Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )"

Transkript

1 Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ , se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C , telefon , na straně jedné jako úvěrující (dále jen Úvěrující ), a Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Číslo mobilního telefonu: na straně druhé jako úvěrovaný (dále jen Klient ). Úvěrující a Klient budou dále též pro účely této smlouvy společně označováni jako Smluvní strany. Preambule Smluvní strany mají v úmyslu mezi sebou v budoucnu uzavírat dílčí smlouvy o úvěru, kterými se Úvěrující zavazuje, že Klientovi jakožto úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a Klient jakožto úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky Úvěrujícímu vrátit a zaplatit mu poplatky a úroky, to vše v rámci stanoveném touto Smlouvou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak v souladu s ustanoveními 2395 a násl. (Úvěr) a 1841 a násl. (Finanční služby), jakož i v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Klient úvodem výslovně prohlašuje, že důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti, že se podrobně seznámí s jednotlivými ustanoveními této Smlouvy, zejména pak důsledně zváží své možnosti při splácení požadovaného úvěru ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto Smlouvou (zejména článek 4. a 5.), že bude ve vztahu k Úvěrovanému sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje a že si je plně vědom, že tuto Smlouvu na vlastní žádost uzavírá za použití prostředků komunikace na dálku, kdy ještě před seznamováním se se zněním této smlouvy navštívil internetové stránky Úvěrovaného (www.prontopujcka.cz) a důkladně si pročetl informace obsažené v sekci Smluvní dokumentace a Často kladené dotazy.

2 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato smlouva upravuje rámec právních vztahů vznikajících mezi Úvěrujícím a Klientem při žádostech Klienta o poskytnutí úvěru, při poskytování úvěru ze strany Úvěrujícího, při vracení poskytnutého úvěru a placení poplatků a úroků, jakož při prodlení Klienta s takovými platbami. Účelem této smlouvy je stanovit podmínky, za nichž bude mezi Úvěrujícím a Klientem docházet po dobu platnosti této smlouvy k uzavírání dílčích smluv o úvěru, kdy Úvěrující se zaváže, že Klientovi jakožto úvěrovanému poskytne na základě jeho žádosti a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a Klient se zaváže poskytnuté peněžní prostředky Úvěrujícímu vrátit a zaplatit mu poplatky a úroky stanovené touto smlouvou Tato smlouva je uzavírána mezi Úvěrujícím jakožto podnikatelem, jehož předmětem činnosti jest i poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, a Klientem jakožto spotřebitelem Vedle této smlouvy se vztahy mezi stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravujícími smluvní typ smlouvy o úvěru ( 2395 a násl.) a smlouvy o finanční službě uzavírané za použití prostředků komunikace na dálku ( 1841 a násl.), jakož i ustanoveními zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, přesáhne-li výše úvěrů poskytnutých Úvěrujícím Klientovi v období 12 měsíců částku 5.000,- Kč V souvislosti s tím, že Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že tato Smlouva, jakož i budoucí dílčí smlouvy o úvěru, budou uzavírány za použití prostředků komunikace na dálku, Úvěrující poskytl Klientovi možnost úplného se seznámení se vzorovou Smlouvou, Informačními sděleními dle 1843 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle 5 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tyto dokumenty jsou trvale dostupné na Internetových stránkách Úvěrujícího, a to jak pro přímé prohlížení, tak i pro stažení a reprodukci v nezměněné podobě ve formátu PDF (Portable Document Format). Pro uzavření této Smlouvy bude užito jako prostředku komunikace na dálku stran Klienta internetu (Internetových stránek Úvěrujícího) a Bankovního účtu Klienta, stran Úvěrujícího potom internetu a elektronické pošty. Pro uzavření následných dílčích smluv o úvěru, tedy Klientovy Žádosti o úvěr a následnému (po procesu posouzení bonity Klienta) poskytnutí Úvěru, dojde již prostřednictvím elektronického systému Zóny uživatele PP Tato Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Úvěrující odešle Klientovi prostřednictvím elektronické pošty na Klienta sdělení o uzavření Smlouvy, resp. sdělení Dočasného hesla pro přístup do Zóny uživatele PP, tedy poté, kdy Úvěrující identifikuje na svém bankovním účtu platbu Registračního poplatku od Klienta a za dodržení dalších úkonů ze strany Úvěrujícího ve smyslu čl Smlouvy. 2. Vymezení základních pojmů Bankovní účet Klienta znamená bankovní účet Klienta, jehož majitelem je výhradně Klient, vedený bankou se sídlem v České republice, ze kterého bude Klientem uhrazen Registrační poplatek a současně na který Úvěrující v případě schválení Žádosti o úvěr poskytne Úvěr. Bankovní účet Úvěrujícího znamená bankovní účet či více účtů Úvěrujícího, na které Klient provádí úhradu všech plateb, které je Klient povinen provést ve prospěch Úvěrujícího.

3 Dílčí smlouva o úvěru znamená dílčí smlouvu o úvěru uzavřenou mezi Úvěrujícím a Klientem podle podmínek stanovených touto Smlouvou. Dílčí smlouva o úvěru je uzavírána na základě klientovy Žádosti o úvěr a poskytnutím Úvěru ze strany Úvěrujícího. Dlužná částka po zesplatnění znamená úhrnnou částku zesplatněných závazků Klienta podle čl Smlouvy. Dočasné heslo znamená unikátní posloupnost čísel pro přístup do Zóny uživatele PP, které Úvěrující poskytne Klientovi prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) zaslané na Telefon Klienta poté, co Klient na důkaz podpisu této smlouvy uhradí Registrační poplatek. Klienta znamená adresu elektronické pošty Klienta uvedenou v této Smlouvě. Heslo znamená unikátní posloupnost čísel a písmen, které si zvolí sám Klient při prvním vstupu do Zóny uživatele PP. Toto heslo je Klient povinen udržovat v bezpečí tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití, rovněž jej může pomocí nástroje v Zóně uživatele PP dle své úvahy měnit. Zadáním hesla při potvrzení Žádosti o úvěr Klient kontrasignuje Dílčí smlouvu o úvěru. Internetové stránky úvěrujícího znamenají internetové stránky Úvěrujícího umístěné na adrese Klient znamená fyzickou osobu blíže specifikovanou v čl Smlouvy. Klientské ID znamená unikátní posloupnost čísel generovaných Úvěrovaným za účelem udělení přístupu Klienta do Zóny uživatele PP. Poplatek za expresní vyřízení znamená poplatek, který je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu a jenž je blíže specifikován v čl Smlouvy. Poplatek za odklad splátky znamená poplatek, který je Klient oprávněn zaplatit Úvěrujícímu, má-li Klient zájem o prodloužení splatnosti svých závazků, a jenž je blíže specifikován v čl a 4.7. Smlouvy. Poplatek za poskytnutí úvěru znamená poplatek, který je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu a jenž je blíže specifikován v čl Smlouvy. PP znamená označení PRONTO PŮJČKA. Registrace znamená proces, v jehož průběhu Klient a Úvěrující uzavřou tuto Smlouvu, čímž Klient získá přístup do Zóny uživatele PP, prostřednictvím které je již oprávněn žádat Úvěrujícího o poskytnutí konkrétního Úvěru, a který je blíže specifikován v 3.2. a násl. Smlouvy. Registrační poplatek znamená jednorázový a nevratný poplatek ve výši 1,- Kč, jehož úhradou Klient vyjadřuje svou vůli s uzavřením této Smlouvy a jehož účelem je současně ověření registračních údajů, tedy osoby Klienta - majitele účtu. Telefon Klienta znamená označení čísla mobilního telefonu Klienta, o němž Klient prohlašuje, že je jeho majitelem a bude ho užívat za účelem komunikace s Úvěrujícím.

4 Úrok znamená sjednaný smluvní úrok, který je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu a jenž je blíže specifikován v čl Smlouvy. Úvěr znamená peněžní prostředky, které jsou Klientovi poskytnuty v souladu s touto Smlouvou na základě klientovy Žádosti o úvěr a jejichž výše je vyjádřena částkou v korunách českých. Úvěrová varianta znamená Klientem zvolenou variantu Dílčí smlouvy o úvěru, tedy o kombinaci výše Úvěru (3.000,- Kč / 4.000,- Kč / 4.999,- Kč) a doby splatnosti Úvěru (3 / 6 / 9 měsíčních splátek). Od zvolené Úvěrové varianty se odvíjí výše Úroku a dalších poplatků. Přehledné tabulky jednotlivých Úvěrových variant jsou uvedeny v čl a 4.9. Smlouvy. Úvěrující znamená obchodní společnost PRONTO CREDIT s.r.o., blíže specifikovanou u označení smluvních stran výše, která je rovněž provozovatelem celého elektronického systému správy poskytování úvěrů nacházejícího se na Internetových stránkách Úvěrujícího. Zóna uživatele PP znamená webovou aplikaci na Internetových stránkách úvěrujícího, jejímž prostřednictvím je Klient oprávněn po zadání Klientského ID a hesla činit vůči Úvěrujícímu Žádosti o úvěr, jakož i další komunikaci, ale také správu svých údajů a doposud poskytnutých Úvěrů. Žádost o úvěr znamená projev vůle Klienta učiněný vůči Úvěrujícímu prostřednictvím Zóny uživatele PP, kterým Klient žádá Úvěrujícího o poskytnutí Úvěru v konkrétní výši, na určitou dobu splatnosti, za podmínek a způsobem stanoveným dále touto Smlouvou, tedy projev vůle směřující k uzavření Dílčí smlouvy o úvěru. 3. Klient, Registrace, Žádost o úvěr, poskytnutí Úvěru 3.1. Klientem je fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky místo trvalého bydliště, která je majitelem Bankovního účtu Klienta a které bude zřízen přístup do Zóny uživatele PP, tj. provede řádně Registraci podle následujících ustanovení Registraci je Klient oprávněn provést prostřednictvím Internetových stránek úvěrujícího, a to tak, že vyplní registrační formulář, ve kterém uvede své jméno, příjmení, rodné číslo, Klienta a Telefon Klienta Po vyplnění registračního formuláře podle předchozího odstavce bude Klientovi předložena tato Smlouva, kdy po jejím řádném a úplném přečtení v případě, že Klient se zněním Smlouvy souhlasí budou Klientovi sděleny potřebné platební údaje a pokyny pro úhradu Registračního poplatku (částka Registračního poplatku 1,- Kč, variabilní symbol [rodné číslo Klienta] a text zprávy pro příjemce Souhlasím se smlouvou PP č. [unikátní posloupnost čísel] ), přičemž bude dáno Klientovi na výběr z Bankovních účtů Úvěrujícího pro úhradu Registračního poplatku. Řádnou úhradou Registračního poplatku Klient výslovně vyjadřuje: - že se důkladně seznámil se zněním této Smlouvy, jejímu znění plně rozumí a je pro něho srozumitelná, souhlasí s ní a vyjadřuje vůli uzavírat s Úvěrujícím za podmínek obsažených v této Smlouvě Dílčí smlouvy o úvěru, - že se před odesláním Registračního poplatku důkladně seznámil s informacemi o smlouvě o finanční službě ve smyslu ustanovení 1843 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, resp. s informacemi o spotřebitelském úvěru dle 5 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, a že tyto

5 dokumenty mu byly Úvěrujícím řádně poskytnuty před zahájením kontraktačního procesu ohledně této Smlouvy, přičemž tyto dokumenty jsou z opatrnosti i součástí této Smlouvy v čl. 8. Smlouvy, - že souhlasí se zpracováním a dalším nakládáním s osobními údaji jak je blíže uvedeno v čl Smlouvy, jakož i že uděluje Úvěrujícímu souhlas, aby byl Úvěrující oprávněn těchto osobních údajů využít při další marketingové činnosti, - že údaje uvedené v registračním formuláři jsou správné a pravdivé, že v době odeslání těchto údajů není v prodlení s úhradou jakýchkoli peněžních závazků, že není veden v žádném registru jako dlužník s nesplacenými závazky, že proti němu není v současné době vedeno žádné exekuční řízení a že proti němu nebylo doposud zahájeno insolvenční řízení, na základě čehož Klient odpovídá Úvěrujícímu za škodu vzniklou poskytnutím nepravdivých údajů, jakož i že Klient souhlasí s oprávněním Úvěrujícího ověřit údaje uvedené v registračním formuláři, a to prostřednictvím veřejně publikovaných rejstříků, telefonních operátorů, registrů dlužníků a dalších institucí, stejně jako oprávnění ověřit dané údaje hovorem na Telefon Klienta, případně hovorem na zaměstnavatele Klienta Řádnou úhradou Registračního poplatku ze strany Klienta, zaúčtováním tohoto Registračního poplatku ze strany Úvěrujícího a odesláním jednak elektronické zprávy na Klienta se sdělením Dočasného hesla a jednak krátké textové zprávy (SMS)se sdělením Klientského ID na Telefon Klienta se považuje tato Smlouva za platně uzavřenou Klient, který provedl řádně Registraci a kterému tak bylo sděleno Klientské ID a Dočasné heslo, je oprávněn vstoupit do Zóny uživatele PP. Při první návštěvě Zóny uživatele PP bude Klient vyzván ke změně Dočasného hesla na Heslo, a to v minimálním počtu 8 znaků, kdy Heslo bude obsahovat alespoň jedno písmeno a alespoň jednu číslici. Po změně Hesla bude klient vyzván ke sdělení adresy trvalého bydliště, adresy pro doručování, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu, jakož i dalších informací za účelem ověřování bonity Klienta. Po odeslání doplňujících údajů je Klient oprávněn činit vůči Úvěrujícímu Žádosti o úvěr Žádost o úvěr provede Klient tak, že v Zóně uživatele PP zvolí požadovanou výši Úvěru s požadovanou dobou splatnosti, přičemž k těmto jednotlivým úvěrovým variantám, jak vyplývají i z přehledné tabulky uvedené v čl a 4.9. Smlouvy, má vždy i přehled částek, které zaplatí na Úroku a ostatních poplatcích. Před odesláním Žádosti o úvěr bude Klientovi zobrazen přehled vybrané úvěrové varianty s tím, že pro odeslání je nutné, aby Klient zadal své Heslo, přičemž Žádost o úvěr se považuje za podanou stisknutím pole Odeslat. Odesláním Žádosti o úvěr Klient výslovně žádá Úvěrujícího, aby Klientovi ve lhůtě 3 pracovních dnů (po posouzení Klientovy bonity) poskytl Úvěr v požadované výši s tím, že v takovém případě dojde k uzavření Dílčí smlouvy o úvěru dle zvolené úvěrové varianty. Odesláním Žádosti o úvěr se Klient cítí být vázán zvolenou úvěrovou variantou, tedy v pravidelných splátkách vrátit Úvěrujícímu poskytnutý Úvěr a zaplatit mu poplatky a Úrok, jak vyplývá z čl. 4. této Smlouvy, a to pro případ, že ze strany Úvěrujícího dojde k poskytnutí Úvěru v požadované lhůtě Úvěrující je oprávněn Žádosti o úvěr nevyhovět bez udání důvodu. Pro případ, že Úvěrující vyhodnotí bonitu Klienta jako nevyhovující pro poskytnutí Úvěru, je oprávněn Klienta vyzvat k doplnění údajů, případně Žádost o úvěr nepřijmout a od této Smlouvy odstoupit V případě, že Úvěrující Žádost o úvěr příjme a schválí, odešle Klientovi na Telefon Klienta krátkou textovou zprávu (SMS) se sdělením, že Žádost o úvěr byla schválena, přičemž na Klienta Úvěrující odešle sdělení o poukázání finančních prostředků na Bankovní účet Klienta bezhotovostním převodem. Dílčí smlouva o úvěru dle Klientem zvolené úvěrové varianty je tedy uzavřena v okamžiku, kdy Úvěrující poukáže na Bankovní účet Klienta Úvěr.

6 3.9. Úvěrující není žádným způsobem odpovědný za případně opoždění či neprovedení bankovního převodu způsobeného třetí stranou či technickou závadou. 4. Úvěrové varianty, Úrok a poplatky související s poskytnutým Úvěrem, splatnost závazků 4.1. Na základě této Smlouvy může být Klientovi na základě jeho Žádosti o úvěr poskytnut Úvěr ve výši 3.000,- Kč, 4.000,- Kč, nebo 4.999,- Kč, a to se splatností ve 3, 6, nebo 9 pravidelných měsíčních splátkách dle požadavku Klienta podle čl Smlouvy. Klient není oprávněn provést další Žádost o Úvěr, dokud řádně nesplnil závazky vyplývající dle této Smlouvy z titulu již poskytnutého Úvěru Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu za vyřízení jeho Žádosti o úvěr, která bude Úvěrujícím zpracována do 3 pracovních dní od jejího podání podle čl Smlouvy, Poplatek za expresní vyřízení, jenž představuje náklady Úvěrujícího spojené se zrychlenou administrací Žádosti o úvěr a s tím související úkony ověřování Klienta, který činí vždy (bez ohledu na výši Úvěru a dobu splatnosti) částku 1.500,- Kč Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu z poskytnutého Úvěru sjednaný Úrok, který byl smluvními stranami sjednán ve výši 21 % ročně a který tak činí u Úvěru poskytnutého - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách částku 105,- Kč, - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách částku 186,- Kč, - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách částku 267,- Kč, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách částku 140,- Kč, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách částku 248,- Kč, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách částku 356,- Kč, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách částku 176,- Kč, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách částku 311,- Kč, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách částku 446,- Kč Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu za poskytnutí Úvěru Poplatek za poskytnutí úvěru, jenž představuje náklady Úvěrujícího na poskytnutí Úvěru, tj. zejména fixaci peněžních zdrojů a další náklady spojené s poskytnutím Úvěru na Bankovní účet Klienta, který činí u Úvěru poskytnutého - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách částku 390,- Kč, - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách částku 684,- Kč, - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách částku 975,- Kč, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách částku 585,- Kč, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách částku 948,- Kč, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách částku 1.308,- Kč, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách částku 765,- Kč, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách částku 1.188,- Kč, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách částku 1.605,- Kč Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu částku odpovídající součtu poskytnutého Úvěru a dané úvěrové varianty příslušející Poplatku za expresní vyřízení podle čl Smlouvy, Úroku podle čl Smlouvy a Poplatku za poskytnutí úvěru podle čl Smlouvy, a to v případě Úvěru poskytnutého - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách po 1.665,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a další 2 splátky jsou splatné v bezprostředně následujících dvou kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky,

7 zaplatí Úvěrujícímu částku 4.995,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 2243%, - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách po 895,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a dalších 5 splátek je splatných v bezprostředně následujících pěti kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 5.370,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 744%, - ve výši 3.000,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách po 638,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a dalších 8 splátek je splatných v bezprostředně následujících osmi kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 5.742,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 449%, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách po 2.075,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a další 2 splátky jsou splatné v bezprostředně následujících dvou kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 6.225,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 1417%, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách po 1.116,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a dalších 5 splátek je splatných v bezprostředně následujících pěti kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 6.696,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 549%, - ve výši 4.000,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách po 796,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a dalších 8 splátek je splatných v bezprostředně následujících osmi kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 7.164,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 354%, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 3 pravidelných měsíčních splátkách po 2.480,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a další 2 splátky jsou splatné v bezprostředně následujících dvou kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 7.440,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 1042%, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 6 pravidelných měsíčních splátkách po 1.333,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a dalších 5 splátek je splatných v bezprostředně následujících pěti kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 7.998,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 444%, - ve výši 4.999,- Kč se splatností v 9 pravidelných měsíčních splátkách po 950,- Kč, kdy první splátka je splatná ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání Žádosti o úvěr a dalších 8 splátek je splatných v bezprostředně následujících osmi kalendářních měsících ode dne splatnosti první splátky, zaplatí Úvěrujícímu částku 8.550,- Kč, RPSN tak v daném případě činí 298%.

8 4.6. Úvěrující posune splatnost jednotlivé měsíční splátky sjednané v čl Smlouvy, uhradí-li Klient za podmínek uvedených v čl Smlouvy na Bankovní účet Úvěrujícího Poplatek za odklad splátky, který činí vždy (bez ohledu na výši Úvěru a dobu splatnosti) částku 350,- Kč Klient a Úvěrující výslovně prohlašují, že pokud Klient uhradí na Bankovní účet Úvěrujícího částku odpovídající svou výší přesně Poplatku za odklad splátky podle čl Smlouvy, tj. částku 350,- Kč, bude-li taková platba připsána na Bankovní účet Úvěrujícího pod variabilním symbolem shodným s rodným číslem Klienta nejpozději dvacátým dnem prodlení s úhradou nejdříve splatné jednotlivé měsíční splátky podle čl Smlouvy, která doposud nebyla v plné výši splacena, že Úvěrující bude takovou platbu považovat za úhradu Poplatku za odklad splátky a automaticky posune původně sjednaný termín splatnosti nejdříve splatné jednotlivé měsíční splátky a všech následujících splátek o jeden kalendářní měsíc. Posunem splatnosti podle tohoto ustanovení Smlouvy dochází ke stanovení nového data splatnosti pravidelných měsíčních splátek, posunem však není dotčena povinnost Klienta k úhradě již existujících smluvních pokut, jež vznikly z důvodu prodlení dlužníka ohledně příslušné splátky před posunem splatnosti. K posunu splatnosti nedojde, uhradí-li Klient Poplatek za odklad splátky v nepřesné výši, uhradí-li Klient Poplatek za odklad splátky později než dvacátým dnem prodlení ohledně příslušné splátky, vznikl-li Úvěrujícímu nárok na úhradu smluvní pokuty podle čl Smlouvy a klient takovou smluvní pokutu doposud neuhradil, nebo byl-li závazek Klienta zesplatněn podle čl Smlouvy Úvěrující v zájmu zásad odpovědného úvěrování uvádí následující přehlednou tabulku, z níž jsou jednoznačně patrné závazky Klienta při jednotlivých úvěrových variantách: Výše Úvěru (Kč) Splatnost (Počet pravidelných měsíčních splátek) Poplatek za expresní vyřízení dle čl (Kč) Úrok dle čl (Kč) Poplatek za poskytnutí úvěru dle čl (Kč) Výše jednotlivé měsíční splátky (Kč) Celková částka k zaplacení dle 4.5. (Kč)

9 Úvěrující dále uvádí tabulku, z níž je patrné, kolik Klient při jednotlivé úvěrové variantě zaplatí celkem na úrocích a dalších poplatcích v porovnání s poskytnutým Úvěrem a kolik procentních bodů činí v daném případě roční procentní sazba nákladů (RPSN): Výše Úvěru (Kč) Splatnost (Počet pravidelných měsíčních splátek) Poplatky a úroky celkem (Kč) RPSN (%) Platby a prodlení s platbou 5.1. Klient je povinen provádět veškeré platby, ke kterým je vůči Úvěrujícímu zavázán hradit na Bankovní účet Úvěrujícího, a to pod variabilním symbolem shodným s rodným číslem Klienta a dalšími údaji uvedenými v Zóně uživatele PP. Neuvede-li Klient při provádění úhrady správně platební údaje, a nelze-li tak platbu identifikovat, Klient je v prodlení s platbou. Platba se považuje za provedenou k datu připsání částky na Bankovní účet Úvěrujícího. Připadne-li datum splatnosti některé ze splátek na den pracovního klidu v České republice (sobota, neděle, svátek), považuje se za datum splatnosti příslušné splátky poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu, na nějž připadá datum splatnosti splátky Klient je oprávněn ke splacení svých závazků před datem splatnosti tak, že uhradí na Bankovní účet Úvěrujícího součet částek, jež odpovídají poskytnutému Úvěru, Poplatku za expresní vyřízení,

10 Poplatku za poskytnutí úvěru a doposud existující smluvní pokuty, jež vznikly z důvodu prodlení dlužníka. Úrok zaplatí klient do data předčasného splacení Platby od Klienta se započítávají na pohledávku Úvěrujícího v následujícím pořadí: 1) Smluvní pokuty, 2) Úrok, 3) Poplatek za expresní vyřízení, 4) Poplatek za poskytnutí úvěru, 5) Jistina úvěru Pro případ prodlení Klienta s úhradou byť i části kterékoli jednotlivé měsíční splátky sjednané podle čl Smlouvy Klient prohlašuje, že Úvěrujícímu vzniká právo na úhradu smluvní pokuty - ve výši 150,- Kč, bude-li Klient v prodlení delším než 4 dny, a dále - ve výši 250,- Kč, bude-li Klient v prodlení delším než 9 dní, a to nad rámec smluvní pokuty za prodlení delší než 4 dny Smluvní pokuty podle předchozího článku jsou splatné dnem následujícím po dni, kdy Úvěrujícímu na tuto smluvní pokutu vznikl nárok, přičemž Klient se zavazuje, že takovou smluvní pokutu v souladu s touto Smlouvou uhradí, aniž by k tomu musel být Úvěrujícím vyzýván Neuhradí-li Klient smluvní pokutu, na kterou vzniklo Úvěrujícímu právo, Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu rovněž zákonný úrok z prodlení z nezaplacené smluvní pokuty za každý den prodlení až do úplného zaplacení Veškeré doposud splatné i nesplatné závazky Klienta se zesplatňují, tj. veškeré závazky Klienta (jistina Úvěru, Poplatek za expresní vyřízení, Poplatek za poskytnutí úvěru, Úrok, smluvní pokuty a další pohledávky Úvěrujícího za Klientem) se stávají splatnými, a to ke dni následujícímu po dni ve kterém nastane některá z následujících skutečností: - Klient bude v prodlení s úhradou byť i části kterékoli jednotlivé měsíční splátky sjednané podle čl Smlouvy 33 dní (zesplatnění nastane 34. dnem prodlení), nebo - Klient podá insolvenční návrh proti své osobě (zesplatnění nastane dnem následujícím po dni, ve kterém nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení) Pro případ, že dojde k zesplatnění závazků Klienta podle čl Smlouvy, veškeré dosavadní závazky Klienta se stávají novou jistinou pohledávky (dále jen Dlužnou částkou po zesplatnění ), kterou bude Úvěrující za Klientem nadále vést jako pohledávku z titulu této Smlouvy. Pokud dlužník neuhradí Úvěrujícímu neprodleně Dlužnou částku po zesplatnění, vzniká Úvěrujícímu nárok na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,1 % denně z Dlužné částky po zesplatnění za každý den prodlení Klienta s její úhradou až do úplného zaplacení, a dále vedle tohoto vznikne Úvěrujícímu nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty, jejíž výše odpovídá 20 % z Dlužné částky po zesplatnění, budeli Klient v prodlení s úhradou Dlužné částky po zesplatnění déle než 5 dnů, tj. Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu odpovídající svou výší 20 % z Dlužné částky po zesplatnění šestým dnem prodlení, aniž by k zaplacení této smluvní pokuty musel být Úvěrujícím vyzýván Klient výslovně souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání veškerých pohledávek Úvěrujícího vzniklých na základě této Smlouvy, včetně úhrady nákladů Úvěrujícího spojených s angažováním vymáhací agentury Collect Partner s.r.o. v souhrnné výši 7.845,- Kč vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky. 6. Ukončení Smlouvy

11 6.1. Klient je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jakož i Dílčí smlouvy o úvěru, do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. do 14 dnů ode dne poskytnutí Úvěru, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce Klient není oprávněn odstoupit, uplynula-li lhůta uvedená v čl Smlouvy nebo splnil-li již v této lhůtě Klient své závazky vyplývající ze Smlouvy, tedy pokud již uhradil součet částek dle čl Smlouvy Klient uplatní své právo na odstoupení tak, že na adresu sídla Úvěrujícího (Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1) zašle písemné oznámení o odstoupení, v němž uvede své jméno, příjmení, rodné číslo a úmysl odstoupit od Smlouvy Uplatní-li Klient své právo odstoupit od Smlouvy, je povinen do 30 dnů ode dne, kdy učinil oznámení o odstoupení, navrátit Úvěrujícímu veškeré poskytnuté finanční prostředky Tuto Smlouvu, jakožto smlouvu rámcovou, uzavřenou na dobu neurčitou, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna vypovědět ke dni doručení výpovědi druhé smluvní straně, avšak pouze za předpokladu, že mezi stranami dosud nedošlo k uzavření Dílčí smlouvy o úvěru, nebo že k uzavření Dílčí smlouvy o úvěru došlo, ale závazky z ní vyplývající již zanikly. 7. Ostatní ustanovení 7.1. Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Úvěrujícímu na základě předložení nesprávných a nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy Klientem Úvěrující nenese odpovědnost za jakékoli případné škody, které Klientovi vzniknou v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Úvěrujícího. Úvěrující není odpovědný za způsobení případné škody Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou SMS či ové zprávy či zasláním nepravdivé SMS či ové zprávy Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Smluvní strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že tato smluvní strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy neprodleně informovat Úvěrujícího o jakékoli změně v údajích uvedených v rámci Registrace. Pokud takto neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto vzniknou. Stejně je Klient povinen neprodleně oznámit Úvěrujícímu ztrátu či únik přístupových údajů k Zóně uživatele PP Úvěrující je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy či jejich část na kteroukoli třetí osobu Klient není oprávněn bez souhlasu Úvěrujícího převést svá práva vyplývající ze Smlouvy či jejich část na kteroukoli třetí osobu.

12 7.7. Vyplněním registračního formuláře a uhrazením Registračního poplatku dává Klient Úvěrujícímu souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem Úvěrující sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Úvěrujícímu je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy, za účelem poskytnutí Úvěru a úkonům souvisejícím s poskytnutím Úvěru, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas Klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Úvěrujícím Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení svých závazků z titulu Smlouvy odvolat Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Úvěrujícímu, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Úvěrujícího či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou musí být písemná, v českém jazyce a musí být zaslána prostřednictvím Zóny uživatele PP nebo u Klienta, není-li stanoveno touto Smlouvou jinak. Řádně odeslaná oznámení se považují za přijatá po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne jejich odeslání. V případě zájmu Klienta o doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu trvalého bydliště nebo doručovací adresu Klienta je Klient o toto povinen výslovně požádat Úvěrujícího. 8. Informace o smlouvě o finanční službě a o spotřebitelském úvěru V tomto ustanovení Smlouvy jsou Klientovi opětovně z opatrnosti předestřeny všechny informace vyžadované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tyto informace byly Klientovi známy již před předložením znění této Smlouvy, a to ve formě standardizovaného formuláře ke stažení ve formátu PDF na Internetových stránkách úvěrujícího. Poskytnutím následujících informací podle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, považují smluvní strany rovněž za splnění informační povinnosti o smlouvě o finanční službě podle 1841 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 9. Závěrečná ustanovení 9.1. Klient prohlašuje, že důsledně zvážil svou finanční situací a své možnosti při splácení Úvěru, Úroku a dalších poplatků, jakož i že se seznámil s potenciálními sankčními poplatky pro případ prodlení, tedy že zvážil plnit řádně závazky vyplývající z této smlouvy, že je solventní, že nemá žádné splatné finanční závazky vůči třetím stranám, že není účastníkem žádného soudního řízení, ze kterého by mu mohla do budoucna plynout povinnost k zaplacení peněžité pohledávky Klient se řádně obeznámil se všemi smluvními podmínkami této Smlouvy, rozumí jejímu znění a uvědomuje si důsledky jejího uzavření.

13 9.3. Klient se ze své svobodné vůle obrátil na Úvěrujícího se zájmem uzavřít tuto Smlouvu výhradně za užití prostředků komunikace na dálku. Klient prohlašuje, že je plně srozuměn s takovou formou uzavírání smluv, kdy taková forma jednání zachovává písemnou formu uzavřených smluv, a tedy podpis této Smlouvy je u Klienta nahrazen úhradou Registračního poplatku Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy důkladně seznámily, že obsahuje jejich opravdovou a vážnou vůli, že ji uzavírají svobodně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji dohodnutým způsobem podepisují. (podepsáno poskytnutím Dočasného hesla) Úvěrující (podepsáno zaplacením Registračního poplatku) Klient