U¾ivatelská pøíruèka Issue 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2"

Transkript

1 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka Issue 2

2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark of Nokia Mobile Phones. Nokia Xpress-on is a trademark of Nokia Mobile Phones Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

3 Rychlé tipy Tyto rychlé a efektivní tipy obsahují u¾iteèné informace pro pohotové pou¾ití telefonu. Podrobnìj¹í informace naleznete dále v této pøíruèce. Funkce volání Volání Pøijmutí hovoru Ukonèení hovoru Zadejte tel. èíslo a stisknìte tlaèítko Navi (Volat). Stisknìte tlaèítko Navi (Pøijmout). Stisknìte tlaèítko Navi (Konec). Odmítnutí hovoru Pøi pøíchozím hovoru stisknìte tlaèítko. (V pøípadì, ¾e je aktivní funkce Pøesmìrovat, jeli obsazeno, dojde v pøípadì odmítnutí hovoru k pøesmìrování hovoru.) Opakované vytáèení Pøi prázdném displeji stisknìte tlaèítko pøístup k poslednì volaným èíslùm. pro Nastavení hlasitosti sluchátka V prùbìhu hovoru stisknìte tlaèítko nebo. Funkce telefonního seznamu Rychlé ulo¾ení (jména a èísla do Tel. seznamu) Rychlé vyhledání (jména a èísla vtel. seznamu) Pou¾ívání Tel. seznamu pøi hovoru Zadejte tel. èíslo a stisknutím tlaèítka nebo zmìòte text tlaèítka Navi na Ulo¾it. Stisknìte (Ulo¾it). Zadejte jméno a stisknìte (OK). Pøi prázdném displeji stisknìte tlaèítko, (zadejte první písmeno jména), tlaèítkem nebo vyhledejte po¾adované jméno. Podr¾ením stisknutého tlaèítka zobrazte tel. èíslo. Pøi hovoru stisknìte tlaèítka, (Volby) a zvolte Tel. seznam.

4 Ulo¾ení tel. èísla pro Jednotlaèítkovou volbu Jednotl. volba Rychlá volba Stisknìte (Menu), (Zvolit), pomocí a vyhledejte Jednotl. volba. Poté stisknìte (Zvolit), (Pøiøadit), vyhledejte po¾adované jméno/èíslo a stisknìte tlaèítko (OK). Stisknìte tlaèítko s èíslicí 1-9, stisknìte tlaèítko (Volat). Je-li aktivní funkce Jednotl. volba, proveïte Rychlou volbu podr¾ením stisknutého tlaèítka èíslice 2-9. Podr¾ením stisknutého tlaèítka voláte èíslo Hlasové schránky. (Èíslo Hlasové schránky musí být ulo¾eno v pamìti.) Základní zkrácené zpùsoby volby Blokování/ uvolnìní klávesnice Rychlé nastavení tónù Psaní a odeslání zprávy Stisknìte (Menu), poté do 3 sekund / Stisknìte (Uvolnit) a poté. Krátce stisknìte, tlaèítky a vyhledejte po¾adovanou volbu. Poté stisknìte tlaèítko (OK). Je mo¾né pou¾ít i následující zkratky:, pro Vlastní tóny;, pro Potichu;, pro Diskrétnì;, pro Hlasitì. Stisknìte (Menu),, a napi¹te zprávu (stisknutím mìníte malé a velké znaky, podr¾ením stisknutého pí¹ete èíslice a stisknutím speciální znaky). Stisknìte (Volby), tlaèítkem nebo vyhledejte Odeslat a stisknìte (OK). Zadejte tel. èíslo nebo jej vyhledejte tlaèítky a v Tel. seznamu a stisknìte (OK).

5 Obsah Rychlé tipy...3 Obsah...5 Pro Va¹i bezpeènost... 7 Informace o ¹títcích na telefonu..9 Bezpeènostní kód...9 Pou¾ívání této pøíruèky...9 Pøíprava telefonu k pou¾ití 10 Instalace karty SIM Nabíjení baterie Telefon je pøipraven k pou¾ití...13 Zapnutí a vypnutí telefonu Prvky na displeji Pou¾ívání tlaèítek Tlaèítko Navi Tlaèítka pro procházení Tlaèítko C Základní funkce Volání Nastavení hlasitosti sluchátka Vytoèení posledního volaného èísla Ulo¾ení jména a èísla do Tel. seznamu Volání s pomocí Tel. seznamu Pøijmutí hovoru Dal¹í dùle¾ité funkce Volba vyzvánìcího tónu Nastavení pro pou¾ití v urèitých situacích (Rychlé nastavení tónù) Hlasové zprávy...22 Textové zprávy...23 Ètení zpráv...23 Psaní a odeslání zprávy...23 Blokování klávesnice...24 Pou¾ívání nabídek Otevøení nabídky funkcí procházením...25 Otevøení nabídky funkcí zkráceným postupem...26 Seznam Funkcí nabídky...27 Tel. seznam (Menu 1) Volání jména a tel. èísla z Tel. seznamu...29 Èísla slu¾eb...29 Ulo¾ení jména a èísla do Tel. seznamu...29 Vymazání jména a èísla z Tel. seznamu...30 Úprava jména a tel. èísla v Tel. seznamu...30 Odeslání jména a tel. èísla z Telefonního seznamu ( Vizitka )...30 Mo¾nosti Tel. seznamu...31 Pøiøazení tel. èísla funkci Jednotlaèítkové volby...31 Zprávy (Menu 2)...32 Ètení zpráv...32 Psaní, odeslání a ulo¾ení zprávy 32 Nastavení zpráv...33 Informace sítì...34 Èíslo hlasové schránky...34 Výpis volání (Menu 3)

6 Nepøijaté hovory...35 Pøijatá èísla...35 Volaná èísla...35 Vymazat vybrané hovory...36 Ukázat délku hovorù...36 Ukázat cenu hovorù...36 Nastavení ceny hovorù...37 Nastavení (Menu 4)...37 Nastavení hovoru...37 Nastavení telefonu...38 Nastavení zabezpeèení...39 Obnovit standardní nastavení.40 Pøesmìrovat (Menu 5)...41 Hry (Menu 6)...41 Kalkulaèka (Menu 7)...42 Pou¾ití kalkulaèky...42 Hodiny (Menu 8)...43 Budík...43 Nastavení hodin...44 Volba tónù (Menu 9)...44 Typ vyzvánìní...44 Vyzvánìcí tón...44 Hlasitost vyzvánìní...44 Tón upozornìní na zprávu...44 Tóny kláves...45 Výstra¾né tóny...45 Vibrace...45 Doplòkové informace Volby pøi hovoru...46 Pøístupové kódy...47 Ochranný kryt anténního konektoru...48 Informace o bateriích...48 Nabíjení a vybíjení baterií...48 Pøíslu¹enství a baterie...50 Pokyny pro výmìnu barevného krytu Nokia Xpress-on...50 Péèe a údr¾ba 52 Dùle¾ité bezpeènostní informace 53 Tísòová volání

7 Pro Va¹i bezpeènost Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této pøíruèce. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM S pøístrojem dr¾eným v ruce netelefonujte za jízdy; v¾dy nejprve zaparkujte vozidlo. INTERFERENCE Pøi provozu mobilního telefonu mù¾e docházet k interferencím, které nepøíznivì ovlivòují jeho funkci. BÌHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH TELEFON VYPNÌTE Dodr¾ujte v¹echna místní pravidla a naøízení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. V LETADLE TELEFON V DY VYPNÌTE Pøi provozu mobilního telefonu mù¾e docházet k interferencím. Pou¾ívání mobilního telefonu v letadle je nezákonné. PØI DOPLÒOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT TELEFON VYPNÌTE Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin. V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte pøíslu¹ná pravidla a naøízení. TELEFON POU ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN Telefon pou¾ívejte v normální poloze (u ucha). Zbyteènì se nedotýkejte jeho antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalaci nebo opravu telefonu smí provádìt pouze kvalifikovaný servisní pracovník. 7

8 PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní pøíslu¹enství. PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. Nezapomeòte zálohovat v¹echna dùle¾itá data. VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Zadejte telefonní èíslo (vèetnì smìrového pøedèíslí) a stisknìte tlaèítko (Volat). Hovor ukonèete stisknutím tlaèítka (Konec). Pro pøíjem hovoru stisknìte tlaèítko (Pøijmout). TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Dvakrát za sebou podr¾te na nìkolik sekund stisknuté tlaèítko, aby do¹lo k vymazání displeje. Zadejte èíslo tísòového volání a stisknìte tlaèítko (Volat). Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejste vyzváni. 8

9 Informace o ¹títcích na telefonu Na telefonu jsou umístìny ¹títky. Ty jsou dùle¾ité napø. pro servisní úèely. Zajistìte proto, aby nedo¹lo ke ztrátì ¹títku nebo informace na ¹títku uvedené. Bezpeènostní kód Nastavení bezpeènostního kódu z výroby je Zmìna kódu, viz Nastavení zabezpeèení - Zmìnit pøístupové kódy. Nový kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej na bezpeèném místì, oddìlenì od telefonu. Pou¾ívání této pøíruèky Mobilní telefon popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ívání v síti GSM. Souhrn slu¾eb, popisovaných v této pøíruèce, se nazývá sí»ové slu¾by (Network Services). Jedná se o slu¾by nabízené provozovateli lokálních sítí. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sítì vyu¾ijete, musíte je pøedplatit u va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb. 9

10 1. Pøíprava telefonu kpou¾ití Pøed tím, ne¾ mù¾ete pou¾ít telefonu, musíte: do telefonu nainstalovat platnou miniaturní kartu SIM a nabít baterii. Instalace karty SIM Ukládejte miniaturní karty SIM mimo dosah malých dìtí. Karta SIM a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo ohnutím. Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì. Pøed instalací karty SIM se v¾dy ujistìte, ¾e je telefon vypnutý, a poté vyjmìte baterii. 1. V zadní èásti telefonu stisknìte pojistku baterie (1.), posuòte baterii dolù (2.) a poté ji vyjmìte z telefonu (3.). 2. Otevøete kryt èteèky karty SIM tak, ¾e jej posunete ve smìru Open (4.), a poté jej zvednete (5.). 10

11 Pøíprava telefonu k pou¾ití 3. Zasuòte kartu SIM (6.). Zajistìte, aby zkosený roh smìøoval nahoru a pozlacené kontakty karty smìøovaly ke konektorùm v telefonu. 4. Uzavøete kryt èteèky karty SIM (7.). Poté zasuòte dr¾ák karty zpìt, aby udr¾oval kartu na správném místì (8.). 5. Polo¾te baterii na zadní plochu telefonu a zasunujte ji nahoru, dokud pevnì nedosedne na místo. Nabíjení baterie 1. Konektor nabíjeèky pøipojte ke spodní èásti telefonu. 2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Sloupec baterie na displeji se zaène pohybovat. Je-li telefon zapnutý, zobrazí se na displeji krátce text Nabíjení baterie. Pokud je telefon zapnutý, je mo¾né jej pou¾ít i pøi nabíjení baterie. 11

12 Pozn.: V pøípadì, ¾e je baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí sloupec baterie. 3. Baterie je zcela nabitá, pokud se zastaví pohyb sloupce. Je-li telefon zapnutý, zobrazí se na displeji krátce text Baterie nabitá. Doba nabíjení závisí na typu pou¾ívané baterie a nabíjeèky. Napøíklad nabíjení baterie BMS-2 nabíjeèkou ACP-7 trvá pøibli¾nì ètyøi hodiny. 4. Odpojte nabíjeèku od zásuvky a od telefonu. Je-li zobrazen text Nenabíjím, je nabíjení pøeru¹eno. Chvíli vyèkejte, odpojte nabíjeèku a poté ji opìt pøipojte. Pokud k nabíjení stále nechochází, kontaktujte svého prodejce. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Informace o bateriích. 12

13 Telefon je pøipraven k pou¾ití 2. Telefon je pøipraven k pou¾ití Zapnutí a vypnutí telefonu Po dobu jedné sekundy podr¾te stisknuté tlaèítko. Telefon vyzve k zadání kódu PIN: Kód PIN je vìt¹inou dodán s kartou SIM. Zadejte kód PIN (na displeji se zobrazí hvìzdièky *) a stisknìte (OK). Viz dále Doplòkové informace - Pøístupové kódy. Telefon vyzve k zadání bezpeènostního kódu: Viz Pro Va¹i bezpeènost - Bezpeènostní kód. Zadejte bezpeènostní kód (na displeji se zobrazí hvìzdièky *) a stisknìte (OK). Výstraha! Nezapínejte pøístroj tam, kde je pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno, nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. Stejnì jako u jiných pøístrojù pracujících na bázi rádiového pøenosu, nedotýkejte se antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou mù¾e ovlivnit kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e telefon bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. 13

14 Prvky na displeji Ní¾e uvedené prvky jsou zobrazeny, pokud je telefon pøipraven k pou¾ití a u¾ivatel nezadal ¾ádné znaky. Tento stav se nazývá prázdný displej. Operator oznamuje sí», ve které je telefon v souèasné chvíli pou¾íván. a sloupec Indikuje sílu celulárního signálu v místì, kde sloupec se nachází telefon. Èím silnìj¹í je signál, tím vy¹¹í je sloupec. a sloupec Indikuje nabití baterie. Èím je baterie více nabitá, tím vy¹¹í je sloupec. Pou¾ívání tlaèítek Tlaèítko Navi Ovládání telefonu je zjednodu¹eno pomocí tlaèítka Nokia Navi TM, umístìného pod displejem. Funkce tohoto tlaèítka se mìní v závislosti na doprovodném textu zobrazeném na displeji nad tlaèítkem. V této u¾ivatelské pøíruèce je vedle tlaèítka Nokia Navi TM uveden i odpovídající doprovodný text, napøíklad (Menu) nebo (Zvolit). 14

15 Tlaèítka pro procházení Tlaèítka pro procházení slou¾í pro procházení nabídkami, dílèími nabídkami a nastaveními. Dále jsou pou¾ity pro pohyb kurzoru doprava a doleva. Telefon je pøipraven k pou¾ití Tipy: Jedním stisknutím tlaèítka pøi prázdném displeji získáte pøístup ke jménùm a èíslùm ulo¾eným v Tel. seznamu. Jedním stisknutím tlaèítka pøi prázdném displeji získáte pøístup k seznamu posledních volaných èísel. Stisknutím tlaèítek v prùbìhu hovoru mìníte hlasitost sluchátka. Tlaèítko C Tlaèítko pou¾ijte pro vymazání znaku nalevo od kurzoru, pro vymazání v¹ech znakù, zadaných na displeji (podr¾ením stisknutého), v nabídce funkcí pro návrat z dílèí nabídky do pøedchozí nabídky, pro ukonèení nabídky funkcí, pro odmítnutí pøíchozího hovoru. 15

16 Volání 3. Základní funkce 1. Zadejte tel. èíslo, vèetnì pøedèíslí. Text Menu se zmìní na Volat. Pøi chybném zadání znaku vyma¾te znak nalevo od kurzoru tlaèítkem. 2. Stisknìte tlaèítko (Volat) a vyèkejte na odezvu. Text Volat se zmìní na Konec. 3. Hovor (nebo pokus o navázání hovoru) ukonèete stisknutím tlaèítka (Konec). Normální poloha: Uchopte telefon normálním zpùsobem tak, aby anténa smìøovala vzhùru pøes va¹e rameno. Mezinárodní hovory 1. Dvakrát stisknìte tlaèítko. Zadáte tak znak mezinárodního pøedèíslí (znak + nahrazuje mezinárodní pøístupový kód). 2. Zadejte kód zemì, pøedèíslí a tel. èíslo. 3. Èíslo vytoète stisknutím tlaèítka (Volat). Pozn.: Pou¾íváte-li telefon se soupravou do vozidla CARK- 91, mù¾ete pøepnout z re¾imu volných rukou (handsfree) do re¾imu soukromí zvednutím externího sluchátka HSU-1. Pro pøepnutí zpìt do re¾imu volných rukou nejprve stisknìte tlaèítko a poté do 15 sekund zavìste sluchátko. 16

17 Nastavení hlasitosti sluchátka Nastavení hlasitosti sluchátka mù¾ete provést v prùbìhu hovoru. Stisknutím tlaèítka zvy¹ujete a tlaèítka sni¾ujete hlasitost. Základní funkce Vytoèení posledního volaného èísla V pamìti telefonu je ulo¾eno posledních osm tel. èísel, které jste volali nebo se pokou¹eli volat. Pro vytoèení nìkterého z posledních volaných èísel: 1. Pøi prázdném displeji jednou stisknìte tlaèítko. Otevøe se seznam posledních volaných èísel. 2. Tlaèítkem nebo vyhledejte po¾adované tel. èíslo. 3. Stisknìte tlaèítko (Volat). Ulo¾ení jména a èísla do Tel. seznamu 1. Stisknutím (Menu) otevøete funkce nabídky. 2. Po zobrazení textu Tel. seznam stisknìte tlaèítko (Zvolit). 3. Tlaèítky a vyhledejte Pøidat nové a stisknìte (Zvolit). Zobrazí se výzva Jméno:. 4. Následujícím postupem zadejte jméno: 17

18 Stisknìte tlaèítko s po¾adovaným znakem: Jednou pro první znak, dvakrát (ne¾ se zobrazí kurzor) pro druhý atd. Dostupná sada znakù závisí na zvoleném jazyce v Menu Opakovanì tisknìte tlaèítka - pro vyhledání znakù, napø. pro znaky.,?! - & 1. Tlaèítko vkládá mezeru, pøepíná mezi malými a velkými znaky. Na displeji je pak zobrazen indikátor ABC nebo abc. Podr¾te stisknuté tlaèítko pro pøepnutí mezi znaky a èísly. Na displeji je pak zobrazen indikátor ABC (abc) nebo 123. Podr¾ením stisknutého tlaèítka po dobu jedné sekundy rovnì¾ vkládáte èíslici. Zobrazí-li se blikající kurzor, mù¾ete vkládat dal¹í znak. Tlaèítkem nebo pohybujete kurzorem. Stisknutím tlaèítka se zobrazí seznam speciálních znakù. Zobrazí se indikátor?!. Tlaèítky a vyhledejte po¾adovaný znak a vlo¾te jej do textu stisknutím tlaèítka (Vlo¾it). 5. Po napsání jména stisknìte (OK). Zobrazí se výzva Èíslo:. 6. Zadejte kód zemì (v pøípadì potøeby), pøedèíslí a tel. èíslo. Tip: Zadáte-li znak + (dvojím stisknutím tlaèítka ) pøed mezinárodní pøístupový kód, mù¾ete pou¾ívat tel. èíslo i pøi volání ze zahranièí. 7. Stisknìte tlaèítko (OK). Jméno a èíslo se ulo¾í do Tel. seznamu. 18

19 Základní funkce Tip: Rychlé ulo¾ení Pøi prázdném displeji zadejte tel. èíslo, tlaèítky a zmìòte text tlaèítka Navi na Ulo¾it a stisknìte tlaèítko (Ulo¾it). Zadejte jméno a stisknìte (OK). Volání s pomocí Tel. seznamu 1. Stisknìte tlaèítko (Menu). 2. Pøi zobrazeném textu Tel. seznam stisknìte tlaèítko (Zvolit). 3. Stisknutím tlaèítka (Zvolit) vyberte polo¾ku Hledat. 4. Zadejte první písmeno (písmena) jména a stisknìte tlaèítko (OK). Tento krok mù¾ete pøeskoèit. 5. Tlaèítky a vyhledejte po¾adované jméno. Telefonní èíslo mù¾ete zkontrolovat podr¾ením stisknutého tlaèítka. 6. Stisknìte tlaèítko (Volat). Tip: Rychlé otevøení Tel. seznamu Pøi prázdném displeji stisknìte tlaèítko. Zobrazí se první ulo¾ené jméno (a tel. èíslo) v tel. seznamu. Tip: Jména a èísla, která jsou pøiøazená tlaèítkùm rychlé volby 1 a¾ 9, je mo¾né volat stisknutím tlaèítek a¾. 19

20 Pøijmutí hovoru Pøi pøíchozím hovoru telefon vyzvání a na displeji bliká jméno nebo tel. èíslo volajícího nebo text Hovor. Hovor pøijmìte stisknutím tlaèítka (Pøijmout). Tip: Pøíchozí hovor mù¾ete odmítnout stisknutím tlaèítka. Je-li aktivní funkce Pøesmìrovat, je-li obsazeno, kterou pøesmìrujete hovory napø. do hlasové schránky, dojde k pøesmìrování hovoru i v pøípadì odmítnutí hovoru. Viz Pøesmìrovat (Menu 5). Pozn.: Pokud je v tel. seznamu nalezeno více ne¾ jedno jméno s posledními sedmi èíslicemi tel. èísla shodnými s tel. èíslem volajícího, zobrazí se pouze tel. èíslo volajícího (pokud je dostupné). 20

21 21 Dal¹í dùle¾ité funkce 4. Dal¹í dùle¾ité funkce Volba vyzvánìcího tónu 1. Stisknìte tlaèítko (Menu). 2. Tlaèítkem nebo vyhledejte polo¾ku Volba tónu a stisknìte tlaèítko (Zvolit). 3. Tlaèítkem nebo vyhledejte polo¾ku Vyzvánìcí tón a stisknìte tlaèítko (Zvolit). 4. Tlaèítkem nebo vyhledejte po¾adovaný vyzvánìcí tón. Telefon pøehrává ukázky tónù. Volbu proveïte stisknutím tlaèítka (OK). 5. Nabídku ukonèete stisknutím tlaèítka. Nastavení pro pou¾ití v urèitých situacích (Rychlé nastavení tónù) Nastavte tóny, vèetnì napø. vyzvánìcích tónù, tónù kláves a výstra¾ných tónù, pro pou¾ití v urèitých situacích. Jediné, co je tøeba udìlat, je vybrat po¾adovanou volbu z dostupného seznamu, napø. Hlasitì pro pou¾ití telefonu mimo budovu. 1. Pøi prázdném displeji krátce stisknìte hlavní tlaèítko. 2. Tlaèítky a vyhledejte po¾adovanou volbu: Vypnout! vypne telefon. Vlastní tóny je výchozí nastavení, které pou¾ije nastavení tónù zvolených v nabídce Volba tónu. Potichu nebudou sly¹et ¾ádné tóny.

22 Diskrétnì namísto vyzvánìcího tónu pøi pøíchozím hovoru nebo pøi doruèení zprávy je sly¹et krátké pípnutí. Hlasitì vyzvánìcí tón je Normální a hlasitost je nejvy¹¹í. 3. Stisknutím tlaèítka (OK) potvrïte volbu. Tip: Mù¾ete pou¾ít následující zkratky:, pro Vlastní tóny, pro Potichu, pro Diskrétnì, pro Hlasitì Poznámka: Zmìníte-li nastavení v nabídce Volba tónu, je automaticky resetována volba Vlastní tóny. Poznámka: Je-li telefon pøipojen k soupravì do vozidla CARK-91 nebo soupravì sluchátek HDC-9, není tato funkce dostupná. Hlasové zprávy V celulární síti je dostupná slu¾ba hlasové schránky. Va¹e hovory mù¾ete pøesmìrovat do hlasové schránky a volající zde mù¾e zanechat zprávu. Pokud do hlasové schránky dorazí zpráva, bude Vás sí» informovat. Zavolejte na èíslo hlasové schránky a vyslechnìte zprávu (y). 1. Èíslo Va¹í hlasové schránky zavoláte tak, ¾e pøi prázdném displeji podr¾íte po dobu jedné sekundy stisknuté tlaèítko. Vyzve-li Vás telefon k zadání tel. èísla hlasové schránky, zadejte jej a stisknìte tlaèítko (OK). Viz rovnì¾ Èíslo hlasové schránky v Menu 2-6. Èíslo hlasové schránky získáte u provozovatele sí»ových slu¾eb na základì dohody o pou¾ívání této slu¾by. 2. Vyslechnìte zprávy. Hovor ukonèete stisknutím tlaèítka (Konec). 22

23 23 Dal¹í dùle¾ité funkce Pozn.: Je-li nad tlaèítkem Navi zobrazen text Poslechnout, zavoláte èíslo hlasové schránky stisknutím tlaèítka (Poslechnout). Textové zprávy Mù¾ete èíst a psát textové zprávy a¾ do délky 160 znakù. Pøed odesíláním zprávy musíte do pamìti ulo¾it èíslo støediska zpráv. A¾ do jeho nahrazení zùstává toto èíslo nezmìnìno. Èíslo støediska zpráv získáte od provozovatele sí»ových slu¾eb na základì dohody o pou¾ívání slu¾by SMS (Krátké textové zprávy). Viz oddíl vìnovaný Nastavení zpráv. Pøed odesláním zprávy se ujistìte, ¾e cílový telefon je schopen pøijímat zprávy SMS. Pamì» pro textové zprávy na kartì SIM se li¹í podle pou¾ité karty SIM. Ètení zpráv 1. Po obdr¾ení zprávy SMS se na displeji zobrazí text Pøijaté zprávy... a indikátor. Stisknìte tlaèítko (Èíst). 2. Tlaèítky a vyhledejte po¾adovanou zprávu a stisknìte tlaèítko (Èíst). 3. Pøi ètení zprávy pou¾ijte tlaèítka a pro procházení textem zprávy. Stisknutím tlaèítka (Volby) zobrazíte dostupné volby. Krátkým stisknutém tlaèítka ukonèíte ètení zprávy. 4. Podr¾ením stisknutého tlaèítka po dobu jedné sekundy ukonèíte nabídku. Psaní a odeslání zprávy 1. Stisknìte tlaèítko (Menu). 2. Tlaèítkem nebo vyhledejte nabídku Zprávy a stisknìte tlaèítko (Zvolit).

24 3. Tlaèítkem nebo vyhledejte polo¾ku Psát zprávy a stisknìte tlaèítko (Zvolit). 4. Napi¹te zprávu. Informace o pou¾ívání tlaèítek pro psaní, viz Ulo¾ení jména a èísla do Tel. seznamu. 5. Po dokonèení psaní zprávy stisknìte tlaèítko (Volby). 6. Vyberte polo¾ku Odeslat a stisknìte tlaèítko (OK). 7. Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo stisknìte tlaèítko (Hledat) a pomocí tlaèítek a vyhledejte tel. èíslo v Tel. seznamu. Poté stisknìte tlaèítko (OK). 8. Ode¹lete zprávu stisknutím tlaèítka (OK). 9. Dvakrát podr¾te stisknuté tlaèítko pro ukonèení nabídky. Blokování klávesnice Blokování klávesnice zabraòuje nechtìnému stisknutí tlaèítek, napøíklad pøi pøená¹ení telefonu v kapse nebo pøíruèní ta¹ce. Blokování klávesnice: a poté-do tøí sekund nejprve stisknìte tlaèítko (Menu) a poté. Je-li klávesnice blokována, je na displeji zobrazen indikátor. Uvolnìní klávesnice: nejprve stisknìte tlaèítko (Uvolnit) a poté. Pøi blokované klávesnici mù¾ete pøijímat hovory stisknutím tlaèítka (Pøijmout). Pozn.: V pøípadì, ¾e je klávesnice blokována, je mo¾né provádìt volání na tísòová èísla pøedprogramovaná v telefonu (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla). Èíslo je zobrazeno a¾ po zadání v¹ech jeho èíslic. 24

25 Pou¾ívání nabídek 5. Pou¾ívání nabídek Telefon umo¾òuje mìnit a zobrazovat nastavení mnoha funkcí a voleb, které jsou uvedeny v nabídkách a dílèích nabídkách. Nabídky a dílèí nabídky jsou snadno dosa¾itelné procházením nebo pou¾itím odpovídající zkrácené volby. Otevøení nabídky funkcí procházením 1. Stisknutím tlaèítka (Menu) otevøete nabídku funkcí. 2. Tlaèítky a vyhledejte po¾adovanou nabídku, napø. Nastavení. 3. Stisknutím tlaèítka (Zvolit) otevøete nabídku. 4. Pokud nabídka obsahuje dílèí nabídky, vyhledejte po¾adovanou polo¾ku tlaèítky a. 5. Stisknutím tlaèítka (Zvolit) otevøete dílèí nabídku (napø. Nastavení hovoru). Obsahuje-li dílèí nabídka dal¹í nabídky, zopakujte kroky 4 a Tlaèítky a vyhledejte po¾adované nastavení. 7. Stisknutím tlaèítka (OK) potvrïte zvolené nastavení. 25

26 Tip: Krátkým stisknutím tlaèítka mù¾ete v nabídce pøejít o jednu úroveò vý¹e. Podr¾ením stisknutého tlaèítka ukonèíte nabídku funkcí bez zmìny nastavení. Otevøení nabídky funkcí zkráceným postupem Polo¾ky nabídky (nabídky, dílèí nabídky a volby nastavení) jsou èíslovány a pomocí tohoto èísla jsou snadno dostupné. Èíslo zkrácené volby je zobrazeno v pravém horním rohu displeje. 1. Stisknìte tlaèítko (Menu). 2. Máte tøí sekundy na zadání èísla funkce nabídky, kterou chcete otevøít. Opakujte tento postup pro otevøení dílèí nabídky. 3. Do tøí sekund zadejte èíslo po¾adovaného nastavení. Pøíklad pro vypnutí tónù kláves: Stisknìte tlaèítka (Menu),,,, (Menu) pro otevøení nabídky, pro Volba tónu, pro Tóny kláves a pro nastavení Vypnuto. 26

27 Seznam Funkcí nabídky Pou¾ívání nabídek 1. Tel. seznam 1. Hledat 2. Èísla slu¾eb 1 3. Pøidat nové 4. Vymazat 5. Upravit 6. Poslat zápis 7. Volby 1. Zobrazení 2. Stav pamìti 8. Jednotl. volba 2. Zprávy 1. Pøijaté zprávy 2. Zprávy k odeslání 3. Psát zprávy 4. Nastavení zpráv 1. Soubor Èíslo støediska zpráv 2. Zpráva odeslána jako 3. Platnost zprávy 2. Bì¾né 3 1. Výpisy doruèených zpráv 2. Odpovìï pøes toté¾ støedisko 5. Informace sítì 6. Èíslo hlasové schránky 3. Výpis volání 1. Nepøijaté hovory 2. Pøijatá èísla 3. Volaná èísla 4. Vymazat vybrané hovory 5. Ukázat délku hovorù 1. Délka posledního hovoru 2. Délka v¹ech hovorù 3. Pøíchozí hovory 4. Odchozí hovory 5. Vynulovat mìøièe 6. Ukázat cenu hovorù 1. Cena posledního hovoru 2. Cena v¹ech hovorù 3. Vynulovat èítaèe 7. Nastavení ceny hovorù 1. Limit ceny hovoru 2. Ukázat cenu hovoru v 1 Funkce je dostupná pouze v pøípadì, ¾e ji podporuje karta SIM. 2 Poèet souborù závisí na nabídce souborù, kterou poskytuje Va¹e karta SIM. Ka¾dý soubor se zobrazuje ve vlastní nabídce a mù¾e mít libovolný název. 3 Èíslo zkráceného pøístupu k této nabídce závisí na poètu dostupných souborù. 27

28 Pou¾ívání nabídek 4. Nastavení 1. Nastavení hovorù 1. Opakované vytáèení 2. Jednotlaèítková volba 3. Volby pro dal¹í hovory na lince 4. Odeslat Va¹e èíslo Automatický pøíjem 1 2. Nastavení telefonu 1. Jazyk 2. Informace o buòce 3. Pozdrav 4. Volba sítì Osvìtlení 2 3. Nastavení zabezpeèení 1. Po¾adavek na kód PIN 2. Volba povolených èísel 3. Uzavøená skupina 4. Zabezpeèení telefonu 5. Zmìnit pøístupové kódy 4. Obnovit standardní nastavení 5. Pøesmìrovat 1. Pøesmìrovat v¹echny hovory 2. Pøesmìrovat, je-li obsazeno 3. Pøesmìrovat pøi nepøijímání hovoru 4. Pøesmìrovat: vypnutý, mimo dosah, nezvedá 5. Zru¹it v¹echna pøesmìrování 6. Hry 1. Pexeso 2. Had 3. Logika 7. Kalkulaèka 8. Hodiny 1. Budík 2. Nastavení hodin 9. Volba tónu 1. Typ vyzvánìní 2. Vyzvánìcí tón 3. Hlasitost vyzvánìní 4. Tón upozornìní na zprávu 5. Tóny kláves 6. Výstra¾né tóny Vibrace 3 1 Tato polo¾ka je zobrazena pouze pøi pøipojení telefonu k soupravì CARK- 91 nebo k pøíslu¹enství HDC-9. 2 Tato polo¾ka je zobrazena pouze pøi pøipojení telefonu k soupravì CARK Toto nastavení je dostupné pouze pøi pou¾ití speciální vibraèní baterie. 28

29 Tel. seznam (Menu 1) Pou¾ívání nabídek Pomocí funkce Tel. seznam mù¾ete do pamìti karty SIM ukládat tel. èísla s odpovídajícími jmény. Telefon podporuje karty SIM, do kterých je mo¾né ulo¾it a¾ 250 tel. èísel (do délky 30 èíslic) a jmen (do délky 16 znakù). Délka a poèet tel. èísel a jmen, které je mo¾né do karty SIM ulo¾it, závisí na pou¾ité kartì SIM. Volání jména a tel. èísla z Tel. seznamu Pro zji¹tìní, zda je po¾adované jméno a tel. èíslo ulo¾eno v Tel. seznamu, pou¾ijte funkci Hledat (Menu 1-1). Viz dále odstavec Volání s pomocí Tel. seznamu v kapitole 3. Základní funkce. Èísla slu¾eb Tato funkce nabídky umo¾òuje snadné volání na èísla slu¾eb Va¹eho provozovatele slu¾eb sítì. Nabídka je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e jsou tato èísla slu¾eb ulo¾ena v kartì SIM. Vyberte nabídku Èísla slu¾eb (Menu 1-2) a vyhledejte po¾adované èíslo slu¾by. Stisknutím tlaèítka (Volat) toto èíslo vytoèíte. Ulo¾ení jména a èísla do Tel. seznamu Viz odstavec Ulo¾ení jména a èísla do Tel. seznamu v kapitole 3. Základní funkce. Vymazání jména a èísla z Tel. seznamu V této nabídce (Menu 1-4) mù¾ete vymazat tel. èísla a jména z Tel. seznamu buïto Postupnì, nebo chcete-li vymazat v¹echna jména a èísla najednou, pou¾ijte Vymazat v¹e. 29

30 Úprava jména a tel. èísla v Tel. seznamu V této nabídce (Menu 1-5) mù¾ete upravovat jména a èísla ulo¾ená v Tel. seznamu. Odeslání jména a tel. èísla z Telefonního seznamu ( Vizitka ) Funkce nabídky Poslat zápis (Menu 1-6) umo¾òuje odeslat kontaktní informace vizitku (jméno a tel. èíslo), z Tel. seznamu do jiného telefonu. Odeslání kontaktních informací Zvolte polo¾ku Poslat zápis, vyhledejte jméno a tel. èíslo, které chcete odeslat, a stisknìte tlaèítko (Odeslat). Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo jej vyhledejte v Tel. seznamu. Informace ode¹lete stisknutím tlaèítka (OK). Pøijímání kontaktních informací Po pøijmutí kontaktních informací se na displeji telefonu zobrazí text Vizitka obdr¾ena. Stisknutím tlaèítka (Volby) vyberte jednu z mo¾ností Ukázat, Ulo¾it nebo Zru¹it a stisknìte tlaèítko (OK). 30

31 Mo¾nosti Tel. seznamu Pou¾ívání nabídek Nastavení typu zobrazení ulo¾ených jmen a èísel Telefon mù¾e zobrazit tel. èísla a jména tøemi odli¹nými zpùsoby (Menu 1-7-1). Mù¾ete vybrat Seznam jmen (zobrazí tøi jména najednou), Jméno a èíslo (zobrazí jedno jméno spolu s èíslem) nebo Velké písmo (zobrazí pouze jméno). Kontrola volného místa v Tel. seznamu V (Menu 1-7-2) mù¾ete zkontrolovat, kolik jmen a tel. èísel mù¾e být je¹tì ulo¾eno do Tel. seznamu a kolik je jich ji¾ ulo¾eno. Pøiøazení tel. èísla funkci Jednotlaèítkové volby Devìt tel. èísel ulo¾ených v Tel. seznamu mù¾ete pøiøadit tlaèítkùm Jednotlaèítkové volby. Tato èísla poté mù¾ete vytáèet pomocí tlaèítek -. Zvolte funkci nabídky Jednotlaèítková volba (Menu 1-8). Pokud ¾ádné èíslo je¹tì není pøiøazeno, stisknìte tlaèítko (Pøiøadit). Pozn.: Pøiøazení je rovnì¾ zobrazeno, pokud telefon automaticky pøiøadil tel. èíslo z Tel. seznamu tlaèítku funkce Jednotlaèítkové volby. Vyhledejte po¾adované jméno/tel. èíslo v Tel. seznamu a stisknutím tlaèítka (OK) potvrïte volbu. Pokud je tel. èíslo pøiøazeno tlaèítku, mù¾ete zobrazit, zmìnit nebo vymazat èíslo tak, ¾e nejdøíve stisknete tlaèítko (Volby). Pou¾ití Jednotlaèítkové volby Stisknìte po¾adované tlaèítko jednotlaèítkové volby ( a¾ ). Chcete-li toto èíslo vytoèit, stisknìte tlaèítko (Volat). 31

32 Zprávy (Menu 2) Ètení zpráv Pokud jste obdr¾eli zprávu SMS, zobrazí se na displeji text Pøijaté zprávy... a indikátor. Stisknutím tlaèítka (Èíst) zobrazíte zprávu. Chcete-li èíst zprávy pozdìji, otevøete funkci nabídky Pøijaté zprávy (Menu 2-1). Zobrazí se pøijaté zprávy tak, ¾e nejnovìj¹í zpráva bude nejvý¹e. Tlaèítky a vyhledejte po¾adovanou zprávu a stisknìte tlaèítko (Èíst). Pøi ètení zprávy zobrazte stisknutím tlaèítka (Volby) dostupné volby a tlaèítkem (OK) nìkterou z nich vyberte: Vymazat, Odpovìdìt, Upravit, Pou¾ít èíslo (vybere tel. èíslo ze zprávy) a Pøesmìrovat (pro pozdìj¹í odeslání zprávy). Ve volbì Podrobnosti pou¾ijte tlaèítka a pro zobrazení podrobností zprávy - jméno a tel. èíslo odesílatele, pou¾ité støedisko zpráv, datum a èas pøijetí. Psaní, odeslání a ulo¾ení zprávy V nabídce Psát zprávy (Menu 2-3) mù¾ete psát a upravovat zprávy o celkové délce a¾ 160 znakù. Po napsání zprávy stisknìte tlaèítko (Volby) a vyberte nìkterou z následujících polo¾ek: Odeslat, Odeslat speciál (ode¹le zprávu pomocí zvoleného souboru), Ulo¾it (ulo¾í zprávu do slo¾ky Zprávy k odeslání (Menu 2-2), pro odeslání zprávy pozdìji) nebo Smazat v¹e (odstraní v¹echny znaky ze zprávy). 32

33 Nastavení zpráv Pou¾ívání nabídek Soubor 1 (Menu 2-4-1) 1 Skupina nastavení neboli soubor je souhrn nastavení, potøebných k odeslání textové zprávy. Textovou zprávu mù¾ete odeslat napøíklad jako fax (pokud je tato funkce podporována provozovatelem sítì) jednoduchým zvolením souboru, ve kterém je pøeddefinováno správné nastavení pro faxový pøenos. Ka¾dý soubor má své dílèí nabídky: Èíslo støediska zpráv Pro ulo¾ení tel. èísla støediska zpráv, které je potøebné pro odeslání textových zpráv. Toto èíslo získáte u poskytovatele slu¾eb. Zadejte tel. èíslo Støediska zpráv nebo upravte existující èíslo a stisknìte tlaèítko (OK). Zpráva odeslána jako Volba umo¾òuje zaslat do sítì po¾adavek pøevést Va¹i Textovou zprávu do formátu El. po¹ta, Fax nebo Paging (sí»ová slu¾ba). Pro pøíjem konvertované zprávy musí mít pøíjemce k dispozici odpovídající zaøízení. Platnost zprávy Tato sí»ová slu¾ba Vám umo¾òuje nastavit dobu, po kterou jsou zprávy ulo¾eny ve støedisku zpráv, odkud jsou odesílány pøíjemci. Bì¾né (Menu 2-4- ) 2 Výpisy doruèených zpráv Volba umo¾òuje zaslat do sítì po¾adavek, aby Vám byly odesílány výpisy o doruèení textových zpráv (sí»ová slu¾ba). 1 Celkový poèet souborù je závislý na poètu souborù, který poskytuje karta SIM. 2 Èíslo zkrácené volby této nabídky závisí na poètu dostupných souborù. 33

34 Odpovìï pøes toté¾ støedisko Volba umo¾òuje zaslat do sítì po¾adavek pro odeslání Va¹í textové zprávy pøes Va¹e vlastní støedisko zpráv (sí»ová slu¾ba). Informace sítì Tato sí»ová slu¾ba (Menu 2-5) umo¾òuje pøijímání tématicky odli¹ných zpráv (napøíklad zprávy o poèasí nebo dopravì atd.) od provozovatele slu¾eb sítì. Informace o dostupných tématech a odpovídajících èíslech témat získáte u provozovatele slu¾eb sítì. Zvolením Zapnout budete pøijímat zprávy s aktivním tématem. Seznam témat mù¾ete upravit a mù¾ete také oznaèit aktivní a neaktivní témata. Pøehled shroma¾ïuje seznam v¹ech dostupných témat v síti. Zvolením Témata mù¾ete Pøidat nové téma do seznamu. Zadejte èíslo tématu a jeho název. Seznam témat mù¾ete dále Upravit nebo Vymazat. Jazyk zpráv nastavte volbou Jazyk. Zprávy jsou zobrazovány pouze ve zvoleném jazyce. Èíslo hlasové schránky V nabídce Èíslo hlasové schránky (Menu 2-6) mù¾ete ulo¾it èíslo Va¹í hlasové schránky. Zadejte èíslo a stisknìte tlaèítko (OK). Èíslo zde zùstane ulo¾eno a¾ do jeho zmìny. Toto èíslo získáte od provozovatele sí»ových slu¾eb. 34

35 Výpis volání (Menu 3) Pou¾ívání nabídek Telefon zaznamenává pøijaté a nepøijaté hovory pouze v pøípadì, ¾e sí» podporuje funkci Identifikace volající linky, v pøípadì, ¾e je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Nepøijaté hovory Posledních pìt tel. èísel, ze kterých se Vás nìkdo neúspì¹nì pokou¹el volat, je ulo¾eno v pamìti telefonu, v seznamu Nepøijaté hovory (Menu 3-1). Ve volbách nabídky nepøijatých hovorù mù¾ete zobrazit tel. èíslo, zavolat na toto èíslo, zobrazit èas nepøijatého hovoru (pokud jsou hodiny správnì nastaveny) a vymazat tel. èíslo nebo jej ulo¾it do Tel. seznamu. Tip: Zobrazí-li se na displeji oznámení o nepøijatém hovoru, otevøete seznam tel. èísel nepøijatých hovorù stisknutím tlaèítka (Seznam). Pøijatá èísla Posledních pìt tel. èísel, ze kterých jste pøijali hovory je ulo¾eno v pamìti telefonu, v seznamu Pøijatá èísla (Menu 3-2). Ve volbách nabídky pøijatých èísel mù¾ete zobrazit tel. èíslo, zavolat na toto èíslo, zobrazit èas pøijatého hovoru (pokud jsou hodiny správnì nastaveny) a vymazat tel. èíslo nebo jej ulo¾it do Tel. seznamu. Volaná èísla Telefon ukládá do pamìti posledních osm tel. èísel, na která jste volali nebo se pokou¹eli volat. Ve volbách nabídky volaných èísel (Menu 3-3) mù¾ete zobrazit tel. èíslo, zavolat na toto èíslo, zobrazit èas pøijatého hovoru (pokud jsou hodiny správnì nastaveny) a vymazat tel. èíslo nebo jej ulo¾it do Tel. seznamu. 35

36 Vymazat vybrané hovory Tato funkce nabídky (Menu 3-4) Vám umo¾òuje vymazat tel. èísla a jména ze seznamù Nepøijatá, Pøijatá a Volaná èísla. Pozn.: Pokud je do telefonu vlo¾ena nová karta SIM, která není registrována jako karta majitele, budou seznamy Nepøijatých, Pøijatých a Volaných èísel vymazány. Ukázat délku hovorù Nabídku Ukázat délku hovorù (Menu 3-5) mù¾ete pou¾ít pro zobrazení pøibli¾né délky trvání Va¹ich odchozích a pøíchozích hovorù v hodinách, minutách a sekundách. Rovnì¾ zde mù¾ete vynulovat mìøièe èasu. Vlo¾ení nové karty SIM mìøièe nevynuluje. Pozn: Skuteèná doba trvání hovorù, uvedená na faktuøe od provozovatele sí»ových slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, atd. Ukázat cenu hovorù Tato sí»ová slu¾ba (Menu 3-6) umo¾òuje kontrolovat pøibli¾nou cenu Va¹eho posledního hovoru nebo v¹ech Va¹ich hovorù, pokud je slu¾ba ceny hovorù podporována sítí. Ceny jsou uvádìny v jednotkách nebo v po¾adované mìnì. V¹echny ceny jsou uvádìny samostatnì pro ka¾dou kartu SIM. Pozn.: Skuteèná èástka platby za hovory a slu¾by, uvedená na faktuøe od provozovatele sí»ových slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, poplatcích, atd. 36

37 Nastavení ceny hovorù Limit ceny hovoru Pou¾ívání nabídek Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje nastavit cenový limit hovorù pro Va¹i kartu SIM (Menu 3-7-1). Mù¾ete poté provádìt a pøijímat placené hovory a¾ do vyèerpání nastaveného cenového limitu. Limit je mo¾né nastavit v po¾adované mìnì nebo v jednotkách, podle nastavení provedeného v nabídce Ukázat cenu hovoru v. Pro nastavení limitu hovorù mù¾e být u nìkterých karet SIM vy¾adován kód PIN2. Ukázat cenu hovoru v Tato sí»ová funkce umo¾òuje nastavit zobrazení ceny hovorù v jednotkách nebo v po¾adované mìnì (Menu 3-7-2). Informace o cenách jednotek získáte u provozovatele sí»ových slu¾eb. Pro nastavení jednotek nebo mìny v nabídce Ukázat cenu hovoru v mù¾e být u nìkterých karet SIM vy¾adován kód PIN2. Nastavení (Menu 4) Nastavení hovoru Opakované vytáèení Pokud je zapnuta funkce opakovaného vytáèení (Menu 4-1-1), pokusí se telefon pøi neúspì¹ném volání celkem desetkrát o navázání hovoru. Jednotlaèítková volba Je-li zapnuta funkce jednotlaèítkové volby (Menu 4-1-2), je mo¾né vytáèet tel. èísla pøiøazená tlaèítkùm jednotlaèítkové volby a¾ stisknutím a podr¾ením odpovídajícího tlaèítka. Pozn.: Podr¾ením stisknutého tlaèítka nevoláte pøiøazené èíslo jednotlaèítkové volby, ale èíslo Va¹í hlasové schránky. 37

38 Volby pro dal¹í hovory na lince Po aktivování této sí»ové slu¾by (Menu 4-1-3) Vás bude sí» pøi probíhajícím hovoru informovat o novì pøíchozím hovoru. Odeslat Va¹e èíslo Tato sí»ová slu¾ba Vám umo¾òuje zobrazit nebo skrýt tel. èíslo volané osobì (Menu 4-1-4). Polo¾ka Nastaveno pou¾ije výchozí nastavení telefonu Zapnout nebo Vypnout, podle Va¹í vzájemné dohody s provozovatelem slu¾eb sítì. Automatický pøíjem Toto nastavení je dostupné pouze pøi pøipojení telefonu k soupravì do vozidla CARK-91 nebo soupravì sluchátek HDC-9. Je-li nastaveno Zapnuto, je telefon nastaven pro automatický pøíjem hovoru ji¾ po prvním zazvonìní. Tuto funkci je mo¾né pou¾ít u soupravy do vozidla vybavené snímaèem zapalování, ve vozidle se zapnutým zapalováním. Nastavení telefonu Jazyk Zde mù¾ete zvolit jazyk, ve kterém se budou zobrazovat texty na displeji (Menu 4-2-1). Je-li zvoleno nastavení Automaticky, bude telefon pou¾ívat jazyk podle karty SIM pou¾ité v telefonu. Není-li v telefonu vlo¾ena ¾ádná karta SIM, je pou¾ita angliètina. Informace o buòce V této nabídce (Menu 4-2-2) mù¾ete nastavit telefon tak, aby indikoval pøípad, kdy je pou¾it v celulární síti, provozované na základì technologie Micro Cellular Network (MCN) (sí»ová slu¾ba). Pozdrav Tato nabídka (Menu 4-2-3) umo¾òuje upravit pozdrav, který se zobrazí na displeji po zapnutí telefonu. Volba sítì Sí» je mo¾né vybrat automaticky nebo ruènì (Menu 4-2-4). 38

39 39 Pou¾ívání nabídek V automatickém re¾imu telefon automaticky zvolí celulární sí», která je v dané oblasti dostupná. V ruèním re¾imu telefon zobrazí seznam dostupných sítí a pokud má Vá¹ provozovatel sí»ových slu¾eb s po¾adovanou sítí uzavøenu dohodu o roamingu, mù¾ete ji vybrat. V jiném pøípadì se na displeji zobrazí text Není pøístup a Vy musíte vybrat jinou sí». Telefon zùstává v ruèním re¾imu, dokud není zvolen automatický re¾im nebo dokud není do telefonu zalo¾ena jiná karta SIM. Osvìtlení Toto nastavení je dostupné pouze pøi pøipojení telefonu k soupravì do vozidla CARK-91. Umo¾òuje nastavit osvìtlení displeje a klávesnice. Nastavení zabezpeèení Telefon je vybaven v¹estranným bezpeènostním systémem, který zabraòuje neoprávnìnému pou¾ití telefonu nebo karty SIM. Po¾adavek na kód PIN V této nabídce (Menu 4-3-1) mù¾ete nastavit telefon tak, aby po zapnutí vy¾adoval kód PIN Va¹í karty SIM. Pro zapnutí této funkce je vy¾adován kód PIN. Upozoròujeme, ¾e nìkteré karty SIM nedovolují vypnutí vy¾adování kódu PIN. Volba povolených èísel Pokud je tato funkce (Menu 4-3-2) podporována kartou SIM, mù¾ete omezit Va¹e hovory pouze na vybraná tel. èísla. Pro tuto funkci je vy¾adován kód PIN2. Pozn.: Je-li zapnuta funkce volání pevných èísel, je v nìkterých sítích mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání). Uzavøená skupina V této sí»ové slu¾bì (Menu 4-3-3) mù¾ete vybrat skupinu osob, kterým mù¾ete volat a které mohou volat Vám. Polo¾ka Standardní

40 nastavuje telefon pro pou¾ití v uzavøené skupinì u¾ivatelù, na které se majitel karty SIM dohodl s provozovatelem slu¾eb sítì. Pozn.: Je-li zapnuto volání do uzavøené skupiny u¾ivatelù, je v nìkterých sítích mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání). Zabezpeèení telefonu Tato nabídka (Menu 4-3-4) umo¾òuje zapnutí zabezpeèení telefonu (Zapnuto), kterým pøedejdete neoprávnìnému pou¾ívání telefonu. Pro zapnutí zabezpeèení telefonu musíte zadat bezpeènostní kód. Je-li zvolena polo¾ka Zapnuto, za¾ádá telefon pøi ka¾dém vlo¾ení nové karty SIM o zadání bezpeènostního kódu. Pozn: Pokud zmìníte úroveò zabezpeèení, odstraní se v¹echny polo¾ky v seznamech posledních hovorù. Zmìnit pøístupové kódy V této nabídce (Menu 4-3-5) mù¾ete zmìnit pøístupové kódy; bezpeènostní kód, kód PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze znaky 0 a¾ 9. Telefon Vás vyzve k zadání souèasného kódu a nového kódu. Poté Vás vyzve k ovìøení nového kódu. Pozn.: Nepou¾ívejte pøístupové kódy podobné èíslùm tísòového volání, jako je napøíklad 112. Pøedejdete tak nechtìnému vytáèení èísel tísòového volání. Obnovit standardní nastavení V této nabídce (Menu 4-4) mù¾ete obnovit nìkterá nastavení nabídek na jejich pùvodní hodnoty. Pro tuto funkci je vy¾adováno zadání bezpeènostního kódu. Pøesmìrovat (Menu 5) Sí»ová slu¾ba Pøesmìrovat umo¾òuje pøesmìrování pøíchozích hovorù do hlasové schránky (pouze hlasové hovory) nebo na jiné telefonní èíslo. Jsou zde uvedeny dostupné re¾imy pøesmìrování: 40

41 Pou¾ívání nabídek Pøesmìrovat v¹echny hovory, Pøesmìrovat, je-li obsazeno, Pøesmìrovat pøi nepøijímání hovorù, Pøesmìrovat: je-li mimo dosah. Poté u zvoleného re¾imu mù¾ete vybrat Aktivovat, Zru¹it nebo zkontrolovat Stav. U nìkterých re¾imù pøesmìrování je rovnì¾ dostupná Prodleva. Volbou Zru¹it v¹echna pøesmìrování mù¾ete vypnout v¹echna aktivní pøesmìrování. Tip! Je-li aktivován re¾im Pøesmìrovat, je-li obsazeno, dojde k pøesmìrování hovoru i v pøípadì odmítnutí hovoru. Hry (Menu 6) V této nabídce jsou k dispozici tøi hry: Pexeso, Had a Logika. Vyberte po¾adovanou hru a poté se o hraní této hry informujte ve volbì Pokyny. UPOZORNÌNÍ! Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon na místech, kde je to zakázáno z dùvodu ru¹ení nebo ohro¾ení bezpeènosti. 41

42 Kalkulaèka (Menu 7) Telefon je vybaven kalkulaèkou se ètyømi základními funkcemi. Je mo¾né ji pou¾ít i pro orientaèní pøevody mìny. Pou¾ití kalkulaèky Tlaèítky - zadejte první èíslo, se kterým budete poèítat. Desetinnou èárku vlo¾te tlaèítkem. Jedním stisknutím tlaèítka pøiètete (+), dvojím odeètete ( - ), trojím násobíte ( * ) a ètverým dìlíte ( / ). Mù¾ete rovnì¾ stisknout tlaèítko (Volby) a po¾adovanou funkci vyhledat. Výsledek získáte stisknutím tlaèítka (Volby) a potvrzením polo¾ky Výsledek tlaèítkem (OK). Stisknutím tlaèítka vyma¾ete displej. Pozn.: Tato kalkulaèka má omezenou pøesnost a mohou se vyskytnout i chyby zaokrouhlování (zejména pøi dlouhých dìleních). Pøevádìní mìny Stisknìte tlaèítko (Volby) a zvolte Smìnný kurz. Zvolte jednu z nabízených mo¾ností Cizí jednotky na domácí nebo Domácí jednotky na cizí. Poté zadejte smìnný kurz (desetinnou èárku vlo¾íte stisknutím tlaèítka ) a stisknìte tlaèítko (OK). Pøevádìní: Zadejte hodnotu, kterou chcete pøevádìt, stisknìte (Volby) a vyberte Na domácí nebo Na cizí. UPOZORNÌNÍ! Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon na místech, kde je to zakázáno z dùvodu ru¹ení nebo ohro¾ení bezpeènosti. 42

43 Hodiny (Menu 8) Budík Pou¾ívání nabídek Telefon je mo¾né nastavit tak, aby Vás upozornil v po¾adovaném èase (Menu 8-1). Budík pou¾ívá formát èasu nastavený pro hodiny (12-ti nebo 24 hodinový). I po vypnutí telefonu zùstává budík v èinnosti. V této nabídce mù¾ete buïto zvolit Zapnout (pro nastavení budíku), nebo Vypnout (pro vypnutí budíku). Kdy¾ nastane po¾adovaná doba Vyzvánìcí tón budíku odpovídá nastavení hlasitosti vyzvánìní. Kdy¾ nastane po¾adovaná doba, je sly¹et pouze jedno pípnutí je-li v nabídce Volba tónu zvoleno Vypnuto nebo 1 pípnutí, nebo zvolili jste rychlé nastavení tónù Diskrétnì nebo Potichu, viz Nastavení pro pou¾ití v urèitých situacích. Pøi vyzvánìní budíku je na displeji zobrazen text Buzení! a telefon bliká osvìtlením. Ponecháte-li budík vyzvánìt po dobu jedné minuty nebo stisknete-li tlaèítko (Budit), telefon pøeru¹í buzení a po nìkolika minutách jej opìt obnoví. Vyzvánìní budíku ukonèete stisknutím nìkterého jiného tlaèítka. Jeli telefon vypnutý, zeptá se Vás, zda jej chcete zaregistrovat do sítì. Stisknutím tlaèítka (Ano) jej zaregistrujte nebo jej tlaèítkem vypnìte. UPOZORNÌNÍ! Nezapínejte telefon na místech, kde je to zakázáno z dùvodu ru¹ení nebo ohro¾ení bezpeènosti. 43

44 Nastavení hodin Telefon je vybaven hodinami (Menu 8-2). Pøesto¾e má telefon zálo¾ní zdroj napájení, bude nutné nastavit hodiny znovu, pokud baterie telefonu byla zcela vybitá nebo byla vyjmuta. V této nabídce mù¾ete nastavit zobrazování hodin na displeji Zapnuto nebo Vypnuto, nastavit pøesný èas nebo zvolit 12-ti nebo 24 hodinový formát èasu. Volba tónù (Menu 9) Typ vyzvánìní Tato funkce nabídky (Menu 9-1) Vám umo¾òuje zvolit zpùsob oznamování pøíchozího hovoru. Jsou zde dostupné mo¾nosti Normální, Vzrùstající, 1 x zazvonit, 1 pípnutí nebo Vypnuto. Pøi této volbì není sly¹et ¾ádný vyzvánìcí tón. Pozn.: Je-li hlasitost vyzvánìní nastavena na Vypnuto, nebude sly¹et ¾ádný vyzvánìcí tón, tón upozornìní na zprávu, tón kláves ani výstra¾ný tón. Vyzvánìcí tón Mù¾ete zvolit kterýkoli z dostupných tónù nabídky 9-2. Hlasitost vyzvánìní Pøi pøíchozím hovoru je sly¹et vyzvánìcí tón. Tato nabídka (Menu 9-3) Vám umo¾òuje vybrat nìkterou z dostupných hlasitostí vyzvánìní. Hlasitost vyzvánìcího tónu dále ovlivòuje i hlasitost tónu upozornìní na zprávu. Tón upozornìní na zprávu Zde mù¾ete zvolit výstra¾ný tón, který Vás upozorní na pøijatou zprávu SMS (Menu 9-4). 44

45 Tóny kláves Pou¾ívání nabídek Pøi ka¾dém stisknutí tlaèítka je sly¹et tón. Tóny kláves mù¾ete buïto vypnout, nebo zvolit nìkterý ze tøí dostupných tónù (Menu 9-5). Výstra¾né tóny Je-li tato funkce zapnutá (Menu 9-6), budou aktívovány výstra¾né tóny telefonu (napø. tón pøi vybité baterii). Vibrace Pokud je telefon vybaven speciální baterií, mù¾ete v této nabídce (Menu 9-7) nastavit, aby telefon pøi pøíchozím hovoru vibroval. 45

46 6. Doplòkové informace Volby pøi hovoru Telefon nabízí mnoho ovládacích funkcí, které mù¾ete pou¾ít v prùbìhu hovoru. Tyto slu¾by nejsou dostupné v¾dy. V nabídce pøi hovoru se zobrazí pouze ty funkce, které jsou dostupné a dovolené. Mnohé z tìchto funkcí jsou sí»ové slu¾by. V prùbìhu hovoru otevøete nabídku pøi hovoru stisknutím tlaèítka (Volby). Pokud je nad tlaèítkem Navi zobrazen text Konec, aktivujte text Volby stisknutím tlaèítka. Dostupné mohou být následující Volby pøi hovoru: Pøidr¾et nebo Pøijmout pøidr¾ení nebo pøijmutí hovoru Nový hovor provedení nového hovoru v prùbìhu hovoru Pøijmout pøijmutí pøíchozího hovoru Odmítnout odmítnutí pøíchozího hovoru Pøesunout pøepínání mezi hovory Konec hovoru ukonèení aktivního hovoru DTMF odeslání tónù DTMF Odeslat odeslání znakù na displeji do sítì Ukonèit v¹e ukonèení obou hovorù Tel. seznam otevøení Tel. seznamu Nabídku pøi hovoru ukonèete stisknutím tlaèítka. 46

47 Pøístupové kódy Doplòkové informace Pøístupové kódy, které jsou popisovány v této kapitole, pomáhají chránit Vá¹ telefon a kartu SIM pøed neoprávnìným pou¾íváním. Pøístupové kódy (kromì kódù PUK a PUK2) je mo¾né mìnit v Menu Viz následující text. Bezpeènostní kód (5 èíslic) Bezpeèností kód slou¾í k zabezpeèení telefonu pøed neoprávnìným pou¾itím, viz Zabezpeèení telefonu (Menu 4-3-4). Nastavení bezpeènostního kódu z výroby je Zmìna kódu, viz Nastavení zabezpeèení - Zmìnit pøístupové kódy. Nový kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej na bezpeèném místì, oddìlenì od telefonu. Kód PIN (4 a¾ 8 èíslic) Kód PIN (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) chrání kartu SIM pøed neoprávnìným pou¾itím. Kód PIN je vìt¹inou dodáván s kartou SIM. Kód PIN2 (4 a¾ 8 èíslic) Kód PIN2, dodávaný s nìkterými kartami SIM, je vy¾adován pøi pøístupu k nìkterým funkcím (napøíklad poèítadla cen hovorù). Tyto funkce jsou dostupné, pokud je podporuje karta SIM. Kód PUK (8 èíslic) Kód PUK (zkratka pro osobní odblokovací klíè) je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného kódu PIN. Kód PUK mù¾e být dodán spolu s kartou SIM. Jestli¾e není, po¾ádejte o nìj Va¹eho provozovatele slu¾eb. Ztratíte-li kód, kontaktujte provozovatele slu¾eb sítì. Kód PUK2 (8 èíslic) Kód PUK2, dodávaný s nìkterými kartami SIM, je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného kódu PIN2. Ztratíte-li kód, kontaktujte provozovatele slu¾eb sítì. 47

48 Ochranný kryt anténního konektoru Na zadní stranì telefonu se pod anténou nachází konektor pro externí anténu. Konektor mù¾e být zakryt gumovým krytem. Pokud je zakryt, pøed pøipojením externí antény jej nejprve odstraòte. Po odpojení externí antény nezapomeòte kryt opìt nasadit. Pozn.: Kryt ulo¾te mimo dosah malých dìtí. Informace o bateriích Pro telefon jsou dostupné následující nabíjecí baterie schválené výrobcem telefonu: baterie NiMH - BMS-2V, BMS-2S a BMS-2 a baterie Li-Ion BLS-2 a BLS-4. Nabíjení a vybíjení baterií Telefon je napájen dobíjecí baterií. Uvìdomte si, prosím, ¾e plného výkonu nové baterie je dosa¾eno a¾ po dvou nebo tøech cyklech úplného vybití a nabití baterie! Baterie mù¾e být mnohokrát opìtovnì nabita (øádovì stovky nabití), po urèitém èase ji v¹ak bude tøeba vymìnit. Pokud se èas, po který je pøístroj v provozu (doba, po kterou hovoøíte a doba, kdy je pøístroj v pohotovosti), výraznì zkrátí, je tøeba zakoupit novou baterii. Pou¾ívejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíjeèkami. Není-li nabíjeèka pou¾ívána, odpojte ji od sítì. Neponechávejte baterii pøipojenou k nabíjeèce po dobu del¹í ne¾ týden; pøebíjení mù¾e zkrátit její ¾ivotnost. Je-li plnì nabitá baterie ponechána bez pou¾ití, dojde po èase k jejímu samovolnému vybití. Z dùvodu zlep¹ení výkonu baterii NiMH obèas vybijte ponecháním telefonu v zapnutém stavu, dokud se sám nevypne 48

49 Doplòkové informace (nebo pro vybíjení baterie pou¾ijte pøíslu¹enství schváleného k va¹emu telefonu). Nepokou¹ejte se baterii vybíjet jiným zpùsobem. Extrémní teploty ovlivòují schopnost nabíjení baterie; nejprve ji nechejte zahøát nebo ochladit. Dochází-li energie v baterii a zbývá-li pouze nìkolik minut hovoru, ozve se výstra¾ný tón a na displeji se krátce zobrazí text Baterie vybitá. Nezbývá-li ji¾ ¾ádný èas hovoru, zobrazí se text Vybitá baterie a ozve se výstra¾ný tón. Poté se telefon sám vypne. Pou¾ívání baterií Pou¾ívejte baterie pouze ke stanovenému úèelu. Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou èi opotøebovanou baterii nebo nabíjeèku. Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování mù¾e dojít, pokud kovový pøedmìt (mince, sponka nebo pero) zpùsobí pøímé spojení pólù + a - baterie (kovové prou¾ky na zadní stranì baterie), napøíklad, kdy¾ náhradní baterii pøená¹íte v kapse nebo ta¹ce. Zkratování baterie mù¾e po¹kodit baterii nebo pøedmìt, který zkrat zpùsobil. Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místì, napøíklad v uzavøeném voze v létì nebo v zimì, se omezí její kapacita a ¾ivotnost. V¾dy se sna¾te uchovávat baterii pøi teplotách od 15 C do 25 C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií mù¾e doèasnì pøestat fungovat, i kdy¾ je baterie zcela nabitá. Výkon baterií NiMH je èásteènì omezen pøi teplotách pod -10 C. Výkon baterií Li-Ion je èásteènì omezen pøi teplotách pod 0 C. Nevhazujte baterie do ohnì! Pou¾ité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními naøízeními. 49

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1.

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352607 1.

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY 1. vydání CS 9311304 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 1110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 1110 v uživatelské příručce

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2.

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354859 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4U shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9356668 Vydání 3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek TFE-4R je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS Začínáme Nokia N77-1 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (vpøedu a na stranì) Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. 1 Svìtelné èidlo 2 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením 3 Výbìrová tlaèítka ( a )

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9235633 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-19 shoduje s ustanoveními následující

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9356087 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600 9233698 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-59 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652 9343417 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-53 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030 9239457 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-74 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 U¾ivatelská pøíruèka 9353252 Issue 1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-2 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i 9356319 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4jx shoduje s ustanoveními

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i 9230895 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-37 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RV-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9235106 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-14 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2.

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355746 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NMM-3 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 6230. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 6230 v uživatelské příručce

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-69 shoduje s ustanoveními následující

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Ikony stavù Váš telefon Stav baterie Inicializace hlasové schránky / Informace pro konzultaci Automatické pøipomenutí èasu (budík) Zvonìní

Více

Copyright 2003 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-4 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie Krok 1 Vlo¾ení SIM karty a baterie Pou¾ívejte pouze pamì»ové karty microsdhc a microsd schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia pou¾ívá schválené odvìtvové standardy

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060 9240680 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-73 shoduje s ustanoveními následující

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù Dùle¾ité tipy Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite je optimalizována pro správu dat v pamìti telefonu [C:]. Sada Nokia PC Suite je doporuèována

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 2626 http://cs.yourpdfguides.com/dref/821040

Vaše uživatelský manuál NOKIA 2626 http://cs.yourpdfguides.com/dref/821040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351444 Issue

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Copyright

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112. 9247860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112. 9247860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112 9247860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9362101 4. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9362101 4. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9362101 4. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-10 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-4 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6233 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822412

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6233 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822412 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1 Nokia FM vysílaè CA-300 6 3 5 7 9203672/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CA-119 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-57 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6131. 9246238 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6131. 9246238 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6131 9246238 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-115 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia (LD-1W) 9236301 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia (LD-1W) 9236301 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia (LD-1W) 9236301 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-1W shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 2610. 9248226 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 2610. 9248226 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 2610 9248226 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RH-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 9237290 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4 9311076 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-4 shoduje s

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9238071/3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9238071/3. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9238071/3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-104 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6650

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6650 U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6650 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ 0434 NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-400 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9237225 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-13 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Kamera Nokia s dálkovým ovládáním. U¾ivatelská pøíruèka

Kamera Nokia s dálkovým ovládáním. U¾ivatelská pøíruèka Kamera Nokia s dálkovým ovládáním U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt PT-6 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-38 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více