Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení historie predikcí MF ČR"

Transkript

1 E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu Tímo byl položen základ radiční publikace, kerá se posupně sala zdrojem poznání pro širokou českou i zahraniční ekonomickou veřejnos. Prameny abulek a grafů: MF ČR, Evropská komise, OECD, MMF, propočy MF ČR. Základní pojmy Úspěšnos makroekonomických prognóz se obvykle hodnoí pomocí několika základních saisik sředního vychýlení, sřední absoluní odchylky a Theilova koeficienu nesouladu. (Average Forecasing Error AFE) indikuje vychýlení prognóz. Kladné hodnoy AFE značí sysemaické či převážné nadhodnocování prognóz, záporné pak podhodnocování. AFE je definováno vzahem: T F A AFE 1 T, kde A značí skuečnou hodnou v čase, pozorování. F je predikce pro období a T je poče (Mean Absolue Error MAE) vyjadřuje průměrnou absoluní chybu prognózy oproi skuečnosi. MAE je sanovena jako: MAE T 1 F A T Theilův koeficien nesouladu (Theil s Inequaliy Coefficien ) slouží ke zhodnocení úspěšnosi prognóz. Koeficien je definován jako podíl sředních kvadraických odchylek analyzovaných prognóz a naivních prognóz: T 1 T A 1 A 1 F A Je li Theilův koeficien roven, prognóza je shodná se skuečnosí. Hodnoy koeficienu vyšší než 1 ukazují, že výsledky prognosické činnosi jsou oproi naivní prognóze horší. Při inerpreaci výsledků je řeba vzí v poaz fak, že eno indikáor značně penalizuje ojedinělý výrazně horší výsledek oproi naivní prognóze a naopak přináší výrazný bonus v případě dobře odhadnuých náhlých zlomů ve vývoji předpovídaných veličin. Naivní prognóza je mechanicky vyvoření prognóza, kdy hodnoa daného indikáoru za rok +1 je rovna změřené, odhadnué nebo předpověděné hodnoě ohoo indikáoru za rok. Horizonem predikce se rozumí čas od publikování predikce do konce prognózovaného období. Pro horizony nad 15 až měsíců se jedná o hodnocení výhledu (vyvářeného pomocí exrapolačních echnik), jehož prognosická informace je z pochopielných důvodů velmi omezená. Všechny saisiky byly počíány vůči prvním odhadům publikovaným ČSÚ nebo ČNB, neboť není možné odhadnou rozsah změn minulého vývoje prosřednicvím následných revizí časových řad, keré věšinou nelze rozděli na složky věcného zpřesnění daného ukazaele a meodické změny. E.1 Porovnání výsledků predikcí MF s prognózami mezinárodních insiucí Predikce MF ČR byly porovnány s makroekonomickými prognózami OECD, Evropské komise a Mezinárodního měnového fondu pro období 1 1 v horizonech, keré odpovídají jejich převážně pololenímu cyklu zveřejňování. Výsledky ukazují, že úspěšnos predikcí všech insiucí se v zásadě příliš neliší. Nejlepších výsledků dosahují ve věšině případů predikce MF ČR a OECD. Predikce MF ČR jsou nejpřesnější zejména pro růs nominálního HDP, růs defláoru HDP a průměrnou míru inflace.

2 Tabulka E.1.1: Predikce růsu reálného HDP MF ČR EK OECD MMF MF ČR EK OECD MMF MF ČR EK OECD MMF 7 měsíců,98 1,13 1,18,9,57,6 1,6,99 1,11 1 měsíců,63,95 1,5,69,3,7,,5,88,93,83,89 15 měsíců,,55,61,53,,5 1,79,16,57,56,5,6 9 měsíců,3,3,1,6 1,9 1,3,75,99,15,1,8,1 3 měsíce,6,17,,8,51,3,7,63,,,,7 Tabulka E.1.: Predikce růsu nominálního HDP Theilův koeficien MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD 7 měsíců 1,98,9,9 3,36 3,6 3,17 1,18 1,8,99 1 měsíců 1,33,5,,76,9,8,85 1,3,67 15 měsíců,83 1,36 1,58,53,67,53,6,63,71 9 měsíců,,36,91 1,78 1,77 1,96,3,1,51 3 měsíce,8,1,11,67 1,39,78,6,9,8 Tabulka E.1.3: Predikce růsu defláoru HDP Theilův koeficien Theilův koeficien MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD 7 měsíců,93 1,13,8 1,7 1,5 1, 1,56,97,8 1 měsíců,67 1,3 1,9 1,37 1,3 1,15,56,78,33 15 měsíců,35,86,9 1,8 1,39 1,3,,65,55 9 měsíců,1,5,98 1,1 1,3 1,53,33,63,66 3 měsíce,11,3,11, 1,1,51,5,,6 Tabulka E.1.: Predikce růsu reálné spořeby domácnosí MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD 7 měsíců,85,19 1,51,5,81,37 1,3 1,37 1,7 1 měsíců, 1,5,93,5,33,5 1,8 1,5 1,5 15 měsíců,19 1,11,5 1,76 1,93 1,75,81,91,73 9 měsíců,6,39,13 1,19 1,1,9,5,8,9 3 měsíce,1,3,3,61,6,75,11,11,13 Tabulka E.1.5: Predikce průměrné míry inflace Theilův koeficien Theilův koeficien MF ČR OECD MMF MF ČR OECD MMF MF ČR OECD MMF 7 měsíců,5,38 1,35 1,35,78,78 1 měsíců,1,51,53 1,11 1,3 1,38,8,51,6 15 měsíců,7,53,5,95,9 1,,33,9, 9 měsíců,7,5,37,39,59,51,6,11,11 3 měsíce,,1,17,13,19,33,1,1,3 1

3 Tabulka E.1.6: Predikce průměrné míry nezaměsnanosi (VŠPS) Theilův koeficien MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD 7 měsíců,35,8,3 1,33 1,3 1,6,9,89,81 1 měsíců,65,9,67 1,31 1,1 1,7 1,1,83 1, 15 měsíců,8,8,8,75,7,8,76,71,6 9 měsíců,9,31,,5,7,,31,31,35 3 měsíce,1,18,7,1,18,15,,8,3 Tabulka E.1.7: Predikce poměru salda běžného úču k HDP Theilův koeficien MF ČR OECD MMF MF ČR OECD MMF MF ČR OECD MMF 7 měsíců 3,7,5 3,7 1,63,75,91 1 měsíců,,55,6 1,7 1,65 1,1,86 1,1,76 15 měsíců,31,36,3 1,59 1,89 1,6 1,3 1,8 1,9 9 měsíců,,8, 1,5 1,33 1,8 1,18 1,9,67 3 měsíce,8,,19,7 1,,93,35,6,59 Poznámka: EK v oblasi spořebielských cen prognózuje pouze index HICP, kerý není možné kvaniaivně porovnáva s národním indexem spořebielských cen. Ukazael poměru běžného úču k HDP je v prognóze EK jinak meodicky vymezen. Prognóza MMF zahrnuje pouze reálný růs HDP, inflaci a poměr běžného úču k HDP. E. Zhodnocení predikcí MF ČR Dnes již osmnácileá hisorie pravidelných čvrleních predikcí poskyuje kvaliní pramenný maeriál pro vyhodnocení jejich úspěšnosi. To může uživaelům pomoci vyvoři si předsavu o om, s jakou přesnosí je MF ČR schopné idenifikova budoucí vývoj základních makroekonomických indikáorů v různých časových horizonech. Současně je nuné si uvědomi, že v průběhu hodnoceného období došlo k zásadním změnám v českém hospodářsví, keré se posupně měnilo z volailní ranziivní ekonomiky ve víceméně sabilizovanou ržní ekonomiku v rámci EU. Od roku 8 byla česká ekonomika posižena celosvěovou recesí a důsledky následné dluhové krize v eurozóně, což se projevilo opěovným zvýšením volailiy makroekonomických indikáorů. Proo jsme období le 1995 až 1 rozdělili na ři sejně dlouhá šesileá období (1995, 1 6 a 7 1) 6, abychom rovněž mohli zhodnoi vývoj úspěšnosi prognóz v průběhu času. změny poliického prosředí vně i uvniř ČR, jsou ze své podsay nepředvídaelné. Jiné předpoklady, např. dopad opaření srukurních poliik, jsou velmi obížně kvanifikovaelné. Dalším významným zdrojem nejiso jsou revize daových základen za minulá období, keré se ýkají zejména ěch nejdůležiějších ukazaelů sysému národního účenicví (HDP a jeho složky). V neposlední řadě je řeba poukáza na fak, že v době hospodářských urbulencí a finančních krizí je predikování dalšího ekonomického vývoje výrazně obížnější, než v období sabilního hospodářského růsu. Idenifikace dopadů ěch fakorů, keré přicházejí zvenčí a jsou zcela mimo konrolu prognosického ýmu, je však obížná, ne li nemožná, a proo jsme v souladu s lieraurou (viz sr. 7) od ěcho skuečnosí absrahovali. Všechny makroekonomické prognózy jsou ze své podsay podmíněné přijaými předpoklady o vývoji exogenních fakorů, z nichž někeré, např. přírodní kaasrofy, vývoj finančních rhů včeně cen komodi či 6 Někeré analyzované indikáory nebyly součásí Makroekonomické predikce od počáku jejího publikování.

4 Růs reálného HDP V leech 1995 a 7 1 predikce MF ČR růs reálného HDP nadhodnocovaly, nejvíce pak v leech 1998, 9 a 1, kdy se ČR nacházela v recesi. Naopak v leech 1 6, kdy ČR procházela obdobím poměrně silného a sabilního hospodářského růsu, byl růs HDP mírně podhodnocován, oo podhodnocení však nepřesáhlo hranici,9 p. b. V souladu s publikovanými výsledky v lierauře a se zkušenosí zpracovaelů prognóz se prokazuje, že je velmi obížné až éměř nemožné včas idenifikova násup recese. V prvním a řeím sledovaném období přesahovala sřední absoluní odchylka v horizonu nad 18 měsíců hranici 3 p. b., což bylo zapříčiněno zejména nezachycením recesí v leech 1998, 9 a 1. V úspěšném období le 1 6 se po celý horizon sřední absoluní odchylka pohybovala pod 1,7 p. b. Graf E..1: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících Průměr 1995 Průměr V souvislosi s zv. velkou recesí z přelomu le 8 a 9 je však nuné zdůrazni, že pokles domácí ekonomiky byl zapříčiněn výlučně nepříznivým vývojem vnějšího prosředí. Srovnání s ehdejšími prognózami osaních insiucí povrzuje obížnou předvídaelnos budoucího vývoje. Theilův koeficien v horizonu predikce nad měsíců v průměru přesahuje 1, se zkracujícím se horizonem však posupně klesá. Analýza ak prokazuje, že poznaelnos budoucího vývoje v horizonu 18 měsíců jen mírně přesahuje možnosi naivní prognózy. Přiom právě na omo horizonu je obvykle vyvářen makroekonomický rámec návrhu sáního rozpoču. Teno poznaek lze vzáhnou i na mnohé z následujících ukazaelů. Graf E..: Theilův koeficien na vodorovné ose horizon predikcí v měsících 1, 1, 1,,8,6,, Průměr 1995 Průměr Revize, Růs nominálního HDP Z hlediska rozpočového procesu je nejvýznamnějším makroekonomickým indikáorem nominální HDP. Je používán jako jmenovael důležiých poměrových ukazaelů (např. poměr salda či dluhu vládního sekoru k HDP) a od velikosi jeho složek jsou odvozovány predikce rozpočových příjmů. Obdobně jako v případě růsu reálného HDP byl i růs nominálního HDP v prvním a řeím období predikcemi nadhodnocován, přičemž i nyní bylo nadhodnocování v leech 7 1 již výrazně nižší. Podhodnocování růsu nominálního HDP v leech 1 6 pak bylo jen minimální. V horizonu 18 měsíců, kerý předsavuje východisko pro přípravu sáního rozpoču, dosáhla sřední absoluní odchylka za celé období přibližně 3 p. b., vykazuje však klesající endenci. Vysoké hodnoy v leech 1997, 9 a 1 připadají na období hospodářských recesí, rok 1999 pak na období dezinflace. Naopak odhad pro rok 1 byl zcela přesný. Průměrná výše Theilova koeficienu je v horizonu predikce do 7 měsíců nižší než 1, přičemž nejnižších hodno dosahuje v období le

5 Graf E..3: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících Graf E..: MAE v horizonu 18 měsíců v p. b., na vodorovné ose predikovaný rok Průměr 1995 Průměr Absoluní chyba Lineární rend Revize Růs defláoru HDP Ve všech sledovaných obdobích byl růs defláoru HDP nadhodnocován, nicméně průměrná sřední odchylka od skuečnosi nepřekročila po celý horizon 1,5 p. b. Průměrná sřední absoluní chyba nepřesáhla p. b., nejvyšších hodno dosahovala v leech Klesající rend povrzuje i graf zobrazující absoluní odchylku v horizonu 18 měsíců. Chyba za rok 1999 připadá na období dezinflace, kdy růs defláoru HDP Graf E..5: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících,5, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, Revize Růs reálné spořeby domácnosí Průměr 1995 Průměr Zaímco v prvním a řeím sledovaném období byl růs spořeby domácnosí nadhodnocován, ve druhém období byly prognózy mírně vychýleny směrem dolů. dosahuje v jednolivých obdobích přibližně sejných hodno jako u prognóz růsu reálného HDP. V horizonu 3 le činí průměrně cca 3 p. b., poé již plynule klesá a v krákém období do jednoho roku se pohybuje pod hranicí 1,5 p. b. Absoluní odchylka v horizonu 18 měsíců vykazuje vzrůsající endenci, eno výsledek je však silně ovlivněn nepřesným odhadem spořeby domácnosí pro rok 1. Exrémně nízká úroveň důvěry klesl z 1,7 % v roce 1998 na, % v roce Přesože byl pokles očekáván a včas správně idenifikován, jeho rozsah překonal všechna očekávání. Průměrný Theilův koeficien nepřekročil v celém horizonu hodnou 1,. V horizonu do 1 měsíců se jeho hodnoy v jednolivých obdobích posupně snižovaly, což poukazuje na zlepšení predikcí. Graf E..6: MAE v horizonu 18 měsíců v p. b., na vodorovné ose predikovaný rok 5,,5, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, Absoluní chyba Lineární rend spořebielů v další ekonomický vývoj spolu s realizací úsporných opaření vlády vedly k oparnému chování spořebielů a zvyšování míry úspor pro případ dalšího zhoršení ekonomické siuace. Pokles spořeby domácnosí o 3,5 % v roce 1 ak překonal všechna očekávání, neboť v roce 9 se v době recese spořeba domácnosí dokonce zvýšila o, %. Průměrná výše Theilova koeficienu se pohybovala pod úrovní 1, v horizonu do 18 měsíců. Koeficien však v leech 7 1 dosahoval výrazně vyšších hodno než ve zbývajících dvou obdobích, což bylo způsobeno zejména nepřesnými odhady v leech 9 a 1.

6 Graf E..7: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících Graf E..8: MAE v horizonu 18 měsíců v p. b., na vodorovné ose predikovaný rok 5 3 Průměr 1995 Průměr Absoluní chyba Lineární rend Revize Průměrná míra inflace Předpovědi cenového vývoje v Makroekonomické predikci byly ve věšině případů přesné, neboť v horizonu do 3 měsíců nepřesáhlo průměrné sřední vychýlení za celé sledované období 1 p. b. V leech 1995 a 1 6 predikce průměrnou míru inflace mírně nadhodnocovaly, přičemž ve druhém období bylo nadhodnocování vyšší. Naopak v leech 7 1 dosahovala průměrná sřední odchylka záporných hodno, v žádném z horizonů však neklesla pod,5 p. b. V horizonu do 3 měsíců nepřekročila sřední absoluní odchylka hranici p. b. V rozpočovém horizonu 18 měsíců má sřední absoluní odchylka Graf E..9: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5 Průměr 1995 Průměr klesající endenci. Chyba za rok 1999 připadá na období razanní dezinflace, kdy průměrná míra inflace klesla z 1,7 % v roce 1998 na,1 % v roce Ačkoliv ao endence byla správně idenifikována, její rozsah překonal všechna očekávání. O přesnosi předpovědí inflace svědčí fak, že v rozpočovém horizonu 18 měsíců nepřesáhla v 1 ze sledovaných 16 le absoluní odchylka hodnou 1, p. b. Theilův koeficien nesouladu za všechna sledovaná období nepřekročil v celém časovém horizonu hodnou,85 a v krákém období 1 roku nepřesáhl,15. Graf E..1: MAE v horizonu 18 měsíců v p. b., na vodorovné ose predikovaný rok Absoluní chyba Lineární rend, Průměrná míra nezaměsnanosi (VŠPS) Míra nezaměsnanosi podle VŠPS je prognózována až od roku, srovnání kvaliy predikcí v čase edy bylo možné provés jen pro léa 1 6 a 7 1. Predikce míru nezaměsnanosi sysemaicky nadhodnocovaly, avšak v žádném časovém horizonu nepřesáhla průměrná sřední odchylka 1, p. b. V leech 7 1 pak bylo nadhodnocování oproi předcházejícímu období výrazně nižší, průměrné sřední vychýlení v žádném horizonu nepřekročilo,55 p. b. Průměrná sřední absoluní odchylka vykazovala plynule klesající endenci, v leech 7 1 však vlivem obížné předvídaelnosi v době ekonomické nesabiliy dosahovala oproi předchozímu období 5

7 vyšších hodno. V rozpočovém horizonu 18 měsíců má sřední absoluní odchylka vzrůsající endenci vzhledem k nepřesným odhadům v leech 9 a 7. V roce 9 byla míra nezaměsnanosi podhodnocena, kdy se v důsledku hospodářské recese oproi předchozímu roku zvýšila o,3 p. b. Naopak v roce 7 byla míra nezaměsnanosi nadhodnocena, Graf E..11: v p. b., na vodorovné ose horizon predikce v měsících 1,5 1,5 1,,75,5,5, Průměr 1 1 neboť silný hospodářský růs vedl k jejímu poklesu až na, %. Údaj pro rok chybí z důvodu změny meodiky. Tyo nepřesné odhady se odráží i ve vyšší průměrné hodnoě Theilova koeficienu, kerý v horizonu 33, 1 a 18 měsíců přesahuje hranici 1,. Graf E..1: v p. b., na vodorovné ose horizon predikce v měsících,5, 1,5 1,,5 Průměr 1 1, , Poměr salda běžného úču k HDP Během sledovaného období predikce poměr salda běžného úču k HDP nadhodnocovaly, v průměru však sřední vychýlení nepřesáhlo,5 p. b. Průměrná sřední absoluní odchylka se v horizonu 6 měsíců pohybovala v rozmezí mezi 1 p. b., přičemž obvykle byla nejnižší ve řeím sledovaném období. Absoluní odchylka v horizonu 18 měsíců má klesající charaker. v horizonu 6 18 měsíců dokonce vyšší než 1. Teno jev lze do značné míry přičís na vrub změně sysému revizí. Zaímco dříve docházelo k revizím akřka permanenně, nyní je o již pouze jednou ročně. Ve svém důsledku se ak prodlužuje období, ve kerém je prognóza posavena na daech, kerá jsou následně revidována. Kromě horizonu 15 měsíců byl průměrný Theilův koeficien nižší než 1. Nejnižších hodno však dosahoval v prvním období, zaímco v leech 7 1 byl Graf E..13: v p. b., na vodorovné ose horizon predikce v měsících Graf E..1: v p. b., na vodorovné ose horizon predikce v měsících 1,,75,5 3,,5, Průměr 1995 Průměr ,5, 1,5,5,5,75 Průměr 1995 Průměr Revize 1,,5, Revize 6

8 Závěr Zhodnocení hisorie makroekonomických predikcí MF ČR ukázalo, že jsou plně srovnaelné s prognózami renomovaných mezinárodních insiucí, či je dokonce v řadě případů předčí. MF ČR přiom obvykle publikuje své předpovědi dříve než osaní insiuce zahrnué do ohoo srovnání. Na základě provedené analýzy lze uvés, že pro věšinu makroekonomických indikáorů mají predikce vypovídací hodnou v horizonu cca do 18 měsíců. V delším časovém horizonu se však jedná spíše o sanovení očekávaného rendu ekonomického vývoje. Pokud jde o vývoj přesnosi predikcí v čase, je parné, že se přesnos oproi prvnímu období (1995 ) ve druhém a ve řeím (1 6, resp. 7 1) sledovaném období zvýšila. V éo souvislosi je však nuné upozorni, že v době hospodářské krize a recese je predikování dalšího ekonomického vývoje výrazně obížnější, než v období sabilního hospodářského růsu. Teno fak byl hlavní příčinou někerých nepřesných předpovědí v leech 7 1. Použiá lieraura: Bachelor, R.: The IMF and OECD versus Consensus Forecass. Londýn, Ciy Universiy Business School,, [ci ], <hp:// Melander, A., Sismanidis, G., Grenouilleau, D.: The rack record of he Commission s forecass an updae. Brusel, Evropská komise, 7, [ci ], <hp://ec.europa.eu/economy_finance/publicaions/publicaion991_en.pdf>. Novoný, F., Raková, M.: Assessmen of Consensus Forecass Accuracy: The Czech Naional Bank Perspecive. Praha, Česká národní banka, 1, [ci ], <hp:// research_publicaions/cnb_wp/download/cnbwp_1_1.pdf>. E.3 Tabulková příloha Tabulka E.3.1: Predikce růsu reálného HDP měsíců,1,93,8 3,3,98,93 1,15 3,83 1,8 33 měsíců 1,83,77,6,8,87,77 1,3 3,57 1,5 3 měsíců 1,63,7,8,75,9,7 1,53 3,58 1, 7 měsíců 1,69 3,83,77,7,88,3 1,5 3,8 1,9 měsíců 1,8 3,83,87,5,7 3,98 1,7 3,8 1, 1 měsíců 1,3 3,33,8,5,75 3,98 1,63 3,5,93 18 měsíců 1,9,8,7 1,95,63 3,53 1,53 3,1,85 15 měsíců,86 1,9,6 1,5,18,6 1,35,65,69 1 měsíců,6 1,6,6 1,1 1,77, 1, 1,93,51 9 měsíců,37 1,,5,55 1,38,8,97 1,,33 6 měsíců,1,6,38,5,9 1,6,75,75,15 3 měsíce,,3,18,7,59,77,5,57,7 měsíců,1,,15,18,33,8,38,3, Revize,1,86,9,13,8 1,7,66,6 x 7

9 Tabulka E.3.: Predikce růsu nominálního HDP měsíců 3,8 7,3,6,37,3 7,3 1, 5,33 1, 33 měsíců 3,6 7,37,,7 3,97 7,37 1, 5,3 1,6 3 měsíců,8 6,7,7,8 3,9 6,7 1,5 5,1 1, 7 měsíců 3,3 6,,18,13,7 6, 1,55 5,17,96 měsíců,69 6,38,15 3,7 3,71 6,38 1,58,7,97 1 měsíců,6 5,88,,87 3,5 5,88 1,78 3,73,91 18 měsíců,,53,38,8 3,1,53 1,88 3,67,86 15 měsíců 1,79,1,5,15,99,1 1,87 3,18,75 1 měsíců 1,3 3,1,33 1,78,9 3,1 1,83,6,59 9 měsíců,83,,,9 1,9,3 1,98 1,57,36 6 měsíců,5 1,1,3,6 1,13 1, 1,7,9,15 3 měsíce,18,37,7,3,83 1,17,5,83,7 měsíců,8,,7,3,36,33,3,5,1 Revize,17,95,,3,86 1,5,8,3 x Tabulka E.3.3: Predikce růsu defláoru HDP měsíců 1,3,3 1,5 1, 1,88,17 1,6 1,37,85 33 měsíců 1,5,1,93 1,15 1,91,3 1,3 1,,9 3 měsíců 1,6 1,8,53 1, 1,93,7 1,3 1,8,83 7 měsíců 1,19 1,98,55 1,3,3 3,73 1,8 1,65,81 měsíců 1,1,15,73,88 1,8 3,35 1, 1,,77 1 měsíců 1,,18,58,75 1,9 3,58 1,8 1,5,71 18 měsíců,8 1,73,3,78 1,79,83 1,53 1,35,57 15 měsíců,81 1,9,1,6 1,69,66 1,5 1,7,5 1 měsíců,69 1,6,3,6 1,65,3 1,53 1,,36 9 měsíců,,86,7,35 1,39 1,8 1,57,85,6 6 měsíců,8,,8,35,85 1, 1,1,5,11 3 měsíce,9,7,1,33,51,63,5,37,3 měsíců,5,,,1,8,,6,35,1 Revize,7,,7,11,71 1,1,83,18 x 8

10 Tabulka E.3.: Predikce růsu reálné spořeby domácnosí měsíců 1,69,53,9,85,79,53 1, 3,5 1,1 33 měsíců 1,9, 1,15,77,79, 1,5 3,3 1,9 3 měsíců 1,1 3,9 1,18,77,81 3,9 1,65 3,3 1,11 7 měsíců 1,6 3,3 1,13,83,71 3,3 1,53 3,5 1,1 měsíců 1,3 3,18 1,13,58,5 3,18 1,3 3, 1,17 1 měsíců 1,1,78 1,13 1,97,3,78 1,7,63 1,11 18 měsíců,8 1,7,9, 1,91, 1,17,58,88 15 měsíců,1,9,83 1, 1,75 1,7 1,3,8,58 1 měsíců,8 1,1,6 1, 1,36 1,8,97 1,8,6 9 měsíců,,66,6,73 1,15 1,6 1,5 1,33,35 6 měsíců,3,6,5,67,81,7,68 1,,18 3 měsíce,,5,,6,6,7,57,65,11 měsíců,3,7,15,8,,,38,8,5 Revize,8,1,9,1,69,96,51,59 x Tabulka E.3.5: Predikce průměrné míry inflace měsíců 1,9 1,11 1,78,3,5 3,7 1,78,9,83 3 měsíců,56,81 1,38, 1,77 3,37 1,51 1,3,68 7 měsíců,5,55 1,,38 1,66,59 1, 1,8,6 měsíců,77 1, 1,67, 1,71,77 1,67 1,5,6 1 měsíců,59 1,15 1,1,3 1,53,79 1, 1,,6 18 měsíců,,7,8,1 1,37,39 1,6 1,, 15 měsíců,5,73,98,5 1,17 1,68 1,5,85,37 1 měsíců,37,39,73,,79 1,1,9,,1 9 měsíců,9,13,7,1,9,7,56,,5 6 měsíců,3,7,17,3,5,33,,3,1 3 měsíce,,6,13,8,13,1,13,1, Tabulka E.3.6: Predikce průměrné míry nezaměsnanosi (VŠPS) měsíců,98 1,3,53,8 1,73,3 1,36 3 měsíců,3,55,17 1,56 1, 1,93,98 7 měsíců,35,75,8 1,33,75 1,7,9 měsíců,8,73,3 1,3,73 1,7,85 1 měsíců,65 1,16,3 1,31 1,16 1,3 1,1 18 měsíců,35,,7 1,,5 1, 1,6 15 měsíců,8,,17,75,5,97,76 1 měsíců,36,,3,69,5,8,68 9 měsíců,9,,18,5,6,5,31 6 měsíců,1,6,13,15,1,17,5 3 měsíce,1,,3,1,6,13, měsíců,,6,,,6,,1 9

11 Tabulka E.3.7: Predikce poměru salda běžného úču k HDP měsíců,33,63,8,8 1,99,83,8 1,35,85 1 měsíců,,,8,5 1,75,6 1,7 1,,81 18 měsíců,3,5,5,6 1,93,55 1,9 1,53,91 15 měsíců,6,8,13,75 1,9,6 1,7 1,8 1, 1 měsíců,,5,,55 1,76, 1,85 1,8,86 9 měsíců,15,5,5,5 1,6, 1,5 1,38,7 6 měsíců,3,8,7,5 1,3 1,88 1, 1,1,55 3 měsíce,9,3,3,53,73,77,6,83,18 měsíců,1,,15,35,,5,38,68,5 Revize,3,6,6,35,75,78,73,7 x 5

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby,

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

Analýza procesu zpřesňování dat o HDP - je minulost předvídatelná? František Cvengroš Smilovice, červen 2003

Analýza procesu zpřesňování dat o HDP - je minulost předvídatelná? František Cvengroš Smilovice, červen 2003 Analýza procesu zpřesňování dat o HDP - je minulost předvídatelná? František Cvengroš Smilovice, červen 2003 1 Protože nikdy nebudeme znát skutečnou hodnotu HDP, všechna publikovaná čísla o HDP jsou odhady

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 23. únoru 2012 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Průměrný meziroční růst reálného

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN

ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN Jiří Peší, Mara Šlehoferová ÚVOD

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Hospodářská politika a finanční stabilita Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Brno, 5. dubna 211 Úvod Obsah prezentace: Finanční stabilita v kontextu hospodářských politik, cíle a

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti 22. února 2012 (příprava 18:15-18:30, začátek 19:00) Grand Hotel Bohemia Tomáš Zídek, náměstek ministra Agenda 1) ohlédnutí

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Parametrické změny valorizace důchodů

Parametrické změny valorizace důchodů Parametrické změny valorizace důchodů Upozornění pro čtenáře: Tento text byl zpracován s cílem podat informaci o budoucím vývoji důchodového systému v případě, že budou provedeny vybrané parametrické reformy.

Více

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru Přenos finanční krize do reáln lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru ekonomická přednáška pro jednání představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001 Důchodová reforma ve Spolkové repulice roku 2001 Ing. Rudolf F. Heidu, Deparmen of Law and Social Sciences, Mendel Universiy in Brno, rudi.heidu@seznam.cz Asrak Ve Spolkové repulice převažuje názor, že

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste DTZ Research PROPERTY TIMES Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste Brno a Ostrava, Kanceláře, 2. pololetí 24. února 215 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 3 Ostrava 5 Jelikož v Ostravě nebyly již

Více