Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU E/01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK

2 1 UČEBNÍ OSNOVA Strojírenské práce Technické služby v autoservisu E/01 Počet hodin v UP celkem: 15 Z toho 5 hodin v předmětu matematika a 10 hodin v předmětu občanská nauka Platnost učební osnovy od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu finanční gramotnosti je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje ve finančním světě a dosáhne znalostí, dovedností a hodnotových postojů umožňujících mu finančně zabezpečit sebe a své blízké i případnou podnikatelskou činnost. Žák: - dokáže vypočítat úroky - při področním úrokování dokáže setřídit úroky úrokové sazby podle výhodnosti (od nejméně výhodných k nejvýhodnějším) Charakteristika učiva: Učivo se skládá pouze z tématu úrokování, které je zařazeno do oblasti Finanční produkty dle standardů finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. Ostatní tematické celky jsou zařazeny v předmětu Občanská nauka Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: Výuka se zaměřuje především na rozvoj matematického myšlení a na to, aby si žáci uvědomili, že znalost finanční problematiky je nutná pro správné rozhodování ve finančních otázkách Strategie výuky: Preferujeme tyto výukové metody: - praktická cvičení - modelové problémové úlohy Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání a nejvíce se hodnotí: - vědomosti a dovednosti - aplikace teorie do praxe - míra angažovanosti při výuce - schopnost práce v týmu Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: Toto téma zahrnuje tato průřezová témata: a) osobnostní a sociální výchova seberegulace, komunikace, spolupráce, dovednosti rozhodování.

3 V této části finanční gramotnosti se budou rozvíjet zejména kompetence matematické a kompetence pracovat s informacemi. Rozvoj klíčových kompetencí se zaměřuje na rozvoj schopnosti efektivního zpracování informací. 1.2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání PŘEDMĚT: MATEMATIKA Technické služby v autoservisu 2. ročník VÝSLEDKY UČIVO DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE Vypočítá úroky Porovná a vybere nejvhodnější způsob uložení peněz FINANČNÍ PRODUKTY Úrokování Krátkodobé ukládání peněz Střednědobé a dlouhodobé ukládání peněz 5

4 2 Doporučený příklad FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost peněžní (Peníze) Základní platební nástroje používané v tuzemsku Obor vzdělávání: E/01 Strojírenské práce technické služby v autoservisu Ročník: 2. ročník Vyučovací předmět: Matematika Klíčová slova: hotovostní a bezhotovostní platební styk, poštovní poukázky, příkaz k úhradě, hromadný příkaz k úhradě, příkaz k inkasu 2.1 Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si díky získaným informacím utřídí znalosti z oblasti základních platebních nástrojů používaných v tuzemském platebním styku. Zvládnou si správně zvolit vhodný platební nástroj pro danou situaci. Dokážou správně zvolený platební nástroj vyplnit. Vyhodnotí také poplatky spojené s využitím jednotlivých platebních nástrojů a vezmou je v úvahu při svém rozhodování. Základní informace o nejčastěji používaných platebních nástrojích 2.2 Poštovní poukázky Poštovní poukázka A - úhrada poukázané částky v hotovosti, výplata částky bezhotovostně bance - cena: do 5000 korun 22, od 5000 do korun 33, za každých dalších korun 6,

5 zdroj: Poštovní dobírkovou poukázka A - pošta při dodání zásilky vybere částku stanovenou odesílatelem a tu mu potom vyplatí - peněžní částka musí končit na celé koruny - cena: do 5000 korun 22, od 5000 do korun 33, za každých dalších korun 6, zdroj: Poštovní poukázka B

6 - úhrada poukázané částky bezhotovostně z bankovního účtu, výplata částky pro příjemce v hotovosti - cena: do 5000 korun 26, od 5000 do korun 36, za každých dalších korun 6, Poštovní poukázka C - úhrada poukázané částky i její výplata příjemci proběhne v hotovosti Poštovní poukázka D - úhrada poukázané částky v hotovosti, výplata částky v hotovosti ve lhůtě jednoho pracovního dne ode dne podání. - cena: do 1000 korun 88, od 1000 do , od 5000 do , za každých , Doplňkové služby k poštovním poukázkám Dodejka

7 - odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující výplatu poukázané částky příjemci - cena: 6 korun Dodání do vlastních rukou - peněžní částka bude vyplacena jen adresátovi, jeho zmocněnci nebo zákonnému zástupci adresáta, v případě právnické osoby jen oprávněné osobě - cena: 6 korun Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta - peněžní částka je vyplacena výhradně jen adresátovi - cena: 6 korun Termínovaná výplata - poukázaná částka nebude vyplacena dříve než v den stanoveným odesílatelem, tento den musí spadat do období 30 dnů od podání - cena: 4 koruny Zásady při vyplňování poštovních poukázek zdroj: - údaje na poštovních poukázkách uváděné v polích s bílým podkladem jsou dále zpracovávány pomocí výpočetní techniky a je proto důležité je vyplňovat správně Částka Kč Vyplňuje se zprava, prázdné místo před částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čarou. V údaji "haléře" se uvádějí dvě nuly, příp. se tento údaj vyplní zamezovkami. Ve prospěch účtu Vyplňuje se zprava. Číslo účtu se může skládat z předčíslí (až šestimístného) a hlavního čísla účtu (až desetimístného). Číslo bankovního účtu bez předčíslí, např.: se vyplňuje takto: nebo

8 Číslo bankovního účtu s předčíslím, např.: se vyplňuje takto: Číslo bankovního účtu ve tvaru, např.: se vyplňuje takto: Kód banky Vyplňuje se zprava. Je součástí bankovního spojení a musí být vždy vyplněn. Symboly V. (variabilní) S. (specifický) K. (konstantní) symbol Pokud jsou uváděny, vyplňují se zprava. Prázdné setboxy je možné doplnit nulami. Odesílatel a Zpráva pro příjemce se vyplňuje HŮLKOVÝM PÍSMEM 2.3 Platby z běžného účtu - jedná se o nástroje bezhotovostního platebního styku - ceny se pohybují v různé výši (dle sazebníku příslušné banky), obvykle jsou ale nižší než ceny obdobných služeb poštovních poukázek - 2 základní formy: úhradová jedná se o platby z příkazu plátce příkaz k úhradě, hromadný příkaz k úhradě, trvalý příkaz k úhradě inkasní jedná se o platby z příkazu příjemce, majitel účtu musí dát s inkasováním platby souhlas příkaz k inkasu, trvalý příkaz k inkasu - lze využít i služeb internetového bankovnictví, kdy majitel obsluhuje svůj účet prostřednictvím internetu, banky se snaží motivovat k tomuto způsobu plateb nižšími bankovními poplatky - na formuláři banky se vyplňují: název banky a její pobočku (pokud nemáte formulář přímo od banky) datum splatnosti bankovní spojení (číslo účtu) a kód banky částka v příslušné měně symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) podpis podle podpisového vzoru

9 variabilní a specifický symbol slouží k identifikaci platby používá se např. rodné číslo, IČO společnosti, číslo faktury konstantní symbol se používá pro identifikaci plateb pro statistické účely Příkaz k úhradě - slouží k převodu peněz mezi dvěma účty - vzor vyplnění příkazu k úhradě Hromadný příkaz k úhradě - vyplňujeme několik plateb najednou, úspora času při vyplňování Trvalý příkaz k úhradě

10 - slouží k opakovaným platbám ve stejné výši, např. nájemného, záloh na energie Příkaz k inkasu - majitel účtu povolí, aby příjemce vyinkasoval z jeho účtu určitou částku - pro větší bezpečí je možné nastavit limit, který může být maximálně vyinkasován Trvalý příkaz k inkasu - vyinkasování plateb probíhá pravidelně 2.4 Příklad: Pan Vrtíšek podniká jako fyzická osoba elektromechanik, doporučte mu vhodný způsob úhrady pro následující platby. Základní informace: Jan Vrtíšek Lhotákovice 22 (bydliště i sídlo provozovny) Cheb RČ: /4820 běžný účet zřízen u ČSOB č. účtu /0300 internetové bankovnictví zatím nevyužívá Příklad 1 Úhrada nedoplatku zdravotního pojištění VZP ve výši 585 korun (za minulý rok). Číslo účtu VZP /0300 nebo /0100. Variabilním symbolem je rodné číslo pojištěnce, platba musí proběhnout (být připsána na účet) nejpozději do Konstantní symbol je 558. Příklad 2 Pravidelné platby záloh zdravotního pojištění ve výši 2050 korun měsíčně. Platba musí být na účtu VZP nejpozději 8. dne každého měsíce. Příklad 3 Pan Vrtíšek platí objednané zboží za 1200 korun od dodavatele, pana Jindřich Krupička, Tovární 1925, Sokolov. Pan Krupička požaduje výplatu částku v hotovosti, pan Vrtíšek má momentálně peníze v hotovosti. Lhůta pro výplatu částky je 20 dní, platba je za fakturu F 293.

11 Příklad 4 Pan Vrtíšek má momentálně v hotovosti vyšší částku a potřebuje poslat své dceři korun v hotovosti tak, aby je dostala co nejdříve (nejlépe do 2. dne) a pouze do vlastních rukou. Dcera je Jana Vrtíšková, U Penzionu 189, Tachov. Příklad 5 Pravidelné platby záloh za elektrickou energii. Zálohy se každý rok mění a to podle odběru z minulého roku, tento rok činí 1800 korun. Číslo účtu pro platbu záloha /0300. Variabilním symbolem je číslo elektroměru , platby musí být uhrazeny nejpozději každý 25. den v měsíci. 2.5 Řešení: Příklad 1 Pan Vrtíšek může využít k platbě složenku A nebo příkaz k úhradě.

12 BANCE ČSOB POBOČCE K ÚHRADĚ CHEB datum splatnosti P Ř ÍKAZ CHEB, PODPIS PODLE VZORU bankovní spojení číslo účtu plátce kód banky měna symboly plateb číslo účtu příjemce kód banky částka variabilní konstantní specifický =585Kč= doplňující údaj banky údaj pro vnitřní potřebu příkazce místo a datum vystavení podpis příkazce Příklad 2 Složenkou A nebo trvalým příkazem k úhradě. V případě složenky je nutné si pohlídat datum splatnosti a náklady budou o dost vyšší než využití trvalého příkazu k úhradě. Vyplnění složenky je obdobné jako v případě 1.

13 ZŘÍZENÍ TRVALÉHO PŘÍKAZU K ÚHRADĚ Zúčtujte na vrub mého účtu Název účtu J A N V R T Í Š E K BANKOVNÍ SPOJENÍ Předčíslí Číslo účtu Kód banky Účel platby (stručný text) Z Á L O H A Z P Částka Splatnost k 1 ) = , Účinnost od 2 ) Účinnost do 3 ) denní 4 ) týdenní 4 ) měsíční X čtvrtletní pololetní roční ve prospěch (příjemce platby) BANKOVNÍ SPOJENÍ Předčíslí Číslo účtu Kód banky Specifický symbol 5 ) Variabilní symbol 5 ) Konstantní symbol ) Splatnost k 1. až 28. dni v měsíci (den, měsíc) 2 ) Požadované datum první realizace platby (den, měsíc, rok) 3 ) Požadované datum poslední realizace platby (den, měsíc, rok) nepovinný údaj 4 ) Pouze u běžných účtů 5 ) Nepovinný údaj, pokud jej nevyžaduje příjemce platby

14 Podpis (y) a způsob dispozice dle podpisového vzoru Příklad 3 Je nutné využít poštovní poukázku typu C. Příklad 4 Pan Vrtíšek využije poštovní poukázku typu D.

15 Příklad 5 V tomto případě je možné využít trvalý příkaz k úhradě nebo trvalý příkaz k inkasu. V případě trvalého příkazu je nutné každý rok měnit výši částky, která je na něm uvedena. U některých bank je nutné zrušit současný příkaz a zadat nový. V případě trvalého příkazu k inkasu se musí uvádět maximální limit, který smí příjemce vyúčtovat za stanovené období. 2.6 Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: V případě běžných platebních nástrojů využívaných v tuzemském platebním styku je nutné, aby žáci věděli, k čemu který nástroj slouží a jak se správně využívá. Poštovní poukázky i všechny typy platebních nástrojů je nutné vyplňovat přesně a čitelně tak, aby je mohli finanční instituce správně zpracovat. Z hlediska nákladů je při větším množství bezhotovostních plateb výhodnější využívat běžný účet a jeho základní nástroje. 2.7 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Při řešení tohoto příkladu musí mít studenti k dispozici větší množství vzorů poštovních poukázek i příkazů k úhradě i inkasu. Při seznamování studentů s tím, jak mají formuláře vyplňovat, je vhodné využít dataprojektor a počítač. 2.8 Realizace postup a metody: Příklad je určen pro 2 vyučovací hodiny. Seznámení žáků s tím, jak mají vyplňovat základní platební nástroje a jak je mají správně využívat, bude časově náročnější. Časovou dotaci je možné zkrátit tím, že vyplnění formulářů zadáme žákům jako domácí úkol. Kontrolu správnosti vyplnění formulářů je možné provést ve dvojici žáků, kteří budou navzájem posuzovat správnost řešení nebo pomocí promítnutí správného řešení na dataprojektoru.

16 3 UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská nauka Obor středního vzdělávání Strojírenské práce Technické služby v autoservisu E/01 Počet hodin v UP celkem: 15 Z toho 5 hodin v předmětu matematika a 10 hodin v předmětu občanská nauka Platnost učební osnovy od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu finanční gramotnosti je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje ve finančním světě a dosáhne znalostí, dovedností a hodnotových postojů umožňujících mu finančně zabezpečit sebe a své blízké i případnou podnikatelskou činnost. Žák: - dokáže vypočítat úroky - při področním úrokování dokáže setřídit úroky úrokové sazby podle výhodnosti (od nejméně výhodných k nejvýhodnějším) Charakteristika učiva: Učivo se skládá pouze z tématu úrokování, které je zařazeno do oblasti Finanční produkty dle standardů finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. Ostatní tematické celky jsou zařazeny v předmětu Občanská nauka Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: Výuka se zaměřuje především na rozvoj matematického myšlení a na to, aby si žáci uvědomili, že znalost finanční problematiky je nutná pro správné rozhodování ve finančních otázkách Strategie výuky: Preferujeme tyto výukové metody: - praktická cvičení - modelové problémové úlohy Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání a nejvíce se hodnotí:

17 - vědomosti a dovednosti - aplikace teorie do praxe - míra angažovanosti při výuce - schopnost práce v týmu Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: Toto téma zahrnuje tato průřezová témata: b) osobnostní a sociální výchova seberegulace, komunikace, spolupráce, dovednosti rozhodování. V této části finanční gramotnosti se budou rozvíjet zejména kompetence matematické a kompetence pracovat s informacemi. Rozvoj klíčových kompetencí se zaměřuje na rozvoj schopnosti efektivního zpracování informací. 3.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání PŘEDMĚT: Občanská nauka Technické služby v autoservisu 1.ročník VÝSLEDKY UČIVO DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE Sestaví rozpočet jednotlivce a domácnosti, HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI 2 rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a Příjmy (+ 2 hodiny domácí výdaje, navrhne jak řešit schodkový rozpočet a Výdaje práce) jak naložit s přebytkovým rozpočtem. Schodkový rozpočet Přebytkový rozpočet Používá běžné platební nástroje. Dovede si zřídit peněžní účet, provede bezhotovostní platbu, umí sledovat pohyb peněz na svém účtu. PENÍZE Peníze a jejich používání Bankovní účet a operace na něm 2 Dovede zjistit, jaké služby poskytuje konkrétní peněžní ústav/banka, pojišťovna, spořitelna atd./a na základě zjištěných informací posoudit, zda jsou pro něho únosné, k průzkumu finančního trhu využije internet. Pro konkrétní situaci navrhne, jak uplatňovat práva spotřebitele. Dovede reklamovat zakoupené výrobky nebo služby. Rozpozná nekalé obchodní praktiky. FINANČNÍ PRODUKTY Služby peněžní ústavů PRÁVA SPOTŘEBITELE Předpisy na ochranu spotřebitele Reklamační řízení Ochrana spotřebitele 2 2

18 4 Doporučený příklad FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: FG rozpočtová ( Hospodaření domácností) Hrubé a čisté příjmy Obor vzdělávání: E/01 Strojírenské práce technické služby v autoservisu Ročník: 2. ročník Vyučovací předmět:občanská výchova Klíčová slova: Hrubá mzda, čistá mzda, superhrubá mzda, složky mezd, částka k výplatě, druhy mezd, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmu, příjmy a výdaje rozpočtu domácnosti. 4.1 Cíle a přínosy pro žáka: Výplatní páska na nás chrlí spoustu pojmů (hrubá mzda, superhrubá mzda, pojištění, srážky ze mzdy, čistá mzda atd) a jak se v tom všem vyznat? Pokud budeme znát několik základních informací jsme schopni si čistou mzdu jednoduše zkontrolovat. Žáci si zopakují a osvěží základní pojmy ze mzdové problematiky. Naučí se spočítat sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmu a nakonec čistou mzdu. Ze zadání sestaví rozpočet domácnosti a navrhnou řešení v případě přebytkového rozpočtu, co s volnými peněžními prostředky. Tato svá řešení by měli umět obhájit. 4.2 Informace pro žáky: Hrubá mzda je částka, od které se náš výpočet bude odvíjet. Výše mzdy je zpravidla sjednána v pracovní smlouvě nebo je sjednán způsob jejího stanovení. Mzda může být měsíční, hodinová nebo úkolová. Měsíční mzda je stanovena jako pevná částka za odpracovaný měsíc, bez ohledu na počet pracovních dní a hodin v měsíci. Krátí se za dny neodpracované v daném měsíci z důvodu nepřítomnosti (nemoc, dovolená apod.). Superhrubá mzda je hrubá mzda navýšená o 34% sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem a je základem pro výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti. Vyměřovacím základem pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění je hrubá mzda.

19 Pohyblivé složky mzdy jsou příplatky, osobní ohodnocení, prémie a odměny. Hrubá mzda = základní mzda+osobní ohodnocení,příplatky,prémie a měny+náhrada mzdy Čistá mzda=hrubá mzda zákonné srážky(záloha na daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění) Částka k výplatě = čistá mzda ostatní srážky + nemocenské dávky 4.3 Výpočet Hrubá mzda + pojistné placené zaměstnavatelem (9 % zdravotní a 25 % sociální) = superhrubá mzda, která se zaokrouhlí na celé stovky nahoru 15 % daň ze superhrubé mzdy sleva na dani = daň po slevě Hrubá mzda sociální pojištění 6,5 % zdravotní pojištění 4,5% daň po slevě = Čistá mzda Záloha na daň z příjmu je záloha daně, kterou odvádí zaměstnavatel ze mzdy zaměstnance za daný měsíc. Jelikož se vypočítává z částky zaokrouhlené na stokoruny nahoru, většinou po ročním zúčtování je vrácen zaměstnanci přeplatek zaplacené daně. Povinností zaměstnavatele je provádět srážky z mezd zaměstnanců. Přikazuje mu to zákon. Srážky ze mzdy ale také může nařídit soud či exekutor, pokud je zaměstnanec dlužníkem. Ovšem srážet nelze neomezeně. Zaměstnanci musí zůstat nezabavitelná částka. Přehled slev na dani od

20 Druh slevy Ročně Měsíčně Základní na poplatníka Na výživ. manželku (a) Část. inval. důchodce Plně inval. důchodce Držitel průkazu ZTP/P Student Zvýhodnění na každé dítě Vzor výplatního lístku 4.4 Příklad:

21 Pan Lavička a slečna Úsporná se rozhodli žít ve společné domácnosti. Pronajali si malý byt. Oba mají středoškolské vzdělání a budou nastupovat do nového zaměstnání. Uzavřeli pracovní smlouvu a panu Lavičkovi byla stanovena základní mzda korun a slečně Úsporné korun. Aby měli přehled o svých finančních prostředcích nejdříve si sestavili měsíční rozpočet. Úkoly: 1. Vypočtěte čistou mzdu pana Lavičky 2. Vypočtěte čistou mzdu slečny Úsporné Další informace pro žáky: Sociální a zdravotní pojištění se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Základ daně (superhrubá mzda) se zaokrouhluje na celé 100 koruny směrem nahoru. Pokud se naučíte počítat mzdy v ruce, zkuste to v elektronické kalkulačce: Mzdová kalkulačka 3. Sestavte měsíční rozpočet domácnosti pokud víme, že jejich výdaje činí: - Nájemné Kč 4 500, - Plyn a elektřina Kč 2 700, - Voda a stočné Kč 1 000, - Toaletní potřeby, léky Kč 500, - Oblečení a boty Kč 2 000, - Telefonování Kč 1 500, - Služby Kč 650, - Zábava Kč 1 000, - Jídlo v restauraci Kč 1 000, - Pivo a alkohol Kč 400, - Cigarety, tabák Kč 500, - Internetové připojení Kč 350, - Ostatní výdaje Kč 1 000, - Stavební spoření Kč 1 000,

22 4.5 Řešení: Výpočet čisté mzdy slečny Úsporné: Hrubá mzda Kč , Sociální pojištění 6,5% z HM Zdravotní pojištění 4,5% z HM , ,5 100 = 1232,4 zaokrouhlení Kč 1 233, = 853,2 zaokrouhlení Kč 854, Superhrubá mzda = 25406,4 zaokrouhlení Kč , Záloha na daň 15% ze SHM = 3825 Slevy na poplatníka Kč 2 070, Daň po slevách = 1755 Čistá mzda = Výpočet čisté mzdy pana Lavičky: Hrubá mzda , Sociální pojištění 6,5% z HM Zdravotní pojištění 4,5% z HM , ,5 100 = 1264,25 zaokrouhlení Kč 1 265, = 875,25 zaokrouhlení Kč 876, Superhrubá mzda , 34 = zaokrouhlení Kč , Záloha na daň 15% ze SHM = 3915 Slevy na poplatníka Kč 2 070, Daň po slevách = 1845 Čistá mzda = Rozpočet domácnosti Příjmy Měsíčně: Příjem pana Lavičky Příjem slečny Úsporné

23 Přídavky na dítě nebo alimenty Sociální a jiné dávky Pobíraný důchod Příjem z investic a úroků Příjem z pronájmu Jiné příjmy PŘÍJMY CELKEM: Výdaje Měsíčně: Nájemné a splátky hypotéky Daně a poplatky (TV,rozhlas, poplatek za..) Plyn a elektřina Voda a stočné Poplatek za odpady Benzín Opravy a údržba auta Pojištění auta Pojištění domácnosti Další pojištění (zajištění rizik,dům,výdělek,..) Nákupy pro domácnost Toaletní potřeby a léky 500 Oblečení a boty Telefonování Noviny, časopisy, předplatné Služby (prádelna,obědy,..) 650 Opravy a údržba v domácnosti Opravy a údržba domu Péče o děti (jesle, školka, hlídání,..) Výdaje na děti Účty kreditních karet, poplatky bance Splátky půjček (auto,spotřebiče, ) Kabelová televize Zábava a kultura (půjčovna filmů, kino,...) Jídlo v restauraci Pivo a alkohol 400 Cigarety a tabák 500 Dovolená a cestování Internetové připojení 350 Domácí miláček (péče a jídlo) Členské příspěvky (sport, zájmy,..) Ostatní výdaje (dárky, večírky, svatby, ) VÝDAJE CELKEM: Měsíčně Výdaje na spoření Stavební spoření Důchodové pojištění Spořící účet

24 Další VÝDAJE CELKEM: SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Měsíčně Příjmy Výdaje celkové Výdaje na spotřebu Výdaje na spoření Úspořené prostředky nebo výše dluhu Interpretace výsledků a správného řešení příkladu (úlohy či situace): Čistá mzda slečny Úsporné byla spočítána ve výši korun a pana Lavičky ve výši korun. Na příkladu se žáci naučí celý postup výpočtu čisté mzdy. Naučí se znát základní pojmy ze mzdové problematiky a každý vlastník mzdového lístku bude vědět, jak se došlo právě k té částce, kterou na výplatním lístku mají v kolonce čistá mzda. Znalost výpočtu čistého příjmu je také důležitá při sestavování rozpočtu domácnosti. 4.7 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Každý žák musí mít kalkulačku. V úvodu hodiny zopakovat klíčová slova, zaměřit se na pojmy hrubá a čistá mzda. Dále žáci budou studovat samostatně zadání příkladu, zhruba 15 minut. Výpočty provedou na tabuli a do sešitu, rozpočet taktéž a pokud budou mít přístup k počítači, vyhotoví tabulku rozpočtu v EXCELU. Výsledky se budou interpretovat ihned.

25 5 Doporučený příklad FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost peněžní (Peníze) Jak se vyznat v platebních kartách? Obor vzdělávání: autoservisu E/01 Strojírenské práce technické služby v Ročník: 2. ročník Vyučovací předmět: Občanská výchova Klíčová slova: platební karta, elektronické karty, embosované karty, kreditní karta, debetní karta, charge karta, nákupní úvěrové karty, blokace, stoplistace, 5.1 Cíle a přínosy pro žáka: Seznámit studenty s druhy a způsoby využití platebních karet, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Dále ukázat jak postupovat při ztrátě či odcizení platební karty. Nastínit studentům rozdíl mezi kreditní, debetní kartou, charge kartou a nákupní úvěrovou kartou. Upozornit je i na problémy, které mohou vyplynout z používání platebních karet. Hlavně používání nákupních úvěrových karet nesmí být bezhlavé. Při samostatné práci mají studenti možnost vyhledat a seznámit se s webovými stránkami, které obsahují praktické informace pro klienty o tom, jaký typ platební karty je pro ně vhodný a jaké poplatky jsou spojeny s používáním platebních karet. 5.2 Základní informace pro studenty: Co je to platební karta? Tímto termínem, označujeme obvykle malou plastovou kartu s údaji identifikujícími jejího majitele. V nejširším pojetí se může jednat o jméno, příjmení, fotografii, podpis, magnetický proužek, ale i čip nebo třeba otisk palce.

26 Pomocí karty je prováděna identifikace držitele karty a jeho autorizace ke vstupu, úhradě služeb či zboží a podobně. Druhy karet Platební karty lze dělit z mnoha různých hledisek dle: způsobu zúčtování způsobu provedení vydávající asociace a třídy použitelnosti technologie Prvním kritériem při členění karet je tzv. způsob zúčtování, neboli cesta banky k penězům, které jste za pomoci karty utratili. podle toho můžeme platební karty rozdělit na: Debetní jedná se o kartu, kterou lze platit u obchodníka nebo vybírat z bankomatu, pokud je na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz. K zúčtování dochází většinou chvíli po provedené transakci maximálně několik dní či týden. Banka odečte danou sumu přímo z účtu klienta. Úvěr můžete čerpat pouze tehdy, máte li sjednaný u banky kontokorent. Vždy ale nejdříve vyčerpáte vlastní prostředky, teprve poté vám banka poskytuje kontokorentní úvěr. Kreditní karta, se kterou můžete nakupovat zboží nebo služby na úvěr. K zúčtování dochází až po určité bankou stanovené době. Úvěr se čerpá prostřednictvím úvěrového limitu, který se obnovuje automaticky po splacení dlužné částky. Banky stanovují minimální výši splátky úvěru (obvykle 5 10 % z dlužné částky) a úvěrový limit (podle bonity klienta). Charge fungují obdobně jako karty kreditní s tím rozdílem, že vám banka na konci měsíce sestaví vyúčtování všech transakcí kartou. Vy pak musíte celý dluh jednorázově splatit v dohodnutém termínu, zpravidla do konce následujícího měsíce. Z čerpané částky vám není účtován žádný úrok. Nákupní úvěrové jedná se o kreditní karty, které však vydávají nebankovní instituce. Od bankovních karet se liší hlavně v ceně, kterou za kartu zaplatíte, výší úročení a často omezenou použitelnosti. Patří mezi ně například OK karta nebo YES karta. Podle způsobu provedení můžeme karty rozdělit na: Elektronické nejčastěji používané karty. Banky je většinou vydávají k účtu zdarma. Jsou nejrozšířenějším typem karet u nás. Do této skupiny patří karty VISA Electron či Maestro. Jsou použitelné pouze pro transakce, které jsou online ověřeny v kartovém centru, tzn. pro výběry z bankomatů a platby u obchodníků disponujících elektronickým platebním terminálem. Výhodou elektronických karet je nízká cena (zpravidla do 300 Kč ročně), nízké poplatky za blokaci ztracené či odcizené karty a téměř nulová možnost zneužití zablokované karty. Základní nevýhodou je pak jejich omezená použitelnost (zejména v restauracích). Embosované jedná se o platební karty s tzv. reliéfním (plastickým) písmem. Karty umožňují nakupovat i v prodejnách, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Obchodník používá tzv. žehličku (imprinter mechanický snímač), který sejme otisk všech údajů vyražených na kartě a zákazník údaje potvrdí svým podpisem. Na základě toho pak obchodník zúčtuje platbu. Embosované karty lze používat na více místech než karty elektronické. Každý obchod má nastaven tzv. floor limit, neboli výši útraty, kterou mohou jeho zákazníci provést kartou bez nutnosti platbu ověřit telefonem. Platby nad tento limit musí obchodník telefonicky ověřit. Embosované karty lze použít na více

27 místech než karty elektronické. Daní za tuto výhodu je ale vyšší cena za vydání, vedení či blokaci karty a jistá možnost zneužití karty i po nahlášení její ztráty či odcizení. Podle asociace, která kartu vydává, pak mezi nejznámější karetní společnosti patří Eurocard / Mastercard, Maestro a VISA. Dále karty emitují společnosti American Express, Japan Credit Bureau či Diners Club International. Podle použitelnosti takto: domácí (tuzemské) karty pro výběr v bankomatech a platbu v obchodech na území domácí země. Banky však od jejich vydávání v posledních letech již upouštějí mezinárodní karty rozšířená platnost karty nejen pro tuzemsko, ale i pro zahraničí. Podle technologie v současné době máme tři technologie, podle nichž jsou karty vyráběny: Magnetický proužek na zadní straně karty slouží jako médium pro záznam identifikačních údajů při elektronických transakcích. Složen je ze tří stop, přičemž u každé z nich je přesně určená struktura dat a účel použití (např. jedná li se o vnitrostátní či mezinárodní off line nebo on line transakci). Karta s čipem obsahuje zabudovaný mikroprocesor, do něhož lze bezpečně uložit informace potřebné k ověření osobního kódu klienta. Její nevýhodou je méně obchodních míst, na kterých s ní lze platit, ale zato je mnohem bezpečnější. V budoucnu by měly být všechny elektronické karty vybaveny čipem. Banky potom ponesou větší odpovědnost za zneužití karty. Hybridní karta obsahuje čip i magnetický proužek. Tato karta tedy má výhody obou předchozích karet. Lze ji použít na všech obchodních místech a navíc je bezpečnější. Z výše zmíněného lze usoudit, že v budoucnu bude většina platebních karet vydávána jako hybridní. Dále lze platební karty členit podle použitelnosti takto: domácí (tuzemské) karty pro výběr v bankomatech a platbu v obchodech na území domácí země. Banky však od jejich vydávání v posledních letech již upouštějí mezinárodní karty rozšířená platnost karty nejen pro tuzemsko, ale i pro zahraničí. Ztráta platební karty Ztrátu platební karty je třeba okamžitě nahlásit instituci, která ji vydala. Ne vždy to však znamená absolutní ochranu před jejím dalším zneužitím. Každá banka má pro blokace platebních karet svá vlastní pravidla a postupy. Klienti tak při ztrátě karty ručí v každé bance jinou výší, liší se i poplatky za zablokování karty. Veškeré podmínky týkající se platebních karet jsou uvedeny ve smlouvě o platební kartě, kterou podepisujete při jejím převzetí. Obecně se dá říci, že blokace elektronické platební karty stojí řádově stokoruny. Ovšem stoplistace mezinárodní embosované platební karty je o dost dražší a cena se pohybuje v tisících.

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti.

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti. Implementace finanční gramotnosti TITULNÍ STRANA ve školní praxi PODNIKÁNÍ 64 41 l/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník TITULNÍ STRANA...1 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA...4 1.1 Pojetí

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 EKONOMIKA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 2. ROČNÍK A 3. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5

Více

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie)

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) Dr. Ing. František Klufa JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Dodatky: JUDr. Michaela Kozlová Podvody v oblasti bezhotovostních

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115P Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115N Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více