Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 10. schùze RM dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 10. schùze RM dne 18.5.2006"

Transkript

1 Zpravodaj mìsta roèník 4. èervenec 2006 Rada mìsta bere na vìdomí: 1. Vyhodnocení nabídek na dodání systému DOLBY do Mìstského Kina. Byla vybrána nejvýhodnìjší nabídka od firmy Drbohlav Kino servis Turnov. 2. Splnìní usnesení è.8/06 tj. zpracovanou studii dalšího využití Kina. 3. Splnìní usnesení è.12/06 tj. zaurgovat opravy komunikací mezi obcemi Chcebuz, Újezd a Brocno. 4. Splnìní usnesení è.13/06 tj. zajištìní oprav houpaèek na Novém námìstí. 5. Splnìní usnesení è.14/06 tj. upozornit a požádat obec Raèice o likvidaci odpadkù u silnice do Roudnice n.l.- odpadky odstranìny. 6. Informaci o pøípravách na volby do Poslanecké snìmovny, tj. konání prvního zasedání okrskových volebních komisí, volby pøedsedù a místopøedsedù, poètu kandidujících stran a hnutí v Ústeckém kraji, celkem Informaci o setkání starostù Litomìøicka dne , na kterém se jednalo o dopravní obslužnosti, novém Správním øádu a hodnocení povodnì Oznámení o konání pøedvolební akce USNESENÍ z 10. schùze RM dne ODS na Novém námìstí dne od do hodin. 9. Pøedložený zákon è.159/2006 o støetu zájmù, týkající se èlenù Zastupitelstva a Rady mìsta. 10. Informaci o konání valné hromady NS Zdravých mìst dne v Tøebíèi. 11. Sdìlení o harmonogramu letních odstávkách výmìníkových stanic, èerven srpen Informaci o jednání pí. Kühnelové a p. Havrana s pøedsedou TJ Brocno. K žádosti o fin. pøíspìvek na èinnost se RM vrátí po odstranìní závad v objektu šaten. 13. Zápis z jednání školské a vzdìlávací komise ze dne Zápis z jednání komise výstavby ze dne Informaci Odboru výstavby a živ. prostøedí k dotazu Ing. Podrábského na zápach z polí pod Chcebuzí. Rada mìsta schvaluje: 1. Ponechání autobusového spoje ve 14,20 a v 16,00 ze Štìtí na Újezd a souhlasí se zavedením dalšího spoje v 18,15 v pondìlí a ve støedu. Dále schvaluje rozšíøení odpoledního spojení do Èakovic, dle posouzení odboru MH a dopravní komise. 2. R o è n í ú è e t n í z á v ì r k y v š e c h pøíspìvkových organizací mìsta a vyplacení odmìn øeditelùm tìchto organizací dle pøiloženého zápisu Komise pro pøíspìvkové organizace ze dne Pronájem pozemku p.è. 845/1 v k.ú. Chcebuz-Veselí p.gurišovi dle platných pravidel. 4. Pøevedení užívacího práva k pozemku p.è.1533/3 v k.ú. Štìtí I z pí.hodkové na pí.kolmanovou. 5. Z dùvodu zatopení pozemkù prominutí poplatku za nájemné 2006 ve výši 442,- Kè panu Bubeníèkovi a všem ostatním nájemcùm v lokalitì Ostrov. 6. Zmìnu výpovìdní lhùty z 1 na 12 mìsícù v nájemní smlouvì èl.5 písmeno d) p.j. Gladišovi a Š.Gladišovi. Pro ostatní odstavce pod písmeny a), b), c), e), èlánku 5 se jednomìsíèní výpovìdní lhùta nemìní. 7. Návrh na ponechání výše nájemného od u nebytových prostor mìsta v Obchodním centru na stejné úrovni jako doposud. USNESENÍ z 11. schùze RM dne Rada mìsta bere na vìdomí: 1. Postup odboru výstavby ve vyrozumìní všech vlastníkù bytových domù ohlednì úprav lodžií a žádost o provedení nápravy do Informaci výbìrové komise o vyhodnocení nabídek na Rekonstrukce elektroinstalace v 6.MŠ. 3. Dopis od námìstka SÚS Dubí a pøíslib provedení oprav komunikací Chcebuz- Brocno a Újezd. 4. Informaci o pøedvolebním mítinku ÈSSD dne na Novém námìstí od 15 do 17 hod. 5. Zprávu o pracovní schùzce svolané hejtmanem Ústeckého kraje, na které informoval o základní dopravní obslužnosti. 6. Jednání vedení mìsta s manažerkou Norske Skog pro styk s veøejností o spolupráci s mìstem. 7. Informaci øeditele MP ohlednì rozšíøení èinnosti na sousední obce. 8. Vyhlášení 1. stupnì povodòové aktivity. 9. Formální ukonèení konkursu na firmu Ratio. 10. Informaci z Dozorèí rady Mìstské nemocnice v Litomìøicích. 11. Upozornìní na rozhodování o další existenci hlídací služby, kterým se bude RM zabývat na pøíštím zasedání. 12. Informaci o konání 1. roèníku Šachového turnaje mládeže o pohár mìsta Štìtí Zápis z jednání: bytové komise, komise dopravy a veøejného poøádku, komise výstavby a komise životního prostøedí. Rada mìsta schvaluje: 1. Prodloužení termínu opravy soc. zaøízení v Mìstském kinì do Postup ve vìci dlužníka J.P. a podání návrhu na naøízení exekuce. 3. Na základì soudního rozhodnutí odpis pohledávek fy Helson s.r.o. 4. Storno nepoužitého pokutového bloku MP zpùsobem, navrženým škodní komisí. 5. Zøízení úèelového povodòového úètu u GE Money Bank ve Štìtí pro pøíspìvek státu panu P.T. 6. Z m ì n u z á v a z n ý c h u k a z a t e l ù stanovených ZUŠ ve Štìtí pro r.2006 takto:a) provedení oprav vnitøních prostor budovy Kè ,- b) opravy chodníkù Kè ,- 7. Poskytnutí fin. pøíspìvku SDH ve Štìtí na èinnost v r ve výši ,- Kè s podmínkou vyúètování do Finanèní pøíspìvek ve výši ,- Kè (dle smìrnice RM z tj. 200,- Kè/ dítì ,- na dopravu) organizaci Pionýr, na letní tábor pro 93 dìtí ze Štìtí, vyúètování do Doplnìný výbìrový seznam žadatelù o nájem bytu na 2. pololetí dle návrhu bytové komise. 10. Pronájem èásti pozemku p.è.29/7 orná, v k.ú. Hnìvice manželùm Hradilovým za daných podmínek. 11. Ukonèení ubytování p. J.K. na soc. ubytovnì z dùvodu neplacení nájemného. 12. Pøidìlení bytu è.28 v DPS Školní z dùvodu rekonstrukce DPS U cementárny pí. V.M. 13. Prodloužení ubytování v DPS U cementárny panu J.M. s koneèným termínem do Pøidìlení ubytování na lùžko v objektu soc. ubytovny panu P.K. a P.N. do Podání žádosti o poskytnutí pùjèky z FRB manželùm Lankovým. 16. Umožnit podání žádosti o pùjèku z FRB i ostatním budoucím žadatelùm, kteøí mají na nemovitosti stávající zástavu, jestliže hodnota nemovitosti bude i po odeètení výše zástavy 150% oproti výši pùjèky z FRB.

2 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR ve dnech Výsledky hlasování ve 12 volebních okrscích mìsta Štìtí. Okrsek: 1 (ZŠ T.G.M.), vydáno 545 obálek = úèast 55,73 %. ODS 38,63 %; ÈSSD 34,75 %; KSÈM 12,19 %; SZ 6,46 % Okrsek: 2 (Kult. dùm), vydáno 585 obálek = úèast 52,00 %. ODS 42,61%; ÈSSD 30,06 %; KSÈM 14,94 %; SZ 4,29 %. Okrsek: 3 (ZŠ Ostrovní), vydáno 553 obálek = úèast 60,70 %. ODS 34,90 %; ÈSSD 34,35 %; KSÈM 18,08 %; SNK-ED 3,43 %; SZ 3,43 %. Okrsek: 4 (ZŠ Školní), vydáno 585 obálek = úèast 52,70 %. ÈSSD 37,47 %; ODS 34,02 %; KSÈM 13,98 %; SZ 5,00 %; SNK-ED 2,93 %. Okrsek: 5 (Uèilištì), vydáno 611 obálek = úèast 54,75 %. ODS 38,25 %; ÈSSD 35,30; KSÈM 13,62 %; SZ 5,91 %; SNK-ED 2,13 %. Okrsek: 6 (Kino), vydáno 540 obálek = úèast 59,60 %. ODS 41,00 %; ÈSSD 31,91 %; KSÈM 10,38 %; SZ 9,09 %; SNK-ED 3,52 %. Okrsek: 7 (Straèí), vydáno 67 obálek = úèast 71,28 %. ÈSSD 35,82 %; KSÈM 31,34 %; ODS 20,89 %; KDU-ÈSL 7,46 %. Okrsek: 8 (Poèeplice), vydáno 81 obálek = KNIHOVNA INFORMUJE SVÉ ÈTENÁØE Mìstská knihovna obohatila svùj fond o øadu nových titulù. Váleènou tématiku najdete v knihách: OBRÁNCE (S. Barone), DIEPPE 1942 (T. Saunders), DEN D (S. E. Ambrose), OHEÒ NAD SRBSKEM (L. Kessler), PØEKVAPIVÝ ÚTOK (J. Kerrigan), NEROVNÍ SPOJENCI (R.L. DiNardo), HITLEROVI MANAŽÉØI (C. Knopp). Napìtí obsahují knihy SCHWARZ HRAJE BIRDIE (J. Ku ák), ZÁHADA VILY HERBST (H. Hardenová), Z PØÍÈIN NIKOLI PØIROZENÝCH (P.D.Jamesová), NÙŽ V ZÁDECH (T. Cockey), CHU LÁSKY (S.Brown), NEPØIROZENÁ SMRT (D.L. Sayersová), AGENTURA (P. Frýbort), BRATRSTVO TAJNÝCH HROBÙ (L. Valerián, V. Šulc), ÈERNÁ KRONIKA ÈESKÝCH BESTIÁLNÍCH VRAHÙ (J. Slušný), thrillery POJÏ BLÍŽ (S.Gran), BRATRSTVO TURÍNSKÉHO PLÁTNA (J. Navarrová). Literatura faktù OSUDY ALCHYMISTÙ (P. Toufar), ODKRYTÁ TAJEMSTVÍ PYRAMID (H. Bergmann, F. Rothe). Kniha KATASTROFOBIE (B.H.Clowová) popisuje série velkých katastrof, odhaluje temné globální síly. Milostné a spoleèenské romány: AŽ NAVÌKY (CH. Cross), TROCHU HØÍŠNÍ, TROCHU SVOJI (M. Balogh), PROS NA KOLENOU (B. Cartland), NEPØÍTEL (S. Drake), DVOJÍ ŽIVOT (J. Angellová). Pøíbìh ženy, která se provdá za cizince téma knihy UMLÈENÁ (D. Glück). Kniha BÁJEÈNÝ ROK (DENÍK 2005) je osobní kronikou spisovatele M. Viewegha roku Kniha FALEŠNÝ ASISTENT NA úèast 62,31 %. KSÈM 34,56 %; ODS 33,33 %; ÈSSD 20,98 %; SNK-ED 4,93 %. Okrsek: 9 (Hnìvice), vydáno 63 obálek = úèast 54,78 %. ODS 38,09 %; ÈSSD 28,57 %; KSÈM 23,80 %; SNK-ED 3,17 %. Okrsek: 10 (Radouò), vydáno 115 obálek = úèast 55,29 %. ÈSSD 40,86 %; ODS 37,39 %; KSÈM 15,65 %; SZ 2,60%. Okrsek: 11 (Chcebuz), vydáno 126 obálek = úèast 51,01 %. ÈSSD 41,26 %; KSÈM 27,77 %; ODS 26,19 %; SZ 3,17 %. Okrsek: 12 (Brocno), vydáno 93 obálek = úèast 53,45 %. KSÈM 35,48 %; ODS 30,10 %; ÈSSD 25,80 %; SZ 3,22 %; SNK-ED 2,15 %. Klimatizace Tepelná èerpadla Tel.: KØÍDLECH PARLAMENTU (L. Kohout, K. Veselá-Samková) je pøíbìh falešného asistenta (poslance ÈSSD Jana Kavana), který pod hlavièkou snìmovny zdarma procestoval èást svìta. Kniha DAVID RATH (V. Budimský) vypráví o osobì Davida Ratha, ale také o medicínì a politice. Z nauèné literatury je pøipravena pro ètenáøe øada krásných knih: ÈLOVÌK A VESMÍR (M. Traa), ZASTAVENÍ ÈESKÝCH DÌJIN (J. Sommer), ENCYKLOPEDIE ØECKÉ MYTOLOGIE (G. Houtzager). Pro maminky: PRVNÍ POMOC MALÝM DÌTEM, VÝCHOVA DÍTÌTE, CO BY DÌTI MÌLY ZNÁT. Pro zruèné ženy: PLETENÍ, HÁÈKOVÁNÍ ( tradièních a moderních vzorù). Námìty na výlety pro rodièe a dìti najdete v knize ZA STRAŠIDLY DO LESÙ A SKAL. Pro sportovce jsou pøipraveny knihy: BÌHÁNÍ (vybavení a základy bìžecké techniky), JAK DOKONALE ZVLÁDNOUT INLINE BRUSLENÍ (technika jízdy, výbìr a údržba bruslí). Pro zahrádkáøe a kutily èekají knihy: RECEPTÁØ NA KAŽDÝ DEN, ZAÈÍNÁME SE ZAHRÁDKOU, UDÍRNY A ZAHRADNÍ KRBY, UDÍRNY A UZENÍ, CESTIÈKY A POSEZENÍ, SKALNIÈKY. Motoristy urèitì zaujme kniha NOVÁ PRAVIDLA SILNIÈNÍHO PROVOZU (bodový systém a další zmìny silnièního zákona). Na dìti a mládež èekají knihy TAMARÍN A POMERANÈ (M. Drijverová), DIVOÈINA (nakladatelství EGMONT), PERNÍKOVÁ PANENKA (R. Cohnová), 77 PRAŽSKÝCH LEGEND (A. Ježková), FALEŠNÁ STOPA (A. Daltonová). I.R. INZERCE Prodám rekreaèní chalupu na Malešovì. Tel: Koupím garáž ve Štìtí U Svazarmu. Tel: Pronajmu prostory k podnikání o velikosti 35 až 200 m2 v centru Kralup n./vlt. Informace v RK, Nové námìstí 136 vedle lékárny,1. patro vpravo, tel: Hledáme pro naše klienty byty a RD v okolí Štìtí, informace odmìníme. Bližší informace v RK, Nové námìstí 136 Štìtí, tel: Pøijmeme tøi spolupracovníky Podøipské finanèní a bankovní centrum ve Štìtí. Podmínkou èistý trestní rejstøík, vzdìlání SOU, SŠ nebo VŠ. Bližší informace podá obchodní vedoucí Haincová Lenka, tel: PODÌKOVÁNÍ - Dìti a paní uèitelky MŠ Klubíèko dìkují firmì NORSKE SKOG a.s. Štìtí za poskytnutí penìžního daru, který byl využit na cestu dìtí do ZOO v Liberci, pøi ozdravném pobytu v Lužických horách. - Dne oslavily dìti z naší MŠ Klubíèko svùj svátek v tìlocviènì ZŠ TGM. Akci již podruhé velmi pìknì pøipravili p. vych. Müllerová, p. uè. Bartoníèková a žáci 9. tøíd této školy. Všichni z MŠ Klubíèko dìkují touto cestou za hezké zážitky a dárky, které si dìti odnesly. - Chtìla bych touto cestou podìkovat pí. Evì Reifové, pøedsedkyni MO STP ve Štìtí, za její hluboce lidský èin, za její pøístup k lidem, za její laskavost a ochotu. Je to èlovìk na svém místì. Dík za to, že je. Mì osobnì vždy pomohla radou, doporuèila nebo zapùjèila pomùcky, za které jsem jí vdìèna. Svou práci vykonává s láskou, srdcem a škoda, že se èlovìk s takovým pøístupem, tak málo setkává. Proto mi dovolte paní Reifová popøát Vám to, co je nejdražší zdraví, to, co èlovìk hledá štìstí. A se Ván daøí, s díky Marion Pevová. - Dìkujeme MìÚ ve Štìtí, jmenovitì: panu A. Böhmovi, starostovi mìsta, J. Havranovi, místostarostovi, D. Foøtové, vedoucí odboru. Dále paní Vìøe Kalousové, øeditelce Okresní správy sociálního zabezpeèení Litomìøice a panu S. Šmídovi za milou návštìvu a gratulace u pøíležitosti stých narozenin naší babièky, paní Anny Èervené. Dìkujeme za vìcné a kvìtinové dary. Rodina Kejíkova. Vítání nových obèánkù v r V úterý byli slavnostnì pøivítáni v obøadní síni na radnici MìÚ ve Štìtí panem místostarostou Antonínem Šimralem tito noví obèánci mìsta: Dìvèátka: Anièka Lepšíková a Marie Jana Havelková. Chlapci: Adam Bartáèek, Petr Bartáèek, Kryštof Nolè, Tomáš Mašín, Pavel Cabák, Adam Kozdrovskyj a Jakub Vejl. Všem pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti. 2

3 Kulturní støedisko V èervenci bude sál KS Štìtí využíván pouze ke komerènímu prodeji. Pøipravujeme na mìsíc srpen 2006 : Sportovnì kulturní akce u Labe 10:00 závody a ukázky jízdy na skateboardu 14:00 hudební program Magma Hotel a další Skatepark u Labe vstup zdarma Pøipravujeme na mìsíc záøí 2006 : 7.9. Maxi diskotéka pro mládež k oslavám 10ti let Mìstské knihovny 16:00 sál KS ve Štìtí 9.9. Jarmark tradièní štìtský jarmark na Husovì námìstí 10:00 - hudba, tanec, kejklíøi, Škola kouzel pro dìti 15:30 - hudební program s Poutníky, Rhodesii, Krausberry a YoYo Bandem Spoleèenské odpoledne pro dùchodce, k tanci hraje J.Zabilanský, 14:00 sál KS ve Štìtí Jan Kraus + Heidi Jankù s poøadem Hvìzdy jak je neznáte 19:30 sál KS ve Štìtí. Vstupné 120,- až 150,- Kè. Pøedprodej bude zahájen v mìsíci srpnu. Poplatek za komunální odpad Dne 30. èervna 2006 byla splatnost poplatku za komunální odpad. Poplatek pro rok 2006 èiní 440,- Kè. Upozoròujeme obèany, kteøí dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad, nech tak uèiní co nejdøíve, nebo Mìstský úøad Štìtí pøistoupí k jeho vymáhání. Zaplatit lze v hotovosti do pokladny Mìstského úøadu v 1. patøe è. dveøí 19, nebo na poštì èi v bance složenkou, kterou obèané obdrželi v dubnu 2006 a dále pak bezhotovostním pøevodem na úèet mìsta. Bližší informace k poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na úøední desce a webových stránkách Mìstského úøadu. Ekonomický odbor F.M. UVIDÍTE V KINÌ HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU pozor v letních mìsících od 19,00 hod DOVOLENÁ KINO NEHRAJE Doba ledová 2 Obleva, USA, mládeži pøístupný, vstupné 50,-Kè, 90min. A chládek je fuè! Repríza nejúspìšnìjší animované rodinné komedie roku. V ÈESKÉM ZNÌNÍ Šifra mistra Leonarda, USA, do 12 let nevhodný, vstupné 70,-Kè, 148min. Žijí ještì dnes potomci Ježíše Krista a Máøí Magdalény? Tom Hanks a Audrey Tautou pátrají po nebezpeèném tajemství církve ve filmu, který zpùsobil rozruch na celém svìtì. Natoèeno podle svìtového bestselleru Dana Browna Úèastníci zájezdu, èeský film, mládeži pøístupný, vstupné 70,-Kè, 113min. Nová èeská komedie o autobuse plném èeských turistù a jejich dovolené u Jadranu. Nejúspìšnìjší letní komedie podle bestselleru Michala Viewegha. Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jitka Kocurová, Pavel Liška ad Utajený, Francie/Nìmecko/Itálie/Rakousko, do 12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 117min. Kdo nièí klid spokojeného manželství? Kdo sleduje jejich dùm a posílá jim záhadné nahrávky? Daniel Auteuil a Juliette Binocheová v dramatu ovìnèeném øadou evropských cen X-Men: Poslední vzdor, USA, mládeži pøístupný, vstupné 65,-Kè, 90min. Rozhodující souboj zaèíná Všichni staøí známí mutanti se potøetí a naposledy vracejí na filmové plátno, aby v pokraèování akèní sci-fi vybojovali svou poslední válku Nepohodlný, USA/Velká Británie, do 15 let nepøístupný, vstupné 60,-Kè, 119min. Musí projet nìkolik kontinentù a riskovat vlastní život, aby objasnil vraždu své ženy. Ralph Fiennes a Rachel Weiszová v napínavém thrilleru z exotického prostøedí africké Keni. Film získal 4 nominace na Oscara Firewall, USA, do 12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 105min. Chtìli vykrást banku a použili jeho rodinu jako rukojmí. Jenže dráždit takové rodinné typy jako je Harrison Ford se nevyplácí Dìsnej doják, USA, do 12 let nevhodný, vstupné 60,-Kè, 85min. Je to o lásce, romantice a podobných hovadinách. Autoøi úspìšných parodií Scary Movie se tentokrát trefují do romantických komedií Mission: Impossible III, USA do 12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 126min. Tajný agent Ethan Hunt, specialista na nemožné mise, potøetí zachraòuje svìt. Tom Cruise v pokraèování akèního megahitu V jako Vendeta, USA/Nìmecko, do 12 let nevhodný, 60,-Kè, 132min. V jako vùdce v totalitní Británii, zemi plné násilí. Natalie Portmanová a Hugo Weaving bojují za svobodu v comicsové podívané od tvùrcù Matrixu. VZPOMÍNÁME Dne uplynulo již 13 let od úmrtí našeho tatínka, dìdeèka a pradìdeèka, pana Františka Doležala ze Straèí. S láskou stále vzpomínají dìti s rodinami. Dne 26.èervna uplynuly 2 roky, kdy jsme se naposledy rozlouèili s naším manželem, tatínkem a dìdeèkem, panem Stanislavem Frýdou. Za tichou vzpomínku dìkuje manželka Jiøina a synové Jiøí a Martin s rodinami. Dne vzpomeneme 13. výroèí úmrtí naší drahé maminky, babièky, prababièky, sestry a tety, paní Stanislavy Kohoutové, roz. Kratochvílové z Radounì. Za vzpomínku dìkují dìti Dana, Václav a Stanislav s rodinami. Dne by se moje maminka, paní Herta Kohoutová, roz. Heidová, dožila 75 let. Proto kladu kytièku vzpomínek na její hrob a s láskou stále tiše vzpomínám. Syn Slavomil. Dne 3.èervence uplynuly tøi smutné roky, kdy nás opustil p.karel Hájek. S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. VÝZVA Vážený podnikateli, Váš obchod (podnik) má jednu vadu ve vchodu je schod! V pøípadì, že jej odstraníte a místo schodu necháte udìlat nájezd, získáte: 1. Nové zákazníky z øad tìlesnì postižených a vozíèkáøù. 2. Zboží mùžete do prodejny vozit, nemusíte jej nosit. 3. V pøípadì, že budou schváleny zákony proti diskriminaci zdravotnì postižených, nebudete mít žádné problémy s úøady. 4. Dobrý pocit, že jste pomohl handicapovaným spoluobèanùm. Ztratíte pouze èástku potøebnou na úpravu (tu si mùžete odeèíst od základu danì). Rádi bychom, aby jste se zamyslel nad naší informaci a pomohl tak naše mìsto dostat na úroveò ostatních západoevropských mìst. Dìkujeme, STP MO Štìtí, Eva Reifová. BLAHOPØEJEME Životní jubilea slaví v mìsíci èervenci 2006 tito obèané mìsta Štìtí a místních èástí: 70 let: p.lukešová Božena, Jahodová Blanka, Probošt Karel, Jirota Zdenìk, Müller Miloslav a Steinbach Milan ze Štìtí; 71 let: p.balková Marie a Mo ka Václav ze Štìtí; 72 let: p.uøidilová Zdeòka z Brocna, Øehoøková Anna, Freslová Ruth, Fraòková Julie a Kabát Ivan ze Štìtí; 73 let: p.došková Drahomila, Hladíková Božena, Junková Helena, Hillová Františka a p.jursa Boleslav ze Štìtí; 74 let: p.salak Ján a Peloušek Walter ze Štìtí; 75 let: p.plochová Vìra, Tydrich Zdenìk a Nouza Vlastimír ze Štìtí; 76 let: p.jochová Božena ze Štìtí; 77 let: p.hladíková Vlasta, Vysoudilová Anna, Jílek Jiøí, Švarc Alois, Nedomlel Štìpán a Kaplan Zdenìk ze Štìtí; 78 let: p.ferkl František z Èakovic, Šteflová Zdeòka, Vávrù Vlasta a Š astný Josef ze Štìtí; 79 let: p.malechová Johana, Pavlousková Vìra, Jakubský Jan a Ing Haken Jaroslav ze Štìtí; 80 let: p.kalistová Miloslava a Nováková Libuše ze Štìtí; 81 let: p.hendrychová Anna a Dvoøáková Emilie ze Štìtí; 82 let: p.kalíková Marie z Hnìvic; 83 let: p.ing Bílek Miloš ze Štìtí; 84 let: p.hakenová Marie ze Štìtí; 85 let: p.janatová Bohumila a Nováková Anna ze Štìtí; 87 let: p.brabec Jindøich ze Štìtí; 89 let: p.pivoòková Milada ze Štìtí; 92 let: p.suchá Anna ze Štìtí. Všem pøejeme hodnì zdraví. 3

4 podnikatelská pùjèka - od Kè do neomezená výše BANK A VÁM NEPÙJÈÍ? MY ANO!!! živnostenská pùjèka Kè zamìstnanecká pùjèka Kè tel.: Celostátní kolo soutìže Cvrèek 2006 Již podruhé probìhlo 13. kvìtna 2006 na ZŠ Ostrovní ulici ve Štìtí celostátní finále soutìže dìtí v malování na poèítaèích Cvrèek Cílem soutìže je zapojení mládeže do smysluplné práce s poèítaèem se zamìøením na grafiku, výmìna zkušeností a srovnání úrovnì kvality práce s mládeží, zapojení i neèlenù Èeské spoleènosti elektronikù do této soutìžní aktivity a to zejména spoluprací se školami. Organizátoøi soutìže, èlenové Hifi klubu Štìtí ve spolupráci s pedagogy ZŠ Ostrovní, pøipravili pro vítìze korespondenèních kol zajímavé dopoledne. Od února dìti v rámci tøí kol malovaly obrázky na zadané téma (Oblíbené zvíøe, Krajina snù, Symbol sportu na OH) a z nich potom porota vybrala celkem 15 finalistù kategorie B (10-15 let) a kategorie C (15-18 let) do kola celostátního. Z došlých prací korespondenèního kola byla ve škole pøipravena malá výstavka Zahájení soutìže se kromì organizátorù a soutìžících úèastnil i zástupce mìsta pan místostarosta Antonín Šimral. Na úèastníky celostátního kola èekala dvì témata: Historické foto - kostel a Mísa vitamínù. Nejlépe se, dle odborné poroty (Mgr.L. Krejèová, Mgr. È. Hlavatý, Ing. J. Junek, L. Benda), výtvarného a technického zpracování zhostili za kategorii žákù do 15 let Anna Stránská z Elektroniky Dobruška 1. místo, Markéta Vodièková z Èeského Hifi klubu Pelhøimov 2. místo, Petra Žvachtová z Hifi klubu Štìtí 3. místo. V kategorii žákù a studentù nad 15 let zvítìzil Jan Stránský (Elektronika Dobruška), 2. skonèil Vojtìch Krejèí (Èeský Hifi klub Pelhøimov) a 3. místo patøilo Jakubu Prejzovi (Hifi klub Štìtí). Do první desítky se vešli i ostatní domácí žáci: M. Kindermannová, K. Kumpánová, M. Rybová, J. Junek, R. Velendorf a M. Vacek. Po výborném obìdì byla všem nabídnuta zajímavá pøednáška zkušeného grafika pana Libora Bendy o praktickém využití programu Photoshop. Vítìzové si ze soutìže odvezli opravdu hodnotné ceny vìnované ÈSE Hifi klub Štìtí, firmou Bateria Slaný, Aroma Praha a tiskárnou Wendy (komponenty k PC, kolekce CD, zásobníky na CD ), ostatní úèastníci obdrželi diplomy a drobné pozornosti. Doufáme, že i pocit hezky stráveného dopoledne.v závìru chci podìkovat tìm, bez nichž by finálové kolo tak dobøe neprobìhlo: spoleènosti Mondi Packaging Paper Štetí a.s. a MìÚ Štìtí za sponzoring materiálního vybavení, kuchaøkám CJ Štìtí za pøípravu chutného obìda pro úèastníky i hosty, èlenùm Hifi klubu pod pøedsednictvím Z. Foøta za pøípravu, organizaci soutìže a vìcné ceny pro vítìze, firmì X com J. Mynáøe za technické zabezpeèení akce, Mgr. V. Hladíkovi a pedagogùm ZŠ Ostrovní za spolupráci pøi zajištìní soutìže. Výbìr fotografií z akce a veškeré soutìžní práce korespondenèního i celostátního kola jsou umístìny na webových stránkách ÈSE. Nezbývá než blahopøát vítìzùm a vyzvat žáky štìtských škol k úèasti do pøíštího roku v soutìži Cvrèek 2007 D.T. DAVID MAREK tel: ; fax: NABÍZÍ: malírské, nateracské, lakýrnické, tapetáøské práce, drobné zednické opravy, nátìr fasád, stìrkové omítky, nátìr podlah a støech Klub šachistù informuje: V sobotu se konal 1.roèník šachového turnaje mládeže O pohár mìsta Štìtí. Turnaje se zúèastnilo 19 hráèù. Po úvodním slovu øeditelky turnaje Moniky Durdisové úèastníky pøivítal místostarosta mìsta pan Jiøí Havran a popøál jim mnoho úspìchù ve høe. Soutìžilo se ve tøech kategoriích : dorost, starší a mladší žáci. Hlavní cenou byly krásné poháry, které vìnovalo mìsto Štìtí. Dalšími kategoriemi zvláš ocenìnými byly kategorie dorost-dívky, mladší-dívky a také nejmladší úèastník turnaje. Na správnost prùbìhu turnaje dohlížel hlavní rozhodèí pan ing. František Chaloupka a jeho kolega pan Lukáš Hula oba z Litomìøic. Po sedmikolovém klání bylo rozhodnuto a nastalo vyhlášení vítìzù. V kategorii dorost první místo obsadil domácí hráè Zdenìk Kuneš, druhé místo bylo také obsazeno domácím hráèem Vladimírem Míškou. První místo v kategorii starší žáci, po závìreèném souboji dvou hráèù se stejným poètem bodù, nakonec získal Miroslav Körschner z Lokomotivy Most pøed Liborem Bakajsou z TJ Sokol Litvínov. Domácí hráè v této kategorii, Radek Šotola, obsadil 4.místo. První místo v kategorii mladší žáci získal Dan Bartoš z Povrlù s celkovým poètem 7 bodù ze 7 možných. V kategorii dorost-dívky získala zlato Marcela Hladíková ze ZŠ Chlumec. V kategorii dívky-mladší se utkaly dvì domácí hráèky a nakonec díky lepšímu vedlejšímu hodnocení vyhrála Michaela Durdisová pøed Annou Šotolovou, která získala støíbro. Co dodat závìrem, 1. roèník šachového turnaje mládeže O pohár mìsta Štìtí byl velkým úspìchem pro domácí hráèe a hráèky. Už dnes se tìšíme na roèník druhý a doufáme, že bude tak úspìšný jako ten letošní. Dále bychom rádi podìkovali všem našim sponzorùm, kterými jsou: MìÚ Štìtí, Kulturní støedisko mìsta Štìtí, Zlatnictví Èermák, Drogerie Bìloubek, PCL, s.r.o., Mevatec s.r.o., Stavebniny Stano Radek Novák, GE Money Bank Dìkujeme, Durdisová Monika. HELMA v.o.s. Client Service U Pekaøky 5, Praha 8 kontakt: Radek Žák tel : , fax: Zpravodaj Mìsta Štìtí, mìsíèník, vychází s povolením Ministerstva kultury ÈR evidenèní èíslo E Vydává Mìsto Štìtí, Mírové námìstí 163. Øídí redakèní rada ve složení : Jiøí Havran, šéfredaktor tel , èlenové Dana Beranová, Radomil Kulhánek, Jana Kurfirstová, sazba - J SERVIS Ing. Jaroslav Junek. Adresa redakce: Kulturní støedisko Mìsta Štìtí, Dlouhá 689, è. tel , Platba reklam v pokladnì Mìstského úøadu v I. patøe, è. dv. 19. Tisk HELMA PRAHA. Redakce je oprávnìna došlé materiály upravovat a krátit. Uzávìrka vždy 15. den v mìsíci. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Roznášku zpravodaje zajiš uje Èeská pošta. Obèanùm mìsta je zpravodaj poskytován zdarma. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveøejnit též na internetu - spolu s celým právì vydávaným èíslem zpravodaje. 4

5 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Podmínky výbìrového øízení pro poskytnutí pùjèky Mìsto Štìtí v souladu se znìním vyhlášky è. 9/94, v platném znìní, o vytvoøení a použití FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (dále jen FRB ), vyhlašuje tyto podmínky pro výbìrové øízení na poskytnutí návratných úèelových pùjèek na obnovu obytných budov: 1. Žádost musí obsahovat: a) jméno nebo název žadatele, popø. statutárního zástupce. b) adresu bydlištì nebo sídla právnické osoby. c) pøesné oznaèení pøedmìtné obytné budovy (popis, adresa, èíslo popisné, èíslo pozemku). d) výši požadované èástky, pøi kumulaci titulù rozepsat požadované èástky jednotlivì. e) pøesný popis úèelu, na který je pùjèka požadována, pøi kumulaci titulù je tøeba popis provést oddìlenì. f) návrh na stanovení záruky za poskytnutou pùjèku ve výši alespoò 130 % pøedpokládané èástky pùjèky, ve formì zástavy nemovitého majetku s tím, že hodnota záruky bude doložena aktuálním znaleckým posudkem dle platných oceòovacích pøedpisù. 2. K žádosti se pøipojuje: a) doklad o vlastnictví nemovitosti (originál aktuálního výpisu z katastru nemovitostí). b) povolení stavebního úøadu k provedení prací, na které se požadovaná pùjèka vztahuje (stavební povolení, vè. pøíslušné projektové dokumentace, pøípadnì sdìlení k ohlášení). c) pøedbìžnou dohodu s dodavatelem akce, vèetnì orientaèní ceny. Pøi svépomoci odhad nákladù. d) aktuální znalecký posudek na ocenìní nemovitosti, která bude navrhnuta za záruku a doklad o pojištìní této nemovitosti. 3. Lhùta pro podáni žádosti se stanovuje od do Po této lhùtì nebudou žádosti pøijímány. 4. Komise pro výbìrové øízení vyhodnotí pøedložené žádosti a pøedloží konkrétní závìr výbìrového øízení k rozhodnutí na nejbližší jednání Rady mìsta a Zastupitelstva mìsta. 5. O výsledku výbìrového øízení budou všichni uchazeèi neprodlenì vyrozumìni. Žadatelé, kterým Zastupitelstvo mìsta odsouhlasí poskytnutí pùjèky, budou vyzváni k uzavøení smlouvy o pùjèce. Právo na uzavøení smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavøení smlouvy do 30 dnù po vyrozumìní o výsledku výbìrového øízení. Ve Štìtí, dne: Mìsto Štìtí, Antonín Böhm, starosta Z fondu rozvoje bydlení se poskytují tyto návratné úèelové pùjèky: poø.è. název - úèel lhùta úrok max. èástka Obnova støechy (krytina i konstrukce) Zøízení plyn. nebo el. topení a pøípojky CZT Obnova fasády u domu, vè. oplechování Zateplení obvodového pláštì rodinného domu Izolace domu proti podzemní vodì Zøízení malé èistírny odpadních vod k domu Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v bytì, kde dosud není Rekonstrukce a modernizace byt. fondu staršího 30 let 4 roky 4 % 5 rokù 3 % 5 rokù 3 % 8 rokù 3 % ,- Kè ,- Kè ,- Kè ,- Kè Pùdní vestavby bytù 8 rokù 3 % ,- Kè Pùdní nástavby na ploché støeše 8 rokù 3 % Oprava podlah a vnitø. omítek, vè. obkladù znièených pøi živel. pohromách 5 rokù 1 % ,- Kè Podmínky pro podání žádosti o poskytnutí uvedených pùjèek jsou zveøejnìny obvyklým zpùsobem na úøedních deskách. Bližší informace sdìlí p. Zwettler, kanc.è. 27 Mìstského úøadu Štìtí, odboru výstavby a ŽP, tel Zvýšená hluènost pøi projektu TG6 Ve spoleènosti Mondi Packaging Paper Štìtí vrcholí v souèasné dobì montážní práce nejvýznamnìjšího projektu letošního roku, kterým je výstavba nové turbíny TG6. V rámci projektu jsou mimo jiné pøipravovány i profuky potrubních tras vnìjších parovodù. Cílem této procedury je zajistit bezpeèný chod zaøízení pøi vlastním najíždìní a provozu. Profuky budou provádìny parou a výstupní potrubí bude nainstalováno do severní strany budovy regeneraèního kotle (tj. strany odvrácené od mìsta), a to s ohledem na omezení hluènosti, která je s touto èinností spojena. Jednotlivé profuky v trvání pøibližnì 20 minut budou provádìny v termínu až S ohledem na rušivý vliv zvýšené hluènosti budou profuky provádìny pouze v odpoledních hodinách. O pøesném harmonogramu tìchto testù bude informován mìstský úøad a spoleènost zajistí orientaèní mìøení hluènosti na hranicích závodu i ve mìstì. Naší snahou i snahou dodavatelské firmy bude samozøejmì délku i èetnost profukù co nejvíce omezit. Pøedem se omlouváme za nepohodu, kterou mùže výše uvedený hluk znamenat. Vìøím, že obèané mìsta pøijmou tento nezbytný úkon s pochopením. Své pøípadné pøipomínky mohou obèané volat na bezplatnou telefonní linku V.Buk, vedoucí IMS a OŽP Spoleènost Mondi získává dvì støíbrná ocenìní za bezpeènost Ve ètvrtek 4. kvìtna 2006 vyhlásil v Johanesburgu u pøíležitosti každoroènì konané veèeøe AGM výkonný øeditel skupiny Anglo American plc Tony Trahar vítìze a další ocenìné v každoroèní soutìži této skupiny v oblasti bezpeènosti. Spoleènost Mondi získala dvì ze šesti prestižních ocenìní. Ron Traill, generální øeditel spoleènosti Mondi Packaging Paper Štìtí, pøevzal støíbrné ocenìní za vynikající výsledky v oblasti bezpeènosti v kategorii velké podniky a Vladimír Ševèík, generální øeditel spoleènosti Mondi Packaging Ružomberok, obdržel rovnìž støíbrné ocenìní za vynikající výsledky v oblasti bezpeènosti v kategorii malé podniky. Již druhý rok po sobì si závod Štìtí odváží domù tuto cenu. Tato ocenìní jsou projevem uznání mimoøádných úspìchù tìchto dvou závodù v oblasti bezpeènosti i ocenìním nadšení i nasazení obou vedoucích týmù v procesu úspìšného vštìpování cíle cíl je nula úrazù (OTTO) všem zamìstnancùm. V prùbìhu auditu ze strany skupiny Anglo American si oba závody vysloužily zejména chválu za pevné a upøímné nasazení ze strany vedení v oblasti øízení bezpeènosti, dobrou praxi v oblasti øízení rizik a vynikající systémy a postupy v oblasti øízení bezpeènosti. Generální øeditel spoleènosti Mondi David Hathorn poblahopøál obìma vítìzným týmùm a poznamenal, že toto ocenìní má také dále zvyšovat vysokou la ku pro porovnání s konkurencí, kterou tyto dva závody pro zbytek skupiny Mondi nasadily. Pøevzato z podnikového zpravodaje Síto Nezamìstnanost v mikroregionech Mikroregion EA k k nez % nez % Litomìøicko , ,63 Roudnicko , ,62 Libochovicko , ,35 Štìtsko , ,58 Lovosicko , ,44 Úštecko , ,11 Obce okresu s nejvyšší a nejnižší mírou nezamìstnanosti obec EAO UOZ MNZ% Èerniv ,12 Loveèkovice ,61 Chodouny ,5 Hlinná ,73 Staòkovice ,71 Sedlec ,45 Siøejovice ,2 Rochov ,76 Horní Beøkovice ,22 Malé Žernoseky ,52 Míra nezamìstnanosti Okres Litomìøice 5/06 4/06 rozdíl 5/05 rozdíl 10,17% 10,78% -0,60% 11,40% -1,23%

6 Konì pomáhají léèit MO STP v ÈR Štìtí uspoøádala dne pro handicapované dìti a doprovod, tak jako v loòském roce, návštìvu Hiporehabilitaèního centra ve Slatinì u Libochovic. Manželé Švehlovi a zamìstnanci centra pøipravili prohlídku areálu - jízdárny, sedlárny, stájí a okolí a pohovoøili o prospìšnosti této rehabilitace a náplni centra. Pod odborným vedením mohly dìti vyzkoušet jízdu na koních, kteøí umí léèit. Kromì koní zde mají také pejsky na canisterapii. Tato pøirozená integrace a rehabilitace je velmi vhodná pøi rùzných typech onemocnìní. Všichni si užili aktivní relaxaci v pøírodì pod Hazmbiurkem, dle svých možností si zasportovali, zazpívali a u táboráèku opekli uzeninu. Pro koníky mìli sebou jablíèka i mrkev a mohli je nakrmit. Nadšení byli všichni, poèasí se vydaøilo a personál byl velmi vstøícný a chápe problémy zdrav. postižených klientù. V pøíštím roce bychom rádi akci zopakovali. Dìkujeme sponzorùm, kteøí nám pomohli uhradit dopravu a není jim lhostejný život handicapovaných. za MO STP Štìtí Eva Reifová POLICIE ÈR Èásteèný výbìr akcí 2.5. bylo sdìleno obvinìní osobì J.Ž., který byl hlídkou MP kontrolován jako øidiè Š 1203 v Litomìøické ulici a nepøedložil žádné doklady od vozidla ani øidièský prùkaz. Lustrací øidièe bylo zjištìno, že má vysloven zákaz øízení na dobu 12-ti mìsícù odborem dopravy MìÚ Roudnice n/l.. Pøípad pùjde pøed soud byl zadržen T.M., který pøelezl oplocení pozemku SOU ve Štìtí, odkud odcizil 15 ks prken v hodnotì 1000,- Kè. Jmenovaný byl za poslední tøi koky již odsouzen za obdobnou tr. èinnost a proto mu bylo sdìleno obvinìní pro krádež a pøípad pùjde pøed soud v rámci pátrací akce po zlodìjích aut a vloupání do sklepù byl policisty OOP zadržen V.V., na kterého byl vydán Okr. soudem v Litomìøicích pøíkaz k dodání do výkonu trestu odnìtí svobody. Zadržený byl téhož dne pøedán do vìznice v Litomìøicích policisté OOP šetøí pøípad podezøelé G.N., která opakovanì setrvávala v bytì, proti vùli jeho majitele a opustila ho až po opakované výzvì pøivolané hlídky MP. Ještì pøed tím zpùsobila majiteli zranìní, které si vyžádalo lékaøské ošetøení. Pøípad pùjde pøed soud, pro porušování domovní svobody byl zadržen M.B., který v katastru obce Raèice v areálu Sportcentra odcizil 13 ks pozinkovaných stojanù na lodì a další vìci v celkové hodnotì 4 500,- Kè. Na místo èinu pøijel mot. vozidlem svého otce, pøestože má vysloven zákaz øízení vozidel Okresním soudem v Litomìøicích. Pøípad pøedán soudu šetøen pøípad úvìrového podvodu, kterého se dopustil J.P., který po odebrání zboží zaplatil pouze 1. splátku svého dluhu. Firmì tímto vznikla pohledávka ve výši ,- Kè v rámci opakované pátrací akce po osobách pohøešovaných a celostátnì hledaných, byl ve Štìtí zadržen M.Š., na kterého byl vydán pøíkaz k zatèení Okr. soudem v Litomìøicích, kam byl neprodlenì eskortován bylo v Polepech nalezeno odstavené mot. vozidlo Fiat Tempra, které bylo dne odcizeno v obci Kozlovice. OA byl pøedán prostøednictvím OOP v Roudnici n/l, kde po nìm bylo vyhlášeno párání, zpìt majitelce policisté šetøí podezøení z údajné distribuce marihuany podezøelého N.D., který pìstoval rostlinu konopí a pøedával je již sušené na rùzných místech ve Štìtí v krabièce od cigaret. Pøípad bude po zdokumentování pøedán soudu. kpt. Petr Woska Oslavy Dne dìtí poèasí se umoudøilo I pøes nepøíznivou pøedpovìï poèasí se v pátek 2.6. oslavoval na Husovì námìstí svátek našich nejmenších. Sluníèko nás nakonec pøekvapilo a pøíjemnì nás doprovázelo po celé odpoledne. Také v letošním roce se na veškerých pøípravách a financování podílelo nìkolik firem a spoleèností. Mezi již jmenované patøí DDM Štìtí, Kulturní støedisko, Mondi Packaging Paper Štìtí a.s., Mondi Bags Štìtí a.s., Mondi Coating Štìtí a.s., Viamont a.s., Sozol spol.s r.o. Štìtí, Norske Skog, Odborová organizace Norske Skog, Odborová organizace Mondi, Jiøí Sirùèek Barvy, laky Štìtí. Upomínkové pøedmìty vìnovala Èeská poštovní spoøitelna a GE Money Bank Štìtí. Na programu bylo mnoho soutìží, skákací hrad, hrátky s pìnou od Svazu dobrovolných hasièù, dále vystoupení Kabaretu FANTAZIE, divadla V PYTLI z Teplic, mažoretek KS Štìtí, skupiny sportovního aerobiku 3.ZŠ, èlenek skupiny TANEÈNÍ ŽIVOT a ukázka bojového umìní zájmového útvaru DDM Štìtí Kick Box. Vìøíme, že byly všechny dìti spokojeny a již se tìší na pøíští rok. Ještì jednou dìkujeme jménem dìtí všem ochotným dobrovolníkùm, kteøí tuto akci podpoøili a pøipravili. Pracovnice DDM Štìtí

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 8. schùze RM dne 20.4.2006

Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 8. schùze RM dne 20.4.2006 Zpravodaj mìsta roèník 4. èerven 2006 USNESENÍ z 8. schùze RM dne 20.4.2006 Rada mìsta bere na vìdomí: 1. Splnìní usnesení è.9/2006 tj. vypustit z èinnosti pøíspìvkové organizace DDM poøádání a organizování

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více