PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB"

Transkript

1 Platnost od 25. března 2015 ÚČEL SLUŽBY Společnost Talk Fusion poskytuje zákazníkům videokomunikační služby ( software a služby ) pod názvem Talk Fusion. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jakékoliv nové vlastnosti, které rozšiřují současnou verzi Talk Fusion, včetně vydání nových vlastností, podléhají Podmínkám poskytování služeb. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Talk Fusion je poskytován tak, jak je a společnost Talk Fusion nepřebírá žádnou odpovědnost za neúspěšné uložení komunikace uživatele nebo osobního nastavení. POVINNOSTI UŽIVATELE S ohledem na používání Talk Fusion uživatel souhlasí s tím, že: (a) poskytne pravdivé, přesné, aktuální a kompletní informace vyžadované v Přihlášce uživatele a (b) bude udržovat a ihned aktualizovat uživatelský profil tak, aby byl přesný, aktuální a kompletní. Pokud uživatel poskytne jakékoliv informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo nekompletní, Talk Fusion má dostatečný důvod domnívat se, že jsou takové informace nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo nekompletní, má společnost Talk Fusion právo pozastavit nebo ukončit uživatelský účet a odmítnout všechny současné nebo budoucí použití produktů Talk Fusion. PŘIZPŮSOBENÍ ÚČTU Pokud váš profil vyžaduje aktualizaci, přihlaste se do svého účtu Talk Fusion a zadejte své nové údaje. Kdo si zvolí na začátku postupu o žádost možnost Zákazník a později si bude přát stát se Společníkem, musí jako nezávislý společník uhradit nenávratnou částku ve výši $39 USD, která mu umožní získat všechna práva, tituly a výhody, které jsou poskytovány společníkům Talk Fusion. HESLA Uživatel je zodpovědný za udržení diskrétnosti hesla a je také plně zodpovědný za všechny aktivity, které se dějí pod jeho účtem. Společnost Talk Fusion nemůže být a není odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo škodu vyplývající z nedodržení podmínek ze strany uživatele. Heslo si můžete po přihlášení do svého účtu Talk Fusion kdykoliv změnit. CHOVÁNÍ Uživatel bere na vědomí, že společnost Talk Fusion nemůže přezkoumat veškerý obsah před tím než je odeslán, ale společnost Talk Fusion, a jí určení pracovníci, mají právo (nikoliv však povinnost) na základě vlastního uvážení odmítnout či přesunout jakýkoliv obsah, který je dostupný přes Talk Fusion. Konkrétně nemohou být tyto služby používány pro jakoukoliv formu hanlivého, obscénního, vulgárního, urážlivého, nenávistného, výhružného nebo sexuálně orientovaného obsahu včetně jakéhokoliv dalšího materiálu, který může porušit platné právní předpisy nebo může být označen za obecně nepřístojný podle běžných morálních standardů. Uživatel je srozuměn s tím, že za všechny informace, data, texty, software, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, video, zprávy a další materiály ( obsah ), ať jsou přenášeny veřejně nebo soukromě, odpovídá výhradně osoba, od které takový obsah vzešel. To znamená, že uživatel a ne Talk Fusion je zcela odpovědný za všechen obsah, který uživatel uje, přenáší, nebo jinak dává k dispozici prostřednictvím Talk Fusion. Společnost Talk Fusion nekontroluje obsah přenášený přes Talk Fusion a jako taková nemůže garantovat přesnost, celistvost nebo kvalitu takového obsahu. Za žádných okolností není společnost Talk Fusion jakýmkoliv způsobem odpovědná za veškerý obsah, včetně, ale nejen, za všechny chyby a vynechané části, nebo za jakoukoliv ztrátu či škodu vzniklou důsledkem používání obsahu poslaného přes , přeneseného nebo zpřístupněného přes Talk Fusion. Uživatel souhlasí s tím, že nebude software a služby používat k: (I) posílání em, přenášení nebo jinému zpřístupnění jakéhokoliv obsahu, který je protiprávní, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, nepoctivý, pomlouvačný, vulgární, obscénní, urážlivý, narušující něčí soukromí, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak problematický; (II) poškozování nezletilých jakýmkoliv způsobem; (III) posílání em, přenášení nebo jinému zpřístupnění jakékoliv neoprávněné reklamy, propagačních materiálů, nevyžádané reklamy nebo spamu (IV) vydávání se za jakoukoliv osobu nebo subjekt, včetně, ale nejen, za zaměstnance společnosti Talk Fusion, jejího řídicího pracovníka, nebo falešně udávat či jinak zkreslovat vztah k osobě nebo subjektu; (V) padělání hlavičky nebo jiné manipulaci s identifikátory za účelem maskování původu jakéhokoliv obsahu přenášeného přes Talk Fusion; (VI) posílání em, přenášení nebo jinému 1

2 zpřístupnění jakéhokoliv materiálu, který obsahuje počítačové viry nebo kterýkoliv jiný počítačový kód, soubory nebo programy vytvořené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti libovolného softwarového, hardwarového nebo telekomunikačního zařízení; (VII) posílání em, přenášení nebo jinému zpřístupnění jakéhokoliv obsahu, u kterého nemá uživatel právo k jeho zpřístupnění podle zákona nebo podle smluvních či zmocněneckých vztahů (jako interní informace, vlastnické a důvěrné informace získané nebo odhalené v rámci zaměstnaneckých vztahů nebo v rámci dohod o mlčenlivosti); (VIII) posílání em, přenášení nebo jinému zpřístupnění jakéhokoliv obsahu, který porušuje předpisy týkající se patentů, ochranných známek, obchodního tajemství, autorského práva nebo jakýchkoliv jiných majetkových práv ( práva ) libovolné smluvní strany; (IX) slídění nebo jinému obtěžování dalších osob nebo shromažďování či ukládání osobních dat ostatních uživatelů; (X) zásahům nebo narušením produktů společnosti Talk Fusion nebo jejich serverů a sítí připojených k Talk Fusion, nebo k porušení jakýchkoliv požadavků, protokolů, zásad nebo regulací sítí připojených k Talk Fusion; (XI) úmyslnému nebo neúmyslnému porušení jakýchkoliv platných místních, regionálních, národních nebo nadnárodních právních předpisů, včetně, ale nejen, regulací stanovených v USA, Komisí pro burzy a cenné papíry, Federální komunikační komisí a veškerých pravidel týkajících se národních či jiných burz cenných papírů. NULOVÁ TOLERANCE SPAMU Uživatel nesmí využít služby k přidávání, tvorbě a obsažení nevyžádané pošty ani k dalším formám zneužití u (tedy spam). Odmítnutí podřídit se upozornění o spamu může být důvodem k okamžitému ukončení účtu. MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE Uživatel souhlasí s přizpůsobením se všem místním pravidlům týkajícím se chování na síti a přijatelného obsahu. Konkrétně uživatel souhlasí s přizpůsobením se všem platným právním předpisům ohledně přenosu technických údajů ze Spojených států nebo ze země, ve které pobývá nebo ze které pochází. NÁHRADA ŠKODY Uživatel souhlasí s tím, že bude bránit, zbaví odpovědnosti a ochrání společnost Talk Fusion, její vedoucí pracovníky, dceřinné společnosti, pobočky, další partnery a zaměstnance před jakýmikoliv ztrátami, škodami, náklady (včetně advokátních poplatků), požadavky a pohledávkami od třetích stran vyplývajícími z obsahu ů, přenosů a zpřístupněného obsahu pomocí Talk Fusion nebo z porušení Podmínek poskytování služeb. VLASTNICTVÍ, VYHRAZENÍ PRÁV Nic v této smlouvě nemůže být předkládáno tak, aby udělovalo uživateli práva k jakémukoliv aspektu duševního vlastnictví společnosti Talk Fusion na základě licence, povolení nebo jinak. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Talk Fusion obsahuje majetkové a důvěrné informace chráněné platným autorským právem a dalšími právními předpisy. Uživatel souhlasí s tím, že kromě výslovného souhlasu společnosti Talk Fusion nebude upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat ani vytvářet odvozená díla založená na Talk Fusion jako celek nebo částečně. Talk Fusion poskytuje uživateli podnikání, nepřevoditelné a nevýhradní právo užívat Talk Fusion na jednom počítači (ledaže byla zakoupena licence pro více uživatelů) a na mobilním přístroji; pokud nebude (a nedovolí třetí straně) kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, zpětně sestavovat nebo jinak se pokoušet zjistit zdrojový kód, prodávat, postupovat, udílet podlicenci, dávat do zástavy nebo jinak převádět práva k Talk Fusion. Uživatel souhlasí s tím, že nebude žádným způsobem a formou upravovat Talk Fusion. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY V maximálním rozsahu zákona se společnost Talk Fusion výslovně zříká všech záruk, ať vyjádřených nebo předpokládaných, včetně, ale nejen, předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušenosti. Společnost Talk Fusion nedává žádnou záruku, že Talk Fusion splní očekávání uživatele, že služba bude nepřerušená, včasná, bezpečná nebo bezchybná, ani že výsledky, které mohou být získány používáním Talk Fusion a dalších služeb budou přesné a spolehlivé. Všechna stažení či jiná získání materiálů používáním softwaru a služeb je prováděno na základě vlastního rozhodnutí a rizika a uživatel je sám zodpovědný za jakoukoliv škodu na svém počítačovém systému nebo mobilním zařízení, nebo za ztrátu údajů, která vznikla stažením takového materiálu. Uživatel/ka je srozuměn/a a souhlasí s tím, že jeho/její používání Talk Fusion a jejích služeb je na jeho/její vlastní riziko. Žádná sdělení nebo informace, ať ústní nebo písemná, získaná uživatelem z Talk Fusion nebo prostřednictvím jejího softwaru a služeb nevytváří žádnou záruku, pokud tato není výslovně uvedena v Podmínkách služeb. 2

3 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Uživatel souhlasí s tím, že společnost Talk Fusion nebo konzultanti třetí strany nemají žádnou, ani právní odpovědnost za smazání nebo selhání při ukládání zpráv a dalších forem komunikace nebo obsahu udržovaného či přenášeného Talk Fusion. Uživatel dále bere na vědomí, že si společnost Talk Fusion vyhrazuje právo kdykoliv změnit všeobecné podmínky a omezení na základě vlastního uvážení, s předchozím oznámením, nebo bez něj. MODIFIKACE SOFTWARU A SLUŽEB Společnost Talk Fusion si vyhrazuje právo kdykoliv modifikovat Talk Fusion, ať dočasně nebo trvale, s předchozím oznámením, nebo bez něj. Uživatel souhlasí s tím, že společnost Talk Fusion není odpovědná ani jemu ani kterékoliv třetí straně za modifikace, přerušení, úpravy, aktualizace nebo zastavení Talk Fusion. Jakékoliv takové revize, modifikace, úpravy, aktualizace nebo dodatky jsou výhradním vlastnictvím společnosti Talk Fusion a uživatel na ně nemá v tomto ohledu právo. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že společnost Talk Fusion nemůže být za žádných okolností právně odpovědná za přímé, nepřímé, nahodilé, mimořádné, následné nebo způsobené pokutou, včetně, ale nejen, za škody způsobující ztrátu zisku, použitelnosti, dat, důvěry nebo dalších nehmotných hodnot; přestože byla společnost Talk Fusion upozorněna na možnost takových škod vyplývajících z: užívání nebo neschopnosti užívání Talk Fusion, nákladů na dodání náhradního zboží a služeb vyplývajících z jakéhokoliv zboží, dat, informací nebo zakoupeného či obdrženého softwaru a služeb nebo obdržených zpráv nebo transakcí do, přes a ze softwaru a služeb, neautorizovaného vstupu nebo změny přenosů či dat, sdělení a chování třetí strany v softwaru a službách nebo z jakýchkoliv jiných záležitostí týkajících se softwaru a služeb. DORUČOVÁNÍ Společnost Talk Fusion byla akreditována firmou Return Path, světově největším a nejrespektovanějším poskytovatelem internetových akreditačních služeb. Za účelem zisku tohoto oprávnění, musela společnost Talk Fusion projít rozsáhlým procesem auditu, aby prokázala, že její praxe a infrastruktura posílání video ů dodržuje nejlepší světová měřítka v oboru. Jako výsledek dostanou zákazníci Talk Fusion významné výhody v doručování do více jak 5 milionů systémů přijímání ů u partnerských poskytovatelů připojení, 1000 největších společností v USA, vzdělávacích institucí, vládních organizací a malých podnikatelů po celém světě. Tyto výhody zahrnují spolehlivější doručování pošty a nižší pravděpodobnost, že bude obsah u zachycen filtrem spamu. Vezměte ale prosím na vědomí, že společnost Talk Fusion nekontroluje podmínky doručení u všech poskytovatelů připojení a nemůže proto garantovat, že každý video , který pošlete, bude doručen do schránky zamýšleného příjemce. ZRUŠENÍ Uživatel také souhlasí s tím, že společnost Talk Fusion může dle vlastního uvážení odstranit nebo vyřadit jakýkoliv obsah v Talk Fusion z libovolného důvodu nebo pokud je společnost Talk Fusion přesvědčena, že uživatel porušil Podmínky poskytování služeb či jednal v rozporu s jejich zněním a duchem. Uživatel souhlasí, že jakékoliv ukončení přístupu k službám Talk Fusion podle kteréhokoliv ustanovení Podmínek poskytování služeb může být provedeno bez předchozího oznámení, dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Talk Fusion může okamžitě deaktivovat a smazat účet a všechny s ním spojené informace a soubory v účtu nebo zakázat přístup k takovým souborům. Dále uživatel souhlasí s tím, že společnost Talk Fusion není odpovědná uživateli ani třetím stranám za jakékoliv ukončení přístupu k jejím službám. MOŽNOSTI OPAKOVANÉ PLATBY/PLATBY PŘEDEM/UHRAZENÍ CELÉ ČÁSTKY Produkty Talk Fusion mají opakující se měsíční poplatky ve všech zemích, jak je uvedeno ve Smlouvě Talk Fusion. Vezměte prosím na vědomí, že Talk Fusion bude uživateli při nákupu automaticky účtovat měsíční poplatek za používání tarifu úložiště nebo účtu Talk Fusion Inbound Payment System. Spolupracovníci a zákazníci mohou měnit způsob měsíční platby na jinou kreditní kartu, účet PAYLUTION E-Wallet (Associates only) nebo účet systému přijatých plateb Talk Fusion prostřednictvím účetního střediska v jejich video komunikačním středisku CONNECT Dashboard. Uživatel je povinen písemně oznámit Talk Fusion nejméně 5 dnů před ročním výročím zrušení účtu a vyhnout se tak automatickému účtování. Všechna oznámení o zrušení musí být zaslána em na nebo odeslána písemně pomocí faxu či doporučené zásilky společnosti Talk Fusion. Žádost o zrušení musí obsahovat 3

4 sedmičíselné identifikační číslo účtu Talk Fusion, který má být zrušen. Pokud platíte kreditní kartou za více než jeden účet, musíte výslovně uvést každý jednotlivý účet, který chcete zrušit. Uživatel souhlasí s tím, že podání oznámení o zrušení pomocí telefonu je nepřijatelnou formou podání oznámení o zrušení společnosti Talk Fusion a účtování produktu může pokračovat, dokud nedostane společnost Talk Fusion řádné oznámení o zrušení. Po zrušení vaší služby vám bude přístup do video komunikačního střediska CONNECT Dashboard okamžitě odepřen. Vezměte prosím na vědomí, že všechna Vaše uložená videa a ové adresy budou vymazány ze systému Talk Fusion. Video y nebo video bulletiny, které vám byly před zrušením služby odeslány, budou deaktivovány a zamýšleným příjemcům se již nezobrazí. UPOZORNĚNÍ: Spolupracovníci a zákazníci si mohou vybrat jednu z našich platebních podmínek v podobě pravidelných plateb či platby celé částky najednou, a ušetřit tak až 20 % z ceny měsíčního tarifu úložiště. Předplatné či platbu celé částky nelze zrušit či refundovat, nedošlo-li k jejich platbě společně s produktovým balíčkem a nebyla-li platba stornována do 3 dnů. VRÁCENÍ PENĚZ Pokud je nezávislý společník nebo zákazník s původním nákupem video komunikačního balíčku nespokojen, Talk Fusion nabízí záruku na navrácení 100% ceny produktu do tří (3) dnů ode dne nákupu (ledaže zákonné ustanovení určuje jiné podmínky). Povšimněte si prosím, že nevratná je jednorázová částka ve výši $30 USD za nezávislého společníka, částka za vyšší verze balíčku produktů, poplatky za elektronické převody peněz a daně z přidané hodnoty. Navrácení kupních nákladů bude představovat dobrovolnou žádost zákazníka ke zrušení. Všechny refundace budou provedeny během 7 pracovních dnů. OBECNÁ USTANOVENÍ Uživatel bere na vědomí, že si tuto Smlouvu náležitě přečetl, jejímu obsahu rozumí a se smluvními podmínkami souhlasí. Uživatel dále souhlasí s tím, že se jedná o výhradní a plné znění této Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, jež tímto nahrazuje a slučuje všechny předchozí návrhy, ujednání a dohody, ústní či písemné, které se k předmětu této Smlouvy vztahují. a) Oddělitelnost. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, nezákonné nebo nevykonatelné, platnost, zákonnost nebo vykonatelnost zbývajících ustanovení tím nebude žádným způsobem ovlivněna či snížena a zůstane v plné účinnosti. b) Nemožnost zřeknout se. Selhání jedné ze stran vykonávat v jakémkoliv ohledu některá z práv uvedených v tomto dokumentu nesmí být považováno za vzdání se práv podle těchto podmínek. c) Porušení. Oznamte nám prosím jakékoliv porušení Podmínek poskytování služeb na PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ Shromažďování a používání informací Jsem srozuměn s tím, že společnost Talk Fusion je jediným vlastníkem informací shromažďovaných na těchto stránkách a že je nebude prodávat, sdílet ani pronajímat dále. Zakoupením nebo používáním produktů a služeb Talk Fusion, opravňuji společnost Talk Fusion k používání mé značky, jména, videa, fotografie, osobního příběhu a podoby v reklamních a propagačních materiálech a vzdávám se veškerých požadavků na odměnu za takové použití. Registrace K používání služeb Talk Fusion musí uživatel nejdříve ukončít registrační proces. Uživatel je povinen uvést kontaktní informace během registrace. Tyto informace jsou použity ke kontaktování zákazníka o zakoupených službách na našich stránkách. Nový zákazníci, kteří si objednali naše služby, obdrží uvítací . Zákazníci budou příležitostně dostávat informace o produktech, službách, nabídkách a věstníky. Zákazníci si mohou zvolit možnost nedostávat žádná sdělení od Talk Fusion. Podívejte se prosím níže na naši možnost odmítnutí nabídek. 4

5 Bezpečnost Tyto webové stránky využívají veškerá opatření za účelem ochrany informací našich uživatelů. Pokud uživatel zadává citlivé informace přes webové stránky jako například číslo kreditní karty, jsou takové informace chráněny při přenosu po síti i po uložení na záznamové médium. Když vyžaduje objednací formulář po uživateli zadání citlivých informací, dojde k jejich zašifrování a ochraně šifrovacím protokolem SSL. Pokud jste na zabezpečené stránce, jako je například náš objednávací formulář, ikona zámku ve spodní části vyhledávačů, jako jsou Netscape Navigator, Google Chrome, Safari, Firefox, a Microsoft Internet Explorer se zamkne. Pokud internetem jen procházíte, zůstane odemknutá. Kromě toho, že používáme šiforvání SSL, abychom ochránili citlivé informace přenášené přes internet, děláme také vše co je v našich silách pro to, abychom ochránili uživatelské informace na záznamových médiích. Všechny uživatelské informace, nejen ty citlivé zmíněné výše, jsou na našich pracovištích považovány za důvěrné. Pouze zaměstnanci, kteří potřebují informace ke své konkrétní práci (například náš fakturant nebo zaměstnanec zákaznických služeb) mají povolený přístup k osobním identifikačním údajům. Navíc jsou všichni zaměstnanci průběžně seznamováni s aktualizovanými směrnicemi týkajícími se bezpečnosti a ochrany soukromí. Každého čtvrt roku, stejně jako při zavedení nových zásad, jsou naši zaměstnanci obeznámeni nebo je jim připomínáno, jak důležitá je pro nás ochrana soukromí a co mohou dělat, aby zajistili, že jsou informace o našich zákaznících chráněny. AKTUALIZACE STRÁNEK A SLUŽEB Zasíláme také oznámení o aktualizaci uživatelských stránek a služeb. Komunikujeme s uživatelem, abychom poskytli požadované služby a v souvislosti se záležitostmi týkajícími se účtu prostřednictvím u nebo telefonu. OPRAVA NEBO AKTUALIZACE OSOBNÍCH INFORMACÍ Změny osobních údajů uživatele lze aktualizovat v profilu uživatele. Nebo je to možné provést zasláním u na ODMÍTNUTÍ NABÍDEK Uživatelé, kteří si dále nepřejí dostávat naše věstníky, oznámení o službách a y o účtu, mají možnost odmítnout tyto nabídky zasláním u na 5

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ 1. SOUHLAS Přístup na webovou stránku www.idcgames.com (dále jako Stránka) a / nebo stáhnutí aplikace/aplikací pro mobilní zařízení (dále jako Aplikace), se kterou je možné využívat

Více

Právní vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Právní vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky. Všeobecné podmínky 1. Základní ustanovení Společnost www.služby.cz s.r.o., IČ 27452522, sídlící v Praze 3, PSČ 130 00, Kubelíkova 1224/42 poskytuje unikátní systém pro podnikání na webové adrese. Tyto

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA Platné od 22.10.2014 Squelle Group, s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Poskytovatel: Společnost: Squelle Group, s.r.o Se sídlem: Nad Palatou 2801/48, Praha 5 - Smíchov,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více