Úlohy z fyziky 9. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úlohy z fyziky 9. ROČNÍK"

Transkript

1 Úlohy z fyziky Úlohy jsou čerpány z publikace Tématické prověrky z učiva fyziky základní školy autorů Jiřího Bohuňka a Evy Hejnové s ilustracemi Martina Maška (vydavatelství Prometheus 2005), která odpovídá svým rozsahem používaným učebnicím v naší škole. K vypracování úloh je třeba mít k dispozici Tabulky, kalkulačky a rýsovací potřeby. 9. ROČNÍK 1A) a) Do obrázku vyznač názvy tří hlavních částí transformátoru. b) Na jakém jevu je založena činnost transformátoru? c) Urči transformační poměr p a výstupní napětí U 2 znázorněného transformátoru. 1B) ) a) Do obrázku vyznač názvy tří hlavních částí transformátoru. b) Na jakém jevu je založena činnost transformátoru? c) Urči transformační poměr p a výstupní napětí U 2 znázorněného transformátoru. I [A] Počet hřebíčků Cívka s 20 závity Cívka se 60 závity , , , , , , , , A) B) Jana testovala dva elektromagnety. Jeden byl tvořen cívkou s dvaceti závity a druhý cívkou se šedesáti závity. V obou případech použila stejné jádro z magneticky měkké oceli. Při svém pokusu zjistila, kolik hřebíčků je schopen každý elektromagnet udržet. V tabulce jsou zaznamenány její výsledky. a) Znázorni do milimetrové sítě grafy obou závislostí počtu hřebíčků na proudu procházejícím cívkou (pro znázornění nezapomeň zvolit na obou osách vhodné měřítko). b) Předpověz, co se stane, jestliže budeme dále zvyšovat proud v případě cívky - s 20 závity - se 60 závity

2 3A) Na obrázku A je znázorněno, na kterou stranu se vychýlí ručka galvanometru, když vysouváme magnet z cívky. a) Dokresli do obrázku B polohu ručky galvanometru, jestliže magnetem uvnitř cívky nepohybujeme. b) Dokresli do obrázku C polohu ručky galvanometru, jestliže magnet zasouváme do cívky. c) Popiš alespoň dva způsoby, kterými můžeš dosáhnout toho, že výchylka ručky galvanometru v obrázku A bude větší. 3B) Na obrázku A je znázorněno, na kterou stranu se vychýlí ručka galvanometru, když zasouváme magnet do cívky. a) Dokresli do obrázku B polohu ručky galvanometru, jestliže magnet vysouváme z cívky. b) Dokresli do obrázku C polohu ručky galvanometru, jestliže magnetem uvnitř cívky nepohybujeme. c) Popiš alespoň dva způsoby, kterými můžeš dosáhnout toho, že výchylka ručky galvanometru v obrázku A bude větší.

3 4A) Následující zdroje elektrického napětí rozděl na ty, které dávají stejnosměrné napětí, a na ty, které dávají střídavé napětí. Pro toto rozdělení navrhni vhodnou tabulku, do které zdroje elektrického napětí přehledně zapíšeš. Akumulátor, monočlánek, zásuvka elektrické rozvodové sítě, plochá baterie, alternátor. 4B) Následující zdroje elektrického napětí rozděl na ty, které dávají stejnosměrné napětí, a na ty, které dávají střídavé napětí. Pro toto rozdělení navrhni vhodnou tabulku, do které zdroje elektrického napětí přehledně zapíšeš. Tužková baterie, zásuvka elektrické rozvodné sítě, plochá baterie, alternátor, akumulátor. 5A) Na obrázku je časový průběh střídavého proudu s největší hodnotou I m = 2 A. a) Kolikrát dosáhne během 8 s střídavý proud své největší hodnoty ( bez ohledu na svůj směr)? b) Podle obrázku urči periodu T střídavého proudu. c) Urči kmitočet f tohoto střídavého proudu. d) Urči efektivní hodnotu I ef tohoto střídavého proudu. e) nakresli graf závislosti konstantního stejnosměrného proudu na čase. Proud je 2 A. 5B) Na obrázku je časový průběh střídavého napětí s největší hodnotou U m = 50 V. a) Kolikrát dosáhne během 3 s střídavý napětí své největší hodnoty ( bez ohledu na svůj směr)? b) Podle obrázku urči periodu T střídavého napětí. c) Urči kmitočet f tohoto střídavého napětí. d) Urči efektivní hodnotu U ef tohoto střídavého napětí. e) Nakresli graf závislosti konstantního stejnosměrného napětí na čase. Napětí je 50 V. 6A) Věrka nalila neznámou kapalinu do nádoby se dvěma elektrodami (viz. obrázek). Citlivý ampérmetr neukázal žádnou výchylku. Uveď alespoň dva závěry, které může Věrka ze svého pokusu vyvodit.

4 6B) Jirka zapojil do elektrického obvodu tyčinku z neznámého materiálu (viz. obrázek). Citlivý ampérmetr neukázal žádnou výchylku. Uveď alespoň dva závěry, které může Jirka ze svého pokusu vyvodit. 7A) Uveď alespoň dva příklady využití vedení elektrického proudu v kapalinách. 7B) Uveď alespoň dva příklady využití vedení elektrického proudu v plynech. 8A) a) Jakými částicemi je tvořen elektrický proud ve vodném roztoku NaCl? b) Do obrázku vyznač tyto částice a směr jejich pohybu v roztoku. 8B) a) Jakými částicemi je tvořen elektrický proud ve vodném roztoku CuSO 4? b) Do obrázku vyznač tyto částice a směr jejich pohybu v roztoku. 9A) a) Co musíš udělat nejdříve, jestliže chceš pomoci svému zasaženému kamarádovi, který se dotýká drátu elektrického vedení? b) Napiš, kde se můžeš setkat s touto značkou?

5 9B) a) Co musíš udělat nejdříve, jestliže chceš pomoci svému zasaženému kamarádovi, který se dotýká drátu elektrického vedení? b) Co označuje značka v červené barvě? 10A) Navrhni, jak lze využít elektrického oblouku při obloukovém svařování kovových dílů. 10B) Navrhni, jak lze vedení elektrického proudu v elektrolytu využít k pokovování. 11AB) Napiš alespoň čtyři zásady bezpečnosti, které musíš dodržovat v domácnosti, abys předešel úrazu elektrickým proudem. 12A) Které dítě na obrázku se vystavuje největšímu nebezpečí při bouřce? Vysvětli, proč? 12B) Které dítě na obrázku se vystavuje nejmenšímu nebezpečí při bouřce? Vysvětli, proč? 13A) Na obrázcích A a B jsou znázorněny štítky dvou elektrických spotřebičů. Napiš podle údajů, které jsou na štítcích uvedeny, jaký zdroj napětí bys použil pro jejich napájení. Pokud existuje více způsobů, jak lze daný spotřebič napájet, zapiš je v bodech a) (pro obr. A), b) (pro obr. B). c) Napiš, co znamená značka na štítcích v obr. A, B.

6 13B) Na obrázcích A a B jsou znázorněny štítky dvou elektrických spotřebičů. Napiš podle údajů, které jsou na štítcích uvedeny, jaký zdroj napětí bys použil pro jejich napájení. Pokud existuje více způsobů, jak lze daný spotřebič napájet, zapiš je v bodech a) (pro obr. A), b) (pro obr. B). c) Napiš, co znamená značka na štítku v obr. A. 14A) a) Uveď příklad, jak vznikne polovodič typu N. b) Kterými částicemi je tvořen elektrický proud v tomto polovodiči? 14B) a) Uveď příklad, jak vznikne polovodič typu P. b) Kterými částicemi je tvořen elektrický proud v tomto polovodiči? 15A) Nakresli schéma obvodu se zdrojem stejnosměrného napětí, spínačem, ampérmetrem, rezistorem a polovodičovou diodou tak, aby dioda byla zapojena v propustném směru. 15B) Nakresli schéma obvodu se zdrojem stejnosměrného napětí, spínačem, ampérmetrem, rezistorem a polovodičovou diodou tak, aby dioda byla zapojena v závěrném směru. 16A) Na obrázku je schéma elektrického obvodu, který obsahuje rezistory a polovodičové diody spojené se zdrojem stejnosměrného napětí. Napiš čísla rezistorů, kterými prochází proud. 16B) Na obrázku je schéma elektrického obvodu, který obsahuje rezistory a polovodičové diody spojené se zdrojem stejnosměrného napětí. Napiš čísla rezistorů, kterými prochází proud.

7 17A) Uveď alespoň dva příklady využití slunečních baterií v praxi. 17B) Uveď alespoň dva příklady využití fotorezistorů v praxi. 18A) Na obrázku je znázorněn elektrický obvod. Načrtni graf závislosti proudu na čase a vysvětli, jak v tomto případě polovodičová dioda pracuje. 18B) Na obrázku je znázorněn elektrický obvod. Načrtni graf závislosti proudu na čase a vysvětli, jak v tomto případě polovodičová dioda pracuje. 19A) a) Která polovodičová součástka přísluší této značce? b) Popiš, jaké situace mohou nastat, jestliže zvětšíme osvětlení této polovodičové součástky? 19B) a) Která polovodičová součástka přísluší této značce? b) Popiš, jaké situace mohou nastat, jestliže zvětšíme osvětlení této polovodičové součástky? 20A) Pan Veselý je vášnivý zahradník, který se pečlivě stará o své rostliny. Chce si sestavit elektrický obvod, který by ho varoval v případě, že venku začne mrznout.

8 a) Která polovodičová součástka mu pomůže kontrolovat změny teploty? Na obrázku je znázorněn graf závislosti odporu této polovodičové součástky na teplotě. b) Jaký je odpor této součástky při teplotě 10 C? c) Urči z grafu, jaká je teplota součástky, je-li její odpor 5 kω. d) Jak se liší závislost odporu kovů a polovodičů na teplotě? 20B) V porodnicích musí být některá novorozeňata umístěna do inkubátoru. Zde je nezbytné neustále kontrolovat tělesnou teplotu dítěte. Pokud jeho teplota klesá, musí být o tom zdravotní sestra informována. a) Která polovodičová součástka jí pomůže kontrolovat změny teploty dítěte? Na obrázku je znázorněn graf závislosti odporu této polovodičové součástky na teplotě. b) Jaký je odpor této součástky při teplotě 40 C? c) Urči z grafu, jaká je teplota součástky, je-li její odpor 20 kω. d) Jak se liší závislost odporu kovů a polovodičů na teplotě? 21A) Adam a Katka si hrají u obytného přívěsu. Obrázek ukazuje pohled shora. a) Proč se nemohou děti vidět přímo? V blízkosti obytného přívěsu je prosklená plocha, ve které se vytvoří obraz Katky jako v zrcadle. b) Vyznač do obrázku, kde se vytvoří obraz Katky jako v zrcadle. c) Nakresli do obrázku chod paprsku, který umožňuje Adamovi vidět Katku.

9 21B) Petr a Honza si hrají u domku. Obrázek ukazuje pohled shora. a) Proč se nemohou děti vidět přímo? U domku je skleněná výloha, ve které může Honza vidět Petra jako v zrcadle. b) Vyznač do obrázku, kde se vytvoří obraz Petra jako ve výloze. c) Nakresli do obrázku chod paprsku, který umožňuje Honzovi vidět Petra. 22A) Jakub má na domě, kde bydlí, umístěné světlo. Když je světlo v noci rozsvíceno, vrhá Jakub stín na cestu. a) Rozhodni podle obrázku, zda bude stín Jakubovy hlavy ležet v místě A, B, C, nebo D. b) Napiš a nakresli do obrázku, jak jsi ke svému rozhodnutí dospěl. c) Co se stane s velikostí Jakubova stínu, když se bude přibližovat k domu? Bude se jeho stín zkracovat, prodlužovat, nebo zůstane stejně dlouhý? 22B) Standa má na domě, kde bydlí, umístěné světlo. Když je světlo v noci rozsvíceno, vrhá Standa stín na cestu. a) Rozhodni podle obrázku, zda bude stín Standovy hlavy ležet v místě A, B, C, nebo D. b) Napiš a nakresli do obrázku, jak jsi ke svému rozhodnutí dospěl. c) Co se stane s velikostí Standova stínu, když se bude od domu vzdalovat? Bude se jeho stín zkracovat, prodlužovat, nebo zůstane stejně dlouhý?

10 23A) a) Jakou rychlostí se šíří světlo ve vakuu? b) Porovnej rychlost světla ve vakuu s rychlostí světla ve vodě. Doplň do rámečku správný znak (>, =, <). rychlost světla ve vakuu rychlost světla ve vodě 23B) a) Jakou rychlostí se šíří světlo ve vakuu? b) Porovnej rychlost světla ve vakuu s rychlostí světla ve skle. Doplň do rámečku správný znak (>, =, <). rychlost světla ve vakuu rychlost světla ve skle 24A) a) Sestroj k danému předmětu obraz vytvořený rovinným zrcadlem. b) Jaké vlastnosti má obraz v rovinném zrcadle? 24B) a) Sestroj k danému předmětu obraz vytvořený rovinným zrcadlem. b) Jaké vlastnosti má obraz v rovinném zrcadle? 25A) Paprsek dopadající na rovinné zrcadlo v bodě A svírá s paprskem odraženým úhel 120. a) Urči velikost úhlu dopadu. b) Narýsuj obrázek, vyznač v něm úhel dopadu α a úhel odrazu α. 25B) Paprsek dopadající na rovinné zrcadlo v bodě A svírá s paprskem odraženým úhel 150. a) Urči velikost úhlu dopadu. b) Narýsuj obrázek, vyznač v něm úhel dopadu α a úhel odrazu α. 26A) Dvě rovinná zrcadla jsou k sobě kolmá. Na jedno z nich dopadá paprsek, který se zrcadlem svírá úhel 60. a) Narýsuj paprsek po odrazu na zrcadle (1) i na zrcadle (2).

11 b) Co můžeš říci o vzájemné poloze odraženého paprsku na zrcadle (2) a paprsku dopadajícího na zrcadlo (1)? 26A) Dvě rovinná zrcadla jsou k sobě kolmá. Na jedno z nich dopadá paprsek, který se zrcadlem svírá úhel 30. a) Narýsuj paprsek po odrazu na zrcadle (1) i na zrcadle (2). b) Co můžeš říci o vzájemné poloze odraženého paprsku na zrcadle (2) a paprsku dopadajícího na zrcadlo (1)? 27A) Jaké zrcadlo se používá na křižovatkách a proč? 27B) Jaké zrcátko používá zubař při prohlížení zubů a proč? 28A) a) Bílé světlo dopadá na červený filtr. Jakou barvu bude mít světlo po průchodu filtrem? Vysvětli. b) Zelené světlo dopadlo na neprůhlednou matnou modrou destičku. Světlo se však neodrazilo. Vysvětli, proč tomu tak je.

12 28B) a) Bílé světlo dopadá na modrý filtr. Jakou barvu bude mít světlo po průchodu filtrem? Vysvětli. b) Zelené světlo dopadlo na neprůhlednou matnou červenou destičku. Světlo se však neodrazilo. Vysvětli, proč tomu tak je. 29A,B) Na břehu rybníka sedí rybář a pozoruje rybu plující pod hladinou vody. Ryba se rybářovi jeví v menší hloubce, než je tomu ve skutečnosti. a) Dokresli do obrázku chod paprsku vzduchem. b) Označ do obrázku úhel dopadu α a úhel lomu β. c) Porovnej velikost úhlu α a β pomocí znaků (<, =, >) 30A) Na obrázku je znázorněn lom paprsku na rozhraní dvou optických prostředí označených A, B. a) Vyznač do obrázku úhel dopadu α a úhel lomu β. b) Rozhodni, zda na rozhraní těchto dvou prostředí dochází k lomu paprsku ke kolmici nebo od kolmice. c) Uveď alespoň jeden příklad optického prostředí A a optického prostředí B, kterými by se paprsek mohl šířit způsobem znázorněným na obrázku. Prostředí A:.. Prostředí B:.. d) Ve kterém prostředí (A, B) se šíří světlo větší rychlostí?

13 30B) Na obrázku je znázorněn lom paprsku na rozhraní dvou optických prostředí označených A, B. a) Vyznač do obrázku úhel dopadu α a úhel lomu β. b) Rozhodni, zda na rozhraní těchto dvou prostředí dochází k lomu paprsku ke kolmici nebo od kolmice. c) Uveď alespoň jeden příklad optického prostředí A a optického prostředí B, kterými by se paprsek mohl šířit způsobem znázorněným na obrázku. Prostředí A:.. Prostředí B:.. d) Ve kterém prostředí (A, B) se šíří světlo větší rychlostí? 31A) Matěj se chystá na diskotéku. Oblékl si zelenou košili, bílé kalhoty a černou vestu. a) Proč má Matějova košile v denním světle zelenou barvu? b) Proč má Matějova vesta v denním světle černou barvu? Taneční plocha na diskotéce je osvětlována zeleným světlem. Napiš, jakou barvu bude mít c) Matějova černá vesta d) Matějova zelená košile e) Matějovy bílé kalhoty 31B) Klára se chystá na diskotéku. Oblékla si bílé tričko, červenou sukni a černou vestu. a) Proč má Klářina sukně košile v denním světle červenou barvu? b) Proč má Klářino tričko v denním světle bílou barvu? Taneční plocha na diskotéce je osvětlována červeným světlem. Napiš, jakou barvu bude mít c) Klářino bílé tričko d) Klářina červená sukně e) Klářina černá vesta 32A) Na obrázku je znázorněn skleněný hranol, do kterého vstupuje bílé světlo. Po průchodu hranolem pozorujeme na stínítku spektrum. a) Jaká barva by se měla objevit v bodě A? Svoji odpověď zdůvodni. b) Písmenem B vyznač přibližně v obrázku místo, kde by se měla objevit žlutá barva. c) Za jakých podmínek je možné v přírodě pozorovat duhu? 32B) Na obrázku je znázorněn skleněný hranol, do kterého vstupuje bílé světlo. Po průchodu hranolem pozorujeme na stínítku spektrum. a) Jaká barva by se měla objevit v bodě A? Svoji odpověď zdůvodni. b) Písmenem B vyznač přibližně v obrázku místo, kde by se měla objevit zelená barva. c) Za jakých podmínek je možné v přírodě pozorovat duhu?

14 33A) Roman dostal k narozeninám triedr. V něm se využívají odrazné hranoly. a) Znázorni do obrázku chod paprsků 1 a 2 hranolem. b) Jakého optického jevu se využívá v odrazných hranolech? c) Napiš, k čemu v triedru odrazné hranoly slouží. 33B) Lenka byla na lékařském vyšetření, při kterém lékař použil endoskop. V něm se využívá světlovodných vláken. a) Znázorni do obrázku průchod paprsku světlovodným vláknem. b) Jakého optického jevu se využívá ve světlovodných vláknech? c) Napiš, k čemu mohl lékař při vyšetření Lenky endoskop využívat. 34A) Na obrázku je znázorněna tenká spojka, svíčka a její obraz na stínítku. Jaké vlastnosti má obraz svíčky na stínítku? 34B) Na obrázku je znázorněna tenká spojka, svíčka a její obraz na stínítku. Jaké vlastnosti má obraz svíčky na stínítku?

15 35A) Na obrázku je znázorněna čočka a paprsky, které jí procházejí. a) Napiš, zda je na obrázku znázorněna spojka nebo rozptylka. b) Vyznač do obrázku obě ohniska čočky. c) Vyznač do obrázku ohniskovou vzdálenost. 35B) Na obrázku je znázorněna čočka a paprsky, které jí procházejí. a) Napiš, zda je na obrázku znázorněna spojka nebo rozptylka. b) Vyznač do obrázku obě ohniska čočky. c) Vyznač do obrázku ohniskovou vzdálenost. 36A) Vysvětli, proč se nedoporučuje dávat se často rentgenovat. 36B) Vysvětli, proč lékaři nedoporučují nadměrně se opalovat. 37A) Policisté používají ke své práci přístroje pro infračervené záření, jež zachycují tepelné záření, které vychází z živých bytostí nebo předmětů. Vysvětli, jak jim tyto přístroje mohou v jejich práci pomoci. 37B) Chřestýš má pod nozdrami zvláštní pár očí, kterými může detekovat infračervené paprsky. Vysvětli, jak mu to může pomoci při chytání potravy. 38A,B) Uveď alespoň čtyři druhy elektromagnetického záření, které člověk využívá ke svému prospěchu. Ke každému druhu napiš konkrétní příklad jeho využití. Druh záření Způsob využití

16 39A) a) Vysvětli, proč se Pavlovi letadlo po přistání jeví mnohem větší, než když bylo vysoko nad zemí. b) Uveď alespoň dva optické přístroje, které můžeme použít, aby tentýž předmět se nám jevil jako větší. 39B) a) Vojta se dívá jedním okem na vztyčený palec natažené ruky. Jeví se mu stejně vysoký jako okno protějšího domu. Vysvětli, jak je to možné. b) Uveď alespoň dva optické přístroje, kterými můžeme pozorovat detaily blízkých a vzdálených předmětů. 40A) U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. Doplň následující tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek. JE PRAVDA a) Lupa je spojka b) Zvuk se šíří pouze v látkovém prostředí, zatímco elektromagnetické vlny se šíří pouze ve vakuu. c) Pozorujeme-li předmět Kellerovým (hvězdářským) dalekohledem, vidíme obraz předmětu zvětšený, převrácený a zdánlivý. NENÍ PRAVDA 40B) U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. Doplň následující tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek. JE PRAVDA a) Lupa je rozptylka. b) Zvuk se šíří pouze v látkovém prostředí, zatímco elektromagnetické vlny se šíří v látkovém prostředí i ve vakuu. c) Pozorujeme-li předmět lupou, vidíme obraz předmětu přímý, zvětšený a zdánlivý. NENÍ PRAVDA 41A) a) Napiš, jakou oční vadu znázorňuje obrázek. b) Jakou čočkou lze tuto vadu odstranit? c) Nakresli tuto čočku do obrázku a doplň, jak bude v tomto případě vypadat chod paprsků. 41B) a) Napiš, jakou oční vadu znázorňuje obrázek. b) Jakou čočkou lze tuto vadu odstranit? c) Nakresli tuto čočku do obrázku a doplň, jak bude v tomto případě vypadat chod paprsků.

17 A) Jádro atomu thoria? Th se přeměňuje na jádro neznámého prvku 88 X. a) S pomocí Tabulek urči počet protonů a neutronů v jádru atomu thoria. b) Podle Tabulek urči název neznámého prvku X B) Jádro atomu radia? Ra se přeměňuje na jádro neznámého prvku 86 X. a) S pomocí Tabulek urči počet protonů a neutronů v jádru atomu radia. b) Podle Tabulek urči název neznámého prvku X. 43A) Jádro atomu paladia vysílá při radioaktivní přeměně záření beta. a) Napiš, jakými částicemi je toto záření tvořeno. b) Čím může být toto záření odstíněno? c) Srovnej pronikavost záření beta a gama. 43B) Jádro atomu thoria vysílá při radioaktivní přeměně záření alfa. a) Napiš, jakými částicemi je toto záření tvořeno. b) Čím může být toto záření odstíněno? c) Srovnej pronikavost záření alfa a beta. 44A, B) Uveď alespoň tři příklady využití jaderného záření. 45A) Na obrázku vidíš jadernou a sluneční elektrárnu. U každého druhu elektrárny uveď alespoň dvě její výhody a dvě její nevýhody. Výhody: Nevýhody: Výhody: Nevýhody: 45B) Na obrázku vidíš jadernou a větrnou elektrárnu. U každého druhu elektrárny uveď alespoň dvě její výhody a dvě její nevýhody.

18 Výhody: Nevýhody: Výhody: Nevýhody: 46A) Prohlédni si důkladně následující obrázek. Ukazuje, kde se například můžeme v běžném životě setkat s nebezpečným zářením. Pod obrázky jsou uvedeny orientačně číselné hodnoty dávek záření v jednotkách (milisievertech, zkratka msv), které vyjadřují škodlivost záření pro člověka. Dovolená dávka záření pro zdravotníky, kteří pracují se zářením, je 50 msv za rok. Tvůj kamarád tvrdí, že z hlediska nežádoucích účinků záření největší nebezpečí pro člověka představují jaderné elektrárny. a) Na základě údajů pod obrázky uveď alespoň jeden argument proti jeho tvrzení. b) Uveď alespoň jeden argument, který by naopak tvrzení tvého kamaráda podpořil. c) Uveď ještě alespoň dva další příklady, kde se můžeme se škodlivým zářením setkat. Rentgenový snímek plic příspěvek jaderné elektrárny tříhodinový let dopravním letadlem 0,03 msv do okolí za rok 0,02 msv 0,01 msv 46B) Prohlédni si důkladně následující obrázek. Ukazuje, kde se například můžeme v běžném životě setkat s nebezpečným zářením. Pod obrázky jsou uvedeny orientačně číselné hodnoty dávek záření v jednotkách (milisievertech, zkratka msv), které vyjadřují škodlivost záření pro člověka. Dovolená dávka záření pro zdravotníky, kteří pracují se zářením, je 50 msv za rok. Tvoje kamarádka tvrdí, že z hlediska nežádoucích účinků záření jsou pro člověka nejméně škodlivá lékařská vyšetření. a) Na základě údajů pod obrázky uveď alespoň jeden argument proti jejímu tvrzení. b) Uveď alespoň jeden argument, který by naopak tvrzení tvé kamarádky podpořil. c) Uveď ještě alespoň dva další příklady, kde se můžeme se škodlivým radioaktivním zářením setkat.

19 Rentgenový snímek plic příspěvek jaderné elektrárny tříhodinový let dopravním letadlem 0,03 msv do okolí za rok 0,02 msv 0,01 msv 47A) Na obrázku je znázorněno jednoduché schéma základních částí jaderné elektrárny. a) Dopiš do správných kroužků číslice, které označují následující části jaderné elektrárny: turbíny (1), parogenerátor (vyvíječ páry) (2), chladicí věž (3). Stručně popiš, k čemu slouží tyto součásti jaderné elektrárny: b) regulační tyče:. c) generátor elektrického napětí:. d) kondenzátor:.. 47B) Na obrázku je znázorněno jednoduché schéma základních částí jaderné elektrárny. a) Dopiš do správných kroužků číslice, které označují následující části jaderné elektrárny: generátor elektrického napětí (1), chladicí věž (2), kondenzátor (3). Stručně popiš, k čemu slouží tyto součásti jaderné elektrárny: b) palivové (uranové) tyče:. c) turbína:.. d) parogenerátor (vyvíječ páry):.. 48A) Která z poloh A, B, C, D znázorňuje polohu Země vzhledem k Slunci během zimy v České republice?

20 48B) Která z poloh A, B, C, D znázorňuje polohu Země vzhledem k Slunci, když je v České republice léto? 49A) Na obrázku je znázorněn kosmonaut, který stojí na Měsíci před měsíčním modulem při výpravě Apollo 15. Na Měsíci není vzduch ani voda a teplota tam silně kolísá (od 190 C do 110 C). Napiš, jak musí být kosmonaut vybaven, aby mohl vystoupit z měsíčního modulu. 49B) Fotografie ukazuje prvního kosmonauta, který přistál na Měsíci. Na Měsíci teplota silně kolísá (od 190 C do 110 C) a není tam vzduch ani voda. Napiš, jak musí být kosmonaut vybaven, aby mohl vystoupit na povrch Měsíce.

21 50A) a) Napiš, k čemu jsou využívány navigační družice. b) Napiš, ve kterém roce přistála na povrchu Měsíce první kosmická loď s lidskou posádkou. c) Mohl by člověk navštívit hvězdu? Vysvětli. 50B) a) Napiš, k čemu jsou využívány komunikační družice. b) Napiš, ve kterém roce se uskutečnil první let kosmonauta do vesmíru. c) Mohl by člověk navštívit Slunce? Vysvětli. 51A) a) Schéma na obrázku ukazuje fáze Měsíce po stejných dobách. Doplň do obrázku, jak vypadá Měsíc v poloze C a F. b) V jaké fázi se musí nacházet Měsíc, aby mohlo dojít k zatmění Slunce? 51B) Obrázek ukazuje Měsíc v různých dnech během jednoho oběhu Měsíce kolem Země. a) Nakresli do příslušného rámečku, jak vypadá Měsíc 7. a 26. den oběhu Měsíce kolem Země. b) V jaké fázi se musí nacházet Měsíc, aby mohlo dojít k zatmění Měsíce? 52A) Z uvedených objektů vyber ty, které patří do sluneční soustavy. Správné názvy podtrhni. Malý vůz, Marsův měsíc Phobos, Pluto, Polárka, planetky Trójané, hvězda Deneb v souhvězdí Labutě, Halleyova kometa. 52B) Z uvedených objektů vyber ty, které patří do sluneční soustavy. Správné názvy podtrhni. Polárka, Jupiter, Halleyova kometa, hvězda Vega v souhvězdí Lyry, planetka Ceres, Velký vůz, Jupiterův měsíc Ganymed. 53A) Obrázek A ukazuje pohled na noční oblohu. Obrázek B znázorňuje stejnou část oblohy o dva dny později. Jeden ze znázorněných objektů je planeta. Zakroužkuj ji na obrázku A i B.

22 53B) Obrázek A ukazuje pohled na noční oblohu. Obrázek B znázorňuje stejnou část oblohy o dva dny později. Jeden ze znázorněných objektů je planeta. Zakroužkuj ji na obrázku A i B. 54A) a)seřaď následující objekty podle jejich vzdálenosti od Země. Připiš ke každému objektu číslo od 1 (nejmenší vzdálenost) do 5 (největší vzdálenost). Slunce. kometa, když je nejdál od Země Polárka. orbitální stanice Měsíc b) Seřaď následující objekty podle velikosti. Připiš ke každému objektu číslo od 1 (nejmenší velikost) do 5 (největší velikost).... Země. meteorit Jupiter. sluneční soustava Galaxie 54B) a) Seřaď následující objekty podle velikosti. Připiš ke každému objektu číslo od 1 (nejmenší velikost) do 5 (největší velikost).... Země. Galaxie kometa. sluneční soustava Slunce b) Seřaď následující objekty podle jejich vzdálenosti od Země. Připiš ke každému objektu číslo od 1 (nejmenší vzdálenost) do 5 (největší vzdálenost). Slunce. Měsíc střed naší Galaxie. střed Galaxie M31 v souhvězdí Andromedy kometa, když je nejdál od Země 55A) Kamila si vyrobila jednoduchý hudební nástroj, který je znázorněn na obrázku. Do dřevěné desky zatloukla čtyři hřebíčky a kolem nich napnula gumičku. a) Vysvětli, proč gumička vydává zvuk, jestliže na ní Kamila brnká. b) Vysvětli, jakým způsobem se dostane zvuk, který vydává gumička, k uchu. c) Co musí Kamila udělat, jestliže chce, aby napnutá gumička vydala hlasitější tón? d) Jak se změní výška tónu, jestliže Kamila zatluče hřebíčky dále od sebe a použije stejnou gumičku? e) Uveď alespoň tři hudební nástroje, u kterých jsou zdrojem zvuku struny.

23 55B) Jana si vyrobila jednoduchý hudební nástroj, který je znázorněný na obrázku. Do dřevěné desky zatloukla tři hřebíčky a kolem nich napnula gumičku. a) Vysvětli, proč gumička vydává zvuk, jestliže na ní Jana brnká. b) Vysvětli, jakým způsobem se dostane zvuk, který vydává gumička, k uchu. c) Co musí Jana udělat, jestliže chce, aby napnutá gumička vydala hlasitější tón? d) Jak se změní výška tónu, jestliže Jana zatluče hřebíčky blíž k sobě a použije stejnou gumičku (gumička zůstává stále napnutá)? e) Uveď alespoň tři hudební nástroje, u kterých jsou zdrojem zvuku chvějící se sloupec vzduchu. 56A) Zvuk se může používat k vyhledávání vraků lodí, které se nacházejí na mořském dnu (viz obrázek). a) Vypočítej, v jaké hloubce pod mořem se přibližně nachází vrak lodi, jestliže mezi vysláním signálu a jeho návratem uplynula doba 0,4 s. Rychlost zvuku v mořské vodě při teplotě 20 o C je 1500 m/s. b) Porovnej rychlost šíření zvuku v mořské vodě a v oceli. Doplň do rámečku správný znak (>, =, <). Rychlost šíření zvuku v mořské vodě rychlost šíření zvuku v oceli 56B) Zvuk se může používat k vyhledávání hejna ryb, které se nacházejí pod hladinou (viz obrázek). a) Vypočítej, v jaké hloubce pod mořem se přibližně nachází hejno ryb, jestliže mezi vysláním signálu a jeho návratem uplynula doba 0,2 s. Rychlost zvuku v mořské vodě při teplotě 20 o C je 1500 m/s. b) Porovnej rychlost šíření zvuku v mořské vodě a v mědi. Doplň do rámečku správný znak (>, =, <). Rychlost šíření zvuku v mědi rychlost šíření zvuku v mořské vodě

24 57A) Za 8 s po zablesknutí se ozval rachot hromu. Odhadni, jak daleko je místo, nad nímž se zablesklo. Svůj odhad zdůvodni výpočtem. Odhadnutou vzdálenost zaokrouhli na celé kilometry. 57B) Za 5 s po zablesknutí se ozval rachot hromu. Odhadni, jak daleko je místo, nad nímž se zablesklo. Svůj odhad zdůvodni výpočtem. Odhadnutou vzdálenost zaokrouhli na celé kilometry. 58A) Okno Jirkova pokoje vede do rušné ulice. Jirka by rád ve svém pokoji provedl úpravy, které by snížily hluk doléhající do pokoje. a) Poraď Jirkovi, které látky výrazně pohlcují zvuk. Vybrané látky podtrhni. Ocel, textil, hliník, molitan, minerální plsť, korek. b) Uveď alespoň dvě opatření, která Jirka může provést, aby svůj pokoj co nejvíce odhlučnil. c) Jakým způsobem může nadměrný hluk poškozovat Jirkovo zdraví? Uveď alespoň dva příklady. 58B) Okno Katčina pokoje vede do rušné ulice. Katka by ráda ve svém pokoji provedla úpravy, které by snížily hluk, který do pokoje doléhá. a) Poraď Katce, které látky výrazně pohlcují zvuk. Vybrané látky podtrhni. Měď, vata, textil, hliník, korek, molitan. b) Uveď alespoň dvě opatření, která Katka může provést, aby svůj pokoj co nejvíce odhlučnila. c) Jakým způsobem může nadměrný hluk poškozovat Katčino zdraví? Uveď alespoň dva příklady. 59A) U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé, nebo nepravdivé. Doplň následující tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek. a) Zvuk se může šířit vzduchoprázdnem b) Čím je kmitočet tónu menší, tím vyšší slyšíme tón c) Zvuk se šíří ve vodě rychleji než ve vzduchu d) Zvuk se šíří pomaleji než světlo JE PRAVDA NENÍ PRAVDA 59B) U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé, nebo nepravdivé. Doplň následující tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek.

25 a) Zvuk se šíří ve vzduchu pomaleji než ve vodě b) Zvuk se šíří rychleji než světlo c) Zvuk se nemůže šířit vzduchoprázdnem d) Čím je kmitočet tónu větší, tím nižší tón slyšíme JE PRAVDA NENÍ PRAVDA 60AB) Na obrázku je znázorněno ucho. a) Napiš do obrázku, kde se nachází bubínek, hlemýžď, zvukovod a ušní boltec. b) Vysvětli, k čemu slouží v uchu bubínek. c) Někteří lidé musí vykonávat svoji práci ve velmi hlučném prostředí. Napiš alespoň dva příklady zaměstnání, ve kterých by lidé měli používat chrániče sluchu. 61AB) Vysvětli, co je to ultrazvuk a uveď alespoň dva příklady jeho využití.

6.1 Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Optika pro studijní obory

Optika pro studijní obory Variace 1 Optika pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Světlo a jeho šíření Optika

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Energetický AZ kvíz Michaela Svobodová Jihlava 2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Energetický AZ kvíz Energy

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse

4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse 4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse Hvězdy netuší, že tvoří souhvězdí. Jean Cocteau Ty tam jsou doby, kdy si lidé mysleli, že vesmír je neměnný a hvězdy jsou stálice při pevněné navěky na křišťálových

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

Životy fyziků v úlohách a experimentech

Životy fyziků v úlohách a experimentech KNIHOVNIČKA MATEMATIKY A FYZIKY Kateřina Vondřejcová Životy fyziků v úlohách a experimentech Od Galilea k Newtonovi v duchu Archimeda MaFy Hradec Králové 2011 Životy fyziků v úlohách a experimentech Autor:

Více

Značky a informace na elektrických spotřebičích

Značky a informace na elektrických spotřebičích průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat elektrických můžeš, spotřebičích přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na elektrických spotřebičích

Více