Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace Rokycany ROZSUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM"

Transkript

1 Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

2 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Název školy: Základní škola Rokycany ulice Míru Rokycany příspěvková organizace Adresa školy: Základní škola Rokycany ulice Míru Rokycany Jméno ředitele: Mgr.Hana Šlégrová, Ph.D. IČO: IZO: RED IZO: Kontakty: tel.: http: //www.zsulmirurokycany.cz Zřizovatel: Název: Město Rokycany Adresa: Masarykovo náměstí 1 Kontakty: tel.: starosta Ing. Jan Šmolík místostarosta Marie Hlávková Platnost dokumentu od : 1.září 2007, 3.verze od 1.září 2011 Datum: Podpis ředitele: Razítko školy:

3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy Budova základní školy byla postavena koncem 19. století. V roce 1970 aţ 1972 byly provedeny vnitřní stavební úpravy rekonstrukce vytápění, výměna oken, dveří. V roce 1996 byla provedena oprava vnější fasády budovy. Po sloučení se Základní školou J. Knihy, známou pod jménem Za radnicí, měla škola celkem tři budovy umístěné ještě v ulici J. Knihy 140 a J. Knihy 252. Při celkovém úbytku ţáků, převzal Městský úřad Rokycany v průběhu roku 2003 budovu J. Knihy 140 pro svoji potřebu. V současné době škola provozuje svoji výchovnou a vzdělávací činnost v budově školy v ulici Míru Úplnost a velikost školy Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 je úplnou základní školou s devíti ročníky s počtem 10 tříd. Ve všech ročnících jsou ţáci s poruchami učení a chování integrováni podle metodických pokynů MŠMT, nejsou zřizovány specializované třídy. Škola měla k celkem 180 ţáků, ve školním roce 2011/2012 to bylo jiţ 196. Škola je umístěna v centru města Vybavení školy Škola je dobře vybavena učebnicemi i výukovým softwarem. Učební pomůcky jsou postupně obměňovány a důraz je kladen na moderní pomůcky. Proto škola postupně v souladu se zaměřením na koncepci školy, tyto pomůcky postupně vyřazuje, poněvadţ se v mnoha případech jedná o pomůcky nefunkční a zastaralé. Škola má dostatek prostoru na učebny i na odborné učebny. V budově školy v ulici Míru byly umístěny všechny třídy, kanceláře, sborovna, odborné učebny F a Ch, dvě jazykové učebny, učebna hudební výchovy, učebna výpočetní techniky, dílny, cvičná kuchyňka. V suterénu školy je i malá tělocvična, která však nevyhovuje poţadavkům na výuku tělesné výchovy. Proto výuka tělesné výchovy je zajišťována i v prostorách jiných subjektů.

4 Škola nemá vlastní školní jídelnu. Stravování ţáků je zajištěno v subjektu Školní jídelny T. G. M Rokycany, která je v sousedství školy. Pro svoji výuku škola plně vyuţívá počítačovou učebnu. V počítačové učebně je celkem 24 počítačů integrovaných do počítačové sítě s plným připojením na vysokorychlostní internet. Přístup na internet je zabezpečen proti stahování nevhodných stránek. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně s přístupem na internet a do sítě školy. Učitelé mají moţnost kopírovat materiály pro výuku na kvalitní kopírce. Škola má tři kopírky. Pro dodrţování pitného reţimu jsou ve škole umístěny automat pro chlazené nápoje a malý bufet. Zaměstnanci školy vyuţívají prostory tělocvičny k relaxaci Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 18 členů. Všichni pedagogové pracující na škole jsou plně kvalifikovaní. Na škole pracují metodická sdruţení, výchovný poradce pro volbu povolání, který zároveň pracuje jako metodik prevence sociálně patologických jevů. Všichni pedagogové se pravidelně vzdělávají. Vzdělávání pedagogických pracovníků se převáţně zaměřuje na: cizí jazyk, ICT, semináře týkající se ŠVP, nových metod ve výuce aprobačních předmětů, metod a forem práce s nadanými ţáky a ţáky se zdravotním postiţením. Škola má dvě oddělení školní druţiny, ve kterých pracují plně kvalifikované vychovatelky Charakteristika ţáků Většina ţáků školy je z určených spádových obvodů, které kopírují historický střed města. Poněvadţ se jedná o starší zástavbu, došlo v porovnání s minulostí k úbytku ţáků.prestiţ školy se postupně zvyšuje, a tak očekáváme nárůst v počtu ţáků ve školním roce 2011/2012 přibliţně o ţáků. Do školy dojíţdí i ţáci z blízkého okolí, jejichţ rodiče pracují ve městě.škola má dobré zkušenosti s integrací ţáků z méně podnětného sociálního prostředí a s ţáky poruchami učení.

5 2. 6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Velmi dobrá je zvláště na prvním stupni, kdy rodiče pomáhají při zabezpečování třídních akcí. Rodiče mohou kdykoliv navštívit školu po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v konzultační dny. O činnosti školy jsou rodiče informování prostřednictvím webových stránek školy, školními nástěnkami a na pravidelných třídních aktivech. Na škole je zřízena školská rada, ve které jsou zastoupeni zástupci rodičů, učitelů a zřizovatele. Škola úzce spolupracuje s vedením města, s odborem ţivotního prostředí a pravidelně se zúčastňuje vyhlášených akcí k ochraně ţivotního prostředí. Škola dlouhodobě spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou, domem dětí a mládeţe, Českým červeným kříţem, Policií ČR, HZSPK, Úřadem práce v Rokycanech, záchrannou stanicí ţivočichů, knihovnou, okresním muzeem a mateřskými školami. Vyuţívá nabídek těchto organizací k doplnění a rozšíření učiva formou besed, exkurzí, přednášek. Pravidelně se zapojuje do regionálních sportovních soutěţí pořádaných DDM v Rokycanech. 2.7 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola je zapojena dlouhodobě v několika projektech. V rámci ekologické výchovy organizujeme projekt Den Země, kdy ţáci druhého stupně pomáhají s výsadbou stromů či úklidem stráně. Ţáci prvního stupně se zaměřují na ekologické vycházky s problematikou ţivotního prostředí či návštěvou záchranné stanice ţivočichů. V rámci environmentální výchovy jsme dlouhodobě zapojeni do projektu Recyklohraní. Další projektem, ve kterém je zapojena škola, je projekt Rubikon, orientovaný na ţáky druhého stupně. Vedle těchto projektů pedagogové spolupracují na dalších školních projektech, které vhodně rozvíjí učivo. Škola nemá zahraničního partnera.

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Základní školy ulice Míru Rokycany je školský dokument, který byl v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a moţnosti ţáků, reálné podmínky a moţnosti školy a oprávněné poţadavky rodičů nebo zákonných zástupců ţáků. Má na zřeteli postavení školy ve městě i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. Školní vzdělávací program vychází z koncepce vzdělávaní, která klade hlavní důraz na komunikaci, práci s informacemi a vytváření takových činností, které ţáka motivují a vedou k samostatnosti, tvořivosti. Program je orientován na ţáka, plně respektuje jeho individuální potřeby. Cílem je vytvořit takové zázemí, které rozvíjí tvořivost, při současném zohlednění moţností vybavit kaţdého ţáka vším potřebným pro úspěšný a radostný ţivot. Chceme, aby se ţáci naučili pro ţivot důleţitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojit si sociální dovednosti. 3.1 Zaměření základního vzdělávání Základní vzdělávaní má ţákům školy pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace, se kterými se mohou setkat v ţivotě a na praktickém jednání. Proto usilujeme o naplňování těchto cílů: Vytvářet pohodové školní prostředí - porozumět lidské osobnosti Pohoda školního prostředí není dána školními prostorami samými, ale pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Pro vytvoření pohody prostředí je důleţité mít ve škole příznivé klima. Je samozřejmostí, ţe všichni jsou k dětem ve škole vstřícní, děti školu vyuţívají a neničí ji, všichni společně rádi proţívají hezké okamţiky na školních výletech, při různých třídních a celoškolních akcích. Chceme, aby prostory školy byly pro všechny příjemné, a tak napomáhat vytvářet pozitivní klima uvnitř školy.

7 3.1.2 Zdravě učit - porozumět potřebě se vzdělávat Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně - vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení ţáků do procesu učení, moţnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat ţáka do maximální spoluúčasti na učení. Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit ţáky klíčovými kompetencemi schopnostmi - k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je vzdělávat s porozuměním. Důleţité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtrţených pojmech. Vycházíme z oblastí a oborů RVP ZV. Jsou to oblasti : Jazyk a jazykové komunikace (předmět ŠVP: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk), Matematika a její aplikace (předmět ŠVP: Matematika), Informační a komunikační technologie (předmět ŠVP: Informatika ), Člověk a jeho svět (předmět ŠVP: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda), Člověk a společnost (předmět ŠVP: Dějepis, Občanská výchova), Člověk a příroda (předmět ŠVP: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (předmět ŠVP: Hudební výchova, Výtvarná výchova), Člověk a zdraví (předmět ŠVP: Tělesná výchova, Člověk a zdraví), Člověk a svět práce (předmět ŠVP: Praktické činnosti, Pracovní výchova). Schopnosti a dovednosti jsou u ţáků rozvíjeny nejen v samotných předmětech, ale například i v rámci volitelných předmětů, nebo při přípravě školních akcí. Provázanost mezipředmětových vztahů a kooperace učitelů vytváří výrazně lepší podmínky pro efektivní učení. Ve škole se budou postupně vytvářet a zdokonalovat evaluační nástroje Vychovávat lidskou osobnost porozumět jí Respektujeme jedinečnost jednotlivce, poněvadţ kaţdý je v tomto světe jedinečný a zranitelný. Odbornost oborů a průřezová témata školního vzdělávacího programu (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, environmentální výchova i mediální výchova) spolu předměty výchovného zaměření harmonicky formují osobnost ţáka a tím umoţňují ji lépe porozumět. Osobnost učitele a osobnost ţáka na sebe vzájemně působí Integrovat porozumět inkluzivnímu vzdělávání Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících, na součinnosti třídních učitelů s výchovným poradcem,rodiči a PPP. Posilujeme osobnostní

8 rozvoj dítěte, odstraňujeme jeho handicap zejména formou speciálních cvičení ( náprava specifické poruchy učení), zapojení v zájmových útvarech. Mimo to se všichni učíme respektování individuálních potřeb dětí, vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. S integrací souvisí boření bariér a umoţnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem, které současně odstraňují jeho individuální znevýhodnění Vytvářet informační prostředí porozumět práci s informacemi Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního prostředí. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni ţáci školy mohou vyuţívat učebnu výpočetní techniky k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Ţáci prvního i druhého stupně mají k dispozici školní knihovnu. Ţáci od 5.ročníku mají k dispozici v odpoledních hodinách učebnu výpočetní termiky pro rozvíjení svých dovedností, pro zpracování referátů, pro tvorbu vlastních prezentací na vyučování a podobně Učit cizí jazyk jsme součástí Evropy Výuku cizího jazyka začínáme od školního roku 2011/12 jiţ v první třídě. Pro ţáky 2. Ročníku, kteří ještě cizí jazyk nemají, máme zaveden krouţek cizího jazyka. V šesté třídě umoţňujeme, aby se ţák začal učit i druhý cizí jazyk. Učitelé cizích jazyků mají moţnost se setkávat na odborných jazykových seminářích s jinými pedagogy, a tak si vyměňovat názory a zkušenosti Rozvíjet samosprávnou demokracii porozumět svému místu mezi lidmi Postupným vývojem prochází i provádění samosprávné demokracie. Partnerem školy je Školská rada, která je řediteli školy jak odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním oponentem. Jelikoţ školu navštěvují ţáci z různých sociálních prostředí i ţáci různých národností, klademe důraz na multikulturní výchovu. Ţáci ve spolupráci s učiteli jsou schopni nacvičit divadelní představení, či hudební pásmo a ty pak prezentovat pro ţáky školy i pro rodiče. Nacvičené programy jsou nabídnuty i jiným subjektům. Program školy je doplňován návštěvou divadelního představení, koncertů, filmových představení, muzeí, výstav, besedami.

9 3.1.8 Komunikovat s veřejností porozumět partnerství Oblast, která je pro školu významná, je oblast komunikace s veřejností, a to zejména rodičovskou. Rodiče si zvykli na pravidelné konzultace, třídní aktivy. Rodiče ţáků jsou zváni na společné akce (exkurze, školní výlety, koncerty sborů, divadelní vystoupení, prezentace zájmové činnosti ţáků apod.). Zapojujeme se do různých soutěţí, olympiád, charitativních akcí apod. Pravidelně prezentujeme zajímavé akce ze ţivota školy v regionálním tisku Vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu Chceme ţáky vybavit takovými dovednosti a návyky, aby se dokázali správně orientovat ve vztazích člověka k ţivotnímu prostředí. Zvlášť důleţité je pochopit význam takového jednání, které vede k trvale udrţitelnému rozvoji celé společnosti. Nezastupitelné místo zde mají všechny aktivity vedoucí k péči o vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí včetně rozvoje sportu a dalších tělesných aktivit. Ve školním vzdělávacím programu je pro splnění těchto cílů mimo jiné dostatečný prostor pro programy, exkurze a další akce, které nabízejí organizace (např. Český červený kříţ, Český svaz ochránců přírody), střediska ekologické výchovy a další instituce Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příleţitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků. Jsou vymezeny na úrovni školy a formulovány ke kaţdé klíčové kompetenci jako společný postup, kterým chtějí učitelé dovést ţáky k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení Dílčí kompetence Ţáci jsou vedeni k vyhledávání a třídění potřebných informací. Na základě jejich pochopení dokáţí zváţit jejich důleţitost Ţáci srovnáním dokáţí posoudit důvěryhodnost Čím dosahujeme rozvoje kompetence u ţáka Tvorbou projektů a vyuţíváním skupinové i samostatné práce vedeme ţáky ke schopnosti vyhledat potřebné informace a na základě jejich třídění a zpracování odlišit podstatné od méně podstatného. Ţáci se na základě práce na tematických projektech učí efektivně vyhledávat informace na internetu a posuzovat

10 informačních zdrojů.vyuţívají je v procesu učení Ţáci jsou schopni vyuţívat vhodné metody učení. Učí se pracovat s odbornou literaturou Ţáci jsou schopni k učení vyuţívat výpočetní techniku důvěryhodnost zdrojů informací. Při vyhledávání a třídění nezbytných teoretických informací vedeme ţáky k samostatnosti Výkladem, diskuzí, formou cvičení a skupinovou prací seznamujeme ţáky s různými metodami učení a jejich srovnáním jim pomáháme vybrat si metodu adekvátní jejich věku, nadání a schopnostem. Provádíme jejich praktický nácvik. Pracujeme s krásnou i odbornou literaturou, spolupráce s městskou knihovnou V hodinách často se ţáky vyuţíváme výukové programy a tvorbou projektů je učíme při zpracovávání informací vyuţívat výpočetní techniku. Ţáci uplatňují logické myšlení a umí pouţít nabyté znalosti a dovednosti v praxi, jsou schopni pouţívat metodu pozorování a experimentu a z experimentů vyvodit závěry. Ţáci jsou vedeni k uţívání vhodných termínů, znaků a symbolů. Ţáci jsou vedeni k tvůrčí činnosti. Uplatněním deduktivních metod, prací ve skupinách, řešením problémových úloh rozvíjíme logické myšlení ţáků, jejich schopnost pouţít nabyté znalosti a dovednosti. V přírodovědných předmětech vycházíme často z experimentů a metodou aktivní konstrukce poznatku vedeme ţáky k poznání obecného. Při práci s informacemi, při prezentaci prací vedeme ţáky ke správnému uţívání odborných termínů, znaků a symbolů. Ve spojení s praktickou činností upevňujeme u ţáků jejich znalost. Vhodným výběrem činností rozvíjíme exaktní a abstraktní myšlení ţáků. V hodinách vedeme ţáky k učení prostřednictvím vlastní tvorby, práce na projektech, při krátkodobé tématické výuce k rozvoji tvůrčího myšlení Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence Ţáci se umějí samostatně rozhodovat a vyuţívat vlastního úsudku a zkušeností Ţáci si poradí se zátěţovou situací a mají schopnost vyrovnat se s případným neúspěchem Ţáci se učí najít příčinu a Čím dosahujeme rozvoje kompetence u ţáka Se ţáky pracujeme skupinově i samostatně na tematických projektech. Vedeme ţáky ke správné prezentaci projektů. S ţáky konzultujeme moţnost volby jak při výběru tématu, tak při výběru vlastního způsobu zpracování výsledných prací. Diskutujeme nad nezdarem při řešení problémů. Vedeme ţáky k práci s chybou a k rozvíjení jejich sebekontroly. Aktivně řešíme konflikty mezi ţáky pomocí adaptačních programů, vytvářením modelových situací a simulováním reálných situací. Učíme ţáky správně nacházet a formulovat problém.

11 způsob řešení problémových situací Při řešení problémů pracují s chybou a sledují vlastní pokrok při jejich zdolávání Ţáci umí kriticky zhodnotit a obhájit způsoby řešení Při řešení problémů vyuţíváme metody skupinové práce. Připravujeme ţáky na řešení běţných ţivotních problémů a k hledání různých variant řešení. Pracujeme se ţáky metodami moderované diskuze, metodou aktivní konstrukce poznatku, dedukce. Vedeme ţáky k vyhledávání informací z různých zdrojů Vedeme ţáky k sebekontrole a zdokonalování výsledků jejich práce. Učíme ţáky sebehodnocení. Učíme ţáky prezentovat výsledky jejich práce písemnou, ústní i multimediální formou. Upevňujeme v ţácích schopnost kriticky hodnotit výsledky jejich práce Kompetence komutativní Dílčí kompetence Ţáci spolupracují v týmu Ţáci dokáţí respektovat názory jiných Ţáci vhodným způsobem prezentují svůj názor Ţáci prezentují výsledky své práce Ţáci ovládají základy společenského chování Čím dosahujeme rozvoje kompetence u ţáka Spolupráci mezi ţáky uskutečňujeme diskuzí nad řešením problémových úloh, skupinovou prací na projektech a umoţňujeme tak ţákům věnovat zvýšenou pozornost vzájemné komunikaci a kooperaci Respekt k názorům druhých upevňujeme při kaţdodenní komunikaci mezi sebou i mezi ţáky a vyučujícími. Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami vedeme ţáky ke schopnosti respektovat názory druhých. Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami k výukovým tématům vedeme ţáky ke schopnosti otevřeně a vhodným způsobem sdělit vlastní názor, obhajovat jej a vhodně argumentovat. Přípravou písemného projevu vedeme ţáky k formulaci svých myšlenek a názorů v logickém sledu. Hodnocením průběhu práce podporujeme diskuzi, ve které mohou ţáci vyjádřit vhodným způsobem svůj názor. Ústním i písemným vyjadřováním vedeme ţáky k prezentaci a hodnocení své práce. Vyuţíváme k tomu referáty i písemné zápisy, soutěţe, olympiády a projekty. Ţáky vedeme k vyuţívání grafických a prezentačních programů. Hrou v roli a řešením různých ţivotních situací vedeme ţáky k ovládání základního společenského chování, které u nich pěstujeme také při návštěvách rozličných kulturních zařízení a při besedách. Základy společenského chování u ţáků upevňujeme při kaţdodenní komunikaci mezi sebou i mezi ţáky a vyučujícími.

12 Ţáci se orientují v mediálních sděleních Ţáci komunikují alespoň v jednom cizím jazyce Formou hry napomáháme ţákům vhodným způsobem zaujímat názor k informacím v médiích. Při práci na projektech ţáky vedeme k vyuţívání nejrůznějších médií. Prací s odbornou literaturou a na PC učíme ţáky schopnosti vyhledávat, zpracovávat a následně aplikovat informace při řešení konkrétních problémů. Nácvikem dialogů, didaktickými hrami, psaním dopisů. Vyuţitím základní odborné slovní zásoby v cizím jazyce se prohlubuje jeho znalost a vyuţití v praktickém ţivotě. Ţáci vyuţívají cizí jazyk při vyhledávání informací na internetu Kompetence sociální a personální Dílčí kompetence Ţáci účinně spolupracují ve skupinách Ţáci se podílí na vytváření pravidel práce v týmu a pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce Ţáci se aktivně podílí na vytváření příjemné atmosféry a přispívají k upevňování dobrých mezilidských vztahů Ţáci realisticky hodnotí své schopnosti, mají zdravé sebevědomí, ale nepřeceňují své schopnosti Ţáci si uvědomují zodpovědnost za své chování a jednání, zdraví a ţivot Čím dosahujeme rozvoje kompetence u ţáka Pouţíváme skupinovou práci ţáků a pod vedením vyučujícího učíme ţáky spolupráci v kolektivu a týmové práci. Ţáky vedeme k získávání základů kooperace a týmové práce, při které se společně s pedagogy podílejí na vytváření pravidel práce v týmu. Rozvíjíme u ţáků systematičnost, vytrvalost a přesnost. Aktivizačními metodami, osobním pozitivním přístupem vedeme ţáky k vytváření duševní, tělesné a sociální pohody. Učíme ţáky vystihnout své pocity, nálady a podělit se o ně s ostatními, tím si dokázat vytvořit ţebříček hodnot. U ţáků upevňujeme dobré mezilidské, učíme je v případě potřeby poskytnout pomoc nebo dokázat sami o ni poţádat Usilujeme o to, aby ţáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Pěstujeme u všech ţáků zdravé sebevědomí a dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti. U ţáků vytváříme pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru. Učíme je ovládat svoje jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Vedeme ţáky k realistickému hodnocení svých schopnosti pomocí srovnávání své práce i prací ostatních. Řešením úkolů v menších skupinách vedeme ţáky k odpovědnosti vůči kolektivu a vzájemné pomoci. Formujeme odpovědnost ţáků za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování. Dbáme o dodrţování zásad bezpečnosti práce a učíme je k poskytnutí první pomoci. Vedeme ţáky k vhodnému uplatňování svých práv,

13 uvědomování si svých povinností a jejich plnění. U ţáků podporujeme dovednosti týkající se duševní a tělesné hygieny, pěstujeme zodpovědnost za jejich zdravý ţivot.. Ţáci jsou schopni diskutovat v malých skupinách i v třídním kolektivu Ţáci jsou vedeni k respektování a úctě k rodinnému prostředí. Učíme ţáky k vzájemné spolupráci, rozvoji komunikace, diskuse a asertivnímu chování. Posilujeme kladný vztah a úctu k rodičům, rodině a tím upevňujeme vzájemné rodinné. Uvádíme příklady moţných důsledků neuváţeně zaloţené rodiny, snaţíme se, aby si uvědomili potřebu úcty k rodičům a všem lidem, hlavně starším Kompetence občanské Dílčí kompetence Ţáci respektují příslušníky jiných ras a vyznání, jsou proti útlaku a násilí. Ţáci jsou si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu. Chápou význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Ţáci jsou v různých situacích zodpovědní, ohleduplní, ochotní pomáhat. Ţáci mají pozitivní vztah ke kultuře a historickému dědictví. Aktivně se zapojují do kulturního a sportovního dění. Ţáci přistupují zodpovědně ke svému okolí, jednají v zájmu podpory a ochrany prostředí a zdraví. Čím dosahujeme rozvoje kompetence u ţáka Diskutujeme o člověku, jeho potřebách a odlišnostech a vedeme tím ţáky k respektování příslušníků jiných ras. Poskytujeme doplňkovou četbu, umoţňujeme vyhledávat informace. Navštěvujeme divadelní, filmová představení a kulturní akce. Vyuţíváme skupinové práce.. Umoţňujeme vyhledávat informace. Dbáme na dodrţování pravidel. Vyuţíváme tématicky zaměřených exkurzí. Diskutujeme s ţáky o jejich právech a povinnostech. Vedeme ţáky ke sledování a dodrţování právních norem. Vyuţíváme skupinové práce. Vyuţíváme metody dramatické výchovy. Vyuţíváme skupinové práce. Navštěvujeme divadelní, filmová představení a kulturní akce. Poskytujeme doplňkovou četbu, umoţňujeme vyhledávat informace. Organizujeme soutěţe a olympiády. Vyuţíváme skupinové práce.. Vyuţíváme mezipředmětových vztahů a umoţňujeme tvorbu prezentací k ekologickým a lokálním problémům. Vyuţíváme statistických údajů ve vztahu k ţivotnímu prostředí. Diskutujeme o problémech prostředí. Vedeme ţáky ke sledování aktuálního dění. Organizujeme Den Země.

14 Vyuţíváme skupinové práce Kompetence pracovní Dílčí kompetence Ţáci pouţívají bezpečně a účinně veškeré materiály a nástroje, dodrţují stanovené pracovní postupy, dovedou se přizpůsobit pracovním podmínkám. Ţáci jsou šetrní k hospodaření s přírodními zdroji a majetkem. Přistupují k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu, pracují s přihlédnutím k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Ţáci umí plánovat budoucnost, mají představu o způsobu dosaţení svých cílů, chápou základní zásady podnikání a znají jeho rizika. Ţáci při práci vyuţívají získané poznatky z jiných předmětů a dovedou je vhodně vyuţít k vlastnímu rozvoji a přípravě na budoucnost, dovedou je vyuţít při volbě svého budoucího povolání. Ţáci dodrţují pracovní morálku a kázeň, pracují s přihlédnutím k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Ţáci umí poţádat o pomoc a radu a dovedou ji poskytnout Čím dosahujeme rozvoje kompetence u ţáka Vytváříme a upevňujeme pracovní návyky pomocí pouţívání základních pomůcek a nástrojů,vedeme je k účelnému vyuţití pracovního místa.. Pouţíváním různých pomůcek a materiálů vedeme ţáky k hospodaření s přírodními zdroji a majetkem. Vedeme ţáky k zapojování se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním zdrojům účastí na sběru odpadových surovin k šetření energiemi k péči o čistotu a pořádek okolí školy, bydliště, apod. Třídíme odpad. V tématickém celku o povoláních vedeme ţáky prostřednictvím besedy a diskuse k poznání svých schopností a moţností, které jim pomohou se rozhodnout o svém budoucím povolání. Praktická práce nad konkrétními úkoly vede ţáky k upevňování dovedností v oblasti plánování a způsobů dosaţení cílů. Spolupracujeme s úřadem práce. Srovnávací metodou učíme ţáky chápat minulost jako základ a východisko jejich budoucnosti. Pravidelným tréninkem tělesných zdatností a rozvíjením dovedností, vedeme ţáky k chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti.. Dodrţováním bezpečnostních zásad ţákům je vštěpován návyk ochrany svého zdraví i zdraví druhých. Nácvikem reálných dialogů učíme ţáky schopnosti dorozumět se v cizím prostředí, poţádat o pomoc nebo

15 ostatním. pomoc poskytnout. Skupinovou prací vedeme ţáky k vzájemné pomoci a k tomu, aby sami dokázali v případě potřeby o pomoc poţádat. Praktickým seznamováním ţáků se zásadami první pomoci je vedeme k bezprostřednímu poskytnutí pomoci zraněnému a znalosti poţádat o odbornou pomoc. 3.3 Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola zabezpečuje poradenské sluţby, které jsou zaměřeny na poradenství pro ţáky a jejich rodiče v oblastech výchovy a vzdělávání, řešení a prevenci sociálně patologických jevů, řešení obtíţných ţivotních situací, kariérového poradenství spojené s volbou školy, metodickou pomoc učitelům a spolupráci s poradenskými zařízeními a dalšími odbornými institucemi. Hlavním koordinátorem poradenských sluţeb je výchovná poradkyně, která je zároveň školním metodikem prevence. Společně s ředitelem školy řeší případné problémy a navrhují postupy a opatření. Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, sociálním odborem města (kurátorem pro děti a mládeţ), střediskem výchovné péče, policií. Samozřejmostí je, řešení všech těchto problémů v úzké spolupráci se zákonnými zástupci ţáka Vzdělávání ţáků se specifickými vývojovými poruchami učení Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci se zdravotním postiţením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, artismem, vadami řeči, souběţným postiţením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), ţáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a ţáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloţenou ochrannou výchovou a ţáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Vzdělávání ţáků se specifickými vývojovými poruchami učení Pro ţáky se specifickými vývojovými poruchami učení je charakteristické, ţe podávané školní výkony neodpovídají jejich rozumové úrovni. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami ţáků ve škole dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie. Provázeny bývají hyperaktivitou, nesoustředěností, impulzivním jednáním, nerozvinutou pohybovou koordinací a dalšími

16 příznaky z oblasti psychomotorické, mentální a volní. Většinou se nejedná o jeden druh poruchy, symptomy se vzájemně prolínají a v průběhu trvání vykazují různou intenzitu. Poruchy učení odhalujeme v prvním aţ druhém roce školní docházky. Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a po pohovoru s rodiči doporučuje vyšetření ţáka v PPP. Na základě posouzení a doporučení PPP je pro diagnostikované ţáky vypracován individuální plán. Ţáci jsou běţně integrováni ve třídách. Svým obsahem se vzdělávací proces u ţáků se specifickými poruchami učení zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních ţáků. Vzhledem k tomu, ţe se uvedené poruchy projevují zpočátku hlavně v ČJ, jsou ţáci od druhého ročníku podle diagnostiky začleněni do speciální skupiny ve které probíhá náprava jednou týdně. Učitel proškolený v oblasti péče o ţáky s poruchami učení úzce spolupracuje s třídním učitelem, pravidelně s ním rozebírá problémy i moţnosti jejich nápravy, způsob školní a domácí práce s dítětem. Náprava probíhá jak ve skupině, tak individuálně, podle potřeb a schopností. Při nápravě specifických poruch učení je moţno vyuţívat kompenzační pomůcky, jako jsou tabulky, doplňovací cvičení, pomocné linky v sešitech, okraje, způsob psaní oprav, dyslektické tabulky, nástěnné obrazy. K dispozici jsou téţ výukové nápravné programy. Aby nedocházelo ke zbytečnému stresování dětí s poruchami učení, zohledňují učitelé jejich obtíţe i při klasifikaci. Na ţádost rodičů jsou někteří ţáci hodnoceni slovně jak v průběhu školního roku, tak na vysvědčení. Vzdělávání ţáků s poruchami chování Ţáci s poruchami chování se vzdělávají podle učebního plánu školy. Na základě doporučení pedagogicko - psychologické poradny je integrovaným ţákům vypracován individuální studijní plán. Tito ţáci nerespektují normy společenského chování, jsou hyperaktivní, hypoaktivní, nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní. Učitel musí stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s nimi. Je třeba klást důraz na správný model jednání, kritické myšlení, výchovu k práci a ke spolupráci ve třídě. V případě výskytu sociálně negativních jevů spolupracuje škola úzce s rodiči, s pedagogicko psychologickou poradnou, se střediskem výchovné péče, kurátorem a dalšími. Ţáci se zdravotním znevýhodněním Ţáci se zdravotním znevýhodněním, tj. ţáci, kteří jsou zdravotně oslabení, po dlouhodobé nemoci nebo mají lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, jsou zohledněni

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 4.10.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Matematický seminář poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a dovedností nabytých

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Při stanovování hlavních cílů vzdělávacího programu jsme rozklíčovali slovo PRIMA takto:

Při stanovování hlavních cílů vzdělávacího programu jsme rozklíčovali slovo PRIMA takto: Charakteristika ŠVP Ať je léto, nebo zima, v naší škole je to prima. ŠVP s motivačním názvem PRIMA ŠKOLA je orientován na ţáka, respektuje jeho individuální potřeby, a to zejména v souvislosti se školním

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník 5.1. - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění F - měření síly,pokusy s magnety a měření ostatních fyzikálních veličin, Tv,

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník 1. Průřezové téma - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění F - měření síly,pokusy s magnety a měření ostatních fyzikálních

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více