PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB"

Transkript

1 Platnost od 25. března 2015 ÚČEL SLUŽBY Společnost Talk Fusion poskytuje zákazníkům videokomunikační služby ( software a služby ) pod názvem Talk Fusion. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jakékoliv nové vlastnosti, které rozšiřují současnou verzi Talk Fusion, včetně vydání nových vlastností, podléhají Podmínkám poskytování služeb. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Talk Fusion je poskytován tak, jak je a společnost Talk Fusion nepřebírá žádnou odpovědnost za neúspěšné uložení komunikace uživatele nebo osobního nastavení. POVINNOSTI UŽIVATELE S ohledem na používání Talk Fusion uživatel souhlasí s tím, že: (a) poskytne pravdivé, přesné, aktuální a kompletní informace vyžadované v Přihlášce uživatele a (b) bude udržovat a ihned aktualizovat uživatelský profil tak, aby byl přesný, aktuální a kompletní. Pokud uživatel poskytne jakékoliv informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo nekompletní, Talk Fusion má dostatečný důvod domnívat se, že jsou takové informace nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo nekompletní, má společnost Talk Fusion právo pozastavit nebo ukončit uživatelský účet a odmítnout všechny současné nebo budoucí použití produktů Talk Fusion. PŘIZPŮSOBENÍ ÚČTU Pokud váš profil vyžaduje aktualizaci, přihlaste se do svého účtu Talk Fusion a zadejte své nové údaje. Kdo si zvolí na začátku postupu o žádost možnost Zákazník a později si bude přát stát se Společníkem, musí jako nezávislý společník uhradit nenávratnou částku ve výši $39 USD, která mu umožní získat všechna práva, tituly a výhody, které jsou poskytovány společníkům Talk Fusion. HESLA Uživatel je zodpovědný za udržení diskrétnosti hesla a je také plně zodpovědný za všechny aktivity, které se dějí pod jeho účtem. Společnost Talk Fusion nemůže být a není odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo škodu vyplývající z nedodržení podmínek ze strany uživatele. Heslo si můžete po přihlášení do svého účtu Talk Fusion kdykoliv změnit. CHOVÁNÍ Uživatel bere na vědomí, že společnost Talk Fusion nemůže přezkoumat veškerý obsah před tím než je odeslán, ale společnost Talk Fusion, a jí určení pracovníci, mají právo (nikoliv však povinnost) na základě vlastního uvážení odmítnout či přesunout jakýkoliv obsah, který je dostupný přes Talk Fusion. Konkrétně nemohou být tyto služby používány pro jakoukoliv formu hanlivého, obscénního, vulgárního, urážlivého, nenávistného, výhružného nebo sexuálně orientovaného obsahu včetně jakéhokoliv dalšího materiálu, který může porušit platné právní předpisy nebo může být označen za obecně nepřístojný podle běžných morálních standardů. Uživatel je srozuměn s tím, že za všechny informace, data, texty, software, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, video, zprávy a další materiály ( obsah ), ať jsou přenášeny veřejně nebo soukromě, odpovídá výhradně osoba, od které takový obsah vzešel. To znamená, že uživatel a ne Talk Fusion je zcela odpovědný za všechen obsah, který uživatel uje, přenáší, nebo jinak dává k dispozici prostřednictvím Talk Fusion. Společnost Talk Fusion nekontroluje obsah přenášený přes Talk Fusion a jako taková nemůže garantovat přesnost, celistvost nebo kvalitu takového obsahu. Za žádných okolností není společnost Talk Fusion jakýmkoliv způsobem odpovědná za veškerý obsah, včetně, ale nejen, za všechny chyby a vynechané části, nebo za jakoukoliv ztrátu či škodu vzniklou důsledkem používání obsahu poslaného přes , přeneseného nebo zpřístupněného přes Talk Fusion. Uživatel souhlasí s tím, že nebude software a služby používat k: (I) posílání em, přenášení nebo jinému zpřístupnění jakéhokoliv obsahu, který je protiprávní, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, nepoctivý, pomlouvačný, vulgární, obscénní, urážlivý, narušující něčí soukromí, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak problematický; (II) poškozování nezletilých jakýmkoliv způsobem; (III) posílání em, přenášení nebo jinému zpřístupnění jakékoliv neoprávněné reklamy, propagačních materiálů, nevyžádané reklamy nebo spamu (IV) vydávání se za jakoukoliv osobu nebo subjekt, včetně, ale nejen, za zaměstnance společnosti Talk Fusion, jejího řídicího pracovníka, nebo falešně udávat či jinak zkreslovat vztah k osobě nebo subjektu; (V) padělání hlavičky nebo jiné manipulaci s identifikátory za účelem maskování původu jakéhokoliv obsahu přenášeného přes Talk Fusion; (VI) posílání em, přenášení nebo jinému 1

2 zpřístupnění jakéhokoliv materiálu, který obsahuje počítačové viry nebo kterýkoliv jiný počítačový kód, soubory nebo programy vytvořené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti libovolného softwarového, hardwarového nebo telekomunikačního zařízení; (VII) posílání em, přenášení nebo jinému zpřístupnění jakéhokoliv obsahu, u kterého nemá uživatel právo k jeho zpřístupnění podle zákona nebo podle smluvních či zmocněneckých vztahů (jako interní informace, vlastnické a důvěrné informace získané nebo odhalené v rámci zaměstnaneckých vztahů nebo v rámci dohod o mlčenlivosti); (VIII) posílání em, přenášení nebo jinému zpřístupnění jakéhokoliv obsahu, který porušuje předpisy týkající se patentů, ochranných známek, obchodního tajemství, autorského práva nebo jakýchkoliv jiných majetkových práv ( práva ) libovolné smluvní strany; (IX) slídění nebo jinému obtěžování dalších osob nebo shromažďování či ukládání osobních dat ostatních uživatelů; (X) zásahům nebo narušením produktů společnosti Talk Fusion nebo jejich serverů a sítí připojených k Talk Fusion, nebo k porušení jakýchkoliv požadavků, protokolů, zásad nebo regulací sítí připojených k Talk Fusion; (XI) úmyslnému nebo neúmyslnému porušení jakýchkoliv platných místních, regionálních, národních nebo nadnárodních právních předpisů, včetně, ale nejen, regulací stanovených v USA, Komisí pro burzy a cenné papíry, Federální komunikační komisí a veškerých pravidel týkajících se národních či jiných burz cenných papírů. NULOVÁ TOLERANCE SPAMU Uživatel nesmí využít služby k přidávání, tvorbě a obsažení nevyžádané pošty ani k dalším formám zneužití u (tedy spam). Odmítnutí podřídit se upozornění o spamu může být důvodem k okamžitému ukončení účtu. MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE Uživatel souhlasí s přizpůsobením se všem místním pravidlům týkajícím se chování na síti a přijatelného obsahu. Konkrétně uživatel souhlasí s přizpůsobením se všem platným právním předpisům ohledně přenosu technických údajů ze Spojených států nebo ze země, ve které pobývá nebo ze které pochází. NÁHRADA ŠKODY Uživatel souhlasí s tím, že bude bránit, zbaví odpovědnosti a ochrání společnost Talk Fusion, její vedoucí pracovníky, dceřinné společnosti, pobočky, další partnery a zaměstnance před jakýmikoliv ztrátami, škodami, náklady (včetně advokátních poplatků), požadavky a pohledávkami od třetích stran vyplývajícími z obsahu ů, přenosů a zpřístupněného obsahu pomocí Talk Fusion nebo z porušení Podmínek poskytování služeb. VLASTNICTVÍ, VYHRAZENÍ PRÁV Nic v této smlouvě nemůže být předkládáno tak, aby udělovalo uživateli práva k jakémukoliv aspektu duševního vlastnictví společnosti Talk Fusion na základě licence, povolení nebo jinak. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Talk Fusion obsahuje majetkové a důvěrné informace chráněné platným autorským právem a dalšími právními předpisy. Uživatel souhlasí s tím, že kromě výslovného souhlasu společnosti Talk Fusion nebude upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat ani vytvářet odvozená díla založená na Talk Fusion jako celek nebo částečně. Talk Fusion poskytuje uživateli podnikání, nepřevoditelné a nevýhradní právo užívat Talk Fusion na jednom počítači (ledaže byla zakoupena licence pro více uživatelů) a na mobilním přístroji; pokud nebude (a nedovolí třetí straně) kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, zpětně sestavovat nebo jinak se pokoušet zjistit zdrojový kód, prodávat, postupovat, udílet podlicenci, dávat do zástavy nebo jinak převádět práva k Talk Fusion. Uživatel souhlasí s tím, že nebude žádným způsobem a formou upravovat Talk Fusion. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY V maximálním rozsahu zákona se společnost Talk Fusion výslovně zříká všech záruk, ať vyjádřených nebo předpokládaných, včetně, ale nejen, předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušenosti. Společnost Talk Fusion nedává žádnou záruku, že Talk Fusion splní očekávání uživatele, že služba bude nepřerušená, včasná, bezpečná nebo bezchybná, ani že výsledky, které mohou být získány používáním Talk Fusion a dalších služeb budou přesné a spolehlivé. Všechna stažení či jiná získání materiálů používáním softwaru a služeb je prováděno na základě vlastního rozhodnutí a rizika a uživatel je sám zodpovědný za jakoukoliv škodu na svém počítačovém systému nebo mobilním zařízení, nebo za ztrátu údajů, která vznikla stažením takového materiálu. Uživatel/ka je srozuměn/a a souhlasí s tím, že jeho/její používání Talk Fusion a jejích služeb je na jeho/její vlastní riziko. Žádná sdělení nebo informace, ať ústní nebo písemná, získaná uživatelem z Talk Fusion nebo prostřednictvím jejího softwaru a služeb nevytváří žádnou záruku, pokud tato není výslovně uvedena v Podmínkách služeb. 2

3 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Uživatel souhlasí s tím, že společnost Talk Fusion nebo konzultanti třetí strany nemají žádnou, ani právní odpovědnost za smazání nebo selhání při ukládání zpráv a dalších forem komunikace nebo obsahu udržovaného či přenášeného Talk Fusion. Uživatel dále bere na vědomí, že si společnost Talk Fusion vyhrazuje právo kdykoliv změnit všeobecné podmínky a omezení na základě vlastního uvážení, s předchozím oznámením, nebo bez něj. MODIFIKACE SOFTWARU A SLUŽEB Společnost Talk Fusion si vyhrazuje právo kdykoliv modifikovat Talk Fusion, ať dočasně nebo trvale, s předchozím oznámením, nebo bez něj. Uživatel souhlasí s tím, že společnost Talk Fusion není odpovědná ani jemu ani kterékoliv třetí straně za modifikace, přerušení, úpravy, aktualizace nebo zastavení Talk Fusion. Jakékoliv takové revize, modifikace, úpravy, aktualizace nebo dodatky jsou výhradním vlastnictvím společnosti Talk Fusion a uživatel na ně nemá v tomto ohledu právo. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že společnost Talk Fusion nemůže být za žádných okolností právně odpovědná za přímé, nepřímé, nahodilé, mimořádné, následné nebo způsobené pokutou, včetně, ale nejen, za škody způsobující ztrátu zisku, použitelnosti, dat, důvěry nebo dalších nehmotných hodnot; přestože byla společnost Talk Fusion upozorněna na možnost takových škod vyplývajících z: užívání nebo neschopnosti užívání Talk Fusion, nákladů na dodání náhradního zboží a služeb vyplývajících z jakéhokoliv zboží, dat, informací nebo zakoupeného či obdrženého softwaru a služeb nebo obdržených zpráv nebo transakcí do, přes a ze softwaru a služeb, neautorizovaného vstupu nebo změny přenosů či dat, sdělení a chování třetí strany v softwaru a službách nebo z jakýchkoliv jiných záležitostí týkajících se softwaru a služeb. DORUČOVÁNÍ Společnost Talk Fusion byla akreditována firmou Return Path, světově největším a nejrespektovanějším poskytovatelem internetových akreditačních služeb. Za účelem zisku tohoto oprávnění, musela společnost Talk Fusion projít rozsáhlým procesem auditu, aby prokázala, že její praxe a infrastruktura posílání video ů dodržuje nejlepší světová měřítka v oboru. Jako výsledek dostanou zákazníci Talk Fusion významné výhody v doručování do více jak 5 milionů systémů přijímání ů u partnerských poskytovatelů připojení, 1000 největších společností v USA, vzdělávacích institucí, vládních organizací a malých podnikatelů po celém světě. Tyto výhody zahrnují spolehlivější doručování pošty a nižší pravděpodobnost, že bude obsah u zachycen filtrem spamu. Vezměte ale prosím na vědomí, že společnost Talk Fusion nekontroluje podmínky doručení u všech poskytovatelů připojení a nemůže proto garantovat, že každý video , který pošlete, bude doručen do schránky zamýšleného příjemce. ZRUŠENÍ Uživatel také souhlasí s tím, že společnost Talk Fusion může dle vlastního uvážení odstranit nebo vyřadit jakýkoliv obsah v Talk Fusion z libovolného důvodu nebo pokud je společnost Talk Fusion přesvědčena, že uživatel porušil Podmínky poskytování služeb či jednal v rozporu s jejich zněním a duchem. Uživatel souhlasí, že jakékoliv ukončení přístupu k službám Talk Fusion podle kteréhokoliv ustanovení Podmínek poskytování služeb může být provedeno bez předchozího oznámení, dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Talk Fusion může okamžitě deaktivovat a smazat účet a všechny s ním spojené informace a soubory v účtu nebo zakázat přístup k takovým souborům. Dále uživatel souhlasí s tím, že společnost Talk Fusion není odpovědná uživateli ani třetím stranám za jakékoliv ukončení přístupu k jejím službám. MOŽNOSTI OPAKOVANÉ PLATBY/PLATBY PŘEDEM/UHRAZENÍ CELÉ ČÁSTKY Produkty Talk Fusion mají opakující se měsíční poplatky ve všech zemích, jak je uvedeno ve Smlouvě Talk Fusion. Vezměte prosím na vědomí, že Talk Fusion bude uživateli při nákupu automaticky účtovat měsíční poplatek za používání tarifu úložiště nebo účtu Talk Fusion Inbound Payment System. Spolupracovníci a zákazníci mohou měnit způsob měsíční platby na jinou kreditní kartu, účet PAYLUTION E-Wallet (Associates only) nebo účet systému přijatých plateb Talk Fusion prostřednictvím účetního střediska v jejich video komunikačním středisku CONNECT Dashboard. Uživatel je povinen písemně oznámit Talk Fusion nejméně 5 dnů před ročním výročím zrušení účtu a vyhnout se tak automatickému účtování. Všechna oznámení o zrušení musí být zaslána em na nebo odeslána písemně pomocí faxu či doporučené zásilky společnosti Talk Fusion. Žádost o zrušení musí obsahovat 3

4 sedmičíselné identifikační číslo účtu Talk Fusion, který má být zrušen. Pokud platíte kreditní kartou za více než jeden účet, musíte výslovně uvést každý jednotlivý účet, který chcete zrušit. Uživatel souhlasí s tím, že podání oznámení o zrušení pomocí telefonu je nepřijatelnou formou podání oznámení o zrušení společnosti Talk Fusion a účtování produktu může pokračovat, dokud nedostane společnost Talk Fusion řádné oznámení o zrušení. Po zrušení vaší služby vám bude přístup do video komunikačního střediska CONNECT Dashboard okamžitě odepřen. Vezměte prosím na vědomí, že všechna Vaše uložená videa a ové adresy budou vymazány ze systému Talk Fusion. Video y nebo video bulletiny, které vám byly před zrušením služby odeslány, budou deaktivovány a zamýšleným příjemcům se již nezobrazí. UPOZORNĚNÍ: Spolupracovníci a zákazníci si mohou vybrat jednu z našich platebních podmínek v podobě pravidelných plateb či platby celé částky najednou, a ušetřit tak až 20 % z ceny měsíčního tarifu úložiště. Předplatné či platbu celé částky nelze zrušit či refundovat, nedošlo-li k jejich platbě společně s produktovým balíčkem a nebyla-li platba stornována do 3 dnů. VRÁCENÍ PENĚZ Pokud je nezávislý společník nebo zákazník s původním nákupem video komunikačního balíčku nespokojen, Talk Fusion nabízí záruku na navrácení 100% ceny produktu do tří (3) dnů ode dne nákupu (ledaže zákonné ustanovení určuje jiné podmínky). Povšimněte si prosím, že nevratná je jednorázová částka ve výši $30 USD za nezávislého společníka, částka za vyšší verze balíčku produktů, poplatky za elektronické převody peněz a daně z přidané hodnoty. Navrácení kupních nákladů bude představovat dobrovolnou žádost zákazníka ke zrušení. Všechny refundace budou provedeny během 7 pracovních dnů. OBECNÁ USTANOVENÍ Uživatel bere na vědomí, že si tuto Smlouvu náležitě přečetl, jejímu obsahu rozumí a se smluvními podmínkami souhlasí. Uživatel dále souhlasí s tím, že se jedná o výhradní a plné znění této Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, jež tímto nahrazuje a slučuje všechny předchozí návrhy, ujednání a dohody, ústní či písemné, které se k předmětu této Smlouvy vztahují. a) Oddělitelnost. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, nezákonné nebo nevykonatelné, platnost, zákonnost nebo vykonatelnost zbývajících ustanovení tím nebude žádným způsobem ovlivněna či snížena a zůstane v plné účinnosti. b) Nemožnost zřeknout se. Selhání jedné ze stran vykonávat v jakémkoliv ohledu některá z práv uvedených v tomto dokumentu nesmí být považováno za vzdání se práv podle těchto podmínek. c) Porušení. Oznamte nám prosím jakékoliv porušení Podmínek poskytování služeb na PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ Shromažďování a používání informací Jsem srozuměn s tím, že společnost Talk Fusion je jediným vlastníkem informací shromažďovaných na těchto stránkách a že je nebude prodávat, sdílet ani pronajímat dále. Zakoupením nebo používáním produktů a služeb Talk Fusion, opravňuji společnost Talk Fusion k používání mé značky, jména, videa, fotografie, osobního příběhu a podoby v reklamních a propagačních materiálech a vzdávám se veškerých požadavků na odměnu za takové použití. Registrace K používání služeb Talk Fusion musí uživatel nejdříve ukončít registrační proces. Uživatel je povinen uvést kontaktní informace během registrace. Tyto informace jsou použity ke kontaktování zákazníka o zakoupených službách na našich stránkách. Nový zákazníci, kteří si objednali naše služby, obdrží uvítací . Zákazníci budou příležitostně dostávat informace o produktech, službách, nabídkách a věstníky. Zákazníci si mohou zvolit možnost nedostávat žádná sdělení od Talk Fusion. Podívejte se prosím níže na naši možnost odmítnutí nabídek. 4

5 Bezpečnost Tyto webové stránky využívají veškerá opatření za účelem ochrany informací našich uživatelů. Pokud uživatel zadává citlivé informace přes webové stránky jako například číslo kreditní karty, jsou takové informace chráněny při přenosu po síti i po uložení na záznamové médium. Když vyžaduje objednací formulář po uživateli zadání citlivých informací, dojde k jejich zašifrování a ochraně šifrovacím protokolem SSL. Pokud jste na zabezpečené stránce, jako je například náš objednávací formulář, ikona zámku ve spodní části vyhledávačů, jako jsou Netscape Navigator, Google Chrome, Safari, Firefox, a Microsoft Internet Explorer se zamkne. Pokud internetem jen procházíte, zůstane odemknutá. Kromě toho, že používáme šiforvání SSL, abychom ochránili citlivé informace přenášené přes internet, děláme také vše co je v našich silách pro to, abychom ochránili uživatelské informace na záznamových médiích. Všechny uživatelské informace, nejen ty citlivé zmíněné výše, jsou na našich pracovištích považovány za důvěrné. Pouze zaměstnanci, kteří potřebují informace ke své konkrétní práci (například náš fakturant nebo zaměstnanec zákaznických služeb) mají povolený přístup k osobním identifikačním údajům. Navíc jsou všichni zaměstnanci průběžně seznamováni s aktualizovanými směrnicemi týkajícími se bezpečnosti a ochrany soukromí. Každého čtvrt roku, stejně jako při zavedení nových zásad, jsou naši zaměstnanci obeznámeni nebo je jim připomínáno, jak důležitá je pro nás ochrana soukromí a co mohou dělat, aby zajistili, že jsou informace o našich zákaznících chráněny. AKTUALIZACE STRÁNEK A SLUŽEB Zasíláme také oznámení o aktualizaci uživatelských stránek a služeb. Komunikujeme s uživatelem, abychom poskytli požadované služby a v souvislosti se záležitostmi týkajícími se účtu prostřednictvím u nebo telefonu. OPRAVA NEBO AKTUALIZACE OSOBNÍCH INFORMACÍ Změny osobních údajů uživatele lze aktualizovat v profilu uživatele. Nebo je to možné provést zasláním u na ODMÍTNUTÍ NABÍDEK Uživatelé, kteří si dále nepřejí dostávat naše věstníky, oznámení o službách a y o účtu, mají možnost odmítnout tyto nabídky zasláním u na 5

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Smlouva o BlackBerry ID

Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID neboli " smlouva" tvoří právní dohodu mezi společností Research In Motion Limited nebo její dceřinou nebo sesterskou společností, jak je uvedeno v BBSLA

Více

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti:

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Odmítnutí právní odpovednosti za webovou stránku Omezení rucení Toto je oficiální webová stránka Prem International s.r.o. Tím, že ji uživatel/návštevník použije

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby.

SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby. SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby. Služby poskytuje společnost ecba s.r.o. (dále jen Společnost ecba ),

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015)

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS (účinné od 4.12.2015) 1.1. PROCURENT EU s.r.o., IČO: 290 10 951, DIČ: CZ29010951, se sídlem Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9, zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ulož.to nebo zaregistrováním se a

Více

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Článek 1 - Obecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace (dále též jen VOP ) upravují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání webové aplikace ServiskaOnline.cz

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání webové aplikace ServiskaOnline.cz Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání webové aplikace ServiskaOnline.cz I. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání webové aplikace (dále jen VOP ) upravují smluvní vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. II. Objednávka

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. II. Objednávka Obchodní podmínky vyhlášené podnikající fyzickou osobou, kterou je Olga Bajková, IČ: 75959844, se sídlem Teličkova 6/6, 751 24, Přerov Předmostí (dále Prodávající) I. Úvodní ustanovení a) Tyto obchodní

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv Smlouva o ochraně důvěrných informací a autorských práv uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 1730, Občanského zákoníku a autorského zákona kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby Mediatoring

Všeobecné obchodní podmínky služby Mediatoring Všeobecné obchodní podmínky služby Mediatoring obchodní společnosti Mediatoring.com s.r.o. se sídlem Klimentská 1652/36, Nové Město, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 04954025 zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Článek 1 - Obecná ustanovení

Článek 1 - Obecná ustanovení Článek 1 - Obecná ustanovení 1.1. Provozovatele tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu je společnost All Day Digital s r.o., IČ 02276801, se sídlem Pod Strání 51, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 1.1. Základní pojmy VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO (dále také jen všeobecné podmínky ) 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ V tomto článku jsou pro účely těchto všeobecných podmínek definovány významy následujících

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky aplikace a webová stránka VZPOMÍNKOMAT

Všeobecné obchodní podmínky aplikace a webová stránka VZPOMÍNKOMAT Všeobecné obchodní podmínky aplikace a webová stránka VZPOMÍNKOMAT Milan Seitler Krátká 264, 793 76 Zlaté Hory IČ: 04511051 Mob.: +420 739 673 179 E-mail: milan.seitler@gmail.com I. Identifikační a kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající )

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) OBCHODNÍ PODMÍNKY podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) pro prodej softwaru prostřednictvím on-line portálu www.miraf.cz. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služby Back Up PrivateCloud WMS-NET

Všeobecné podmínky pro poskytování služby Back Up PrivateCloud WMS-NET I. Všeobecná ustanovení Poskytování služby (dále jen Služba ) je upraveno samostatnou smlouvou (dále jen "Smlouva") uzavřenou mezi společností WMS s.r.o., IČ 482 89 957, sídlem Most, Moskevská 14, PSČ

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.napalubu.eu/ (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Napalubu s.r.o., se sídlem Famfulíkova 1138/4, Kobylisy,

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bitcon spol. s r.o. se sídlem Suchý Vršek 2122/33, Praha 5, identifikační číslo: 43003028 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ 180 00, IČ: 24206857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: MASPEX Czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín, 186 00, IČ 25716379, zapsaný v

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE. obchodní společnosti ELO TOMAN s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE. obchodní společnosti ELO TOMAN s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti ELO TOMAN s.r.o. se sídlem Kostelní 74, 564 01 Žamberk identifikační číslo: 05319692 DIČ: CZ05319692 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad TOTO JE SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (S JEJÍMI POBOČKAMI, DÁLE JEN JAKO SPOLEČNOST AMAZON NEBO MY ).

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více