Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr"

Transkript

1 Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD LEDNA infolinka

2

3 1. Tyto základní Produktové podmínky spotřebitelského splátkového revolvingového úvěru (dále jen PPSRÚv ) obsahují smluvní ujednání sjednaná mezi Klientem jako spotřebitelem a Bankou o spotřebitelském splátkovém revolvingovém úvěru a o kartě, která může být k čerpání úvěru sjednána. PPSRÚv navazují na smlouvu, podle které Banka jako úvěrující poskytuje Klientovi jako úvěrovanému peněžní prostředky a Klient se zavazuje poskytované peněžní prostředky Bance vrátit a zaplatit úroky a ve které je úvěr označen jako Expres Plus nebo Konsolidace Plus (dále jen Smlouva ). Součástí Smlouvy jsou též smluvní ujednání o kartě vydané Bankou a určené k čerpání úvěru (dále jen Karta ), ve kterých je Karta označena jako Karta k Expres Plus nebo Karta ke Konsolidaci Plus. Konkrétní parametry Karty jsou sjednány ve zvláštních ujednáních ke Smlouvě. 2. Pojmy psané s velkými písmeny mají význam, který je uveden v těchto PPSRÚv a pokud není pojem vysvětlen, tak má význam, který je obsažen v Podmínkách, tj. ve Všeobecných produktových podmínkách. 3. Smluvní strany pro zdůraznění zásadních a významných ujednání, která jsou zvláště důležitá a s nimiž výslovně souhlasí, označují konkrétní smluvní ujednání PPSRÚv nebo jejich část tučně. 4. Smluvní ujednání o úvěru a Kartě se řídí právními předpisy České republiky. 5. Veškeré spory ze smluvních ujednání o úvěru a Kartě mohou být rozhodovány: (i) Obvodním soudem pro Prahu 1; (ii) Finančním arbitrem ČR. 6. Příslušným orgánem dohledu je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, IČ , která je též oprávněna řešit stížnosti ze smluvních ujednání o úvěru a Kartě. Obecná ustanovení 7. Pokud to Banka umožňuje, může být Smlouva o úvěru a/nebo zvláštní ujednání s parametry Karty sjednána též v Internet Bance Elektronickou instrukcí, a to ve formě certifikované digitální instrukce. 8. Klient prohlašuje, že: a) zajistí, aby Banka měla po celou dobu trvání smluvního vztahu úplné, přesné a pravdivé údaje týkající se Klienta, především jeho schopnosti splácet řádně a včas pohledávky Banky plynoucí z jakéhokoli smluvního ujednání, a to včetně případných změn majetkových poměrů zejména mezi manželi a/nebo vzniku, změny, zániku účasti Klienta na rodinném závodě; b) neprodleně oznámí a doloží příslušnými dokumenty změny veškerých údajů, které sdělil Bance; c) oznámí Bance jakýkoli Případ porušení s jeho podrobným popisem a uvedením opatření, která byla nebo budou přijata za účelem náprav takového stavu, a to do 3 Pracovních dnů poté, co k této události došlo; d) má veškerá povolení a souhlasy nezbytné pro uzavření Smlouvys Bankou, plnění povinností z nich vyplývajících a tato povolení a tyto souhlasy jsou platné a účinné; e) na vyžádání Banky sdělí další informace a/nebo doručí další listiny. 9. Klient je povinen platit Poplatky dle platného Sazebníku. Poplatky související s úvěrem a Kartou jsou přičteny k měsíční splátce jistiny a úroku, se kterou jsou též splatné. 10. Banka je oprávněna i s účinky pro již sjednaná smluvní ujednání Poplatky průběžně a jednostranně měnit, rušit či doplňovat, za předpokladu poskytnutí informace Klientovi o změně. 11. Banka a Klient sjednávají, že kterákoli ze smluvních stran je oprávněna kdykoli započíst svou splatnou konkrétní pohledávku z kteréhokoli ujednání vůči druhé smluvní straně, kterou bude informovat o započítávaných částkách, a to písemně, Banka pak zejména formou Výpisu. Započteny mohou být splatné pohledávky bez ohledu na měnu, ve které jsou denominovány podle Uveřejněného směnného kursu ke dni započtení. Právo zápočtu podle tohoto článku může Banka využít i kdykoli po skončení smluvního vztahu s Klientem. Započtení je možné i v případě ukončení dosud nevypořádaného závazku, zejména po skončení výpovědní doby. 12. Případem porušení jezejména každá z následujících událostí: a) Klient poruší kterékoli smluvní ujednání obsažené ve smluvní dokumentaci a/nebo poruší kterékoli smluvní ujednání uzavřené se členem Skupiny General Electric; 3

4 b) Klientova finanční situace se zhorší tak, že se zhorší schopnost Klienta splácet úvěr nebo toto zhoršení v blízké době hrozí například v případě, kdy se Banka dozví o existenci dalších dluhů Klienta nebo na základě vyhodnocení všech aktuálních informací je zhoršení finanční situace Klienta velmi pravděpodobné; c) kterékoli prohlášení nebo záruka Klienta jsou nepravdivé, nesprávné, neúplné nebo zavádějící; d) Klient se ocitne v prodlení se splněním jakékoli pohledávky Banky, nebo pokud je proti Klientovi zahájen soudní výkon rozhodnutí nebo exekuční řízení; e) Klient je v úpadku nebo hrozícím úpadku nebo byly učiněny kroky k zahájení insolvenčního řízení; f) peněžní prostředky jsou nebo byly použity Klientem v rozporu s účelem sjednaným ve Smlouvě; g) čerpání úvěru by bylo v rozporu s českými nebo zahraničními pravidly platnými a závaznými pro Banku a/nebo pro jejího akcionáře a/nebo občana jiného státu; h) Klient nebo osoba Klientu blízká je na seznamu Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv, tj. The Office of Foreign Assets Control (OFAC) či na jakémkoliv podobném seznamu vydaném Českou republikou nebo jiným členským státem Evropské unie. 13. Pokud dojde k Případu porušení je Banka oprávněna provést některá nebo všechna z následujících opatření: a) prohlásit svým rozhodnutím kterékoli dluhy Klienta vůči Bance za ihned splatné a požádat Klienta o jejich předčasné splacení. Banka o svém rozhodnutí písemně vyrozumí Klienta, zejména mu sdělí den, k němuž prohlásila dluhy Klienta za ihned splatné a lhůtu, v níž je Klient povinen příslušné dluhy Bance uhradit; Banka je oprávněna i nadále účtovat Poplatky a úroky z nesplacené jistiny a z nesplacených úroků; b) pozastavit nebo ukončit poskytování produktů nebo služeb, tj.zejména neprovést čerpání úvěru,s okamžitou účinností na přechodnou dobu nebo do ukončení smluvního vztahupozastavit (blokovat) čerpání úvěru; c) provést snížení maximální nepřekročitelné výše opakovaně čerpaného úvěru (dále jen Úvěrový rámec ) s okamžitou účinností, a to až na nulu; novou výši Úvěrového rámce a případné podmínky účinnosti snížení Banka Klientovi sdělí např. prostřednictvím Výpisu,sjednané procento pro výpočet měsíční splátky zůstane zachováno, výše měsíční splátky však bude počítána z nové výše Úvěrového rámce; d) ukončit smluvní vztah s Klientem. Ustanovení k úvěru 14. Smluvní ujednání o úvěru zavazují Klienta dlouhodobě k opakovanému placení měsíčních splátek a Poplatků a Banku k poskytování peněžních prostředků. 15. Smluvní ujednání o úvěru jsou sjednána na dobu určitou.doba čerpání úvěru se sjednává na 3 roky počínaje dnem podpisu Smlouvy. V případě, že v době účinnosti Smlouvy nenastane kterýkoli z Případů porušení, je Banka oprávněna, nikoliv však povinna, prodloužit čerpání úvěru se sjednanými parametry o období dalších 3 let po uplynutí předcházejícího 3-letého období, a to i opakovaně. Banka bude informovat Klientao prodlouženínapř. prostřednictvím Výpisu. Pokud Banka neprodlouží dobu čerpání úvěru, je Klient povinen vrátit čerpaný úvěr sjednanými měsíčními splátkami. Banka a Klient sjednávají, že prodloužení čerpání úvěru s jinými parametry je možné za předpokladu souhlasu obou smluvních stran. 16. Smlouvaobsahuje jednotlivé parametry úvěru, zejména výši Úvěrového rámce, výši Prvního čerpání úvěru, způsob splácení úvěru. Čerpání úvěru 17. Úvěr je čerpán a splácen v korunách českých.pokud Klient požádá o čerpání ve prospěch účtu v cizí měně, bere na vědomí skutečnost, že Banka odepíše peněžní prostředky z úvěrového účtu v Kč s tím,že přepočet na cizí měnu provede až banka příjemce čerpané částky úvěru. Banka příjemce je oprávněna účtovat si poplatky.klient bere na vědomí, že Banka nenese odpovědnost za to, zda banka příjemce připíše ve prospěch účtu v cizí měně čerpanou částku úvěru ani za situaci, kdy banka příjemce odmítne peněžní prostředky přijmout. 18. Úvěr může být čerpán maximálně do výše Úvěrového rámce.úvěr je možné čerpat opakovaně, splácením úvěru Klientem se Úvěrový rámec neustále o výši splacené jistiny obnovuje (revolving). 4

5 19. Klient je povinen čerpat úvěr tak, aby Úvěrový rámec nepřekročil ani v případě, že dosud nebyly zaúčtovány částky čerpaného úvěru. Banka je oprávněna neumožnit čerpání úvěru, pokud by čerpaná částka úvěru byla vyšší než částka, kterou má Klient k dispozici a/ nebo pokud by byly překročeny sjednané limity, např. denní limity pro čerpání úvěru Kartou.Za překročení Úvěrového rámce je Banka oprávněna účtovat smluvní pokutu dle Sazebníku. 20. Banka poskytne Klientovi úvěr, pokud ke dni jeho čerpání nedošlok Případu porušení a jsou splněny veškeré sjednané podmínky, a to převodem z úvěrového účtu. Úvěrový účet je určený zejména pro správu úvěru spočívající zejména v zaznamenávání, evidování a poskytování informací o čerpání a splácení úvěru a o stavu vzájemného plnění obou smluvních stran. 21. První čerpání úvěru bude provedeno ve výši sjednané Smlouvou,bez žádosti Klienta o čerpání úvěru, ve prospěch Běžného účtu (dále jen První čerpání ). 22. Další čerpání úvěru budou prováděnana základě žádostí Klienta o čerpání úvěru a mohou následovat po Prvním čerpání (dále jen Další čerpání ). Každé Další čerpání prodlužuje dobu splácení, tedy zvyšuje počet měsíčních splátek; sjednaná výše měsíčních splátek se však nemění. Banka je oprávněna Uveřejnit limity čerpání úvěru, např. limit periodicity čerpání. 23. Povinné náležitosti žádosti o Další čerpání: (i) požadovaná výše čerpání úvěru, která nesmí být vyšší než rozdíl mezi již vyčerpanou částkou úvěru a sjednaným Úvěrovým rámcem; (ii) způsob čerpání úvěru, a to buď čerpání Kartou, nebo uvedení čísla účtu vedeného bankou v ČR, ve prospěch kterého má být úvěr čerpaný; (iii) podpis Klientanebo jiný sjednaný způsob potvrzení částky čerpání úvěru Klientem. Žádost o Další čerpání podaná prostřednictvím Obchodního místa, Internet Banky musí být na formuláři Banky, ve které bude také uvedeno číslo úvěrového účtu, z něhož má být úvěr čerpán. 24. Bude-li žádost o Další čerpání nečitelná, neurčitá, nesrozumitelná, nebude obsahovat povinné náležitosti nebo v ní bude škrtáno nebo přepisováno, Banka takovou žádost odmítne aneprovede, tj. úvěr nebude čerpaný. 25. Způsob předání žádosti o Další čerpání Klientem Bance: (i) prostřednictvím Obchodního místa, (ii)prostřednictvím služeb přímého bankovnictví Internet Banka, Telefon Banka a/nebo Karty, pokud jsou sjednány. Žádost o Další čerpání předaná prostřednictvím Internet Banky a Telefon Banky je Aktivní operací a čerpaná částka úvěru je započítávána do příslušných limitů. 26. Banka je oprávněna kdykoliv požadovat od Klienta uvedení účelu jakékoliv platby. V případě důvodných pochybností o žádosti o Další čerpání úvěru si Banka vyhrazuje právo provést čerpání úvěru až po ověření oprávněnosti zadání žádosti Klientem, nejpozději však do 24 hodin.banka je oprávněna dočasně omezit nebo změnit rozsah Dalšího čerpání, pokud příslušná změna vyplývá z českých nebo zahraničních pravidel platných a závazných pro Banku a/nebo jejího akcionáře a/nebo občana jiného státu, a to za podmínky Uveřejnění popisu konkrétního opatření, zejména označení konkrétního státu a doby účinnosti tohoto omezení. Omezení je účinné dnem jeho Uveřejnění. 27. Předanou žádost o Další čerpání nelze zrušit ani odvolat. 28. Žádost o Další čerpání lze předat prostřednictvím Obchodního místa pouze v Pracovní den. Pokud bude žádost o Další čerpání předaná do 14:30 hodin Pracovního dne,budou peněžní prostředky z úvěrového účtu odepsány a úvěr čerpán týž den. Pokud bude žádost předaná po 14:30 hodině Pracovního dne, mohou být peněžní prostředky odepsány a úvěr čerpán následující Pracovní den. Pokud bude žádost o Další čerpání předaná prostřednictvím Internet Banky nebo Telefon Banky do 20:00, budou peněžní prostředky odepsány a úvěr čerpán týž den. Pokud bude předaná později, mohou být peněžní prostředky odepsány a úvěr čerpán až následující den. V případě žádosti o Další čerpání ve prospěch účtu vedeného Bankou budou peněžní prostředky na tento účet připsány v den odepsání z úvěrového účtu. V případě žádosti o Další čerpání ve prospěch účtu vedeného jinou bankou, budou peněžní prostředky připsány na účet banky příjemce následující Pracovní den po odepsání z úvěrového účtu. 29. Banka na Výpisu informuje Klienta zejména o výši čerpaného úvěru a částce, kterou má Klient z Úvěrového rámce k dispozici. Výpisy jsou vyhotovovány pravidelně v měsíční periodicitě, a to od data podpisu Smlouvy. 5

6 30. Banka vyhotovuje a předává Klientovi Výpisy poštou, pokud není sjednáno elektronické předávání prostřednictvím Internet Banky. Banka je oprávněna Klientovi, který má obdržet Výpis poštou, zaslat Výpisy hromadně v jedné zásilce v den, který Klientovi předem oznámí. Neobdržení Výpisu nezbavuje Klienta povinnosti plnit své dluhy vůči Bance včas a řádně. Klient je povinen kontrolovat pravidelně Výpisy a při zjištění jakékoli nesrovnalosti kontaktovat Banku. Splácení úvěru, úroky 31. Klient je povinen splácet pohledávky Banky ze smluvních ujednání o úvěru bezhotovostně. 32. Jistina úvěru a úroky z čerpaného úvěru jsou spláceny pravidelnými měsíčními splátkamive výši sjednané Smlouvou, které obsahují splátku čerpané jistiny úvěru a úroku z čerpané jistiny úvěru. Výše měsíčních splátek je po celou dobu trvání závazku o úvěru neměnná. Poslední měsíční splátka může být v odlišné výši. Počet měsíčních splátek závisí na výši čerpané jistiny úvěru. 33. Výše roční úrokové sazby úroků z poskytnutého úvěru je sjednána ve Smlouvě jako pevná. 34. Úroky z poskytnutého úvěru jsou Bankou účtovány průběžně a jsou zúčtovány měsíčně ve splátce.pro potřeby stanovení výše úroků se vychází z délky kalendářního roku 360 dní a z počtu 30 kalendářních dnů v každém měsíci. V případě, že je sjednán jako den, ke kterému budou měsíční splátky splatné, odlišný den v měsíci, než je den uzavření Smlouvy, bude poslední splátka v odlišné výši. Tzn. pokud den, ke kterému budou měsíčnísplátky splatné, bude (i) dřívější, bude Banka v poslední splátce vycházet ze skutečného počtu kalendářních dnů, (ii) pozdější, bude Banka v poslední splátce vycházet ze 30 kalendářních dnů navýšených o rozdíl mezi zvoleným dnem pravidelné splátky úvěru a kalendářním dnem sjednání Smlouvy. 35. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že Klient není oprávněn použít k úhradě pohledávek Banky směnku ani šek. 36. Banka poskytne Klientovi na jeho žádost kdykoliv bezplatně tabulku umoření podle zákona o spotřebitelském úvěru. 37. Klient je povinen zajistit, aby nejpozději v Pracovní den, v němž je pohledávka Banky vyplývající ze smluvních ujednání o úvěru splatná, byl na Běžném účtu dostatek peněžních prostředků k její úhradě. Pokud by den splatnosti měl připadnout na den, který není Pracovním dnem, nemá tato skutečnost vliv na datum splatnosti; zápočet bude Bankou proveden bezprostředně následující Pracovní den. V tomto případě je Klient povinen zajistit, aby byl na jeho Běžném účtu dostatek peněžních prostředků nejpozději poslední Pracovní den předcházející dni, v němž je částka splatná. Nestačí-li disponibilní zůstatek peněžních prostředků Klienta na úhradu všech splatných pohledávek Banky, budou, nestanoví-li Banka v konkrétním případě jinak, hrazeny v následujícím pořadí: 1. úrokové příslušenství úvěru; 2. splátky jistiny úvěru; 3. smluvní pokuty, úroky z prodlení a další platby sankčního charakteru, výše úroku z prodlení je sjednána v Sazebníku; 4. Poplatky a náhrada Bankou vynaložených nákladů; a to zpravidla podle termínu splatnosti (od nejstaršího termínu splatnosti). 38. V případě prodlení Klienta s úhradou pohledávek Banky ze smluvních ujednání o úvěru je Banka oprávněna zejména úročit dlužnou částku úrokem z prodlení, požadovat Poplatky, smluvní pokuty a jiné platby související s prodlením, ukončit smluvní vztah s Klientem, prohlásit svým rozhodnutím dluh Klienta za ihned splatný, pozastavit poskytování bankovních produktů a služeb Klientovi. Dále je Banka oprávněna vymáhat splatný dluh, a to i prostřednictvím třetích osob, postoupit svou pohledávku za Klientem, informovat Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací, SOLUS zájmové sdružení právnických osob, IČ Klient je oprávněn splatit úvěr zcela nebo z části předčasně, pokud Bance písemně oznámí svůj úmysl předčasně splatit a v případě částečného předčasného splacení též její výši. Banka je oprávněna na oznámení požadovat úřední ověření podpisu Klienta. Banka má právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením, a to podle Sazebníku; náhrada nákladů nepřesáhne částku úroku, kterou by Klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru. Výpočet zohledňuje aktuální počet měsíčních splátek ke dni předčasného splacení. Klient je povinen v den předčasného splacení zajistit na Běžném účtu dostatek disponibilních peněžních prostředků k provedení předčasného splacení, jinak Banka není povinna předčasné splacení úvěru provést. Banka a Klient sjednávají, že při předčasném částečném splacení se odpovídajícím způsobem snižuje počet splátek. RPSN, Celkové náklady spotřebitelského úvěru, Celková částka splatná spotřebitelem 6

7 40. Celkovými náklady spotřebitelského úvěru jsou veškeré náklady známé Bance, které musí Klient Bance v souvislosti s poskytnutým úvěrem zaplatit(dále jen Celkové náklady spotřebitelského úvěru ). 41. Roční procentní sazba nákladů představuje Celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru(dále jen RPSN ); je vypočtena podle vzorce uvedeného v příloze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. 42. Celková částka splatná spotřebitelem znamená součet výše Úvěrového rámce a Celkových nákladů spotřebitelského úvěru (dále jen Celková částka splatná spotřebitelem ); je vypočtena ke dni sjednání Smlouvy. 43. Úvěr je možné čerpat různými způsoby. RPSN acelkové náklady spotřebitelského úvěru jsou vypočtenyke dni sjednání Smlouvy a za předpokladu, že (i) Klient vyčerpá Úvěrový rámec v plné výši při Prvním čerpání nebo Další čerpání bude provedeno na základě žádosti Klienta zadané prostřednictvím Obchodního místa nejpozději Pracovní den následující po podpisu Smlouvy, (ii) takto vyčerpaný úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami, (iii) smluvní ujednání o úvěru, zejména způsob splácení pohledávek Banky, splatnost, úroková sazba, Poplatky a ostatní platby zůstávají neměnné, budou platit do konce platnosti Smlouvya (iv) Klient a Banka budou řádně a včas plnit veškeré své povinnosti ze smluvních ujednání o úvěru. Jejich výši dále ovlivňuje výše Úvěrového rámce, doba jeho splatnosti a četnost plateb. Jiný způsob čerpání úvěru může vést k vyšší nebo nižší RPSN, Celkovým nákladům spotřebitelského úvěru a Celkové částce splatné spotřebitelem. 44. Do výpočturpsn a Celkových nákladů spotřebitelského úvěru jsou zahrnuty: (i) úroky z poskytnutého úvěru, (ii) jednorázový Poplatek za poskytnutí úvěru a měsíční Poplatky za vedení úvěrového účtu, pokud jsou sjednány,(iii) nejnižší měsíční Poplatky za vedení běžného účtu nabízeného Bankou a Poplatky za příchozí transakci na tomtoběžném účtu, (iv) jeden Poplatek za čerpání úvěru. Poplatky za vedení běžného účtu a/nebo za příchozí transakci nejsou do výpočtu zahrnuty v případě běžného účtu, u kterého Klient splnil podmínky podle příslušných Produktových podmínek pro jeho vedení a/nebo příchozí transakce zdarma, avšak nejedná se o kampaň nebo o jiné zvýhodnění na dobu určitou. Pokud ve Smlouvě vyjádřil Klient souhlas s pojištěním, úhrada pojištění do výpočtu nevstupuje, neboť pojištění není podmínkou pro sjednání úvěru ani podmínkou prosjednání konkrétních parametrů úvěru. Pokud Klient sjednal k čerpání úvěru Kartu, Internet Banku nebo Telefon Banku, náklady na jejich vedení do výpočtu nevstupují, neboť jejich sjednání není pro čerpání úvěru povinné. Zánik závazku o úvěru 45. Závazek o úvěru zaniká: a) uplynutím doby, na kterou byl sjednán; b) písemnou dohodou smluvních stran; c) písemnou výpovědí Klienta s účinností ke dni doručení Bance, neakceptoval-li Klient změnu smluvního ujednání a oznámil-li písemně Bance v průběhu 2 měsíců před účinností příslušné změny svůj nesouhlas se změnou. Za změnu smluvního ujednání se v tomto smyslu považují veškeré změny, které je Banka oprávněna uskutečnit jednostranně; d) písemnou výpovědí Klienta po uplynutí jednoměsíční výpovědní doby; e) písemnou výpovědí Banky po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po odeslání výpovědi Bankou, pokud Banka ve výpovědi výjimečně neodloží počátek výpovědní lhůty; f) splacením veškerých pohledávek Banky ze smluvních ujednání o úvěru za předpokladu, že již Klient nebude oprávněn čerpat úvěr; g) písemným odstoupením Klienta od Smlouvy bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že smluvní ujednání o úvěru neobsahují povinné informace, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy Banka chybějící informace Klientovi poskytne. Klient je povinen odstoupení odeslat Bance na adresu Obchodního místa. Lhůta bude zachována, pokud je odstoupení odesláno Bance nejpozději v poslední den lhůty. Pokud Klient odstoupil, je povinen Bance nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu a úrok, na který by Bance vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období ode dne čerpání úvěru do dne splacení jistiny. 7

8 46. Zánik závazku o úvěru se nedotýká povinnosti smluvních stran vypořádat si vzájemně dluhy vzniklé na jeho základě. 47. Okamžikem zániku závazku o úvěru se všechny dosud nesplatné pohledávky Banky ze smluvních ujednání o úvěru stávají splatnými, s výjimkou případu odstoupení Klienta bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. 48. Dnem zrušení Běžného účtu je Banka oprávněna písemně oznámit Klientovi nové číslo účtu, v jehož prospěch se Klient zavazuje splácet úvěr včetně příslušenství. Ustanovení o vydání a užívání Karty 49. Tato ustanovení obsahují smluvní ujednání o vydání Karty a čerpání úvěru prostřednictvím Karty. Banka vydává podle smluvních ujednání obsažených ve SmlouvěKartuMasterCard, která umožňuje podat žádost o Další čerpání úvěru na území České republiky i v zahraničí. Na sjednání Karty není právní nárok. Konkrétní parametry Karty jsou sjednány ve zvláštních ujednáních ke Smlouvě, která mohou být sjednána kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy.Banka je oprávněna podmínky provádění různých typů operací s Kartou upravit či omezit v souladu s pravidly Mezinárodních asociací. Karta zůstává po celou dobu její existence ve vlastnictví Banky. 50. Pro čerpání jednoho úvěru může být sjednána pouze jedna Karta. 51. Karta je nepřenosná a Klient je povinen zajistit,aby ji neužívaly jiné osoby s výjimkou pracovníků obsluhy platebních terminálů nebo Banky. Banka je oprávněna Kartu zablokovat při podezření nebo zjištění, že Klient umožnil její používání neoprávněnou osobou. Poškozenou Kartu nesmí Klient užívat a je povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit Bance. 52. Karta a osobní identifikační heslo (dále jen PIN ) budou předány prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, není-li sjednáno a/nebo Bankou Uveřejněno jinak. Klient je povinen okamžitě po převzetí Karty ji na zadní straně podepsat v místě podpisového proužku, nikoli obyčejnou tužkou. 53. PIN slouží zejména k ochraně před zneužitím Karty. PIN vztahující se k vydávané Kartě Banka nesděluje jiné osobě než Klientovi. Klient je kdykoli oprávněn požádat o opětovné zaslání PIN, a to písemně nebo telefonicky na zákaznickém servisu Banky. Klient je kdykoli oprávněn změnit PIN na bankomatu Banky. Podmínkou uskutečnění změny je zadání původního PIN. PIN není vydáván u automatické obnovy Karty a u vydání duplikátu Karty, kde PIN původní zůstává v platnosti i pro novou Kartu, nevydá-li Banka PIN nové, například při vydání Karty s novým číslem. 54. Standardní doba pro vydání Karty je 15 Pracovních dnů a počíná běžet dnem sjednání Karty. 55. Banka je oprávněna v průběhu platnosti Karty vydat Klientovi Kartu jiného typu, zejména v případech, kdy je změna vyžadována příslušnou Mezinárodní asociací nebo změnou dojde k rozšíření funkčnosti Karty. 56. Klient sjedná heslo, které slouží k aktivaci Karty a ke komunikaci se zákaznickým servisem Banky (dále jen Heslo ). Klient je odpovědný za případné zneužití Hesla jakoukoli osobou. V případě, že je prostřednictvím Hesla povoleno telefonicky provádět změny parametrů Karty, Banka a Klient výslovně sjednávají, že tyto změny není třeba následně písemně potvrzovat. V případě, že určitý úkon je stvrzen Heslem, Banka považuje takový úkon za úkon Klienta. Klient je oprávněn požádat o změnu Hesla nebo o opětovné zaslání Hesla. 57. Klient je povinen neprodleně provést aktivaci obdržené Karty za použití Hesla. Aktivací potvrzuje, že Kartu a/nebo PIN obdržel v neporušeném stavu. Kartu je možné používat nejpozději do 24 hodin po její aktivaci. 58. Prostřednictvím Karty lze provést Další čerpání: (i) na bankomatu výběr hotovosti; (ii) u obchodníka bezhotovostní platbu; v případě platebu obchodníka prostřednictvím telefonu a nebo u (dále jen MO/TO platby ) nebo na internetu (internetové platby) je nutná jejich předchozí aktivace Klientem a dále (iii) výběr hotovosti na Obchodním místě nebo u vybraných směnáren (cash advance), obchodníků (cash back). Banka neodpovídá za smluvní vztah mezi obchodníkem a Klientem. 59. Klient potvrzuje (autorizuje) neodvolatelně správnost zadané částky Dalšího čerpání jedním z níže uvedených způsobů nebo jejich kombinací: a) podpisem shodným s podpisem uvedeným na Kartě; a/nebo b) zadáním PIN na platebním terminálu nebo bankomatu; a/nebo 8

9 c) zadáním kombinace čísla Karty, data platnosti a CVC/CVV kódu, což je poslední trojčíslí uvedené na zadní straně v podpisovém proužku Karty, předanými obchodníkoviprostřednictvím telefonu nebo u a/nebo prostřednictvím internetu a imprinteru; a/nebo d) zadáním čísla Karty, CVC/CVV kódu, data ukončení platnosti Karty a 3D Secure hesla v případě plateb přes internet u obchodníka zabezpečeného službou 3D Secure. Potvrzení zadané částky Dalšího čerpání úvěru je neodvolatelné. Pokud je částka potvrzena shora uvedeným způsobem, Banka předpokládá, že ji potvrdil Klient D Secure služba slouží k ochraně před Dalším čerpáním neoprávněnou osobou při použití Karty prostřednictvím internetu u obchodníka podporujícího 3D Secure platby a to zadáním 3D Secure hesla. Klient vyjadřuje souhlas sdalším čerpáním zabezpečeným 3D Secure službou zadáním čísla Karty, CVC kódu, data platnosti Karty a 3D Secure hesla. 3D Secure heslo bude doručováno na číslo mobilního telefonu, které Bance Klient potvrdil. 61. Pro provádění 3D Secure plateb je Klient povinen nejprve prostřednictvím Internet Banky, zákaznického servisu Banky a/nebo na Obchodním místě aktivovat 3D Secure službu. K aktivaci 3D Secure služby může dojít též u obchodníka při provádění 3D Secure platby, a to zadáním jednorázového 3D Secure aktivačního hesla. 62. Jednorázové 3D Secure aktivační heslo bude Klientovi předáno SMS zprávou zaslanou na číslo mobilního telefonu, které Klient v souvislosti s Kartou Bance sdělil. 63. Do okamžiku, než bude 3D Secure služba Klientem aktivována, umožní Banka provedení pouze jedné internetové platby u obchodníka. 64. Při obnově Karty nebo vydání Karty jiného typu je zpravidla nutné 3D Secure službu aktivovat znovu. 65. Banka je oprávněna provést blokaci 3D Secure plateb dle vlastního uvážení, zejména pokud má důvodné obavy o bezpečnost Karty; za důvodné obavy se považuje zejména situace, kdy je třikrát po sobě zadáno nesprávné 3D Secure heslo. Banka odblokuje 3D Secure platby, pominou-li dle názoru Banky důvody pro jejich blokaci. 66. Banka je oprávněna z důvodu bezpečnosti Uveřejnit i s účinky pro již sjednaná smluvní ujednání o Kartě další podmínky pro některé způsoby Dalšího čerpání prostřednictvím Karty, například nutnost provést aktivaci některých způsobůdalšího čerpání internetových a MO/TO plateb. 67. Okamžik čerpání úvěru nastává dnem, kdy byl realizován bezhotovostní nákup nebo hotovostní výběr, tj. v den, kdy byla potvrzena částka Dalšího čerpání.okamžikem potvrzení částky Dalšího čerpání je Banka oprávněna nikoliv však povinna zarezervovat příslušnou částku na úvěrovém účtu a zaevidovat příslušnou pohledávku z titulu čerpaného úvěru. K faktickému odepsání peněžních prostředků z úvěrového účtu dojde až po té, kdy budou Bance předány veškeré údaje o Dalším čerpání. Banka nezkoumá oprávněnost Dalšího čerpání prostřednictvím Karty. Do odepsání peněžních prostředků z úvěrového účtu nemá Banka možnost přezkoumat důvod takto vzniklé rezervace. Nedojde-li Bance ve lhůtě určené zvyklostmi a pravidly Mezinárodních asociací k předání podkladů, je Banka povinna příslušnou rezervaci zrušit. 68. Banka neodpovídá za časové prodlevy způsobené třetími stranami při předávání příslušných dat, zejména neodpovídá za časové prodlevy Mezinárodních asociací. Další čerpání uskutečněné na i mimo území ČR je zaúčtováno zpravidla do sedmi kalendářních dnů od data provedení. Skutečná doba zaúčtování je závislá na pravidlech Mezinárodní asociace a na ostatních zúčastněných nezávislých subjektech. Další čerpání v jiné měně než v CZK jsou přepočítávána následovně: a) EUR nebo USD kurzem deviza prodej platným v den zaúčtování částky a Uveřejněným; b) u jiných měn je částka nejdříve přepočítána Mezinárodní asociací na zúčtovací měnu (obvykle EUR v rámci Evropy a USD mimo Evropu) kurzem používaným touto Mezinárodní asociací, platným v okamžiku předložení k zúčtování zahraniční bankou příslušné Mezinárodní asociaci. Přeúčtováníze zúčtovací měny na CZK je provedeno kurzem deviza prodej platným v Pracovní den před dnem zúčtování v systému Banky a Uveřejněným Bankou na OM a/nebo na pro příslušnou zúčtovací měnu. Pro přepočet částky zarezervované na úvěrovém účtu je použit kurz určený příslušnou Mezinárodní asociacípro příslušnou měnu v okamžiku provedeníblokace.banka nenese odpovědnost za kurzy příslušné Mezinárodní asociace. 9

10 69. Smluvními ujednáními o Kartě jsou sjednány limity. Maximální nepřekročitelné limity Banka Uveřejňuje. Pro případ denního limitu nastává konec nejdříve v 21:00 hodin příslušného dne a nejpozději v 03:00 hodin následujícího dne. Banka provede změnu limitu do 24 hodin od podání žádosti Klienta o jeho změnu. Banka není povinna umožnit Další čerpání v případě, že by byl překročen limit stanovený pro příslušné časové období. Banka o této skutečnosti informuje Klienta, např. prostřednictvím příslušného bankomatu, platebního terminálu, obchodníka. Limity pro Další čerpání hotovostně, na bankomatu Limity pro Další čerpání bezhotovostně, u obchodníků Limity pro Další čerpání bezhotovostně, na internetu a MO/TO transakce Maximální Doporučený Maximální Doporučený Maximální Doporučený Kč Kč Kč Kč Kč Kč 70. Informace o zůstatku úvěru předávané prostřednictvím bankomatové sítě mají pouze informativní charakter. 71. Klient je povinen zejména: a) oznámit Bance, že mu PIN nebo Karta byly doručeny v poškozeném obalu, stavu a/nebo nebyly doručeny sjednaným způsobem; b) podepsat Kartu neprodleně po jejím převzetí; c) neumožnit užívání Karty jinou osobou; d) chránit PIN (zejména nezapsat PIN na Kartu, neuchovávat PIN v mobilním telefonu, nenosit jej spolu s Kartou, nesdělit jej jiné osobě); e) chránit Kartu před poškozením (zejména nevystavovat ji extrémním fyzikálním a/nebo chemickým podmínkám, např. extrémním teplotním podmínkám, nenechávat ji v těsné blízkosti magnetů a přístrojů vytvářejících magnetické pole nebo mechanické deformace), předcházet ztrátě,odcizení, zneužití Karty; f) ohlásit Bance neprodleně ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty; o ztrátě nebo odcizení je Klient povinen informovat Banku prostřednictvím Obchodního místa, zákaznického servisu Banky, pro zprostředkované předání zprávy může Klient využít telefonické hlášení autorizačnímu centru Global Payments Europe, s.r.o., společnosti MasterCard Global Servis, v zahraničí hlášení u peněžního ústavu, který vydává Kartu stejného typu; g) chránit 3D Secure aktivační heslo a 3D Secure heslo stejným způsobem jako PIN; h) oznámit Bance, že mu 3D Secure heslo a 3D Secure aktivační heslo nebylo doručeno sjednaným způsobem, oznámit Bance jejich ztrátu, odcizení nebo neautorizované použití; i) nahlásit Bance zadržení Karty neprodleně po tom, co k jejímu zadržení došlo; Banka nenese odpovědnost za jednání ostatních bank v uvedeném případě; j) chránit údaje o Kartě, zejména kombinaci čísla Karty, data platnosti a CVC kódu, zvláště při telefonické či ové objednávce zboží a služeb, s výjimkou potvrzení internetových plateb se zabezpečeným přenosem dat. Banka a Klient se dohodli, že porušení shora uvedených povinností je považováno za hrubou nedbalost. V důsledku toho odpovídá Klient v plné výši za veškerou škodu mu způsobenou třetí osobou až do okamžiku nahlášení Bance. 72. Banka je povinna bez zbytečného odkladu provést blokaci Karty, pokud o to Klient požádá nebo pokud dojde k ohlášení ztráty nebo odcizení Karty. Banka je dále oprávněna provést blokaci Karty, pokud má důvodné obavy o její bezpečnost, zejména v situaci, kdy (i) je třikrát po sobě zadán nesprávný PIN; (ii) má Banka podezření, že Kartu používá neoprávněna osoba nebo že je zneužívána; (iii) Klient překročí sjednané limity pro Další čerpání. Banka je dále oprávněná provést blokaci Karty, dojde-li k Případu porušení, zejména pokud je Klient v prodlení s jednotlivou úhradou splátky úvěru nebo poruší jinou povinnost vyplývající ze smluvních ujednání o úvěru. Banka je oprávněna provést blokaci Karty rovněž v případě, že Klient podá výpověď nebo odstoupí od smluvních ujednání o úvěru a/nebo o Kartě. Pokud je to možné, je Klient povinen zajistit, aby po provedení blokace nebyla Karta užívána. 73. Banka zablokovanou Kartu odblokuje na žádost Klienta, pokud dal podnět k blokaci. Banka odblokuje Kartu nejpozději do 24 hodin od přijetí žádosti o její odblokování. Banka odblokuje Kartu, pokud sama jednostranně rozhodla o její blokaci. O odblokování lze požádat na zákaznickém servisu Banky nebo osobně na Obchodním místě. Není-li odblokování možné, vydá Banka novou Kartu. Banka není povinna žádosti o odblokování vyhovět, pokud důvod pro blokaci trvá.pokud Banka zaznamená žádost o Další čerpání, které je neobvyklá svojí výší či frekvencí a jejíž charakter nasvědčuje tomu, že je Karta zneužívána, je oprávněna kontaktovat jakýmkoliv způsobem Klienta a ověřit žádost o Další čerpání úvěru a/nebo provést blokaci Karty. V této souvislosti je oprávněna požadovat od Klienta údaje potřebné ke zjištění totožnosti, vč. rodného čísla. Banka zruší blokaci Karty po prošetření okolností. 10

11 74. Klient odpovídá za neodsouhlasené částky Dalšího čerpání: a) do částky odpovídající 150 EUR, která byla způsobena: (i) použitím ztracené nebo odcizené Karty; (ii) jejím zneužitím v případě, že Klient nezajistil ochranu jeho personalizovaných bezpečnostních prvků; b) v plném rozsahu, pokud tato škoda vznikla v důsledku podvodného jednání Klienta nebo Klient úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností v souvislosti s používáním Karty. 75. Banka odpovídá za neodsouhlasené částky Dalšího čerpání v plné výši, pokud Klient nejednal podvodně a a) ztráta vznikla poté, co Klient oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití Karty; b) Banka nezajistila, aby mohl Klient kdykoli nahlásit ztrátu, odcizení, zneužití, nebo neautorizované použití Karty. 76. Doba platnosti Karty končí: a) uplynutím posledního dne měsíce, který je na přední straně Karty vyznačen ve tvaru MM/RR; b) ukončením závazku o Kartě jakýmkoli způsobem; c) ukončením závazku o úvěru jakýmkoli způsobem; d) vydáním obnovené Karty. Ukončením platnosti Karty je Klient povinen Kartu znehodnotit příčným přestřižením přes magnetický pásek a čip a zamezit přístupu k údajům o Kartě. 77. Banka je oprávněna automaticky vydat na počátku měsíce předcházejícího ukončení platnosti Karty obnovenou Kartu. Při automatické obnově Karty rozhodne Banka jednostranně o tom, jaký typ Karty, případně s jakými funkčnostmi bude Klientovi poskytnut. Karta nebude obnovena, pokud Klient oznámí Bance písemně nebo telefonicky nejpozději dva měsíce před skončením doby platnosti Karty, že o její obnovu nemá zájem. V případě, že k automatické obnově Karty nedojde, závazek o Kartě zaniká ukončením doby platnosti Karty. 78. Závazek o Kartě zaniká: a) uplynutím doby, na kterou byl sjednán; b) písemnou dohodou smluvních stran; c) písemnou výpovědí Klienta s účinností ke dni doručení Bance, neakceptoval-li Klient změnu smluvního ujednání a oznámil-li písemně Bance v průběhu 2 měsíců před účinností příslušné změny svůj nesouhlas se změnou. Za změnu smluvního ujednání se v tomto smyslu považují veškeré změny, které je Banka oprávněna uskutečnit jednostranně; d) písemnou výpovědí Klienta po uplynutí jednoměsíční výpovědní doby; e) písemnou výpovědí Banky po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po odeslání výpovědi Bankou, pokud Banka ve výpovědi výjimečně neodloží počátek výpovědní lhůty; f) zánikem závazku o úvěru, ke kterému byla Karta vydaná, jakýmkoliv způsobem; g) ukončením doby platnosti Karty v případě, kdy Banka rozhodne o neobnovení Karty zejména v případě, kdy Klient nečerpá po delší dobu prostřednictvím Karty úvěr; h) ukončením doby platnosti Karty v případě, kdy Banka Uveřejní datum, od kterého nebude vydávat nové Karty případně obnovovat Karty určitého typu. 79. Zánik závazku o Kartě nebrání zúčtovánížádostí o Další čerpání uskutečněných před zánikem závazku o Kartě. Závěrečná ustanovení 80. Banka je oprávněna tyto PPSRÚv, které jsou Uveřejněny na Obchodních místech a/nebo na jednostranně měnit pouze za předpokladu poskytnutí informace Klientovi o změně, aby měl možnost vyjádřit ve lhůtě 2 měsíce před účinností nových PPSRÚv svůj případný nesouhlas. 81. Tyto základní Produktové podmínky spotřebitelského splátkového revolvingového úvěru jsou účinné ode dne

12 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403, IČ: , tel.:

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium GE Money Bank, a.s.

Produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium GE Money Bank, a.s. Produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium GE Money Bank, a.s. Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Produktové podmínky revolvingového úvěru a kreditní karty GE

Více

Nákupní úvěrová karta

Nákupní úvěrová karta Nákupní úvěrová karta PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A NÁKUPNÍ ÚVĚROVÉ KARTY O.K. PREMIUM ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA ČERVNA 2015 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Více

GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY DEBETNÍCH PLATEBNÍCH PLATEBNÍCH KARET KARET GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Informace o platebních

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET GE Money Bank, a.s.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET GE Money Bank, a.s. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET GE Money Bank, a.s. účinné od 13. září 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Informace o platebních službách v GE Money Bank, a.s. PREAMBULE Tato Informace o platebních službách v GE Money

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 7. BŘEZNA 2010 ÚPLNÉ ÚČINNÉ ZNĚNÍ OD 1. ÚNORA 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Informace o platebních službách v

Více

Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. (dále jen Produktové podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. upravují základní práva a

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S GE MONEY BANK, A.S.

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S GE MONEY BANK, A.S. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S GE MONEY BANK, A.S. Tato Informace před uzavřením smlouvy s GE Money Bank, a.s. (dále jen Informace ) je společností GE Money Bank, a.s. (dále také jen Banka ), poskytnuta

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 ze 7 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro držitele platebních Karet

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB 1. ROZSAH PLATNOSTI A INTERPRETACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Tyto OPPS upravují zvláštní pravidla pro poskytování Platebních služeb na Účtech zřizovaných a vedených

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) Článek 1: Základní ustanovení 1.1 Banka vydává

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY Účinné od 29. dubna 2013 Úplné znění g Produktové podmínky hypotečních úvěrů Preambule 1. Tyto produktové podmínky hypotečních úvěrů jsou vydány GE Money Bank, a.s.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. Expobank CZ a.s. (dále jen Expobank ) vydává platební karty MasterCard jako elektronický platební

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky) Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky) I. Vymezení základních pojmů Bankou se rozumí Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva,

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty Expobank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání a

Více

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět podmínek Tyto Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank (dále

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM Vážená klientko, vážený kliente, rádi bychom Vás tímto informovali, že společnost GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ

Více