Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově"

Transkript

1 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Jiří Lukášek, David Kříž Zapisovatelka: Marie Obhlídalová Program: 1. Zahájení a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM b) jednání RM od posledního zasedání ZM 2. Majetkoprávní záležitosti a) odkoupení pozemků k.ú. Vítovice b) odkoupení pozemku k.ú. Vítovice pí B. c) žádost o odkoupení pozemku Rousínov p. K. d) odkoupení pozemku pod místní komunikací v sídlišti e) smlouva - směna pozemků p.č. 412/2 a 373/1, k.ú. Rousínov u Vyškova f) smlouva - odkoupení pozemku p.č. 1171/2 Rousínov pí P. g) prodej pozemků p.č. 1137/6 a 1137/5 k.ú. Rousínov u Vyškova JMP Net s.r.o. h) kupní smlouva p. P. x město i) směna pozemků odkanalizování Vítovic směna pozemků j) odprodej pozemků DOMOV Vyškov Rousínov, Habrovanská k) odprodej pozemků DOMOV Vyškov Rousínov, V Sídlišti l) odkoupení pozemků k.ú. Vítovice m) prodej budovy hasičské zbrojnice ve Slavíkovicích n) prodej pozemků k.ú. Vítovice pí B. o) žádost o odkoupení budov z vlastnictví města p. B. p) manželé H. odkoupení pozemku q) manž. Š - žádost o výjimku Za Dvorkama r) nabídka k odkoupení pozemku pí Š s) žádost o odprodej pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova pí P. t) výsledky inventarizace majetku za rok Rozpočet a) zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Rousínova za rok 2012 b) účetní závěrka Města Rousínova za rok 2012 c) rozpočtové opatření č. 2/ Různé a) jednací řád ZM b) doplnění člena kontrolního výboru c) zřízení osadních výborů d) zástupci města na valných hromadách e) schválení půjček a příspěvků NNO f) schválení výjimky z OZV 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Návrh pana Lukáška na změnu pořadí bodů v programu bod p) před bod h): 1

2 Zdůvodnění p. Lukáška: bod p) - tento bod, žádost manželů H. o odkup pozemku města p.č.1550 měl být již projednán na minulém tzn 20.ZM a to před hlasováním o směně tohoto pozemku za pozemky p. P. Tímto byl zřejmě porušen zákon, kdy jsme se nevypořádali s touto žádostí o odkup před směnou. Pokud nyní toto chceme vypořádat, zařaďme tento bod před bod h) kdy opět řešíme pozemky město x p. P. Tímto se vyhneme případnému porušení zákona. Starosta dal hlasovat o protinávrhu. Nový návrh programu: 1. Zahájení a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM b) jednání RM od posledního zasedání ZM 2. Majetkoprávní záležitosti a) odkoupení pozemků k.ú. Vítovice b) odkoupení pozemku k.ú. Vítovice pí B c) žádost o odkoupení pozemku Rousínov p. K.l d) odkoupení pozemku pod místní komunikací v sídlišti e) smlouva - směna pozemků p.č. 412/2 a 373/1, k.ú. Rousínov u Vyškova f) smlouva - odkoupení pozemku p.č. 1171/2 Rousínov pí P. g) prodej pozemků p.č. 1137/6 a 1137/5 k.ú. Rousínov u Vyškova JMP Net s.r.o. h) manželé H. odkoupení pozemku i) kupní smlouva p. P. x město j) směna pozemků odkanalizování Vítovic směna pozemků k) odprodej pozemků DOMOV Vyškov Rousínov, Habrovanská l) odprodej pozemků DOMOV Vyškov Rousínov, V Sídlišti m) odkoupení pozemků k.ú. Vítovice n) prodej budovy hasičské zbrojnice ve Slavíkovicích o) prodej pozemků k.ú. Vítovice pí B. p) žádost o odkoupení budov z vlastnictví města p. B. q) manž. Šimonkovi - žádost o výjimku Za Dvorkama r) nabídka k odkoupení pozemku pí. Š. s) žádost o odprodej pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova pí P. t) výsledky inventarizace majetku za rok Rozpočet a) zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Rousínova za rok 2012 b) účetní závěrka Města Rousínova za rok 2012 c) rozpočtové opatření č. 2/ Různé a) jednací řád ZM b) doplnění člena kontrolního výboru c) zřízení osadních výborů d) zástupci města na valných hromadách e) schválení půjček a příspěvků NNO f) schválení výjimky z OZV 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Tento program byl schválen, pro 11 hlasů - Coufal, Havíř, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, 2

3 1. Zahájení 21. zasedání zastupitelstva města Rousínova zahájil starosta Ing. František Havíř v 17 hodin. Předsedající konstatoval, že zápis z posledního jednání ZM byl řádně ověřen a podepsán a nebyly proti němu podány námitky. Předsedající oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů ZM. Zapisovatelkou jmenoval pí Marii Obhlídalovou. Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Lukáška a pana Davida Kříže. Usnesení 21/01/13Z: ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 21. řádného zasedání ZM pana Jiřího Lukáška a pana Davida Kříže. Schváleno: pro 9 hlasů - Coufal, Havíř, Hrabal, Julínek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 2 - Lukášek, Kříž. a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM Splněné úkoly z usnesení přijatých ZM byly vyřazeny. přišla pí Hašková b) jednání RM od posledního zasedání ZM Diskuse: Lukášek v 8. RM bylo vyhlášeno VŘ na zpevnění komunikace Vinohrádky, je to cyklostezka? Starosta ne, je to prodloužení cesty u hřbitova. Lukášek oprava litých asfaltů za 430 Kč/m2,to je kompletní výměna asfaltu? Hůlka jde o vyrovnání nerovností, spojovací nástřik a nanese se 3 cm asfaltový koberec,toto je cena i s DPH. Lukášek- zámková dlažba stojí cca.300 Kč/m2 a to je tedy vyšší cena přibližně o 130kč/m2 Hůlka u opravy litých asfaltů nebudeme muset odstraňovat stávající chodníky a budovat podkladní vrstvy, vyjde to levněji. Lukášek - chodník u B. cena za 1m2 vychází 1000 Kč i s darovanou dlažbou? Hůlka předpokládaná cena 1000 Kč/m2 je naceněná i s dlažbou, takže darovaná dlažba se z ceny odečte. Usnesení 21/02/13Z: ZM bere na vědomí zápisy z 4. až 9. RM v roce Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se Majetkoprávní záležitosti a) odkoupení pozemků k.ú. Vítovice V souvislosti s provedenou obnovou katastrálního operátu zahájilo město přípravu paspartu místních komunikací s ohledem na majetkoprávní vypořádání k pozemkům. Mimo jiné byl osloven pan D. K. souhlasí s odprodejem pozemku p.č.270/2 ost. plocha o výměře 9 m² a p.č.270/3 ost. plocha o výměře 6 m², za cenu 250,- Kč/m². Usnesení 04/25/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č.270/2 ost. plocha o výměře 9 m² a p.č.270/3 ost. plocha o výměře 6 m², za cenu 250,- Kč/m² od pana D. K. Usnesení 21/O3/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemků p.č.270/2 ost. plocha o výměře 9 m² a p.č.270/3 ost. plocha o výměře 6 m², za cenu 250,- Kč/m² od pana D. K. Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. 3

4 b) odkoupení pozemku k.ú. Vítovice pí B. Odbor HS předkládá RM žádost pí S. B. o odkoupení pozemku p.č. 94/2 orná půda o výměře 187 m² k.ú. Vítovice. Pozemek hodlá využívat k pěstování rostlin. Dle ÚPN je pozemek v zóně ploch určených pro bydlení v rodinných domech venkovského typu. Lze uvažovat pouze o vzájemné směně pozemků. Usnesení 04/26/13R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 94/2 orná půda o výměře 187 m² k.ú. Vítovice. Usnesení 21/04/13Z: ZM zamítá vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 94/2 orná půda o výměře 187 m² k.ú. Vítovice. Schváleno: pro 11 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 1 - Šedý c) žádost o odkoupení pozemku Rousínov p. K. Pan J. K. požádal o odkoupení části pozemku p.č. 760 ostatní plocha, protože bylo zjištěno, že RD na parcelním místě 756 zasahuje do pozemku města p.č.760. Usnesení 20/18/12R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.č. 760 ost. plocha k.ú. Rousínov z majetku města. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 14/14/12Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje části pozemku p.č. 760 ost. plocha k.ú. Rousínov z majetku města. Schváleno: pro 10 hlasů - Coufal, Havíř, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0. Záměr prodeje části pozemku byl zveřejněn v době od do K záměru nebyly vzneseny z řad občanů připomínky, ani se nepřihlásil žádný další zájemce. Geometrickým plánem (předán žadatelem dne ) byla oddělena část pozemku ve vlastnictví města a označena novým parcelním číslem 760/2 zast. plocha o výměře 2 m² k.ú. Rousínov u Vyškova. Cena v čase a místě obvyklá činí dle znalce z oboru 1300, ,- Kč/m². Usnesení 06/02/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 760/2 zast. plocha o výměře 2 m² k.ú. Rousínov u Vyškova panu Ji. K. za cenu 1.300,- Kč/m². Usnesení 21/05/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 760/2 zast. plocha o výměře 2 m² k.ú. Rousínov u Vyškova panu J. K. za cenu 1.300,- Kč/m². Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. d) odkoupení pozemku pod místní komunikací v sídlišti Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení pozemku p.č. 374/10 ostatní plocha o výměře 26 m² k.ú. Rousínov u Vyškova. Vlastníci pí M. N. a pí L.S. Obě spoluvlastnice souhlasí s kupní cenou 250,- Kč/m². Usnesení 07/01/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 374/10 ostatní plocha o výměře 26 m² k.ú. Rousínov. Vlastníci pí M.N. a L.S. za kupní cenou 250,- Kč/m². Usnesení 21/06/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 374/10 ostatní plocha o výměře 26 m² k.ú. Rousínov u Vyškova. Vlastníci pí M. N. a pí L. S. za kupní cenou 250,- Kč/m². Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. 4

5 e) smlouva - směna pozemků p.č. 412/2 a 373/1, k.ú. Rousínov u Vyškova Odbor HS předkládá RM návrh manželů B. na směnu pozemků: Část pozemku p.č. 402/1 ve vlastnictví manž. B. za část pozemku p.č. 412/2 a 373/1 ve vlastnictví města. Pozemek p.č. 402/1 je zatížen zástavním právem. Usnesení 12/03/12R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 412/2 a 373/1 k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno, pro 4 proti 0, zdržel se 0 Usnesení 12/03/12Z: ZM vyhlašuje záměr směny části pozemku p.č. 412/2 a 373/1 k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 15 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce v době od do Dle GPL pro změnu hranice pozemku bude směna pozemků provedena takto: Pozemek p.č. 402/4 o výměře 9 m² a pozemek p.č. 402/3 o výměře 1 m² z vlastnictví manž. B. získá město Rousínov, Pozemek p.č. 373/62 o výměře 10 m² z vlastnictví města získají manž. B. Směna se uskuteční bez cenového vyrovnání. Usnesení 08/08/13R: RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy mezi Městem Rousínovem a manž. B. takto: Pozemek p.č. 402/4 o výměře 9 m² a pozemek p.č. 402/3 o výměře 1 m² z vlastnictví manž. B. získá město Rousínov, Pozemek p.č. 373/62 o výměře 10 m² z vlastnictví města získají manž. B.. Směna se uskuteční bez cenového vyrovnání. Usnesení 21/07/13Z: ZM schvaluje směnnou smlouvu mezi Městem Rousínov a manž. B. takto: Pozemek p.č. 402/4 o výměře 9 m² a pozemek p.č. 402/3 o výměře 1 m² z vlastnictví manž. B. získá město Rousínov, Pozemek p.č. 373/62 o výměře 10 m² z vlastnictví města získají manž. B. Směna se uskuteční bez cenového vyrovnání. Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. f) smlouva - odkoupení pozemku p.č. 1171/2 Rousínov pí P. Manž. P. požádali o odkoupení části pozemku p.č ostatní plocha, k.ú. Rousínov u Vyškova. Žadatelé jsou majiteli sousedního pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Rousínov u Vyškova, na němž plánují demolici stávajícího domu a výstavbu domu nového. Z tohoto důvodu žádají o odkoupení části pozemku sousedícího s jejich pozemkem. Usnesení 21/16/12R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.č ost. plocha k.ú. Rousínov z majetku města. Usnesení 15/05/12Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje části pozemku p.č ost. plocha k.ú. Rousínov z majetku města. Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Julínek, Kříž, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0 Záměr prodeje části pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova byl zveřejněn na úřední desce v době od do Žádný další zájemce se nepřihlásil. Cena v čase a místě obvyklá činí dle znalce z oboru Ing. Kovalčíka 700, ,- Kč/m². Usnesení 08/09/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 1171/2 ost. plocha o výměře 43 m² k.ú. Rousínov manž. P. za cenu 900,- Kč/m² s tím, že celá kupní cena bude uhrazena na účet města nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Návrh usnesení: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 1171/2 ost. plocha o výměře 43 m² k.ú. Rousínov manž. P. za cenu 900,- Kč/m² s tím, že celá kupní cena bude uhrazena na účet města nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 5

6 Lukášek - odhad znalce je Kč/m2, většinou se kloníme ke středu nebo spodní hranici, proč tady máme maximum? Starosta pozemek je zasíťovaný, jinde je cena takového pozemku Kč/m2 Lukášek ten pozemek tam nemá pro nikoho jiného význam. Paní Poláchová s cenou souhlasí? Šedý vzhledem k poloze navrhuji držet se spodní hranice 700 Kč/m2 Švejnoha já bych se také přimlouval za 700 Kč/m2, myslím si, že tato lokalita není zase tak atraktivní. Starosta dávám hlasovat o ceně 700 Kč/m2. Schváleno: pro 8 hlasů - Coufal,, Hrabal, Kříž, Lukášek, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 1-Julínek, zdržel se 3 - Havíř, Hašková, Matoušková Usnesení 21/08/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 1171/2 ost. plocha o výměře 43 m² k.ú. Rousínov manž. P. za cenu 700,- Kč/m² s tím, že celá kupní cena bude uhrazena na účet města nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. g) prodej pozemků p.č. 1137/6 a 1137/5 k.ú. Rousínov u Vyškova JMP Net s.r.o. Odbor HS předkládá RM žádost JMP Net, s.r.o., Plynárenská 1, Brno o odkoupení pozemků p.č. 1137/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m² a p.č. 1137/5 ost. plocha o výměře 72 m² - oba k.ú. Rousínov u Vyškova. Na pozemku p.č. 1137/6 je umístěna stavba technického vybavení ve vlastnictví JMP Net. s.r.o. Usnesení 08/14/13R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemků p.č. 1137/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m² a p.č. 1137/5 ost. plocha o výměře 72 m² - oba k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno, pro 3, proti 1, zdržel se 1 Hrabal to už je za chodníkem? Starosta ano. Usnesení 21/09/13Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemků p.č. 1137/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m² a p.č. 1137/5 ost. plocha o výměře 72 m² - oba k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 11 hlasů - Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 1 - Coufal, zdržel se 0. h) manželé H. odkoupení pozemku Odbor HS předložil RM žádost manželů H. o odkoupení pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města. Vzhledem k vyhlášenému záměru pro účel směny pozemků, nelze pozemek p.č z vlastnictví města odprodat. Usnesení 03/04/13R: RM doporučuje ZM zamítnutí žádosti manž. H. o odkoupení pozemku p.č zahrada k.. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města Rousínova. Projednáváno na zasedání ZM dne takto: Návrh usnesení: zamítá žádost manž. H. o odkoupení pozemku p.č zahrada k.. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města Rousínova. Usnesení 19/06/13Z: ZM rozhodlo o odsunutí projednání bodu směna pozemků pro cyklostezku do příštího zastupitelstva, Schváleno: pro 9 hlasů - Hašková, Hrabal, Kříž, Chromý, Lukášek, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, proti 1 - Malý, zdržel se 4 - Malá, Pupp, Havíř, Julínek, Další ZM schválilo směnnou smlouvu pro stavbu cyklostezky, nezabývalo se však žádostí manželů H. o odkoupení pozemku p.č. 1550, K.ú. Rousínov u Vyškova. 6

7 Usnesení 20/06/12Z: ZM schvaluje směnnou smlouvu pozemků pro stavbu cyklostezky, takto: parc. č. 1476/253 orná půda o výměře 102 m² a pozemku parc.č zahrada o výměře 622 m² - oba k.ú. Rousínov u Vyškova, směňuje s p. P. uvedené pozemky za pozemek parc.č. 1476/252 o výměře 507 m² a za pozemek parc.č. 1476/254 o výměře 217 m² takže výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 1476/253 a pozemku parc.č se stává pan P. a pozemku parc.č. 1476/252 a parc. č. 1476/254 se výlučným vlastníkem stává Město Rousínov.Směna pozemků je prováděna bezúplatně, bez cenového zvýhodnění. Schváleno: pro 10 hlasů Coufal, Havíř, Hašková, Julínek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 2 - Hrabal, Lukášek, zdržel se 1 Chromý Směnou pozemků se vlastníkem pozemku p.č. 1550, k.ú. Rousínov u Vyškova stal pan P. Přišla paní Malá Pan Pupp oznamuje poměr k projednávané věci Lukášek mám v tom nejasnost, na tento pozemek byla vyhlášena směna nebo prodej? Řehořová byla vyhlášena směna, manž. H. do směny nic nenabídli. Švejnoha proč je tam uvedeno, že žádají o odkup od města. Řehořová v té době byl ještě pozemek ve vlastnictví města, v minulém ZM byla odsouhlasena směna. Pupp všichni víme, jak k převodu pozemku došlo, já jsem na tomto pozemku nelpěl. Pozemek jsem již 3x nabídl manž. H. k odprodeji nebo ke směně. Oni nyní zvažují. Lukášek mám obavu, že jsme porušili časový sled a zákon, a myslím si že jsme jako první měli vypořádat požadavek odkupu a teprve poté tyto pozemky směňovat. Mám obavy, že směna pozemku města za pozemky p.p., díky níž se tento pozemek dostal do vlastnictví p.p., je napadnutelný. Hrabal pozemek už není v našem majetku, není již o čem jednat. Lukášek u tohoto pozemku byla již podepsána směná smlouva a pozemek byl již přihlášen na katastru? Řehořová mám dojem, že ano, že je to již i na katastru. Šedý jak to bylo, do čeho se přihlásili? Zase se do toho zamotáváme.tak to všechno revokujme. Coufal já nechápu, co není jasné mícháme brambory s jablky směna a odprodej. Lukášek já řeknu něco jiného víme, že pozemek byl odhadnut na více než pozemky, které byly ve směně od p. P. Směnili jsme stejnou výměru pozemků z různou odhadní cenou. Mohli jsme prodat za odhadní cenu manželům H. a odprodat pozemky panu p.p. také za odhadní cenu a tímlo by město získalo prostředky za rozdílnou cenu cca 500 Kč/m2. Starosta je tady nějaký protinávrh? Hrabal z technického hlediska toto nemůžeme hlasovat, úřad může manž. H. odpovědět, ale nemůžeme hlasovat o odprodeji. Usnesení 21/10/13Z: ZM shledává, že žádost manž. H. o odkoupení pozemku p.č zahrada k.ú. Rousínov u Vyškova není hlasovatelná a ukládá MěÚ informovat manž. H. o současném stavu. Schváleno: pro 10 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 3 Šedý, Kříž, Lukášek. i) kupní smlouva p. P. x město Pan Petr Pupp oznamuje poměr k projednávané věci Odbor HS předkládá RM návrh na obnovu řízení ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví města a odkoupení pozemku od p. Puppa do vlastnictví města. Jedná se o pozemek p.č. 1476/247 o výměře 336 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova, na který je řádně uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní a odprodej části pozemku p.č. 1476/216 k,ú. Rousínov u Vyškova, na který byl vyhlášen záměr odprodeje. 7

8 Z předchozí RM: Pan Petr Pupp oznamuje poměr k projednávané věci RM považuje Směnnou smlouvu schválenou zastupitelstvem města dne Usnesení 20/04/13Z: ZM schvaluje směnnou smlouvu části pozemku p.č. 1476/216 k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 336 m² z vlastnictví města Rousínova za pozemek p.č. 1476/247 v k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 336 m² z vlastnictví p. Puppa.. Schváleno: pro 8 hlasů Coufal, Havíř, Julínek, Malý, Malá, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 2 - Hrabal, Lukášek, zdržel se 3 - Hašková, Chromý, Matoušková za platnou, neboť byl naplněn záměr a duch vyhlášeného záměru výměny pozemků formou prodeje části pozemku p. č. 1476/216 k.ú. Rousínov u Vyškova a recipročně odkoupením částí pozemků p.č. 1476/186 a 1476/187 (dnes p.č. 1476/247 o výměře 336 m2), k.ú. Rousínov u Vyškova 30. ZM dne Text z důvodové zprávy z 30. ZM dne : Město má v současné době zpracovánu dokumentaci k projektu Okružní křižovatka na silnici II/0476 Rousínov Pozemky, na kterých se bude křižovatka realizovat, jsou mimo jiné ve vlastnictví p. Puppa. Jedná se o pozemky k.ú. Rousínov u Vyškova, p.č. 1476/186 a 1476/187. Potřebnou část těchto pozemků by město po dokončení stavby od p. Puppa vykoupilo. Město má ve stejné lokalitě ve vlastnictví pozemek p.č. 1476/216 o celkové výměře 598 m2. Z této plochy by bylo možno oddělit obdobnou výměru a prodat p. P. za stejnou cenu tj. 500,- Kč/m2. Usnesení 03/09/10R: RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení částí pozemků p.č. 1476/186 a 1476/187 k.ú. Rousínov u Vyškova, z vlastnictví p. Puppa do vlastnictví města. Usnesení 03/08/10R: RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na odprodej části pozemku 1476/216. Pan Pupp prohlašuje, že má zájem na tom, aby poměr pozemků odkupovaných a prodávaných byl v poměru 1:1. Usnesení 30/18/10Z: ZM vyhlašuje záměr na odprodej části pozemku 1476/216 k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno, pro 13, proti 0, zdržel se 1 Záměr byl zveřejněn na úřední desce v době od do Usnesení 30/19/10Z: ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkoupení částí pozemků p.č. 1476/186 a 1476/187 k.ú. Rousínov u Vyškova pro realizaci okružní křižovatky z vlastnictví p. Puppa do vlastnictví města Rousínova za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že celková výměra bude upřesněna po realizaci stavby a geometrickém zaměření. Schváleno, pro 13, proti 0, zdržel se 1 Způsobem koupě a prodeje se v minulosti prováděla většina směn pozemků. Čisté směny se použilo v minulých letech pouze 5 x. Při hlasování zastupitelstva o usnesení zazněly pochybnosti o naplnění slovního znění vyhlášeného záměru. Přesto, že RM má za to, že byl naplněn jak duch, tak záměr vyhlášeného záměru, doporučuje ZM zrušit Usnesení 20/04/13Z o směně pozemků a doporučuje schválit prodej pozemků přesně ve znění vyhlášeného záměru o prodeji. Odstraní se tím jakékoliv pochybnosti o právním postupu ZM a kupující ani prodávající nebudou moci být v budoucnosti znejistěni ve svých právech ke směňovaným pozemkům. S ohledem na možné zpochybnění správního procesu a vlastnictví pozemku v budoucnosti, navrhuje RM postup, který bude nejen v duchu, ale bude naplňovat doslova vyhlášený záměr ZM ze dne usnesení č. 03/09/10R a usnesení č. 03/08/10R. Usnesení 07/02/13R: RM ukládá MěÚ připravit kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 1476/247 o výměře 336 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu 500,- Kč/m2 od p. Puppa. Schváleno, pro 4 proti 0, zdržel se 1 Usnesení 07/03/13R: RM ukládá MěÚ objednat oddělovací GPL na oddělení části pozemku p.č. 1476/216 o výměře 336 m2 a poté připravit kupní smlouvu na odprodej části p.č. 1476/216 z majetku města do vlastnictví p. Puppovi za cenu 500,- Kč/m2. 8

9 Schváleno, pro 4 proti 0, zdržel se 1 Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy, kdy město Rousínov prodává p. Puppovi pozemek p.č. 1476/255 orná půda o výměře 336 m² k.ú. Rousínov u Vyškova (GP oddělená část pozemku p.č. 1476/216). Záměr odprodeje pozemku byl vyhlášen na úřední desce v době od do Prodej pozemku za cenu 500,- Kč/m². Usnesení 09/01/13R: RM doporučuje ZM revokaci usnesení č. 20/04/13Z: ZM schvaluje směnnou smlouvu části pozemku p.č. 1476/216 k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 336 m² z vlastnictví města Rousínova za pozemek p.č. 1476/247 v k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 336 m² z vlastnictví p. Puppa. Usnesení 09/02/13R: RM s odvoláním na usnesení č. ZM č. 30/18/10Z doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 1476/255 orná půda o výměře 336 m² k.ú. Rousínov u Vyškova p. Puppovi za cenu ve výši 500,- Kč/m² s podpisem smlouvy do Dále odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy, kdy p. Puppi prodává městu Rousínov pozemek p.č. 1476/247 silnice o výměře 336 m² k.ú. Rousínov u Vyškova, za cenu ve výši 500,- Kč/m². Pan Petr Pupp navrhuje, že pozemek odprodá městu Rousínovu za symbolickou 1 Kč. Usnesení 09/03/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 1476/247 silnice o výměře 336 m² k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu 1,- Kč/m² od p. Petra Puppa, s podpisem smlouvy do Lukášek - tato směna zde v minulosti byla ostře diskutována, byla prohlasována velice těsně i za účasti majitele pozemku dotčeného směnou, myslím, že jste se pokusili jít až za hranu zákona, nezalekli jste se toho a provedli jste tuto směnu. Nyní toto rušíte. Nechápu proč. Starosta protože by se mohlo stát, že někdo, zastupitel, občan, toto v budoucnosti zpochybní, i toto hlasování, a nechceme sebe ani nového vlastníka přivést do problému, že bude muset něco dokazovat nebo se s někým dohadovat, eventuálně se s někým soudit. Chceme to udělat znovu, aby to bylo přesně v dikci vyhlášeného záměru. Lukášek takže jak vidím z usnesení rady města, rada navrhla, že se to bude řešit překupem, tzn. že tento pozemek město koupí a jiný odprodá. Jedná se o pozemky, které byly zúčastněny v této směně. Rada navrhla, že koupíme pozemky od p.puppa za 500 Kč/m2, prodáme mu jiný pozemek za 500 Kč/m2. V tom okamžiku p.pupp navrhl, že pozemky města odkoupí za 500 Kč/m2 a své pozemky městu odprodá za 1 Kč. Tato celá situace, která se táhne již přibližně 2 roky, vznikla tím, že nám se nelíbila cena 500 Kč/m2 pod silnicí, když tady máme standardní cenu, jak jsme i dnes již viděli a hlasovali, 250 Kč/m2 pod silnicí nebo chodníky. Bylo tenkrát argumentováno p. Pupem, že by byl špatný ekonom, kdyby pozemky, které dle jeho slov koupil za 500 Kč/m2, prodával za poloviční cenu. Teď nerozumím tomu jestli se ekonomie nějak změnila nebo ne. Kdyby se před 2 roky řeklo, že prodá pozemky za 250 Kč/m2, splnila by se smlouva o budoucí smlouvě kupní a byl zde pokoj. Šedý - proč se to minule tedy hlasovalo na hraně zákona a nedělalo se to tak, jak nyní rada navrhuje? Starosta byl vyhlášen záměr prodeje a koupě, my jsme to směnili. Jde o to, že byla schválena směna pozemků. Proč se vyhlašují záměry. Záměry se vyhlašují proto, aby každý občan a vlastník nemovitosti věděl, že město bude něco prodávat nebo směňovat. To je ten výraz, že se město něčeho zbavuje. To bylo naplněno. Původní vyhlášení bylo jako prodej a koupě, nicméně když jsme na minulém zastupitelstvu schvalovali, tak jsme to schvalovali jako směnu. Mě to přišlo jako naprosto stejné. Jestli něco prodávám a kupuji, nebo směňuji, tak je to úplně stejné. Jelikož to zde proběhlo v napjaté atmosféře a měli jsme obavy, aby budoucí vlastnické vztahy nebyly nikdy zpochybněny,tak to chceme udělat i v dikci toho vyhlášeného záměru. Čili v dikci prodej a koupě. Návrh na prodej za jednu korunu přišel později od vlastníka pozemku, poté co se rada na tomto domluvila. Pupp již dříve jsem se rozhodl, i když jsem to na ZM neříkal, ale vyjadřoval jsem se o tom veřejně, že prostředky z tohoto získané, ze směny či prodeje tohoto pozemku, věnuji sponzorsky 9

10 zpět městu. Pakli se Vám zdá, že je všechno v pořádku nechte to tak. Pokud si ale myslíte, že je vhodné aby město získalo do své poklady cca.170 tisíc Kč nechám na vás. Usnesení 21/11/13Z: ZM ruší usnesení č. 20/04/13Z, kterým ZM schválilo směnnou smlouvu části pozemku p.č. 1476/216 k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 336 m² z vlastnictví města Rousínova za pozemek p.č. 1476/247 v k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 336 m² z vlastnictví p. Puppa, Schváleno: pro 10 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 3 Šedý, Kříž, Lukášek. Usnesení 21/12/13Z: ZM s odvoláním na usnesení ZM č. 30/18/10Z schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 1476/255 orná půda o výměře 336 m² k.ú. Rousínov u Vyškova p. Puppovi, za cenu ve výši 500,- Kč/m² s podpisem smlouvy do Schváleno: pro 10 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 3 Šedý, Kříž, Lukášek. Usnesení 21/13/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 1476/247 silnice o výměře 336 m² k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu 1,- Kč/m² od p. Puppa s podpisem smlouvy do Schváleno: pro 10 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 3 Šedý, Kříž, Lukášek. j) směna pozemků odkanalizování Vítovic směna pozemků Odbor HS předkládá RM návrh p. R. D. na směnu pozemků v jeho vlastnictví v k.ú. Vítovice, a to: p.č. 104/17 o výměře 10 m² ostatní plocha silnice p.č. 335/68 o výměře 303 m² orná půda p.č. 614/19 o výměře 30 m² ostatní plocha ostatní komunikace p.č. 104/18 o výměře 15 m² ostatní plocha - silnice p.č. 335/69 o výměře 285 m² orná půda p.č. 614/20 o výměře 29 m² ostatní plocha ostatní komunikace, za pozemek ve vlastnictví města Rousínova, a to: p.č. 651/20 o výměře 5873 m² lesní pozemek, k.ú. Kr.Vážany. Pan D. byl osloven v souvislosti se záměrem realizace stavby s názvem Město Rousínov odkanalizování m.č. Vítovice se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Z tohoto důvodu navrhuje směnu pozemků. Usnesení 03/11/13R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Vítovice p.č. 104/17 o výměře 10 m² ostatní plocha silnice p.č. 335/68 o výměře 303 m² orná půda p.č. 614/19 o výměře 30 m² ostatní plocha ostatní komunikace p.č. 104/18 o výměře 15 m² ostatní plocha - silnice p.č. 335/69 o výměře 285 m² orná půda p.č. 614/20 o výměře 29 m² ostatní plocha ostatní komunikace, za pozemek ve vlastnictví města Rousínova, a to: p.č. 651/20 o výměře 5873 m² lesní pozemek, k.ú. Kr.Vážany. Lukášek to jsou pole, které potřebujeme celé? D. nebyl ochoten prodat jen část? Starosta zbavíme se lesa, což jsme chtěli a doplatí rozdíl v ceně cca 5 tis. Kč. Malý - lesy jsme řešili loni, nikdo to nechtěl, nevidím problém Lukášek já jsem s prodejem lesa nesouhlasil, je to největší kus, my nejsme schopni ten les udržovat? Starosta sami ne, radili jsme se se správcem lesa panem Medkem, pozemek je úzký, sazenice nevyrostou, obnovovat by se dalo jen společně se sousedy Lukášek tyto polní pozemky jsou k použití např. v budoucnu? Švejnoha to jsou poslední pozemky pro stavbu kanalizace? Starosta my máme souhlasy, nyní ale potřebujeme věcná břemena nebo vlastnictví. Lukášek D. nedal souhlas s věcným břemenem? Starosta ne, chce směnu. Usnesení 19/09/13Z: ZM vyhlašuje záměr směny pozemků v k.ú. Vítovice p.č. 104/17 o výměře 10 m² ostatní plocha silnice 10

11 p.č. 335/68 o výměře 303 m² orná půda p.č. 614/19 o výměře 30 m² ostatní plocha ostatní komunikace p.č. 104/18 o výměře 15 m² ostatní plocha - silnice p.č. 335/69 o výměře 285 m² orná půda p.č. 614/20 o výměře 29 m² ostatní plocha ostatní komunikace, za pozemek ve vlastnictví města Rousínova, a to: p.č. 651/20 o výměře 5873 m² lesní pozemek, k.ú. Kr.Vážany. Schváleno: pro 14 hlasů - Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Chromý, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce v době od do Žádné připomínky z řad občanů nebyly zaznamenány. Usnesení 09/04/13R: RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy, kdy město směňuje pozemek p.č. 651/20 o výměře 5873 m² lesní pozemek, k.ú. Kr.Vážany za cenu 2,- Kč/m² ze svého vlastnictví do vlastnictví p. R. D. za pozemky: p.č. 104/17 o výměře 10 m² ostatní plocha silnice p.č. 335/68 o výměře 303 m² orná půda p.č. 614/19 o výměře 30 m² ostatní plocha ostatní komunikace p.č. 104/18 o výměře 15 m² ostatní plocha - silnice p.č. 335/69 o výměře 285 m² orná půda p.č. 614/20 o výměře 29 m² ostatní plocha ostatní komunikace, v k.ú. Vítovice za cenu ve výši 10,- Kč/m² z vlastnictví p. R. D. do vlastnictví města Rousínova s tím, že rozdíl v ceně ve výši 5.026,- Kč p. D. doplatí městu Rousínovu. Hrabal názor pana D.? Řehořová pan D. souhlasí Usnesení 21/14/13Z: ZM schvaluje směnnou smlouvu, kdy město směňuje pozemek p.č. 651/20 o výměře 5873 m² lesní pozemek, k.ú. Kr.Vážany za cenu 2,- Kč/m² ze svého vlastnictví do vlastnictví p. R. D.za pozemky: p.č. 104/17 o výměře 10 m² ostatní plocha silnice p.č. 335/68 o výměře 303 m² orná půda p.č. 614/19 o výměře 30 m² ostatní plocha ostatní komunikace p.č. 104/18 o výměře 15 m² ostatní plocha - silnice p.č. 335/69 o výměře 285 m² orná půda p.č. 614/20 o výměře 29 m² ostatní plocha ostatní komunikace, v k.ú. Vítovice za cenu ve výši 10,- Kč/m² z vlastnictví p. R. D. do vlastnictví města Rousínova s tím, že rozdíl v ceně ve výši 5.026,- Kč p. D. doplatí městu Rousínovu, a to nejpozději při podpisu smlouvy. Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Šedý, proti 1 - Švejnoha, zdržel se 0. k) odprodej pozemků DOMOV Vyškov Rousínov, Habrovanská Odbor HS předkládá RM žádost SBD Domov Vyškov o odprodej pozemků p.č. 363/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m², Rousínov, Habrovanská 377/12, p.č. 363/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m2, Habrovanská 378/14 v k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 09/05/13R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemků p.č. 363/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m² a p.č. 363/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m2 oba k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 21/15/13Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemků p.č. 363/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m² a p.č. 363/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m2 oba k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, 11

12 l) odprodej pozemků DOMOV Vyškov Rousínov, V Sídlišti Odbor HS předkládá RM žádost SBD Domov Vyškov o odprodej pozemků p.č. 363/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m², V sídlišti 386/37, p.č. 363/26, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2, V sídlišti 387/39, p.č. 363/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m² V sídlišti 388/41 v k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 09/06/13R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemků p.č. 363/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m² a p.č. 363/26, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m², p.č. 363/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m² vše k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 21/16/13Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemků p.č. 363/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m² a p.č. 363/26, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m², p.č. 363/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m² vše k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, m) odkoupení pozemků k.ú. Vítovice V souvislosti s provedenou obnovou katastrálního operátu zahájilo město přípravu paspartu místních komunikací s ohledem na majetkoprávní vypořádání k pozemkům. Mimo jiné byli osloveni manž. H. a navrhují směnu pozemku p.č. 270/12 ost. plocha o výměře 66 m² za část pozemku p.č 270/7 o stejné výměře z vlastnictví města. Totéž navrhuje p. P. Č a pí M. Č. směnit pozemek p.č. 270/13 o výměře 56 m² za část pozemku p.č. 270/7 o stejné výměře z vlastnictví města. Usnesení 03/15/13R: RM ukládá starostovi jednat s manž. Č. a H. o jednostranném odkoupení pozemků p.č. 270/12 ost. plocha o výměře 66 m² a pozemku p.č. 270/13 ost. plocha o výměře 56 m² vše v k.ú. Vítovice. Usnesení 04/33/13R: RM ukládá MěÚ Rousínov provést GP na oddělení částí pozemku p.č. 270/7, k.ú. Vítovice ve vlastnictví města pro směnu za pozemek p.č. 270/12 ost. plocha o výměře 66 m² a za pozemek p.č. 270/13 o výměře 56 m² Odbor HS předkládá RM vypracovaný GPL pro rozdělení pozemku. Z pozemku p.č. 270/7 byl oddělen pozemek p.č. 270/22 o výměře 44 m² - pro manž. H. a pozemek p.č. 270/23 o výměře 37 m² pro P. Č a M. Č. Směna bude bez cenového vyrovnání za podmínky, že pozemek zůstane jako součást veřejného prostranství. Usnesení 09/07/13R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 270/22 a p.č. 270/23 ve vlastnictví města Rousínova, za pozemky p.č. 270/12 a p.č. 270/13 vše k.ú. Vítovice. Usnesení 21/17/13Z: ZM vyhlašuje záměr směny na směnu pozemku p.č. 270/22 a p.č. 270/23 ve vlastnictví města Rousínova, za pozemky p.č. 270/12 a p.č. 270/13 vše k.ú. Vítovice. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, n) prodej budovy hasičské zbrojnice ve Slavíkovicích V letošním roce byla opravena budova bývalé školy ve Slavíkovicích. Do budovy byla přemístěna místní knihovna. V důsledku toho je budova požární zbrojnice pro potřeby již nepotřebná a proto je možno ji z majetku města odprodat. Jedná se o budovu č.p. 765, Rousínov, Npor. Krále 14, na pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Účetní hodnota budovy činí ,90 Kč. Budova je z části pronajata. Usnesení 27/05/12R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje budovy č.p. 765, Rousínov, Npor. Krále 14, na pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova a pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 12

13 Usnesení 17/08/12Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje budovy č.p. 765, Rousínov, Npor. Krále 14, na pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova a pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 13 hlasů - Havíř, Hrabal, Julínek, Kříž, Chromý, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0 Záměr odprodeje budovy č.p. 765, Rousínov, Npor. Krále 14, na pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova a pozemku p.č zastavěná plocha o výměře 571 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova.byl zveřejněn na úřední desce města v době od do K vyhlášenému záměru byly doručeny dvě žádosti o odkoupení nabízených nemovitostí. 1. Pan I. P. užívá již od r část pozemku p.č o výměře cca 150 m². Nyní tedy žádá po dohodě s firmou Agrostis o odkoupení této části. Pozemek je přístupný prakticky jen ze soukromého pozemku p. P. Cena pozemku v místě a čase obvyklá činí dle znalce z oboru 500, ,- Kč/m². 2. Firma Asgrostis Trávníky, s.r.o. Npor. Krále 16, Rousínov požádala o odkoupení nemovitosti domu č.p. 765 vč. pozemku po dohodě s p. P. bez výměry, kterou p. P. užívá. Firma má část budovy v pronájmu cca 300 m². Cena nemovitosti v místě a čase obvyklá činí dle znalce z oboru ,- Kč ,- Kč. Usnesení 03/03/13R: RM ukládá MěÚ seznámit žadatele s cenou nemovitostí a dle jejich vyjádření bude pokračováno v jednání. Usnesení 04/28/13R: RM ukládá MěÚ zajistit zpracování oddělovacího GPL pro rozdělení pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 04/2913R: RM doporučuje ZM prodej budovy č.p. 765, Rousínov, Npor. Krále 14, na pozemku p.č a části tohoto pozemku fy AGROSTIS za Kč a dále prodej části pozemku p. P. za cca ,- Kč. Lukášek p. P. chce část zahrady, kterou užívá, ST - ano Chromý - jak se bude postupovat, pokud p. P. odstoupí Havlíčková oddělíme tolik, aby to bylo do ,- Kč Usnesení 19/05/13Z: ZM schvaluje postup při přípravě odprodeje budovy č.p. 765, Rousínov, Npor. Krále 14, na pozemku p.č. 2186, k. ú.rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 13 hlasů - Havíř, Hrabal, Julínek, Kříž, Chromý, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Odbor HS předkládá RM GPL pro rozdělení pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova. Dle GPL je část, která je určena pro prodej p. P. označena novým p.č. 2186/3 ost. plocha o výměře 153 m², část určena k prodeji fy Agrostis je označena novým p.č. 2186/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m². Usnesení 09/09/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej nemovitosti, a to budovu č.p. 765 Slavíkovice na pozemku p.č. 2186/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417m² a pozemku p.č. 2186/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m² v k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu e výši 900 tis. Kč firmě Agrostis Trávníky s.r.o., se sídlem Rousínov, Npor. Krále 16, PSČ Rousínov. Usnesení 09/10/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej nemovitosti, a to pozemku p.č. 2186/3 ost. plocha o výměře 153 m² k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu ve výši 76,5 tis. Kč panu I. P. Lukášek cenu pozemku odhadujeme podle cenové mapy nebo podle ceny v místě obvyklé v nějakém cenovém rozmezí, ale cenu nemovitosti, neměl by být odhad? Je udělán odhad? Řehořová pro nás jako pro prodávajícího je cena v místě obvyklá. Starosta každopádně byl odhad udělán. Lukášek odhad nebývá udělán v rozmezí, možná mě Pavel Švejnova vyvede z omylu, ale odhad je stanoven na jednu cenu a ne v rozmezí. Zde čtu odhad v rozmezí Kč, to mě připadá děláno podle nějaké tabulky nebo tak nějak. Starosta každopádně je to znalecky odhadnuté. Švejnoha to rozmezí v určitých případech tam být může. 13

14 Usnesení 21/18/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej nemovitosti, a to budovu č.p. 765 Slavíkovice na pozemku p.č. 2186/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417m² a pozemku p.č. 2186/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m² v k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu ve výši 900 tis. Kč firmě Agrostis Trávníky s.r.o., se sídlem Rousínov, Npor. Krále 16, PSČ Rousínov. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal,, Julínek, Kříž, Lukášek,, Malá, Matoušková, Hrabal spíš jenom technicky bylo by dobré psát i cenu za m2 Usnesení 21/19/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej nemovitosti, a to pozemku p.č. 2186/3 ost. plocha o výměře 153 m² k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu 500 Kč/m2 tj. celkem 76,5 tis. Kč panu I. P. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal,, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, o) prodej pozemků k.ú. Vítovice pí B. Odbor HS předkládá RM žádost pí E. B. o odkoupení pozemků z majetku města, a to: p.č. 270/9 ost. plocha o výměře 16 m², p.č. 270/10 ost. plocha o výměře 6 m² a část pozemku p.č. 270/7 o výměře cca 60 m² - vše k.ú. Vítovice. Vzhledem k situování části pozemku p.č. 270/7 není jeho odprodej z majetku města vhodný (možnost úpravy MK). Usnesení 09/11/13R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemků z majetku města, a to: p.č. 270/9 ost. plocha o výměře 16 m², k.ú. Vítovice. Lukášek vypadá to divně, ať si ještě odkoupí tu špičku a pozemek se zarovná. Starosta budeme jednat s paní Babyrádovou o dalším odprodeji,aby vznikla rovná hranice. Usnesení 21/20/13Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemků z majetku města, a to: p.č. 270/9 ost. plocha o výměře 16 m², p.č. 270/10 ost. plocha o výměře 6 m² a část pozemku p.č. 270/7, k.ú. Vítovice tak, aby byl pozemek zarovnán. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, p) žádost o odkoupení budov z vlastnictví města p. B. Pan B. požádal o odkoupení budov č.p vč. pozemku p.č. 874 a č.p vč. pozemku p.č. 873 k.ú. Rousínov z vlastnictví města. Objekt Trávníky 6, byl dosud užíván jako holobyt. Dosavadní nájemnice nebyla schopna platit nájem, proto jí nebyla smlouva obnovena. Nyní je potřeba zvážit další využití objektu. Rekonstrukce domu k řádnému bydlení je podle odhadu dosti nákladná izolace proti vlhkosti, nová konstrukce a zvýšení stropu, dvorek, okna, dvéře, elektrika, voda, topení, odpady, sociální zařízení cca 1,5 mil. Jiné využití část archívu, v případě prodeje objektu Skálova 35 jako zázemí pro zahradnice. Usnesení 28/37/12R: RM bere na vědomí informaci o stavu objektu Trávníky 6 a o nákladech na event. opravu. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Objekt Trávníky 8 je holobyt obývaný panem D. a pí K. s dětmi. Pan B. byl přizván do RM, aby sdělil svoje představy o využití objektů. Pan B. je ochoten se zavázat, že zabezpečí bydlení pro stávající nájemce a že zachová charakter nemovitostí v uličce. Usnesení 28/41/12R: RM doporučuje ZM vyhlásit záměr odprodeje budov č.p vč. pozemku p.č. 874 a č.p vč. pozemku p.č. 873 k.ú. Rousínov z vlastnictví města za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti. Kupující bude mít též povinnost převzít práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky. 14

15 Havíř v první fázi, když přišel pan B. se záměrem jsem řekl, že budu proti, ale náklady na opravu jenom toho jednoho domečku by činily 1,5 mil Kč. Již dříve chtělo město koupit domky od pana Mičánka, aby byl zachován ráz uličky. Jestliže pan B. tuto podmínku splní, pak vzhledem k velkým investicím města, které nás čekají, jsem pro to domky za zmíněných podmínek odprodat. Lukášek víme, jaké úmysly má pan B. s těmi domky? Pan B. chtěl bych provést rekonstrukci, město tam dává nepřizpůsobivé nájemníky, bydlím vedle, to je hlavní důvod. Bude se muset provést rozsáhlá rekonstrukce, objekty jsou podmáčeny. Chci tam mít nějaké služby. Lukášek ty další dva domečky jsou ve vlastnictví koho? Pan B. jsou v soukromém vlastnictví. Ten první je už půl roku v realitce, ten druhý jsem chtěl koupit, ale předchozí vlastníci mě podvedli a dům prodali někomu jinému. Usnesení 17/13/12Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje budov č.p vč. pozemku p.č. 874 a č.p vč. pozemku p.č. 873 k.ú. Rousínov z vlastnictví města za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti. Kupující bude mít též povinnost převzít práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky. Schváleno: pro 13 hlasů - Havíř, Hrabal, Julínek, Kříž, Chromý, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Záměr odprodeje budov č.p vč. pozemku p.č. 874 a č.p vč. pozemku p.č. 873 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti. Kupující bude mít též povinnost převzít práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky.byl zveřejněn na úřední desce města v době od do Žádný další zájemce z řad občanů se nepřihlásil, rovněž nebyly vzneseny námitky. Cena nemovitosti v místě a čase obvyklá činí dle znalce z oboru: Č.p , ,- Kč Č.p , ,- Kč Usnesení 03/06/13R: RM ukládá starostovi jednat se zájemcem o ceně za obě nemovitosti č.p a č.p Dle informace p. starosty - po projednání trvá p. B. na ceně ,- Kč za oba domy vč. pozemků. Usnesení 04/31/13R: RM ukládá starostovi města opětovně jednat s panem B. a doporučuje ZM odprodej obou nemovitostí - budov č.p vč. pozemku p.č. 874 a č.p vč. pozemku p.č. 873 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města panu B. za cenu min Kč. Usnesení 19/07/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu s panem B. na odprodej nemovitostí - budovy č.p vč. pozemku p.č. 874 a budovy č.p vč. pozemku p.č. 873 vše k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města za cenu Kč za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti a kupující převezme práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky. Schváleno: pro 13 hlasů - Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Chromý, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 1 - Pupp, Odbor HS předkládá RM doplnění k odkoupení nemovitostí panem B. p. starosta projednal kupní cenu. Pan B. nabízí kupní cenu ve výši 350 tis. Kč. Usnesení 09/18/13Z: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvu s panem B. na odprodej nemovitostí - budovy č.p vč. pozemku p.č. 874 a budovy č.p vč. pozemku p.č. 873 vše k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města za cenu Kč za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti a kupující převezme práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky. Lukášek chodník vedle Ivančových, je nepřístupný. Proč to taky neprodáme? Petřík vede tam kanalizace. Usnesení 21/21/13Z: ZM ruší usnesení 19/07/13Z ze dne , kterým schvaluje kupní smlouvu s kupujícím panem B. na odprodej nemovitostí - budovy č.p vč. pozemku 15

16 p.č. 874 a budovy č.p vč. pozemku p.č. 873 vše k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města za cenu Kč za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti a kupující převezme práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal,, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, Usnesení 21/22/13Z: ZM schvaluje kupní smlouvu s kupujícím panem B. na odprodej nemovitostí - budovy č.p vč. pozemku p.č. 874 a budovy č.p vč. pozemku p.č. 873 vše k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města za cenu Kč za podmínky, že u nemovitostí zůstane zachován ráz židovské čtvrti a kupující převezme práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Rousínovem a stávajícími nájemníky. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal,, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, q) manž. Š - žádost o výjimku Za Dvorkama Manželé Š. a pan Milan Dušek žádají znovu o výjimku z Dohody o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě uzavřené s panem Milanem Duškem ze dne Jedná se o p.č. 1520/24 k.ú. Rousínov, která je vlastnictví pana Milana Duška. Manželé Š. již plně uhradili finanční částku za stavbu domu na p.č. 1520/24 k.ú. Rousínov u Vyškova a za pozemek p.č. 1520/24 k.ú. Rousínov u Vyškova. Pan Dušek je však vázán Dohodou o úpravě vzájemných vztahů a protože dosud nepředal městu kanalizaci, veřejné osvětlení a místní rozhlas nemůže pozemek bez sankčního postihu převést na manžele Š. Žádost manželů Š.byla projednávána již v r Usnesení 22/11/12R: RM nedoporučuje ZM schválení dodatku k Dohodě o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě uzavřené s panem Milanem Duškem ze dne Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 15/08/12Z: ZM zamítá další výjimku z Dohody o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě uzavřené s panem Milanem Duškem ze dne prodej pozemku manželům Š. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Julínek, Kříž, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 10/04/13R: RM nedoporučuje ZM schválit výjimku z Dohody o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě uzavřené s panem Milanem Duškem ze dne pro prodej pozemku p.č. 1520/24 k.ú. Rousínov u Vyškova manželům Š. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 21/23/13Z: ZM zamítá výjimku z Dohody o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě uzavřené s panem Milanem Duškem ze dne pro prodej pozemku p.č. 1520/24 k.ú. Rousínov u Vyškova manželům Š. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, r) nabídka k odkoupení pozemku pí Š. Odbor HS předkládá RM nabídku pí Š. na odkoupení pozemku p.č. 1301/69 ostatní plocha o výměře 121 m² k.ú, Rousínov u Vyškova. Navrhovaná cena Kč/m². Po osobním projednání souhlasí s cenou 100 Kč/m². Usnesení 10/07/13R: RM nedoporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku pozemku p.č. 1301/69 ostatní plocha o výměře 121 m² k.ú, Rousínov u Vyškova za cenu 100,- Kč/m² od pí Š. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Starosta - již jsme tak odkupovali pozemek za jakou cenou? Řehořová odkoupili jsem pozemek za cenu 50 Kč/m2 pod komunikací a za 30 Kč/m2 po mezí 16

17 Lukášek - vykoupili jsme jeden pozemek nebo celou řadu pozemků? Je ta cena již precedens nebo standard pro toto území? Protože jinde vykupujeme za 250 Kč/m2 pod silnicemi. Neříkám že pod mezí. Starosta - kdysi jsme si rozdělili cesty na zpevněné, polní a toto je zvláštní kapitola, protože tato cesta nepatří městu, ale zemědělskému družstvu. Shodli jsme se na jednotných cenách, již to nemám přesně v hlavě, ale jako max.50 Kč/m2. Usnesení 21/24/13Z: ZM zamítá nabídku na odkoupení pozemku p.č. 1301/69 ostatní plocha o výměře 121 m² k.ú, Rousínov u Vyškova za cenu 100,- Kč/m² od pí Š. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, s) žádost o odprodej pozemku p.č k.ú. Rousínov u Vyškova pí P. Odbor HS předkládá RM žádost pí P. o odprodej pozemku p.č trvalý travní porost o výměře 239 m² a p.č. 1986/3 ostatní plocha o výměře 11 m² - obě k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 10/09/13R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č trvalý travní porost o výměře 239 m² a p.č. 1986/3 ostatní plocha o výměře 11 m² - obě k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 21/25/13Z: ZM zamítá vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č trvalý travní porost o výměře 239 m² a p.č. 1986/3 ostatní plocha o výměře 11 m² - obě k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, t) výsledky inventarizace majetku za rok 2012 Fyzická inventura byla provedena k , rozdílová inventura zjištěných stavů(přírůstky, úbytky a odpisy) od do k a dokladová inventura byla provedena k Byly zjištěny stavy stálých aktiv, tj. skutečné stavy majetku hmotné i nehmotné povahy, finanční investice. Z oběžných aktiv stavy pohledávek, finančního majetku, stavy na bankovních účtech. Přehled závazků, tj. krátkodobé závazky, daňové závazky, závazky z titulu finančního vztahu k rozpočtu a bankovní úvěry dlouhodobé. Hodnota DHM a DNM k : ,96 Kč Hodnota DHM a DNH k : ,03 Kč z toho: Přírůstek ,07 Kč Oprávky ,11 Kč Pohledávky: ,55 Kč z toho nájemné ,55 Kč zálohy ,00 Kč Pohledávky z HČ ,00 Kč (místní poplatky a KPPP) Oprávky k pohled ,58 Kč dlouhodobý finanční majetek ,20 Kč Inventarizační rozdíly dokladové inventarizace nebyly zjištěny. Usnesení 07/10/13R: RM doporučuje ZM schválení výsledků inventarizace majetku města k Usnesení 21/26/13Z: ZM schvaluje výsledky inventarizace majetku města k Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, 17

18 3. Rozpočet a) zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Rousínova za rok 2012 RM je předložen k projednání Závěrečný účet Města Rousínova za rok 2012 : Příjmy: upravený rozpočet ,6 tis. Kč, skutečnost ,33 Kč, tj. 103,8 %. Výdaje: upravený rozpočet tis. Kč byla skutečnost ,08 Kč, tj. 92,82 %. Proti rozpočtu byly výdaje nižší o částku ,92 Kč Podrobnější členění příjmů a výdajů včetně srovnání s výsledky roku 2012 je uvedeno v tabulkách viz příloha č. 1 a 2. Auditorská firma AUDIT KORREKT s.r.o. Praha, IČ , provedla ve dnech přezkoumání hospodaření města za rok O výsledku přezkumu byla Městu Rousínovu předána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2012 Města Rousínova. Ze závěru zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky viz příloha. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 bude jako součást Závěrečného účtu města za rok 2012 zveřejněna na úřední desce po dobu 15 dnů. Posledním krokem bude projednání obou dokumentů v ZM pro uzavření projednání závěrečného účtu města. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 byla předána předsedovi FV k projednání ( 14, odst.6 z.č. 254/2000 Sb., o auditorech). Vyjádření finančního výboru finanční výbor akceptoval vyjádření auditora bez připomínek. Usnesení 09/16/13Z: RM vzala na vědomí informaci o zpracování Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2012, který byl připravován pro audit hospodaření: Příjmy: upravený rozpočet ,6 tis. Kč, skutečnost ,33 Kč, tj. 103,8 %. Výdaje: upravený rozpočet tis. Kč byla skutečnost ,08 Kč, tj. 92,82 %. Proti rozpočtu byly výdaje nižší o částku ,92 ti. Kč Podrobnější členění příjmů a výdajů včetně srovnání s výsledky roku 2012 je uvedeno v tabulkách viz příloha č. 1 a 2. Dosažené výsledky budou předloženy auditu hospodaření města a následně spolu a výrokem auditora k projednání v ZM viz příloha Závěrečný účet Města Rousínova za rok RM vzala na vědomí informaci o výsledku přezkumu hospodaření města za rok 2012 (audit provedený firmou AUDIT KORREKT s.r.o. Praha). Ze závěru zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření města Rousínova za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. RM vyjadřuje spokojenost s činností odboru HS v souvislosti s výsledkem auditu za rok RM ukládá MěÚ zveřejnit na úřední desce Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rousínova za rok 2012 jako součást Závěrečného účtu města Rousínova za rok 2012 po dobu 15 dnů a následné projednání obou dokumentů v ZM. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Švejnoha za finanční výbor potvrzuji zprávu paní Řehořové bez výhrad. Starosta není to vždy automatické takovýto výsledek, je za tím spousta náročné práce. Chci poděkovat všem pracovníkům úřadu, kteří se na dobrém výsledku podíleli. Usnesení 21/27/13Z: ZM schvaluje celoroční hospodaření města za rok 2012 zpracované do Závěrečného účtu Města Rousínova. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, Usnesení 21/28/13Z: ZM schvaluje výsledky přezkumu hospodaření uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012, dle ustanovení 17 odst. 7 písm. a) a uzavírá hospodaření Města Rousínova za rok 2012 vyjádřením: bez výhrad. Schváleno: pro 13 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. 18

19 b) účetní závěrka Města Rousínova za rok 2012 Novela zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ze dne 14. června 2012 zavádí změnu k účetní závěrce, proto je třeba již v roce 2013 za rok 2012 schválit v zastupitelstvu města. RM je předložena k projednání účetní závěrka Města Rousínova sestavená k rozvahovému dni (viz přílohy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetní závěrce) Usnesení 09/17/13Z: RM doporučuje ZM schválit, že účetní závěrka Města Rousínova sestavená k rozvahovému dni , představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice obce. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 21/29/13Z: ZM schvaluje účetní závěrku Města Rousínova sestavenou k rozvahovému dni , neboť představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice města. Schváleno: pro 13 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malá, Matoušková, Přestávka Přišel Malý Odešel Pupp, Malá c) rozpočtové opatření č. 2/2013 RM bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/ viz. příloha, které řeší: Příjmy: Celkem navýšení o ,6 tis. Kč a) Navýšení dotace OPVK pro ZŠ, příjmy z dobývacího prostoru, pojistné plnění zábradlí a lavečka na AT, MS nařízený odvod, dotace z ROP Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně-Slavíkovice-II. část, RUD (daň z příjmů FI ze závislé činnosti, daň z příjmů PO za obec, daň z příjmů FO kapitálové příjmy, PHH), odvod z loterií a podobných her, sankční platby, kurzové rozdíly, MPSV dotace na sociální služby Výdaje: Celkem zvýšení o ,5 tis. Kč a) Zvýšení dotace OPVK pro ZŠ, Příspěvek MS (mzdové náklady na zahradnici, autobusová čekárna na Čsla, rozšíření sběrných míst, chodník v lokalitě Nad školou, přeložka MR V nové čtvrti), modernizace semaforu, Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně-Slavíkovice- II. část- dotace z ROP, Zateplení Záložny dotace ze SFŽP, cyklostezka k ZŠ II, Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně pod školou, dešťová kanalizace Královopolské Vážany, ZŠ- střešní okna, ZŠ Kroužek zateplení, sítě pod MŠ, Záložna zahrada, nové vozidlo CAS, půjčky NNO (Spartak Slavíkovice, Sokol Královopolské Vážany, Svornost, Občanské sdružení Čechyně), příspěvek NNO (Spartak Slavíkovice, Sokol Královopolské Vážany, Svornost, Občanské sdružení Čechyně),,ostatní komunikace pozemky, energetické štítky, příspěvek MS (hřbitov chodníky, hřbitov zídka márnice, chodník Kroužecká - od dálnice ke Kroužku), chodník pojízdný za Floriánkem, příspěvek MS chodníky sídliště (lité asfalty), komunikace k lesu v Královopolských Vážanech, komunikace Slavíkovice (Slavíková), příspěvek MS (komunikace Vážany Pisarenko), penále po kontrole dotací, neinvestiční dotace SMO a MAS, parkoviště Rousínovec, park Hrubý kus, výkup pozemků Vinohrádky, právní služby a užívání IS (konsolidace), Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyňská II, trafo Kovářstká, příspěvek MS (VO chodník Kroužek, VOregulace průtahu, opravy výtluků), audiotechnika, příspěvek MS (zvýšení mzdových prostředků pro pracovníky z ÚP a pro pracující důchodce, obnova trávníku na návsi v Kroužku), školení a vzdělávání konsolidace, dětské hřiště Slavíkovice, kanalizační sběrač Kroužecká, MS neinvestiční příspěvek (střecha kůlny v ZUŠ, komunikace ve Slavíkovicích, plot za Záložnou) 19

20 b) Snížení ZŠ-střešní okna (investice), investiční návratné půjčky NNO, příspěvky NNO k dotacím, silnice pozemky, Stará pošta, odkanalizování města akcie VaK Vyškov, odkanalizování m.č. Vítovice, Přesuny položek - příjmy z poskytování služeb se snížením příjmů z prodeje pozemků, přesun z investic do neinvestičních výdajů oprava komunikace v Kroužku, přesun u JSDH snížení školení se současným navýšením plateb daní a poplatků, správa snížení ostatních nákupů jinde neuvedených se současným navýšením výdajů za studenou vodu, zastupitelstvo snížení výdajů za školení a vzdělávání s navýšením plateb daní a poplatků, přesun části výdajů na výstavbu MŠ na vybavení MŠ nábytkem, označení účelovým znakem části výdajů na platy pro sociální péči (dotace MPSV) Financování snížení financování o 17,1 tis. Kč. Usnesení 10/11/13R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 2/ viz. příloha, které řeší: Příjmy: Celkem navýšení o ,6 tis. Kč a) Navýšení dotace OPVK pro ZŠ, příjmy z dobývacího prostoru, pojistné plnění zábradlí a lavečka na AT, MS nařízený odvod, dotace z ROP Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně-Slavíkovice-II. část, RUD (daň z příjmů FI ze závislé činnosti, daň z příjmů PO za obec, daň z příjmů FO kapitálové příjmy, PHH), odvod z loterií a podobných her, sankční platby, kurzové rozdíly, MPSV dotace na sociální služby Výdaje: Celkem zvýšení o ,5 tis. Kč a) Zvýšení dotace OPVK pro ZŠ, Příspěvek MS (mzdové náklady na zahradnici, autobusová čekárna na Čsla, rozšíření sběrných míst, chodník v lokalitě Nad školou, přeložka MR V nové čtvrti), modernizace semaforu, Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně-Slavíkovice-II. část- dotace z ROP, Zateplení Záložny dotace ze SFŽP, cyklostezka k ZŠ II, Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně pod školou, dešťová kanalizace Královopolské Vážany, ZŠ- střešní okna, ZŠ Kroužek zateplení, sítě pod MŠ, Záložna zahrada, nové vozidlo CAS, půjčky NNO (Spartak Slavíkovice, Sokol Královopolské Vážany, Svornost, Občanské sdružení Čechyně), příspěvek NNO (Spartak Slavíkovice, Sokol Královopolské Vážany, Svornost, Občanské sdružení Čechyně),,ostatní komunikace pozemky, energetické štítky, příspěvek MS (hřbitov chodníky, hřbitov zídka márnice, chodník Kroužecká - od dálnice ke Kroužku), chodník pojízdný za Floriánkem, příspěvek MS chodníky sídliště (lité asfalty), komunikace k lesu v Královopolských Vážanech, komunikace Slavíkovice (Slavíková), příspěvek MS (komunikace Vážany Pisarenko), penále po kontrole dotací, neinvestiční dotace SMO a MAS, parkoviště Rousínovec, park Hrubý kus, výkup pozemků Vinohrádky, právní služby a užívání IS (konsolidace), Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyňská II, trafo Kovářstká, příspěvek MS (VO chodník Kroužek, VOregulace průtahu, opravy výtluků), audiotechnika, příspěvek MS (zvýšení mzdových prostředků pro pracovníky z ÚP a pro pracující důchodce, obnova trávníku na návsi v Kroužku), školení a vzdělávání konsolidace, dětské hřiště Slavíkovice, kanalizační sběrač Kroužecká, MS neinvestiční příspěvek (střecha kůlny v ZUŠ, komunikace ve Slavíkovicích, plot za Záložnou) b) Snížení ZŠ-střešní okna (investice), investiční návratné půjčky NNO, příspěvky NNO k dotacím, silnice pozemky, Stará pošta, odkanalizování města akcie VaK Vyškov, odkanalizování m.č. Vítovice, Přesuny položek - příjmy z poskytování služeb se snížením příjmů z prodeje pozemků, přesun z investic do neinvestičních výdajů oprava komunikace v Kroužku, přesun u JSDH snížení školení se současným navýšením plateb daní a poplatků, správa snížení ostatních nákupů jinde neuvedených se současným navýšením výdajů za studenou vodu, zastupitelstvo snížení výdajů za školení a vzdělávání s navýšením plateb daní a poplatků, přesun části výdajů na výstavbu MŠ na vybavení MŠ nábytkem, označení účelovým znakem části výdajů na platy pro sociální péči (dotace MPSV) Financování snížení financování o 17,1 tis. Kč. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Odbor HS předkládá RM doplnění rozpočtového opatření č. 2/2013, které řeší: Příjmy: navýšení o tis. Kč příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje DHM budov Výdaje: navýšení o tis. Kč navýšení výdaje na Zateplení Záložny (krov) a navýšení výdaje a příspěvek MS na opravu MK ve Slavíkovicích Financování: nedochází ke změně Rozpočtové opatření č. 2/2013 projednal FV dne : FV projednal rozpočtové opatření č. 2/2013 a má k němu tyto připomínky: U položky výdajů: modernizace semaforu FV doporučuje prověření podkladů pro stanovení výše investice s ohledem na maximální snížení požadované částky (rozpočet, otevření výběrového řízení 20

Přijatá usnesení z 10. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 30. dubna 2013

Přijatá usnesení z 10. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 30. dubna 2013 Přijatá usnesení z 10. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 30. dubna 2013 Usnesení 10/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcných břemen pro realizaci stavby podzemního komunikačního vedení veřejné

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Přijatá usnesení z 8. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 6.4.2011

Přijatá usnesení z 8. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 6.4.2011 Přijatá usnesení z 8. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 6.4.2011 Usnesení 08/01/11R: RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostranství zadního traktu Záložna na dobu určitou do 31.12.2014. Usnesení

Více

Usnesení. zastupitelstva města Rousínova z 2. zasedání dne 15.prosince 2010

Usnesení. zastupitelstva města Rousínova z 2. zasedání dne 15.prosince 2010 Usnesení zastupitelstva města Rousínova z 2. zasedání dne 15.prosince 2010 1. Zastupitelstvo města Rousínova schválilo: a) ověřovatele zápisu z 2. řádného zasedání ZM paní Vladimíru Haškovou a paní Evu

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011

Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011 Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011 Usnesení 25/01/11R: RM ukládá vedení města jednat o prodeji id. ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na bezúplatný převod

Více

Přijatá usnesení z 31. Rady města Rousínova konaného dne 13. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 31. Rady města Rousínova konaného dne 13. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 31. Rady města Rousínova konaného dne 13. listopadu 2013 Usnesení 31/01/13R: RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. Usnesení 22/05/13Z ze dne26.6.2013, v plném rozsahu. Usnesení 31/02/13R:

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Přijatá usnesení z 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 29. května 2013

Přijatá usnesení z 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 29. května 2013 Přijatá usnesení z 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 29. května 2013 Usnesení 13/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro realizaci stavby plynárenského Plynovodní přípojka

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis. z 18. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 4. února 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 18. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 4. února 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 4. února 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 12. zastupitelů Omluveni: Ing. Chromý, Malá, Šedý K zápisu je přiložena presenční

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 5 členů Pro: 5 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 5 členů Pro: 5 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 06/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 22.06.2016 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 10. července 2013

Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 10. července 2013 Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 10. července 2013 Usnesení 18/01/13R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemku p.č. 1789/8 ost. plocha, ostatní komunikace v k.ú. Čechyně. Usnesení

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 29. 6. 2016, od 18:30 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, Klára Hanzlíková, Pavla

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 12. 12. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zapisovatel zápisu: Mareš Milan Ověřovatelé zápisu: Dvořáková Jitka, Kulda Roman

Zapisovatel zápisu: Mareš Milan Ověřovatelé zápisu: Dvořáková Jitka, Kulda Roman Z Á P I S č. 14 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malý Bor, konaného dne 17. prosince 2012 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnost Obecního úřadu v Malém Boru Zapisovatel zápisu: Mareš Milan Ověřovatelé

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 25/2014 str. 1 / 5 Do zastupitelstva města dne: 16.6.2014 Bod č. 15 Okruh: Majetkové záležitosti Věc: Směna pozemku p.č. 271/1 a části pozemku p.č. 324/1

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne 23.5.2016 Čas: 19.05 21.15h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz.prezenční listina, 5 členů ZO Suchodol Hosté:

Více

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Zápis 9/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Tismice, konaného dne 14.12.2012, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Přijatá usnesení z 5. zasedání Rady města Rousínova konaného dne

Přijatá usnesení z 5. zasedání Rady města Rousínova konaného dne Přijatá usnesení z 5. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23.2.2011 Usnesení: 05/01/11R: RM souhlasí s podpisem smlouvy o právu provést stavbu s pozdějším majetkoprávním vyrovnáním na akci KPÚ v

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:3 Zasedání řídil

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

5.2.1 MĚSTO ČELÁKOVICE. V Čelákovicích dne Zastupitelstvo města Čelákovic. Podkladový materiál předkládá. Podkladový materiál zpracoval/a

5.2.1 MĚSTO ČELÁKOVICE. V Čelákovicích dne Zastupitelstvo města Čelákovic. Podkladový materiál předkládá. Podkladový materiál zpracoval/a 5.2.1 MĚSTO ČELÁKOVICE Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 30.11.2015 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta města Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová, referent

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více