Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově"

Transkript

1 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Jiří Lukášek, David Kříž Zapisovatelka: Marie Obhlídalová Program: 1. Zahájení a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM b) jednání RM od posledního zasedání ZM 2. Majetkoprávní záležitosti a) odkoupení pozemků k.ú. Vítovice b) odkoupení pozemku k.ú. Vítovice pí B. c) žádost o odkoupení pozemku Rousínov p. K. d) odkoupení pozemku pod místní komunikací v sídlišti e) smlouva - směna pozemků p.č. 412/2 a 373/1, k.ú. Rousínov u Vyškova f) smlouva - odkoupení pozemku p.č. 1171/2 Rousínov pí P. g) prodej pozemků p.č. 1137/6 a 1137/5 k.ú. Rousínov u Vyškova JMP Net s.r.o. h) kupní smlouva p. P. x město i) směna pozemků odkanalizování Vítovic směna pozemků j) odprodej pozemků DOMOV Vyškov Rousínov, Habrovanská k) odprodej pozemků DOMOV Vyškov Rousínov, V Sídlišti l) odkoupení pozemků k.ú. Vítovice m) prodej budovy hasičské zbrojnice ve Slavíkovicích n) prodej pozemků k.ú. Vítovice pí B. o) žádost o odkoupení budov z vlastnictví města p. B. p) manželé H. odkoupení pozemku q) manž. Š - žádost o výjimku Za Dvorkama r) nabídka k odkoupení pozemku pí Š s) žádost o odprodej pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova pí P. t) výsledky inventarizace majetku za rok Rozpočet a) zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Rousínova za rok 2012 b) účetní závěrka Města Rousínova za rok 2012 c) rozpočtové opatření č. 2/ Různé a) jednací řád ZM b) doplnění člena kontrolního výboru c) zřízení osadních výborů d) zástupci města na valných hromadách e) schválení půjček a příspěvků NNO f) schválení výjimky z OZV 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Návrh pana Lukáška na změnu pořadí bodů v programu bod p) před bod h): 1

2 Zdůvodnění p. Lukáška: bod p) - tento bod, žádost manželů H. o odkup pozemku města p.č.1550 měl být již projednán na minulém tzn 20.ZM a to před hlasováním o směně tohoto pozemku za pozemky p. P. Tímto byl zřejmě porušen zákon, kdy jsme se nevypořádali s touto žádostí o odkup před směnou. Pokud nyní toto chceme vypořádat, zařaďme tento bod před bod h) kdy opět řešíme pozemky město x p. P. Tímto se vyhneme případnému porušení zákona. Starosta dal hlasovat o protinávrhu. Nový návrh programu: 1. Zahájení a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM b) jednání RM od posledního zasedání ZM 2. Majetkoprávní záležitosti a) odkoupení pozemků k.ú. Vítovice b) odkoupení pozemku k.ú. Vítovice pí B c) žádost o odkoupení pozemku Rousínov p. K.l d) odkoupení pozemku pod místní komunikací v sídlišti e) smlouva - směna pozemků p.č. 412/2 a 373/1, k.ú. Rousínov u Vyškova f) smlouva - odkoupení pozemku p.č. 1171/2 Rousínov pí P. g) prodej pozemků p.č. 1137/6 a 1137/5 k.ú. Rousínov u Vyškova JMP Net s.r.o. h) manželé H. odkoupení pozemku i) kupní smlouva p. P. x město j) směna pozemků odkanalizování Vítovic směna pozemků k) odprodej pozemků DOMOV Vyškov Rousínov, Habrovanská l) odprodej pozemků DOMOV Vyškov Rousínov, V Sídlišti m) odkoupení pozemků k.ú. Vítovice n) prodej budovy hasičské zbrojnice ve Slavíkovicích o) prodej pozemků k.ú. Vítovice pí B. p) žádost o odkoupení budov z vlastnictví města p. B. q) manž. Šimonkovi - žádost o výjimku Za Dvorkama r) nabídka k odkoupení pozemku pí. Š. s) žádost o odprodej pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova pí P. t) výsledky inventarizace majetku za rok Rozpočet a) zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Rousínova za rok 2012 b) účetní závěrka Města Rousínova za rok 2012 c) rozpočtové opatření č. 2/ Různé a) jednací řád ZM b) doplnění člena kontrolního výboru c) zřízení osadních výborů d) zástupci města na valných hromadách e) schválení půjček a příspěvků NNO f) schválení výjimky z OZV 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Tento program byl schválen, pro 11 hlasů - Coufal, Havíř, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, 2

3 1. Zahájení 21. zasedání zastupitelstva města Rousínova zahájil starosta Ing. František Havíř v 17 hodin. Předsedající konstatoval, že zápis z posledního jednání ZM byl řádně ověřen a podepsán a nebyly proti němu podány námitky. Předsedající oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů ZM. Zapisovatelkou jmenoval pí Marii Obhlídalovou. Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Lukáška a pana Davida Kříže. Usnesení 21/01/13Z: ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 21. řádného zasedání ZM pana Jiřího Lukáška a pana Davida Kříže. Schváleno: pro 9 hlasů - Coufal, Havíř, Hrabal, Julínek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 2 - Lukášek, Kříž. a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM Splněné úkoly z usnesení přijatých ZM byly vyřazeny. přišla pí Hašková b) jednání RM od posledního zasedání ZM Diskuse: Lukášek v 8. RM bylo vyhlášeno VŘ na zpevnění komunikace Vinohrádky, je to cyklostezka? Starosta ne, je to prodloužení cesty u hřbitova. Lukášek oprava litých asfaltů za 430 Kč/m2,to je kompletní výměna asfaltu? Hůlka jde o vyrovnání nerovností, spojovací nástřik a nanese se 3 cm asfaltový koberec,toto je cena i s DPH. Lukášek- zámková dlažba stojí cca.300 Kč/m2 a to je tedy vyšší cena přibližně o 130kč/m2 Hůlka u opravy litých asfaltů nebudeme muset odstraňovat stávající chodníky a budovat podkladní vrstvy, vyjde to levněji. Lukášek - chodník u B. cena za 1m2 vychází 1000 Kč i s darovanou dlažbou? Hůlka předpokládaná cena 1000 Kč/m2 je naceněná i s dlažbou, takže darovaná dlažba se z ceny odečte. Usnesení 21/02/13Z: ZM bere na vědomí zápisy z 4. až 9. RM v roce Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se Majetkoprávní záležitosti a) odkoupení pozemků k.ú. Vítovice V souvislosti s provedenou obnovou katastrálního operátu zahájilo město přípravu paspartu místních komunikací s ohledem na majetkoprávní vypořádání k pozemkům. Mimo jiné byl osloven pan D. K. souhlasí s odprodejem pozemku p.č.270/2 ost. plocha o výměře 9 m² a p.č.270/3 ost. plocha o výměře 6 m², za cenu 250,- Kč/m². Usnesení 04/25/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č.270/2 ost. plocha o výměře 9 m² a p.č.270/3 ost. plocha o výměře 6 m², za cenu 250,- Kč/m² od pana D. K. Usnesení 21/O3/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemků p.č.270/2 ost. plocha o výměře 9 m² a p.č.270/3 ost. plocha o výměře 6 m², za cenu 250,- Kč/m² od pana D. K. Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. 3

4 b) odkoupení pozemku k.ú. Vítovice pí B. Odbor HS předkládá RM žádost pí S. B. o odkoupení pozemku p.č. 94/2 orná půda o výměře 187 m² k.ú. Vítovice. Pozemek hodlá využívat k pěstování rostlin. Dle ÚPN je pozemek v zóně ploch určených pro bydlení v rodinných domech venkovského typu. Lze uvažovat pouze o vzájemné směně pozemků. Usnesení 04/26/13R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 94/2 orná půda o výměře 187 m² k.ú. Vítovice. Usnesení 21/04/13Z: ZM zamítá vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 94/2 orná půda o výměře 187 m² k.ú. Vítovice. Schváleno: pro 11 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 1 - Šedý c) žádost o odkoupení pozemku Rousínov p. K. Pan J. K. požádal o odkoupení části pozemku p.č. 760 ostatní plocha, protože bylo zjištěno, že RD na parcelním místě 756 zasahuje do pozemku města p.č.760. Usnesení 20/18/12R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.č. 760 ost. plocha k.ú. Rousínov z majetku města. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 14/14/12Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje části pozemku p.č. 760 ost. plocha k.ú. Rousínov z majetku města. Schváleno: pro 10 hlasů - Coufal, Havíř, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0. Záměr prodeje části pozemku byl zveřejněn v době od do K záměru nebyly vzneseny z řad občanů připomínky, ani se nepřihlásil žádný další zájemce. Geometrickým plánem (předán žadatelem dne ) byla oddělena část pozemku ve vlastnictví města a označena novým parcelním číslem 760/2 zast. plocha o výměře 2 m² k.ú. Rousínov u Vyškova. Cena v čase a místě obvyklá činí dle znalce z oboru 1300, ,- Kč/m². Usnesení 06/02/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 760/2 zast. plocha o výměře 2 m² k.ú. Rousínov u Vyškova panu Ji. K. za cenu 1.300,- Kč/m². Usnesení 21/05/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 760/2 zast. plocha o výměře 2 m² k.ú. Rousínov u Vyškova panu J. K. za cenu 1.300,- Kč/m². Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. d) odkoupení pozemku pod místní komunikací v sídlišti Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení pozemku p.č. 374/10 ostatní plocha o výměře 26 m² k.ú. Rousínov u Vyškova. Vlastníci pí M. N. a pí L.S. Obě spoluvlastnice souhlasí s kupní cenou 250,- Kč/m². Usnesení 07/01/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 374/10 ostatní plocha o výměře 26 m² k.ú. Rousínov. Vlastníci pí M.N. a L.S. za kupní cenou 250,- Kč/m². Usnesení 21/06/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 374/10 ostatní plocha o výměře 26 m² k.ú. Rousínov u Vyškova. Vlastníci pí M. N. a pí L. S. za kupní cenou 250,- Kč/m². Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. 4

5 e) smlouva - směna pozemků p.č. 412/2 a 373/1, k.ú. Rousínov u Vyškova Odbor HS předkládá RM návrh manželů B. na směnu pozemků: Část pozemku p.č. 402/1 ve vlastnictví manž. B. za část pozemku p.č. 412/2 a 373/1 ve vlastnictví města. Pozemek p.č. 402/1 je zatížen zástavním právem. Usnesení 12/03/12R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 412/2 a 373/1 k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno, pro 4 proti 0, zdržel se 0 Usnesení 12/03/12Z: ZM vyhlašuje záměr směny části pozemku p.č. 412/2 a 373/1 k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 15 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce v době od do Dle GPL pro změnu hranice pozemku bude směna pozemků provedena takto: Pozemek p.č. 402/4 o výměře 9 m² a pozemek p.č. 402/3 o výměře 1 m² z vlastnictví manž. B. získá město Rousínov, Pozemek p.č. 373/62 o výměře 10 m² z vlastnictví města získají manž. B. Směna se uskuteční bez cenového vyrovnání. Usnesení 08/08/13R: RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy mezi Městem Rousínovem a manž. B. takto: Pozemek p.č. 402/4 o výměře 9 m² a pozemek p.č. 402/3 o výměře 1 m² z vlastnictví manž. B. získá město Rousínov, Pozemek p.č. 373/62 o výměře 10 m² z vlastnictví města získají manž. B.. Směna se uskuteční bez cenového vyrovnání. Usnesení 21/07/13Z: ZM schvaluje směnnou smlouvu mezi Městem Rousínov a manž. B. takto: Pozemek p.č. 402/4 o výměře 9 m² a pozemek p.č. 402/3 o výměře 1 m² z vlastnictví manž. B. získá město Rousínov, Pozemek p.č. 373/62 o výměře 10 m² z vlastnictví města získají manž. B. Směna se uskuteční bez cenového vyrovnání. Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. f) smlouva - odkoupení pozemku p.č. 1171/2 Rousínov pí P. Manž. P. požádali o odkoupení části pozemku p.č ostatní plocha, k.ú. Rousínov u Vyškova. Žadatelé jsou majiteli sousedního pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Rousínov u Vyškova, na němž plánují demolici stávajícího domu a výstavbu domu nového. Z tohoto důvodu žádají o odkoupení části pozemku sousedícího s jejich pozemkem. Usnesení 21/16/12R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.č ost. plocha k.ú. Rousínov z majetku města. Usnesení 15/05/12Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje části pozemku p.č ost. plocha k.ú. Rousínov z majetku města. Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Julínek, Kříž, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0 Záměr prodeje části pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova byl zveřejněn na úřední desce v době od do Žádný další zájemce se nepřihlásil. Cena v čase a místě obvyklá činí dle znalce z oboru Ing. Kovalčíka 700, ,- Kč/m². Usnesení 08/09/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 1171/2 ost. plocha o výměře 43 m² k.ú. Rousínov manž. P. za cenu 900,- Kč/m² s tím, že celá kupní cena bude uhrazena na účet města nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Návrh usnesení: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 1171/2 ost. plocha o výměře 43 m² k.ú. Rousínov manž. P. za cenu 900,- Kč/m² s tím, že celá kupní cena bude uhrazena na účet města nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 5

6 Lukášek - odhad znalce je Kč/m2, většinou se kloníme ke středu nebo spodní hranici, proč tady máme maximum? Starosta pozemek je zasíťovaný, jinde je cena takového pozemku Kč/m2 Lukášek ten pozemek tam nemá pro nikoho jiného význam. Paní Poláchová s cenou souhlasí? Šedý vzhledem k poloze navrhuji držet se spodní hranice 700 Kč/m2 Švejnoha já bych se také přimlouval za 700 Kč/m2, myslím si, že tato lokalita není zase tak atraktivní. Starosta dávám hlasovat o ceně 700 Kč/m2. Schváleno: pro 8 hlasů - Coufal,, Hrabal, Kříž, Lukášek, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 1-Julínek, zdržel se 3 - Havíř, Hašková, Matoušková Usnesení 21/08/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 1171/2 ost. plocha o výměře 43 m² k.ú. Rousínov manž. P. za cenu 700,- Kč/m² s tím, že celá kupní cena bude uhrazena na účet města nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. g) prodej pozemků p.č. 1137/6 a 1137/5 k.ú. Rousínov u Vyškova JMP Net s.r.o. Odbor HS předkládá RM žádost JMP Net, s.r.o., Plynárenská 1, Brno o odkoupení pozemků p.č. 1137/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m² a p.č. 1137/5 ost. plocha o výměře 72 m² - oba k.ú. Rousínov u Vyškova. Na pozemku p.č. 1137/6 je umístěna stavba technického vybavení ve vlastnictví JMP Net. s.r.o. Usnesení 08/14/13R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemků p.č. 1137/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m² a p.č. 1137/5 ost. plocha o výměře 72 m² - oba k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno, pro 3, proti 1, zdržel se 1 Hrabal to už je za chodníkem? Starosta ano. Usnesení 21/09/13Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemků p.č. 1137/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m² a p.č. 1137/5 ost. plocha o výměře 72 m² - oba k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 11 hlasů - Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 1 - Coufal, zdržel se 0. h) manželé H. odkoupení pozemku Odbor HS předložil RM žádost manželů H. o odkoupení pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města. Vzhledem k vyhlášenému záměru pro účel směny pozemků, nelze pozemek p.č z vlastnictví města odprodat. Usnesení 03/04/13R: RM doporučuje ZM zamítnutí žádosti manž. H. o odkoupení pozemku p.č zahrada k.. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města Rousínova. Projednáváno na zasedání ZM dne takto: Návrh usnesení: zamítá žádost manž. H. o odkoupení pozemku p.č zahrada k.. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města Rousínova. Usnesení 19/06/13Z: ZM rozhodlo o odsunutí projednání bodu směna pozemků pro cyklostezku do příštího zastupitelstva, Schváleno: pro 9 hlasů - Hašková, Hrabal, Kříž, Chromý, Lukášek, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, proti 1 - Malý, zdržel se 4 - Malá, Pupp, Havíř, Julínek, Další ZM schválilo směnnou smlouvu pro stavbu cyklostezky, nezabývalo se však žádostí manželů H. o odkoupení pozemku p.č. 1550, K.ú. Rousínov u Vyškova. 6

7 Usnesení 20/06/12Z: ZM schvaluje směnnou smlouvu pozemků pro stavbu cyklostezky, takto: parc. č. 1476/253 orná půda o výměře 102 m² a pozemku parc.č zahrada o výměře 622 m² - oba k.ú. Rousínov u Vyškova, směňuje s p. P. uvedené pozemky za pozemek parc.č. 1476/252 o výměře 507 m² a za pozemek parc.č. 1476/254 o výměře 217 m² takže výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 1476/253 a pozemku parc.č se stává pan P. a pozemku parc.č. 1476/252 a parc. č. 1476/254 se výlučným vlastníkem stává Město Rousínov.Směna pozemků je prováděna bezúplatně, bez cenového zvýhodnění. Schváleno: pro 10 hlasů Coufal, Havíř, Hašková, Julínek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 2 - Hrabal, Lukášek, zdržel se 1 Chromý Směnou pozemků se vlastníkem pozemku p.č. 1550, k.ú. Rousínov u Vyškova stal pan P. Přišla paní Malá Pan Pupp oznamuje poměr k projednávané věci Lukášek mám v tom nejasnost, na tento pozemek byla vyhlášena směna nebo prodej? Řehořová byla vyhlášena směna, manž. H. do směny nic nenabídli. Švejnoha proč je tam uvedeno, že žádají o odkup od města. Řehořová v té době byl ještě pozemek ve vlastnictví města, v minulém ZM byla odsouhlasena směna. Pupp všichni víme, jak k převodu pozemku došlo, já jsem na tomto pozemku nelpěl. Pozemek jsem již 3x nabídl manž. H. k odprodeji nebo ke směně. Oni nyní zvažují. Lukášek mám obavu, že jsme porušili časový sled a zákon, a myslím si že jsme jako první měli vypořádat požadavek odkupu a teprve poté tyto pozemky směňovat. Mám obavy, že směna pozemku města za pozemky p.p., díky níž se tento pozemek dostal do vlastnictví p.p., je napadnutelný. Hrabal pozemek už není v našem majetku, není již o čem jednat. Lukášek u tohoto pozemku byla již podepsána směná smlouva a pozemek byl již přihlášen na katastru? Řehořová mám dojem, že ano, že je to již i na katastru. Šedý jak to bylo, do čeho se přihlásili? Zase se do toho zamotáváme.tak to všechno revokujme. Coufal já nechápu, co není jasné mícháme brambory s jablky směna a odprodej. Lukášek já řeknu něco jiného víme, že pozemek byl odhadnut na více než pozemky, které byly ve směně od p. P. Směnili jsme stejnou výměru pozemků z různou odhadní cenou. Mohli jsme prodat za odhadní cenu manželům H. a odprodat pozemky panu p.p. také za odhadní cenu a tímlo by město získalo prostředky za rozdílnou cenu cca 500 Kč/m2. Starosta je tady nějaký protinávrh? Hrabal z technického hlediska toto nemůžeme hlasovat, úřad může manž. H. odpovědět, ale nemůžeme hlasovat o odprodeji. Usnesení 21/10/13Z: ZM shledává, že žádost manž. H. o odkoupení pozemku p.č zahrada k.ú. Rousínov u Vyškova není hlasovatelná a ukládá MěÚ informovat manž. H. o současném stavu. Schváleno: pro 10 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 3 Šedý, Kříž, Lukášek. i) kupní smlouva p. P. x město Pan Petr Pupp oznamuje poměr k projednávané věci Odbor HS předkládá RM návrh na obnovu řízení ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví města a odkoupení pozemku od p. Puppa do vlastnictví města. Jedná se o pozemek p.č. 1476/247 o výměře 336 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova, na který je řádně uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní a odprodej části pozemku p.č. 1476/216 k,ú. Rousínov u Vyškova, na který byl vyhlášen záměr odprodeje. 7

8 Z předchozí RM: Pan Petr Pupp oznamuje poměr k projednávané věci RM považuje Směnnou smlouvu schválenou zastupitelstvem města dne Usnesení 20/04/13Z: ZM schvaluje směnnou smlouvu části pozemku p.č. 1476/216 k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 336 m² z vlastnictví města Rousínova za pozemek p.č. 1476/247 v k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 336 m² z vlastnictví p. Puppa.. Schváleno: pro 8 hlasů Coufal, Havíř, Julínek, Malý, Malá, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 2 - Hrabal, Lukášek, zdržel se 3 - Hašková, Chromý, Matoušková za platnou, neboť byl naplněn záměr a duch vyhlášeného záměru výměny pozemků formou prodeje části pozemku p. č. 1476/216 k.ú. Rousínov u Vyškova a recipročně odkoupením částí pozemků p.č. 1476/186 a 1476/187 (dnes p.č. 1476/247 o výměře 336 m2), k.ú. Rousínov u Vyškova 30. ZM dne Text z důvodové zprávy z 30. ZM dne : Město má v současné době zpracovánu dokumentaci k projektu Okružní křižovatka na silnici II/0476 Rousínov Pozemky, na kterých se bude křižovatka realizovat, jsou mimo jiné ve vlastnictví p. Puppa. Jedná se o pozemky k.ú. Rousínov u Vyškova, p.č. 1476/186 a 1476/187. Potřebnou část těchto pozemků by město po dokončení stavby od p. Puppa vykoupilo. Město má ve stejné lokalitě ve vlastnictví pozemek p.č. 1476/216 o celkové výměře 598 m2. Z této plochy by bylo možno oddělit obdobnou výměru a prodat p. P. za stejnou cenu tj. 500,- Kč/m2. Usnesení 03/09/10R: RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení částí pozemků p.č. 1476/186 a 1476/187 k.ú. Rousínov u Vyškova, z vlastnictví p. Puppa do vlastnictví města. Usnesení 03/08/10R: RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na odprodej části pozemku 1476/216. Pan Pupp prohlašuje, že má zájem na tom, aby poměr pozemků odkupovaných a prodávaných byl v poměru 1:1. Usnesení 30/18/10Z: ZM vyhlašuje záměr na odprodej části pozemku 1476/216 k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno, pro 13, proti 0, zdržel se 1 Záměr byl zveřejněn na úřední desce v době od do Usnesení 30/19/10Z: ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkoupení částí pozemků p.č. 1476/186 a 1476/187 k.ú. Rousínov u Vyškova pro realizaci okružní křižovatky z vlastnictví p. Puppa do vlastnictví města Rousínova za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že celková výměra bude upřesněna po realizaci stavby a geometrickém zaměření. Schváleno, pro 13, proti 0, zdržel se 1 Způsobem koupě a prodeje se v minulosti prováděla většina směn pozemků. Čisté směny se použilo v minulých letech pouze 5 x. Při hlasování zastupitelstva o usnesení zazněly pochybnosti o naplnění slovního znění vyhlášeného záměru. Přesto, že RM má za to, že byl naplněn jak duch, tak záměr vyhlášeného záměru, doporučuje ZM zrušit Usnesení 20/04/13Z o směně pozemků a doporučuje schválit prodej pozemků přesně ve znění vyhlášeného záměru o prodeji. Odstraní se tím jakékoliv pochybnosti o právním postupu ZM a kupující ani prodávající nebudou moci být v budoucnosti znejistěni ve svých právech ke směňovaným pozemkům. S ohledem na možné zpochybnění správního procesu a vlastnictví pozemku v budoucnosti, navrhuje RM postup, který bude nejen v duchu, ale bude naplňovat doslova vyhlášený záměr ZM ze dne usnesení č. 03/09/10R a usnesení č. 03/08/10R. Usnesení 07/02/13R: RM ukládá MěÚ připravit kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 1476/247 o výměře 336 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu 500,- Kč/m2 od p. Puppa. Schváleno, pro 4 proti 0, zdržel se 1 Usnesení 07/03/13R: RM ukládá MěÚ objednat oddělovací GPL na oddělení části pozemku p.č. 1476/216 o výměře 336 m2 a poté připravit kupní smlouvu na odprodej části p.č. 1476/216 z majetku města do vlastnictví p. Puppovi za cenu 500,- Kč/m2. 8

9 Schváleno, pro 4 proti 0, zdržel se 1 Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy, kdy město Rousínov prodává p. Puppovi pozemek p.č. 1476/255 orná půda o výměře 336 m² k.ú. Rousínov u Vyškova (GP oddělená část pozemku p.č. 1476/216). Záměr odprodeje pozemku byl vyhlášen na úřední desce v době od do Prodej pozemku za cenu 500,- Kč/m². Usnesení 09/01/13R: RM doporučuje ZM revokaci usnesení č. 20/04/13Z: ZM schvaluje směnnou smlouvu části pozemku p.č. 1476/216 k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 336 m² z vlastnictví města Rousínova za pozemek p.č. 1476/247 v k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 336 m² z vlastnictví p. Puppa. Usnesení 09/02/13R: RM s odvoláním na usnesení č. ZM č. 30/18/10Z doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 1476/255 orná půda o výměře 336 m² k.ú. Rousínov u Vyškova p. Puppovi za cenu ve výši 500,- Kč/m² s podpisem smlouvy do Dále odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy, kdy p. Puppi prodává městu Rousínov pozemek p.č. 1476/247 silnice o výměře 336 m² k.ú. Rousínov u Vyškova, za cenu ve výši 500,- Kč/m². Pan Petr Pupp navrhuje, že pozemek odprodá městu Rousínovu za symbolickou 1 Kč. Usnesení 09/03/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 1476/247 silnice o výměře 336 m² k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu 1,- Kč/m² od p. Petra Puppa, s podpisem smlouvy do Lukášek - tato směna zde v minulosti byla ostře diskutována, byla prohlasována velice těsně i za účasti majitele pozemku dotčeného směnou, myslím, že jste se pokusili jít až za hranu zákona, nezalekli jste se toho a provedli jste tuto směnu. Nyní toto rušíte. Nechápu proč. Starosta protože by se mohlo stát, že někdo, zastupitel, občan, toto v budoucnosti zpochybní, i toto hlasování, a nechceme sebe ani nového vlastníka přivést do problému, že bude muset něco dokazovat nebo se s někým dohadovat, eventuálně se s někým soudit. Chceme to udělat znovu, aby to bylo přesně v dikci vyhlášeného záměru. Lukášek takže jak vidím z usnesení rady města, rada navrhla, že se to bude řešit překupem, tzn. že tento pozemek město koupí a jiný odprodá. Jedná se o pozemky, které byly zúčastněny v této směně. Rada navrhla, že koupíme pozemky od p.puppa za 500 Kč/m2, prodáme mu jiný pozemek za 500 Kč/m2. V tom okamžiku p.pupp navrhl, že pozemky města odkoupí za 500 Kč/m2 a své pozemky městu odprodá za 1 Kč. Tato celá situace, která se táhne již přibližně 2 roky, vznikla tím, že nám se nelíbila cena 500 Kč/m2 pod silnicí, když tady máme standardní cenu, jak jsme i dnes již viděli a hlasovali, 250 Kč/m2 pod silnicí nebo chodníky. Bylo tenkrát argumentováno p. Pupem, že by byl špatný ekonom, kdyby pozemky, které dle jeho slov koupil za 500 Kč/m2, prodával za poloviční cenu. Teď nerozumím tomu jestli se ekonomie nějak změnila nebo ne. Kdyby se před 2 roky řeklo, že prodá pozemky za 250 Kč/m2, splnila by se smlouva o budoucí smlouvě kupní a byl zde pokoj. Šedý - proč se to minule tedy hlasovalo na hraně zákona a nedělalo se to tak, jak nyní rada navrhuje? Starosta byl vyhlášen záměr prodeje a koupě, my jsme to směnili. Jde o to, že byla schválena směna pozemků. Proč se vyhlašují záměry. Záměry se vyhlašují proto, aby každý občan a vlastník nemovitosti věděl, že město bude něco prodávat nebo směňovat. To je ten výraz, že se město něčeho zbavuje. To bylo naplněno. Původní vyhlášení bylo jako prodej a koupě, nicméně když jsme na minulém zastupitelstvu schvalovali, tak jsme to schvalovali jako směnu. Mě to přišlo jako naprosto stejné. Jestli něco prodávám a kupuji, nebo směňuji, tak je to úplně stejné. Jelikož to zde proběhlo v napjaté atmosféře a měli jsme obavy, aby budoucí vlastnické vztahy nebyly nikdy zpochybněny,tak to chceme udělat i v dikci toho vyhlášeného záměru. Čili v dikci prodej a koupě. Návrh na prodej za jednu korunu přišel později od vlastníka pozemku, poté co se rada na tomto domluvila. Pupp již dříve jsem se rozhodl, i když jsem to na ZM neříkal, ale vyjadřoval jsem se o tom veřejně, že prostředky z tohoto získané, ze směny či prodeje tohoto pozemku, věnuji sponzorsky 9

10 zpět městu. Pakli se Vám zdá, že je všechno v pořádku nechte to tak. Pokud si ale myslíte, že je vhodné aby město získalo do své poklady cca.170 tisíc Kč nechám na vás. Usnesení 21/11/13Z: ZM ruší usnesení č. 20/04/13Z, kterým ZM schválilo směnnou smlouvu části pozemku p.č. 1476/216 k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 336 m² z vlastnictví města Rousínova za pozemek p.č. 1476/247 v k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 336 m² z vlastnictví p. Puppa, Schváleno: pro 10 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 3 Šedý, Kříž, Lukášek. Usnesení 21/12/13Z: ZM s odvoláním na usnesení ZM č. 30/18/10Z schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 1476/255 orná půda o výměře 336 m² k.ú. Rousínov u Vyškova p. Puppovi, za cenu ve výši 500,- Kč/m² s podpisem smlouvy do Schváleno: pro 10 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 3 Šedý, Kříž, Lukášek. Usnesení 21/13/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 1476/247 silnice o výměře 336 m² k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu 1,- Kč/m² od p. Puppa s podpisem smlouvy do Schváleno: pro 10 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 3 Šedý, Kříž, Lukášek. j) směna pozemků odkanalizování Vítovic směna pozemků Odbor HS předkládá RM návrh p. R. D. na směnu pozemků v jeho vlastnictví v k.ú. Vítovice, a to: p.č. 104/17 o výměře 10 m² ostatní plocha silnice p.č. 335/68 o výměře 303 m² orná půda p.č. 614/19 o výměře 30 m² ostatní plocha ostatní komunikace p.č. 104/18 o výměře 15 m² ostatní plocha - silnice p.č. 335/69 o výměře 285 m² orná půda p.č. 614/20 o výměře 29 m² ostatní plocha ostatní komunikace, za pozemek ve vlastnictví města Rousínova, a to: p.č. 651/20 o výměře 5873 m² lesní pozemek, k.ú. Kr.Vážany. Pan D. byl osloven v souvislosti se záměrem realizace stavby s názvem Město Rousínov odkanalizování m.č. Vítovice se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Z tohoto důvodu navrhuje směnu pozemků. Usnesení 03/11/13R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Vítovice p.č. 104/17 o výměře 10 m² ostatní plocha silnice p.č. 335/68 o výměře 303 m² orná půda p.č. 614/19 o výměře 30 m² ostatní plocha ostatní komunikace p.č. 104/18 o výměře 15 m² ostatní plocha - silnice p.č. 335/69 o výměře 285 m² orná půda p.č. 614/20 o výměře 29 m² ostatní plocha ostatní komunikace, za pozemek ve vlastnictví města Rousínova, a to: p.č. 651/20 o výměře 5873 m² lesní pozemek, k.ú. Kr.Vážany. Lukášek to jsou pole, které potřebujeme celé? D. nebyl ochoten prodat jen část? Starosta zbavíme se lesa, což jsme chtěli a doplatí rozdíl v ceně cca 5 tis. Kč. Malý - lesy jsme řešili loni, nikdo to nechtěl, nevidím problém Lukášek já jsem s prodejem lesa nesouhlasil, je to největší kus, my nejsme schopni ten les udržovat? Starosta sami ne, radili jsme se se správcem lesa panem Medkem, pozemek je úzký, sazenice nevyrostou, obnovovat by se dalo jen společně se sousedy Lukášek tyto polní pozemky jsou k použití např. v budoucnu? Švejnoha to jsou poslední pozemky pro stavbu kanalizace? Starosta my máme souhlasy, nyní ale potřebujeme věcná břemena nebo vlastnictví. Lukášek D. nedal souhlas s věcným břemenem? Starosta ne, chce směnu. Usnesení 19/09/13Z: ZM vyhlašuje záměr směny pozemků v k.ú. Vítovice p.č. 104/17 o výměře 10 m² ostatní plocha silnice 10

11 p.č. 335/68 o výměře 303 m² orná půda p.č. 614/19 o výměře 30 m² ostatní plocha ostatní komunikace p.č. 104/18 o výměře 15 m² ostatní plocha - silnice p.č. 335/69 o výměře 285 m² orná půda p.č. 614/20 o výměře 29 m² ostatní plocha ostatní komunikace, za pozemek ve vlastnictví města Rousínova, a to: p.č. 651/20 o výměře 5873 m² lesní pozemek, k.ú. Kr.Vážany. Schváleno: pro 14 hlasů - Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Chromý, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce v době od do Žádné připomínky z řad občanů nebyly zaznamenány. Usnesení 09/04/13R: RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy, kdy město směňuje pozemek p.č. 651/20 o výměře 5873 m² lesní pozemek, k.ú. Kr.Vážany za cenu 2,- Kč/m² ze svého vlastnictví do vlastnictví p. R. D. za pozemky: p.č. 104/17 o výměře 10 m² ostatní plocha silnice p.č. 335/68 o výměře 303 m² orná půda p.č. 614/19 o výměře 30 m² ostatní plocha ostatní komunikace p.č. 104/18 o výměře 15 m² ostatní plocha - silnice p.č. 335/69 o výměře 285 m² orná půda p.č. 614/20 o výměře 29 m² ostatní plocha ostatní komunikace, v k.ú. Vítovice za cenu ve výši 10,- Kč/m² z vlastnictví p. R. D. do vlastnictví města Rousínova s tím, že rozdíl v ceně ve výši 5.026,- Kč p. D. doplatí městu Rousínovu. Hrabal názor pana D.? Řehořová pan D. souhlasí Usnesení 21/14/13Z: ZM schvaluje směnnou smlouvu, kdy město směňuje pozemek p.č. 651/20 o výměře 5873 m² lesní pozemek, k.ú. Kr.Vážany za cenu 2,- Kč/m² ze svého vlastnictví do vlastnictví p. R. D.za pozemky: p.č. 104/17 o výměře 10 m² ostatní plocha silnice p.č. 335/68 o výměře 303 m² orná půda p.č. 614/19 o výměře 30 m² ostatní plocha ostatní komunikace p.č. 104/18 o výměře 15 m² ostatní plocha - silnice p.č. 335/69 o výměře 285 m² orná půda p.č. 614/20 o výměře 29 m² ostatní plocha ostatní komunikace, v k.ú. Vítovice za cenu ve výši 10,- Kč/m² z vlastnictví p. R. D. do vlastnictví města Rousínova s tím, že rozdíl v ceně ve výši 5.026,- Kč p. D. doplatí městu Rousínovu, a to nejpozději při podpisu smlouvy. Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Šedý, proti 1 - Švejnoha, zdržel se 0. k) odprodej pozemků DOMOV Vyškov Rousínov, Habrovanská Odbor HS předkládá RM žádost SBD Domov Vyškov o odprodej pozemků p.č. 363/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m², Rousínov, Habrovanská 377/12, p.č. 363/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m2, Habrovanská 378/14 v k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 09/05/13R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemků p.č. 363/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m² a p.č. 363/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m2 oba k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 21/15/13Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemků p.č. 363/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m² a p.č. 363/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m2 oba k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, 11

12 l) odprodej pozemků DOMOV Vyškov Rousínov, V Sídlišti Odbor HS předkládá RM žádost SBD Domov Vyškov o odprodej pozemků p.č. 363/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m², V sídlišti 386/37, p.č. 363/26, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2, V sídlišti 387/39, p.č. 363/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m² V sídlišti 388/41 v k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 09/06/13R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemků p.č. 363/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m² a p.č. 363/26, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m², p.č. 363/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m² vše k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 21/16/13Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemků p.č. 363/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m² a p.č. 363/26, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m², p.č. 363/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m² vše k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, m) odkoupení pozemků k.ú. Vítovice V souvislosti s provedenou obnovou katastrálního operátu zahájilo město přípravu paspartu místních komunikací s ohledem na majetkoprávní vypořádání k pozemkům. Mimo jiné byli osloveni manž. H. a navrhují směnu pozemku p.č. 270/12 ost. plocha o výměře 66 m² za část pozemku p.č 270/7 o stejné výměře z vlastnictví města. Totéž navrhuje p. P. Č a pí M. Č. směnit pozemek p.č. 270/13 o výměře 56 m² za část pozemku p.č. 270/7 o stejné výměře z vlastnictví města. Usnesení 03/15/13R: RM ukládá starostovi jednat s manž. Č. a H. o jednostranném odkoupení pozemků p.č. 270/12 ost. plocha o výměře 66 m² a pozemku p.č. 270/13 ost. plocha o výměře 56 m² vše v k.ú. Vítovice. Usnesení 04/33/13R: RM ukládá MěÚ Rousínov provést GP na oddělení částí pozemku p.č. 270/7, k.ú. Vítovice ve vlastnictví města pro směnu za pozemek p.č. 270/12 ost. plocha o výměře 66 m² a za pozemek p.č. 270/13 o výměře 56 m² Odbor HS předkládá RM vypracovaný GPL pro rozdělení pozemku. Z pozemku p.č. 270/7 byl oddělen pozemek p.č. 270/22 o výměře 44 m² - pro manž. H. a pozemek p.č. 270/23 o výměře 37 m² pro P. Č a M. Č. Směna bude bez cenového vyrovnání za podmínky, že pozemek zůstane jako součást veřejného prostranství. Usnesení 09/07/13R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 270/22 a p.č. 270/23 ve vlastnictví města Rousínova, za pozemky p.č. 270/12 a p.č. 270/13 vše k.ú. Vítovice. Usnesení 21/17/13Z: ZM vyhlašuje záměr směny na směnu pozemku p.č. 270/22 a p.č. 270/23 ve vlastnictví města Rousínova, za pozemky p.č. 270/12 a p.č. 270/13 vše k.ú. Vítovice. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, n) prodej budovy hasičské zbrojnice ve Slavíkovicích V letošním roce byla opravena budova bývalé školy ve Slavíkovicích. Do budovy byla přemístěna místní knihovna. V důsledku toho je budova požární zbrojnice pro potřeby již nepotřebná a proto je možno ji z majetku města odprodat. Jedná se o budovu č.p. 765, Rousínov, Npor. Krále 14, na pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Účetní hodnota budovy činí ,90 Kč. Budova je z části pronajata. Usnesení 27/05/12R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje budovy č.p. 765, Rousínov, Npor. Krále 14, na pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova a pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 12

13 Usnesení 17/08/12Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje budovy č.p. 765, Rousínov, Npor. Krále 14, na pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova a pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 13 hlasů - Havíř, Hrabal, Julínek, Kříž, Chromý, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0 Záměr odprodeje budovy č.p. 765, Rousínov, Npor. Krále 14, na pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova a pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova.byl zveřejněn na úřední desce města v době od do K vyhlášenému záměru byly doručeny dvě žádosti o odkoupení nabízených nemovitostí. 1. Pan I. P. užívá již od r část pozemku p.č o výměře cca 150 m². Nyní tedy žádá po dohodě s firmou Agrostis o odkoupení této části. Pozemek je přístupný prakticky jen ze soukromého pozemku p. P. Cena pozemku v místě a čase obvyklá činí dle znalce z oboru 500, ,- Kč/m². 2. Firma Asgrostis Trávníky, s.r.o. Npor. Krále 16, Rousínov požádala o odkoupení nemovitosti domu č.p. 765 vč. pozemku po dohodě s p. P. bez výměry, kterou p. P. užívá. Firma má část budovy v pronájmu cca 300 m². Cena nemovitosti v místě a čase obvyklá činí dle znalce z oboru ,- Kč ,- Kč. Usnesení 03/03/13R: RM ukládá MěÚ seznámit žadatele s cenou nemovitostí a dle jejich vyjádření bude pokračováno v jednání. Usnesení 04/28/13R: RM ukládá MěÚ zajistit zpracování oddělovacího GPL pro rozdělení pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 04/2913R: RM doporučuje ZM prodej budovy č.p. 765, Rousínov, Npor. Krále 14, na pozemku p.č a části tohoto pozemku fy AGROSTIS za Kč a dále prodej části pozemku p. P. za cca ,- Kč. Lukášek p. P. chce část zahrady, kterou užívá, ST - ano Chromý - jak se bude postupovat, pokud p. P. odstoupí Havlíčková oddělíme tolik, aby to bylo do ,- Kč Usnesení 19/05/13Z: ZM schvaluje postup při přípravě odprodeje budovy č.p. 765, Rousínov, Npor. Krále 14, na pozemku p.č. 2186, k. ú.rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 13 hlasů - Havíř, Hrabal, Julínek, Kříž, Chromý, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Odbor HS předkládá RM GPL pro rozdělení pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova. Dle GPL je část, která je určena pro prodej p. P. označena novým p.č. 2186/3 ost. plocha o výměře 153 m², část určena k prodeji fy Agrostis je označena novým p.č. 2186/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m². Usnesení 09/09/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej nemovitosti, a to budovu č.p. 765 Slavíkovice na pozemku p.č. 2186/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417m² a pozemku p.č. 2186/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m² v k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu e výši 900 tis. Kč firmě Agrostis Trávníky s.r.o., se sídlem Rousínov, Npor. Krále 16, PSČ Rousínov. Usnesení 09/10/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej nemovitosti, a to pozemku p.č. 2186/3 ost. plocha o výměře 153 m² k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu ve výši 76,5 tis. Kč panu I. P. Lukášek cenu pozemku odhadujeme podle cenové mapy nebo podle ceny v místě obvyklé v nějakém cenovém rozmezí, ale cenu nemovitosti, neměl by být odhad? Je udělán odhad? Řehořová pro nás jako pro prodávajícího je cena v místě obvyklá. Starosta každopádně byl odhad udělán. Lukášek odhad nebývá udělán v rozmezí, možná mě Pavel Švejnova vyvede z omylu, ale odhad je stanoven na jednu cenu a ne v rozmezí. Zde čtu odhad v rozmezí Kč, to mě připadá děláno podle nějaké tabulky nebo tak nějak. Starosta každopádně je to znalecky odhadnuté. Švejnoha to rozmezí v určitých případech tam být může. 13

14 Usnesení 21/18/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej nemovitosti, a to budovu č.p. 765 Slavíkovice na pozemku p.č. 2186/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417m² a pozemku p.č. 2186/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m² v k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu ve výši 900 tis. Kč firmě Agrostis Trávníky s.r.o., se sídlem Rousínov, Npor. Krále 16, PSČ Rousínov. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal,, Julínek, Kříž, Lukášek,, Malá, Matoušková, Hrabal spíš jenom technicky bylo by dobré psát i cenu za m2 Usnesení 21/19/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej nemovitosti, a to pozemku p.č. 2186/3 ost. plocha o výměře 153 m² k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu 500 Kč/m2 tj. celkem 76,5 tis. Kč panu I. P. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal,, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, o) prodej pozemků k.ú. Vítovice pí B. Odbor HS předkládá RM žádost pí E. B. o odkoupení pozemků z majetku města, a to: p.č. 270/9 ost. plocha o výměře 16 m², p.č. 270/10 ost. plocha o výměře 6 m² a část pozemku p.č. 270/7 o výměře cca 60 m² - vše k.ú. Vítovice. Vzhledem k situování části pozemku p.č. 270/7 není jeho odprodej z majetku města vhodný (možnost úpravy MK). Usnesení 09/11/13R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemků z majetku města, a to: p.č. 270/9 ost. plocha o výměře 16 m², k.ú. Vítovice. Lukášek vypadá to divně, ať si ještě odkoupí tu špičku a pozemek se zarovná. Starosta budeme jednat s paní Babyrádovou o dalším odprodeji,aby vznikla rovná hranice. Usnesení 21/20/13Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemků z majetku města, a to: p.č. 270/9 ost. plocha o výměře 16 m², p.č. 270/10 ost. plocha o výměře 6 m² a část pozemku p.č. 270/7, k.ú. Vítovice tak, aby byl pozemek zarovnán. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, p) žádost o odkoupení budov z vlastnictví města p. B. Pan B. požádal o odkoupení budov č.p vč. pozemku p.č. 874 a č.p vč. pozemku p.č. 873 k.ú. Rousínov z vlastnictví města. Objekt Trávníky 6, byl dosud užíván jako holobyt. Dosavadní nájemnice nebyla schopna platit nájem, proto jí nebyla smlouva obnovena. Nyní je potřeba zvážit další využití objektu. Rekonstrukce domu k řádnému bydlení je podle odhadu dosti nákladná izolace proti vlhkosti, nová konstrukce a zvýšení stropu, dvorek, okna, dvéře, elektrika, voda, topení, odpady, sociální zařízení cca 1,5 mil. Jiné využití část archívu, v případě prodeje objektu Skálova 35 jako zázemí pro zahradnice. Usnesení 28/37/12R: RM bere na vědomí informaci o stavu objektu Trávníky 6 a o nákladech na event. opravu. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Objekt Trávníky 8 je holobyt obývaný panem D. a pí K. s dětmi. Pan B. byl přizván do RM, aby sdělil svoje představy o využití objektů. Pan B. je ochoten se zavázat, že zabezpečí bydlení pro stávající nájemce a že zachová charakter nemovitostí v uličce. Usnesení 28/41/12R: RM doporučuje ZM vyhlásit záměr odprodeje budov č.p vč. pozemku p.č. 874 a č.p vč. pozemku p.č. 873 k.ú. Rousínov z vlastnictví města za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti. Kupující bude mít též povinnost převzít práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky. 14

15 Havíř v první fázi, když přišel pan B. se záměrem jsem řekl, že budu proti, ale náklady na opravu jenom toho jednoho domečku by činily 1,5 mil Kč. Již dříve chtělo město koupit domky od pana Mičánka, aby byl zachován ráz uličky. Jestliže pan B. tuto podmínku splní, pak vzhledem k velkým investicím města, které nás čekají, jsem pro to domky za zmíněných podmínek odprodat. Lukášek víme, jaké úmysly má pan B. s těmi domky? Pan B. chtěl bych provést rekonstrukci, město tam dává nepřizpůsobivé nájemníky, bydlím vedle, to je hlavní důvod. Bude se muset provést rozsáhlá rekonstrukce, objekty jsou podmáčeny. Chci tam mít nějaké služby. Lukášek ty další dva domečky jsou ve vlastnictví koho? Pan B. jsou v soukromém vlastnictví. Ten první je už půl roku v realitce, ten druhý jsem chtěl koupit, ale předchozí vlastníci mě podvedli a dům prodali někomu jinému. Usnesení 17/13/12Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje budov č.p vč. pozemku p.č. 874 a č.p vč. pozemku p.č. 873 k.ú. Rousínov z vlastnictví města za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti. Kupující bude mít též povinnost převzít práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky. Schváleno: pro 13 hlasů - Havíř, Hrabal, Julínek, Kříž, Chromý, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Záměr odprodeje budov č.p vč. pozemku p.č. 874 a č.p vč. pozemku p.č. 873 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti. Kupující bude mít též povinnost převzít práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky.byl zveřejněn na úřední desce města v době od do Žádný další zájemce z řad občanů se nepřihlásil, rovněž nebyly vzneseny námitky. Cena nemovitosti v místě a čase obvyklá činí dle znalce z oboru: Č.p , ,- Kč Č.p , ,- Kč Usnesení 03/06/13R: RM ukládá starostovi jednat se zájemcem o ceně za obě nemovitosti č.p a č.p Dle informace p. starosty - po projednání trvá p. B. na ceně ,- Kč za oba domy vč. pozemků. Usnesení 04/31/13R: RM ukládá starostovi města opětovně jednat s panem B. a doporučuje ZM odprodej obou nemovitostí - budov č.p vč. pozemku p.č. 874 a č.p vč. pozemku p.č. 873 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města panu B. za cenu min Kč. Usnesení 19/07/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu s panem B. na odprodej nemovitostí - budovy č.p vč. pozemku p.č. 874 a budovy č.p vč. pozemku p.č. 873 vše k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města za cenu Kč za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti a kupující převezme práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky. Schváleno: pro 13 hlasů - Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Chromý, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 1 - Pupp, Odbor HS předkládá RM doplnění k odkoupení nemovitostí panem B. p. starosta projednal kupní cenu. Pan B. nabízí kupní cenu ve výši 350 tis. Kč. Usnesení 09/18/13Z: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvu s panem B. na odprodej nemovitostí - budovy č.p vč. pozemku p.č. 874 a budovy č.p vč. pozemku p.č. 873 vše k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města za cenu Kč za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti a kupující převezme práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky. Lukášek chodník vedle Ivančových, je nepřístupný. Proč to taky neprodáme? Petřík vede tam kanalizace. Usnesení 21/21/13Z: ZM ruší usnesení 19/07/13Z ze dne , kterým schvaluje kupní smlouvu s kupujícím panem B. na odprodej nemovitostí - budovy č.p vč. pozemku 15

16 p.č. 874 a budovy č.p vč. pozemku p.č. 873 vše k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města za cenu Kč za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti a kupující převezme práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal,, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, Usnesení 21/22/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu s kupujícím panem B. na odprodej nemovitostí - budovy č.p vč. pozemku p.č. 874 a budovy č.p vč. pozemku p.č. 873 vše k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města za cenu Kč za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti a kupující převezme práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal,, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, q) manž. Š - žádost o výjimku Za Dvorkama Manželé Š. a pan Milan Dušek žádají znovu o výjimku z Dohody o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě uzavřené s panem Milanem Duškem ze dne Jedná se o p.č. 1520/24 k.ú. Rousínov, která je vlastnictví pana Milana Duška. Manželé Š. již plně uhradili finanční částku za stavbu domu na p.č. 1520/24 k.ú. Rousínov u Vyškova a za pozemek p.č. 1520/24 k.ú. Rousínov u Vyškova. Pan Dušek je však vázán Dohodou o úpravě vzájemných vztahů a protože dosud nepředal městu kanalizaci, veřejné osvětlení a místní rozhlas nemůže pozemek bez sankčního postihu převést na manžele Š. Žádost manželů Š.byla projednávána již v r Usnesení 22/11/12R: RM nedoporučuje ZM schválení dodatku k Dohodě o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě uzavřené s panem Milanem Duškem ze dne Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 15/08/12Z: ZM zamítá další výjimku z Dohody o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě uzavřené s panem Milanem Duškem ze dne prodej pozemku manželům Š. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Julínek, Kříž, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 10/04/13R: RM nedoporučuje ZM schválit výjimku z Dohody o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě uzavřené s panem Milanem Duškem ze dne pro prodej pozemku p.č. 1520/24 k.ú. Rousínov u Vyškova manželům Š. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 21/23/13Z: ZM zamítá výjimku z Dohody o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě uzavřené s panem Milanem Duškem ze dne pro prodej pozemku p.č. 1520/24 k.ú. Rousínov u Vyškova manželům Š. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, r) nabídka k odkoupení pozemku pí Š. Odbor HS předkládá RM nabídku pí Š. na odkoupení pozemku p.č. 1301/69 ostatní plocha o výměře 121 m² k.ú, Rousínov u Vyškova. Navrhovaná cena Kč/m². Po osobním projednání souhlasí s cenou 100 Kč/m². Usnesení 10/07/13R: RM nedoporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku pozemku p.č. 1301/69 ostatní plocha o výměře 121 m² k.ú, Rousínov u Vyškova za cenu 100,- Kč/m² od pí Š. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Starosta - již jsme tak odkupovali pozemek za jakou cenou? Řehořová odkoupili jsem pozemek za cenu 50 Kč/m2 pod komunikací a za 30 Kč/m2 po mezí 16

17 Lukášek - vykoupili jsme jeden pozemek nebo celou řadu pozemků? Je ta cena již precedens nebo standard pro toto území? Protože jinde vykupujeme za 250 Kč/m2 pod silnicemi. Neříkám že pod mezí. Starosta - kdysi jsme si rozdělili cesty na zpevněné, polní a toto je zvláštní kapitola, protože tato cesta nepatří městu, ale zemědělskému družstvu. Shodli jsme se na jednotných cenách, již to nemám přesně v hlavě, ale jako max.50 Kč/m2. Usnesení 21/24/13Z: ZM zamítá nabídku na odkoupení pozemku p.č. 1301/69 ostatní plocha o výměře 121 m² k.ú, Rousínov u Vyškova za cenu 100,- Kč/m² od pí Š. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, s) žádost o odprodej pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova pí P. Odbor HS předkládá RM žádost pí P. o odprodej pozemku p.č trvalý travní porost o výměře 239 m² a p.č. 1986/3 ostatní plocha o výměře 11 m² - obě k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 10/09/13R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č trvalý travní porost o výměře 239 m² a p.č. 1986/3 ostatní plocha o výměře 11 m² - obě k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 21/25/13Z: ZM zamítá vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č trvalý travní porost o výměře 239 m² a p.č. 1986/3 ostatní plocha o výměře 11 m² - obě k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, t) výsledky inventarizace majetku za rok 2012 Fyzická inventura byla provedena k , rozdílová inventura zjištěných stavů(přírůstky, úbytky a odpisy) od do k a dokladová inventura byla provedena k Byly zjištěny stavy stálých aktiv, tj. skutečné stavy majetku hmotné i nehmotné povahy, finanční investice. Z oběžných aktiv stavy pohledávek, finančního majetku, stavy na bankovních účtech. Přehled závazků, tj. krátkodobé závazky, daňové závazky, závazky z titulu finančního vztahu k rozpočtu a bankovní úvěry dlouhodobé. Hodnota DHM a DNM k : ,96 Kč Hodnota DHM a DNH k : ,03 Kč z toho: Přírůstek ,07 Kč Oprávky ,11 Kč Pohledávky: ,55 Kč z toho nájemné ,55 Kč zálohy ,00 Kč Pohledávky z HČ ,00 Kč (místní poplatky a KPPP) Oprávky k pohled ,58 Kč dlouhodobý finanční majetek ,20 Kč Inventarizační rozdíly dokladové inventarizace nebyly zjištěny. Usnesení 07/10/13R: RM doporučuje ZM schválení výsledků inventarizace majetku města k Usnesení 21/26/13Z: ZM schvaluje výsledky inventarizace majetku města k Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, 17

18 3. Rozpočet a) zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Rousínova za rok 2012 RM je předložen k projednání Závěrečný účet Města Rousínova za rok 2012 : Příjmy: upravený rozpočet ,6 tis. Kč, skutečnost ,33 Kč, tj. 103,8 %. Výdaje: upravený rozpočet tis. Kč byla skutečnost ,08 Kč, tj. 92,82 %. Proti rozpočtu byly výdaje nižší o částku ,92 Kč Podrobnější členění příjmů a výdajů včetně srovnání s výsledky roku 2012 je uvedeno v tabulkách viz příloha č. 1 a 2. Auditorská firma AUDIT KORREKT s.r.o. Praha, IČ , provedla ve dnech přezkoumání hospodaření města za rok O výsledku přezkumu byla Městu Rousínovu předána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2012 Města Rousínova. Ze závěru zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky viz příloha. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 bude jako součást Závěrečného účtu města za rok 2012 zveřejněna na úřední desce po dobu 15 dnů. Posledním krokem bude projednání obou dokumentů v ZM pro uzavření projednání závěrečného účtu města. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 byla předána předsedovi FV k projednání ( 14, odst.6 z.č. 254/2000 Sb., o auditorech). Vyjádření finančního výboru finanční výbor akceptoval vyjádření auditora bez připomínek. Usnesení 09/16/13Z: RM vzala na vědomí informaci o zpracování Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2012, který byl připravován pro audit hospodaření: Příjmy: upravený rozpočet ,6 tis. Kč, skutečnost ,33 Kč, tj. 103,8 %. Výdaje: upravený rozpočet tis. Kč byla skutečnost ,08 Kč, tj. 92,82 %. Proti rozpočtu byly výdaje nižší o částku ,92 ti. Kč Podrobnější členění příjmů a výdajů včetně srovnání s výsledky roku 2012 je uvedeno v tabulkách viz příloha č. 1 a 2. Dosažené výsledky budou předloženy auditu hospodaření města a následně spolu a výrokem auditora k projednání v ZM viz příloha Závěrečný účet Města Rousínova za rok RM vzala na vědomí informaci o výsledku přezkumu hospodaření města za rok 2012 (audit provedený firmou AUDIT KORREKT s.r.o. Praha). Ze závěru zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření města Rousínova za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. RM vyjadřuje spokojenost s činností odboru HS v souvislosti s výsledkem auditu za rok RM ukládá MěÚ zveřejnit na úřední desce Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rousínova za rok 2012 jako součást Závěrečného účtu města Rousínova za rok 2012 po dobu 15 dnů a následné projednání obou dokumentů v ZM. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Švejnoha za finanční výbor potvrzuji zprávu paní Řehořové bez výhrad. Starosta není to vždy automatické takovýto výsledek, je za tím spousta náročné práce. Chci poděkovat všem pracovníkům úřadu, kteří se na dobrém výsledku podíleli. Usnesení 21/27/13Z: ZM schvaluje celoroční hospodaření města za rok 2012 zpracované do Závěrečného účtu Města Rousínova. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, Usnesení 21/28/13Z: ZM schvaluje výsledky přezkumu hospodaření uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012, dle ustanovení 17 odst. 7 písm. a) a uzavírá hospodaření Města Rousínova za rok 2012 vyjádřením: bez výhrad. Schváleno: pro 13 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. 18

19 b) účetní závěrka Města Rousínova za rok 2012 Novela zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ze dne 14. června 2012 zavádí změnu k účetní závěrce, proto je třeba již v roce 2013 za rok 2012 schválit v zastupitelstvu města. RM je předložena k projednání účetní závěrka Města Rousínova sestavená k rozvahovému dni (viz přílohy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetní závěrce) Usnesení 09/17/13Z: RM doporučuje ZM schválit, že účetní závěrka Města Rousínova sestavená k rozvahovému dni , představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice obce. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 21/29/13Z: ZM schvaluje účetní závěrku Města Rousínova sestavenou k rozvahovému dni , neboť představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice města. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, Přestávka Přišel Malý Odešel Pupp, Malá c) rozpočtové opatření č. 2/2013 RM bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/ viz. příloha, které řeší: Příjmy: Celkem navýšení o ,6 tis. Kč a) Navýšení dotace OPVK pro ZŠ, příjmy z dobývacího prostoru, pojistné plnění zábradlí a lavečka na AT, MS nařízený odvod, dotace z ROP Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně-Slavíkovice-II. část, RUD (daň z příjmů FI ze závislé činnosti, daň z příjmů PO za obec, daň z příjmů FO kapitálové příjmy, PHH), odvod z loterií a podobných her, sankční platby, kurzové rozdíly, MPSV dotace na sociální služby Výdaje: Celkem zvýšení o ,5 tis. Kč a) Zvýšení dotace OPVK pro ZŠ, Příspěvek MS (mzdové náklady na zahradnici, autobusová čekárna na Čsla, rozšíření sběrných míst, chodník v lokalitě Nad školou, přeložka MR V nové čtvrti), modernizace semaforu, Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně-Slavíkovice- II. část- dotace z ROP, Zateplení Záložny dotace ze SFŽP, cyklostezka k ZŠ II, Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně pod školou, dešťová kanalizace Královopolské Vážany, ZŠ- střešní okna, ZŠ Kroužek zateplení, sítě pod MŠ, Záložna zahrada, nové vozidlo CAS, půjčky NNO (Spartak Slavíkovice, Sokol Královopolské Vážany, Svornost, Občanské sdružení Čechyně), příspěvek NNO (Spartak Slavíkovice, Sokol Královopolské Vážany, Svornost, Občanské sdružení Čechyně),,ostatní komunikace pozemky, energetické štítky, příspěvek MS (hřbitov chodníky, hřbitov zídka márnice, chodník Kroužecká - od dálnice ke Kroužku), chodník pojízdný za Floriánkem, příspěvek MS chodníky sídliště (lité asfalty), komunikace k lesu v Královopolských Vážanech, komunikace Slavíkovice (Slavíková), příspěvek MS (komunikace Vážany Pisarenko), penále po kontrole dotací, neinvestiční dotace SMO a MAS, parkoviště Rousínovec, park Hrubý kus, výkup pozemků Vinohrádky, právní služby a užívání IS (konsolidace), Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyňská II, trafo Kovářstká, příspěvek MS (VO chodník Kroužek, VOregulace průtahu, opravy výtluků), audiotechnika, příspěvek MS (zvýšení mzdových prostředků pro pracovníky z ÚP a pro pracující důchodce, obnova trávníku na návsi v Kroužku), školení a vzdělávání konsolidace, dětské hřiště Slavíkovice, kanalizační sběrač Kroužecká, MS neinvestiční příspěvek (střecha kůlny v ZUŠ, komunikace ve Slavíkovicích, plot za Záložnou) 19

20 b) Snížení ZŠ-střešní okna (investice), investiční návratné půjčky NNO, příspěvky NNO k dotacím, silnice pozemky, Stará pošta, odkanalizování města akcie VaK Vyškov, odkanalizování m.č. Vítovice, Přesuny položek - příjmy z poskytování služeb se snížením příjmů z prodeje pozemků, přesun z investic do neinvestičních výdajů oprava komunikace v Kroužku, přesun u JSDH snížení školení se současným navýšením plateb daní a poplatků, správa snížení ostatních nákupů jinde neuvedených se současným navýšením výdajů za studenou vodu, zastupitelstvo snížení výdajů za školení a vzdělávání s navýšením plateb daní a poplatků, přesun části výdajů na výstavbu MŠ na vybavení MŠ nábytkem, označení účelovým znakem části výdajů na platy pro sociální péči (dotace MPSV) Financování snížení financování o 17,1 tis. Kč. Usnesení 10/11/13R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 2/ viz. příloha, které řeší: Příjmy: Celkem navýšení o ,6 tis. Kč a) Navýšení dotace OPVK pro ZŠ, příjmy z dobývacího prostoru, pojistné plnění zábradlí a lavečka na AT, MS nařízený odvod, dotace z ROP Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně-Slavíkovice-II. část, RUD (daň z příjmů FI ze závislé činnosti, daň z příjmů PO za obec, daň z příjmů FO kapitálové příjmy, PHH), odvod z loterií a podobných her, sankční platby, kurzové rozdíly, MPSV dotace na sociální služby Výdaje: Celkem zvýšení o ,5 tis. Kč a) Zvýšení dotace OPVK pro ZŠ, Příspěvek MS (mzdové náklady na zahradnici, autobusová čekárna na Čsla, rozšíření sběrných míst, chodník v lokalitě Nad školou, přeložka MR V nové čtvrti), modernizace semaforu, Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně-Slavíkovice-II. část- dotace z ROP, Zateplení Záložny dotace ze SFŽP, cyklostezka k ZŠ II, Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně pod školou, dešťová kanalizace Královopolské Vážany, ZŠ- střešní okna, ZŠ Kroužek zateplení, sítě pod MŠ, Záložna zahrada, nové vozidlo CAS, půjčky NNO (Spartak Slavíkovice, Sokol Královopolské Vážany, Svornost, Občanské sdružení Čechyně), příspěvek NNO (Spartak Slavíkovice, Sokol Královopolské Vážany, Svornost, Občanské sdružení Čechyně),,ostatní komunikace pozemky, energetické štítky, příspěvek MS (hřbitov chodníky, hřbitov zídka márnice, chodník Kroužecká - od dálnice ke Kroužku), chodník pojízdný za Floriánkem, příspěvek MS chodníky sídliště (lité asfalty), komunikace k lesu v Královopolských Vážanech, komunikace Slavíkovice (Slavíková), příspěvek MS (komunikace Vážany Pisarenko), penále po kontrole dotací, neinvestiční dotace SMO a MAS, parkoviště Rousínovec, park Hrubý kus, výkup pozemků Vinohrádky, právní služby a užívání IS (konsolidace), Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyňská II, trafo Kovářstká, příspěvek MS (VO chodník Kroužek, VOregulace průtahu, opravy výtluků), audiotechnika, příspěvek MS (zvýšení mzdových prostředků pro pracovníky z ÚP a pro pracující důchodce, obnova trávníku na návsi v Kroužku), školení a vzdělávání konsolidace, dětské hřiště Slavíkovice, kanalizační sběrač Kroužecká, MS neinvestiční příspěvek (střecha kůlny v ZUŠ, komunikace ve Slavíkovicích, plot za Záložnou) b) Snížení ZŠ-střešní okna (investice), investiční návratné půjčky NNO, příspěvky NNO k dotacím, silnice pozemky, Stará pošta, odkanalizování města akcie VaK Vyškov, odkanalizování m.č. Vítovice, Přesuny položek - příjmy z poskytování služeb se snížením příjmů z prodeje pozemků, přesun z investic do neinvestičních výdajů oprava komunikace v Kroužku, přesun u JSDH snížení školení se současným navýšením plateb daní a poplatků, správa snížení ostatních nákupů jinde neuvedených se současným navýšením výdajů za studenou vodu, zastupitelstvo snížení výdajů za školení a vzdělávání s navýšením plateb daní a poplatků, přesun části výdajů na výstavbu MŠ na vybavení MŠ nábytkem, označení účelovým znakem části výdajů na platy pro sociální péči (dotace MPSV) Financování snížení financování o 17,1 tis. Kč. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Odbor HS předkládá RM doplnění rozpočtového opatření č. 2/2013, které řeší: Příjmy: navýšení o tis. Kč příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje DHM budov Výdaje: navýšení o tis. Kč navýšení výdaje na Zateplení Záložny (krov) a navýšení výdaje a příspěvek MS na opravu MK ve Slavíkovicích Financování: nedochází ke změně Rozpočtové opatření č. 2/2013 projednal FV dne : FV projednal rozpočtové opatření č. 2/2013 a má k němu tyto připomínky: U položky výdajů: modernizace semaforu FV doporučuje prověření podkladů pro stanovení výše investice s ohledem na maximální snížení požadované částky (rozpočet, otevření výběrového řízení 20

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 8. října 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 8. října 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 8. října 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Pavel Švejnoha,

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze 30. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 7. května 2014 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis ze 30. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 7. května 2014 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis ze 30. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 7. května 2014 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Ing. Jiří

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Přijatá usnesení z 5. Rady města Rousínova konaného dne 12. března 2014

Přijatá usnesení z 5. Rady města Rousínova konaného dne 12. března 2014 Přijatá usnesení z 5. Rady města Rousínova konaného dne 12. března 2014 Usnesení 05/01/14R: RM schvaluje sloučení pojištění odpovědností města a jeho příspěvkových organizací do jedné smlouvy za roční

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis. z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 1. srpna v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 1. srpna v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 1. srpna v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Václav Malý, Gabriela Malá, Pavel Švejnoha, Zdeněk Šedý K zápisu

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, p. Rubeš, Ing.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 10. září 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 10. září 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 10. září 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: p. Legner, p. Malý K zápisu je přiložena presenční listina.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Přijatá usnesení ze 7. Rady města Rousínova konané dne 8. dubna 2015

Přijatá usnesení ze 7. Rady města Rousínova konané dne 8. dubna 2015 Přijatá usnesení ze 7. Rady města Rousínova konané dne 8. dubna 2015 Usnesení 07/01/15R: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro stavbu Rousínov, připojení kabel NN pro

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více