Úlohy z fyziky 9. ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úlohy z fyziky 9. ROČNÍK"

Transkript

1 Úlohy z fyziky Úlohy jsou čerpány z publikace Tématické prověrky z učiva fyziky základní školy autorů Jiřího Bohuňka a Evy Hejnové s ilustracemi Martina Maška (vydavatelství Prometheus 2005), která odpovídá svým rozsahem používaným učebnicím v naší škole. K vypracování úloh je třeba mít k dispozici Tabulky, kalkulačky a rýsovací potřeby. 9. ROČNÍK 1A) a) Do obrázku vyznač názvy tří hlavních částí transformátoru. b) Na jakém jevu je založena činnost transformátoru? c) Urči transformační poměr p a výstupní napětí U 2 znázorněného transformátoru. 1B) ) a) Do obrázku vyznač názvy tří hlavních částí transformátoru. b) Na jakém jevu je založena činnost transformátoru? c) Urči transformační poměr p a výstupní napětí U 2 znázorněného transformátoru. I [A] Počet hřebíčků Cívka s 20 závity Cívka se 60 závity , , , , , , , , A) B) Jana testovala dva elektromagnety. Jeden byl tvořen cívkou s dvaceti závity a druhý cívkou se šedesáti závity. V obou případech použila stejné jádro z magneticky měkké oceli. Při svém pokusu zjistila, kolik hřebíčků je schopen každý elektromagnet udržet. V tabulce jsou zaznamenány její výsledky. a) Znázorni do milimetrové sítě grafy obou závislostí počtu hřebíčků na proudu procházejícím cívkou (pro znázornění nezapomeň zvolit na obou osách vhodné měřítko). b) Předpověz, co se stane, jestliže budeme dále zvyšovat proud v případě cívky - s 20 závity - se 60 závity

2 3A) Na obrázku A je znázorněno, na kterou stranu se vychýlí ručka galvanometru, když vysouváme magnet z cívky. a) Dokresli do obrázku B polohu ručky galvanometru, jestliže magnetem uvnitř cívky nepohybujeme. b) Dokresli do obrázku C polohu ručky galvanometru, jestliže magnet zasouváme do cívky. c) Popiš alespoň dva způsoby, kterými můžeš dosáhnout toho, že výchylka ručky galvanometru v obrázku A bude větší. 3B) Na obrázku A je znázorněno, na kterou stranu se vychýlí ručka galvanometru, když zasouváme magnet do cívky. a) Dokresli do obrázku B polohu ručky galvanometru, jestliže magnet vysouváme z cívky. b) Dokresli do obrázku C polohu ručky galvanometru, jestliže magnetem uvnitř cívky nepohybujeme. c) Popiš alespoň dva způsoby, kterými můžeš dosáhnout toho, že výchylka ručky galvanometru v obrázku A bude větší.

3 4A) Následující zdroje elektrického napětí rozděl na ty, které dávají stejnosměrné napětí, a na ty, které dávají střídavé napětí. Pro toto rozdělení navrhni vhodnou tabulku, do které zdroje elektrického napětí přehledně zapíšeš. Akumulátor, monočlánek, zásuvka elektrické rozvodové sítě, plochá baterie, alternátor. 4B) Následující zdroje elektrického napětí rozděl na ty, které dávají stejnosměrné napětí, a na ty, které dávají střídavé napětí. Pro toto rozdělení navrhni vhodnou tabulku, do které zdroje elektrického napětí přehledně zapíšeš. Tužková baterie, zásuvka elektrické rozvodné sítě, plochá baterie, alternátor, akumulátor. 5A) Na obrázku je časový průběh střídavého proudu s největší hodnotou I m = 2 A. a) Kolikrát dosáhne během 8 s střídavý proud své největší hodnoty ( bez ohledu na svůj směr)? b) Podle obrázku urči periodu T střídavého proudu. c) Urči kmitočet f tohoto střídavého proudu. d) Urči efektivní hodnotu I ef tohoto střídavého proudu. e) nakresli graf závislosti konstantního stejnosměrného proudu na čase. Proud je 2 A. 5B) Na obrázku je časový průběh střídavého napětí s největší hodnotou U m = 50 V. a) Kolikrát dosáhne během 3 s střídavý napětí své největší hodnoty ( bez ohledu na svůj směr)? b) Podle obrázku urči periodu T střídavého napětí. c) Urči kmitočet f tohoto střídavého napětí. d) Urči efektivní hodnotu U ef tohoto střídavého napětí. e) Nakresli graf závislosti konstantního stejnosměrného napětí na čase. Napětí je 50 V. 6A) Věrka nalila neznámou kapalinu do nádoby se dvěma elektrodami (viz. obrázek). Citlivý ampérmetr neukázal žádnou výchylku. Uveď alespoň dva závěry, které může Věrka ze svého pokusu vyvodit.

4 6B) Jirka zapojil do elektrického obvodu tyčinku z neznámého materiálu (viz. obrázek). Citlivý ampérmetr neukázal žádnou výchylku. Uveď alespoň dva závěry, které může Jirka ze svého pokusu vyvodit. 7A) Uveď alespoň dva příklady využití vedení elektrického proudu v kapalinách. 7B) Uveď alespoň dva příklady využití vedení elektrického proudu v plynech. 8A) a) Jakými částicemi je tvořen elektrický proud ve vodném roztoku NaCl? b) Do obrázku vyznač tyto částice a směr jejich pohybu v roztoku. 8B) a) Jakými částicemi je tvořen elektrický proud ve vodném roztoku CuSO 4? b) Do obrázku vyznač tyto částice a směr jejich pohybu v roztoku. 9A) a) Co musíš udělat nejdříve, jestliže chceš pomoci svému zasaženému kamarádovi, který se dotýká drátu elektrického vedení? b) Napiš, kde se můžeš setkat s touto značkou?

5 9B) a) Co musíš udělat nejdříve, jestliže chceš pomoci svému zasaženému kamarádovi, který se dotýká drátu elektrického vedení? b) Co označuje značka v červené barvě? 10A) Navrhni, jak lze využít elektrického oblouku při obloukovém svařování kovových dílů. 10B) Navrhni, jak lze vedení elektrického proudu v elektrolytu využít k pokovování. 11AB) Napiš alespoň čtyři zásady bezpečnosti, které musíš dodržovat v domácnosti, abys předešel úrazu elektrickým proudem. 12A) Které dítě na obrázku se vystavuje největšímu nebezpečí při bouřce? Vysvětli, proč? 12B) Které dítě na obrázku se vystavuje nejmenšímu nebezpečí při bouřce? Vysvětli, proč? 13A) Na obrázcích A a B jsou znázorněny štítky dvou elektrických spotřebičů. Napiš podle údajů, které jsou na štítcích uvedeny, jaký zdroj napětí bys použil pro jejich napájení. Pokud existuje více způsobů, jak lze daný spotřebič napájet, zapiš je v bodech a) (pro obr. A), b) (pro obr. B). c) Napiš, co znamená značka na štítcích v obr. A, B.

6 13B) Na obrázcích A a B jsou znázorněny štítky dvou elektrických spotřebičů. Napiš podle údajů, které jsou na štítcích uvedeny, jaký zdroj napětí bys použil pro jejich napájení. Pokud existuje více způsobů, jak lze daný spotřebič napájet, zapiš je v bodech a) (pro obr. A), b) (pro obr. B). c) Napiš, co znamená značka na štítku v obr. A. 14A) a) Uveď příklad, jak vznikne polovodič typu N. b) Kterými částicemi je tvořen elektrický proud v tomto polovodiči? 14B) a) Uveď příklad, jak vznikne polovodič typu P. b) Kterými částicemi je tvořen elektrický proud v tomto polovodiči? 15A) Nakresli schéma obvodu se zdrojem stejnosměrného napětí, spínačem, ampérmetrem, rezistorem a polovodičovou diodou tak, aby dioda byla zapojena v propustném směru. 15B) Nakresli schéma obvodu se zdrojem stejnosměrného napětí, spínačem, ampérmetrem, rezistorem a polovodičovou diodou tak, aby dioda byla zapojena v závěrném směru. 16A) Na obrázku je schéma elektrického obvodu, který obsahuje rezistory a polovodičové diody spojené se zdrojem stejnosměrného napětí. Napiš čísla rezistorů, kterými prochází proud. 16B) Na obrázku je schéma elektrického obvodu, který obsahuje rezistory a polovodičové diody spojené se zdrojem stejnosměrného napětí. Napiš čísla rezistorů, kterými prochází proud.

7 17A) Uveď alespoň dva příklady využití slunečních baterií v praxi. 17B) Uveď alespoň dva příklady využití fotorezistorů v praxi. 18A) Na obrázku je znázorněn elektrický obvod. Načrtni graf závislosti proudu na čase a vysvětli, jak v tomto případě polovodičová dioda pracuje. 18B) Na obrázku je znázorněn elektrický obvod. Načrtni graf závislosti proudu na čase a vysvětli, jak v tomto případě polovodičová dioda pracuje. 19A) a) Která polovodičová součástka přísluší této značce? b) Popiš, jaké situace mohou nastat, jestliže zvětšíme osvětlení této polovodičové součástky? 19B) a) Která polovodičová součástka přísluší této značce? b) Popiš, jaké situace mohou nastat, jestliže zvětšíme osvětlení této polovodičové součástky? 20A) Pan Veselý je vášnivý zahradník, který se pečlivě stará o své rostliny. Chce si sestavit elektrický obvod, který by ho varoval v případě, že venku začne mrznout.

8 a) Která polovodičová součástka mu pomůže kontrolovat změny teploty? Na obrázku je znázorněn graf závislosti odporu této polovodičové součástky na teplotě. b) Jaký je odpor této součástky při teplotě 10 C? c) Urči z grafu, jaká je teplota součástky, je-li její odpor 5 kω. d) Jak se liší závislost odporu kovů a polovodičů na teplotě? 20B) V porodnicích musí být některá novorozeňata umístěna do inkubátoru. Zde je nezbytné neustále kontrolovat tělesnou teplotu dítěte. Pokud jeho teplota klesá, musí být o tom zdravotní sestra informována. a) Která polovodičová součástka jí pomůže kontrolovat změny teploty dítěte? Na obrázku je znázorněn graf závislosti odporu této polovodičové součástky na teplotě. b) Jaký je odpor této součástky při teplotě 40 C? c) Urči z grafu, jaká je teplota součástky, je-li její odpor 20 kω. d) Jak se liší závislost odporu kovů a polovodičů na teplotě? 21A) Adam a Katka si hrají u obytného přívěsu. Obrázek ukazuje pohled shora. a) Proč se nemohou děti vidět přímo? V blízkosti obytného přívěsu je prosklená plocha, ve které se vytvoří obraz Katky jako v zrcadle. b) Vyznač do obrázku, kde se vytvoří obraz Katky jako v zrcadle. c) Nakresli do obrázku chod paprsku, který umožňuje Adamovi vidět Katku.

9 21B) Petr a Honza si hrají u domku. Obrázek ukazuje pohled shora. a) Proč se nemohou děti vidět přímo? U domku je skleněná výloha, ve které může Honza vidět Petra jako v zrcadle. b) Vyznač do obrázku, kde se vytvoří obraz Petra jako ve výloze. c) Nakresli do obrázku chod paprsku, který umožňuje Honzovi vidět Petra. 22A) Jakub má na domě, kde bydlí, umístěné světlo. Když je světlo v noci rozsvíceno, vrhá Jakub stín na cestu. a) Rozhodni podle obrázku, zda bude stín Jakubovy hlavy ležet v místě A, B, C, nebo D. b) Napiš a nakresli do obrázku, jak jsi ke svému rozhodnutí dospěl. c) Co se stane s velikostí Jakubova stínu, když se bude přibližovat k domu? Bude se jeho stín zkracovat, prodlužovat, nebo zůstane stejně dlouhý? 22B) Standa má na domě, kde bydlí, umístěné světlo. Když je světlo v noci rozsvíceno, vrhá Standa stín na cestu. a) Rozhodni podle obrázku, zda bude stín Standovy hlavy ležet v místě A, B, C, nebo D. b) Napiš a nakresli do obrázku, jak jsi ke svému rozhodnutí dospěl. c) Co se stane s velikostí Standova stínu, když se bude od domu vzdalovat? Bude se jeho stín zkracovat, prodlužovat, nebo zůstane stejně dlouhý?

10 23A) a) Jakou rychlostí se šíří světlo ve vakuu? b) Porovnej rychlost světla ve vakuu s rychlostí světla ve vodě. Doplň do rámečku správný znak (>, =, <). rychlost světla ve vakuu rychlost světla ve vodě 23B) a) Jakou rychlostí se šíří světlo ve vakuu? b) Porovnej rychlost světla ve vakuu s rychlostí světla ve skle. Doplň do rámečku správný znak (>, =, <). rychlost světla ve vakuu rychlost světla ve skle 24A) a) Sestroj k danému předmětu obraz vytvořený rovinným zrcadlem. b) Jaké vlastnosti má obraz v rovinném zrcadle? 24B) a) Sestroj k danému předmětu obraz vytvořený rovinným zrcadlem. b) Jaké vlastnosti má obraz v rovinném zrcadle? 25A) Paprsek dopadající na rovinné zrcadlo v bodě A svírá s paprskem odraženým úhel 120. a) Urči velikost úhlu dopadu. b) Narýsuj obrázek, vyznač v něm úhel dopadu α a úhel odrazu α. 25B) Paprsek dopadající na rovinné zrcadlo v bodě A svírá s paprskem odraženým úhel 150. a) Urči velikost úhlu dopadu. b) Narýsuj obrázek, vyznač v něm úhel dopadu α a úhel odrazu α. 26A) Dvě rovinná zrcadla jsou k sobě kolmá. Na jedno z nich dopadá paprsek, který se zrcadlem svírá úhel 60. a) Narýsuj paprsek po odrazu na zrcadle (1) i na zrcadle (2).

11 b) Co můžeš říci o vzájemné poloze odraženého paprsku na zrcadle (2) a paprsku dopadajícího na zrcadlo (1)? 26A) Dvě rovinná zrcadla jsou k sobě kolmá. Na jedno z nich dopadá paprsek, který se zrcadlem svírá úhel 30. a) Narýsuj paprsek po odrazu na zrcadle (1) i na zrcadle (2). b) Co můžeš říci o vzájemné poloze odraženého paprsku na zrcadle (2) a paprsku dopadajícího na zrcadlo (1)? 27A) Jaké zrcadlo se používá na křižovatkách a proč? 27B) Jaké zrcátko používá zubař při prohlížení zubů a proč? 28A) a) Bílé světlo dopadá na červený filtr. Jakou barvu bude mít světlo po průchodu filtrem? Vysvětli. b) Zelené světlo dopadlo na neprůhlednou matnou modrou destičku. Světlo se však neodrazilo. Vysvětli, proč tomu tak je.

12 28B) a) Bílé světlo dopadá na modrý filtr. Jakou barvu bude mít světlo po průchodu filtrem? Vysvětli. b) Zelené světlo dopadlo na neprůhlednou matnou červenou destičku. Světlo se však neodrazilo. Vysvětli, proč tomu tak je. 29A,B) Na břehu rybníka sedí rybář a pozoruje rybu plující pod hladinou vody. Ryba se rybářovi jeví v menší hloubce, než je tomu ve skutečnosti. a) Dokresli do obrázku chod paprsku vzduchem. b) Označ do obrázku úhel dopadu α a úhel lomu β. c) Porovnej velikost úhlu α a β pomocí znaků (<, =, >) 30A) Na obrázku je znázorněn lom paprsku na rozhraní dvou optických prostředí označených A, B. a) Vyznač do obrázku úhel dopadu α a úhel lomu β. b) Rozhodni, zda na rozhraní těchto dvou prostředí dochází k lomu paprsku ke kolmici nebo od kolmice. c) Uveď alespoň jeden příklad optického prostředí A a optického prostředí B, kterými by se paprsek mohl šířit způsobem znázorněným na obrázku. Prostředí A:.. Prostředí B:.. d) Ve kterém prostředí (A, B) se šíří světlo větší rychlostí?

13 30B) Na obrázku je znázorněn lom paprsku na rozhraní dvou optických prostředí označených A, B. a) Vyznač do obrázku úhel dopadu α a úhel lomu β. b) Rozhodni, zda na rozhraní těchto dvou prostředí dochází k lomu paprsku ke kolmici nebo od kolmice. c) Uveď alespoň jeden příklad optického prostředí A a optického prostředí B, kterými by se paprsek mohl šířit způsobem znázorněným na obrázku. Prostředí A:.. Prostředí B:.. d) Ve kterém prostředí (A, B) se šíří světlo větší rychlostí? 31A) Matěj se chystá na diskotéku. Oblékl si zelenou košili, bílé kalhoty a černou vestu. a) Proč má Matějova košile v denním světle zelenou barvu? b) Proč má Matějova vesta v denním světle černou barvu? Taneční plocha na diskotéce je osvětlována zeleným světlem. Napiš, jakou barvu bude mít c) Matějova černá vesta d) Matějova zelená košile e) Matějovy bílé kalhoty 31B) Klára se chystá na diskotéku. Oblékla si bílé tričko, červenou sukni a černou vestu. a) Proč má Klářina sukně košile v denním světle červenou barvu? b) Proč má Klářino tričko v denním světle bílou barvu? Taneční plocha na diskotéce je osvětlována červeným světlem. Napiš, jakou barvu bude mít c) Klářino bílé tričko d) Klářina červená sukně e) Klářina černá vesta 32A) Na obrázku je znázorněn skleněný hranol, do kterého vstupuje bílé světlo. Po průchodu hranolem pozorujeme na stínítku spektrum. a) Jaká barva by se měla objevit v bodě A? Svoji odpověď zdůvodni. b) Písmenem B vyznač přibližně v obrázku místo, kde by se měla objevit žlutá barva. c) Za jakých podmínek je možné v přírodě pozorovat duhu? 32B) Na obrázku je znázorněn skleněný hranol, do kterého vstupuje bílé světlo. Po průchodu hranolem pozorujeme na stínítku spektrum. a) Jaká barva by se měla objevit v bodě A? Svoji odpověď zdůvodni. b) Písmenem B vyznač přibližně v obrázku místo, kde by se měla objevit zelená barva. c) Za jakých podmínek je možné v přírodě pozorovat duhu?

14 33A) Roman dostal k narozeninám triedr. V něm se využívají odrazné hranoly. a) Znázorni do obrázku chod paprsků 1 a 2 hranolem. b) Jakého optického jevu se využívá v odrazných hranolech? c) Napiš, k čemu v triedru odrazné hranoly slouží. 33B) Lenka byla na lékařském vyšetření, při kterém lékař použil endoskop. V něm se využívá světlovodných vláken. a) Znázorni do obrázku průchod paprsku světlovodným vláknem. b) Jakého optického jevu se využívá ve světlovodných vláknech? c) Napiš, k čemu mohl lékař při vyšetření Lenky endoskop využívat. 34A) Na obrázku je znázorněna tenká spojka, svíčka a její obraz na stínítku. Jaké vlastnosti má obraz svíčky na stínítku? 34B) Na obrázku je znázorněna tenká spojka, svíčka a její obraz na stínítku. Jaké vlastnosti má obraz svíčky na stínítku?

15 35A) Na obrázku je znázorněna čočka a paprsky, které jí procházejí. a) Napiš, zda je na obrázku znázorněna spojka nebo rozptylka. b) Vyznač do obrázku obě ohniska čočky. c) Vyznač do obrázku ohniskovou vzdálenost. 35B) Na obrázku je znázorněna čočka a paprsky, které jí procházejí. a) Napiš, zda je na obrázku znázorněna spojka nebo rozptylka. b) Vyznač do obrázku obě ohniska čočky. c) Vyznač do obrázku ohniskovou vzdálenost. 36A) Vysvětli, proč se nedoporučuje dávat se často rentgenovat. 36B) Vysvětli, proč lékaři nedoporučují nadměrně se opalovat. 37A) Policisté používají ke své práci přístroje pro infračervené záření, jež zachycují tepelné záření, které vychází z živých bytostí nebo předmětů. Vysvětli, jak jim tyto přístroje mohou v jejich práci pomoci. 37B) Chřestýš má pod nozdrami zvláštní pár očí, kterými může detekovat infračervené paprsky. Vysvětli, jak mu to může pomoci při chytání potravy. 38A,B) Uveď alespoň čtyři druhy elektromagnetického záření, které člověk využívá ke svému prospěchu. Ke každému druhu napiš konkrétní příklad jeho využití. Druh záření Způsob využití

16 39A) a) Vysvětli, proč se Pavlovi letadlo po přistání jeví mnohem větší, než když bylo vysoko nad zemí. b) Uveď alespoň dva optické přístroje, které můžeme použít, aby tentýž předmět se nám jevil jako větší. 39B) a) Vojta se dívá jedním okem na vztyčený palec natažené ruky. Jeví se mu stejně vysoký jako okno protějšího domu. Vysvětli, jak je to možné. b) Uveď alespoň dva optické přístroje, kterými můžeme pozorovat detaily blízkých a vzdálených předmětů. 40A) U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. Doplň následující tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek. JE PRAVDA a) Lupa je spojka b) Zvuk se šíří pouze v látkovém prostředí, zatímco elektromagnetické vlny se šíří pouze ve vakuu. c) Pozorujeme-li předmět Kellerovým (hvězdářským) dalekohledem, vidíme obraz předmětu zvětšený, převrácený a zdánlivý. NENÍ PRAVDA 40B) U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. Doplň následující tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek. JE PRAVDA a) Lupa je rozptylka. b) Zvuk se šíří pouze v látkovém prostředí, zatímco elektromagnetické vlny se šíří v látkovém prostředí i ve vakuu. c) Pozorujeme-li předmět lupou, vidíme obraz předmětu přímý, zvětšený a zdánlivý. NENÍ PRAVDA 41A) a) Napiš, jakou oční vadu znázorňuje obrázek. b) Jakou čočkou lze tuto vadu odstranit? c) Nakresli tuto čočku do obrázku a doplň, jak bude v tomto případě vypadat chod paprsků. 41B) a) Napiš, jakou oční vadu znázorňuje obrázek. b) Jakou čočkou lze tuto vadu odstranit? c) Nakresli tuto čočku do obrázku a doplň, jak bude v tomto případě vypadat chod paprsků.

17 A) Jádro atomu thoria? Th se přeměňuje na jádro neznámého prvku 88 X. a) S pomocí Tabulek urči počet protonů a neutronů v jádru atomu thoria. b) Podle Tabulek urči název neznámého prvku X B) Jádro atomu radia? Ra se přeměňuje na jádro neznámého prvku 86 X. a) S pomocí Tabulek urči počet protonů a neutronů v jádru atomu radia. b) Podle Tabulek urči název neznámého prvku X. 43A) Jádro atomu paladia vysílá při radioaktivní přeměně záření beta. a) Napiš, jakými částicemi je toto záření tvořeno. b) Čím může být toto záření odstíněno? c) Srovnej pronikavost záření beta a gama. 43B) Jádro atomu thoria vysílá při radioaktivní přeměně záření alfa. a) Napiš, jakými částicemi je toto záření tvořeno. b) Čím může být toto záření odstíněno? c) Srovnej pronikavost záření alfa a beta. 44A, B) Uveď alespoň tři příklady využití jaderného záření. 45A) Na obrázku vidíš jadernou a sluneční elektrárnu. U každého druhu elektrárny uveď alespoň dvě její výhody a dvě její nevýhody. Výhody: Nevýhody: Výhody: Nevýhody: 45B) Na obrázku vidíš jadernou a větrnou elektrárnu. U každého druhu elektrárny uveď alespoň dvě její výhody a dvě její nevýhody.

18 Výhody: Nevýhody: Výhody: Nevýhody: 46A) Prohlédni si důkladně následující obrázek. Ukazuje, kde se například můžeme v běžném životě setkat s nebezpečným zářením. Pod obrázky jsou uvedeny orientačně číselné hodnoty dávek záření v jednotkách (milisievertech, zkratka msv), které vyjadřují škodlivost záření pro člověka. Dovolená dávka záření pro zdravotníky, kteří pracují se zářením, je 50 msv za rok. Tvůj kamarád tvrdí, že z hlediska nežádoucích účinků záření největší nebezpečí pro člověka představují jaderné elektrárny. a) Na základě údajů pod obrázky uveď alespoň jeden argument proti jeho tvrzení. b) Uveď alespoň jeden argument, který by naopak tvrzení tvého kamaráda podpořil. c) Uveď ještě alespoň dva další příklady, kde se můžeme se škodlivým zářením setkat. Rentgenový snímek plic příspěvek jaderné elektrárny tříhodinový let dopravním letadlem 0,03 msv do okolí za rok 0,02 msv 0,01 msv 46B) Prohlédni si důkladně následující obrázek. Ukazuje, kde se například můžeme v běžném životě setkat s nebezpečným zářením. Pod obrázky jsou uvedeny orientačně číselné hodnoty dávek záření v jednotkách (milisievertech, zkratka msv), které vyjadřují škodlivost záření pro člověka. Dovolená dávka záření pro zdravotníky, kteří pracují se zářením, je 50 msv za rok. Tvoje kamarádka tvrdí, že z hlediska nežádoucích účinků záření jsou pro člověka nejméně škodlivá lékařská vyšetření. a) Na základě údajů pod obrázky uveď alespoň jeden argument proti jejímu tvrzení. b) Uveď alespoň jeden argument, který by naopak tvrzení tvé kamarádky podpořil. c) Uveď ještě alespoň dva další příklady, kde se můžeme se škodlivým radioaktivním zářením setkat.

19 Rentgenový snímek plic příspěvek jaderné elektrárny tříhodinový let dopravním letadlem 0,03 msv do okolí za rok 0,02 msv 0,01 msv 47A) Na obrázku je znázorněno jednoduché schéma základních částí jaderné elektrárny. a) Dopiš do správných kroužků číslice, které označují následující části jaderné elektrárny: turbíny (1), parogenerátor (vyvíječ páry) (2), chladicí věž (3). Stručně popiš, k čemu slouží tyto součásti jaderné elektrárny: b) regulační tyče:. c) generátor elektrického napětí:. d) kondenzátor:.. 47B) Na obrázku je znázorněno jednoduché schéma základních částí jaderné elektrárny. a) Dopiš do správných kroužků číslice, které označují následující části jaderné elektrárny: generátor elektrického napětí (1), chladicí věž (2), kondenzátor (3). Stručně popiš, k čemu slouží tyto součásti jaderné elektrárny: b) palivové (uranové) tyče:. c) turbína:.. d) parogenerátor (vyvíječ páry):.. 48A) Která z poloh A, B, C, D znázorňuje polohu Země vzhledem k Slunci během zimy v České republice?

20 48B) Která z poloh A, B, C, D znázorňuje polohu Země vzhledem k Slunci, když je v České republice léto? 49A) Na obrázku je znázorněn kosmonaut, který stojí na Měsíci před měsíčním modulem při výpravě Apollo 15. Na Měsíci není vzduch ani voda a teplota tam silně kolísá (od 190 C do 110 C). Napiš, jak musí být kosmonaut vybaven, aby mohl vystoupit z měsíčního modulu. 49B) Fotografie ukazuje prvního kosmonauta, který přistál na Měsíci. Na Měsíci teplota silně kolísá (od 190 C do 110 C) a není tam vzduch ani voda. Napiš, jak musí být kosmonaut vybaven, aby mohl vystoupit na povrch Měsíce.

21 50A) a) Napiš, k čemu jsou využívány navigační družice. b) Napiš, ve kterém roce přistála na povrchu Měsíce první kosmická loď s lidskou posádkou. c) Mohl by člověk navštívit hvězdu? Vysvětli. 50B) a) Napiš, k čemu jsou využívány komunikační družice. b) Napiš, ve kterém roce se uskutečnil první let kosmonauta do vesmíru. c) Mohl by člověk navštívit Slunce? Vysvětli. 51A) a) Schéma na obrázku ukazuje fáze Měsíce po stejných dobách. Doplň do obrázku, jak vypadá Měsíc v poloze C a F. b) V jaké fázi se musí nacházet Měsíc, aby mohlo dojít k zatmění Slunce? 51B) Obrázek ukazuje Měsíc v různých dnech během jednoho oběhu Měsíce kolem Země. a) Nakresli do příslušného rámečku, jak vypadá Měsíc 7. a 26. den oběhu Měsíce kolem Země. b) V jaké fázi se musí nacházet Měsíc, aby mohlo dojít k zatmění Měsíce? 52A) Z uvedených objektů vyber ty, které patří do sluneční soustavy. Správné názvy podtrhni. Malý vůz, Marsův měsíc Phobos, Pluto, Polárka, planetky Trójané, hvězda Deneb v souhvězdí Labutě, Halleyova kometa. 52B) Z uvedených objektů vyber ty, které patří do sluneční soustavy. Správné názvy podtrhni. Polárka, Jupiter, Halleyova kometa, hvězda Vega v souhvězdí Lyry, planetka Ceres, Velký vůz, Jupiterův měsíc Ganymed. 53A) Obrázek A ukazuje pohled na noční oblohu. Obrázek B znázorňuje stejnou část oblohy o dva dny později. Jeden ze znázorněných objektů je planeta. Zakroužkuj ji na obrázku A i B.

22 53B) Obrázek A ukazuje pohled na noční oblohu. Obrázek B znázorňuje stejnou část oblohy o dva dny později. Jeden ze znázorněných objektů je planeta. Zakroužkuj ji na obrázku A i B. 54A) a)seřaď následující objekty podle jejich vzdálenosti od Země. Připiš ke každému objektu číslo od 1 (nejmenší vzdálenost) do 5 (největší vzdálenost). Slunce. kometa, když je nejdál od Země Polárka. orbitální stanice Měsíc b) Seřaď následující objekty podle velikosti. Připiš ke každému objektu číslo od 1 (nejmenší velikost) do 5 (největší velikost).... Země. meteorit Jupiter. sluneční soustava Galaxie 54B) a) Seřaď následující objekty podle velikosti. Připiš ke každému objektu číslo od 1 (nejmenší velikost) do 5 (největší velikost).... Země. Galaxie kometa. sluneční soustava Slunce b) Seřaď následující objekty podle jejich vzdálenosti od Země. Připiš ke každému objektu číslo od 1 (nejmenší vzdálenost) do 5 (největší vzdálenost). Slunce. Měsíc střed naší Galaxie. střed Galaxie M31 v souhvězdí Andromedy kometa, když je nejdál od Země 55A) Kamila si vyrobila jednoduchý hudební nástroj, který je znázorněn na obrázku. Do dřevěné desky zatloukla čtyři hřebíčky a kolem nich napnula gumičku. a) Vysvětli, proč gumička vydává zvuk, jestliže na ní Kamila brnká. b) Vysvětli, jakým způsobem se dostane zvuk, který vydává gumička, k uchu. c) Co musí Kamila udělat, jestliže chce, aby napnutá gumička vydala hlasitější tón? d) Jak se změní výška tónu, jestliže Kamila zatluče hřebíčky dále od sebe a použije stejnou gumičku? e) Uveď alespoň tři hudební nástroje, u kterých jsou zdrojem zvuku struny.

23 55B) Jana si vyrobila jednoduchý hudební nástroj, který je znázorněný na obrázku. Do dřevěné desky zatloukla tři hřebíčky a kolem nich napnula gumičku. a) Vysvětli, proč gumička vydává zvuk, jestliže na ní Jana brnká. b) Vysvětli, jakým způsobem se dostane zvuk, který vydává gumička, k uchu. c) Co musí Jana udělat, jestliže chce, aby napnutá gumička vydala hlasitější tón? d) Jak se změní výška tónu, jestliže Jana zatluče hřebíčky blíž k sobě a použije stejnou gumičku (gumička zůstává stále napnutá)? e) Uveď alespoň tři hudební nástroje, u kterých jsou zdrojem zvuku chvějící se sloupec vzduchu. 56A) Zvuk se může používat k vyhledávání vraků lodí, které se nacházejí na mořském dnu (viz obrázek). a) Vypočítej, v jaké hloubce pod mořem se přibližně nachází vrak lodi, jestliže mezi vysláním signálu a jeho návratem uplynula doba 0,4 s. Rychlost zvuku v mořské vodě při teplotě 20 o C je 1500 m/s. b) Porovnej rychlost šíření zvuku v mořské vodě a v oceli. Doplň do rámečku správný znak (>, =, <). Rychlost šíření zvuku v mořské vodě rychlost šíření zvuku v oceli 56B) Zvuk se může používat k vyhledávání hejna ryb, které se nacházejí pod hladinou (viz obrázek). a) Vypočítej, v jaké hloubce pod mořem se přibližně nachází hejno ryb, jestliže mezi vysláním signálu a jeho návratem uplynula doba 0,2 s. Rychlost zvuku v mořské vodě při teplotě 20 o C je 1500 m/s. b) Porovnej rychlost šíření zvuku v mořské vodě a v mědi. Doplň do rámečku správný znak (>, =, <). Rychlost šíření zvuku v mědi rychlost šíření zvuku v mořské vodě

24 57A) Za 8 s po zablesknutí se ozval rachot hromu. Odhadni, jak daleko je místo, nad nímž se zablesklo. Svůj odhad zdůvodni výpočtem. Odhadnutou vzdálenost zaokrouhli na celé kilometry. 57B) Za 5 s po zablesknutí se ozval rachot hromu. Odhadni, jak daleko je místo, nad nímž se zablesklo. Svůj odhad zdůvodni výpočtem. Odhadnutou vzdálenost zaokrouhli na celé kilometry. 58A) Okno Jirkova pokoje vede do rušné ulice. Jirka by rád ve svém pokoji provedl úpravy, které by snížily hluk doléhající do pokoje. a) Poraď Jirkovi, které látky výrazně pohlcují zvuk. Vybrané látky podtrhni. Ocel, textil, hliník, molitan, minerální plsť, korek. b) Uveď alespoň dvě opatření, která Jirka může provést, aby svůj pokoj co nejvíce odhlučnil. c) Jakým způsobem může nadměrný hluk poškozovat Jirkovo zdraví? Uveď alespoň dva příklady. 58B) Okno Katčina pokoje vede do rušné ulice. Katka by ráda ve svém pokoji provedla úpravy, které by snížily hluk, který do pokoje doléhá. a) Poraď Katce, které látky výrazně pohlcují zvuk. Vybrané látky podtrhni. Měď, vata, textil, hliník, korek, molitan. b) Uveď alespoň dvě opatření, která Katka může provést, aby svůj pokoj co nejvíce odhlučnila. c) Jakým způsobem může nadměrný hluk poškozovat Katčino zdraví? Uveď alespoň dva příklady. 59A) U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé, nebo nepravdivé. Doplň následující tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek. a) Zvuk se může šířit vzduchoprázdnem b) Čím je kmitočet tónu menší, tím vyšší slyšíme tón c) Zvuk se šíří ve vodě rychleji než ve vzduchu d) Zvuk se šíří pomaleji než světlo JE PRAVDA NENÍ PRAVDA 59B) U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé, nebo nepravdivé. Doplň následující tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek.

25 a) Zvuk se šíří ve vzduchu pomaleji než ve vodě b) Zvuk se šíří rychleji než světlo c) Zvuk se nemůže šířit vzduchoprázdnem d) Čím je kmitočet tónu větší, tím nižší tón slyšíme JE PRAVDA NENÍ PRAVDA 60AB) Na obrázku je znázorněno ucho. a) Napiš do obrázku, kde se nachází bubínek, hlemýžď, zvukovod a ušní boltec. b) Vysvětli, k čemu slouží v uchu bubínek. c) Někteří lidé musí vykonávat svoji práci ve velmi hlučném prostředí. Napiš alespoň dva příklady zaměstnání, ve kterých by lidé měli používat chrániče sluchu. 61AB) Vysvětli, co je to ultrazvuk a uveď alespoň dva příklady jeho využití.

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Kvarta 2 hodiny týdně

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

Optika nauka o světle

Optika nauka o světle Optika nauka o světle 50_Světelný zdroj, šíření světla... 2 51_Stín, fáze Měsíce... 3 52_Zatmění Měsíce, zatmění Slunce... 3 53_Odraz světla... 4 54_Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 4 55_Zobrazení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Učebnice: R. Kolářová, J. Bohuněk - Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha, 2004 R. Kolářová, J. Bohuněk, M. Svoboda,

Více

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1 OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1 a) Vysvětli, co je zdroj světla? b) Co je přirozený zdroj světla a co umělý? c) Proč vidíme tělesa, která nevydávají světlo? d) Proč je lepší místnost

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 9. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Elektromagnetické a světelné děje Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník: Opakování bude obsahovat následující body: ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY Každý žák si vybere jedno téma (okruh) Vysvětlení daného tématu na každou kapitolu procvičování (v podobě doplňování, výpočtů a otázek

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 5 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1..00/21.2759 Název DUM: Opakování - optika

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 8. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/1 (Prometheus), M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika 8/1

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Fyzika - 2. ročník. očekávané výstupy ŠVP

Fyzika - 2. ročník. očekávané výstupy ŠVP očekávané výstupy RVP 6.1., 6.2, 6.3.,6.6., 1.2. 2.6, 3.4. ZV 5.1, 5.2. témata / učivo 1. Polovodiče vlastní polovodič příměsové polovodiče polovodičová dioda usměrňovač tranzistor 2. Zvukové jevy kmitání,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Látky a tělesa, elektrický obvod Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole,

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Ročník: II. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo LÁTKY A TĚLESA F9101 F9102 změří vhodně zvolenými měřidly některé

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook

Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook Optika Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. 3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. Pokud máme zdravý zrak, vidíme kolem sebe různé předměty, ze kterých do našeho oka přichází světlo. Předměty můžou být samy zdrojem světla (hvězdy, oheň,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně. 7.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 7.6.1 Fyzika (F) Charakteristika předmětu 2. stupně Předmět fyzika je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 8. ročníku 1 hodinu

Více

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Optika - AZ kvíz. Pravidla Optika - AZ kvíz Pravidla Ke hře připravíme karty s texty otázka tvoří jednu stranu, odpověď pak druhou stranu karty (pro opakované používání doporučuji zalaminovat), hrací kostku a figurky pro každého

Více

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

VY_32_INOVACE_251. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

VY_32_INOVACE_251. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky VY_32_INOVACE_251 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Jméno autora Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk, TEMATICKÝ PLÁN Předmět: FYZIKA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Jan Souček Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Literatura: FYZIKA pro 6. ročník

Více

VY_32_INOVACE_274. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

VY_32_INOVACE_274. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky VY_32_INOVACE_274 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování učiva

Více

Změna pro školní rok 2010-2013

Změna pro školní rok 2010-2013 Změna pro školní rok 2010-2013 Z důvodu změny učebnic dochází k úpravě ŠVP předmětu Fyzika. Ţáci 7. 9. ročníků v letech 2010 2011, 2011 2012, 2012 2013 budou pracovat s pozměněným plánem v následující

Více

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY Sada interaktivních materiálů pro 7. ročník Fyzika CZ.1.07/1.1.16/02.0079 plocha čas délka hmotnost objem teplota Interaktivní materiály slouží k procvičování, upevňování

Více

Projekty, kurzy: SÍLA KOLEM NÁS - vyrábění modelů, jak nás síly ovlivňují v praxi - Environmentální výchova

Projekty, kurzy: SÍLA KOLEM NÁS - vyrábění modelů, jak nás síly ovlivňují v praxi - Environmentální výchova VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky uvede konkrétní příklady, čím se fyzika zabývá dokáže rozlišit látky a tělesa, určit jejich vlastnosti umí

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. -rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu -změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas Pohyb

Více

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Platnost od 1. 9. 2016 Hlavní kompetence Učivo 6.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka,

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Člověk a příroda. Fyzika. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Fyzika. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Fyzika 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 2 2 2 1 Realizuje obsah vzdělávacích oborů RVP ZV. Při vyučování mají žáci získat základní přehled o zákonitostech fyzikálních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 7. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu Uvede konkrétní příklady, na kterých doloží jednotlivé

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 FY2VCZMZ08DT FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 20 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Metodické poznámky k souboru úloh Optika

Metodické poznámky k souboru úloh Optika Metodické poznámky k souboru úloh Optika Baterka Teoreticky se světlo šíří "nekonečně daleko", intenzita světla však klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Děti si často myslí, že světlo se nešíří příliš

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly 3) Magnet N severní mg. pól jižní mg. pól netečné pásmo Netečné pásmo oblast, kde je mg.

Více

7.ročník Optika Lom světla

7.ročník Optika Lom světla LOM SVĚTLA. ZOBRAZENÍ ČOČKAMI 1. LOM SVĚTLA NA ROVINNÉM ROZHRANÍ DVOU OPTICKÝCH PROSTŘEDÍ Sluneční světlo se od vodní hladiny částečně odráží a částečně proniká do vody. V čisté vodě jezera vidíme rostliny,

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.28 EU OP VK. Šíření zvuku

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.28 EU OP VK. Šíření zvuku Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.28 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Duben 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Šíření zvuku

Více

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky VY_32_INOVACE_246 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování učiva

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013 VY_52_INOVACE_VK62 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník

Více

8. Optická soustava je tvořena spojkou a dutým zrcadlem. Narýsuj obraz svíčky.

8. Optická soustava je tvořena spojkou a dutým zrcadlem. Narýsuj obraz svíčky. Cvičení - optika 1. Postavím-li k sobě dvě zrcadla tak, aby svírala pravý úhel, dostaneme koutový odražeč. Narýsuj chod daného paprsku po odrazu na obou zrcadlech. K čemu se toto zařízení používá? 2. Můžeš

Více

6. Elektromagnetické záření

6. Elektromagnetické záření 6. Elektromagnetické záření - zápis výkladu - 34. až 35. hodina - A) Elektromagnetické vlny a záření (učebnice strana 86-95) Kde všude se s nimi setkáváme? Zapneme-li rozhlasový nebo televizní přijímač

Více

8= >??> A A > 2= B A 9DC==

8= >??> A A > 2= B A 9DC== !"#$%&! '#!()*+,*-,#./'! " 0112&'3-.4)*)56-78"-*- &9-*)56--*! :-*./'!;) 2, ')'(.4;:!")*+,*-,"!9-*".4&2/< 8= >??> =@> A A =@ > 2= B A >C @D 9DC== @@$ AE EC F?@ @ 3 EG@= E@!"#$%&'() *+$,,-,./(. (.! "( ',)-(/01!')!

Více

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211 5.2.12 Dalekohledy Předpoklady: 5211 Pedagogická poznámka: Pokud necháte studenty oba čočkové dalekohledy sestavit v lavicích nepodaří se Vám hodinu stihnout za 45 minut. Dalekohledy: už z názvu poznáme,

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

VY_32_INOVACE_263. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

VY_32_INOVACE_263. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky VY_32_INOVACE_263 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování učiva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 5 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1..00/21.2759 Název DUM: Odraz zvuku Název

Více

F - Lom světla a optické přístroje

F - Lom světla a optické přístroje F - Lom světla a optické přístroje Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Fyzika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles

Více

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony.

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony. září - říjen říjen - prosinec Porozumí pojmu fyzika, látka a těleso, rozliší na jednoduchých příkladech látky pevné, kapalné a plynné Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní jednoduché

Více

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony.

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony. září - říjen říjen - prosinec Porozumí pojmu fyzika, látka a těleso, rozliší na jednoduchých příkladech látky pevné, kapalné a plynné Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní jednoduché

Více

FYZIKA. Charakteristika předmětu

FYZIKA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Fyzika FYZIKA Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Fyzika umožňuje ům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů i jednotlivých jevů a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných

Více

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více