Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov"

Transkript

1 Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, Klášterec nad Ohří Tel., fax: , Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Platnost: od Ředitelka školy: PhDr. Jiřina Malastová 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Učební plán Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Anglický Jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika Vzdělávací předmět: Rýsování Vzdělávací oblast: Informatika Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Vzdělávací předmět: Vlastivěda Vzdělávací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací předmět: Dějepis Vzdělávací předmět: Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Fyzika Vzdělávací předmět: Chemie Vzdělávací předmět: Přírodopis Vzdělávací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací předmět: Hudební výchova Vzdělávací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací předmět:tělesná výchova Vzdělávací předmět: Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací předmět: Svět práce Autoevaluace

3 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov. Předkladatel: Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov Ředitelka školy: PhDr. Jiřina Malastová Tel/fax: nebo IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel školy: Město Klášterec nad Ohří Adresa: náměstí Dr. E. Beneše čp. 85 Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Zdena Cekotová 3

4 2. Charakteristika školy Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, Klášterec nad Ohří je úplná základní škola poskytující vzdělávání žákům s lehkým mentálním postižením ve třídách základní školy praktické, vzdělává žáky s těžším mentálním postižením a s kombinací vad ve třídách základní školy speciální, jeden žák je vzděláván podle vzdělávacího programu pro základní školu pro neslyšící. Součásti školy: 1. Základní škola praktická IZO Školní družina IZO Kapacita školy: 120 žáků Budova školy je stará 100 let a nachází se na okraji města směrem na Karlovy Vary. Okolí školy je vyhovující, žáci mají možnost využívat přilehlý pozemek ke cvičení a k práci na školním pozemku. Kromě běžných učeben disponuje škola odbornými pracovnami, především počítačovou učebnou, dílnami, knihovnou, tělocvičnou i cvičnou kuchyňkou. U každé učebny je kabinet, dále je zde sborovna a pracovna výchovného poradce. Pedagogický sbor čítá v současné době 17 pedagogů, z toho 11 učitelů /včetně ZŘ a ŘŠ/, 1 vychovatelka, 5 asistentek pedagoga. Správní zaměstnanci jsou tři, 1 administrativní síla. Výchovná poradkyně spolupracuje se všemi vyučujícími při řešení aktuálních problémů žáků i při kariérovém poradenství. Metodik ICTK zajišťuje funkčnost všech PC jednotek ve škole a je nápomocen při řešení problémů. Každoročně se naši žáci zúčastňují přehlídek a soutěží bývalých zvláštních škol v oblasti výtvarné, pracovní, sportovní i hudební. Zapojujeme se i do projektů škol ve městě, ať jsou to školy základní či střední. Projekt Slunce svítí pro všechny / MŠMT ČR, ESF/ realizace leden 2007 červen 2008, hodnota projektu 2, 3 mil. Kč. Na škole funguje občanské sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., které pravidelně v rámci grantů MěÚ získává prostředky pro své členy. Úzká spolupráce je mezi školou a poradenskými institucemi PPP Kadaň, Dyáda v Chomutově, SPC Měcholupy, SPC Litvínov, SPC pro sluchově postižené Chomutov. Dále s jednotlivými odbory městského úřadu, s odd. péče o dítě v Kadani, s Policií a Městskou policií. Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla zřízena Rada školy, která se podílí na správě školy. 4

5 Rodiče a zákonní zástupci žáků se školou spolupracují v omezené míře, velmi často nemají zájem o návštěvu školy či jinou aktivitu školy. Snažíme se o co nejužší spolupráci s rodinnými příslušníky, jsme rádi, když jsou pro své děti partnery. Jedná se například o akce v Praze Chceme žít s vámi nebo Matějská pouť. 5

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Z a m ě ř e n í š k o l y Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV LMP, z dlouhodobé koncepce školy a ze společně formulovaných cílů školy. Největší důraz je kladen na uplatnění žáka v praktickém životě. K tomu je nutná názornost, činorodost, tvořivost. Žáci nesmí být pasivní, měli by být neustále v činnosti, učit se samostatnosti při hledání řešení zadávaných problémů. Jsou motivováni k objevování nových skutečností, k získávání nových poznatků, používání dostupných školních pomůcek, zdrojů i materiálů. Snažíme se žáky učit hodnotit práci svou i druhých, vytvářet objektivní obraz o sobě samém i o ostatních. Žáci pracují i v týmech, hodnotíme úroveň spolupráce i sociální dovednosti. Vždy se snažíme o individuální přístup k žákům, hledáme cesty, které povedou k jejich úspěšné integraci ve společnosti. Jsme pro žáky partnery, rádci i průvodci na cestě za poznáním. Absolvent základní školy praktické by měl být připraven pokračovat ve vzdělávání v odborných učilištích nebo praktických školách. Měl by se orientovat v běžném životě, měl by být vybaven klíčovými kompetencemi k plnému zapojení do praktického života. Osobnost žáka je po celou dobu školní docházky rozvíjena především v oblasti zručnosti a tvořivosti, protože většina žáků najde uplatnění v převážně manuálních činnostech a oborech. Dále jsou žáci vedeni k dalšímu vzdělávání, k samostatné orientaci v informačním světě, k samostatnému řešení běžných problémů a situací, ke komunikativním dovednostem, jsou u nich posilovány sociální a personální vztahy, dále by si měli být vědomi ochrany svého zdraví i života i zdraví i života ostatních, měli by zvládat jednoduché pracovní dovednosti a postupy. 6

7 KLÍČOVÉ KOMPETENCE Klíčové kompetence jsou něčím, co žák rozvíjí a využívá ve všech vyučovacích předmětech, jsou to jisté univerzální způsobilosti: umění učit se, umění dorozumívat se, spolupracovat, jednat demokraticky, řešit problémy, pracovat soustředěně,.. Takové kompetence slouží žákovi v každém předmětu i v dalším životě. Děti si je neosvojí, když si je nacvičují jenom v jednom z vyučovacích předmětů. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s lehkým mentálním postižení je kladen důraz především na klíčové kompetence pracovní, sociální a personální a komunikativní. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. KOMPETENCE K UČENÍ Na konci základního vzdělávání by žák měl: - využívat vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky - pracovat s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami - poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si problémy, které mu brání v učení - používat základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí - umět vyhledávat a využívat informace v praktickém životě - chápat obecně používané termíny, znaky a symboly - uvědomovat si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Na konci základního vzdělání by žák měl: - vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení - řešit samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní překážky - přijímat důsledky svých rozhodnutí - nenechat se při řešení problémů odradit nezdarem - umět popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádat o radu a řídit se jí - umět přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby nebo jiné osoby 7

8 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Na konci základního vzdělání by žák měl: - vyjadřovat se srozumitelně v ústním projevu a umět vést dialog - rozumět obsahu sděleni a přiměřeně na něj reaguje - využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům - zvládat jednoduchou formu písemné komunikace - vyjadřovat své názory a postoje a umět vhodnou formou obhájit svůj názor - využívat při komunikaci běžné informační a komunikační prostředky - využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Na konci základního vzdělání by žák měl: - posilovat své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby - mít povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti - respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné práce - rozpoznávat nevhodné a rizikové chování, uvědomovat si jeho možné důsledky - navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi a snažit se upevňovat dobré mezilidské vztahy - posilovat sociální chování a sebeovládání, být vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí - uvědomovat si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby KOMPETENCE OBČANSKÉ Na konci základního vzdělání by žák měl: - znát základní práva a povinnosti občanů, respektovat společenské normy a pravidla soužití - zvládat běžnou komunikaci s úřady - chápat nebezpečí rasizmu a xenofobie - chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu, podílet se na ochraně životního prostředí - umět se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy KOMPETENCE PRACOVNÍ Na konci základního vzdělání by žák měl: - zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřovat své komunikační schopnosti při kolektivní práci - umět si vytvořit pozitivní vztah k manuálním činnostem 8

9 - dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňovat je při pracovních činnostech - pracovat podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientovat se v jednoduché technické dokumentaci - být schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení - reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních - mít konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí - využívat získané znalosti a zkušenosti a vytvářet si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění Cílovým stavem je soulad a bohatost vybavení dítěte. Učitelé mají zodpovědnost za to, co se bude ve škole dít. Je důležité, aby došlo k souladu. Učitelem řízená výuka je promyšlená a řízená činnost profesionálů. Zaměřuje se na jeden dva hlavní cíle, ale žák přitom dosáhne v hodině i dalších poznatků a rozvine se i v jiných kompetencích. Řízená výuková činnost tak využívá přirozených, spontánních procesů učení v dítěti a přidává k nim cílevědomé učení. 9

10 Začlenění průřezových témat respektuje RVP, jsou integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů. Následující přehled uvádí zastoupení průřezových témat v jednotlivých ročnících. 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. OSV 1 x x x x x x x x x OSV 2 x x x x x x x x x OSV 3 x x x x x x x x x OSV 4 x x x x x x - x x OSV 5 x x x x x x x x x OSV 6 x x x - x x x x x OSV 7 x x x x x x x x x OSV 8 x x x x x x x x x OSV 9 x x x - x - x x x OSV 10 x x x x x x - x x OSV 11 x x x - x x x x x VDO x x x x x x VDO 2 x x x x x x x x x VDO x x x - - VDO x - x - x VMEGS x x x x x VMEGS x x x x x x x VMEGS 3 - x - x - x x - x MKV 1 x x x x x x x x x MKV 2 x x x - x x x x x MKV x - x x x x MKV 4 x x x x x x x x x MKV x x x EV 1 x x x x - x x x x EV 2 x x x x x x x x x EV 3 x x x x x x x x x EV 4 x x x x x x x x x MEV x x x x x x x MEV x - - x x x MEV x x - x MEV x x x 10

11 Učební plán 1. stupeň 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět Zkratka 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. časová dotace z toho disp.hod. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. časová dotace z toho disp.hod. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk a literatura Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Rýsování R Informatika I Prvouka Pr Vlastivěda Vl Přírodověda Př Dějepis D Výchova k občanství Vo Fyzika F Chemie Ch 1 1 Přírodopis P Zeměpis Z Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Tělesná výchova Tv Výchova ke zdraví Vz Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč Celková povinná časová dotace

12 Poznámky k učebnímu plánu 1. stupeň Český jazyk: V ročníku má předmět komplexní charakter. Zahrnuje všechny tři specifické složky Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Ve ročníku jsou 2 hodiny určeny Komunikační a slohové výchově, 2 hodiny Jazykové výchově a 3 hodiny Literární výchově. Řečová výchova a psaní jsou součástí Komunikační a slohové výchovy a mohou se realizovat v menších časových celcích nebo jako samostatná hodina. Matematika: V ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. V ročníku má předmět komplexní charakter. Geometrie prolíná učivem. Ve ročníku je z týdenní dotace 5 hodin 1 hodina věnovaná výuce Geometrie. Informatika: Předmětu, který je zařazen ve 4. a 5. ročníku, je věnovaná 1 hodina týdně. Prvouka: V ročníku má předmět komplexní charakter oblasti Člověk a jeho svět. Ve 3. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Vlastivěda: Ve 4. ročníku s časovou dotací 2 hodiny, v 5. ročníku 1 hodina týdně. Ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět zahrnuje témata Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas. Přírodověda: Ve 4. ročníku s časovou dotací 1 hodina, v 5. ročníku 2 hodiny týdně. Ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět zahrnuje témata Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví. Pracovní činnosti: V ročníku má předmět komplexní charakter. Prolínají se tématické celky Práce s drobným materiálem, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. Ve 3. ročníku je předmět posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace. Prolínají se všechny čtyři tématické celky. Ve 4. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Každému tématickému celku je určena 1 hodina týdně. V 5. ročníku je předmět posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace. Téma Práce s drobným materiálem je dotována 2 hodinami týdně, ostatní témata 1 hodinou. 12

13 2. stupeň Český jazyk: V ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. V ročníku jsou 1 hodiny určeny Komunikační a slohové výchově, 2 hodiny Jazykové výchově a 3 hodiny Literární výchově. V 9. ročníku je 1 hodina věnovaná Komunikační a slohové výchově, 2 hodiny Jazykové výchově a 2 hodiny Literární výchově. Matematika: V ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. V je 1 hodina z týdenní časové dotace určena Geometrii. Rýsování: Samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. Na časovou dotaci v každém ročníku je použito po 1 hodině z disponibilní časové dotace. Tělesná výchova: Výuka se dělí podle pohlaví. Výchova ke zdraví: Je jako samostatný předmět vyučována v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně. Pracovní činnosti: V ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Výuka se dělí podle pohlaví. Předmět tvoří 3 složky: dílenské práce pěstitelské práce práce v domácnosti Dílenské práce: Práce s technickými materiály Práce s ostatními materiály Práce montážní a demontážní Pěstitelské práce: Pěstitelské práce Chovatelství Práce v domácnosti: Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti V 8. a 9. ročníku zahrnuje předmět tématický celek Svět práce. Počet vyučovacích hodin v ročníku Pracovní činnosti - složky 6. a 7. ročník 8. a 9. ročník hoši dívky hoši dívky Dílenské práce Pěstitelské práce Práce v domácnosti Svět práce 1 Celkem

14 5. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. Má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní. Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen do tří specifických složek: Komunikační a slohová výchova: vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s porozuměním. Na prvním stupni má složka komunikační a slohové výchovy samostatnou část Psaní. Zahrnuje také řečovou výchovu. Psaní a řečová výchova se mohou realizovat v menších časových celcích nebo jako samostatná hodina. Jazyková výchova: zaměřuje se na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Je nástrojem funkčního dorozumívání žáků. Literární výchova: zaměřuje se na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající reprodukci přečteného. Prostřednictvím četby se žáci seznamují se základními literárními formami a učí se rozlišovat představy od skutečnosti. Cílové zaměření vzdělávacího předmětu Rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání Srozumitelné vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka Dorozumívání v běžných komunikačních situacích, sdělování názorů Rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku Osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním Získávání základních literárních poznatků důležitých pro pochopení čteného textu Zvládání orientace v textech různého zaměření Individuální prožívání slovesného uměleckého díla a zájmu o literaturu Získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích 14

15 Časová dotace: Roč. Časová dotace Kom. a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova Roč. Časová dotace Kom. a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 1. 6 Složky se prolínají Složky se prolínají Složky se prolínají Zařazená průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: Rozvoj schopnosti poznávání Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj: Poznávací schopnosti Mezilidské vztahy Komunikace Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola (škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, atmosféra a demokratické vztahy ve škole) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá (lidová slovesnost, zvyky, tradice) Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů a styl života) Multikulturní výchova Kulturní rozdíly (jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako součást etnika; respektování zvláštností různých etnik;) Lidské vztahy (tolerance, spolupráce bez ohledu na kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; právo všech lidí žít společně, 15

16 podílet se na spolupráci; ) Etnický původ (rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí vzájemná rovnost;) Multikulturalita (prostředek vzájemného obohacování, naslouchání a komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin; ) Princip sociálního smíru a solidarity (odpovědnost každého jedince na odstranění diskriminace a předsudků ; ) Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti 16

17 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 1. Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák by měl Žák by měl Čtení dbát na správnou výslovnost, třídit předměty, modely, diferenciační cvičení a hry OSV rozvoj schopnosti tempo řeči a pravidelné obrázky, jevy, slyšená slova pro rozvoj a zpřesňování poznávání cvičení dýchání podle určených znaků zrakového a sluchového smyslového vnímání, (barva,tvar, velikost, směr, vnímání pozornosti a soustředění, poloha) dovednosti pro učení přiřadit písmena a slabiky čtení obrázků zleva doprava k obrázkům a naopak orientace na řádku, stránce Pč modelování, číst malá a velká písmena: polohová a směrová orientace vytrhávání, vystřihování písmen aa,ee,ii,oo,uu,yy,mm, grafické znázornění slova ll,vv,tt,ss,jj a věty zvládat čtení otevřených rozvíjení fonetického sluchu slabik, z nich utvořených analyticko syntetické činnosti: dvojslabičných slov věta, slovo, slabika, hláska číst jednoduché věty vyvození hlásek a písmen číst psací písmo (malých a velkých) Vv malování rozumět pokynům přiměřené vyvození a čtení otevřených písmen a obrázků k nim složitosti slabik a z nich utvořených dvojslabičných slov čtení jednoduchých vět zpočátku doplněných obrázky čtení psacího písma 17

18 číst s porozuměním jednoduché texty Naslouchání OSV komunikace cvičení být schopen se soustředit koncentrační cvičení pozorování, empatického na krátký a obsahově vypravování a aktivního naslouchání přiměřený text popis reagovat na pokyny pojmenovat osoby, zvířata, věci známé z nejbližšího okolí označovat známé činnosti a děje OSV rozvoj schopností učit se naslouchat ostatním poznávání cvičení odpovídat jednoduchými smyslového vnímání, větami pozornosti a soustředění Mluvený projev správně vyslovovat většinu základy techniky mluveného hlásek, hovořit v přiměřeném projevu (správné dýchání, tempu, při řeči pravidelně tvoření hlasu, výslovnost, OSV sociální rozvoj - dýchat, slovní přízvuk, rytmizace komunikace - dovednosti užívat správný slovní a melodie věty pro verbální vzdělávání; přízvuk edukace a reedukace řeči řeč těla, zvuků a slov hovořit zřetelně základní komunikační a srozumitelně pravidla Člověk a jeho svět umět pozdravit, poprosit, Formy společenského styku komunikace v běžných poděkovat pozdrav, prosba, poděkování životních situacích Psaní zvládat základní hygienické správně zacházet s psacím rozvíjení psychomotorických OSV rozvoj schopností 18

19 návyky spojené se psaním náčiním schopností poznávání cvičení a dodržovat čitelnost psaného psát správné tvary písmen rozvíjet jemnou motoriku smyslového vnímání, projevu spojovat písmena do slabik a pohybovou koordinaci pozornosti a soustředění psát písmena a dodržovat zvládat opis, přepis a diktát vytvářet a upevňovat základní správné tvary písmen písmen a slabik hygienické, pracovní a estetické Člověk a zdraví cvičení spojovat písmena i slabiky zvládat opis slov návyky hrubé a jemné motoriky, převádět slova z mluvené opis a přepis písmen koordinační cvičení, do psané podoby opis a přepis slabik správné držení těla dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov JAZYKOVÁ VÝCHOVA znát malá a velká písmena znát samohlásky a šest čtení a psaní vyvozených OSV komunikace řeč vyvozená ve čtení souhlásek vyvozených písmen, z nich utvořených zvuků a slov rozvoj ve čtení slabik a slov schopností poznávání - rozpoznat samohlásky při čtení odlišovat délku sluchové rozlišení délky cvičení, smyslového vnímání a odlišit jejich délku samohlásek, sluchově samohlásek pozornosti a soustředění, rozpoznat délku samohlásek sluchové rozlišení hlásek cvičení dovedností tvořit slabiky analyticko-syntetickou slabice, slabik ve slově zapamatování činností rozlišovat hlásky analyticko-syntetické činnosti - rozlišit věty, slova, slabiky ve slabikách, z hlásek věta, slovo, slabika, hláska a hlásky utvořit slabiku, utvářet dvojslabičná slova z otevřených slabik graficky znázorňovat slova ve větě LITERÁRNÍ VÝCHOVA pamatovat si a reprodukovat reprodukovat jednoduché přednes říkanek a krátkých OSV komunikace - jednoduché říkanky a básničky říkanky podle přednesu básniček dovednosti pro sdělování učitele (tempo, frázování) rozpočitadla a hádanky verbální i neverbální 19

20 dokázat se koncentrovat koncentrovat se na krátký, poslech předčítaného textu OSV rozvoj schopností na poslech krátkých pohádek obsahově přiměřený text poznávání - cvičení a příběhů být schopen naslouchat, dovedností zapamatování reagovat na otázky učitele reprodukovat krátký text podle reprodukovat krátkou reprodukce krátké pohádky OSV komunikace cvičení otázek a ilustrací pohádku podle otázek podle otázek a ilustrací aktivního naslouchání ilustrací dramatizovat krátkou dramatizace krátké pohádky Člověk a jeho svět básně pohádku s pomocí a říkanky k ročním obdobím, navštěvovat filmová měsícům a divadelní představení 20

21 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 2. Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák by měl Žák by měl Čtení zvládat čtení písmen malé analyticko-syntetické činnosti OSV rozvoj schopnosti a velké abecedy kromě diferenciační cvičení poznávání cvičení obrázkové čtení smyslového vnímání, dbát na správnou výslovnost, číst dvoj a víceslabičná slova rozvíjení fonematického sluchu pozornosti a soustředění, tempo řeči a pravidelné dýchání složená z otevřených slabik vyvozování hlásek a písmen cvičení dovedností číst jednoslabičná slova abecedy (malá, velká, tiskací, zapamatování typu les i psací) číst zavřené slabiky automatizace čtení slabik a dvojslabičná slova mající čtení dvojslabičných zavřenou slabikou na konci a víceslabičných slov číst jednoduché věty složených z otevřených slabik skladbou a obsahem čtení slov typu les přiměřených schopnostem čtení zavřených slabik žáků a dvojslabičných slov majících číst psací písmo v návaznosti zavřenou slabiku na konci na tiskací písmo čtení psacího písma zvládat přípravu na tiché čtení jednoduchých vět čtení vlastním tichým čtením, přikládáním slov orientace ve čteném textu OSV komunikace - nebo obrázků cvičení pozorování, odpovídat na jednoduché empatického a aktivního otázky k obsahu přečteného naslouchání 21

22 číst s porozuměním pojmenovat osoby, zvířata, Naslouchání jednoduché texty věci známé z okolí, koncentrační cvičení označovat známé činnosti a děje Mluvený projev správně vyslovovat většinu základy techniky mluveného hlásek, měnit tempo řeči, projevu (dýchání, tvoření OSV komunikace - pravidelně dýchat hlasu, výslovnost, slovní dovednosti pro verbální užívat správný slovní přízvuk, intonace, rytmizace) sdělování přízvuk edukace a reedukace řeči rozpoznat melodii vět rozvíjení fonematického sluchu Člověk a jeho svět užívat spisovný jazyk vypravovat podle obrázků komunikace v rodině, ve třídě opakovat krátké sdělení, a návodných otázek rozvíjet souvislejší popis vyjadřování OSV komunikace v různých situacích, cvičení hovořit zřetelně základní komunikační v neverbálním sdělování, a srozumitelně pravidla oslovení, asertivní komunikace rozumět pokynům přiměřené učit se nonverbálnímu zdvořilé vystupování složitosti vyjadřování (řeč těla, gesta, mimojazykové prostředky řeči mimika) s názorem opakovat rytmická cvičení Formy společenského styku slušnou formou pozdrav, prosba, poděkování OSV komunikace - vyjádřit své přání blahopřání - ústně dovednosti pro verbální dokázat se omluvit, oslovení, tykání, vykání sdělování pozdravit, poprosit Pč nakupování, a poděkovat domlouvání se 22

23 Psaní zvládat základní hygienické pokračovat v osvojování základní hygienické návyky návyky spojené se psaním potřebných hygienických, při psaní pracovních a estetických rozvíjení psychomotorických návyků schopností snažit se o čitelnost psaného správně zacházet s psacím rozvíjet jemnou motoriku OSV rozvoj schopnosti projevu náčiním a pohybovou koordinaci poznávání cvičení psát všechna písmena malé opakování písmen z 1. ročníku smyslového vnímání, abecedy a velká jen ta, která prvky psacích písmen pozornosti a soustředění se od malých neodlišují všechna písmena malé abecedy (kromě qq, xx,ww) a velká jen ta, která se od dodržovat správné tvary písmen dodržovat správné tvary malých neodlišují tvarem spojovat písmena i slabiky písmen psaní slabik spojovat písmena ve slabiky psaní slov převádět slova z mluvené a slova psaní slabik a slov podle do psané podoby opis a přepis slabik, slov nápovědy se správným pořadím písmen opis a přepis krátkých vět a úplností slov přepis tiskacího písma OSV psychohygiena - dodržovat správné pořadí psát velká písmena dovednosti zvládání písmen a úplnost slov na začátku věty a ve stresových situací, hledání vlastních jménech při opisu pomoci při potížích a přepisu zvládat opis a přepis umět rozčlenit větu na slova krátkých vět dbát na úpravu a čitelnost kontrolovat svůj písemný projev JAZYKOVÁ VÝCHOVA znát všechna písmena malé znát všechna písmena malé malá a velká písmena abecedy a velké abecedy a velké abecedy tiskací a psací podoba písmen čtení a psaní vyvozených 23

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk ŠVP LMP Výuce Českého jazyka je věnována na celém I. stupni vzhledem k mentálnímu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 8 až 5 hodin týdně. Český jazyk

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. Základní škola Dobříš, Lidická 384 Lidická 384 263 01 Dobříš

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. Základní škola Dobříš, Lidická 384 Lidická 384 263 01 Dobříš ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Dobříš, Lidická 384 Lidická 384 263 01 Dobříš OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1 NÁZEV ŠVP. 1.2 PŘEDKLADATEL... 1.3 ZŘIZOVATEL.. 1.4 PLATNOST DOKUMENTU

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vymezení pro

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více