MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)"

Transkript

1 MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 300,00 5. daň z příjmu právnic. osob 4000,00 6. daň z příjmu právnic. osob za obec 743,30 7. daň z výnosu DPH 8500,00 8. poplatek za znečišťování ovzduší 10,00 9. poplatek za komunální odpad 1000, poplatek ze psů 20, popl. za užív. veř. prostr. 10, popl. ze vstupného 3, poplatek z ubytovací kapacity 10, odvod výtěž. z provoz. loterií 70, část odvodu z loterií 60, správní poplatky 80, daň z nemovitostí 1700, DANĚ A POPLATKY CELKEM 20606,30 pol. 11xx-15xx 19. SPLÁTKY PŮJČEK 20. splátky půjček od občanů, ze soc. fondu 58, splátka půjčky od SDH Č. Rybná 400, SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM 458,00 24xx 23. DOTACE 24. dotace na volby prezidenta 96, neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 1232, dotace z MPSV na PSL 344, dotace na PSL od obcí 28, dotace od obce Bor na činnost SDH 7, dotace na židovský památník NFOH 20, inv. dot. na zateplení ZŠ ze SFŽP 3000, inv. dot. na zateplení MŠ ze SFŽP 1500, dot.na analýzu rizik ohrožení prameniště N.H 912, DOTACE CELKEM 7140, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. 35. z pronájmu pozemků 13, krmení pro psy 8, příjem za dřevo 250, zalesnění,práce v lese, správa lesa 250, ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM 263,00 258,00 odd., 10xx 40. ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU 1, ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 1, VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH 43. příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko 54, přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM) 96, přísp. SOTM na činnost IC 80, propagace města 87, VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM 0,00 317, DOPRAVA 49. údržba místních komunikací 700, opravy chodníků, odst. plocha, parkoviště 750, úklid čekáren, opravy 30, dopravní značky, pasport dopr. značení 40, DOPRAVA CELKEM 1520,00 22xx 54. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 55. rozšíření vodovodu v Č. Rybné 100, příjmy stočné 1400, rozšíření kanalizace v Podměstí, v Záboří 1100, kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV 900,00

2 59. kanalizace Bor provoz 100, kanalizace IV. etapa - úrok z úvěru 320, kanalizace V. etapa 140, rybníky příjmy, ost. výdaje 1,00 50, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 1401, ,00 23xx 64. MATEŘSKÁ ŠKOLA 65. příspěvek MŠ na provoz 972, zateplení MŠ čp , zateplení MŠ čp , rek. umyváren v MŠ v čp , MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM 3782, ZÁKLADNÍ ŠKOLA 71. příspěvek ZŠ na provoz 2220, zateplení ZŠ 4700, ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 6920, KULTURA 75. tržba v kině 20, provoz v kině 40, tržba v obecní knihovně 10, provoz v obecní knihovně 430, nákup a prodej knih 5,00 10, kronika, dokumentace, ost. zál. kultury 70, kulturně společenské akce pořádané městem 110, půjčka na kulturní zázemí pro SDH Č. Rybná 400, příspěvek SDH na kulturní zázemí SDH Č. Rybná 50, oprava střechy v RS 60, příjem muzeum 60, provoz v muzeu dýmek, opr.budovy 80, památníky a židovský památník 80, městský rozhlas 50, rek. měst. rozhlasu Podměstská, Záboří 60, tržba za Zpravodaj 30, Zpravodaj - výdaje 120, ost. výdaje v kultuře (SPOZ) 50, KULTURA CELKEM 125, ,00 33xx 94. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 95. opravy na fotbal. hřišti, nákup časomíry 100, opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze sport.hřiště 5,00 150, cyklo Maštale ,00 100, příspěvky sport. a zájm. organizace 200, TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 155,00 550,00 34xx 100. BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 101. nájmy z bytů čp.252,240,čr 133,Miř,65 370, vyúčt. služeb z min. období 10, provoz v bytových domech 230, úroky z úvěru - 4 b.j. nad hasič. zbroj. 41, nájmy z bytů v DPS 150, výdaje byty v DPS vyúčtování služeb 20, nájmy v bytovce ZŠ 300, provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb , nájmy 10 b.j. + k. cena 540, úrok z úvěru 10 b.j., opravy 200, nájmy 59 b.j. 1800, úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. 215, ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb 500, Bytové hospodářství 3160, , nájmy z nebytových prostor 120, nájmy z nebyt. prostor čp , výdaje z nebyt. prostor čp , ost. výdaje z nebyt. prostor 130, nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko 170, provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl. 150, nájem garáže u 59 b.j. 24, st. úpravy čp. 17 a 18 50,00

3 123. Nebytové hospodářství 394,20 330, veřejné osvětlení - opravy, el. energ.,ost.př-vratky 30,00 600, rekonstrukce VO Podměstská, Záboří 150, Veřejné osvětlení 30,00 750, hřbitovné 95, hřbitovy - provoz 100, převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn. 200,00 200, čl.přísp. Sdruž.skup. plynov. 1, územní plán čistopis 305, příiem věcná břemena (T-Mobile) 70, prodej a nákup pozemků 100,00 100, komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy 500, ostatní příjmy 20, ostatní provoz obce brig., VPP,daně,popl. 180, úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. 331, TI u hřbitova u 59 b.j. 400, provoz v obecních domech 100, Ostatní komunální služby 485, , ,3633,3635, BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 4069, , OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 143. za popelnice 10,00 35, sběr a svoz komunálního odpadu 1200, kontejnery 50, provoz sběrného dvora 350, skládka - uložení zeminy, výdaje 30,00 130, za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 300, analýza rizik-prameniště N.Hrady - PD 1010, veř. zeleň regenerace urbanizované zeleně 151. veřejná zeleň, vzhled obce 200, OCHR. ŽIV.PROSTŘ. CELKEM 340, ,00 37xx 153. SOCIÁLNÍ PÉČE 154. peč. služba - příjem za obědy, nákupy 600, peč. služba - mzdy + poj. 800, peč. služba - obědy 540, auto - peč. služba 80, ost. provoz peč. sl. 100, dům s peč.službou I. - nájmy 340, dům s peč. službou I. - provoz 200, dům s peč. službou II b.j. nájem 580, dům s peč. službou II b.j. provoz 400, klub seniorů provoz 55, chráněné byty úroky z úvěru 50, SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 1520, ,00 43xx 166. BEZPEČNOST A PR. OCHRANA 167. přísp.měú Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS 0, rezerva na řešení krizových situací 10, výdaje SDH, MP, ost. výdaje a příjmy 700, BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM 0,00 710, ,5311, STÁTNÍ A MISTNÍ SPRÁVA 172. odměny zastupitelstva 1200, sociální pojištění zast. 240, zdravotní pojištění zast. 110, knihy, tisk 5, školení zast. 5, cestovné zast. 30, volby prezidenta 96, zprac. úč. na poč., kopír. práce 10, nájem Č. pošta, O2 221, ost. příjmy 10, platy zaměstnanců MÚ 2200, ostatní mzdy (úklid) 70, sociální pojištění zam. 550, zdravotní pojištění zam. 198, povinné pojistné (prac. úraz) 15,00

4 187. knihy, tisk 30, drobný hmotný majetek 50, všeob. materiál 120, voda 10, el. energie 240, poštovní poplatky 60, telekomunikační popl. 180, školení pracovníků 50, ost. služby 380, opravy a udržování 60, programy 50, cestovné zam. 20, pohoštění 10, čl.přísp. Svazu měst a obcí 9, zajištění přestupkové agendy 17, kopírka 30, auto MÚ - provoz 200, obědy - přísp. zam. 96, sociální fond 200, ost. výdaje MÚ 90, ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM 241, , , FINANČNÍ OPERACE 210. úroky, poplatky 10,00 60, prodej akcií BUS Chrudim 25, pojištění majetku obce 130, daň z příjmu právnic. osob za obec 743, finanční vypořádání vrácení dot.-volby Senát 58, DPH 500, FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky 35, ,30 63xx,64xx ROZPOČET , , FINANCOVÁNÍ 221. spl. hypoteč. úvěru - 4 bj. nad hasič. zbroj. 53, spl. hypotečního úvěru - 10 b.j. 257, spl. návr. fin. výp. ze SR na ČOV 0, spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. 260, spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. 600, spl. dl. úvěru na přeložku VN - chráněné byty 102, spl. dl. úvěru na kanalizaci IV. etapa 1188, ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM 2461,40 Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2012 je 2 762,70 tis. Kč. Zůstatkem finančních prostředků z roku 2012 jsou kryty splátky úvěrů. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

5 MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 20606,30 Splátky půjček od obyv., org. 458,00 Dotace na volby prezidenta 96,80 Dotace ze SR 1232,10 Dotace z MPSV na PSL,od obcí,na památník 399,60 Dotace na zateplení čp. ZŠ a MŠ ze SFŽP 4500,00 Dotace na analýzu rizik ohrož.prameniště Nové Hrady 912,00 Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur. 265,20 Vodní hospodářství stočné 1401,00 Kultura,zájmová činnost kino,knihovna, Zpravodaj, rozhlas, cyklo Maštale, hřiště 280,00 Bytové hospodářství - nájmy 3160,00 Nebytové hospodářství - nájmy 394,20 Příjmy z prodeje majetku, pozemků 100,00 Převod fin prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu 200,00 Ostatní komunál. služby hřbitovné, náj. nemovit., ost 215,00 Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př. 340,00 Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS 1520,00 Všeobecná veřejná správa místní správa, SDH 241,00 Finanční operace úroky přijaté 35,00 PŘÍJMY CELKEM 36356,20 VÝDAJE (v tis. Kč) Zemědělství a lesní hospodářství 258,00 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 317,70 Doprava místní komunikace, chodníky, dopravní značky 1520,00 Vodní hospodářství - kanalizace 2710,00 Mateřská škola příspěvek na provoz, opravy budovy MŠ, zateplení 3782,00 Základní škola přísp.na provoz, zateplení budovy ZŠ 6920,00 Kultura kino,knihovna,muzeum,rozhlas,zpravodaj,společen.akce,spoz 1610,00 Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org. 550,00 Bytové hospodářství 1366,70 Nebytové hospodářství 330,00 Veřejné osvětlení 750,00 Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),úp,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,ost. 2217,80 Ochrana život.prostř. sběr a svoz komunál.odpadů,prameniště NH,veř.zeleň, ost. 2975,00 Sociální péče - peč. služba, provoz DPS 2225,00 Bezpečnost a pr. ochrana policie, SDH - dobrovolná část 710,20 Všeobecná veřejná správa zastupitelstvo, činnost místní správy 6622,50 Finanční operace pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin,vyp.,dph, DPPO 1491,30 Výdaje 36356,20 Financování splátky úvěrů 2461,40 Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2012 je 2 762,70 tis. Kč. Zůstatkem finančních prostředků z roku 2012 jsou kryty splátky úvěrů. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: