Zápis FKP OUTSOURCOVANÁ CALL CENTRA jako konkuren ní výhoda p i pé i o klienta. astníci:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis FKP 17.10.2012. OUTSOURCOVANÁ CALL CENTRA jako konkuren ní výhoda p i pé i o klienta. astníci:"

Transkript

1 Zápis FKP OUTSOURCOVANÁ CALL CENTRA jako konkuren ní výhoda p i pé i o klienta astníci: Hana Bachárová, Change Partnership Jana Bedná ová, KB Št pánka Bedná ová, AD Fonte Martin Bedná, AD Fonte Radka Besedová, Citibank Martin Cerman, Experience U Dalibor Dymák, Telefonica Petr Gába, Raiffeisen Aleš Gregorovi, RWE Radim Horák Pavla Jechová ezní ková, Raiffeisen Petr Kone ný, Sanek Jan Kou imský Petr Král, Raiffeisen David Náhlovský Tomáš P ikryl Michaela Skalníková, Hoggs Robinson Karel Šlechta, Quality Brands Ond ej Štos Iztok Toplak Jakub Vopelák, Armáda spásy Jitka Vránová Petr Kone ný: uvítání, p edstavení ú astník Martin Bedná : oznámení o p íštích akcích: Jak to d lají v Zappos (Martin Bedná ) kultura firmy založená na pozitivní psychologii, vytah yam stnavatele k servisu a zákazník m; místo konání Friends Coffee House Petr: úvod a p edstavení dnešního tématu: Pavla ezní ková Jechová (zadavatel, Raiffeisen), Karel Šlechta (dodavatel, Quality Brands) a Petr Král (klient, Raiffeisen)

2 Prezentace PARTNERSTVÍ S CALL CENTREM: - Pavla: Definice partnerství ta nejodporn jší je dodavatelsko-odb ratelský vztah - Karel: Jak to NEfunguje typický dodavatelsko-odb ratelský vztah, jak nechceme spolupracovat o Zadání bez zp tné vazby o Absence d ry a dlouhodobosti o Vztah pod ízený vs nad ízený o Neosobní p ístup k zam stnanc m call centra (CC) o Cíle odb ratele jsou nad azeny všemu a všem (hlavn prodat) o Kontakt jen na profesní úrovni chybí zájem o odpov dnost CC za výsledky; d lá jen to, co musí; profesní vs profesionální o Schopná kontaktní osoba m že vztah áste posunout Rozdíl: dodavatelsko-odb ratelský vztah vs partnerský vztah Pavla: - historie vztahu Raiffeisen (RB) a Quality Brands (QB) z hovor /m síc na hovor /m síc - každé CC má jiný p ístup - pravidla spolupráce RB a QB: o férovost, up ímnost o žádné papíry o neustále v kontaktu o dynamika a flexibilita o trp livost a vst ícnost o jsme v tom spolu (nerozd lujeme si role) o pro všechny t i strany vše (klient, CC, zadavatel) o oboustranná d ra o nehledám partnera na 1 akci Toplak:? vazby na osobní bázi; co se stane, až odejdete? Pavla: práv se stalo; v rámci RB p echázím na jinou pozici; stáhla jsem si lidi ze Citibank; p edala jsem starost o CC jinému; není to o jednom p šákovi, RB se vydala na novou cestu; externí CC jsou vždycky o krok nap ed, je to zdroj nezávislých informací Horák:?nástupkyn? Pavla: mohla jsem si vybrat svého nástupce, je tím zajišt na kontinuita Gregorovi :? situace zní skv le; v reálu tyto akce v tšinou narazí na zm ny lidí; nový lov k m že celou akci poh bít; jak to d lat, když spolupráce drhne? Pavla: ze za átku to taky drhlo; jsou pot eba skute otev ené diskuze; kultura RB šéf má právo si vytvo it sv j tým; malá skupina lidí má vekou podporu vedení Gregorovi : to bych cht l n kdy zažít Pavla: m la jsem velkou podporu a volnou ruku Horák: krásná ukázka, jak to m že fungovat, když je d ra seshora Toplak:? je QB závislé na RB? Karel: RB je dnes mezi 3-5 nejv tšími zákazníky

3 Pavla: na em stavíme naši spolupráci: - zam stnanci CC jsou vnímáni jako vlastní zam stnanci, procházejí typickým interním školením RB - mají zájem na finálním obchodním výsledku (nejen na obvolání databáze) - neustálá spole ná diskuze nad výsledky o Karel: diskuze je postup dobrý? Jsou pot eba zm ny? Detailní znalosti? Každý odchází s úkolem Bacharová:?exclusivita? Karel: operátor je vždy exkluzivn na jednom projektu; n kte í operáto i jsou na plný úvazek, ást je na áste ný; - férové dlouhodobé obchodní podmínky o nap. vypadla databáze a nebylo komu volat; prosba k QB, QB si týden pokryl operátory jinou prací; spolupráce a snaha vyjít si vst íct; žádná strana nemá na spolupráci tratit Toplak:? ke Karlovi jak jste se to nau ili? Karel: od klient ; každý klient má jiné požadavky; dobrá praxe se nabízí dál dalším klient m Kou imský:? organizace práce? Karel: operátor, pro RB je separátní jednotka, dokonce i ve vlastní kancelá i; n které jednotky jsou pro mikroklienty; používáme i rotování operátor (na odpo inek) Pavla: je obrovská sezónnost Karel: možná rizika ze strany CC - osobní p ístup zaujatost - riziko preference odb ratele manažer má 2-3 projekty, m že up ednost ovat n které klienty - e se sd lují negativní zprávy - plná d ra partnera m že vyústit v nezájem všechno b ží OK, nemusím se starat Pavla: p edávám slovo Petrovi jeho výrokem: v život nepoužiji externí CC! Petr: RB je prémiová banka pro afluentní klienty, pracujeme prost ednictvím bankovních poradc ; neum l jsem si p edstavit, že našim klient m bude volat n kdo z venku - zm na situace definice nejv tších problém, vytipováno 5-6 aktivit - nejcitliv jší zdražování produkt - zm na se týkala 30-40% klient, hrozil odchod klient - zm na nový koncept, naprostá transparentnost - komunikace s klienty 2 m síce p edem, s informací: o zdražují se poplatky o co m žete využít, abyste neplatil víc - rozhodnutí obvolat všechny vytipované klienty databáze = klient!

4 - Kapacita m donutila použít externí CC - Výsledek 40-60% klient bere nové podmínky (typická úsp šnost u kreditních karet je nap. 5-7%) o Karel: operáto i jsou nadšení, jak je klienti p ijímají; klienti jsou nadšení z hovor a pozitivn reagují - Nové ekonto o Úsp ch je ve férovosti a transparentnosti o Nep ijdeme o klienta o asto se zv tší byznys aktivita klienta (více bankuje) Besedová:? typ klienta? PetrKrál: retroklienti mají náš prastarý ú et, kde nejsou moc aktivní Besedová:? jaký mají zájem? PetrKrál: už v minulosti jsme je oslovovali, ale úsp šní jsme byli až te - Klí ový útvar v této akci byl CRM - Selekty databáze pro volání - Analýzy cílové skupiny, co budeme komu komunikovat - Spolupráce CC a CRM správný skript správným klient m Kou imský:? jak se p edstavuje operátor? PetrKrál: odvolává se na konkrétního osobního banké e, je to sch zka pro konkrétního banké e Pavla: operátor vidí do kalendá e konkrétního banké e Karel: CC je asto napojena do interního systému zákazníka PetrKrál: CC není jen o prodeji, m že to být i vztah Pavla: je to vesmírné :) PetrKrál: aktivity by m li d lat specialisti operáto i CC jsou specialisti na telefonní vztah Horák:? záleží na tom, kv li emu volají? Pavla: volám vám jménem banké e, poj me se sejít banké ví o produktu vše PetrKrál: transparentní informace Pavla: pro CC d láme velké motiva ní akce asi 30 lidí z CC bylo na výlet v ledovém hotelu za odm nu; náklad cca 1,5 mio Diskuze: Toplak: zm ny postupu, procesu velký vliv na zm nu výkonu; dtto zm ny cen, zm ny lidí Kou imský:? Má RB interní prodejní CC? Pavla: d íve jsem ídila jak interní, tak externí CC (RB = 18 lidí, QB = neomezen dle pot eby); interní CC nap. retence hypoték (velká investice do školení lidí); profil operátora je stejný u externího i interního CC PetrKrál nevidím rozdíl mezi lidmi; rozdíl je v možnostech p ístupu do systému (n které v ci nesmí být p ístupné z venku ) Horák:? sleduje se jako kritérium, jestli klient má radši kontakt od externího nebo interního CC?

5 Pavla: klient to neví; spokojenost klienta m íme spokojeností s produktem (nap. používáním prodané kreditní karty); používáme kalibraci hovor (n kdo poslouchá hovory a ladí skript) PetrKrál: plánujeme zp tnou vazbu (net promoter score), touch point, celkové vnímání Gregorovi :? shrnutí plánu volání s každou skupinou jinak? PetrKrál: zm na ceny se dotkla cca zákazník, z toho jsme vybrali koho oslovit telefonicky, SMS, pro ostatní hlasová zpráva (když zavolají) Karel: u každého projektu hodnotíme, zda je zadání reálné; supervizo i poslouchají hovory, pokus se opakuje n jaká situace/reakce, dají zprávu projekt manažerovi; první 2-3 dny je klient v CC a poslouchá hovory; z t chto vstup jsou pak zm ny ve skriptu PetrKrál: interní CC v tšinou operativa, n které v ci nejdou zadat ven; externí CC projekty s v tší pot ebnou kapacitou Pavla: externí i interní CC d lají i stejné projekty, navzájem se hecují a porovnávají; benchmarking Besedová:? jak se operátor p edstavuje? Karel: jako RB; ze zkušenosti, pokud se operátor p edstavuje jako CC pro n koho, úsp šnost je o 20% nižší; zadavatel na tom n kdy trvá zkostnat lost Besedová:? skripty? PetrKrál: co je cílová skupina, co je požadovaný výsledek vliv na skript Pavla: v tšinou je dané, co MUSÍ zaznít; jinak necháváme na operátorovi Besedová: n kdy je požadavek nadchnout klienta (wow efekt ze servisu), ale je omezena délka hovoru? Pavla: rámcov m délka nezajímá, zájem je na výsledku; musí být nastaveny férové cenové podmínky (cenová kalkulace je závislá i na délce); nap. je složitý produkt vhodný pro telefonické obvolávání? Karel: d ležitá je konverze, segmentace ceny; neustále lad ní a neustále p epo ítávání; Bedná ová:? je evnivost mezi interním a externím CC? Pavla: velmi d ležité je, že jsou pod jedním šéfem! (odpadá ego problém); interní CC pracují v tšinou na reten ních kampaních; není tolik projekt, kde pracují spole PetrKrál: v tší evnivost je mezi distribu ní sítí a externím CC, n kdy chybí vzájemné pochopení Pavla: nejlepší je sdílený šéf: CC i distribuce Vopelák:? je vztah RB a QB typický??jak to vidí operátor? Karel: projekty pro RB mají odd lené místnosti; operáto i z jiných projekt závid li tu pé i, kterou RB dává; ideální je r zné projekty separovat; i supervizo i vnímají rozdíl; n kte í klienti jsou jako RB; kte í trvají na vztahu odb ratel-dodavatel Záv r: Petr: záv r o partnerství vždycky je to o lidech Martin: termíny dalších akcí budou na webu; zvu všechny do skupiny FKP na LinkedIn

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu.

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. snadn jší život nejen ve stá í a nemoci 6/2014 ZDARMA Beseda s Kate inou Maxovou Život s handicapem 10. prosince od 17 hodin v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Více informací na stran 10. listopad

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více