Podmínky výb rového ízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky výb rového ízení"

Transkript

1 Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : , se sídlem Dušní 10, Praha 1, kancelá pro ve ejnost: Washingtonova 17, Praha 1, zapsána v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze oddíl C, vložka 26019, tel: , fax: , (dále jen organizátor) vyhlašuje z pov ení vlastníka dále uvedených nemovitostí spole nosti Honoris Marina, s.r.o., sídlo: U Pergamenky 1145/12, Praha 7, Holešovice, I : , zapsána v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze oddíl C, vložka (dále jen vyhlašovatel) výb rové ízení na prodej t chto nemovitostí a stanovuje dále uvedené podmínky výb rového ízení (dále jen podmínky) pro jejich prodej. I. P edm t prodeje P edm t prodeje tvo í dále uvedené nemovitosti: budova.p (jiná stavba) na pozemku parc.. 491/3, budova bez.p./.e. (garáž) na pozemku parc.. 491/5, budova bez.p./.e. (garáž) na pozemku parc.. 491/7 vše v ásti obce Holešovice a pozemky parc.. 487/3 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 488/1 (ostatní plocha), parc.. 488/3 (ostatní plocha), parc.. 491/3 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/5 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/6 (ostatní plocha), parc.. 491/7 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/8 (ostatní plocha) a parc.. 491/9 (ostatní plocha), vše zapsáno v listu vlastnictví. 903 pro obec Praha, kat. území Holešovice, v etn všech sou ástí a p íslušenství (dále jen p edm tné nemovitosti). II. Minimální prodejní cena Minimální prodejní cena p edm tných nemovitostí iní ,- K (slovy: Dv st šedesátmilión korun eských). III. Stru ný popis p edm tných nemovitostí Kancelá ská budova.p se nachází v ulici U Pergamenky. 12 v Praze 7, v blízkosti mostu Barikádník a Argentinské ulice. Budova je koncovou stavbou neuzav eného bloku dom v jehož st edu je plocha s parkovými úpravami. Budova sestává ze dvou nestejn vysokých ástí, které tvo í jeden funk ní a stavební celek. Vyšší dominantní ást má 10 NP, nižší má 6 NP a ob ásti jdou podsklepené. Na budovu navazuje suterénní stavba adových garáží p ístupná sjezdem z venkovního parkovišt p ed budovou. Parkování je zajišt no v garážích a na vlastním parkovišti p ed budovou. P evážnou ást budovy tvo í kancelá ské prostory. V p ízemí je jediný byt s dispozicí 2+1. V p ízemí budovy je dále vstupní prostor s recepcí, v zadní ásti je jídelna. Jednotlivá podlaží jsou p ístupná jednak po dvouramenném schodišti a jednak dv ma novými výtahy. Kancelá e v jednotlivých podlažích jsou situovány po obvodu budovy a jsou dopln ny odpovídajícím zázemím (sklady, archivy, soc. vybavení - a to v každém podlaží) situovanými ve st edové ásti budovy. Prostory v budov jsou pronajaty (nepronajato je v sou asnosti pouze 192 m²), v tšina prostor je pronajata na dobu ur itou. Stávající ro ní výnos z nájemného (bez úhrad za služby) je cca 20,5 mil. K. Další informace o p edm tných nemovitostech jsou uvedeny v podrobném Informa ním memorandu. IV. Ú astníci výb rového ízení 1. Vyhlašovatel tímto zp sobem nabízí p edm tné nemovitosti k úplatnému p evodu fyzickým a právnickým osobám. Ú astníkem výb rového ízení mohou být fyzické osoby starší 18 let zp sobilé k právním úkon m nebo právnické osoby. Ú astníkem výb rového ízení mohou být pouze ty osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na území eské republiky v souladu se zákonem. 219/1995 Sb., devizový zákon, v platném zn ní. 2. Ú astníkem výb rového ízení se stává ten, kdo p edloží organizátorovi písemnou nabídku dle l. VI. podmínek a uhradí stanovenou kauci v souladu s l. IX. podmínek (dále jen ú astník). V. Informace o prodávaných nemovitostech 1. Prohlídky p edm tných nemovitostí zajiš uje pro zájemce o prohlídku organizátor ve vzájemn dohodnutých termínech. 2. Informa ní memorandum je možné zakoupit u organizátora na adrese Washingtonova 17, Praha 1 (tel..: ) v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Dopl ující dokumentace, jejíž seznam je uveden v Informa ním memorandu, je p ipravena k nahlédnutí v kancelá i organizátora. Poplatek za zakoupení Informa ního memoranda iní 1.000,- K. 3. Kopie nájemních smluv k p edm tným nemovitostem je rovn ž možno obdržet u organizátora na výše uvedené adrese v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin, a to po uzav ení Dohody o ml enlivosti ohledn 1

2 skute ností uvedených v nájemních smlouvách. Zájemce uhradí organizátorovi kopírovací náklady ve výši 500,- K. 4. Na p edm tných nemovitostech vázne zástavní právo ve prosp ch eské spo itelny, a.s. zapsané na LV pod V-51494/ , saldo úv ru ke dni inilo ,- K a ke dni bude init ,- K. Zánik a výmaz tohoto zástavního práva je ešen ustanoveními kupní smlouvy, která je p ílohou podmínek. Zástavní právo zapsané na LV pod V-39218/ již zaniklo a dne byl na katastrální ú ad podán návrh na výmaz tohoto zástavního práva. Na pronájem prostor v budovách v etn parkovišt je uzav eno 10 nájemních smluv. VI. Povinný obsah nabídky u in né ú astníkem 1. U fyzických osob jméno a p íjmení, rodné íslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doru ování v etn telefonu a p ípadn faxu a mailu; u právnických osob p esný název, sídlo, I a závazná adresa pro doru ování v etn telefonu a p ípadn faxu a mailu. V p ípad, že fyzická nebo právnická osoba neuvede závaznou adresu pro doru ování, organizátor si vyhrazuje právo používat adresu jejího trvalého pobytu nebo sídla. 2. Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena íseln i slovn v K, p i emž v p ípad rozdílu mezi íselnou a slovní hodnotou má p ednost slovní hodnota. Nabídka, která obsahuje nižší nabízenou kupní cenu než je minimální prodejní cena uvedená v l. II. podmínek, nebude zahrnuta do výb rového ízení. 3. estné prohlášení ú astníka v etn souhlasu s t mito podmínkami a se zn ním kupní smlouvy na prodej p edm tných nemovitostí. Vzor estného prohlášení tvo í p ílohu. 1 t chto podmínek. Prohlášení musí být podepsáno ú astníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejst íku nebo v obdobném rejst íku) s ú edn ov eným podpisem. (Vzor prohlášení obdrží ú astník u zprost edkovatele a je také k dispozici na webových stránkách u informace o prodeji p edm tných nemovitostí). 4. U právnických osob výpis z obchodního rejst íku (originál nebo ov ená kopie ne starší t í m síc ), u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejst íku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem ur eného rejst íku, v n mž zapsána je, p ípadn písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, zp sob podepisování a p ípadné zm ny t chto údaj, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká. 5. Nabídka musí být p edložena v eském jazyce a podepsána ú astníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejst íku nebo v obdobném rejst íku) s ú edn ov eným podpisem. 6. Nedílnou sou ástí nabídky je složení kauce a nabídka musí obsahovat doklad prokazující její složení. Zp soby složení kauce jsou obsahem l. IX. podmínek. 7. V p ípad, že fyzická nebo právnická osoba neuvede n které z výše uvedených údaj, organizátor si m že vyžádat jejich dodate né dopln ní, toto ustanovení se netýká povinnosti uvést nabízenou výši kupní ceny. Nabídku, která nespl uje podmínky výb rového ízení je však vyhlašovatel oprávn n odmítnout. VII. Kupní smlouva V p ípad, kdy vyhlašovatel vybere na základ tohoto výb rového ízení n kterou z p edložených nabídek, bude kupní smlouva uzav ena dle p ipravovaného zn ní kupní smlouvy na prodej p edm tných nemovitostí, které tvo í p ílohu. 2 t chto podmínek (dále jen kupní smlouva). Ú astník vyjad uje sv j souhlas s kupní smlouvou ve své nabídce. Od p ipravovaného zn ní kupní smlouvy je možnost se odchýlit pouze po vzájemné dohod vyhlašovatele a ú astníka, který se stal vít zem výb rového ízení, p i emž není možno m nit nabízenou výši kupní ceny. VIII. P edání nabídek Nabídky budou p ijímány od 10:00 do 16:00 hodin dne v kancelá i organizátora. Na nabídky p ijaté po této lh t nebude brán z etel. Požadovaný zp sob doru ení nabídky - osobn nebo poštou na níže uvedenou adresu v zalepené obálce ozna ené v levém horním rohu nápisem Výb rové ízení U Pergamenky - NEOTVÍRAT!!!. Obálka bude opat ena jménem a p íjmením (u fyzické osoby) nebo názvem (u právnické osoby) ú astníka a variabilním symbolem, pod kterým složil ú astník kauci. Adresa pro doru ení nabídek: GAVLAS, spol. s r.o. Washingtonova Praha 1. IX. Zp soby složení kauce Ú astník je povinen složit organizátorovi kauci ve výši ,- K (slovy: ty istatisíckorun eských) na d kaz vážného zájmu o koupi p edm tných nemovitostí, a to tak, aby byla uhrazena i p ipsána na dále uvedený ú et nejpozd ji dne Kauci je možné složit: 1. V eských korunách (CZK) p evodem nebo v hotovosti na jeden z následujících ú t : /0300 u eskoslovenské obchodní banky, a.s. 2

3 /0100 u Komer ní banky, a.s., /0800 u eské spo itelny, a.s., /0600 u GE Money Bank, a.s., /2700 u HVB Bank Czech Republic, a.s. 2. V eurech (EUR) na ú et /0300 u eskoslovenské obchodní banky, a.s. s tím, že výše kauce p i jejím placení v EUR iní ,- EUR. 3. V amerických dolarech (USD) na ú et /0300 u eskoslovenské obchodní banky, a.s. s tím, že výše kauce p i jejím placení v USD iní ,- USD. 4. Jako variabilní symbol uve te v p ípad, že ú astníkem je fyzická osoba rodné íslo, v p ípad, že ú astníkem je právnická osoba - I. Dokladem o složení kauce je pokladní stvrzenka nebo výpis z ú tu nebo potvrzení banky o odepsání ástky ve výši kauce z ú tu odesílatele ve prosp ch n kterého z výše uvedených ú t. Doklad o složení kauce musí být sou ástí podané nabídky. Na nabídky, u nichž ú astník nesloží kauci ve výše stanovené lh t n kterým z výše uvedených zp sob, nebude brán z etel. X. Vrácení kauce Ú astník uvede ve své nabídce íslo ú tu, na které mu má být kauce vrácena, pokud nesplnil podmínky ú asti ve výb rovém ízení nebo nebyla jeho nabídka vybrána jako nejvhodn jší. Nebude-li íslo ú tu uvedeno, bude kauce vrácena na ú et, ze kterého byla kauce odeslána. P íkaz bance k p evodu kauce zp t bude zadán nejpozd ji do p ti pracovních dn ode dne vyhlášení výsledk výb rového ízení. Náklady na p evod hradí ú astník a organizátor má právo si výši poplatk zapo íst proti kauci. XI. Výb r vít ze výb rového ízení Jako jediné kritérium pro výb r vít ze výb rového ízení se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Z ú astník vybere vyhlašovatel nejvýhodn jší nabídku do 7 dn od uplynutí lh ty pro p edávání nabídek (pokud již nebude výb rové ízení pokra ovat, je ú astník, který podal nejvýhodn jší nabídku, dále ozna ován jako vít z). Pokud však další ú astník nebo více ú astník nabídnou cenu lišící se od nejvyšší nabídnuté kupní ceny o 3% a mén, provede organizátor za ú elem kone ného výb ru vít ze výb rového ízení užší výb rové ízení s t mito ú astníky. Oznámení o výsledku výb rového ízení bude písemn zasláno všem ú astník m do 15 pracovních dn od uplynutí lh ty pro p edávaní nabídek. P ípadným ú astník m užšího výb rového ízení bude v Oznámení sd lena nová výše minimální prodejní ceny, která bude stanovena ve výši p edchozí nejvyšší nabídky, a zp sob a termín podání nové nabídky. Ú astník, který v užším výb rovém ízení nabídl nejvyšší kupní cenu (nedojde-li k navýšení kupní ceny, ú astník, který nabídl nejvyšší kupní cenu v p vodním výb rovém ízení), se stává vít zem výb rového ízení (dále jen vít z). Pokud dva nebo více ú astník nabídnou stejnou nejvyšší cenu, provede organizátor za ú elem kone ného výb ru kupce další výb rové ízení s t mito ú astníky. Minimální prodejní cena v tomto dalším výb rovém ízení bude stanovena ve výši p edchozí nejvyšší nabídky. Ú astníci p edloží ve stanoveném termínu novou nabídku. Pokud ani jeden z takto vybraných ú astník nezvýší svou nabídku, je právem vyhlašovatele stanovit vít ze. XII. Povinnosti vít ze 1. První ást kupní ceny p edstavuje kauce složená vít zem. Vít z je povinen nejpozd ji do 10 dn ode dne doru ení výzvy organizátora k uzav ení kupní smlouvy zaplatit druhou ást kupní ceny a to ve výši 5 % jím nabídnuté kupní ceny snížené o již zaplacenou kauci. Zaplacená kauce se zapo ítává do kupní ceny. Byla-li vít zem sout že kauce složena v jiné než eské m n, bude na náklady vít ze p evedena na ú et organizátora vedený v eských korunách u eskoslovenské obchodní banky, a. s. oficiálním kurzem eskoslovenské obchodní banky, a. s. (deviza nákup) platným v následující den po výb ru vít ze a výše ástky v CZK bude vít zi sd lena ve výše uvedené výzv. Druhá ást kupní ceny se platí na ú et organizátora u eskoslovenské obchodní banky, a.s., íslo ú tu /0300, variabilní symbol I vít ze u právnické osoby, rodné íslo u fyzické osoby a považuje se za zaplacenou dnem, kdy je p ipsána na výše uvedený ú et. Zaplacení druhé ásti kupní ceny je podmínkou pro uzav ení kupní smlouvy. 2. Vít z je dále povinen nejpozd ji do 5 pracovních dn ode dne zaplacení druhé ásti kupní ceny se v pracovním dni dostavit do kancelá e organizátora a u init všechny dále uvedené úkony: a) vyzvednout si kupní smlouvy již podepsané vlastníkem a b) za ú asti organizátora tyto kupní smlouvy platn podepsat (podpis ú edn ov it) a c) platn podepsat návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a d) všechny podepsané originály vrátit organizátorovi. 3. Vít z obdrží originál kupní smlouvy od organizátora neprodlen po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy. 4. Vít z je povinen nejpozd ji do 2 m síc ode dne uzav ení kupní smlouvy doplatit jím nabídnutou kupní cenu v plné výši, tj. zaplatit zbývajících 95 % kupní ceny. Tato t etí ást kupní ceny se platí na Jistotní ú et u eské spo itelny, a.s. Podmínky uložení kupní ceny a její výplaty z Jistotního ú tu jsou definovány ustanoveními kupní 3

4 smlouvy. Vít z je povinen v dostate né dob p ed úhradou t etí ásti kupní ceny nejpozd ji však do 10-ti pracovních dn p ed koncem lh ty pro zaplacení t etí ásti kupní ceny platn podepsat Smlouvu o jistotním b žném ú tu, jejímiž ú astníky jsou eská spo itelna, a.s., vít z a vyhlašovatel (dále jen Smlouva o úschov ). Za okamžik zaplacení je považováno datum, kdy je finan ní ástka v plné výši p ipsána na Jistotní ú et. Veškeré náklady spojené s poskytnutím služby Smlouvu o jistotním b žném ú tu uhradí vyhlašovatel. 5. Vít z m že v od vodn ných p ípadech místo zp sobu uhrazení t etí ásti kupní ceny dle ustanovení p edchozího odstavce p edložit vyhlašovateli nejpozd ji do 1 m síce ode dne uzav ení kupní smlouvy podklady prokazující jiný zp sob finan ního krytí úhrady t etí ásti kupní ceny (dále jen podklady pro úhradu), než který je uveden v kupní smlouv, nap.: správa sv eneckých pen z u notá e, vázaný (jistotní) ú et u jiné banky, p evzetí úv ru, pro který vázne na p edm tných nemovitostech zástavní právo, otev ení tuzemského dokumentárního neodvolatelného akreditivu u banky, bankovní záruka ve smyslu 313 obchodního zákoníku. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo do 15 dn po p edložení posoudit a p ípadn odmítnout p edložené podklady pro úhradu ve vztahu k jejich v rohodnosti, vážnosti, vhodnosti, dob splatnosti a p ípadn dalším podmínkám uvedeným v podkladech. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo stanovit dodate nou lh tu pro p edložení nebo dopln ní podklad pro úhradu. Akceptuje-li vyhlašovatel na základ p edložených podklad pro úhradu jiný zp sob finan ního krytí t etí ásti kupní ceny, potvrdí tuto akceptaci písemn. Veškeré náklady spojené s jiným zp sobem finan ního krytí t etí ásti kupní ceny hradí vít z. Následn vyhlašovatel v sou innosti s vít zem upraví dodatkem kupní smlouvu o ustanovení odpovídající standardnímu postupu pro takto zvolený zp sob finan ního krytí t etí ásti kupní ceny, který byl uveden v podkladech pro úhradu a vyhlašovatelem p i akceptaci odsouhlasen. 6. Oznámení nebo výzvy dle t chto podmínek budou zasílány poštovní službou doporu en s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doru ování uvedené v nabídce s výjimkou oznámení o výsledku výb rového ízení t m ú astník m, kte í ve výb rovém ízení neusp li, která budou odeslána poštovní službou doporu en. V p ípad, že oznámení nebo výzva budou provozovatelem poštovní služby vráceny organizátorovi nebo vyhlašovateli jako nedoru ené, považuje se za den doru ení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací pošt. 7. V p ípad, že vít z nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto lánku podmínek, ruší se jeho vít zství ve výb rovém ízení. Vít z v tomto p ípad uhradí vyhlašovateli do 10 dn po nespln ní kterékoli z jeho povinností vít ze uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto lánku podmínek smluvní pokutu ve výši ,- K. Kauce a/nebo druhá ást kupní ceny již složené vít zem budou použity na úhradu této smluvní pokuty. Každý ú astník výb rového ízení se v estném prohlášení dle l. VI. odst. 3 podmínek zavazuje, že tuto smluvní pokutu ve výši ,- K vyhlašovateli uhradí v p ípad, že jako vít z poruší kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto lánku podmínek. Organizátor si vyhrazuje právo na základ zrušení vít zství vít ze zaslat výzvu k op tovnému zaplacení kauce ú astníkovi výb rového ízení, který nabídl druhou nejvyšší kupní cenu. Zaplatí-li tento ú astník kauci do 7 dn od obdržení výzvy k jejímu zaplacení, stává se zaplacením kauce vít zem ve smyslu t chto podmínek se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi s tím, že povinnosti vít ze uvedené v odst. 1. tohoto lánku je povinen splnit do 15 dn po uhrazení kauce. Organizátor je oprávn n tento postup opakovat. 9. V p ípad, že vít z splní své povinnosti uvedené v odst. 2. a odst. 4. tohoto lánku podmínek, bude nejpozd ji do 7 dní poté, kdy organizátor obdrží sd lení eské spo itelny, a.s. o uhrazení t etí splátky kupní ceny na Jistotní ú et, doru en návrh na zahájení ízení o povolení vkladu vlastnického práva pro vít ze p íslušnému katastrálnímu ú adu. XIII. Záv re ná ustanovení 1. Vlastník si vyhrazuje právo výb rové ízení zrušit. 2. Zrušení výb rového ízení uve ejní organizátor stejným zp sobem, kterým vyhlásil podmínky. 3. Ú astníci nemají nárok na náhradu náklad spojených s ú astí ve výb rovém ízení. V Praze dne GAVLAS, spol. s r.o 4

5 P íloha. 1 Podmínek výb rového ízení estné prohlášení ú astníka výb rového ízení Ú astník výb rového ízení (dále jen ú astník V ): Firma (jméno a p íjmení)... sídlo firmy (úplná adresa)... I : (rodné íslo)... jednající Ú astník výb rového ízení prohlašuje, že je osobou, které m že nabývat nemovitý majetek na území eské republiky v souladu se zákonem. 219/1995 Sb., devizový zákon, v platném zn ní. 2. Ú astník výb rového ízení prohlašuje, že je osobou zp sobilou k právním úkon m. 3. Ú astník V prohlašuje, že souhlasí s podmínkami výb rového ízení U Pergamenky, které se týkají prodeje nemovitostí: budova.p (jiná stavba) na pozemku parc.. 491/3, budova bez.p./.e. (garáž) na pozemku parc.. 491/5, budova bez.p./.e. (garáž) na pozemku parc.. 491/7 vše v ásti obce Holešovice a pozemky parc.. 487/3 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 488/1 (ostatní plocha), parc.. 488/3 (ostatní plocha), parc.. 491/3 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/5 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/6 (ostatní plocha), parc.. 491/7 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/8 (ostatní plocha) a parc.. 491/9 (ostatní plocha), vše zapsáno v listu vlastnictví. 903 pro obec Praha, kat. území Holešovice, v etn všech sou ástí a p íslušenství (dále jen podmínky) a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí v etn úhrad smluvních pokut plynoucích z p ípadných nedodržení povinností ú astníka V uvedených v podmínkách. Ú astník V výslovn prohlašuje, že souhlasí s navrhovaným zn ním kupní smlouvy na prodej p edm tných nemovitostí, jak je uvedeno v p íloze. 2 podmínek (dále jen smlouva), a zavazuje se smlouvu v tomto zn ní v souladu s podmínkami uzav ít. 4. Ú astník V prohlašuje, že je v dobré finan ní situaci, a že je schopen dodržet své povinnosti a závazky vyplývající z podmínek a ze smlouvy, zejména zaplatit ádn a v as kupní cenu v etn veškerého p íslušenství. Ú astník V prohlašuje, že není v platební neschopnosti, nevstoupil do likvidace, není proti n mu vedeno ízení podle zákona. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon.328/1991 Sb. ). 5. Ú astník V se zavazuje bezodkladn písemn oznámit organizátorovi V zm nu kterékoli z výše uvedených skute ností nebo jiné podstatné skute nosti., které má nebo by mohla mít vliv na prodej p edm tných nemovitostí, a to až do úplného zaplacení kupní ceny v etn p íslušenství. V.. dne. podpis ú astníka V (ú ední ov ení podpisu) P íloha. 1 Podmínek výb rového ízení U Pergamenky

6 P íloha. 2 Podmínek výb rového ízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. ob. zákoníku I. Smluvní strany Honoris Marina, s.r.o. sídlo: U Pergamenky 1145/12, Praha 7, Holešovice jednající ing. Michalem Herychem, jednatelem I : , DI : CZ firma zapsána v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze oddíl C, vložka bankovní spojení: ú et /0800, eská spo itelna, a.s. (dále jen prodávající) a... obdobná identifikace kupujícího... (dále jen kupující) a GAVLAS, spol. s r.o. sídlo: Dušní 10, Praha 1 kancelá : Washingtonova 17, Praha 1 I : , DI : CZ bankovní spojení: /0300 firma zapsána v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze oddíl C., vložka (dále jen vedlejší ú astník) I. P edm t smlouvy 1. Prodávající prohlašuje, že je výlu ným vlastníkem nemovitostí: budovy.p (jiná stavba) na pozemku parc.. 491/3, budovy bez.p./.e. (garáž) na pozemku parc.. 491/5, budovy bez.p./.e. (garáž) na pozemku parc.. 491/7 vše v ásti obce Holešovice a pozemk parc.. 487/3 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 488/1 (ostatní plocha), parc.. 488/3 (ostatní plocha), parc.. 491/3 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/5 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/6 (ostatní plocha), parc.. 491/7 (zast. plocha a nádvo í), parc.. 491/8 (ostatní plocha) a parc.. 491/9 (ostatní plocha), vše zapsáno v listu vlastnictví. 903 pro obec Praha, kat. území Holešovice, v etn všech sou ástí a p íslušenství (dále jen p edm tné nemovitosti). II. Kupní cena Prodávající prodává p edm tné nemovitosti za kupní cenu..,- K (slovy:.. korun eských) (zde bude dopln na kupní cena dle výsledku výb rového ízení) a kupující p edm t prodeje za tuto cenu kupuje do svého výlu ného vlastnictví. Uvedená kupní cena je stanovena na základ výsledku výb rového ízení a je kone ná. Z této kupní ceny iní cena pozemk 5,2 % a cena budov iní 94,8 % (prodej budov je od platby DPH osvobozen). 1

7 III. Platební podmínky 1) Kupní cena bude dle dohody smluvních stran kupujícím uhrazena takto: a) kupující zaplatil p ed podpisem této smlouvy první ást kupní ceny ve výši 5 % z kupní ceny, tj. ástku K na ú et vedlejšího ú astníka uvedený v záhlaví této smlouvy, b) prodávající a kupující se zavazují v dostate né dob p ed úhradou zbylé ásti kupní ceny nejpozd ji však do 10-ti pracovních dn p ed koncem lh ty pro zaplacení zbylé ásti kupní ceny dle l. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy platn podepsat Smlouvu o jistotním b žném ú tu u eské spo itelny, a.s. (dále jen Banka), jehož majiteli budou spole n kupující a prodávající, (dále jen Vázaný ú et a dále jen Smlouva o úschov ), na který bude kupujícím zaplacena zbylá ást kupní ceny. Podmínky uložení kupní ceny a její výplaty z Vázaného ú tu jsou definovány ustanoveními této kupní smlouvy, c) kupující se zavazuje zaplatit zbylou ást kupní ceny ve výši..,- K do 2 m síc ode dne uzav ení této kupní smlouvy na Vázaný ú et. Po složení zbylé ásti kupní ceny na Vázaný ú et vydá neprodlen Banka kupujícímu, prodávajícímu a vedlejšímu ú astníkovi potvrzení dokládající výši ástky složené na Vázaný ú et. Pokud kupující z jakéhokoli d vodu nesplní sv j závazek vyplývající z p edchozího bodu, tj. v daném termínu platn nepodepíše Smlouvu o jistotním b žném ú tu u Banky, zavazuje se ve výše uvedené lh t (tj. nejpozd ji do dvou m síc ode dne uzav ení této smlouvy) zaplatit zbylou ást kupní ceny na ú et vedlejšího ú astníka /0300 vedený u eskoslovenské obchodní banky, a.s. 2) Smluvní strany se dohodly, že pro ú ely této smlouvy je považováno za okamžik zaplacení datum, kdy jsou finan ní ástky v plné výši p ipsány na stanovený ú et. Smluvní strany dávají spole n vedlejšímu ú astníkovi pokyn, souhlasí s tím a zmoc ují ho, aby s finan ními ástkami složenými na jeho ú et nakládal dle ustanovení této kupní smlouvy a aby všechny finan ní ástky uložené u vedlejšího ú astníka dle této kupní smlouvy byly po celou dobu jejich uložení uloženy na ú tu vedlejšího ú astníka u SOB, a.s. Smluvní strany se dohodly, že zm na v uložení finan ních ástek je možná pouze dodatkem k této kupní smlouv. Vedlejší ú astník p ijímá pokyn a zmocn ní ohledn nakládání s finan ními ástkami a zavazuje se dle nich postupovat. Uložení u vedlejšího ú astníka a zmocn ní se sjednávají bezúplatn a uložení bezúro n. 3) Smluvní strany se dohodly, že pokud prodávající nesplní sv j závazek vyplývající z ustanovení l. III., odst. 1. b) této smlouvy, a to ani v dodate né p im ené lh t dalších 5 dn od marného uplynutí lh ty pro spln ní závazku, má kupující v souladu s 517 Ob. zák. v platném zn ní právo odstoupit od této smlouvy. Po nabytí ú innosti odstoupení bude kupujícímu vrácena na ú et stanovený v záhlaví této smlouvy kupujícím již zaplacená ást kupní ceny. 4) Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující nezaplatí zbylou ást kupní ceny ve lh t uvedené v ustanoveních l. III., odst. 1. písm. c) této smlouvy, a to ani na jeden z ú t uvedených v l. III., odst. 1. písm c) této smlouvy, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny uvedené v l. II. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu smluvní pokuty bude použita první ást kupní ceny, která byla uhrazena na ú et vedlejšího ú astníka. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud kupující nezaplatí zbylou ást kupní ceny ve lh t uvedené v ustanoveních l. III., odst. 1. písm. c) této smlouvy, a to ani na jeden z ú t uvedených v l. III., odst. 1. písm c) této smlouvy ani v dodate né p im ené lh t dalších 5 dn od marného uplynutí p íslušné lh ty pro zaplacení, se kterou je kupující v prodlení, má prodávající v souladu s 517 Ob. zák. v platném zn ní právo odstoupit od této smlouvy. 5) Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách pro vyplacení první a druhé ásti kupní ceny a pouze t mto podmínkám m že podléhat výplata kupní ceny z Vázaného ú tu dle Smlouvy o úschov a z ú tu vedlejšího ú astníka: a) do 10-ti pracovních dn poté, co budou Bance p edloženy tyto listiny: - originál této kupní smlouvy opat ené doložkou Katastrálního ú adu pro hlavní m sto Prahu, Katastrální pracovišt Praha prokazující vklad vlastnického práva k p edm tným nemovitostem pro kupujícího; - originál výpisu z katastru nemovitostí, kde jako vlastník p edm tných nemovitostí bude zapsán kupující a ásti B1 a C tohoto výpisu z katastru nemovitostí budou bez zápisu, krom zástavního práva dle l. IV., odst. 1., písm. a) této smlouvy a p ípadných zápis vzniklých na základ ízení, jejichž ú astníkem je kupující. si Banka z ástky složené na Vázaný ú et uhradí svou pohledávku z titulu zástavního v itele v etn veškerého p íslušenství a p ípadné ástky za p ed asné splacení úv ru, ímž její zástavní právo specifikované v l. IV., odst. 1., písm. a) zanikne. Banka provede všechny nezbytné kroky k uvoln ní zástavy (výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí). Prodávající prohlašuje, že ástka složená na Vázaný ú et je dostate ná pro úplnou úhradu dluhu v etn p íslušenství, jehož splacení je zajišt no zástavním právem, které vázne na p edm tných nemovitostech a výši ástky dokládá Prohlášením zástavního v itele, které kupujícímu p edal p i podpisu této smlouvy. Zbývající ástku po uhrazení své pohledávky v etn veškerého p íslušenství p evede Banka neprodlen na ú et prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. P ípadné úroky z prost edk uložených na 2

8 Vázaném ú tu budou vyplaceny spole n s výplatou kupní ceny osob, které je kupní cena z Vázaného ú tu vyplacena. Pokud by byla zbylá ást kupní ceny zaplacena na ú et vedlejšího ú astníka, vztahují se na vedlejšího ú astníka veškerá ustanovení této smlouvy, která ur ují Bance, jak má s touto ástkou nakládat a vedlejší ú astník se v sou innosti s Bankou zavazuje dle nich obdobn postupovat, b) do 5-ti pracovních dn poté, co prodávající p edloží vedlejšímu ú astníkovi výpis z ú tu uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo potvrzení Banky, že na tento ú et byla p ipsána zbývající ástka dle ustanovení p edchozího písmena této smlouvy, bude z ú tu vedlejšího ú astníka vyplacena na ú et prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy první ást kupní ceny snížená o ástku ve výši 3 % z kupní ceny ur ené na úhradu dan z p evodu nemovitostí, která bude i nadále uložena u vedlejšího ú astníka. Prodávající se zavazuje do 50 dn od obdržení této smlouvy s vyzna ením rozhodnutí p íslušného katastrálního ú adu o povolení vkladu vlastnického práva ve prosp ch kupujícího p edat vedlejšímu ú astníkovi kopii vypln ného p iznání k dani z p evodu nemovitostí opat eného razítkem podatelny p íslušného finan ního ú adu. Po p edání vypln ného da ového p iznání p evede vedlejší ú astník do 15 dn od jeho p edání vypo ítanou da na ú et p íslušného finan ního ú adu (maximáln však ástku ponechanou na ú tu za ú elem úhrady dan z p evodu nemovitostí). V p ípad, že kupujícímu vznikne povinnost uhradit da z p evodu nemovitostí za prodávajícího z titulu ru ení a kupující p edloží vedlejšímu ú astníkovi originál výzvy p íslušného finan ního ú adu k pln ní za prodávajícího, je vedlejší ú astník povinen (pokud však již tuto ástku finan nímu ú adu d íve neodeslal) neprodlen p evést ástku uvedenou ve výzv na ú et finan ního ú adu uvedený ve výzv, maximáln však ástku ponechanou na ú tu za ú elem úhrady dan z p evodu nemovitostí, a to ve lh t stanovené ve výzv finan ního ú adu. 6) Smluvní strany si sjednaly, že veškeré náklady spojené s poskytnutím služby Smlouva o úschov uhradí prodávající. 7) Smluvní strany shodn prohlašují, že souhlasí se zp sobem zaplacení kupní ceny dle tohoto lánku. 8) Veškeré dokumenty nebo doklady, písemná oznámení nebo sd lení obsahující odstoupení od této smlouvy, výzvy dle této smlouvy, výpov této smlouvy musejí být p edány p ímo druhé smluvní stran oproti jejímu podpisu, i podpisu osoby výslovn písemn pov ené k jejich p evzetí, nebo zasílány druhé smluvní stran poštovní službou formou dopisu do vlastních rukou s dodejkou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na jakoukoliv jinou adresu písemn sd lenou pro ú ely doru ování s tím, že takovéto sd lení musí být podepsáno odpov dným zástupcem smluvní stravy s ú edn ov eným podpisem. V p ípad, že oznámení nebo sd lení obsahující odstoupení od této smlouvy bude provozovatelem poštovní služby vráceno odesílající stran jako nedoru ené, považuje se za den doru ení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací pošt. 9) Smluvní strany se dohodly, že pro ú ely této smlouvy nabude odstoupení od smlouvy ú innosti dnem doru ení druhé smluvní stran a tato smlouva se tímto od samého po átku ruší. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením nejsou dot ena ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 10) V souladu s podmínkami výb rového ízení na prodej p edm tných nemovitostí m že kupující v od vodn ných p ípadech místo zp sobu uhrazení zbylé ásti kupní ceny dle ustanovení této kupní smlouvy p edložit prodávajícímu nejpozd ji do 1 m síce ode dne uzav ení této kupní smlouvy podklady prokazující jiný zp sob finan ního krytí úhrady zbylé ásti kupní ceny (dále jen podklady pro úhradu). Prodávající je v souladu s podmínkami výb rového ízení oprávn n do 15 dn po p edložení podklad odmítnout navrhovaný zp sob finan ního krytí úhrady zbylé ásti kupní ceny a kupující je povinen dále postupovat dle ustanovení této smlouvy. Akceptuje-li vyhlašovatel na základ p edložených podklad pro úhradu jiný zp sob finan ního krytí t etí ásti kupní ceny, potvrdí tuto akceptaci písemn. Veškeré náklady spojené s jiným zp sobem finan ního krytí zbylé ásti kupní ceny hradí kupující. Bude-li vyžadovat standardní postup pro takto zvolený zp sob finan ního krytí zbylé ásti kupní ceny úpravu ustanovení této smlouvy, zavazují se smluvní strany bez zbyte ného odkladu uzav ít k této smlouv dodatek, který bude upravovat pouze ta ustanovení smlouvy, která budou zvoleným zp sobem finan ního krytí zbylé ásti kupní ceny nezbytn dot ena, a to tak, aby odpovídala postupu, který byl uveden v podkladech pro úhradu a prodávajícím byl p i akceptaci odsouhlasen. IV. Prohlášení smluvních stran 1) Prodávající prohlašuje, že k p edm tným nemovitostem se váže dále v tomto odstavci uvedené zástavní právo a nájemní smlouvy: a) zástavní právo smluvní na základ Smlouvy o z ízení zástavního práva ze dne , právní ú inky vkladu práva ke dni zajiš ující pohledávky. 3269/06/LCD s p íslušenstvím ve výši ,- K a budoucí pohledávky do výše ,- K s p íslušenstvím, zástavní v itel eská spo itelna, a.s., zapsáno na LV pod V-51494/ , saldo úv ru ke dni iní ,- K. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud prodávající nezajistí, aby byla neprodlen po uhrazení pohledávky Banky, která je zajišt na tímto zástavním právem, podána žádost o výmaz zástavního práva na katastrální ú ad, a to ani v dodate né lh t 20-ti pracovních dní po uhrazení pohledávky Banky, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši ,- K a kupující je oprávn n odstoupit od této smlouvy. Již 3

9 zaplacená kupní cena bude vrácena kupujícímu do 14 dn poté, co kupující podepíše dohodu o vydání (navrácení vlastnického práva) p edm tných nemovitostí zp t prodávajícímu, a to spolu se souhlasným prohlášením o (i) uznání vlastnického práva prodávajícího a (ii) odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, které bude vyhotoveno dle 40 vyhlášky. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, v platném zn ní, b) nájemní smlouvy: 1. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností EUREST, spol. s r.o. na dobu ur itou do ; 2. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností HONORIS FINANCE, a.s. na dobu ur itou do ; 3. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností Honoris Real, s.r.o. na dobu ur itou do ; 4. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností Automaty Servis Selecta, s.r.o. na dobu neur itou s výpov dní lh tou 6 m síc, 5. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností NEHODA SPORT, a.s. na dobu ur itou do ; 6. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností TRIGGA AUDIT-CZ, s.r.o. na dobu neur itou s výpov dní lh tou 3 m síce, 7. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností St edo eský vzd lávací institut Akademie J. A. Komenského na dobu neur itou s výpov dní lh tou 4 m síce, 8. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností Trigga Ú ET, s.r.o. na dobu neur itou s výpov dní lh tou 3 m síce, 9. nájemní smlouva na nebytové prostory se spole ností EuroTel Praha, spol. s r.o. (dnes Teléfonica O2) na dobu ur itou do , 10. nájemní smlouva na byt (2 + 1) s panem Ing. Michalem Herychem na dobu neur itou s výpov dní lh tou 3 m síce. c) Prodávající dále prohlašuje, že zástavní právo zapsané na LV pod V-39218/ již zaniklo a dne byla na katastrální ú ad podána žádost o výmaz tohoto zástavního práva. 2) Prodávající prohlašuje, že vyjma v p edchozím odstavci uvedených prodává p edm tné nemovitosti prosty jakýchkoliv dluh, zástav, v cných b emen, nájemních smluv nebo jiných závazk a že p edm tné nemovitosti jsou prosty jakýchkoliv právních závad, které by bránily jeho p evodu a že kupujícímu nezatajil jemu známé vady i omezení. 3) Prodávající prohlašuje, že mu nejsou ke dni podpisu této smlouvy známy žádné závazky, nedoplatky i zálohové platby v i správci dan související s p edm tnými nemovitostmi a jejich provozem. Dále prohlašuje, že se ohledn p edm tných nemovitostí nevedou žádné soudní spory a správní ízení, které by mu byly ke dni podpisu známy. Za závazky, soudní spory eventueln správní ízení vzniklá p ed dnem p evodu vlastnického práva odpovídá prodávající. Dodate n hradí nedoplatky, zálohové platby a jiné, pokud povinnost jejich úhrady vznikla p ede dnem p evodu vlastnického práva. Prodávající má nárok na závazky nájemc existující p ede dnem p evodu vlastnického práva. 4) Kupující prohlašuje, že je mu znám stav p edm tných nemovitostí, že si je prohlédl, seznámil se s doklady, které byly poskytnuty prodávajícím p i výb rovém ízení na prodej p edm tných nemovitostí a že je kupuje ve stavu, který p i prohlídce a z poskytnutých doklad zjistil nebo zjistit mohl. V. P edání p edm tu prodeje 1) Ú astníci této smlouvy se dohodli, že p edání p edm tných nemovitostí bude provedeno p edávacím protokolem do 10-ti dn po doru ení této smlouvy s vyzna ením rozhodnutí o vkladu vlastnického práva ve prosp ch kupujícího do katastru nemovitostí kterékoli smluvní stran s tím, že adresát této zásilky je povinen neprodlen vhodným zp sobem informovat o této skute nosti druhou smluvní stranu. 2) Prodávající se zavazuje k sou innosti p i p evodu veškerých smluvních vztah na dodávku energií a služeb na kupujícího. Dále se prodávající zavazuje v den p edání p edm tu prodeje p edat kupujícímu originály nájemních smluv uvedených v l. IV. odst. 1. této smlouvy v etn jejich dodatk. 3) Smluvní strany se dohodly, že nájemné a náklady související s provozem p edm tných nemovitostí náleží kupujícímu k prvnímu dni m síce následujícího po m síci, ve kterém bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prosp ch kupujícího, to však pouze za p edpokladu, že návrh na povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí nebude pravomocn zamítnut. Sou ástí p edání bude vyú tování t chto ástek (v etn zálohových plateb) prodávajícím. Vyú tovanou ástku se dlužná strana zavazuje zaplatit do 14 dn po obdržení vyú tování. 4) Da z nemovitosti za období do dne p evodu vlastnického práva k p edm tným nemovitostem v katastru nemovitostí hradí prodávající. Zaplacené zálohy na da z nemovitosti na období po tomto p evodu budou vyú továny kupujícímu. Kupující se zavazuje zaplatit vyú tovanou ástku do 14 dn po obdržení vyú tování. 4

10 5) Prodávající se zavazuje, že do dne p edání p edm tných nemovitostí bude zajiš ovat b žnou údržbu p edm tných nemovitostí a nebude provád t na p edm tných nemovitostech žádné stavební úpravy ani opravy. 6) Smluvní strany se dohodly, že nebezpe í škody na p edm tných nemovitostech p echází na kupujícího dnem p edání p edm tných nemovitostí kupujícímu dle odst 1. tohoto lánku, týž den p echází na kupujícího odpov dnost za škodu zp sobenou v souvislosti s p edm tnými nemovitostmi. VI. Další ujednání ú astník smlouvy 1) Prodávající a kupující se zavazují p i podpisu této smlouvy podepsat i p íslušný návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy. Prodávající se zavazuje prost ednictvím vedlejšího ú astníka podat návrh na vklad této smlouvy do p íslušného katastru nemovitostí do 7 dní poté, kdy vedlejší ú astník obdrží sd lení eské spo itelny, a.s. o uhrazení zbylé splátky kupní ceny na Vázaný ú et dle l. III., odst. 1), písm. c) této smlouvy. 2) Smluvní strany se dohodly, že v dob od uzav ení této kupní smlouvy do spln ní podmínek pro podání návrhu na vklad této smlouvy uvedených v odst. 1) tohoto lánku smlouvy, budou všechny originály této kupní smlouvy a ob ma stranami podepsaný návrh na vklad této kupní smlouvy s veškerými doklady nutnými pro podání návrhu na vklad uloženy u vedlejšího ú astníka. 3) Prodávající a kupující se dále zavazují poskytnout si v ízení o povolení vkladu navzájem nezbytnou sou innost k tomu, aby návrh na vklad práva do katastru nemovitostí byl povolen, tj. zejména se zavazují p edložit katastrálnímu ú adu na jeho p ípadnou výzvu veškeré jím požadované doklady a dopln ní s tím, že v p ípad pot eby se ob strany zavazují u init rovn ž spole né podání katastrálnímu ú adu, spole ná dopln ní atd. 4) Prodávající se zavazuje, že od podpisu této kupní smlouvy do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí neu iní žádné kroky sm ující k tomu i umož ující to, aby p edm tné nemovitosti byly zatíženy jakýmikoli právními závadami, zejména aby byly zatíženy zástavními i jinými obdobnými právy, p edkupním právem, právem nájemním i podnájemním, výp j kou, v cnými b emeny s výjimkou úprav nájemních vztah nezhoršujících stávající stav nebo aby p edm tné nemovitosti byly vloženy jako vklad do jakéhokoliv právního subjektu apod., nebo aby byly p edm tné nemovitosti nebo jeho libovolná ást prodána jinému kupujícímu. 5) Prodávající hradí náklady na podání návrhu na vklad. 6) Ú astníci smlouvy žádají, aby Katastrální ú ad pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha u inil v katastru nemovitostí zm ny dle této kupní smlouvy. VII. Rozvazovací podmínka 1) Smluvní strany se dohodly na následující rozvazovací podmínce dle 36 ob anského zákoníku sjednané pro tuto kupní smlouvu: Katastrální ú ad pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha návrh na vklad vlastnického práva ve prosp ch kupujícího zastaví nebo zamítne a toto rozhodnutí nabude právní moci. V p ípad, že bude spln na výše uvedená rozvazovací podmínka, ú innost a platnost této kupní smlouvy zaniká dnem, kdy ke spln ní podmínky došlo, tedy dnem nabytí právní moci rozhodnutí Katastrálního ú adu pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha. Ú astníci smlouvy jsou povinni navrátit si veškerá pln ní, ke kterým došlo, zejména kupujícímu bude na základ p edložení tohoto pravomocného rozhodnutí prodávajícímu, Bance a vedlejšímu ú astníkovi vrácena kupní cena na ú et uvedený v záhlaví této smlouvy. V p ípad, že bude uzav ena nová kupní smlouva dle odst. 2) tohoto lánku, bude pln ní již uhrazené kupujícím dle této smlouvy použito na úhradu kupní ceny dle nové kupní smlouvy a nebude proto kupujícímu vráceno. V p ípad, že kupující odmítne uzav ít novou kupní smlouvu dle odst. 2 tohoto lánku ve lh t tam stanovené, je prodávající oprávn n zapo íst smluvní pokutu sjednanou v odst. 2 tohoto lánku proti nároku kupujícího na vrácení pln ní poskytnutého dle této smlouvy. 2) Smluvní strany se zavazují, že v p ípad nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí Katastrálního ú adu pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha ohledn vkladu vlastnického práva pro kupujícího, uzav ou do 20-ti dn od nabytí právní moci tohoto zamítavého rozhodnutí novou kupní smlouvu za shodných podmínek, která bude formou i obsahem zp sobilá k zápisu vkladu vlastnického práva pro kupujícího do katastru nemovitostí, zejména bude respektovat od vodn ní zamítavého rozhodnutí Katastrálního ú adu pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha. Pokud kterákoli ze stran odmítne takovou novou kupní smlouvu uzav ít do 20-ti dn od nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí Katastrálního ú adu pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha, zavazuje se uhradit druhé smluvní stran smluvní pokutu ve výši ,- K, která je splatná do 10 dn po marném uplynutí lh ty k uzav ení smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty zaniká povinnost smluvních stran novou kupní smlouvu uzav ít. 5

11 VIII. Záv re ná ustanovení 1) Tato smlouva vstupuje v platnost a ú innost dnem podpisu, právní ú inky vkladu vznikají však až dnem rozhodnutí p íslušného katastrálního ú adu o povolení vkladu vlastnického práva zp tn ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. 2) Smluvní strany berou na v domí a souhlasí, že jsou obsahem této smlouvy vázány do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva ve prosp ch kupujících do katastru nemovitostí R. 3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skute né svobodné v le a nebyla uzav ena v tísni ani za nápadn nevýhodných podmínek. 4) V p ípad, že n které ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné i neú inné, z stávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a ú inná. Strany se zavazují nahradit neplatné i neú inné ustanovení této smlouvy ustanovení jiným platným a ú inným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení p vodního. 5) Tato smlouva m že být m n na pouze písemnými dodatky ádn podepsanými oprávn nými zástupci smluvních stran. 6) Tato smlouva byla vyhotovena v.. originálních vyhotoveních, z nichž. budou p edány na Katastrální ú ad pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracovišt Praha, vyhotovení obdrží kupující, jedno vyhotovení prodávající a jedno vyhotovení vedlejší ú astník. 7) Podmínky ne ešené touto smlouvou se ídí obecn platnou právní úpravou. Tato smlouva je uzavírána podle eského právního ádu, k ešení p ípadných spor je místn a v cn p íslušný soud na území eské republiky. V Praze dne V Praze dne Honoris Marina, s.r.o. V Praze dne GAVLAS, spol. s r.o. 6

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo:, trvalý pobyt:, bydlišt :...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo:, trvalý pobyt:, bydlišt :... #24165/U/2016-HMSO@h 24165/U/2016-HMSO.j.: UZSVM/U/18192/2016-HMSO eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, #5563/CJH/2014-CJHM@j 5563/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5464/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 12800 Praha 2 Nové M sto zastoupena:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #3909/CJH/2016-CJHM@- 3909/CJH/2016-CJHM.j.: UZSVM/CJH/3982/2016-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, #1806/CJH/2015-CJHM@p 1806/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1763/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 12800 Praha 2 Nové M sto zastoupena:

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

. UZSVM/S/14622/2016-HMSU

. UZSVM/S/14622/2016-HMSU #20147/S/2016-HMSU@S 20147/S/2016-HMSU.j.: UZSVM/S/14622/2016-HMSU eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn jedná

Více

zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) #1686/BJI/2016-BJIM@5 1686/BJI/2016-BJIM.j.: UZSVM/BJI/1734/2016-BJIM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právn jedná

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

...(akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození :...,

...(akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození :..., #5509/SBE/2016-SBEM@ 5509/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/5103/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #29316/S/2015-HMSO@O 29316/S/2015-HMSO.j.: UZSVM/S/22215/2015-HMSO, Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í o výb rovém ízení ís. SHMS/107/2015 a jeho podmínkách na zjišt ní zájemce o koupi

Více

. UZSVM/SKL/2990/2016-SKLM

. UZSVM/SKL/2990/2016-SKLM #2832/SKL/2016-SKLM@j 2832/SKL/2016-SKLM.j.: UZSVM/SKL/2990/2016-SKLM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) #5314/BVY/2016-BVYM@ƒ 5314/BVY/2016-BVYM.j.: UZSVM/BVY/5298/2016-BVYM eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právn

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Prokišova 1202/5, eské Bud jovice pov en P íkazem generálního editele Ú adu. 6/2014, v platném zn ní

Prokišova 1202/5, eské Bud jovice pov en P íkazem generálního editele Ú adu. 6/2014, v platném zn ní Kupní smlo u va. 2 0 3 4 3 /C/2016 -H MSO C/CB/2011/3975 #20343/C/2016-HMSO@% 20343/C/2016-HMSO.j.: UZSVM/C/18459/2016-HMSO Ú ad p ro zastupo vá ní stát u ve v c ech majetko výc h se sídlem Rašínovo náb

Více

...(akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození :...,

...(akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození :..., #3573/SBN/2016-SBNM@4 3573/SBN/2016-SBNM.j.: UZSVM/SBN/3336/2016-SBNM Typová kupní smlouva k V k.ú. Pravonín eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

. UZSVM/S/26602/2016-HMSU

. UZSVM/S/26602/2016-HMSU #36533/S/2016-HMSU@Z 36533/S/2016-HMSU.j.: UZSVM/S/26602/2016-HMSU eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn jedná

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #1870/SBE/2016-SBEM@l 1870/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1770/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #37890/S/2014-HMSO@V 37890/S/2014-HMSO.j.: UZSVM/S/28882/2014-HMSO ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í o výb rovém ízení ís. SHMS/005/2015

Více

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU #13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

Podmínky výb rových ízení na prodej majetku vyhlašovaných Ú adem pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále jen Podmínky V )

Podmínky výb rových ízení na prodej majetku vyhlašovaných Ú adem pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále jen Podmínky V ) #367/SBN/2017-SBNH@. 367/SBN/2017-SBNH.j.: UZSVM/SBN/436/2017-SBNH ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Odbor Odlou ené pracovišt Benešov, Poštovní 2079, 256 35 Benešov Podmínky výb rových ízení

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #3194/SKL/2015-SKLM@k 3194/SKL/2015-SKLM.j.: UZSVM/SKL/3364/2015-SKLM ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21 Oznámení o zahájení zadávacího ízení ve ejná zakázka malého rozsahu (otev ené ízení) Název zakázky edm t zakázky Dodávka osobního automobilu Dodávka osobního automobilu dle Zadávací dokumentace Datum vyhlášení

Více

Prodej nemovitého majetku Hotel Balkán, Praha 5 - Smíchov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Prodej nemovitého majetku Hotel Balkán, Praha 5 - Smíchov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Prodej nemovitého majetku Hotel Balkán, Praha 5 - Smíchov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Jan Čermák bytem: Jabloňová 2891/2, Záběhlice, Praha 10, PSČ: 106 00 dat. nar.: 22.3.1937

Více

...(akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození :...,

...(akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození :..., Typová kupní smlouva k V k.ú. Petrovice u Mili ína nemovité v ci #941/SBN/2017-SBNM@v 941/SBN/2017-SBNM.j.: UZSVM/SBN/946/2017-SBNM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #2679/SBE/2016-SBEM@. 2679/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/2612/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1 #5055/SKO/2014-SKOH@E 5055/SKO/2014-SKOH

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #1923/SBE/2016-SBEM@j 1923/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1811/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL:

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNí STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAšíNOVO NÁBŘEŽí 42,12800 PRAHA 2 ÚZEMNí PRACOViŠTĚ ÚSTí NAD LABEM ODBOR ODLOUČENÉ PRACOViŠTĚ LOUNY, POD NEMOCNiCí 2381, 440 01 LOUNY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

o výběrovém řízení čís. B/76/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Líšeň

o výběrovém řízení čís. B/76/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Líšeň 46174/B/2012-HMSU Č.j.: UZSVM/B/36334/2012-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. B/76/2012 a jeho

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

#2279/ΒΖΡ/2015 ΒΖΡΜ Α 2279/BZR/2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZR/2247/2015-BZRM

#2279/ΒΖΡ/2015 ΒΖΡΜ Α 2279/BZR/2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZR/2247/2015-BZRM #2279/ΒΖΡ/2015 ΒΖΡΜ Α 2279/BZR/2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZR/2247/2015-BZRM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 #2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 2702/ULN/2012-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3075/2012-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 8619/UCV/2015-UCVM Č.j.: UZSVM/UCV/8683/2015-UCVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 29414873

Více

Vyhláška o konání aukce č. 106/LIC/EA/2016 bytového domu k rekonstrukci v Kozolupech, okr. Plzeň-sever

Vyhláška o konání aukce č. 106/LIC/EA/2016 bytového domu k rekonstrukci v Kozolupech, okr. Plzeň-sever Vyhláška o konání aukce č. bytového domu k rekonstrukci v Kozolupech, okr. Plzeň-sever (dále jen Vyhláška ) Společnost LICITA s.r.o., IČ: 26328500, vyhlašuje elektronickou aukci níže specifikovaných nemovitých

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1)

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-40795-2/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 16. května 2016 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

.J.: MMFM 90386/ POŽADOVANÝ TERMÍN PLN NÍ ZAKÁZKY

.J.: MMFM 90386/ POŽADOVANÝ TERMÍN PLN NÍ ZAKÁZKY STATUTÁRNÍ M STO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT M STA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání ve ejných zakázek Radni ní 1148 738 22 Frýdek-Místek VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:. J.: MMFM 90386/2015 SP. ZN. 91.1 VY IZUJE: Ing.

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í #3397/ULT/2015-ULTM@j 3397/ULT/2015-ULTM.j.: UZSVM/ULT/3350/2015-ULTM ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav 1/2 BBV/15/2015 Be Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav BBV/15/2015 Be vyhlašuje výběrové řízení č. BBV/15/2015 o nejvhodnější nabídku na koupi

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

Do 5 síc od zahájení stavebních prací.

Do 5 síc od zahájení stavebních prací. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny.

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/ Praha 5 - Motol O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení 5. kolo

Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/ Praha 5 - Motol O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení 5. kolo O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení 5. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Jílové u Prahy Nemocnice Na Homolce, statní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 22. 1. 2008. Čl. 1 Prodávaný majetek

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 22. 1. 2008. Čl. 1 Prodávaný majetek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov, Plešivec 251, 381 01 Český Krumlov O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. C/5/08-VŘ

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A č.j. OLP/1508/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen obč. zák.) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o pronájmu pozemk N Á V R H

Smlouva o pronájmu pozemk N Á V R H Smlouva o pronájmu pozemk N Á V R H Smluvní strany: Obec Jino any Sídlo: nám. 5. kv tna.p. 19, 252 25 Jino any : 002 41 342 Jednající: Miluší an íkovou, starostkou (dále jen jako pronajímatel ) a Obchodní

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í 1639/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1413/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/75/2013-VŘ a jeho podmínkách

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více