Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 10. schùze RM dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 10. schùze RM dne 18.5.2006"

Transkript

1 Zpravodaj mìsta roèník 4. èervenec 2006 Rada mìsta bere na vìdomí: 1. Vyhodnocení nabídek na dodání systému DOLBY do Mìstského Kina. Byla vybrána nejvýhodnìjší nabídka od firmy Drbohlav Kino servis Turnov. 2. Splnìní usnesení è.8/06 tj. zpracovanou studii dalšího využití Kina. 3. Splnìní usnesení è.12/06 tj. zaurgovat opravy komunikací mezi obcemi Chcebuz, Újezd a Brocno. 4. Splnìní usnesení è.13/06 tj. zajištìní oprav houpaèek na Novém námìstí. 5. Splnìní usnesení è.14/06 tj. upozornit a požádat obec Raèice o likvidaci odpadkù u silnice do Roudnice n.l.- odpadky odstranìny. 6. Informaci o pøípravách na volby do Poslanecké snìmovny, tj. konání prvního zasedání okrskových volebních komisí, volby pøedsedù a místopøedsedù, poètu kandidujících stran a hnutí v Ústeckém kraji, celkem Informaci o setkání starostù Litomìøicka dne , na kterém se jednalo o dopravní obslužnosti, novém Správním øádu a hodnocení povodnì Oznámení o konání pøedvolební akce USNESENÍ z 10. schùze RM dne ODS na Novém námìstí dne od do hodin. 9. Pøedložený zákon è.159/2006 o støetu zájmù, týkající se èlenù Zastupitelstva a Rady mìsta. 10. Informaci o konání valné hromady NS Zdravých mìst dne v Tøebíèi. 11. Sdìlení o harmonogramu letních odstávkách výmìníkových stanic, èerven srpen Informaci o jednání pí. Kühnelové a p. Havrana s pøedsedou TJ Brocno. K žádosti o fin. pøíspìvek na èinnost se RM vrátí po odstranìní závad v objektu šaten. 13. Zápis z jednání školské a vzdìlávací komise ze dne Zápis z jednání komise výstavby ze dne Informaci Odboru výstavby a živ. prostøedí k dotazu Ing. Podrábského na zápach z polí pod Chcebuzí. Rada mìsta schvaluje: 1. Ponechání autobusového spoje ve 14,20 a v 16,00 ze Štìtí na Újezd a souhlasí se zavedením dalšího spoje v 18,15 v pondìlí a ve støedu. Dále schvaluje rozšíøení odpoledního spojení do Èakovic, dle posouzení odboru MH a dopravní komise. 2. R o è n í ú è e t n í z á v ì r k y v š e c h pøíspìvkových organizací mìsta a vyplacení odmìn øeditelùm tìchto organizací dle pøiloženého zápisu Komise pro pøíspìvkové organizace ze dne Pronájem pozemku p.è. 845/1 v k.ú. Chcebuz-Veselí p.gurišovi dle platných pravidel. 4. Pøevedení užívacího práva k pozemku p.è.1533/3 v k.ú. Štìtí I z pí.hodkové na pí.kolmanovou. 5. Z dùvodu zatopení pozemkù prominutí poplatku za nájemné 2006 ve výši 442,- Kè panu Bubeníèkovi a všem ostatním nájemcùm v lokalitì Ostrov. 6. Zmìnu výpovìdní lhùty z 1 na 12 mìsícù v nájemní smlouvì èl.5 písmeno d) p.j. Gladišovi a Š.Gladišovi. Pro ostatní odstavce pod písmeny a), b), c), e), èlánku 5 se jednomìsíèní výpovìdní lhùta nemìní. 7. Návrh na ponechání výše nájemného od u nebytových prostor mìsta v Obchodním centru na stejné úrovni jako doposud. USNESENÍ z 11. schùze RM dne Rada mìsta bere na vìdomí: 1. Postup odboru výstavby ve vyrozumìní všech vlastníkù bytových domù ohlednì úprav lodžií a žádost o provedení nápravy do Informaci výbìrové komise o vyhodnocení nabídek na Rekonstrukce elektroinstalace v 6.MŠ. 3. Dopis od námìstka SÚS Dubí a pøíslib provedení oprav komunikací Chcebuz- Brocno a Újezd. 4. Informaci o pøedvolebním mítinku ÈSSD dne na Novém námìstí od 15 do 17 hod. 5. Zprávu o pracovní schùzce svolané hejtmanem Ústeckého kraje, na které informoval o základní dopravní obslužnosti. 6. Jednání vedení mìsta s manažerkou Norske Skog pro styk s veøejností o spolupráci s mìstem. 7. Informaci øeditele MP ohlednì rozšíøení èinnosti na sousední obce. 8. Vyhlášení 1. stupnì povodòové aktivity. 9. Formální ukonèení konkursu na firmu Ratio. 10. Informaci z Dozorèí rady Mìstské nemocnice v Litomìøicích. 11. Upozornìní na rozhodování o další existenci hlídací služby, kterým se bude RM zabývat na pøíštím zasedání. 12. Informaci o konání 1. roèníku Šachového turnaje mládeže o pohár mìsta Štìtí Zápis z jednání: bytové komise, komise dopravy a veøejného poøádku, komise výstavby a komise životního prostøedí. Rada mìsta schvaluje: 1. Prodloužení termínu opravy soc. zaøízení v Mìstském kinì do Postup ve vìci dlužníka J.P. a podání návrhu na naøízení exekuce. 3. Na základì soudního rozhodnutí odpis pohledávek fy Helson s.r.o. 4. Storno nepoužitého pokutového bloku MP zpùsobem, navrženým škodní komisí. 5. Zøízení úèelového povodòového úètu u GE Money Bank ve Štìtí pro pøíspìvek státu panu P.T. 6. Z m ì n u z á v a z n ý c h u k a z a t e l ù stanovených ZUŠ ve Štìtí pro r.2006 takto:a) provedení oprav vnitøních prostor budovy Kè ,- b) opravy chodníkù Kè ,- 7. Poskytnutí fin. pøíspìvku SDH ve Štìtí na èinnost v r ve výši ,- Kè s podmínkou vyúètování do Finanèní pøíspìvek ve výši ,- Kè (dle smìrnice RM z tj. 200,- Kè/ dítì ,- na dopravu) organizaci Pionýr, na letní tábor pro 93 dìtí ze Štìtí, vyúètování do Doplnìný výbìrový seznam žadatelù o nájem bytu na 2. pololetí dle návrhu bytové komise. 10. Pronájem èásti pozemku p.è.29/7 orná, v k.ú. Hnìvice manželùm Hradilovým za daných podmínek. 11. Ukonèení ubytování p. J.K. na soc. ubytovnì z dùvodu neplacení nájemného. 12. Pøidìlení bytu è.28 v DPS Školní z dùvodu rekonstrukce DPS U cementárny pí. V.M. 13. Prodloužení ubytování v DPS U cementárny panu J.M. s koneèným termínem do Pøidìlení ubytování na lùžko v objektu soc. ubytovny panu P.K. a P.N. do Podání žádosti o poskytnutí pùjèky z FRB manželùm Lankovým. 16. Umožnit podání žádosti o pùjèku z FRB i ostatním budoucím žadatelùm, kteøí mají na nemovitosti stávající zástavu, jestliže hodnota nemovitosti bude i po odeètení výše zástavy 150% oproti výši pùjèky z FRB.

2 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR ve dnech Výsledky hlasování ve 12 volebních okrscích mìsta Štìtí. Okrsek: 1 (ZŠ T.G.M.), vydáno 545 obálek = úèast 55,73 %. ODS 38,63 %; ÈSSD 34,75 %; KSÈM 12,19 %; SZ 6,46 % Okrsek: 2 (Kult. dùm), vydáno 585 obálek = úèast 52,00 %. ODS 42,61%; ÈSSD 30,06 %; KSÈM 14,94 %; SZ 4,29 %. Okrsek: 3 (ZŠ Ostrovní), vydáno 553 obálek = úèast 60,70 %. ODS 34,90 %; ÈSSD 34,35 %; KSÈM 18,08 %; SNK-ED 3,43 %; SZ 3,43 %. Okrsek: 4 (ZŠ Školní), vydáno 585 obálek = úèast 52,70 %. ÈSSD 37,47 %; ODS 34,02 %; KSÈM 13,98 %; SZ 5,00 %; SNK-ED 2,93 %. Okrsek: 5 (Uèilištì), vydáno 611 obálek = úèast 54,75 %. ODS 38,25 %; ÈSSD 35,30; KSÈM 13,62 %; SZ 5,91 %; SNK-ED 2,13 %. Okrsek: 6 (Kino), vydáno 540 obálek = úèast 59,60 %. ODS 41,00 %; ÈSSD 31,91 %; KSÈM 10,38 %; SZ 9,09 %; SNK-ED 3,52 %. Okrsek: 7 (Straèí), vydáno 67 obálek = úèast 71,28 %. ÈSSD 35,82 %; KSÈM 31,34 %; ODS 20,89 %; KDU-ÈSL 7,46 %. Okrsek: 8 (Poèeplice), vydáno 81 obálek = KNIHOVNA INFORMUJE SVÉ ÈTENÁØE Mìstská knihovna obohatila svùj fond o øadu nových titulù. Váleènou tématiku najdete v knihách: OBRÁNCE (S. Barone), DIEPPE 1942 (T. Saunders), DEN D (S. E. Ambrose), OHEÒ NAD SRBSKEM (L. Kessler), PØEKVAPIVÝ ÚTOK (J. Kerrigan), NEROVNÍ SPOJENCI (R.L. DiNardo), HITLEROVI MANAŽÉØI (C. Knopp). Napìtí obsahují knihy SCHWARZ HRAJE BIRDIE (J. Ku ák), ZÁHADA VILY HERBST (H. Hardenová), Z PØÍÈIN NIKOLI PØIROZENÝCH (P.D.Jamesová), NÙŽ V ZÁDECH (T. Cockey), CHU LÁSKY (S.Brown), NEPØIROZENÁ SMRT (D.L. Sayersová), AGENTURA (P. Frýbort), BRATRSTVO TAJNÝCH HROBÙ (L. Valerián, V. Šulc), ÈERNÁ KRONIKA ÈESKÝCH BESTIÁLNÍCH VRAHÙ (J. Slušný), thrillery POJÏ BLÍŽ (S.Gran), BRATRSTVO TURÍNSKÉHO PLÁTNA (J. Navarrová). Literatura faktù OSUDY ALCHYMISTÙ (P. Toufar), ODKRYTÁ TAJEMSTVÍ PYRAMID (H. Bergmann, F. Rothe). Kniha KATASTROFOBIE (B.H.Clowová) popisuje série velkých katastrof, odhaluje temné globální síly. Milostné a spoleèenské romány: AŽ NAVÌKY (CH. Cross), TROCHU HØÍŠNÍ, TROCHU SVOJI (M. Balogh), PROS NA KOLENOU (B. Cartland), NEPØÍTEL (S. Drake), DVOJÍ ŽIVOT (J. Angellová). Pøíbìh ženy, která se provdá za cizince téma knihy UMLÈENÁ (D. Glück). Kniha BÁJEÈNÝ ROK (DENÍK 2005) je osobní kronikou spisovatele M. Viewegha roku Kniha FALEŠNÝ ASISTENT NA úèast 62,31 %. KSÈM 34,56 %; ODS 33,33 %; ÈSSD 20,98 %; SNK-ED 4,93 %. Okrsek: 9 (Hnìvice), vydáno 63 obálek = úèast 54,78 %. ODS 38,09 %; ÈSSD 28,57 %; KSÈM 23,80 %; SNK-ED 3,17 %. Okrsek: 10 (Radouò), vydáno 115 obálek = úèast 55,29 %. ÈSSD 40,86 %; ODS 37,39 %; KSÈM 15,65 %; SZ 2,60%. Okrsek: 11 (Chcebuz), vydáno 126 obálek = úèast 51,01 %. ÈSSD 41,26 %; KSÈM 27,77 %; ODS 26,19 %; SZ 3,17 %. Okrsek: 12 (Brocno), vydáno 93 obálek = úèast 53,45 %. KSÈM 35,48 %; ODS 30,10 %; ÈSSD 25,80 %; SZ 3,22 %; SNK-ED 2,15 %. Klimatizace Tepelná èerpadla Tel.: KØÍDLECH PARLAMENTU (L. Kohout, K. Veselá-Samková) je pøíbìh falešného asistenta (poslance ÈSSD Jana Kavana), který pod hlavièkou snìmovny zdarma procestoval èást svìta. Kniha DAVID RATH (V. Budimský) vypráví o osobì Davida Ratha, ale také o medicínì a politice. Z nauèné literatury je pøipravena pro ètenáøe øada krásných knih: ÈLOVÌK A VESMÍR (M. Traa), ZASTAVENÍ ÈESKÝCH DÌJIN (J. Sommer), ENCYKLOPEDIE ØECKÉ MYTOLOGIE (G. Houtzager). Pro maminky: PRVNÍ POMOC MALÝM DÌTEM, VÝCHOVA DÍTÌTE, CO BY DÌTI MÌLY ZNÁT. Pro zruèné ženy: PLETENÍ, HÁÈKOVÁNÍ ( tradièních a moderních vzorù). Námìty na výlety pro rodièe a dìti najdete v knize ZA STRAŠIDLY DO LESÙ A SKAL. Pro sportovce jsou pøipraveny knihy: BÌHÁNÍ (vybavení a základy bìžecké techniky), JAK DOKONALE ZVLÁDNOUT INLINE BRUSLENÍ (technika jízdy, výbìr a údržba bruslí). Pro zahrádkáøe a kutily èekají knihy: RECEPTÁØ NA KAŽDÝ DEN, ZAÈÍNÁME SE ZAHRÁDKOU, UDÍRNY A ZAHRADNÍ KRBY, UDÍRNY A UZENÍ, CESTIÈKY A POSEZENÍ, SKALNIÈKY. Motoristy urèitì zaujme kniha NOVÁ PRAVIDLA SILNIÈNÍHO PROVOZU (bodový systém a další zmìny silnièního zákona). Na dìti a mládež èekají knihy TAMARÍN A POMERANÈ (M. Drijverová), DIVOÈINA (nakladatelství EGMONT), PERNÍKOVÁ PANENKA (R. Cohnová), 77 PRAŽSKÝCH LEGEND (A. Ježková), FALEŠNÁ STOPA (A. Daltonová). I.R. INZERCE Prodám rekreaèní chalupu na Malešovì. Tel: Koupím garáž ve Štìtí U Svazarmu. Tel: Pronajmu prostory k podnikání o velikosti 35 až 200 m2 v centru Kralup n./vlt. Informace v RK, Nové námìstí 136 vedle lékárny,1. patro vpravo, tel: Hledáme pro naše klienty byty a RD v okolí Štìtí, informace odmìníme. Bližší informace v RK, Nové námìstí 136 Štìtí, tel: Pøijmeme tøi spolupracovníky Podøipské finanèní a bankovní centrum ve Štìtí. Podmínkou èistý trestní rejstøík, vzdìlání SOU, SŠ nebo VŠ. Bližší informace podá obchodní vedoucí Haincová Lenka, tel: PODÌKOVÁNÍ - Dìti a paní uèitelky MŠ Klubíèko dìkují firmì NORSKE SKOG a.s. Štìtí za poskytnutí penìžního daru, který byl využit na cestu dìtí do ZOO v Liberci, pøi ozdravném pobytu v Lužických horách. - Dne oslavily dìti z naší MŠ Klubíèko svùj svátek v tìlocviènì ZŠ TGM. Akci již podruhé velmi pìknì pøipravili p. vych. Müllerová, p. uè. Bartoníèková a žáci 9. tøíd této školy. Všichni z MŠ Klubíèko dìkují touto cestou za hezké zážitky a dárky, které si dìti odnesly. - Chtìla bych touto cestou podìkovat pí. Evì Reifové, pøedsedkyni MO STP ve Štìtí, za její hluboce lidský èin, za její pøístup k lidem, za její laskavost a ochotu. Je to èlovìk na svém místì. Dík za to, že je. Mì osobnì vždy pomohla radou, doporuèila nebo zapùjèila pomùcky, za které jsem jí vdìèna. Svou práci vykonává s láskou, srdcem a škoda, že se èlovìk s takovým pøístupem, tak málo setkává. Proto mi dovolte paní Reifová popøát Vám to, co je nejdražší zdraví, to, co èlovìk hledá štìstí. A se Ván daøí, s díky Marion Pevová. - Dìkujeme MìÚ ve Štìtí, jmenovitì: panu A. Böhmovi, starostovi mìsta, J. Havranovi, místostarostovi, D. Foøtové, vedoucí odboru. Dále paní Vìøe Kalousové, øeditelce Okresní správy sociálního zabezpeèení Litomìøice a panu S. Šmídovi za milou návštìvu a gratulace u pøíležitosti stých narozenin naší babièky, paní Anny Èervené. Dìkujeme za vìcné a kvìtinové dary. Rodina Kejíkova. Vítání nových obèánkù v r V úterý byli slavnostnì pøivítáni v obøadní síni na radnici MìÚ ve Štìtí panem místostarostou Antonínem Šimralem tito noví obèánci mìsta: Dìvèátka: Anièka Lepšíková a Marie Jana Havelková. Chlapci: Adam Bartáèek, Petr Bartáèek, Kryštof Nolè, Tomáš Mašín, Pavel Cabák, Adam Kozdrovskyj a Jakub Vejl. Všem pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti. 2

3 Kulturní støedisko V èervenci bude sál KS Štìtí využíván pouze ke komerènímu prodeji. Pøipravujeme na mìsíc srpen 2006 : Sportovnì kulturní akce u Labe 10:00 závody a ukázky jízdy na skateboardu 14:00 hudební program Magma Hotel a další Skatepark u Labe vstup zdarma Pøipravujeme na mìsíc záøí 2006 : 7.9. Maxi diskotéka pro mládež k oslavám 10ti let Mìstské knihovny 16:00 sál KS ve Štìtí 9.9. Jarmark tradièní štìtský jarmark na Husovì námìstí 10:00 - hudba, tanec, kejklíøi, Škola kouzel pro dìti 15:30 - hudební program s Poutníky, Rhodesii, Krausberry a YoYo Bandem Spoleèenské odpoledne pro dùchodce, k tanci hraje J.Zabilanský, 14:00 sál KS ve Štìtí Jan Kraus + Heidi Jankù s poøadem Hvìzdy jak je neznáte 19:30 sál KS ve Štìtí. Vstupné 120,- až 150,- Kè. Pøedprodej bude zahájen v mìsíci srpnu. Poplatek za komunální odpad Dne 30. èervna 2006 byla splatnost poplatku za komunální odpad. Poplatek pro rok 2006 èiní 440,- Kè. Upozoròujeme obèany, kteøí dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad, nech tak uèiní co nejdøíve, nebo Mìstský úøad Štìtí pøistoupí k jeho vymáhání. Zaplatit lze v hotovosti do pokladny Mìstského úøadu v 1. patøe è. dveøí 19, nebo na poštì èi v bance složenkou, kterou obèané obdrželi v dubnu 2006 a dále pak bezhotovostním pøevodem na úèet mìsta. Bližší informace k poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na úøední desce a webových stránkách Mìstského úøadu. Ekonomický odbor F.M. UVIDÍTE V KINÌ HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU pozor v letních mìsících od 19,00 hod DOVOLENÁ KINO NEHRAJE Doba ledová 2 Obleva, USA, mládeži pøístupný, vstupné 50,-Kè, 90min. A chládek je fuè! Repríza nejúspìšnìjší animované rodinné komedie roku. V ÈESKÉM ZNÌNÍ Šifra mistra Leonarda, USA, do 12 let nevhodný, vstupné 70,-Kè, 148min. Žijí ještì dnes potomci Ježíše Krista a Máøí Magdalény? Tom Hanks a Audrey Tautou pátrají po nebezpeèném tajemství církve ve filmu, který zpùsobil rozruch na celém svìtì. Natoèeno podle svìtového bestselleru Dana Browna Úèastníci zájezdu, èeský film, mládeži pøístupný, vstupné 70,-Kè, 113min. Nová èeská komedie o autobuse plném èeských turistù a jejich dovolené u Jadranu. Nejúspìšnìjší letní komedie podle bestselleru Michala Viewegha. Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jitka Kocurová, Pavel Liška ad Utajený, Francie/Nìmecko/Itálie/Rakousko, do 12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 117min. Kdo nièí klid spokojeného manželství? Kdo sleduje jejich dùm a posílá jim záhadné nahrávky? Daniel Auteuil a Juliette Binocheová v dramatu ovìnèeném øadou evropských cen X-Men: Poslední vzdor, USA, mládeži pøístupný, vstupné 65,-Kè, 90min. Rozhodující souboj zaèíná Všichni staøí známí mutanti se potøetí a naposledy vracejí na filmové plátno, aby v pokraèování akèní sci-fi vybojovali svou poslední válku Nepohodlný, USA/Velká Británie, do 15 let nepøístupný, vstupné 60,-Kè, 119min. Musí projet nìkolik kontinentù a riskovat vlastní život, aby objasnil vraždu své ženy. Ralph Fiennes a Rachel Weiszová v napínavém thrilleru z exotického prostøedí africké Keni. Film získal 4 nominace na Oscara Firewall, USA, do 12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 105min. Chtìli vykrást banku a použili jeho rodinu jako rukojmí. Jenže dráždit takové rodinné typy jako je Harrison Ford se nevyplácí Dìsnej doják, USA, do 12 let nevhodný, vstupné 60,-Kè, 85min. Je to o lásce, romantice a podobných hovadinách. Autoøi úspìšných parodií Scary Movie se tentokrát trefují do romantických komedií Mission: Impossible III, USA do 12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 126min. Tajný agent Ethan Hunt, specialista na nemožné mise, potøetí zachraòuje svìt. Tom Cruise v pokraèování akèního megahitu V jako Vendeta, USA/Nìmecko, do 12 let nevhodný, 60,-Kè, 132min. V jako vùdce v totalitní Británii, zemi plné násilí. Natalie Portmanová a Hugo Weaving bojují za svobodu v comicsové podívané od tvùrcù Matrixu. VZPOMÍNÁME Dne uplynulo již 13 let od úmrtí našeho tatínka, dìdeèka a pradìdeèka, pana Františka Doležala ze Straèí. S láskou stále vzpomínají dìti s rodinami. Dne 26.èervna uplynuly 2 roky, kdy jsme se naposledy rozlouèili s naším manželem, tatínkem a dìdeèkem, panem Stanislavem Frýdou. Za tichou vzpomínku dìkuje manželka Jiøina a synové Jiøí a Martin s rodinami. Dne vzpomeneme 13. výroèí úmrtí naší drahé maminky, babièky, prababièky, sestry a tety, paní Stanislavy Kohoutové, roz. Kratochvílové z Radounì. Za vzpomínku dìkují dìti Dana, Václav a Stanislav s rodinami. Dne by se moje maminka, paní Herta Kohoutová, roz. Heidová, dožila 75 let. Proto kladu kytièku vzpomínek na její hrob a s láskou stále tiše vzpomínám. Syn Slavomil. Dne 3.èervence uplynuly tøi smutné roky, kdy nás opustil p.karel Hájek. S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. VÝZVA Vážený podnikateli, Váš obchod (podnik) má jednu vadu ve vchodu je schod! V pøípadì, že jej odstraníte a místo schodu necháte udìlat nájezd, získáte: 1. Nové zákazníky z øad tìlesnì postižených a vozíèkáøù. 2. Zboží mùžete do prodejny vozit, nemusíte jej nosit. 3. V pøípadì, že budou schváleny zákony proti diskriminaci zdravotnì postižených, nebudete mít žádné problémy s úøady. 4. Dobrý pocit, že jste pomohl handicapovaným spoluobèanùm. Ztratíte pouze èástku potøebnou na úpravu (tu si mùžete odeèíst od základu danì). Rádi bychom, aby jste se zamyslel nad naší informaci a pomohl tak naše mìsto dostat na úroveò ostatních západoevropských mìst. Dìkujeme, STP MO Štìtí, Eva Reifová. BLAHOPØEJEME Životní jubilea slaví v mìsíci èervenci 2006 tito obèané mìsta Štìtí a místních èástí: 70 let: p.lukešová Božena, Jahodová Blanka, Probošt Karel, Jirota Zdenìk, Müller Miloslav a Steinbach Milan ze Štìtí; 71 let: p.balková Marie a Mo ka Václav ze Štìtí; 72 let: p.uøidilová Zdeòka z Brocna, Øehoøková Anna, Freslová Ruth, Fraòková Julie a Kabát Ivan ze Štìtí; 73 let: p.došková Drahomila, Hladíková Božena, Junková Helena, Hillová Františka a p.jursa Boleslav ze Štìtí; 74 let: p.salak Ján a Peloušek Walter ze Štìtí; 75 let: p.plochová Vìra, Tydrich Zdenìk a Nouza Vlastimír ze Štìtí; 76 let: p.jochová Božena ze Štìtí; 77 let: p.hladíková Vlasta, Vysoudilová Anna, Jílek Jiøí, Švarc Alois, Nedomlel Štìpán a Kaplan Zdenìk ze Štìtí; 78 let: p.ferkl František z Èakovic, Šteflová Zdeòka, Vávrù Vlasta a Š astný Josef ze Štìtí; 79 let: p.malechová Johana, Pavlousková Vìra, Jakubský Jan a Ing Haken Jaroslav ze Štìtí; 80 let: p.kalistová Miloslava a Nováková Libuše ze Štìtí; 81 let: p.hendrychová Anna a Dvoøáková Emilie ze Štìtí; 82 let: p.kalíková Marie z Hnìvic; 83 let: p.ing Bílek Miloš ze Štìtí; 84 let: p.hakenová Marie ze Štìtí; 85 let: p.janatová Bohumila a Nováková Anna ze Štìtí; 87 let: p.brabec Jindøich ze Štìtí; 89 let: p.pivoòková Milada ze Štìtí; 92 let: p.suchá Anna ze Štìtí. Všem pøejeme hodnì zdraví. 3

4 podnikatelská pùjèka - od Kè do neomezená výše BANK A VÁM NEPÙJÈÍ? MY ANO!!! živnostenská pùjèka Kè zamìstnanecká pùjèka Kè tel.: Celostátní kolo soutìže Cvrèek 2006 Již podruhé probìhlo 13. kvìtna 2006 na ZŠ Ostrovní ulici ve Štìtí celostátní finále soutìže dìtí v malování na poèítaèích Cvrèek Cílem soutìže je zapojení mládeže do smysluplné práce s poèítaèem se zamìøením na grafiku, výmìna zkušeností a srovnání úrovnì kvality práce s mládeží, zapojení i neèlenù Èeské spoleènosti elektronikù do této soutìžní aktivity a to zejména spoluprací se školami. Organizátoøi soutìže, èlenové Hifi klubu Štìtí ve spolupráci s pedagogy ZŠ Ostrovní, pøipravili pro vítìze korespondenèních kol zajímavé dopoledne. Od února dìti v rámci tøí kol malovaly obrázky na zadané téma (Oblíbené zvíøe, Krajina snù, Symbol sportu na OH) a z nich potom porota vybrala celkem 15 finalistù kategorie B (10-15 let) a kategorie C (15-18 let) do kola celostátního. Z došlých prací korespondenèního kola byla ve škole pøipravena malá výstavka Zahájení soutìže se kromì organizátorù a soutìžících úèastnil i zástupce mìsta pan místostarosta Antonín Šimral. Na úèastníky celostátního kola èekala dvì témata: Historické foto - kostel a Mísa vitamínù. Nejlépe se, dle odborné poroty (Mgr.L. Krejèová, Mgr. È. Hlavatý, Ing. J. Junek, L. Benda), výtvarného a technického zpracování zhostili za kategorii žákù do 15 let Anna Stránská z Elektroniky Dobruška 1. místo, Markéta Vodièková z Èeského Hifi klubu Pelhøimov 2. místo, Petra Žvachtová z Hifi klubu Štìtí 3. místo. V kategorii žákù a studentù nad 15 let zvítìzil Jan Stránský (Elektronika Dobruška), 2. skonèil Vojtìch Krejèí (Èeský Hifi klub Pelhøimov) a 3. místo patøilo Jakubu Prejzovi (Hifi klub Štìtí). Do první desítky se vešli i ostatní domácí žáci: M. Kindermannová, K. Kumpánová, M. Rybová, J. Junek, R. Velendorf a M. Vacek. Po výborném obìdì byla všem nabídnuta zajímavá pøednáška zkušeného grafika pana Libora Bendy o praktickém využití programu Photoshop. Vítìzové si ze soutìže odvezli opravdu hodnotné ceny vìnované ÈSE Hifi klub Štìtí, firmou Bateria Slaný, Aroma Praha a tiskárnou Wendy (komponenty k PC, kolekce CD, zásobníky na CD ), ostatní úèastníci obdrželi diplomy a drobné pozornosti. Doufáme, že i pocit hezky stráveného dopoledne.v závìru chci podìkovat tìm, bez nichž by finálové kolo tak dobøe neprobìhlo: spoleènosti Mondi Packaging Paper Štetí a.s. a MìÚ Štìtí za sponzoring materiálního vybavení, kuchaøkám CJ Štìtí za pøípravu chutného obìda pro úèastníky i hosty, èlenùm Hifi klubu pod pøedsednictvím Z. Foøta za pøípravu, organizaci soutìže a vìcné ceny pro vítìze, firmì X com J. Mynáøe za technické zabezpeèení akce, Mgr. V. Hladíkovi a pedagogùm ZŠ Ostrovní za spolupráci pøi zajištìní soutìže. Výbìr fotografií z akce a veškeré soutìžní práce korespondenèního i celostátního kola jsou umístìny na webových stránkách ÈSE. Nezbývá než blahopøát vítìzùm a vyzvat žáky štìtských škol k úèasti do pøíštího roku v soutìži Cvrèek 2007 D.T. DAVID MAREK tel: ; fax: NABÍZÍ: malírské, nateracské, lakýrnické, tapetáøské práce, drobné zednické opravy, nátìr fasád, stìrkové omítky, nátìr podlah a støech Klub šachistù informuje: V sobotu se konal 1.roèník šachového turnaje mládeže O pohár mìsta Štìtí. Turnaje se zúèastnilo 19 hráèù. Po úvodním slovu øeditelky turnaje Moniky Durdisové úèastníky pøivítal místostarosta mìsta pan Jiøí Havran a popøál jim mnoho úspìchù ve høe. Soutìžilo se ve tøech kategoriích : dorost, starší a mladší žáci. Hlavní cenou byly krásné poháry, které vìnovalo mìsto Štìtí. Dalšími kategoriemi zvláš ocenìnými byly kategorie dorost-dívky, mladší-dívky a také nejmladší úèastník turnaje. Na správnost prùbìhu turnaje dohlížel hlavní rozhodèí pan ing. František Chaloupka a jeho kolega pan Lukáš Hula oba z Litomìøic. Po sedmikolovém klání bylo rozhodnuto a nastalo vyhlášení vítìzù. V kategorii dorost první místo obsadil domácí hráè Zdenìk Kuneš, druhé místo bylo také obsazeno domácím hráèem Vladimírem Míškou. První místo v kategorii starší žáci, po závìreèném souboji dvou hráèù se stejným poètem bodù, nakonec získal Miroslav Körschner z Lokomotivy Most pøed Liborem Bakajsou z TJ Sokol Litvínov. Domácí hráè v této kategorii, Radek Šotola, obsadil 4.místo. První místo v kategorii mladší žáci získal Dan Bartoš z Povrlù s celkovým poètem 7 bodù ze 7 možných. V kategorii dorost-dívky získala zlato Marcela Hladíková ze ZŠ Chlumec. V kategorii dívky-mladší se utkaly dvì domácí hráèky a nakonec díky lepšímu vedlejšímu hodnocení vyhrála Michaela Durdisová pøed Annou Šotolovou, která získala støíbro. Co dodat závìrem, 1. roèník šachového turnaje mládeže O pohár mìsta Štìtí byl velkým úspìchem pro domácí hráèe a hráèky. Už dnes se tìšíme na roèník druhý a doufáme, že bude tak úspìšný jako ten letošní. Dále bychom rádi podìkovali všem našim sponzorùm, kterými jsou: MìÚ Štìtí, Kulturní støedisko mìsta Štìtí, Zlatnictví Èermák, Drogerie Bìloubek, PCL, s.r.o., Mevatec s.r.o., Stavebniny Stano Radek Novák, GE Money Bank Dìkujeme, Durdisová Monika. HELMA v.o.s. Client Service U Pekaøky 5, Praha 8 kontakt: Radek Žák tel : , fax: Zpravodaj Mìsta Štìtí, mìsíèník, vychází s povolením Ministerstva kultury ÈR evidenèní èíslo E Vydává Mìsto Štìtí, Mírové námìstí 163. Øídí redakèní rada ve složení : Jiøí Havran, šéfredaktor tel , èlenové Dana Beranová, Radomil Kulhánek, Jana Kurfirstová, sazba - J SERVIS Ing. Jaroslav Junek. Adresa redakce: Kulturní støedisko Mìsta Štìtí, Dlouhá 689, è. tel , Platba reklam v pokladnì Mìstského úøadu v I. patøe, è. dv. 19. Tisk HELMA PRAHA. Redakce je oprávnìna došlé materiály upravovat a krátit. Uzávìrka vždy 15. den v mìsíci. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Roznášku zpravodaje zajiš uje Èeská pošta. Obèanùm mìsta je zpravodaj poskytován zdarma. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveøejnit též na internetu - spolu s celým právì vydávaným èíslem zpravodaje. 4

5 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Podmínky výbìrového øízení pro poskytnutí pùjèky Mìsto Štìtí v souladu se znìním vyhlášky è. 9/94, v platném znìní, o vytvoøení a použití FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (dále jen FRB ), vyhlašuje tyto podmínky pro výbìrové øízení na poskytnutí návratných úèelových pùjèek na obnovu obytných budov: 1. Žádost musí obsahovat: a) jméno nebo název žadatele, popø. statutárního zástupce. b) adresu bydlištì nebo sídla právnické osoby. c) pøesné oznaèení pøedmìtné obytné budovy (popis, adresa, èíslo popisné, èíslo pozemku). d) výši požadované èástky, pøi kumulaci titulù rozepsat požadované èástky jednotlivì. e) pøesný popis úèelu, na který je pùjèka požadována, pøi kumulaci titulù je tøeba popis provést oddìlenì. f) návrh na stanovení záruky za poskytnutou pùjèku ve výši alespoò 130 % pøedpokládané èástky pùjèky, ve formì zástavy nemovitého majetku s tím, že hodnota záruky bude doložena aktuálním znaleckým posudkem dle platných oceòovacích pøedpisù. 2. K žádosti se pøipojuje: a) doklad o vlastnictví nemovitosti (originál aktuálního výpisu z katastru nemovitostí). b) povolení stavebního úøadu k provedení prací, na které se požadovaná pùjèka vztahuje (stavební povolení, vè. pøíslušné projektové dokumentace, pøípadnì sdìlení k ohlášení). c) pøedbìžnou dohodu s dodavatelem akce, vèetnì orientaèní ceny. Pøi svépomoci odhad nákladù. d) aktuální znalecký posudek na ocenìní nemovitosti, která bude navrhnuta za záruku a doklad o pojištìní této nemovitosti. 3. Lhùta pro podáni žádosti se stanovuje od do Po této lhùtì nebudou žádosti pøijímány. 4. Komise pro výbìrové øízení vyhodnotí pøedložené žádosti a pøedloží konkrétní závìr výbìrového øízení k rozhodnutí na nejbližší jednání Rady mìsta a Zastupitelstva mìsta. 5. O výsledku výbìrového øízení budou všichni uchazeèi neprodlenì vyrozumìni. Žadatelé, kterým Zastupitelstvo mìsta odsouhlasí poskytnutí pùjèky, budou vyzváni k uzavøení smlouvy o pùjèce. Právo na uzavøení smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavøení smlouvy do 30 dnù po vyrozumìní o výsledku výbìrového øízení. Ve Štìtí, dne: Mìsto Štìtí, Antonín Böhm, starosta Z fondu rozvoje bydlení se poskytují tyto návratné úèelové pùjèky: poø.è. název - úèel lhùta úrok max. èástka Obnova støechy (krytina i konstrukce) Zøízení plyn. nebo el. topení a pøípojky CZT Obnova fasády u domu, vè. oplechování Zateplení obvodového pláštì rodinného domu Izolace domu proti podzemní vodì Zøízení malé èistírny odpadních vod k domu Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v bytì, kde dosud není Rekonstrukce a modernizace byt. fondu staršího 30 let 4 roky 4 % 5 rokù 3 % 5 rokù 3 % 8 rokù 3 % ,- Kè ,- Kè ,- Kè ,- Kè Pùdní vestavby bytù 8 rokù 3 % ,- Kè Pùdní nástavby na ploché støeše 8 rokù 3 % Oprava podlah a vnitø. omítek, vè. obkladù znièených pøi živel. pohromách 5 rokù 1 % ,- Kè Podmínky pro podání žádosti o poskytnutí uvedených pùjèek jsou zveøejnìny obvyklým zpùsobem na úøedních deskách. Bližší informace sdìlí p. Zwettler, kanc.è. 27 Mìstského úøadu Štìtí, odboru výstavby a ŽP, tel Zvýšená hluènost pøi projektu TG6 Ve spoleènosti Mondi Packaging Paper Štìtí vrcholí v souèasné dobì montážní práce nejvýznamnìjšího projektu letošního roku, kterým je výstavba nové turbíny TG6. V rámci projektu jsou mimo jiné pøipravovány i profuky potrubních tras vnìjších parovodù. Cílem této procedury je zajistit bezpeèný chod zaøízení pøi vlastním najíždìní a provozu. Profuky budou provádìny parou a výstupní potrubí bude nainstalováno do severní strany budovy regeneraèního kotle (tj. strany odvrácené od mìsta), a to s ohledem na omezení hluènosti, která je s touto èinností spojena. Jednotlivé profuky v trvání pøibližnì 20 minut budou provádìny v termínu až S ohledem na rušivý vliv zvýšené hluènosti budou profuky provádìny pouze v odpoledních hodinách. O pøesném harmonogramu tìchto testù bude informován mìstský úøad a spoleènost zajistí orientaèní mìøení hluènosti na hranicích závodu i ve mìstì. Naší snahou i snahou dodavatelské firmy bude samozøejmì délku i èetnost profukù co nejvíce omezit. Pøedem se omlouváme za nepohodu, kterou mùže výše uvedený hluk znamenat. Vìøím, že obèané mìsta pøijmou tento nezbytný úkon s pochopením. Své pøípadné pøipomínky mohou obèané volat na bezplatnou telefonní linku V.Buk, vedoucí IMS a OŽP Spoleènost Mondi získává dvì støíbrná ocenìní za bezpeènost Ve ètvrtek 4. kvìtna 2006 vyhlásil v Johanesburgu u pøíležitosti každoroènì konané veèeøe AGM výkonný øeditel skupiny Anglo American plc Tony Trahar vítìze a další ocenìné v každoroèní soutìži této skupiny v oblasti bezpeènosti. Spoleènost Mondi získala dvì ze šesti prestižních ocenìní. Ron Traill, generální øeditel spoleènosti Mondi Packaging Paper Štìtí, pøevzal støíbrné ocenìní za vynikající výsledky v oblasti bezpeènosti v kategorii velké podniky a Vladimír Ševèík, generální øeditel spoleènosti Mondi Packaging Ružomberok, obdržel rovnìž støíbrné ocenìní za vynikající výsledky v oblasti bezpeènosti v kategorii malé podniky. Již druhý rok po sobì si závod Štìtí odváží domù tuto cenu. Tato ocenìní jsou projevem uznání mimoøádných úspìchù tìchto dvou závodù v oblasti bezpeènosti i ocenìním nadšení i nasazení obou vedoucích týmù v procesu úspìšného vštìpování cíle cíl je nula úrazù (OTTO) všem zamìstnancùm. V prùbìhu auditu ze strany skupiny Anglo American si oba závody vysloužily zejména chválu za pevné a upøímné nasazení ze strany vedení v oblasti øízení bezpeènosti, dobrou praxi v oblasti øízení rizik a vynikající systémy a postupy v oblasti øízení bezpeènosti. Generální øeditel spoleènosti Mondi David Hathorn poblahopøál obìma vítìzným týmùm a poznamenal, že toto ocenìní má také dále zvyšovat vysokou la ku pro porovnání s konkurencí, kterou tyto dva závody pro zbytek skupiny Mondi nasadily. Pøevzato z podnikového zpravodaje Síto Nezamìstnanost v mikroregionech Mikroregion EA k k nez % nez % Litomìøicko , ,63 Roudnicko , ,62 Libochovicko , ,35 Štìtsko , ,58 Lovosicko , ,44 Úštecko , ,11 Obce okresu s nejvyšší a nejnižší mírou nezamìstnanosti obec EAO UOZ MNZ% Èerniv ,12 Loveèkovice ,61 Chodouny ,5 Hlinná ,73 Staòkovice ,71 Sedlec ,45 Siøejovice ,2 Rochov ,76 Horní Beøkovice ,22 Malé Žernoseky ,52 Míra nezamìstnanosti Okres Litomìøice 5/06 4/06 rozdíl 5/05 rozdíl 10,17% 10,78% -0,60% 11,40% -1,23%

6 Konì pomáhají léèit MO STP v ÈR Štìtí uspoøádala dne pro handicapované dìti a doprovod, tak jako v loòském roce, návštìvu Hiporehabilitaèního centra ve Slatinì u Libochovic. Manželé Švehlovi a zamìstnanci centra pøipravili prohlídku areálu - jízdárny, sedlárny, stájí a okolí a pohovoøili o prospìšnosti této rehabilitace a náplni centra. Pod odborným vedením mohly dìti vyzkoušet jízdu na koních, kteøí umí léèit. Kromì koní zde mají také pejsky na canisterapii. Tato pøirozená integrace a rehabilitace je velmi vhodná pøi rùzných typech onemocnìní. Všichni si užili aktivní relaxaci v pøírodì pod Hazmbiurkem, dle svých možností si zasportovali, zazpívali a u táboráèku opekli uzeninu. Pro koníky mìli sebou jablíèka i mrkev a mohli je nakrmit. Nadšení byli všichni, poèasí se vydaøilo a personál byl velmi vstøícný a chápe problémy zdrav. postižených klientù. V pøíštím roce bychom rádi akci zopakovali. Dìkujeme sponzorùm, kteøí nám pomohli uhradit dopravu a není jim lhostejný život handicapovaných. za MO STP Štìtí Eva Reifová POLICIE ÈR Èásteèný výbìr akcí 2.5. bylo sdìleno obvinìní osobì J.Ž., který byl hlídkou MP kontrolován jako øidiè Š 1203 v Litomìøické ulici a nepøedložil žádné doklady od vozidla ani øidièský prùkaz. Lustrací øidièe bylo zjištìno, že má vysloven zákaz øízení na dobu 12-ti mìsícù odborem dopravy MìÚ Roudnice n/l.. Pøípad pùjde pøed soud byl zadržen T.M., který pøelezl oplocení pozemku SOU ve Štìtí, odkud odcizil 15 ks prken v hodnotì 1000,- Kè. Jmenovaný byl za poslední tøi koky již odsouzen za obdobnou tr. èinnost a proto mu bylo sdìleno obvinìní pro krádež a pøípad pùjde pøed soud v rámci pátrací akce po zlodìjích aut a vloupání do sklepù byl policisty OOP zadržen V.V., na kterého byl vydán Okr. soudem v Litomìøicích pøíkaz k dodání do výkonu trestu odnìtí svobody. Zadržený byl téhož dne pøedán do vìznice v Litomìøicích policisté OOP šetøí pøípad podezøelé G.N., která opakovanì setrvávala v bytì, proti vùli jeho majitele a opustila ho až po opakované výzvì pøivolané hlídky MP. Ještì pøed tím zpùsobila majiteli zranìní, které si vyžádalo lékaøské ošetøení. Pøípad pùjde pøed soud, pro porušování domovní svobody byl zadržen M.B., který v katastru obce Raèice v areálu Sportcentra odcizil 13 ks pozinkovaných stojanù na lodì a další vìci v celkové hodnotì 4 500,- Kè. Na místo èinu pøijel mot. vozidlem svého otce, pøestože má vysloven zákaz øízení vozidel Okresním soudem v Litomìøicích. Pøípad pøedán soudu šetøen pøípad úvìrového podvodu, kterého se dopustil J.P., který po odebrání zboží zaplatil pouze 1. splátku svého dluhu. Firmì tímto vznikla pohledávka ve výši ,- Kè v rámci opakované pátrací akce po osobách pohøešovaných a celostátnì hledaných, byl ve Štìtí zadržen M.Š., na kterého byl vydán pøíkaz k zatèení Okr. soudem v Litomìøicích, kam byl neprodlenì eskortován bylo v Polepech nalezeno odstavené mot. vozidlo Fiat Tempra, které bylo dne odcizeno v obci Kozlovice. OA byl pøedán prostøednictvím OOP v Roudnici n/l, kde po nìm bylo vyhlášeno párání, zpìt majitelce policisté šetøí podezøení z údajné distribuce marihuany podezøelého N.D., který pìstoval rostlinu konopí a pøedával je již sušené na rùzných místech ve Štìtí v krabièce od cigaret. Pøípad bude po zdokumentování pøedán soudu. kpt. Petr Woska Oslavy Dne dìtí poèasí se umoudøilo I pøes nepøíznivou pøedpovìï poèasí se v pátek 2.6. oslavoval na Husovì námìstí svátek našich nejmenších. Sluníèko nás nakonec pøekvapilo a pøíjemnì nás doprovázelo po celé odpoledne. Také v letošním roce se na veškerých pøípravách a financování podílelo nìkolik firem a spoleèností. Mezi již jmenované patøí DDM Štìtí, Kulturní støedisko, Mondi Packaging Paper Štìtí a.s., Mondi Bags Štìtí a.s., Mondi Coating Štìtí a.s., Viamont a.s., Sozol spol.s r.o. Štìtí, Norske Skog, Odborová organizace Norske Skog, Odborová organizace Mondi, Jiøí Sirùèek Barvy, laky Štìtí. Upomínkové pøedmìty vìnovala Èeská poštovní spoøitelna a GE Money Bank Štìtí. Na programu bylo mnoho soutìží, skákací hrad, hrátky s pìnou od Svazu dobrovolných hasièù, dále vystoupení Kabaretu FANTAZIE, divadla V PYTLI z Teplic, mažoretek KS Štìtí, skupiny sportovního aerobiku 3.ZŠ, èlenek skupiny TANEÈNÍ ŽIVOT a ukázka bojového umìní zájmového útvaru DDM Štìtí Kick Box. Vìøíme, že byly všechny dìti spokojeny a již se tìší na pøíští rok. Ještì jednou dìkujeme jménem dìtí všem ochotným dobrovolníkùm, kteøí tuto akci podpoøili a pøipravili. Pracovnice DDM Štìtí

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Výpis usnesení z 16. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 16. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2015/16/495 RM schvaluje program 16. schůze RM. 2015/16/496 2015/16/497 2015/16/498 2015/16/499 2015/16/500 2015/16/501 2015/16/502 2015/16/503 2015/16/504 RM revokuje usnesení

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV MĚSTO ČÁSLAV OZV 2/2010 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV Městské zastupitelstvo schválilo na základě 84, odst.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti Znalecký posudek èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti kraj Vysoèina, okres Havlíèkùv Brod, obec a katastrální území Kvìtinov, list vlastnictví è. 278 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 poz. parc. è.

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne 26. 6. 1996 O vytvoření a použití účelových prostředků

Více

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna V Y H L Á Š K A č. 8/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/007 zasedání konaném ve dnech 22. 6. 1999 a 23. 6. 1999

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Zastupitelstvo města Holýšova

MĚSTO HOLÝŠOV Zastupitelstvo města Holýšova MĚSTO HOLÝŠOV Zastupitelstvo města Holýšova Pravidla města Holýšova č. 1/2015 ze dne 9. 3. 2015, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšov Zastupitelstvo města

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Příloha č. l k Pravidlům a Zásadám č. 1/2007 města Chabařovice

Příloha č. l k Pravidlům a Zásadám č. 1/2007 města Chabařovice Příloha č. l k Pravidlům a Zásadám č. 1/2007 města Chabařovice Žádost č.... o poskytnutí půjčky z Účelového fondu pro poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření stávajícího bytového fondu na

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŮJČKY z fondu rozvoje bydlení

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŮJČKY z fondu rozvoje bydlení Příloha č. 2 k směrnici č. 1/2008 MĚSTYS HUSTOPEČE NAD BEČVOU Náměstí Míru 21 753 66 Hustopeče nad Bečvou 1. Žadatel a) občan ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŮJČKY z fondu rozvoje bydlení Jméno, příjmení:. Rodné

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více