Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia"

Transkript

1 Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007

2 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci: Recenzenti: Ilustrace: Doc. Dr. Ing. Karel Rauner hlavní autor Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc. RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. (kolektiv autorů katedry obecné fyziky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni) Mgr. Vladislav Kvapil Ing. Štěpánka Podlenová Mgr. Václav Kohout RNDr. Irena Koudelková PaedDr. Václav Heller Zdeňka Kamarádová Tomáš Javorský Bohdan Štěrba Fotografie: uvedeny na straně 134 Odpovědní redaktoři: Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. Redaktor obrazové části: Dagmar Metlická Návrh obálky, grafická úprava: Jana Šrámková Sazba: Marek Novotný Jazyková korektura: Mgr. Martina Hovorková Součásti díla: Učebnice ISBN Pracovní sešit ISBN Příručka učitele ISBN Doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j / dne k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor fyzika s dobou platnosti šest let (první čísla označují pořadí a rok tisku) Vydalo Nakladatelství Fraus, Goethova 8, Plzeň Printed in the Czech Republic Výhrada práv: Všechna práva vyhrazena. Reprodukce a rozšiřování díla nebo jeho částí jakýmkoli způsobem jsou bez písemného souhlasu nakladatele zakázány, s výjimkou případů zákonem výslovně povolených. Copyright: Nakladatelství Fraus, Plzeň vydání ISBN

3 OBSAH Úvod... 5 Opakování ELEKTRODYNAMIKA... 7 Působení magnetického pole na vodič... 8 Vzájemné působení vodičů Magnetická indukce Elektromagnetická indukce Generátory elektrického napětí Vlastnosti střídavého proudu Kondenzátor a cívka Transformátory Třífázové napětí Elektromotory Elektromagnetické kmity Elektromagnetické vlny Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH Elektrony a díry Vliv příměsí v polovodiči PN přechod Diody a světlo Spínání tranzistorem Tranzistor jako zesilovač Integrované obvody Využití polovodičových součástek Jak pracuje rádio a televizor ATOMY A ZÁŘENÍ Historie objevu atomu a jeho struktury Bohrův model atomu Záření z elektronového obalu Jádro atomu Jaderné síly Radioaktivita Využití radioaktivity Ochrana před zářením Jaderné reakce

4 9 OBSAH Řetězová reakce Jaderný reaktor Jaderná elektrárna Termonukleární reakce ASTRONOMIE Čím se zabývá astronomie Slunce Kamenné planety Plynné planety Malá tělesa Keplerovy zákony Vznik a vývoj hvězd Zánik hvězd Galaxie Sluneční a hvězdný čas Souhvězdí VÝVOJ FYZIKY REJSTŘÍK POJMŮ FOTOGRAFIE A CITACE RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

5 ÚVOD Proč se učím fyziku? dozvím se, že podobně jako vodič působí na magnet, i magnet působí na vodič pochopím, jak pracuje reproduktor, mikrofon, zapalování v automobilech, porozumím činnosti generátorů elektrického napětí i elektromotorů dozvím se, k čemu slouží transformátory a jak se přenáší elektrická energie zjistím, že nás celým životem provází využití elektromagnetických vln dozvím se, jak je veden elektrický proud v polovodičích a jak se toho využívá seznámím se s využitím tranzistorů v počítačích i zesilovačích porozumím základům činnosti rádia a televize získám přehled o historii zkoumání atomu pochopím, že z obalu atomu může vycházet světelné a rentgenové záření budu vědět, z čeho se skládá atomové jádro a jak se z něj dá uvolnit obrovská energie seznámím se s radioaktivitou, jejím využitím i s nebezpečím, kterým je pro život dozvím se o jaderných reakcí a o využití štěpení jader v jaderných elektrárnách zjistím mnoho nových informacích o naší nejbližší hvězdě o Slunci poznám vlastnosti planet sluneční soustavy a dozvím se i o jejich měsících dokážu vypočítat oběžnou dobu planety pochopím, jak vznikají a zanikají hvězdy, i to, do jakých celků se seskupují zopakuji si poznatky o souhvězdích 9 Symboly užívané v učebnici: zamysli se souvislosti zajímavost v praxi pozor vysvětlení pokus shrnutí domácí úkol otázky a úkoly K rychlé orientaci můžete využít i rejstřík na str

6 9 OPAKOVÁNÍ 8 Co už umím z fyziky Už tři roky se učíš fyziku. Z minulého ročníku víš, jaké jsou vztahy mezi prací, energií, silou a výkonem. Umíš rozeznat použití jednoduchých strojů (páky, kladky, kola na hřídeli, nakloněné roviny a šroubu) v zařízeních, která tě obklopují. Bezpečně rozeznáš skupenské přeměny. Dokážeš vysvětlit činnost tepelných motorů. Dovedeš popsat zvýšení vnitřní energie tělesa dodáváním tepla a konáním práce. Znáš popis kmitavého pohybu a umíš popsat vlnění. Poznal jsi, co je to zvuk, jak vzniká a jaké jsou jeho vlastnosti. Z Ohmova zákona dokážeš počítat veličiny v elektrickém obvodu. Naučil ses zapojovat rezistory i zdroje elektrického napětí. Vypočítáš elektrickou energii a výkon. Pamatuješ si však opravdu všechno? Zkus odpovědět na tyto otázky. Jak spolu souvisí síla a práce? Uveď alespoň čtyři případy, ve kterých se mění energie polohová na pohybovou a naopak. V jakých nástrojích v domácnosti se používá páka? Proč utažený šroub či vrut tak pevně drží? Jak souvisí vnitřní energie s pohybem molekul v tělese? Které látky vedou dobře teplo? Jak jinak než vedením se teplo může šířit? Uveď příklady. Najdi alespoň tři odlišnosti zážehového a vznětového motoru. Vyjmenuj skupenské přeměny a u každé uveď alespoň jeden příklad. Jak poznáš kmitavý pohyb? Čím se liší podélné a příčné vlnění? Uveď alespoň čtyři způsoby, jak vzniká zvuk. Uveď alespoň jeden jev, který se může využít k měření elektrického proudu. Jaký způsobem se častěji zapojují zdroje elektrického proudu? Co je to elektrický odpor? Jak se vypočítá výkon elektrického proudu? 6

7 ELEKTRODYNAMIKA Transformátory různých provedení jsou důležitou součástí elektrické rozvodné sítě. 7

8 ELEKTRODYNAMIKA Působení magnetického pole na vodič Kdo poprvé objevil magnetické účinky elektrického proudu? Kdy to bylo? O tom, že magnetické pole působí na vodič, jsme se mohli přesvědčit již při Oerstedově pokusu s magnetkou. Působí-li na magnetku síla, musí k této síle existovat reakce. Ta by měla pootočit vodičem v opačném směru. Vodič je ovšem při Oerstedově pokusu upevněn v těžkých držácích. Sílu, kterou působí magnet na vodič, proto můžeme pozorovat jen tehdy, bude-li vodič lehký a pohyblivý. Na internetu najdi základní životopisná data Michaela Faradaye [majkla feredeje]. Vzpomeň si, že magnetické indukční čáry vystupují ze severního pólu magnetu. Z minulých ročníků již víš, že elektrický proud ve vodiči ovlivňuje chování magnetky. Působí také magnet na vodič? Vzpomeň si, jak pracuje reproduktor a některé druhy ampérmetrů. Magnetické pole Země je velmi důležité pro život na Zemi. Chrání nás totiž před proudem rychlých nabitých částic, které k nám přicházejí ze Slunce. Souvisí to nějak s polární září? Na demonstrační stavebnici sestavíme obvod ze stejnosměrného zdroje, vypínače a volně pohyblivého vodiče ve tvaru písmene U. Vodič je zavěšen mezi póly magnetu. Sepneme-li spínač a obvodem začne protékat proud ve směru žluté šipky, vychýlí se vodič vlevo (červená šipka). Při přepólování zdroje by protékal proud opačným směrem a vodič by se vychýlil na druhou stranu. Vysvětlíme tento jev pomocí magnetických indukčních čar. Na obrázku a je znázorněna vodorovná část vodiče z našeho pokusu. Proud jím prochází směrem do papíru (značí se křížkem), to odpovídá žluté šipce z fotografie. Indukční čáry magnetického pole vodiče jsou soustředné kružnice. Zobrazené části indukčních čar magnetu jsou úsečky. Tam, kde mají čáry stejnou orientaci, se čáry výsledného magnetického pole zhustí. Při opačné orientaci se naopak čáry zředí. Tak dostaneme obrázek b. Faraday, který zavedl pojem elektrického a magnetického pole, si představoval magnetické indukční čáry jako tenká gumová vlákna. Taková vlákna se snaží zaujmout co nejkratší délku. Proto v obrázku b vytlačují vodič a b směrem doleva. Směr vychýlení vodiče určujeme častěji pomocí I pravidla levé ruky. Položíme-li levou ruku na vodič tak, aby magnetické indukční čáry vstupovaly do dlaně a prsty mířily ve směru proudu, palec ukazuje směr síly. N S F příklad použití pravidla levé ruky 8

9 ELEKTRODYNAMIKA Jak se změní výchylka vodiče, když při pokusu zvýšíme proud? Jak by se změnila výchylka vodiče, kdybychom při pokusu použili silnější magnet? Na vodič, kterým protéká proud, působí v magnetickém poli síla. Síla působící na vodič je tím větší, čím je větší proud procházející vodičem. Síla působící na vodič je tím větší, čím je silnější magnetické pole. Síla působící na vodič je také tím větší, čím delší část vodiče je v magnetickém poli. Síla závisí i na úhlu, který svírá vodič s indukčními čarami. Největší síla působí na vodič, který je kolmý k indukčním čarám. Je-li vodič rovnoběžný s indukčními čarami, je působící síla nulová. Elektrický proud ve vodiči je uspořádaný pohyb volných elektronů. Může být silové působení magnetického pole na vodič důsledkem jeho působení na pohybující se nabité částice? V 19. století fyzici zkoumali katodové paprsky. Ty vznikají v trubici se dvěma elektrodami, ve které je vakuum. Takové trubici říkáme katodová trubice. Jestliže se k elektrodám připojí vysoké napětí, katodové paprsky vycházejí ze záporné elektrody (katody). Dopadají-li paprsky na vhodnou látku, vyvolávají světélkování. Později bylo dokázáno, že katodové paprsky jsou rychle se pohybujícími elektrony. Ke zdroji vysokého napětí připojíme katodovou trubici. Trubice je doplněna šikmým stínítkem pokrytým látkou, která po dopadu elektronů modře světélkuje. Objeví se svítící úsečka (obrázek a). Na základě silového působení magnetu na vodič je založena většina reproduktorů, některé ampérmetry a voltmetry a hlavně elektromotory. a trajektorie elektronů bez magnetického pole (vlevo) a v magnetickém poli (vpravo) b znázornění trajektorie elektronů v magnetickém poli Jestliže přiblížíme magnet, trajektorie elektronů se zakřiví. To se projeví změnou tvaru svítící stopy (obrázek b). Vlétne-li nabitá částice do magnetického pole, působí na ni síla, která je kolmá k rychlosti. Taková síla zakřivuje trajektorii částice. Je-li rychlost kolmá k indukčním čarám, je trajektorií kružnice. Má-li rychlost stejný směr jako indukční čáry, je síla F nulová. Trajektorií částice je přímka. V ostatních případech je trajektorií šroubovice. Síly, kterými působí magnetické pole na nabité částice, se využívají v urychlovačích částic. Magnetické působení udržuje částice na stálých kruhových trajektoriích. trajektorie elektronů v magnetickém poli, jehož indukční čáry vystupují z papíru 9

10 ELEKTRODYNAMIKA polární záře pozorovaná z družice Ve starých televizních obrazovkách s katodovými paprsky jsou elektrony vychylovány cívkami, kterými protéká časově proměnný proud. Vznikající magnetické pole vychyluje elektrony tak, že dopadají do správných míst na stínítku obrazovky. Shrnutí Vysvětli směr působící síly na obrázku s trajektoriemi elektronů pomocí pravidla levé ruky. Dej pozor na to, že proud ve vodiči má opačný směr, než je směr rychlosti elektronů. Nabité částice přicházejí k Zemi ze Slunce a z kosmického prostoru. Pro život na Zemi by mohly být nebezpečné. Země má však magnetické pole, jehož indukční čáry vystupují poblíž magnetických pólů. Trajektoriemi nabitých částic jsou šroubovice podél indukčních čar zemského magnetického pole. Proto částice vstupují do atmosféry poblíž pólů. Narážejí na molekuly ve vzduchu a způsobují světelné záření polární záři. Když je Slunce aktivní a vysílá veliký počet nabitých částic, vidíme polární záři i od nás. Na vodič, kterým protéká proud, působí v magnetickém poli síla. Síla působící na vodič je tím větší, čím je větší proud procházející vodičem a čím je silnější magnetické pole. Směr síly určíme pomocí pravidla levé ruky: Položíme-li levou ruku na vodič tak, aby magnetické indukční čáry vstupovaly do dlaně a prsty mířily ve směru proudu, palec ukazuje směr síly. I na nabité částice pohybující se v magnetickém poli působí síla. vychylovací cívky televizoru Otázky a úkoly 1 Jak se změní síla působící na vodič v magnetickém poli, když se změní směr magnetických indukčních čar na opačný a zároveň se změní směr proudu ve vodiči? 2 Působí zemské magnetické pole na vodiče vysokého napětí, mají-li směr východ západ? 3 Jakým směrem působí síla na měděnou tyčinku na vedlejším obrázku? Vzájemné působení vodičů André-Marie Ampère ( ) Slavný francouzský fyzik André-Marie Ampère se celý život cítil být matematikem. Svoji slávu však získal díky elektromagnetismu, přestože se jím zabýval pouze osm let. Jeho zájem probudily pokusy dánského fyzika Hanse Christiana Oersteda. Ampère se zabýval především silovým působením mezi vodiči, kterými protékají elektrické proudy. Navrhl a provedl velké množství pokusů s různým uspořádáním vodičů a studoval síly mezi nimi. Objevem těchto sil a zákonem, který je popisuje, založil novou oblast fyziky elektrodynamiku. Na Ampèrovu radu sestavil francouzský fyzik Arago první elektromagnet, v roce 1822 pak sám Ampère sestrojil první solenoid. 10

11 ELEKTRODYNAMIKA Vodič, kterým protéká proud, vytváří ve svém okolí magnetické pole. Na vodič, kterým protéká proud, působí v magnetickém poli síla. Co se stane, když umístíme dva pohyblivé vodiče blízko sebe? Ze vzájemného působení vodičů vychází i definice ampéru: Prochází-li proud 1 A dvěma vodiči, které jsou rovnoběžné, nekonečně dlouhé a umístěné ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe, působí na 1 m vodiče síla 0,2 µn. a b Dva proužky alobalu zavěsíme na stojan tak, aby byly vzdáleny asi 1 2 cm. Nejprve je zapojíme vedle sebe do obvodu s plochou baterií (obrázek a). Proužky se přitahují. Potom je zapojíme za sebou (obrázek b). Proužky se odpuzují. a průběhy indukčních čar dvou rovnoběžných vodičů Na obrázku jsou nakresleny indukční čáry obou vodičů. V obrázku a je směr proudů ve vodičích souhlasný, proto jsou stejně orientovány indukční čáry. V obrázku b protékají proudy opačným směrem, indukční čáry mají opačnou orientaci. V obou obrázcích jsou místa, ve kterých mají čáry od obou vodičů stejnou orientaci. V těchto místech se čáry výsledného magnetického pole zhustí. Při opačné orientaci se naopak čáry zředí. Výsledné magnetické pole je znázorněno na obrázku dole. Připomeňme si, že výsledné indukční čáry se chovají jako pružná gumová vlákna. Tato vlákna budou zaujímat takový tvar, aby jejich délka byla co nejkratší. Na levém obrázku jsou proto vodiče k sobě přitahovány, na pravém obrázku se naopak odpuzují. Síly jsou vyznačeny červenými šipkami. b x Dvěma rovnoběžnými trubicemi naplněnými elektrolytem procházejí elektrické proudy. Víme, že tyto proudy jsou tvořeny pohybem kladných a záporných iontů. Bude se kolem trubic vytvářet magnetické pole? Budou na sebe trubice působit? Síla mezi vodiči závisí také na úhlu, který svírají. Největší síla působí mezi rovnoběžnými vodiči (úhel 0 ). x indukční čáry výsledného magnetického pole 11

12 ELEKTRODYNAMIKA Ampérův zákon pro sílu mezi dvěma rovnoběžnými vodiči, kterými protékají proudy I 1, I 2, můžeme zapsat pomocí vzorce 1 I I2 F = k d, r kde d je délka vodičů, r je jejich vzdálenost a k je konstanta. Z definice ampéru lze vypočítat konstantu k: Do vztahu pro sílu dosadíme I 1 = I 2 = 1 A, F = 0,2 µn, r = 1 m, d = 1 m, dostaneme µ N k = 0,2. A 2 Protéká-li rovnoběžnými vodiči elektrický proud stejným směrem, vodiče se přitahují. Když je směr proudu ve vodičích opačný, vodiče se odpuzují. Síla působící na vodiče je tím větší, čím jsou větší proudy procházející vodiči. Síla působící na vodiče je tím větší, čím jsou vodiče delší. Síla působící na vodiče je tím větší, čím je vzdálenost vodičů menší. Jsou síly, kterými se přitahují vodiče na levém obrázku na předcházející straně, stejně velké? Který základní fyzikální zákon to objasňuje? Podle zákona akce a reakce jsou síly, kterými na sebe navzájem působí dvě tělesa, stejně velké, opačného směru. Každá z těchto sil působí na jiné těleso (vodič), a proto se neruší. Zákon akce a reakce platí bez ohledu na to, zda jsou síly elektrické, gravitační, magnetické či jiné. Síly mezi vodiči se nazývají elektrodynamické síly (na rozdíl od elektrostatických sil, kterými na sebe působí nehybné náboje). Celá část fyziky, zabývající se vzájemným působením elektrických a magnetických polí, se nazývá elektrodynamika. Jsou síly, kterými se v prvním pokusu přitahují vodiče, stejně velké jako síly, kterými se ve druhém pokusu vodiče odpuzují? Uvědom si, že v prvním případě jsou vodiče zapojeny vedle sebe a ve druhém za sebou. V praxi jsou elektrodynamické síly využívány ve wattmetrech, přístrojích k měření elektrického výkonu. Základem wattmetru jsou dvě cívky. Jednou prochází proud, který prochází spotřebičem, druhou proud, který je úměrný napětí na spotřebiči. Síla působící mezi cívkami je úměrná součinu napětí a proudu výkonu. Shrnutí Protéká-li rovnoběžnými vodiči elektrický proud stejným směrem, vodiče se přitahují. Když je směr proudu ve vodičích opačný, vodiče se odpuzují. Síly mezi vodiči se nazývají elektrodynamické síly. rtuť Na obrázku je Petřinova spirála. Kdysi sloužila jako automatický přerušovač proudu. Objasni činnost spirály. Otázky a úkoly 1 Jak by se pohybovaly vodiče, kterými by protékal stejným směrem přerušovaný proud? 2 Prvním vodičem protéká proud I 1, druhým proud I 2. Jak se změní elektrodynamická síla, když se proudy vymění (prvním vodičem bude procházet proud I 2 a druhým proud I 1 )? 3 Jak na sebe působí dva vodiče, kterými je spotřebič připojen ke zdroji napětí? 12

13 ELEKTRODYNAMIKA Magnetická indukce Fyzika je exaktní věda. Po celou dobu své existence se snaží popsat pozorované jevy pomocí veličin. Veličiny dokážeme měřit a poznáváme jejich vzájemné vztahy. Veličinu, která by popisovala magnetické pole, jsme dosud nepoznali. Abychom mohli takovou veličinu zavést, musíme si vybrat, které účinky magnetického pole využijeme. V první kapitole jsme poznali, že magnetické pole působí na vodič silou. Sílu i elektrický proud již měřit umíme. Toho můžeme využít k zavedení veličiny popisující magnetické pole. Sestavíme pokus, kterým bude možné zjistit závislost mezi proudem procházejícím vodičem a silou, kterou na něj působí magnetické pole. Na stativ zavěsíme podle obrázku obdélníkovou cívku s několika závity měděného izolovaného vodiče. Vodiče siloměr v dolní části cívky jsou umístěny uprostřed mezery mezi póly magnetu a jsou kolmé k magnetickým indukčním čarám. Prochází-li cívkou proud, působí na její dolní část síla, kterou měříme siloměrem. Změříme délku l části cívky, která je mezi póly magnetu. Proud měříme ampérmetrem a pro každou hodnotu změříme sílu. Výsledky zapíšeme do tabulky. Magnetická pole byla před objevem elektrodynamických sil určována tak, že se porovnávala se zemským magnetickým polem. Indukční čáry obou polí se složily, směr výsledných indukčních čar byl zjišťován pomocí přesné magnetky. Z pootočení magnetky se pak určilo, kolikrát je měřené pole silnější než zemské magnetické pole. Příklad naměřených hodnot: délka l = 7 cm = 0,07 m, počet závitů n = 20. V prvním sloupci tabulky je proud I 1 procházející obvodem. Celkový proud procházející mezi póly je I = n I 1. Ve třetím sloupci je naměřená síla. F N 2 1,5 1 0, I A I1 A I A , , , , ,10 Závislost síly na proudu je na vedlejším grafu. Je vidět, že síla je přímo úměrná proudu. Kdybychom provedli pokus s jinými délkami l, zjistili bychom, že síla není úměrná jen proudu, ale součinu proudu a délky I l. Kdybychom vydělili sílu součinem I l, dostali bychom ve všech řádcích tabulky přibližně stejnou hodnotu. Pro jiný magnet by byl podíl F jiný, ale opět stejný ve všech řádcích. I l Je tedy jasné, že tento podíl popisuje magnetické pole. Magnetické pole popisujeme veličinou magnetická indukce. Označujeme ji B a měříme ji v jednotkách tesla (T). F N 13 Nikola Tesla ( ), srbský fyzik, jeden z největších objevitelů v oblasti elektrodynamiky. Jedním z jeho vynálezů je Teslův transformátor, zařízení, které je schopno vytvořit napětí až několika milionů voltů.

14 ELEKTRODYNAMIKA B Název magnetická indukce se ve fyzice používá nejen k označení veličiny, ale také k označení jevu, který známe z dřívější výuky: v blízkosti magnetu se železné předměty stávají dočasnými magnety. F V našem pokusu i v řadě jiných případů je magnetická indukce B rovna podílu. I l Magnetická indukce je podobně jako síla veličinou, která má nejen velikost, ale i směr. Podobně jako sílu ji znázorňujeme orientovanou úsečkou (úsečkou se šipkou). Má vždy směr tečny k magnetické indukční čáře, jak je to znázorněno na obrázku. Indukční čáry zemského magnetického pole míří v České republice šikmo dolů k severu. Svírají s vodorovným směrem úhel, kterému se říká inklinace. V České republice je inklinace asi 65. Na kterých místech Země je inklinace rovna 90? Kde jsou indukční čáry zemského magnetického pole přibližně vodorovné? Některé moderní přístroje umožňují měřit magnetickou indukci s ohromnou přesností. Je možno změřit i magnetické pole vytvářené proudy, které protékají v mozku. Magnetickou indukci můžeme měřit přístroji, kterým říkáme teslametry. Jednotka tesla je velká. Proto v praxi užíváme také jednotek menších: militesla (mt), mikrotesla (µt). Hodnoty magnetické indukce jsou pro několik příkladů uvedeny v následující tabulce. B zemské magnetické pole v ČR 48 µt povrch Slunce µt sluneční skvrna 0,1 0,2 T povrch školního magnetu 0,1 0,4 T silný elektromagnet 2 T militeslametr s několika sondami Jestliže vodičem o délce l umístěném v magnetickém poli s indukcí B prochází proud I, působí na vodič síla F = B I l. Tento vzorec platí, jen když jsou magnetické indukční čáry kolmé k vodiči. To, že síla je úměrná proudu, se využívá v reproduktoru. Vodičem je zde cívka, umístěná v malé mezeře válcového magnetu. Cívka je spojena s pružně upevněnou membránou (obrázek). Čím větší proud prochází cívkou, tím větší S N síla působí na membránu. Membrána stlačuje membrána okolní vzduch, vzniká zvuk. magnet N S Přímá úměrnost proudu a síly se využívá také u ampérmetru, kterému se říká magnetoelektrický. Vodičem je opět cívka, která je navinuta na válečku podle obrázku. Pokud cívkou neprotéká proud, je váleček udržován v poloze, ve které připevněná ručka ukazuje na nulu. Při průchodu proudu cívkou působí na boční vodiče cívky dvojice sil (síly znázorňují červené šipky). Váleček se otočí do jiné polohy, ve které je moment sil vyrovnán momentem síly deformované pružiny. Ručka ukazuje velikost proudu. cívka 14

15 ELEKTRODYNAMIKA Shrnutí Magnetické pole popisujeme veličinou, která se nazývá magnetická indukce. Označuje se B, jednotkou je tesla (T). Síla působící na vodič v magnetickém poli je úměrná proudu. To se využívá u reproduktoru a magnetoelektrického ampérmetru. Otázky a úkoly 1 Vypočítej magnetickou indukci v pokusu popsaném na začátku kapitoly. 2 Jak se zvětší síla působící na vodič v magnetickém poli, když proud vodičem zvětšíme na trojnásobek? 3 *Vodičem vysokého napětí protéká proud 500 A. Vodič má směr východ západ. Jak velká síla působí na vodič vlivem zemského magnetického pole mezi dvěma stožáry vzdálenými 100 m? Elektromagnetická indukce Se vznikem elektrického proudu pohybem vodiče v magnetickém poli jsme se setkali v minulém ročníku v úkolu z pracovního sešitu. V kapitole o záznamu a reprodukci zvuku jsme se přesvědčili, že reproduktor může pracovat jako mikrofon. Při stlačování membrány protékal obvodem elektrický proud. Ověřili jsme si, že velikost proudu závisí na rychlosti, kterou membránu stlačujeme. Víme již také, že membrána je spojena s cívkou umístěnou v silném magnetickém poli. V tomto pokusu dochází k přeměně mechanické energie na elektrickou. Oerstedův pokus prokazuje, že průchodem proudu vzniká v okolí vodiče magnetické pole. Když se s tímto pokusem seznámil Faraday, začal hledat způsob, jak naopak pomocí magnetického pole vytvořit elektrický proud. Usuzoval asi takto: když elektrický proud vytváří magnetické pole, měla by také existovat možnost magnetickým polem vytvořit elektrický proud. Cívku s závity připojíme k voltmetru s nulou uprostřed stupnice. V různých místech cívky umisťujeme magnet. Dokud je magnet v klidu, voltmetr neukazuje výchylku, napětí je nulové. Jakmile magnetem pohybujeme, v cívce vzniká elektrické napětí různých polarit a velikostí. Při velmi pomalém pohybu je napětí malé. Největšího napětí dosáhneme při rychlém pohybu magnetu poblíž otvorů cívky. Stejného výsledku dosáhneme, když bude magnet nehybný a budeme pohybovat cívkou. Záleží jen na vzájemném pohybu cívky a magnetu. V Vzniku elektrického napětí způsobenému změnou magnetického pole říkáme elektromagnetická indukce. Napětí a proud, které vznikají při elektromagnetické indukci, se nazývají indukované napětí a indukovaný proud. Elektromagnetickou indukci objevil v roce 1831 Michael Faraday. Běžně užívané teslametry jsou založeny na vlastnostech elektronické součástky, které říkáme Hallova sonda. Je to destička zhotovená z polovodiče. Pokud jí protéká stejnosměrný proud, vzniká na protilehlých stranách destičky napětí. Toto napětí je úměrné magnetické indukci B. směr proudu B Elektromagnetické indukce se využívá při magnetickém záznamu zvuku a obrazu. Feromagnetický pásek se při záznamu zmagnetovává zesíleným signálem z mikrofonu. Při přehrávání se pásek pohybuje přes snímací hlavu. To je cívka, ve které se pohybem zmagnetovaných částí pásku indukuje napětí s průběhem odpovídajícím původnímu zvuku. 15

16 ELEKTRODYNAMIKA Poznatek, že indukované napětí je vždy takové, aby působilo proti změně, která je vyvolává, se nazývá Lenzovo pravidlo. Pokus se dvěma cívkami ve zjednodušené podobě provedl jako první Faraday a objevil tak elektromagnetickou indukci. Když se magnetické pole mění uvnitř kovového tělesa, vznikají tam i při malých indukovaných napětích velké elektrické proudy. Říkáme jim vířivé proudy. Tyto proudy mají všechny účinky, které známe. Tepelnými účinky se kovové těleso zahřívá. Vířivé proudy mají i magnetické účinky. Elektromagnetickou indukci využívají svítilny, ve kterých se elektrická energie vytváří třepáním. Uvnitř svítilny je cívka, v jejíž dutině se pohybuje silný magnet. Napětím indukovaným v cívce se nabíjí malý akumulátor. N S Naopak pohyb cívky v magnetu se využívá u mikrofonů. Zvukové vlnění dopadá na membránu a rozkmitává ji. Rozkmitává tím i cívku, která je k membráně připevněna. V cívce se indukuje napětí. Kdybychom cívku z pokusu zkratovali vodičem, vyvolalo by indukované napětí v cívce i ve vodiči velký proud a vodič i cívka by se nepatrně zahřály. Odkud se vzala potřebná energie? Ze zákona zachování energie je zřejmé, že ruka při pohybování magnetem musela konat práci. Musela proto působit silou. F Magnet a cívka se tedy odpuzovaly. Proud indukovaný v cívce měl takový směr, že jím vytvo- S N řené magnetické pole působilo proti pohybu N S magnetu. Situace je znázorněna na obrázku. Indukované napětí je vždy takové, aby působilo proti změně, která je vyvolává. Změnu magnetického pole nemusí vyvolat pouze pohyb magnetu nebo cívky. Další možností je měnit magnetické pole tak, že měníme proud v jiném (blízkém) vodiči. Sestavíme obvody podle schématu. První obvod je tvořen cívkou se 600 závity, spínačem, ampérmetrem a zdrojem stejnosměrného proudu. Druhý obvod je tvořen cívkou s závity, která je připojena k voltmetru s nulou uprostřed stupnice. Obě cívky mají společnou osu. Na začátku pokusu je spínač sepnut, prvním obvodem protéká proud. Voltmetr ve druhém obvodu ukazuje nulové indukované napětí. Rozpojíme-li spínač, voltmetr ukáže výchylku. Po chvilce klesne výchylka voltmetru na nulu. To znamená, že na druhé cívce vzniklo indukované napětí a obvodem prošel indukovaný elektrický proud. Zapamatujeme si, na kterou stranu ukazuje ručka voltmetru při vypnutí proudu. Když spínačem opět sepneme proud v prvním obvodu, ručka voltmetru se znovu vychýlí, ale na opačnou stranu. Když první cívkou procházel proud, existovalo v okolí této cívky magnetické pole. Jeho indukční čáry procházely zčásti i druhou cívkou. Při vypnutí proudu magnetické pole v obou cívkách prudce pokleslo došlo ke změně magnetického pole. Druhá cívka se chovala tak, jako kdyby z ní byl rychle vytažen magnet. Indukovalo se v ní elektrické napětí. 16

17 ELEKTRODYNAMIKA Podobně při sepnutí proudu v obou cívkách prudce vzrostlo magnetické pole. Pro druhou cívku to znamenalo podobný děj, jako kdyby se do ní zasunul magnet. Indukovalo se napětí opačné polarity než při vypnutí. Obvod, který způsobuje změnu magnetického pole, se nazývá primární obvod. Sekundární obvod je obvod, ve kterém vzniká indukované napětí. Do cívek z předchozího pokusu vložíme feromagnetické jádro. O feromagnetických látkách již víme, že zesilují magnetické pole. Výrazně se proto zvýší magnetická indukce v obou cívkách. Při sepnutí i při vypnutí spínače je indukované napětí i proud mnohem větší. Místo spínání a vypínání můžeme proud plynule zvyšovat nebo snižovat regulovatelným zdrojem. Když budeme proud měnit velice pomalu, bude voltmetr ukazovat malé napětí. Při rychlé změně bude napětí větší. Bude však nižší než při vypínání a zapínání. Kdyby se do cívek vkládalo plné jádro, vznikaly by v něm velké vířivé proudy a většina energie z primárního obvodu by se přeměnila v teplo. Je proto nutné používat jádra z izolovaných plechů. Indukované napětí závisí na velikosti změny magnetického pole i na rychlosti jeho změny. Kdybychom místo cívky s závity zapojili do sekundárního obvodu cívku s 300 závity, bylo by indukované napětí asi čtyřikrát menší. Můžeme z toho usoudit, že indukovaná napětí v jednotlivých závitech se sčítají podobně jako napětí sériově zapojených zdrojů. Když má cívka v sekundárním obvodu mnohonásobně větší počet závitů než cívka v primárním obvodu, dosahuje indukované napětí velikých hodnot (několika tisíc voltů). Toho se využívá k zapalování směsi v zážehových motorech automobilů a motocyklů. Spínání a vypínání proudu v primárním obvodu zajišťuje přerušovač. Vysoké napětí je přivedeno speciálními kabely na svíčky. zapalovací cívka zapalovací svíčka Do cívky se 60 závity je nasazeno feromagnetické jádro z plechů. Na něm je navlečen hliníkový prstenec. Cívka je přes spínač připojena k akumulátoru. Po sepnutí spínače prstenec vyskočí. Sekundární obvod tvoří nyní jediný závit (prstenec) zapojený do zkratu. Protože je odpor prstence velmi malý, vzniká obrovský indukovaný proud, přestože je indukované napětí malé. Indukovaný proud má opačný směr než směr proudu v cívce, proto se cívka a prstenec začnou odpuzovat. Cívka je nehybná, prstenec vyskočí. Kdybychom hliníkový prstenec nahradili plastovým, nevyskočil by. I v plastovém prstenci se indukuje napětí. Odpor prstence je však tak veliký, že elektrický proud prstencem neprochází. Elektrické napětí znamená přítomnost elektrického pole. Protože ale zdrojem tohoto pole nejsou elektrické náboje, siločáry elektrického pole jsou uzavřené. Bez elektromagnetické indukce by nehrály elektrické kytary. Pod každou strunou je cívka, ve které se při chvění struny indukuje napětí. Podle Lenzova pravidla má magnetické pole prstence vyvolané indukovaným proudem opačný směr než magnetické pole cívky. Cívka a prstenec se tedy chovají jako magnety obrácené k sobě souhlasnými póly. 17

18 ELEKTRODYNAMIKA Každá změna magnetického pole vyvolá vznik elektrického pole. Indukované elektrické pole vzniká i v nevodičích, tedy i ve vzduchu a ve vakuu. Shrnutí Elektromagnetická indukce je jev, při kterém vzniká elektrické napětí změnou magnetického pole. Napětí a proud, které vznikají při elektromagnetické indukci, se nazývají indukované napětí a indukovaný proud. Indukované napětí závisí na velikosti změny magnetického pole i na rychlosti jeho změny. Otázky a úkoly 1 Do cívky, která je připojena k ampérmetru, zasouváme rukou magnet. Obvodem prochází velký elektrický proud, který vodiče zahřívá. opiš přeměny energie při celém ději až po teplo, které vodiče zahřívá. 2 Najdi v literatuře nebo na internetu, k čemu slouží a jak pracuje Ruhmkorffův induktor. Generátory elektrického napětí Na počátku 19. století byly jedinými dostupnými zdroji elektrického napětí galvanické články a jejich baterie. Nejznámější je Voltův sloup. Nevýhodou článků je jejich omezená životnost, případně nutnost výměny chemických látek. Po Faradayově objevu elektromagnetické indukce se konstruktéři zaměřili na hledání zdroje, který by elektrickou energii získával přeměnou mechanické energie. Na obraze předvádí Volta Napoleonovi v roce 1801 svůj zdroj elektrického napětí. Generátory elektrického napětí jsou stroje, které přeměňují mechanickou energii na elektrickou. Využívají k tomu elektromagnetickou indukci. Před cívku se závity a s jádrem postavíme magnet otáčivý kolem svislé osy podle fotografie. K cívce připojíme voltmetr s nulou uprostřed stupnice. Když zvolna otáčíme magnetem, zjistíme voltmetrem, že v cívce se indukuje napětí. Toto napětí se plynule mění a jeho polarita se stále střídá. Voltův sloup Při dokonalejším uspořádání magnetu a cívky by časový průběh indukovaného napětí odpovídal grafu dole. Znaménkem plus je označeno napětí, které vychyluje ručku z nulové polohy vpravo, znaménkem minus napětí, které vychyluje ručku z nulové polohy vlevo. U mv t s

19 ELEKTRODYNAMIKA Když míjí severní nebo jižní pól magnetu cívku, je změna magnetického pole v cívce největší. V cívce se proto indukuje velké napětí. Jak se pól od cívky vzdaluje, indukované napětí klesá. Když je magnet kolmo k ose cívky, magnetické pole v cívce se nemění, indukované napětí je nulové. Jak se k cívce začne přibližovat opačný pól, indukované napětí opět vzrůstá, má ale opačnou polaritu. Na podobném principu pracuje zdroj elektrického napětí, který se používal pro osvětlení jízdních kol. Na ose malého kolečka, které se dotýká pneumatiky, je magnet obklopený cívkami. Magnet se otáčí, v cívkách se indukuje napětí. Cívky jsou připojeny k žárovce, kterou protéká indukovaný proud. Kde ses setkal s podobným časovým průběhem? V kapitole o kmitání jsme se zabývali časovým průběhem výchylky závaží na pružině. Takto plynulý průběh se nazývá harmonický. Napětí, u kterého se pravidelně mění polarita, se nazývá střídavé napětí. Proud s obdobným časovým průběhem se nazývá střídavý proud. V minulé kapitole jsme poznali, že nezáleží na tom, zda se pohybuje magnet, či cívka. Indukované napětí je v obou případech stejné. Kdyby se však otáčela cívka, vodiče vedoucí od ní k voltmetru by se překroutily. Přesto lze i tento problém vyřešit. Princip stroje, ve kterém se otáčí cívka v magnetickém poli, je naznačen na vedlejším obrázku. Problém s přívody je vyřešen pomocí kartáčků P 1, P 2. To jsou pružné plíšky, které jsou přitlačovány ke kovovým kroužkům K 1, K 2. Kroužky jsou vodivě spojeny s vývody cívky. K 1 K C D 2 Největší indukované napětí vzniká, když je cívka ve svislé poloze. Tři dvojice šipek na B A obrázku naznačují směr indukovaného proudu. Generátor střídavého elektrického napětí se nazývá alternátor. Nejčastěji se s alternátorem P 1 P 2 setkáváme v autě, v elektrárnách pracují velké alternátory s výkonem několika stovek megawattů. U velkých alternátorů se magnetické pole vytváří pomocí elektromagnetu, který se otáčí. Nazývá se rotor. Napětí se indukuje v pevných cívkách, které tvoří stator. alternátor z automobilu generátor elektrického proudu jízdního kola S N generátor v Temelíně Křivka popisující harmonický časový průběh se nazývá sinusoida, je-li počáteční hodnota nulová, případně kosinusoida, je-li počáteční hodnota maximální. Alternátoru u jízdního kola se často chybně říká dynamo. Ve starých automobilech bylo generátorem elektrického napětí dynamo. Jeho výroba však byla náročná a komutátor se musel ošetřovat, aby nevznikaly poruchy. U nových automobilů se používají alternátory a vznikající střídavý proud se usměrňuje polovodičovými diodami. 19

20 ELEKTRODYNAMIKA Některá dynama mají větší počet cívek, a proto je i komutátor rozdělen na více částí. Kolik cívek má dynamo, ze kterého je tento komutátor? U některých spotřebičů je důležité, aby jimi procházel stejnosměrný proud. Generátor stejnosměrného elektrického napětí se nazývá dynamo. Princip dynama je naznačen na vedlejším obrázku. Konce cívek jsou připojeny k jedinému kroužku rozříznutému na dvě poloviny. Říká se mu komutátor. Komutátoru se na opačných stranách dotýkají kartáčky K 1, K 2. Komutátor zajišťuje přepínání U mv konců cívky ke kartáčkům tak, že mezi kartáčky je napětí se stále stejnou polaritou. Vzniká proto stejnosměrné napětí. t s S N Časový průběh napětí je na grafu vlevo. K 2 K 1 Protože se každá cívka připojuje jen v nejvýhodnějším okamžiku, napětí neklesá na nulu. Na obrázku je průběh napětí dynama se třemi cívkami. U V t ms Shrnutí Generátory elektrického napětí jsou stroje, které přeměňují mechanickou energii na elektrickou. Využívají k tomu elektromagnetickou indukci. Generátor střídavého elektrického napětí se nazývá alternátor. Generátorem stejnosměrného elektrického napětí je dynamo. Otázky a úkoly 1 Jak závisí napětí alternátoru na rychlosti otáčení rotoru? 2 Velké alternátory mají rotor tvořený elektromagnetem. Může být cívka elektromagnetu v rotoru napájena střídavým proudem? Proč? 3 Najdi na internetu, jaký výkon mají generátory jaderné elektrárny Temelín. Vlastnosti střídavého proudu Televizor, počítač, video a některé jiné domácí spotřebiče potřebují ke své činnosti stejnosměrný proud. Další spotřebiče, jako je vařič, žárovka, vysavač, myčka, pračka, chladnička, by pracovaly stejně dobře se stejnosměrným i se střídavým proudem. Jen velmi málo spotřebičů pracuje lépe se střídavým proudem (pistolová páječka, cirkulárka, míchačka, ). Proč se tedy do domácností rozvádí střídavý a ne stejnosměrný proud? Jak vypadá časový průběh stálého stejnosměrného napětí? O tom, zda napětí či proudy jsou střídavé nebo stejnosměrné, rozhoduje jejich časový průběh. Střídavé napětí i střídavý proud stále mění svoji velikost i směr. Příklady časových průběhů různých střídavých napětí jsou na následujících obrázcích. U mv 300 U V 30 U V t ms t ms t ms

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář Jan Prachař a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XVIII. ročník 2004/05 Obsah Předmluva 4 Zadání teoretických úloh 6 Řešení teoretických úloh 14 Zadání experimentálních úloh 54 Řešení experimentálních

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Zuzana Horová Demonstrace základních vlastností šíření vln na datech umělých družic Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce:

Více