Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International."

Transkript

1 Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International. Your meeting is in the executive conference room. Vaše jednání je v konferenční místnosti. Private Screening For: You can ha ve everything you want in life, Ifyou will just help enough other people get what they want... Soukromé štěstí. Můžete mít jsem všechno, co v životě chcete, nebo můžete jen pomoci jiným lidem, k naplnění jejich cílům. Hi /name/, you're right on time! My name is Christy. Ahoj /jméno/, nyní je ten pravý čas! Mé jméno je Christy. And l'm Michael. A já jsem Michael. We're here to help you get what you want... possibly more than you ever dreamed of... Jsme tady, abychom vám pomohli získat to, co chcete možná více, než jste kdy snili... Michael is so right. Michael je to tak správně. We're about to show you something, that could change your life on many levels, and truly make you the master of your own domain. Něco vám ukážu, něco co může změnit váš život na mnoha úrovních, stanete se pánem své vlastní domény. Let me show you what I mean with a quick presentation. Ukážu vám, co mám na mysli v této rychlé prezentaci. Oh. Feel free to go to our website at any time after this presentation, to get more detailed information. Oh. Neváhejte a navštivte naše webové stránky kdykoliv po této prezentaci a získejte podrobnější informace. And believe me, you'll want to know more! A věřte mi, budete chtít vědět víc! Just click here or wait. Stačí kliknout zde a nebo chvíli počkat. Meanwhile, we'll tell you how to enhance your personál and business life, and add a new dimension to your current earning potential. Mezitím, vám řekneme jak zvýšit své osobním šance i pracovním životě a přidáme novou dimenzi vašemu aktuálnímu výdělku. But first, let me tell you a bit about us. Ale nejprve mi dovolte, abych vám řekla něco o nás.

2 Global Domains International also known as WebSite.ws, is the official worldwide registry for all dot ws "WebSite" domain names. Firma Global Domains International je také známá jako WebSite.ws a je oficiální celosvětový registrátor všech doménových jmen s koncovkou.ws. And this is our mission statement. Thaťs where you come in, you can get everything you want in life, while helping others get what they want. And thaťs the beauty of our offer. A toto je náš úkol. Proto je třeba jít dál, protože s námi můžete získat všechno, co v životě chcete, nebo pomáhat druhým, aby si splnili svá přání. A tom spočívá krása naší nabídky. Here's the deal. This can be your global domain presence on the Internet. Tady je řešení. Je to vaše globální doména a prezentace internetu. Just imagine the advantages of having your name, or your business, your identity, whatever you choose, as your Internet presence and address. Jen si představte výhody pro své jméno nebo pro vaše podnikání, či identitu, ať už si vyberete, třeba jen pouhou přítomnost na Internetu s ovou adresou. With WebSite.ws, you can, because, unlike dot-com, dot-net and other domains, iťs still wide open. S WebSite.ws, si můžete dovolit více, protože na rozdíl od domén s koncovkou.com, nebo.net, není doména s koncovkou.ws, vyčepaná a je otevřená i v dalších oblastech. But thousands of people have already caught on and millions more are soon to follow. Ale tisíce lidí to již pochopilo a další miliony budou brzy následovat. That's why our company is growing dramatically each day. To je důvod, proč naše společnost tak dramaticky roste každý den. We've been featured in Entrepreneur magazíne and on the cover of the business section, of the San Diego Union Tribune, one of the USA's largest papers. Aktivity společnosti popisoval časopis Podnikatel a přímo na titulních stránkách časopisu San Diego Tribune, byl uveden jeden z největších příspěvků v USA. And Inc. Magazine rated us #37 out, of the top 500 fastest growing priváte companies in the USA. A v Inc. Magazine jsme hodnoceni na 37 místě z top 500 nejrychleji rostoucích soukromých společností v USA. This is an Internet phenomenon, which is why some of the best companies in the world are our clients. Je to vlivem internetu, a to je důvod, proč některé z nejlepších firem na světě, jsou našimi klienty. You might recognize some of them. I don't need to tell you the Internet is growing, at an astounding rate around the globe. Možná poznáte některé z nich. Internet neustále roste, s ohromující rychlostí po celém světě. And many people want a personalized presence on the web. Thaťs why our product is attractive to, virtually everyone on the Internet, whether for personál or business use, for fun or profit. A mnoho lidí chce osobní přítomnost na webu. To je důvod, proč je náš produkt tak atraktivní, prakticky všechno je na internetu, ať už pro osobní nebo obchodní využití, pro zábavu nebo zisk. And it's easy to see why: and experts predict that in the next ten years, more than 500 million domain names, will be sold worldwide!

3 A je snadné pochopit, proč: a experti předpovídají, že v příštích deseti letech, přibude více než 500 milionů doménových jmen a bude se prodávat po celém světě! Which is why you should get yours right away. Here's the good news. Your "ws" domain name, website, and address, package will cost you only $10 per month and you can start using it today! Což je důvod, proč byste měli začít hned teď. A následuje ta dobrá zpráva. Získáte "ws" jméno domény, webové stránky a ové adresy a to vás bude stát pouze 10 dolarů za měsíc a můžete začít ještě dnes! But you better hurry, and secure your unique name now, because once your name is taken, iťs gone forever. Think about it. Ale pospěšte si a zabezpečte si své jedinečné jméno hned teď, protože jakmile bude vaše jméno obsazeno, jeho navždy pryč. Přemýšlejte o tom. Your very own domain on the Internet, with a website that you can edit yourself 24/7, and up to 10 custom addresses, for only $10 per month. Vaše vlastní doména na internetu s webovými stránkami, které můžete upravovat sami 24 / 7 a až 10 vlastních ových adres, za pouhých 10 dolarů za měsíc It's amazing! But there's more, and Michael can't wait to share it with you. By the way, he's cofounder and CEO of WebSite.ws. Je to úžasné! Ale je toho víc a Michael se nemůže dočkat, až se s vámi poděllí. Mimochodem, on je spoluzakladatel a generální ředitel společnosti WebSite.ws. Thanks, Christy! Okay, back to our mission statement for just a second to remind you, that we're offering you more than a great deal on your own domain. Díky, Christy! Dobře, zpátky k našemu poslání, upozorníme Vás, že nabízíme mnoho co můžete na vlastní doméně. I'm also going to show you a way to get what you want, in life through the most solid extra income, opportunity you've ever seen anywhere! Chystám se také ukázat vám způsob, jak dostat to, co chcete, prostřednictvím stálého příjmu navíc, příležitost, se kterou se jen tak nesetkáte. You can realize your dreams just like we did. As you can now tell, our product practically sells itself. ecause of this, we've found that there's no better advertising, for WebSite.ws than word of mouth. Můžete realizovat své sny, stejně jako my. Můžeme nyní říci, že náš výrobek se prodává prakticky sám. Zjistili jsme, že neexistuje lepší reklama, než vlastní příklad. Here's where your opportunity comes in. We've designed a program through which you can build a substantial, reliable monthly extra income by simply referring others to our product. Tady je místo, pro vaši příležitost. Navrhli jsme program, díky kterému si můžete vytvořit podstatný, spolehlivý měsíční příjem navíc, pouhým odkazem ostatním, na náš produkt. And get this, no selling! That's right: You can do this with little effort or time, without ever leaving your home, and without ever even talking to another person. Není to žádný prodej! Pravda je: Můžete to stát trochu úsilí a času, aniž by museli opustit svůj domov a aniž by jste promluvili s jinou osobu.

4 And when you promote our site, we grow as you make money. This is the true definition of a winwin situation! Word of mouth it's called "network marketing". A když budete prosazovat naši síť, porosteme a vy si vyděláte peníze. To je pravda, je to duplicitní stav. Word of mouth to je tzv. "síťový marketing". Taught today in universities, here's how it works: you get paid a commission when you introduce others to WebSite.ws. V současnosti se učí na univerzitách, tady je návod, jak to funguje: vám je vyplacena provize, když představíte ostatním WebSite.ws. And you can earn money not just from your direct referrals, but also from the people they refer, which can continue down through several layers of people, or a network, of potentially hundreds or even thousands of others. A můžete vydělat peníze nejen na vaše přímá doporučení, ale i od těch kteří se zaregistrují pod vámi, do vaší sitě, která může pokračovat dolů přes několik vrstev lidí, potenciálně stovky či dokonce tisíce dalších. The potential for growth is mind boggling. It works so well that we're able to redistribute 50%, of all incoming revenue to those who are helping us, in our goal to become the #1 top-level domain on the planet! Potenciál růstu je přímo úděsný. Funguje to tak dobře, že jsme schopni distribuovat 50%, všech příchozích příjmů pro ty, kteří nám pomáhají, naším cílem je, aby se stali 1 top-level, domény na této planetě! As one of our distributors, we'll pay you 50% of all revenues, bover five layers, at 10% per layer, which works out to one dollar per month per person. Jako jednomu z našich distributorů, budeme zaplatit 50% ze všech příjmů, přes pět vrstev, 10% na vrstvu, což vychází na jeden dolar měsíčně na osobu. That may not sound like much at first, but look what happens if you get five people to sign up, and then they do the exact same thing you did, each introducing 5 others. Může se zdát, že je to málo,ale podívejte se, co se stane, když získáte pět lidí, kteří se zaregistrují a pak dělají přesně to samé jste, každý zaregistruje 5 dalších. You'll be earning $25 per month on your second layer, plus the $5 per month on your first layer. Budete vydělávat 25 dolarů za měsíc na druhé vrstvě, plus 5 dolarů za měsíc z první vrstvy. If this continues down the line, you will have three thousand, nine hundred and five people in your entire network. For all active customers, you will receive one dollar per month, ongoing, residual income, or three thousand nine hundred and five dollars per month, and, it gets even better. Pokud to bude pokračovat podle plánu, budete mít tři tisíce devět set pět lidí, v celé síti. Za všechny aktivní zákazníky, obdržíte jeden dolar měsíčně, průběžné, stálý příjem tři tisíce devět set pět dolarů za měsíc a může to být ještě lepší. With our program, there is no limit to the number of people, you can have on your first layer, you get the idea.and if you want to learn more or calculate your potential income, please visit our web site and try out the income calculator. S naším programem, není žádný limit pro počet lidí, ve vaší první vrstvě, taková je myšlenka. A pokud se chcete dozvědět více, nebo vypočítat potenciální příjem, navštivte naše webové stránky a vyzkoušejte výši příjmu na kalkulačce.

5 I know what you're probably thinking. "Wow. This looks great, but how do i sell it?" The answer is: you don't. We do all the selling. No kidding. I know it's hard to believe, but think about it... Já vím, co si asi myslíte. "Oh. To vypadá skvěle, ale já nechci prodávat?" Odpověď zní: Toto není prodej. Bez legrace. Vím, že je těžké uvěřit, ale přemýšlejte o tom What did it take to get you to spend some time with us here? You see? All it takes is a simple with a link in it. And you don't even have to type out an . Chcete strávit nějaký čas s námi? Co stačí? Stačí jednoduchý s odkazem na produkt. A ani nemusíte psát . All you do is enter a list of all the people you know with their first names, last names, and addresses into your automated WebSite.ws referral form, and push a button. Vše, co je třeba udělat, je seznam všech lidí, které znáte, jejich křestní jména, příjmení a ové adresy a zadat do formuláře k automatizovanému doporučení z WebSite.ws a pak stisknout tlačítko. We'll send each of those people an , from you, just like the one you got, inviting them to come see, and hear the same presentation you're watching right now Každý z těch lidí od vás obdrží , stejný jako ten, který jste dostal vy a vyzve je, aby shlédli a slyšeli stejnou prezentace, kterou právě nyní sledujete. If you're short on addresses, well, we can help you there too. We have an almost unlimited supply of leads available of people all over the world, who are interested in exciting new opportunities. Pokud nechcete rozesílat ové adresy, dobře i vám můžeme pomoci. Máme k dispozici téměř neomezené nabídky lidí na celém světě, kteří mají zájem o nové vzrušující příležitosti. Again, our website has more information on this great leads program. I know this is a lot to take in, and it's all very exciting. Opět platí, že naše webové stránky obsahují více informací o této skvělé nabídce programu. Vím, že to je toho hodně na pochopení a je to všechno velmi vzrušující. But there's still more and it will just take a moment, to share with you the most amazing part of our entire program. Ale je toho ještě více a bude to jen chvilka, kdy se s vámi podělíme o nejkrásnější část celého našeho programu. Uh, Christy? Thanks Michael! Hi, again. Don't leave yet! We're almost done and this is the best part of our presentation. The envelope please... Uh, Christy? Michael díky! Ahoj, znovu. Neodcházím zatím! Jsme téměř hotovo a to je nejlepší část naší prezentace. Obálku, prosím... Here goes: You can get started with your very own dot-ws domain package, with a beautiful custom website and addresses that you can activate immediately, for the amazing, unbelievable, incredible, price of nothing! That's right. Tady to je: Můžete začít s vlastní.ws doménou a získanými informacemi, s kvalitními vlastními internetovými stránkami a ovými adresami, které můžete aktivovat ihned, za úžasnou, neuvěřitelnou, cenu skoro nic. A to je pravda.

6 You can get started right now for free, with our 7-day trial program. Get your domain, website, and new business up and running right now. Můžete začít hned teď zdarma, s naší 7-denní zkušební verzí programu. Pořiďte si domény, webové stránky, , pro nový obchod a provoz, právě teď. It takes just minutes. You can begin referring others, building your network, and earning additional income immediately. Trvá to jen několik minut. Můžete začít s nabídkou ostatním, budovat vaši síť a vydělávat okamžitě další příjmy. Just click on the screen to get your free trial. At the end of 7 days your credit card will be billed at the rate of just $10 per month. Stačí kliknout na obrazovce a máte svoji zkušební verzi zdarma. Za 7 dnů bude Vaší kreditní karty zúčtováno pouhých 10 dolarů za měsíc. If you decide for some reason that you want to cancel, do it before the 7 days are up, and your card will not be charged one penny... or peso... or euro, yen or frank. Pokud se rozhodnete z nějakého důvodu, a chcete toto zrušit po 7 dnech, nebude z vaší karty účtován ani jeden cent... nebo peso... nebo euro, jen nebo frank. "And frankly", that's an offer too hard to pass up. Well, Mi, thank you for taking the time to visit with us today. We wish you the best of luck and hope you get everything you want just as we have! "A upřímně řečeno," je docela těžké naši nabídku neakceptovat. No, /jméno/ děkuji vám za čas a za návštěvu, začněte s námi ještě dnes. Přejeme Vám hodně štěstí a doufám, že dostanete všechno, co chcete, stejně jako my to máme! JEN ČESKY Dobré ráno, /jméno/. Vítejte na Global Domains International. Vaše jednání je v konferenční místnosti. NÁPIS Soukromé štěstí. Můžete mít jsem všechno, co v životě chcete, nebo můžete jen pomoci jiným lidem, k naplnění jejich cílům. Ahoj /jméno/, nyní je ten pravý čas! Mé jméno je Christy. A já jsem Michael. Jsme tady, abychom vám pomohli získat to, co chcete možná více, než jste kdy snili... Michael je to tak správně. Něco vám ukážu, něco co může změnit váš život na mnoha úrovních, stanete se pánem své vlastní domény. Ukážu vám, co mám na mysli v této rychlé prezentaci. Oh. Neváhejte a navštivte naše webové stránky kdykoliv po této prezentaci a získejte podrobnější informace. A věřte mi, budete chtít vědět víc! Stačí kliknout zde a nebo chvíli počkat. Mezitím, vám řekneme jak zvýšit své osobním šance i pracovním životě a přidáme novou dimenzi vašemu aktuálnímu výdělku. Ale nejprve mi dovolte, abych vám řekla něco o nás.

7 Firma Global Domains International je také známá jako WebSite.ws a je oficiální celosvětový registrátor všech doménových jmen s koncovkou.ws. A toto je náš úkol. Proto je třeba jít dál, protože s námi můžete získat všechno, co v životě chcete, nebo pomáhat druhým, aby si splnili svá přání. A tom spočívá krása naší nabídky. Tady je řešení. Je to vaše globální doména a prezentace internetu. Jen si představte výhody pro své jméno nebo pro vaše podnikání, či identitu, ať už si vyberete, třeba jen pouhou přítomnost na Internetu s ovou adresou. S WebSite.ws, si můžete dovolit více, protože na rozdíl od domén s koncovkou.com, nebo.net, není doména s koncovkou.ws, vyčerpaná a je otevřená i v dalších oblastech. Ale tisíce lidí to již pochopilo a další miliony budou brzy následovat. To je důvod, proč naše společnost tak dramaticky roste každý den. Aktivity společnosti popisoval časopis Podnikatel a přímo na titulních stránkách časopisu San Diego Tribune, byl uveden jeden z největších příspěvků v USA. A v Inc. Magazine jsme hodnoceni na 37 místě z top 500 nejrychleji rostoucích soukromých společností v USA. Je to vlivem internetu, a to je důvod, proč některé z nejlepších firem na světě, jsou našimi klienty. Možná poznáte některé z nich. Internet neustále roste, s ohromující rychlostí po celém světě. A mnoho lidí chce osobní přítomnost na webu. To je důvod, proč je náš produkt tak atraktivní, prakticky všechno je na internetu, ať už pro osobní nebo obchodní využití, pro zábavu nebo zisk. A je snadné pochopit, proč: a experti předpovídají, že v příštích deseti letech, přibude více než 500 milionů doménových jmen a bude se prodávat po celém světě! Což je důvod, proč byste měli začít hned teď. A následuje ta dobrá zpráva. Získáte "ws" jméno domény, webové stránky a ové adresy a to vás bude stát pouze 10 dolarů za měsíc a můžete začít ještě dnes! Ale pospěšte si a zabezpečte si své jedinečné jméno hned teď, protože jakmile bude vaše jméno obsazeno, jeho navždy pryč. Přemýšlejte o tom. Vaše vlastní doména na internetu s webovými stránkami, které můžete upravovat sami 24 / 7 a až 10 vlastních ových adres, za pouhých 10 dolarů za měsíc Je to úžasné! Ale je toho víc a Michael se nemůže dočkat, až se s vámi poděllí. Mimochodem, on je spoluzakladatel a generální ředitel společnosti WebSite.ws. Díky, Christy! Dobře, zpátky k našemu poslání, upozorníme Vás, že nabízíme mnoho co můžete na vlastní doméně. Chystám se také ukázat vám způsob, jak dostat to, co chcete, prostřednictvím stálého příjmu navíc, příležitost, se kterou se jen tak nesetkáte. Můžete realizovat své sny, stejně jako my. Můžeme nyní říci, že náš výrobek se prodává prakticky sám. Zjistili jsme, že neexistuje lepší reklama, než vlastní příklad. Tady je místo, pro vaši příležitost. Navrhli jsme program, díky kterému si můžete vytvořit podstatný, spolehlivý měsíční příjem navíc, pouhým odkazem ostatním, na náš produkt. Není to žádný prodej! Pravda je: Můžete to stát trochu úsilí a času, aniž by museli opustit svůj domov a aniž by jste promluvili s jinou osobu. A když budete prosazovat naši síť, porosteme a vy si vyděláte peníze. To je pravda, je to duplicitní stav. Word of mouth to je tzv. "síťový marketing". V současnosti se učí na univerzitách, tady je návod, jak to funguje: vám je vyplacena provize, když představíte ostatním WebSite.ws. A můžete vydělat peníze nejen na vaše přímá doporučení, ale i od těch kteří se zaregistrují pod vámi, do vaší sitě, která může pokračovat dolů přes několik vrstev lidí, potenciálně stovky či dokonce tisíce dalších. Potenciál růstu je přímo úděsný. Funguje to tak dobře, že jsme schopni distribuovat 50%, všech příchozích příjmů pro ty, kteří nám pomáhají, naším cílem je, aby se stali 1 top-level, domény na této planetě!

8 Jako jednomu z našich distributorů, budeme zaplatit 50% ze všech příjmů, přes pět vrstev, 10% na vrstvu, což vychází na jeden dolar měsíčně na osobu. Může se zdát, že je to málo,ale podívejte se, co se stane, když získáte pět lidí, kteří se zaregistrují a pak dělají přesně to samé jste, každý zaregistruje 5 dalších. You'll be earning $25 per month on your second layer, plus the $5 per month on your first layer. Budete vydělávat 25 dolarů za měsíc na druhé vrstvě, plus 5 dolarů za měsíc z první vrstvy. Pokud to bude pokračovat podle plánu, budete mít tři tisíce devět set pět lidí, v celé síti. Za všechny aktivní zákazníky, obdržíte jeden dolar měsíčně, průběžné, stálý příjem tři tisíce devět set pět dolarů za měsíc a může to být ještě lepší. S naším programem, není žádný limit pro počet lidí, ve vaší první vrstvě, taková je myšlenka. A pokud se chcete dozvědět více, nebo vypočítat potenciální příjem, navštivte naše webové stránky a vyzkoušejte výši příjmu na kalkulačce. Já vím, co si asi myslíte. "Oh. To vypadá skvěle, ale já nechci prodávat?" Odpověď zní: Toto není prodej. Bez legrace. Vím, že je těžké uvěřit, ale přemýšlejte o tom Chcete strávit nějaký čas s námi? Co stačí? Stačí jednoduchý s odkazem na produkt. A ani nemusíte psát . Vše, co je třeba udělat, je seznam všech lidí, které znáte, jejich křestní jména, příjmení a ové adresy a zadat do formuláře k automatizovanému doporučení z WebSite.ws a pak stisknout tlačítko. Každý z těch lidí od vás obdrží , stejný jako ten, který jste dostal vy a vyzve je, aby shlédli a slyšeli stejnou prezentace, kterou právě nyní sledujete. Pokud nechcete rozesílat ové adresy, dobře i vám můžeme pomoci. Máme k dispozici téměř neomezené nabídky lidí na celém světě, kteří mají zájem o nové vzrušující příležitosti. Opět platí, že naše webové stránky obsahují více informací o této skvělé nabídce programu. Vím, že to je toho hodně na pochopení a je to všechno velmi vzrušující. Ale je toho ještě více a bude to jen chvilka, kdy se s vámi podělíme o nejkrásnější část celého našeho programu. Uh, Christy? Michael díky! Ahoj, znovu. Neodcházím zatím! Jsme téměř hotovo a to je nejlepší část naší prezentace. Obálku, prosím Tady to je: Můžete začít s vlastní.ws doménou a získanými informacemi, s kvalitními vlastními internetovými stránkami a ovými adresami, které můžete aktivovat ihned, za úžasnou, neuvěřitelnou, cenu skoro nic. A to je pravda. Můžete začít hned teď zdarma, s naší 7-denní zkušební verzí programu. Pořiďte si domény, webové stránky, , pro nový obchod a provoz, právě teď. Trvá to jen několik minut. Můžete začít s nabídkou ostatním, budovat vaši síť a vydělávat okamžitě další příjmy. Stačí kliknout na obrazovce a máte svoji zkušební verzi zdarma. Za 7 dnů bude Vaší kreditní karty zúčtováno pouhých 10 dolarů za měsíc. Pokud se rozhodnete z nějakého důvodu, a chcete toto zrušit po 7 dnech, nebude z vaší karty účtován ani jeden cent... nebo peso... nebo euro, jen nebo frank. "A upřímně řečeno," je docela těžké naši nabídku neakceptovat. No, /jméno/ děkuji vám za čas a za návštěvu, začněte s námi ještě dnes. Přejeme Vám hodně štěstí a doufám, že dostanete všechno, co chcete, stejně jako my to máme!

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část A se zaměřením na poštovnictví a finančnictví Studijní texty a pracovní listy Marie Věntusová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión

Více

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Chcete li Boha rozesmát, udělejte si plány tak takhle nějak jsme dopadli s naším plánováním na rok 2013.

Chcete li Boha rozesmát, udělejte si plány tak takhle nějak jsme dopadli s naším plánováním na rok 2013. OBSAH KiT v 2013 KiT v 2014 Výdaje v 2013 Info. emaily od našich studentů Informace ke školám a účtenky / potvrzení 11-4-2014 KiT V 2013 Chcete li Boha rozesmát, udělejte si plány tak takhle nějak jsme

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje?

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje? Tak zní krédo úspěšného architektonického Ateliéru Kunc. Jeho majitel a hlavní architekt MgA. Michal Kunc, který Royal Reportu poskytl rozhovor, k tomu dodává: Snažím se, aby moje domy byly pohodlné, aby

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více