panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY"

Transkript

1 panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel : Ústav technických zařízení budov Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební BRNO - září 2000

2 OBSAH 1. Shrnutí Identifikační údaje projektu Základní údaje o předmětu energetického auditu Charakteristika předmětu energetického auditu Podklady pro zpracování energetického auditu Legislativní a technické normy Popis výchozího stavu Obecná charakteristika budovy Všeobecné podmínky Stavební konstrukce Systém vytápění Větrání Příprava a rozvod TUV Osvětlení Různá zařízení Chlazení Venkovní systémy Způsob provozu a údržby základní údaje o energetických vstupech do předmětu Energetického Auditu Naměřená spotřeba energie Vnější energetické vstupy Vlastní energetické zdroje Rozvody energie v předmětu energetického auditu Spotřebiče energie Zhodnocení výchozího stavu Položková energetická bilance výchozího stavu a alternativ úsporných řešení Potenciál energetických úspor s ekonomickými ukazateli Tepelná charakteristika budovy Návrh opatření ke snížení spotřeby energie Nízkonákladová opatření Provozní řád, energetický management Vysokonákladová opatření Snížení infiltrace (Varianty 1 a 2) Vyregulování otopné soustavy a termostatické ventily... 26

3 Úsporné perlátory a renovace výtokových armatur TUV Časové řízení cirkulačního čerpadla, hydraulické vyvážení cirkulace Solární ohřev užitkové vody, hydraulické vyvážení cirkulace Zateplení oken (Varianta 1 a 2) Zateplení obvodových stěn (Varianta 1 a 2) Úsporné zdroje světla (Varianta 5) enviromentální vyhodnocení variant Realizace Financování Provoz a údržba Energetický management Závazné výstupy energetického auditu Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství Celkový potenciál úspory energie Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu s ekonomickým hodnocením Závěrečná doporučení evidenční list energetického auditu... 38

4 seznam tabulek Tabulka č. 1 - Základní geometrické údaje budovy Tabulka č. 2 Celkový přehled energetických vnějších vstupů Tabulka č. 3 - Spotřeba energie v objektu Tabulka č. 4 Celková bilance vlastních energetických zdrojů Tabulka č. 5 Přehled rozvodů energie Tabulka č. 6 Přehled nejvýznamnějších elektrických spotřebičů Tabulka č. 7 Celková roční energetická bilance výchozího stavu Tabulka č. 8 - Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Tabulka č. 9 - Energetická bilance spotřeby energie v objektu před ENCON Tabulka č Energetická bilance spotřeby energie v objektu po ENCON Tabulka č Potenciál energetických úspor (1. Varianta) Tabulka č Potenciál energetických úspor (2. Varianta) Tabulka č upravená energetická bilance 2. varianty: Tabulka č Měrná tepelná charakteristika budovy Tabulka č Parametry zateplení oken Tabulka č Parametry zateplení stěn na nízkoenergetickou hodnotu Tabulka č Kvantifikace snížení zátěže životního prostředí Tabulka č Finanční zdroje pro realizaci úsporných zařízení (2. Varianta) Tabulka č Hotovostní tok - Cash Flow (v tis. Kč) pro 2. Variantu Tabulka č. 20 (dle tab.9) - Energetická bilance spotřeby energie v objektu před ENCON Tabulka č. 21 (dle tab.10) - Energetická bilance spotřeby energie v objektu po ENCON... 35

5 1. Shrnutí Celoroční spotřeba energie v objektu Oblá 75a v Brně dosahuje za dobu posledních tří let přibližně pro ÚT kwh/rok (1 185 GJ), pro ohřev TUV kwh/rok (362 GJ) a elektřina (výpočet) kwh/rok (298 GJ). Celkem 188 kwh/m 2. Vytápěná plocha celkem m 2. Objekt má v oblasti spotřeby tepla následující potenciál energetických úspor : V 1. variantě (zateplení na nízkoenergetické hodnoty a úspory TUV) : Energetické úspory (40 %) kwh/rok (739 GJ/rok) Úsporu provozních nákladů Kč/rok Celkové investice Kč/rok Celkovou návratnost (Pay Back) 10,9 roku Redukovaná tepelná charakteristika 0,312 W.m -3.K -1 V 2. variantě (zateplení na nízkoenergetické hodnoty a solár TUV) : Energetické úspory (49 %) kwh/rok (896 GJ/rok) Úsporu provozních nákladů Kč/rok Celkové investice Kč/rok Celkovou návratnost (Pay Back) 11,5 roku Redukovaná tepelná charakteristika 0,312 W.m -3.K -1

6 2. Identifikační údaje projektu Projekt Budova Oblá 75a v Brně Statutární zástupce Kontaktní osoba Adresa Telefon 05/ Fax 05/ Ing Jiří Střechovský starosta Ing. Jan Sponar Oblá 75a Brno Majitel budovy Město Brno městská část Brno - Nový Lískovec statutární zástupce Kontaktní osoba Adresa Telefon 05/ Fax 05/ Ing Jiří Střechovský - starosta Ing. Jan Sponar Oblá 75a Brno Auditor Ing. Jiří Hirš a u t o r i z o v a n ý i n ž e n ý r v o b o r u t e c h n i k a p r o s t ř e d í, s p e c i a l i z a c e t e c h n i c k á z a ř í z e n í P o r a d e n s t v í v o b o r u : T e c h n i c k á z a ř í z e n í b u d o v O r g a n i z o v á n í k u r z ů, s e m i n á ř ů, š k o l e n í a k o n f e r e n c í P r o d e j E N S I s o f t w a r u p r o v ý p o č t y v e n e r g e t i c k ý c h a u d i t e c h Energetický auditor vyškolený Asociací energetických auditorů (AEA) Osvědčení č.: Energetický poradce pověřený Českou energetickou agenturou (ČEA) Osvědčení č.: 0132/99, 147/2000 Kontaktní osoba: Spolupracoval: Adresa Ing. Jiří Hirš vedoucí ústavu TZB Ing. Ladislav Bárta Ing. Radka Tichavská Ústav technických zařízení budov Údolní Brno Telefon 05/ Fax 05/

7 3. Základní údaje o předmětu energetického auditu 3.1. Charakteristika předmětu energetického auditu Energetický audit je zpracován ve formě jednoduchého energetického auditu pro účel přiznání a projednání státní podpory na demonstrační projekt v rámci státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2001 a zároveň pro potřebu majitele budovy k získání přehledu o kvalitě vnitřního prostředí budovy (environmentu), o energetické bilanci objektu a o možnostech úspor energie včetně základních technicko ekonomických ukazatelů potřebných pro plánování realizace. Objekt domu Oblá 75a je samostatně stojící panelový dům. Objekt je částečně podsklepen, má tři samostatné vchody a dvě nadzemní podlaží. V objektu jsou situovány kanceláře, pošta, lékárna a zdravotní středisko. V objektu byla provedena v září 2000 prohlídka zpracovatelem energetického auditu. Byl proveden průzkum mezi uživateli budovy zaměřený na energetickou spotřebu, způsob provozu energetických zařízení a nedostatky technických zařízení budov a techniky prostředí Podklady pro zpracování energetického auditu Přehled zapůjčené dokumentace, poskytnuté objednatelem: Výpisy spotřeb energií včetně cen Údaje ze smlouvy o dodávce tepla Nekompletní projektová dokumentace rekonstrukce (ZTI, elektro, VZT, půdorysy bez TZ stavební části) Část původní stavební dokumentace v M 1:100 bez TZ

8 4. Legislativní a technické normy Tepelně technické a technicko ekonomické údaje uvedené v tomto energetickém auditu byly vypočteny na základě podkladů poskytnutých objednatelem, informací odpovědných pracovníků správy budov, prohlídky jednotlivých budov a s využitím platných zákonů, předpisů, vyhlášek, vládních nařízení a technických norem týkajících se spotřeby energie. Ekonomické vstupy byly převzaty z referenčních staveb, ceníků a statistických údajů. Nedostupné údaje byly stanoveny odborným odhadem. Těmto údajům odpovídá také přesnost výpočtů. Přehled základních norem, předpisů, programů a odborné literatury : ČSN Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění (5/94) ČSN Ústřední vytápění. Projektování a montáž. (1/98) ČSN Ohřívání užitkové vody. Navrhování a projektování. (98) ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody ČSN Tepelná ochrana budov (5/94) včetně změn (11/97) ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů pren Energy Requirements for Heating - Calculation Method Software - ENSI Klíčová čísla (verze 2.1) Software - ENSI Ekonomie (verze 3.1) Dahlsveen, Petráš - Energetický audit budov (1996) ČEA - Metodický pokyn ke zpracování energetického auditu (2000) ČEA - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (2000)

9 5. Popis výchozího stavu 5.1. Obecná charakteristika budovy Dům občanské vybavenosti je navržen jako samostatně stojící objekt, o dvou nadzemních podlažích a jednom technickém podlaží. Jedná se o stavební soustavu MS - OB v dvoutraktovém podélném modulu. V objektu původně postaveném jako jesle jsou nyní situovány : Úřad městské části Nový Lískovec, lékárna, zdravotní středisko, pošta Všeobecné podmínky Vytápěná plocha m 2 Rok výstavby Přestavby až 1998 Vnitřní klima - Čištění - Provoz a údržba - Poměrně dobré, rozdíly v teplotách v místnostech jsou způsobeny nevyvážením vytápěcí soustavy. Při zavřených oknech v některých místnostech nevyhovuje větrání. v objektu se pravidelně uklízí v objektu nejsou používány manuály provozu a údržby pro žádný z technických systémů budovy Stávající servisní smlouvy - Měření spotřeb energií - v předávací stanici přiléhající k budově jsou instalovány měřiče spotřeby tepla a TUV. Energetický management - objekt nemá zaveden žádný systém energetického managementu Personál provozu a údržby - o provoz se pravidelně nestará žádná konkrétní osoba, jednou za čas jsou prováděny kontroly v předávací stanici.

10 5.3. Stavební konstrukce Konstrukční systém - stávající nosnou konstrukcí je montovaný železobetonový skelet soustavy MS - OB se i sloupy čtvercového průřezu a průvlaky. Obvodový plášť je z keramických panelů tl. 260 mm Skladbu tvoří: - vyztužený beton tl.55 mm - polystyren tl.50 mm - keramické tvarovky CB BTK 4 tl.133 mm - vnitřní líc- beton tl.22 mm. Tepelný odpor R = 1,3 (m 2. K.W -1 ) Štítové stěna jsou zatepleny dodatečnou tepelnou izolací v tloušťce cca 5 cm. Meziokenní izolační vložky s větracími otvory MIV SD 6 mají skladbu: - dřevotříska tl. 13 mm - tep. izolace minerální plst tl. 82 mm - dřevotříska tl. 13 mm - vzduchová mezera tl. 26 mm - sklo tl. 6 mm Tepelný odpor R = 1,1 (m 2. K.W -1 ) k obvodových panelů = 0,77 W.m -2. K -1 k meziokenních vložek = 0,91 W.m -2.K -1 Výplně otvorů - okna jsou dřevěná zdvojená převážně 1200/2100 mm, těsněná gumovým těsněním. Vstupní prosklená stěna- kovová zasklená dvojitým vakuovaným sklem, bez těsnění. k - okna = 2,8 W.m -2. K -1 k vstupní stěna = 6,5 W.m -2. K -1 i w okna = 1, [ m 3.m -1.s -1.Pa -n ]

11 i w vstupní stěna = 2, [ m 3.m -1.s -1.Pa -n ] Střecha - nosnou konstrukci ploché dvouplášťové střechy tvoří typové železobetonové panely tl. 250 mm. Skutečná skladba střešního pláště není známa. Předpokládaný tepelný odpor R = 2,0 (m 2. K.W -1 ) k - střechy = 0,5 W.m -2. K -1 Podlaha - v budově je částečně vytápěný suterén, skladby podlahy není známa. k - podlahy = 1,4 W.m -2. K -1 Viditelné tep. mosty - Stínění slunečního záření - Viditelná poškození - Okna a vstupy do objektu pod převislými balkóny jsou jimi částečně stíněna, v místnostech jsou záclony nebo žaluzie. Trhliny na stropní konstrukci u střechy nad balkóny a statické poruchy (trhlinky) měřené v interiéru. Geometrická charakteristika budovy : Na základě zapůjčené projektové dokumentace byly vypočteny pro budovu základní geometrické charakteristiky potřebné k výpočtům tepelné bilance. Jedná se především o stanovení ploch venkovních ohraničujících konstrukcí, kterými dochází k únikům tepla. Vnitřní prostor je počítán včetně konstrukcí (stěny, příčky, vodorovné konstrukce). Výsledné plochy a další údaje (včetně průměrné světlé výšky) jsou přehledně uvedeny pro jednotlivé budovy v tabulce č.1. Tabulka č. 1 - Základní geometrické údaje budovy Oblá 75a plocha stěn Plocha oken Vytápěná plocha plocha střechy plocha podlahy vytápěný objem sv. výška m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 3 m , Systém vytápění

12 Dodávka tepla - Topný systém - Automatické řízení - objekt je vytápěn teplovodním systémem vytápění z horkovodní předávací stanice VS 2. Horkovod je dvoutrubkový a je veden podzemním kanálem. V předávací stanici jsou protiproudé ležaté výměníky. systém vytápění je teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem. Topnou plochu tvoří litinové článkových radiátorů Kalor bez termostatických ventilů. Vodorovné rozvody v suterénu jsou izolované čedičovou vatou v tloušťce 2 až 3 cm, ostatní jsou bez izolace. Systém je u armatur netěsný a není hydraulicky vyregulovaný. Většina stávajících radiátorových kohoutů je nefunkčních. Průměrná teplota v místnostech je nad požadovanou hodnotou. Vytápěcí soustava je rozdělena na severní a jižní zónu. Každá zóna je samostatně regulována v předávací stanici čtyřcestnými ventily s Komextermem Větrání Systém větrání - systém větrání objektu je přirozený okny. Odsávání WC je řešeno krátkým rozvodem porubí pro odvod vzduchu. V objektu nejsou instalována vzduchotechnická zařízení s požadavkem na spotřebu tepelné energie a není instalován systém zpětného získávaní tepla Příprava a rozvod TUV Základní parametry - Teplota TUV - výstup z ohřívače (00:00 24:00, dle měření): 58,0 o C Teplota cirkulace TUV vstup do ohřívače (00:00 24:00, dle měření): 51,3 o C Topná voda-přívod (00:00 24:00, dle měření): 77,1 o C Topná voda-zpátečka (00:00 24:00, dle měření): 75,7. o C

13 Zdroj - Zdrojem tepla pro ohřev užitkové vody je výměníková stanice VS 2 napojená na plynovou kotelnu Kamenný vrch. Teplota topné vody dosahuje průměrné hodnoty 77,1 o C. (měření). Užitková voda je ohřívána v trubkovém průtokovém ohřívači. Ohřívač je původní a je umístěn spolu se zařízením pro vytápění v přístavku k budově Oblá 75a, mající samostatný vstup z úrovně chodníku. Upravená voda vstupující do ohřívače je přiváděna z kotelny Kamenný vrch.

14 Distribuce TUV - Z průtokového ohřívače umístěného v přístavku budovy je TUV dodávána do jednotlivých provozoven v 1. a 2 nadzemním podlaží budovy a rovněž k několika výtokům v podzemním podlaží. Distribuční systém sestává z rozvodného potrubí TUV a cirkulačního potrubí TUV, které má zajistit stálou teplotu vody u všech odběratelů v budově. Obě tato potrubí jsou vedena ve společné trase s rozvodem pitné (studené) vody. Cirkulace vody je zabezpečována cirkulačním čerpadlem s nepřetržitým provozem. Ležatá potrubí jsou vedena podzemním podlažím a jsou uložena pod stropem na společných nosnících s potrubími pitné vody, v nepodsklepené části budovy potom v kanálech. Rozvody jsou provedeny z ocelových trubek závitových pozinkovaných. Potrubí jsou původní a během průzkumu nebylo zjištěno jejich napadení korozí. Uzavírací armatury stoupacích potrubí jsou mosazného provedení (armaturka Myjava). Na cirkulačním potrubí TUV jsou navíc osazeny regulační armatury. Z provedeného průzkumu v převážné části provozoven vyplynulo, že distribuční systém TUV není hydraulicky vyregulován. Stoupací potrubí a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům jsou vedena vesměs dělícími stěnami a příčkami a jsou provedena rovněž z ocelových pozinkovaných trubek. Spotřeba teplé a studené vody jednotlivých provozoven není měřena. Výtokové armatury jsou převážně jednopákové (více než 60 %). Výtoková ramena všech armatur jsou opatřena běžnými perlátory. Při namátkové kontrole perlátorů a rovněž při odběru TUV při plně otevřené výtokové armatuře bylo identifikováno značné množství mechanických nečistot. Ohřátá voda je dodávána do rozvodného systému nepřetržitě (cirkulační čerpadlo je stále v provozu) tj. i v době mimo provozní dobu budovy (noci, soboty, neděle a svátky). Měřením bylo zjištěno, že teplota vody na výstupu z ohřívače je během celého dne vyrovnaná a dosahuje průměrné hodnoty 58,0 o C. Obdobně vyrovnaný průběh má teplota cirkulace TUV vstupující do ohřívače a dosahuje průměrné hodnoty 51,3 o C.

15 Tepelná izolace - Měření a regulace - Ohřívač TUV a potrubí otopné vody jsou opatřena tepelnou izolací z minerální vaty tl. 30 mm s povrchovou úpravou Al-fólií s pletivem. Armatury jsou bez izolací. Ležatá potrubí TUV a cirkulace TUV jsou izolována ve stejném rozsahu jako potrubí otopné vody. Potrubí stoupací a připojovací jsou bez tepelných izolací. Dle projektové dokumentace jsou opatřena pouze plstěnými pásy. Stávající systém regulace ohřevu užitkové vody zabezpečuje automatický nepřetržitý ohřev vody na nastavenou teplotu včetně sobot a nedělí (Komextherm Stabil). Cirkulační čerpadlo TUV je bez regulace. Dodávka tepla pro ohřev vody je měřena samostatným měřičem tepla osazeným na přípojce topné vody (vodoměr, dva odporové teploměry a vyhodnocovací jednotka). Samostatně je také měřena dodávka upravené vody na přívodu do ohřívače (vodoměr). Odečty spotřeb vody a energie v období 1997 až 1999 prokazují vysoké měrné náklady na ohřátí 1 m 3 dodané TUV (např. 853,4 Kč/m 3 v roce 1999) Osvětlení Zdroje světla - Čištění - Instalace - Venkovní osvětlení - Zdrojem umělého osvětlení jsou převážně zářivky; v kancelářích moderní s doplňujícími odraznými plochami. Nebyly zjištěny úsporné zdroje světla. Osvětlovací tělesa v prostorách nejsou pravidelně čištěna Původní svítidla - stáří instalace je cca 12 let; nová svítidla jsou stará cca 5 let Původní elektroinstalace byla dimenzována na jiné spotřebiče, např. na technologii zařízení kuchyně nebo prádelny pro jesle. Spotřeba elektřiny zahrnuje osvětlení vchodů Různá zařízení Jiné - V kuchyňkách jsou ledničky, varné konvice, atd. V kancelářích jsou počítače, tiskárny kopírky a další vybavení, které se podílí na zvýšené teplotě v interiéru.

16 5.9. Chlazení V objektu lékárny je instalováno chladící zařízení s venkovní kondenzační jednotkou umístěnou na jižní fasádě Venkovní systémy Na vnitřní měření energií není napojen žádný venkovní systém osvětlení ani rozmrazovací vytápěcí systém pro venkovní plochy Způsob provozu a údržby Budova je zařazena mezi administrativní a je provozována celý rok kromě sobot, nedělí a svátků.

17 6. základní údaje o energetických vstupech do předmětu Energetického Auditu 6.1. Naměřená spotřeba energie Investorem byly poskytnuty údaje o roční spotřebě energie a fakturované částky za energii v letech 1997 až Spotřeba jednotlivých energií a ceny jsou v tabulce č Vnější energetické vstupy Tabulka č. 2 Celkový přehled energetických vnějších vstupů Pro rok: před realizací projektu Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Roční náklady Nákup el.energie MWh 81,6 3, Nákup tepla GJ Zemní plyn tis.m Hnědé uhlí t 0-0 Černé uhlí t 0-0 Koks t 0-0 Jiná pevná paliva t 0-0 TTO t 0-0 LTO t 0-0 Nafta t 0-0 Jiné plyny tis.m Druhotná energie* GJ 0-0 Obnovitelné zdroje** GJ (MWh) 0-0 Jiná paliva GJ 0-0 Celkem vstupy paliv a energie Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0 Celkem spotřeba paliv a energie v Kč

18 Tabulka č. 3 - Spotřeba energie v objektu Průměr 1997 až 1999 Spotřeba energie před realizací úsporných opatření Náklady na energii před realizací úsporných opatření Jednotka Dálkové vytápění Ohřev TUV Elektrick á energie Jin é Celkem energie GJ/rok neuvedeno - - Kč/rok Současná cena energie Kč/GJ Měrná spotřeba energie kwh/m 2,ro k Vlastní energetické zdroje Tabulka č. 4 Celková bilance vlastních energetických zdrojů Pro rok: před realizací projektu ř. Ukazatel Jednotka Roční hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW 0 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW tep 0 3 Dosažitelný elektrický výkon celkem MW 0 4 Pohotový elektrický výkon celkem MW 0 5 Výroba elektřiny MWh 0 6 Prodej elektřiny (z ř.5) MWh 0 7 Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie MWh 0 8 Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ 0 9 Výroba dodávkového tepla GJ 0 10 Prodej tepla (z ř.9) GJ 0 11 Spotřeba tepla v palivu na výr.tepla GJ 0 12 Spotřeba tepla v palivu celkem (ř.8 + ř.11) GJ 0

19 Pozn.: V objektu nejsou instalovány a provozovány vlastní zdroje tepla Rozvody energie v předmětu energetického auditu Spotřeba energie je měřena na patě objektu. Rozvod tepla pro vytápění je veden pod stropem v suterénu převážně vytápěným prostorem. Tabulka č. 5 Přehled rozvodů energie Úsek Délka Kapacita Průměr Provedení Stáří Tech. stav S cca 180 m DN Ocelové otrubí s izolací 12 let Zachovalý, izolace částečně poškozená Spotřebiče energie V kancelářích jsou převážně počítače s tiskárnami a monitory. Každé středisko je vybaveno kuchyňkou s ledničkou, varnými konvicemi a mikrovlnnou troubou. Kopírovací stroje jsou na radnici a ve větších střediscích. Objednatel nedodal přehled elektrických spotřebičů ani jejich dobu využití. Výpočty uvedené v auditu vycházejí ze zkušeností a odborného odhadu spotřeby elektrické energie v obdobných objektech. Tabulka č. 6 Přehled nejvýznamnějších elektrických spotřebičů Název spotřebiče Počet Elektrický příkon (ks) (kw/ks) PC 20 0,1 Tiskárna 10 0,05 Kopírka 4 0,2 Lednička 6 0,1 Mikrovlnná trouba 3 0,6 až 1,0 Varná konvice 8 0,8 až 2,4 Roční časové využití (hod/r) Spotřeba elektřiny (kwh/r) 6.2. Zhodnocení výchozího stavu Objekt polyfunkční administrativní budovy nevykazuje zásoby paliv, neprodává energii dalším

20 subjektům, nemá vlastní zdroj energie a do položky 8 je zahrnuta spotřeba energie na osvětlení, elektrické spotřebiče a lokální chladicí zařízení lékárny Podklady o spotřebě a ceně elektrické energie nebyly dodány a hodnoty spotřeby uvedené v tabulce vychází ze simulačního výpočtu. Cena jsou z roku Tabulka č. 7 Celková roční energetická bilance výchozího stavu ř. Ukazatel GJ/r tis. Kč/r 1 Vstupy paliv a energie ,7 2 Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie ,7 4 Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3-ř.4) ,7 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) Spotřeba energie na vytápění a TUV (z ř.5) ,7 8 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) ,0 Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV je systém dálkového vytápění s předávací stanicí a měřením spotřeby na patě objektu. Účinnost dodávky energie je uvažována 100%. Tabulka č. 8 - Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Název ukazatele Výpočet (z tabulky zdroje) Roční energetická účinnost zdroje (ř.5 x 3,6 + ř.9) : ř.12 Roční energetická účinnost výroby elektrické energie Vypočtená hodnota 100% ř.5 x 3,6 : ř.8 100% Roční energetická účinnost výroby tepla ř.9 : ř.11 - Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla ř.8 : ř.5 - ř.11 : ř.9 - Roční využití instalovaného elektrického výkonu ř.5 : ř.1 - Roční využití dosažitelného elektrického výkonu ř.5 : ř.3 - Roční využití pohotového elektrického výkonu ř.5 : ř.4 - Roční využití instalovaného tepelného výkonu (ř.9 : 3,6) : ř.2 -

21 6.3. Položková energetická bilance výchozího stavu a alternativ úsporných řešení Roční energetická bilance byla vypočtena s pomocí výpočetní techniky a výše uvedených vstupních údajů. Celkový přehled průměrných hodnot je z důvodu jednoduchého porovnání uváděn v měrných hodnotách vztažených na 1 m 2 vytápěné plochy. Vypočtené a naměřené hodnoty spotřeby energie před a po realizaci úsporných opatření jsou uvedeny v tabulce. Tabulka č. 9 - Energetická bilance spotřeby energie v objektu před ENCON Před realizací úsporných opatření Bilanční položka vypočtená naměřená kwh/ m 2, rok kwh/ m 2, rok 1. Vytápění Větrání TUV Ventilátory/čerp Osvětlení 15 neuvedeno 6. Různé 8 7. Chlazení 1 Celkem 185 Tabulka č Energetická bilance spotřeby energie v objektu po ENCON Po realizací úsporných opatření vypočtená Bilanční položka 1. Varianta 2. Varianta kwh/ m 2, kwh/ m 2, rok rok 1. Vytápění Větrání TUV Ventilátory/čerp. 6 6

22 5. Osvětlení Různé Chlazení 1 1 Celkem Pro výpočet úspor byly u spotřeby energie pro TUV brány hodnoty naměřené. V rámci úsporných opatření jsou navrženy úpravy systému na stav odpovídající požadavkům norem a hygienických předpisů. 7. Potenciál energetických úspor s ekonomickými ukazateli Celoroční spotřeba energie v objektu Oblá 75a v Brně dosahuje za dobu posledních tří let přibližně pro ÚT kwh/rok (1 185 GJ), pro ohřev TUV kwh/rok (362 GJ) a elektřina (výpočet) kwh/rok (298 GJ). Celkem 188 kwh/m 2. Vytápěná plocha celkem m 2. Objekt má v oblasti spotřeby tepla následující potenciál energetických úspor : V 1. variantě (zateplení na nízkoenergetické hodnoty a úspory TUV) : Energetické úspory (40 %) kwh/rok (739 GJ/rok) Úsporu provozních nákladů Kč/rok Celkové investice Kč/rok Celkovou návratnost (Pay Back) 10,9 roku Redukovaná tepelná charakteristika 0,312 W.m -3.K -1 V 2. variantě (zateplení na nízkoenergetické hodnoty a solár TUV) : Energetické úspory (49 %) kwh/rok (896 GJ/rok) Úsporu provozních nákladů Kč/rok Celkové investice Kč/rok Celkovou návratnost (Pay Back) 11,5 roku Redukovaná tepelná charakteristika 0,312 W.m -3.K -1 Jednotlivá úsporná opatření týkající se předloženého projektu úspor energií v objektu Oblá 75a

23 v Brně v Novém Lískovci jsou v tabulkách seřazena dle ukazatele ziskovosti - koeficientu čisté současné hodnoty (NPVQ). Úspory jsou vztahovány k vypočtenému stavu, který respektuje ustanovení hygienických předpisů, požadavků norem na technické parametry a související zákony. Tzn. že byla-li energetická zařízení provozována v rozporu s požadavky na interní mikroklima, v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí a nebo v rozporu s dalšími ustanoveními, byla naměřená spotřeba energie přepočtena na standardní požadované hodnoty odpovídající správnému chodu zařízení a teprve k tomuto stavu byla kalkulována úsporná opatření. Tabulka č Potenciál energetických úspor (1. Varianta) Potenciál energetických úspor - energetický audit Budova : Vytápěná plocha : Oblá 75a v Brně 1. Varianta 2718 m 2 Energeticky úsporné opatření Investice Úspory PB NPVQ tis. Kč kwh/rok tis.kč/ rok roky (*) 1. Řízená cirkulační čerpadla a vyregulování TUV 35, ,0 0,9 9,43 2. Organizační opatření Energetický management 15, ,2 2,1 2,56 Vyregulování systému 3. vytápění Termo-regulační 180, ,0 3,1 1,99 ventily 4. Zateplení oken 334, ,0 9,5 1,45 5. Úsporné žárovky 80, ,0 2,4 1,40 6. Těsnění oken 40, ,0 4,5 1,03 7. Perlátory a renovace výtokových armatur TUV 31, ,6 11,9-0,23 8. Zateplení obvodových stěn 2 059, ,0 30,7-0,24 Celkem 2 774, ,8 10,9 (*) Reálná úroková míra = 1,7 % Tabulka č Potenciál energetických úspor (2. Varianta) Potenciál energetických úspor - energetický audit Budova : Vytápěná plocha : Oblá 75a v Brně 2. Varianta 2718 m 2 Energeticky úsporné opatření Investice Úspory PB NPVQ tis. Kč kwh/rok tis.kč/ rok roky (*) 1. Organizační opatření Energetický management 15, ,2 2,1 2,56

24 Vyregulování systému 2. vytápění Termo-regulační 180, ,0 3,1 1,99 ventily 3. Zateplení oken 334, ,0 9,5 1,45 4. Úsporné žárovky 80, ,0 2,4 1,40 5. Těsnění oken 40, ,0 4,5 1,03 6. Solár a vyregulování TUV 750, ,0 8,4 0,08 7. Perlátory a renovace výtokových armatur TUV 31, ,6 11,9-0,23 8. Zateplení obvodových stěn 2 059, ,0 30,7-0,24 Celkem 3 489, ,8 11,5 (*) Reálná úroková míra = 1,7 % Tabulka č upravená energetická bilance 2. varianty: Varianta 1 Před realizací projektu Ukazatel Energie Náklad y Po realizaci projektu Energie Náklad y ř. GJ tis.kč GJ tis.kč 1 Vstupy paliv a energie , ,9 2 Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie , ,9 4 Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3- ř.4) , ,9 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) Spotřeba energie na vytápění a TUV (z ř.5) , ,8 8 Spotřeba energie na technol. a ostatní procesy (z ř.5) , ,1 8. Tepelná charakteristika budovy

25 Pro budovu byla vypočtena dle ČSN požadovaná hodnota celkové a redukované tepelné charakteristiky občanské budovy. Z vypočtené celkové tepelné ztráty budovy, obestavěného prostoru a teplotních údajů vnitřního a vnějšího prostředí byla dle ČSN vypočtena celková a redukovaná tepelná charakteristika občanské budovy. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce : Tabulka č Měrná tepelná charakteristika budovy Měrná tepelná charakteristika obytné budovy dle ČSN Doporučená hodnota celkové tepelné charakteristiky q c, N 0,420 W.m -3.K -1 Doporučená hodnota redukované tepelné charakteristiky q red, N 0,317 W.m -3.K -1 Celková tepelná charakteristika q c 0,473 W.m -3.K -1 Redukovaná tepelná charakteristika q red 0,312 W.m -3.K -1

26 9. Návrh opatření ke snížení spotřeby energie 9.1. Nízkonákladová opatření Provozní řád, energetický management Toto úsporné opatření spočívá ve zpracování manuálu pro provoz a údržbu v nových podmínkách. Podkladem budou podrobné manuály řídícího systému a dokumentace jednotlivých zařízení. Další je kvalifikované vypracování křivky odběru energie v závislosti na venkovní teplotě vzduchu, která slouží ke správnému úspornému provozování objektu. Kontrola spotřeby vyžaduje kvalitní měření i dílčích spotřeb energií v objektu Vysokonákladová opatření Snížení infiltrace (Varianty 1 a 2) Snížením hodnoty objemové spárové průvzdušnosti i LV [m 3.m -1.s -1.Pa -n ] oken, venkovních dveří a panelových styků. Stávající těsnění (pryžový profil) je již fyzicky a morálně zastaralé. Jeho těsnost je narušena poškozením. Pro zlepšení těsnosti lze doporučit odstranění stávajícího těsnění a provedení vsazení silikonového trubičkového těsnění velikosti profilu dle velikosti spáry v okně (tj. 6,8,10 atd.) Toto těsnění má životnost cca 25 let, lze ho kdykoliv vyměnit, dobře drží, lépe jak těsnící profily se samolepící vrstvou. Je nutno připomenout, že ČSN (1994) Tepelná ochrana budov představuje hygienicky nutnou výměnu vzduchu v místnostech parametrem n N = 0,4 (h -1 ), tj. že 40 % objemu vzduchu místností se musí za hodinu vyměnit.(pochopitelně pokud jsou v ní lidé). Tento požadavek lze zajistit i úpravou navrhovaného trubičkového těsnění. Dokonalé utěsnění oken a nezajištění větrání by mohla způsobit vznik plísní na obvodových stěnách ap. V rámci provedení zateplení obvodového pláště objektu, budou utěsněny spáry mezi rámy oken a balkónových a vstupních dveří a jejich ostěním pomocí úprav zateplovacího systému obvodového pláště na vnějším ostění Vyregulování otopné soustavy a termostatické ventily (Alternativa 1 a 2) Bude provedena výměna stávajících radiátorových kohoutů za termostatické ventily. Celý systém bude vyregulován vyvažovacími ventily. Nastavení armatur bude provedeno dle výpočtu uvedeného v projektu.

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

panelový dům OBLÁ 15-19 V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 15-19 V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 15-19 V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel : Ústav

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn - 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy KIS SU s.r.o. Most Moskevská 58 434 1, Most tel.: 476 14 189 fax.: 476 14 563 mobil.: 62 445 169 email: suecr@volny.cz www.suecr.cz Průkaz energetické náročnosti budovy dministrativní budova Kolářská 451

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk

El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk Zadavatel auditu: Město Vamberk Husovo náměstí 1, 51754 Vamberk IČ: 275492 Zpracovatel auditu: Energy Consulting Service, s.r.o. Žižkova

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP Obsah dokumentu: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Oprávnění

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela

ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela ENERGETICKÝ AUDIT dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb. Kulturní dům Citadela Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov Předkládá: SOLMAX s. r. o. Svatovítská 543/5, 160 00 Praha 6 Tel: 737

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více