Univerzita Palackého v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Studuj na Přírodovědecké fakultě

2

3 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci... 2 Přírodovědecká fakulta UP základní informace... 2 Výzkumná centra Přírodovědecké fakulty UP... 5 Informace o přijímacím řízení... 7 Náležitosti přihlášky ke studiu... 7 Způsob provádění přijímacích zkoušek... 8 Dny otevřených dveří... 8 Druhé kolo přijímacího řízení... 8 Přehled otevíraných studijních programů a oborů a předměty přijímacích zkoušek 2015/ Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/ Promíjení přijímacích zkoušek bakalářské studijní programy...13 Promíjení přijímacích zkoušek navazující magisterské studium...16 Stipendia pro studenty Přírodovědecké fakulty UP...20 Poplatky spojené se studiem...21 Možnosti studia v zahraničí...21 Cizí jazyky na Přírodovědecké fakultě UP...22 Bakalářské studijní programy...23 Navazující magisterské studijní programy...67 Doktorské studijní programy Rejstřík bakalářských a magisterských oborů

4 Děkanát 17. listopadu 1192/12, tel.: , fax: Studijní oddělení 17. listopadu 1192/12, tel.: , , fax: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci je po Karlově univerzitě nejstarší vysokou školou na území České republiky. Olomoucká univerzita patřila již od svého vzniku v druhé polovině 16. století k významným evropským centrům vzdělanosti, obnovena byla v roce 1946 pod jménem Františka Palackého. Postupně se stala jedním z nejvýznamnějších center vyššího vzdělání, uměleckých a vědecko-výzkumných aktivit v České republice. V současnosti má Univerzita Palackého osm fakult a jednou z nich je právě Přírodovědecká fakulta. Univerzita nabízí širokou škálu studijních programů od teologie, učitelství, práva a tělesné výchovy a sportu přes obory filologické až po spektrum přírodovědných oborů, včetně oborů zdravotnických a lékařských. Na nových i zrekonstruovaných univerzitních pracovištích vybavených nejmodernější technikou se uplatňují nové vědecké postupy a metody, výzkumné týmy disponují nemalými grantovými prostředky a řeší náročné výzkumné záměry, jejichž výsledky jsou často oceňovány na vědeckém poli doma i v zahraničí. Získávají tak Univerzitě Palackého ve vědeckých kruzích nezpochybnitelnou prestiž. Univerzita Palackého nejenže nabízí vzdělávací programy vysoké kvality, ale realizuje je v jedinečném, takřka rodinném prostředí na jednoho olomouckého vysokoškolského pedagoga totiž připadá průměrně pouze 12 studentů. UP se svými 23 tisíci studenty patří k největším univerzitám v Česku, nabízí však osobní přístup, kterým se může pochlubit jen málokterá z vysokých škol u nás. Univerzitní budovy jsou zasazeny do neopakovatelné atmosféry druhé největší památkové rezervace v ČR. Perlami mezi architektonicky cennými univerzitními budovami v samém centru Olomouce jsou pak citlivě zrekonstruované barokní budovy univerzitního Uměleckého centra a tzv. Zbrojnice, v níž sídlí Knihovna UP. Zájem o studium na jedné z nejstarších univerzit ve střední Evropě každoročně přesahuje kapacitní možnosti fakult UP a potvrzuje prestižní postavení Univerzity Palackého mezi českými vysokými školami. Vynikající příprava pro praxi, ale například také možnost absolvovat část svého studia na partnerských univerzitách v zahraničí, patří mezi důvody, proč se mladí lidé ze všech koutů ČR, Evropy i ze zámoří rozhodnou studovat právě v Olomouci. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UP ZÁKLADNÍ INFORMACE Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je výzkumně zaměřená fakulta poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, informatiky, fyziky, chemie, biologie, ekologie a věd o Zemi. Od roku 2009 sídlí většina jejích pracovišť v nově postavené budově na ulici 17. listopadu nedaleko městského centra, v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Biologická pracoviště a některé laboratoře sídlí na ulici Šlechtitelů na jihovýchodním okraji města, kde se rozvíjí nový univerzitní kampus. Fakulta je hrdá na svůj tvůrčí potenciál, bohaté portfolio původních výzkumných výsledků posouvajících hranice našeho poznání a na mnohostrannou zahraniční spolupráci. V našich výzkumných týmech jsou začleněni i studenti včetně středoškolských, kteří dosahují významných úspěchů, nedávno oceněných například cenou Česká hlavička 2

5 nebo cenou Nadace Jaroslava Heyrovského. Po našich absolventech je poptávka jak u domácích firem, státních institucí, tak i na zahraničních pracovištích, kam mnoho našich absolventů odchází zahájit profesní dráhu. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci rozvíjí vzdělávací, studijní a vědeckou činnost v pěti základních oborech: matematika a informatika fyzika chemie biologie a ekologie vědy o Zemi Na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci se realizují strukturované studijní programy: bakalářské navazující magisterské doktorské. Bakalářské studijní programy jsou tříleté, studium je zakončenou obhajobou bakalářské práce a složením státních závěrečných zkoušek. Absolventi získávají titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studijní programy jsou dvouleté, studium je zakončeno obhajobou diplomové (magisterské) práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Absolventi získávají titul magistr (Mgr.). Doktorské studijní programy jsou většinou čtyřleté a jejich studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul doktor (Ph.D.). Celkem je na Přírodovědecké fakultě akreditováno 11 studijních programů bakalářských, 14 studijních programů navazujících magisterských a 18 studijních programů doktorských. Absolventi bakalářských studijních programů, kteří mají zájem pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, mohou být u většiny studijních oborů k tomuto studiu přijati buď bez přijímací zkoušky (při splnění stanovených podmínek, viz promíjení přijímacích zkoušek), nebo na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky, kterou vykonají v rozsahu bakalářské státní zkoušky příslušného oboru. Nejlepší absolventi navazujících magisterských studijních programů mají u většiny oborů možnost pokračovat v doktorském studijním programu na naší fakultě i na jiných vysokých školách v ČR i v zahraničí. Absolventi neučitelských studijních oborů nalézají uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách, v průmyslové praxi, u soukromých firem a dalších organizací a institucí. Absolventi ho (učitelského) navazujícího magisterského studia, které je koncipováno jako kombinace dvou studijních oborů, získají kvalifikaci středoškolského učitele. V formě studia lze studovat: bakalářské studijní obory Aplikovaná informatika Matematika (pro studium) Deskriptivní geometrie (pro studium) Geografie (pro studium) navazující magisterské studijní obory Učitelství matematiky (pro studium) Učitelství deskriptivní geometrie (pro dvouob. studium) Učitelství geografie (pro studium) Učitelství fyziky (pro studium) 3

6 Na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci lze studovat v celé řadě studijních programů, které jsou nabízeny v celo evropsky uznávané třístupňové struktuře. Ph.D. Mgr. Doktorské studijní programy (Ph.D.) jsou vrcholem vzdělávací nabídky Univerzity Palackého. Postgraduální studium trvá ve standardní době čtyři roky. Navazující magisterské studijní programy (Mgr.) jsou pokračováním bakalářských studijních programů a trva jí ve standardní době dva roky. Bc. Bakalářské studijní programy (Bc.) jsou ve standardní době akreditovány jako tříleté. Vedle obvyklých studijních programů můžete na UP využít také řadu dalších studijních možností v rámci programů celoživotního vzdělávání mezi ně např. patří specializované kurzy rozšiřující původní kvalifikaci, licenční kurzy či individuálně koncipované vzdělávací programy. 4

7 VÝZKUMNÁ CENTRA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UP Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (C. R. Haná) sdružuje vědecké týmy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a z olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Centrum je unikátní nejen svým zaměřením na rostlinné biotechnologie, ale i svým moderním vybavením a technologiemi, z nichž některé jsou v Česku ojedinělé, ba i v Evropě se jimi může pochlubit jen několik výzkumných center. Výzkum v C. R. Haná je založen na interdisciplinaritě podílejí se na něm biologové, genetici, biochemici, biofyzici i zemědělci. Celkový počet 130 vědeckých pracovníků (z toho asi 20 % zahraničních) se věnuje jak základnímu, tak aplikovanému výzkumu, molekulami počínaje a polními experimenty konče. Rozvíjející se spolupráce Centra s komerční sférou umožňuje přenášet získané výsledky do biotechnologické a zemědělské praxe. C. R. Haná je zapojeno do několika ambiciózních mezinárodních projektů a je velmi úspěšné při získávání grantů. Centrum se podílí na vzdělávání studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zejména v oborech Biotechnologie a genové inženýrství, Bioinformatika, Biochemie, Buněčná a molekulární biologie, Experimentální biologie, Biofyzika, Molekulární biofyzika a Fyziologie rostlin. Pracovníci C. R. Haná jsou garanty studijních oborů, podílejí se na výuce a působí jako vedoucí bakalářských, diplomových a disertačních prací. Prostřednictvím těchto prací se studenti zapojují do výzkumných týmů Centra: pracují v podnětném mezinárodním prostředí, mají možnost navázat cenné profesní kontakty a využít příležitostí zahraničních stáží i stáží ve spolupracujících firmách. To vše spolu s perspektivním zaměřením Centra na rostlinné biotechnologie slibuje široké možnosti uplatnění absolventů v České republice i zahraničí. Postgraduálním studentům C. R. Haná nabízí již během studia možnost zaměstnání na částečný úvazek. Kontaktní informace: RNDr. Martina Špundová, Ph.D. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Šlechtitelů Olomouc-Holice Tel.: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) je špičkové výzkumné pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho hlavním cílem je vývoj a transfer technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidů kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití. RCPTM přispívá k výuce v několika fyzikálních a chemických oborech na všech stupních univerzitního vzdělání. Řada kíčových předmětů je garantována a vyučována předními vědci z příslušných oborů. RCPTM nabízí témata diplomových a doktorských prací, která jsou v úzké vazbě na aktuálně prováděný vědecký výzkum v Centru řešený 5

8 v rámci národních i mezinárodních projektů, takže studenti i absolventi se přirozenou cestou stávají členy špičkových vědeckých týmů. Mnozí studenti získávají částečné pracovní úvazky ve skupinách RCPTM už během svého studia. Značná pozornost je věnována také internacionalizaci vědeckých týmů a podpoře mobility studentů na zahraniční spolupracující pracoviště. Obory spolugarantované RCPTM zahrnují Fyzikální chemii, Anorganickou chemii, Analytickou chemii, Materiálovou chemii, Nanotechnologie, Aplikovanou fyziku a Počítačovou fyziku. Kontaktní informace: Mgr. Pavel Tuček. Ph.D. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Šlechtitelů Olomouc Tel.: (+420) Fax: (+420) Pevnost poznání věda jako zábava a dobrodružství Po vzoru interaktivních muzeí v zahraničí začíná i v Olomouci vznikat návštěvnické centrum, které chce zábavnou a hravou formou prezentovat sféru vědy a výzkumu. Jednotlivé expozice Pevnosti poznání, na jejichž vzniku dnes pracuje zhruba padesát lidí z Přírodovědecké i dalších fakult univerzity, se budou vztahovat k fyzice, matematice, chemii, biologii a geografii s přesahem do společenských věd. Chcete se podívat do lidského mozku, proměnit se ve vodního živočicha a prohánět se po dně řeky a nebo se profesionálním dalekohledem zahledět na Slunce, Měsíc či jiné vzdálené planety? Už příští rok nic nemožného. V areá lu Korunní pevnůstky v Olomouci totiž vzniká jedinečné návštěvnické centrum Pevnost poznání, které buduje olomoucká univerzita. Tým lidí, kteří se již roky věnují popularizaci vědeckých bádání, razí heslo, že přírodní i společenské vědy jsou atraktivní. Jen se na ně umět podívat ze správného úhlu. A proto připravili dobrodružnou cestu do oblastí, které většina studentů a žáků považuje za nudu a šeď. Naše centrum bude úplně jiné. Dozvíte se v něm spoustu zajímavých informací, ale také se pobavíte hlavolamy, modely, dotykové obrazovky, natáčení filmů, ve školách nepovolené laboratorní pokusy a další zajímavé věci, které jinde pohromadě nenajdete. Navíc v areálu, kde se konají rockové koncerty, studentský majáles a další akce. Vybudování Pevnosti poznání je završením jedné z etap snah Přírodovědecké fakulty UP o popularizaci vědy a vzdělávání hravou a zábavnou formou. Vedle interaktivních expozic z oblasti přírodních i humanitních věd se součástí tohoto centra stanou také laboratoře, ateliéry i studia, v nichž odborníci z univerzity a spolupracujících organizací návštěvníkům přiblíží nejrůznější experimenty a vědecké postupy. Pevnost se chce stát cílem pravidelných návštěv základních i středních škol, rodičů s dětmi i centrem zájmové činnosti pro široké okolí. Součástí expozic bude také muzejní část zaměřená na olomouckou vojenskou historii. Vedení projektu hodlá přestavbu dokončit příští rok a v létě 2015 spustit zkušební provoz. Kontaktní informace: Mgr. Blanka Krausová Centrum popularizace 17. listopadu 1192/12 Tel.: (+420)

9 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Termín podání přihlášky do 28. února 2015 (bakalářské a navazující magisterské studijní programy) do 31. května 2015 (doktorské studijní programy) Termín přijímacích zkoušek června 2015 Administrativní poplatek 560 Kč Při neúčasti u přijímacích zkoušek se poplatek nevrací. Banka Komerční banka, a. s., Olomouc Účet /0100 Variabilní symbol Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou. Konstantní symbol 379 Adresa majitele účtu Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc Identifikační údaje pro platbu ze zahraničí IBAN: CZ SWIFT CODE: KOMBCZPP Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se podává elektronickou formou pomocí tzv. E-přihlášky. Zkrácená verze přihlášky se neposílá, staří vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. Zkrácenou verzi přihlášky požadujeme pouze v případě, že uchazeč žádá o prominutí přijímací zkoušky. Náležitosti přihlášky ke studiu Bakalářské studijní programy Má-li uchazeč zájem hlásit se na více studijních programů (oborů), je nutné podat na každý studijní program (obor) samostatnou přihlášku. Administrativní poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. V případě, že uchazeč splňuje podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, musí písemně o prominutí přijímací zkoušky požádat. Součástí žádosti o prominutí přijímací zkoušky musí být: Písemná žádost o prominutí přijímací zkoušky Zkrácená verze elektronické přihlášky ke studiu; Ověřené kopie všech vysvědčení ze SŠ nebo prospěch potvrzený školou; Případně další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (podle jejich povahy kopie diplomů nebo jiných dokladů o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, doklad o publikační činnosti, doklad o studiu v zahraničí či certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) nebo výsledek slovenské verze testu. Žádost společně se zkrácenou verzí přihlášky a všemi dokládajícími materiály se zasílá na adresu: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, 17. Listopadu 1192/12, Olomouc Navazující magisterské studijní programy Má-li uchazeč zájem hlásit se na více studijních programů (oborů), je nutné podat na každý studijní program (obor) samostatnou přihlášku. Administrativní poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. V případě, že uchazeč splňuje podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, musí písemně o prominutí přijímací zkoušky požádat. Součástí žádosti o prominutí přijímací zkoušky musí být: Písemná žádost o prominutí přijímací zkoušky; Zkrácená verze elektronické přihlášky ke studiu; Ověřené kopie Diploma Supplement u uchazečů, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci; Případně další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (podle jejich povahy kopie diplomů nebo 7

10 jiných dokladů dokládající např. absolvování daného studijního programu (oboru) současně se plněním podmínky váženého studijního průměru a celkové výsledky státní závěrečné zkoušky). Žádost společně s přílohami se zasílá na adresu: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12,. Doktorské studijní programy K přihlášce, která se podává elektronickou formou, je třeba přiložit: ověřený opis diplomu (pokud již uchazeč o studium úspěšně ukončil magisterské studium); životopis přehled publikační činnosti, pokud již nějakou má; tematické zaměření doktorské práce; Poplatek za přihlášku do doktorských studijních programů se neplatí. Termín přijímacích zkoušek: od června Způsob provádění přijímacích zkoušek Bakalářské studijní programy U většiny studijních oborů se konají z určených předmětů jen písemné přijímací zkoušky, pouze ke studiu oboru Biologie a ekologie a Ekologie a ochrana životního prostředí se bude konat přijímací zkouška písemná, ústní a poznávací. Přijímací zkoušky budou probíhat v jednom dni, pouze u (učitelských) kombinací s obory Historie, Anglická filologie, Ruská filologie, Francouzská filologie Teologická studia, Sociologie a obory v kombinaci s PdF UP se jednotlivé části přijímací zkoušky mohou konat v různých dnech. Navazující magisterské studijní programy přijímací zkoušky se konají ze stanovených oborů v rozsahu učiva příslušných bakalářských studijních programů (bakalářských zkoušek). Dny otevřených dveří Nejbližší den otevřených dveří se bude konat v pátek 21. listopadu 2014 od 9:00 hod. do 14:00 hod. v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 12. Informace podají děkan fakulty a proděkan pro studijní, pedagogické a sociální záležitosti ve dvou totožných blocích v 9:00 hod. a ve 12:30 hod. Po zodpovězení dotazů budou podávat podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech zástupci příslušných kateder. Budova bude otevřena od 8:00 hod. do 15:00 hod. Další den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 17. ledna Druhé kolo přijímacího řízení V případě, že nebude naplněna kapacita některých oborů, může děkan vyhlásit pro tyto obory druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na webových stránkách 8

11 PŘEHLED OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ A PŘEDMĚTY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2015/2016 Pod číslem a názvem studijního programu jsou uvedeny příslušné studijní obory otevírané v akademickém roce 2015/2016. Dvouoborová studia (učitelství) uvedená v tabulce jsou doporučenými kombinacemi a mají garantovaný rozvrh hodin, zvolit lze však i další kombinace včetně mezifakultních. Studijní program / obor Předměty PZ R PPP U PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ B1101 Matematika Diskrétní matematika M Matematika a její aplikace M Matematika Biologie (uč.) M, Bi Matematika Deskriptivní geometrie (uč.) M Matematika Geografie (uč.) M, Z Matematika Informatika pro vzděláváni (uč.) M B1103 Aplikovaná matematika Matematika ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví M Aplikovaná statistika M B1201 Geologie Environmentálni geologie Ch B1301 Geografie Geoinformatika a geografie Z, M Mezinárodní rozvojová studia Z Regionální geografie Z Environmentální studia a udržitelný rozvoj Z Geografie Anglická filologie Z, TSP Geografie Biologie v ochraně životního prostředí (uč.) Z, Bi Geografie Historie (uč.) Z, D Geografie Sociologie Z, TSP B1406 Biochemie Biochemie Ch, Bi Bioinformatika M, Ch, Bi Biotechnologie a genové inženýrství M, Ch, Bi B1407 Chemie Aplikovaná chemie Ch Bioorganická chemie a chemická biologie Ch, Bi Bioanorganická chemie Ch, Bi Chemie Ch, F Nanomateriálová chemie Ch Chemie pro víceoborové studium Biologie (uč.) Ch, Bi Chemie pro víceoborové studium Fyzika (uč.) Ch, F Chemie pro víceoborové studium Geografie (uč.) Ch, Z Chemie pro víceoborové studium Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) Ch Chemie pro víceoborové studium Matematika (uč.) Ch, M BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 9

12 Studijní program / obor Předměty PZ R PPP U BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ B1501 Biologie Molekulární a buněčná biologie Bi a zákl. Ch Biologie a ekologie Bi a zákl. Ch Experimentální biologie Bi a zákl. Ch Biologie Geografie (uč.) Bi, Z Biologie Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) Bi, Ch B1801 Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana životního prostředí Bi B1701 Fyzika Aplikovaná fyzika F, M Biofyzika F, M Obecná fyzika a matematická fyzika F, M Nanotechnologle F, M Optika a optoelektronika F, M Přístrojová fyzika F, M Molekulární biofyzika F, M, Ch Počítačová fyzika F, M 3 20 Digitální a přístrojová optika F, M Fyzika Matematika (uč.) F, M Fyzika Informatika pro vzděláváni (uč.) F, M B1801 lnformatlka Aplikovaná informatika M Informatika M B8345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie F, Bi Uchazeči o bakalářské studium si mohou zvolit některou z níže uvedaných (učitelských) kombinaci, u kterých však nemusí být zajištěno, že se povinné předměty nebudou překrývat. Studenti těchto kombinací musí tady počítat s tím, že si nebudou moci zapsat všechny předměty v doporučeném ročníku. Navýhodou může být i odtažitost kombinovaných oborů. Jako program se vždy uvádí první obor ze zvolené dvojice. V závorce jsou uvedeny předměty příjímací zkoušky. Matematika Biologie v ochraně životního prostředí Fyzika Biologie v ochraně životního prostředí Matamatika Geologie a ochrana životního prostředí pro vzděláváni Fyzika Geografie Matamatika Anglická filologie Fyzika Biologie Chemie pro víceoborové studium Informatika pro vzdělávání Geografie Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání B1801 Informatika Aplikovaná informatika B1101 Matematika Matematika Deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie Geografie Matematika Geografie

13 Studijní program / obor R PPP U PREZENČNÍ STUDIUM MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ N1101 Matematika Diskrétní matematika Matematika a její aplikace / Applied Mathematics Učitelství matematiky pro SS Učitelství biologie pro SŠ Učitelství matematiky pro SS Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ Učitelství matematiky pro SS Učitelství geografie pro SŠ Učitelství matematiky pro SS Učitelství výpočetní techniky pro SŠ N1103 Aplikovaná matematika Aplikace matematiky v ekonomii N1201 Geologie Environmentální geologie N1301 Geografie Geoinformatika lnternational Development Studies (placená forma) Mezinárodní rozvojová studia Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Historie N1406 Biochemie Biochemie Bioinformatika 2 10 Biotechnologie a genové inženýrství N1407 Chemie Analytická chemie Anorganická chemie Bioorganická chemie a chemická biologie Bioanorganická chemie Fyzikální chemie Materiálová chemie Organická chemie Učitelství chemie pro SŠ Učitelství biologie pro SS Učitelství chemie pro SŠ Učitelství fyziky pro SS Učitelství chemie pro SŠ Učitelství geografie pro SS 2 10 Učitelství chemie pro SŠ Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ 2 10 Učitelství chemie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM 11

14 Studijní program / obor R PPP U MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM PREZENČNÍ STUDIUM MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ N1501 Biologie Botanika Hydrobiologie Molekulární a buněčná biologie Zoologie Experimentálnl biologie Fyziologie rostlin Učitelství biologie pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Učitelství biologie pro SŠ Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ N1601 Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny Ochrana a tvorba životního prostředí N1701 Fyzika Aplikovaná fyzika Biofyzika Obecná fyzika a matematická fyzika Optika a optoelektronika Nanotechnologie Molekulární biofyzika Digitální a přístrojová optika Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ N1801 Informatika Informatika N5345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie N1101 Matematika Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ N 1701 Fyzika Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Použité zkratky: PPP = předpokládaný počet přijatých a zapsaných ke studiu v roce 2015, U = počet uchazečů v roce 2014, PP = počet přijatých v roce 2014, PZ = příjímací zkouška, R standardní doba studia v rocích, U počet uchazečů, N = nově otevřený obor, Bi = biologie, TSP = test studijních předpokladů na PdF/FF, F = fyzika, Ch = chemie, I = Informatika, M = matematika, Z = zeměpis, SŠ = střední škola, (uč.) = učitelství. 12

15 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 Promíjení přijímacích zkoušek bakalářské studijní programy Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Obory pravděpodobně bez přijímacích zkoušek: Na následující bakalářské studijní obory budou přijímací zkoušky s velkou pravděpodobností prominuty, o prominutí není třeba žádat. Přijímací zkoušky se uskuteční pouze v případě, že počet přihlášek výrazně překročí kapacitu oboru: Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Matematika Biologie, Matematika Deskriptivní geometrie, Matematika Geografie, Matematika Informatika pro vzdělávání, Environmentální geologie, Geografie Biologie v ochraně životního prostředí, Aplikovaná chemie, Ekochemie, Chemie, Nanomateriálová chemie, Biologie Geografie, Biologie Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Nanotechno logie, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Molekulární biofyzika, Počítačová fyzika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika Matematika, Fyzika Informatika pro vzdělávání, Aplikovaná informatika a Informatika. Obory s přijímacími zkouškami: Environmentální studia a udržitelný rozvoj, Geoinformatika a geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, Geografie Anglická filologie, Geografie Historie, Geografie Sociologie, Biochemie, Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství, Bioorganická chemie a chemická biologie, Bioanorganická chemie, Chemie pro víceoborové studium Biologie, Chemie pro víceoborové studium Fyzika, Chemie pro víceoborové studium Geografie, Chemie pro víceoborové studium Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Chemie pro víceoborové studium Matematika, Biologie a ekologie, Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Ekologie a ochrana životního prostředí, Optometrie. U oborů s přijímacími zkouškami je možné za splnění určitých podmínek přijetí bez přijímacích zkoušek. O prominutí přijímací zkoušky však musí v tomto případě uchazeči požádat písemně. Žádost se podává spolu se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (např. certifikát Národní srovnávací zkoušky, ověřené kopie všech vysvědčení ze SŠ nebo prospěch potvrzený střední školou, kopie diplomů nebo jiných dokladů o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, doklad o publikační činnosti, doklad o studiu v zahraničí). Při posuzování žádosti nebude brán zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy. Podmínkou zápisu je i u studentů přijatých bez přijímacích zkoušek dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (bakalářské studijní programy), případně vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně (navazující magisterské obory). 1. možnost prominutí přijímací zkoušky: Národní srovnávací zkoušky PřF UP v Olomouci přijme do všech studijních programů všechny studenty, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů v základní verzi (OSP Z) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí minimálního percentilu 90. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 zapíší, bude jim formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 13

16 2. možnost prominutí přijímací zkoušky: splnění specifických podmínek oboru PřF UP v Olomouci přijme do všech studijních oborů všechny studenty, kteří splní v oboru, na který se hlásí, podmínky pro prominutí přijímací zkoušky uvedené v následující tabulce. Pokud je součástí podmínek průměr známek na střední škole, zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2015 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. Ostatní podmínky se vztahují k předmětům přijímací zkoušky, tj. jak v případě prospěchu, tak účasti v olympiádách a srovnatelných soutěžích. Tabulkový přehled podmínek bakalářské studijní programy Studijní program / obor PPZ PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky* Předměty přijímací zkoušky**+ soutěže + jiné podmínky Prezenční studium bakalářské B1301 Geografie Environmentální studia a udržitelný rozvoj Z 25 NSZ (OSP Z) minimálně percentil 80 nebo PPZ 1,80 a současně umístění v CKO. Geoinformatika a geografie Z, M 40 NSZ (OSP Z a současně M) minimálně percentil 80 nebo místo v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Z, M nebo publikační činnost v oboru nebo průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ 1,80 nebo studium v zahraničí. Mezinárodní rozvojová studia Z 35 NSZ (OSP Z) minimálně percentil 80 nebo PPZ 1,80 a současně místo v CKO. Regionální geografie Z 60 NSZ (OSP Z nebo M) minimálně percentil 80 nebo účast v CKO. Geografie Biologie v OŽP (uč.) Z, Bi 10 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minimálně percentil 80 nebo účast v CKO. Geografie Historie (uč.) Z, SPF+OT 15 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minimálně percentil 80 nebo účast v CKO. Geografie Anglická filologie (uč.) Z, SPF+OT 15 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minimálně percentil 80 nebo účast v CKO. Geografie - Sociologie Z, SPF+OT 15 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minimálně percentil 80 nebo účast v CKO. B1406 Biochemie BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Biochemie Ch, Bi kritérium: umístění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Bi nebo Ch, kdy tito uchazeči zároveň musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci z každého PPZ 2,00 nebo 2. kritérium: průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních 4 ročnících SŠ 1,50.*** Bioinformatika M, Ch s Bi kritérium: umístění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Bi, M či Ch, kdy tito uchazeči musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci z každého PPZ 2,00 nebo 2. kritérium: průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních 4 ročnících SŠ 1,50.*** Biotechnologie a genové inženýrství Bi, Ch kritérium: umístění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Bi nebo Ch, kdy tito uchazeči zároveň musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci z každého PPZ 2,00 nebo 2. kritérium: průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních 4 ročnících SŠ 1,50.*** 14

17 Studijní program / obor PPZ PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky* Předměty přijímací zkoušky**+ soutěže + jiné podmínky Prezenční studium bakalářské B1407 Chemie Bioorganická chemie a chemická biologie Ch, Bi 20 PPZ 1,50 nebo účastník CKO***. Bioanorganická chemie Ch, Bi 20 PPZ 2,00. Chemie Biologie (uč.) Ch, Bi 15 PPZ 2,00. Chemie Fyzika (uč.) Ch, F 15 PPZ 2,00. Chemie Geografie (uč.) Ch, Z 10 PPZ 2,00. Chemie Geologie a OŽP pro vzdělávání (uč.) Ch 15 PPZ 2,00. Chemie Matematika (uč.) Ch, M 20 PPZ 2,00. B1501 Biologie Biologie a ekologie Bi a zákl. Ch 25 Průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ 1,50 a současně PPZ = 1,00 nebo PPZ 2,00 a současně účastník CKO. Experimentální biologie Bi a zákl. Ch 25 PPZ 2,00 a současně účastník CKO. Molekulární a buněčná biologie Bi a zákl. Ch 40 PPZ 2,00 a současně účastník CKO. B1601 Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana životního prostředí Bi 25 PPZ 2,00 a současně účastník CKO. B5345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie F, Bi 25 Použité zkratky: PPZ = předměty přijímací zkoušky; PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2015/2016; CKO = celostátní kolo olympiády; SOČ = středoškolská odborná činnost; SM(2F) = průměrný prospěch 2 předmětů státní maturity, z toho 1 musí být M a druhý jeden ze tří, a to: F, Ch, nebo Bi. * Podmínky prominutí přijímací zkoušky se vždy vztahují k předmětům přijímací zkoušky, tj. jak v případě prospěchu, tak účasti v olympiádách a srovnatelných soutěžích ** Uchazeči, kteří mají na střední škole průměr klasifikace z každého z předmětů přijímací zkoušky menší nebo roven uvedené hodnotě (zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2015 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení) *** Hodnotící kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vycházet z pořadí na základě celkového průměru známek ze střední školy za poslední 4 ročníky. Zkratky předmětů přijímací zkoušky: Bi = biologie, D = dějepis, F = fyzika, Ch = chemie, M = matematika, Z = zeměpis (vše v rozsahu středoškolského studia), SPF test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách na FF UP v Olomouci, OT Písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor na FF UP v Olomouci. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 15

18 Promíjení přijímacích zkoušek navazující magisterské studium Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní obory. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) tzv. přímá prostupnost při absolvovaní určitého bakalářského studijního programu (oboru), nebo splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se zasílá společně se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií Diploma Supplement. Přehledné zpracování podmínek navazující magisterské studijní programy Studijní program / obor PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Prezenční studium magisterské navazující N1101 Matematika Diskrétní matematika 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Diskrétní matematika Matematika a její aplikace 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika a její aplikace Učitelství Matematiky Biologie pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika Biologie Učitelství Matematiky Deskriptivní geometrie pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika Deskriptivní geometrie Učitelství Matematiky Geografie pro SŠ 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika Geografie MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM N1103 Učitelství Matematiky Výpočetní techniky pro SŠ Aplikovaná matematika 20 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika Výpočetní technika/informatika Aplikace matematiky v ekonomii 30 Přímá prostupnost absolventů bakalářských studijních oborů Matematika ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Matematika a její aplikace Matematické a počítačové modelování 15 N1201 Geologie N1301 Environmentální geologie 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního programu Geologie Geografie Geoinformatika 20 Mezinárodní rozvojová studia 30 International Development Studies (placená forma) 15 16

19 Studijní program / obor PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Prezenční studium magisterské navazující Regionální geografie 40 absolventi bakalářského studijního oboru Regionální geografie, jejichž vážený SP 1,50 a celkové hodnocení SZZ výborně (A), výborně mínus (B) nebo velmi dobře (C) Učitelství Geografie Biologie v OŽP pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Geografie Biologie v OŽP Učitelství Geografie Historie pro SŠ 15 N1406 Biochemie Biochemie 24 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biochemie Bioinformatika 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Bioinformatika Biotechnologie a genové inženýrství 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biotechnologie a genové inženýrství N1406 Biochemistry Biochemistry N1407 Chemie Anorganická chemie 20 Organická chemie 10 Bioanorganická chemie 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Materiálová chemie 10 Analytická chemie 20 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Ostatní absolventi studijního programu Chemie: vážený SP 1,50 a SZZ = výborně, přičemž je alespoň Chemie životního prostředí 10 jeden z předmětů SZZ ACH nebo CHŽP klasifikován výborně Fyzikální chemie 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Ostatní absolventi studijního programu Chemie: vážený SP 1,50 a SZZ z předmětů Obecná a FCH = výborně, ACH (nebo AgCH, OCH, či BIOCHEM) = výborně Bioorganická chemie a chemická biologie 10 Učitelství Chemie Biologie pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Biologie Učitelství Chemie Fyziky pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Fyzika Učitelství Chemie Geografie pro SŠ 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Geografie Učitelství Chemie Geologie a ochrany ŽP pro SŠ 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Geologie a ochrana ŽP Učitelství Chemie Matematiky pro SŠ 20 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Matematika MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM 17

20 N1501 Biologie Studijní program / obor PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Botanika 10 Hydrobiologie 10 Prezenční studium magisterské navazující Molekulární a buněčná biologie 25 absolventi bakalářského studijního oboru Molekulární a buněčná biologie, jejichž vážený SP 1,50 a SZZ = výborně (A), výborně mínus (B) nebo velmi dobře (C) Zoologie 15 Experimentální biologie 15 absolventi bakalářských studijních oborů Experimentální biologie, Fyziologie rostlin nebo Molekulární a buněčná biologie, jejichž vážený SP 1,50 a SZZ = výborně Fyziologie rostlin 15 absolventi bakalářských studijních oborů Experimentální biologie, Fyziologie rostlin nebo Molekulární a buněčná biologie, jejichž vážený SP 1,50 a SZZ = výborně Učitelství Biologie Geografie pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biologie - Geografie Učitelství Biologie Geologie a ochrany ŽP pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biologie Geologie a ochrana ŽP N1601 Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny 15 absolventi bakalářského studijního oboru Ekologie a ochrana prostředí, jejichž vážený SP 1,50 a SZZ = výborně Ochrana a tvorba životního prostředí 15 N1701 Fyzika Optika a optoelektronika 10 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM Aplikovaná fyzika 10 Nanotechnologie 20 Biofyzika 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biofyzika nebo Molekulární biofyzika Molekulární biofyzika 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biofyzika nebo Molekulární biofyzika Obecná fyzika a matematická fyzika 10 Digitální a přístrojová optika 15 Fyzika Matematika pro SŠ (uč.) 40 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Fyzika Matematika Fyzika Výpočetní technika (uč.) 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Fyzika Výpočetní technika/informatika N1801 Informatika Informatika 15 N5345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie 10 18

21 Studijní program/obor PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Kombinované studium navazující magisterské N1101 Matematika Učitelství Matematiky Geografie pro SŠ 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika Geografie Učitelství Matematiky Deskriptivní geometrie pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika Deskriptivní geometrie N1701 Fyzika Učitelství Fyziky Matematiky pro SŠ 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Fyzika Matematika Učitelství Fyziky Geografie pro SŠ 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Fyzika Geografie Použité zkratky: Uč. = učitelství Vážený SP = vážený studijní průměr dosažený v bakalářském studiu SZZ = státní závěrečná zkouška (podmínka pro výsledek SZZ = celkový výsledek SZZ), vždy se vztahuje ke stejnému nebo příbuznému oboru PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2014/2015 Obecná a FCH = obecná a fyzikální chemie, ACH = analytická chemie, AgCH = anorganická chemie, OCH = organická chemie, BIOCHEM = biochemie MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM 19

22 STIPENDIA PRO STUDENTY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY V AKADEMICKÉM ROCE 2015/ Jednorázové prospěchové stipendium ve výši 5000 Kč bude přiznáno každému studentovi, který za akademický rok 2014/2015 dosáhne váženého studijního průměru nejvýše 1,5, zároveň získá aspoň 60 kreditů a zapíše se pro akademický rok 2015/2016 do druhého nebo třetího ročníku prezenčního bakalářského studia nebo do druhého ročníku navazujícího magisterského studia, přičemž se do studia nezapočítávají předměty uznané z předchozího studia a započítávají předměty realizované v zahraničí. 2. Mimořádné jednorázové prospěchové stipendium ve výši 6000 Kč bude za akademický rok 2014/2015 přiznáno každému absolventovi prezenčního studia, který absolvoval studium s vyznamenáním. 3. Mimořádné jednorázové sociální stipendium děkana může být na základě písemné žádosti přiznáno každému studentovi prezenčního studia v případě katastrofy, životní krize apod. Přiznání a výši stipendia stanoví děkan na základě návrhu proděkanky pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti. 4. Mimořádné jednorázové stipendium ve výši Kč bude v listopadu 2015 přiznáno každému studentovi 1. ročníku bakalářského studia, který se stal úspěšným řešitelem celostátního kola nejvyšší kategorie olympiády v oboru, který odpovídá programu nebo oboru studovanému na PřF UP v Olomouci. Stipendium bude za stejných podmínek vyplaceno i studentovi, který obsadil místo v celostátním kole SOČ, přičemž mu v případě kolektivní práce bude vyplaceno stipendium ve výši / n Kč, kde n je počet autorů práce. 5. Jednorázové stipendium za výsledky v oblasti vědy a výzkumu bude přiznáno každému studentovi bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu, který splňuje podmínky stanovené statutem Ceny děkana PřF UP v Olomouci udělované autorským kolektivům učebních a populárně-vědeckých textů, monografií, vědeckých publikací a aplikovaných výsledků. Výše stipendia odpovídá ceně, kterou by obdržel zaměstnanec s úvazkem 1, Mimořádné jednorázové stipendium za úspěšné složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky ve výši 2500 Kč bude přiznáno každému studentovi PřF UP v Olomouci, který je studentem 3. ročníku bakalářského studijního programu, studentem navazujícího magisterského studijního programu nebo studentem doktorského studijního programu ve standardní době studia, který předloží platný certifikát mezinárodně uznávané jazykové zkoušky na úrovni B2 a vyšší. Datum úspěšného absolvování nesmí být starší než jeden kalendářní rok (ve vztahu k termínu podání žádosti). 20

23 POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM Poplatky za studium při překročení standardní doby studia Výše poplatků za překročení standardní doby studia o výše než jeden rok (dle ustanovení 58 odst. 3 zákona o vysokých školách) je v souladu s ustanovení Statutu UP stanovena pro daný akademický rok s ohledem na vyhlášený standard UP. Poplatky za studium v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu V souladu se Statutem UP je poplatek za studium absolventa bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu (viz ustanovení 58 odst. 4 zákona o vysokých školách) za každý započatý jeden rok studia roven základu vyhlášenému MŠMT ČR, který je stanoven pro daný akademický rok. MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ Přírodovědecká fakulta UP podporuje a klade velký důraz na rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními institucemi. Studenti vyjíždějí nejčastěji v rámci programu Erasmus + a to jak na studijní tak i pracovní stáže, ale také na základě meziuniverzitních a mezifakultních dohod s partnerskými univerzitami po celém světě, prostřednictvím mezivládních dohod (kvóty a výběrová řízení MŠMT). Erasmus + Studenti mohou vyjet na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi katedrami, příp. fakultami a partnerskými univerzitami v EU. V rámci tohoto programu zůstává vyjíždějící i během pobytu na zahraniční univerzitě studentem UP a studium v zahraničí je mu plně uznáno. Stipendijní místa jsou obsazována na základě výběrového řízení. Studijní pobyty v rámci projektu CEEPUS středoevropský výměnný univerzitní program Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je Středoevropský výměnný program pro vysoké školy, který je určen pro studenty bakalářských (od třetího semestru), navazujících magisterských i doktorských studijních programů. Země, které se programu účastní, vkládají každoročně do programu určitý počet stipendijních měsíců určený pro přijetí zahraničních studentů a učitelů. CEEPUS je založen na reciprocitě výměn. V rámci programu vyjíždí studenti Přírodovědecké fakulty do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska. 21

24 CIZÍ JAZYKY NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UP Přírodovědecká fakulta UP podporuje výuku cizích jazyků a umožňuje tak svým studentům uplatnit se na trhu práce nejen díky odborným znalostem, ale také díky znalosti cizích jazyků. Desítky studentů PřF UP každoročně využívají možnosti programu ERASMUS a odjíždějí na stáže na evropské univerzity, nebo Merillova programu, který poskytuje vybraným zájemcům finanční prostředky na studium v USA. Angličtina jako jazyk vědy číslo jedna je zařazena do naprosté většiny studijních plánů jednooborového studia. Studenti ho učitelského studia mají možnost volby mezi angličtinou, němčinou a ruštinou. Informace o povinných předmětech studijního oboru, o který máte zájem, najdete na a výuka/ Programy a obory. Obvykle mají studijní plány samostatný jazykový blok předmětů, z nichž si student musí vybrat alespoň jeden. Jazykově zdatní studenti jednooborového studia dávají přednost akademické nebo odborné angličtině, ostatní se spokojí s obecnou angličtinou, nicméně minimální jazyková úroveň je B1, tedy středně pokročilá. Studenti ho studia mohou volit jednak mezi cizími jazyky a jednak mezi zaměřením předmětů. Nutnost absolvování cizího jazyka a současně možnost výběru z několika variant považujeme za optimální řešení jazykové výuky, které oceňují i studenti. Nabídka předmětů, které garantuje Kabinet cizích jazyků, je široká. Kromě Obecné angličtiny pro středně pokročilé, si lze zapsat Akademickou angličtinu, Academic Writing, Prezentace v angličtině a pro zájemce o zahraniční stáže byl připraven předmět English for Study Abroad. Mostem mezi obecným a odborným jazykem jsou předměty Anglická terminologie a prezentace, které jsou připraveny pro sedm oblastí: biologie, ekologie, fyzika, geoinformatika, chemie, matematika a zeměpis. Studenti matematiky a ekonomie si mohou zvolit Business English nebo Financial English. Kapacita výuky předmětů Kabinetu cizích jazyků je cca 1000 studentů za semestr a je nutné uspokojit poptávku po předmětech povinných a povinně-volitelných. Předměty, které mají doplňující charakter, např. Angličtina pro mírně pokročilé, Anglická konverzace, Anglická gramatika apod., nabízíme jen v případě volné kapacity. Kontaktní informace: PhDr. Olga Vítkovská Kabinet cizích jazyků PřF UP 17. listopadu 1192/12 tel.:

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na přírodovědecké fakultě se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijím{ny přihl{šky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakal{řské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Studuj na Přírodovědecké fakultě 2015 2016 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci... 2 Přírodovědecká fakulta UP základní

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B1301 GEOGRAFIE Geoinformatika a geografie Matematika Písemná zkouška maximum

Více

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 v Olomouci dne 5. 10. 2017 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 v Olomouci dne 5. 10. 2016 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ)

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ) Podmínky přijetí ke studiu: POŽADAVKY K PŘIJETÍ Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY První

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/ bakalářské studijní obory a specializace

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/ bakalářské studijní obory a specializace Kritéria hodnocení přijímací (dále jen PZk) 2019/2020 - bakalářské studijní obory a specializace Název studijního oboru Informatika Název studijního oboru Aplikovaná informatika bakalářský (kombinovaná

Více

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky:

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky: Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a řádně podaná přihláška. Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku lze

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (schváleno AS CMTF UP dne 6. 6. 2018) ZA PŘEDPOKLADU UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ USKUTEČŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY RADOU PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Více

Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Obsah Univerzita Palackého v Olomouci.................

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Obsah Univerzita

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 v Olomouci dne 29. září 2015 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Obsah Univerzita

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE (schválené AS CMTF UP Olomouc dne 10. června 2015) 1. Seznam otevíraných studijních oborů,

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací (PZ) 2018/2019 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, www stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická

Více

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové web: http://www.faf.cuni.cz Den otevřených dveří Bakalářské studium:23.11.2011, (od 9,00 hod. do 13,00 hod.) Navazující

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2018/2019 Akademický rok 2018/2019 Bakalářské studijní y Obor u verze studijního plánu garantující 1 2 3 katedra Diskrétní matematika DISMAT verze 2016 0 KAG Matematika a její aplikace MATAP 0 KMA B1103 Mat.-ekon.

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie Standard studijního Bioanorganická chemie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP ze dne 17. 12. 2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/2019 - bakalářské studijní obory Aplikovaná matematika Matematika (dvouoborové) konat PZ z matematiky v rozsahu učiva gymnázií. Aplikovaná matematika bakalářský

Více

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o

Více

Směrnice děkana č. 5/2017

Směrnice děkana č. 5/2017 Směrnice děkana č. 5/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2018/2019 Článek I.

Více

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro ak. rok 2017/2018 s nástupem od semestru Podzim 2017 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a magisterských studijních programů pro ak. rok 2018/2019 s výukou v českém jazyce s nástupem od semestru Podzim 2018 A. Přijímací zkouška do bakalářského

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Podmínky pro přijetí Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE č. 5/2018 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2018 Číslo jednací: sfcht/394/18 Vypracoval

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného třístupňového studia (bakalářské

Více

Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie

Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie Standard studijního Molekulární a buněčná biologie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě je založeno na koncepci strukturovaného třístupňového studia

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Pravidla a podmínky přijímacího řízení 1 / 6 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Opatření děkana č. 6/2017 Pravidla a podmínky přijímacího řízení Podle

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové web: http://www.faf.cuni.cz Den otevřených dveří Bakalářské studium:21.11.2012, (od 9,00 hod. do 13,00 hod.) Navazující

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2014-15 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice č. 5/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice č. 8/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou

Více

II. Podmínky přijetí ke studiu

II. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v češtině v bakalářském studijním programu B2301 Strojní inženýrství, B2341 Strojírenství Diagnostika a servis silničních vozidel a v navazujícím magisterském studijním programu

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice č. 8/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Přírodní vědy. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Přírodní vědy. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ Přírodní vědy Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních

Více

Soulad studijního programu. Chemie

Soulad studijního programu. Chemie Standard studijního Chemie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností či praxí Forma studia

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2012-13 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Standard studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Chemie se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy obecná chemie,

Více

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia Standard studijního Didaktika fyziky A. Specifika a obsah studijního : Typ doktorský Oblast vzdělávání Fyzika/Učitelství 40 %/60 % Základní tematické okruhy Mechanika, termodynamika a kinetická teorie,

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Děkanát: třída Svobody 8 P. O. Box 159 771 00 Olomouc 1 tel.: 585 632 010 fax: 585 632 015 Studijní oddělení: třída Svobody 8 P. O. Box 159 771 00 Olomouc

Více