do té naší vesničky střediskové? A co tě vlastně přitáhlo k technice? Bylo mi 19 a po maturitě na průmyslovce jsem se rozhodla odejít od rodičů z rodného města Sezimova Ústí a ubytování i zajímavou práci jsem našla v AERU Vodochody. Jak vlastně tehdy Vodolka žila? Myslím, co jste dělali po práci, čím jste se bavili? Na zdejší nové svobodárně se sešla parta mladých lidí, kteří v Aeru začínali. Ještě jsem zažila promítání v místním kině v bývalé sokolovně, byla jsem u počátků volejbalu na Vodolce, chodili jsme fandit na antuku v Malém háji, zkoušela jsem hrát tenis, šití pro sebe i známé mi taky hodně vyplňovalo volný čas. A hlavně, Praha byla nedaleko. Na jakou práci, jestli jsi to jako práci vnímala, pro obec a potom pro město nejraději vzpomínáš a asi i proč? Vím, že jsi velmi pracovitá a navíc i velmi obětavá, proto se ptám, jestli jsi to vnímala jako práci. Ráda vzpomínám na celé to dvacetileté období, ale nějak rychle to uteklo. Těšila mě hlavně práce nad novými projekty, kdy spolu s architekty se do tvorby návrhů například na rekonstrukci sportovního areálu nebo na rozšíření základní školy, nové mateřské školy zapojili velice aktivně i ti, kterým tato zařízení měla sloužit. Bohužel na realizaci již nedošlo. Stejně tak dlouho připravovaný územní plán nenašel podporu u nového vedení města. Čeho si považuji nejvíc, bylo to, že jsem měla možnost setkat se a poznat se spoustou skvělých lidí, kteří jsou vynikající jak ve své profesi, tak i lidsky. Najednou jsi z toho zápřahu vystoupila, a tak se před tebou otevřel svět lidí bez funkcí a se spoustou volného času. Co vlastně děláš, určitě, jak tě znám, v klidu nejsi a vnoučata ti všechen čas jistě nevyplní. Zahrádka si vyžaduje své, ale je ještě něco, co ti naplňuje čas? Jaké to vlastně je, najednou NEMUSET? Také mě to někdy čeká, tak se ptám i za sebe. To prudké vystoupení z rychlíku nebylo jednoduché. Trvalo mi dva až tři měsíce než jsem dokázala zastavit ten nataže- ný setrvačník. Ale stále jsem měla a mám co dělat, konečně jsem měla čas, jak píšeš, na vnoučata, zahrádku, založila jsem a vedla až do zdárného konce bytové družstvo, mám u sebe svoji maminku, která již nemůže bydlet sama, stále jsem členkou zastupitelstva. Konečně jsem měla čas i být pilnou fanynkou volejbalu, než mě ze sportovní haly vyhnaly vuvuzely. A od ledna jezdím do Prahy, kde dva dny v týdnu pracuji v klientském centru jedné zdravotní pojišťovny. Nedá mi to a na závěr se stejně zeptám na ten tvůj veřejný život. Co jsi si do civilu odnesla jako největší ponaučení z dlouholeté práce pro lidi? Potvrzení staré známé pravdy: není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. A že přes všechno, co se kolem nás děje, se slušnost a poctivost vyplácí alespoň pro klidné spaní. Evo, děkuji ti za sebe i za čtenáře za tvoji ochotu odpovídat a přeji ti ještě spoustu volného, ale i naplněného času, který strávíš se svými blízkými a přáteli. Ivan Pekárek Rekonstrukce vjezdu do požární zbrojnice Dolínek Na přelomu března a dubna probíhala rekonstrukce vjezdu do požární zbrojnice v Dolínku. Bývalý vjezd do garáže již nevyhovoval z rozměrových důvodů a také řešení starých plechových vrat neodpovídalo potřebám hasičů. Pro plánovaný nákup nového zásahového vozidla bylo nutné garáž prodloužit a vnitřní stání také rozšířit. Byla instalována i nová vjezdová sekční vrata. Na základě výběrových řízení prováděl stavební práce pan Petr Kdýr, vrata dodala firma Rollo Petrov. Dílo bylo dokončeno a předáno hasičům 16. dubna. K úplnému dokončení ještě chybí úprava příjezdové cesty, která bude provedena v rámci oprav místních komunikací, dále montáž venkovního osvětlení a zapojení vnitřních elektrorozvodů. Tyto práce provedou technické služby. To, že se rekonstrukce povedla, je vidět na fotografii a také dle pochvalných komentářů místních obyvatel. Určitě tak přispěje ke zvýšení kvality zázemí zdejších hasičů a urychlí jejich případné zásahy, kterých, jak jim přejeme, bude co nejméně. Ing. Zdeněk Zrcek, odbor správy majetku Foto: Zdeněk Zrcek 9

10 školství Aprílové počasí si s námi hrálo a všichni již čekáme na jaro. V každé třídě proběhlo velikonoční tvoření, kde si rodiče s dětmi vytvořili velikonoční dekoraci. Rybičky a Motýlci navštívili skanzen v Přerově nad Labem. Za exotickými zvířaty do ZOO se vydali předškoláci: Lentilky, Kytičky a Myšky za doprovodu žáků sedmých tříd. Třídy také navštívily městskou knihovnu. Knihovnice dětem předčítaly z pohádkových knížek, děti poznávaly zvířátka dle přečtených básniček a seznámily se s chodem a uspořádáním knihovny. Při odchodu děti obdržely drobné dárečky v podobě záložek, miniknížek, samolepek, omalovánek, puzzle, rozvrhů hodin. V polovině měsíce proběhl v mateřské škole zápis a Den otevřených dveří. Za zajíčkem do lesa se vydaly třídy Koťátek a Kuřátek. Závěrem měsíce proběhl čarodějnický rej. Štěpánka Barcalová Exkurze do měst Radebeul a Dresden Ve čtvrtek se žáci naší školy vypravili s pedagogickým doprovodem (paní ředitelkou Ullmannovou a paními učitelkami Hudečkovou a Grmelovou) na exkurzi do Německa. První zastávkou bylo půvabné městečko Radebeul, kde na sklonku života žil a je pochován německý spisovatel Karel May. O životě tohoto spisovatele žákům vyprávěla už cestou paní učitelka Hudečková. Dozvěděli se například, že Karel May se narodil v chudé rodině, jako malé dítě trpěl křivicí, dokonce oslepl, ale lékařům se podařilo mu v 5 letech vrátit zrak. Byl nadaným žákem a vystudoval učitelský seminář. Následkem falešného udání byl však vyhozen z prvního místa, a dokonce skončil ve vězení. Později začal psát povídky, které posílal do různých časopisů, a posléze i romány. Nejznámější u nás jsou příběhy, jejichž hrdinou je Vinnetou a Old Shatterhand. V muzeu K. Maye ve srubu Bärenfett (Medvědí sádlo) si mohli prohlédnout 850 exponátů, které ukazují kulturu severoamerických indiánů. Oblečení indiánů, předměty denní potřeby, zbraně i šperky. Ve Ville Shatterhand obdivovali slavné pušky medvědobijku, henryovku a stříbrnou pušku a také shlédli pracovnu, ve které K. May své romány psal, jeho knihovnu a přijímací salon. Ve venkovním areálu si mohli vyzkoušet střelbu z luku Fota: Archiv ZŠ Zprávičky z naší školičky... a všechny velmi zaujalo rýžování zlata. Při přejezdu do Drážďan se od paní učitelky Grmelové dozvěděli základní informace o tomto saském městě. Je to kulturní a hospodářské centrum Saska. Žije zde přes půl milionu obyvatel. Ve městě je 9 vysokých škol, na nichž studuje přes studentů. Zajímavostí je, že město bylo v únoru 1945 bombardováno a takřka srovnáno se zemí. Doposud není znám přesný počet obětí. S následnou výstavbou centra se započalo hned ve 40. letech 20. století. Od budovy Semperoper se vydali do galerie starých mistrů ve Zwingeru. Tady se mohli seznámit s obrazy Rubense, Cranacha, Tiziana, Rafaela. Procházkou pokračovali kolem katedrály Nejsvětější Trojice, uličkou Augustusstrasse, kde je 102 m dlouhý nástěnný obraz Fürstenzug (Knížecí průvod) vytvořený z porcelánových kousků, vyrobených v nedaleké Míšni, který je největší svého druhu na světě, k nově vybudovanému protestantskému kostelu Panny Marie (Frauenkirche), vysvěcenému v roce Přes náměstí Altmarkt prošli k pěší zóně, kde se zastavili v nákupním centru, aby si mohli odvést kromě zážitků i nějaký dárek či suvenýr. A protože se výlet vydařil, všichni se spokojeni vrátili domů. Michaela Grmelová Foto: Archiv MŠ 10

11 školství Základní škola slaví výročí V letošním roce si připomínáme 50. výročí otevření nové budovy základní školy a součástí oslav se stalo také udělení čestného titulu, takže od 11. února 2015 má naše škola název Základní škola Vítězslava Hálka. Při této příležitosti jsme oslovili příbuzného tohoto významného básníka a dramatika pana Luďka Nešlehu, který byl manželem pravnučky Vítězslava Hálka, a požádali ho o rozhovor. Dobrý den, mohl byste se nám blíže představit a popsat váš příbuzenský vztah s Vítězslavem Hálkem, rodákem z Dolínku? Jmenuji se Luděk Nešleha a jsem herec. Prošel jsem řadou divadel - začínal jsem ještě jako student DAMU v Divadle Za branou, pak jsem prošel Klicperovým divadlem v Hradci Králové, krajskými divadly v Příbrami, v Kolíně a na Kladně. Nakonec jsem zakotvil na14 let v pražském Divadle pod Palmovkou. Teď už jsem v důchodu, vlastně jak se v našich kruzích říká, jsem na volné noze, a tedy již bez angažmá, ale stále někde ve svém oboru pracuji. S Vítězslavem Hálkem jsem příbuzný přes mou ženu Kateřinu Nešlehovou-Stolzovou, která byla jeho pravnučkou a dcerou doc. MUDr. Josefa Stolze a herečky Eleny Hálkové, vnučky Vítězslava Hálka. Moje žena, se kterou jsem prožil 48 let, zdědila po svých předcích pradědečkovi Vítězslavu Hálkovi, po jeho synovi a svém dědečkovi MUDr. Ivanu Hálkovi (který mimo to, že byl velmi známý lékař a politik na Slovensku, byl také literárně činný a napsal několik knížek a sociálně politických statí) a po své matce herečce Eleně Hálkové literárně umělecké sklony. Celý svůj dospělý život pak pracovala jako žurnalistka v novinách, bohužel v současné době již není mezi námi. Jak vaše žena, či její maminka vzpomínala na Vítězslava Hálka? To je právě to, že o Vítězslavu Hálkovi se v rodině mluvilo sice hodně, ale málokdy se to týkalo jeho života. Nejvíc se povídalo o jeho krásném vztahu s jeho ženou Dorotkou Klicperovou-Hálkovou. Jinak se v rodině o Vítězslavu Hálkovi vědělo jen to, co je všeobecně známo, ostatní bylo zprostředkovaně od matky mojí ženy a ta to zas měla zprostředkovaně od svého otce a ten zase od své matky, ženy Vítězslava Hálka. Dědeček mojí ženy sám svého otce vlastně nepoznal, byly mu totiž jen dva roky, když Vítězslav Hálek zemřel. Matka mé ženy se zase nemohla nic dozvědět ani od své babičky, protože ta zemřela ve stejném roce, kdy se její vnučka narodila. Tak v ústním podání zůstalo jen pár střípků z jeho života, které jsou dnes spíš už jen takovými veselými příhodami z natáčení. Je ale zajímavé, že se nám v rodině po Vítězslavu Hálkovi zachovalo pár kusů nábytku z jeho domácnosti. Skříně, čela postelí a hlavně knihovna i s několika knihami. Knihovna je jakási menší jednodílná ložnicová skříň s výplní dveří z mléčného skla. Mat- ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda spolu s městem Odolena Voda za podpory Komise pro kriminalitu a bezpečnost při Radě města Odolena Voda pod vedením školní metodičky prevence Moniky Vodičkové pořádají besedu pro rodiče Vliv rodiny na zdravý vývoj dítěte a jeho závislostní chování dne v Klubu Aero od hodin. Odborným lektorem bude Bc. Miroslav Zavadil, DiS. Absolvent UJAK Praha, obor andragogika a VOŠ pedagogická a sociální, obor sociální pedagogika. Odborná specializace: odborné řízení služeb, specializace na Harm Reduction, přístup v kontaktních centrech a terénních programech, rodinné poradenství v oblasti závislostního chování. ka mé ženy vždycky říkala: Podívej se, jak malá knihovna stačila takovému básníkovi, spisovateli a žurnalistovi z druhé poloviny 19. století! Je to pravda, knihovna to je malá, ale také je pravda, že všechny knížky, které v ní z té doby zůstaly, mají malý, vlastně kapesní formát, a tak to bylo pravděpodobně i se všemi ostatními. Takže pro ně zase ta knihovna tak malá vlastně nebyla! Jste vy sám nadále v kontaktu s ostatními příbuznými? O tom, že měl Vítězslav Hálek sestru Karolínu provdanou Vernerovou, která žila v Bukoli, se v rodině, pokud vím, téměř nemluvilo. Asi to bylo také pro to, že rodina Hálkova syna MUDr. Ivana Hálka žila od roku 1901 až do konce předválečného Československa v roce 1939 na Slovensku. Sestra matky mé ženy, druhá vnučka Vítězslava Hálka Táňa Valentová-Hálková, emigrovala se svým mužem po roce 1948 a žila v Montrealu v Kanadě. Zemřela před třinácti lety bez potomků. Za celou dobu emigrace se podívala do Čech jen jednou, začátkem sedmdesátých let, pak už se do Československa bála. Kontakt jsme pak až do její smrti udržovali už jen přes dopisy a telefon, ale naštěstí poměrně často. Matka mé ženy měla mimo ni ještě jednu dceru z prvního manželství s hercem Zdeňkem Štěpánkem, a to herečku Janu Štěpánkovou. Ta má syna Jana Dudka a od něj dvě vnučky, dvojčata Terezu a Barboru. S nimi se i po smrti mé ženy dál vídáme. Snad i proto, že jsou naše chalupy v severních Čechách od sebe vzdálené jen necelých 10 kilometrů a možná má vliv i to, že jsme se švagrovou oba herci a můžeme se potkat i při práci. Žádní jiní příbuzní ze strany Vítězslava Hálka dnes už bohužel mezi námi nejsou a vlastně snad ani nebyli (mimo dcery jeho sestry Anny Vernerové-Haklové, která však zemřela mladá ve věku 29 let). O žádném jiném přímém příbuzném ze strany Vítězslava Hálka se v rodině nemluvilo. Čím vás oslovilo jeho dílo? Z jeho díla mne ovlivnila v dospívání jeho lyrická poezie. Především sbírky V přírodě a Večerní písně. Báseň Nekamenujte proroky z Večerních písní se v té době pro mne stala téměř kultovní a oslovuje mne i dnes. Hálkovy divadelní hry mne však nijak zvlášť neoslovily, i když Kačerova inscenace Záviš z Falkenštejna v Divadle na Vinohradech se v roce 1989 stala téměř demonstrativní předzvěstí sametové revoluce. Jinak vím, že moje žena milovala nejvíc báseň Vyběhla bříza běličká ze sbírky V přírodě. Mám dojem, že z Hálkovy lyriky by si i dnes mohla mnohé odnést i současná mladá generace. Navštívil jste někdy jeho rodný domek? Ano, určitě v roce 1975 při příležitosti 140. výročí Hálkova narození. Doprovázeli jsme tenkrát se ženou její maminku a pár rodinných přátel do Dolínku na oslavách a pochopitelně jsme se všichni zastavili i v jeho rodném domku. Od té doby jsme tam se ženou ještě párkrát byli, ale už si neuvědomuji, kdy a při jaké příležitosti to bylo. Možná na 150. výročí narození, nevím, protože ve stejný rok na podzim zemřela nečekaně ženina matka, vnučka Vítězslava Hálka, a tak se mi to ve vzpomínkách už nějak slévá. Jak na vás zapůsobilo to, že naše základní škola ponese jméno po slavném předkovi vaší manželky? Udělalo mi to radost. Uvědomil jsem si, že vnučka a i pravnučka Vítězslava Hálka, tedy matka mojí ženy a moje manželka, by z toho byly určitě šťastné. Šťastné zvlášť v dnešní době, kdy to vypadá, jako by se na jejich slavného předka už nějak zapomínalo. Potěší to u srdce, když si člověk uvědomí, že loni uplynulo 140 let od Hálkova úmrtí a právě teď zase 180 let od jeho narození. Za vnučku a pravnučku Vítězslava Hálka i za sebe za to škole děkuji. Pavla Tichá 11

12 školství 180. výročí narození V. Hálka Asi nikomu z našich občanů neunikla informace, že naše škola od 11. února 2015 nese název Základní škola Vítězslava Hálka. S kolegyní Janou Smetanovou jsme věděly, že 4. dubna budeme dětem v českém jazyce připomínat 180. výročí narození básníka z Dolínku a že spolu obě události úzce souvisí. Dumaly jsme, jak naše žáky zaujmout, aby se stala oslava přirozená, poučná a trvalá. Napadlo nás, že by bylo dobré je pořádně proškolit, aby mohli získané vědění dále šířit. Výsledkem se staly aktivity v rámci hodin českého jazyka v osmých ročnících v týdnu od až do Oslovily jsme paní RNDr. Alenu Švandovou a člena kulturní komise pana Romana Straku a požádaly o pomoc. Jako základní studijní materiál jsme si zvolily útlou, ale slovem přesnou i citlivou knížečku V. Hálek, kterou oba výše jmenovaní připravovali. Děkujeme paní RNDr. Aleně Švandové a panu Romanu Strakovi za ochotu a pomoc, kterou napomohli zdárnému průběhu celého projektu. Nechť nám jsou odměnou samotná slova a cítění našich pisatelů. Jana Smetanová, Jitka Predigerová Vážený pane Hálku, jistě se k Vám již doneslo, že se naše škola přejmenovala na ZŠ Vítězslava Hálka. A abychom se jako žáci této školy více dozvěděli o Vás i Vašem díle, měli jsme tento týden každou hodinu českého jazyka nahrazenou nějakou aktivitu spojenou s Vámi. V úterý na nás čekala zajímavá beseda (či spíše přednáška) paní doktorky Švandové. Provedla nás Vaším životem, vypravovala o knihách, které jste napsal a doplnila i ukázkou básně. Byl to první přísun informací, takže jsem se dozvěděla spoustu nového. Vypravovala i o Dorotce, o tom, že jste jí napsal spoustu dopisů i básní. Nejvíce mne ale zaujalo Vaše cestování. Musel jste zažít mnoho zajímavých věcí. Ve středu jsme dostali texty z knihy paní doktorky a ve skupinách jsme zpracovávali nejdůležitější informace na volný list papíru. Mezi tématy, která zpracovávala naše skupinka, bylo něco i o májovcích. Moc se mi líbil nápad oživit památku K. H. Máchy. Tyto projekty jsme prezentovali ve čtvrtek. Ale ne ve škole, přímo ve Vašem rodném domku. Ještě před prezentováním jsme vyslechli povídání pana Romana Straky o historii domku. Pak už byla řada na nás. I v povídání spolužáků byla spousta zajímavostí. Překvapilo mě, že jste psal i povídky do časopisů. V domku je vystaven i Váš rukopis. Psal jste velice pěkně. Celý projekt byl zajímavý a poučný. S pozdravem Veronika Trčková VIII. A Milý Vítězslave, píši vám k 180. výročí vašeho narození dne 5. dubna Naše škola se začala jmenovat po vás od 11. února A paní učitelka chtěla, abychom k vašemu 180. výročí vypracovali prezentace. Po přednášce paní RNDr. Aleny Švandové v úterý jsme ve středu byli rozděleni do skupin po 4-5. Já byla s Verčou, Áďou a Sašou. Já mě- 12 Fota: Archiv ZŠ la papír z vašeho díla zhudebnění. Dostali jsme jeden barevný papír a k tomu 4 malé papírky. Na ty jsme měli vypsat, co nás zaujalo a co je důležité. Mně se líbilo, že vaše Večerní písně byly natolik melodické, že byly zhudebněny. Večerní písně použil Bedřich Smetana ve svém jediném písňovém cyklu právě z vašich veršů. Vámi se inspiroval i Antonín Dvořák, který zhudebnil vašich 12 Večerních písní, napsal hymnu Dědicové Bílé hory a v duchu impresionismu pro sbor V přírodě. Pak jsme si různě texty naaranžovali, nalepili, podepsali a odevzdali. Ve čtvrtek jsme hned ráno všichni šli do vašeho rodného domku. Po skupinkách jsme prezentovali nastudované o vás. Potom nám pan Straka vyprávěl o tom, jaké osudy měl váš domek. Třeba jak v různých dobách vypadal a že ukradli lyru z vašeho pomníku v Dolínku. A v pátek jsme vám napsali dopis. Mně bavilo o vás poslouchat a studovat vás. Zajímalo by mne, jestli byste byl pyšný na svého syna, že byl lékař a založil nemocnici, jako jste byl vy ředitel časopisu. A kam jste se chtěl ještě podívat? Studování se mi líbilo a nebyla bych proti, kdyby se to zopakovalo. S pozdravem z 21. století Kamila Žihlová VIII. B Vážený pane Hálku, letos to bylo 180 let od vašeho narození, přesněji před osmi dny , a proto Vám teď píši tento dopis jako součást oslav v hodinách českého jazyka. Ale naše malé oslavy začaly již na počátku minulého týdne, tedy v úterý, kdy sem k nám do školy přišla o Vás přednášet RNDr. Alena Švandová. Byla velice zajímavá a díky ní jsem se o Vás dozvěděl spoustu nových informací. Do tohoto okamžiku jsem o Vás znal jen to, že jste básník, co se narodil v Dolínku, ovšem tato přednáška mi otevřela oči. Ve středu jsem o Vás se třídou dělal projekt z nakopírovaných materiálů z knížky již zmíněné paní Švandové. Byli jsme rozděleni do skupin po pěti. Každý dostal papír s informacemi a malý papírek, na který se měl pokusit napsat co nejvíce informací, ale co nejstručněji to jen šlo. To bylo dost těžké vzhledem k tomu, že každé druhé slovo bylo něčím zajímavé. Ve čtvrtek jsme se šli podívat do Vašeho rodného domku tady u nás v Dolínku. Hned jak jsme vešli, tak jsem byl uchvácen. Jako první na programu byla prezentace našich projektů ze středy. Myslím, že to šlo velmi dobře. Poté nám pan Straka vyprávěl o historii domku, což mne také velice zaujalo. Vůbec jsem netušil, jakou zajímavou historii tento dům má. Nejvíce mě asi uchvátilo, jak je starý. První zmínky se objevují již za císaře Josefa II. A dnes, tedy v pátek na konci tohoto zajímavého týdne Vám píši dopis. Jsem pyšný na to, že se u nás v Odoleně Vodě narodil takový skvělý básník s tak zajímavým životem. V tomto týdnu jsem se dozvěděl o Vás tolik nových věcí a chtěl jsem Vám poděkovat, protože díky Vám můžu být pyšný na své město. S pozdravem Jakub Zedník VIII. B

13 Vodolský revír v květnu organizace a spolky Foto: Archiv Honebního společenstva V tomto měsíci je velice důležité udržet v revíru maximální klid. Je to úkol pro všechny myslivce a hlavně pro mysliveckou stráž. V tomto období totiž spárkatá zvěř klade svá mláďata, hnízdí bažant i ostatní ptáci a zajíci mají druhé letošní vrhy. Srny nosily své potomky celou zimu. Pro jejich příchod na svět je nutné klidné místo v ústraní. Malé srnče je vybaveno maskováním jak barevným tak pachovým. Přesto se může stát, že na něj můžete narazit. Krčící se a schoulené někde ve vysoké trávě bude dělat, že tam vůbec není. Jeho matka je ale určitě poblíž, ví o vás, a pokud se srnčete nedotknete a hned se v klidu vzdálíte, k srnčeti se vrátí. V opačném případě hrozí, že srna srnče odmítne a to bez ní za pár dní zhasne. Bažantí kuřata, která už koncem měsíce můžeme potkat, jsou od vylíhnutí schopná následovat slepičku a učit se co je k jídlu a kam se schovat. Ovšem malá chvilka, kdy čerstvý dorost s rodičem najde pes, stačí k rozbití idylky a ztrátě celého letošního přírůstku. Bezohledné rušení živočichů, volné pobíhání psů a provoz čtyřkolek a terénních motocyklů dokážou zkrátka napáchat v tomto období obrovské škody. Už od konce zimy se v našem okolí potuluje pár kusů černé zvěře. Jedná se o hlavně o samotářské jedince, ale během roku se objevují i větší skupiny této rytířské zvěře. O jejich povaze se přesvědčil i pes jednoho z našich členů. Nemaje mnoho zkušeností s těmito obrněnci vydal se při pochůzce se svým pánem ve Velkém háji neohroženě do rákosu blízko rybníčka v dolní části lesa. Následovala krátká potyčka, při které pes získal cenné ponaučení, několik tržných ran od zbraní prasete a pánem placené ošetření u veterináře. Prase se z rákosu ani neobtěžovalo vylézt. Po několik dalších měsíčných nocí po incidentu, kdy jsme na něj čekali, se v místě neukázalo. Podle pobytových stop však víme, že se v okolí Vodolky prasata stále vyskytují. V květnu se chceme zúčastnit dětského dne pořádaného městem a možná dalších akcí, které bychom rádi využili k osvětě i k představení české myslivosti i myslivecké kynologie. 16. května začíná lovecká sezóna. Loví se srnec, zejména mladé kusy, které není vhodné pustit do říje. Jedná se o slabé jedince s nedostatečně vyvinutými parůžky. Nemají totiž svá teritoria, protože si je nedokázali vybojovat se silnějšími srnci. Žijí proto samotářsky a skrytě. Jejich lov je tak otázkou trpělivosti i štěstí. Za Honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník Jarní úklid a otevírání studánek Druhou dubnovou sobotu jsme vyfasovali pytle, natáhli rukavice a vyrazili do městského podrostu. Členové ochránců přírody Vodolensis, komise pro životní prostředí, místní skautský oddíl Ibis spolu s dalšími dobrovolníky vyrazili do vodolských hvozdů sbírat odpadky. Do celkového úklidu města se zapojili rovněž myslivci a Ekotým ZŠ. Naplnili jsme celkem 92 pytlů. A jeden plný kontejner navrch. Dalšího komentáře ke množství odpadků patrně netřeba... Našly se tradiční pneumatiky, všelijaká suť včetně starých obkladaček, rozmanité oděvy a také tisíc a jeden papírek od bonbónů včetně sáčků a obalů od jiných sladkostí. Jeden si říká, zda leckteré dnešní děti nepochopily, k čemu slouží vynález zvaný kapsa. Někteří dospělí zase vytvářejí skládky suti místo toho, aby si sjednali odvoz odpadu. Majitelé zahrad pro změnu vyrábějí zejména z remízku u sportovního areálu kompostárnu. Zůstává jim utajeno, že když trávu zkompostují na svém pozemku a vzniklý kompost rozhodí po záhonech, získají dokonale ekologické hnojivo zdarma. Po úklidu jsme se sešli u vyčištěné studánky pod baronským hřbitovem. Rozbor vody z celkového počtu 10 místních pramenů a studánek potvrdil, že pouze voda z tohoto zdroje je zcela v pořádku. Velkou zásluhu na tomto faktu má neznámý dobrodinec, který zde vybudoval zídku a pramen svedl do trubky. Všichni jsme si vodolskou vodou připili a pan farář studánce požehnal. V předminulém roce se úklidu účastnili pouze čtyři lidé, loni už přes dvacet a letos se nás sešlo opět o něco více. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli vyčistit přírodu v našem městě, a těšíme se, že příští rok opět pomůžeme dělat město pěknějším a upravenějším. Darina Šmídová, Fota z akce na str. 2 Klub seniorů V neděli 22. března se naši senioři opět vypravili na procházku po Praze. Tentokrát navštívili Malou Stranu, procházka vedla na Kampu a k Sovovým mlýnům. V úterý 7. dubna jsme se zúčastnili přednášky v městské knihovně, kterou pro nás připravil pan Petr Nazarov, cestovatel, který již zcestoval kus světa. Měli jsme možnost si vybrat z několika témat, nakonec se většina z nás rozhodla pro téma Havajské ostrovy. Tuto přednášku p. Nazarov obohatil i promítáním ze svých cest. Bylo to krásné a velmi zajímavé. Chtěla bych poděkovat paní Střelbové, vedoucí knihovny, za zprostředkování této hezké přednášky, neboť i ona má zásluhu na tom, že jsme se mohli této zajímavé akce zúčastnit. Všichni se těšíme na pondělní schůzky, také je to vidět na účasti v klubu, kde se nás schází opravdu hodně. Po Velikonocích nás čekala soutěž o historii Odoleny Vody, kde si i místní rodáci připomněli, jak to dříve v Odoleně Vodě vypadalo. Přivítali jsme nového člena klubu pana Unzeitiga a popřáli jsme dvěma oslavencům. V dalším týdnu nás čeká hudební produkce, divadelní představení Želary a přednáška pro seniory v Klubu AERO, kterou pořádá městská policie z Odoleny Vody a také z Prahy. Brzy, a to od května, přibydou zájezdy, které patří také mezi oblíbené. Marie Malá, předsedkyně Klubu seniorů Foto: Archiv Klubu seniorů 13

14 organizace a spolky První vodolské klučení Poděkování V sobotu se uskutečnil Baráčnický ples. Z moci práva rychtářského Obce baráčnické Vítězslava Hálka Odolena Voda zahajuji sousedskou zábavu, na které vás, milé tetičky, sousedé a vážení hosté, srdečně vítám a přeji dobrý večer. K tanci a poslechu hraje p. Křováček. Tato slova zazněla z úst naší rychtářky Jarmily Klírové poté, co se hlásili do služby služebníci ponocný a dráb. Sousedská zábava byla zahájena. Děkujeme všem tetičkám, sousedům a sponzorům za věcné dary: Sokol Jinonice Karel Klír, Tomáš Stodola, Michal Janák (ti se postarali o naši výzdobu). Pekařství a cukrárna u Hrdinů Horní nám., Květiny Lucie (pí Součková), Květiny na Dolním náměstí (pí Tomanová), Kosmetika a solárium (pí Ledvinková), Železářství Čenda, Papírnictví U POŠTY, restaurace Dobré časy (p. Petr Fišmistr), Řeznictví a uzenářství Josef Kalabis, restaurace Opera (p. Aleš Raab), Potraviny Dolní náměstí (p. Dvořák), pí Irena Pokorná, Jitka Jarošová (Praha Prosek) a Bětka Kulíšková, Štemberovi ze Sedlce, pan Jan Kouba, baráčníci z Veltrus, Zálezlic a Kralup, tetičky a sousedé z Odoleny Vody. Zábava se vydařila, roztančil se celý sál a dobrá nálada nás neopustila od začátku do konce. Za rok zase na shledanou. Za konšelstvo tetička Jana Kotrbová Během několika víkendů v měsíci březnu proběhl prořez značně zarostlých částí našeho města. Místní buše na první pohled mohou tvořit iluzi, že zeleň vítězí nad rukou hospodáře a příroda si bere své zpět. Ale často pravý opak bývá pravdou. Tam, kde zvítězí jeden invazivní druh, ostatní se již nechytají. Tímto prořezem, po staru klučením, si prošly tři lokality. První dvě leží v místech historické vlečky mezi původním viaduktem a ulicí Do Struh a druhá mezi průchodem z ulice Pod Tvrzí k zahrádkářské kolonii a ulicí Pod Lipami. Tyto první dvě sekce mají za cíl zpřístupnit nepoužívaný městský pozemek na původním okraji Vodolky procházky chtivým občanům. Cesta je nad běžný terén vyvýšena, proplétá se mezi keři a stromy a je z ní pár hezkých výhledů. U části mezi původním viaduktem a ulicí Do Struh byly práce kvůli stížnostem obyvatel přilehlých zahrad zatím pozastaveny, a to z důvodu narušení soukromí na těchto zahradách. Další osud této části nyní leží v rukách městské rady. Pozitivněji dopadla druhá část stezky, kde si nikdo nestěžoval. Zde bude v létě v rámci dobrovolnického programu instalována dřevěná lavička. V budoucnu by se tato trasa měla stát součástí parkového prstence okolo Vodolky. Nejpracnější a nejpřínosnější je však třetí oblast a tou je významný krajinný prvek Zlatkov. Zde se klučilo nejhůře, být to v pohádce o šípkové Růžence, tak bychom osvobodili hned několik princezen. To, co je však zajímavé, že zde se vzácně potkávají požadavky na ochranu přírody a zájmy rekreační. Zlatkov je totiž historicky sopkou a na jeho sopečném povrchu se daří teplomilné květeně. Co je však podmínkou jejího úspěchu, je pěší provoz, který drobným zástupcům vzácné flóry svědčí, zatímco agresivní trávy a keře jsou doslova zadupávány do země. Na území Zlatkova byly z toho důvodu rozšířeny cestičky, na loučkách byly posekány solitérní keře a přibyl i jeden nový průchod. V létě by dobrovolníci nainstalovali lavičku, či dvě. To nejdůležitější je teď však na nás všech a je to úkol nenáročný. Je potřeba při procházce zabočit na tento malý kopec, projít se po jeho úbočí a vychutnat si trochu na první pohled skryté, ale vzácné květeny. Pro botaniky to jsou rozrazil klasnatý, hlaváč šedavý, lněnka lnolistá, černýš rolní a nebo kavil vláskovitý. Celý pozemek je města či státu, lze zde piknikovat. Jen drobná prosba, ať si každý po sobě uklidí a případný odpad odnese. Děkuji. Za komisi životního prostředí Tomáš Lohniský Postoj ODS Odolena Voda ke lživým výrokům pana místostarosty Lohniského (k problematice půdní nástavby v ulici Kapitána Jaroše) Ze zatím mnoha lidem nepochopitelného důvodu se v březnovém článku Odolenu objevil další ze lživých výpadů Ing. Lohniského vůči místní ODS ve věci půdní nástavby v ulici Kapitána Jaroše. Tentokrát kolem statických posudků z roku 2014 a následného odvolání města proti nesmyslnému nařízení stavebního úřadu na neodkladné zabezpečovací práce. 1. Autor článku tvrdí, že statický posudek Prof. Ing. Studničky (výrazně kratší a bez výpočtu nežli posudek Ing. Surovce) doručila na stavební úřad místní ODS a že se úřad při svém rozhodování logicky opřel o posudek Ing. Surovce. Zapomněl ale konstatovat, že: a/ Ing. Surovec nemá oproti Prof. Ing. Studničkovi potřebnou odbornou způsobilost, ani zkušenost pro tento specifický druh tenkostěnných kovových konstrukcí. (viz. činnost a publikace Prof. Studničky k těmto konstrukcím na ČVUT). b/ O vypracování posudku byl Prof. Ing. Studnička z ČVUT požádán z rozhodnutí rady města (nikoliv tedy doručen místní ODS), právě s ohledem na jeho odborné zaměření na nosníky TIM. (Mimochodem za nesrovnatelně nižší cenu). Pan profesor byl opakovaně osobně přítomen při prohlídce obnažené konstrukce. Kontroloval dodržení všech zásad pro její použití, vliv dosavadního namáhání konstrukčních prvků, včetně posouzení způsobu příčného zavětrování. Použitou konstrukci shledal jako naprosto dostatečnou a v dobrém technickém stavu. Krajský úřad oba posudky, bez ohledu na jejich obsáhlost, posoudil jako naprosto rovnocenné. Jiná otázka je provedení parotěsné izolace, která způsobila poškození izolačních materiálů a následné nedostatečné tepelné poměry této nástavby. To však není otázka statiky stavby a její nákladné opravy a to také nebylo předmětem této nařízené neodkladné opravy ze strany stavebního úřadu. c/ Rada města se většinou hlasů (nejen z ODS) proti nařízení stavebního úřadu logicky odvolala, neboť byla na základě posudků i místního šetření ujištěna, že nejde o ohrožení zdraví a majetku osob, jak určuje zákon v případě vystavení neodkladného nařízení stavebním úřadem. (Kolem tohoto nařízení tedy zůstává naopak řada otazníků na základě čeho nebo na čí příkaz či žádost bylo vydáno, stejně tak jako kdy, když sepsáno bylo již několik měsíců před jeho vydáním a vydáno teprve několik dnů před komunálními volbami. 2. Autor článku záměrně zatajil, že krajský úřad zrušil toto nařízení v plném rozsahu, a to přesně z důvodů, pro které se rada města odvolala a zabývá se místo toho otázkou, proč o tom věděla zastupitelka za ODS paní Odehnalová dříve než město a nazval tento celý postup hazardem ve věci bezpečnosti stavby. Město se přitom odvolalo v řádné lhůtě již 4. října 2014, odvolání bylo prostřednictvím SÚ na kraj doručeno až 19. prosince Rozhodnutí KÚ o zrušení rozhodnutí SÚ došlo na město až 12. února Může se tedy někdo 14

15 divit paní Odehnalové, že se o stanovisko kraje zajímá a ptá se po doručení tohoto rozhodnutí KÚ ve věci tolik neodkladného opatření více jak 4 měsíce po podání odvolání? A proč se o výsledek odvolání nezajímal nikdo z vedení města? Pokud takové útoky vede fyzická osoba sledující tím nějaké osobní cíle, pak je to sice nemorální, ale jedná sama za sebe. Uvede-li však vědomě takové lži (a on na jednání březnového zastupitelstva nakonec musel, ač nerad, přiznat, že jsou to lži) místostarosta města, a to veřejně v místním zpravodaji, pak je to ostuda pro celé vedení města. Místní sdružení ODS se od podzimních komunálních voleb zdrželo veškerých komentářů kroků nového vedení města, ač s některými z nich zásadně nesouhlasí. Očekávali jsme, že tento čas vedení radnice využije výhradně k pozitivní práci pro občany našeho města a naváže tak na vše dobré, co bylo v minulosti vykonáno a přidá takové změny, které povedou ke zlepšení práce zastupitelstva města. Pokud však nové vedení města chce svou práci vést způsobem, který pan místostarosta Lohniský předvedl jak v Odolenu, tak na březnovém zastupitelstvu, nemůže místní ODS zůstat k takovému jednání lhostejná. Místní sdružení ODS Odolena Voda Poděkování Vážení sousedé, v březnovém Odolenu jsem vás jménem vodolských ochránců přírody zvala na tradiční jarní úklid. Mimo hojné účasti na sobotní akci, o které se zmiňuje na jiném místě Odolenu p. Šmídová, proběhl úklid vodolských zákoutí i v další dubnové termíny. Podařilo se nám uklidit a věřím, že se podaří i udržovat v trvalé čistotě prostor pod zídkou Baronského hřbitova ve Velkém háji, okolí stezky Dřeviny Malého háje a cesty kolem čističky i další místa, podobně jako se daří dlouhodobě udržovat bez odpadků okolí čenkovských rybníků. Kromě rostoucího počtu Vodoláků, Dolíňáků a Čenkováků se na sběru pohozených mikroténových sáčků letos podílelo i ptactvo v Malém háji. Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na další setkání nejen při úklidu. Marie Smejkalová, ZO ČSOP VODOLENSIS Jako již tradičně, s příchodem jara, DC Sluníčko uspořádalo pro děti karneval, a to poslední březnovou neděli. Do haly se sjelo přes 120 dětí a jejich rodičů, aby si zatancovali a zasoutěžili a třeba i vyhráli nějakou cenu. Karnevalem děti provázel oblíbený dýdžej a šoumen Olda Slezák, tentokrát v převleku za Večerníčka. Při Foto: Marie Smejkalová organizace a spolky Karneval s Večerníčkem Foto: Archiv DC Omluva místnímu sdružení ODS Vážení čtenáři, chtěl bych se tímto omluvit místnímu sdružení ODS za zavádějící informaci, kterou jsem uvedl v Odolenu 3/2015, že místní ODS doručila vlastní statický posudek k nástavbě kpt. Jaroše. Přímo místní ODS jej nedoručila, doručila jej městská rada. Nechtěl jsem se tímto nikoho z jejích členů dotknout a dovolte, abych vysvětlil svoji zavádějící informaci. K této informaci mne vedl fakt, že na druhé straně onoho posudku je uvedeno jeho vypracování na základě prohlídky stavby za přítomnosti pana Philipa a Nedomy. Město si jej však objednalo až na základě rozhodnutí rady z a objednávky z a již je posudek hotov. Je pravda, že takto krátký, čtyřstránkový posudek asi lze stihnout v tomto čase vypracovat. Vzhledem k tomu, že nástavba byla postavena za většinového vedení ODS a její členové dlouhodobě negují problémy se stavbou vzniklé, považuji tak trochu automaticky veškeré kroky podnikané v této kauze jakýmkoli členem tohoto sdružení za akci celého uskupení. Koneckonců ještě minulé volební období měla rada města většinu zastupitelů z ODS. Nicméně návrh o vypracování výše zmíněného posudku byl v radě města prohlasován 3 hlasy, 1 se zdržel. Vzhledem k tomu, že paní starostka na tomto jednání nebyla přítomna, jak mi osobně potvrdila, není těžké se dopočítat, čí většinou hlasů návrh prošel. Podobná situace nastala i s návrhem na podání odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu ve věci nástavby. Návrh předložil pan bývalý místostarosta Philipp (ODS) a tento návrh byl 4 hlasy v radě města podpořen. Paní starostka shodou okolností nebyla přítomna ani u projednávání tohoto bodu, tudíž opět není těžké spočítat, které politické uskupení mělo v hlasování převahu. Ještě jednou se omlouvám za nešťastnou formulaci. Nicméně takové slovíčkaření a "divadlo, kdy jsem byl na posledním ZM v podstatě dotlačen p. Hladíkem z ODS říci, že jsem napsal lež, celou situaci nevyřeší a rozhodně se tím problém, který zde bezesporu je, neschová. Všechny posudky jsou k dispozici na webu města odolenavoda.cz/nadstavba-kpt-jarose/ a jakékoli případné dotazy rád zodpovím osobně (tel ) i písemně na ové adrese Tomáš Lohniský vstupu děti dostaly hrací kartu, se kterou pak obcházely připravené soutěže. U Rákosníčka čistily rybníček od odpadků, poskládaly věž u Pata a Mata, přiřazovaly k sobě správné pohádkové dvojice u Večerníčka, házely plyšáky do obrovského klobouku Boba a Bobka anebo nosily medové knedlíčky do soudku u včelích medvídků. Kdo nesoutěžil, mohl řádit na parketu. Samozřejmě proběhly i rozhovory s účastníky karnevalu a přehlídka všech masek. Letos se nám sešla velmi milá porota ve složení Dita Výborová, Pavlína Špičková a Tomáš Havlát. Jejich nelehkým úkolem bylo vybrat deset nejlepších masek. A aby to někomu nebylo líto, dalších deset masek bylo vybráno jednoduše losováním čísel vstupenek. Po celou dobu karnevalu byl v obležení i fotokoutek pana Novotného. Na konci akce obdržely všechny děti balonek s logem DC Sluníčko, večerníčkovskou čokominci, tetovačku na jazyk a další sladkosti. 15

16 organizace a spolky Knihovna výběr z nových titulů Pro děti Rebecca Johnson: Julinka a její zvířátka Chůvy v akci Terry Deary: Švindlova uličnická akademie Geniální plán Lenka Rožnovská: Co zavinil Kolumbus? Dobrodružné příběhy pro děti. Iva Procházková: Karolína Román pro dívky. Marie Adamovská: Pohádky z vesmíru Pohádkové příběhy pro děti od 4 let. Jiří Žáček, Adolf Born: Chytré pohádky pro malé rozumbrady Hrdinové těchto pohádek posilují naše sebevědomí a připomínají nám, že k vítězství nad lží a nelidskostí nám stačí mít kuráž, bystrý rozum a dobré srdce. Beletrie Cheryl Strayedová: Divočina Autobiografický příběh ženy, která se po traumatických událostech rozhodne vyrazit na kilometrů dlouhou pěší pouť. James Patterson: Bikiny Petra Bačovská: Počmárané nebe aneb Vražedné stíny Martina Cole: Pomsta Graham Masterton: Bílé kosti Lee Harrisová: Vražda v Hell s Kitchen Detektivní romány. Richard Mason: Požitkář Společenský román z počátku 20. století. Luca Di Fulvio: Dívka, která se dotkla nebe Tři navzájem propletené osudy v dramatické době vzniku prvního židovského ghetta v Evropě. Jana Chmelová: Pokaždé se vrať Miroslava Fišerová: Smlouva se životem Marcela Mlynářová: Dokud držím pohromadě Romány ze současnosti. Odborná literatura Evžen Nešpor: Na balkoně je kamenný muž Vzpomínky známého lékaře. Mike Dooley: Deset důležitých zpráv ze záhrobí Kniha se zabývá otázkou posmrtného života. Camila Karolinss: Jméno je váš osud Přelomová teorie, podle níž vaše jméno předurčuje váš osud. Alena Šloufová: Když se lidi povedou Osudy známých, úspěšných lidí, kteří již mezi námi nejsou. J. J. Smithová: Smoothies. Zelené koktejly. Účinný návod na detoxikaci organismu. Naďa Střelbová Provozní doba pro veřejnost Pondělí 8 12 / Úterý 8 12 / Středa ZAVŘENO Čtvrtek 8 12 / Pátek 8 12 Sobota 8 12 Pobočka Dolínek Hálkův domek Sobota Na závěr velká děkovačka. Děkujeme všem nápaditým rodičům za výrobu masek. Rok od roku jsou lepší a lepší. Letos byli k vidění například komáři s dlouhými sosáky, maličkatý Dubínek, Slunečnice, Lišák nebo krásná Pávice. Oldo, díky tobě a tvé krásné ženě a klukům za pomoc při soutěžích. Díky celé porotě, že si udělala v neděli odpoledne čas. Díky všem Večerníčkům juniorům na soutěžních stanovištích byli jste úžasní. Díky Páje Špičkové za pomoc s rozdělováním odměn, panu Havlátovi za pronájem haly. Díky Simoně Šulcové za pomoc na kase a za neplacené místo šatnářky. Největší dík však patří dětem. Těšíme se na vás u dalších akcí, proto sledujte náš Facebook. Jana Kolaříková a tým DC Sluníčko Dětské centrum Sluníčko zve všechny děti i dospělé na akci VODOLSKÝ REVÍR Budeme se procházet lesem, kde nás provede místní myslivec pan Jaroslav Šimoník se svým psím miláčkem. Tématem bude, co žije v našem lese, co zde roste, co trápí naše místní myslivce a jak se správně v lese chovat. Pan Šimoník jistě řekne i věci kolem myslivosti, jejich činnosti atd. Samozřejmě bude prostor i na dotazy. Nedostatek zvěře v Malém háji, podle slov pana Šimoníka, budeme kompenzovat obrázky. Všichni si, prosím, přineste něco na psaní. Máme připravený krátký kvíz na body a každý, kdo se jej alespoň pokusí splnit, dostane krásný pamětní list. KDY? a KDE? CENA: Neděle od 16:00 hod. 20 Kč / dítě, dospělí dobrovolné Sraz před hlavním vchodem do ZŠ u Malého háje. Akce se bude konat za každého počasí! Další zajímavé informace najdete na: ročník Mia Dance Festival 2015 Mažoretky Berušky se probojovaly do finále do Lucerny Dne se uskutečnilo semifinále mezinárodní taneční soutěže MIA DANCE Festival ve sportovní hale v Modřanech. Klub Beruška z Odoleny Vody na soutěži reprezentovaly hned dva soutěžní týmy. Minimažoretky Berušky s věkovým průměrem 8 let s choreografii The Chipmunks obsadily ve své věkové kategorii profi small groups 1. místo a Babymažoretky Berušky s věkovým průměrem 6 let obsadily s pochodovým defilé ve své věkové kategorii 2. místo. Obě skupiny se na základě bodového ohodnocení probojovaly do finále, které se uskuteční od v pražské Lucerně. Celá akce bude probíhat na čtyřech nezávislých pódiích. Uvidíte zde přes téměř 100 druhů tanců v 15 disciplínách. Potkají se zde ti nejlepší v daných disciplínách a úrovních. Součástí finále je slavnostní průvod po Václavském náměstí. Držíme našim malým mažoretkám Beruškám palce a gratulujeme k postupu! Dagmar Berková Fota: Archiv oddílu 16

17 Kino Vltava Program na květen 2015 nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel.: Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 4. po Česko x Kanada 20 Kč út Holub, který seděl na větvi a rozmýšlel o životě (Švéd. / F / Ně) 90 Kč st Ex Machina (USA / VB) 110 Kč čt Avengers: Age of Ultron 2D (USA) 130 Kč Vybíjená (ČR) 100 Kč pá Píseň moře (Ir. / Dán. / Bel. / Luc. / F) 80 Kč Ex Machina (USA / VB) 110 Kč Město 44 (Polsko) 110 Kč so Konečně doma (USA) 90 Kč / 110 Kč Popelka (USA) 80 Kč Klub rváčů (USA / Německo) 90 Kč ne Ovečka Shaun ve filmu (VB / Francie) 90 Kč / 110 Kč Avengers: Age of Ultron 3D (USA) 155 Kč Divočina (USA) 100 Kč út Česko X Švýcarsko 20 Kč st MET Rigolleto 300 Kč čt Šílený Max: Zběsilá cesta (Austrálie) 100 Kč pá Šílený Max: Zběsilá cesta 3D (Austrálie) 130 Kč Ex Machina (USA / VB) 110 Kč so S čerty nejsou žerty (ČR) Zdarma Hoří, má panenko (ČR) Zdarma Semifinále MS v hokeji 2015 Zdarma ne Konečně doma (USA) 90 Kč / 110 Kč Popelka (USA) 80 Kč Šílený Max: Zběsilá cesta (Austrálie) 100 Kč út Samba (Francie) 90 Kč st Ladíme 2 (USA) 110 Kč čt Země zítřka (USA) 110 Kč / 140 Kč pá Země zítřka (USA) 110 Kč / 140 Kč Poltergeist 3D (USA) 130 Kč so Malý pán (ČR / Slovensko) 110 Kč Šílený Max: Zběsilá cesta 3D (Austrálie) 130 Kč Země zítřka (USA) 110 Kč / 140 Kč ne Zvonilka a tvor netvor 3D (USA) 130 Kč Země zítřka (USA) 110 Kč / 140 Kč Avengers: Age of Ultron 2D (USA) 120 Kč út Den blbec (Německo) 110 Kč st Avengers: Age of Ultron 3D (USA) 130 Kč út st čt so st pá kultura a volný čas 28. čt Dítě číslo 44 (USA) 110 Kč pá San Andreas 3D (USA) 130 Kč Země zítřka (USA) 110 Kč / 140 Kč so Píseň moře (Irsko / Dánsko) 80 Kč Země zítřka (USA) 110 Kč / 140 Kč Dítě číslo 44 (USA) 110 Kč ne Malý pán (ČR / Slovensko) 110 Kč Avengers: Age of Ultron 3D (USA) 130 Kč San Andreas 3D (USA) 100 Kč ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na květen 2015 nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. n tel.: n n Předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod., tel.: Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. Divadlo Verze, Lutz Hübner: Úča musí pryč! Aktuální hořká komedie upomínající volně svými motivy např. na úspěšnou komorní černou komedii Bůh masakru měla premiéru v lednu 2010 v Staatsschauspiel Dresden, od té doby se dočkala jenom v Německu desítek inscenací. Vstupné: 350 Kč, 320 Kč senioři, studenti Divadelní sdružení Scéna Montmartre: Chytit vítr Vstupné: 120 Kč, 100 Kč senioři, studenti Tančírna Vstupné: 70 Kč osoba, 120 pár Kulturní a společenské středisko Vltava slaví 50. narozeniny. Máme pro vás dárek, celodenní komponovaný program. Kino Vltava: S čerty nejsou žerty Hoří, má panenko Mistrovství světa v hokeji Zahrada KD Vltava: Příhody kluka BomBarďáka Vyhlášení vítězů razítkové dětské soutěže Se sluníčkem za dobrodružstvím. Hlavní cenou je zájezd pro 2 osoby do Legolandu v Německu. Pro všechny dětské návštěvníky nanuk! Koncert kapely Hardek Na všechny pořady je vstup zdarma! Robert Thomas: Mandarínková izba Vstupné: 290 Kč, 260 Kč senioři, studenti Taneční koncert TS Naděje Z podkladů KASS Kralupy nad Vltavou zpracovala Naděžda Střelbová 17

18 kultura a volný čas / sport Květen 1945 V letošním roce si celý svět připomíná sedmdesáté výročí ukončení nejhroznějšího válečného konfliktu světových dějin. Poslední boje 2. světové války v Evropě se odehrávaly právě na našem území v květnových dnech roku A i občané Odoleny Vody, ač naše obec ležela mimo oblast intenzivní bojové činnosti, se zapojili do květnového povstání a událostí s ním spojených. Pomníčky ve městě a hromadný hrob obětí květnových událostí roku 1945 na místním hřbitově nám všem dodnes připomínají tragické události, ke kterým došlo v našem městě v posledních dnech války. A toto výročí se stalo inspirací k uspořádání akce, která si klade za cíl připomínku těchto událostí a uctění památky jejich obětí. Na sobotu 23. května město Odolena Voda ve spolupráci s kluby vojenské historie a dalšími dobrovolníky připravuje celodenní akci jako připomínku výročí konce druhé světové války a květnových událostí roku Datum v druhé polovině května bylo zvoleno vzhledem k tomu, aby bylo možno zajistit účast klubů vojenské historie, jejichž členové jsou v době hlavních květnových oslav vázáni účinkováním na velkých celostátních akcích. Už během pátku budou do prostoru mezi kostelem sv. Klimenta a hřbitovem přijíždět členové klubů vojenské historie s dobovou technikou a ve stejnokrojích armád, které se v květnu 1945 pohybovaly na našem území. V sobotu dopoledne se bude konat průvod městem s pietní připomínkou válečných obětí u pomníčků. Hlavní odpolední program nabídne ukázky uniforem, vojenské historické techniky a zbraní. Občerstvení bude zajištěno v dobové hospodě a možná zbude i něco k ochutnání ve vojenské polní kuchyni. Stěžejním bodem programu bude bojová ukázka připomínající události, k nimž došlo na území našeho města v květnových dnech Kulturní kalendář květen od Jiří Havlice Fotografie míst, kudy šla první světová válka, Minigalerie Den Matek, u restaurace Domeček a na přilehlém hřišti od Staročeské Máje v Dolínku, Odolena Voda od Májová zábava, restaurace Opera v Dolínku od Když na Vodolce končila 2. světová válka, prostranství u kostela sv. Klimenta v Odoleně Vodě od Dětský den s Večerníčkem, areál sportovní haly v Odoleně Vodě pětačtyřicátého roku. Na ni bude navazovat zábava pod širým nebem. Abychom se co nejvíce přiblížili atmosféře doby k tanci i poslechu bude hrát dobová kapela hudbu, jež tehdy zněla. Doufáme, že i občané města přispějí k vytvoření iluze roku 1945, tím že provětrají své šatníky (spíše šatníky svých dědečků a babiček) a obléknou se tak, jak chodili oblečeni naši předkové před sedmdesáti lety. Přijďte se podívat, pobavit, připomenout si minulé události a hlavně uctít památku obětí těchto tragických, ale i slavných dob. Za všechny pořadatele Zdeněk Kříž Liberec byl nad síly AERA Volejbalový klub AERO Odolena Voda se poprvé po svém znovuobjevení na volejbalové mapě dostal do PLAY-OFF. Za soupeře mu byl Liberec, vítěz základní části UNIQA volejbalové extraligy. V sérii hrané na 4 vítězná utkání se nejprve začalo hrát v Liberci. V prvním utkání se odehrávala vyrovnaná partie, bohužel AERO vždy v koncovce udělalo o jednu chybu více než domácí a ti to dokázali potrestat. První zápas dopadl 3:0 pro Duklu. V zápase hraném hned druhý den už to byl zápas zcela odlišný. AERO nedokázalo předvést alespoň stejný výkon, a proto výsledek byl stejný prohra 3:0. Série se stěhovala do domácí sportovní haly. V prvním domácím utkání se AERO srdnatě pralo, dokonce vyhrálo první set. Následné dva prohrálo a čtvrtý set byl nejdramatičtější. Nakonec rozhodla jedna chyba na domácí straně. AERO prohrálo 1:3 a již nemělo co ztratit do dalšího zápasu. Ten se odehrál znovu další den. Hala mohutně povzbuzovala domácí hráče a ti se jim odvděčili nejlepším možným způsobem. Výkonem bojovným a na hranici aktuálních možností. Diváky dostával do varu i hlavní rozhodčí, který si svými výroky často zavařil. Domácí hráče naopak nakopl a ti dotáhli zápas do pátého setu. Ten bohužel ovládla Dukla, celý zápas 3:2 a celou sérii 4:0 na zápasy. AERO tak skončilo svou pouť extraligovým ročníkem 2014/15 na 8. místě. Junioři také dohráli svou soutěž, kterou jim byla 1. liga, druhá nejvyšší republiková soutěž. AERO mělo soupeře z prvních dvou pozic tabulky a jednoho ze spodu. S Kolínem, který patří do spodu, dokázali dvakrát vyhrát 3:0. Poté zajížděli k vedoucímu týmu na pražský Prosek. Zde AERO po bojovném výkonu prohrálo v prvním zápase 3:0. Druhý zápas byl ještě bojovnější. AERO po prvních dvou prohraných setech dokázalo celý zápas otočit a vyhrát 3:2. Po těchto dvou utkáních bylo jisté, že AERO neskončí lépe, než na druhém místě. O to si zahrálo v posledních domácích utkáních s Českou Třebovou. AERO potřebovalo získat 5 bodů ze dvou zápasů. Bohužel hned v prvním utkání se domácí AERO nedokázalo vyvarovat menších chyb a darovalo hostům výhru 3:1. Druhému zápasu domácí dominovali a i přes drobná zaváhání vyhráli 3:0. Junioři skončili na 3. místě tabulky. Tomáš Havlát, Aero Odolena Voda volejbal Foto: Archiv oddílu 18

19 Klub bojových sportů BC Odolena Voda Klub bojových sportů BC Odolena Voda srdečně zve všechny zájemce na první zápasnický turnaj v Odolene Vodě 1. ADCC Wodolskou Anakondu, která se koná dne 9. května 2015 ve sportovní hale, zápasy začínají zhruba v 11:00 a vstup je zcela zdarma. Zápas tzv. grappling je zápasnická disciplína, která je podobná judu, brazilskému jiu-jitsu nebo řecko-římskému zápasu. Oproti těmto disciplínám se soutěží pouze v šortkách a tričku, a proto jde o reálnější pojetí boje než s kimonem. V grapplingu nejsou povoleny žádné údery, zápasníci vyhrávají na body nebo na submissi (škrcení, páčení). Doufáme, že tento turnaj bude mít na Vodolce pokračování a založí zde novou tradici. Děkujeme tímto za podporu městu Odolena Voda. Více informací na Jaroslav Veverka Máme stříbro z mistrovství České republiky! Ondřej Skýpala vybojoval v březnu tohoto roku stříbrnou medaili na mistrovství České republiky v šachu. Během osmi dnů v devíti partiích uhrál 6,5 bodů což představovalo více než dvacet hodin intenzivního soustředění. Tento výsledek je zatím Ondrovým největším úspěchem. Gratulujeme! Ivo Střelba Kvalifikace na mistrovství ČR mladších žáků V sobotu se hráči AERA Odolena Voda poprvé zúčastnili kvalifikace na volejbalové MČR mladších žáků, která se konala v České Lípě. Z celkového počtu šesti týmů ve své skupině skončili čtvrtí a o jedno místo jim tak utekl postup na MČR, které se uskuteční v Novém Jičíně. Celkově se z 30 týmů umístili na 19. místě. Své síly poměřili s družstvy SK Ústí nad Labem (výhra 2:0), SK Kometa Praha (prohra 2:0), VK Karlovarsko (výhra 2:0), Dukla Liberec (prohra 2:0) a Loko Česká Lípa (prohra 2:0). AERO na tomto turnaji reprezentovali: kapitán týmu Matyáš Surý, Ondřej Běhan, Šimon Běhan, Jakub Hámoň, Mikuláš Kočí, Tomáš Hart, Adam Shaker, Jan Bocko a Martin Uher. Tomáš Havlát a Monika Vodičková, trenéři AERO Odolena Voda volejbal Foto: Monika Vodičková AERO Odolena Voda volejbal za podpory města Odolena Voda pořádá: TURNAJ ČTYŘ PRO MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁKY 23. a ve sportovní hale sport Medailonek Ondřej Skýpala Narozen v červnu V 3,5 letech přemluvil tátu, aby jej naučil hrát šachy. První hry byly žravé šachy, v normálních partiích často otáčeli v průběhu hry šachovnici, aby mohli oba hrát naplno, a bavilo je to. Po necelém roce již rodiče neměli Ondru co naučit, proto vstoupil do šachového oddílu TJ AE- RO Odolena Voda, kde byl velmi dobře přijat. Ve Foto: Archiv oddílu svých 4,5 letech absolvoval v Mladé Boleslavi svůj první turnaj a podařilo se mu uhrát 3 body ze sedmi. V roce 2010, měsíc před svými pátými! narozeninami, si jel vyzkoušet mistrovství ČR do 8 let, uhrál 6 bodů z devíti, což stačilo na výborné 19. místo z 88 startujících. V 6 letech Ondra začal trénovat se svým osobním trenérem Václavem Staňkem, který Ondru trpělivě zasvěcoval do tajů šachové hry. Brzy poté přišly úspěchy ve formě medailových umístění v regionálních soutěžích, pak ve finále krajského přeboru, mistrovství Čech a letos byla Ondrova snaha korunována medailovým umístěním na mistrovství České republiky, které mu v minulosti těsně unikalo. Za úspěchem stojí nejen snaha několika trenérů, výrazná podpora rodičů, stovky odehraných partií, ale především více než 1000 hodin, které Ondra již věnoval studiu šachu. Kromě šachu má Ondra rád matematiku, fotbal a stolní tenis. Na Ondrovi je vidět, jak trénink a mnoho odehraných turnajů nejen cvičí intelekt, ale i pomáhají k růstu osobnosti. Přejeme, aby trénink a hra dále Ondrovi přinášely radost. Jan Skýpala Přijďte povzbudit nové volejbalové naděje. Tomáš Havlát a Monika Vodičková, trenéři AERA Odolena Voda volejbal AERO Odolena Voda volejbal za podpory města Odolena Voda pořádá: TURNAJ V BAREVNÉM MINIVOLEJBALE ve sportovní hale Přijďte povzbudit nové volejbalové naděje. Jana Smetanová, Šárka Míčková, Jiří Kubišta, Tomáš Havlát a Monika Vodičková, trenéři minipřípravky Mladší žáci AERO Odolena Voda volejbal se v celoroční soutěži krajského přeboru mladších žáků Středočeského kraje umístili na 3. místě. Gratulujeme ke krásnému umístění. Za trenéry AERO Odolena Voda volejbal Monika Vodičková 19

20 sport / zajímavosti FOTBAL Minikopaná Minikopaná svou okresní mistrovskou soutěž v jarní části sezóny zahájila v sobotu turnajem v Hovorčovicích. Zde chlapci dosáhli tohoto výsledku: Odolena Voda - Čelákovice 1:7 (Bubeníček), - Sibřina 4:0 (Bubeníček 2, Plný a Ježek), - FK Brandýs 0:8, - Jirny 2:2 (Bubeníček, Winkelhofer), - Hovorčovice 2:3 (Bubeníček, Winkelhofer). V turnaji obsadili 5. místo. Další turnaj se uskutečnil v sobotu v Jirnech, kde získala minikopaná pěkné 3. místo po těchto výsledcích: Odolena Voda - Čelákovice 1:5 (Winkelhofer), - FK Brandýs 1:1(Bubeníček), - Jirny 2:0 (Andrle, Winkelhofer), - Sibřina 3:0 (Winkelhofer 2, Horák), - Hovorčovice 1:2 (Ježek). V květnu se uskuteční tyto turnaje: ne SK Un. Čelákovice so TJ Aero Odolena Voda so SK Viktoria Sibřina Mladší žáci Mladší žáci v rámci přípravy na svou okresní mistrovskou soutěž sehráli v sobotu se Sokolem Dřínov na jeho hřišti přátelské utkání, ve kterém výrazně porazili domácí mužstvo 9:2 (Matviak a Čepec 3, Rudolský 2 a Rudl). V sobotu sehráli prvé mistrovské utkání na domácím hřišti, kde porazili FK Líbeznice 6:2 (Matviak 2, Rudl, Čepec, Kos a Luxík). V květnu se budou hrát tato utkání: so v hod.: TJ Aero - Sadská so v hod.: Říčany B - TJ Aero so v hod.: TJ Aero - Nehvizdy so v hod.: TJ Aero - Lysá n. Labem Dorost Dorost svou velice dobře rozehranou mistrovskou krajskou soutěž I. A třídy zahájil utkáním na domácím hřišti, kde v neděli vysoko a přesvědčivě porazil FK Benátky nad Jizerou 9:0 (Kaplan 5, Lubas 2, Olšovský a Syblík). I v prvním utkání jara na hřišti soupeře v sobotu chlapci zvítězili nad Sokolem Libiš 2:0 (Kaplan a Syblík). V dalších dvou utkáních hraných na domácím hřišti své soupeře vysoko převyšoval jak předvedenou hrou, tak i konečným skórem utkání. V neděli zvítězil nad Bělou pod Bezdězem 6:1 (Syblík 3, Holý 2, Kaplan) a v neděli Sokol Dolany 9:2 (Lubas 3, Kaplan a Laube 2, Bednařík a Syblík). V květnu se odehrají tato utkání: ne v hod.: SKK Hovorčovice - TJ Aero ne v hod.: TJ Aero - Mšeno so v hod.: V. Borek - TJ Aero ne v hod.: TJ Aero - P. Mělník ne v hod.: Luštěnice - TJ Aero A mužstvo A mužstvo ve své mistrovské soutěži III. třídy zahájilo jarní část dvěma remízami na hřištích soupeřů a dvěma výhrami na domácí půdě. V sobotu v Hovorčovicích remíza 1:1 (Harmáček). Takto hodnotil utkání trenér Jan Levý: Zde byly ztraceny zbytečně dva body. V utkání za stálé převahy našeho mužstva jsme neproměnili pokutový kop a navíc při obdržené brance udělal chybu brankář. Vynahradilo si to v utkání hraném na domácím hřišti v sobotu , kde vysoko zvítězilo nad Sokolem Toušeň 10:0 (Kymr, Kopřiva, Slipčenko a Harmáček 2, Bednařík, Šimáček). V Líbeznicích v sobotu pouze remíza 0:0 a po týdnu v domácím prostředí opět vysoké vítězství s Jiskrou Kojetice 8:0 (Harmáček 2, Chodura, Kopřiva, Kymr, Mach, Kovář a Srb). Utkání hraná v květnu: so v hod.: TJ Aero - Škvorec so v hod.: Předboj - TJ Aero so v hod.: TJ Aero - Radonice B so v hod.: Nehvizdy - TJ Aero so v hod.: TJ Aero - Veleň Domeček stará garda Domeček stará garda v pondělí odehrála první jarní utkání v Horních Počáplech a zvítězila 8:3 (Pancíř 3, Levý a Bergmann 2, Helík). V květnu bude pokračovat těmito utkáními: po v hod.: 1. FC Domeček - Nelahozeves po v hod.: Nová Ves - 1. FC Domeček po v hod.: Čechie Kralupy - 1. FC Domeček po v hod.: 1. FC Domeček - Chvojkovice Všechny příznivce zveme do ochozu sportovního areálu na mistrovská utkání všech našich mužstev. Vaše podpora i hlasivky budou potřeba. Vladimír Kulíšek Reflexní prvky pro chodce Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích kromě jiného předpokládá, že chodci mimo obce budou muset za snížené viditelnosti používat na svém oblečení reflexní prvky. Podobná ustanovení už nějakou dobu platí v okolních zemích, včetně Slovenska. Nejedná se tedy o nějaké překvapivé a nové ustanovení, ale o zásadu, která je v Evropě běžná. Jde o snahu zvýšit bezpečnost chodců. Testy ÚAMK a dalších autoklubů prokázaly, že při maximální rychlosti povolené mimo obce (90 km/h), není motorista za špatné viditelnosti většinou schopen bezpečně zastavit před chodcem, který se vynoří ze tmy, mlhy nebo za sněžení a podobně. Nevhodné tmavé oblečení bez reflexních prvků v místech, kde není noční osvětlení, ohrožuje bezpečnost jak chodců, tak i motoristů. Nebezpečná je i snaha motoristy vyhnout se podobnému střetu ostrým vybočením. Až polovina takovýchto vyhýbacích manévrů, která končí havárií, má za následek těžké zranění, nebo dokonce smrt. Jde totiž o nárazy do stromu, či staveb podél silnic. Je tedy dostatek důvodů, proč zavést povinnost používání reflexních prvků pro chodce za snížené viditelnost mimo obce i na českých silnicích. Podle zkušeností expertů se jeví jako nejvhodnější používání reflexní vesty. Pokud jde o umístění jednotlivých prvků, jako například elastického proužku, jsou nejvhodnějším umístěním kotníky nohou. Tomu, kdo nebude toto nové ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích dodržovat, vláda, která návrh změn schválila, navrhuje pokutu ve výši od až do korun. Viditelnost v různých barvách oblečení V případě, že si chodec obleče velmi tmavé oblečení (černé nebo tmavě modré), je řidič schopen ho rozpoznat na vzdálenost 18 metrů. Viditelnost chodce se zlepší, když zvolí světlejší oblečení. V červené barvě je vidět na 24 metrů, v žluté na 37 a v bílé až na 55 metrů. Chodec s reflexním prvkem však zvýší svou viditelnost až na 200 metrů. Dvě modelové situace z reálného provozu: 1. V obci: Auto jedoucí rychlostí 50 km/h přejede 14 metrů za 1 sekundu. Když se řidič plně soustředí na svou jízdu a má optimálně seřízené vozidlo, potřebuje další sekundu na reakci, takže brzdná dráha už činí 28 metrů. V tomto případě by se jistě nevyhnul chodci v černém, tmavě modrém a červeném oblečení. Chodce ve žlutém by ohrozil, nebo lehce zranil. Ostatním barvám se řidič spolehlivě vyhne. 2. Mimo obec: Auto v optimální kondici a s plně soustředěným řidičem při rychlostí 80 km/h přejede za dvě sekundy dokonce 44 metrů! V tomto případě se řidič nestačí vyhnout chodci v černém, tmavě modrém, červeném a žlutém oblečení. U bílé barvy dojde k ohrožení chodce a zcela se vyhne jen chodci s reflexním prvkem. Z internetových stránek připravil František Podskalský 20

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD

Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Město Odolena Voda Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém zasedání č. 7/2009 dne 30. listopadu 2009 usnesením č... schválilo vydat v souladu s ustanovením

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č.

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 07/2016 konaného dne 14.03. 2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, člen

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Jednání Rady města Broumov č. 21 ze dne 29. července 2015

Jednání Rady města Broumov č. 21 ze dne 29. července 2015 Jednání Rady města Broumov č. 21 ze dne 29. července 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Jiří Myšák, Ing.

Více

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluven: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř Tomáš Háp

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 3. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Seminář k Metropolitnímu plánu 1.I. vzala na vědomí 1. pozvánku Institutu

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Usn.č. 48/02 1) Usn.č. 48/02 2)

Usn.č. 48/02 1) Usn.č. 48/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 48. zasedání konaného dne 10. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 5. jednání datum konání: 04.10.2016 Přítomni: Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann Mgr. Ivana Ambrusová Mgr. Bohumil Florián MUDr. Jindřich Florián Mgr. Bc. Oldřich Hluško MVDr. Libor

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu:

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu: Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu: Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce Č.j.: 815/2016/Poř ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE 6.9.2016 Přítomno: Omluveni: Hosté: Občanů: 12 zastupitelů Ing. Alena Lopatková Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 9. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 9. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 14. 3. 2011 čís. 127/9 141/9 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

RO 76. Kontrola usnesení z minulých zasedání.

RO 76. Kontrola usnesení z minulých zasedání. VÝTAH z USNESENÍ z 76. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, MUDr. Petr Bělan,,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice jednající Ing. Jaroslavem Demlem, primátorem IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 26.10.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,25 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-16-2015 Termín jednání 18. května 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1136 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemků ppč. 815/3 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová a ppč. 183/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem provozování

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

6. Schválení zadávacího řízení na akci Oprava komunikace Homolov Březinka (Ing. Rohlena)

6. Schválení zadávacího řízení na akci Oprava komunikace Homolov Březinka (Ing. Rohlena) USNESENÍ 2. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 18. 1. 2016 Usnesení 34/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová)

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová) MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová) Z 10/16 Prodej pozemků zahrádkářská kolonie Staré Splavy

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 2. 11. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-24-2015 Termín jednání 17. srpna 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

U S N E S E N Í. 87. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 87. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 087/14/Šm U S N E S E N Í 87. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 9. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 3161/87 3182/87 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 47. schůze Rady města Hostinné, konané dne 09.03.2016 684/47/RM/2016 Schválení programu 47. schůze rady města program 47. schůze: 1. Schválení programu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více