Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )"

Transkript

1 Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ , se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C , telefon , na straně jedné jako úvěrující (dále jen Úvěrující ), a Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Číslo mobilního telefonu: na straně druhé jako úvěrovaný (dále jen Klient ). Úvěrující a Klient budou dále též pro účely této smlouvy společně označováni jako Smluvní strany. Preambule Smluvní strany mají v úmyslu mezi sebou v budoucnu uzavírat dílčí smlouvy o úvěru, kterými se Úvěrující zavazuje, že Klientovi jakožto úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a Klient jakožto úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky Úvěrujícímu vrátit a zaplatit mu poplatky a úroky, to vše v rámci stanoveném touto Smlouvou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak v souladu s ustanoveními 2395 a násl. (Úvěr) a 1841 a násl. (Finanční služby), jakož i v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Klient úvodem výslovně prohlašuje, že důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti, že se podrobně seznámí s jednotlivými ustanoveními této Smlouvy, zejména pak důsledně zváží své možnosti při splácení požadovaného úvěru ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto Smlouvou (zejména článek 4. a 5.), že bude ve vztahu k Úvěrovanému sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje a že si je plně vědom, že tuto Smlouvu na vlastní žádost uzavírá za použití prostředků komunikace na dálku, kdy ještě před seznamováním se se zněním této smlouvy navštívil internetové stránky Úvěrovaného (www.prontopujcka.cz) a důkladně si pročetl informace obsažené v sekci Smluvní dokumentace a Často kladené dotazy.

2 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato smlouva upravuje rámec právních vztahů vznikajících mezi Úvěrujícím a Klientem při žádostech Klienta o poskytnutí úvěru, při poskytování úvěru ze strany Úvěrujícího, při vracení poskytnutého úvěru a placení poplatků a úroků, jakož při prodlení Klienta s takovými platbami. Účelem této smlouvy je stanovit podmínky, za nichž bude mezi Úvěrujícím a Klientem docházet po dobu platnosti této smlouvy k uzavírání dílčích smluv o úvěru, kdy Úvěrující se zaváže, že Klientovi jakožto úvěrovanému poskytne na základě jeho žádosti a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a Klient se zaváže poskytnuté peněžní prostředky Úvěrujícímu vrátit a zaplatit mu poplatky a úroky stanovené touto smlouvou Tato smlouva je uzavírána mezi Úvěrujícím jakožto podnikatelem, jehož předmětem činnosti jest i poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, a Klientem jakožto spotřebitelem Vedle této smlouvy se vztahy mezi stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravujícími smluvní typ smlouvy o úvěru ( 2395 a násl.) a smlouvy o finanční službě uzavírané za použití prostředků komunikace na dálku ( 1841 a násl.), jakož i ustanoveními zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, přesáhne-li výše úvěrů poskytnutých Úvěrujícím Klientovi v období 12 měsíců částku 5.000,- Kč V souvislosti s tím, že Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že tato Smlouva, jakož i budoucí dílčí smlouvy o úvěru, budou uzavírány za použití prostředků komunikace na dálku, Úvěrující poskytl Klientovi možnost úplného se seznámení se vzorovou Smlouvou, Informačními sděleními dle 1843 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle 5 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tyto dokumenty jsou trvale dostupné na Internetových stránkách Úvěrujícího, a to jak pro přímé prohlížení, tak i pro stažení a reprodukci v nezměněné podobě ve formátu PDF (Portable Document Format). Pro uzavření této Smlouvy bude užito jako prostředku komunikace na dálku stran Klienta internetu (Internetových stránek Úvěrujícího) a Bankovního účtu Klienta, stran Úvěrujícího potom internetu a elektronické pošty. Pro uzavření následných dílčích smluv o úvěru, tedy Klientovy Žádosti o úvěr a následnému (po procesu posouzení bonity Klienta) poskytnutí Úvěru, dojde již prostřednictvím elektronického systému Zóny uživatele PP Tato Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Úvěrující odešle Klientovi prostřednictvím elektronické pošty na Klienta sdělení o uzavření Smlouvy, resp. sdělení Dočasného hesla pro přístup do Zóny uživatele PP, tedy poté, kdy Úvěrující identifikuje na svém bankovním účtu platbu Registračního poplatku od Klienta a za dodržení dalších úkonů ze strany Úvěrujícího ve smyslu čl Smlouvy. 2. Vymezení základních pojmů Bankovní účet Klienta znamená bankovní účet Klienta, jehož majitelem je výhradně Klient, vedený bankou se sídlem v České republice, ze kterého bude Klientem uhrazen Registrační poplatek a současně na který Úvěrující v případě schválení Žádosti o úvěr poskytne Úvěr. Bankovní účet Úvěrujícího znamená bankovní účet či více účtů Úvěrujícího, na které Klient provádí úhradu všech plateb, které je Klient povinen provést ve prospěch Úvěrujícího.

3 Dílčí smlouva o úvěru znamená dílčí smlouvu o úvěru uzavřenou mezi Úvěrujícím a Klientem podle podmínek stanovených touto Smlouvou. Dílčí smlouva o úvěru je uzavírána na základě klientovy Žádosti o úvěr a poskytnutím Úvěru ze strany Úvěrujícího. Dlužná částka po zesplatnění znamená úhrnnou částku zesplatněných závazků Klienta podle čl Smlouvy. Dočasné heslo znamená unikátní posloupnost čísel pro přístup do Zóny uživatele PP, které Úvěrující poskytne Klientovi prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) zaslané na Telefon Klienta poté, co Klient na důkaz podpisu této smlouvy uhradí Registrační poplatek. Klienta znamená adresu elektronické pošty Klienta uvedenou v této Smlouvě. Heslo znamená unikátní posloupnost čísel a písmen, které si zvolí sám Klient při prvním vstupu do Zóny uživatele PP. Toto heslo je Klient povinen udržovat v bezpečí tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití, rovněž jej může pomocí nástroje v Zóně uživatele PP dle své úvahy měnit. Zadáním hesla při potvrzení Žádosti o úvěr Klient kontrasignuje Dílčí smlouvu o úvěru. Internetové stránky úvěrujícího znamenají internetové stránky Úvěrujícího umístěné na adrese Klient znamená fyzickou osobu blíže specifikovanou v čl Smlouvy. Klientské ID znamená unikátní posloupnost čísel generovaných Úvěrovaným za účelem udělení přístupu Klienta do Zóny uživatele PP. Poplatek za expresní vyřízení znamená poplatek, který je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu a jenž je blíže specifikován v čl Smlouvy. Poplatek za odklad splátky znamená poplatek, který je Klient oprávněn zaplatit Úvěrujícímu, má-li Klient zájem o prodloužení splatnosti svých závazků, a jenž je blíže specifikován v čl a 4.7. Smlouvy. Poplatek za poskytnutí úvěru znamená poplatek, který je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu a jenž je blíže specifikován v čl Smlouvy. PP znamená označení PRONTO PŮJČKA. Registrace znamená proces, v jehož průběhu Klient a Úvěrující uzavřou tuto Smlouvu, čímž Klient získá přístup do Zóny uživatele PP, prostřednictvím které je již oprávněn žádat Úvěrujícího o poskytnutí konkrétního Úvěru, a který je blíže specifikován v 3.2. a násl. Smlouvy. Registrační poplatek znamená jednorázový a nevratný poplatek ve výši 1,- Kč, jehož úhradou Klient vyjadřuje svou vůli s uzavřením této Smlouvy a jehož účelem je současně ověření registračních údajů, tedy osoby Klienta - majitele účtu. Telefon Klienta znamená označení čísla mobilního telefonu Klienta, o němž Klient prohlašuje, že je jeho majitelem a bude ho užívat za účelem komunikace s Úvěrujícím.

4 Úrok znamená sjednaný smluvní úrok, který je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu a jenž je blíže specifikován v čl Smlouvy. Úvěr znamená peněžní prostředky, které jsou Klientovi poskytnuty v souladu s touto Smlouvou na základě klientovy Žádosti o úvěr a jejichž výše je vyjádřena částkou v korunách českých. Úvěrová varianta znamená Klientem zvolenou variantu Dílčí smlouvy o úvěru, tedy o kombinaci výše Úvěru (3.000,- Kč / 4.000,- Kč / 4.999,- Kč) a doby splatnosti Úvěru (3 / 6 / 9 měsíčních splátek). Od zvolené Úvěrové varianty se odvíjí výše Úroku a dalších poplatků. Přehledné tabulky jednotlivých Úvěrových variant jsou uvedeny v čl a 4.9. Smlouvy. Úvěrující znamená obchodní společnost PRONTO CREDIT s.r.o., blíže specifikovanou u označení smluvních stran výše, která je rovněž provozovatelem celého elektronického systému správy poskytování úvěrů nacházejícího se na Internetových stránkách Úvěrujícího. Zóna uživatele PP znamená webovou aplikaci na Internetových stránkách úvěrujícího, jejímž prostřednictvím je Klient oprávněn po zadání Klientského ID a hesla činit vůči Úvěrujícímu Žádosti o úvěr, jakož i další komunikaci, ale také správu svých údajů a doposud poskytnutých Úvěrů. Žádost o úvěr znamená projev vůle Klienta učiněný vůči Úvěrujícímu prostřednictvím Zóny uživatele PP, kterým Klient žádá Úvěrujícího o poskytnutí Úvěru v konkrétní výši, na určitou dobu splatnosti, za podmínek a způsobem stanoveným dále touto Smlouvou, tedy projev vůle směřující k uzavření Dílčí smlouvy o úvěru. 3. Klient, Registrace, Žádost o úvěr, poskytnutí Úvěru 3.1. Klientem je fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky místo trvalého bydliště, která je majitelem Bankovního účtu Klienta a které bude zřízen přístup do Zóny uživatele PP, tj. provede řádně Registraci podle následujících ustanovení Registraci je Klient oprávněn provést prostřednictvím Internetových stránek úvěrujícího, a to tak, že vyplní registrační formulář, ve kterém uvede své jméno, příjmení, rodné číslo, Klienta a Telefon Klienta Po vyplnění registračního formuláře podle předchozího odstavce bude Klientovi předložena tato Smlouva, kdy po jejím řádném a úplném přečtení v případě, že Klient se zněním Smlouvy souhlasí budou Klientovi sděleny potřebné platební údaje a pokyny pro úhradu Registračního poplatku (částka Registračního poplatku 1,- Kč, variabilní symbol [rodné číslo Klienta] a text zprávy pro příjemce Souhlasím se smlouvou PP č. [unikátní posloupnost čísel] ), přičemž bude dáno Klientovi na výběr z Bankovních účtů Úvěrujícího pro úhradu Registračního poplatku. Řádnou úhradou Registračního poplatku Klient výslovně vyjadřuje: - že se důkladně seznámil se zněním této Smlouvy, jejímu znění plně rozumí a je pro něho srozumitelná, souhlasí s ní a vyjadřuje vůli uzavírat s Úvěrujícím za podmínek obsažených v této Smlouvě Dílčí smlouvy o úvěru, - že se před odesláním Registračního poplatku důkladně seznámil s informacemi o smlouvě o finanční službě ve smyslu ustanovení 1843 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, resp. s informacemi o spotřebitelském úvěru dle 5 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, a že tyto

5 dokumenty mu byly Úvěrujícím řádně poskytnuty před zahájením kontraktačního procesu ohledně této Smlouvy, přičemž tyto dokumenty jsou z opatrnosti i součástí této Smlouvy v čl. 8. Smlouvy, - že souhlasí se zpracováním a dalším nakládáním s osobními údaji jak je blíže uvedeno v čl Smlouvy, jakož i že uděluje Úvěrujícímu souhlas, aby byl Úvěrující oprávněn těchto osobních údajů využít při další marketingové činnosti, - že údaje uvedené v registračním formuláři jsou správné a pravdivé, že v době odeslání těchto údajů není v prodlení s úhradou jakýchkoli peněžních závazků, že není veden v žádném registru jako dlužník s nesplacenými závazky, že proti němu není v současné době vedeno žádné exekuční řízení a že proti němu nebylo doposud zahájeno insolvenční řízení, na základě čehož Klient odpovídá Úvěrujícímu za škodu vzniklou poskytnutím nepravdivých údajů, jakož i že Klient souhlasí s oprávněním Úvěrujícího ověřit údaje uvedené v registračním formuláři, a to prostřednictvím veřejně publikovaných rejstříků, telefonních operátorů, registrů dlužníků a dalších institucí, stejně jako oprávnění ověřit dané údaje hovorem na Telefon Klienta, případně hovorem na zaměstnavatele Klienta Řádnou úhradou Registračního poplatku ze strany Klienta, zaúčtováním tohoto Registračního poplatku ze strany Úvěrujícího a odesláním jednak elektronické zprávy na Klienta se sdělením Dočasného hesla a jednak krátké textové zprávy (SMS)se sdělením Klientského ID na Telefon Klienta se považuje tato Smlouva za platně uzavřenou Klient, který provedl řádně Registraci a kterému tak bylo sděleno Klientské ID a Dočasné heslo, je oprávněn vstoupit do Zóny uživatele PP. Při první návštěvě Zóny uživatele PP bude Klient vyzván ke změně Dočasného hesla na Heslo, a to v minimálním počtu 8 znaků, kdy Heslo bude obsahovat alespoň jedno písmeno a alespoň jednu číslici. Po změně Hesla bude klient vyzván ke sdělení adresy trvalého bydliště, adresy pro doručování, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu, jakož i dalších informací za účelem ověřování bonity Klienta. Po odeslání doplňujících údajů je Klient oprávněn činit vůči Úvěrujícímu Žádosti o úvěr Žádost o úvěr provede Klient tak, že v Zóně uživatele PP zvolí požadovanou výši Úvěru s požadovanou dobou splatnosti, přičemž k těmto jednotlivým úvěrovým variantám, jak vyplývají i z přehledné tabulky uvedené v čl a 4.9. Smlouvy, má vždy i přehled částek, které zaplatí na Úroku a ostatních poplatcích. Před odesláním Žádosti o úvěr bude Klientovi zobrazen přehled vybrané úvěrové varianty s tím, že pro odeslání je nutné, aby Klient zadal své Heslo, přičemž Žádost o úvěr se považuje za podanou stisknutím pole Odeslat. Odesláním Žádosti o úvěr Klient výslovně žádá Úvěrujícího, aby Klientovi ve lhůtě 3 pracovních dnů (po posouzení Klientovy bonity) poskytl Úvěr v požadované výši s tím, že v takovém případě dojde k uzavření Dílčí smlouvy o úvěru dle zvolené úvěrové varianty. Odesláním Žádosti o úvěr se Klient cítí být vázán zvolenou úvěrovou variantou, tedy v pravidelných splátkách vrátit Úvěrujícímu poskytnutý Úvěr a zaplatit mu poplatky a Úrok, jak vyplývá z čl. 4. této Smlouvy, a to pro případ, že ze strany Úvěrujícího dojde k poskytnutí Úvěru v požadované lhůtě Úvěrující je oprávněn Žádosti o úvěr nevyhovět bez udání důvodu. Pro případ, že Úvěrující vyhodnotí bonitu Klienta jako nevyhovující pro poskytnutí Úvěru, je oprávněn Klienta vyzvat k doplnění údajů, případně Žádost o úvěr nepřijmout a od této Smlouvy odstoupit V případě, že Úvěrující Žádost o úvěr příjme a schválí, odešle Klientovi na Telefon Klienta krátkou textovou zprávu (SMS) se sdělením, že Žádost o úvěr byla schválena, přičemž na Klienta Úvěrující odešle sdělení o poukázání finančních prostředků na Bankovní účet Klienta bezhotovostním převodem. Dílčí smlouva o úvěru dle Klientem zvolené úvěrové varianty je tedy uzavřena v okamžiku, kdy Úvěrující poukáže na Bankovní účet Klienta Úvěr.

6 3.9. Úvěrující není žádným způsobem odpovědný za případně opoždění či neprovedení bankovního převodu způsobeného třetí stranou či technickou závadou. 4. Úvěrové varianty, Úrok a poplatky související s poskytnutým Úvěrem, splatnost závazků 4.1. Na základě této Smlouvy může být Klientovi na základě jeho Žádosti o úvěr poskytnut Úvěr ve výši 3.000,- Kč, 4.000,- Kč, nebo 4.999,- Kč, a to se splatností ve 3, 6, nebo 9 pravidelných měsíčních splátkách dle požadavku Klienta podle čl Smlouvy. Klient není oprávněn provést další Žádost o Úvěr, dokud řádně nesplnil závazky vyplývající dle této Smlouvy z titulu již poskytnutého Úvěru Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu za vyřízení jeho Žádosti o úvěr, která bude Úvěrujícím zpracována do 3 pracovních dní od jejího podání podle čl Smlouvy, Poplatek za expresní vyřízení, jenž představuje náklady Úvěrujícího spojené se zrychlenou administrací Žádosti o úvěr a s tím související úkony ověřování Klienta, který činí vždy (bez ohledu na výši Úvěru a dobu splatnosti) částku 1.500,- Kč Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu z poskytnutého Úvěru sjednaný Úrok, který byl smluvními stranami sjednán ve výši 21 % ročně a který tak činí u Úvěru poskytnutého - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách částku 105,- Kč, - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách částku 186,- Kč, - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách částku 267,- Kč, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách částku 140,- Kč, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách částku 248,- Kč, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách částku 356,- Kč, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách částku 176,- Kč, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách částku 311,- Kč, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách částku 446,- Kč Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu za poskytnutí Úvěru Poplatek za poskytnutí úvěru, jenž představuje náklady Úvěrujícího na poskytnutí Úvěru, tj. zejména fixaci peněžních zdrojů a další náklady spojené s poskytnutím Úvěru na Bankovní účet Klienta, který činí u Úvěru poskytnutého - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách částku 390,- Kč, - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách částku 684,- Kč, - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách částku 975,- Kč, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách částku 585,- Kč, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách částku 948,- Kč, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách částku 1.308,- Kč, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách částku 765,- Kč, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách částku 1.188,- Kč, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách částku 1.605,- Kč Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu částku odpovídající součtu poskytnutého Úvěru a dané úvěrové varianty příslušející Poplatku za expresní vyřízení podle čl Smlouvy, Úroku podle čl Smlouvy a Poplatku za poskytnutí úvěru podle čl Smlouvy, a to v případě Úvěru poskytnutého - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách po 1.665,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a další 2 splátky jsou splatné v bezprostředně následujících dvou kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky,

7 zaplatí Úvěrujícímu částku 4.995,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 2243%, - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách po 895,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a dalších 5 splátek je splatných v bezprostředně následujících pěti kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 5.370,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 744%, - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách po 638,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a dalších 8 splátek je splatných v bezprostředně následujících osmi kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 5.742,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 449%, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách po 2.075,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a další 2 splátky jsou splatné v bezprostředně následujících dvou kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 6.225,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 1417%, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách po 1.116,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a dalších 5 splátek je splatných v bezprostředně následujících pěti kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 6.696,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 549%, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách po 796,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a dalších 8 splátek je splatných v bezprostředně následujících osmi kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 7.164,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 354%, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách po 2.480,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a další 2 splátky jsou splatné v bezprostředně následujících dvou kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 7.440,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 1042%, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách po 1.333,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a dalších 5 splátek je splatných v bezprostředně následujících pěti kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 7.998,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 444%, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách po 950,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a dalších 8 splátek je splatných v bezprostředně následujících osmi kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 8.550,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 298%.

8 4.6. Úvěrující posune splatnost jednotlivé měsíční splátky sjednané v čl Smlouvy, uhradí-li Klient za podmínek uvedených v čl Smlouvy na Bankovní účet Úvěrujícího Poplatek za odklad splátky, který činí vždy (bez ohledu na výši Úvěru a dobu splatnosti) částku 350,- Kč Klient a Úvěrující výslovně prohlašují, že pokud Klient uhradí na Bankovní účet Úvěrujícího částku odpovídající svou výší přesně Poplatku za odklad splátky podle čl Smlouvy, tj. částku 350,- Kč, bude-li taková platba připsána na Bankovní účet Úvěrujícího pod variabilním symbolem shodným s rodným číslem Klienta nejpozději dvacátým dnem prodlení s úhradou nejdříve splatné jednotlivé měsíční splátky podle čl Smlouvy, která doposud nebyla v plné výši splacena, že Úvěrující bude takovou platbu považovat za úhradu Poplatku za odklad splátky a automaticky posune původně sjednaný termín splatnosti nejdříve splatné jednotlivé měsíční splátky a všech následujících splátek o jeden kalendářní měsíc. Posunem splatnosti podle tohoto ustanovení Smlouvy dochází ke stanovení nového data splatnosti pravidelných měsíčních splátek, posunem však není dotčena povinnost Klienta k úhradě již existujících smluvních pokut, jež vznikly z důvodu prodlení dlužníka ohledně příslušné splátky před posunem splatnosti. K posunu splatnosti nedojde, uhradí-li Klient Poplatek za odklad splátky v nepřesné výši, uhradí-li Klient Poplatek za odklad splátky později než dvacátým dnem prodlení ohledně příslušné splátky, vznikl-li Úvěrujícímu nárok na úhradu smluvní pokuty podle čl Smlouvy a klient takovou smluvní pokutu doposud neuhradil, nebo byl-li závazek Klienta zesplatněn podle čl Smlouvy Úvěrující v zájmu zásad odpovědného úvěrování uvádí následující přehlednou tabulku, z níž jsou jednoznačně patrné závazky Klienta při jednotlivých úvěrových variantách: Výše Úvěru (Kč) Splatnost (Počet pravidelných měsíčních splátek) Poplatek za expresní vyřízení dle čl (Kč) Úrok dle čl (Kč) Poplatek za poskytnutí úvěru dle čl (Kč) Výše jednotlivé měsíční splátky (Kč) Celková částka k zaplacení dle 4.5. (Kč)

9 Úvěrující dále uvádí tabulku, z níž je patrné, kolik Klient při jednotlivé úvěrové variantě zaplatí celkem na úrocích a dalších poplatcích v porovnání s poskytnutým Úvěrem a kolik procentních bodů činí v daném případě roční procentní sazba nákladů (RPSN): Výše Úvěru (Kč) Splatnost (Počet pravidelných měsíčních splátek) Poplatky a úroky celkem (Kč) RPSN (%) Platby a prodlení s platbou 5.1. Klient je povinen provádět veškeré platby, ke kterým je vůči Úvěrujícímu zavázán hradit na Bankovní účet Úvěrujícího, a to pod variabilním symbolem shodným s rodným číslem Klienta a dalšími údaji uvedenými v Zóně uživatele PP. Neuvede-li Klient při provádění úhrady správně platební údaje, a nelze-li tak platbu identifikovat, Klient je v prodlení s platbou. Platba se považuje za provedenou k datu připsání částky na Bankovní účet Úvěrujícího. Připadne-li datum splatnosti některé ze splátek na den pracovního klidu v České republice (sobota, neděle, svátek), považuje se za datum splatnosti příslušné splátky poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu, na nějž připadá datum splatnosti splátky Klient je oprávněn ke splacení svých závazků před datem splatnosti tak, že uhradí na Bankovní účet Úvěrujícího součet částek, jež odpovídají poskytnutému Úvěru, Poplatku za expresní vyřízení,

10 Poplatku za poskytnutí úvěru a doposud existující smluvní pokuty, jež vznikly z důvodu prodlení dlužníka. Úrok zaplatí klient do data předčasného splacení Platby od Klienta se započítávají na pohledávku Úvěrujícího v následujícím pořadí: 1) Smluvní pokuty, 2) Úrok, 3) Poplatek za expresní vyřízení, 4) Poplatek za poskytnutí úvěru, 5) Jistina úvěru Pro případ prodlení Klienta s úhradou byť i části kterékoli jednotlivé měsíční splátky sjednané podle čl Smlouvy Klient prohlašuje, že Úvěrujícímu vzniká právo na úhradu smluvní pokuty - ve výši 150,- Kč, bude-li Klient v prodlení delším než 4 dny, a dále - ve výši 250,- Kč, bude-li Klient v prodlení delším než 9 dní, a to nad rámec smluvní pokuty za prodlení delší než 4 dny Smluvní pokuty podle předchozího článku jsou splatné dnem následujícím po dni, kdy Úvěrujícímu na tuto smluvní pokutu vznikl nárok, přičemž Klient se zavazuje, že takovou smluvní pokutu v souladu s touto Smlouvou uhradí, aniž by k tomu musel být Úvěrujícím vyzýván Neuhradí-li Klient smluvní pokutu, na kterou vzniklo Úvěrujícímu právo, Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu rovněž zákonný úrok z prodlení z nezaplacené smluvní pokuty za každý den prodlení až do úplného zaplacení Veškeré doposud splatné i nesplatné závazky Klienta se zesplatňují, tj. veškeré závazky Klienta (jistina Úvěru, Poplatek za expresní vyřízení, Poplatek za poskytnutí úvěru, Úrok, smluvní pokuty a další pohledávky Úvěrujícího za Klientem) se stávají splatnými, a to ke dni následujícímu po dni ve kterém nastane některá z následujících skutečností: - Klient bude v prodlení s úhradou byť i části kterékoli jednotlivé měsíční splátky sjednané podle čl Smlouvy 33 dní (zesplatnění nastane 34. dnem prodlení), nebo - Klient podá insolvenční návrh proti své osobě (zesplatnění nastane dnem následujícím po dni, ve kterém nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení) Pro případ, že dojde k zesplatnění závazků Klienta podle čl Smlouvy, veškeré dosavadní závazky Klienta se stávají novou jistinou pohledávky (dále jen Dlužnou částkou po zesplatnění ), kterou bude Úvěrující za Klientem nadále vést jako pohledávku z titulu této Smlouvy. Pokud dlužník neuhradí Úvěrujícímu neprodleně Dlužnou částku po zesplatnění, vzniká Úvěrujícímu nárok na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,1 % denně z Dlužné částky po zesplatnění za každý den prodlení Klienta s její úhradou až do úplného zaplacení, a dále vedle tohoto vznikne Úvěrujícímu nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty, jejíž výše odpovídá 20 % z Dlužné částky po zesplatnění, budeli Klient v prodlení s úhradou Dlužné částky po zesplatnění déle než 5 dnů, tj. Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu odpovídající svou výší 20 % z Dlužné částky po zesplatnění šestým dnem prodlení, aniž by k zaplacení této smluvní pokuty musel být Úvěrujícím vyzýván Klient výslovně souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání veškerých pohledávek Úvěrujícího vzniklých na základě této Smlouvy, včetně úhrady nákladů Úvěrujícího spojených s angažováním vymáhací agentury Collect Partner s.r.o. v souhrnné výši 7.845,- Kč vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky. 6. Ukončení Smlouvy

11 6.1. Klient je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jakož i Dílčí smlouvy o úvěru, do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. do 14 dnů ode dne poskytnutí Úvěru, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce Klient není oprávněn odstoupit, uplynula-li lhůta uvedená v čl Smlouvy nebo splnil-li již v této lhůtě Klient své závazky vyplývající ze Smlouvy, tedy pokud již uhradil součet částek dle čl Smlouvy Klient uplatní své právo na odstoupení tak, že na adresu sídla Úvěrujícího (Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1) zašle písemné oznámení o odstoupení, v němž uvede své jméno, příjmení, rodné číslo a úmysl odstoupit od Smlouvy Uplatní-li Klient své právo odstoupit od Smlouvy, je povinen do 30 dnů ode dne, kdy učinil oznámení o odstoupení, navrátit Úvěrujícímu veškeré poskytnuté finanční prostředky Tuto Smlouvu, jakožto smlouvu rámcovou, uzavřenou na dobu neurčitou, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna vypovědět ke dni doručení výpovědi druhé smluvní straně, avšak pouze za předpokladu, že mezi stranami dosud nedošlo k uzavření Dílčí smlouvy o úvěru, nebo že k uzavření Dílčí smlouvy o úvěru došlo, ale závazky z ní vyplývající již zanikly. 7. Ostatní ustanovení 7.1. Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Úvěrujícímu na základě předložení nesprávných a nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy Klientem Úvěrující nenese odpovědnost za jakékoli případné škody, které Klientovi vzniknou v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Úvěrujícího. Úvěrující není odpovědný za způsobení případné škody Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou SMS či ové zprávy či zasláním nepravdivé SMS či ové zprávy Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Smluvní strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že tato smluvní strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy neprodleně informovat Úvěrujícího o jakékoli změně v údajích uvedených v rámci Registrace. Pokud takto neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto vzniknou. Stejně je Klient povinen neprodleně oznámit Úvěrujícímu ztrátu či únik přístupových údajů k Zóně uživatele PP Úvěrující je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy či jejich část na kteroukoli třetí osobu Klient není oprávněn bez souhlasu Úvěrujícího převést svá práva vyplývající ze Smlouvy či jejich část na kteroukoli třetí osobu.

12 7.7. Vyplněním registračního formuláře a uhrazením Registračního poplatku dává Klient Úvěrujícímu souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem Úvěrující sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Úvěrujícímu je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy, za účelem poskytnutí Úvěru a úkonům souvisejícím s poskytnutím Úvěru, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas Klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Úvěrujícím Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení svých závazků z titulu Smlouvy odvolat Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Úvěrujícímu, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Úvěrujícího či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou musí být písemná, v českém jazyce a musí být zaslána prostřednictvím Zóny uživatele PP nebo u Klienta, není-li stanoveno touto Smlouvou jinak. Řádně odeslaná oznámení se považují za přijatá po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne jejich odeslání. V případě zájmu Klienta o doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu trvalého bydliště nebo doručovací adresu Klienta je Klient o toto povinen výslovně požádat Úvěrujícího. 8. Informace o smlouvě o finanční službě a o spotřebitelském úvěru V tomto ustanovení Smlouvy jsou Klientovi opětovně z opatrnosti předestřeny všechny informace vyžadované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tyto informace byly Klientovi známy již před předložením znění této Smlouvy, a to ve formě standardizovaného formuláře ke stažení ve formátu PDF na Internetových stránkách úvěrujícího. Poskytnutím následujících informací podle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, považují smluvní strany rovněž za splnění informační povinnosti o smlouvě o finanční službě podle 1841 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 9. Závěrečná ustanovení 9.1. Klient prohlašuje, že důsledně zvážil svou finanční situací a své možnosti při splácení Úvěru, Úroku a dalších poplatků, jakož i že se seznámil s potenciálními sankčními poplatky pro případ prodlení, tedy že zvážil plnit řádně závazky vyplývající z této smlouvy, že je solventní, že nemá žádné splatné finanční závazky vůči třetím stranám, že není účastníkem žádného soudního řízení, ze kterého by mu mohla do budoucna plynout povinnost k zaplacení peněžité pohledávky Klient se řádně obeznámil se všemi smluvními podmínkami této Smlouvy, rozumí jejímu znění a uvědomuje si důsledky jejího uzavření.

13 9.3. Klient se ze své svobodné vůle obrátil na Úvěrujícího se zájmem uzavřít tuto Smlouvu výhradně za užití prostředků komunikace na dálku. Klient prohlašuje, že je plně srozuměn s takovou formou uzavírání smluv, kdy taková forma jednání zachovává písemnou formu uzavřených smluv, a tedy podpis této Smlouvy je u Klienta nahrazen úhradou Registračního poplatku Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy důkladně seznámily, že obsahuje jejich opravdovou a vážnou vůli, že ji uzavírají svobodně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji dohodnutým způsobem podepisují. (podepsáno poskytnutím Dočasného hesla) Úvěrující (podepsáno zaplacením Registračního poplatku) Klient

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o podnikatelské zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 09/2016

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o podnikatelské zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 09/2016 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o podnikatelské zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 09/2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky podnikatelské smlouvy o zápůjčce společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Věřitel, obchodní společnost Lucky Sveen s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Obchodní firma: GO Invex Finance s.r.o. IČO: 05090792 se sídlem Zenklova 303/124, Libeň, 180 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku Městského

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1.2 1 Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: 1.1 Vydlužitel znamená fyzickou osobu,

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

III. Smluvní povinnosti Abeceda Zdraví s.r.o.

III. Smluvní povinnosti Abeceda Zdraví s.r.o. I. Vymezení pojmů Abeceda Zdraví s. r. o. se sídlem Praha 3, Prokopova 148/15, PSČ 130 00, IČ: 27710211, DIČ: CZ27710211, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem Sokolovská

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. (dále jen VOP") tvoří nedílnou součást smlouvy a vymezují vztahy mezi věřitelem

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, (dále jen "Smluvní podmínky"). 1. Tyto

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Strana první NZ.../ N / N o t á ř s k ý z á p i s Sepsaný dne [datum] ([datum slovy]), notářem, notářem se sídlem v kanceláři

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. (ID PŮJČKY)

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. (ID PŮJČKY) SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. (ID PŮJČKY) Obchodní společnost se sídlem: 796 01 Prostějov adresa pro doručování: 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Brně, Spisová

Více