Komentář k plnění příjmové části rozpočtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k plnění příjmové části rozpočtu"

Transkript

1 Komentář k plnění příjmové části rozpočtu Daň ze závislé činnosti Poměrnou část této daně nám pravidelnými měsíčními splátkami připisuje na náš účet Finanční úřad Třinec. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších doplnění určuje podíly daní pro obce. K takovým daním patří i daň z příjmu ze závislé činnosti. Z celkového objemu této daně je koeficientem podle velikosti kategorie obce určen podíl pro obce ve výši 20,59%. Příjem ve výši ,37 Kč. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání Zde patří podíl na 20,59% z 60% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob a 30% z výnosu záloh na daň z příjmu fyzických osob, které mají na území obce bydliště. Celkem ,22 Kč. Srážková daň Jedná se o podíl na 20,59% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Celkem ,05 Kč. Daň z příjmu právnických osob Jedná se o podíl na 20,59% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob. Příjem ve výši ,78 Kč. Daň z příjmu právnických osob za obec Zahrnuje v plné výši daň z příjmu, kdy poplatníkem je obec, daňový výnos této daně si obec ponechává ve svém rozpočtu. Vypočítaná daň se pouze proúčtuje v účetnictví jako příjem v příjmové části a jako výdaj ve výdajové části. Celkem ,-- Kč. Daň z přidané hodnoty Patří zde podíl na 20,59% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty: ,-- Kč. Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Obci připadá 40% podíl na odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (za stavby rodinných domků), který rozhodnutím stanoví Městský úřad Jablunkov, odbor ÚPSŘ, úsek životního prostředí v souladu se zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Stanovenou poměrnou část poplatku přerozděluje finanční úřad. V roce 2012: 161,-- Kč Poplatek za odnětí z lesního půdního fondu Obec získává prostřednictvím finančního úřadu poměrnou část výnosu tohoto poplatku, a to ve výši 40% podílu. Příjem 964,-- Kč. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Výběr poplatku se provádí na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2010. Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená či sloužící individuální rekreaci. Obec vybírala v roce 2012 poplatek za jednu osobu ve výši 470,--Kč, celkem ,-- Kč ; za chatu jednorázovou platbu rovněž 470,-- Kč ,-- Kč. 1

2 Poplatek ze psů Na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 3/2010, Obec vybírá poplatek ze psů ve výši 120,--Kč za jednoho psa. Poplatek je splatný vždy do 31. března běžného roku. Příjem v roce 2012 byl ,--Kč. Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Sazba poplatku činí od ,-Kč za osobu a den pobytu. Poplatek vybírají ubytovatelé (Chata Hrádek) od ubytovaných osob v souladu s vyhláškou o místních poplatcích. Příjem v roce 2012 byl 5.790,-- Kč. Poplatek z ubytovací kapacity Sazba poplatku činí od ,-Kč za každý prodaný nocleh, odvádí se stejným způsobem jako poplatek za lázeňský pobyt. Poplatek se vybírá na Chatě Hrádek. Příjem v roce ,-- Kč. Odvod loterií a podobných her, kromě výherních hracích přístrojů Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely. Příjem v roce ,25 Kč. Správní poplatky Podle zákona č.368/92 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších doplňků, se vybírá za provedení úkonů správní poplatky. Nejčastějším druhem správních poplatků je poplatek za ověření podpisů, ověření listin, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z bodového hodnocení řidičů, výpisy z evidence rejstříku trestů, výpisy z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod. Celkem příjem ,-- Kč. Daň z nemovitostí Tuto daň vybírá Finanční úřad Třinec podle zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů, a je v plné výši příjmem té obce, na jejímž území se nemovitost nachází. Příjem ,49 Kč. Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Používá se pro splátky půjčených prostředků od Církve Bratrské dle smlouvy o půjčce a spolupráci v oblasti péče o sociálně znevýhodněné občany obce Hrádek. Příjem v roce 2012 byl ,30 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny činí ,70 Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Obec poskytuje občanům půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Půjčka je poskytnutá 19-ti občanům. Příjem v roce 2012 byl ,22 Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů činí ,31 Kč. Účelová dotace Dotace na Volby do Zastupitelstev krajů a PČR V roce 2012 Obec získala účelovou dotací na volby do Zastupitelstev krajů ve výši ,-- Kč, účelový znak Neinvestiční dotace (Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Obce Hrádek) Neinvestiční dotace (finanční vztah) pro rok 2012 byl stanoven ve výši ,--Kč. Tato dotace byla rozčleněna: příspěvek na výkon státní správy ,--Kč příspěvek na školství ,--Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu-dvojjazyčné informační tabule v obci Úřad vlády poskytl Obci dotaci ve výši ,-- Kč na pořízení tabulí, účelový znak

3 Veřejně prospěšné práce Úřad práce Příspěvek se poskytuje ze státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací (2 pracovníci na úklid veřejného prostranství). Příjem představuje: příspěvek s ÚZ ,--Kč příspěvek s ÚZ ,--Kč Dotace na školství Na základě přípisu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, odboru financí ze dne byly připsány na účet Obce finanční prostředky, které jsou poskytovány v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (registrační č. projektu CZ.1.07/1.4.00/ ) pro Základní školu a Mateřskou školu Hrádek 144, okres Frýdek - Místek. Poskytnutý příspěvek ve výši ,40 Kč zahrnuje: evropský podíl: ,64 Kč národní podíl: ,76 Kč Dotace na školství Na základě přípisu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, odboru financí ze dne byly připsány na účet Obce finanční prostředky, které jsou poskytovány v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (registrační č. projektu CZ.1.07/1.4.00/ ) pro Základní školu a Mateřskou školu s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77, okres Frýdek - Místek. Poskytnutý příspěvek ve výši ,80 Kč zahrnuje: evropský podíl: ,78 Kč národní podíl: ,02 Kč Finanční prostředky v celkové výši byly poukázány na účet příjemce dotace. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu-účelová dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven On-line katalog na internetu s ÚZ ,-- Kč Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu MSK na rok 2012 Na základě žádosti Obce byla poskytnutá účelová neinvestiční dotace podle Zásad pro poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu MSK a způsobu kontroly jejich využití. Na projekt: Výchova lesních výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávka a předmýtní úmyslná těžba) získala obec dotaci ve výši 9.064,-- Kč. Převody z rozpočtových účtů Jedná se o převody peněžních prostředků mezi účty ve výši příjem prostředků na účet sociálního fondu (z BÚ) příjem prostředků na běžném účtu (z FRB) ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Dotace investiční Turistické informační centrum Na tento projekt pod registračním číslem 02753/2011/RRC byla Obci přiznána dotace ve výši ,-- Kč (v roce 2011 byla poskytnutá první splátka ve výši 50% maximální částky dotace, druhá splátka byla uhrazená až po závěrečném vyúčtování). Jelikož Obec vysoutěžila nižší částku, než původně předpokládala, doplatek z rozpočtu MSK činil pouze ,-- Kč. (T.j. 66,66 % z uznatelných nákladů). Dotace investiční Hrádek-vodovod, lokalita Lyngi, lokalita U hřiště 3

4 Obec získala v roce 2011 účelovou dotaci investiční z rozpočtu Moravskoslezského kraje-registrační číslo 01537/2011/ŽPZ na stavbu vodovodu z programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II) ve výši ,--Kč (v roce 2011 zálohu ve výši ,-- Kč), a po závěrečném vyúčtování projektu v roce 2012 doplatek ,90 Kč Příjmy prodej známek; náklady za odchyt psů Známku pro psa za 20,--Kč si kupují majitelé nově přihlášených psů a nebo ti, kteří známku ztratili. Nově Obec zavedla poplatek za odchyt volně pobíhajícího psa ve výši 500,-- Kč (5 odchycených psů). Celkem 2.880,--Kč. Lesní hospodářství Obec prodala v roce 2012 palivové dříví ve výši 4.705,--Kč. Příjmy - průzkum území Jedná se o poplatek za geologické práce firmy UNIGEO: ,--Kč. Struska sponzorský dar Obec obdržela, stejně jako v minulých létech, sponzorský dar od Třineckých železáren a.s. ve výši ,46 Kč - struska. Příjmy pronájem vodovodu Obec uzavřela smlouvu o nájmu a provozování vodního díla SMVaK Ostrava a.s. Výše nájmu pro rok 2011 byla stanovena na 3,04 Kč/1 m³ odebrané vody (5.407 m³). Částka ,-- Kč se skládá z vyúčtování roku 2011 a dvou záloh za rok Základní školy Refundace faktury zhotovení plotu u školy ve výši ,80 Kč. Činnosti knihovnické Jedná se o příjmy za čtenářské poplatky, odprodej vyřazených knih a sankce za nevrácení knihy ve výpůjční době. Celkem příjmy za knihovnu 2.856,-- Kč. Činnost registrovaných církví a náboženských společností Úroky z poskytnutého úvěru pro Církev Bratrskou (smlouva o půjčce a spolupráci v oblasti péče o sociálně znevýhodněné občany obce Hrádek). Příjem v roce 2012 byl 4.984,70 Kč Inzerce - zpravodaj Jedná se o úhradu poplatku za inzerci v obecním zpravodaji: 300,-- Kč. Běh Hrádkem Dospělí účastníci závodu Běhu Hrádkem platí startovné ve výši 30,-- Kč. Celkem tak bylo vybráno 2.580,-- Kč. Obec obdržela finanční dary na tuto akci ve výši ,-- Kč od podnikatelů. Celkem ,-- Kč. Využití volného času děti a mládeže Jedná se o spolufinancování lyžařského kurzu pro děti na Kempalandu v Bukovci. Celkem příspěvek za malé lyžaře ,-- Kč. FRB Příjmy z úroků Z poskytnutých půjček splácejí dlužníci úrok ve výši 4%. V roce 2012 bylo na úrocích zaplaceno ,74 Kč. Zůstatek nesplácených úroků činí ,86 Kč. 4

5 Byty Hrádek č. p. 251 V rodinném domku č. p. 251 (bývalá pošta) má obec zřízeny 4 byty. Všichni nájemníci platí nájemné i poskytované služby (vodné a vývoz žumpy) správci bytů, tj. 1. realitní kanceláři v Třinci s.r.o. Na nájemném se v roce 2012 vybralo ,-- Kč a za poskytované služby ,34 Kč, za sepsání nové smlouvy 5.000,-- Kč. Celkem ,34Kč. Nebytové hospodářství Jedná se o příjmy od nájemců za vodu, elektrickou energii a teplo ve výši ,98 Kč Pronájem pozemků Smlouva o nájmu pozemku je uzavřená s Telefonicou Czech Republic. Příjem je ,-- Kč. V budově OÚ č. p. 352 Obec pronajímá na základě nájemních smluv nebytové prostory těmto nájemcům: Prodejna Hruška MUDr. Szlauerová-Walková MUDr. Mahdalová Česká pošta s.p. Kadeřnictví Čmielová Hegas - Energo Lucyna Rusz CELKEM ,00 Kč ,00 Kč 3 600,00 Kč 9 340,00 Kč ,00 Kč 1,00 Kč 7 000,00 Kč ,00 Kč Veřejné osvětlení Platba od pojišťovny za poškození sloupu veřejného osvětlení ve výši 2.520,-- Kč. Příjmy pohřebnictví Za výkop hrobů jsou pozůstalým vystaveny faktury a dokladem k pronájmu hrobového místa je smlouva. Obec neeviduje žádné nedoplatky. Příjem za rok 2012 činí ,-- Kč. Odvoz odpadů Příjmy z prodeje popelových nádob - v roce 2012 bylo ze skladu prodáno 17 popelových nádob. Celkem příjmy ,-- Kč. Příjmy z prodeje barevných pytlů Obec prodává hnědé a černé pytle za 10,--Kč/1 kus. Celkem příjmy v hodnotě 5.130,-- Kč. Podnikatelé - do systému je přihlášeno 14 podnikatelů a organizací. Celkem bylo vybráno ,-- Kč. Nedoplatky jsou evidovány ve výši ,-- Kč. Příjmy za tříděný odpad Představují platbu firmy EKO-KOM za tříděný odpad (za období IV/ I, II,III/2012) ve výši ,50 Kč. Veřejná zeleň Obec zajistila pokos pozemků těm vlastníkům, kteří nebyli sami schopni jejich údržby a odprodej starých, nepotřebných obrubníků. Celkový příjem z této činnosti je ,-- Kč. Rozvoz obědů Prostřednictvím obce si mohou senioři odebírat obědy ze školy. Obec účtuje za rozvoz jednoho obědu 5,--Kč. Celkem za rozvoz obědů ,-- Kč. 5

6 V období prázdnin, kdy se ve školní jídelně nevaří, zajišťuje Obec obědy dovozem ze školy v Bystřici. Celkem, za tyto obědy, strávníci uhradili ,-- Kč. Odprodej hasičského auta V prosinci 2012 Obec prodala staré hasičské auto-skříňovou AVII Obci Vendryně za zůstatkovou cenu ,-- Kč. Činnost místní správy Příjmy z kopírování, vyvěšení plakátů a faxování V roce 2012 bylo za tyto činnosti přijato celkem 1.584,-- Kč. Ostatní příjmy- např. refundace soukromých hovorů. Celkem příjem 353,-- Kč. Příjmy z prodeje zboží jedná se o příjem za pohlednice Hrádku ve výši 38,-- Kč. Úroky z účtů vedených u České spořitelny, a. s. běžný účet, odpadový sociální fond, kauce účet FRB C E L K E M 6 686,75 Kč 372,45 Kč 957,03 Kč 8.015,63 Kč Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené příspěvek občana na změnu v územním plánu obce ve výši 5.000,-- Kč. Ostatní činnosti Příjmy z prodeje pozemků (p. Lasotová, ing. Burý, p. Foltán) ,--Kč. Celkem příjmy za rok ,58 Kč Komentář k financování Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Zde sledujeme proúčtování kontokorentního úvěru k ve výši ,18 Kč. Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem vykazovaného období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu. Celkem ,51 Kč. Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Přijetí dlouhodobých půjčených prostředků: ČS, a.s. Mateřská škola č. 115 ČSOB pořízení traktoru ČSOB návěs k traktoru Celkem ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Zde sledujeme úhrady dříve přijatých půjčených prostředků: 6

7 ČS, a.s. vodovod ,-- Kč D. S. Leasing Škoda Octavia ,88 Kč Celkem ,88 Kč Financování celkem Celkem příjmy a financování ,43 Kč ,01 Kč 7