Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení historie predikcí MF ČR"

Transkript

1 E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu Tímo byl položen základ radiční publikace, kerá se posupně sala zdrojem poznání pro širokou českou i zahraniční ekonomickou veřejnos. Prameny abulek a grafů: MF ČR, Evropská komise, OECD, MMF, propočy MF ČR. Základní pojmy Úspěšnos makroekonomických prognóz se obvykle hodnoí pomocí několika základních saisik sředního vychýlení, sřední absoluní odchylky a Theilova koeficienu nesouladu. (Average Forecasing Error AFE) indikuje vychýlení prognóz. Kladné hodnoy AFE značí sysemaické či převážné nadhodnocování prognóz, záporné pak podhodnocování. AFE je definováno vzahem: T F A AFE 1 T, kde A značí skuečnou hodnou v čase, pozorování. F je predikce pro období a T je poče (Mean Absolue Error MAE) vyjadřuje průměrnou absoluní chybu prognózy oproi skuečnosi. MAE je sanovena jako: MAE T 1 F A T Theilův koeficien nesouladu (Theil s Inequaliy Coefficien ) slouží ke zhodnocení úspěšnosi prognóz. Koeficien je definován jako podíl sředních kvadraických odchylek analyzovaných prognóz a naivních prognóz: T 1 T A 1 A 1 F A Je li Theilův koeficien roven, prognóza je shodná se skuečnosí. Hodnoy koeficienu vyšší než 1 ukazují, že výsledky prognosické činnosi jsou oproi naivní prognóze horší. Při inerpreaci výsledků je řeba vzí v poaz fak, že eno indikáor značně penalizuje ojedinělý výrazně horší výsledek oproi naivní prognóze a naopak přináší výrazný bonus v případě dobře odhadnuých náhlých zlomů ve vývoji předpovídaných veličin. Naivní prognóza je mechanicky vyvoření prognóza, kdy hodnoa daného indikáoru za rok +1 je rovna změřené, odhadnué nebo předpověděné hodnoě ohoo indikáoru za rok. Horizonem predikce se rozumí čas od publikování predikce do konce prognózovaného období. Pro horizony nad 15 až měsíců se jedná o hodnocení výhledu (vyvářeného pomocí exrapolačních echnik), jehož prognosická informace je z pochopielných důvodů velmi omezená. Všechny saisiky byly počíány vůči prvním odhadům publikovaným ČSÚ nebo ČNB, neboť není možné odhadnou rozsah změn minulého vývoje prosřednicvím následných revizí časových řad, keré věšinou nelze rozděli na složky věcného zpřesnění daného ukazaele a meodické změny. E.1 Porovnání výsledků predikcí MF s prognózami mezinárodních insiucí Predikce MF ČR byly porovnány s makroekonomickými prognózami OECD, Evropské komise a Mezinárodního měnového fondu pro období 1 1 v horizonech, keré odpovídají jejich převážně pololenímu cyklu zveřejňování. Výsledky ukazují, že úspěšnos predikcí všech insiucí se v zásadě příliš neliší. Nejlepších výsledků dosahují ve věšině případů predikce MF ČR a OECD. Predikce MF ČR jsou nejpřesnější zejména pro růs nominálního HDP, růs defláoru HDP a průměrnou míru inflace.

2 Tabulka E.1.1: Predikce růsu reálného HDP MF ČR EK OECD MMF MF ČR EK OECD MMF MF ČR EK OECD MMF 7 měsíců,98 1,13 1,18,9,57,6 1,6,99 1,11 1 měsíců,63,95 1,5,69,3,7,,5,88,93,83,89 15 měsíců,,55,61,53,,5 1,79,16,57,56,5,6 9 měsíců,3,3,1,6 1,9 1,3,75,99,15,1,8,1 3 měsíce,6,17,,8,51,3,7,63,,,,7 Tabulka E.1.: Predikce růsu nominálního HDP Theilův koeficien MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD 7 měsíců 1,98,9,9 3,36 3,6 3,17 1,18 1,8,99 1 měsíců 1,33,5,,76,9,8,85 1,3,67 15 měsíců,83 1,36 1,58,53,67,53,6,63,71 9 měsíců,,36,91 1,78 1,77 1,96,3,1,51 3 měsíce,8,1,11,67 1,39,78,6,9,8 Tabulka E.1.3: Predikce růsu defláoru HDP Theilův koeficien Theilův koeficien MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD 7 měsíců,93 1,13,8 1,7 1,5 1, 1,56,97,8 1 měsíců,67 1,3 1,9 1,37 1,3 1,15,56,78,33 15 měsíců,35,86,9 1,8 1,39 1,3,,65,55 9 měsíců,1,5,98 1,1 1,3 1,53,33,63,66 3 měsíce,11,3,11, 1,1,51,5,,6 Tabulka E.1.: Predikce růsu reálné spořeby domácnosí MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD 7 měsíců,85,19 1,51,5,81,37 1,3 1,37 1,7 1 měsíců, 1,5,93,5,33,5 1,8 1,5 1,5 15 měsíců,19 1,11,5 1,76 1,93 1,75,81,91,73 9 měsíců,6,39,13 1,19 1,1,9,5,8,9 3 měsíce,1,3,3,61,6,75,11,11,13 Tabulka E.1.5: Predikce průměrné míry inflace Theilův koeficien Theilův koeficien MF ČR OECD MMF MF ČR OECD MMF MF ČR OECD MMF 7 měsíců,5,38 1,35 1,35,78,78 1 měsíců,1,51,53 1,11 1,3 1,38,8,51,6 15 měsíců,7,53,5,95,9 1,,33,9, 9 měsíců,7,5,37,39,59,51,6,11,11 3 měsíce,,1,17,13,19,33,1,1,3 1

3 Tabulka E.1.6: Predikce průměrné míry nezaměsnanosi (VŠPS) Theilův koeficien MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD MF ČR EK OECD 7 měsíců,35,8,3 1,33 1,3 1,6,9,89,81 1 měsíců,65,9,67 1,31 1,1 1,7 1,1,83 1, 15 měsíců,8,8,8,75,7,8,76,71,6 9 měsíců,9,31,,5,7,,31,31,35 3 měsíce,1,18,7,1,18,15,,8,3 Tabulka E.1.7: Predikce poměru salda běžného úču k HDP Theilův koeficien MF ČR OECD MMF MF ČR OECD MMF MF ČR OECD MMF 7 měsíců 3,7,5 3,7 1,63,75,91 1 měsíců,,55,6 1,7 1,65 1,1,86 1,1,76 15 měsíců,31,36,3 1,59 1,89 1,6 1,3 1,8 1,9 9 měsíců,,8, 1,5 1,33 1,8 1,18 1,9,67 3 měsíce,8,,19,7 1,,93,35,6,59 Poznámka: EK v oblasi spořebielských cen prognózuje pouze index HICP, kerý není možné kvaniaivně porovnáva s národním indexem spořebielských cen. Ukazael poměru běžného úču k HDP je v prognóze EK jinak meodicky vymezen. Prognóza MMF zahrnuje pouze reálný růs HDP, inflaci a poměr běžného úču k HDP. E. Zhodnocení predikcí MF ČR Dnes již osmnácileá hisorie pravidelných čvrleních predikcí poskyuje kvaliní pramenný maeriál pro vyhodnocení jejich úspěšnosi. To může uživaelům pomoci vyvoři si předsavu o om, s jakou přesnosí je MF ČR schopné idenifikova budoucí vývoj základních makroekonomických indikáorů v různých časových horizonech. Současně je nuné si uvědomi, že v průběhu hodnoceného období došlo k zásadním změnám v českém hospodářsví, keré se posupně měnilo z volailní ranziivní ekonomiky ve víceméně sabilizovanou ržní ekonomiku v rámci EU. Od roku 8 byla česká ekonomika posižena celosvěovou recesí a důsledky následné dluhové krize v eurozóně, což se projevilo opěovným zvýšením volailiy makroekonomických indikáorů. Proo jsme období le 1995 až 1 rozdělili na ři sejně dlouhá šesileá období (1995, 1 6 a 7 1) 6, abychom rovněž mohli zhodnoi vývoj úspěšnosi prognóz v průběhu času. změny poliického prosředí vně i uvniř ČR, jsou ze své podsay nepředvídaelné. Jiné předpoklady, např. dopad opaření srukurních poliik, jsou velmi obížně kvanifikovaelné. Dalším významným zdrojem nejiso jsou revize daových základen za minulá období, keré se ýkají zejména ěch nejdůležiějších ukazaelů sysému národního účenicví (HDP a jeho složky). V neposlední řadě je řeba poukáza na fak, že v době hospodářských urbulencí a finančních krizí je predikování dalšího ekonomického vývoje výrazně obížnější, než v období sabilního hospodářského růsu. Idenifikace dopadů ěch fakorů, keré přicházejí zvenčí a jsou zcela mimo konrolu prognosického ýmu, je však obížná, ne li nemožná, a proo jsme v souladu s lieraurou (viz sr. 7) od ěcho skuečnosí absrahovali. Všechny makroekonomické prognózy jsou ze své podsay podmíněné přijaými předpoklady o vývoji exogenních fakorů, z nichž někeré, např. přírodní kaasrofy, vývoj finančních rhů včeně cen komodi či 6 Někeré analyzované indikáory nebyly součásí Makroekonomické predikce od počáku jejího publikování.

4 Růs reálného HDP V leech 1995 a 7 1 predikce MF ČR růs reálného HDP nadhodnocovaly, nejvíce pak v leech 1998, 9 a 1, kdy se ČR nacházela v recesi. Naopak v leech 1 6, kdy ČR procházela obdobím poměrně silného a sabilního hospodářského růsu, byl růs HDP mírně podhodnocován, oo podhodnocení však nepřesáhlo hranici,9 p. b. V souladu s publikovanými výsledky v lierauře a se zkušenosí zpracovaelů prognóz se prokazuje, že je velmi obížné až éměř nemožné včas idenifikova násup recese. V prvním a řeím sledovaném období přesahovala sřední absoluní odchylka v horizonu nad 18 měsíců hranici 3 p. b., což bylo zapříčiněno zejména nezachycením recesí v leech 1998, 9 a 1. V úspěšném období le 1 6 se po celý horizon sřední absoluní odchylka pohybovala pod 1,7 p. b. Graf E..1: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících Průměr 1995 Průměr V souvislosi s zv. velkou recesí z přelomu le 8 a 9 je však nuné zdůrazni, že pokles domácí ekonomiky byl zapříčiněn výlučně nepříznivým vývojem vnějšího prosředí. Srovnání s ehdejšími prognózami osaních insiucí povrzuje obížnou předvídaelnos budoucího vývoje. Theilův koeficien v horizonu predikce nad měsíců v průměru přesahuje 1, se zkracujícím se horizonem však posupně klesá. Analýza ak prokazuje, že poznaelnos budoucího vývoje v horizonu 18 měsíců jen mírně přesahuje možnosi naivní prognózy. Přiom právě na omo horizonu je obvykle vyvářen makroekonomický rámec návrhu sáního rozpoču. Teno poznaek lze vzáhnou i na mnohé z následujících ukazaelů. Graf E..: Theilův koeficien na vodorovné ose horizon predikcí v měsících 1, 1, 1,,8,6,, Průměr 1995 Průměr Revize, Růs nominálního HDP Z hlediska rozpočového procesu je nejvýznamnějším makroekonomickým indikáorem nominální HDP. Je používán jako jmenovael důležiých poměrových ukazaelů (např. poměr salda či dluhu vládního sekoru k HDP) a od velikosi jeho složek jsou odvozovány predikce rozpočových příjmů. Obdobně jako v případě růsu reálného HDP byl i růs nominálního HDP v prvním a řeím období predikcemi nadhodnocován, přičemž i nyní bylo nadhodnocování v leech 7 1 již výrazně nižší. Podhodnocování růsu nominálního HDP v leech 1 6 pak bylo jen minimální. V horizonu 18 měsíců, kerý předsavuje východisko pro přípravu sáního rozpoču, dosáhla sřední absoluní odchylka za celé období přibližně 3 p. b., vykazuje však klesající endenci. Vysoké hodnoy v leech 1997, 9 a 1 připadají na období hospodářských recesí, rok 1999 pak na období dezinflace. Naopak odhad pro rok 1 byl zcela přesný. Průměrná výše Theilova koeficienu je v horizonu predikce do 7 měsíců nižší než 1, přičemž nejnižších hodno dosahuje v období le

5 Graf E..3: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících Graf E..: MAE v horizonu 18 měsíců v p. b., na vodorovné ose predikovaný rok Průměr 1995 Průměr Absoluní chyba Lineární rend Revize Růs defláoru HDP Ve všech sledovaných obdobích byl růs defláoru HDP nadhodnocován, nicméně průměrná sřední odchylka od skuečnosi nepřekročila po celý horizon 1,5 p. b. Průměrná sřední absoluní chyba nepřesáhla p. b., nejvyšších hodno dosahovala v leech Klesající rend povrzuje i graf zobrazující absoluní odchylku v horizonu 18 měsíců. Chyba za rok 1999 připadá na období dezinflace, kdy růs defláoru HDP Graf E..5: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících,5, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, Revize Růs reálné spořeby domácnosí Průměr 1995 Průměr Zaímco v prvním a řeím sledovaném období byl růs spořeby domácnosí nadhodnocován, ve druhém období byly prognózy mírně vychýleny směrem dolů. dosahuje v jednolivých obdobích přibližně sejných hodno jako u prognóz růsu reálného HDP. V horizonu 3 le činí průměrně cca 3 p. b., poé již plynule klesá a v krákém období do jednoho roku se pohybuje pod hranicí 1,5 p. b. Absoluní odchylka v horizonu 18 měsíců vykazuje vzrůsající endenci, eno výsledek je však silně ovlivněn nepřesným odhadem spořeby domácnosí pro rok 1. Exrémně nízká úroveň důvěry klesl z 1,7 % v roce 1998 na, % v roce Přesože byl pokles očekáván a včas správně idenifikován, jeho rozsah překonal všechna očekávání. Průměrný Theilův koeficien nepřekročil v celém horizonu hodnou 1,. V horizonu do 1 měsíců se jeho hodnoy v jednolivých obdobích posupně snižovaly, což poukazuje na zlepšení predikcí. Graf E..6: MAE v horizonu 18 měsíců v p. b., na vodorovné ose predikovaný rok 5,,5, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, Absoluní chyba Lineární rend spořebielů v další ekonomický vývoj spolu s realizací úsporných opaření vlády vedly k oparnému chování spořebielů a zvyšování míry úspor pro případ dalšího zhoršení ekonomické siuace. Pokles spořeby domácnosí o 3,5 % v roce 1 ak překonal všechna očekávání, neboť v roce 9 se v době recese spořeba domácnosí dokonce zvýšila o, %. Průměrná výše Theilova koeficienu se pohybovala pod úrovní 1, v horizonu do 18 měsíců. Koeficien však v leech 7 1 dosahoval výrazně vyšších hodno než ve zbývajících dvou obdobích, což bylo způsobeno zejména nepřesnými odhady v leech 9 a 1.

6 Graf E..7: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících Graf E..8: MAE v horizonu 18 měsíců v p. b., na vodorovné ose predikovaný rok 5 3 Průměr 1995 Průměr Absoluní chyba Lineární rend Revize Průměrná míra inflace Předpovědi cenového vývoje v Makroekonomické predikci byly ve věšině případů přesné, neboť v horizonu do 3 měsíců nepřesáhlo průměrné sřední vychýlení za celé sledované období 1 p. b. V leech 1995 a 1 6 predikce průměrnou míru inflace mírně nadhodnocovaly, přičemž ve druhém období bylo nadhodnocování vyšší. Naopak v leech 7 1 dosahovala průměrná sřední odchylka záporných hodno, v žádném z horizonů však neklesla pod,5 p. b. V horizonu do 3 měsíců nepřekročila sřední absoluní odchylka hranici p. b. V rozpočovém horizonu 18 měsíců má sřední absoluní odchylka Graf E..9: v p. b., na vodorovné ose horizon predikcí v měsících, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5 Průměr 1995 Průměr klesající endenci. Chyba za rok 1999 připadá na období razanní dezinflace, kdy průměrná míra inflace klesla z 1,7 % v roce 1998 na,1 % v roce Ačkoliv ao endence byla správně idenifikována, její rozsah překonal všechna očekávání. O přesnosi předpovědí inflace svědčí fak, že v rozpočovém horizonu 18 měsíců nepřesáhla v 1 ze sledovaných 16 le absoluní odchylka hodnou 1, p. b. Theilův koeficien nesouladu za všechna sledovaná období nepřekročil v celém časovém horizonu hodnou,85 a v krákém období 1 roku nepřesáhl,15. Graf E..1: MAE v horizonu 18 měsíců v p. b., na vodorovné ose predikovaný rok Absoluní chyba Lineární rend, Průměrná míra nezaměsnanosi (VŠPS) Míra nezaměsnanosi podle VŠPS je prognózována až od roku, srovnání kvaliy predikcí v čase edy bylo možné provés jen pro léa 1 6 a 7 1. Predikce míru nezaměsnanosi sysemaicky nadhodnocovaly, avšak v žádném časovém horizonu nepřesáhla průměrná sřední odchylka 1, p. b. V leech 7 1 pak bylo nadhodnocování oproi předcházejícímu období výrazně nižší, průměrné sřední vychýlení v žádném horizonu nepřekročilo,55 p. b. Průměrná sřední absoluní odchylka vykazovala plynule klesající endenci, v leech 7 1 však vlivem obížné předvídaelnosi v době ekonomické nesabiliy dosahovala oproi předchozímu období 5

7 vyšších hodno. V rozpočovém horizonu 18 měsíců má sřední absoluní odchylka vzrůsající endenci vzhledem k nepřesným odhadům v leech 9 a 7. V roce 9 byla míra nezaměsnanosi podhodnocena, kdy se v důsledku hospodářské recese oproi předchozímu roku zvýšila o,3 p. b. Naopak v roce 7 byla míra nezaměsnanosi nadhodnocena, Graf E..11: v p. b., na vodorovné ose horizon predikce v měsících 1,5 1,5 1,,75,5,5, Průměr 1 1 neboť silný hospodářský růs vedl k jejímu poklesu až na, %. Údaj pro rok chybí z důvodu změny meodiky. Tyo nepřesné odhady se odráží i ve vyšší průměrné hodnoě Theilova koeficienu, kerý v horizonu 33, 1 a 18 měsíců přesahuje hranici 1,. Graf E..1: v p. b., na vodorovné ose horizon predikce v měsících,5, 1,5 1,,5 Průměr 1 1, , Poměr salda běžného úču k HDP Během sledovaného období predikce poměr salda běžného úču k HDP nadhodnocovaly, v průměru však sřední vychýlení nepřesáhlo,5 p. b. Průměrná sřední absoluní odchylka se v horizonu 6 měsíců pohybovala v rozmezí mezi 1 p. b., přičemž obvykle byla nejnižší ve řeím sledovaném období. Absoluní odchylka v horizonu 18 měsíců má klesající charaker. v horizonu 6 18 měsíců dokonce vyšší než 1. Teno jev lze do značné míry přičís na vrub změně sysému revizí. Zaímco dříve docházelo k revizím akřka permanenně, nyní je o již pouze jednou ročně. Ve svém důsledku se ak prodlužuje období, ve kerém je prognóza posavena na daech, kerá jsou následně revidována. Kromě horizonu 15 měsíců byl průměrný Theilův koeficien nižší než 1. Nejnižších hodno však dosahoval v prvním období, zaímco v leech 7 1 byl Graf E..13: v p. b., na vodorovné ose horizon predikce v měsících Graf E..1: v p. b., na vodorovné ose horizon predikce v měsících 1,,75,5 3,,5, Průměr 1995 Průměr ,5, 1,5,5,5,75 Průměr 1995 Průměr Revize 1,,5, Revize 6

8 Závěr Zhodnocení hisorie makroekonomických predikcí MF ČR ukázalo, že jsou plně srovnaelné s prognózami renomovaných mezinárodních insiucí, či je dokonce v řadě případů předčí. MF ČR přiom obvykle publikuje své předpovědi dříve než osaní insiuce zahrnué do ohoo srovnání. Na základě provedené analýzy lze uvés, že pro věšinu makroekonomických indikáorů mají predikce vypovídací hodnou v horizonu cca do 18 měsíců. V delším časovém horizonu se však jedná spíše o sanovení očekávaného rendu ekonomického vývoje. Pokud jde o vývoj přesnosi predikcí v čase, je parné, že se přesnos oproi prvnímu období (1995 ) ve druhém a ve řeím (1 6, resp. 7 1) sledovaném období zvýšila. V éo souvislosi je však nuné upozorni, že v době hospodářské krize a recese je predikování dalšího ekonomického vývoje výrazně obížnější, než v období sabilního hospodářského růsu. Teno fak byl hlavní příčinou někerých nepřesných předpovědí v leech 7 1. Použiá lieraura: Bachelor, R.: The IMF and OECD versus Consensus Forecass. Londýn, Ciy Universiy Business School,, [ci ], <hp://www.consensuseconomics.com/bachelor_sudy.pdf>. Melander, A., Sismanidis, G., Grenouilleau, D.: The rack record of he Commission s forecass an updae. Brusel, Evropská komise, 7, [ci ], <hp://ec.europa.eu/economy_finance/publicaions/publicaion991_en.pdf>. Novoný, F., Raková, M.: Assessmen of Consensus Forecass Accuracy: The Czech Naional Bank Perspecive. Praha, Česká národní banka, 1, [ci ], <hp://www.cnb.cz/miranda/expor/sies/www.cnb.cz/en/research/ research_publicaions/cnb_wp/download/cnbwp_1_1.pdf>. E.3 Tabulková příloha Tabulka E.3.1: Predikce růsu reálného HDP měsíců,1,93,8 3,3,98,93 1,15 3,83 1,8 33 měsíců 1,83,77,6,8,87,77 1,3 3,57 1,5 3 měsíců 1,63,7,8,75,9,7 1,53 3,58 1, 7 měsíců 1,69 3,83,77,7,88,3 1,5 3,8 1,9 měsíců 1,8 3,83,87,5,7 3,98 1,7 3,8 1, 1 měsíců 1,3 3,33,8,5,75 3,98 1,63 3,5,93 18 měsíců 1,9,8,7 1,95,63 3,53 1,53 3,1,85 15 měsíců,86 1,9,6 1,5,18,6 1,35,65,69 1 měsíců,6 1,6,6 1,1 1,77, 1, 1,93,51 9 měsíců,37 1,,5,55 1,38,8,97 1,,33 6 měsíců,1,6,38,5,9 1,6,75,75,15 3 měsíce,,3,18,7,59,77,5,57,7 měsíců,1,,15,18,33,8,38,3, Revize,1,86,9,13,8 1,7,66,6 x 7

9 Tabulka E.3.: Predikce růsu nominálního HDP měsíců 3,8 7,3,6,37,3 7,3 1, 5,33 1, 33 měsíců 3,6 7,37,,7 3,97 7,37 1, 5,3 1,6 3 měsíců,8 6,7,7,8 3,9 6,7 1,5 5,1 1, 7 měsíců 3,3 6,,18,13,7 6, 1,55 5,17,96 měsíců,69 6,38,15 3,7 3,71 6,38 1,58,7,97 1 měsíců,6 5,88,,87 3,5 5,88 1,78 3,73,91 18 měsíců,,53,38,8 3,1,53 1,88 3,67,86 15 měsíců 1,79,1,5,15,99,1 1,87 3,18,75 1 měsíců 1,3 3,1,33 1,78,9 3,1 1,83,6,59 9 měsíců,83,,,9 1,9,3 1,98 1,57,36 6 měsíců,5 1,1,3,6 1,13 1, 1,7,9,15 3 měsíce,18,37,7,3,83 1,17,5,83,7 měsíců,8,,7,3,36,33,3,5,1 Revize,17,95,,3,86 1,5,8,3 x Tabulka E.3.3: Predikce růsu defláoru HDP měsíců 1,3,3 1,5 1, 1,88,17 1,6 1,37,85 33 měsíců 1,5,1,93 1,15 1,91,3 1,3 1,,9 3 měsíců 1,6 1,8,53 1, 1,93,7 1,3 1,8,83 7 měsíců 1,19 1,98,55 1,3,3 3,73 1,8 1,65,81 měsíců 1,1,15,73,88 1,8 3,35 1, 1,,77 1 měsíců 1,,18,58,75 1,9 3,58 1,8 1,5,71 18 měsíců,8 1,73,3,78 1,79,83 1,53 1,35,57 15 měsíců,81 1,9,1,6 1,69,66 1,5 1,7,5 1 měsíců,69 1,6,3,6 1,65,3 1,53 1,,36 9 měsíců,,86,7,35 1,39 1,8 1,57,85,6 6 měsíců,8,,8,35,85 1, 1,1,5,11 3 měsíce,9,7,1,33,51,63,5,37,3 měsíců,5,,,1,8,,6,35,1 Revize,7,,7,11,71 1,1,83,18 x 8

10 Tabulka E.3.: Predikce růsu reálné spořeby domácnosí měsíců 1,69,53,9,85,79,53 1, 3,5 1,1 33 měsíců 1,9, 1,15,77,79, 1,5 3,3 1,9 3 měsíců 1,1 3,9 1,18,77,81 3,9 1,65 3,3 1,11 7 měsíců 1,6 3,3 1,13,83,71 3,3 1,53 3,5 1,1 měsíců 1,3 3,18 1,13,58,5 3,18 1,3 3, 1,17 1 měsíců 1,1,78 1,13 1,97,3,78 1,7,63 1,11 18 měsíců,8 1,7,9, 1,91, 1,17,58,88 15 měsíců,1,9,83 1, 1,75 1,7 1,3,8,58 1 měsíců,8 1,1,6 1, 1,36 1,8,97 1,8,6 9 měsíců,,66,6,73 1,15 1,6 1,5 1,33,35 6 měsíců,3,6,5,67,81,7,68 1,,18 3 měsíce,,5,,6,6,7,57,65,11 měsíců,3,7,15,8,,,38,8,5 Revize,8,1,9,1,69,96,51,59 x Tabulka E.3.5: Predikce průměrné míry inflace měsíců 1,9 1,11 1,78,3,5 3,7 1,78,9,83 3 měsíců,56,81 1,38, 1,77 3,37 1,51 1,3,68 7 měsíců,5,55 1,,38 1,66,59 1, 1,8,6 měsíců,77 1, 1,67, 1,71,77 1,67 1,5,6 1 měsíců,59 1,15 1,1,3 1,53,79 1, 1,,6 18 měsíců,,7,8,1 1,37,39 1,6 1,, 15 měsíců,5,73,98,5 1,17 1,68 1,5,85,37 1 měsíců,37,39,73,,79 1,1,9,,1 9 měsíců,9,13,7,1,9,7,56,,5 6 měsíců,3,7,17,3,5,33,,3,1 3 měsíce,,6,13,8,13,1,13,1, Tabulka E.3.6: Predikce průměrné míry nezaměsnanosi (VŠPS) měsíců,98 1,3,53,8 1,73,3 1,36 3 měsíců,3,55,17 1,56 1, 1,93,98 7 měsíců,35,75,8 1,33,75 1,7,9 měsíců,8,73,3 1,3,73 1,7,85 1 měsíců,65 1,16,3 1,31 1,16 1,3 1,1 18 měsíců,35,,7 1,,5 1, 1,6 15 měsíců,8,,17,75,5,97,76 1 měsíců,36,,3,69,5,8,68 9 měsíců,9,,18,5,6,5,31 6 měsíců,1,6,13,15,1,17,5 3 měsíce,1,,3,1,6,13, měsíců,,6,,,6,,1 9

11 Tabulka E.3.7: Predikce poměru salda běžného úču k HDP měsíců,33,63,8,8 1,99,83,8 1,35,85 1 měsíců,,,8,5 1,75,6 1,7 1,,81 18 měsíců,3,5,5,6 1,93,55 1,9 1,53,91 15 měsíců,6,8,13,75 1,9,6 1,7 1,8 1, 1 měsíců,,5,,55 1,76, 1,85 1,8,86 9 měsíců,15,5,5,5 1,6, 1,5 1,38,7 6 měsíců,3,8,7,5 1,3 1,88 1, 1,1,55 3 měsíce,9,3,3,53,73,77,6,83,18 měsíců,1,,15,35,,5,38,68,5 Revize,3,6,6,35,75,78,73,7 x 5

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Řetězení stálých cen v národních účtech

Řetězení stálých cen v národních účtech Řeězení sálých cen v národních účech Michal Široký msiroky@gw.czso.cz Odbor čvrleních národních účů Na adesáém 8, 00 82 Praha 0 Řeězení sálých cen Podsaa řeězení Výhody a nevýhody řeězení Neadiivia objemů

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy 1 Jan Kubíček (leden 23, pracovní verze) Úvod Realia evropské měnové unie a edy společné moneární poliiky zalačuje do pozadí oázku inflačního diferenciálu

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují?

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují? NEWTON College, a. s. www.newoncollege.cz Léo 25 Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlasně ovlivňují? Makroekonomický vývoj 12 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 31 Prognóza ekonomických

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů Proceedings of Inernaional Scienific Conference of FME Session 4: Auomaion Conrol and Applied Informaics Paper 26 Klasifikace, idenifikace a saisická analýza nesacionárních náhodných procesů MORÁVKA, Jan

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

, kde index t = 1,2,..., n označuje příslušný interval

, kde index t = 1,2,..., n označuje příslušný interval Ciace: ŠPERKOVÁ, R. -- DUDA, J. Komparace vybraných meod predikce v oblasi exporu a imporu vína. Aca Universiais agriculurae e silviculurae Mendelianae Brunensis : Aca of Mendel Universiy of agriculure

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV 8 Rovnoměně ychlený pohyb v příkladech IV Předpoklady: 7 Pedagogická ponámka: Česká škola v současné době budí ve sudenech předsavu, že poblémy se řeší ásadně najednou Sudeni ak mají obovské poblémy v

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Řasový test toxicity

Řasový test toxicity Laboraorní návod č. Úsav hemie ohrany prosředí, VŠCHT v Praze Řasový es oxiiy. Účel Řasové esy oxiiy slouží k esování možnýh oxikýh účinků láek a vzorků na vodní produeny. Zelené řasy paří do skupiny neévnaýh

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 3/2002 Efek bohasví základní východiska, meody a výsledky Jan Kubíček INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIK VSOKÁ ŠKOLA

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Úloha VI.3... pracovní pohovor

Úloha VI.3... pracovní pohovor Úloha VI.3... pracovní pohovor 4 body; průměr,39; řešilo 36 sudenů Jedna z pracoven lorda Veinariho má kruhový půdorys o poloměru R a je umísěna na ložiscích, díky nimž se může oáče kolem své osy. Pro

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 5.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Do ekonomických modelů vstupuje fiskální politika v první řadě prostřednictvím nám již známé agregátní poptávky: AD = C + I + G + NX. (5.

Do ekonomických modelů vstupuje fiskální politika v první řadě prostřednictvím nám již známé agregátní poptávky: AD = C + I + G + NX. (5. TÉMA č. 5 Fiskální poliika. Rozpočové příjmy a výdaje jejich výše a srukura. Veřejný dluh. Reforma veřejných financí Samosudium I. Graficky znázorněe a popiše obnovení dlouhodobé rovnováhy v siuaci recese

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DEMOGRAFICKÁ DYNAMIKA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Bakalářská práce Vypracovala: Jana Horníčková Vedoucí bakalářské práce:

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí Předmě normy Obsah normy ČSN EN 100831 Použií ocelí uvedených v normě Klasifikace ocelí Způsob výroby oceli Způsob dodávání Vlasnosi charakerizující značku oceli Technologické vlasnosi Srukura Vniřní jakos

Více

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Nerovnovážné modely rhu úvěrů s aplikací na Českou republiku DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. Pavla Vodová VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby,

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 3/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 20.10. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti srpnu 2012 (p.b.) Změna predikce pro rok

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Analýza procesu zpřesňování dat o HDP - je minulost předvídatelná? František Cvengroš Smilovice, červen 2003

Analýza procesu zpřesňování dat o HDP - je minulost předvídatelná? František Cvengroš Smilovice, červen 2003 Analýza procesu zpřesňování dat o HDP - je minulost předvídatelná? František Cvengroš Smilovice, červen 2003 1 Protože nikdy nebudeme znát skutečnou hodnotu HDP, všechna publikovaná čísla o HDP jsou odhady

Více

... víc, než jen teplo

... víc, než jen teplo výrobce opných konvekorů... víc, než jen eplo 2009/2010.minib.cz.minib.cz 1 obsah OBSAH 4 ÚVOD 6 příčné řezy konvekorů 8 PODLAHOVÉ KONVEKTORY bez veniláoru 9 COIL - P 10 COIL - P80 11 COIL - PT 12 COIL

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více