Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov"

Transkript

1 Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, Klášterec nad Ohří Tel., fax: , Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Platnost: od Ředitelka školy: PhDr. Jiřina Malastová 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Učební plán Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Anglický Jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika Vzdělávací předmět: Rýsování Vzdělávací oblast: Informatika Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Vzdělávací předmět: Vlastivěda Vzdělávací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací předmět: Dějepis Vzdělávací předmět: Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Fyzika Vzdělávací předmět: Chemie Vzdělávací předmět: Přírodopis Vzdělávací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací předmět: Hudební výchova Vzdělávací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací předmět:tělesná výchova Vzdělávací předmět: Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací předmět: Svět práce Autoevaluace

3 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov. Předkladatel: Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov Ředitelka školy: PhDr. Jiřina Malastová Tel/fax: nebo IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel školy: Město Klášterec nad Ohří Adresa: náměstí Dr. E. Beneše čp. 85 Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Zdena Cekotová 3

4 2. Charakteristika školy Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, Klášterec nad Ohří je úplná základní škola poskytující vzdělávání žákům s lehkým mentálním postižením ve třídách základní školy praktické, vzdělává žáky s těžším mentálním postižením a s kombinací vad ve třídách základní školy speciální, jeden žák je vzděláván podle vzdělávacího programu pro základní školu pro neslyšící. Součásti školy: 1. Základní škola praktická IZO Školní družina IZO Kapacita školy: 120 žáků Budova školy je stará 100 let a nachází se na okraji města směrem na Karlovy Vary. Okolí školy je vyhovující, žáci mají možnost využívat přilehlý pozemek ke cvičení a k práci na školním pozemku. Kromě běžných učeben disponuje škola odbornými pracovnami, především počítačovou učebnou, dílnami, knihovnou, tělocvičnou i cvičnou kuchyňkou. U každé učebny je kabinet, dále je zde sborovna a pracovna výchovného poradce. Pedagogický sbor čítá v současné době 17 pedagogů, z toho 11 učitelů /včetně ZŘ a ŘŠ/, 1 vychovatelka, 5 asistentek pedagoga. Správní zaměstnanci jsou tři, 1 administrativní síla. Výchovná poradkyně spolupracuje se všemi vyučujícími při řešení aktuálních problémů žáků i při kariérovém poradenství. Metodik ICTK zajišťuje funkčnost všech PC jednotek ve škole a je nápomocen při řešení problémů. Každoročně se naši žáci zúčastňují přehlídek a soutěží bývalých zvláštních škol v oblasti výtvarné, pracovní, sportovní i hudební. Zapojujeme se i do projektů škol ve městě, ať jsou to školy základní či střední. Projekt Slunce svítí pro všechny / MŠMT ČR, ESF/ realizace leden 2007 červen 2008, hodnota projektu 2, 3 mil. Kč. Na škole funguje občanské sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., které pravidelně v rámci grantů MěÚ získává prostředky pro své členy. Úzká spolupráce je mezi školou a poradenskými institucemi PPP Kadaň, Dyáda v Chomutově, SPC Měcholupy, SPC Litvínov, SPC pro sluchově postižené Chomutov. Dále s jednotlivými odbory městského úřadu, s odd. péče o dítě v Kadani, s Policií a Městskou policií. Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla zřízena Rada školy, která se podílí na správě školy. 4

5 Rodiče a zákonní zástupci žáků se školou spolupracují v omezené míře, velmi často nemají zájem o návštěvu školy či jinou aktivitu školy. Snažíme se o co nejužší spolupráci s rodinnými příslušníky, jsme rádi, když jsou pro své děti partnery. Jedná se například o akce v Praze Chceme žít s vámi nebo Matějská pouť. 5

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Z a m ě ř e n í š k o l y Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV LMP, z dlouhodobé koncepce školy a ze společně formulovaných cílů školy. Největší důraz je kladen na uplatnění žáka v praktickém životě. K tomu je nutná názornost, činorodost, tvořivost. Žáci nesmí být pasivní, měli by být neustále v činnosti, učit se samostatnosti při hledání řešení zadávaných problémů. Jsou motivováni k objevování nových skutečností, k získávání nových poznatků, používání dostupných školních pomůcek, zdrojů i materiálů. Snažíme se žáky učit hodnotit práci svou i druhých, vytvářet objektivní obraz o sobě samém i o ostatních. Žáci pracují i v týmech, hodnotíme úroveň spolupráce i sociální dovednosti. Vždy se snažíme o individuální přístup k žákům, hledáme cesty, které povedou k jejich úspěšné integraci ve společnosti. Jsme pro žáky partnery, rádci i průvodci na cestě za poznáním. Absolvent základní školy praktické by měl být připraven pokračovat ve vzdělávání v odborných učilištích nebo praktických školách. Měl by se orientovat v běžném životě, měl by být vybaven klíčovými kompetencemi k plnému zapojení do praktického života. Osobnost žáka je po celou dobu školní docházky rozvíjena především v oblasti zručnosti a tvořivosti, protože většina žáků najde uplatnění v převážně manuálních činnostech a oborech. Dále jsou žáci vedeni k dalšímu vzdělávání, k samostatné orientaci v informačním světě, k samostatnému řešení běžných problémů a situací, ke komunikativním dovednostem, jsou u nich posilovány sociální a personální vztahy, dále by si měli být vědomi ochrany svého zdraví i života i zdraví i života ostatních, měli by zvládat jednoduché pracovní dovednosti a postupy. 6

7 KLÍČOVÉ KOMPETENCE Klíčové kompetence jsou něčím, co žák rozvíjí a využívá ve všech vyučovacích předmětech, jsou to jisté univerzální způsobilosti: umění učit se, umění dorozumívat se, spolupracovat, jednat demokraticky, řešit problémy, pracovat soustředěně,.. Takové kompetence slouží žákovi v každém předmětu i v dalším životě. Děti si je neosvojí, když si je nacvičují jenom v jednom z vyučovacích předmětů. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s lehkým mentálním postižení je kladen důraz především na klíčové kompetence pracovní, sociální a personální a komunikativní. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. KOMPETENCE K UČENÍ Na konci základního vzdělávání by žák měl: - využívat vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky - pracovat s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami - poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si problémy, které mu brání v učení - používat základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí - umět vyhledávat a využívat informace v praktickém životě - chápat obecně používané termíny, znaky a symboly - uvědomovat si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Na konci základního vzdělání by žák měl: - vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení - řešit samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní překážky - přijímat důsledky svých rozhodnutí - nenechat se při řešení problémů odradit nezdarem - umět popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádat o radu a řídit se jí - umět přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby nebo jiné osoby 7

8 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Na konci základního vzdělání by žák měl: - vyjadřovat se srozumitelně v ústním projevu a umět vést dialog - rozumět obsahu sděleni a přiměřeně na něj reaguje - využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům - zvládat jednoduchou formu písemné komunikace - vyjadřovat své názory a postoje a umět vhodnou formou obhájit svůj názor - využívat při komunikaci běžné informační a komunikační prostředky - využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Na konci základního vzdělání by žák měl: - posilovat své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby - mít povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti - respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné práce - rozpoznávat nevhodné a rizikové chování, uvědomovat si jeho možné důsledky - navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi a snažit se upevňovat dobré mezilidské vztahy - posilovat sociální chování a sebeovládání, být vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí - uvědomovat si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby KOMPETENCE OBČANSKÉ Na konci základního vzdělání by žák měl: - znát základní práva a povinnosti občanů, respektovat společenské normy a pravidla soužití - zvládat běžnou komunikaci s úřady - chápat nebezpečí rasizmu a xenofobie - chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu, podílet se na ochraně životního prostředí - umět se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy KOMPETENCE PRACOVNÍ Na konci základního vzdělání by žák měl: - zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřovat své komunikační schopnosti při kolektivní práci - umět si vytvořit pozitivní vztah k manuálním činnostem 8

9 - dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňovat je při pracovních činnostech - pracovat podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientovat se v jednoduché technické dokumentaci - být schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení - reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních - mít konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí - využívat získané znalosti a zkušenosti a vytvářet si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění Cílovým stavem je soulad a bohatost vybavení dítěte. Učitelé mají zodpovědnost za to, co se bude ve škole dít. Je důležité, aby došlo k souladu. Učitelem řízená výuka je promyšlená a řízená činnost profesionálů. Zaměřuje se na jeden dva hlavní cíle, ale žák přitom dosáhne v hodině i dalších poznatků a rozvine se i v jiných kompetencích. Řízená výuková činnost tak využívá přirozených, spontánních procesů učení v dítěti a přidává k nim cílevědomé učení. 9

10 Začlenění průřezových témat respektuje RVP, jsou integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů. Následující přehled uvádí zastoupení průřezových témat v jednotlivých ročnících. 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. OSV 1 x x x x x x x x x OSV 2 x x x x x x x x x OSV 3 x x x x x x x x x OSV 4 x x x x x x - x x OSV 5 x x x x x x x x x OSV 6 x x x - x x x x x OSV 7 x x x x x x x x x OSV 8 x x x x x x x x x OSV 9 x x x - x - x x x OSV 10 x x x x x x - x x OSV 11 x x x - x x x x x VDO x x x x x x VDO 2 x x x x x x x x x VDO x x x - - VDO x - x - x VMEGS x x x x x VMEGS x x x x x x x VMEGS 3 - x - x - x x - x MKV 1 x x x x x x x x x MKV 2 x x x - x x x x x MKV x - x x x x MKV 4 x x x x x x x x x MKV x x x EV 1 x x x x - x x x x EV 2 x x x x x x x x x EV 3 x x x x x x x x x EV 4 x x x x x x x x x MEV x x x x x x x MEV x - - x x x MEV x x - x MEV x x x 10

11 Učební plán 1. stupeň 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět Zkratka 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. časová dotace z toho disp.hod. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. časová dotace z toho disp.hod. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk a literatura Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Rýsování R Informatika I Prvouka Pr Vlastivěda Vl Přírodověda Př Dějepis D Výchova k občanství Vo Fyzika F Chemie Ch 1 1 Přírodopis P Zeměpis Z Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Tělesná výchova Tv Výchova ke zdraví Vz Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč Celková povinná časová dotace

12 Poznámky k učebnímu plánu 1. stupeň Český jazyk: V ročníku má předmět komplexní charakter. Zahrnuje všechny tři specifické složky Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Ve ročníku jsou 2 hodiny určeny Komunikační a slohové výchově, 2 hodiny Jazykové výchově a 3 hodiny Literární výchově. Řečová výchova a psaní jsou součástí Komunikační a slohové výchovy a mohou se realizovat v menších časových celcích nebo jako samostatná hodina. Matematika: V ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. V ročníku má předmět komplexní charakter. Geometrie prolíná učivem. Ve ročníku je z týdenní dotace 5 hodin 1 hodina věnovaná výuce Geometrie. Informatika: Předmětu, který je zařazen ve 4. a 5. ročníku, je věnovaná 1 hodina týdně. Prvouka: V ročníku má předmět komplexní charakter oblasti Člověk a jeho svět. Ve 3. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Vlastivěda: Ve 4. ročníku s časovou dotací 2 hodiny, v 5. ročníku 1 hodina týdně. Ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět zahrnuje témata Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas. Přírodověda: Ve 4. ročníku s časovou dotací 1 hodina, v 5. ročníku 2 hodiny týdně. Ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět zahrnuje témata Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví. Pracovní činnosti: V ročníku má předmět komplexní charakter. Prolínají se tématické celky Práce s drobným materiálem, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. Ve 3. ročníku je předmět posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace. Prolínají se všechny čtyři tématické celky. Ve 4. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Každému tématickému celku je určena 1 hodina týdně. V 5. ročníku je předmět posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace. Téma Práce s drobným materiálem je dotována 2 hodinami týdně, ostatní témata 1 hodinou. 12

13 2. stupeň Český jazyk: V ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. V ročníku jsou 1 hodiny určeny Komunikační a slohové výchově, 2 hodiny Jazykové výchově a 3 hodiny Literární výchově. V 9. ročníku je 1 hodina věnovaná Komunikační a slohové výchově, 2 hodiny Jazykové výchově a 2 hodiny Literární výchově. Matematika: V ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. V je 1 hodina z týdenní časové dotace určena Geometrii. Rýsování: Samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. Na časovou dotaci v každém ročníku je použito po 1 hodině z disponibilní časové dotace. Tělesná výchova: Výuka se dělí podle pohlaví. Výchova ke zdraví: Je jako samostatný předmět vyučována v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně. Pracovní činnosti: V ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Výuka se dělí podle pohlaví. Předmět tvoří 3 složky: dílenské práce pěstitelské práce práce v domácnosti Dílenské práce: Práce s technickými materiály Práce s ostatními materiály Práce montážní a demontážní Pěstitelské práce: Pěstitelské práce Chovatelství Práce v domácnosti: Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti V 8. a 9. ročníku zahrnuje předmět tématický celek Svět práce. Počet vyučovacích hodin v ročníku Pracovní činnosti - složky 6. a 7. ročník 8. a 9. ročník hoši dívky hoši dívky Dílenské práce Pěstitelské práce Práce v domácnosti Svět práce 1 Celkem

14 5. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. Má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní. Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen do tří specifických složek: Komunikační a slohová výchova: vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s porozuměním. Na prvním stupni má složka komunikační a slohové výchovy samostatnou část Psaní. Zahrnuje také řečovou výchovu. Psaní a řečová výchova se mohou realizovat v menších časových celcích nebo jako samostatná hodina. Jazyková výchova: zaměřuje se na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Je nástrojem funkčního dorozumívání žáků. Literární výchova: zaměřuje se na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající reprodukci přečteného. Prostřednictvím četby se žáci seznamují se základními literárními formami a učí se rozlišovat představy od skutečnosti. Cílové zaměření vzdělávacího předmětu Rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání Srozumitelné vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka Dorozumívání v běžných komunikačních situacích, sdělování názorů Rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku Osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním Získávání základních literárních poznatků důležitých pro pochopení čteného textu Zvládání orientace v textech různého zaměření Individuální prožívání slovesného uměleckého díla a zájmu o literaturu Získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích 14

15 Časová dotace: Roč. Časová dotace Kom. a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova Roč. Časová dotace Kom. a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 1. 6 Složky se prolínají Složky se prolínají Složky se prolínají Zařazená průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: Rozvoj schopnosti poznávání Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj: Poznávací schopnosti Mezilidské vztahy Komunikace Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola (škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, atmosféra a demokratické vztahy ve škole) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá (lidová slovesnost, zvyky, tradice) Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů a styl života) Multikulturní výchova Kulturní rozdíly (jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako součást etnika; respektování zvláštností různých etnik;) Lidské vztahy (tolerance, spolupráce bez ohledu na kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; právo všech lidí žít společně, 15

16 podílet se na spolupráci; ) Etnický původ (rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí vzájemná rovnost;) Multikulturalita (prostředek vzájemného obohacování, naslouchání a komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin; ) Princip sociálního smíru a solidarity (odpovědnost každého jedince na odstranění diskriminace a předsudků ; ) Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti 16

17 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 1. Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák by měl Žák by měl Čtení dbát na správnou výslovnost, třídit předměty, modely, diferenciační cvičení a hry OSV rozvoj schopnosti tempo řeči a pravidelné obrázky, jevy, slyšená slova pro rozvoj a zpřesňování poznávání cvičení dýchání podle určených znaků zrakového a sluchového smyslového vnímání, (barva,tvar, velikost, směr, vnímání pozornosti a soustředění, poloha) dovednosti pro učení přiřadit písmena a slabiky čtení obrázků zleva doprava k obrázkům a naopak orientace na řádku, stránce Pč modelování, číst malá a velká písmena: polohová a směrová orientace vytrhávání, vystřihování písmen aa,ee,ii,oo,uu,yy,mm, grafické znázornění slova ll,vv,tt,ss,jj a věty zvládat čtení otevřených rozvíjení fonetického sluchu slabik, z nich utvořených analyticko syntetické činnosti: dvojslabičných slov věta, slovo, slabika, hláska číst jednoduché věty vyvození hlásek a písmen číst psací písmo (malých a velkých) Vv malování rozumět pokynům přiměřené vyvození a čtení otevřených písmen a obrázků k nim složitosti slabik a z nich utvořených dvojslabičných slov čtení jednoduchých vět zpočátku doplněných obrázky čtení psacího písma 17

18 číst s porozuměním jednoduché texty Naslouchání OSV komunikace cvičení být schopen se soustředit koncentrační cvičení pozorování, empatického na krátký a obsahově vypravování a aktivního naslouchání přiměřený text popis reagovat na pokyny pojmenovat osoby, zvířata, věci známé z nejbližšího okolí označovat známé činnosti a děje OSV rozvoj schopností učit se naslouchat ostatním poznávání cvičení odpovídat jednoduchými smyslového vnímání, větami pozornosti a soustředění Mluvený projev správně vyslovovat většinu základy techniky mluveného hlásek, hovořit v přiměřeném projevu (správné dýchání, tempu, při řeči pravidelně tvoření hlasu, výslovnost, OSV sociální rozvoj - dýchat, slovní přízvuk, rytmizace komunikace - dovednosti užívat správný slovní a melodie věty pro verbální vzdělávání; přízvuk edukace a reedukace řeči řeč těla, zvuků a slov hovořit zřetelně základní komunikační a srozumitelně pravidla Člověk a jeho svět umět pozdravit, poprosit, Formy společenského styku komunikace v běžných poděkovat pozdrav, prosba, poděkování životních situacích Psaní zvládat základní hygienické správně zacházet s psacím rozvíjení psychomotorických OSV rozvoj schopností 18

19 návyky spojené se psaním náčiním schopností poznávání cvičení a dodržovat čitelnost psaného psát správné tvary písmen rozvíjet jemnou motoriku smyslového vnímání, projevu spojovat písmena do slabik a pohybovou koordinaci pozornosti a soustředění psát písmena a dodržovat zvládat opis, přepis a diktát vytvářet a upevňovat základní správné tvary písmen písmen a slabik hygienické, pracovní a estetické Člověk a zdraví cvičení spojovat písmena i slabiky zvládat opis slov návyky hrubé a jemné motoriky, převádět slova z mluvené opis a přepis písmen koordinační cvičení, do psané podoby opis a přepis slabik správné držení těla dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov JAZYKOVÁ VÝCHOVA znát malá a velká písmena znát samohlásky a šest čtení a psaní vyvozených OSV komunikace řeč vyvozená ve čtení souhlásek vyvozených písmen, z nich utvořených zvuků a slov rozvoj ve čtení slabik a slov schopností poznávání - rozpoznat samohlásky při čtení odlišovat délku sluchové rozlišení délky cvičení, smyslového vnímání a odlišit jejich délku samohlásek, sluchově samohlásek pozornosti a soustředění, rozpoznat délku samohlásek sluchové rozlišení hlásek cvičení dovedností tvořit slabiky analyticko-syntetickou slabice, slabik ve slově zapamatování činností rozlišovat hlásky analyticko-syntetické činnosti - rozlišit věty, slova, slabiky ve slabikách, z hlásek věta, slovo, slabika, hláska a hlásky utvořit slabiku, utvářet dvojslabičná slova z otevřených slabik graficky znázorňovat slova ve větě LITERÁRNÍ VÝCHOVA pamatovat si a reprodukovat reprodukovat jednoduché přednes říkanek a krátkých OSV komunikace - jednoduché říkanky a básničky říkanky podle přednesu básniček dovednosti pro sdělování učitele (tempo, frázování) rozpočitadla a hádanky verbální i neverbální 19

20 dokázat se koncentrovat koncentrovat se na krátký, poslech předčítaného textu OSV rozvoj schopností na poslech krátkých pohádek obsahově přiměřený text poznávání - cvičení a příběhů být schopen naslouchat, dovedností zapamatování reagovat na otázky učitele reprodukovat krátký text podle reprodukovat krátkou reprodukce krátké pohádky OSV komunikace cvičení otázek a ilustrací pohádku podle otázek podle otázek a ilustrací aktivního naslouchání ilustrací dramatizovat krátkou dramatizace krátké pohádky Člověk a jeho svět básně pohádku s pomocí a říkanky k ročním obdobím, navštěvovat filmová měsícům a divadelní představení 20

21 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 2. Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák by měl Žák by měl Čtení zvládat čtení písmen malé analyticko-syntetické činnosti OSV rozvoj schopnosti a velké abecedy kromě diferenciační cvičení poznávání cvičení obrázkové čtení smyslového vnímání, dbát na správnou výslovnost, číst dvoj a víceslabičná slova rozvíjení fonematického sluchu pozornosti a soustředění, tempo řeči a pravidelné dýchání složená z otevřených slabik vyvozování hlásek a písmen cvičení dovedností číst jednoslabičná slova abecedy (malá, velká, tiskací, zapamatování typu les i psací) číst zavřené slabiky automatizace čtení slabik a dvojslabičná slova mající čtení dvojslabičných zavřenou slabikou na konci a víceslabičných slov číst jednoduché věty složených z otevřených slabik skladbou a obsahem čtení slov typu les přiměřených schopnostem čtení zavřených slabik žáků a dvojslabičných slov majících číst psací písmo v návaznosti zavřenou slabiku na konci na tiskací písmo čtení psacího písma zvládat přípravu na tiché čtení jednoduchých vět čtení vlastním tichým čtením, přikládáním slov orientace ve čteném textu OSV komunikace - nebo obrázků cvičení pozorování, odpovídat na jednoduché empatického a aktivního otázky k obsahu přečteného naslouchání 21

22 číst s porozuměním pojmenovat osoby, zvířata, Naslouchání jednoduché texty věci známé z okolí, koncentrační cvičení označovat známé činnosti a děje Mluvený projev správně vyslovovat většinu základy techniky mluveného hlásek, měnit tempo řeči, projevu (dýchání, tvoření OSV komunikace - pravidelně dýchat hlasu, výslovnost, slovní dovednosti pro verbální užívat správný slovní přízvuk, intonace, rytmizace) sdělování přízvuk edukace a reedukace řeči rozpoznat melodii vět rozvíjení fonematického sluchu Člověk a jeho svět užívat spisovný jazyk vypravovat podle obrázků komunikace v rodině, ve třídě opakovat krátké sdělení, a návodných otázek rozvíjet souvislejší popis vyjadřování OSV komunikace v různých situacích, cvičení hovořit zřetelně základní komunikační v neverbálním sdělování, a srozumitelně pravidla oslovení, asertivní komunikace rozumět pokynům přiměřené učit se nonverbálnímu zdvořilé vystupování složitosti vyjadřování (řeč těla, gesta, mimojazykové prostředky řeči mimika) s názorem opakovat rytmická cvičení Formy společenského styku slušnou formou pozdrav, prosba, poděkování OSV komunikace - vyjádřit své přání blahopřání - ústně dovednosti pro verbální dokázat se omluvit, oslovení, tykání, vykání sdělování pozdravit, poprosit Pč nakupování, a poděkovat domlouvání se 22

23 Psaní zvládat základní hygienické pokračovat v osvojování základní hygienické návyky návyky spojené se psaním potřebných hygienických, při psaní pracovních a estetických rozvíjení psychomotorických návyků schopností snažit se o čitelnost psaného správně zacházet s psacím rozvíjet jemnou motoriku OSV rozvoj schopnosti projevu náčiním a pohybovou koordinaci poznávání cvičení psát všechna písmena malé opakování písmen z 1. ročníku smyslového vnímání, abecedy a velká jen ta, která prvky psacích písmen pozornosti a soustředění se od malých neodlišují všechna písmena malé abecedy (kromě qq, xx,ww) a velká jen ta, která se od dodržovat správné tvary písmen dodržovat správné tvary malých neodlišují tvarem spojovat písmena i slabiky písmen psaní slabik spojovat písmena ve slabiky psaní slov převádět slova z mluvené a slova psaní slabik a slov podle do psané podoby opis a přepis slabik, slov nápovědy se správným pořadím písmen opis a přepis krátkých vět a úplností slov přepis tiskacího písma OSV psychohygiena - dodržovat správné pořadí psát velká písmena dovednosti zvládání písmen a úplnost slov na začátku věty a ve stresových situací, hledání vlastních jménech při opisu pomoci při potížích a přepisu zvládat opis a přepis umět rozčlenit větu na slova krátkých vět dbát na úpravu a čitelnost kontrolovat svůj písemný projev JAZYKOVÁ VÝCHOVA znát všechna písmena malé znát všechna písmena malé malá a velká písmena abecedy a velké abecedy a velké abecedy tiskací a psací podoba písmen čtení a psaní vyvozených 23

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje organizace.. 4 2. Charakteristika školy. 5 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2. Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více