ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL. Management znalostí NEC AČR. Funkční vzor MENTAL. pro instalaci do Štábního informačního systému AČR. FV MENTAL v2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL. Management znalostí NEC AČR. Funkční vzor MENTAL. pro instalaci do Štábního informačního systému AČR. FV MENTAL v2."

Transkript

1 ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL Management znalostí NEC AČR Funkční vzor MENTAL pro instalaci do Štábního informačního systému AČR FV MENTAL v Univerzita obrany, Brno

2 Úvod Funkční vzor znalostního systému MENTAL - Management znalostí NEC AČR je výsledkem řešení v projektu obranného výzkumu [2] a projektu pro rozvoj pracoviště Katedry komunikačních a informačních systémů [11]. Popis funkčního vzoru zahrnuje i nezbytnou teorii o znalostních systémech a názorech na jejich tvorbu, obsahuje návod pro práci se softwarem ATOM2, definici ontologie, popis funkcí znalostního systému a postup práce se znalostním systémem. 1 Technologie AION K výstavbě znalostního systému problémové domény NEC, k pořízení dat, jejich aktualizaci, následné prezentaci využita technologie společnosti AION CS, s.r.o. [8] reprezentovaná produktem AToM. Řešená problémová doména se vyznačuje kromě velké dynamiky svého vývoje také rozsáhlými a proměnlivými datovými zdroji. Již úvodní analýzy projektu MENTAL ukázaly faktickou nemožnost využití standardizovaných ontologií a tedy nutnost vytvoření specifické ontologie. Tuto specifickou ontologii bylo třeba budovat s důrazem na její otevřenost, snadnou udržovatelnost a odolnost vůči změnám. Účelem tohoto popisu je představit uživateli základní vlastnosti systému Atom. Zaměřuje se na interaktivní práci se systémem a pomocí jednoduchých příkladů ukazuje, jak deklarovat třídy datových objektů a jejich vlastnosti, jak promocí tříd definovat datové objekty a jak potom zadaná data zobrazit. Protože systém Atom je dosud ve vývoji, některé vlastnosti systému nejsou ještě zahrnuty. Jeden z ilustrativních příkladů je popis naši sluneční soustavy. 1.1 Charakteristika systému AToM Detailní analýza různých problémových domén, kde je ontologický přístup základem znalostních systémů, umožnila popsat principy a požadavky kladené na znalostní systémy tak, jak je pojímají tvůrci SW systému AToM Principy znalostních systémů Znalosti vznikají umisťováním informací do kontextů Obsah problémové domény je obvykle tvořen informacemi z různých informačních zdrojů, které spolu na první pohled souvisí jen málo. Podrobnější zkoumání vedou často ke zjištění souvislostí pod povrchem, které je třeba popsat a využít. Ontologie je oddělena od popisovaných informací Ontologie problémové domény určuje pravidla pro uspořádání i reprezentaci obsažených informací. Aby mohla ontologie plnit tuto úlohu, je třeba ji navrhnout a vytvořit nezávisle na 2

3 obsažených informacích. Pokud se toto nepodaří správně, stává se další rozvoj znalostního systému problematickým. Ontologie má obvykle 3 dimenze Ontologie v pojetí znalostního systému je reprezentována následujícími 3 rozměry: 1. Roztříděním informací, kde každá informace je instancí právě jedné třídy. 2. Vybudováním aparátu vlastností tříd, kde se každá třída stává svébytnou a každá instance třídy unikátní právě prostřednictvím specifické skupiny svých vlastností. 3. Možnostmi flexibilní tvorby konkrétních pojmenovaných vztahů mezi třídami. Využitelnost ontologie napříč znalostním systémem Ontologie musí být navržena s ohledem na využitelnost ve všech fázích životního cyklu znalostního systému: Od vstupů informací do znalostního systému; tedy pořizování nových informací vzniklých za existence znalostního systému a samozřejmě také využití informací existujících již před vznikem znalostního systému. Přes zobrazování informací v ontologických kontextech v různých uživatelských rozhraních, až po řešení úkolů uspořádání informací do souvislostí. Rychlá a úplná dohledatelnost požadovaných znalostí Zvláštním akcentem znalostního systému je rychlá dohledatelnost příslušné znalosti s maximální eliminací rizika, že hledaná znalost bude zahlcena jinými nežádoucími informacemi či bude ztracena filtrováním na vstupu. Podpora týmové práce v každé etapě životního cyklu znalostního systému Tvorba znalostí dle ontologie a její využívání je velmi často týmovým úkolem. Proto znalostní systém musí být pro obě části tohoto úkolu (tedy budování i využívání znalostí) maximálně připraven. Znalostní systém v roli personální a komunitní paměti Dalším úkolem, který je třeba klientům znalostního systému zajistit, je možnost opakovaného využití vytvořených a nalezených znalostí. Klient by tedy mohl hodnotit poskytnuté znalostí, uložit je pro další použití s aplikací komunikačních nástrojů pro sdílení. Otevřenost znalostního systému pro nové podněty Znalostní systém je živý organismus a takovým musí i zůstat. Musí být schopen absorbovat nové požadavky prostřednictvím adaptability ontologie při současném zvýšení kvality služeb poskytovaných před změnami. Interoperabilita a kooperace s informačními systémy Znalostní systém musí být schopen bezproblémové spolupráce s jinými informačními systémy prostřednictvím schopnosti využívat výstupy jiných systémů (ve formě celých ontologií či datových zdrojů) a poskytovat služby jiným systémům. 3

4 1.1.2 Požadavky na znalostní systémy V této části jsou uvedeny požadavky, se kterými se tvůrci systému AToM v praxi budování znalostních systémů setkali. Přizpůsobení strukturovaného obsahu Znalostní systémy musí být schopny pracovat s různými technikami klasifikace, strukturování nebo indexace obsahu využívanými v současných informačních zdrojích a to buď prostřednictvím odkazů a referencí nebo jejich absorbováním do svých interních struktur. Přitom rozhodnutí, který způsob použít, je zpravidla dáno požadavky na výkon a spolehlivost výsledné aplikace. Typické klasifikační techniky, které musí znalostní systém poskytnout, jsou: Neřízený slovník, známý jako tagy, štítky a někdy také klíčová slova, jejichž přiřazení je na posouzení autorem, který jimi charakterizuje informační zdroj. Řízený slovník, který poskytuje ke klasifikaci předem daný seznam termínů. Metadata neboli data o datech, kde slovníky metadat představují sady popisných vlastností (například slovník metadat Dublin Core 1 ). Taxonomie (řízený slovník) s prvky uspořádanými stromově. Tezaurus dle ISO 2788 a ISO5964, který rozvíjí taxonomii možností křížových propojení mezi prvky. Fazety, resp. fazetové klasifikace, které jsou skupinou taxonomií v jednom stromu, kde každá z větví řeší specifický úhel pohledu na problematiku a řídí se vlastními pravidly. Ontologie v roli modelu problémové domény nebo její části, popisující ji jako sadu konceptů, jejich vlastností a vztahů mezi nimi. Kategorie, které jsou často používaným termínem na webech, představují řízený slovník, kde každý objekt může patřit právě do jedné kategorie. Kruh synonym mezi sebou propojuje termíny nějakým způsobem ekvivalentní a typicky využívané pro účely hledání. Práce s nestrukturovaným obsahem Lze konstatovat, že nestrukturovaný obsah pravděpodobně neexistuje. Snad kromě některých děl abstraktní poezie má autor vždy nějaký záměr, který chce více či méně strukturovaně sdělit. Proto práce s nestrukturovaným obsahem představuje zejména rozpoznání jeho struktur a jejich významů. Například hierarchickou organizaci, kde jednotlivé části hierarchie, případně jejich názvy, jsou nositelem sdělení zpracovatelného znalostním systémem. Proto by znalostní systém měl být vybaven prostředky a nástroji na hierarchizaci a tematizaci obsahu, tedy jeho strukturování a následnou práci s těmito strukturami. 1 4

5 Nástroje pro dohledání dat v rámci jejich kontextů Základním cílem znalostního systému je dodávání potřebných znalostí. Proto musí být k takovémuto účelu patřičným způsobem vybaven fulltextovým hledáním s ontologickou asistencí, zejména filtrováním podle společných prvků dle výsledků získaných z řízených slovníků, taxonomií nebo tezaurů a nacházením souvislostí vyhledaných výsledků a dostupností asociačních ontologických vazeb či seskupováním výsledků. Uživatelská rozhraní pro klienty typu human Naplněním tohoto požadavku dává znalostní systém nástroje pro ovládání znalostního systému. Velký důraz je kladen na srozumitelnost, ergonomii a úplnost těchto rozhraní. Automatizovaná rozhraní pro klienty typu machine Znalostní systém by měl být vybaven rozhraními, prostřednictvím kterých s ním mohou ostatní informační systémy komunikovat, tedy z něj data číst či s daty manipulovat (vkládat, editovat, mazat). 1.2 AToM = Aion TOpic Maps Název AToM je akronymem slovního spojení AION Topic Maps, ze kterého vyplývá ideové zakotvení v normě ISO/ČSN Topic Maps/Mapy námětů [10, 14]. AToM je souborem SW nástrojů pro budování, údržbu, prezentaci souborů informací a jimi podložených znalostí organizovaných na principech TM. AToMem lze realizovat taxonomie, fazetové klasifikace, tezaury, sítě klíčových slov, slovníky, encyklopedie, tezaury, rejstříky, katalogy informací, kolekce dokumentů, fotobanky, časové osy událostí s možností snadné tvorby vzájemných propojení a seskupení. Nejlepší obraz poskytne několik příkladů, realizovaných v praxi: Vícevrstvá hierarchie Sbírky zákonů rok, číslo, typ, část, hlava, díl, oddíl, pododdíl, paragraf, odstavec, písmeno, bod, norma, novela, příloha, přechodné ustanovení. Encyklopedie medicíny příznaky, choroby, léčebné postupy, léky, přístroje, osobnosti, chemické látky, latinské výrazy. Eurlex hierarchicky uspořádaná sbírka právních dokumentů institucí Evropské unie. Obrazová databáze kategorizace podle metadat, tvorba kolekcí, vyhledávání, tvorba on-line (webů) i off-line produktů (CD, knih). Všeobecná encyklopedie více než 100 tisíc oborově zařazených hesel. Česko čínský překladový slovník výrazy, překlady v kontextech, užívání v hovorové praxi, příkladové věty, výskytové kolokace, týmová tvorba. Eurovoc právně-ekonomický tezaurus pro kategorizaci informací v mnoha jazycích. Mezi základní vlastnosti patří i úspora nákladů na řešení, které jsou s AToMem nižší než při jiných způsobech řešení. Dále pak snadná rozšiřitelnost, budování souvislostí, vyhledávání, rychlost zpracování, prezentace prostřednictvím webu. 5

6 1.2.1 Komponenty systému AToM, pojmy Systém Atom je platforma postavená nad relační databází a prostředím Microsoft NET Framework. Účelem systému Atom je usnadnit a urychlit vývoj databázových a webových aplikací. Existuje také úzký vztah mezi systémem Atom a konceptem takzvaných topik-map. Tento rys systému Atom dovoluje definovat vztahy mezi datovými objekty pomocí asociací. V současné době je Atom vystavěn nad databází Microsoft SQL Server. Uživateli se jeví jako soubor tří vzájemně provázaných aplikací, viz Obrázek 1: Editor schématu Editor instancí Prohlížeč dat Pomocí editoru schématu deklarujeme takzvané třídy datových objektů a jejich vlastnosti. Třídy představují ideje reálných datových objektů. V editoru schématu zadáme pro každou třídu její jméno, jména vlastností, které třída má, a datový typ každé vlastnosti. Dále v editoru schématu deklarujeme asociace mezi objekty různých tříd. Stanovíme jméno asociace a třídy objektů, mezi nimiž bude asociace navázána. V určitých případech bude deklarace asociace vyžadovat také zadání rolí, které v asociaci hrají její členy. V takovém případě roli pomocí editoru schémat zavedeme. Editor schématu, deklarace datových tříd Databáze Prohlížeč, zobrazení dat Editor instancí, vkládání dat Obrázek 1 Tři aspekty interaktivní práce se systémem Atom Editor instancí slouží k definici instancí datových tříd. Instance třídy znamená jeden konkrétní datový objekt určité třídy. Musíme jí dát jméno a potom zadat její vlastností. Některé vlastnosti mohou být povinné a my je zadat musíme. Nepovinné vlastnosti zadat můžeme a nemusíme. Editorem instancí také ustanovujeme asociace mezi instancemi tříd. Asociací můžeme svázat jedinou dvojici instancí. Často však lze zadat asociace mezi jedním datovým objektem na jedné straně a několika objekty na druhé straně asociace. 6

7 Prohlížeč dat slouží jako nástroj pro prohlížení datových objektů a vazeb mezi nimi. Prohlížeč je orientován na jednotlivé objekty a nenabízí tabulkové zobrazení ani výběry dat podle zadaných kritérií. Na druhé straně lze prohlížečem prověřit, jak byly datové objekty zadány, a hlavně, s kterými jinými objekty jsou asociovány. Pomocí asociací můžeme interaktivně procházet řetězci souvisejících objektů a prověřovat vazby mezi nimi. 1.3 AToM - Datový model AToM používá koncept jmenného prostoru. Ten je znám například z programovacích jazyků C++ nebo C#. V systému AToM představuje jmenný prostor společnou sadu tříd, vlastností, instancí tříd a asociací. Typicky deklarujeme třídy, vlastnosti a asociace v jediném jmenném prostoru. Lze však pracovat i s více jmennými prostory současně. V nejjednodušším případě můžeme prostě využít vhodných tříd a asociací deklarovaných v jiném jmenném prostoru například proto, že už je někdo připravil a nám se hodí. Jmenných prostorů může být libovolný počet. Každá třída, asociace, role nebo vlastnost může patřit právě do jednoho jmenného prostoru. Třídy, asociace, role a vlastnosti mohou být dále zorganizovány do tzv. složek (Folder). Platí, že třída, vlastnost, asociace i role může patřit právě do jedné složky. V tomto smyslu jsou složky organizačními prvky, které mohou zastat roli definičního oboru (Scope). Jejich účel je zejména aplikační. Mohou jimi být například jednoduché kontejnery pro jazykové verze vlastností apod. Datový model ukazuje Obrázek AToM - základní pojmy, datová struktura Schema obsahuje třídy, asociace, role, vlastnosti a jejich popisy. Jmenné prostory, složky, schéma tvoří ontologii. V případě, že jmenný prostor je svébytný, tedy jeho třídy nejsou (nebo jsou jen omezeně) propojeny asociacemi s třídami v ostatních jmenných prostorech, můžeme hovořit také o ontologii jmenného prostoru. Třída je formálně deklarovaná skupina souvisejících datových položek. Zhruba odpovídá předpisu pro jeden řádek databázové tabulky. Instance třídy je datový objekt obsahující sadu datových položek odpovídajících dané třídě. Zhruba odpovídá jednomu řádku databázové tabulky. Vlastnost je obecný název pro datovou položku. Zhruba odpovídá jednomu sloupci databázové tabulky. Vlastnosti jsou uvedeny v přehledu, viz Tabulka 1 a Tabulka 2. Pole (Field) je obecný název pro datovou položku. Zhruba odpovídá jednomu sloupci databázové tabulky. Asociace je explicitně definovaný vztah mezi dvěma instancemi třídy. Hierarchie je specifickým typem asociace, kde prvek může mít jen jednoho rodiče s orientací na výkon. Role je parametr upřesňující úlohu jednoho uzlu asociace. Omezení (Constraint) - třída datového objektu, která vystupuje na jedné straně asociace. 7

8 Obrázek 2 AToM - zjednodušený datový model Jméno (Name) - Vlastnost určená pro pojmenování instance třídy (např. jméno, příjmení); každá instance třídy může mít pouze jedno jméno, tak jako každý z nás má pouze jedno rodné příjmení; speciálním typem jména je tzv. základní jméno (Base Name), které identifikuje instance v systému AToM, je povinné a musí být vyplněno. (Base Name) - Variant je obecná kategorie datové položky. Určena pro data číselné povahy a pro dlouhé texty (datové typy následně definovány). Text - datový typ pro formátovaný text. Skupinový strom (Group tree) - Datový typ charakteru číselníku. Vlastnost typu taxonomie, kde jednotlivé uzly jsou uspořádány v jednoznačné hierarchii rodič dítě; lze využít také pro fazetové klasifikace tedy pro různé úhly pohledu; k instanci lze přiřadit jeden nebo více uzlů skupinového stromu (je dáno ontologií). Výčet (Select) - vlastnost poskytující možnost výběru jedné nebo několika z více předem v ontologii daných možností. Může být ve variantě Combo nebo List. Tabulka 1 Datové typy pro datové položky typu Variant Typ Popis String Čistý text bez formátování, velikost maximálně 2GB, kódování Unicode Integer Celé číslo v rozsahu + 9e18,velikost zápisu je 64 bitů. Decimal Číslo s pohyblivou desetinnou čárkou v rozsahu 1e 16 až 1e+28, 28 8

9 cifer, z toho 16 desetinných. Float Číslo s pohyblivou desetinnou čárkou v rozsahu 1e 300 až 1e+300. Přesnost na 16 číslic. Date Time Datum a čas pro roky 0 až Boolean Logická hodnota pravda nebo nepravda. Tabulka 2 Datové typy pro jiné datové položky než typ Variant Typ Jméno (Name) Alias Kód (Code) Ident Text Note Select Group Obrázek (Image) Soubor (file) Popis Text o velikosti maximálně 255 znaků, kódovánu Unicode. Vlastnost analogická ke jménu (Name) používaná v případě, že je třeba více rovnocenných identifikací (např. synonymická jména, přezdívky). Text do velikosti 255 znaků, kódování Unicode. Může být v násobném provedení. Vlastnost reprezentující jednoznačný a neopakovatelný identifikátor instance třídy; instance třídy může mít pouze jeden kód určitého typu. Vlastnost analogická ke kódu, určená pro speciální případy, kdy instance třídy může mít více kódů stejného typu (např. na zboží v obchodech je často více než jeden čárový kód, ty však musí být neopakovatelné). Text do velikosti maximálně 200 znaků, kódování ASCII. Může být v násobném provedení. Text do velikosti 2 GB, včetně formátovacích HTML značek. Text do velikosti 2 GB, včetně formátovacích HTML značek. Může být v násobném provedení. Výběr jedné z více možností Výběr jedné možnosti ze stromově uspořádaného číselníku. Vlastnost pro ukládání a prezentaci obrázků se speciálními funkcemi, např. automatickým generováním náhledů různých velikostí. Vlastnost pro ukládání souborových příloh k instanci. 1.4 Architektura AToM2 Architektura AToM2 je orientována na praxi, tedy na realizaci praktických aplikací. Je znázorněna blokovým schématem ve tvaru Pentagonu, viz Obrázek 3. 9

10 Obrázek 3 AToM2 blokové schéma Tvorba aplikace v takto rozložené architektuře začíná obvykle návrhem ontologie, pokračuje naplněním ontologie daty s možností cyklického ověřování ontologie proti výsledku. Prostřednictvím dotazovacího jazyka je pak formulována funkčnost koncové aplikace. AToM2 je tvořen řadou propojených programových bloků pro tvorbu ontologie, její komfortní naplňování daty, ověřování, dotazování a prezentaci. Vzhledem k omezenému rozsahu jsou v následujícím textu popsány jen nejdůležitější části a funkce AToM2 Řídící panel (Dashboard) Řídicí panel je vstupním bodem k aplikacím a funkcím AToM2. Otevře se po zadání adresy projektu do adresního řádku prohlížeče. Její rozložení je personalizované, viz Obrázek 4. Zobrazení ontologie jmenného prostoru Klepnutím na jmenný prostor se zobrazí jeho ontologie v rozdělení na třídy, asociace, vlastnosti s popisem jednotlivých prvků a počtem jejich výskytů, viz Obrázek 5. Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní systému Atom nyní sdružuje všechny dílčí aplikace do jednoho celku. Aplikace jsou dostupné z jednoho místa a lze je provozovat v jediném okně prohlížeče. 10

11 Obrázek 4 AToM2 Dashboard Aplikace Data Editor a Mini Browser mají společné přihlášení a dovolují uživateli přecházet z jedné do druhé a zpět. Aplikace Ontology Designer a Application Admin vyžadují od uživatele speciální přihlášení. Obrázek 5 Zobrazení ontologie jmenného prostoru Práce s třídami, skupinovými stromy Prostřednictvím levé části nabídky, resp. po klepnutí na prvky ontologie, je k dispozici výpis instancí tříd, skupinových stromů s možností zobrazit instance, přiřazené k jednotlivým položkám. Po klepnutí na třídu je vypsán seznam instancí této třídy (Obrázek 7), přitom lze vyhledávat nebo vložit masky/filtr na položku a v případě dostatečných oprávnění také založit novou instanci. Klepnutím na skupinový strom se zobrazí jeho uzly s možností výpisu přiřazených instancí. Obojí typy výpisů instancí disponují efektivním systémem stránkování. 11

12 Obrázek 6 Stránka pro start dílčích aplikací Obrázek 7 Výpis instancí tříd Obrázek 8 Výsledky vyhledávání s tzv. fazetovým filtrováním 12

13 Jednoduché hledání instancí (Simple Search) Prostřednictvím formuláře lze vyhledat instance tříd obsahující hledanou vlastnost nebo její část, pokud je tato vlastnost k vyhledávání konfigurována ve schématu. Hledání probíhá na základě fulltextového indexu. Výsledky vyhledání jsou stránkovány a lze je filtrovat podle tříd a uzlů skupinového stromu (Group Tree). Seznam výsledků ukazuje Obrázek 8. Obrázek 9 Diskusní fórum Obrázek 10 Editor jmenných prostorů Editace uživatelského profilu Klepnutím na jméno se nabídnou možnosti modifikovat nastavení účtu, např. změnit jméno, , či heslo případně ikonu uživatele. Fórum Fórum poskytuje obvyklé funkce známé z webových fór realizovaných dle nepsaného standardu phpbb 2. Lze jej využít k organizaci týmové práce, k diskusím, hlášení chyb a k řadě dalších činností, viz Obrázek

14 1.4.2 Ontology Designer Ontology Designer je soubor 3 aplikací, určených k vytvoření a údržbě ontologie, tedy jmenných prostorů, složek, schémat, tříd, vlastností, rolí, asociací hierarchií. Spouští se prostřednictvím odkazu AToM studio z navigační lišty vlevo. Možnosti AToM studia jsou dány oprávněními uživatele. Pokud se v nabídce AToM studia po jeho spuštění neobjeví Ontology designer, je to způsobeno nedostatečnými oprávněními uživatele 3. Editor jmenných prostorů (Space Editor) Editorem jmenných prostorů lze vytvářet a spravovat jmenné prostory, viz Obrázek 10. Editor složek (Folder Editor) Editor složek je aplikace určená k tvorbě a správě složek (Folders), viz Obrázek 11. Schema editor Obrázek 11 Editor složek Schema editor je aplikace k tvorbě a správě ontologie (Obrázek 12). Obrázek 12 Tabulkové a grafické rozhraní pro tvorbu schématu (ontologie) 3 Dalšími nástroji závislými na oprávněních uživatele jsou nástroje pro Datamining (AToM Query Language), Administrace uživatelů (správa uživatelů, skupin, rolí a matice oprávnění), nastavení chování AToMu včetně jazykových verzí rozhraní 14

15 Její základní funkce jsou: Vytváření a správa tříd, asociací, hierarchií a vlastností (jméno, alias, kód, ident, variant, text, select, group tree, image, file). Určování jejich parametrů, např. volba násobnosti vlastností. Definování parametrů vlastností (tj. zda daná vlastnost má být fulltextově indexována). Nastavení formy zobrazení vlastností (tj. v jakém pořadí se bude vlastnost zobrazovat v rámci třídy) a s jakým popisem. Schema editor disponuje grafickým rozhraním, kdy třídy lze vytvářet, propojovat asociacemi a vybavovat vlastnostmi pomocí myši (Drag & Drop). Pracuje rovněž v tabulkovém rozhraní. Každá třída, vlastnost, role, asociace může mít vlastní ikonu, usnadňující její identifikaci v aplikacích AToMu Editor instancí Klepnutí na instanci vyvolá zobrazení jejího detailu a v případě dostatečných oprávnění také možnost editace, viz Obrázek 13. Při otevření detailu instance. je její obsah zobrazen v rozložení dle složek (Folders), přičemž složka v této funkci seskupuje vlastnosti a asociace dle jejich nastavení ve schema editoru. Pořadí v rámci složky a také popis role vlastnosti ve třídě je rovněž řízen nastavením ve schema editoru. Obrázek 13 Detail instance 15

16 Důležité je zmínit způsob komunikace s databází, který se děje ne po celých záznamech, ale po jednotlivých položkách. Obsahu vlastnosti či cíle asociace se ukládají po stisku klávesy Enter nebo při změně fokusu (přemístění kurzoru myší, klávesou Tab) z dané vlastnosti. Z detailu instance lze vytvářet nové instance.vytvořený duplikát instance zahrnuje veškeré navázaných asociace. Dále pak je možnost zařadit instanci mezi oblíbené klepnutím na hvězdičku. Pokud si stejnou instanci zařadili mezi oblíbené i jiní uživatelé, je vypsán jejich počet, na který lze klepnout a zobrazit si jejich seznam s následnou možností zobrazení jejich profilu. Detail instance kromě editačního módu nabízí formou záložek také prohlížecí mód bez možnosti editace. Prostřednictvím dalších záložek lze vypsat veškeré historii změn vlastností a asociací v instanci. Ve zvláštní záložce lze přidat k instanci diskusní příspěvek, který je k dispozici ostatním uživatelům Mini Browser Mini browser je pomocnou aplikací, která zpřístupňuje v jednoduché formě obsah AToMu, včetně jednodchého fulltextového vyhledávání, anonymním návštěvníkům. Podmínkou pro toto zpřístupnění je nastavení možnosti anonymního přístupu v předvolbách systému AQL AToM Query Language AQL je vizuálně orientovaným dotazovacím rozhraním pro prohlížení obsahu AToMu a získávání výsledků z něj v komfortním prostředí pro analytiku dat a tvorbu komponent využitelných ve webových rozhraních znalostních systémů. Architektura AQL je vyjádřena blokovým schématem, viz Obrázek 14. Základními pojmy AQL jsou Filter, View a Query. Obrázek 14 Architektura AQL - AToM Query Language Filter obsahuje zápis skupiny podmínek, reprezentující požadavek na získání výsledků z AToMu. Pro vytvoření a správu filtrů se používá Filter editor. 16

17 Pohled (View) je tvořen seznamem výsledků filtru. Zahrnuje vybrané sloupce v daném pořadí. Pro vytvoření a správu pohledů se používá View editor. Dotaz (Query) je kontejner pro filtry a pohledy. Query může obsahovat více filtrů a více pohledů; tedy jedním filtrem je možno produkovat více různých pohledů a do jednoho pohledu je možno zahrnout výsledky více filtrů. V AToMu lze vytvářet libovolný počet dotazů. Obrázek 15 Uživatelské rozhraní AQL Filter editor (příklad) Obrázek 16 Uživatelské rozhraní AQL View editor (příklad) Prvním krokem při definici filtru je výběr tříd, ve kterých bude filtr aplikován a jejichž instance se objeví v seznamu výsledků. Následujícím krokem je pak omezení výsledků podmínkami na: 17

18 Vlastnosti instancí ve výsledku (např. rok > 2000, titul musí obsahovat Dr. apod.). Existenci cílů asociací instancí, kde cíle asociací lze dále omezovat na jejich vlastnosti či existenci dalších cílů asociací (s případným omezením na vlastnosti). Obrázek 17 Struktura XML exportu dat Jednoduchý příklad: Najdi všechny projekty, které mají řešitele nebo spoluřešitele, vypiš všechny takové projekty včetně osob, které jsou jejich řešiteli nebo spoluřediteli, společně s dalšími projekty, které tyto osoby řeší. (Obrázek 15, Obrázek 16) Datový export Datový export/import AToM zahrnuje základní služby, jejichž prostřednictvím lze data z databází načíst do ostatních aplikací a z ostatních aplikací data do AToMu zapsat. Tyto služby jsou neveřejné a jsou aktivovány konkrétnímu projektu v případě potřeby. K definici požadavků lze využít export obsahu databáze (nebo jmenných prostorů) ve formátu XML, který je prováděn v rámci údržby databází AToMu s pravidelnou periodou a je k dispozici na adrese Struktura souborů Dump.zip obsahuje všechny XML soubory soustředěné a zkomprimované do jednoho souboru a především zahrnuje (ukázka Obrázek 17): Index.xml obsahuje seznam exportovaných souborů, na jehož základě lze formulovat požadavky na čtení. Dial.xml obsahuje systémovou ontologii vlastního AToMu, která definuje entity AToMu (schema, třída, vlastnost, asociace, role, ), typy jednotlivých entit, datové typy využívané vlastnostmi, stavy (např. násobnost, viditelnost, povinnost, ). Požadavek na data z AToMu je třeba verifikovat proti této systémové ontologii. Systémová ontologie dává zřetelný obraz o tom, jak je AToM konstruován. 18

19 Dále ve struktuře souborů jsou: Schema.xml obsahuje ontologii konkrétního AToMu, například: třídy (názvy, popisy a vlastnosti přiřazené ke třídám), asociace (role a třídy, které do nich mohou vstupovat). Požadavek na data z AToMu je třeba normovat podle této ontologie. Group.NNNNN.xml obsahuje strukturu taxonomií skupinových stromů (grouptree), NNNNN udává ID skupinového stromu. Pokud je vyplněn kód skupinového stromu, je tento použit v názvu souboru namísto Group.NNNNN. Class.NNNNN.xml obsahuje seznam instancí konkrétní třídy i se všemi vyplněnými vlastnostmi, NNNNN udává ID skupinového stromu. Pokud je vyplněn kód třídy, je tento použit v názvu souboru namísto Class.NNNNN. Assoc.NNNNN.xml obsahuje dvojice instancí propojených konkrétní asociací, NNNNN udává ID asociace. Pokud je vyplněn kód třídy, je tento použit v názvu souboru namísto Assoc.NNNNN. 1.5 Ukázkový příklad sluneční soustava Použití systému Atom si předvedeme na následujícím příkladu. Vezměme naši sluneční soustavu, viz Obrázek 18. Skládá se ze Slunce, osmi planet a jejich měsíců a několika trpasličích planet. Vyskytují se v ní také menší objekty jako planetky a komety. Slunce je jediné. Známe jeho hmotnost a průměr a víme, že má vlastní magnetické pole. Planet jsou: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Prvním čtyřem říkáme terestrické planety. Tím míníme, že se svou velikosti i složením podobají Zemi. Zbývajícím planetám se v souvislosti s jejich velikostí a složením říká plynní obři. Dva vnější plynní obři, Uran a Neptun, se někdy označují jako studení obři. Planeta Měsíc Slunce Obrázek 18 Vztah mezi sluncem, planetou a měsícem Planetky nacházíme jednak v pásu asteroidů mezi drahami Marsu a Jupiteru, jednak v Kuiperově pásu za drahou planety Neptun. Komety se dají rozdělit na krátkoperiodické a dlouhoperiodické. Trpasličí planety, například Pluto a Eris v Kuiperově pásu nebo Ceres v pásu asteroidů, se z fyzikálního hlediska od planet neodlišují. Proto je budeme charakterizovat týmiž údaji jako planety. Planetky ani komety už nebudeme vyjmenovávat. 19

20 1.5.1 Start editoru schématu Editor schématu je jednou ze tří webových aplikací, které používáme k zadání a úpravám dat a k jejich prohlížení. Jako první startujeme aplikaci Editor instancí. V levé části okna editoru instancí vidíme přehled jmenných prostorů a nad ním vodorovnou lištu se třemi ikonami. Zleva doprava mají tyto ikony následující význam, viz Obrázek 19: Start aplikace Prohlížeč Start aplikace Editor schématu Aktualizace editoru instancí po změně provedené editorem schématu Obrázek 19 Editor instancí - start editoru schématu Zřízení jmenného prostoru Systém Atom používá koncept jmenného prostoru. Ten je znám například z programovacích jazyků C++ nebo C#. V systému Atom představuje jmenný prostor společnou sadu tříd, parametrů, instancí tříd a asociací. Typicky deklarujeme třídy, parametry a asociace v jediném jmenném prostoru. Lze však pracovat i s více jmennými prostory současně. V nejjednodušším případě můžeme prostě využít vhodných tříd a asociací deklarovaných v jiném jmenném prostoru například proto, že už je někdo připravil a nám se hodí. Obrázek 20 Editor schématu s tlačítkem Start V editoru schématu klepneme na tlačítko Start (Obrázek 20) a v místní nabídce zvolíme možnost Maps. Klepneme na symbol +. V seznamu jmenných prostorů klepne na výraz <new space> a přepíšeme ho výrazem Sluneční soustava. Klepneme na tlačítko Save, viz Obrázek 21Obrázek

21 Obrázek 21 Editor schématu se záložkou Maps Deklarace třídy Planeta V editoru schématu klepneme na tlačítko Start a z místní nabídky vybereme položku Schema. Z rozvíracího seznamu Schema vlevo nahoře vybereme položku Sluneční soustava. Z rozevíracího seznamu Space vpravo nahoře vybereme položku Sluneční soustava. Deklarace vlastností třídy planeta Vlastní deklaraci třídy předchází deklarace vlastností, které třída bude mít. První z těchto vlastností bude charakteristika planety. Půjde o textovou položku. Klepneme na symbol +. V místní nabídce vybereme položku New Text. V kolonce Name přepíšeme text <new atom> textem Charakteristika. Klepneme na tlačítko Save. Tím jsme deklarovali jednu novou datovou položku třídy Planeta, viz Obrázek 22. Okno aplikace Editor schématu nově zavedenou datovou položku nezobrazuje. Abychom ji zobrazili, klepneme na symbol obnovení webové stránky. Objeví se hlášení o chybě. Znovu klepneme na symbol pro obnovení webové stránky. Objeví se úvodní obrazovka editoru schématu. Klepneme na tlačítko Start a z místní nabídky zvolíme položku Schema. Nyní již nově přidanou položku vidíme. Dalšími vlastnostmi objektu třídy Planeta budou následující číselné položky: Vzdálenost od Slunce, km Oběžná doba, pozemské dny Průměr, km Hmotnost, kg Perioda rotace, pozemské dny 21

22 Obrázek 22 Deklarace vlastnosti textového typu Charakteristika Číselné hodnoty těchto položek mohou být hodně velké. Proto by bylo vhodné deklarovat tyto položky jako položky typu float. Datový typ float dovoluje zadat kladná i záporná čísla, jejichž absolutní hodnota leží v rozsahu od 5,0 x do 1,7 x Protože v současné době aplikace Editor instancí a prohlížeč nedovolují takováto čísla zadávat, budeme všechny tyto položky zadávat jako textové řetězce. Ukážeme si, jak zadat položku Vzdálenost od Slunce, viz Obrázek 23. Klepneme na symbol + a v místní nabídce zvolíme položku New Variant. V kolonce Name přepíšeme text <new atom> textem Vzdálenost od Slunce, km. V kolonce Data Type je už předvolen datový typ string. Tuto volbu ponecháme a klepneme na tlačítko Save. Obdobným způsobem zadáme zbývající číselné položky. Dvěma kliknutími na symbol obnovení webové stránky nově zadané vlastnosti zobrazíme. Obrázek 23 Editor schématu s vlastnostmi k deklaraci třídy Planeta 22

23 Některé planety mají, jiné nemají, magnetické pole. Informaci o existenci magnetického pole planety zadáme položkou typu Boolean. Jde o takzvaný logický datový typ. Jeho hodnotou je buď pravda, nebo nepravda. Editor instancí i prohlížeč zobrazují hodnotu pravda symbolem jedničky, hodnotu nepravda symbolem nuly. Klepneme na symbol + a v místní nabídce zvolíme New Variant. V kolonce Name přepíšeme text <New Atom> textem Magnetické pole. Nyní rozvineme seznam Data Type a zvolíme Boolean (0/1). Klepneme na tlačítko Save. Většina planet má také měsíce, které je obíhají. Přítomnost měsíců bychom mohli indikovat vlastností logického typu, podobně, jako jsme udělali v případě magnetického pole. Považujeme však za vhodnější zadávat přímo počet měsíců. Nulový počet měsíců bude indikovat stav, kdy planeta žádný měsíc nemá, viz Obrázek 24. Klepneme na symbol + a v místní nabídce volíme New Variant. Zadáme jméno vlastnosti Počet měsíců a zvolíme datový typ Integer. Tlačítkem Save nově zadanou vlastnost uložíme. Obrázek 24 Deklarace vlastnosti Počet měsíců (celé číslo) Obrázek 25 Vlastnosti, které budou použity při deklaraci třídy Planeta 23

24 Poklepáním na symbol obnovení webové stránky nově zadané vlastnosti zobrazíme. Vidíme, že máme připravené všechny vlastnosti, které budeme potřebovat pro deklaraci třídy Planeta, viz Obrázek 25. Vlastní deklarace třídy Planeta Poklepáním na symbol obnovení webové stránky nově zadané vlastnosti zobrazíme. Vidíme, že máme připravené všechny vlastnosti, které budeme potřebovat pro deklaraci třídy Planeta, viz Obrázek 25. Klepneme na symbol + a v místní nabídce zvolíme New Class. V kolonce Name zadáme text Planeta. Nyní myší přetáhneme již deklarované vlastnosti do záložky Fields v levé části okna editoru schématu. Při přetahování dodržíme následující pořadí: 1. Vzdálenost od Slunce 2. Oběžná doba 3. Průměr 4. Hmotnost 5. Perioda rotace 6. Magnetické pole 7. Počet měsíců V záložce Fields vidíme pole Sort. Upravíme hodnoty v tomto poli tak, aby si BaseName ponechalo svou původní hodnotu jedna a ostatní položky dostaly čísla 10, 20, 30 a tak dále. Klepneme na tlačítko Save. Tím je deklarace skončena, viz Obrázek 26. Obrázek 26 Okno aplikace Editor instancí 24

25 1.5.4 Zřízení datových objektů třídy Planeta Jakmile jsme hotovi s deklarací třídy, můžeme začít zřizovat datové objekty. K této činnosti používáme aplikaci Editor instancí. V levé části okna aplikace Editor instancí vidíme seznam jmenných prostorů, které jsou nám k dispozici. Nás bude zajímat prostor jménem Sluneční soustava. V něm je zatím k dispozici jediná třída, Planeta. Klepneme na její jméno a v pravé části okna aplikace se objeví seznam datových objektů tohoto typu. Zatím je seznam prázdný, viz Obrázek 26. Nad seznamem datových objektů vidíme jméno třídy a vpravo od něj symbol prázdného listu papíru. Klepneme na symbol prázdného papíru. Objeví se políčko pro zadání takzvaného základního jména. Jde o jméno, kterým budeme planetu označovat. Do políčka napíšeme slovo Mars, viz Obrázek 27. Obrázek 27 Zadání základního jména datového objektu třídy Planeta - Mars Obrázek 28 Formulář Editoru instancí pro definici objektu třídy Planeta 25

26 Klepneme na tlačítko Založit instanci. Objeví se formulář pro zadání vlastností planety, viz Obrázek 28 a Obrázek 29. Do formuláře postupně zadáme vlastnosti planety Mars, viz Tabulka 3. Tabulka 3 Vlastnosti planety Mars Jméno Mars Charakteristika Řídká atmosféra z oxidu uhličitého. Prachové bouře. Průměrná teplota povrchu je 56 C. Povrch je pokryt oxidem železitým. To je důvod barvy planety. Vzdálenost od Slunce, km 228e6 Oběžná doba, pozemské dny 687 Průměr, km 6805 Hmotnost, kg 6,418e23 Perioda rotace, pozemské dny 1 Magnetické pole Ne Počet měsíců 2 Obrázek 29 Okno Editoru instancí pro definici vlastnosti typu Text Začneme charakteristikou planety. Jde o formátovaný text, který zadáváme pomocí nástroje pro úpravy textu. Klepneme na tlačítko Upravit. Objeví se okno pro zadávání formátovaného textu. Z klávesnice vložíme charakteristiku planety, viz Obrázek

27 Klepneme na tlačítko Uložit. Potom klepneme na tlačítko Zavřít. Tím se vrátíme do formuláře pro zadávání vlastností datového objektu typu Planeta. Zadáme číselné hodnoty Obrázek 30 Formulář Editoru instancí pro definici objektu třídy Planeta vlastností planety. V případě magnetického pole nezadáváme číselnou hodnotu, ale volíme jednu ze dvou možností. V daném případě klepneme na radiové tlačítko Ne. Nakonec klepneme na zelený symbol zaškrtnutí vpravo od jména třídy Planeta. Tím zadávání vlastností datového objektu Mars třídy Planeta ukončíme, viz Obrázek 30. Nyní bychom asi pokračovali vytvářením instancí dalších planet a zadáváním jejich vlastností. Abychom však neúměrně nezvyšovali objem tohoto návodu, budeme místo toho deklarovat třídu Měsíc, a vytvoříme instance dvou měsíců planety Mars. Planetu Mars a její dva měsíce potom vzájemně spojíme prostřednictvím asociace Deklarace třídy Měsíc Před vlastní deklarací nové třídy musíme nejprve deklarovat všechny vlastnosti, které nová třída použije. Objekty třídy měsíc budeme charakterizovat následujícími vlastnostmi: Jméno měsíce Jméno planety Charakteristika Vzdálenost od planety, km Oběžná doba, pozemské dny 27

28 Průměr, km Hmotnost, kg Vlastnosti Charakteristika, Oběžná doba, Průměr a Hmotnost jsme již deklarovali a nyní je můžeme opakovaně využít. Chybí nám ale vlastnosti Jméno měsíce, Jméno planety a Vzdálenost od planety. Vrátíme se do editoru schématu a ubezpečíme se, že jsme zvolili jako základní možnost Schema a máme nastaveno schéma Sluneční soustava. Klepneme na zelený symbol + a z místní nabídky zvolíme položku New Variant. V levé části okna přepíšeme v položce označené jako Name text <new atom> textem Jméno měsíce. V položce Data Type je už vybrán datový typ String. Klepneme na tlačítko Save. Znovu klepneme na zelený symbol +. Z místní nabídky vybereme položku New Variant. V kolonce Name zadáme text Jméno planety. Jako datový typ ponecháme String. Klepneme na tlačítko Save. Klepneme na zelený symbol + a vybereme volbu New variant. V kolonce Name zadáme Vzdálenost od planety, km. Jako datový typ ponecháme String. Klepneme na tlačítko Save. Tím jsme deklarovali tři nové vlastnosti potřebné pro deklaraci třídy Měsíc. Nově deklarované vlastnosti se dosud nezobrazily v levé části okna editoru schémat. Klepneme na symbol obnovení webové stránky. Objeví se hlášení o chybě. Klepneme ještě jednou. Objeví se prázdné okno aplikace Editor Schématu. Klepneme na tlačítko Start a zvolíme možnost Schema. V nabídce schémat vybereme schéma Sluneční soustava. Nyní již tři nově zadané vlastnosti vidíme. viz Obrázek 31. Obrázek 31 Editor schématu s vlastnostmi pro deklaraci třídy Měsíc 28

29 Obrázek 32 Formulář Editoru schématu pro deklaraci třídy Měsíc Klepneme na zelený symbol + a z místní nabídky vybereme New Class. V kolonce Name přepíšeme text <new atom> textem Měsíc. Nyní pomocí myši přetáhneme z levé části okna požadované vlastnosti na záložku Fields v pravé části okna. Ve sloupečku Sort zadáme pořadová čísla položek 10, 20, až 70. Klepneme na tlačítko Save. Tím je deklarace třídy Měsíc skončena, viz Obrázek Zřízení datových objektů třídy Měsíc Vytvoříme dvě instance třídy Měsíc planety Mars, viz Tabulka 4 a Tabulka 5. Přejdeme do aplikace Editor instancí. Ubezpečíme se, že ve schématu Sluneční soustava vidíme vedle již použité třídy Planeta také nově deklarovanou třídu Měsíc. Nevidíme-li třídu Měsíc, pak klepneme na symbol dvou zelených šipek. Tím se okno aplikace Editor instancí aktualizuje a obě deklarované třídy se stanou viditelnými, viz Obrázek 33. Tabulka 4 Měsíc Phobos Jméno Phobos Planeta Mars Charakteristika Větší z obou Martových měsíců, bližší k planetě. Pohybuje se rychleji, než se planeta otáčí. Má nepravidelný tvar. Vzdálenost od planety, km 9370 Oběžná doba, pozemské dny 0,3 Průměr, km 22,2 Hmotnost, kg 1e16 29

30 Tabulka 5 Měsíc Deimos Jméno Deimos Planeta Mars Charakteristika Menší a vnější z obou měsíců, které Mars má. Je nepravidelného tvaru a jde pravděpodobně o zachycený asteroid. Vzdálenost od planety, km Oběžná doba, pozemské dny 1,25 Průměr, km 12,6 Hmotnost, kg 2e15 Obrázek 33 Editor instancí - jmenný prostor Sluneční soustava Poklepeme slovo Měsíc. V pravé části okna aplikace se objeví seznam instancí třídy měsíc. V této chvíli je seznam prázdný. Vidíme pouze jméno třídy, Měsíc, a vpravo od něj symbol prázdné stránky. Klepneme na symbol prázdné stránky. Objeví se kolonka pro zadání základního jména pro datový objekt třídy Měsíc. Do kolonky zapíšeme text Mars Phobos. K tomu následující vysvětlení. V posledních letech bylo zjištěno, že planety Jupiter a dalších mají velké množství měsíců. Původně se nově objeveným měsícům dávala čísla odpovídající pořadí jejich objevení a teprve pak dostal měsíc skutečné jméno. Abychom se vyhnuli možnému zmatku, zadáme proto do základního jména měsíce také jméno planety. Poté, co zadáme základní jméno, klepneme na tlačítko Založit instanci. Objeví se formulář pro zadání vlastností měsíce. Ve formuláři zadáme vlastnosti, viz Obrázek 34. Nakonec klepneme na zelený symbol zaškrtnutí vpravo na úrovni jména třídy Měsíc. Tím je zřízení datového objektu pro měsíc Phobos planety Mars skončeno. Nyní obdobným způsobem definujeme datový objekt pro měsíc Deimos planety Mars Deklarace asociace Planeta Měsíc Ve vlastnostech objektů třídy Měsíc jsme zadávali také jméno planety, kolem které měsíc obíhá. Důvodem byla snaha vyhnout se možným nedorozuměním. Celkem je měsíců tolik, že bychom mohli lehce ztratit ze zřetele, které planetě který měsíc náleží. Planeta Saturn má například měsíc Titan, zatímco kolem planety Uran krouží měsíc Titania. A planetu Neptun obíhá měsíc Triton. 30

31 Obrázek 34 Editor instancí - měsíc Phobos planety Mars Ale tím, že jsme ve vlastnostech měsíce uvedli jméno planety, jsme ještě nezřídili asociaci mezi planetou a jejím měsícem. Pro tento účel musíme nejprve asociaci deklarovat. To provedeme v aplikaci Editor schématu. Ubezpečíme se, že v levé části okna aplikace Editor schématu je vybrána záložka Schema a je zvoleno schéma Sluneční soustava. Klepneme na zelený symbol +a z místní nabídky zvolíme položku New Association. V pravé části okna aplikace se objeví formulář pro deklaraci asociace. V kolonce Name přepíšeme řetězec <new atom> textem Planeta <--> Měsíc. Obrázek 35 Formulář Editoru schématu pro deklaraci asociace Text Planeta <--> Měsíc bude jménem asociace. Ostré závorky a spojovníky nejsou povinné. Použili jsme je jen proto, že se nám takový způsob pojmenování asociací osvědčil. Obecně však na jméno asociace nejsou kladeny žádné omezující podmínky. 31

32 Po zadání jména asociace musíme definovat role dvou koncových bodů asociace. V záložce Roles v pravé části okna aplikace Editor schématu klepneme na zelený symbol +. Objeví se formulář pro deklarace role jednoho koncového bodu asociace, viz Obrázek 35. Nyní myší přetáhneme z levé části okna aplikace položku Planeta do levého horního rohu formuláře. Tlačítko myši uvolníme v okamžiku, kdy se kurzor nachází mírně pod krátkým světle šedým úsekem horní hrany formuláře poblíž levého horního rohu formuláře, viz Obrázek 36. Obrázek 36 Role třídy Planeta Nyní do pole Label napíšeme text Obíhá kolem. A do pole Constraints přetáhneme myší z levé části okna aplikace položku Planeta. Tím jsme deklarovali jeden bod asociace, viz Obrázek 37. Obdobným způsobem deklarujeme druhý bod asociace. Klepneme na zelený symbol + v záložce Roles v pravé části okna aplikace. Objeví se formulář pro deklaraci druhého bodu Obrázek 37 Deklaraci jednoho bodu asociace asociace. Do jeho levého horního rohu přetáhneme položku Měsíc. V kolonce Label zadáme text Má měsíce a do kolonky Constraints přetáhneme položku Měsíc, viz Obrázek 38. Klepneme na tlačítko Save. Tím je deklarace asociace mezi planetou a jejím měsícem ukončena Zřízení asociací mezi planetou Mars jeho měsíci Poté, co jsme asociaci mezi planetou a jejím měsícem deklarovali v editoru schématu, můžeme zřídit dvě datové asociace mezi planetou Mars a jeho měsíci Phobos a Deimos. To provedeme v aplikaci Editor instancí. 32

33 Obrázek 38 Editor schématu - asociace mezi planetou a jejím měsícem Klepneme na tlačítko Save. Tím je deklarace asociace mezi planetou a jejím měsícem ukončena Zřízení asociací mezi planetou Mars jeho měsíci Poté, co jsme asociaci mezi planetou a jejím měsícem deklarovali v editoru schématu, můžeme zřídit dvě datové asociace mezi planetou Mars a jeho měsíci Phobos a Deimos. To provedeme v aplikaci Editor instancí. Kliknutím na symbol znázorňující dvě zelené šipky v levé části aplikace Editor instancí aktualizujeme schémata. Ve schématu Sluneční soustava klepneme na položku Planeta. V pravé části okna aplikace se objeví seznam instancí datových objektů třídy Planeta. Ten v této chvíli obsahuje jedinou položku, datový objekt jménem Mars. Klepneme na jeho jméno. Objeví se formulář pro zadání vlastností planety Mars. Formulář je už vyplněný. V jeho spodní části se ale objevilo nové políčko: Má měsíce. Vedle políčka vidíme tlačítko Hledej, viz Obrázek 39. Obrázek 39 Editor instancí - asociace mezi planetou a jejími měsíci 33

34 Klepneme na tlačítko Hledej. Objeví se seznam měsíců. Oba dosud definované měsíce přísluší planetě Mars. Zaškrtneme proto zaškrtávací boxy u obou měsíců a klepneme na tlačítko Vybrat, viz Obrázek 40. Obrázek 40 Měsíce planety Mars - zaškrtnutím zahrneme měsíc do asociace Tlačítko Vybrat nás vrátí zpět do formuláře pro zadávání vlastností planety. Nyní však ve spodní části formuláře vidíme oba měsíce planety Mars, viz Obrázek 41. Obrázek 41 Přehled asociací Planeta Měsíc na straně planety Můžeme klepnout na jméno jednoho z měsíců. Objeví se formulář pro zadávání vlastností datových objektů třídy Měsíc. V dolní části formuláře vidíme odpovídající bod asociace mezi planetou a jejím měsícem, viz Obrázek 42. Obrázek 42 Přehled asociací Planeta Měsíc na straně měsíce Prohlížení zadaných dat Přestože aplikace Editor instancí dovoluje nejen data zadávat, ale také prohlížet, pro vlastní prohlížení je vhodnější použít aplikaci Prohlížeč. Aplikaci Prohlížeč zapneme z aplikace Editor instancí klepnutím na symbol seznamu v editoru instancí, viz Obrázek

35 Obrázek 43 Editor instancí - ikonu pro start aplikace Prohlížeč V horním řádku okna aplikace navigujeme do jmenného prostoru Sluneční soustava., viz Obrázek 44. Obrázek 44 Přehled tříd, asociací a vlastnosti v okně Prohlížeče Obrázek 45 Vlastnosti a asociace objektu Mars 35

36 Vidíme, že jsme deklarovali dvě třídy, Měsíc a Planeta, a jednu asociaci jménem Planeta <--> Měsíc. Zeleně označené položky reagují na kliknutí. Klikněme například na položku Planeta. Objeví se seznam planet. Ten má v tomto případě jedinou položku, planetu Mars. Klepneme na ni a objeví se vlastnosti této planety, viz Obrázek 45. V dolní části seznamu vlastností se objevily oba měsíce planety Mars. Klepneme například na měsíc Deimos. Objeví se vlastnosti tohoto měsíce. V dolní části seznamu je správně uveden odkaz na planetu Mars, jejíž oběžnicí měsíc je Deiomos, viz Obrázek 46 Obrázek 46 Vlastnosti a asociace objektu Deimos Vidíme, že jsme dosud popsali jen malou část naší sluneční soustavy jednu planetu a dva její měsíce. Zadávání zbývajících dat už nebudeme detailně popisovat. Místo toho si prohlédneme kompletní data a všimneme si zvláštních rysů. 36

37 2 Znalostní systém MENTAL Kapitola podrobně specifikuje znalostní systém MENTAL, výsledek projektu obranného výzkumu Management znalostí NEC AČR [6]. Zásadním úkolem vývoje znalostního systému (Knowledge Management System - KMS) je tvorba ontologie, která charakterizuje doménu řešené problematiky. Dále jsou popsány architektura a funkce KMS a návod na vytváření znalostní báze. 2.1 Vytvoření ontologie znalostního systému Návrh ontologie zahrnuje definici tříd a asociací (Obrázek 47), podrobný popis asociací (Obrázek 48) a definicí vlastností tříd (Obrázek 49). Obrázek 47 Třídy a asociace doménové-ontologie NEC Dále jsou zahrnuty popisy významný tříd ontologie. 2.2 Ontologie - práce s dokumenty Dokument je možno členit do hierarchické struktury podle následujících pravidel: Dokument se skládá z oddílů a/nebo z vlastního obsahu (asociace členění dokumentu). Oddíl se skládá z dalších oddílů a/nebo z vlastního obsahu (asociace členění oddílu). 37

38 Obrázek 48 Asociace doménové-ontologie NEC 38

39 Obrázek 49 Charakteristiky doménové-ontologie NEC 39

40 Oddíl je část dokumentu, která slouží k logickému členění dokumentu do hierarchické struktury. Dokument ani Oddíl nemají vlastní obsah, je realizován obsahovým uzlem. Tato pravidla je nutno dodržovat pro správnou funkci asociačního prohlížeče AToM2, viz Obrázek Třída Dokument Vlastnosti Názvy a jména: Název ČJ, Název AJ, Base Name. Členění a kategorizace: Typ dokumentu. Základní údaje: Místo (vydání, děje, umístění), Rok (zahájení, vydání), Datum (zahájení, vydání). Texty: Anotace ČJ, Anotace AJ. Odkazy a návaznosti: Odkaz na web. class Dokument - Základní třídy členění oddílu členění dokumentu * * Dokument členění dokumentu členění oddílu Oddíl dokumentu * * Obsah dokumentu Obrázek 50 Třídy a asociace pro práci s dokumenty Asociace Členění a kategorizace: o členění oddílu, o členění dokumentu «Dokument. Členění dokumentu» Oddíl dokumentu, Obsah dokumentu. Odkazy a návaznosti: o Zmínka v textu, o Zpracovatel dokumentu» Osoba, Organizace, Část organizace. o Popsán dokumentem, o Taxonomie» Pojem. 40

41 2.2.2 Třída Oddíl dokumentu Slouží k logickému členění dokumentu na části. Poskytuje kontejner pro obsahové uzly. Názvy a jména o Název. Definuje název části dokumentu např. 1. Úvod, nebo Příloha 2 Dosažená úroveň schopností NEC. o Base Name. Obsahuje zkrácený název a popřípadě cestu k části dokumentu. Např. [Zpráva NEC 2009] 1 Úvod nebo [Zpráva NEC 2009] Příloha 2 Dosažená úroveň schopností NEC. Asociace: Členění a kategorizace: o členění oddílu, o členění dokumentu «Dokument. Odkazy a návaznosti: zmínka v textu, popsán dokumentem Třída Obsah oddílu Vlastní obsah dokumentu nebo jeho kapitol. Názvy a jména o Název. Definuje název obsahu, který je v oddíle uveden. 1 Dostupnost informací. Název nemůže být prázdný. Pokud nemá Obsah oddílu nadpis, tak je ho nutno odvodit z textu. o Base Name. Obsahuje zkrácený název a popřípadě cestu k obsahu dokumentu. Např. [Zpráva NEC 2009][Příloha 2] 1 Dostupnost informací. Texty o Text dokumentu. o Obrázek, schéma. Jako komentář se uvádí číslo a název obrázku originálního dokumentu. Asociace: o Členění a kategorizace: členění dokumentu, členění oddílu. o Odkazy a návaznosti: zmínka v textu, popsán dokumentem Příklad zpracování dokumentu K ukázce bude použit dokument Výroční zpráva o stavu budování NEC v OS ČR za rok Dokumentu je přiděleno Base Name Zpráva NEC 2009 a pod tímto názvem se zobrazuje v asociacích, kde bude sloužit k jednoznačné identifikaci oddílů a jejich obsahu. Dokumenty Dokument se skládá ze čtyř hlavních kapitol a tří příloh. Podíváme-li se podrobněji na obsah ilustračního dokumentu (Obrázek 51) bez příloh, pak vidíme, že část 2 je členěna ve třech 41

42 úrovních, zatímco část 3 ve dvou úrovních. Kandidáty na Obsah dokumentu jsou listové kapitoly, tj. v části 2 nadpisy úrovně tři (2.1.1, 2.1.2, atd.), v kapitole 3 nadpisy druhé úrovně (3.1, 3.2, atd.). Kandidáty na Oddíl dokumentu 4 jsou ostatní kapitoly, tj. 1, 2, 2.1, 2.2 a 3. Obrázek 52 ukazuje rozčlenění dokumentu na části. V členění dokumentu se vyskytují jak obsahové uzly (ikona spona), tak oddíly textu (ikona list textu). Obrázek 51 Obsah ilustračního dokumentu Obrázek 52 Členění ilustračního dokumentu Pro správné sestavení asociačního stromu je nezbytné uvést pořadí podřízených uzlů pomocí sloupce Sort. Typicky číslujeme po stovkách, a to pro případné vložení dalších částí. V našem případě se jednalo o vložení titulní strany (Obrázek 53). Oddíly Oddíl se může skládat z dalších oddílů a/nebo z obsahu oddílu. V prvním příkladě se oddíl skládá jen z obsahových uzlů, jako např. kapitola 2.2 (Obrázek 54). Ta je součástí kapitoly 2 a obsahuje několik obsahových uzlů (kap až 2.2.3). Opět je nutno nastavit třídění pro správnou funkci asociačních prohlížečů. V druhém příkladě je oddíl 2 (Obrázek 55) členěn na další oddíly. Obsahuje i textovou část, tedy úvodní text mezi kapitolou 2 a Jsou-li kapitoly obsáhlejší, je možno zvolit za oddíly i listové kapitoly a ty následně dělit. V tomto případě to nebylo nutné. 42

43 Obrázek 53 Setřídění členů dokumentu pomocí sloupce Sort Obrázek 54 Členění oddílu na obsahové uzly Obrázek 55 Členění oddílu na další oddíly i s obsahovým uzlem Obsahové uzly Obsahové uzly již zahrnují jen text a obrázky. Na příkladě (Obrázek 56) obsahového uzlu [Zpráva NEC 2009][Příloha 3] 6 Spojovací vojsko je ukázka textu dokumentu i s obrázkem. Obrázek 56 Příklad části vlastního obsahu dokumentu 43

44 2.2.5 Napojení dokumentu na instance v ontologii Každý dokument nebo jeho oddíly i obsahové uzly lze samostatně navázat na jinou instanci třídy v ontologii, jestliže se dokument o této instanci zmiňuje pomocí asociace zmínka v textu. Na příkladě (Obrázek 57) je kapitola Personální oblast navázána na projekt (ikona kolečko) DIAKOF a organizaci (ikona domek) Ústřední vojenská nemocnice Praha, o kterých se textu zmiňuje. Informace, že je projekt zmiňován v dokumentu, je poté např. dostupná i u projektu DIAKOF (Obrázek 58). Obrázek 57 Navázaní dokumentu na okolí Obrázek 58 Odkaz na dokument u instance třídy (zde projektu) 2.3 Ontologie - projekty Třída Projekt Jednorázová činnost v resortu obrany, která téma NEC ovlivní nebo má s NEC nějakou souvislost. Projekt je časově ohraničený, má svůj cíl, omezené zdroje; platí na něj principy projektového řízení. Jedná-li se o projekt evidovaný v rámci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ISVAV) Rady vlády pro vědu a výzkum, pak jsou uvedeny i údaje poskytované tímto systémem. Schéma a propojení na další třídy viz Obrázek 59. Charakteristiky a asociace: Názvy a jména: Název ČJ, Název AJ, Kódové označení, Kód (ISVAV), Base Name. Členění a kategorizace: Typ projektu. Zájmové oblasti. Základní údaje: Datum (ukončení, splnění), Datum (zahájení, vydání), Rok (ukončení), Rok (zahájení, vydání). Texty: Anotace ČJ, Anotace AJ, Problémy a rizika. Odkazy a návaznosti: Odkaz na web (ISVAV), Odkaz na web. 44

45 Asociace: o Základní údaje: řešitel projektu, spoluřešitel projektu. o Odkazy a návaznosti: vstupy a výstupy, řešen projektem. Obrázek 59 Třída projekt 2.4 Ontologie - organizace a osoby Organizace se člení na části, pro organizaci nebo její části pracují osoby. Schéma a propojení na další třídy viz Obrázek 59. class Organizace - Základní třídy členění organizace členění organizace Organizace Část organizace pracuje pro pracuje pro Osoba Obrázek 60 Třída organizace Třída Organizace Organizace, která má vztah k tématu NEC. Zahrnuje organizační strukturu resortu MO a další prvky ve vztahu k NEC nebo komerční společnosti řešící projekty, ale i orgány NATO a další zahraniční subjekty, které pracují v oblasti NEC. Charakteristiky a asociace organizace: Názvy a jména: Název ČJ, Název AJ, Base Name. Základní údaje: Místo (vydání, děje, umístění), Adresa, . Texty: Anotace ČJ, Anotace AJ, Obrázek (schéma), Hodnocení, Problémy a rizika. 45

46 Odkazy a návaznosti: Odkaz na web. Asociace: o Členění a kategorizace: členění organizace. o Odkazy a návaznosti: řešitel projektu, spoluřešitel projektu, zmínka v textu, pracuje pro, zpracovatel dokumentu, vykazuje schopnost Třída Část organizace Jedná se o část organizace, která se v rámci NEC může jevit samostatně (např. řešitel projektu, organizační struktura MO a AČR). Část organizace má stejné atributy a asociace jako Organizace. U asociace členění organizace může být cílem pro Organizaci nebo Část organizace. Zdrojem může být jen pro Část organizace Příklad členění organizace Příklad je realizován pro organizaci Univerzita obrany. Univerzita (Obrázek 61) se skládá z fakult (Obrázek 62), které se dále člení na katedry. Univerzita obrany je instance třídy Organizace, Fakulta vojenských technologií instancí třídy Část organizace. Obrázek 61 Členění organizace na části (Univerzita obrany) Obrázek 62 Členění organizace na části (Fakulta vojenských technologií) Poznámka k pojmenování organizací a jejich částí: BaseName organizace, která se dále člení obsahuje v závorce zkratku, která je dále použita pro pojmenování částí. BaseName pro Univerzitu obrany je Univerzita obrany (UO). BaseName pro část organizace pak obsahuje zkratku nadřízené organizace (v hranatých závorkách), např. [UO] Fakulta vojenských technologií (FVT). Při dalším členění pak [UO][FVT] K209. Tento způsob pojmenování je zaveden z důvodu jednoznačné identifikace organizace a jejich částí ve vztazích, kde se používá BaseName Třída Osoba Charakteristiky a asociace osoby: Názvy a jména: o Celé jméno. 46

47 o Base Name. Ve formátu Příjmení, Jméno. Členění a kategorizace: Role v MENTAL. Zájmové oblasti. Základní údaje: Tituly, Sídlo (město), Adresa, , Telefon. Texty a obrázky: Obrázek (schéma). Odkazy a návaznosti: Odkaz na web. Asociace: o Odkazy a návaznosti: řešitel projektu, spoluřešitel projektu, zmínka v textu, pracuje pro, nadřízenost osob, zpracovatel dokumentu. 2.5 Ontologie - oblasti zájmu Skupina Oblast zájmu Oblasti zájmu (u každé oblasti jsou uvedena klíčová slova pro dotazování v prostředí Tovek Tools). V závorce je klíč ve skupině (Group - Zájmová oblast): Informační a komunikační technologie (ICT) - IM a KM, KIS a OTS, ICT: informace, znalost, management, IM, KM, knowledge, komunikace, systém, operační, taktický, technologie,, ICT, OTS, KIS. Logistika (logistika) - Logistika, vyzbrojování: logistika, výzbroj, technika, vybavení, akvizice, vyzbrojování. NBC problematika (NBC) - Jaderné, chemické a biologické zbraně: NBC, nuclear, chemical, biological, jaderné, chemické, biologické, OPZHN, zbraň, hromadné, ničení, ochrana, zamoření, odmoření. Bezpečnost a ochrana (security) - Ochrana utajovaných informací: OUS, ochrana, utajované, informace, bezpečnost, security, protection. Vzdělávání (education) - Personalistika, výuka a výcvik: personalistika, výuka, výcvik, osoba, human, resource, lidé, zdroje, škola, univerzita, UO, VA, Vojenská akademie, Univerzita obrany. Boj a operace (boj) - Vedení boje a operace: boj, operace, vojenství, taktika, strategie, útok, obrana, palba, targeting, EBAO, effect, operation, přepad, přesun. Velení a řízení (Command and Control): velení, řízení, strategie, taktika, operace, umění, vedení, leadership, command, control, místo, struktura, záložní. Network Enabled Capability (NEC): NEC, network, enabled, capability, NCW, centric, warfare, NBO, operation. Zahraniční mise (mise): zahraniční, mise, misson, military, CIMIC, civil, cooperation, IFOR, ISAF, KFOR, Afganistan, Irák, Kosovo. Zpravodajství (zprav) - Zpravodajská činnost a průzkum: zpravodajství, průzkum, reconnaissance, intelligence, prostředek, bezpilotní, terorismus, agent, Al Káida, extremismus, fašismus. 47

48 2.6 Ontologie - procesy, pravidla, postupy Třída Proces Opakovaná činnost v resortu obrany, která téma NEC ovlivní nebo má s NEC nějakou souvislost. Proces má svého vlastníka, je měřitelný, transformuje vstupy na výstupy; platí na něj principy procesního řízení. Názvy a jména: Název ČJ, Název AJ, Base Name. Členění a kategorizace: Typ procesu. Téma. Základní údaje: N/A. Texty: Anotace ČJ, Anotace AJ, Hodnocení, Problémy a rizika. Odkazy a návaznosti: N/A. Asociace: o Členění a kategorizace: členění procesu. o Odkazy a návaznosti: pracuje na, vlastník procesu, definice/realizace procesu, podpora procesu, zmínka v textu Třída Pravidlo Práva (možnosti) a povinnosti (doporučení) určující provádění procesů nebo průběh událostí ve vztahu k NEC. Příklady instancí: Postup provádění údržby, Požadované parametry zařízení, Komunikační protokol, Povinnost dodavatele, Názvy a jména: Název ČJ, Název AJ, Base Name. Členění a kategorizace: N/A. Základní údaje: N/A. Texty: Anotace ČJ, Anotace AJ. Odkazy a návaznosti: N/A. Asociace: Odkazy a návaznosti: definice/realizace procesu, pravidlo postupu Třída Postup Postup provádění procesů, projektů, činností v NEC. Názvy a jména: Base Name. Členění a kategorizace: Téma. Asociace: Odkazy a návaznosti: součást postupu, pravidlo postupu. 48

49 2.7 Ontologie - schopnosti a etapy Schopnost Schopnost organizační složky armády (nebo celé armády) plnit stanovené cíle a realizovat hlavní a řídicí procesy k dosažení požadavků konceptu NEC. Názvy a jména: Název ČJ, Název AJ, Base Name. Základní údaje: Datum (zahájení, vydání). Texty: Anotace ČJ, Anotace AJ, Hodnocení, Problémy a rizika. Asociace Odkazy a návaznosti: o Zmínka v textu. Např. Schopnost Odolnost a ochrana je zmíněna v kapitole zprávy NEC za rok 2009 (Obrázek 63). o Rozvoj schopnosti. Obrázek 63 Třída schopnost - asociace zmínka v textu Třída Etapa Etapa budování NEC AČR nebo NATO NEC, dosahovaní kvalitativních stupňů. Názvy a jména: Název ČJ, Název AJ, Base Name. Členění a kategorizace: Téma. Základní údaje: Datum (zahájení, vydání), Datum (ukončení, splnění). Texty: Anotace ČJ, Anotace AJ, Hodnocení, Problémy a rizika. Asociace Odkazy a návaznosti: rozvoj schopnosti, vytvoření události. 49

50 2.8 Ontologie - systém a technika Třída Systém Systém vyjadřuje ve vztahu k osobě, organizaci, procesu a projektu, technice a výzbroji různé faktické, objektivní role, ve kterých v prostředí NEC mohou vzájemně vystupovat. Systém vykazuje cílové chování a je složen z prvků. Vlastnosti Názvy a jména: Název ČJ, Název AJ, Base Name. Členění a kategorizace: Téma. Základní údaje: Místo (vydání, děje umístění), Adresa, . Texty: Anotace ČJ, Anotace AJ, Obrázek (schéma), TTD, Hodnocení. Asociace Členění a kategorizace: členění systému. Odkazy a návaznosti: zdroje/součásti systému, zmínka v textu, popsán dokumentem, řešen projektem Třída Technika a výzbroj Technické a technologické věci, které jsou součástí systémů NEC. Vlastnosti Názvy a jména: Název ČJ, Název AJ, Base Name. Základní údaje: Místo (vydání, děje umístění), Datum (zahájení, vydání). Texty: Anotace ČJ, Anotace AJ, Obrázek (schéma), TTD, Hodnocení, Problémy a rizika. Odkazy a návaznosti: Odkaz na web. Asociace Odkazy a návaznosti: zdroje/součásti systému, zmínka v textu, výbava. 50

51 2.9 Ontologie - události a místa Třída Událost Událost v NEC, kterou je třeba zaznamenat. Je příčinou, důsledkem či cílem procesů a projektů. Názvy a jména: Název ČJ, Název AJ, Base Name. Členění a kategorizace: N/A. Základní údaje: Rok (zahájení, vydání), Datum (zahájení, vydání), Datum (ukončení, splnění), Místo (vydání, děje, umístění), Adresa. Texty: Anotace ČJ, Anotace AJ, Hodnocení, Problémy a rizika, Obrázek (schéma),. Odkazy a návaznosti: Odkaz na web. Asociace Členění a kategorizace: členění událostí. Odkazy a návaznosti: vytvoření události, součást postupu Skupina Místo (vydání, děje, umístění) V původní ontologii bylo místo def jako třída. Aktuálně je místo implementováno pomocí skupiny Místo (vydání, děje, umístění). Česká města jsou přímo v kořeni skupiny, místa v zahraničí ve složkách podle států, viz Obrázek 64 Obrázek 64 Výběr místa v instanci třídy událost (MCC 2010, Wroclaw) 2.10 Prvky ontologie shrnutí Popis obsahuje přehled tříd ontologie, vlastnosti tříd a asociace. 51

52 Ontologie - přehled tříd Přehled tříd je popisuje Tabulka Ontologie - vlastnosti tříd Seznam vlastností je členěný podle kategorií, které jsou v ontologii použity. Vlastnosti mohou být opakovaně použity u jednotlivých tříd. Jsou vytvořeny kategorie (v AToM2 je to Folder - Obrázek 65), které se v data editoru zobrazují v uvedeném pořadí. Tabulka 6 Třídy Ontologie NEC Třída Popis Část organizace Dokument Etapa Místo Oblast zájmu Obsah dokumentu Oddíl dokumentu Organizace Osoba Postup Pravidlo Proces Projekt Schopnost Systém Technika a výzbroj Téma Událost Část organizace, která v rámci NEC může působit samostatně (např. řešitel projektu, organizační prvek MO a AČR). Dokument, který má vztah k NEC. Produktem, zdrojem, apod. Etapa budování NEC AČR nebo NATO NEC, dosahování kvalitativních stupňů. Implementováno jako Group Tree. Implementováno jako Group Tree. Vlastní text části dokumentu nebo jeho kapitol. Část dokumentu bez obsahu (bez textu). Organizace, která má vztah k NEC. Zahrnuje organizační strukturu resortu MO a další prvky ve vztahu k NEC nebo komerční společnosti řešící projekty, ale i orgány NATO a další zahraniční subjekty, které pracují v oblasti NEC. Osoba, která je součástí, má vztah k aktivitám v rámci NEC. Postup provádění procesů, projektů, činností v NEC. Práva (možnosti) a povinnosti (doporučení) určující provádění procesů nebo průběh událostí ve vztahu k NEC. Opakovaná činnost v resortu obrany, která téma NEC ovlivní nebo má s NEC nějakou souvislost. Jednorázová činnost v resortu obrany, která téma NEC ovlivní nebo má s NEC nějakou souvislost. Schopnost organizační složky armády (nebo celé armády) k plnění stanovených cílů, k realizaci hlavních a řídicích procesů a k dosažení požadavků NEC. Systém vyjadřuje, ve vztahu k osobě, organizaci, procesu a projektu, techniku a výzbroj apod., různé role, ve kterých NEC může vzájemně vystupovat. Technické a technologické prvky, které jsou součástí systémů NEC. Implementováno jako Group Tree. Událost v NEC, kterou je třeba zaznamenat. Je příčinou, důsledkem či cílem procesů a projektů. 52

53 Obrázek 65 Kategorie vlastností a asociací Při návrhu ontologie se uvede číslo pro řazení tak, že se samostatně řadí jednotlivé kategorie. Např. Název ČJ má pořadí 101, tj. první v kategorii Názvy a jména, viz Obrázek 66. Obrázek 66 Rozdělení a třídění vlastností při návrhu ontologie Názvy a jména Tabulka 7 Vlastnosti tříd ontologie NEC-názvy a jména Vlastnost Typ Komentář Název ČJ Name Dokument. Projekt. Organizace. Část organizace. Schopnost. Systém. Technika a výzbroj. Událost. Proces. Pravidlo. Název AJ Name Jako u Název ČJ Base Name Name Systémové jméno. Zobrazuje se ve vztazích u instancí. Název Name Oddíl dokumentu. Obsah dokumentu. Kódové označení Name Projekt. Kód (ISVAV) Name Projekt. Celé jméno Name Osoba. Členění a kategorizace Tabulka 8 Vlastnosti tříd ontologie NEC-členění a kategorizace Vlastnost Typ Komentář Typ dokumentu Group Dokument. Typ projektu Group Projekt. Role v MENTAL Group Osoba. Zájmové oblasti Group Osoba. Projekt. Dokument. Místo (vydání, děje, umístění) Group Organizace. Část organizace. Událost. Technika a výzbroj. 53

54 Téma Group Systém. Proces. Postup. Typ procesu Group Proces. Základní údaje Tabulka 9 Vlastnosti tříd ontologie NEC-základní údaje Vlastnost Typ Komentář Adresa Text Organizace. Část organizace. Osoba. Událost. Datum (ukončení, splnění) Variant/Date Projekt. Událost. Datum (zahájení, vydání) Variant/Date Dokument. Projekt. Schopnost. Událost. Variant/String Organizace. Část organizace. Osoba. Vícenásobný. Rok (ukončení) Group Projekt. Rok (zahájení, vydání) Group Dokument. Projekt. Událost. Sídlo (město) Text Osoba. Telefon Text Osoba. Zaměstnavatel Text Osoba. (Částečně duplicitní s vazbou pracuje pro). Tituly Group Osoba. Texty a obrázky Tabulka 10 Vlastnosti tříd ontologie NEC-texty a obrázky Vlastnost Typ Komentář Anotace ČJ Text Dokument. Projekt. Organizace. Část organizace. Schopnost. Systém. Technika a výzbroj. Událost. Proces. Pravidlo. Anotace AJ Text Dokument. Projekt. Organizace. Část organizace. Schopnost. Systém. Technika a výzbroj. Událost. Proces. Pravidlo. Hodnocení Text Dokument. Projekt. Organizace. Část organizace. Schopnost. Systém. Technika a výzbroj. Událost. Proces. Text dokumentu Text Obsah dokumentu. Obrázek (schéma) Image Obsah dokumentu. Organizace. Část organizace. Osoba. Systém. Technika a výzbroj. Událost; Vícenásobný Problémy a rizika Text Organizace. Schopnost. Technika a výzbroj. Událost. Proces. TTD Text Systém. Technika a výzbroj. Odkazy a návaznosti Tabulka 11 Vlastnosti tříd ontologie NEC-odkazy a návaznosti Vlastnost Typ Komentář Odkaz na web Uri Dokument. Osoba. Organizace. Část organizace. Technika a výzbroj. Událost. Pravidlo; Vícenásobný. Odkaz na web (ISVAV) Uri Jednoduchý. Projekt Odkaz na doménu taxonomie Odkaz na pojem taxonomie Ontologie - asociace Nahrazeno vazbou taxonomie. Nahrazeno vazbou taxonomie. Tabulka 12 Seznam asociací ontologie NEC, abecední pořadí Asociace Zdroj Cíl Komentář 54

55 členění dokumentu Dokument Oddíl dokumentu Obsah dokumentu členění oddílu Oddíl dokumentu Oddíl dokumentu Obsah dokumentu členění organizace Organizace, Část org. Část organizace členění procesu Proces Proces Proces a jeho podprocesy. členění systému Systém Systém Systém a jeho podsystémy. členění událostí Událost Událost definice/realizace Pravidlo Proces procesu nadřízenost osob Osoba Osoba podpora procesu Systém Proces popsán Dokument Systém dokumentem Oddíl dokumentu Pravidlo pracuje na Obsah dokumentu Osoba Organizace Část organizace Proces pracuje pro Osoba Organizace, Část org. pravidlo postupu Pravidlo Postup rozvoj schopnosti Schopnost Etapa řešen projektem Projekt Systém řešitel projektu Osoba Organizace Část organizace Projekt součást postupu Postup Událost spoluřešitel Osoba, Organizace Projekt projektu Část organizace taxonomie Všechny kromě: Oddíl dokumentu Obsah dokumentu Pojem vlastník procesu Osoba, Organizace Proces Část organizace vstupy a výstupy Dokument Proces, Projekt výbava Organizace, Část org. Technika a výzbroj vykazuje schopnost Organizace Část organizace Schopnost vytvoření události Proces Událost Etapa Projekt zdroje/součásti systému zmínka v textu zpracovatel dokumentu Systém Dokument Oddíl dokumentu Obsah dokumentu Osoba, Organizace Část organizace Osoba, Organizace Část organizace Technika a výzbroj Osoba, Organizace, Projekt Dokument, Systém, Místo Část organizace Technika a výzbroj Proces Dokument Primární zdroj pro Cíl. Viz zmínka v textu. Třída Pojem je z části Terminologie ne Ontologie NEC. Organizační prvek k dosažení schopnosti. Návrh znalostního systému (KS-Knowledge System) ve správě NEC AČR se realizoval v postupných krocích. Nejprve byly uvažovány možnosti technologických komponent dodané technologie pro realizaci KS. Pak byl specifikován možný rozsah funkcí KS a konfrontován s technologií, mapován na ni. 55

56 2.11 Technologie a funkce KMS NEC AČR Pro tvorbu systému managementu znalostí NEC AČR navržená technologická architektura, viz Obrázek 67, předpokládala aplikaci řady komponent. WEBnet CMS je komplexním systémem pro správu obsahu. Základem je dokument, který je zařazen do stromu témat; může být ve znalostní bázi. Pracuje v režimu klient/server, klientem je webový prohlížeč. Jeho realizací je SW AToM2. Tovek Server je aplikací ke zpracování velkého množství nestrukturovaných dat, nabízí jednotný přístup k různým zdrojům dat. Jeho funkce zahrnují indexaci, vyhledávání, kategorizaci a práci s metadaty. Tovek Tools (TT) jsou souborem klientských aplikací k tvorbě analýz a vytváření přehledů, zahrnují Index Manager, Tovek Agent, InfoRating, Query Editor, Tovek Harvester. Analyst s Notebook umožňuje vizuální analýzu dat a následnou prezentaci výsledků, které jsou zejména ve formě diagramů. AToM (AT) je aplikací, která tvoří úložiště znalostí vytvořených a uspořádaných podle standardu Topic Maps. Umožňuje vytvářet znalostní bázi a její editaci. WEBnet znalostní portál (PT) je prezentační vrstvou obsahu znalostního systému. Řeší správu uživatelů, zajišťuje propojení s dalšími znalostními bázemi. Při zhodnocení podílu a významu technologií při vytváření znalostního systému jsme na základě zkušeností z vytváření znalostní báze došli k poznání, že SW AToM je základní a SW Tovek doplňkovou komponentou. SW Tovek má především místo při analýze dokumentů, v tvorbě ontologie a správného zařazení částí dokumentu k zájmovým tématům znalostní báze. Při řešení projektu MENTAL se neuplatnily komponenty Analyst s Notebook a Tovek Server, přestože původně byly do návrhu zahrnuty. 56

57 Obrázek 67 Technologická architektura KS NEC AČR Návrh funkcí KS NEC AČR Návrh funkcí vychází ze zadání projektu, výsledků analýzy znalostního systému, předpokladů potřebných funkcí pro jednotlivé typy uživatelů a z požadavků na práci Řídicí komise NEC AČR. Návrh je zpracován v maximálním rozsahu, bez ovlivnění zdrojovými možnostmi projektu a týmu na jejich realizaci. Návrh zahrnuje skupiny funkcí, funkce v rámci skupiny a role, které je budou realizovat, viz Tabulka 14. Přehled rolí uvádí Tabulka 13. Legenda: S - skupina funkcí; F- funkce; R - role Tabulka 13 Přehled rolí Role Název role, práva 4b Gestor rozhodování o obsahu znalostního systému a přístupu k němu 4a Správce správa uživatelů a systému; automatizované akce 3b Znalostní inženýr, globální aktualizace obsahu celého systému 3a Znalostní inženýr, lokální aktualizace obsahu části systému 2 Uživatel čtení, vyhledání, náměty na rozvoj/úpravy V DOMÉNĚ 1 Host - čtení, vyhledání Tabulka 14 Funkce znalostního systému 57

58 S F R Název skupiny funkcí a funkcí Organizace informací o NEC, o uživatelích a jejich zpřístupnění Vysvětlení funkce, co znamená a jak bude v systému zajištěna Uspořádání podle tříd ontologie (dokument, oblast zájmu,organizační jednotka, osoba, událost, ) Profilování dokumentů a uživatelů (AT) Správa uživatelů a jejich personalizace podle informačních a znalostních potřeb Zpřístupnění relevantních informací pro uživatele a dodání (delivery) Vyhledání a zpřístupnění informací o NEC Vyhledání podle tříd ontologie a podle taxonomie, náhodné vyhledání Tvorba a rozvoj znalostní, poznatkové a informační báze Dokumentu přiřadit vlastnosti, zařadit podle ontologie (AT) Nastavení charakteristik profilu uživatele, porovnání s profilem dokumentu (AT, PT) Využití kolaborativního SW, dodání podle výsledku 1.3 (AT, PT) Podle ontologií, taxonomií, profilových údajů; fazetové a fulltextové vyhledání (AT, PT) Tvorba ontologií, taxonomií, slovníků Výzkum, ve spolupráci se znalostními inženýry (KE) a doménovými specialisty (DS); využití (TT, AT) Rozvoj ontologií, taxonomií, slovníků - řízený uživateli Rozvoj ontologií, taxonomií, slovníků - řízený daty Aktualizace informací (doplňování, editace, rušení) Dle výsledků výzkumu, ve spolupráci se znalostními inženýry (KE) a doménovými specialisty (DS). Na základě sledování zájmu uživatelů; využití (TT, AT) Z rozboru změn v obsahu vkládanýchh dokumentů; využití (TT, AT) Funkce znalostního systému; využití (AT) Propojení informací se znalostní bází Funkce znalostního systému; využití (AT) Anotace vkládaných dokumentů Funkce znalostního systému; využití (AT) Nastavení kritérií hodnocení dosaženého stavu NEC AČR Spolupráce na rozvoji NEC Podporovat činnost ŘR a K-NEC, zaznamenání a sledování úkolů Podle parametrů řídicí komise; využití (TT, AT) Funkce AT Výzva ke splnění úkolu či požadavku Využití AT, Návrhy do plánu budování NEC AČR Využití AT Vkládání poznámek, zkušeností (Blogy) Znalostní báze, využití AT, Upozornění na významnou událost či dokument v NEC Zaznamenání dosaženého stavu NEC AČR Funkce znalostního systému; využití (AT) Vyplnění parametrů dle skutečnosti; využití (AT) Hodnocení dosaženého stavu NEC AČR Porovnání plánovaných a dosažených parametrů v AT Mezinárodní spolupráce v NATO NEC Funkce znalostního systému; využití (AT) Procesy VaŘ, příprava velitelů a štábů; operační efektivnost Toto spíše nejsou funkce, ale lze je získat jeko témata ze znalostní báze Operační postupy a procesy Rozborem znalostní báze; využití (AT) Organizační struktury Rozborem znalostní báze; využití (AT) 58

59 5 3 2 Targeting (zjištění, potvrzení, výběr cíle a jeho zničení) Sdílená znalost, společný obraz a pochopení situace Rozborem znalostní báze; využití (AT) Rozborem znalostní báze; využití (AT) Zpravodajská činnost a průzkum v NEC Rozborem znalostní báze; využití (AT) Personální práce, výuka, výcvik a školení Požadavky na specializaci personálu pro NEC Rozborem znalostní báze; využití (AT) Výuka NEC na UO Rozborem znalostní báze; využití (AT) Výcvik NEC v OS ČR Rozborem znalostní báze; využití (AT) Školení NEC v resortu MO Rozborem znalostní báze; využití (AT) Školení NEC v NATO Rozborem znalostní báze; využití (AT) Vytváření zájmových skupin Vytvoření komunity Znalostní báze (osoba - zájmová oblast); využití (AT) Přihlášení se do komunity Znalostní báze (osoba - zájmová oblast); využití (AT) Informační podpora činnosti komunity Využití AT, Vkládání poznámek, zkušeností (Blogy), návrh tématu pro diskusi Využití AT, Formulování závěrů a doporučení Analýza poznámek ve znalostní bázi, spolupráce na závěrech Věda, výzkum, vývoj, projekty Příprava zadání pro vědu, výzkum, vývoj, projekty Rozborem znalostní báze; využití AT Řešené projekty NEC AČR Obsahem znalostní báze; využití AT Výsledky ukončených projektů NEC AČR Prvky, které se na rozvoji NEC podílejí (NNEC, NCO, NCW, NBD) Obsahem znalostní báze; využití AT Obsahem znalostní báze; využití AT Konference a semináře Obsahem znalostní báze; využití AT NEC v praxi Nasazení NEC AČR v misích Obsahem znalostní báze; využití AT Lessons learned v AČR Další projekt Lessons learned v NATO Další projekt Interoperabilita OTS VŘ-MIP Obsahem znalostní báze; využití AT Podpora rozhodování pro rozvoj NEC Vyvozování poznatků pro rozvoj NEC AČR Srovnání dosaženého stavu NEC s plánem Srovnání dosaženého stavu NEC AČR s NATO Vybudování integrovaného prostředí NEC Integrace KIS a OTS; OTS PozS a VzS; OTS a simulací Integrace senzorů s informační a komunikační infrastrukturou Shromáždění a analýza relevantních podkladů k připravovanému tématu; využití AT Porovnání plánovaných a dosažených parametrů; využití AT Porovnání plánovaných a dosažených parametrů; využití AT Zaznamenání do znalostní báze; využití AT, PT Zaznamenání do znalostní báze; využití AT, PT 59

60 Integrace zbraňových systémů s informační a komunikační infrastrukturou Implementace nástrojů typu Bussiness Intelligence, zvláště pro podporu ISTAR a Targetingu Implementace podpory práce se strukturalizovanými bojovými dokumenty a formalizovanými zprávami Automatizace rutinních činností a Workflow Využívání služeb REACH BACK pro simulaci a modelování. Zaznamenání do znalostní báze; využití AT, PT Zaznamenání do znalostní báze; využití AT, PT Zaznamenání do znalostní báze; využití AT, PT Zaznamenání do znalostní báze; využití AT, PT Zaznamenání do znalostní báze; využití AT, PT Tvorba znalostního systému ve správě NEC AČR je především podmíněna vytvořením kvalitní ontologie. Po vytvoření a implementaci výchozího návrhu ontologie došlo k jeho testování v prostředí AToM a postupnému rozvoji. K dalším změnám může docházet v průběhu činnosti znalostního systému neustále. Struktura KS je zachycena architektonickým schématem (viz Obrázek 68), jeho prvky tvoří: Znalostní a poznatková báze (ontologie NEC; poznatky z řízených informačních zdrojů a poznatky získané od expertů). Znalostní portál pro přístup ke znalostní bázi a k informačním zdrojům. Řízené informační zdroje (dokumenty, které jsou přímo obsahem znalostní báze). Neřízené informační zdroje (sada ostatních dokumentů). Analytická dílna pro rozvoj znalostní báze; doplňování zdrojů a správa uživatelů. Programové vybavení znalostního systému (viz technologické prvky). Znalostní inženýři, uživatelé a správci znalostního systému. 60

61 UŽIVATEL ZNALOSTNÍ PORTÁL ZNALOSTNÍ INŽENÝR ZNALOSTNÍ A POZNATKOVÁ BÁZE ANALYTICKÁ DÍLNA SW ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU ŘÍZENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE NEŘÍZENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE Obrázek 68 Schéma znalostního systému Příklady realizovaných funkcí Obrázek 69 Group-tree NEC Organizace informací o NEC Podstatným přínosem vytvářeného znalostního systému pro podporu činností ve správě NEC je organizace informací o NEC v podobě určené ontologií podle tříd, hierarchií a group-tree. Výchozím bodem pro téma NEC je group-tree NEC, viz Obrázek

62 Obrázek 70 Systém Komunikační a informační infrastruktura NEC Obrázek 71 Výskyty třídy organizace Každou položku v group-tree NEC lze prohlédnout nebo ji zvolit za další výchozí krok v prohlížení informací, například Komunikační a informační infrastruktura pro NEC (třída systém), viz Obrázek

63 Obrázek 72 Organizace společnost DELINFO Obrázek 73 Projekt SOSNEC 63

64 Obrázek 74 Taxonomie NEC Obrázek 75 Terminologie MENTAL (NEC, OTS VŘ, OUI) 64

65 Další náhled na organizaci informací může vycházet z tříd. Zobrazení zvolené třídy ukazuje přehled všech uložených výskytů, například organizace, viz Obrázek 71. Informace jsou sestavovány do stránek, pokud jejich rozsah přesáhne zobrazitelnou plochu okna. Z výskytu tříd lze jednotlivé organizace prohlížet a například zjistit, jaké projekty řešila společnost DELINFO ve prospěch NEC, viz obr. Obrázek 72. Vybraný projekt pak může být zobrazen detailně a zjištěny jeho další souvislosti, jako je období řešení, řešitelé a spoluřešitelé, viz Obrázek 73. Organizace informací ve znalostním systému zahrnuje i terminologií (slovníky pojmů, taxonomie), ve vztahu k řešeným cílům projektu (NEC, OTS VŘ a OUI, viz Obrázek 74 a Obrázek Správa uživatelského přístupu do KS Správa uživatelského přístupu do KS je součástí SW AToM. Lze zvolit role, těm nastavit práva přístupu (viz Obrázek 76) a roli přiřadit uživateli (viz Obrázek 77). Obrázek 76 Stanovení rolí KS Vyhledání a zpřístupnění informací o NEC K vyhledání informací je k dispozici robustní nástroj fasetově uspořádaného hledání (Faceted Search), kterým lze zpřístupnit jakékoliv téma či objekt hledání. Například problém řízení NEC, viz Obrázek 78. Výsledky hledání jsou vybrány ze všech objektů znalostní báze, zahrnují třídy, atributy, group-tree a texty v dokumentech. 65

66 Obrázek 77 Přiřazení role uživateli Obrázek 78 Hledání ve znalostní bázi Tvorba a rozvoj znalostní a informační báze Tvorba a rozvoj znalostní, poznatkové a informační báze je posláním znalostních inženýrů, pracovně soustředěných v Analytické dílně, viz Obrázek 68. To ovšem neznamená, že jejich funkci nemohou plnit pracovníci napříč organizací. Strukturu znalostní báze určuje schéma ontologie. 66

67 Poznatkovou bázi vytváříme vkládáním výskytů tříd a jejich propojováním pomocí asociací. Tato činnost je velmi zodpovědná, neboť určuje kvalitu výsledné znalostní báze a tím i užitečnost celého znalostního systému. Měli by ji vykonávat doménoví specialisté, kteří jsou vyškolení jako znalostní inženýři. Informační bázi tvoří sada dokumentů, která je buď přímo ve znalostní bázi uložena (řízené dokumenty) nebo je ze znalostní báze zpřístupněna (neřízené dokumenty) Vytváření zájmových skupin Zájmové skupiny lze vytvářet ve znalostním systému na základě propojení Zájmových oblastí s uživateli znalostního systému. Propojení se vytváří v průběhu rozvoje znalostní báze jako přirozený výsledek vhodně definované ontologie. Zájmové oblasti jsou ve znalostní bázi uloženy jako group-tree. Každá ze zájmových oblastí zachycuje propojení na osoby, dokumenty a projekty, které ji vytvářejí, viz Obrázek 79. Obrázek 79 Vytváření zájmových skupin Obrázek 80 Zájmové oblasti osoby 67

68 Každá osoba, která je ve znalostní bázi evidovaná, si může svoje oblasti zájmu zvolit, viz Obrázek 80. Funkcí znalostního systému je pak přiřazovat veškeré poznatky, které mají souvislost s danou oblastí zájmu, právě k této oblasti Věda, výzkum, vývoj, projekty Funkce znalostního systému, která podporuje uživatele v oblastech věda, výzkum a vývoj a zpřístupňuje přehled projektů a procesů v řadě souvislostí, které vychází ze struktury ontologie. Obrázek 81 Projekt a proces Obrázek 82 Přehled projektů Znalostní báze zachovává rozdíl mezi procesy (procesní přístup) a projekty (projektové řízení), přes projekty a procesy lze nahlížet i na problematiku vědy a výzkumu. Ve znalostní bázi lze rozpoznat typy projektů a typy procesů, viz Obrázek 81. Uživatel si může zobrazit přehled projektů, viz Obrázek 82, a každý projekt vidět v detailu, viz Obrázek 83 (SOANEC). Totéž platí o procesech. Funkce vyhledání zobrazí veškeré souvislostí s výzkumem, viz Obrázek

69 Obrázek 83 Projekt SOANEC Obrázek 84 Výzkum ve znalostní bázi 2.13 Aplikace znalostního systému Aplikace znalostního systému budou především vznikat v podobě znalostního portálu nad znalostní bází pro snadný přístup ke znalostem pro uživatele, přizpůsobené jeho požadavkům. Původní představa, že znalostní aplikace budou programovány, se ukázala jako nereálná, neboť aplikační rozhraní ke znalostní bázi, vytvořené v AToMu, nejsou dodavatelem technologie zpřístupněna. Dodavatel technologie však vytvořil sadu modulových prvků, pomocí kterých lze znalostní portál znalostního systému vytvořit. Spolupráce týmu s dodavatelem spočívala v návrhu uživatelského rozhraní portálu, tedy vpředstavě, jak by měl 69

70 portál vypadat a jaké funkce zajišťovat. Uživatelské rozhraní portálu znalostního systému pro jednotlivé situace a činnosti zahrnuje základní čtyři typy obrazovek: Úvodní stránka portálu znalostního systému. Personalizovaná stránka uživatele. Stránka zájmové oblasti komunity. Stránky pro jednotlivá témata, tak jak jsou definovány v ontologii, přičemž zvláštní postavení bude mít téma typu Dokument Příklad znalostního portálu Znalostní systém vytvořený v rámci projektu MENTAL má kromě řady již popsaných možností, tj. vyhledávání a filtrování informací a dohledávání na základě vazeb mezi pojmy, také další rozšiřující funkce. Mezi tyto funkce patří podpora zájmových komunit, jako je fórum, diskusní příspěvky k pojmům a také podpora prohlížení historie činností na portálu; záložky, kalendář atd. Výhodou znalostního portálu v technologii AToM2 je, že všechny funkce rozšiřují standardní bázi o nové typy, tudíž je snadné integrovat je do systému. Navíc je množství funkcí variabilních, takže si je uživatel může vložit na svoji, případně je může mít jen v minimalizovaném tvaru, který si podle potřeby rozšíří. Příklad znalostního portálu představuje Obrázek 85. Obrázek 85 Znalostní portál - ukázka Příklady zabudovaných komponent Zabudované komponenty jsou dostupné přímo z uživatelského rozhraní bez možnosti ovlivnění jejich pozice. Přítomnost komponent je závislá na oprávnění uživatele. Mezi takové 70

71 komponenty řadíme: Diskusní fórum - dostupné z úvodní stránky portálu (Obrázek 86). Jedná se o standardní fórum s možností tvorby oddělených vláken a témat. Komentáře - dostupné pro každé téma v ontologii (Obrázek 87). Historie změn - dostupné pro každé téma v ontologii (Obrázek 88). Obrázek 86 Diskusní fórum Příklady volitelných komponent Následují ukázky vybraných volitelných komponent. Komponenty si lze vybrat z palety komponent a poté je rozmístit na své stránce dle potřeb a vkusu uživatele. Jedná se o komponenty jako: Informace o aktuálním uživateli (Obrázek 89), kalendář informace o aktuálním dnu s možností listování v kalendáři (Obrázek 90), historie otevřených položek přihlášeného uživatele (Obrázek 91), historie upravovaných položek přihlášeného uživatele (Obrázek 92), aktuálně dostupné prostory (domény) pro uživatele (Obrázek 93), historie otevřených položek všech uživatelů (Obrázek 94), a další jako historie naposledy upravovaných položek všech uživatelů, komentáře, komentáře ve kterých diskutuji, atd. (Obrázek 95 - vše v minimalizovaném tvaru). Obrázek 87 Vkládání komentářů k tématům 71

72 Obrázek 88 Přehledová a detailní historie práce s pojmem Obrázek 89 Informace o aktuálním uživateli Obrázek 90 Zobrazení kalendáře Obrázek 91 Historie otevřených položek uživatelem 72

73 Obrázek 92 Historie modifikovaných položek uživatelem Obrázek 93 Prostory uživatele Obrázek 94 Historie otevřených položek všech uživatelů Obrázek 95 Další volitelné komponenty v minimalizovaném tvaru 2.14 Návod na tvorbu znalostní báze Návod na tvorbu znalostní báze je zpracován pro prostředí znalostního systému, který je výsledkem projektu MENTAL [6], s využitím technologií TOVEK [17] a AION CS [16]. Tvorba znalostní báze se ve stávající podobě znalostního systému ještě značně spoléhá na úsilí znalostních inženýrů při analýze dokumentových zdrojů, jejich rozboru a postupném ukládání do znalostní báze v prostředí aplikace AToM2. 73

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Úvod do problematiky VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Databáze je uspořádaná množina velkého množství informací (dat). Příkladem databáze je překladový slovník, seznam PSČ nebo telefonní seznam. Databáze

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver. T-WIST aplikace METIS 2 uživatelská dokumentace T-MAPY

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim 48 Pracovní poměr Modul Pracovní poměr slouží ke správě osobních dotazníků jednotlivých pracovníků a evidenci historie pracovního poměru vzhledem k organizaci. Modul umožňuje přímou tvorbu smluv různých

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

E-learning v ISIS studijní opory

E-learning v ISIS studijní opory E-learning v ISIS studijní opory 1 E-learning v ISIS studijní opory Zpracoval: T. Kubálek E-learning v ISIS Výhody e-learningové opory Nový projekt 1 Úvod E-learning v ISIS nabízí elektronickou podporu

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Objednávka... 3 2.1 Nepersonalizovaná objednávka... 3 2.1.1 Import nepersonalizované objednávky... 3 2.1.2 Objednávka

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více