panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY"

Transkript

1 panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel : Ústav technických zařízení budov Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební BRNO - září 2000

2 OBSAH 1. Shrnutí Identifikační údaje projektu Základní údaje o předmětu energetického auditu Charakteristika předmětu energetického auditu Podklady pro zpracování energetického auditu Legislativní a technické normy Popis výchozího stavu Obecná charakteristika budovy Všeobecné podmínky Stavební konstrukce Systém vytápění Větrání Příprava a rozvod TUV Osvětlení Různá zařízení Chlazení Venkovní systémy Způsob provozu a údržby základní údaje o energetických vstupech do předmětu Energetického Auditu Naměřená spotřeba energie Vnější energetické vstupy Vlastní energetické zdroje Rozvody energie v předmětu energetického auditu Spotřebiče energie Zhodnocení výchozího stavu Položková energetická bilance výchozího stavu a alternativ úsporných řešení Potenciál energetických úspor s ekonomickými ukazateli Tepelná charakteristika budovy Návrh opatření ke snížení spotřeby energie Nízkonákladová opatření Provozní řád, energetický management Vysokonákladová opatření Snížení infiltrace (Varianty 1 a 2) Vyregulování otopné soustavy a termostatické ventily... 26

3 Úsporné perlátory a renovace výtokových armatur TUV Časové řízení cirkulačního čerpadla, hydraulické vyvážení cirkulace Solární ohřev užitkové vody, hydraulické vyvážení cirkulace Zateplení oken (Varianta 1 a 2) Zateplení obvodových stěn (Varianta 1 a 2) Úsporné zdroje světla (Varianta 5) enviromentální vyhodnocení variant Realizace Financování Provoz a údržba Energetický management Závazné výstupy energetického auditu Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství Celkový potenciál úspory energie Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu s ekonomickým hodnocením Závěrečná doporučení evidenční list energetického auditu... 38

4 seznam tabulek Tabulka č. 1 - Základní geometrické údaje budovy Tabulka č. 2 Celkový přehled energetických vnějších vstupů Tabulka č. 3 - Spotřeba energie v objektu Tabulka č. 4 Celková bilance vlastních energetických zdrojů Tabulka č. 5 Přehled rozvodů energie Tabulka č. 6 Přehled nejvýznamnějších elektrických spotřebičů Tabulka č. 7 Celková roční energetická bilance výchozího stavu Tabulka č. 8 - Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Tabulka č. 9 - Energetická bilance spotřeby energie v objektu před ENCON Tabulka č Energetická bilance spotřeby energie v objektu po ENCON Tabulka č Potenciál energetických úspor (1. Varianta) Tabulka č Potenciál energetických úspor (2. Varianta) Tabulka č upravená energetická bilance 2. varianty: Tabulka č Měrná tepelná charakteristika budovy Tabulka č Parametry zateplení oken Tabulka č Parametry zateplení stěn na nízkoenergetickou hodnotu Tabulka č Kvantifikace snížení zátěže životního prostředí Tabulka č Finanční zdroje pro realizaci úsporných zařízení (2. Varianta) Tabulka č Hotovostní tok - Cash Flow (v tis. Kč) pro 2. Variantu Tabulka č. 20 (dle tab.9) - Energetická bilance spotřeby energie v objektu před ENCON Tabulka č. 21 (dle tab.10) - Energetická bilance spotřeby energie v objektu po ENCON... 35

5 1. Shrnutí Celoroční spotřeba energie v objektu Oblá 75a v Brně dosahuje za dobu posledních tří let přibližně pro ÚT kwh/rok (1 185 GJ), pro ohřev TUV kwh/rok (362 GJ) a elektřina (výpočet) kwh/rok (298 GJ). Celkem 188 kwh/m 2. Vytápěná plocha celkem m 2. Objekt má v oblasti spotřeby tepla následující potenciál energetických úspor : V 1. variantě (zateplení na nízkoenergetické hodnoty a úspory TUV) : Energetické úspory (40 %) kwh/rok (739 GJ/rok) Úsporu provozních nákladů Kč/rok Celkové investice Kč/rok Celkovou návratnost (Pay Back) 10,9 roku Redukovaná tepelná charakteristika 0,312 W.m -3.K -1 V 2. variantě (zateplení na nízkoenergetické hodnoty a solár TUV) : Energetické úspory (49 %) kwh/rok (896 GJ/rok) Úsporu provozních nákladů Kč/rok Celkové investice Kč/rok Celkovou návratnost (Pay Back) 11,5 roku Redukovaná tepelná charakteristika 0,312 W.m -3.K -1

6 2. Identifikační údaje projektu Projekt Budova Oblá 75a v Brně Statutární zástupce Kontaktní osoba Adresa Telefon 05/ Fax 05/ Ing Jiří Střechovský starosta Ing. Jan Sponar Oblá 75a Brno Majitel budovy Město Brno městská část Brno - Nový Lískovec statutární zástupce Kontaktní osoba Adresa Telefon 05/ Fax 05/ Ing Jiří Střechovský - starosta Ing. Jan Sponar Oblá 75a Brno Auditor Ing. Jiří Hirš a u t o r i z o v a n ý i n ž e n ý r v o b o r u t e c h n i k a p r o s t ř e d í, s p e c i a l i z a c e t e c h n i c k á z a ř í z e n í P o r a d e n s t v í v o b o r u : T e c h n i c k á z a ř í z e n í b u d o v O r g a n i z o v á n í k u r z ů, s e m i n á ř ů, š k o l e n í a k o n f e r e n c í P r o d e j E N S I s o f t w a r u p r o v ý p o č t y v e n e r g e t i c k ý c h a u d i t e c h Energetický auditor vyškolený Asociací energetických auditorů (AEA) Osvědčení č.: Energetický poradce pověřený Českou energetickou agenturou (ČEA) Osvědčení č.: 0132/99, 147/2000 Kontaktní osoba: Spolupracoval: Adresa Ing. Jiří Hirš vedoucí ústavu TZB Ing. Ladislav Bárta Ing. Radka Tichavská Ústav technických zařízení budov Údolní Brno Telefon 05/ Fax 05/

7 3. Základní údaje o předmětu energetického auditu 3.1. Charakteristika předmětu energetického auditu Energetický audit je zpracován ve formě jednoduchého energetického auditu pro účel přiznání a projednání státní podpory na demonstrační projekt v rámci státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2001 a zároveň pro potřebu majitele budovy k získání přehledu o kvalitě vnitřního prostředí budovy (environmentu), o energetické bilanci objektu a o možnostech úspor energie včetně základních technicko ekonomických ukazatelů potřebných pro plánování realizace. Objekt domu Oblá 75a je samostatně stojící panelový dům. Objekt je částečně podsklepen, má tři samostatné vchody a dvě nadzemní podlaží. V objektu jsou situovány kanceláře, pošta, lékárna a zdravotní středisko. V objektu byla provedena v září 2000 prohlídka zpracovatelem energetického auditu. Byl proveden průzkum mezi uživateli budovy zaměřený na energetickou spotřebu, způsob provozu energetických zařízení a nedostatky technických zařízení budov a techniky prostředí Podklady pro zpracování energetického auditu Přehled zapůjčené dokumentace, poskytnuté objednatelem: Výpisy spotřeb energií včetně cen Údaje ze smlouvy o dodávce tepla Nekompletní projektová dokumentace rekonstrukce (ZTI, elektro, VZT, půdorysy bez TZ stavební části) Část původní stavební dokumentace v M 1:100 bez TZ

8 4. Legislativní a technické normy Tepelně technické a technicko ekonomické údaje uvedené v tomto energetickém auditu byly vypočteny na základě podkladů poskytnutých objednatelem, informací odpovědných pracovníků správy budov, prohlídky jednotlivých budov a s využitím platných zákonů, předpisů, vyhlášek, vládních nařízení a technických norem týkajících se spotřeby energie. Ekonomické vstupy byly převzaty z referenčních staveb, ceníků a statistických údajů. Nedostupné údaje byly stanoveny odborným odhadem. Těmto údajům odpovídá také přesnost výpočtů. Přehled základních norem, předpisů, programů a odborné literatury : ČSN Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění (5/94) ČSN Ústřední vytápění. Projektování a montáž. (1/98) ČSN Ohřívání užitkové vody. Navrhování a projektování. (98) ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody ČSN Tepelná ochrana budov (5/94) včetně změn (11/97) ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů pren Energy Requirements for Heating - Calculation Method Software - ENSI Klíčová čísla (verze 2.1) Software - ENSI Ekonomie (verze 3.1) Dahlsveen, Petráš - Energetický audit budov (1996) ČEA - Metodický pokyn ke zpracování energetického auditu (2000) ČEA - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (2000)

9 5. Popis výchozího stavu 5.1. Obecná charakteristika budovy Dům občanské vybavenosti je navržen jako samostatně stojící objekt, o dvou nadzemních podlažích a jednom technickém podlaží. Jedná se o stavební soustavu MS - OB v dvoutraktovém podélném modulu. V objektu původně postaveném jako jesle jsou nyní situovány : Úřad městské části Nový Lískovec, lékárna, zdravotní středisko, pošta Všeobecné podmínky Vytápěná plocha m 2 Rok výstavby Přestavby až 1998 Vnitřní klima - Čištění - Provoz a údržba - Poměrně dobré, rozdíly v teplotách v místnostech jsou způsobeny nevyvážením vytápěcí soustavy. Při zavřených oknech v některých místnostech nevyhovuje větrání. v objektu se pravidelně uklízí v objektu nejsou používány manuály provozu a údržby pro žádný z technických systémů budovy Stávající servisní smlouvy - Měření spotřeb energií - v předávací stanici přiléhající k budově jsou instalovány měřiče spotřeby tepla a TUV. Energetický management - objekt nemá zaveden žádný systém energetického managementu Personál provozu a údržby - o provoz se pravidelně nestará žádná konkrétní osoba, jednou za čas jsou prováděny kontroly v předávací stanici.

10 5.3. Stavební konstrukce Konstrukční systém - stávající nosnou konstrukcí je montovaný železobetonový skelet soustavy MS - OB se i sloupy čtvercového průřezu a průvlaky. Obvodový plášť je z keramických panelů tl. 260 mm Skladbu tvoří: - vyztužený beton tl.55 mm - polystyren tl.50 mm - keramické tvarovky CB BTK 4 tl.133 mm - vnitřní líc- beton tl.22 mm. Tepelný odpor R = 1,3 (m 2. K.W -1 ) Štítové stěna jsou zatepleny dodatečnou tepelnou izolací v tloušťce cca 5 cm. Meziokenní izolační vložky s větracími otvory MIV SD 6 mají skladbu: - dřevotříska tl. 13 mm - tep. izolace minerální plst tl. 82 mm - dřevotříska tl. 13 mm - vzduchová mezera tl. 26 mm - sklo tl. 6 mm Tepelný odpor R = 1,1 (m 2. K.W -1 ) k obvodových panelů = 0,77 W.m -2. K -1 k meziokenních vložek = 0,91 W.m -2.K -1 Výplně otvorů - okna jsou dřevěná zdvojená převážně 1200/2100 mm, těsněná gumovým těsněním. Vstupní prosklená stěna- kovová zasklená dvojitým vakuovaným sklem, bez těsnění. k - okna = 2,8 W.m -2. K -1 k vstupní stěna = 6,5 W.m -2. K -1 i w okna = 1, [ m 3.m -1.s -1.Pa -n ]

11 i w vstupní stěna = 2, [ m 3.m -1.s -1.Pa -n ] Střecha - nosnou konstrukci ploché dvouplášťové střechy tvoří typové železobetonové panely tl. 250 mm. Skutečná skladba střešního pláště není známa. Předpokládaný tepelný odpor R = 2,0 (m 2. K.W -1 ) k - střechy = 0,5 W.m -2. K -1 Podlaha - v budově je částečně vytápěný suterén, skladby podlahy není známa. k - podlahy = 1,4 W.m -2. K -1 Viditelné tep. mosty - Stínění slunečního záření - Viditelná poškození - Okna a vstupy do objektu pod převislými balkóny jsou jimi částečně stíněna, v místnostech jsou záclony nebo žaluzie. Trhliny na stropní konstrukci u střechy nad balkóny a statické poruchy (trhlinky) měřené v interiéru. Geometrická charakteristika budovy : Na základě zapůjčené projektové dokumentace byly vypočteny pro budovu základní geometrické charakteristiky potřebné k výpočtům tepelné bilance. Jedná se především o stanovení ploch venkovních ohraničujících konstrukcí, kterými dochází k únikům tepla. Vnitřní prostor je počítán včetně konstrukcí (stěny, příčky, vodorovné konstrukce). Výsledné plochy a další údaje (včetně průměrné světlé výšky) jsou přehledně uvedeny pro jednotlivé budovy v tabulce č.1. Tabulka č. 1 - Základní geometrické údaje budovy Oblá 75a plocha stěn Plocha oken Vytápěná plocha plocha střechy plocha podlahy vytápěný objem sv. výška m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 3 m , Systém vytápění

12 Dodávka tepla - Topný systém - Automatické řízení - objekt je vytápěn teplovodním systémem vytápění z horkovodní předávací stanice VS 2. Horkovod je dvoutrubkový a je veden podzemním kanálem. V předávací stanici jsou protiproudé ležaté výměníky. systém vytápění je teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem. Topnou plochu tvoří litinové článkových radiátorů Kalor bez termostatických ventilů. Vodorovné rozvody v suterénu jsou izolované čedičovou vatou v tloušťce 2 až 3 cm, ostatní jsou bez izolace. Systém je u armatur netěsný a není hydraulicky vyregulovaný. Většina stávajících radiátorových kohoutů je nefunkčních. Průměrná teplota v místnostech je nad požadovanou hodnotou. Vytápěcí soustava je rozdělena na severní a jižní zónu. Každá zóna je samostatně regulována v předávací stanici čtyřcestnými ventily s Komextermem Větrání Systém větrání - systém větrání objektu je přirozený okny. Odsávání WC je řešeno krátkým rozvodem porubí pro odvod vzduchu. V objektu nejsou instalována vzduchotechnická zařízení s požadavkem na spotřebu tepelné energie a není instalován systém zpětného získávaní tepla Příprava a rozvod TUV Základní parametry - Teplota TUV - výstup z ohřívače (00:00 24:00, dle měření): 58,0 o C Teplota cirkulace TUV vstup do ohřívače (00:00 24:00, dle měření): 51,3 o C Topná voda-přívod (00:00 24:00, dle měření): 77,1 o C Topná voda-zpátečka (00:00 24:00, dle měření): 75,7. o C

13 Zdroj - Zdrojem tepla pro ohřev užitkové vody je výměníková stanice VS 2 napojená na plynovou kotelnu Kamenný vrch. Teplota topné vody dosahuje průměrné hodnoty 77,1 o C. (měření). Užitková voda je ohřívána v trubkovém průtokovém ohřívači. Ohřívač je původní a je umístěn spolu se zařízením pro vytápění v přístavku k budově Oblá 75a, mající samostatný vstup z úrovně chodníku. Upravená voda vstupující do ohřívače je přiváděna z kotelny Kamenný vrch.

14 Distribuce TUV - Z průtokového ohřívače umístěného v přístavku budovy je TUV dodávána do jednotlivých provozoven v 1. a 2 nadzemním podlaží budovy a rovněž k několika výtokům v podzemním podlaží. Distribuční systém sestává z rozvodného potrubí TUV a cirkulačního potrubí TUV, které má zajistit stálou teplotu vody u všech odběratelů v budově. Obě tato potrubí jsou vedena ve společné trase s rozvodem pitné (studené) vody. Cirkulace vody je zabezpečována cirkulačním čerpadlem s nepřetržitým provozem. Ležatá potrubí jsou vedena podzemním podlažím a jsou uložena pod stropem na společných nosnících s potrubími pitné vody, v nepodsklepené části budovy potom v kanálech. Rozvody jsou provedeny z ocelových trubek závitových pozinkovaných. Potrubí jsou původní a během průzkumu nebylo zjištěno jejich napadení korozí. Uzavírací armatury stoupacích potrubí jsou mosazného provedení (armaturka Myjava). Na cirkulačním potrubí TUV jsou navíc osazeny regulační armatury. Z provedeného průzkumu v převážné části provozoven vyplynulo, že distribuční systém TUV není hydraulicky vyregulován. Stoupací potrubí a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům jsou vedena vesměs dělícími stěnami a příčkami a jsou provedena rovněž z ocelových pozinkovaných trubek. Spotřeba teplé a studené vody jednotlivých provozoven není měřena. Výtokové armatury jsou převážně jednopákové (více než 60 %). Výtoková ramena všech armatur jsou opatřena běžnými perlátory. Při namátkové kontrole perlátorů a rovněž při odběru TUV při plně otevřené výtokové armatuře bylo identifikováno značné množství mechanických nečistot. Ohřátá voda je dodávána do rozvodného systému nepřetržitě (cirkulační čerpadlo je stále v provozu) tj. i v době mimo provozní dobu budovy (noci, soboty, neděle a svátky). Měřením bylo zjištěno, že teplota vody na výstupu z ohřívače je během celého dne vyrovnaná a dosahuje průměrné hodnoty 58,0 o C. Obdobně vyrovnaný průběh má teplota cirkulace TUV vstupující do ohřívače a dosahuje průměrné hodnoty 51,3 o C.

15 Tepelná izolace - Měření a regulace - Ohřívač TUV a potrubí otopné vody jsou opatřena tepelnou izolací z minerální vaty tl. 30 mm s povrchovou úpravou Al-fólií s pletivem. Armatury jsou bez izolací. Ležatá potrubí TUV a cirkulace TUV jsou izolována ve stejném rozsahu jako potrubí otopné vody. Potrubí stoupací a připojovací jsou bez tepelných izolací. Dle projektové dokumentace jsou opatřena pouze plstěnými pásy. Stávající systém regulace ohřevu užitkové vody zabezpečuje automatický nepřetržitý ohřev vody na nastavenou teplotu včetně sobot a nedělí (Komextherm Stabil). Cirkulační čerpadlo TUV je bez regulace. Dodávka tepla pro ohřev vody je měřena samostatným měřičem tepla osazeným na přípojce topné vody (vodoměr, dva odporové teploměry a vyhodnocovací jednotka). Samostatně je také měřena dodávka upravené vody na přívodu do ohřívače (vodoměr). Odečty spotřeb vody a energie v období 1997 až 1999 prokazují vysoké měrné náklady na ohřátí 1 m 3 dodané TUV (např. 853,4 Kč/m 3 v roce 1999) Osvětlení Zdroje světla - Čištění - Instalace - Venkovní osvětlení - Zdrojem umělého osvětlení jsou převážně zářivky; v kancelářích moderní s doplňujícími odraznými plochami. Nebyly zjištěny úsporné zdroje světla. Osvětlovací tělesa v prostorách nejsou pravidelně čištěna Původní svítidla - stáří instalace je cca 12 let; nová svítidla jsou stará cca 5 let Původní elektroinstalace byla dimenzována na jiné spotřebiče, např. na technologii zařízení kuchyně nebo prádelny pro jesle. Spotřeba elektřiny zahrnuje osvětlení vchodů Různá zařízení Jiné - V kuchyňkách jsou ledničky, varné konvice, atd. V kancelářích jsou počítače, tiskárny kopírky a další vybavení, které se podílí na zvýšené teplotě v interiéru.

16 5.9. Chlazení V objektu lékárny je instalováno chladící zařízení s venkovní kondenzační jednotkou umístěnou na jižní fasádě Venkovní systémy Na vnitřní měření energií není napojen žádný venkovní systém osvětlení ani rozmrazovací vytápěcí systém pro venkovní plochy Způsob provozu a údržby Budova je zařazena mezi administrativní a je provozována celý rok kromě sobot, nedělí a svátků.

17 6. základní údaje o energetických vstupech do předmětu Energetického Auditu 6.1. Naměřená spotřeba energie Investorem byly poskytnuty údaje o roční spotřebě energie a fakturované částky za energii v letech 1997 až Spotřeba jednotlivých energií a ceny jsou v tabulce č Vnější energetické vstupy Tabulka č. 2 Celkový přehled energetických vnějších vstupů Pro rok: před realizací projektu Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Roční náklady Nákup el.energie MWh 81,6 3, Nákup tepla GJ Zemní plyn tis.m Hnědé uhlí t 0-0 Černé uhlí t 0-0 Koks t 0-0 Jiná pevná paliva t 0-0 TTO t 0-0 LTO t 0-0 Nafta t 0-0 Jiné plyny tis.m Druhotná energie* GJ 0-0 Obnovitelné zdroje** GJ (MWh) 0-0 Jiná paliva GJ 0-0 Celkem vstupy paliv a energie Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0 Celkem spotřeba paliv a energie v Kč

18 Tabulka č. 3 - Spotřeba energie v objektu Průměr 1997 až 1999 Spotřeba energie před realizací úsporných opatření Náklady na energii před realizací úsporných opatření Jednotka Dálkové vytápění Ohřev TUV Elektrick á energie Jin é Celkem energie GJ/rok neuvedeno - - Kč/rok Současná cena energie Kč/GJ Měrná spotřeba energie kwh/m 2,ro k Vlastní energetické zdroje Tabulka č. 4 Celková bilance vlastních energetických zdrojů Pro rok: před realizací projektu ř. Ukazatel Jednotka Roční hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW 0 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW tep 0 3 Dosažitelný elektrický výkon celkem MW 0 4 Pohotový elektrický výkon celkem MW 0 5 Výroba elektřiny MWh 0 6 Prodej elektřiny (z ř.5) MWh 0 7 Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie MWh 0 8 Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ 0 9 Výroba dodávkového tepla GJ 0 10 Prodej tepla (z ř.9) GJ 0 11 Spotřeba tepla v palivu na výr.tepla GJ 0 12 Spotřeba tepla v palivu celkem (ř.8 + ř.11) GJ 0

19 Pozn.: V objektu nejsou instalovány a provozovány vlastní zdroje tepla Rozvody energie v předmětu energetického auditu Spotřeba energie je měřena na patě objektu. Rozvod tepla pro vytápění je veden pod stropem v suterénu převážně vytápěným prostorem. Tabulka č. 5 Přehled rozvodů energie Úsek Délka Kapacita Průměr Provedení Stáří Tech. stav S cca 180 m DN Ocelové otrubí s izolací 12 let Zachovalý, izolace částečně poškozená Spotřebiče energie V kancelářích jsou převážně počítače s tiskárnami a monitory. Každé středisko je vybaveno kuchyňkou s ledničkou, varnými konvicemi a mikrovlnnou troubou. Kopírovací stroje jsou na radnici a ve větších střediscích. Objednatel nedodal přehled elektrických spotřebičů ani jejich dobu využití. Výpočty uvedené v auditu vycházejí ze zkušeností a odborného odhadu spotřeby elektrické energie v obdobných objektech. Tabulka č. 6 Přehled nejvýznamnějších elektrických spotřebičů Název spotřebiče Počet Elektrický příkon (ks) (kw/ks) PC 20 0,1 Tiskárna 10 0,05 Kopírka 4 0,2 Lednička 6 0,1 Mikrovlnná trouba 3 0,6 až 1,0 Varná konvice 8 0,8 až 2,4 Roční časové využití (hod/r) Spotřeba elektřiny (kwh/r) 6.2. Zhodnocení výchozího stavu Objekt polyfunkční administrativní budovy nevykazuje zásoby paliv, neprodává energii dalším

20 subjektům, nemá vlastní zdroj energie a do položky 8 je zahrnuta spotřeba energie na osvětlení, elektrické spotřebiče a lokální chladicí zařízení lékárny Podklady o spotřebě a ceně elektrické energie nebyly dodány a hodnoty spotřeby uvedené v tabulce vychází ze simulačního výpočtu. Cena jsou z roku Tabulka č. 7 Celková roční energetická bilance výchozího stavu ř. Ukazatel GJ/r tis. Kč/r 1 Vstupy paliv a energie ,7 2 Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie ,7 4 Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3-ř.4) ,7 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) Spotřeba energie na vytápění a TUV (z ř.5) ,7 8 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) ,0 Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV je systém dálkového vytápění s předávací stanicí a měřením spotřeby na patě objektu. Účinnost dodávky energie je uvažována 100%. Tabulka č. 8 - Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Název ukazatele Výpočet (z tabulky zdroje) Roční energetická účinnost zdroje (ř.5 x 3,6 + ř.9) : ř.12 Roční energetická účinnost výroby elektrické energie Vypočtená hodnota 100% ř.5 x 3,6 : ř.8 100% Roční energetická účinnost výroby tepla ř.9 : ř.11 - Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla ř.8 : ř.5 - ř.11 : ř.9 - Roční využití instalovaného elektrického výkonu ř.5 : ř.1 - Roční využití dosažitelného elektrického výkonu ř.5 : ř.3 - Roční využití pohotového elektrického výkonu ř.5 : ř.4 - Roční využití instalovaného tepelného výkonu (ř.9 : 3,6) : ř.2 -

21 6.3. Položková energetická bilance výchozího stavu a alternativ úsporných řešení Roční energetická bilance byla vypočtena s pomocí výpočetní techniky a výše uvedených vstupních údajů. Celkový přehled průměrných hodnot je z důvodu jednoduchého porovnání uváděn v měrných hodnotách vztažených na 1 m 2 vytápěné plochy. Vypočtené a naměřené hodnoty spotřeby energie před a po realizaci úsporných opatření jsou uvedeny v tabulce. Tabulka č. 9 - Energetická bilance spotřeby energie v objektu před ENCON Před realizací úsporných opatření Bilanční položka vypočtená naměřená kwh/ m 2, rok kwh/ m 2, rok 1. Vytápění Větrání TUV Ventilátory/čerp Osvětlení 15 neuvedeno 6. Různé 8 7. Chlazení 1 Celkem 185 Tabulka č Energetická bilance spotřeby energie v objektu po ENCON Po realizací úsporných opatření vypočtená Bilanční položka 1. Varianta 2. Varianta kwh/ m 2, kwh/ m 2, rok rok 1. Vytápění Větrání TUV Ventilátory/čerp. 6 6

22 5. Osvětlení Různé Chlazení 1 1 Celkem Pro výpočet úspor byly u spotřeby energie pro TUV brány hodnoty naměřené. V rámci úsporných opatření jsou navrženy úpravy systému na stav odpovídající požadavkům norem a hygienických předpisů. 7. Potenciál energetických úspor s ekonomickými ukazateli Celoroční spotřeba energie v objektu Oblá 75a v Brně dosahuje za dobu posledních tří let přibližně pro ÚT kwh/rok (1 185 GJ), pro ohřev TUV kwh/rok (362 GJ) a elektřina (výpočet) kwh/rok (298 GJ). Celkem 188 kwh/m 2. Vytápěná plocha celkem m 2. Objekt má v oblasti spotřeby tepla následující potenciál energetických úspor : V 1. variantě (zateplení na nízkoenergetické hodnoty a úspory TUV) : Energetické úspory (40 %) kwh/rok (739 GJ/rok) Úsporu provozních nákladů Kč/rok Celkové investice Kč/rok Celkovou návratnost (Pay Back) 10,9 roku Redukovaná tepelná charakteristika 0,312 W.m -3.K -1 V 2. variantě (zateplení na nízkoenergetické hodnoty a solár TUV) : Energetické úspory (49 %) kwh/rok (896 GJ/rok) Úsporu provozních nákladů Kč/rok Celkové investice Kč/rok Celkovou návratnost (Pay Back) 11,5 roku Redukovaná tepelná charakteristika 0,312 W.m -3.K -1 Jednotlivá úsporná opatření týkající se předloženého projektu úspor energií v objektu Oblá 75a

23 v Brně v Novém Lískovci jsou v tabulkách seřazena dle ukazatele ziskovosti - koeficientu čisté současné hodnoty (NPVQ). Úspory jsou vztahovány k vypočtenému stavu, který respektuje ustanovení hygienických předpisů, požadavků norem na technické parametry a související zákony. Tzn. že byla-li energetická zařízení provozována v rozporu s požadavky na interní mikroklima, v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí a nebo v rozporu s dalšími ustanoveními, byla naměřená spotřeba energie přepočtena na standardní požadované hodnoty odpovídající správnému chodu zařízení a teprve k tomuto stavu byla kalkulována úsporná opatření. Tabulka č Potenciál energetických úspor (1. Varianta) Potenciál energetických úspor - energetický audit Budova : Vytápěná plocha : Oblá 75a v Brně 1. Varianta 2718 m 2 Energeticky úsporné opatření Investice Úspory PB NPVQ tis. Kč kwh/rok tis.kč/ rok roky (*) 1. Řízená cirkulační čerpadla a vyregulování TUV 35, ,0 0,9 9,43 2. Organizační opatření Energetický management 15, ,2 2,1 2,56 Vyregulování systému 3. vytápění Termo-regulační 180, ,0 3,1 1,99 ventily 4. Zateplení oken 334, ,0 9,5 1,45 5. Úsporné žárovky 80, ,0 2,4 1,40 6. Těsnění oken 40, ,0 4,5 1,03 7. Perlátory a renovace výtokových armatur TUV 31, ,6 11,9-0,23 8. Zateplení obvodových stěn 2 059, ,0 30,7-0,24 Celkem 2 774, ,8 10,9 (*) Reálná úroková míra = 1,7 % Tabulka č Potenciál energetických úspor (2. Varianta) Potenciál energetických úspor - energetický audit Budova : Vytápěná plocha : Oblá 75a v Brně 2. Varianta 2718 m 2 Energeticky úsporné opatření Investice Úspory PB NPVQ tis. Kč kwh/rok tis.kč/ rok roky (*) 1. Organizační opatření Energetický management 15, ,2 2,1 2,56

24 Vyregulování systému 2. vytápění Termo-regulační 180, ,0 3,1 1,99 ventily 3. Zateplení oken 334, ,0 9,5 1,45 4. Úsporné žárovky 80, ,0 2,4 1,40 5. Těsnění oken 40, ,0 4,5 1,03 6. Solár a vyregulování TUV 750, ,0 8,4 0,08 7. Perlátory a renovace výtokových armatur TUV 31, ,6 11,9-0,23 8. Zateplení obvodových stěn 2 059, ,0 30,7-0,24 Celkem 3 489, ,8 11,5 (*) Reálná úroková míra = 1,7 % Tabulka č upravená energetická bilance 2. varianty: Varianta 1 Před realizací projektu Ukazatel Energie Náklad y Po realizaci projektu Energie Náklad y ř. GJ tis.kč GJ tis.kč 1 Vstupy paliv a energie , ,9 2 Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie , ,9 4 Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3- ř.4) , ,9 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) Spotřeba energie na vytápění a TUV (z ř.5) , ,8 8 Spotřeba energie na technol. a ostatní procesy (z ř.5) , ,1 8. Tepelná charakteristika budovy

25 Pro budovu byla vypočtena dle ČSN požadovaná hodnota celkové a redukované tepelné charakteristiky občanské budovy. Z vypočtené celkové tepelné ztráty budovy, obestavěného prostoru a teplotních údajů vnitřního a vnějšího prostředí byla dle ČSN vypočtena celková a redukovaná tepelná charakteristika občanské budovy. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce : Tabulka č Měrná tepelná charakteristika budovy Měrná tepelná charakteristika obytné budovy dle ČSN Doporučená hodnota celkové tepelné charakteristiky q c, N 0,420 W.m -3.K -1 Doporučená hodnota redukované tepelné charakteristiky q red, N 0,317 W.m -3.K -1 Celková tepelná charakteristika q c 0,473 W.m -3.K -1 Redukovaná tepelná charakteristika q red 0,312 W.m -3.K -1

26 9. Návrh opatření ke snížení spotřeby energie 9.1. Nízkonákladová opatření Provozní řád, energetický management Toto úsporné opatření spočívá ve zpracování manuálu pro provoz a údržbu v nových podmínkách. Podkladem budou podrobné manuály řídícího systému a dokumentace jednotlivých zařízení. Další je kvalifikované vypracování křivky odběru energie v závislosti na venkovní teplotě vzduchu, která slouží ke správnému úspornému provozování objektu. Kontrola spotřeby vyžaduje kvalitní měření i dílčích spotřeb energií v objektu Vysokonákladová opatření Snížení infiltrace (Varianty 1 a 2) Snížením hodnoty objemové spárové průvzdušnosti i LV [m 3.m -1.s -1.Pa -n ] oken, venkovních dveří a panelových styků. Stávající těsnění (pryžový profil) je již fyzicky a morálně zastaralé. Jeho těsnost je narušena poškozením. Pro zlepšení těsnosti lze doporučit odstranění stávajícího těsnění a provedení vsazení silikonového trubičkového těsnění velikosti profilu dle velikosti spáry v okně (tj. 6,8,10 atd.) Toto těsnění má životnost cca 25 let, lze ho kdykoliv vyměnit, dobře drží, lépe jak těsnící profily se samolepící vrstvou. Je nutno připomenout, že ČSN (1994) Tepelná ochrana budov představuje hygienicky nutnou výměnu vzduchu v místnostech parametrem n N = 0,4 (h -1 ), tj. že 40 % objemu vzduchu místností se musí za hodinu vyměnit.(pochopitelně pokud jsou v ní lidé). Tento požadavek lze zajistit i úpravou navrhovaného trubičkového těsnění. Dokonalé utěsnění oken a nezajištění větrání by mohla způsobit vznik plísní na obvodových stěnách ap. V rámci provedení zateplení obvodového pláště objektu, budou utěsněny spáry mezi rámy oken a balkónových a vstupních dveří a jejich ostěním pomocí úprav zateplovacího systému obvodového pláště na vnějším ostění Vyregulování otopné soustavy a termostatické ventily (Alternativa 1 a 2) Bude provedena výměna stávajících radiátorových kohoutů za termostatické ventily. Celý systém bude vyregulován vyvažovacími ventily. Nastavení armatur bude provedeno dle výpočtu uvedeného v projektu.