Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení historie predikcí MF ČR"

Transkript

1 E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu Tímo byl položen základ radiční publikace, kerá se posupně sala zdrojem poznání pro širokou českou i zahraniční ekonomickou veřejnos. Prameny abulek a grafů: MF ČR, Evropská komise, OECD, MMF, propočy MF ČR. Základní pojmy Úspěšnos makroekonomických prognóz se obvykle hodnoí pomocí několika základních saisik sředního vychýlení, sřední absoluní odchylky a Theilova koeficienu nesouladu. (Average Forecasing Error AFE) indikuje vychýlení prognóz. Kladné hodnoy AFE značí sysemaické či převážné nadhodnocování prognóz, záporné pak podhodnocování. AFE je definováno vzahem: T F A AFE 1 T, kde A značí skuečnou hodnou v čase, pozorování. F je predikce pro období a T je poče (Mean Absolue Error MAE) vyjadřuje průměrnou absoluní chybu prognózy oproi skuečnosi. MAE je sanovena jako: MAE T 1 F A T Theilův koeficien nesouladu (Theil s Inequaliy Coefficien ) slouží ke zhodnocení úspěšnosi prognóz. Koeficien je definován jako podíl sředních kvadraických odchylek analyzovaných prognóz a naivních prognóz: T 1 T A 1 A 1 F A Je li Theilův koeficien roven, prognóza je shodná se skuečnosí. Hodnoy koeficienu vyšší než 1 ukazují, že výsledky prognosické činnosi jsou oproi naivní prognóze horší. Při inerpreaci výsledků je řeba vzí v poaz fak, že eno indikáor značně penalizuje ojedinělý výrazně horší výsledek oproi naivní prognóze a naopak přináší výrazný bonus v případě dobře odhadnuých náhlých zlomů ve vývoji předpovídaných veličin. Naivní prognóza je mechanicky vyvoření prognóza, kdy hodnoa daného indikáoru za rok +1 je rovna změřené, odhadnué nebo předpověděné hodnoě ohoo indikáoru za rok. Horizonem predikce se rozumí čas od publikování predikce do konce prognózovaného období. Pro horizony nad 15 až měsíců se jedná o hodnocení výhledu (vyvářeného pomocí exrapolačních echnik), jehož prognosická informace je z pochopielných důvodů velmi omezená. Všechny saisiky byly počíány vůči prvním odhadům publikovaným ČSÚ nebo ČNB, neboť není možné odhadnou rozsah změn minulého vývoje prosřednicvím následných revizí časových řad, keré věšinou nelze rozděli na složky věcného zpřesnění daného ukazaele a meodické změny. E.1 Porovnání výsledků predikcí MF s prognózami mezinárodních insiucí Predikce MF ČR byly porovnány s makroekonomickými prognózami OECD, Evropské komise a Mezinárodního měnového fondu pro období 1 1 v horizonech, keré odpovídají jejich převážně pololenímu cyklu zveřejňování. Výsledky ukazují, že úspěšnos predikcí všech insiucí se v zásadě příliš neliší. Nejlepších výsledků dosahují ve věšině případů predikce MF ČR a OECD. Predikce MF ČR jsou nejpřesnější zejména pro růs nominálního HDP, růs defláoru HDP a průměrnou míru inflace.

2 Tabulka E.1.1: Predikce růsu reálného HDP MF ČR EK OECD MMF MF ČR EK OECD MMF MF ČR EK OECD MMF 7 měsíců,98 1,13 1,18,9,57,6 1,6,99 1,11 1 měsíců,63,95 1,5,69,3,7,,5,88,93,83,89 15 měsíců,,55,61,53,,5 1,79,16,57,56,5,6 9 měsíců,3,3,1,6 1,9 1,3,75,99,15,1,8,1 3 měsíce,6,17,,8,51,3,7,63,,,,7 Tabulka E.1.: Predikce růsu nominálního HDP Theilův koeficien MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD 7 měsíců 1,98,9,9 3,36 3,6 3,17 1,18 1,8,99 1 měsíců 1,33,5,,76,9,8,85 1,3,67 15 měsíců,83 1,36 1,58,53,67,53,6,63,71 9 měsíců,,36,91 1,78 1,77 1,96,3,1,51 3 měsíce,8,1,11,67 1,39,78,6,9,8 Tabulka E.1.3: Predikce růsu defláoru HDP Theilův koeficien Theilův koeficien MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD 7 měsíců,93 1,13,8 1,7 1,5 1, 1,56,97,8 1 měsíců,67 1,3 1,9 1,37 1,3 1,15,56,78,33 15 měsíců,35,86,9 1,8 1,39 1,3,,65,55 9 měsíců,1,5,98 1,1 1,3 1,53,33,63,66 3 měsíce,11,3,11, 1,1,51,5,,6 Tabulka E.1.: Predikce růsu reálné spořeby domácnosí MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD 7 měsíců,85,19 1,51,5,81,37 1,3 1,37 1,7 1 měsíců, 1,5,93,5,33,5 1,8 1,5 1,5 15 měsíců,19 1,11,5 1,76 1,93 1,75,81,91,73 9 měsíců,6,39,13 1,19 1,1,9,5,8,9 3 měsíce,1,3,3,61,6,75,11,11,13 Tabulka E.1.5: Predikce průměrné míry inflace Theilův koeficien Theilův koeficien MF ČR OECD MMF MF ČR OECD MMF MF ČR OECD MMF 7 měsíců,5,38 1,35 1,35,78,78 1 měsíců,1,51,53 1,11 1,3 1,38,8,51,6 15 měsíců,7,53,5,95,9 1,,33,9, 9 měsíců,7,5,37,39,59,51,6,11,11 3 měsíce,,1,17,13,19,33,1,1,3 1

3 Tabulka E.1.6: Predikce průměrné míry nezaměsnanosi (VŠPS) Theilův koeficien MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD 7 měsíců,35,8,3 1,33 1,3 1,6,9,89,81 1 měsíců,65,9,67 1,31 1,1 1,7 1,1,83 1, 15 měsíců,8,8,8,75,7,8,76,71,6 9 měsíců,9,31,,5,7,,31,31,35 3 měsíce,1,18,7,1,18,15,,8,3 Tabulka E.1.7: Predikce poměru salda běžného úču k HDP Theilův koeficien MF ČR OECD MMF MF ČR OECD MMF MF ČR OECD MMF 7 měsíců 3,7,5 3,7 1,63,75,91 1 měsíců,,55,6 1,7 1,65 1,1,86 1,1,76 15 měsíců,31,36,3 1,59 1,89 1,6 1,3 1,8 1,9 9 měsíců,,8, 1,5 1,33 1,8 1,18 1,9,67 3 měsíce,8,,19,7 1,,93,35,6,59 Poznámka: EK v oblasi spořebielských cen prognózuje pouze index HICP, kerý není možné kvaniaivně porovnáva s národním indexem spořebielských cen. Ukazael poměru běžného úču k HDP je v prognóze EK jinak meodicky vymezen. Prognóza MMF zahrnuje pouze reálný růs HDP, inflaci a poměr běžného úču k HDP. E. Zhodnocení predikcí MF ČR Dnes již osmnácileá hisorie pravidelných čvrleních predikcí poskyuje kvaliní pramenný maeriál pro vyhodnocení jejich úspěšnosi. To může uživaelům pomoci vyvoři si předsavu o om, s jakou přesnosí je MF ČR schopné idenifikova budoucí vývoj základních makroekonomických indikáorů v různých časových horizonech. Současně je nuné si uvědomi, že v průběhu hodnoceného období došlo k zásadním změnám v českém hospodářsví, keré se posupně měnilo z volailní ranziivní ekonomiky ve víceméně sabilizovanou ržní ekonomiku v rámci EU. Od roku 8 byla česká ekonomika posižena celosvěovou recesí a důsledky následné dluhové krize v eurozóně, což se projevilo opěovným zvýšením volailiy makroekonomických indikáorů. Proo jsme období le 1995 až 1 rozdělili na ři sejně dlouhá šesileá období (1995, 1 6 a 7 1) 6, abychom rovněž mohli zhodnoi vývoj úspěšnosi prognóz v průběhu času. změny poliického prosředí vně i uvniř ČR, jsou ze své podsay nepředvídaelné. Jiné předpoklady, např. dopad opaření srukurních poliik, jsou velmi obížně kvanifikovaelné. Dalším významným zdrojem nejiso jsou revize daových základen za minulá období, keré se ýkají zejména ěch nejdůležiějších ukazaelů sysému národního účenicví (HDP a jeho složky). V neposlední řadě je řeba poukáza na fak, že v době hospodářských urbulencí a finančních krizí je predikování dalšího ekonomického vývoje výrazně obížnější, než v období sabilního hospodářského růsu. Idenifikace dopadů ěch fakorů, keré přicházejí zvenčí a jsou zcela mimo konrolu prognosického ýmu, je však obížná, ne li nemožná, a proo jsme v souladu s lieraurou (viz sr. 7) od ěcho skuečnosí absrahovali. Všechny makroekonomické prognózy jsou ze své podsay podmíněné přijaými předpoklady o vývoji exogenních fakorů, z nichž někeré, např. přírodní kaasrofy, vývoj finančních rhů včeně cen komodi či 6 Někeré analyzované indikáory nebyly součásí Makroekonomické predikce od počáku jejího publikování.

4 Růs reálného HDP V leech 1995 a 7 1 predikce MF ČR růs reálného HDP nadhodnocovaly, nejvíce pak v leech 1998, 9 a 1, kdy se ČR nacházela v recesi. Naopak v leech 1 6, kdy ČR procházela obdobím poměrně silného a sabilního hospodářského růsu, byl růs HDP mírně podhodnocován, oo podhodnocení však nepřesáhlo hranici,9 p. b. V souladu s publikovanými výsledky v lierauře a se zkušenosí zpracovaelů prognóz se prokazuje, že je velmi obížné až éměř nemožné včas idenifikova násup recese. V prvním a řeím sledovaném období přesahovala sřední absoluní odchylka v horizonu nad 18 měsíců hranici 3 p. b., což bylo zapříčiněno zejména nezachycením recesí v leech 1998, 9 a 1. V úspěšném období le 1 6 se po celý horizon sřední absoluní odchylka pohybovala pod 1,7 p. b. Graf E..1: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících Průměr 1995 Průměr V souvislosi s zv. velkou recesí z přelomu le 8 a 9 je však nuné zdůrazni, že pokles domácí ekonomiky byl zapříčiněn výlučně nepříznivým vývojem vnějšího prosředí. Srovnání s ehdejšími prognózami osaních insiucí povrzuje obížnou předvídaelnos budoucího vývoje. Theilův koeficien v horizonu predikce nad měsíců v průměru přesahuje 1, se zkracujícím se horizonem však posupně klesá. Analýza ak prokazuje, že poznaelnos budoucího vývoje v horizonu 18 měsíců jen mírně přesahuje možnosi naivní prognózy. Přiom právě na omo horizonu je obvykle vyvářen makroekonomický rámec návrhu sáního rozpoču. Teno poznaek lze vzáhnou i na mnohé z následujících ukazaelů. Graf E..: Theilův koeficien na vodorovné ose horizon predikcí v měsících 1, 1, 1,,8,6,, Průměr 1995 Průměr Revize, Růs nominálního HDP Z hlediska rozpočového procesu je nejvýznamnějším makroekonomickým indikáorem nominální HDP. Je používán jako jmenovael důležiých poměrových ukazaelů (např. poměr salda či dluhu vládního sekoru k HDP) a od velikosi jeho složek jsou odvozovány predikce rozpočových příjmů. Obdobně jako v případě růsu reálného HDP byl i růs nominálního HDP v prvním a řeím období predikcemi nadhodnocován, přičemž i nyní bylo nadhodnocování v leech 7 1 již výrazně nižší. Podhodnocování růsu nominálního HDP v leech 1 6 pak bylo jen minimální. V horizonu 18 měsíců, kerý předsavuje východisko pro přípravu sáního rozpoču, dosáhla sřední absoluní odchylka za celé období přibližně 3 p. b., vykazuje však klesající endenci. Vysoké hodnoy v leech 1997, 9 a 1 připadají na období hospodářských recesí, rok 1999 pak na období dezinflace. Naopak odhad pro rok 1 byl zcela přesný. Průměrná výše Theilova koeficienu je v horizonu predikce do 7 měsíců nižší než 1, přičemž nejnižších hodno dosahuje v období le

5 Graf E..3: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících Graf E..: MAE v horizonu 18 měsíců v p. b., na vodorovné ose predikovaný rok Průměr 1995 Průměr Absoluní chyba Lineární rend Revize Růs defláoru HDP Ve všech sledovaných obdobích byl růs defláoru HDP nadhodnocován, nicméně průměrná sřední odchylka od skuečnosi nepřekročila po celý horizon 1,5 p. b. Průměrná sřední absoluní chyba nepřesáhla p. b., nejvyšších hodno dosahovala v leech Klesající rend povrzuje i graf zobrazující absoluní odchylku v horizonu 18 měsíců. Chyba za rok 1999 připadá na období dezinflace, kdy růs defláoru HDP Graf E..5: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících,5, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, Revize Růs reálné spořeby domácnosí Průměr 1995 Průměr Zaímco v prvním a řeím sledovaném období byl růs spořeby domácnosí nadhodnocován, ve druhém období byly prognózy mírně vychýleny směrem dolů. dosahuje v jednolivých obdobích přibližně sejných hodno jako u prognóz růsu reálného HDP. V horizonu 3 le činí průměrně cca 3 p. b., poé již plynule klesá a v krákém období do jednoho roku se pohybuje pod hranicí 1,5 p. b. Absoluní odchylka v horizonu 18 měsíců vykazuje vzrůsající endenci, eno výsledek je však silně ovlivněn nepřesným odhadem spořeby domácnosí pro rok 1. Exrémně nízká úroveň důvěry klesl z 1,7 % v roce 1998 na, % v roce Přesože byl pokles očekáván a včas správně idenifikován, jeho rozsah překonal všechna očekávání. Průměrný Theilův koeficien nepřekročil v celém horizonu hodnou 1,. V horizonu do 1 měsíců se jeho hodnoy v jednolivých obdobích posupně snižovaly, což poukazuje na zlepšení predikcí. Graf E..6: MAE v horizonu 18 měsíců v p. b., na vodorovné ose predikovaný rok 5,,5, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, Absoluní chyba Lineární rend spořebielů v další ekonomický vývoj spolu s realizací úsporných opaření vlády vedly k oparnému chování spořebielů a zvyšování míry úspor pro případ dalšího zhoršení ekonomické siuace. Pokles spořeby domácnosí o 3,5 % v roce 1 ak překonal všechna očekávání, neboť v roce 9 se v době recese spořeba domácnosí dokonce zvýšila o, %. Průměrná výše Theilova koeficienu se pohybovala pod úrovní 1, v horizonu do 18 měsíců. Koeficien však v leech 7 1 dosahoval výrazně vyšších hodno než ve zbývajících dvou obdobích, což bylo způsobeno zejména nepřesnými odhady v leech 9 a 1.

6 Graf E..7: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících Graf E..8: MAE v horizonu 18 měsíců v p. b., na vodorovné ose predikovaný rok 5 3 Průměr 1995 Průměr Absoluní chyba Lineární rend Revize Průměrná míra inflace Předpovědi cenového vývoje v Makroekonomické predikci byly ve věšině případů přesné, neboť v horizonu do 3 měsíců nepřesáhlo průměrné sřední vychýlení za celé sledované období 1 p. b. V leech 1995 a 1 6 predikce průměrnou míru inflace mírně nadhodnocovaly, přičemž ve druhém období bylo nadhodnocování vyšší. Naopak v leech 7 1 dosahovala průměrná sřední odchylka záporných hodno, v žádném z horizonů však neklesla pod,5 p. b. V horizonu do 3 měsíců nepřekročila sřední absoluní odchylka hranici p. b. V rozpočovém horizonu 18 měsíců má sřední absoluní odchylka Graf E..9: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5 Průměr 1995 Průměr klesající endenci. Chyba za rok 1999 připadá na období razanní dezinflace, kdy průměrná míra inflace klesla z 1,7 % v roce 1998 na,1 % v roce Ačkoliv ao endence byla správně idenifikována, její rozsah překonal všechna očekávání. O přesnosi předpovědí inflace svědčí fak, že v rozpočovém horizonu 18 měsíců nepřesáhla v 1 ze sledovaných 16 le absoluní odchylka hodnou 1, p. b. Theilův koeficien nesouladu za všechna sledovaná období nepřekročil v celém časovém horizonu hodnou,85 a v krákém období 1 roku nepřesáhl,15. Graf E..1: MAE v horizonu 18 měsíců v p. b., na vodorovné ose predikovaný rok Absoluní chyba Lineární rend, Průměrná míra nezaměsnanosi (VŠPS) Míra nezaměsnanosi podle VŠPS je prognózována až od roku, srovnání kvaliy predikcí v čase edy bylo možné provés jen pro léa 1 6 a 7 1. Predikce míru nezaměsnanosi sysemaicky nadhodnocovaly, avšak v žádném časovém horizonu nepřesáhla průměrná sřední odchylka 1, p. b. V leech 7 1 pak bylo nadhodnocování oproi předcházejícímu období výrazně nižší, průměrné sřední vychýlení v žádném horizonu nepřekročilo,55 p. b. Průměrná sřední absoluní odchylka vykazovala plynule klesající endenci, v leech 7 1 však vlivem obížné předvídaelnosi v době ekonomické nesabiliy dosahovala oproi předchozímu období 5

7 vyšších hodno. V rozpočovém horizonu 18 měsíců má sřední absoluní odchylka vzrůsající endenci vzhledem k nepřesným odhadům v leech 9 a 7. V roce 9 byla míra nezaměsnanosi podhodnocena, kdy se v důsledku hospodářské recese oproi předchozímu roku zvýšila o,3 p. b. Naopak v roce 7 byla míra nezaměsnanosi nadhodnocena, Graf E..11: v p. b., na vodorovné ose horizon predikce v měsících 1,5 1,5 1,,75,5,5, Průměr 1 1 neboť silný hospodářský růs vedl k jejímu poklesu až na, %. Údaj pro rok chybí z důvodu změny meodiky. Tyo nepřesné odhady se odráží i ve vyšší průměrné hodnoě Theilova koeficienu, kerý v horizonu 33, 1 a 18 měsíců přesahuje hranici 1,. Graf E..1: v p. b., na vodorovné ose horizon predikce v měsících,5, 1,5 1,,5 Průměr 1 1, , Poměr salda běžného úču k HDP Během sledovaného období predikce poměr salda běžného úču k HDP nadhodnocovaly, v průměru však sřední vychýlení nepřesáhlo,5 p. b. Průměrná sřední absoluní odchylka se v horizonu 6 měsíců pohybovala v rozmezí mezi 1 p. b., přičemž obvykle byla nejnižší ve řeím sledovaném období. Absoluní odchylka v horizonu 18 měsíců má klesající charaker. v horizonu 6 18 měsíců dokonce vyšší než 1. Teno jev lze do značné míry přičís na vrub změně sysému revizí. Zaímco dříve docházelo k revizím akřka permanenně, nyní je o již pouze jednou ročně. Ve svém důsledku se ak prodlužuje období, ve kerém je prognóza posavena na daech, kerá jsou následně revidována. Kromě horizonu 15 měsíců byl průměrný Theilův koeficien nižší než 1. Nejnižších hodno však dosahoval v prvním období, zaímco v leech 7 1 byl Graf E..13: v p. b., na vodorovné ose horizon predikce v měsících Graf E..1: v p. b., na vodorovné ose horizon predikce v měsících 1,,75,5 3,,5, Průměr 1995 Průměr ,5, 1,5,5,5,75 Průměr 1995 Průměr Revize 1,,5, Revize 6

8 Závěr Zhodnocení hisorie makroekonomických predikcí MF ČR ukázalo, že jsou plně srovnaelné s prognózami renomovaných mezinárodních insiucí, či je dokonce v řadě případů předčí. MF ČR přiom obvykle publikuje své předpovědi dříve než osaní insiuce zahrnué do ohoo srovnání. Na základě provedené analýzy lze uvés, že pro věšinu makroekonomických indikáorů mají predikce vypovídací hodnou v horizonu cca do 18 měsíců. V delším časovém horizonu se však jedná spíše o sanovení očekávaného rendu ekonomického vývoje. Pokud jde o vývoj přesnosi predikcí v čase, je parné, že se přesnos oproi prvnímu období (1995 ) ve druhém a ve řeím (1 6, resp. 7 1) sledovaném období zvýšila. V éo souvislosi je však nuné upozorni, že v době hospodářské krize a recese je predikování dalšího ekonomického vývoje výrazně obížnější, než v období sabilního hospodářského růsu. Teno fak byl hlavní příčinou někerých nepřesných předpovědí v leech 7 1. Použiá lieraura: Bachelor, R.: The IMF and OECD versus Consensus Forecass. Londýn, Ciy Universiy Business School,, [ci ], <hp://www.consensuseconomics.com/bachelor_sudy.pdf>. Melander, A., Sismanidis, G., Grenouilleau, D.: The rack record of he Commission s forecass an updae. Brusel, Evropská komise, 7, [ci ], <hp://ec.europa.eu/economy_finance/publicaions/publicaion991_en.pdf>. Novoný, F., Raková, M.: Assessmen of Consensus Forecass Accuracy: The Czech Naional Bank Perspecive. Praha, Česká národní banka, 1, [ci ], <hp://www.cnb.cz/miranda/expor/sies/www.cnb.cz/en/research/ research_publicaions/cnb_wp/download/cnbwp_1_1.pdf>. E.3 Tabulková příloha Tabulka E.3.1: Predikce růsu reálného HDP měsíců,1,93,8 3,3,98,93 1,15 3,83 1,8 33 měsíců 1,83,77,6,8,87,77 1,3 3,57 1,5 3 měsíců 1,63,7,8,75,9,7 1,53 3,58 1, 7 měsíců 1,69 3,83,77,7,88,3 1,5 3,8 1,9 měsíců 1,8 3,83,87,5,7 3,98 1,7 3,8 1, 1 měsíců 1,3 3,33,8,5,75 3,98 1,63 3,5,93 18 měsíců 1,9,8,7 1,95,63 3,53 1,53 3,1,85 15 měsíců,86 1,9,6 1,5,18,6 1,35,65,69 1 měsíců,6 1,6,6 1,1 1,77, 1, 1,93,51 9 měsíců,37 1,,5,55 1,38,8,97 1,,33 6 měsíců,1,6,38,5,9 1,6,75,75,15 3 měsíce,,3,18,7,59,77,5,57,7 měsíců,1,,15,18,33,8,38,3, Revize,1,86,9,13,8 1,7,66,6 x 7

9 Tabulka E.3.: Predikce růsu nominálního HDP měsíců 3,8 7,3,6,37,3 7,3 1, 5,33 1, 33 měsíců 3,6 7,37,,7 3,97 7,37 1, 5,3 1,6 3 měsíců,8 6,7,7,8 3,9 6,7 1,5 5,1 1, 7 měsíců 3,3 6,,18,13,7 6, 1,55 5,17,96 měsíců,69 6,38,15 3,7 3,71 6,38 1,58,7,97 1 měsíců,6 5,88,,87 3,5 5,88 1,78 3,73,91 18 měsíců,,53,38,8 3,1,53 1,88 3,67,86 15 měsíců 1,79,1,5,15,99,1 1,87 3,18,75 1 měsíců 1,3 3,1,33 1,78,9 3,1 1,83,6,59 9 měsíců,83,,,9 1,9,3 1,98 1,57,36 6 měsíců,5 1,1,3,6 1,13 1, 1,7,9,15 3 měsíce,18,37,7,3,83 1,17,5,83,7 měsíců,8,,7,3,36,33,3,5,1 Revize,17,95,,3,86 1,5,8,3 x Tabulka E.3.3: Predikce růsu defláoru HDP měsíců 1,3,3 1,5 1, 1,88,17 1,6 1,37,85 33 měsíců 1,5,1,93 1,15 1,91,3 1,3 1,,9 3 měsíců 1,6 1,8,53 1, 1,93,7 1,3 1,8,83 7 měsíců 1,19 1,98,55 1,3,3 3,73 1,8 1,65,81 měsíců 1,1,15,73,88 1,8 3,35 1, 1,,77 1 měsíců 1,,18,58,75 1,9 3,58 1,8 1,5,71 18 měsíců,8 1,73,3,78 1,79,83 1,53 1,35,57 15 měsíců,81 1,9,1,6 1,69,66 1,5 1,7,5 1 měsíců,69 1,6,3,6 1,65,3 1,53 1,,36 9 měsíců,,86,7,35 1,39 1,8 1,57,85,6 6 měsíců,8,,8,35,85 1, 1,1,5,11 3 měsíce,9,7,1,33,51,63,5,37,3 měsíců,5,,,1,8,,6,35,1 Revize,7,,7,11,71 1,1,83,18 x 8

10 Tabulka E.3.: Predikce růsu reálné spořeby domácnosí měsíců 1,69,53,9,85,79,53 1, 3,5 1,1 33 měsíců 1,9, 1,15,77,79, 1,5 3,3 1,9 3 měsíců 1,1 3,9 1,18,77,81 3,9 1,65 3,3 1,11 7 měsíců 1,6 3,3 1,13,83,71 3,3 1,53 3,5 1,1 měsíců 1,3 3,18 1,13,58,5 3,18 1,3 3, 1,17 1 měsíců 1,1,78 1,13 1,97,3,78 1,7,63 1,11 18 měsíců,8 1,7,9, 1,91, 1,17,58,88 15 měsíců,1,9,83 1, 1,75 1,7 1,3,8,58 1 měsíců,8 1,1,6 1, 1,36 1,8,97 1,8,6 9 měsíců,,66,6,73 1,15 1,6 1,5 1,33,35 6 měsíců,3,6,5,67,81,7,68 1,,18 3 měsíce,,5,,6,6,7,57,65,11 měsíců,3,7,15,8,,,38,8,5 Revize,8,1,9,1,69,96,51,59 x Tabulka E.3.5: Predikce průměrné míry inflace měsíců 1,9 1,11 1,78,3,5 3,7 1,78,9,83 3 měsíců,56,81 1,38, 1,77 3,37 1,51 1,3,68 7 měsíců,5,55 1,,38 1,66,59 1, 1,8,6 měsíců,77 1, 1,67, 1,71,77 1,67 1,5,6 1 měsíců,59 1,15 1,1,3 1,53,79 1, 1,,6 18 měsíců,,7,8,1 1,37,39 1,6 1,, 15 měsíců,5,73,98,5 1,17 1,68 1,5,85,37 1 měsíců,37,39,73,,79 1,1,9,,1 9 měsíců,9,13,7,1,9,7,56,,5 6 měsíců,3,7,17,3,5,33,,3,1 3 měsíce,,6,13,8,13,1,13,1, Tabulka E.3.6: Predikce průměrné míry nezaměsnanosi (VŠPS) měsíců,98 1,3,53,8 1,73,3 1,36 3 měsíců,3,55,17 1,56 1, 1,93,98 7 měsíců,35,75,8 1,33,75 1,7,9 měsíců,8,73,3 1,3,73 1,7,85 1 měsíců,65 1,16,3 1,31 1,16 1,3 1,1 18 měsíců,35,,7 1,,5 1, 1,6 15 měsíců,8,,17,75,5,97,76 1 měsíců,36,,3,69,5,8,68 9 měsíců,9,,18,5,6,5,31 6 měsíců,1,6,13,15,1,17,5 3 měsíce,1,,3,1,6,13, měsíců,,6,,,6,,1 9

11 Tabulka E.3.7: Predikce poměru salda běžného úču k HDP měsíců,33,63,8,8 1,99,83,8 1,35,85 1 měsíců,,,8,5 1,75,6 1,7 1,,81 18 měsíců,3,5,5,6 1,93,55 1,9 1,53,91 15 měsíců,6,8,13,75 1,9,6 1,7 1,8 1, 1 měsíců,,5,,55 1,76, 1,85 1,8,86 9 měsíců,15,5,5,5 1,6, 1,5 1,38,7 6 měsíců,3,8,7,5 1,3 1,88 1, 1,1,55 3 měsíce,9,3,3,53,73,77,6,83,18 měsíců,1,,15,35,,5,38,68,5 Revize,3,6,6,35,75,78,73,7 x 5

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav ekonomie Vliv srukury ekonomiky na vzah nezaměsnanosi a inflace Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Milan Palá, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jiří Morávek

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

5. Modifikovaný exponenciální trend

5. Modifikovaný exponenciální trend 5. Modifikovaný exponenciální rend Tvar rendu Paraer: α, β, Tr = + α β, =,..., n ( β > 0) Hodí se k odelování rendu s konsanní podíle sousedních diferencí Aspoick oezen (viz obr., α < 0,0 < β 0) α

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 2/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 7.8. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti červenci 2012 (p.b.) Reálný růst HDP (%) -0.8

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Řetězení stálých cen v národních účtech

Řetězení stálých cen v národních účtech Řeězení sálých cen v národních účech Michal Široký msiroky@gw.czso.cz Odbor čvrleních národních účů Na adesáém 8, 00 82 Praha 0 Řeězení sálých cen Podsaa řeězení Výhody a nevýhody řeězení Neadiivia objemů

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy 1 Jan Kubíček (leden 23, pracovní verze) Úvod Realia evropské měnové unie a edy společné moneární poliiky zalačuje do pozadí oázku inflačního diferenciálu

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Finanční krize a fiskální konsolidace

Finanční krize a fiskální konsolidace Finanční krize a fiskální konsolidace Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Mezinárodní vědecká konference Bankovní insiu vysoká škola

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C Predikce vývoje makroekonomických indikáorů Prameny abulek a grafů: ČSÚ, Eurosa C.1 Ekonomický výkon Minulý vývoj HDP Sezónně očišěný HDP 2 ve 3. čvrleí 2012 mezičvrleně klesl o 0,3 % (proi 0,2 %). Meziročně

Více

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003 Třídící znak 2 0 4 0 3 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách vorby povinných minimálních rezerv Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle 25 a 26 zákona č. 6/1993

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Návrh státního rozpočtu ČR na rok Jan Gregor září 2010

Návrh státního rozpočtu ČR na rok Jan Gregor září 2010 Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2011 Jan Gregor září 2010 Východiska Programové prohlášení vlády Střednědobý výdajový rámec na rok 2011 Rámec byl upraven dle dikce zákona o rozpočtových pravidlech Při

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU

RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU Helena Nešeřilová 1, Jan Pulkrábek 2 1 Česká zemědělská universia v Praze 2 Výzkumný úsav živočišné výroby, Praha-Uhříněves Anoace: Na souboru býků českého srakaého

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté Mařík, M. - Maříková, P.: Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé. Odhadce a oceňování podniku č. 3/2012, ročník XVIII, sr. 4-17, ISSN 1213-8223 Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé prof. Miloš Mařík, doc. Pavla

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Scenario analysis application in investment post audit

Scenario analysis application in investment post audit 6 h Inernaional Scienific Conference Managing and Modelling of Financial Risks Osrava VŠB-U Osrava, Faculy of Economics,Finance Deparmen 0 h h Sepember 202 Scenario analysis applicaion in invesmen pos

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

POLITICKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE

POLITICKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE POLITICKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE Jan Černohorský, Liběna Černohorská Univerzia Pardubice, Fakula ekonomicko-správní, Úsav ekonomie Absrac: The paper deals wih possible relaion beween poliical cycle and

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují?

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují? NEWTON College, a. s. www.newoncollege.cz Léo 25 Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlasně ovlivňují? Makroekonomický vývoj 12 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 31 Prognóza ekonomických

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU Analýza nehodovosi v ČR v leech 001-006 Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr.

Více

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka Analýza časových řad Klasický přísup k analýze ČŘ dekompozice časové řady - rozklad ČŘ na složky charakerizující různé druhy pohybů v ČŘ, keré umíme popsa a kvanifikova rend periodické kolísání cyklické

Více

EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST

EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST CENTRUM VÝZKUMU KONKURENČNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST Anonín Slaný a kol. 2009 EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI 2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů Proceedings of Inernaional Scienific Conference of FME Session 4: Auomaion Conrol and Applied Informaics Paper 26 Klasifikace, idenifikace a saisická analýza nesacionárních náhodných procesů MORÁVKA, Jan

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory).

Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory). MMEE cv.3 Cíl: Procvičení výpoču paramerů energeických sousav (ENS) a elekroenergeických sousav - elekrizačních sousava (ES) 1. Podle jakých paramerů lze porovnáva energeické sousavy? 2. Proč je nuné používa

Více

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ VÝHLED ÚNOR. Sekce měnová a statistiky Odbor vnějších ekonomických vztahů

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ VÝHLED ÚNOR. Sekce měnová a statistiky Odbor vnějších ekonomických vztahů GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ VÝHLED ÚNOR Sekce měnová a saisiky Odbor vnějších ekonomických vzahů OBSAH OBSAH I SHRNUTÍ II PŘEDPOVĚDI MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍ II. HDP II. Porovnání předpovědi HDP a změna oproi předchozí

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Analýza počtu zahraničních návštěvníků. České republiky. Bakalářská práce

Analýza počtu zahraničních návštěvníků. České republiky. Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Analýza poču zahraničních návšěvníků České republiky Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Krisina

Více

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV 8 Rovnoměně ychlený pohyb v příkladech IV Předpoklady: 7 Pedagogická ponámka: Česká škola v současné době budí ve sudenech předsavu, že poblémy se řeší ásadně najednou Sudeni ak mají obovské poblémy v

Více

PŘÍČINY ODCHYLEK INFLACE OD CÍLŮ ČNB EMPIRICKÁ ANALÝZA

PŘÍČINY ODCHYLEK INFLACE OD CÍLŮ ČNB EMPIRICKÁ ANALÝZA 1. ÚVOD PŘÍČINY ODCHYLEK INFLACE OD CÍLŮ ČNB EMPIRICKÁ ANALÝZA TOMÁŠ HOLUB Teno příspěvek přináší empirickou analýzu důvodů odchylek inflace od cílů ČNB během prvních desei le režimu cílování inflace.

Více

Řasový test toxicity

Řasový test toxicity Laboraorní návod č. Úsav hemie ohrany prosředí, VŠCHT v Praze Řasový es oxiiy. Účel Řasové esy oxiiy slouží k esování možnýh oxikýh účinků láek a vzorků na vodní produeny. Zelené řasy paří do skupiny neévnaýh

Více