panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY"

Transkript

1 panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel : Ústav technických zařízení budov Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební BRNO - září 2000

2 OBSAH 1. Shrnutí Identifikační údaje projektu Základní údaje o předmětu energetického auditu Charakteristika předmětu energetického auditu Podklady pro zpracování energetického auditu Legislativní a technické normy Popis výchozího stavu Obecná charakteristika budovy Všeobecné podmínky Stavební konstrukce Systém vytápění Větrání Příprava a rozvod TUV Osvětlení Různá zařízení Chlazení Venkovní systémy Způsob provozu a údržby základní údaje o energetických vstupech do předmětu Energetického Auditu Naměřená spotřeba energie Vnější energetické vstupy Vlastní energetické zdroje Rozvody energie v předmětu energetického auditu Spotřebiče energie Zhodnocení výchozího stavu Položková energetická bilance výchozího stavu a alternativ úsporných řešení Potenciál energetických úspor s ekonomickými ukazateli Tepelná charakteristika budovy Návrh opatření ke snížení spotřeby energie Nízkonákladová opatření Provozní řád, energetický management Vysokonákladová opatření Snížení infiltrace (Varianty 1 a 2) Vyregulování otopné soustavy a termostatické ventily... 26

3 Úsporné perlátory a renovace výtokových armatur TUV Časové řízení cirkulačního čerpadla, hydraulické vyvážení cirkulace Solární ohřev užitkové vody, hydraulické vyvážení cirkulace Zateplení oken (Varianta 1 a 2) Zateplení obvodových stěn (Varianta 1 a 2) Úsporné zdroje světla (Varianta 5) enviromentální vyhodnocení variant Realizace Financování Provoz a údržba Energetický management Závazné výstupy energetického auditu Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství Celkový potenciál úspory energie Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu s ekonomickým hodnocením Závěrečná doporučení evidenční list energetického auditu... 38

4 seznam tabulek Tabulka č. 1 - Základní geometrické údaje budovy Tabulka č. 2 Celkový přehled energetických vnějších vstupů Tabulka č. 3 - Spotřeba energie v objektu Tabulka č. 4 Celková bilance vlastních energetických zdrojů Tabulka č. 5 Přehled rozvodů energie Tabulka č. 6 Přehled nejvýznamnějších elektrických spotřebičů Tabulka č. 7 Celková roční energetická bilance výchozího stavu Tabulka č. 8 - Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Tabulka č. 9 - Energetická bilance spotřeby energie v objektu před ENCON Tabulka č Energetická bilance spotřeby energie v objektu po ENCON Tabulka č Potenciál energetických úspor (1. Varianta) Tabulka č Potenciál energetických úspor (2. Varianta) Tabulka č upravená energetická bilance 2. varianty: Tabulka č Měrná tepelná charakteristika budovy Tabulka č Parametry zateplení oken Tabulka č Parametry zateplení stěn na nízkoenergetickou hodnotu Tabulka č Kvantifikace snížení zátěže životního prostředí Tabulka č Finanční zdroje pro realizaci úsporných zařízení (2. Varianta) Tabulka č Hotovostní tok - Cash Flow (v tis. Kč) pro 2. Variantu Tabulka č. 20 (dle tab.9) - Energetická bilance spotřeby energie v objektu před ENCON Tabulka č. 21 (dle tab.10) - Energetická bilance spotřeby energie v objektu po ENCON... 35

5 1. Shrnutí Celoroční spotřeba energie v objektu Oblá 75a v Brně dosahuje za dobu posledních tří let přibližně pro ÚT kwh/rok (1 185 GJ), pro ohřev TUV kwh/rok (362 GJ) a elektřina (výpočet) kwh/rok (298 GJ). Celkem 188 kwh/m 2. Vytápěná plocha celkem m 2. Objekt má v oblasti spotřeby tepla následující potenciál energetických úspor : V 1. variantě (zateplení na nízkoenergetické hodnoty a úspory TUV) : Energetické úspory (40 %) kwh/rok (739 GJ/rok) Úsporu provozních nákladů Kč/rok Celkové investice Kč/rok Celkovou návratnost (Pay Back) 10,9 roku Redukovaná tepelná charakteristika 0,312 W.m -3.K -1 V 2. variantě (zateplení na nízkoenergetické hodnoty a solár TUV) : Energetické úspory (49 %) kwh/rok (896 GJ/rok) Úsporu provozních nákladů Kč/rok Celkové investice Kč/rok Celkovou návratnost (Pay Back) 11,5 roku Redukovaná tepelná charakteristika 0,312 W.m -3.K -1

6 2. Identifikační údaje projektu Projekt Budova Oblá 75a v Brně Statutární zástupce Kontaktní osoba Adresa Telefon 05/ Fax 05/ Ing Jiří Střechovský starosta Ing. Jan Sponar Oblá 75a Brno Majitel budovy Město Brno městská část Brno - Nový Lískovec statutární zástupce Kontaktní osoba Adresa Telefon 05/ Fax 05/ Ing Jiří Střechovský - starosta Ing. Jan Sponar Oblá 75a Brno Auditor Ing. Jiří Hirš a u t o r i z o v a n ý i n ž e n ý r v o b o r u t e c h n i k a p r o s t ř e d í, s p e c i a l i z a c e t e c h n i c k á z a ř í z e n í P o r a d e n s t v í v o b o r u : T e c h n i c k á z a ř í z e n í b u d o v O r g a n i z o v á n í k u r z ů, s e m i n á ř ů, š k o l e n í a k o n f e r e n c í P r o d e j E N S I s o f t w a r u p r o v ý p o č t y v e n e r g e t i c k ý c h a u d i t e c h Energetický auditor vyškolený Asociací energetických auditorů (AEA) Osvědčení č.: Energetický poradce pověřený Českou energetickou agenturou (ČEA) Osvědčení č.: 0132/99, 147/2000 Kontaktní osoba: Spolupracoval: Adresa Ing. Jiří Hirš vedoucí ústavu TZB Ing. Ladislav Bárta Ing. Radka Tichavská Ústav technických zařízení budov Údolní Brno Telefon 05/ Fax 05/

7 3. Základní údaje o předmětu energetického auditu 3.1. Charakteristika předmětu energetického auditu Energetický audit je zpracován ve formě jednoduchého energetického auditu pro účel přiznání a projednání státní podpory na demonstrační projekt v rámci státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2001 a zároveň pro potřebu majitele budovy k získání přehledu o kvalitě vnitřního prostředí budovy (environmentu), o energetické bilanci objektu a o možnostech úspor energie včetně základních technicko ekonomických ukazatelů potřebných pro plánování realizace. Objekt domu Oblá 75a je samostatně stojící panelový dům. Objekt je částečně podsklepen, má tři samostatné vchody a dvě nadzemní podlaží. V objektu jsou situovány kanceláře, pošta, lékárna a zdravotní středisko. V objektu byla provedena v září 2000 prohlídka zpracovatelem energetického auditu. Byl proveden průzkum mezi uživateli budovy zaměřený na energetickou spotřebu, způsob provozu energetických zařízení a nedostatky technických zařízení budov a techniky prostředí Podklady pro zpracování energetického auditu Přehled zapůjčené dokumentace, poskytnuté objednatelem: Výpisy spotřeb energií včetně cen Údaje ze smlouvy o dodávce tepla Nekompletní projektová dokumentace rekonstrukce (ZTI, elektro, VZT, půdorysy bez TZ stavební části) Část původní stavební dokumentace v M 1:100 bez TZ

8 4. Legislativní a technické normy Tepelně technické a technicko ekonomické údaje uvedené v tomto energetickém auditu byly vypočteny na základě podkladů poskytnutých objednatelem, informací odpovědných pracovníků správy budov, prohlídky jednotlivých budov a s využitím platných zákonů, předpisů, vyhlášek, vládních nařízení a technických norem týkajících se spotřeby energie. Ekonomické vstupy byly převzaty z referenčních staveb, ceníků a statistických údajů. Nedostupné údaje byly stanoveny odborným odhadem. Těmto údajům odpovídá také přesnost výpočtů. Přehled základních norem, předpisů, programů a odborné literatury : ČSN Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění (5/94) ČSN Ústřední vytápění. Projektování a montáž. (1/98) ČSN Ohřívání užitkové vody. Navrhování a projektování. (98) ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody ČSN Tepelná ochrana budov (5/94) včetně změn (11/97) ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů pren Energy Requirements for Heating - Calculation Method Software - ENSI Klíčová čísla (verze 2.1) Software - ENSI Ekonomie (verze 3.1) Dahlsveen, Petráš - Energetický audit budov (1996) ČEA - Metodický pokyn ke zpracování energetického auditu (2000) ČEA - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (2000)

9 5. Popis výchozího stavu 5.1. Obecná charakteristika budovy Dům občanské vybavenosti je navržen jako samostatně stojící objekt, o dvou nadzemních podlažích a jednom technickém podlaží. Jedná se o stavební soustavu MS - OB v dvoutraktovém podélném modulu. V objektu původně postaveném jako jesle jsou nyní situovány : Úřad městské části Nový Lískovec, lékárna, zdravotní středisko, pošta Všeobecné podmínky Vytápěná plocha m 2 Rok výstavby Přestavby až 1998 Vnitřní klima - Čištění - Provoz a údržba - Poměrně dobré, rozdíly v teplotách v místnostech jsou způsobeny nevyvážením vytápěcí soustavy. Při zavřených oknech v některých místnostech nevyhovuje větrání. v objektu se pravidelně uklízí v objektu nejsou používány manuály provozu a údržby pro žádný z technických systémů budovy Stávající servisní smlouvy - Měření spotřeb energií - v předávací stanici přiléhající k budově jsou instalovány měřiče spotřeby tepla a TUV. Energetický management - objekt nemá zaveden žádný systém energetického managementu Personál provozu a údržby - o provoz se pravidelně nestará žádná konkrétní osoba, jednou za čas jsou prováděny kontroly v předávací stanici.

10 5.3. Stavební konstrukce Konstrukční systém - stávající nosnou konstrukcí je montovaný železobetonový skelet soustavy MS - OB se i sloupy čtvercového průřezu a průvlaky. Obvodový plášť je z keramických panelů tl. 260 mm Skladbu tvoří: - vyztužený beton tl.55 mm - polystyren tl.50 mm - keramické tvarovky CB BTK 4 tl.133 mm - vnitřní líc- beton tl.22 mm. Tepelný odpor R = 1,3 (m 2. K.W -1 ) Štítové stěna jsou zatepleny dodatečnou tepelnou izolací v tloušťce cca 5 cm. Meziokenní izolační vložky s větracími otvory MIV SD 6 mají skladbu: - dřevotříska tl. 13 mm - tep. izolace minerální plst tl. 82 mm - dřevotříska tl. 13 mm - vzduchová mezera tl. 26 mm - sklo tl. 6 mm Tepelný odpor R = 1,1 (m 2. K.W -1 ) k obvodových panelů = 0,77 W.m -2. K -1 k meziokenních vložek = 0,91 W.m -2.K -1 Výplně otvorů - okna jsou dřevěná zdvojená převážně 1200/2100 mm, těsněná gumovým těsněním. Vstupní prosklená stěna- kovová zasklená dvojitým vakuovaným sklem, bez těsnění. k - okna = 2,8 W.m -2. K -1 k vstupní stěna = 6,5 W.m -2. K -1 i w okna = 1, [ m 3.m -1.s -1.Pa -n ]

11 i w vstupní stěna = 2, [ m 3.m -1.s -1.Pa -n ] Střecha - nosnou konstrukci ploché dvouplášťové střechy tvoří typové železobetonové panely tl. 250 mm. Skutečná skladba střešního pláště není známa. Předpokládaný tepelný odpor R = 2,0 (m 2. K.W -1 ) k - střechy = 0,5 W.m -2. K -1 Podlaha - v budově je částečně vytápěný suterén, skladby podlahy není známa. k - podlahy = 1,4 W.m -2. K -1 Viditelné tep. mosty - Stínění slunečního záření - Viditelná poškození - Okna a vstupy do objektu pod převislými balkóny jsou jimi částečně stíněna, v místnostech jsou záclony nebo žaluzie. Trhliny na stropní konstrukci u střechy nad balkóny a statické poruchy (trhlinky) měřené v interiéru. Geometrická charakteristika budovy : Na základě zapůjčené projektové dokumentace byly vypočteny pro budovu základní geometrické charakteristiky potřebné k výpočtům tepelné bilance. Jedná se především o stanovení ploch venkovních ohraničujících konstrukcí, kterými dochází k únikům tepla. Vnitřní prostor je počítán včetně konstrukcí (stěny, příčky, vodorovné konstrukce). Výsledné plochy a další údaje (včetně průměrné světlé výšky) jsou přehledně uvedeny pro jednotlivé budovy v tabulce č.1. Tabulka č. 1 - Základní geometrické údaje budovy Oblá 75a plocha stěn Plocha oken Vytápěná plocha plocha střechy plocha podlahy vytápěný objem sv. výška m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 3 m , Systém vytápění

12 Dodávka tepla - Topný systém - Automatické řízení - objekt je vytápěn teplovodním systémem vytápění z horkovodní předávací stanice VS 2. Horkovod je dvoutrubkový a je veden podzemním kanálem. V předávací stanici jsou protiproudé ležaté výměníky. systém vytápění je teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem. Topnou plochu tvoří litinové článkových radiátorů Kalor bez termostatických ventilů. Vodorovné rozvody v suterénu jsou izolované čedičovou vatou v tloušťce 2 až 3 cm, ostatní jsou bez izolace. Systém je u armatur netěsný a není hydraulicky vyregulovaný. Většina stávajících radiátorových kohoutů je nefunkčních. Průměrná teplota v místnostech je nad požadovanou hodnotou. Vytápěcí soustava je rozdělena na severní a jižní zónu. Každá zóna je samostatně regulována v předávací stanici čtyřcestnými ventily s Komextermem Větrání Systém větrání - systém větrání objektu je přirozený okny. Odsávání WC je řešeno krátkým rozvodem porubí pro odvod vzduchu. V objektu nejsou instalována vzduchotechnická zařízení s požadavkem na spotřebu tepelné energie a není instalován systém zpětného získávaní tepla Příprava a rozvod TUV Základní parametry - Teplota TUV - výstup z ohřívače (00:00 24:00, dle měření): 58,0 o C Teplota cirkulace TUV vstup do ohřívače (00:00 24:00, dle měření): 51,3 o C Topná voda-přívod (00:00 24:00, dle měření): 77,1 o C Topná voda-zpátečka (00:00 24:00, dle měření): 75,7. o C

13 Zdroj - Zdrojem tepla pro ohřev užitkové vody je výměníková stanice VS 2 napojená na plynovou kotelnu Kamenný vrch. Teplota topné vody dosahuje průměrné hodnoty 77,1 o C. (měření). Užitková voda je ohřívána v trubkovém průtokovém ohřívači. Ohřívač je původní a je umístěn spolu se zařízením pro vytápění v přístavku k budově Oblá 75a, mající samostatný vstup z úrovně chodníku. Upravená voda vstupující do ohřívače je přiváděna z kotelny Kamenný vrch.

14 Distribuce TUV - Z průtokového ohřívače umístěného v přístavku budovy je TUV dodávána do jednotlivých provozoven v 1. a 2 nadzemním podlaží budovy a rovněž k několika výtokům v podzemním podlaží. Distribuční systém sestává z rozvodného potrubí TUV a cirkulačního potrubí TUV, které má zajistit stálou teplotu vody u všech odběratelů v budově. Obě tato potrubí jsou vedena ve společné trase s rozvodem pitné (studené) vody. Cirkulace vody je zabezpečována cirkulačním čerpadlem s nepřetržitým provozem. Ležatá potrubí jsou vedena podzemním podlažím a jsou uložena pod stropem na společných nosnících s potrubími pitné vody, v nepodsklepené části budovy potom v kanálech. Rozvody jsou provedeny z ocelových trubek závitových pozinkovaných. Potrubí jsou původní a během průzkumu nebylo zjištěno jejich napadení korozí. Uzavírací armatury stoupacích potrubí jsou mosazného provedení (armaturka Myjava). Na cirkulačním potrubí TUV jsou navíc osazeny regulační armatury. Z provedeného průzkumu v převážné části provozoven vyplynulo, že distribuční systém TUV není hydraulicky vyregulován. Stoupací potrubí a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům jsou vedena vesměs dělícími stěnami a příčkami a jsou provedena rovněž z ocelových pozinkovaných trubek. Spotřeba teplé a studené vody jednotlivých provozoven není měřena. Výtokové armatury jsou převážně jednopákové (více než 60 %). Výtoková ramena všech armatur jsou opatřena běžnými perlátory. Při namátkové kontrole perlátorů a rovněž při odběru TUV při plně otevřené výtokové armatuře bylo identifikováno značné množství mechanických nečistot. Ohřátá voda je dodávána do rozvodného systému nepřetržitě (cirkulační čerpadlo je stále v provozu) tj. i v době mimo provozní dobu budovy (noci, soboty, neděle a svátky). Měřením bylo zjištěno, že teplota vody na výstupu z ohřívače je během celého dne vyrovnaná a dosahuje průměrné hodnoty 58,0 o C. Obdobně vyrovnaný průběh má teplota cirkulace TUV vstupující do ohřívače a dosahuje průměrné hodnoty 51,3 o C.

15 Tepelná izolace - Měření a regulace - Ohřívač TUV a potrubí otopné vody jsou opatřena tepelnou izolací z minerální vaty tl. 30 mm s povrchovou úpravou Al-fólií s pletivem. Armatury jsou bez izolací. Ležatá potrubí TUV a cirkulace TUV jsou izolována ve stejném rozsahu jako potrubí otopné vody. Potrubí stoupací a připojovací jsou bez tepelných izolací. Dle projektové dokumentace jsou opatřena pouze plstěnými pásy. Stávající systém regulace ohřevu užitkové vody zabezpečuje automatický nepřetržitý ohřev vody na nastavenou teplotu včetně sobot a nedělí (Komextherm Stabil). Cirkulační čerpadlo TUV je bez regulace. Dodávka tepla pro ohřev vody je měřena samostatným měřičem tepla osazeným na přípojce topné vody (vodoměr, dva odporové teploměry a vyhodnocovací jednotka). Samostatně je také měřena dodávka upravené vody na přívodu do ohřívače (vodoměr). Odečty spotřeb vody a energie v období 1997 až 1999 prokazují vysoké měrné náklady na ohřátí 1 m 3 dodané TUV (např. 853,4 Kč/m 3 v roce 1999) Osvětlení Zdroje světla - Čištění - Instalace - Venkovní osvětlení - Zdrojem umělého osvětlení jsou převážně zářivky; v kancelářích moderní s doplňujícími odraznými plochami. Nebyly zjištěny úsporné zdroje světla. Osvětlovací tělesa v prostorách nejsou pravidelně čištěna Původní svítidla - stáří instalace je cca 12 let; nová svítidla jsou stará cca 5 let Původní elektroinstalace byla dimenzována na jiné spotřebiče, např. na technologii zařízení kuchyně nebo prádelny pro jesle. Spotřeba elektřiny zahrnuje osvětlení vchodů Různá zařízení Jiné - V kuchyňkách jsou ledničky, varné konvice, atd. V kancelářích jsou počítače, tiskárny kopírky a další vybavení, které se podílí na zvýšené teplotě v interiéru.

16 5.9. Chlazení V objektu lékárny je instalováno chladící zařízení s venkovní kondenzační jednotkou umístěnou na jižní fasádě Venkovní systémy Na vnitřní měření energií není napojen žádný venkovní systém osvětlení ani rozmrazovací vytápěcí systém pro venkovní plochy Způsob provozu a údržby Budova je zařazena mezi administrativní a je provozována celý rok kromě sobot, nedělí a svátků.

17 6. základní údaje o energetických vstupech do předmětu Energetického Auditu 6.1. Naměřená spotřeba energie Investorem byly poskytnuty údaje o roční spotřebě energie a fakturované částky za energii v letech 1997 až Spotřeba jednotlivých energií a ceny jsou v tabulce č Vnější energetické vstupy Tabulka č. 2 Celkový přehled energetických vnějších vstupů Pro rok: před realizací projektu Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Roční náklady Nákup el.energie MWh 81,6 3, Nákup tepla GJ Zemní plyn tis.m Hnědé uhlí t 0-0 Černé uhlí t 0-0 Koks t 0-0 Jiná pevná paliva t 0-0 TTO t 0-0 LTO t 0-0 Nafta t 0-0 Jiné plyny tis.m Druhotná energie* GJ 0-0 Obnovitelné zdroje** GJ (MWh) 0-0 Jiná paliva GJ 0-0 Celkem vstupy paliv a energie Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0 Celkem spotřeba paliv a energie v Kč

18 Tabulka č. 3 - Spotřeba energie v objektu Průměr 1997 až 1999 Spotřeba energie před realizací úsporných opatření Náklady na energii před realizací úsporných opatření Jednotka Dálkové vytápění Ohřev TUV Elektrick á energie Jin é Celkem energie GJ/rok neuvedeno - - Kč/rok Současná cena energie Kč/GJ Měrná spotřeba energie kwh/m 2,ro k Vlastní energetické zdroje Tabulka č. 4 Celková bilance vlastních energetických zdrojů Pro rok: před realizací projektu ř. Ukazatel Jednotka Roční hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW 0 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW tep 0 3 Dosažitelný elektrický výkon celkem MW 0 4 Pohotový elektrický výkon celkem MW 0 5 Výroba elektřiny MWh 0 6 Prodej elektřiny (z ř.5) MWh 0 7 Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie MWh 0 8 Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ 0 9 Výroba dodávkového tepla GJ 0 10 Prodej tepla (z ř.9) GJ 0 11 Spotřeba tepla v palivu na výr.tepla GJ 0 12 Spotřeba tepla v palivu celkem (ř.8 + ř.11) GJ 0

19 Pozn.: V objektu nejsou instalovány a provozovány vlastní zdroje tepla Rozvody energie v předmětu energetického auditu Spotřeba energie je měřena na patě objektu. Rozvod tepla pro vytápění je veden pod stropem v suterénu převážně vytápěným prostorem. Tabulka č. 5 Přehled rozvodů energie Úsek Délka Kapacita Průměr Provedení Stáří Tech. stav S cca 180 m DN Ocelové otrubí s izolací 12 let Zachovalý, izolace částečně poškozená Spotřebiče energie V kancelářích jsou převážně počítače s tiskárnami a monitory. Každé středisko je vybaveno kuchyňkou s ledničkou, varnými konvicemi a mikrovlnnou troubou. Kopírovací stroje jsou na radnici a ve větších střediscích. Objednatel nedodal přehled elektrických spotřebičů ani jejich dobu využití. Výpočty uvedené v auditu vycházejí ze zkušeností a odborného odhadu spotřeby elektrické energie v obdobných objektech. Tabulka č. 6 Přehled nejvýznamnějších elektrických spotřebičů Název spotřebiče Počet Elektrický příkon (ks) (kw/ks) PC 20 0,1 Tiskárna 10 0,05 Kopírka 4 0,2 Lednička 6 0,1 Mikrovlnná trouba 3 0,6 až 1,0 Varná konvice 8 0,8 až 2,4 Roční časové využití (hod/r) Spotřeba elektřiny (kwh/r) 6.2. Zhodnocení výchozího stavu Objekt polyfunkční administrativní budovy nevykazuje zásoby paliv, neprodává energii dalším

20 subjektům, nemá vlastní zdroj energie a do položky 8 je zahrnuta spotřeba energie na osvětlení, elektrické spotřebiče a lokální chladicí zařízení lékárny Podklady o spotřebě a ceně elektrické energie nebyly dodány a hodnoty spotřeby uvedené v tabulce vychází ze simulačního výpočtu. Cena jsou z roku Tabulka č. 7 Celková roční energetická bilance výchozího stavu ř. Ukazatel GJ/r tis. Kč/r 1 Vstupy paliv a energie ,7 2 Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie ,7 4 Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3-ř.4) ,7 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) Spotřeba energie na vytápění a TUV (z ř.5) ,7 8 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) ,0 Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV je systém dálkového vytápění s předávací stanicí a měřením spotřeby na patě objektu. Účinnost dodávky energie je uvažována 100%. Tabulka č. 8 - Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Název ukazatele Výpočet (z tabulky zdroje) Roční energetická účinnost zdroje (ř.5 x 3,6 + ř.9) : ř.12 Roční energetická účinnost výroby elektrické energie Vypočtená hodnota 100% ř.5 x 3,6 : ř.8 100% Roční energetická účinnost výroby tepla ř.9 : ř.11 - Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla ř.8 : ř.5 - ř.11 : ř.9 - Roční využití instalovaného elektrického výkonu ř.5 : ř.1 - Roční využití dosažitelného elektrického výkonu ř.5 : ř.3 - Roční využití pohotového elektrického výkonu ř.5 : ř.4 - Roční využití instalovaného tepelného výkonu (ř.9 : 3,6) : ř.2 -

21 6.3. Položková energetická bilance výchozího stavu a alternativ úsporných řešení Roční energetická bilance byla vypočtena s pomocí výpočetní techniky a výše uvedených vstupních údajů. Celkový přehled průměrných hodnot je z důvodu jednoduchého porovnání uváděn v měrných hodnotách vztažených na 1 m 2 vytápěné plochy. Vypočtené a naměřené hodnoty spotřeby energie před a po realizaci úsporných opatření jsou uvedeny v tabulce. Tabulka č. 9 - Energetická bilance spotřeby energie v objektu před ENCON Před realizací úsporných opatření Bilanční položka vypočtená naměřená kwh/ m 2, rok kwh/ m 2, rok 1. Vytápění Větrání TUV Ventilátory/čerp Osvětlení 15 neuvedeno 6. Různé 8 7. Chlazení 1 Celkem 185 Tabulka č Energetická bilance spotřeby energie v objektu po ENCON Po realizací úsporných opatření vypočtená Bilanční položka 1. Varianta 2. Varianta kwh/ m 2, kwh/ m 2, rok rok 1. Vytápění Větrání TUV Ventilátory/čerp. 6 6

22 5. Osvětlení Různé Chlazení 1 1 Celkem Pro výpočet úspor byly u spotřeby energie pro TUV brány hodnoty naměřené. V rámci úsporných opatření jsou navrženy úpravy systému na stav odpovídající požadavkům norem a hygienických předpisů. 7. Potenciál energetických úspor s ekonomickými ukazateli Celoroční spotřeba energie v objektu Oblá 75a v Brně dosahuje za dobu posledních tří let přibližně pro ÚT kwh/rok (1 185 GJ), pro ohřev TUV kwh/rok (362 GJ) a elektřina (výpočet) kwh/rok (298 GJ). Celkem 188 kwh/m 2. Vytápěná plocha celkem m 2. Objekt má v oblasti spotřeby tepla následující potenciál energetických úspor : V 1. variantě (zateplení na nízkoenergetické hodnoty a úspory TUV) : Energetické úspory (40 %) kwh/rok (739 GJ/rok) Úsporu provozních nákladů Kč/rok Celkové investice Kč/rok Celkovou návratnost (Pay Back) 10,9 roku Redukovaná tepelná charakteristika 0,312 W.m -3.K -1 V 2. variantě (zateplení na nízkoenergetické hodnoty a solár TUV) : Energetické úspory (49 %) kwh/rok (896 GJ/rok) Úsporu provozních nákladů Kč/rok Celkové investice Kč/rok Celkovou návratnost (Pay Back) 11,5 roku Redukovaná tepelná charakteristika 0,312 W.m -3.K -1 Jednotlivá úsporná opatření týkající se předloženého projektu úspor energií v objektu Oblá 75a

23 v Brně v Novém Lískovci jsou v tabulkách seřazena dle ukazatele ziskovosti - koeficientu čisté současné hodnoty (NPVQ). Úspory jsou vztahovány k vypočtenému stavu, který respektuje ustanovení hygienických předpisů, požadavků norem na technické parametry a související zákony. Tzn. že byla-li energetická zařízení provozována v rozporu s požadavky na interní mikroklima, v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí a nebo v rozporu s dalšími ustanoveními, byla naměřená spotřeba energie přepočtena na standardní požadované hodnoty odpovídající správnému chodu zařízení a teprve k tomuto stavu byla kalkulována úsporná opatření. Tabulka č Potenciál energetických úspor (1. Varianta) Potenciál energetických úspor - energetický audit Budova : Vytápěná plocha : Oblá 75a v Brně 1. Varianta 2718 m 2 Energeticky úsporné opatření Investice Úspory PB NPVQ tis. Kč kwh/rok tis.kč/ rok roky (*) 1. Řízená cirkulační čerpadla a vyregulování TUV 35, ,0 0,9 9,43 2. Organizační opatření Energetický management 15, ,2 2,1 2,56 Vyregulování systému 3. vytápění Termo-regulační 180, ,0 3,1 1,99 ventily 4. Zateplení oken 334, ,0 9,5 1,45 5. Úsporné žárovky 80, ,0 2,4 1,40 6. Těsnění oken 40, ,0 4,5 1,03 7. Perlátory a renovace výtokových armatur TUV 31, ,6 11,9-0,23 8. Zateplení obvodových stěn 2 059, ,0 30,7-0,24 Celkem 2 774, ,8 10,9 (*) Reálná úroková míra = 1,7 % Tabulka č Potenciál energetických úspor (2. Varianta) Potenciál energetických úspor - energetický audit Budova : Vytápěná plocha : Oblá 75a v Brně 2. Varianta 2718 m 2 Energeticky úsporné opatření Investice Úspory PB NPVQ tis. Kč kwh/rok tis.kč/ rok roky (*) 1. Organizační opatření Energetický management 15, ,2 2,1 2,56

24 Vyregulování systému 2. vytápění Termo-regulační 180, ,0 3,1 1,99 ventily 3. Zateplení oken 334, ,0 9,5 1,45 4. Úsporné žárovky 80, ,0 2,4 1,40 5. Těsnění oken 40, ,0 4,5 1,03 6. Solár a vyregulování TUV 750, ,0 8,4 0,08 7. Perlátory a renovace výtokových armatur TUV 31, ,6 11,9-0,23 8. Zateplení obvodových stěn 2 059, ,0 30,7-0,24 Celkem 3 489, ,8 11,5 (*) Reálná úroková míra = 1,7 % Tabulka č upravená energetická bilance 2. varianty: Varianta 1 Před realizací projektu Ukazatel Energie Náklad y Po realizaci projektu Energie Náklad y ř. GJ tis.kč GJ tis.kč 1 Vstupy paliv a energie , ,9 2 Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie , ,9 4 Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3- ř.4) , ,9 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) Spotřeba energie na vytápění a TUV (z ř.5) , ,8 8 Spotřeba energie na technol. a ostatní procesy (z ř.5) , ,1 8. Tepelná charakteristika budovy

25 Pro budovu byla vypočtena dle ČSN požadovaná hodnota celkové a redukované tepelné charakteristiky občanské budovy. Z vypočtené celkové tepelné ztráty budovy, obestavěného prostoru a teplotních údajů vnitřního a vnějšího prostředí byla dle ČSN vypočtena celková a redukovaná tepelná charakteristika občanské budovy. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce : Tabulka č Měrná tepelná charakteristika budovy Měrná tepelná charakteristika obytné budovy dle ČSN Doporučená hodnota celkové tepelné charakteristiky q c, N 0,420 W.m -3.K -1 Doporučená hodnota redukované tepelné charakteristiky q red, N 0,317 W.m -3.K -1 Celková tepelná charakteristika q c 0,473 W.m -3.K -1 Redukovaná tepelná charakteristika q red 0,312 W.m -3.K -1

26 9. Návrh opatření ke snížení spotřeby energie 9.1. Nízkonákladová opatření Provozní řád, energetický management Toto úsporné opatření spočívá ve zpracování manuálu pro provoz a údržbu v nových podmínkách. Podkladem budou podrobné manuály řídícího systému a dokumentace jednotlivých zařízení. Další je kvalifikované vypracování křivky odběru energie v závislosti na venkovní teplotě vzduchu, která slouží ke správnému úspornému provozování objektu. Kontrola spotřeby vyžaduje kvalitní měření i dílčích spotřeb energií v objektu Vysokonákladová opatření Snížení infiltrace (Varianty 1 a 2) Snížením hodnoty objemové spárové průvzdušnosti i LV [m 3.m -1.s -1.Pa -n ] oken, venkovních dveří a panelových styků. Stávající těsnění (pryžový profil) je již fyzicky a morálně zastaralé. Jeho těsnost je narušena poškozením. Pro zlepšení těsnosti lze doporučit odstranění stávajícího těsnění a provedení vsazení silikonového trubičkového těsnění velikosti profilu dle velikosti spáry v okně (tj. 6,8,10 atd.) Toto těsnění má životnost cca 25 let, lze ho kdykoliv vyměnit, dobře drží, lépe jak těsnící profily se samolepící vrstvou. Je nutno připomenout, že ČSN (1994) Tepelná ochrana budov představuje hygienicky nutnou výměnu vzduchu v místnostech parametrem n N = 0,4 (h -1 ), tj. že 40 % objemu vzduchu místností se musí za hodinu vyměnit.(pochopitelně pokud jsou v ní lidé). Tento požadavek lze zajistit i úpravou navrhovaného trubičkového těsnění. Dokonalé utěsnění oken a nezajištění větrání by mohla způsobit vznik plísní na obvodových stěnách ap. V rámci provedení zateplení obvodového pláště objektu, budou utěsněny spáry mezi rámy oken a balkónových a vstupních dveří a jejich ostěním pomocí úprav zateplovacího systému obvodového pláště na vnějším ostění Vyregulování otopné soustavy a termostatické ventily (Alternativa 1 a 2) Bude provedena výměna stávajících radiátorových kohoutů za termostatické ventily. Celý systém bude vyregulován vyvažovacími ventily. Nastavení armatur bude provedeno dle výpočtu uvedeného v projektu.

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

Komplexní regenerace panelových domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu v Brně Novém Lískovci

Komplexní regenerace panelových domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu v Brně Novém Lískovci Komplexní regenerace panelových domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29

Více

Regenerace budov na nízkoenergetický standard a energetický management v Brně Novém Lískovci

Regenerace budov na nízkoenergetický standard a energetický management v Brně Novém Lískovci Regenerace budov na nízkoenergetický standard a energetický management v Brně Novém Lískovci J Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis. obyvatel, z toho 11,5 v panelových

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT ENERGETICKY ENERGETICKY VĚDOMÁ VĚDOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE ENERGETICKÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Regenerace bytových domů a energetický management v Brně Novém Lískovci. Jana Drápalová drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec

Regenerace bytových domů a energetický management v Brně Novém Lískovci. Jana Drápalová drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Regenerace bytových domů a energetický management v Brně Novém Lískovci Jana Drápalová drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Posudek budovy - MŠ Chrastava Posudek budovy - MŠ Chrastava 1. Základní popis typ výstavby: mateřská škola železobetonový skelet MS 66; obvodový plášť CDK cihly, nebo plynosilikát rok výstavby: 1972 počet podlaží (obytná, technická,

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

panelový dům OBLÁ 15-19 V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 15-19 V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 15-19 V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel : Ústav

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech Jiří Kalina Solárn rní soustavy pro přípravu p pravu teplé vody v bytových domech Parametry solárn rních soustav pro přípravu p pravu teplé vody celkové tepelné zisky využité pro krytí potřeby tepla [kwh/rok]

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: TICHON Company s.r.o. Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.2 m 2

Více

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu Tebodin Czech Republic, s.r.o. Autor: Ing. Miroslav Mareš Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225.0 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Novostavba rodinného domu Holzova 1156/30, 628 00 BrnoLíšeň Zhotovitel: s.r.o. Milady Horákové 1954/7 602 00 Brno Černá pole IČ: 293 64 85 Web: www.energodialog.cz

Více

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek Tabulka č. 1. Identifikační údaje budovy Tabulka č. 2. Typ budovy Tabulka č. 3. - Druhy energie užívané v budově Tabulka č. 4. - Stručný popis energetického a technického zařízení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Spojovací 940, 357 31 Horní Slavkov Účel budovy: Rodinný

Více

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67 VYTÁPĚNÍ Rekonstrukce MŠ U Rybiček ul. Kojetická 1055, Neratovice Prováděcí projekt 1, Úvod Předmětem tohoto projektu pro provedení stavby je úprava vytápění v rekonstruovaném objektu mateřské školy U

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům Komenského 1471, 1472, 1473, Vlašim Komenského

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 3. Konference Asociace energetických auditorů 22. 5. 23. 5. 2007. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. LEGISLATIVA PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Řadový rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.8 m 2

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Úloha Použití NKN k optimalizaci návrhových parametrů objektu Panelový dům

Úloha Použití NKN k optimalizaci návrhových parametrů objektu Panelový dům Úloha Použití NKN k optimalizaci návrhových parametrů objektu Panelový dům ZADÁNÍ Pro vypracování úlohy je k dispozici již zadaný stávající stav panelového domu do výpočetního nástroje NKN. Předmětem úlohy

Více

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi 1/24 Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz 2/24

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Montovaný rodinný dům Nučice parc.č. 92/105 Rudná u Prahy

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Strana 1/ 8 1. Protokol a) identifikační údaje budovy adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) účel budovy sportovní zařízení kód obce 571164 Chrudim kód katastrálního území 654299 Chrudim (okres

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ul. 28.Října č.p. 852/254, Ostrava - Mariánské Hory Účel budovy: Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Abstrakt Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá praktickým příkladem energetických úspor v panelovém domě. V dnešní době jsme svědkem stálého

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Sportovní 2719, 2720, 276 01 Mělník Účel budovy: Bytový dům

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Energetický audit specifikace European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento materiál nemusí

Více