Základní umělecké školy Stod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecké školy Stod"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Stod Motto: Umění je zámek se spoustou komnat a učitelé jsou jeho kasteláni. Nechte se provést po tomto zámku, každá komnata je pro Vás otevřena.

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Umělecké obory vyučované na ZUŠ Stod Historie školy Současnost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky Zaměření školy a její vize Výchovné a vzdělávací strategie Hudební obor obsah Charakteristika hudebního oboru Přípravné studium Studijní zaměření HRA NA KLAVÍR Studijní zaměření HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE Studijní zaměření HRA NA HOUSLE Studijní zaměření HRA NA KONTRABAS Studijní zaměření HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU Studijní zaměření HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Studijní zaměření HRA NA KLARINET Studijní zaměření HRA NA SAXOFON Studijní zaměření HRA NA KYTARU Studijní zaměření HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU Studijní zaměření HRA NA BASOVOU KYTARU... 75

3 5.14 Studijní zaměření HRA NA BICÍ NÁSTROJE Studijní zaměření HRA NA AKORDEON Studijní zaměření HRA NA DUDY Studijní zaměření SÓLOVÝ ZPĚV Studijní zaměření HRÁTKY S HUDBOU Studijní zaměření DUDÁČEK Studijní zaměření KOMORNÍ HRA Studijní zaměření SOUBOROVÁ HRA Studijní zaměření ČTYŘRUČNÍ HRA Studijní zaměření IMPROVIZACE Studijní zaměření KOMORNÍ ZPĚV Výtvarný obor obsah Studijní zaměření VÝTVARNÉ VYJADŘOVÁNÍ Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Zásady a způsob hodnocení žáků Vlastní hodnocení školy

4 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program ZUŠ Stod, okres Plzeň jih Předkladatel: Základní umělecká škola Stod, okres Plzeň jih Dělnická 511, Stod příspěvková organizace IČO ředitelka: Dagmar Mastná telefon: Zřizovatel: město Stod Náměstí ČSA 294, Stod právní forma: obec IČO telefon: Platnost dokumentu: Podpis ředitelky: Razítko školy: 1

5 2. Charakteristika školy 2.1 Umělecké obory vyučované na ZUŠ Stod hudební výtvarný Maximální kapacita školy je 260 žáků, v současnosti je na škole v průměru 250 žáků. 2.2 Historie školy Při hledání v kronikách města Stod se nepodařilo najít konkrétní údaj o založení hudební školy. První zmínka v kronice o hudební škole ve Stodě se datuje k září Ve funkci ředitele se zde vystřídali paní Řepková a pan Janoušek. Od roku 1968/69 se stal ředitelem školy pan Josef Krásný. V těchto letech byly přiřazeny pod Stod hudební školy v Dobřanech a Přešticích jako pobočky. Po deseti letech se tyto školy osamostatnily. V letech 1990/91 se stala ředitelkou školy Alena Jandová, která se zasloužila o vznik poboček v Chotěšově a Merklíně, které fungují do dnešní doby. S nástupem paní Jandové do funkce došlo i k celkové rekonstrukci budovy školy. V roce 2000 se stává ZUŠ ve Stodě příspěvkovou organizací a samostatným subjektem, jejímž zřizovatelem je město Stod. Po odchodu Aleny Jandové do starobního důchodu v roce 2003 nastupuje na ředitelské místo Dagmar Mastná, která vede školu dodnes. 2

6 2.3 Současnost školy V současnosti škola disponuje kromě hlavní budovy ve Stodě také pobočkami v Chotěšově a v Merklíně. Aktivně spolupracuje se ZŠ a MŠ ve Stodě i v místě poboček, Diakonií ČCE Merklín, Domovem pro zdravotně postižené a Domem s pečovatelskou službou ve Stodě a kulturními organizacemi města Stod. Zároveň se podílí na regionální spolupráci se základními uměleckými školami okresu Plzeň jih v podobě pravidelného koncertu konaného ve výstavní síni Masné krámy v Plzni. Škola pořádá také své vlastní koncerty, s nimiž zpestřuje kulturní život ve Stodě a v jeho okolí. Součástí těchto koncertů je i prezentace výtvarného oboru formou výstav prací žáků. Pravidelné koncerty se konají každý druhý měsíc ve čtvrtek v zasedací síni Městského úřadu ve Stodě. Nejvýznamnějšími koncerty ZUŠ jsou vánoční, učitelský, absolventský, přehlídka na pěší zóně a koncert tvořivých dílen. Osvětu hudby a umění obecně škola šíří pravidelnými výchovnými koncerty pro ZŠ a MŠ, kde vystupuje kromě jiných komorní sbor ZUŠ s představením Pohádka. Kulisy a kostýmy pro tato vystoupení vytváří žáci výtvarného oboru. Žáci jednotlivých oborů úspěšně reprezentují školu na pravidelných soutěžích uměleckých škol v České republice i v zahraničí. Kromě výuky sólových nástrojů se škola soustřeďuje také na komorní a souborovou hru. Na škole působí řada souborů s rozličným zaměřením. Nejvýznamnějšími jsou lidový soubor Dudáček, kytarový soubor, flétnový kvartet, pěvecký sbor a smíšený komorní soubor. Právě účast v těchto souborech motivuje žáky k vyšším výkonům a učí je odpovědnosti za kolektivní práci. Ani výtvarný obor nezůstává pozadu. Žáci pod vedením paní učitelky vytváří společné výtvarné projekty, které jsou pravidelně vystavovány ve městě. 3

7 Žáci, kteří se v hodinách výtvarného oboru připravují ke studiu na odborných uměleckých školách, s úspěchem skládají talentové zkoušky na tyto školy. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Škola má 20 zaměstnanců, z toho 17 pedagogických. Pedagogický sbor je věkově vyvážený. Jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. I rozložení muži ženy je velmi vyvážené. Na škole působí dohromady 17 pedagogů, z toho 10 mužů. V hudebním oboru je 16 učitelů, ve výtvarném 1. Všichni mají odbornou kvalifikaci. Průměrný věk pedagogů je Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Škola v současné době neprovádí žádné dlouhodobé projekty. 2.6 Vybavení školy a její podmínky Základní umělecká škola sídlí v samostatné budově. Má k dispozici 6 učeben, z toho jednu na kolektivní výuku a jednu pro výtvarný obor. Pro veřejná vystoupení využívá prostory Městského úřadu a Špitální kaple ve Stodě. Pobočka v Chotěšově sídlí v pronajatých prostorách městského úřadu, kde má k dispozici dvě učebny, kabinet a samostatné sociální zařízení. Koncerty se konají v klášteře Chotěšově a v kostele. Pobočka Merklín má k dispozici samostatnou budovu, kde jsou dvě učebny a nově vybudované sociální zařízení, které odpovídá hygienickým požadavkům. Pro konání koncertů je k dispozici sál na zámku v Merklíně. 4

8 Škola je dostatečně vybavena hudebními nástroji, notovým materiálem, učebnicemi i učebními pomůckami a interaktivní tabulí. Vše je podle potřeby stále doplňováno a obnovováno. Žáci mají možnost si nástroj i vypůjčit po dobu jednoho roku. Třídy jsou dovybavovány PC nebo notebookem s možností připojení na internet. Výtvarný obor má samostatnou třídu, která je dovybavována postupně potřebnými pomůckami. Ve třídě je trvale zabudován dataprojektor. Součástí vybavení jsou také lisy. V roce 2014 byla zakoupena vypalovací pec a hrnčířský kruh. Ve škole funguje elektronické zabezpečení. 3. Zaměření školy a její vize ZAMĚŘENÍ ŠKOLY ZUŠ Stod je místo: s individuálním přístupem k žákům kde se užívají moderní formy výuky, soudobé hudební materiály a výuka s pomocí multimediálních technologií kde je poskytována podpora žákům ve formě půjčování hudebních nástrojů a pomůcek kde se tvoří hudební projekty (např. spolupráce s jinými školami, výchovné koncerty, tvůrčí dílny, koncerty v regionálním měřítku) kde má každý žák možnost prezentace na veřejnosti kde se žáci učí společenskému chování které přináší možnost seberealizace 5

9 VIZE ŠKOLY ZUŠ Stod je místo: kde každý absolvent dokáže využít získané znalosti, dovednosti, postoje ve svém dalším životě kde učitel vlastním příkladem rozvíjí přátelské vztahy, komunikaci, empatii, schopnost spolupráce kde jsou žáci vedeni k samostatnosti, pracovitosti, odpovědnosti které pozitivně působí na všechny zúčastněné které poskytuje vzdělání pro všechny (bez rozdílu věku a míry talentu) 4. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k umělecké komunikaci přípravou žáků na koncerty a soutěže se žák podílí na kulturní reprezentaci školy ve městě a regionu používáním různorodých výukových materiálů, reprodukované hudby a návštěvou koncertů podporujeme žáky k vytvoření vlastního názoru na hudbu a umění obecně poslechem nebo návštěvou koncertů seznamujeme žáky s různými hudebními styly a obdobími a tím je motivujeme k vlastní interpretaci a výběru skladeb Kompetence osobnostně sociální hrou v komorních souborech a orchestrech vedeme žáka ke kolektivní zodpovědnosti a respektu k druhým 6

10 zpětnou vazbou a rozborem hodiny vedeme žáka k zodpovědnému přístupu a k sebehodnocení tvůrčí atmosférou, trpělivostí učitele a řádem ve výuce motivujeme k pozitivnímu vztahu k učení a k umění Kompetence kulturní řadou koncertů a třídních přehrávek umožňujeme žákům dostatek prostoru pro vlastní prezentaci spoluprací s městským kulturním střediskem a jinými organizacemi se zapojujeme do akcí městského a regionálního charakteru návštěvou koncertů a jiných kulturních akcí rozšiřujeme žákovo povědomí k hudbě a kultuře obecně 7

11 5. Hudební obor obsah 5.1 Charakteristika hudebního oboru Hudební obor je realizován přípravným studiem 1 2 roky, základním studiem prvního stupně 7 let a druhého stupně 4 roky. Přípravné studium: Je určeno pro žáky předškolního věku a první třídy základní školy, kteří nedovršili věku sedmi let k prvnímu září školního roku. Skládá se z individuální výuky zpěvu nebo hry na nástroj a hudební teorie (hrátky s hudbou). Žáci individuálního přípravného studia vykonávají na konci školního roku postupovou zkoušku do I. stupně základního studia. Základní studium je určeno dětem nad 7 let věku a rozděluje se do prvního stupně (7let) a druhého stupně (4roky). Každý stupeň základního vzdělání je zakončen absolventskou zkouškou, absolventským koncertem a žáci jsou slavnostně vyřazeni. V pololetí se konají třídní přehrávky, na konci každého roku žák vykonává postupovou zkoušku. Součástí individuální výuky jsou také povinné předměty Hrátky s hudbou a Skupinová praxe. V předmětu Hrátky s hudbou se žák seznámí se základy hudební teorie. Skupinová praxe je realizována v předmětech komorní hra, souborová hra, komorní zpěv, čtyřruční hra, improvizace nebo různých souborech například v předmětu Dudáček, kytarový soubor, soubor zobcových fléten, taneční kapela atd. Mohou vznikat i jiné soubory adekvátní potřebám školy a žáků. Tento předmět si žák volí povinně od čtvrtého ročníku viz učební plán u jednotlivých předmětů. Pokud je ke studiu přijat žák starší sedmi let, je zařazen do 1. ročníku I. stupně, od 14 let do 1. ročníku II. stupně a během studia může být na základě 8

12 zkoušky z nástroje nebo zpěvu a Hrátek s hudbou přeřazen do vyššího ročníku odpovídajícího jeho věku. Žák bez absolvování I. stupně zahajuje studium II. stupně plněním studijního obsahu I. stupně a teoretickou část plní v předmětu Hrátky s hudbou II. Studium pro dospělé je určeno žákům, kteří absolvovali II. stupeň základního studia, případně nově příchozím žákům, kteří dosáhli věkové hranice 18 let. V rámci studia pro dospělé dochází k dalšímu rozvoji znalostí a dovedností v oblasti umělecké interpretace a tvorby v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání. Studium pro dospělé má formu individuální výuky hry na nástroj nebo sólového zpěvu (s možností zapojení se do souborů školy). 5.2 Přípravné studium UČEBNÍ PLÁN Přípravné studium 1.ročník 2.ročník 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí Přípravné studium hry na nástroj nebo zpěvu Hrátky s hudbou Přípravné studium hry na nástroj si osvojí základní návyky správné sezení, držení nástroje, držení rukou, postavení prstů, tvoření tónu popíše nástroj zvládá hru na ozvěnu zopakuje jednoduchý rytmický a melodický motiv 9

13 zahraje jednoduchou melodii píseň podle sluchu, u melodických nástrojů s jednoduchým akordickým doprovodem zvládá základní dynamiku silně a slabě rozliší tempo rychle a pomalu zná a dodržuje bezpečnostní pravidla Pěvecké přípravné studium se seznamuje se správným postojem při zpěvu fixuje základy správné mluvní řeči a správné výslovnosti u zpívání pomocí jednoduchých výslovnostních cvičení cvičí paměť jednoduchými básničkami a říkadly zpívá jednoduché lidové písně zvládá základní dynamiku silně slabě rozliší tempo rychle pomalu zazpívá jednoduchou melodii od různých tónů podle vlastních hlasových možností 10

14 5.3 Studijní zaměření HRA NA KLAVÍR Učební plán pro I. a II. stupeň: I. II. III. IV. I. stupeň II.stupeň Hra na klavír Hrátky s hudbou Skupinová praxe Žák bez absolvování I. stupně zahajuje studium II. stupně plněním studijního obsahu I. stupně. Vyučovací předmět Hrátky s hudbou viz vzdělávací obsah stejnojmenného vyučovacího předmětu kapitola Vyučovací předmět Skupinová praxe Skupinovou praxi si žák naplňuje v předmětech komorní hra, souborová hra, komorní zpěv, čtyřruční hra nebo improvizace. Studium pro dospělé: Hra na klavír 1 Učební plán se řídí individuálními potřebami, požadavky a možnostmi žáka. Učební osnovy pro I. stupeň: 1. ročník hraje lidovou píseň jednohlasně podle sluchu i not transponuje jednoduché lidové písně v rámci probraných stupnic využívá při hře na klavír souhry obou rukou orientuje se v houslovém klíči od c1 do g2 11

15 hraje stupnice na bílých klávesách zvlášť orientuje se v rozsahu celé klaviatury zvládá nezávislost rukou při hře dohromady 2. ročník orientuje se v durových a mollových stupnicích na bílých klávesách a hraje je v pomalém tempu v protipohybu s příslušnými akordy využívá při hře na klavír i basový klíč rozliší základní dynamická znaménka (p a f) a aktivně je použije při interpretaci tvoří kultivovaný tón zvládá hrát podle jednoduchého notového zápisu užívá úhozy tenuto, legato, staccato hraje dvojhmaty a akordy transponuje jednoduchou lidovou píseň je schopen doprovodit jednoduchou lidovou píseň T, D v probraných stupnicích čte v houslovém a basovém klíči podle stupně probrané látky 3. ročník hraje stupnice a akordy dur v protipohybu přes dvě oktávy dohromady ovládá při hře všechny druhy základní artikulace (staccato, tenuto, legato) realizuje alespoň jednu skladbu s pomocí pedálu doprovodí lidovou píseň pomocí základních harmonických funkcí (T, S, D) 12

16 orientuje se v jednoduchých melodických frázích hraje alespoň jednu skladbu zpaměti 4. ročník hraje durové a mollové stupnice s akordy v rovném pohybu ovládá koordinaci obou rukou umí spojit zrakovou, sluchovou a hmatovou orientaci na klaviatuře ovládá hru pedálem a je schopen reprodukovat notový zápis rozpozná začátek a konec fráze sluchem kontroluje kvalitu tónu využívá při interpretaci dynamických znamének v rozsahu pp ff pohybuje se ve hře z listu na úrovni 1. ročníku 5. ročník realizuje hru stupnic a akordů dur i moll v kombinovaném pohybu hraje rozložený čtyřhlasý akord umí pracovat s dynamikou a s kvalitou tónu v souvislosti s probíraným materiálem používá melodické ozdoby je schopen pracovat s dynamickou rozlišností u dvojhlasu orientuje se v odlišných stylových obdobích (baroko, klasicismus, romantismus) hraje jednoduché žánrové skladby zdokonaluje se ve hře z listu podle vlastní technické vyspělosti 13

17 6. ročník technicky zdokonalí hru stupnic i akordů v dur i moll v kombinovaném pohybu hraje rozložený čtyřhlasý akord dohromady kombinovaně seznamuje se s hrou stupnic v terciích a sextách transponuje písně do vzdálenějších tónin pod vedením pedagoga zvládá vedení hlasů v polyfonní hře samostatně používá ozdoby vybírá skladby na základě vlastních technických schopností obohacuje si svůj repertoár skladeb o alespoň jednu skladbu 20. století prohlubuje dovednost hru z listu 7. ročník realizuje stupnice dur i moll v terciích a sextách a velký rozklad akordu propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci hraje přednesové skladby zpaměti a umí ovládat kvalitu úhozu a použití pedálu sluchem předvede skladby z různých stylových období na základě vlastních schopností (od baroka do 20. století) zohledňuje při interpretaci skladeb svou vlastní osobnost zdokonalí schopnost hry z listu uplatňuje sluchovou sebekontrolu 14

18 Učební osnovy pro II. stupeň: I. ročník zdokonalí prstovou techniku pravé i levé ruky, zejména techniky hry legato, portamento, staccato rozvine výrazové složky své interpretace, muzikálnost a osobitost projevu doprovodí lidovou i umělou píseň s využitím akordů základních i vedlejších harmonických funkcí a transponuje ji je schopen si samostatně vybrat skladbu dle svých schopností ve spolupráci s pedagogem se podílí na utváření dynamického provedení skladby obohacuje své znalosti ohledně různých stylových období a žánrů dokáže vyjmenovat hlavní dějinné mezníky ve vývoji klavíru II. ročník zdokonalí prstovou techniku pravé i levé ruky, zejména techniky hry legato, portamento, staccato rozvine výrazové složky své interpretace, muzikálnost a osobitost projevu doprovodí lidovou i umělou píseň s využitím akordů základních i vedlejších harmonických funkcí a transponuje ji je schopen si samostatně vybrat skladbu dle svých schopností ve spolupráci s pedagogem se podílí na utváření dynamického provedení skladby obohacuje své znalosti ohledně různých stylových období a žánrů 15

19 dokáže vyjmenovat hlavní dějinné mezníky ve vývoji klavíru III. ročník rozvíjí svou samostatnost při nácviku skladeb a nadále se zdokonaluje v samostatném účelném studiu využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých emocí a představ hraje z listu skladby odpovídající jeho technickým možnostem hraje v komorních a souborových seskupeních, korepetuje jednodušší skladby při hře využívá znalosti o výrazu, harmonii, formě a obsahu hrané skladby uvede příklady skladeb významných světových a českých autorů různých stylových období a žánrů vyjmenuje vybrané významné klavíristy profiluje se podle svého zájmu a preference IV. ročník rozvíjí svou samostatnost při nácviku skladeb a nadále se zdokonaluje v samostatném účelném studiu využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých emocí a představ hraje z listu skladby odpovídající jeho technickým možnostem hraje v komorních a souborových seskupeních, korepetuje jednodušší skladby při hře využívá znalosti o výrazu, harmonii, formě a obsahu hrané skladby 16

20 uvede příklady skladeb významných světových a českých autorů různých stylových období a žánrů vyjmenuje vybrané významné klavíristy profiluje se podle svého zájmu a preference 17

21 5.4 Studijní zaměření HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE Učební plán pro I. a II. stupeň: I. II. III. IV. I. stupeň II.stupeň Hra na elektronické klávesové nástroje Hrátky s hudbou Skupinová praxe Žák bez absolvování I. stupně zahajuje studium II. stupně plněním studijního obsahu I. stupně. Vyučovací předmět Hrátky s hudbou viz vzdělávací obsah stejnojmenného vyučovacího předmětu kapitola Vyučovací předmět Skupinová praxe Skupinovou praxi si žák naplňuje v předmětech komorní hra, souborová hra, komorní zpěv, čtyřruční hra nebo improvizace. Studium pro dospělé: Hra na elektronické klávesové nástroje 1 Učební plán se řídí individuálními potřebami, požadavky a možnostmi žáka. 18

22 Učební osnovy pro I. stupeň: 1. ročník hraje durové stupnice a akordy od bílých kláves dohromady zvládá hru lidové písně pravou rukou podle sluchu i not interpretuje melodii s automatickým doprovodem předvede nezávislost rukou při hře dohromady prokáže znalost ovládacích prvků nástroje (zvuk, styl, tempo) doprovodí melodii pravé ruky pomocí 3 základních basových tónů toniky, subdominanty a dominanty v levé ruce 2. ročník orientuje se v durových a mollových stupnicích na bílých klávesách s příslušnými akordy a hraje je v protipohybu rozlišuje hru legato, staccato, dvojhmaty orientuje se v použití zvukové a stylové nabídky nástroje volí samostatně provedení skladby s použitím tempa, zvuku a stylu realizuje doprovod písní, skladeb pomocí základních harmonických funkcí hraje jednoduché lidové písně z listu 3. ročník rozšiřuje znalosti durových a mollových stupnic a akordů a hraje je v protipohybu 19

23 doprovází písně a skladby celými akordy v levé ruce hraje alespoň jednu skladbu zpaměti orientuje se v jednoduchých melodických frázích užívá formální části doprovodu typu intro, ending a fill in dbá na vynikající souhru s automatickým rytmickým doprovodem nástroje ovládá plynulou změnu zvuků během skladby zahraje z listu jednoduchý notový zápis 4. ročník zdokonalí hru durových a mollových stupnic s akordy v protipohybu doprovodí melodie se složitějšími akordy typu maj7 či sus4 ovládá plynule hru oběma rukama samostatně volí zvuk, tempo a styl skladby rozlišuje dvoudobý a třídobý takt, popř. šestiosminový využívá svoje schopnosti v komorní či souborové hře pohybuje se ve hře z listu na úrovni 1. ročníku 5. ročník realizuje hru stupnic a akordů dur i moll v rovném pohybu hraje rozložený čtyřhlasý akord rozvine svou samostatnost v akordickém doprovodu a ve výběru melodických nástrojů zařadí do svého repertoáru alespoň jednu skladbu artificiálního charakteru 20

24 využívá paměťových funkcí nástroje hraje písně s doprovodem, které transponuje 6. ročník hraje stupnice a akordy v dur i moll v rovném pohybu čte akordové značky transponuje písně do vzdálenějších tónin s využitím T, S, D a D7 zdokonalí techniku hry v pravé i v levé ruce používá všechny funkce nástroje realizuje vícestopou nahrávku, vrstvení zvuků 7. ročník využívá svých interpretačních dovedností pro výběr skladeb složitějšího charakteru dbá na harmonickou, melodickou a rytmickou přesnost provedení navrhuje sám výběr rejstříků a doprovodů zvládá všechny funkce nástroje hraje obtížnější klavírní skladby odpovídající jeho technické vyspělosti realizuje se v komorních seskupeních a souborech, kde uplatňuje i hru z listu interpretuje skladby artificiálního i neartificiálního charakteru 21

25 Učební osnovy pro II. stupeň: I. ročník zdokonalí prstovou techniku pravé i levé ruky, zejména techniky hry legato, portamento, staccato rozvine výrazové složky své interpretace, muzikálnost a osobitost projevu hraje zpaměti rozsáhlejší skladbu prohlubuje své znalosti a dovednosti hry podle akordových značek zná další možnosti a využití nástroje obohacuje své znalosti ohledně různých stylových období a žánrů prohlubuje svou technickou zdatnost především při nácviku obtížných míst studovaných přednesových skladeb II. ročník zdokonalí prstovou techniku pravé i levé ruky, zejména techniky hry legato, portamento, staccato rozvine výrazové složky své interpretace, muzikálnost a osobitost projevu hraje zpaměti rozsáhlejší skladbu prohlubuje své znalosti a dovednosti hry podle akordových značek zná další možnosti a využití nástroje obohacuje své znalosti ohledně různých stylových období a žánrů prohlubuje svou technickou zdatnost především při nácviku obtížných míst studovaných přednesových skladeb 22

26 III. ročník orientuje se v durových i mollových tóninách, je schopen transponovat rozvíjí svou samostatnost při nácviku skladeb a nadále se zdokonaluje v samostatném účelném studiu využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých emocí a představ hraje z listu odpovídající své technické vyspělosti realizuje se v komorních a souborových seskupeních má přehled o veškerých funkcích elektrických kláves a dokáže s nimi pracovat orientuje se v různých typech elektrických kláves a jejich propojení s jinými médii samostatně aranžuje skladbu profiluje se podle svého zájmu a preference IV. ročník orientuje se v durových i mollových tóninách, je schopen transponovat rozvíjí svou samostatnost při nácviku skladeb a nadále se zdokonaluje v samostatném účelném studiu využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých emocí a představ hraje z listu odpovídající své technické vyspělosti realizuje se v komorních a souborových seskupeních má přehled o veškerých funkcích elektrických kláves a dokáže s nimi pracovat 23

27 orientuje se v různých typech elektrických kláves a jejich propojení s jinými médii samostatně aranžuje skladbu profiluje se podle svého zájmu a preference 24

28 5.5 Studijní zaměření HRA NA HOUSLE Učební plán pro I. a II. stupeň: I. II. III. IV. I. stupeň II.stupeň Hra na elektronické klávesové nástroje Hrátky s hudbou Skupinová praxe Žák bez absolvování I. stupně zahajuje studium II. stupně plněním studijního obsahu I. stupně. Vyučovací předmět Hrátky s hudbou viz vzdělávací obsah stejnojmenného vyučovacího předmětu kapitola Vyučovací předmět Skupinová praxe Skupinovou praxi si žák naplňuje v předmětech komorní hra, souborová hra, Dudáček, komorní zpěv, čtyřruční hra nebo improvizace. Studium pro dospělé: Hra na housle 1 Učební plán se řídí individuálními potřebami, požadavky a možnostmi žáka. Učební osnovy pro I. stupeň: 1. ročník hraje v durovém a v mollovém prstokladu zahraje jednoduchý nápěv ovládá krátký smyk uprostřed, u špičky a u žabky, hru celým smyčcem a oběma polovinami 25

29 2. ročník zvládne chromatický spoj dur a moll prstokladu a další prstoklady rozvine pohyblivost prstů ovládá détaché v různých částech smyčce s přechodem přes struny, legato seznamuje se s dynamikou 3. ročník ovládne další prstoklady a jejich spojování rozvine kvalitu tónu učí se dvojhlasé hře s prázdnou strunou kombinuje legato a détaché, poznává staccato, martelé zvládá i postupnou dynamiku 4. ročník umí všechny prstoklady v 1. poloze kombinuje legato, détaché, staccato a martelé upevňuje představu o rytmu a tempu rozvine hru z listu a souhru 5. ročník učí se hře v polohách s použitím jednoduchých výměn 26

30 postupně ovládne hru v dvojhmatech nacvičuje spiccato, ostatní smyky kombinuje chápe základy interpretace skladeb různých slohových období rozvine výrazovou složku hry 6. ročník procvičí již probrané polohy, nacvičí další a vzájemně je spojí hraje dvojhlasně a zkouší trylky rozliší skladby podle stylového období použije vibrato na vhodných místech 7. ročník rozvine technickou zběhlost a tónovou kulturu uplatní hlavní zásady při interpretaci skladeb různých žánrů a stylů Učební osnovy pro II. stupeň: I.ročník použije rozvitou techniku obou rukou sám koriguje intonační nepřesnosti pracuje se smykem realizuje hru s výrazem a tónem hraje stupnice v dvojhmatech (intervalech) 27

31 pracuje pravou rukou v různých smycích a způsobech II. ročník použije rozvitou techniku obou rukou sám koriguje intonační nepřesnosti pracuje se smykem realizuje hru s výrazem a tónem hraje stupnice v dvojhmatech (intervalech) pracuje pravou rukou v různých smycích a způsobech III. ročník hraje melodické ozdoby pracuje s výrazem a tónem je schopen intonační sebekontroly rozliší, pozná a hraje melodické ozdoby hraje dvojhmaty vč. dvojhmatových stupnic ovládá hru ve všech polohách IV. ročník hraje melodické ozdoby pracuje s výrazem a tónem je schopen intonační sebekontroly 28

32 rozliší, pozná a hraje melodické ozdoby hraje dvojhmaty vč. dvojhmatových stupnic ovládá hru ve všech polohách 29

33 5.6 Studijní zaměření HRA NA KONTRABAS Učební plán pro I. a II. stupeň: I. II. III. IV. I. stupeň II.stupeň Hra na kontrabas Hrátky s hudbou Skupinová praxe Žák bez absolvování I. stupně zahajuje studium II. stupně plněním studijního obsahu I. stupně. Vyučovací předmět Hrátky s hudbou viz vzdělávací obsah stejnojmenného vyučovacího předmětu kapitola Vyučovací předmět Skupinová praxe Skupinovou praxi si žák naplňuje v předmětech komorní hra, souborová hra, Dudáček, komorní zpěv, čtyřruční hra nebo improvizace. Studium pro dospělé: Hra na kontrabas 1 Učební plán se řídí individuálními potřebami, požadavky a možnostmi žáka. Učební osnovy pro I. stupeň: 1. ročník předvede správný postoj, správné držení nástroje a smyčce orientuje se v ladění nástroje a v notovém zápisu předvede správné postavení levé ruky v základní poloze na všech strunách 30

34 zahraje snadnou píseň nebo skladbu 2. ročník využívá nabytých schopností a dovedností hraje s uvolněným zápěstím, při správném vedení smyčce využívá různých částí smyčce při hře využívá základní dynamiku zahraje zpaměti krátkou skladbu nebo lidovou píseň 3. ročník využívá správné návyky držení nástroje a vedení smyčce hraje legato a détaché respektuje dynamická znaménka zahraje kratší skladbu nebo píseň zpaměti 4. ročník ovládá správný postoj při hře, správné držení nástroje a smyčce orientuje se v druhé poloze a zvládne vzájemné výměny probraných poloh zahraje smyky détaché a staccato zahraje kratší skladbu zpaměti 31

35 5. ročník ovládá správný postoj při hře a uvolněné držení nástroje a smyčce je schopen výměn poloh a využívá jich při hře uplatňuje smyčcovou techniku a probrané polohy v přednesových skladbách zahraje skladbu přiměřené obtížnosti podle svých individuálních schopností 6. ročník uplatňuje správné návyky při hře, ovládá hru legato, staccato a detaché a předvede hru pizzicato samostatně nacvičí skladbu nebo píseň přiměřené obtížnosti pracuje s dynamikou a výrazem předvede zpaměti kratší skladbu a hru doprovodu k písni (T-S-D) 7. ročník hraje samostatně a využívá správné návyky střídá plynule hru pizzicato a arco doprovodí snadné písně různých žánrů základními harmonickými funkcemi dbá na kvalitu tónu, dynamiku, správné tempo, frázování a přednes 32

36 Učební osnovy pro II. stupeň: I.ročník samostatně nastuduje různé skladby uplatňuje při hře hudební výraz a interpretuje skladby různých stylových období správně upravuje smyky při hře a používá vhodné prstoklady hraje složitější rytmy a ovládá smyčcovou techniku v různých tempech praktikuje výměny naučených poloh koriguje intonaci pomocí sluchové sebekontroly při hře realizuje hru z listu a doprovod jiného nástroje zahraje zpaměti kratší etudu nebo skladbu II. ročník samostatně nastuduje různé skladby uplatňuje při hře hudební výraz a interpretuje skladby různých stylových období správně upravuje smyky při hře a používá vhodné prstoklady hraje složitější rytmy a ovládá smyčcovou techniku v různých tempech praktikuje výměny naučených poloh koriguje intonaci pomocí sluchové sebekontroly při hře realizuje hru z listu a doprovod jiného nástroje zahraje zpaměti kratší etudu nebo skladbu 33

37 III. ročník se orientuje při hře ve vyšších polohách hraje těžší skladby a používá kvalitní smyčcovou a prstovou techniku chápe a při hře uplatňuje dělení melodické fráze a artikulaci v rychlejších tempech realizuje hru z listu a předvede hru zpaměti zahraje různé skladby s kontrastními rytmy a náročnější technikou zvládne plynulé výměny poloh s většími intervaly s ohledem na fyzické předpoklady interpretuje zpaměti skladby vyšší obtížnosti orientuje se v interpretaci různých stylů hraje v rozdílných tempech a využívá vlastní výrazové prostředky pro vyjádření nálady skladby IV. ročník se orientuje při hře ve vyšších polohách hraje těžší skladby a používá kvalitní smyčcovou a prstovou techniku chápe a při hře uplatňuje dělení melodické fráze a artikulaci v rychlejších tempech realizuje hru z listu a předvede hru zpaměti zahraje různé skladby s kontrastními rytmy a náročnější technikou zvládne plynulé výměny poloh s většími intervaly s ohledem na fyzické předpoklady 34

38 interpretuje zpaměti skladby vyšší obtížnosti orientuje se v interpretaci různých stylů hraje v rozdílných tempech a využívá vlastní výrazové prostředky pro vyjádření nálady skladby 35

39 5.7 Studijní zaměření HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU Učební plán pro I. a II. stupeň: I. II. III. IV. I. stupeň II.stupeň Hra na zobcovou flétnu Hrátky s hudbou Skupinová praxe Žák bez absolvování I. stupně zahajuje studium II. stupně plněním studijního obsahu I. stupně. Vyučovací předmět Hrátky s hudbou viz vzdělávací obsah stejnojmenného vyučovacího předmětu kapitola Vyučovací předmět Skupinová praxe Skupinovou praxi si žák naplňuje v předmětech komorní hra, souborová hra, Dudáček, komorní zpěv, čtyřruční hra nebo improvizace. Studium pro dospělé: Hra na zobcovou flétnu 1 Učební plán se řídí individuálními potřebami, požadavky a možnostmi žáka. Učební osnovy pro I. stupeň: 1. ročník osvojuje si smysl pro metrum a rytmus osvojuje si hru různými artikulačními technikami rozvíjí hmatové dispozice nástroje 36

40 ovládá hru jednoduchých lidových písní v transpozicích (C, F, G) orientuje se v tóninách C, F, G vnímá dynamické rozdíly využívá dlouhého tónu k tvorbě kultivovaného tónu 2. ročník se seznamuje s hmaty v celém rozsahu nástroje rozšiřuje techniku jazyka s využitím artikulací propojuje techniku jazyka a prstů plynulým způsobem uplatňuje ve hře hru forte, piano ovládá hru jednoduchých krátkých skladeb zpaměti orientuje se v durových a mollových tóninách do 2 křížků a béček, je schopen transpozice v těchto tóninách zvládá hru v dvojhlasu 3. ročník seznamuje se s hmaty v rozsahu c1-d3 pracuje s melodickými ozdobami pomocí vedlejších hmatů získává intonační jistotu při hře chápe a používá dynamické rozdíly je schopen souhry s dalším nástrojem orientuje se v durových a mollových tóninách až do 4 křížků a 4 béček hraje kvintakord 37

41 rozvíjí hudební paměť je schopen rozeznat a interpretovat 2 základní nálady skladeb a jejich tempo: allegro, largo 4. ročník orientuje se v durových a mollových tóninách do 4 křížků a 4 béček hraje T5 s obraty hraje v rozsahu c1-d3 seznamuje se s flétnami v F ladění zapojuje se do komorních souborů je schopen správného dýchání a frázování v hraných skladbách 5. ročník hraje durové a mollové tóniny do 4křížků a béček hraje T5 s obraty, D7 a zm.7 velký rozklad zdokonaluje se ve hře na nástroje v ladění C a F prezentuje skladby různých období na veřejnosti rozvíjí hru z listu 6. ročník orientuje se v durových a mollových tóninách do 7křížků a 7 béček hraje T5, D7 a zm.7 s obraty 38

42 respektuje předepsaná tempová a dynamická značení a aplikuje ve skladbách hraje plynule z listu orientuje se v hmatové škále nástroje ladění C a F uplatňuje se v komorní hře 7. ročník zvládá hru na nástroje v ladění C a F uplatňuje se v menších i větších ansámblech orientuje se v durových a mollových tóninách do 7 křížků a 7 béček, je schopen jednoduchých transpozic v těchto tóninách interpretuje část koncertu zpaměti společně s učitelem vyhodnotí celkové 7leté studium studium zakončí absolventským vystoupením Učební osnovy pro II. stupeň: I. ročník prezentuje samostatně zvolené skladby soustavně a cílevědomě pěstuje pohotovost hry z listu, kterou uplatňuje v komorní a souborové hře doporučí tempo hrané skladby samostatně volí dynamické a výrazové prostředky v hraných skladbách doporučí ve skladbě nástroj v ladění C nebo F rozvine výrazové složky své interpretace, muzikálnost a osobitost projevu 39

43 obohacuje své znalosti ohledně různých stylových období a žánrů II. ročník prezentuje samostatně zvolené skladby soustavně a cílevědomě pěstuje pohotovost hry z listu, kterou uplatňuje v komorní a souborové hře doporučí tempo hrané skladby samostatně volí dynamické a výrazové prostředky v hraných skladbách doporučí ve skladbě nástroj v ladění C nebo F rozvine výrazové složky své interpretace, muzikálnost a osobitost projevu obohacuje své znalosti ohledně různých stylových období a žánrů III. ročník je připraven si vybrat skladbu a interpretovat dle svých pocitů a vlastního hudebního cítění hraje zpaměti rozsáhlejší skladbu rozvíjí svou samostatnost při nácviku skladeb a nadále se zdokonaluje v samostatném účelném studiu je schopen sebekontroly i sebekritiky své hudební produkce ovládá stupnice a akordy v plném rozsahu nástroje rozebere formu skladby je připraven k další samostatné práci a možnosti studia na vyšších stupních škol obhájí si samostatně zvolené dynamické a výrazové prostředky v hrané skladbě 40

44 uplatňuje se v lidových a komorních souborech hraje z listu IV. ročník je připraven si vybrat skladbu a interpretovat dle svých pocitů a vlastního hudebního cítění hraje zpaměti rozsáhlejší skladbu rozvíjí svou samostatnost při nácviku skladeb a nadále se zdokonaluje v samostatném účelném studiu je schopen sebekontroly i sebekritiky své hudební produkce ovládá stupnice a akordy v plném rozsahu nástroje rozebere formu skladby je připraven k další samostatné práci a možnosti studia na vyšších stupních škol obhájí si samostatně zvolené dynamické a výrazové prostředky v hrané skladbě uplatňuje se v lidových a komorních souborech hraje z listu 41

45 5.8 Studijní zaměření HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Učební plán pro I. a II. stupeň: I. II. III. IV. I. stupeň II.stupeň Hra na příčnou flétnu Hrátky s hudbou Skupinová praxe Žák bez absolvování I. stupně zahajuje studium II. stupně plněním studijního obsahu I. stupně. Vyučovací předmět Hrátky s hudbou viz vzdělávací obsah stejnojmenného vyučovacího předmětu kapitola Vyučovací předmět Skupinová praxe Skupinovou praxi si žák naplňuje v předmětech komorní hra, souborová hra, komorní zpěv, čtyřruční hra nebo improvizace. Studium pro dospělé: Hra na příčnou flétnu 1 Učební plán se řídí individuálními potřebami, požadavky a možnostmi žáka. Učební osnovy pro I. stupeň: 1. ročník zvládá hmaty od d1 d2 pracuje na nasazení tónu a jeho ukončení a udržení kvality tónu 42

46 rozvíjí brániční dýchání učí se rozlišovat základní artikulační způsoby, non legato, legato rozlišuje základní dynamiku silně - slabě 2. ročník pracuje na kvalitním a nosném tónu používá hmaty v rozsahu c1 c3 včetně chromatických hmatů, podle možností žáka ovládá intenzitu nádechu, plynulost a délku výdechu chápe důležitost zadržení dechu poslouchá se a vnímá kvalitu své hry používá základní dynamiku 3. ročník ovládá stupnice do dvou křížků a dvou bé hraje ve vzpřímeném, uvolněném postoji, vzpřímená hlava, rovná záda respektuje vyrovnanost rejstříků a rytmickou přesnost, pracuje na dynamice umí intervalové spoje, tenuto a legato vede melodické fráze v souladu s výdechem dle dispozic žáka zná hmaty od c1 - a3 nasazuje konkrétně, s použitím jazyka, hraje v artikulacích rozezná dvě základní tempa rychle a pomalu, a dvě základní nálady, smutně a vesele 43

47 4. ročník je jistý v práci s brániční oporou, hraje legato a staccato s rytmickou precizností důsledně provádí veškerá tempová a dynamická značení v textovém zápisu seznámí se s nácvikem dvojitého staccata tříbí svůj smysl pro intonační čistotu hraných melodií 5. ročník zaměří se na kvalitní flétnový tón, pracuje s delší frází a snaží se o výrazovou charakteristiku hraných skladeb rozšíří si znalost melodických ozdob ovládá hmaty od c1 h3, chromaticky ovládá hru z listu, je schopen zařazení autora a skladby do slohového období 6. ročník umí používat kvalitní tón, má uvědomělý hudební projev s důrazem na sebekontrolu při nácviku skladeb používá samostatně dynamická a tempová označení hraje chromatickou stupnici v celém rozsahu nástroje je zběhlý v technice dvojitého staccata používá vibrato 44

48 7. ročník dobře zvládá dechovou techniku, hraje v rozsahu c1 c4 při hře používá tenuto, staccato, dvojité staccato, portamento, legato ovládá základní melodické ozdoby a je schopen je ve skladbě reprodukovat prohlubuje dynamické, technické a výrazové možnosti, hraje z listu umí přednést v pomalém tempu celotónovou a chromatickou stupnici s příslušnými akordy a jejich obraty podle svých schopností interpretuje skladby různých slohových období a žánrů Učební osnovy pro II. stupeň: I. ročník se velmi dobře orientuje v hmatech v rozsahu celého nástroje rozvíjí technické, nátiskové a výrazové dovednosti do hry promítá osobitost hudebního projevu soustavně a cíleně pěstuje pohotovost hry z listu, která je uplatňována v komorní a souborové hře seznamuje se s nejzákladnějším repertoárem komorních a symfonických orchestrů, vybírá si exponovaná místa pro sólovou flétnu vytváří si své vlastní sólové portfolio, které odpovídá jeho technickým a uměleckým schopnostem 45

49 II. ročník se velmi dobře orientuje v hmatech v rozsahu celého nástroje rozvíjí technické, nátiskové a výrazové dovednosti do hry promítá osobitost hudebního projevu soustavně a cíleně pěstuje pohotovost hry z listu, která je uplatňována v komorní a souborové hře seznamuje se s nejzákladnějším repertoárem komorních a symfonických orchestrů, vybírá si exponovaná místa pro sólovou flétnu vytváří si své vlastní sólové portfolio, které odpovídá jeho technickým a uměleckým schopnostem III. ročník důsledně zdokonaluje všechny získané dovednosti, zrychluje technické parametry v legatu a i staccatu hraje vyrovnaně, s důrazem na přesnou artikulační a stylovou reprodukci technickou úroveň si žák udržuje pomocí dur a moll stupnic hraných v celém rozsahu nástroje s příslušnými akordy a jejich obraty(t5, D7, zm7), včetně celotónových a chromatických hraje dle svého vlastního výběru skladby od autorů z různých stylových období a žánrů s důrazem na vlastní interpretaci a svých technických a muzikálních schopností dosahuje vrcholu základního vzdělávání, který udržuje soustavným procvičováním získaných dovedností a znalostí 46

50 je na nejvyšším vrcholu technické, tónové a interpretační vyspělosti se zapojením vlastních reprodukčních schopností soustavně se věnuje přípravě na absolventské vystoupení, jímž završí základní studium IV. ročník důsledně zdokonaluje všechny získané dovednosti, zrychluje technické parametry v legatu a i staccatu hraje vyrovnaně, s důrazem na přesnou artikulační a stylovou reprodukci technickou úroveň si žák udržuje pomocí dur a moll stupnic hraných v celém rozsahu nástroje s příslušnými akordy a jejich obraty(t5, D7, zm7), včetně celotónových a chromatických hraje dle svého vlastního výběru skladby od autorů z různých stylových období a žánrů s důrazem na vlastní interpretaci a svých technických a muzikálních schopností dosahuje vrcholu základního vzdělávání, který udržuje soustavným procvičováním získaných dovedností a znalostí je na nejvyšším vrcholu technické, tónové a interpretační vyspělosti se zapojením vlastních reprodukčních schopností soustavně se věnuje přípravě na absolventské vystoupení, jímž završí základní studium 47

51 5.9 Studijní zaměření HRA NA KLARINET Učební plán pro I. a II. stupeň: I. II. III. IV. I. stupeň II.stupeň Hra na klarinet Hrátky s hudbou Skupinová praxe Žák bez absolvování I. stupně zahajuje studium II. stupně plněním studijního obsahu I. stupně. Vyučovací předmět Hrátky s hudbou viz vzdělávací obsah stejnojmenného vyučovacího předmětu kapitola Vyučovací předmět Skupinová praxe Skupinovou praxi si žák naplňuje v předmětech komorní hra, souborová hra, Dudáček, komorní zpěv, čtyřruční hra nebo improvizace. Studium pro dospělé: Hra na klarinet 1 Učební plán se řídí individuálními potřebami, požadavky a možnostmi žáka. Učební osnovy pro I. stupeň: 1. ročník se seznamuje s hudebním nástrojem, základy držení, správným postojem, s funkcí plátku, jeho údržbou a ukládáním získává návyk správně dýchat a formovat spodní ret a posazení hubičky v ústech 48

52 dbá na pravidelnou domácí přípravu a cvičení dlouhých tonů ve spodní a střední poloze a seznamuje se základními hmaty a notovými zápisy 2. ročník upevňuje jistotu hry ve střední poloze, kombinuje se spodní a začíná se orientovat ve stupnicích dur s jedním křížkem a bé ovládá čtení a hraní jednoduchého notového zápisu a jednoduché etudy a skladby zdokonaluje nátiskovou jistotu nácvikem vydržovaných tónů 3. ročník zdokonaluje intonační, technickou a nátiskovou jistotu a dbá o rozvoj kvalitního tónu získává správné dechové návyky a při hře využívá vyšší polohu nástroje zvládá stupnice s dvěma křížky a béčky a jejich kvintakordy s obraty při hře uplatní více dynamických rozdílů 4. ročník dle svých schopností rozvíjí hudební paměť hraje stupnice se třemi křížky a béčky a jejich kvintakordy s obraty seznamuje se s melodickými ozdobami, uplatňuje hru staccato, legato 49

53 rozvíjí výrazové stránky skladeb v individuální výuce i v souborové nebo komorní hře udržuje si nátiskovou jistotu pravidelným cvičením vydržovaných tonů a zlepšuje si prstovou techniku nácvikem stupnic a etud zvládá hru z listu jednodušších skladeb a dokáže transponovat motivy z ladění C, A, Es do ladění B 5. ročník interpretuje skladby na veřejnosti, sólově i v různých souborech či komorních seskupeních v interpretaci uplatňuje skladby jednotlivých stylových období ovládá problematiku sextakordů a kvartsextakordů, dokáže je používat v praxi využívá obtížnější technické i výrazové prvky ve hře na nástroj, seznamuje se s bluesovou pentatonikou hraje durové, mollové stupnice s T5, D7 a zm.7 6. ročník samostatně volí tempo skladby technicky zdokonaluje hru durových a mollových stupnic s příslušnými akordy a septakordy orientuje se v durové pentatonice dbá o vyrovnaný zvuk ve všech polohách uplatňuje se v souborové, orchestrální hře 50

54 7. ročník orientuje se v bluesové pentatonice při hře využívá veškeré nátiskové, technické i dechové dovednosti rozvíjí hru z listu a zpaměti podle svých schopností interpretuje skladby různých slohových období a žánrů ve hře uplatňuje základní melodické ozdoby a je schopen je ve skladbě použít prohlubuje dynamické, technické a výrazové možnosti je prakticky i teoreticky vybaven k absolventskému vystoupení, popř. pokračování v dalším studiu Učební osnovy pro II. stupeň: I. ročník prezentuje samostatně zvolené skladby orientuje se a interpretuje taneční a jazzovou hudbu soustavně a cílevědomě pěstuje pohotovost hry z listu, kterou uplatňuje v komorní a souborové hře doporučí tempo hrané skladby samostatně volí dynamické a výrazové prostředky v hraných skladbách rozvíjí zvukovou vyrovnanost ve všech polohách nástroje uplatní výrazové složky své interpretace, muzikálnost a osobitost projevu obohacuje své znalosti ohledně různých stylových období a žánrů 51

55 II. ročník prezentuje samostatně zvolené skladby orientuje se a interpretuje taneční a jazzovou hudbu soustavně a cílevědomě pěstuje pohotovost hry z listu, kterou uplatňuje v komorní a souborové hře doporučí tempo hrané skladby samostatně volí dynamické a výrazové prostředky v hraných skladbách rozvíjí zvukovou vyrovnanost ve všech polohách nástroje uplatní výrazové složky své interpretace, muzikálnost a osobitost projevu obohacuje své znalosti ohledně různých stylových období a žánrů III. ročník je připraven si vybrat skladbu a interpretovat dle svých pocitů a vlastního hudebního cítění hraje zpaměti rozsáhlejší skladbu rozvíjí svou samostatnost při nácviku skladeb a nadále se zdokonaluje v samostatném účelném studiu je schopen sebekontroly i sebekritiky své hudební produkce ovládá stupnice a akordy v plném rozsahu nástroje rozebere formu skladby je připraven k další samostatné práci a možnosti studia na vyšších stupních škol obhájí si samostatně zvolené dynamické a výrazové prostředky v hrané skladbě hraje z listu 52

56 soustavně se věnuje přípravě na absolventské vystoupení, jímž završí základní stadium IV. ročník je připraven si vybrat skladbu a interpretovat dle svých pocitů a vlastního hudebního cítění hraje zpaměti rozsáhlejší skladbu rozvíjí svou samostatnost při nácviku skladeb a nadále se zdokonaluje v samostatném účelném studiu je schopen sebekontroly i sebekritiky své hudební produkce ovládá stupnice a akordy v plném rozsahu nástroje rozebere formu skladby je připraven k další samostatné práci a možnosti studia na vyšších stupních škol obhájí si samostatně zvolené dynamické a výrazové prostředky v hrané skladbě hraje z listu soustavně se věnuje přípravě na absolventské vystoupení, jímž završí základní studium 53

57 5.10 Studijní zaměření HRA NA SAXOFON Učební plán pro I. a II. stupeň: I. II. III. IV. I. stupeň II.stupeň Hra na saxofon Hrátky s hudbou Skupinová praxe Žák bez absolvování I. stupně zahajuje studium II. stupně plněním studijního obsahu I. stupně. Vyučovací předmět Hrátky s hudbou viz vzdělávací obsah stejnojmenného vyučovacího předmětu kapitola Vyučovací předmět Skupinová praxe Skupinovou praxi si žák naplňuje v předmětech komorní hra, souborová hra, komorní zpěv, čtyřruční hra nebo improvizace. Studium pro dospělé: Hra na saxofon 1 Učební plán se řídí individuálními potřebami, požadavky a možnostmi žáka. Učební osnovy pro I. stupeň: 1. ročník dbá na správný postoj, držení nástroje a správné dýchání používá artikulaci detaché využívá dlouhého tónu k tvorbě kultivovaného tónu 54

58 umí sestavit nástroj a ovládá jeho údržbu upraví a nasadí plátek na hubičku rozvíjí hmatové dispozice nástroje hraje tóny ve střední poloze vnímá dynamické rozdíly orientuje se v tóninách C, F, G 2. ročník propojuje techniku jazyka a prstů plynulým způsobem rozlišuje hru nasazovaně x legato hraje kvintakord orientuje se v durových a mollových tóninách do 2křížků a béček, je schopen transpozice v těchto tóninách hraje jednoduché dvojhlasy orientuje se v tempových označeních hraje ve spodní poloze prezentuje se na veřejnosti uplatňuje ve hře hru forte, piano ovládá hru jednoduchých krátkých skladeb zpaměti 3. ročník užívá ve skladbách hry staccato, detaché, legato orientuje se v durových a mollových tóninách do 3křížků a béček 55

59 hraje kvintakord a obraty rozvíjí prstovou, nátiskovou, jazykovou a dechovou techniku chápe a používá dynamické rozdíly hraje v komorním souboru, či s doprovodem jiného nástroje hraje ve vysoké poloze vysvětlí rozdíl v tempových označeních rozvíjí hudební paměť 4. ročník hraje lehčí skladby z listu seznamuje se s jazzovým frázováním udržuje nátisk hrou dlouhých tónů orientuje se v melodických ozdobách orientuje se v durových a mollových tóninách do 4křížků a béček hraje dominantní septakord orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech je schopen správného dýchání a frázování v hraných skladbách 5. ročník vhodně umístí nádechy do skladby rozvíjí hru zpaměti a z listu samostatně volí tempo skladby orientuje se v durové pentatonice 56

Základní umělecké školy Stod

Základní umělecké školy Stod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Stod Motto: Umění je zámek se spoustou komnat a učitelé jsou jeho kasteláni. Nechte se provést po tomto zámku, každá komnata je pro Vás otevřena. OBSAH:

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

Studijní zaměření Hra na tubu

Studijní zaměření Hra na tubu Studijní zaměření Hra na tubu Hra na tubu je vyhledávaný studijní obor. Cílem výuky je získání odborného hudebního vzdělání, které umožňuje uplatnění v různých hudebních žánrech. Vyžaduje nemalé schopnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOROVANY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA OBSAH: Kapitoly str. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 3. ZAMĚŘENÍ A VIZE 5 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 6 5. VZDĚLÁVACÍ

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ Č. j.: ZUŠT/025/2014 2 Obsah strana 1. Identifikační údaje 004 2. Charakteristika školy 005 2.1. Počet oborů, velikost 005 2.2. Historie a současnost

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Z á k l a d n í u m ě l e c k é š k o l y M i r o s l a v ŠVP ZUŠ Miroslav 1 O b s a h : s t r a n a : Identifikační údaje 3 Charakteristika školy 4-5 Zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

Studijní zaměření Hra na saxofon

Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na saxofon Saxofon je jednoplátkový nástroj s kónickou trubicí, který byl vynalezen kolem roku 1840 belgickým nástrojařem, flétnistou a klarinetistou Adolphem Saxem. Studium hry na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv...

Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv... Základní umělecká škola...frýdek - Místek... Návrh textu ŠVP Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv... Charakteristika: Tabulka učebních plánů: I.stupeň: názvy předmětů Sólový zpěv Nauka o hudbě Kolektivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 7 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu Hra na flétnu Příčná flétna se řadí mezi dřevěné dechové nástroje, uplatňuje se sólově, v různých komorních seskupeních, její zvuk je nepostradatelný v symfonickém či dechovém orchestru a jde jí skvěle

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon Hra na saxofon Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A PLUS, spol. s r. o. Český Těšín, Pod Zvonek 28 Motto: Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení. Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA SAXOFON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA SAXOFON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA SAXOFON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie Motto: Drž se, vytrvej a vydrž. Trpělivost je zázračná. (Comte de Buffon) Název školy: Církevní husitská

Více

Studijní zaměření Hra na tenor

Studijní zaměření Hra na tenor Studijní zaměření Hra na tenor Tenor, zvaný také baskřídlovka, je trubkovitý žesťový nástroj, o oktávu níž znějící křídlovka. Je oválně stočen, takže vypadá jako malá tuba a ve většině případů je laděn

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ Srdce pro umění, umění pro radost Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: 60780487 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2 3 Obsah: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu 5 2. Charakteristika školy 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Předkladatel... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost a účinnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

1 Identifikační údaje. 4

1 Identifikační údaje. 4 Obsah 1 Identifikační údaje. 4 2 Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů 5 2.2 Historie a současnost 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru 5 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program ZUV Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace ul. B. Němcové 119, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 2 - Josef KUNEŠ ředitel ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ, HRNČÍŘSKÁ 117, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Umění jako součást života Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů,

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Umění je krása bez hranic.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Umění je krása bez hranic. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Umění je krása bez hranic. Obsah Obsah... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Umění je krása bez hranic.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Umění je krása bez hranic. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Umění je krása bez hranic. Obsah Obsah... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU VÝCHOVA JE PŘÍKLAD A LÁSKA Obsah 1. Identifikační údaje str. 3 2. Charakteristika školy str. 4 3. Zaměření školy a jejich vize str. 7

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více