Podmínky výb rového ízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky výb rového ízení"

Transkript

1 Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : , se sídlem Dušní 10, Praha 1, kancelá pro ve ejnost: Washingtonova 17, Praha 1, zapsána v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze oddíl C, vložka 26019, tel: , fax: , (dále jen organizátor) vyhlašuje z pov ení vlastníka dále uvedených nemovitostí spole nosti Honoris Marina, s.r.o., sídlo: U Pergamenky 1145/12, Praha 7, Holešovice, I : , zapsána v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze oddíl C, vložka (dále jen vyhlašovatel) výb rové ízení na prodej t chto nemovitostí a stanovuje dále uvedené podmínky výb rového ízení (dále jen podmínky) pro jejich prodej. I. P edm t prodeje P edm t prodeje tvo í dále uvedené nemovitosti: budova.p (jiná stavba) na pozemku parc.. 491/3, budova bez.p./.e. (garáž) na pozemku parc.. 491/5, budova bez.p./.e. (garáž) na pozemku parc.. 491/7 vše v ásti obce Holešovice a pozemky parc.. 487/3 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 488/1 (ostatní plocha), parc.. 488/3 (ostatní plocha), parc.. 491/3 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/5 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/6 (ostatní plocha), parc.. 491/7 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/8 (ostatní plocha) a parc.. 491/9 (ostatní plocha), vše zapsáno v listu vlastnictví. 903 pro obec Praha, kat. území Holešovice, v etn všech sou ástí a p íslušenství (dále jen p edm tné nemovitosti). II. Minimální prodejní cena Minimální prodejní cena p edm tných nemovitostí iní ,- K (slovy: Dv st šedesátmilión korun eských). III. Stru ný popis p edm tných nemovitostí Kancelá ská budova.p se nachází v ulici U Pergamenky. 12 v Praze 7, v blízkosti mostu Barikádník a Argentinské ulice. Budova je koncovou stavbou neuzav eného bloku dom v jehož st edu je plocha s parkovými úpravami. Budova sestává ze dvou nestejn vysokých ástí, které tvo í jeden funk ní a stavební celek. Vyšší dominantní ást má 10 NP, nižší má 6 NP a ob ásti jdou podsklepené. Na budovu navazuje suterénní stavba adových garáží p ístupná sjezdem z venkovního parkovišt p ed budovou. Parkování je zajišt no v garážích a na vlastním parkovišti p ed budovou. P evážnou ást budovy tvo í kancelá ské prostory. V p ízemí je jediný byt s dispozicí 2+1. V p ízemí budovy je dále vstupní prostor s recepcí, v zadní ásti je jídelna. Jednotlivá podlaží jsou p ístupná jednak po dvouramenném schodišti a jednak dv ma novými výtahy. Kancelá e v jednotlivých podlažích jsou situovány po obvodu budovy a jsou dopln ny odpovídajícím zázemím (sklady, archivy, soc. vybavení - a to v každém podlaží) situovanými ve st edové ásti budovy. Prostory v budov jsou pronajaty (nepronajato je v sou asnosti pouze 192 m²), v tšina prostor je pronajata na dobu ur itou. Stávající ro ní výnos z nájemného (bez úhrad za služby) je cca 20,5 mil. K. Další informace o p edm tných nemovitostech jsou uvedeny v podrobném Informa ním memorandu. IV. Ú astníci výb rového ízení 1. Vyhlašovatel tímto zp sobem nabízí p edm tné nemovitosti k úplatnému p evodu fyzickým a právnickým osobám. Ú astníkem výb rového ízení mohou být fyzické osoby starší 18 let zp sobilé k právním úkon m nebo právnické osoby. Ú astníkem výb rového ízení mohou být pouze ty osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na území eské republiky v souladu se zákonem. 219/1995 Sb., devizový zákon, v platném zn ní. 2. Ú astníkem výb rového ízení se stává ten, kdo p edloží organizátorovi písemnou nabídku dle l. VI. podmínek a uhradí stanovenou kauci v souladu s l. IX. podmínek (dále jen ú astník). V. Informace o prodávaných nemovitostech 1. Prohlídky p edm tných nemovitostí zajiš uje pro zájemce o prohlídku organizátor ve vzájemn dohodnutých termínech. 2. Informa ní memorandum je možné zakoupit u organizátora na adrese Washingtonova 17, Praha 1 (tel..: ) v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Dopl ující dokumentace, jejíž seznam je uveden v Informa ním memorandu, je p ipravena k nahlédnutí v kancelá i organizátora. Poplatek za zakoupení Informa ního memoranda iní 1.000,- K. 3. Kopie nájemních smluv k p edm tným nemovitostem je rovn ž možno obdržet u organizátora na výše uvedené adrese v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin, a to po uzav ení Dohody o ml enlivosti ohledn 1

2 skute ností uvedených v nájemních smlouvách. Zájemce uhradí organizátorovi kopírovací náklady ve výši 500,- K. 4. Na p edm tných nemovitostech vázne zástavní právo ve prosp ch eské spo itelny, a.s. zapsané na LV pod V-51494/ , saldo úv ru ke dni inilo ,- K a ke dni bude init ,- K. Zánik a výmaz tohoto zástavního práva je ešen ustanoveními kupní smlouvy, která je p ílohou podmínek. Zástavní právo zapsané na LV pod V-39218/ již zaniklo a dne byl na katastrální ú ad podán návrh na výmaz tohoto zástavního práva. Na pronájem prostor v budovách v etn parkovišt je uzav eno 10 nájemních smluv. VI. Povinný obsah nabídky u in né ú astníkem 1. U fyzických osob jméno a p íjmení, rodné íslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doru ování v etn telefonu a p ípadn faxu a mailu; u právnických osob p esný název, sídlo, I a závazná adresa pro doru ování v etn telefonu a p ípadn faxu a mailu. V p ípad, že fyzická nebo právnická osoba neuvede závaznou adresu pro doru ování, organizátor si vyhrazuje právo používat adresu jejího trvalého pobytu nebo sídla. 2. Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena íseln i slovn v K, p i emž v p ípad rozdílu mezi íselnou a slovní hodnotou má p ednost slovní hodnota. Nabídka, která obsahuje nižší nabízenou kupní cenu než je minimální prodejní cena uvedená v l. II. podmínek, nebude zahrnuta do výb rového ízení. 3. estné prohlášení ú astníka v etn souhlasu s t mito podmínkami a se zn ním kupní smlouvy na prodej p edm tných nemovitostí. Vzor estného prohlášení tvo í p ílohu. 1 t chto podmínek. Prohlášení musí být podepsáno ú astníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejst íku nebo v obdobném rejst íku) s ú edn ov eným podpisem. (Vzor prohlášení obdrží ú astník u zprost edkovatele a je také k dispozici na webových stránkách u informace o prodeji p edm tných nemovitostí). 4. U právnických osob výpis z obchodního rejst íku (originál nebo ov ená kopie ne starší t í m síc ), u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejst íku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem ur eného rejst íku, v n mž zapsána je, p ípadn písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, zp sob podepisování a p ípadné zm ny t chto údaj, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká. 5. Nabídka musí být p edložena v eském jazyce a podepsána ú astníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejst íku nebo v obdobném rejst íku) s ú edn ov eným podpisem. 6. Nedílnou sou ástí nabídky je složení kauce a nabídka musí obsahovat doklad prokazující její složení. Zp soby složení kauce jsou obsahem l. IX. podmínek. 7. V p ípad, že fyzická nebo právnická osoba neuvede n které z výše uvedených údaj, organizátor si m že vyžádat jejich dodate né dopln ní, toto ustanovení se netýká povinnosti uvést nabízenou výši kupní ceny. Nabídku, která nespl uje podmínky výb rového ízení je však vyhlašovatel oprávn n odmítnout. VII. Kupní smlouva V p ípad, kdy vyhlašovatel vybere na základ tohoto výb rového ízení n kterou z p edložených nabídek, bude kupní smlouva uzav ena dle p ipravovaného zn ní kupní smlouvy na prodej p edm tných nemovitostí, které tvo í p ílohu. 2 t chto podmínek (dále jen kupní smlouva). Ú astník vyjad uje sv j souhlas s kupní smlouvou ve své nabídce. Od p ipravovaného zn ní kupní smlouvy je možnost se odchýlit pouze po vzájemné dohod vyhlašovatele a ú astníka, který se stal vít zem výb rového ízení, p i emž není možno m nit nabízenou výši kupní ceny. VIII. P edání nabídek Nabídky budou p ijímány od 10:00 do 16:00 hodin dne v kancelá i organizátora. Na nabídky p ijaté po této lh t nebude brán z etel. Požadovaný zp sob doru ení nabídky - osobn nebo poštou na níže uvedenou adresu v zalepené obálce ozna ené v levém horním rohu nápisem Výb rové ízení U Pergamenky - NEOTVÍRAT!!!. Obálka bude opat ena jménem a p íjmením (u fyzické osoby) nebo názvem (u právnické osoby) ú astníka a variabilním symbolem, pod kterým složil ú astník kauci. Adresa pro doru ení nabídek: GAVLAS, spol. s r.o. Washingtonova Praha 1. IX. Zp soby složení kauce Ú astník je povinen složit organizátorovi kauci ve výši ,- K (slovy: ty istatisíckorun eských) na d kaz vážného zájmu o koupi p edm tných nemovitostí, a to tak, aby byla uhrazena i p ipsána na dále uvedený ú et nejpozd ji dne Kauci je možné složit: 1. V eských korunách (CZK) p evodem nebo v hotovosti na jeden z následujících ú t : /0300 u eskoslovenské obchodní banky, a.s. 2

3 /0100 u Komer ní banky, a.s., /0800 u eské spo itelny, a.s., /0600 u GE Money Bank, a.s., /2700 u HVB Bank Czech Republic, a.s. 2. V eurech (EUR) na ú et /0300 u eskoslovenské obchodní banky, a.s. s tím, že výše kauce p i jejím placení v EUR iní ,- EUR. 3. V amerických dolarech (USD) na ú et /0300 u eskoslovenské obchodní banky, a.s. s tím, že výše kauce p i jejím placení v USD iní ,- USD. 4. Jako variabilní symbol uve te v p ípad, že ú astníkem je fyzická osoba rodné íslo, v p ípad, že ú astníkem je právnická osoba - I. Dokladem o složení kauce je pokladní stvrzenka nebo výpis z ú tu nebo potvrzení banky o odepsání ástky ve výši kauce z ú tu odesílatele ve prosp ch n kterého z výše uvedených ú t. Doklad o složení kauce musí být sou ástí podané nabídky. Na nabídky, u nichž ú astník nesloží kauci ve výše stanovené lh t n kterým z výše uvedených zp sob, nebude brán z etel. X. Vrácení kauce Ú astník uvede ve své nabídce íslo ú tu, na které mu má být kauce vrácena, pokud nesplnil podmínky ú asti ve výb rovém ízení nebo nebyla jeho nabídka vybrána jako nejvhodn jší. Nebude-li íslo ú tu uvedeno, bude kauce vrácena na ú et, ze kterého byla kauce odeslána. P íkaz bance k p evodu kauce zp t bude zadán nejpozd ji do p ti pracovních dn ode dne vyhlášení výsledk výb rového ízení. Náklady na p evod hradí ú astník a organizátor má právo si výši poplatk zapo íst proti kauci. XI. Výb r vít ze výb rového ízení Jako jediné kritérium pro výb r vít ze výb rového ízení se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Z ú astník vybere vyhlašovatel nejvýhodn jší nabídku do 7 dn od uplynutí lh ty pro p edávání nabídek (pokud již nebude výb rové ízení pokra ovat, je ú astník, který podal nejvýhodn jší nabídku, dále ozna ován jako vít z). Pokud však další ú astník nebo více ú astník nabídnou cenu lišící se od nejvyšší nabídnuté kupní ceny o 3% a mén, provede organizátor za ú elem kone ného výb ru vít ze výb rového ízení užší výb rové ízení s t mito ú astníky. Oznámení o výsledku výb rového ízení bude písemn zasláno všem ú astník m do 15 pracovních dn od uplynutí lh ty pro p edávaní nabídek. P ípadným ú astník m užšího výb rového ízení bude v Oznámení sd lena nová výše minimální prodejní ceny, která bude stanovena ve výši p edchozí nejvyšší nabídky, a zp sob a termín podání nové nabídky. Ú astník, který v užším výb rovém ízení nabídl nejvyšší kupní cenu (nedojde-li k navýšení kupní ceny, ú astník, který nabídl nejvyšší kupní cenu v p vodním výb rovém ízení), se stává vít zem výb rového ízení (dále jen vít z). Pokud dva nebo více ú astník nabídnou stejnou nejvyšší cenu, provede organizátor za ú elem kone ného výb ru kupce další výb rové ízení s t mito ú astníky. Minimální prodejní cena v tomto dalším výb rovém ízení bude stanovena ve výši p edchozí nejvyšší nabídky. Ú astníci p edloží ve stanoveném termínu novou nabídku. Pokud ani jeden z takto vybraných ú astník nezvýší svou nabídku, je právem vyhlašovatele stanovit vít ze. XII. Povinnosti vít ze 1. První ást kupní ceny p edstavuje kauce složená vít zem. Vít z je povinen nejpozd ji do 10 dn ode dne doru ení výzvy organizátora k uzav ení kupní smlouvy zaplatit druhou ást kupní ceny a to ve výši 5 % jím nabídnuté kupní ceny snížené o již zaplacenou kauci. Zaplacená kauce se zapo ítává do kupní ceny. Byla-li vít zem sout že kauce složena v jiné než eské m n, bude na náklady vít ze p evedena na ú et organizátora vedený v eských korunách u eskoslovenské obchodní banky, a. s. oficiálním kurzem eskoslovenské obchodní banky, a. s. (deviza nákup) platným v následující den po výb ru vít ze a výše ástky v CZK bude vít zi sd lena ve výše uvedené výzv. Druhá ást kupní ceny se platí na ú et organizátora u eskoslovenské obchodní banky, a.s., íslo ú tu /0300, variabilní symbol I vít ze u právnické osoby, rodné íslo u fyzické osoby a považuje se za zaplacenou dnem, kdy je p ipsána na výše uvedený ú et. Zaplacení druhé ásti kupní ceny je podmínkou pro uzav ení kupní smlouvy. 2. Vít z je dále povinen nejpozd ji do 5 pracovních dn ode dne zaplacení druhé ásti kupní ceny se v pracovním dni dostavit do kancelá e organizátora a u init všechny dále uvedené úkony: a) vyzvednout si kupní smlouvy již podepsané vlastníkem a b) za ú asti organizátora tyto kupní smlouvy platn podepsat (podpis ú edn ov it) a c) platn podepsat návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a d) všechny podepsané originály vrátit organizátorovi. 3. Vít z obdrží originál kupní smlouvy od organizátora neprodlen po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy. 4. Vít z je povinen nejpozd ji do 2 m síc ode dne uzav ení kupní smlouvy doplatit jím nabídnutou kupní cenu v plné výši, tj. zaplatit zbývajících 95 % kupní ceny. Tato t etí ást kupní ceny se platí na Jistotní ú et u eské spo itelny, a.s. Podmínky uložení kupní ceny a její výplaty z Jistotního ú tu jsou definovány ustanoveními kupní 3

4 smlouvy. Vít z je povinen v dostate né dob p ed úhradou t etí ásti kupní ceny nejpozd ji však do 10-ti pracovních dn p ed koncem lh ty pro zaplacení t etí ásti kupní ceny platn podepsat Smlouvu o jistotním b žném ú tu, jejímiž ú astníky jsou eská spo itelna, a.s., vít z a vyhlašovatel (dále jen Smlouva o úschov ). Za okamžik zaplacení je považováno datum, kdy je finan ní ástka v plné výši p ipsána na Jistotní ú et. Veškeré náklady spojené s poskytnutím služby Smlouvu o jistotním b žném ú tu uhradí vyhlašovatel. 5. Vít z m že v od vodn ných p ípadech místo zp sobu uhrazení t etí ásti kupní ceny dle ustanovení p edchozího odstavce p edložit vyhlašovateli nejpozd ji do 1 m síce ode dne uzav ení kupní smlouvy podklady prokazující jiný zp sob finan ního krytí úhrady t etí ásti kupní ceny (dále jen podklady pro úhradu), než který je uveden v kupní smlouv, nap.: správa sv eneckých pen z u notá e, vázaný (jistotní) ú et u jiné banky, p evzetí úv ru, pro který vázne na p edm tných nemovitostech zástavní právo, otev ení tuzemského dokumentárního neodvolatelného akreditivu u banky, bankovní záruka ve smyslu 313 obchodního zákoníku. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo do 15 dn po p edložení posoudit a p ípadn odmítnout p edložené podklady pro úhradu ve vztahu k jejich v rohodnosti, vážnosti, vhodnosti, dob splatnosti a p ípadn dalším podmínkám uvedeným v podkladech. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo stanovit dodate nou lh tu pro p edložení nebo dopln ní podklad pro úhradu. Akceptuje-li vyhlašovatel na základ p edložených podklad pro úhradu jiný zp sob finan ního krytí t etí ásti kupní ceny, potvrdí tuto akceptaci písemn. Veškeré náklady spojené s jiným zp sobem finan ního krytí t etí ásti kupní ceny hradí vít z. Následn vyhlašovatel v sou innosti s vít zem upraví dodatkem kupní smlouvu o ustanovení odpovídající standardnímu postupu pro takto zvolený zp sob finan ního krytí t etí ásti kupní ceny, který byl uveden v podkladech pro úhradu a vyhlašovatelem p i akceptaci odsouhlasen. 6. Oznámení nebo výzvy dle t chto podmínek budou zasílány poštovní službou doporu en s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doru ování uvedené v nabídce s výjimkou oznámení o výsledku výb rového ízení t m ú astník m, kte í ve výb rovém ízení neusp li, která budou odeslána poštovní službou doporu en. V p ípad, že oznámení nebo výzva budou provozovatelem poštovní služby vráceny organizátorovi nebo vyhlašovateli jako nedoru ené, považuje se za den doru ení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací pošt. 7. V p ípad, že vít z nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto lánku podmínek, ruší se jeho vít zství ve výb rovém ízení. Vít z v tomto p ípad uhradí vyhlašovateli do 10 dn po nespln ní kterékoli z jeho povinností vít ze uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto lánku podmínek smluvní pokutu ve výši ,- K. Kauce a/nebo druhá ást kupní ceny již složené vít zem budou použity na úhradu této smluvní pokuty. Každý ú astník výb rového ízení se v estném prohlášení dle l. VI. odst. 3 podmínek zavazuje, že tuto smluvní pokutu ve výši ,- K vyhlašovateli uhradí v p ípad, že jako vít z poruší kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto lánku podmínek. Organizátor si vyhrazuje právo na základ zrušení vít zství vít ze zaslat výzvu k op tovnému zaplacení kauce ú astníkovi výb rového ízení, který nabídl druhou nejvyšší kupní cenu. Zaplatí-li tento ú astník kauci do 7 dn od obdržení výzvy k jejímu zaplacení, stává se zaplacením kauce vít zem ve smyslu t chto podmínek se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi s tím, že povinnosti vít ze uvedené v odst. 1. tohoto lánku je povinen splnit do 15 dn po uhrazení kauce. Organizátor je oprávn n tento postup opakovat. 9. V p ípad, že vít z splní své povinnosti uvedené v odst. 2. a odst. 4. tohoto lánku podmínek, bude nejpozd ji do 7 dní poté, kdy organizátor obdrží sd lení eské spo itelny, a.s. o uhrazení t etí splátky kupní ceny na Jistotní ú et, doru en návrh na zahájení ízení o povolení vkladu vlastnického práva pro vít ze p íslušnému katastrálnímu ú adu. XIII. Záv re ná ustanovení 1. Vlastník si vyhrazuje právo výb rové ízení zrušit. 2. Zrušení výb rového ízení uve ejní organizátor stejným zp sobem, kterým vyhlásil podmínky. 3. Ú astníci nemají nárok na náhradu náklad spojených s ú astí ve výb rovém ízení. V Praze dne GAVLAS, spol. s r.o 4

5 P íloha. 1 Podmínek výb rového ízení estné prohlášení ú astníka výb rového ízení Ú astník výb rového ízení (dále jen ú astník V ): Firma (jméno a p íjmení)... sídlo firmy (úplná adresa)... I : (rodné íslo)... jednající Ú astník výb rového ízení prohlašuje, že je osobou, které m že nabývat nemovitý majetek na území eské republiky v souladu se zákonem. 219/1995 Sb., devizový zákon, v platném zn ní. 2. Ú astník výb rového ízení prohlašuje, že je osobou zp sobilou k právním úkon m. 3. Ú astník V prohlašuje, že souhlasí s podmínkami výb rového ízení U Pergamenky, které se týkají prodeje nemovitostí: budova.p (jiná stavba) na pozemku parc.. 491/3, budova bez.p./.e. (garáž) na pozemku parc.. 491/5, budova bez.p./.e. (garáž) na pozemku parc.. 491/7 vše v ásti obce Holešovice a pozemky parc.. 487/3 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 488/1 (ostatní plocha), parc.. 488/3 (ostatní plocha), parc.. 491/3 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/5 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/6 (ostatní plocha), parc.. 491/7 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/8 (ostatní plocha) a parc.. 491/9 (ostatní plocha), vše zapsáno v listu vlastnictví. 903 pro obec Praha, kat. území Holešovice, v etn všech sou ástí a p íslušenství (dále jen podmínky) a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí v etn úhrad smluvních pokut plynoucích z p ípadných nedodržení povinností ú astníka V uvedených v podmínkách. Ú astník V výslovn prohlašuje, že souhlasí s navrhovaným zn ním kupní smlouvy na prodej p edm tných nemovitostí, jak je uvedeno v p íloze. 2 podmínek (dále jen smlouva), a zavazuje se smlouvu v tomto zn ní v souladu s podmínkami uzav ít. 4. Ú astník V prohlašuje, že je v dobré finan ní situaci, a že je schopen dodržet své povinnosti a závazky vyplývající z podmínek a ze smlouvy, zejména zaplatit ádn a v as kupní cenu v etn veškerého p íslušenství. Ú astník V prohlašuje, že není v platební neschopnosti, nevstoupil do likvidace, není proti n mu vedeno ízení podle zákona. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon.328/1991 Sb. ). 5. Ú astník V se zavazuje bezodkladn písemn oznámit organizátorovi V zm nu kterékoli z výše uvedených skute ností nebo jiné podstatné skute nosti., které má nebo by mohla mít vliv na prodej p edm tných nemovitostí, a to až do úplného zaplacení kupní ceny v etn p íslušenství. V.. dne. podpis ú astníka V (ú ední ov ení podpisu) P íloha. 1 Podmínek výb rového ízení U Pergamenky

6 P íloha. 2 Podmínek výb rového ízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. ob. zákoníku I. Smluvní strany Honoris Marina, s.r.o. sídlo: U Pergamenky 1145/12, Praha 7, Holešovice jednající ing. Michalem Herychem, jednatelem I : , DI : CZ firma zapsána v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze oddíl C, vložka bankovní spojení: ú et /0800, eská spo itelna, a.s. (dále jen prodávající) a... obdobná identifikace kupujícího... (dále jen kupující) a GAVLAS, spol. s r.o. sídlo: Dušní 10, Praha 1 kancelá : Washingtonova 17, Praha 1 I : , DI : CZ bankovní spojení: /0300 firma zapsána v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze oddíl C., vložka (dále jen vedlejší ú astník) I. P edm t smlouvy 1. Prodávající prohlašuje, že je výlu ným vlastníkem nemovitostí: budovy.p (jiná stavba) na pozemku parc.. 491/3, budovy bez.p./.e. (garáž) na pozemku parc.. 491/5, budovy bez.p./.e. (garáž) na pozemku parc.. 491/7 vše v ásti obce Holešovice a pozemk parc.. 487/3 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 488/1 (ostatní plocha), parc.. 488/3 (ostatní plocha), parc.. 491/3 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/5 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/6 (ostatní plocha), parc.. 491/7 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/8 (ostatní plocha) a parc.. 491/9 (ostatní plocha), vše zapsáno v listu vlastnictví. 903 pro obec Praha, kat. území Holešovice, v etn všech sou ástí a p íslušenství (dále jen p edm tné nemovitosti). II. Kupní cena Prodávající prodává p edm tné nemovitosti za kupní cenu..,- K (slovy:.. korun eských) (zde bude dopln na kupní cena dle výsledku výb rového ízení) a kupující p edm t prodeje za tuto cenu kupuje do svého výlu ného vlastnictví. Uvedená kupní cena je stanovena na základ výsledku výb rového ízení a je kone ná. Z této kupní ceny iní cena pozemk 5,2 % a cena budov iní 94,8 % (prodej budov je od platby DPH osvobozen). 1

7 III. Platební podmínky 1) Kupní cena bude dle dohody smluvních stran kupujícím uhrazena takto: a) kupující zaplatil p ed podpisem této smlouvy první ást kupní ceny ve výši 5 % z kupní ceny, tj. ástku K na ú et vedlejšího ú astníka uvedený v záhlaví této smlouvy, b) prodávající a kupující se zavazují v dostate né dob p ed úhradou zbylé ásti kupní ceny nejpozd ji však do 10-ti pracovních dn p ed koncem lh ty pro zaplacení zbylé ásti kupní ceny dle l. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy platn podepsat Smlouvu o jistotním b žném ú tu u eské spo itelny, a.s. (dále jen Banka), jehož majiteli budou spole n kupující a prodávající, (dále jen Vázaný ú et a dále jen Smlouva o úschov ), na který bude kupujícím zaplacena zbylá ást kupní ceny. Podmínky uložení kupní ceny a její výplaty z Vázaného ú tu jsou definovány ustanoveními této kupní smlouvy, c) kupující se zavazuje zaplatit zbylou ást kupní ceny ve výši..,- K do 2 m síc ode dne uzav ení této kupní smlouvy na Vázaný ú et. Po složení zbylé ásti kupní ceny na Vázaný ú et vydá neprodlen Banka kupujícímu, prodávajícímu a vedlejšímu ú astníkovi potvrzení dokládající výši ástky složené na Vázaný ú et. Pokud kupující z jakéhokoli d vodu nesplní sv j závazek vyplývající z p edchozího bodu, tj. v daném termínu platn nepodepíše Smlouvu o jistotním b žném ú tu u Banky, zavazuje se ve výše uvedené lh t (tj. nejpozd ji do dvou m síc ode dne uzav ení této smlouvy) zaplatit zbylou ást kupní ceny na ú et vedlejšího ú astníka /0300 vedený u eskoslovenské obchodní banky, a.s. 2) Smluvní strany se dohodly, že pro ú ely této smlouvy je považováno za okamžik zaplacení datum, kdy jsou finan ní ástky v plné výši p ipsány na stanovený ú et. Smluvní strany dávají spole n vedlejšímu ú astníkovi pokyn, souhlasí s tím a zmoc ují ho, aby s finan ními ástkami složenými na jeho ú et nakládal dle ustanovení této kupní smlouvy a aby všechny finan ní ástky uložené u vedlejšího ú astníka dle této kupní smlouvy byly po celou dobu jejich uložení uloženy na ú tu vedlejšího ú astníka u SOB, a.s. Smluvní strany se dohodly, že zm na v uložení finan ních ástek je možná pouze dodatkem k této kupní smlouv. Vedlejší ú astník p ijímá pokyn a zmocn ní ohledn nakládání s finan ními ástkami a zavazuje se dle nich postupovat. Uložení u vedlejšího ú astníka a zmocn ní se sjednávají bezúplatn a uložení bezúro n. 3) Smluvní strany se dohodly, že pokud prodávající nesplní sv j závazek vyplývající z ustanovení l. III., odst. 1. b) této smlouvy, a to ani v dodate né p im ené lh t dalších 5 dn od marného uplynutí lh ty pro spln ní závazku, má kupující v souladu s 517 Ob. zák. v platném zn ní právo odstoupit od této smlouvy. Po nabytí ú innosti odstoupení bude kupujícímu vrácena na ú et stanovený v záhlaví této smlouvy kupujícím již zaplacená ást kupní ceny. 4) Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující nezaplatí zbylou ást kupní ceny ve lh t uvedené v ustanoveních l. III., odst. 1. písm. c) této smlouvy, a to ani na jeden z ú t uvedených v l. III., odst. 1. písm c) této smlouvy, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny uvedené v l. II. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu smluvní pokuty bude použita první ást kupní ceny, která byla uhrazena na ú et vedlejšího ú astníka. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud kupující nezaplatí zbylou ást kupní ceny ve lh t uvedené v ustanoveních l. III., odst. 1. písm. c) této smlouvy, a to ani na jeden z ú t uvedených v l. III., odst. 1. písm c) této smlouvy ani v dodate né p im ené lh t dalších 5 dn od marného uplynutí p íslušné lh ty pro zaplacení, se kterou je kupující v prodlení, má prodávající v souladu s 517 Ob. zák. v platném zn ní právo odstoupit od této smlouvy. 5) Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách pro vyplacení první a druhé ásti kupní ceny a pouze t mto podmínkám m že podléhat výplata kupní ceny z Vázaného ú tu dle Smlouvy o úschov a z ú tu vedlejšího ú astníka: a) do 10-ti pracovních dn poté, co budou Bance p edloženy tyto listiny: - originál této kupní smlouvy opat ené doložkou Katastrálního ú adu pro hlavní m sto Prahu, Katastrální pracovišt Praha prokazující vklad vlastnického práva k p edm tným nemovitostem pro kupujícího; - originál výpisu z katastru nemovitostí, kde jako vlastník p edm tných nemovitostí bude zapsán kupující a ásti B1 a C tohoto výpisu z katastru nemovitostí budou bez zápisu, krom zástavního práva dle l. IV., odst. 1., písm. a) této smlouvy a p ípadných zápis vzniklých na základ ízení, jejichž ú astníkem je kupující. si Banka z ástky složené na Vázaný ú et uhradí svou pohledávku z titulu zástavního v itele v etn veškerého p íslušenství a p ípadné ástky za p ed asné splacení úv ru, ímž její zástavní právo specifikované v l. IV., odst. 1., písm. a) zanikne. Banka provede všechny nezbytné kroky k uvoln ní zástavy (výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí). Prodávající prohlašuje, že ástka složená na Vázaný ú et je dostate ná pro úplnou úhradu dluhu v etn p íslušenství, jehož splacení je zajišt no zástavním právem, které vázne na p edm tných nemovitostech a výši ástky dokládá Prohlášením zástavního v itele, které kupujícímu p edal p i podpisu této smlouvy. Zbývající ástku po uhrazení své pohledávky v etn veškerého p íslušenství p evede Banka neprodlen na ú et prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. P ípadné úroky z prost edk uložených na 2

8 Vázaném ú tu budou vyplaceny spole n s výplatou kupní ceny osob, které je kupní cena z Vázaného ú tu vyplacena. Pokud by byla zbylá ást kupní ceny zaplacena na ú et vedlejšího ú astníka, vztahují se na vedlejšího ú astníka veškerá ustanovení této smlouvy, která ur ují Bance, jak má s touto ástkou nakládat a vedlejší ú astník se v sou innosti s Bankou zavazuje dle nich obdobn postupovat, b) do 5-ti pracovních dn poté, co prodávající p edloží vedlejšímu ú astníkovi výpis z ú tu uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo potvrzení Banky, že na tento ú et byla p ipsána zbývající ástka dle ustanovení p edchozího písmena této smlouvy, bude z ú tu vedlejšího ú astníka vyplacena na ú et prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy první ást kupní ceny snížená o ástku ve výši 3 % z kupní ceny ur ené na úhradu dan z p evodu nemovitostí, která bude i nadále uložena u vedlejšího ú astníka. Prodávající se zavazuje do 50 dn od obdržení této smlouvy s vyzna ením rozhodnutí p íslušného katastrálního ú adu o povolení vkladu vlastnického práva ve prosp ch kupujícího p edat vedlejšímu ú astníkovi kopii vypln ného p iznání k dani z p evodu nemovitostí opat eného razítkem podatelny p íslušného finan ního ú adu. Po p edání vypln ného da ového p iznání p evede vedlejší ú astník do 15 dn od jeho p edání vypo ítanou da na ú et p íslušného finan ního ú adu (maximáln však ástku ponechanou na ú tu za ú elem úhrady dan z p evodu nemovitostí). V p ípad, že kupujícímu vznikne povinnost uhradit da z p evodu nemovitostí za prodávajícího z titulu ru ení a kupující p edloží vedlejšímu ú astníkovi originál výzvy p íslušného finan ního ú adu k pln ní za prodávajícího, je vedlejší ú astník povinen (pokud však již tuto ástku finan nímu ú adu d íve neodeslal) neprodlen p evést ástku uvedenou ve výzv na ú et finan ního ú adu uvedený ve výzv, maximáln však ástku ponechanou na ú tu za ú elem úhrady dan z p evodu nemovitostí, a to ve lh t stanovené ve výzv finan ního ú adu. 6) Smluvní strany si sjednaly, že veškeré náklady spojené s poskytnutím služby Smlouva o úschov uhradí prodávající. 7) Smluvní strany shodn prohlašují, že souhlasí se zp sobem zaplacení kupní ceny dle tohoto lánku. 8) Veškeré dokumenty nebo doklady, písemná oznámení nebo sd lení obsahující odstoupení od této smlouvy, výzvy dle této smlouvy, výpov této smlouvy musejí být p edány p ímo druhé smluvní stran oproti jejímu podpisu, i podpisu osoby výslovn písemn pov ené k jejich p evzetí, nebo zasílány druhé smluvní stran poštovní službou formou dopisu do vlastních rukou s dodejkou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na jakoukoliv jinou adresu písemn sd lenou pro ú ely doru ování s tím, že takovéto sd lení musí být podepsáno odpov dným zástupcem smluvní stravy s ú edn ov eným podpisem. V p ípad, že oznámení nebo sd lení obsahující odstoupení od této smlouvy bude provozovatelem poštovní služby vráceno odesílající stran jako nedoru ené, považuje se za den doru ení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací pošt. 9) Smluvní strany se dohodly, že pro ú ely této smlouvy nabude odstoupení od smlouvy ú innosti dnem doru ení druhé smluvní stran a tato smlouva se tímto od samého po átku ruší. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením nejsou dot ena ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 10) V souladu s podmínkami výb rového ízení na prodej p edm tných nemovitostí m že kupující v od vodn ných p ípadech místo zp sobu uhrazení zbylé ásti kupní ceny dle ustanovení této kupní smlouvy p edložit prodávajícímu nejpozd ji do 1 m síce ode dne uzav ení této kupní smlouvy podklady prokazující jiný zp sob finan ního krytí úhrady zbylé ásti kupní ceny (dále jen podklady pro úhradu). Prodávající je v souladu s podmínkami výb rového ízení oprávn n do 15 dn po p edložení podklad odmítnout navrhovaný zp sob finan ního krytí úhrady zbylé ásti kupní ceny a kupující je povinen dále postupovat dle ustanovení této smlouvy. Akceptuje-li vyhlašovatel na základ p edložených podklad pro úhradu jiný zp sob finan ního krytí t etí ásti kupní ceny, potvrdí tuto akceptaci písemn. Veškeré náklady spojené s jiným zp sobem finan ního krytí zbylé ásti kupní ceny hradí kupující. Bude-li vyžadovat standardní postup pro takto zvolený zp sob finan ního krytí zbylé ásti kupní ceny úpravu ustanovení této smlouvy, zavazují se smluvní strany bez zbyte ného odkladu uzav ít k této smlouv dodatek, který bude upravovat pouze ta ustanovení smlouvy, která budou zvoleným zp sobem finan ního krytí zbylé ásti kupní ceny nezbytn dot ena, a to tak, aby odpovídala postupu, který byl uveden v podkladech pro úhradu a prodávajícím byl p i akceptaci odsouhlasen. IV. Prohlášení smluvních stran 1) Prodávající prohlašuje, že k p edm tným nemovitostem se váže dále v tomto odstavci uvedené zástavní právo a nájemní smlouvy: a) zástavní právo smluvní na základ Smlouvy o z ízení zástavního práva ze dne , právní ú inky vkladu práva ke dni zajiš ující pohledávky. 3269/06/LCD s p íslušenstvím ve výši ,- K a budoucí pohledávky do výše ,- K s p íslušenstvím, zástavní v itel eská spo itelna, a.s., zapsáno na LV pod V-51494/ , saldo úv ru ke dni iní ,- K. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud prodávající nezajistí, aby byla neprodlen po uhrazení pohledávky Banky, která je zajišt na tímto zástavním právem, podána žádost o výmaz zástavního práva na katastrální ú ad, a to ani v dodate né lh t 20-ti pracovních dní po uhrazení pohledávky Banky, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši ,- K a kupující je oprávn n odstoupit od této smlouvy. Již 3

9 zaplacená kupní cena bude vrácena kupujícímu do 14 dn poté, co kupující podepíše dohodu o vydání (navrácení vlastnického práva) p edm tných nemovitostí zp t prodávajícímu, a to spolu se souhlasným prohlášením o (i) uznání vlastnického práva prodávajícího a (ii) odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, které bude vyhotoveno dle 40 vyhlášky. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, v platném zn ní, b) nájemní smlouvy: 1. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností EUREST, spol. s r.o. na dobu ur itou do ; 2. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností HONORIS FINANCE, a.s. na dobu ur itou do ; 3. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností Honoris Real, s.r.o. na dobu ur itou do ; 4. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností Automaty Servis Selecta, s.r.o. na dobu neur itou s výpov dní lh tou 6 m síc, 5. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností NEHODA SPORT, a.s. na dobu ur itou do ; 6. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností TRIGGA AUDIT-CZ, s.r.o. na dobu neur itou s výpov dní lh tou 3 m síce, 7. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností St edo eský vzd lávací institut Akademie J. A. Komenského na dobu neur itou s výpov dní lh tou 4 m síce, 8. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností Trigga Ú ET, s.r.o. na dobu neur itou s výpov dní lh tou 3 m síce, 9. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností EuroTel Praha, spol. s r.o. (dnes Teléfonica O2) na dobu ur itou do , 10. nájemní smlouva na byt (2 + 1) s panem Ing. Michalem Herychem na dobu neur itou s výpov dní lh tou 3 m síce. c) Prodávající dále prohlašuje, že zástavní právo zapsané na LV pod V-39218/ již zaniklo a dne byla na katastrální ú ad podána žádost o výmaz tohoto zástavního práva. 2) Prodávající prohlašuje, že vyjma v p edchozím odstavci uvedených prodává p edm tné nemovitosti prosty jakýchkoliv dluh, zástav, v cných b emen, nájemních smluv nebo jiných závazk a že p edm tné nemovitosti jsou prosty jakýchkoliv právních závad, které by bránily jeho p evodu a že kupujícímu nezatajil jemu známé vady i omezení. 3) Prodávající prohlašuje, že mu nejsou ke dni podpisu této smlouvy známy žádné závazky, nedoplatky i zálohové platby v i správci dan související s p edm tnými nemovitostmi a jejich provozem. Dále prohlašuje, že se ohledn p edm tných nemovitostí nevedou žádné soudní spory a správní ízení, které by mu byly ke dni podpisu známy. Za závazky, soudní spory eventueln správní ízení vzniklá p ed dnem p evodu vlastnického práva odpovídá prodávající. Dodate n hradí nedoplatky, zálohové platby a jiné, pokud povinnost jejich úhrady vznikla p ede dnem p evodu vlastnického práva. Prodávající má nárok na závazky nájemc existující p ede dnem p evodu vlastnického práva. 4) Kupující prohlašuje, že je mu znám stav p edm tných nemovitostí, že si je prohlédl, seznámil se s doklady, které byly poskytnuty prodávajícím p i výb rovém ízení na prodej p edm tných nemovitostí a že je kupuje ve stavu, který p i prohlídce a z poskytnutých doklad zjistil nebo zjistit mohl. V. P edání p edm tu prodeje 1) Ú astníci této smlouvy se dohodli, že p edání p edm tných nemovitostí bude provedeno p edávacím protokolem do 10-ti dn po doru ení této smlouvy s vyzna ením rozhodnutí o vkladu vlastnického práva ve prosp ch kupujícího do katastru nemovitostí kterékoli smluvní stran s tím, že adresát této zásilky je povinen neprodlen vhodným zp sobem informovat o této skute nosti druhou smluvní stranu. 2) Prodávající se zavazuje k sou innosti p i p evodu veškerých smluvních vztah na dodávku energií a služeb na kupujícího. Dále se prodávající zavazuje v den p edání p edm tu prodeje p edat kupujícímu originály nájemních smluv uvedených v l. IV. odst. 1. této smlouvy v etn jejich dodatk. 3) Smluvní strany se dohodly, že nájemné a náklady související s provozem p edm tných nemovitostí náleží kupujícímu k prvnímu dni m síce následujícího po m síci, ve kterém bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prosp ch kupujícího, to však pouze za p edpokladu, že návrh na povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí nebude pravomocn zamítnut. Sou ástí p edání bude vyú tování t chto ástek (v etn zálohových plateb) prodávajícím. Vyú tovanou ástku se dlužná strana zavazuje zaplatit do 14 dn po obdržení vyú tování. 4) Da z nemovitosti za období do dne p evodu vlastnického práva k p edm tným nemovitostem v katastru nemovitostí hradí prodávající. Zaplacené zálohy na da z nemovitosti na období po tomto p evodu budou vyú továny kupujícímu. Kupující se zavazuje zaplatit vyú tovanou ástku do 14 dn po obdržení vyú tování. 4

10 5) Prodávající se zavazuje, že do dne p edání p edm tných nemovitostí bude zajiš ovat b žnou údržbu p edm tných nemovitostí a nebude provád t na p edm tných nemovitostech žádné stavební úpravy ani opravy. 6) Smluvní strany se dohodly, že nebezpe í škody na p edm tných nemovitostech p echází na kupujícího dnem p edání p edm tných nemovitostí kupujícímu dle odst 1. tohoto lánku, týž den p echází na kupujícího odpov dnost za škodu zp sobenou v souvislosti s p edm tnými nemovitostmi. VI. Další ujednání ú astník smlouvy 1) Prodávající a kupující se zavazují p i podpisu této smlouvy podepsat i p íslušný návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy. Prodávající se zavazuje prost ednictvím vedlejšího ú astníka podat návrh na vklad této smlouvy do p íslušného katastru nemovitostí do 7 dní poté, kdy vedlejší ú astník obdrží sd lení eské spo itelny, a.s. o uhrazení zbylé splátky kupní ceny na Vázaný ú et dle l. III., odst. 1), písm. c) této smlouvy. 2) Smluvní strany se dohodly, že v dob od uzav ení této kupní smlouvy do spln ní podmínek pro podání návrhu na vklad této smlouvy uvedených v odst. 1) tohoto lánku smlouvy, budou všechny originály této kupní smlouvy a ob ma stranami podepsaný návrh na vklad této kupní smlouvy s veškerými doklady nutnými pro podání návrhu na vklad uloženy u vedlejšího ú astníka. 3) Prodávající a kupující se dále zavazují poskytnout si v ízení o povolení vkladu navzájem nezbytnou sou innost k tomu, aby návrh na vklad práva do katastru nemovitostí byl povolen, tj. zejména se zavazují p edložit katastrálnímu ú adu na jeho p ípadnou výzvu veškeré jím požadované doklady a dopln ní s tím, že v p ípad pot eby se ob strany zavazují u init rovn ž spole né podání katastrálnímu ú adu, spole ná dopln ní atd. 4) Prodávající se zavazuje, že od podpisu této kupní smlouvy do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí neu iní žádné kroky sm ující k tomu i umož ující to, aby p edm tné nemovitosti byly zatíženy jakýmikoli právními závadami, zejména aby byly zatíženy zástavními i jinými obdobnými právy, p edkupním právem, právem nájemním i podnájemním, výp j kou, v cnými b emeny s výjimkou úprav nájemních vztah nezhoršujících stávající stav nebo aby p edm tné nemovitosti byly vloženy jako vklad do jakéhokoliv právního subjektu apod., nebo aby byly p edm tné nemovitosti nebo jeho libovolná ást prodána jinému kupujícímu. 5) Prodávající hradí náklady na podání návrhu na vklad. 6) Ú astníci smlouvy žádají, aby Katastrální ú ad pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha u inil v katastru nemovitostí zm ny dle této kupní smlouvy. VII. Rozvazovací podmínka 1) Smluvní strany se dohodly na následující rozvazovací podmínce dle 36 ob anského zákoníku sjednané pro tuto kupní smlouvu: Katastrální ú ad pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha návrh na vklad vlastnického práva ve prosp ch kupujícího zastaví nebo zamítne a toto rozhodnutí nabude právní moci. V p ípad, že bude spln na výše uvedená rozvazovací podmínka, ú innost a platnost této kupní smlouvy zaniká dnem, kdy ke spln ní podmínky došlo, tedy dnem nabytí právní moci rozhodnutí Katastrálního ú adu pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha. Ú astníci smlouvy jsou povinni navrátit si veškerá pln ní, ke kterým došlo, zejména kupujícímu bude na základ p edložení tohoto pravomocného rozhodnutí prodávajícímu, Bance a vedlejšímu ú astníkovi vrácena kupní cena na ú et uvedený v záhlaví této smlouvy. V p ípad, že bude uzav ena nová kupní smlouva dle odst. 2) tohoto lánku, bude pln ní již uhrazené kupujícím dle této smlouvy použito na úhradu kupní ceny dle nové kupní smlouvy a nebude proto kupujícímu vráceno. V p ípad, že kupující odmítne uzav ít novou kupní smlouvu dle odst. 2 tohoto lánku ve lh t tam stanovené, je prodávající oprávn n zapo íst smluvní pokutu sjednanou v odst. 2 tohoto lánku proti nároku kupujícího na vrácení pln ní poskytnutého dle této smlouvy. 2) Smluvní strany se zavazují, že v p ípad nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí Katastrálního ú adu pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha ohledn vkladu vlastnického práva pro kupujícího, uzav ou do 20-ti dn od nabytí právní moci tohoto zamítavého rozhodnutí novou kupní smlouvu za shodných podmínek, která bude formou i obsahem zp sobilá k zápisu vkladu vlastnického práva pro kupujícího do katastru nemovitostí, zejména bude respektovat od vodn ní zamítavého rozhodnutí Katastrálního ú adu pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha. Pokud kterákoli ze stran odmítne takovou novou kupní smlouvu uzav ít do 20-ti dn od nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí Katastrálního ú adu pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha, zavazuje se uhradit druhé smluvní stran smluvní pokutu ve výši ,- K, která je splatná do 10 dn po marném uplynutí lh ty k uzav ení smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty zaniká povinnost smluvních stran novou kupní smlouvu uzav ít. 5

11 VIII. Záv re ná ustanovení 1) Tato smlouva vstupuje v platnost a ú innost dnem podpisu, právní ú inky vkladu vznikají však až dnem rozhodnutí p íslušného katastrálního ú adu o povolení vkladu vlastnického práva zp tn ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. 2) Smluvní strany berou na v domí a souhlasí, že jsou obsahem této smlouvy vázány do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva ve prosp ch kupujících do katastru nemovitostí R. 3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skute né svobodné v le a nebyla uzav ena v tísni ani za nápadn nevýhodných podmínek. 4) V p ípad, že n které ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné i neú inné, z stávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a ú inná. Strany se zavazují nahradit neplatné i neú inné ustanovení této smlouvy ustanovení jiným platným a ú inným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení p vodního. 5) Tato smlouva m že být m n na pouze písemnými dodatky ádn podepsanými oprávn nými zástupci smluvních stran. 6) Tato smlouva byla vyhotovena v.. originálních vyhotoveních, z nichž. budou p edány na Katastrální ú ad pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha, vyhotovení obdrží kupující, jedno vyhotovení prodávající a jedno vyhotovení vedlejší ú astník. 7) Podmínky ne ešené touto smlouvou se ídí obecn platnou právní úpravou. Tato smlouva je uzavírána podle eského právního ádu, k ešení p ípadných spor je místn a v cn p íslušný soud na území eské republiky. V Praze dne V Praze dne Honoris Marina, s.r.o. V Praze dne GAVLAS, spol. s r.o. 6

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Výběrové řízení Hala - Znojmo na prodej nemovitostí

Výběrové řízení Hala - Znojmo na prodej nemovitostí Výběrové řízení Hala - Znojmo na prodej nemovitostí Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ: 60472049, se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ

Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ: 60472049, se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, zapsána

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti 4450/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4447/2014-ULTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Po ízení Blade server Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace o zadavateli

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 5. Podmínky výběrového

Více

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ )

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) VYHLÁŠKA o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) 1. Prodávající PSG servis spol. s r.o. se sídlem: Praha 5, Voskovcova 1130/30,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Obnova server v regionech Otev ené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to:

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3104/HSY/2011-HSYM Č.j.: UZSVM/HSY/3118/2011-HSYM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 4. Podmínky výběrového

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více