ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HORAŢĎOVICE Láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na violu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na baskřídlovku Studijní zaměření Hra na trombon, pozoun Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Komorní a souborová hra Studijní zaměření Hudební nauka VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření Výtvarná tvorba VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření Dramatické a slovesné ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŢÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

3 9 VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŢÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zásady a způsob hodnocení ţáků Oblasti vlastního hodnocení školy

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Skolní vzdělávací program Základní umělecké školy Horaţďovice Láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým Předkladatel: Základní škola a Základní umělecká škola, příspěvková organizace Blatenská Horaţďovice IČO: Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Šimková Telefon: , Zřizovatel: Město Horaţďovice Mírové náměstí Horaţďovice Telefon: Platnost dokumentu od: razítko školy podpis ředitele 3

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Počet oborů, velikost Na ZUŠ Horažďovice se vyučují tyto obory: hudební obor, literárně-dramatický obor, výtvarný obor. Kapacita školy je 230 žáků. 2.2 Historie a současnost ZUŠ Horažďovice vznikla v roce 1952 a navázala na bohatou kulturní tradici města Horažďovic a celého regionu. Patří mezi nejmenší ZUŠ v Plzeňském kraji. Škola sídlí v budově spolu se ZŠ praktickou, kde má vyčleněny vlastní prostory. K byla ZUŠ převedena pod nového zřizovatele Město Horažďovice a stala se součástí nově vzniklé organizace Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Škola má kolem 12 pedagogů. Všichni pedagogové se věnují umělecké činnosti i mimo zaměstnání. Předností našeho pedagogického sboru je týmová a mezioborová spolupráce. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce ZUŠ Horažďovice pravidelně spolupracuje s mnoha organizacemi v regionu. Především rozvíjíme spolupráci se školskými zařízeními. Pro mateřské školy pořádáme tematické programy spojené s prohlídkou školy. Pro základní školy připravujeme každoročně projekt Fidli fidli, který má vždy jedno téma pro všechny obory (např.: řemesla, pohádky, moře, cirkus apod.). Na programu se podílí celý pedagogický sbor a všechny obory. Jednou za dva roky škola organizuje Den otevřených dveří, který svou tématikou koresponduje s projektem Fidli fidli. Cílem je představit práci školy nejen dětem, ale i rodičům. Úzce spolupracujeme s dětskými sbory při ZŠ Komenského v Horažďovicích. Literárně-dramatický obor se kromě účasti na řadě přehlídek a festivalů prezentuje akcí Dramaťácká sklizeň. Výtvarný obor úzce spolupracuje s Galerií Califia. Spolupráce se zřizovatelem zahrnuje účast na akcích města: Den pro dětskou knihu, Adventní trhy, vernisáže v Městském muzeu Horažďovice, Slavnosti kaše apod. Účastníme se také koncertů místních hudebních spolků (Pěvecký spolek Prácheň, Original band) Každoročně se podílíme na společném koncertu ZUŠ klatovského regionu. 4

6 2.5 Vybavení školy a její podmínky Vzhledem k tomu, že finanční prostředky pro provoz ZUŠ nejsou poskytovány zřizovatelem, ale zajišťují je pouze příspěvky na vzdělávání žáků hrazené rodiči, je nutné v této oblasti hledat další zdroje. Nejefektivnější cestou je kromě hospodárného využití stávajících prostředků čerpání financí z grantových programů a případných sponzorských darů. Pro jejich získávání je klíčová dobrá spolupráce s rodičovskou základnou a podnikatelskými subjekty města a okolí. Vybavení školy hudebními nástroji, učebními pomůckami, výtvarnými potřebami a ostatním zařízením je dle finančních možností každým rokem doplňováno a obnovováno. Postupně zakládáme hudební archiv školy, umožňující zapůjčení nástrojů žákům, což zároveň podporuje zájem o studium. 5

7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Prioritou naší školy, kterou již několik let poměrně úspěšně rozvíjíme, je úzká mezioborová spolupráce. Žáci díky ní mají možnost získat nejen odborné, ale i sociální návyky a dovednosti. Prohlubují kvalitu svých volních vlastností. Tento fakt je z pohledu školy klíčový pro rozvoj osobnosti mladého člověka současnosti. Z tohoto důvodu podporujeme souborovou hru a pořádání mezioborových projektů. Do budoucna chceme tento trend rozvíjet a umožnit vzdělávání maximálnímu počtu zájemců dle možností školy. 6

8 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci Vzbuzujeme u žáků zájem a lásku k umění vlastním příkladem. Vycházíme vstříc individuálním potřebám a schopnostem jednotlivých žáků. Hledáme souvislosti mezi teorií a praktickým materiálem, s nímž pracujeme. Umožňujeme žákům účastnit se mezioborové spolupráce projektů. Diskutujeme se žákem nad volbou látky pro tvorbu a interpretaci. Seznamujeme žáka se základními návyky a dovednostmi důležitými pro práci v HO, LDO a VO. Nabízíme a volíme zajímavé didaktické pomůcky a materiály pro osvojení základních vědomostí a dovedností v oblasti uměleckého vyjadřování žáka. Respektujeme osobní umělecký názor žáka. Sledujeme nové trendy v metodice svého oboru a uplatňujeme je při výuce. Vedeme žáky ke schopnosti propojovat teoretické poznatky s jejich praktickým využitím. Pomocí sebehodnocení učíme žáky sledovat vlastní pokrok a hodnotit výsledky svého výkonu. Vedeme žáky k pochopení uměleckého díla na základě srovnání ukázek např. žánrů, stylových období, způsobů provedení a různé kvality. Strategie pro kompetenci osobnostně sociální Vedeme žáka k systematické a cílené práci na hodinách i v rámci domácí přípravy. Spolupracujeme s rodiči při zajišťování pravidelné domácí přípravy. Vedeme žáka k základním sociálním a pracovním dovednostem (pozdravit, uklidit, spolupracovat na společném díle bez konfliktů, popř. vzniklé konflikty učíme žáky řešit a hledat dohodu a kompromis na společném uměleckém díle a projektech, vedeme žáky k naslouchání jeden druhému atd.) Vedeme žáka k sebereflexi, motivujeme ho pozitivním hodnocením. 7

9 Pomáháme utvářet skupinová pravidla. Vytváříme atmosféru důležitosti vzájemné spolupráce a tolerance při jakékoliv skupinové činnosti. Vedeme žáka k mezioborové spolupráci na společných projektech. Umožňujeme žákovi uvědomit si spoluodpovědnost za společnou práci. (docházka na vystoupení, zkoušky, dodržování pravidel v kolektivu, podílení se na přípravě a organizaci vystoupení). Vedeme žáka k účasti na kulturních akcích školních a mimoškolních. Strategie pro kompetenci kulturní Vedeme žáka k aktivní i pasivní účasti na uměleckých a kulturních akcích různého druhu (divadlo, koncert, výstava). Diskutujeme se žákem o návštěvě koncertů, výstav a divadelních představení, ale i o interních přehrávkách a jiných vystoupeních a prezentacích. Vedeme žáky k aktivní účasti při reprezentaci školy a snažíme se jít příkladem. Vytváříme společně se žáky vlastní školní tradice. Podporujeme žáka k začlenění uměleckých aktivit do jeho života. Zapojujeme do kulturních aktivit členy rodiny, kamarády společnou účastí aktivní či pasivní. Podporujeme spolupráci ZUŠ se školskými zařízeními ve městě a místními kulturními spolky a soubory. 8

10 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Charakteristika hudebního oboru: Základní studium hudebního oboru poskytuje vzdělávání ve dvou cyklech. Po absolvování přípravného ročníku pokračuje žák sedmiletým studiem I. cyklu (1. 7. ročník), které je zakončeno absolventským koncertem. Studium II. cyklu (1. 4. ročník), určené žákům od 14 let, uzavírá také veřejný absolventský koncert. Povinnou a nedílnou součástí studia hudebního oboru v prvních pěti letech je hudební nauka. Poskytuje žákům teoretické i praktické znalosti a dovednosti potřebné při výuce hry na zvolený nástroj. Počínaje čtvrtým ročníkem I. cyklu žák až do konce studia povinně navštěvuje předmět Komorní a souborová hra. V něm rozvíjí a uplatňuje získané dovednosti a návyky, které si osvojil v předchozím studiu. Naše škola nabízí tato studijní zaměření: Hra na klavír Hra na elektronické klávesové nástroje Hra na smyčcové nástroje (housle, viola) Hra na dechové nástroje (zobcová flétna, příčná flétna, trubka, trombon) Hra na kytaru (klasická) Hra na bicí nástroje 9

11 5.1 Přípravné studium hudebního oboru Přípravné studium hudebního oboru se realizuje takto: 1) Přípravná hudební výchova 1 (PHV 1) 2) Přípravná hudební výchova 2 (PHV 2) 3) CVRČCI 1) PHV 1 je určena pro děti od 5 let. Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky. Předmět 1. pololetí 2. pololetí PHV Nástroj* 1 *Poznámka: Výuka probíhá individuálně nebo ve skupinách maximálně dvou žáků na základě doporučení učitele a schválení zástupce pro ZUŠ. 2) PHV 2 je určena pro žáky, kteří absolvovali PHV 1. Nově nastupující žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky. Předmět 1. pololetí 2. pololetí PHV Nástroj* 1 1 *Poznámka: Výuka probíhá individuálně nebo ve skupinách maximálně dvou žáků na základě doporučení učitele a schválení zástupce pro ZUŠ. Očekávané výstupy: zná notovou osnovu, houslový klíč, základy notopisu, základní notové hodnoty, c1-c2 v houslovém klíči, pomlky, jednoduché takty reaguje pohybem na dynamické a tempové změny v hudbě předvede jednoduchý rytmus zpívá jednoduché písně s doprovodem 3) CVRČCI jsou určeni pro děti od 5 let. Žáci jsou přijímáni na základě přihlášek. Charakteristika předmětu: Tento soubor se osvědčuje zejména pro děti předškolního a mladšího školního věku jako seznámení s hudebními činnostmi volnější a hravou formou. Pokud děti nejsou ještě rozhodnuté pro hudební nástroj, ale rády zpívají a projevují zájem o hudbu, je to pro ně ideální start. V rámci nácviku písniček a programů na různá vystoupení, která jsou součástí výuky, se seznamují s jednoduchými nástroji orffovského instrumentáře, se základními tanečními kroky a získávají základní návyky důležité nejen pro veřejná 10

12 vystoupení. Žáci mohou navštěvovat soubor Cvrčci zároveň s PHV a také mohou pokračovat v nižších ročnících studia na ZUŠ. Věková rozdílnost pak dětem upevňuje sociální návyky ( starší pomáhají mladším apod.) Učební plán Předmět 1.pololetí 2.pololetí Cvrčci 1 1 Očekávané výstupy: Získá zájem o hudební činnosti na základě hudebně-pohybových aktivit Osvojuje si základní návyky spolupráce v rámci kolektivu Zapojuje se do veřejných vystoupení 11

13 5.2 Studijní zaměření Hra na klavír I. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Hra na klavír Komorní a souborová hra* Hudební nauka * Podle individuálních schopností žáka a na základě rozhodnutí učitele může žák navštěvovat předmět Komorní a souborová hra i v nižších ročnících. II. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Hra na klavír Komorní a souborová hra Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na klavír Přípravné studium rozumí jednoduchému notovému zápisu zahraje jednoduché lidové písně portamento umí správně sedět u nástroje předvede správné držení ruky Základní studium I. stupně 1. ročník orientuje se na celé klaviatuře hraje portamento, staccato, legato propojí jednoduchý notový zápis s vlastní hrou na nástroj ovládá hru dvojhmatů zahraje lidové písně s jednoduchým doprovodem 12

14 2. ročník hraje durové stupnice od bílých kláves protipohybem zvlášť vnímá náladu skladby a snaží se jí vyjádřit používá při hře elementární pedalizaci zvládá souhru při čtyřruční hře 3. ročník hraje durové stupnice protipohybem dohromady a akordy s obraty zvlášť hraje a transponuje lidové písně s pomocí základních harmonických funkcí používá při hře základní návyky a dovednosti a základní výrazové prostředky zahraje jednoduchou skladbu zpaměti 4. ročník hraje stupnice dur a moll v rovném pohybu s akordy a jejich obraty dohromady hraje skladby různých stylových období využívá při doprovodu písní akordické stylizace používá současný a synkopický pedál 5. ročník prohlubuje schopnost stylového vyjádření skladeb zahraje podle akordických značek s jednoduchou figurací pozná kvalitu svého výkonu doprovodí ostatní nástroje při komorní hře 13

15 6. ročník hraje stupnice v kombinovaném pohybu s akordy a jejich obraty hraje melodické ozdoby samostatně pedalizuje hraje z listu na přiměřené úrovni 7. ročník hraje velký rozklad akordů zvlášť samostatně nacvičí skladbu umí následně uplatnit sluchovou sebekontrolu zhodnotí vlastní výkon i výkony ostatních samostatně využívá získané zkušenosti ve čtyřruční hře nebo komorní hře Základní studium II. stupně 1. ročník zná základní stylová období v hudbě aktivně se podílí na volbě repertoáru dle vlastních preferencí 2. ročník hraje stupnice kombinovaně, čtyřhlasé akordy a velký rozklad dohromady zná významné autory jednotlivých stylových období a jejich dílo spolupracuje při komorní hře se svými kolegy 3. ročník hraje z listu skladby odpovídající náročnosti samostatně nastuduje skladbu a zvolí výrazové prostředky dokáže využít svých znalostí ke správné stylové interpretaci skladby 14

16 4. ročník si obhájí volbu repertoáru a zvolenou interpretaci skladby aktivně působí v hudebních seskupeních zaměřených dle jeho vlastního zájmu 15

17 5. 3 Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje I. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Hra na elektronické klávesové nástroje Komorní a souborová hra* Hudební nauka * Podle individuálních schopností žáka a na základě rozhodnutí učitele může žák navštěvovat předmět Komorní a souborová hra i v nižších ročnících. II. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Hra na elektronické klávesové nástroje Komorní a souborová hra Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na elektronické nástroje Přípravné studium dokáže popsat nástroj orientuje se na klaviatuře správně sedí u nástroje a má správné postavení ruky rozumí jednoduchému notovému zápisu interpretuje jednoduché melodie hraje jednoprstý doprovod k jednoduchým melodiím Základní studium I. stupně 1. ročník umí hrát všemi prsty dokáže zahrát stupnice v jedné oktávě (C-H) hraje jednoduché písně s jednoprstým doprovodem 16

18 2. ročník hraje durové stupnice protipohybem (C-H, F-As) orientuje se v notovém zápisu a dovede podle něj hrát získává představu o základních rytmech a základních zvukových barvách zná zákl.rytmy (polka, valčík, country, beat, ballad, swing) při hře prakticky využívá dominantní septakord 3. ročník hraje durové stupnice s křížky rovným pohybem s akordy a jejich obraty dokáže zahrát jednoduchou píseň zpaměti hraje jednoduché lidové písně z listu pozná synkopický rytmus, triolu, tečkovaný rytmus a dovede je zahrát dokáže vytvořit doprovod k jednoduchým lidovým písním 4. ročník hraje mollové stupnice s křížky rovným pohybem s akordy a jejich obraty samostatně volí ve zvukovém i doprovodném rejstříku používá formální části doprovodu (intro, ending, fill in) transponuje jednoduché písně osvojuje si zákonitosti souborové hry 5. ročník hraje durové stupnice s béčky rovným pohybem s akordy a jejich obraty zná hru akordického doprovodu zvládá hru z listu náročnějších skladeb se dovede podílet na aranžmá v souborové hře 6.ročník hraje mollové stupnice s béčky rovným pohybem s akordy a jejich obraty dovede využívat hru akordů (dim, maj7, sus4) hraje zpaměti náročnější skladby transponuje přiměřeně náročné skladby 17

19 ovládá základy klavírní techniky (legato, staccato, portamento, pedalizuje) 7. ročník využívá interpretační dovednosti výběrem skladeb různých stylů a žánrů s důrazem na harmonickou a melodickou přesnost provedení, správného výběru zvukového i doprovodného rejstříku dovede samostatně nastudovat přiměřeně náročnou skladbu dovede uplatnit sluchovou sebekontrolu, umí rozpoznat chybu u sebe i u spoluhráče aktivně se zapojuje do čtyřruční hry či hry v souboru Základní studium II. stupně 1. ročník zvládá korepetici mladších žáků hraje podle sluchu melodie a vytváří k nim doprovod 2. ročník zvládá obtížnější klavírní skladby v souboru využívá své znalosti v instrumentaci a aranžování 3. ročník zvládá vytvořit doprovod u písniček obhájí si samostatný výběr skladeb 4. ročník dovede zahrát z listu náročné skladby a dovede je transponovat získané dovednosti uplatňuje ve čtyřruční hře či při hře v souboru 18

20 5.4 Studijní zaměření Hra na housle I. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Hra na housle Komorní a souborová hra* Hudební nauka *Podle individuálních schopností žáka a na základě rozhodnutí učitele může žák navštěvovat předmět Komorní a souborová hra i v nižších ročnících. II. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Hra na housle Komorní a souborová hra Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na housle Přípravné studium se seznamuje s nástrojem a jeho držením zná správný postoj při držení nástroje získává základní návyky a průpravu pro držení smyčce orientuje se v notovém zápisu na jednotlivých strunách ovládá krátké smyky na středu smyčce hraje základní prstoklad alespoň v pizzicatu Základní studium I. stupně 1. ročník zvládá držení houslí i smyčce ovládá základní prstoklad dur nebo moll podle zvolené houslové školy zvládá základní dělení smyku v detaché a chápe základní princip legata zná funkci lokte při přechodu přes struny 19

21 2. ročník ovládá prstoklad dur, moll a jejich kombinace ve stupnici, základní melodii při hře používá základní smyky detaché a legata a jejich kombinace rozlišuje používání základní dynamiky p, f, rychlého pomalého tempa v rámci jednoduché melodie 3. ročník umí kombinovat alespoň 3 prstoklady na všech strunách používá kombinace smyků detaché a legata přes struny rozlišuje při hře základní dynamická a tempová označení zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 4. ročník hraje všechny prstoklady v 1. poloze zvládá složitější dělení smyků a jejich kombinace (legato, detaché, staccato,martele) zná základní prstoklady ve 3. poloze dokáže kombinovat 1. a 3. polohu v dur a moll prstokladu poznává techniku vibrata a jeho význam pro kvalitu tonu používá při hře dynamická a výrazová označení crescendo, decrescendo, ritardando, accelerando aktivně se zapojuje v souborové hře 5. ročník zvládá hru v 1. a 3. poloze, obě polohy spojuje pomocí výměn používá jednoduché dvojzvuky 1. poloze kombinované s prázdnou strunou zná jednoduché dvojhmaty tercie a sexty umí použít vibrato ke zkvalitnění tónu se aktivně zapojuje v souborové nebo komorní hře hraje jednoduché melodie z listu 20

22 6. ročník při hře používá výměny do polohy používá složitější smyky, které vyžaduje studovaná skladba (řadové staccato,spiccato) používá při hře výrazové prostředky v souvislosti s charakterem interpretované skladby a samostatně je dokáže zvolit aktivně se zapojuje v souborové hře, př. ve hře komorní 7. ročník ovládá hru v poloze a plynulé výměny v rámci 3oktávových stupnic používá při hře všech částí smyčce ve všech dynamických odstínech používá jednoduché dvojhmaty a vibrato dokáže samostatně pracovat se skladbou ve smyslu interpretace nálady a dobového zařazení aktivně se zapojuje v souborové hře nebo ve hře komorní Základní studium II. stupně 1. ročník zahraje rychlejší legatové kombinace používá hraní v polohách podle svého uvážení a podle toho, co vyžaduje daná skladba aktivně se zapojuje do souborů a hudebních uskupení různých žánrů podle vlastního zájmu 2. ročník Zvolí samostatně prstokladovou variantu podle návodu učitele Zahraje v pomalém tempu detaché v jednoduchých dvojhmatech 3. ročník Zhodnotí a obhájí vlastní interpretaci dané skladby Se zapojuje do různých hudebních uskupení na základě vlastního žánrového zaměření a zájmu 21

23 4. ročník Samostatně zvolí skladbu a nastuduje ji, obhájí její interpretaci 22

24 5.5 Studijní zaměření Hra na violu Hra na violu je alternativou pro žáky, kteří mají zájem o tento nástroj a mají také určité fyziologické dispozice (větší ruka, silnější prsty apod.). To však není podmínkou. Viola je nástroj sametového zvuku středních poloh, je tedy zvukově položená níže. To je výborným předpokladem pro souborovou hru, kterou naše škola podporuje ve své koncepci celého ŠVP. Výhodou pro žáka, který začne hrát na violu je absolvování alespoň 3. ročníku ve studiu předmětu Hra na housle. Lze však na základě přijímacího řízení nastoupit do 1. ročníku i bez této podmínky, pokud je splněn věkový limit 10 let. I. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Hra na violu* Komorní a souborová hra** Hudební nauka *Na violu začíná žák hrát minimálně ve věku 10 let na základě doporučení učitele. ** Podle individuálních schopností žáka a na základě rozhodnutí učitele může žák navštěvovat předmět Komorní a souborová hra i v nižších ročnících. II. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Hra na violu Komorní a souborová hra Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na violu 1. ročník popíše svůj nástroj, zná rozdíly mezi houslemi a violou ovládá správný postoj a držení nástroje zná violový klíč a čte základní řady na strunách hraje durový prstoklad a jednoduché melodie zná základní návyky a průpravu pro držení smyčce zvládá krátké smyky, hru v půlových notách hraje durový prstoklad 23

25 2. ročník zvládá držení violy a smyčce hraje durový a mollový prstoklad a jednoduché melodie zvládá dělení smyku v detaché a chápe princip legata umí použít loket při přechodu přes struny umí použít při hře dynamiku p, f, mf 3. ročník ovládá dur a moll prstoklad a jejich kombinace umí používat základní smyky detaché a legata a jejich kombinace používá základní tempová označení allegro, moderato, lento jako rychlé, mírné, pomalé hraje zpaměti jednoduchou píseň 4. ročník dokáže kombinovat alespoň 3 prstoklady na všech strunách používá základní kombinace smyků legata a detaché i rychlejším tempu zná označení crescendo, decrescendo, ritardando zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 5. ročník zvládá všechny základní prstoklady v 1. poloze a používá je při hře zná prstoklad 3. polohy dur a moll umí popsat základní techniku vibrata hraje z listu jednoduchou melodii zvládá složitější dělení smyků ( detaché,legato, martelé,staccato) se aktivně zapojuje v souborové hře 24

26 6. ročník zvládá hru v 1. a 3. poloze, obě polohy spojuje pomocí výměn rozšiřuje základní smyčcovou techniku o nové prvky (spiccato) používá vibrato ke zkvalitnění tónu se aktivně zapojuje v souborové nebo komorní hře podílí se na výběru skladby s učitelem 7. ročník umí použít při hře polohu a jejich výměny samostatně vybere výrazové prostředky pro svoji interpretaci dané skladby a dokáže svůj výběr obhájit zná jednoduché dvojhmaty (tercie, sexty) se aktivně zapojuje v souborové nebo komorní hře Základní studium II. stupně 1. ročník ovládá hru ve všech polohách a používá je podle vlastního uvážení hraje složitější smykové variace legata a detaché v rychlejších tempech aktivně se zapojuje v souborové nebo komorní hře 2. ročník vybere si samostatně skladbu a dokáže ji samostatně nastudovat s pomocí učitele používá různé odstíny vibrata pro interpretaci skladby 3. ročník nastuduje samostatně vybranou skladbu a obhájí vybrané výrazové prostředky hraje z listu jednoduché skladby různých žánrů 25

27 4. ročník Se aktivně zapojuje do různých hudebních uskupení různých žánrů a stylů na základě svých možností, zkušeností a zájmu 26

28 5.6 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu I. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Hra na zobcovou flétnu* Komorní a souborová hra** Hudební nauka *Výuka probíhá maximálně ve skupince dvou žáků. O rozdělení žáků rozhoduje zástupce pro ZUŠ na základě doporučení vyučujícího. Předmět hra na zobcovou flétnu je realizován ve hře na sopránovou, altovou a tenorovou flétnu. ** Podle individuálních schopností žáka a na základě rozhodnutí učitele může žák navštěvovat předmět Komorní a souborová hra i v nižších ročnících. II. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Hra na zobcovou flétnu Komorní a souborová hra Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na zobcovou flétnu Přípravné studium předvede správný postoj při hraní (držení nástroje, postavení prstů) zná zásady správného dýchání (dýchání do břicha, nezvedá při nádechu ramena, vydechuje plynule podle délky tónu). dokáže zahrát jednoduché lidové písně popíše zásady péče o nástroj skládání a rozkládání, hygiena nástroje. zná a popíše zásady nasazení tónu 27

29 Základní studium I. stupně 1. ročník umí hrát s doprovodem klavíru hraje v dvojhlase s učitelem nebo žákem umí zahrát lidovou píseň zpaměti hraje z listu jednoduché písně hraje v rozsahu c1 d2,b1,fis1 hraje legato, tenuto zná a hraje správnou délku not 2. ročník hraje legato a umí ho používat při své hře popíše a pozná v notovém zápise nasazení staccato se orientuje v notové lince dvojhlasu dovede hrát v duu zná a používá při hře základní dynamiku - piano, forte hraje v rozsahu c1 g2, fis2 3. ročník hraje podle daného rytmu přednesové skladby s doprovodem hraje v duu, triu předvede hru staccato zná a používá agogiku předvede probírané stupnice a tvoří akordy (T) hraje v rozsahu c1 a2 4. ročník dovede hrát delší skladby v rychlém tempu 28

30 zná základy hry na altovou flétnu hraje v rozsahu c1 h2 hraje v souboru 5. ročník předvede znalost probraných stupnic a tvoří akord zná a hraje příraz a využívá ho při své hře rozumí a popíše trylek hraje v rozsahu c1 c3 umí samostatně vybrat skladbu hraje delší a technicky náročnější přednesy dokáže číst zápis altové flétny 6. ročník ovládá prstoklad altové flétny hraje trylek, příraz a používá ho při své hře zná a hraje triolu, synkopu a tečkovaný rytmus hraje v rozsahu c1 d3 hraje skladby různých stylů jazz, country, folk pracuje samostatně s dynamikou, používá dynamická znaménka (p, mf, f, zesilování, zeslabování) zná další typy fléten sopraninová, tenorová, basová zná a vysvětlí pojem vibrato 7. ročník hraje z listu technicky náročnější skladby v rychlém tempu při hře používá probrané melodické ozdoby doprovází i mladší žáky hraje a používá vibrato při své hře hraje na altovou flétnu v celém rozsahu nástroje hraje všechny stupnice dur i moll a tvoří akord 29

31 Základní studium II. stupně 1. ročník hraje na dostupné typy fléten tenorová, sopraninová podílí se na výběru repertoáru s ohledem na dané vystoupení 2. ročník hraje v komorní a v souborové hře náročnější skladby různých stylů a žánrů samostatně nastuduje přiměřeně náročnou skladbu 3. ročník hraje z listu náročnější souborové party různých stylů a žánrů hraje náročnější skladby různých stylů a žánrů samostatně nastuduje náročnější skladbu různých stylových období s využitím všech svých získaných znalostí a dovedností 4. ročník samostatně vybere skladbu a volí vhodnou dynamiku a melodické ozdoby hodnotí kvalitu svého výkonu a umí o něm diskutovat 30

32 5.7 Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu I. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Hra na příčnou flétnu* Komorní a souborová hra** Hudební nauka *Na příčnou flétnu začíná žák hrát minimálně ve věku 10 let na základě doporučení učitele. ** Podle individuálních schopností žáka a na základě rozhodnutí učitele může žák navštěvovat předmět Komorní a souborová hra i v nižších ročnících. II. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Hra na příčnou flétnu Komorní a souborová hra Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na příčnou flétnu Základní studium I. stupně 1. ročník popíše zásady péče o nástroj (skládání a rozkládání, hygiena nástroje) popíše zásady správného dýchání dodržuje správný postoj při hře (držení nástroje, správné postavení rukou na flétně) zná a předvede nasazení a ukončení tónu hraje v rozsahu d1 e2, b1, fis1 umí zahrát krátkou lidovou píseň zahraje lidovou píseň s doprovodem klavíru hraje tenuto na dlouhých vydržovaných tónech 2. ročník pracuje správně s dechem 31

33 prodlužuje délku not na jeden výdech hraje v rozsahu c1 f2, cis2, dis2, hraje s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje hraje jednoduchou skladbu z listu hraje legato, tenuto 3. ročník rozumí pojmům - dynamika, tempo hraje staccato a bez problémů používá legato používá při hře základní dynamiku forte, piano zná a předvede melodické ozdoby trylek hraje v rozsahu c1 c3 hraje zpaměti krátké skladby hraje v duu, triu hraje z listu jednoduchou skladby v rozsahu oktávy 4. ročník zná jednoduché skladby různých stylů a žánrů (jazz, folk, lidová, country, rag) hraje v souboru zná a vysvětlí pojem vibrato hraje trylek a používá ho při své hře hraje v rozsahu c1 d3 zná a hraje triolu, synkopu a tečkovaný rytmus zdokonaluje správné dýchání prodlužuje délku jednoho výdechu hraje staccato hraje z listu náročnější skladby v rychlém tempu 5. ročník rozumí a zná pojem nátryl, příraz hraje v rozsahu c1 f3 nasazuje tón pomocí technik (staccato, tenuto, legato) zná a vysvětlí ladění svého nástroje dodržuje při hře tempová označení samostatně určí fráze a nádechy 32

34 6. ročník hraje skladby v rychlém tempu ovládá vibrato a používá ho při své hře zná a hraje dvojité staccato hraje v rozsahu c1 a3 samostatně určí nádechy a dodržuje hudební fráze naladí podle sluchu svůj nástroj hraje náročnější skladbu z listu zná a hraje všechny stupnice a tvoří akord hraje probrané melodické ozdoby samostatně nastuduje jednoduchou skladbu 7. ročník umí naladit samostatně svůj nástroj využívá při hře dynamiku p, f, mf, pp hraje náročnější skladby v rychlém tempu zná a hraje skladby různých stylů a žánrů hraje v celém rozsahu nástroje zná a hraje všechny probrané stupnice a tvoří akord aplikuje při hře všechny techniky nasazení (legato, staccato, tenuto, dvojité staccato) samostatně nastuduje náročnější skladbu různých stylů a žánrů Základní studium II. stupně 1. ročník hraje náročnější skladby různých stylů a žánrů využívá při hře probrané melodické ozdoby 2. ročník se podílí na výběru repertoáru podle daného typu vystoupení samostatně volí vhodnou dynamiku 33

35 3. ročník samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu dolaďuje při své hře tón podle sluchu samostatně volí svůj repertoár různých stylů a žánrů 4. ročník samostatně nastuduje skladby různých stylů a žánrů uplatňuje své dovednosti v souborech i mimo ZUŠ hodnotí svůj výkon, umí ho obhájit a diskutovat o něm 34

36 5.8 Studijní zaměření Hra na trubku Charakteristika předmětu: Trubka nebo-li Trumpeta patří do skupiny dechových žesťových nástrojů (žesť=plech). Trubka, podobně jako ostatní žesťové nástroje, má svůj původ v hraní na zvířecí rohy či duté zvířecí kosti. Primitivní trubky se objevily již ve starověku. Ve středověku měla trubka důležitou úlohu při zahajování rytířských turnajů, oslavách vítězů apod. Trubky měly původně rovnou trubici, která byla však kvůli své délce nepraktická; v 15. století měla trubka esovitě zahnutou trubici a od počátku 16. století má již smyčkový tvar. Trubky a lesní rohy dlouho mohly používat jen své alikvotní tóny až po vynalezení ventilů a pístů na počátku 19. století, od této doby zaujímá důležité místo téměř ve všech hudebních stylech a často se používá i jako sólový nástroj. I. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Hra na trubku Komorní a souborová hra* Hudební nauka * Podle individuálních schopností žáka a na základě rozhodnutí učitele může žák navštěvovat předmět Komorní a souborová hra i v nižších ročnících. II. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Hra na trubku Komorní a souborová hra Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na trubku Přípravný ročník Vzhledem k fyziologii dítěte je přípravný ročník předmětu Hra na trubku realizován jako přípravný ročník předmětu Hra na zobcovou flétnu, viz strana

37 Základní studium I. stupně 1. ročník nasazuje tóny pomocí jazyka, vyslovováním " tů, tý, tá " hraje nátisková cvičení (základní tóny) ovládá rozsah kvarty ovládá základní návyky: nátisk, postoj při hře, držení nástroje, údržba nástroje 2. ročník hraje v rozsahu oktávy hraje v pomalém tempu v celých, půlových a čtvrťových hodnotách hraje stupnice (dur i moll) do 1 křížku a 1 béčka hraje jednoduché písně (melodie) aplikuje při hře základní dynamické rozdíly (slabě, silně) 3. ročník hraje nátisková cvičení pro rozšíření rozsahu a posilování obličejových svalů hraje stupnice (dur i moll) do 2 křížků a 2 béček s T5 zná rozdíl mezi technikami hry staccato, portamento a legato hraje s využitím crescenda (zesílit) a decrescenda (zeslabit) hraje jednoduché přednesové skladby nebo lidové písně 4. ročník hraje v středně rychlém tempu používá dechové návyky a nátiskovou techniku (minimální tlak nátrubku na rty) využívá při hře dynamických prostředků (p - mf - f) hraje v souboru (dle individuální možností je možné začít i dříve) hraje stupnice (dur i moll) do 3 křížků a 3 béček s T5 36

38 5. ročník hraje cvičení pro upevnění intonační jistoty a nátiskové flexibility užívá při hře dynamických prostředků (akcent, sforzato) hraje stupnice (dur i moll) do 4 křížků a 4 béček s T5 zahraje jednoduchý notový zápis z listu hraje náročnější skladby 6. ročník užívá při hře dynamických prostředků (pp - ff) zná měkké a ostré nasazení tónu hraje stupnice (dur i moll) do 5 křížků a 5 béček s T5 rozumí pojmům: dominantní septakord u durových stupnic a zmenšený septakord u mollových stupnic 7. ročník užívá ušlechtilý tón v rozsahu alespoň dvou oktáv v dynamice pp - ff hraje z listu a zpaměti zná melodické ozdoby chápe pravidla transpozice hraje stupnice (dur i moll) s T5 v rychlejším tempu vyjádří svými slovy hodnocení výkonu svého i spolužáků ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením Základní studium I. stupně 1. ročník hraje cvičení pro zdokonalení kvality tónu, nátiskové techniky, intonační jistoty a dechové techniky hraje stupnice (dur i moll) s akordy (tónický kvintakord, dominantní septakord a zmenšený septakord) 37

39 2. ročník využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb dle vlastního výběru ovládá hru násobného staccato 3. ročník hraje stupnice (dur, moll, celotónová a půltónová) s akordy (tonický, dominantní a zmenšený) ovládá a užívá melodické ozdoby 4. ročník ovládá transpozici ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením 38

40 5.9 Studijní zaměření Hra na baskřídlovku Charakteristika předmětu: Baskřídlovka patří do skupiny dechových žesťových nástrojů (žesť=plech). Baskřídlovka má jemný, líbivý zvuk a uplatnění nachází hlavně v dechových orchestrech nebo kapelách. Velmi zřídka se uplatní jako nástroj sólový. V našich zemích byla populární koncem 19. století a začátkem 20. století. Stále je k vidění v tradiční středoevropské dechovce. Baskřídlovka je navíc přímým příbuzným nástrojem Trombonu, jelikož se na oba tyto nástroje užívá stejný nátrubek. Tudíž většina hráčů na pozoun ovládá i baskřídlovku jako druhý nástroj. I. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Hra na baskřídlovku Komorní a souborová hra* Hudební nauka * Podle individuálních schopností žáka a na základě rozhodnutí učitele může žák navštěvovat předmět Komorní a souborová hra i v nižších ročnících. II. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Hra na baskřídlovku Komorní a souborová hra

41 Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na baskřídlovku Přípravný ročník Vzhledem k fyziologii dítěte je přípravný ročník předmětu Hra na baskřídlovku realizován jako přípravný ročník předmětu Hra na zobcovou flétnu, viz strana 26. Základní studium I. stupně 1. ročník nasazuje tóny pomocí jazyka, vyslovováním " tů, tý, tá " hraje nátisková cvičení (základní tóny) ovládá rozsah kvarty rozumí notaci v houslovém i basovém klíči ovládá základní návyky: nátisk, postoj při hře, držení nástroje, údržba nástroje 2. ročník hraje v rozsahu oktávy hraje v pomalém tempu v celých, půlových a čtvrťových hodnotách hraje stupnice (dur i moll) do 1 křížku a 1 béčka hraje jednoduché písně (melodie) aplikuje při hře základní dynamické rozdíly (slabě, silně) 3. ročník hraje nátisková cvičení pro rozšíření rozsahu a posilování obličejových svalů zná rozdíl mezi technikami hry staccato, portamento a legato hraje stupnice (dur i moll) do 2 křížků a 2 béček s T5 hraje s využitím crescenda (zesílit) a decrescenda (zeslabit) hraje jednoduché přednesové skladby nebo lidové písně 40

42 4. ročník hraje ve středně rychlém tempu používá dechové návyky a nátiskovou techniku (minimální tlak nátrubku na rty) využívá při hře dynamických prostředků (p - mf - f) hraje v souboru (dle individuálních možností je možné začít i dříve) hraje stupnice (dur i moll) do 3 křížků a 3 béček s T5 5. ročník hraje cvičení pro upevnění intonační jistoty a nátiskové flexibility užívá při hře dynamických prostředků (akcent, sforzato) hraje stupnice (dur i moll) do 4 křížků a 4 béček s T5 zahraje jednoduchý notový zápis z listu hraje náročnější skladby (dle možností zpaměti) 6. ročník užívá při hře dynamických prostředků (pp - ff) zná měkké a ostré nasazení tónu hraje stupnice (dur i moll) do 5 křížků a 5 béček s T5 rozumí pojmům: dominantní septakord u durových stupnic a zmenšený septakord u mollových stupnic 7. ročník užívá ušlechtilý tón v rozsahu alespoň dvou oktáv v dynamice pp - ff hraje z listu a zpaměti zná melodické ozdoby chápe pravidla transpozice hraje stupnice (dur i moll) s T5 v rychlejším tempu vyjádří svými slovy hodnocení výkonu svého i spolužáků ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením 41

43 Základní studium II. stupně 1. ročník hraje cvičení pro zdokonalení kvality tónu, nátiskové techniky, intonační jistoty a dechové techniky hraje stupnice (Dur i moll) s akordy (tónický kvintakord, dominantní septakord a zmenšený septakord) 2. ročník využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb dle vlastního výběru ovládá hru násobného staccata 3. ročník hraje stupnice (Dur, moll, celotónová a půltónová) s akordy (tonický, dominantní a zmenšený) ovládá a užívá melodické ozdoby 4. ročník ovládá transpozici ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením 42

44 5.10 Studijní zaměření Hra na trombon (snižcový), pozoun Charakteristika předmětu: Trombon nebo-li pozoun patří do skupiny dechových žesťových nástrojů (žesť=plech). Pro tento nástroj se užívají dva názvy. Název "Snižcový trombon" pochází z latiny a anglicky mluvících zemí (Trombon, Slide trombone). Druhý název "Pozoun" pochází z němčiny. Je jedním z nejstarších hudebních nástrojů vyrobených z kovu. Vznikl postupným tvarováním rovné trubice (Trompety). První doložená zpráva o existenci tohoto nástroje pochází z 15. století. V minulosti byl Trombon hojně využíván v symfonické hudbě. V současnosti má Trombon široké uplatnění. Je využíván v hudbě symfonické, taneční, jazzové, lidové, ale i jako sólový nástroj za doprovodu klavíru nebo orchestru. I. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Hra na trombon, pozoun Komorní a souborová hra* Hudební nauka * Podle individuálních schopností žáka a na základě rozhodnutí učitele může žák navštěvovat předmět Komorní a souborová hra i v nižších ročnících. II. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Hra na pozoun Komorní a souborová hra Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na trombon, pozoun Přípravný ročník Vzhledem k fyziologii dítěte je přípravný ročník předmětu Hra na trombon, pozoun realizován jako přípravný ročník předmětu Hra na zobcovou flétnu, viz strana

45 Základní studium I. stupně 1. ročník nasazuje tóny pomocí jazyka, vyslovováním " tů, tý, tá " hraje nátisková cvičení (základní tóny) ovládá rozsah kvarty na poloze snižce ovládá základní návyky: nátisk, postoj při hře, držení nástroje, údržba nástroje 2. ročník hraje v rozsahu oktávy zná rozdíl mezi hrou staccato, tenuto a portamento hraje tóny na poloze snižce hraje v pomalém tempu v celých, půlových a čtvrťových hodnotách hraje nátisková cvičení pro zlepšování kvality tónu hraje jednoduché písně (melodie) aplikuje při hře základní dynamické rozdíly (slabě, silně) hraje stupnice (dur i moll) do 1 křížku a 1 béčka 3. ročník hraje legato (retní) zná pojmy smíšené a snižcové legato hraje nátisková cvičení pro rozšíření rozsahu a posilování obličejových svalů hraje stupnice (dur i moll) do 2 křížků a 2 béček s T5 hraje s využitím crescenda (zesílit) a decrescenda (zeslabit) hraje jednoduché přednesové skladby nebo lidové písně 4. ročník hraje v středně rychlém tempu používá dechové návyky a nátiskovou techniku (minimální tlak nátrubku na rty) využívá při hře dynamických prostředků (p - mf - f) hraje v souboru (dle individuální možností je možné začít i dříve) 44

46 hraje stupnice (dur i moll) do 3 křížků a 3 béček s T5 5. ročník hraje cvičení pro upevnění intonační jistoty a nátiskové flexibility užívá při hře dynamických prostředků (akcent, sforzato) hraje stupnice (dur i moll) do 4 křížků a 4 béček s T5 zahraje jednoduchý notový zápis z listu hraje náročnější skladby 6. ročník užívá při hře dynamických prostředků (pp - ff) zná měkké a ostré nasazení tónu hraje stupnice (dur i moll) do 5 křížků a 5 béček s T5 rozumí pojmům: dominantní septakord u durových stupnic a zmenšený septakord u mollových stupnic 7. ročník užívá ušlechtilý tón v rozsahu alespoň dvou oktáv v dynamice pp - ff hraje z listu a zpaměti zná melodické ozdoby hraje stupnice (dur i moll) s T5 v rychlejším tempu vyjádří svými slovy hodnocení výkonu svého i spolužáků ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením Základní studium II. stupně 1. ročník hraje cvičení pro zdokonalení kvality tónu, nátiskové techniky, intonační jistoty a dechové techniky hraje stupnice (dur i moll) s akordy (tónický kvintakord, dominantní septakord a zmenšený septakord) 45

47 2. ročník využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb dle vlastního výběru ovládá hru násobného staccato 3. ročník hraje stupnice (dur, moll, celotónová a půltónová) s akordy (tonický, dominantní a zmenšený) ovládá a užívá melodické ozdoby 4. ročník ovládá transpozici ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením 46

48 5.11 Studijní zaměření Hra na kytaru I. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Hra na kytaru Komorní a souborová hra* Hudební nauka * Podle individuálních schopností žáka a na základě rozhodnutí učitele může žák navštěvovat předmět Komorní a souborová hra i v nižších ročnících. II. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Hra na kytaru Komorní a souborová hra Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na kytaru Přípravné studium zná jednotlivé části nástroje a má utvořenu představu o jejich funkcích při provozování hudby je seznámen s osvědčenými pravidly při hře podle tradiční kytarové školy formou analogií, které již ze svého života zná (zvířátka, ovoce, sněhová vločka, semínko pampelišky, hra v kuličky, chůze, bruslení, atd.) má pod vedením učitele osvojena známá pravidla jako sezení u nástroje, držení nástroje, postavení prstů pravé ruky u strun, jednohlasá hra prsty a palcem na prázdných strunách rozlišuje základní rytmy v osminových a čtvrťových hodnotách a dokáže je správně interpretovat umí zahrát úhoz prsty dopadem (apoyando) a palcem bez dopadu (tirando) má osvojena základní pravidla při hře na kytaru jako držení nástroje, sezení, postavení prstů pravé ruky ke strunám, natočení levé ruky ke hmatníku, sklon prstů, zápěstí ví, jaká pravidla platí při hře levou rukou v I. poloze má první kontakt se souhrou pravé a levé ruky a dokáže zahrát krátké diatonické postupy 47

49 Základní studium I. stupně 1. ročník je schopen popsat části nástroje a zná jejich funkci rozlišuje tóny na prázdných strunách ovládá správné sezení u nástroje a držení nástroje umí hru dopadem střídavým úhozem prsty im na prázdných strunách e, h, g, d, A, E. umí hrát palcem bez dopadu na strunách d, A, E ovládá hru tónů v I. poloze zvlášť a zahraje několik tónů za sebou v rovném pohybu hraje základní rytmy se složitostí úměrnou svému hudebnímu nadání nadanější žáci ovládají hru jednohlasu s doprovodem basu průměrně nadaný žák zahraje stupnici C-dur 2. ročník zná diatonické tóny na hmatníku do pátého pole rozlišuje takty, přízvučné a nepřízvučné doby dokáže zahrát krátkou jednohlasou melodii zpaměti, nejčastěji motiv lidové písně hraje stupnice jednooktávové nadaný žák je schopen zahrát dvojhlasy prsty im a prsty proti palci zvládá souhru pravé a levé ruky ví co je to dynamika a rejstříky průměrně nadaný žák odliší forte a piano 3. ročník zná všechny tóny do pátého pole, učí se až do 7. políčka na strunách e, h, g. je schopen podle svých individuálních schopností zahrát zpaměti jednoduchou skladbu včetně dynamiky využívá základních harmonických funkcí a akordů při doprovodu podle svých individuálních schopností hraje stupnice 2 oktávové umí hrát v souhře s druhým nástrojem dokáže zahrát vícehlas s použitím prstů a palce zároveň umí vést melodii (dynamicky odlišuje podstatné tóny melodie) 48

50 4. ročník žák interpretuje skladby různých stylových období a žánrů jako baroko, klasicismus, současná tvorba, blues, renesance žák zahraje malé barré, legáto vzestupně i sestupně, flažolet hraje stupnice 3. oktávové typové zvládá hru s dynamikou, používá agogiku žáci s přirozeným rytmickým cítěním jsou schopni se účastnit souborové hry žák používá technické výrazové prostředky jako vibrato, glissando, bubínek) 5. ročník zná tóny do IX. polohy na strunách e, h, g a do IV. polohy na strunách E, A, d hraje 1-3 oktávové stupnice typové ovládá arpeggio, rasguado, legato, flažolety, akordickou hru do V.polohy, barré hmaty používá až v X.poloze 6. ročník čte a hraje doprovody s použitím akordických značek používá při interpretaci většinu již kvalitně zvládnutých kytarových prvků a prostředků zvládá dle svých možností hru z listu a hru zpaměti žák je schopen samostatného přístupu ke studovaným skladbám, kdy následná interpretace již obsahuje většinu potřebných výrazových, přednesových, dynamických a technických prvků, prostředků a parametrů vychází již z nabytých zkušeností během studia žák se účastní hry v komorních a souborových skupinách 7. ročník je z větší části schopen se již samostatně připravovat na vystoupení. nadaný žák má při hře již kultivovaný tón, přednes, projev. 49

51 zná a nadaný žák i zvládá všechny základní kytarové prostředky jako velké i malé barré na většině hmatníku, dvoj, tří i čtyřhmaty, arpegia, rasguada, legata, flažolety, tambora, pizicato, sul tasto, ordinary, ponticello a umí je vhodně a vkusně používat při interpretaci skladeb. Základní studium II.stupně 1. ročník ovládá nástrojovou techniku střední a vyšší obtížnosti orientuje se v notovém zápise různých stylových období je schopen samostatného nastudování skladby včetně výrazových prostředků vytváří vlastní doprovody využívá hru zpaměti uplatňuje se při hře v komorních (i souborových) seskupeních 2. ročník ovládá techniku tremola umí se vcítit do nálady skladby a vhodně zvolenými výrazovými prostředky ji vyjádřit s ohledem na své individuální možnosti uplatňuje se v souborové či komorní hře umí samostatně pracovat při nácviku technických problémů (používá nácvikové varianty, rytmizace. Rozvíjí kvalitu tónu, pracuje na úpravě nehtů, výrazově interpretuje skladby) samostatně utváří dynamickou koncepci skladby žák má zkušenosti při interpretaci různých slohových období a dokáže vkusně vybrat správné tempo, výraz a vystihne charakter skladby 3. ročník žák dokáže samostatně zvolit tempo skladby rozvíjí své schopnosti hrou v souborech zvládá střídání různých taktů, vnímá jasně a přesně rytmické změny, zná duolový, triolový princip zapojuje se do života společnosti uskutečňováním vlastních koncertních programů i hudební účastí na dalších typech kulturních akcí 50

52 4. ročník orientuje se v notovém zápise různých stylových období je schopen samostatného nastudování skladby včetně výrazových prostředků vytváří vlastní doprovody využívá hru zpaměti uplatňuje se při hře v komorních či souborových seskupeních aktivně vyhledává vzory pro interpretaci -Samostatně umí nastudovat jednodušší skladby umí interpretovat na základě zkušeností hudbu všech skladebných období samostatně se již hudebně vyvíjí na základě vlastních znalostí a zkušeností získaných během studia v ZUŠ 51

53 5.12 Studijní zaměření Hra na bicí nástroje I. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Hra na bicí nástroje Komorní a souborová hra* Hudební nauka * Podle individuálních schopností žáka a na základě rozhodnutí učitele může žák navštěvovat předmět Komorní a souborová hra i v nižších ročnících. II. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Hra na bicí nástroje Komorní a souborová hra Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na bicí nástroje Přípravné studium zná správnou polohu sezení u nástroje umí držet paličky hraje jednoduché rytmy Základní studium I. stupně 1. ročník ovládá elementární základy hry na malý buben, správné držení paliček a uvolňování rukou postupně zvládá rytmické cítění základy hry na bicí soupravu, dělení not 52

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Vybavení školy a její

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy..5 3. Zaměření školy a její vize....6 4. Výchovné a vzdělávací strategie...7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi)

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) Základní umělecké školy Doksy ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) OBSAH. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2. Počet oborů 2.2 Celková kapacita školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KARLA KOMZÁKA TÝN NAD VLTAVOU www.zuskomzaka.cz Hudba cesta k radosti... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 1 Základní umělecká škola Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko Tel. 773627084, 516833900 e-mail: zusjevicko@seznam.cz www.zusjevicko.cz Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 2 Obsah

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec RADOST Z UMĚNÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit, malovat

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Počet oborů, velikost... 5 Historie a současnost...

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ Srdce pro umění, umění pro radost Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HARMONY DOLNÍ BŘEŽANY Obsah: strana: 1. Identifikační údaje školy 4 2. Charakteristika školy 5 3. Zaměření školy a její vize 6 4. Výchovné a vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání

Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání Mgr. Magda Marková Základní umělecká škola Harmony, o.p.s. Dolní Břežany Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání V Dolních Břežanech dne 2.4.2011 zpracovala: Mgr. Magda Marková Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. V. STAMICE HAVLÍČKŮV BROD MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠVP Cesta k umění Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Motto: " Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat." (Johann Wolfgang von Goethe)

Motto:  Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat. (Johann Wolfgang von Goethe) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto: " Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat." (Johann Wolfgang von Goethe) OBSAH 1. Identifikační údaje 3 1. 1 Předkladatel 3 1. 2 Zřizovatel 3 1. 3 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOSKOVICE ZUŠ Boskovice: škola motivace, realizace, obohacení a tvoření Obsah Obsah... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE UMĚNÍ JE NEJKRÁSNĚJŠÍ PRŮVODCE ŽIVOTEM ČLOVĚKA 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Pozořicích Motto školy Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2. 1. Počet oborů, velikost... 4 2. 2. Historie, současnost...

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel:

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel: 1. Identifikační údaje ŠVP ZUŠ Kyjov Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Kyjov Adresa školy Jungmannova 292 Kyjov IČO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH...2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 HISTORIE

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost... 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU VÝCHOVA JE PŘÍKLAD A LÁSKA Obsah 1. Identifikační údaje str. 3 2. Charakteristika školy str. 4 3. Zaměření školy a jejich vize str. 7

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Obsah 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy...5 2.1 Počet oborů, velikost školy...5 2.2 Historie a současnost...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01 Umění je součástí života OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr.české Budějovice 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Nová Paka Masarykovo Náměstí 1, Nová Paka, 50901 Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... - 2-2. Charakteristika školy... - 3-2.1. Počet oborů, velikost... - 3-2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. 0 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromá základní umělecká škola spol. s r. o. Havlíčkův Brod 1 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 Základní informace...4 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 5-2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... - 7-2.1 POČET OBORŮ, VELIKOST... - 7-2.2 HISTORIE A SOUČASNOST... - 8-2.3 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FLORIÁNA LEOPOLDA GASSMANNA ARS SEMPER VIVA Umění stále živé ZUŠ F. L. GASSMANNA OBSAH Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1

Více

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 Školní vzdělávací program 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERNOŠICE, okres Praha západ PŘÁTELSKOU CESTOU ZA UMĚNÍM Kresba: Matyáš Hrouda 2 Prohlášení Prohlašujeme, že jsme zpracovali Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY OBSAH 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel, zřizovatel, platnost dokumentu 3 2 Charakteristika školy 4 2. 1 Historie a současnost školy 4 2. 2 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Opočno,Trčkovo náměstí 10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto: Není dobrý učitel ten, který vás naučí hrát noty, tančit, malovat, přednášet, ale ten, který vás naučí hrát noty, tančit,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 61 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 HISTORIE

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy, Český Brod. Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty.

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy, Český Brod. Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Český Brod Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty. OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 Historie a současnost školy 5 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Františka Stupky v Sušici. Cesta k umění

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Františka Stupky v Sušici. Cesta k umění ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Františka Stupky v Sušici Cesta k umění 1 Obsah Obsah... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. Počet oborů, velikost... 5 2.2.

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Základní umělecká škola Pelhřimov. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Pelhřimov

Základní umělecká škola Pelhřimov. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Pelhřimov Základní umělecká škola Pelhřimov Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Pelhřimov OBSAH 1. Identifikační údaje...3 1. 1. Název ŠVP...3 1. 2. Předkladatel...3 1. 3. Zřizovatel...3 1. 4. Platnost

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 Obsah 1. Škola 5 1.1 Identifikační údaje 6 1.2 Popis školy 7 1.3 Historie a současnost 8 1.4 Pedagogický sbor 9 1.5 Dlouhodobé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Non schoale sed vitae discimus. Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Platnost od. 9. 204 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, CHARBULOVA 84 Motto: Talent a vzdělání vytváří dokonalého umělce Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecká škola J i l e m n i c e OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy: Historie školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Akce, spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10, BAJKALSKÁ 11 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3

Více