Obsah Úvod Seznam zkratek Klasický bankovní platební styk Nástroje platebního styku... 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Úvod Seznam zkratek... 13 1. Klasický bankovní platební styk... 19 2. Nástroje platebního styku... 34"

Transkript

1

2

3

4

5 OBSAH 5 Obsah Úvod Seznam zkratek Klasický bankovní platební styk Úvodem Právní úprava platebního styku Běžný účet Dokumentace ke zřízení běžného účtu Zrušení běžného účtu Hlediska vedení účtu Platební styk a zúčtování Platební styk Zúčtovací platební styk Úrovně platebního styku Nástroje platebního styku Hotovostní platební styk Úvodem Legislativní úprava hotovostního platebního styku Účastníci hotovostního platebního styku Formy hotovostního platebního styku Poštovní poukázky Příkaz k úhradě Charakteristika příkazu Právní úprava Účastníci příkazu k úhradě Provádění příkazu k úhradě Výhody a nevýhody Druhy příkazů k úhradě Náležitosti příkazu k úhradě Lhůty provádění tuzemských převodů Příkaz k inkasu Charakteristika příkazu Právní úprava (viz kap. 1.2 a podkap ) Účastníci příkazu k inkasu Provádění příkazu k inkasu Výhody a nevýhody Druhy příkazů k inkasu Náležitosti příkazu k inkasu Platební příkaz pro zahraniční platební styk... 46

6 6 PLATEBNÍ STYK Charakteristika příkazu Právní úprava Účastníci příkazu platebního styku (viz kap ) Provádění platebního příkazu Výhody a nevýhody Náležitosti zahraničního platebního příkazu Šeky Charakteristika šeku Právní úprava Účastníci operací se šeky Provádění operací se šeky Výhody a nevýhody Druhy šeků Náležitosti šeků Lhůty k předložení a proplacení Cestovní šeky Platební karty Charakteristika platebního nástroje Právní úprava Účastníci platby bankovní kartou Využití platebních karet Výhody a nevýhody Druhy platebních karet Náležitosti platební karty Zajištění a záruky v platebním styku Dokumenty a dodací podmínky Dokumenty používané při dokumentárních platbách Dodací podmínky Dokumentární inkaso Charakteristika dokumentárního inkasa Právní úprava Účastníci dokumentárního inkasa Průběh dokumentárního inkasa Výhody a nevýhody Druhy inkasa Dokumentární akreditiv Charakteristika akreditivu Právní úprava dokumentárních akreditivů Účastníci dokumentárního akreditivu Provedení dokumentárního akreditivu Výhody a nevýhody dokumentárního akreditivu Druhy dokumentárních akreditivů Převoditelný akreditiv Back-to-back akreditiv... 84

7 OBSAH Směnky Charakteristika směnky Právní úprava směnečné praxe Účastníci směnečných obchodů Operace se směnkami Výhody a nevýhody Druhy směnek Náležitosti směnky Bankovní záruky Charakteristika bankovní záruky Právní úprava bankovních záruk Účastníci bankovních záruk Provedení bankovních záruk Výhody a nevýhody Druhy záruk Zpracování bankovních záruk Financování v rámci platebního styku Financování dokumentárního inkasa Charakteristika fi nancování Právní úprava fi nancování dokumentárního inkasa Účastníci fi nancování dokumentárního inkasa Průběh fi nancování dokumentárního inkasa Výhody fi nancování dokumentárního inkasa Financování dokumentárního akreditivu Charakteristika fi nancování Právní úprava fi nancování dokumentárního akreditivu Účastníci fi nancování dokumentárního akreditivu Průběh fi nancování dokumentárního akreditivu Výhody fi nancování dokumentárního akreditivu Eskont směnek Charakteristika eskontního úvěru Právní úprava eskontu směnek Účastníci eskontní operace Průběh eskontní operace Výhody eskontu směnek Forfaiting Charakteristika forfaitingu Právní úprava v oblasti forfaitingu Účastníci forfaitové operace Průběh forfaitingu Výhody a nevýhody Druhy forfaitingu

8 8 PLATEBNÍ STYK 4.5 Faktoring Charakteristika faktoringu Právní úprava oblasti faktoringu Účastníci faktoringové operace Průběh faktoringu Výhody faktoringu Druhy faktoringu Exportní úvěr Charakteristika úvěru Právní úprava exportních úvěrů Účastníci exportního úvěru Průběh exportního úvěru Výhody exportního úvěru Předfinancování v rámci platebního styku Společná ustanovení Úvodem Vymezení pojmů Hlavní zásady fi nancování Řídicí a platební orgány Financování projektů z fondů EU Finanční toky mezi Evropskou komisí a Českou republikou Financování projektů konečných příjemců/ konečných uživatelů ex post (původní stav) Financování projektů konečných příjemců/ konečných uživatelů ex post ze státního rozpočtu Předfi nancování projektů konečných příjemců/ konečných uživatelů ze státního rozpočtu a jejich proplacení z prostředků fondu Provádění ex post plateb Státnímu fondu dopravní infrastruktury z prostředků státního rozpočtu Provádění ex post plateb ze státního rozpočtu Provádění ex post plateb prostředků konečným příjemcům/konečným uživatelům (organizačními složkami státu a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi) Poskytování úvěrů z prostředků SF Předkládání žádostí o platby Evropské komisi Systém bankovních účtů Předfi nancování investic ve veřejném zájmu Zúčtování při platebním styku Platební systém Charakteristika platebního systému

9 OBSAH Právní úprava platebních systémů Účastníci platebního systému Provedení platebních systémů Bankovní spojení Korespondentský platební systém Clearingový platební systém SWIFT Úvodem Swiftová zpráva Elektronický platební styk Úvodem Právní úprava Vymezení platebních produktů Služby v rámci elektronického bankovnictví Fax Telefon GSM banking WAP banking Kompatibilní média diskety s textovými soubory BBS stanice Komunikační programy Vyspělé komunikační programy Nejvyspělejší komunikační programy Internet Doplňkové možnosti na Internetu Ochrana dat v elektronickém platebním styku Výhody a nevýhody elektronického platebního styku Elektronické peněžní prostředky Charakteristika elektronických peněžních prostředků Právní úprava elektronických peněz Druhy elektronických peněz Výhody a nevýhody elektronických peněz Prostředky vzdáleného přístupu Platební karty Phonebanking GSM banking Internetbanking Homebanking Technologie v elektronickém platebním styku Retail Banking Corporate Banking Informační toky elektronického platebního styku

10 10 PLATEBNÍ STYK Toky informací v rámci telefonního bankovnictví Toky informací v rámci přímého bankovnictví Dodatek Realizace platebního styku Komunikační server Vrstvové modely IP adresy TCP/IP v operačním systému Microsoft Windows Charakteristiky serverů Základní služby v síti Internet Databázový server Databáze Architektury systémů Architektura dat Přenos dat Lokální datové sítě Sítě pro dálkový přenos dat Literatura

11 ÚVOD 11 Úvod Předkládaná publikace svým pojetím srozumitelně a přehledně seznamuje čtenáře převážně s novými směry v problematice platebního styku. Informuje jak o klasickém tuzemském platebním styku, který vychází ze zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, jako např. zákon o bankách, devizový zákon, o zahraničních peněžních převodech apod. Kniha vychází z publikace autorů Otakara Schlossbergera a Marcely Soldánové Platební styk. Přestože je tato kniha velmi odborná, srozumitelná a přehledná, záměrně opomíjí některé nové směry v platebním styku. Neřeší elektronický platební styk a ani se nepouští do problematiky platebního styku v oblasti veřejných fi nancí. Text knihy je rozdělen do sedmi kapitol. Obsahem prvních čtyř kapitol jsou základní informace o všech náležitostech platebního styku. Čtenář postupně získá přehled v oblastech klasického bankovního platebního styku, nástrojů, zajištění, záruk a financování, které jsou spojené s platebním stykem. Čtenáře jistě osloví i oblast veřejných financí, kterou popisuje pátá kapitola o předfinancování, která není v běžně dostupné literatuře popsána. Jde o problematiku platebního styku souvisejícího s financováním projektů schválených Evropskou komisí. Neopominutelnou oblastí platebního styku je i jeho zúčtování, kterému je věnována šestá kapitola. Poslední sedmá kapitola pojednává o elektronickém platebním styku. Kapitola není vyčerpávající, neboť informační technologie se vyvíjejí tak rychle, že jakékoliv (v současné době) aktuální informace mohou být zítra již zastaralé. Protože je elektronický platební styk perspektivní a nejžádanější službou pro všechny, kteří svými financemi disponují, musel být promítnut do této knihy. Publikaci doplňuje Dodatek, který popisuje způsoby realizace klasického i elektronického platebního styku v praxi. Publikace je úvodem do problematiky platebního styku. Svou stručností a srozumitelností je určena široké veřejnosti, poskytne vám všeobecný přehled a pomůže lépe se orientovat v bankovnictví. Autor si dovoluje poděkovat doc. Ing. Petru Dvořákovi, Ph.D., děkanovi Fakulty fi nancí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, za cenné rady a připomínky, které přispěly k vydání této knihy. Autor

12

13 SEZNAM ZKRATEK 13 Seznam zkratek AES API ASP ATM BBS BEN BIC BIN BPIN CERTIS CF CHU CLP CM CSMA CS (Advanced Encryption Standard) kódovací standardní postupy (Application Programming Interface) propojení aplikačního programu (Active Server Pages) aktivní stránky na serveru (Asynchronous Transfer Mode) asynchronní přenosový režim (platby) (Bulletin Board Service) stanice k přenášení zabezpečených příkazů tuzemského platebního styku bankovní poplatky k tíži příjemce platby (The Bank Identifi er Code) identifi kační bankovní kód odesílatele a příjemce (Bank Identifi cation Number) číslo přidělené karetní asociací dané bance bankovní osobní identifi kační číslo (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement System) tuzemské mezibankovní platby v českých korunách (Cohesion fund) peněžní fond (Fond soudržnosti) (Central Harmonization Unit For Financial Control) centrální harmonizační jednotka pro fi nanční kontrolu (Cell Loss Priority) uložený obsah buňky-schránky v MS Windows cizí měna (Carrier Sense Multiple Access) vícenásobný přístup k datům (Convergence Sublayer) konvergenční mezivrstva CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) vícenásobný přístup k datům s detekcí kolize

14 14 PLATEBNÍ STYK ČNB DBAN DCE DES DTE ECB EDI EHP EP ES ESCB EU FB FCI FEDI FR FTP GSM HEC HP Česká národní banka (Domestic Bank Account Number) domácí forma bankovního čísla (Data Circuit-terminating Equipment) ukončující datové zařízení (Data Encryption Standard) datový kódovací standard (Data Terminal Equipment) koncové zařízení přenosu dat (European Central Bank) Evropská centrální banka (Electronic Data Interchange) elektronická výměna dat mezi systémy Evropský hospodářský prostor Evropský parlament Evropské společenství Evropský systém centrálních bank Evropská unie (Final benefi ciary) konečný příjemce (Factor Chain International) nadnárodní sdružení faktoringových společností fi nanční automatizovaný přenos dat mezi systémy (Final recipien) konečný uživatel (File Transfer Protocol) protokol používaný k přenosu souborů (Global System for Mobile communication) globální systém pohyblivých komunikací (Header Error Control) zabezpečení přenosu obsahu záhlaví hlavní počítač

15 SEZNAM ZKRATEK 15 HTML HTTP IAB IB IBAN (Hyper Text Markup Language) základní jazyk pro tvorbu webových stránek (Hyper Text Transfer Protocol) hypertextový přenosový protokol (Internet Architecture Board) koordinační orgán pro řešení technických otázek Internetu (Intermediate body) zprostředkující subjekt (International Bank Account Number) bankovní spojení přeshraničního platebního styku ICOTERM (International Commercial Terms) mezinárodní dodací 2000 podmínky ICQ IFA IMAP4 IPPID ISDN ISO IT IVR KJ LA LAN (I Seek You) komunikační elektronický program hledám tě (International Forfaiting Association) mezinárodní zálohovací asociace (Internet Message Action Protocol) počítačový protokol elektronické pošty na serveru identifi kační (osmimístný) kód banky (Integrated Services Digital Network) digitální síť s integrovanými službami (International Organization for Standardization) mezinárodní organizace pro standardizaci (např. CZK koruna česká) internetová vrstva (Interactive Voice Response) automatizovaný hlasový informační systém komunikační jednotka linkové adaptory (Local Area Network) lokální datová síť

16 16 PLATEBNÍ STYK LLC MA MAC MC MD MD5 MF MKP MOK MSSF MT MUX MŽP NF OECD OSI OSN OSS OUR PA (Logical Link Control) řízení logického okruhu (Managing Authority) řídicí orgán peněžních fondů a dalších dokumentů Evropské komise (Medium Access Control) střední dílčí spojová vrstva k řízení přístupu k přenosovému médiu (Monitoring committe) monitorovací výbor (orgán zřízený na základě dohody mezi členským státem a Evropskou komisí) Ministerstvo dopravy (Message digest) funkce pro vyřizování vzkazů Ministerstvo fi nancí mezivrstvové komunikační protokoly Mezinárodní obchodní komora monitorovací systém strukturálních fondů označení swiftové zprávy datový multiplex Ministerstvo životního prostředí Národní fond Ujednání pro ofi ciálně podporované vývozní úvěry mezinárodní dokument (Open Systems Interconnection) otevřený mezinárodní systém referenční model propojení otevřených systémů formou tzv. dokumentů (Open Systems Network) otevřený komunikační systém organizační složka státu všechny bankovní poplatky k tíži příkazce (Paying authority) platební orgán (ústřední orgán státní správy)

17 SEZNAM ZKRATEK 17 PHP PIN PO POP3 PT PU PZ RFC TARGET TCP/IP SAR SF SFC SFDI SGML SHA SIM SIPO SMS (Hypertext Preprocessor) hypertextový preprocesor (Personal Identification Number) osobní identifikační číslo (Payment Order) platební příkaz (Post Offi ce Protocol) protokol poštovní kanceláře pro komunikaci klienta serverem (Payload Type) informační obsah (Paying Unit) platební jednotka periferní zařízení (Request for Comments) rada pro architekturu Internetu (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System) platební nadnárodní systém, který je organizován Evropským systémem centrálních bank (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) přenosový řídicí protokol (Segmentation and Reassembly Sublayer) segmentace a opětovná montáž (Structural funds) strukturální fondy (Structural funds Common Database) společná databáze strukturálních fondů Státní fond dopravní infrastruktury (Standard Generalized Markup Language) standardizovaný počítačový jazyk (obecný) zahraniční bankovní poplatky k tíži příjemce platby (Subscriber Identity Module) paměťový čip mobilních telefonů Sdružené inkaso plateb obyvatelstva (Short Messaging System) krátká textová (elektronická) zpráva

18 * 18 PLATEBNÍ STYK SMTP SWIFT SQL TCP (Simple Mail Transfer Protocol) jednoduchý protokol elektronické pošty (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) instituce pro zabezpečování mezibankovní komunikace přenosu dat (Select Query Language) vybraný dotazovací jazyk (Transmission Control Protocol) přenosový řídicí protokol orientovaný na virtuální spoje UCP (The Uniform Customs and Practice for Documenty Credits) jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) právo mezinárodního obchodu UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) mezinárodní elektronická data pro přenos informací URC VCI (The Uniform Rules for Collections) jednotná pravidla pro inkasa (Virtual Channel Identifi er) identifi kační virtuální kanál VIOLA SF/CF manažerský a účetní informační systém VPI WAN WAP WWW W3C XML (Virtual Path Identifi er) identifi kační virtuální cesta (Wide Area Network) celosvětová počítačová síť (Wireless Application Protocol) telefonní a internetové bankovnictví (World Wide Web) celosvětová síť Internet (World Wide Web Consortium) celosvětové konsorcium určující standardy pro www (extensible Markup Language) otevřený jazykový systém (technologie přenosu dat)

19 KLASICKÝ BANKOVNÍ PLATEBNÍ STYK Klasický bankovní platební styk 1.1 Úvodem Mezi základní služby, které poskytují banky svým klientům, patří realizace platebního styku, tedy hotovostní a bezhotovostní přesuny peněžních prostředků mezi jednotlivými subjekty hospodářského života fyzickými i právnickými osobami, a to jak v rámci jednoho státu, tak i v zahraničí. Banky však nabízejí svým klientům mnohem více než jen přesuny peněžních prostředků pasivní operaci, která je z časového hlediska stoprocentním rizikem buď jedné nebo druhé smluvní strany (v případě platby předem je v riziku odběratel, v případě platby po dodání naopak dodavatel). Nejde tedy jen o vlastní finanční transfery z příkazu nebo ve prospěch klientů, resp. bank, nýbrž o celý soubor různých operací či instrumentů, jejichž prostřednictvím nebo v jejichž důsledku dochází k fi nančním procesům. Tyto operace či instrumenty lze chápat jako bankovní aktivitu, která vstupuje mezi oba klienty (v našem případě mezi dodavatele a odběratele) a rozděluje původní operaci debet-kredit časově, někdy i místně na operace dvě či více, mezi než banka (někdy více bank) vkládá určitou službu, často spojenou s bankovním závazkem, podmínkou apod. Přesto však úkolem zůstává dokončení původní operace debet-kredit připsáním příslušné částky ve prospěch účtu dodavatele, ať již vložená bankovní aktivita představovala platební či platebně zajišťovací instrument, o nichž budeme v této publikaci podrobně hovořit. Platební styk ve své abstrakci představuje třívrstvovou architekturu produktů platebního styku, operací bank a nebankovních institucí, kde služba v každé vyšší vrstvě předpokládá využití služby v nižší vrstvě, přičemž na pozadí platebního styku probíhá jeho zúčtování. Na základě tohoto obecného pohledu lze hovořit o nástrojích platebního styku, úrovních zajištění a záruk a nakonec o fi nancování obchodu. Platební styk je nekončící inovací služeb bank a nebankovních institucí, proto třívrstvový model není konečným modelem komunikace bank a jejich klientů.

20 20 PLATEBNÍ STYK PRODUKTY PLATEBNÍHO STYKU NÁSTROJE ZAJIŠT NÍ, ZÁRUKY FINANCOVÁNÍ OBCHODU Obrázek 1 Architektura platebního styku 1.2 Právní úprava platebního styku Platební styk je často chápán pouze jako prosté placení prostřednictvím bank bez hlubší znalosti jeho jednotlivých forem a instrumentů. Ty se od sebe někdy podstatně liší a vycházejí z různých pramenů práva. Proto se zaměříme na výklad základních právních norem, které upravují platební styk ať už přímo, nebo zprostředkovaně. Základ právní úpravy, která vymezuje pravidla pro platební systémy, je uveden v zákoně č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), konkrétně v jeho čtvrté části. Zákon upravuje ve třech částech následující problematiku: Provádění převodů peněžních prostředků, vydávání a užívání elektronických platebních prostředků, vznik a provozování platebních systémů. Tento zákon, v souladu se Směrnicí č. 98/26/ES, o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, stanovuje principy, na kterých může fungovat platební systém. Velmi důležitou právní normou platnou pro platební styk a zúčtování je vyhláška České národní banky (dále jen ČNB) č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provedení platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech a technické postupy bank při opravném zúčtování. Na platební styk mezi bankami na území ČR se vztahuje úprava v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, která stanovuje, že banky si převádějí navzájem peněžní prostředky v české měně podle jednotlivých položek vytvořených na základě vlastních příkazů a příkazů svých klientů pro-

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 5 0 U k á z k a k n i h

Více

Obsah Úvod Seznam zkratek Klasický bankovní platební styk Nástroje platebního styku... 34

Obsah Úvod Seznam zkratek Klasický bankovní platební styk Nástroje platebního styku... 34 OBSAH 5 Obsah Úvod... 11 Seznam zkratek... 13 1. Klasický bankovní platební styk... 19 1.1 Úvodem... 19 1.2 Právní úprava platebního styku... 20 1.3 Běžný účet... 21 1.3.1 Dokumentace ke zřízení běžného

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Právnická fakulta Masarykovy

Právnická fakulta Masarykovy Mezibankovní platební styk Předmět Platební styk, Jaro 2008 Mgr. Bc. Libor Kyncl Právnická fakulta Masarykovy univerzity Základní body prezentace I Prameny právní úpravy Kdo je banka? Subjekty obdobné

Více

Platební styk 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 8 Téma přednášky: S.W.I.F.T.

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Bezhotovostní platební styk. Petr Mrkývka

Bezhotovostní platební styk. Petr Mrkývka Bezhotovostní platební styk Petr Mrkývka Rozvinutá ekonomika Platby předáváním oběživa Bezhotovostní platební styk prosté převody*platební karty*šeky*jiné Předepsaná bezhotovostní forma plateb Zákon 254/2004

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Mezibankovní platební styk. Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl

Mezibankovní platební styk. Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl Mezibankovní platební styk Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl 2 Základní body prezentace I Prameny právní úpravy Kdo je banka? Subjekty obdobné bance Mezibankovní platební styk Účet mezibankovního

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN Tématické vymezení Obecné poznámky Cílem není hluboký rozbor jednotlivých platebních instrumentů Cílem je poukázat zejména

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. P0178 Kanál elektronického bankovnictví. P0179 Způsob provedení transakce na bankovním účtu Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. P0178 Kanál elektronického bankovnictví. P0179 Způsob provedení transakce na bankovním účtu Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : : 01 Výčet položek číselníku: Distribuční kanály elektronického a klasického bankovnictví DISTRKAN Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického a klasického bankovnictví. Použití

Více

Platební styk a poskytování platebních služeb

Platební styk a poskytování platebních služeb Platební styk a poskytování platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva

Více

Prezentace na téma. Výhláška č.62/04 Sb. Systém CERTIS. Bankovnictví I Aleš Nechuta

Prezentace na téma. Výhláška č.62/04 Sb. Systém CERTIS. Bankovnictví I Aleš Nechuta Prezentace na téma Výhláška č.62/04 Sb. Systém CERTIS Bankovnictví I Aleš Nechuta 22.4.2010 Vyhláška o platebním styku č.62/04 Nahrazuje vyhlášku č.51/1992 Sb. Státní banky československé Výhlášena ČNB

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Komerční bankovnictví 2

Komerční bankovnictví 2 Komerční bankovnictví 2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Komerční bankovnictví 2 Obsah: Neutrální

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku: 01 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Kód Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického bankovnictví. Použití číselníku v parametrech: P0178 Kanál elektronického bankovnictví Název položky

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku Platnost od 1. 4. 2010 Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014 Vedení

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část II. Bezhotovostní platební styk Obsah: A. Tuzemský platební styk v CZK B. Zahraniční platební styk A. Tuzemský platební styk v CZK

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Společnost založena v roce 1973 velkými evropskými a severoamerickými bankami. Od roku 1977 začal být funkční. Koncem roku 2000 systém propojil přímo

Společnost založena v roce 1973 velkými evropskými a severoamerickými bankami. Od roku 1977 začal být funkční. Koncem roku 2000 systém propojil přímo Pod zkratkou SWIFT vystupuje Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication). Společnost provozuje mezinárodní, počítači

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1.

Více

Platební styk a poskytování platebních služeb

Platební styk a poskytování platebních služeb Platební styk a poskytování platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha Ú v o d Program: 1) Úvod a přehled

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000

Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000 Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000 Přehled pasivních služeb Eltrans 2000 Název Informace o zůstatcích Popis Zobrazení, tisk a export Informací o zůstatcích na všech dohodnutých účtech klienta

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Workshop SEPA platby v Evropské unii úhrady, inkasa a platební prostředky

Workshop SEPA platby v Evropské unii úhrady, inkasa a platební prostředky Workshop SEPA platby v Evropské unii úhrady, inkasa a platební prostředky 2013 JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. Druhý panelista: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu Jean Monnet Module

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-10

Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Doména a služby Internetu Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí služby

Více

Průzkum bankovních služeb

Průzkum bankovních služeb Příloha č. 1 Průzkum bankovních služeb 1) Jaká je velikost Vašeho podniku? do 50 zaměstnanců 51 100 zaměstnanců 101 500 zaměstnanců nad 500 zaměstnanců 2) Jaká je právní forma Vaší společnosti? spol. s

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Devizové předpisy a jejich uplatňování

Devizové předpisy a jejich uplatňování Devizové předpisy a jejich uplatňování Nařízení 2560/01 Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v euro; Proč tato norma? Důvodů bylo několik, zejména je však třeba zdůraznit: Objem těchto

Více

Komerční bankovnictví A 1-6

Komerční bankovnictví A 1-6 Komerční bankovnictví A 1-6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Platební styk 9. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 9. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 9 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 9 Téma přednášky: Možnosti zúčtování

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník poplatků. Corporate Banking

Sazebník poplatků. Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 03 I. Vedení účtu 04 II. Platební styk 07 III. Swiftové produkty 08 IV. Cash pooling 08 V. Internetové bankovnictví Global Payment Plus 08 VI. Elektronické bankovnictví

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 ERB bank, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Klientské bankovní účty Cíl: Charakterizovat bankovní účet jako účet pohledávek a závazků banky vyplývající z jejich vztahů

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník poplatků. Corporate Banking

Sazebník poplatků. Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 04 I. Běžné účty 05 II. Platební služby 08 III. Elektronické bankovnictví - Global Payment Plus (GPP) 08 IV. Elektronické bankovnictví - Commerzbank MultiCash

Více

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s.

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Úvodní ustanovení Banka a Klient se dohodli, že Banka bude Platební transakce provádět v níže sjednaných Bankovních pracovních dnech a mezních

Více

2.1. Bezhotovostní platební styk. připsání úroku, převod úroku z účtu na účet/vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen

2.1. Bezhotovostní platební styk. připsání úroku, převod úroku z účtu na účet/vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen 2.1. Bezhotovostní platební styk 2.1.1. připsání úroku, převod úroku z účtu na účet/vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen za služby 2.1.2. 2.1.3. úhrada/převod v cizí měně mezi běžnými/termínov anými

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 5

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 5 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Renata Čuhlová Přednáška 5 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Motivace stran KS a dodací a platební podmínka Prodávající: -co nejvyšší cena -peníze co nejdříve

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: příkaz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více