Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, IC: za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, IC: 70816166 za rok 2010"

Transkript

1 PARDUBCKÝ Krajský úrad Financní odbor KRAJ Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, C: za rok 2010 Prezkoumání se uskutecnilo ve dnech: na základe zákona c. 420/2004 Sb., o prezkoumávání celku a dobrovolných svazku obcí. hospodarení územních samosprávných Prezkoumání probehlo na mestském úrade, Námestí Míru 4, Hermanuv Mestec Prezkoumání vykonaly: kontrolor poverený rízením prezkoumání: kontrolori: Eva Batková Jana Novotná Yvona Lambertyová Zástupci dobrovolného svazku obcí: ng. Aleš Jiroutek - predseda svazku Blanka Cížková - úcetní svazku Komenského námestí 125, Pardubice, Tel.: ,535, Mobil:

2 A. Prezkoumané písemnosti Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko svazek obcí byly prezkoumány následující písemnosti: materiály ed cení orgánu smernice lných zku majetku dotacím obcí plnení ak neinvesticní pujcka ke ze úctový sestavený c.l a valná vyvešen 1-12/2010 na dne dni aoznacení 2a hromada pro ze rozvrh,záverky,inventarizace dne sdružení dnech dotace 2000 roky místních , a2009,2010, Popis a aposkytnutá MAS , turistických písemnosti C. Železnohorský kontrolní ze KrU dne kecílu dni majetku na 5.1. a revizní poradenství a region 2011 na informacní akomise 2010 ve výši proze svazek dne FakturaDruh písemnosti Výkaz Dohody Kniha centrum obeh pokladny,pro svazku Stanovy Kc závazkul,casové zeúcetních dne došlých zisku obcí oa -provedení osvedcení bez aevidenci dokladu,rozpoctové ztráty zjištených faktur rozlišení práce o- schváleno a úctování nedostatku nákladudne majetku ahospodarení, výnosu, financní vedení kontrola, Komenského námestí 125, Pardubice, Tel.: ,535, Mobil:

3 ,- B. Zjištení ze záverecného prezkoumání Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko svazek obcí nebyly zjišteny chyby a nedostatky. c. Záver. Plnení opatrení k odstranení nedostatku zjištených a) pri prezkoumání hospodarení územního celku za predchozí roky nebyly zjišteny chyby a nedostatky. b) pri dílcím prezkoumání nebyly zjišteny chyby a nedostatky.. Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko - svazek obcí za rok 2010 Nebyly zjišteny chyby a nedostatky (&10 odst. 3 písmo a) zákona c sb.). Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko - svazek obcí za rok 2010 Neuvádí se zjištená rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona c Sb. V. Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko - svazek obcí za rok 2010 celku Byly zjišteny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku 3,72 0,130% % Komenského námestí 125, Pardubice, Tel.: , 535, Mobil:

4 Q- V Hermanove Mestce dne Podpisy kontroloru: (;., /... tx/ aití.~t~ }. Yvona Lambertyová kontrolor poverený rízením prezkoumání / Jméno Eva Batková Jana Novotná ~ Podpis / JCV)1F}'J cl--... { V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodaril s majetkem státu, nerucil za závazky jiných osob, neuzavrel kupní, smennou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zrízení vecného bremene, smlouvu o úveru, neporídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace. S obsahem zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko - svazek obcí o poctu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis císlo 1 obdržel HERMANOMESTECKO Svazek obcí Sídlo - Mestský úrad, HefmanÚv Mestec rco: J 66, ~CHH~~ ng. Aleš ;iroute~ predseda svazku dne cí Rozdelovník : Pocet 1 Hermanomestecko Pardubický výtisku Predáno ng. Yvona kraj Aleš Lambertyová Jiroutek Prevzal - Stejnopis Komenského námestí 125, Pardubice, Tel.: ,535, Mobil:

5 Ucence: D9HY XCRGBZUC / ZUC ( / ) Hermanomestecko NÁVRH svazek obcí ZÁVERECNÝ ÚCET ZA ROK 2010 (v Kc) sestaveny ke dni identifikacní název ulice, c.p. obec PSC, pošta císlo Hermanomestecko Nám. Míru 4 Hermanuv Mestec svazek obci telefon fax \NMN stránky. Plneni rozpoctu príjmu. Plnení rozpoctu výdaju. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdroju) V. Stavy a obraty na bankovních úctech V. Penežní fondy - informativne V. Majetek V. Vyúctování financních vztahu k rozpoctum kraju, obcí, OSO a vnitrní prevody V. Vyúctování financních vztahu ke státnímu rozpoctu, státním fondum a Národnímu fondu X. Zpráva o výsledku prezkoumání hospodaren X. Financní hospodarení zrízených právnických osob a hospodarení s jejich majetkem X. Ostatní doplnující údaje h36m26s Zpracováno systémem UCR GORDC spol. s r. o. strana 1/5

6 Licence: D9HY , t PLNENi ROZPO(~TU , ,00 100,00 000, ,00 200,00 PRíJMU Text Danové príjmy Nedanové príjmy Kapitálové príjmy Prijaté transfery Príjmy celkem Schválený ,00 rozpocet , ,00 Schválený ,00 rozpocet ,83 488,00 083,00 082,83 RozpoCet , , ,00 085XCRGBZUC/ZUC 488,00 083,00 000,00 082,83 405,00 285,00 487,83 po zménách zmenách Skuteénost Skutetnost ( / ) Detailnl výpis po/olek dle druhového tffdénl rozpottové skladby 2111 Príjmy z poskytování služeb a výrobku 211 Príjmy z vlastní cinnosti 2141 Príjmy z úroku (cást) 214 Výnosy z financního majetku 21 Príjmy z vl.cinn.a odvody preb.org.s príj.vzt. 2 Nedanovépríjmy (soucet za trídu 2) Vlastní príjmy (trída 1+2+3) 4121 Neinvesticní prijaté transfery od obcí 4122 Neinvesticní prijaté transfery od kraju 412 Neinvestícní prijaté transf.od rozp.úz.úrovne 41 Neinvesticni prijaté transfery 4 Prijaté transfery (soucet za trídu 4) Pr'jrny ceh(em (trídy ) h36m26s Zpracováno systémem UCR GORDC spol. s r. o. strana 2/5

7 Ucence: D9HY , ,00!1.PLNENí ROZPOCTU ,00 VÝDAJU Text , ,00 700, , , ,00 600,00 200,00 700,00 Schválený ,00 rozpocet , , , , , , , ,00 SchVc!lený rozpocet ,00 521,96 ROzpCJCetpo Rozpocet , , , , , , , ,00 503, , , ,00 269,00 514,00 XCRGBZUC/ZUC 348,00 224,00 po zmllmjch zmi!nách Skutecnost , , , , ,00 522,00 521,96 871,96 ( / ) Bežné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailnl výpis položek dle druhového ttrdllnl rozpottové skladby 5021 Ostatní osobní výdaje 502 Ostatn! platby za provedenou práci 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojlst Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezarazený 513 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 515 Nákup vody, paliva energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby penežních ústavu 5166 Konzultacní, poradenské a právní služby 5168 Služby zpracování dat 5169 Nákup ostatních služeb 516 Nákup služeb 5175 Pohoštení 517 Ostatní nákupy 51 Neinvesticní nákupy a související výdaje 5321 Neinvesticní transfery obcím 532 Neinv.transfery ver.rozpoctum územní úrovne 53 Nelnv.transfery a nekteré další platby rozp Neinv.pujc.prostr.obcanským sdružením 562 Neinv.pujc.prostr.neziskovým a podobným organ. 56 Neinvesticní pujcené prostredky 5 Bežné výdaje (trída 5) Výdaje celkern (trída S+S} Saido príjmu a '.rýdaju (Príjmy-VýdaJe; h36m26s Zpracováno systémem UCR GORDC spol. s r. o. stnma 3/5

8 Licence: D9HY XCRGBZUC / ZUC ( / ) Název položky Schválený rozpocet Rozpocet po zménách Skuteénost Krátkodobé financování z tuzemska Zmena stavu krátkod. prostr.na bank.úctech(+/-) FNANCOVÁNi (soucet za trídu 8) 18000, , , , , ,13 Název bankovniho úctu Pocáteéni stav k Obrat Koneéný stav k Zména stavu bankovnich úcm Základní bežný úcet Vkladový výdajový úcet Bežné úcty penežních fondu ,78 X , , , , ,13 Bežné úcty celkem Bankovní úcty k limitum OS Príjmový úcet X X X Text Pocátecní zustatek Príjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konecný zustatek (rozdíl rozpoctu) Zmena stavu Financování - trída 8 Schválený rozpocet Rozpocet po zménách Skutecnost Název majetkového úctu , ,90 Dlouhodobý ,00 nehmotný majetek ,50 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vecí a soubory movitých vecí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -- Pocáteéni stav k 1.1. Koneéný stav 610,50 459,60 Obrat ,90 000,00 044,50 Text Neinvesticní prijaté transfery od obcí Neinvesticní prijaté transfery od kraju Neinvesticní transfery obcím , , , , , , ,00 viz. plfloha C h36m26s Zpracováno systémem UCR GORDiC spol. s r. o. strana 4/5

9 viz. pn/oha C. 2 Podpisový záznam osoby odpovedné za správnost údaju Blanka Cižková ~ Podpisový záznam osoby odpovedné za správnost údaju Podpisový záznam statutárního zástupce ~~ ng. Aleš Jiroutek /' Svazek obcí ÚHRi<tMAi'\TOMESTECKO Sídlo - Mestský úfad, Hefmanuv Mestec lco: Zverejneno na úredni desce od: do a v elektronické podobe zpusobem umožnujicfm dálkový pristup h10m58s ZfJ/13Covéno systémem _UCRfi!} GORDOO spol. s r. o. strana 5/