Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 10. schùze RM dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 10. schùze RM dne 18.5.2006"

Transkript

1 Zpravodaj mìsta roèník 4. èervenec 2006 Rada mìsta bere na vìdomí: 1. Vyhodnocení nabídek na dodání systému DOLBY do Mìstského Kina. Byla vybrána nejvýhodnìjší nabídka od firmy Drbohlav Kino servis Turnov. 2. Splnìní usnesení è.8/06 tj. zpracovanou studii dalšího využití Kina. 3. Splnìní usnesení è.12/06 tj. zaurgovat opravy komunikací mezi obcemi Chcebuz, Újezd a Brocno. 4. Splnìní usnesení è.13/06 tj. zajištìní oprav houpaèek na Novém námìstí. 5. Splnìní usnesení è.14/06 tj. upozornit a požádat obec Raèice o likvidaci odpadkù u silnice do Roudnice n.l.- odpadky odstranìny. 6. Informaci o pøípravách na volby do Poslanecké snìmovny, tj. konání prvního zasedání okrskových volebních komisí, volby pøedsedù a místopøedsedù, poètu kandidujících stran a hnutí v Ústeckém kraji, celkem Informaci o setkání starostù Litomìøicka dne , na kterém se jednalo o dopravní obslužnosti, novém Správním øádu a hodnocení povodnì Oznámení o konání pøedvolební akce USNESENÍ z 10. schùze RM dne ODS na Novém námìstí dne od do hodin. 9. Pøedložený zákon è.159/2006 o støetu zájmù, týkající se èlenù Zastupitelstva a Rady mìsta. 10. Informaci o konání valné hromady NS Zdravých mìst dne v Tøebíèi. 11. Sdìlení o harmonogramu letních odstávkách výmìníkových stanic, èerven srpen Informaci o jednání pí. Kühnelové a p. Havrana s pøedsedou TJ Brocno. K žádosti o fin. pøíspìvek na èinnost se RM vrátí po odstranìní závad v objektu šaten. 13. Zápis z jednání školské a vzdìlávací komise ze dne Zápis z jednání komise výstavby ze dne Informaci Odboru výstavby a živ. prostøedí k dotazu Ing. Podrábského na zápach z polí pod Chcebuzí. Rada mìsta schvaluje: 1. Ponechání autobusového spoje ve 14,20 a v 16,00 ze Štìtí na Újezd a souhlasí se zavedením dalšího spoje v 18,15 v pondìlí a ve støedu. Dále schvaluje rozšíøení odpoledního spojení do Èakovic, dle posouzení odboru MH a dopravní komise. 2. R o è n í ú è e t n í z á v ì r k y v š e c h pøíspìvkových organizací mìsta a vyplacení odmìn øeditelùm tìchto organizací dle pøiloženého zápisu Komise pro pøíspìvkové organizace ze dne Pronájem pozemku p.è. 845/1 v k.ú. Chcebuz-Veselí p.gurišovi dle platných pravidel. 4. Pøevedení užívacího práva k pozemku p.è.1533/3 v k.ú. Štìtí I z pí.hodkové na pí.kolmanovou. 5. Z dùvodu zatopení pozemkù prominutí poplatku za nájemné 2006 ve výši 442,- Kè panu Bubeníèkovi a všem ostatním nájemcùm v lokalitì Ostrov. 6. Zmìnu výpovìdní lhùty z 1 na 12 mìsícù v nájemní smlouvì èl.5 písmeno d) p.j. Gladišovi a Š.Gladišovi. Pro ostatní odstavce pod písmeny a), b), c), e), èlánku 5 se jednomìsíèní výpovìdní lhùta nemìní. 7. Návrh na ponechání výše nájemného od u nebytových prostor mìsta v Obchodním centru na stejné úrovni jako doposud. USNESENÍ z 11. schùze RM dne Rada mìsta bere na vìdomí: 1. Postup odboru výstavby ve vyrozumìní všech vlastníkù bytových domù ohlednì úprav lodžií a žádost o provedení nápravy do Informaci výbìrové komise o vyhodnocení nabídek na Rekonstrukce elektroinstalace v 6.MŠ. 3. Dopis od námìstka SÚS Dubí a pøíslib provedení oprav komunikací Chcebuz- Brocno a Újezd. 4. Informaci o pøedvolebním mítinku ÈSSD dne na Novém námìstí od 15 do 17 hod. 5. Zprávu o pracovní schùzce svolané hejtmanem Ústeckého kraje, na které informoval o základní dopravní obslužnosti. 6. Jednání vedení mìsta s manažerkou Norske Skog pro styk s veøejností o spolupráci s mìstem. 7. Informaci øeditele MP ohlednì rozšíøení èinnosti na sousední obce. 8. Vyhlášení 1. stupnì povodòové aktivity. 9. Formální ukonèení konkursu na firmu Ratio. 10. Informaci z Dozorèí rady Mìstské nemocnice v Litomìøicích. 11. Upozornìní na rozhodování o další existenci hlídací služby, kterým se bude RM zabývat na pøíštím zasedání. 12. Informaci o konání 1. roèníku Šachového turnaje mládeže o pohár mìsta Štìtí Zápis z jednání: bytové komise, komise dopravy a veøejného poøádku, komise výstavby a komise životního prostøedí. Rada mìsta schvaluje: 1. Prodloužení termínu opravy soc. zaøízení v Mìstském kinì do Postup ve vìci dlužníka J.P. a podání návrhu na naøízení exekuce. 3. Na základì soudního rozhodnutí odpis pohledávek fy Helson s.r.o. 4. Storno nepoužitého pokutového bloku MP zpùsobem, navrženým škodní komisí. 5. Zøízení úèelového povodòového úètu u GE Money Bank ve Štìtí pro pøíspìvek státu panu P.T. 6. Z m ì n u z á v a z n ý c h u k a z a t e l ù stanovených ZUŠ ve Štìtí pro r.2006 takto:a) provedení oprav vnitøních prostor budovy Kè ,- b) opravy chodníkù Kè ,- 7. Poskytnutí fin. pøíspìvku SDH ve Štìtí na èinnost v r ve výši ,- Kè s podmínkou vyúètování do Finanèní pøíspìvek ve výši ,- Kè (dle smìrnice RM z tj. 200,- Kè/ dítì ,- na dopravu) organizaci Pionýr, na letní tábor pro 93 dìtí ze Štìtí, vyúètování do Doplnìný výbìrový seznam žadatelù o nájem bytu na 2. pololetí dle návrhu bytové komise. 10. Pronájem èásti pozemku p.è.29/7 orná, v k.ú. Hnìvice manželùm Hradilovým za daných podmínek. 11. Ukonèení ubytování p. J.K. na soc. ubytovnì z dùvodu neplacení nájemného. 12. Pøidìlení bytu è.28 v DPS Školní z dùvodu rekonstrukce DPS U cementárny pí. V.M. 13. Prodloužení ubytování v DPS U cementárny panu J.M. s koneèným termínem do Pøidìlení ubytování na lùžko v objektu soc. ubytovny panu P.K. a P.N. do Podání žádosti o poskytnutí pùjèky z FRB manželùm Lankovým. 16. Umožnit podání žádosti o pùjèku z FRB i ostatním budoucím žadatelùm, kteøí mají na nemovitosti stávající zástavu, jestliže hodnota nemovitosti bude i po odeètení výše zástavy 150% oproti výši pùjèky z FRB.

2 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR ve dnech Výsledky hlasování ve 12 volebních okrscích mìsta Štìtí. Okrsek: 1 (ZŠ T.G.M.), vydáno 545 obálek = úèast 55,73 %. ODS 38,63 %; ÈSSD 34,75 %; KSÈM 12,19 %; SZ 6,46 % Okrsek: 2 (Kult. dùm), vydáno 585 obálek = úèast 52,00 %. ODS 42,61%; ÈSSD 30,06 %; KSÈM 14,94 %; SZ 4,29 %. Okrsek: 3 (ZŠ Ostrovní), vydáno 553 obálek = úèast 60,70 %. ODS 34,90 %; ÈSSD 34,35 %; KSÈM 18,08 %; SNK-ED 3,43 %; SZ 3,43 %. Okrsek: 4 (ZŠ Školní), vydáno 585 obálek = úèast 52,70 %. ÈSSD 37,47 %; ODS 34,02 %; KSÈM 13,98 %; SZ 5,00 %; SNK-ED 2,93 %. Okrsek: 5 (Uèilištì), vydáno 611 obálek = úèast 54,75 %. ODS 38,25 %; ÈSSD 35,30; KSÈM 13,62 %; SZ 5,91 %; SNK-ED 2,13 %. Okrsek: 6 (Kino), vydáno 540 obálek = úèast 59,60 %. ODS 41,00 %; ÈSSD 31,91 %; KSÈM 10,38 %; SZ 9,09 %; SNK-ED 3,52 %. Okrsek: 7 (Straèí), vydáno 67 obálek = úèast 71,28 %. ÈSSD 35,82 %; KSÈM 31,34 %; ODS 20,89 %; KDU-ÈSL 7,46 %. Okrsek: 8 (Poèeplice), vydáno 81 obálek = KNIHOVNA INFORMUJE SVÉ ÈTENÁØE Mìstská knihovna obohatila svùj fond o øadu nových titulù. Váleènou tématiku najdete v knihách: OBRÁNCE (S. Barone), DIEPPE 1942 (T. Saunders), DEN D (S. E. Ambrose), OHEÒ NAD SRBSKEM (L. Kessler), PØEKVAPIVÝ ÚTOK (J. Kerrigan), NEROVNÍ SPOJENCI (R.L. DiNardo), HITLEROVI MANAŽÉØI (C. Knopp). Napìtí obsahují knihy SCHWARZ HRAJE BIRDIE (J. Ku ák), ZÁHADA VILY HERBST (H. Hardenová), Z PØÍÈIN NIKOLI PØIROZENÝCH (P.D.Jamesová), NÙŽ V ZÁDECH (T. Cockey), CHU LÁSKY (S.Brown), NEPØIROZENÁ SMRT (D.L. Sayersová), AGENTURA (P. Frýbort), BRATRSTVO TAJNÝCH HROBÙ (L. Valerián, V. Šulc), ÈERNÁ KRONIKA ÈESKÝCH BESTIÁLNÍCH VRAHÙ (J. Slušný), thrillery POJÏ BLÍŽ (S.Gran), BRATRSTVO TURÍNSKÉHO PLÁTNA (J. Navarrová). Literatura faktù OSUDY ALCHYMISTÙ (P. Toufar), ODKRYTÁ TAJEMSTVÍ PYRAMID (H. Bergmann, F. Rothe). Kniha KATASTROFOBIE (B.H.Clowová) popisuje série velkých katastrof, odhaluje temné globální síly. Milostné a spoleèenské romány: AŽ NAVÌKY (CH. Cross), TROCHU HØÍŠNÍ, TROCHU SVOJI (M. Balogh), PROS NA KOLENOU (B. Cartland), NEPØÍTEL (S. Drake), DVOJÍ ŽIVOT (J. Angellová). Pøíbìh ženy, která se provdá za cizince téma knihy UMLÈENÁ (D. Glück). Kniha BÁJEÈNÝ ROK (DENÍK 2005) je osobní kronikou spisovatele M. Viewegha roku Kniha FALEŠNÝ ASISTENT NA úèast 62,31 %. KSÈM 34,56 %; ODS 33,33 %; ÈSSD 20,98 %; SNK-ED 4,93 %. Okrsek: 9 (Hnìvice), vydáno 63 obálek = úèast 54,78 %. ODS 38,09 %; ÈSSD 28,57 %; KSÈM 23,80 %; SNK-ED 3,17 %. Okrsek: 10 (Radouò), vydáno 115 obálek = úèast 55,29 %. ÈSSD 40,86 %; ODS 37,39 %; KSÈM 15,65 %; SZ 2,60%. Okrsek: 11 (Chcebuz), vydáno 126 obálek = úèast 51,01 %. ÈSSD 41,26 %; KSÈM 27,77 %; ODS 26,19 %; SZ 3,17 %. Okrsek: 12 (Brocno), vydáno 93 obálek = úèast 53,45 %. KSÈM 35,48 %; ODS 30,10 %; ÈSSD 25,80 %; SZ 3,22 %; SNK-ED 2,15 %. Klimatizace Tepelná èerpadla Tel.: KØÍDLECH PARLAMENTU (L. Kohout, K. Veselá-Samková) je pøíbìh falešného asistenta (poslance ÈSSD Jana Kavana), který pod hlavièkou snìmovny zdarma procestoval èást svìta. Kniha DAVID RATH (V. Budimský) vypráví o osobì Davida Ratha, ale také o medicínì a politice. Z nauèné literatury je pøipravena pro ètenáøe øada krásných knih: ÈLOVÌK A VESMÍR (M. Traa), ZASTAVENÍ ÈESKÝCH DÌJIN (J. Sommer), ENCYKLOPEDIE ØECKÉ MYTOLOGIE (G. Houtzager). Pro maminky: PRVNÍ POMOC MALÝM DÌTEM, VÝCHOVA DÍTÌTE, CO BY DÌTI MÌLY ZNÁT. Pro zruèné ženy: PLETENÍ, HÁÈKOVÁNÍ ( tradièních a moderních vzorù). Námìty na výlety pro rodièe a dìti najdete v knize ZA STRAŠIDLY DO LESÙ A SKAL. Pro sportovce jsou pøipraveny knihy: BÌHÁNÍ (vybavení a základy bìžecké techniky), JAK DOKONALE ZVLÁDNOUT INLINE BRUSLENÍ (technika jízdy, výbìr a údržba bruslí). Pro zahrádkáøe a kutily èekají knihy: RECEPTÁØ NA KAŽDÝ DEN, ZAÈÍNÁME SE ZAHRÁDKOU, UDÍRNY A ZAHRADNÍ KRBY, UDÍRNY A UZENÍ, CESTIÈKY A POSEZENÍ, SKALNIÈKY. Motoristy urèitì zaujme kniha NOVÁ PRAVIDLA SILNIÈNÍHO PROVOZU (bodový systém a další zmìny silnièního zákona). Na dìti a mládež èekají knihy TAMARÍN A POMERANÈ (M. Drijverová), DIVOÈINA (nakladatelství EGMONT), PERNÍKOVÁ PANENKA (R. Cohnová), 77 PRAŽSKÝCH LEGEND (A. Ježková), FALEŠNÁ STOPA (A. Daltonová). I.R. INZERCE Prodám rekreaèní chalupu na Malešovì. Tel: Koupím garáž ve Štìtí U Svazarmu. Tel: Pronajmu prostory k podnikání o velikosti 35 až 200 m2 v centru Kralup n./vlt. Informace v RK, Nové námìstí 136 vedle lékárny,1. patro vpravo, tel: Hledáme pro naše klienty byty a RD v okolí Štìtí, informace odmìníme. Bližší informace v RK, Nové námìstí 136 Štìtí, tel: Pøijmeme tøi spolupracovníky Podøipské finanèní a bankovní centrum ve Štìtí. Podmínkou èistý trestní rejstøík, vzdìlání SOU, SŠ nebo VŠ. Bližší informace podá obchodní vedoucí Haincová Lenka, tel: PODÌKOVÁNÍ - Dìti a paní uèitelky MŠ Klubíèko dìkují firmì NORSKE SKOG a.s. Štìtí za poskytnutí penìžního daru, který byl využit na cestu dìtí do ZOO v Liberci, pøi ozdravném pobytu v Lužických horách. - Dne oslavily dìti z naší MŠ Klubíèko svùj svátek v tìlocviènì ZŠ TGM. Akci již podruhé velmi pìknì pøipravili p. vych. Müllerová, p. uè. Bartoníèková a žáci 9. tøíd této školy. Všichni z MŠ Klubíèko dìkují touto cestou za hezké zážitky a dárky, které si dìti odnesly. - Chtìla bych touto cestou podìkovat pí. Evì Reifové, pøedsedkyni MO STP ve Štìtí, za její hluboce lidský èin, za její pøístup k lidem, za její laskavost a ochotu. Je to èlovìk na svém místì. Dík za to, že je. Mì osobnì vždy pomohla radou, doporuèila nebo zapùjèila pomùcky, za které jsem jí vdìèna. Svou práci vykonává s láskou, srdcem a škoda, že se èlovìk s takovým pøístupem, tak málo setkává. Proto mi dovolte paní Reifová popøát Vám to, co je nejdražší zdraví, to, co èlovìk hledá štìstí. A se Ván daøí, s díky Marion Pevová. - Dìkujeme MìÚ ve Štìtí, jmenovitì: panu A. Böhmovi, starostovi mìsta, J. Havranovi, místostarostovi, D. Foøtové, vedoucí odboru. Dále paní Vìøe Kalousové, øeditelce Okresní správy sociálního zabezpeèení Litomìøice a panu S. Šmídovi za milou návštìvu a gratulace u pøíležitosti stých narozenin naší babièky, paní Anny Èervené. Dìkujeme za vìcné a kvìtinové dary. Rodina Kejíkova. Vítání nových obèánkù v r V úterý byli slavnostnì pøivítáni v obøadní síni na radnici MìÚ ve Štìtí panem místostarostou Antonínem Šimralem tito noví obèánci mìsta: Dìvèátka: Anièka Lepšíková a Marie Jana Havelková. Chlapci: Adam Bartáèek, Petr Bartáèek, Kryštof Nolè, Tomáš Mašín, Pavel Cabák, Adam Kozdrovskyj a Jakub Vejl. Všem pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti. 2

3 Kulturní støedisko V èervenci bude sál KS Štìtí využíván pouze ke komerènímu prodeji. Pøipravujeme na mìsíc srpen 2006 : Sportovnì kulturní akce u Labe 10:00 závody a ukázky jízdy na skateboardu 14:00 hudební program Magma Hotel a další Skatepark u Labe vstup zdarma Pøipravujeme na mìsíc záøí 2006 : 7.9. Maxi diskotéka pro mládež k oslavám 10ti let Mìstské knihovny 16:00 sál KS ve Štìtí 9.9. Jarmark tradièní štìtský jarmark na Husovì námìstí 10:00 - hudba, tanec, kejklíøi, Škola kouzel pro dìti 15:30 - hudební program s Poutníky, Rhodesii, Krausberry a YoYo Bandem Spoleèenské odpoledne pro dùchodce, k tanci hraje J.Zabilanský, 14:00 sál KS ve Štìtí Jan Kraus + Heidi Jankù s poøadem Hvìzdy jak je neznáte 19:30 sál KS ve Štìtí. Vstupné 120,- až 150,- Kè. Pøedprodej bude zahájen v mìsíci srpnu. Poplatek za komunální odpad Dne 30. èervna 2006 byla splatnost poplatku za komunální odpad. Poplatek pro rok 2006 èiní 440,- Kè. Upozoròujeme obèany, kteøí dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad, nech tak uèiní co nejdøíve, nebo Mìstský úøad Štìtí pøistoupí k jeho vymáhání. Zaplatit lze v hotovosti do pokladny Mìstského úøadu v 1. patøe è. dveøí 19, nebo na poštì èi v bance složenkou, kterou obèané obdrželi v dubnu 2006 a dále pak bezhotovostním pøevodem na úèet mìsta. Bližší informace k poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na úøední desce a webových stránkách Mìstského úøadu. Ekonomický odbor F.M. UVIDÍTE V KINÌ HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU pozor v letních mìsících od 19,00 hod DOVOLENÁ KINO NEHRAJE Doba ledová 2 Obleva, USA, mládeži pøístupný, vstupné 50,-Kè, 90min. A chládek je fuè! Repríza nejúspìšnìjší animované rodinné komedie roku. V ÈESKÉM ZNÌNÍ Šifra mistra Leonarda, USA, do 12 let nevhodný, vstupné 70,-Kè, 148min. Žijí ještì dnes potomci Ježíše Krista a Máøí Magdalény? Tom Hanks a Audrey Tautou pátrají po nebezpeèném tajemství církve ve filmu, který zpùsobil rozruch na celém svìtì. Natoèeno podle svìtového bestselleru Dana Browna Úèastníci zájezdu, èeský film, mládeži pøístupný, vstupné 70,-Kè, 113min. Nová èeská komedie o autobuse plném èeských turistù a jejich dovolené u Jadranu. Nejúspìšnìjší letní komedie podle bestselleru Michala Viewegha. Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jitka Kocurová, Pavel Liška ad Utajený, Francie/Nìmecko/Itálie/Rakousko, do 12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 117min. Kdo nièí klid spokojeného manželství? Kdo sleduje jejich dùm a posílá jim záhadné nahrávky? Daniel Auteuil a Juliette Binocheová v dramatu ovìnèeném øadou evropských cen X-Men: Poslední vzdor, USA, mládeži pøístupný, vstupné 65,-Kè, 90min. Rozhodující souboj zaèíná Všichni staøí známí mutanti se potøetí a naposledy vracejí na filmové plátno, aby v pokraèování akèní sci-fi vybojovali svou poslední válku Nepohodlný, USA/Velká Británie, do 15 let nepøístupný, vstupné 60,-Kè, 119min. Musí projet nìkolik kontinentù a riskovat vlastní život, aby objasnil vraždu své ženy. Ralph Fiennes a Rachel Weiszová v napínavém thrilleru z exotického prostøedí africké Keni. Film získal 4 nominace na Oscara Firewall, USA, do 12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 105min. Chtìli vykrást banku a použili jeho rodinu jako rukojmí. Jenže dráždit takové rodinné typy jako je Harrison Ford se nevyplácí Dìsnej doják, USA, do 12 let nevhodný, vstupné 60,-Kè, 85min. Je to o lásce, romantice a podobných hovadinách. Autoøi úspìšných parodií Scary Movie se tentokrát trefují do romantických komedií Mission: Impossible III, USA do 12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 126min. Tajný agent Ethan Hunt, specialista na nemožné mise, potøetí zachraòuje svìt. Tom Cruise v pokraèování akèního megahitu V jako Vendeta, USA/Nìmecko, do 12 let nevhodný, 60,-Kè, 132min. V jako vùdce v totalitní Británii, zemi plné násilí. Natalie Portmanová a Hugo Weaving bojují za svobodu v comicsové podívané od tvùrcù Matrixu. VZPOMÍNÁME Dne uplynulo již 13 let od úmrtí našeho tatínka, dìdeèka a pradìdeèka, pana Františka Doležala ze Straèí. S láskou stále vzpomínají dìti s rodinami. Dne 26.èervna uplynuly 2 roky, kdy jsme se naposledy rozlouèili s naším manželem, tatínkem a dìdeèkem, panem Stanislavem Frýdou. Za tichou vzpomínku dìkuje manželka Jiøina a synové Jiøí a Martin s rodinami. Dne vzpomeneme 13. výroèí úmrtí naší drahé maminky, babièky, prababièky, sestry a tety, paní Stanislavy Kohoutové, roz. Kratochvílové z Radounì. Za vzpomínku dìkují dìti Dana, Václav a Stanislav s rodinami. Dne by se moje maminka, paní Herta Kohoutová, roz. Heidová, dožila 75 let. Proto kladu kytièku vzpomínek na její hrob a s láskou stále tiše vzpomínám. Syn Slavomil. Dne 3.èervence uplynuly tøi smutné roky, kdy nás opustil p.karel Hájek. S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. VÝZVA Vážený podnikateli, Váš obchod (podnik) má jednu vadu ve vchodu je schod! V pøípadì, že jej odstraníte a místo schodu necháte udìlat nájezd, získáte: 1. Nové zákazníky z øad tìlesnì postižených a vozíèkáøù. 2. Zboží mùžete do prodejny vozit, nemusíte jej nosit. 3. V pøípadì, že budou schváleny zákony proti diskriminaci zdravotnì postižených, nebudete mít žádné problémy s úøady. 4. Dobrý pocit, že jste pomohl handicapovaným spoluobèanùm. Ztratíte pouze èástku potøebnou na úpravu (tu si mùžete odeèíst od základu danì). Rádi bychom, aby jste se zamyslel nad naší informaci a pomohl tak naše mìsto dostat na úroveò ostatních západoevropských mìst. Dìkujeme, STP MO Štìtí, Eva Reifová. BLAHOPØEJEME Životní jubilea slaví v mìsíci èervenci 2006 tito obèané mìsta Štìtí a místních èástí: 70 let: p.lukešová Božena, Jahodová Blanka, Probošt Karel, Jirota Zdenìk, Müller Miloslav a Steinbach Milan ze Štìtí; 71 let: p.balková Marie a Mo ka Václav ze Štìtí; 72 let: p.uøidilová Zdeòka z Brocna, Øehoøková Anna, Freslová Ruth, Fraòková Julie a Kabát Ivan ze Štìtí; 73 let: p.došková Drahomila, Hladíková Božena, Junková Helena, Hillová Františka a p.jursa Boleslav ze Štìtí; 74 let: p.salak Ján a Peloušek Walter ze Štìtí; 75 let: p.plochová Vìra, Tydrich Zdenìk a Nouza Vlastimír ze Štìtí; 76 let: p.jochová Božena ze Štìtí; 77 let: p.hladíková Vlasta, Vysoudilová Anna, Jílek Jiøí, Švarc Alois, Nedomlel Štìpán a Kaplan Zdenìk ze Štìtí; 78 let: p.ferkl František z Èakovic, Šteflová Zdeòka, Vávrù Vlasta a Š astný Josef ze Štìtí; 79 let: p.malechová Johana, Pavlousková Vìra, Jakubský Jan a Ing Haken Jaroslav ze Štìtí; 80 let: p.kalistová Miloslava a Nováková Libuše ze Štìtí; 81 let: p.hendrychová Anna a Dvoøáková Emilie ze Štìtí; 82 let: p.kalíková Marie z Hnìvic; 83 let: p.ing Bílek Miloš ze Štìtí; 84 let: p.hakenová Marie ze Štìtí; 85 let: p.janatová Bohumila a Nováková Anna ze Štìtí; 87 let: p.brabec Jindøich ze Štìtí; 89 let: p.pivoòková Milada ze Štìtí; 92 let: p.suchá Anna ze Štìtí. Všem pøejeme hodnì zdraví. 3

4 podnikatelská pùjèka - od Kè do neomezená výše BANK A VÁM NEPÙJÈÍ? MY ANO!!! živnostenská pùjèka Kè zamìstnanecká pùjèka Kè tel.: Celostátní kolo soutìže Cvrèek 2006 Již podruhé probìhlo 13. kvìtna 2006 na ZŠ Ostrovní ulici ve Štìtí celostátní finále soutìže dìtí v malování na poèítaèích Cvrèek Cílem soutìže je zapojení mládeže do smysluplné práce s poèítaèem se zamìøením na grafiku, výmìna zkušeností a srovnání úrovnì kvality práce s mládeží, zapojení i neèlenù Èeské spoleènosti elektronikù do této soutìžní aktivity a to zejména spoluprací se školami. Organizátoøi soutìže, èlenové Hifi klubu Štìtí ve spolupráci s pedagogy ZŠ Ostrovní, pøipravili pro vítìze korespondenèních kol zajímavé dopoledne. Od února dìti v rámci tøí kol malovaly obrázky na zadané téma (Oblíbené zvíøe, Krajina snù, Symbol sportu na OH) a z nich potom porota vybrala celkem 15 finalistù kategorie B (10-15 let) a kategorie C (15-18 let) do kola celostátního. Z došlých prací korespondenèního kola byla ve škole pøipravena malá výstavka Zahájení soutìže se kromì organizátorù a soutìžících úèastnil i zástupce mìsta pan místostarosta Antonín Šimral. Na úèastníky celostátního kola èekala dvì témata: Historické foto - kostel a Mísa vitamínù. Nejlépe se, dle odborné poroty (Mgr.L. Krejèová, Mgr. È. Hlavatý, Ing. J. Junek, L. Benda), výtvarného a technického zpracování zhostili za kategorii žákù do 15 let Anna Stránská z Elektroniky Dobruška 1. místo, Markéta Vodièková z Èeského Hifi klubu Pelhøimov 2. místo, Petra Žvachtová z Hifi klubu Štìtí 3. místo. V kategorii žákù a studentù nad 15 let zvítìzil Jan Stránský (Elektronika Dobruška), 2. skonèil Vojtìch Krejèí (Èeský Hifi klub Pelhøimov) a 3. místo patøilo Jakubu Prejzovi (Hifi klub Štìtí). Do první desítky se vešli i ostatní domácí žáci: M. Kindermannová, K. Kumpánová, M. Rybová, J. Junek, R. Velendorf a M. Vacek. Po výborném obìdì byla všem nabídnuta zajímavá pøednáška zkušeného grafika pana Libora Bendy o praktickém využití programu Photoshop. Vítìzové si ze soutìže odvezli opravdu hodnotné ceny vìnované ÈSE Hifi klub Štìtí, firmou Bateria Slaný, Aroma Praha a tiskárnou Wendy (komponenty k PC, kolekce CD, zásobníky na CD ), ostatní úèastníci obdrželi diplomy a drobné pozornosti. Doufáme, že i pocit hezky stráveného dopoledne.v závìru chci podìkovat tìm, bez nichž by finálové kolo tak dobøe neprobìhlo: spoleènosti Mondi Packaging Paper Štetí a.s. a MìÚ Štìtí za sponzoring materiálního vybavení, kuchaøkám CJ Štìtí za pøípravu chutného obìda pro úèastníky i hosty, èlenùm Hifi klubu pod pøedsednictvím Z. Foøta za pøípravu, organizaci soutìže a vìcné ceny pro vítìze, firmì X com J. Mynáøe za technické zabezpeèení akce, Mgr. V. Hladíkovi a pedagogùm ZŠ Ostrovní za spolupráci pøi zajištìní soutìže. Výbìr fotografií z akce a veškeré soutìžní práce korespondenèního i celostátního kola jsou umístìny na webových stránkách ÈSE. Nezbývá než blahopøát vítìzùm a vyzvat žáky štìtských škol k úèasti do pøíštího roku v soutìži Cvrèek 2007 D.T. DAVID MAREK tel: ; fax: NABÍZÍ: malírské, nateracské, lakýrnické, tapetáøské práce, drobné zednické opravy, nátìr fasád, stìrkové omítky, nátìr podlah a støech Klub šachistù informuje: V sobotu se konal 1.roèník šachového turnaje mládeže O pohár mìsta Štìtí. Turnaje se zúèastnilo 19 hráèù. Po úvodním slovu øeditelky turnaje Moniky Durdisové úèastníky pøivítal místostarosta mìsta pan Jiøí Havran a popøál jim mnoho úspìchù ve høe. Soutìžilo se ve tøech kategoriích : dorost, starší a mladší žáci. Hlavní cenou byly krásné poháry, které vìnovalo mìsto Štìtí. Dalšími kategoriemi zvláš ocenìnými byly kategorie dorost-dívky, mladší-dívky a také nejmladší úèastník turnaje. Na správnost prùbìhu turnaje dohlížel hlavní rozhodèí pan ing. František Chaloupka a jeho kolega pan Lukáš Hula oba z Litomìøic. Po sedmikolovém klání bylo rozhodnuto a nastalo vyhlášení vítìzù. V kategorii dorost první místo obsadil domácí hráè Zdenìk Kuneš, druhé místo bylo také obsazeno domácím hráèem Vladimírem Míškou. První místo v kategorii starší žáci, po závìreèném souboji dvou hráèù se stejným poètem bodù, nakonec získal Miroslav Körschner z Lokomotivy Most pøed Liborem Bakajsou z TJ Sokol Litvínov. Domácí hráè v této kategorii, Radek Šotola, obsadil 4.místo. První místo v kategorii mladší žáci získal Dan Bartoš z Povrlù s celkovým poètem 7 bodù ze 7 možných. V kategorii dorost-dívky získala zlato Marcela Hladíková ze ZŠ Chlumec. V kategorii dívky-mladší se utkaly dvì domácí hráèky a nakonec díky lepšímu vedlejšímu hodnocení vyhrála Michaela Durdisová pøed Annou Šotolovou, která získala støíbro. Co dodat závìrem, 1. roèník šachového turnaje mládeže O pohár mìsta Štìtí byl velkým úspìchem pro domácí hráèe a hráèky. Už dnes se tìšíme na roèník druhý a doufáme, že bude tak úspìšný jako ten letošní. Dále bychom rádi podìkovali všem našim sponzorùm, kterými jsou: MìÚ Štìtí, Kulturní støedisko mìsta Štìtí, Zlatnictví Èermák, Drogerie Bìloubek, PCL, s.r.o., Mevatec s.r.o., Stavebniny Stano Radek Novák, GE Money Bank Dìkujeme, Durdisová Monika. HELMA v.o.s. Client Service U Pekaøky 5, Praha 8 kontakt: Radek Žák tel : , fax: Zpravodaj Mìsta Štìtí, mìsíèník, vychází s povolením Ministerstva kultury ÈR evidenèní èíslo E Vydává Mìsto Štìtí, Mírové námìstí 163. Øídí redakèní rada ve složení : Jiøí Havran, šéfredaktor tel , èlenové Dana Beranová, Radomil Kulhánek, Jana Kurfirstová, sazba - J SERVIS Ing. Jaroslav Junek. Adresa redakce: Kulturní støedisko Mìsta Štìtí, Dlouhá 689, è. tel , Platba reklam v pokladnì Mìstského úøadu v I. patøe, è. dv. 19. Tisk HELMA PRAHA. Redakce je oprávnìna došlé materiály upravovat a krátit. Uzávìrka vždy 15. den v mìsíci. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Roznášku zpravodaje zajiš uje Èeská pošta. Obèanùm mìsta je zpravodaj poskytován zdarma. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveøejnit též na internetu - spolu s celým právì vydávaným èíslem zpravodaje. 4

5 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Podmínky výbìrového øízení pro poskytnutí pùjèky Mìsto Štìtí v souladu se znìním vyhlášky è. 9/94, v platném znìní, o vytvoøení a použití FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (dále jen FRB ), vyhlašuje tyto podmínky pro výbìrové øízení na poskytnutí návratných úèelových pùjèek na obnovu obytných budov: 1. Žádost musí obsahovat: a) jméno nebo název žadatele, popø. statutárního zástupce. b) adresu bydlištì nebo sídla právnické osoby. c) pøesné oznaèení pøedmìtné obytné budovy (popis, adresa, èíslo popisné, èíslo pozemku). d) výši požadované èástky, pøi kumulaci titulù rozepsat požadované èástky jednotlivì. e) pøesný popis úèelu, na který je pùjèka požadována, pøi kumulaci titulù je tøeba popis provést oddìlenì. f) návrh na stanovení záruky za poskytnutou pùjèku ve výši alespoò 130 % pøedpokládané èástky pùjèky, ve formì zástavy nemovitého majetku s tím, že hodnota záruky bude doložena aktuálním znaleckým posudkem dle platných oceòovacích pøedpisù. 2. K žádosti se pøipojuje: a) doklad o vlastnictví nemovitosti (originál aktuálního výpisu z katastru nemovitostí). b) povolení stavebního úøadu k provedení prací, na které se požadovaná pùjèka vztahuje (stavební povolení, vè. pøíslušné projektové dokumentace, pøípadnì sdìlení k ohlášení). c) pøedbìžnou dohodu s dodavatelem akce, vèetnì orientaèní ceny. Pøi svépomoci odhad nákladù. d) aktuální znalecký posudek na ocenìní nemovitosti, která bude navrhnuta za záruku a doklad o pojištìní této nemovitosti. 3. Lhùta pro podáni žádosti se stanovuje od do Po této lhùtì nebudou žádosti pøijímány. 4. Komise pro výbìrové øízení vyhodnotí pøedložené žádosti a pøedloží konkrétní závìr výbìrového øízení k rozhodnutí na nejbližší jednání Rady mìsta a Zastupitelstva mìsta. 5. O výsledku výbìrového øízení budou všichni uchazeèi neprodlenì vyrozumìni. Žadatelé, kterým Zastupitelstvo mìsta odsouhlasí poskytnutí pùjèky, budou vyzváni k uzavøení smlouvy o pùjèce. Právo na uzavøení smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavøení smlouvy do 30 dnù po vyrozumìní o výsledku výbìrového øízení. Ve Štìtí, dne: Mìsto Štìtí, Antonín Böhm, starosta Z fondu rozvoje bydlení se poskytují tyto návratné úèelové pùjèky: poø.è. název - úèel lhùta úrok max. èástka Obnova støechy (krytina i konstrukce) Zøízení plyn. nebo el. topení a pøípojky CZT Obnova fasády u domu, vè. oplechování Zateplení obvodového pláštì rodinného domu Izolace domu proti podzemní vodì Zøízení malé èistírny odpadních vod k domu Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v bytì, kde dosud není Rekonstrukce a modernizace byt. fondu staršího 30 let 4 roky 4 % 5 rokù 3 % 5 rokù 3 % 8 rokù 3 % ,- Kè ,- Kè ,- Kè ,- Kè Pùdní vestavby bytù 8 rokù 3 % ,- Kè Pùdní nástavby na ploché støeše 8 rokù 3 % Oprava podlah a vnitø. omítek, vè. obkladù znièených pøi živel. pohromách 5 rokù 1 % ,- Kè Podmínky pro podání žádosti o poskytnutí uvedených pùjèek jsou zveøejnìny obvyklým zpùsobem na úøedních deskách. Bližší informace sdìlí p. Zwettler, kanc.è. 27 Mìstského úøadu Štìtí, odboru výstavby a ŽP, tel Zvýšená hluènost pøi projektu TG6 Ve spoleènosti Mondi Packaging Paper Štìtí vrcholí v souèasné dobì montážní práce nejvýznamnìjšího projektu letošního roku, kterým je výstavba nové turbíny TG6. V rámci projektu jsou mimo jiné pøipravovány i profuky potrubních tras vnìjších parovodù. Cílem této procedury je zajistit bezpeèný chod zaøízení pøi vlastním najíždìní a provozu. Profuky budou provádìny parou a výstupní potrubí bude nainstalováno do severní strany budovy regeneraèního kotle (tj. strany odvrácené od mìsta), a to s ohledem na omezení hluènosti, která je s touto èinností spojena. Jednotlivé profuky v trvání pøibližnì 20 minut budou provádìny v termínu až S ohledem na rušivý vliv zvýšené hluènosti budou profuky provádìny pouze v odpoledních hodinách. O pøesném harmonogramu tìchto testù bude informován mìstský úøad a spoleènost zajistí orientaèní mìøení hluènosti na hranicích závodu i ve mìstì. Naší snahou i snahou dodavatelské firmy bude samozøejmì délku i èetnost profukù co nejvíce omezit. Pøedem se omlouváme za nepohodu, kterou mùže výše uvedený hluk znamenat. Vìøím, že obèané mìsta pøijmou tento nezbytný úkon s pochopením. Své pøípadné pøipomínky mohou obèané volat na bezplatnou telefonní linku V.Buk, vedoucí IMS a OŽP Spoleènost Mondi získává dvì støíbrná ocenìní za bezpeènost Ve ètvrtek 4. kvìtna 2006 vyhlásil v Johanesburgu u pøíležitosti každoroènì konané veèeøe AGM výkonný øeditel skupiny Anglo American plc Tony Trahar vítìze a další ocenìné v každoroèní soutìži této skupiny v oblasti bezpeènosti. Spoleènost Mondi získala dvì ze šesti prestižních ocenìní. Ron Traill, generální øeditel spoleènosti Mondi Packaging Paper Štìtí, pøevzal støíbrné ocenìní za vynikající výsledky v oblasti bezpeènosti v kategorii velké podniky a Vladimír Ševèík, generální øeditel spoleènosti Mondi Packaging Ružomberok, obdržel rovnìž støíbrné ocenìní za vynikající výsledky v oblasti bezpeènosti v kategorii malé podniky. Již druhý rok po sobì si závod Štìtí odváží domù tuto cenu. Tato ocenìní jsou projevem uznání mimoøádných úspìchù tìchto dvou závodù v oblasti bezpeènosti i ocenìním nadšení i nasazení obou vedoucích týmù v procesu úspìšného vštìpování cíle cíl je nula úrazù (OTTO) všem zamìstnancùm. V prùbìhu auditu ze strany skupiny Anglo American si oba závody vysloužily zejména chválu za pevné a upøímné nasazení ze strany vedení v oblasti øízení bezpeènosti, dobrou praxi v oblasti øízení rizik a vynikající systémy a postupy v oblasti øízení bezpeènosti. Generální øeditel spoleènosti Mondi David Hathorn poblahopøál obìma vítìzným týmùm a poznamenal, že toto ocenìní má také dále zvyšovat vysokou la ku pro porovnání s konkurencí, kterou tyto dva závody pro zbytek skupiny Mondi nasadily. Pøevzato z podnikového zpravodaje Síto Nezamìstnanost v mikroregionech Mikroregion EA k k nez % nez % Litomìøicko , ,63 Roudnicko , ,62 Libochovicko , ,35 Štìtsko , ,58 Lovosicko , ,44 Úštecko , ,11 Obce okresu s nejvyšší a nejnižší mírou nezamìstnanosti obec EAO UOZ MNZ% Èerniv ,12 Loveèkovice ,61 Chodouny ,5 Hlinná ,73 Staòkovice ,71 Sedlec ,45 Siøejovice ,2 Rochov ,76 Horní Beøkovice ,22 Malé Žernoseky ,52 Míra nezamìstnanosti Okres Litomìøice 5/06 4/06 rozdíl 5/05 rozdíl 10,17% 10,78% -0,60% 11,40% -1,23%