Dalším důležitým bodem byl návrh Plánu rozvoje vodohospodářské infrastruktury města na období minimálně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dalším důležitým bodem byl návrh Plánu rozvoje vodohospodářské infrastruktury města na období minimálně"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Březen 0 vydává město Mirotice Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: Vážení spoluobčané, začíná první jarní měsíc tohoto roku a věřím, že zima v tomto měsíci definitivně skončí a sněhová nadílka, kterou postrádali především v horských oblastech, se už přesune na příští zimní období. Nyní bych chtěl čtenáře seznámit s událostmi minulého měsíce a s tím, co nás v nejbližší budoucnosti čeká. Od vydání posledního čísla Zpravodaje se uskutečnily dvě zasedání rady města, přijímaly se žádosti o příspěvek na činnost společenských organizací, občanských sdružení a také fyzických osob. K danému termínu.. bylo doručeno celkem žádostí, což je sice o dvě méně než v loňském roce, ale požadované částky značně překročily plánovanou sumu v rozpočtu města. Rada města tedy bude při posuzování žádostí a přidělování finančních částek ve složité situaci a bude mít nelehkou práci... se uskutečnilo. zasedání zastupitelstva a k nejdůležitějším bodům patřilo schválení dodatku úvěrové smlouvy s ČS na financování zateplení ZŠ. Stavba byla sice dokončena již v prosinci minulého roku, ale Fond životního prostředí dosud nezaslal smlouvu na přislíbenou dotaci. Vzhledem k tomu, že splatnost faktur končí koncem února a městu by hrozilo penále, rozhodlo ZM proplatit tyto faktury právě z tohoto úvěru a po obdržení dotace úvěr splatit. Dalším důležitým bodem byl návrh Plánu rozvoje vodohospodářské infrastruktury města na období minimálně deseti let. Tento dokument zpracoval Čevak, a.s. a byl předložen zastupitelům ke schválení. Některé body byly nejasné, takže zastupitelstvo schválení plánu odložilo a na příští jednání bude přizvána pracovnice Čevaku k objasnění nejasností a případných dotazů. S výsledkem hospodaření města za rok 0 budou občané podrobně seznámeni při schvalování Závěrečného účtu města ale přesto bych vás chtěl seznámit s několika zásadními údaji. Celkové příjmy byly.00. Kč a výdaje.. Kč, což činí schodek cca, mil. Kč. Tento schodek byl rozpočtován ve finanční rezervě, ze které byly uhrazeny investiční akce a opravy, které se v roce 0 uskutečnily (plynofikace vytápění MŠ, opravy komunikací). Rozpočtované příjmy byly splněny na, %, kde nejvíce činily daňové příjmy ve výši, mil. Kč tj., % a potom přijaté transfery (dotace) v částce, mil. Kč. Z daňových příjmů jsme nejvíce obdrželi z DPH cca, mil. Kč, z daně z příjmů právnických osob, mil. Kč a fyzických osob, mil. Kč. Pokud mohu hodnotit příjmy města z pohledu příjmů z výběru daní, lze minulý rok hodnotit vcelku pozitivně. Následující dvě informace, které vám chci sdělit již tak příznivé pro naše občany nebudou. První špatnou zprávou je I N F O R M A C E Z distribuce zdarma omezení provozní doby pošty (v sobotu bude zavřeno), což znemožní využití jejich služeb občanům dojíždějícím za prací a vracejících se domů až večer. Jeví se mi proto přímo nehorázné prohlášení ředitele pobočky v Písku, že tato úprava se děje se souhlasem obce. (Osobně jsem s panem ředitelem jednal, když přijel oznámit omezení provozu. Vyjádřil jsem nesouhlas a navrhl omezení provozu v některý všední den a následně zaslal i písemně nesouhlasné stanovisko RM). Další a ještě horší zprávou je úplné uzavření pobočky České spořitelny k.. 0. Zde se ani o stanovisko města nejednalo a byli jsme postaveni před hotovou věc. V obou těchto případech oslovíme nadřízené orgány, aby tato ostudná omezení služeb našim občanům byla zrušena. Nedokážu si představit, že klienti spořitelny budou s každou maličkostí jezdit do Mirovic, popř. do Písku. Ve dnech. a. března budou opět na radnici přítomni pracovníci Finančního úřadu z Písku, kteří budou pomáhat našim občanům vyplnit daňová přiznání za rok 0. Jsem přesvědčen, že tuto již tradiční akci využije co nejvíce občanů, protože jim ušetří cestu do Písku a v některém případě ztrátu času ve frontě na FÚ. Závěrem mi dovolte rozloučit se s nadějí, že příště vám podám příznivější informace. M. Brunclík R A D Y 0. zasedání RM.. 0 v domě čp. 0, Rada schválila: -smlouvu o dílo s p. J. Dunkou při úklidu města, -úhradu Fa ve výši tis. Kč firmě BINTER za zateplení ZŠ, -podání žaloby na soudní vystěhování p. Huleše z bytu v čp., -pozdržení přidělení bytu po pí Márové projednala : -žádost pí Vejskalové o opravu komunikace před jejím domem v Radobytcích bude posouzeno na místě, -žádost pí Suchánkové o prodloužení trasy veřejného osvětlení k domu čp. žadatelka se bude finančně spolupodílet a rada souhlasí, -žádost pí Veroniky Fialové o umístění reklamy na veřejném prostranství - RM nesouhlasí, -návrh starostky obce Cerhonice na společný postup při podání žádosti na opravu komunikace Cerhonice Radobytce rada nesouhlasí. Pokračování na str.

2 Pokračování ze str. -stížnost p. Košťála kvůli údajné ztrátě lavic zapůjčených na Alšovy dny - vzhledem k neúplným informacím byla záležitost odložena, -záležitost převodu sokolovny na město dle vyjádření právníka je navrhovaná smlouva nevýhodná pro město (změna znění smlouvy), -stížnost na volné pobíhání psů pí Forrové v ulici Rybárna - jmenovaná bude písemně upozorněna, že není možné volné pobíhání psů a obtěžování občanů, vzala na vědomí : -poděkování Domova Rakovice za finanční dar, -vyjádření pí Nohejlové k otevřenému dopisu ve Zpravodaji, -informaci tajemníka, že ve Zpravodaji se nebudou uveřejňovat anonymní články a články, kdy dochází k vzájemnému osočování občanů, -dopis podepsaný občany týkající se dobré práce pí uč. Zlaty Vlachové a rozšíření jejího úvazku bude předáno řed. školy, -informaci starosty o řešení situace s VO u Hořejšího Mlýna, -výsledky měření tepelných úniků v domě čp. 0 bude provedeno doplňující měření v několika bytech, -informaci právníka k problematice vydání výjimky k možnosti vjezdu do podchodu u hřbitova v Radobytcích doporučeno vyžádání souhlasu policie, -informaci starosty o dokončení stavby zateplení ZŠ stavba byla po odstranění nedostatků převzata a čeká se na smlouvu s SFŽP o dotaci, -žádost řed. ZŠ o schválení hospodářského výsledku PO za rok 0 bude postoupeno ZM, -seznam dlužníků ve ŠJ ZŠ. Co všechno se vejde pod pojem - komunikace Komunikace - nejen ty pozemní, ale i ty mezilidské se dostávají na pořad dne ze všech možných úhlů, v současnosti hlavně v té negativní podobě. Zdá se, že i ty mezilidské začínají zarůstat víc než je zdrávo. Stále častěji se nám nedostává času, abychom je udržovali a nebo začali urychleně obnovovat, aby úplně nezmizely. Obnova mezilidských cest zcela,,zarubaných bývá někdy velice těžká nebo vůbec nemožná. K takovému výsledku se dopracujeme téměř jistě, nebude-li je chtít udržovat i osoba na jejich druhém konci. Tento druh spojnic nemůže být jen jednosměrný. Tím pravým ořechovým není ani to, když počet komunikačních spojení omezíme na minimum. Může se stát, a to se stává, že v případě zániku poslední z nich se zcela odřízneme od kolegy, souseda a vůbec od lidí. Věnujme proto těm cestám, které nás s někým spojují nebo někam vedou, pozornost a pečlivě je udržujme. Vždyť nevíme, jestli ta, kterou již považujeme za nefunkční, nebude tou, která nás vyvede z bludného kruhu a ukáže nám, kdože je tím pravým přítelem, ke kterému jsme ji nechali téměř zarůst. Druhými jsou ty, které nejsou ovlivnitelné nějakým naším rozpoložením, neporozuměním nebo momentálním nepochopením či averzí. To jsou ty pozemní, které vedou od někud někam a k lidským citům jsou zcela netečné. Jejich stav vnímáme prostřednictvím kol nebo podrážek našich bot. Na první pohled každý pozná, zda jsou v pořádku nebo ne. V tomto případě jsou rozhodující pro nápravu, proti těm lidským, peníze. Podíváme-li se do historie, zjišťujeme, že péče o cesty veřejné byla různá. Někde se o ně staral stát, jinde ta povinnost patřila obci a někdy dokonce byla tato odpovědnost přenesena na prostý lid. Vždy však šlo o to, aby byla jejich schůdnost udržena na co nej- lepší úrovni. Ještě před nedávnem, a mnozí z nás to pamatují, se o každou část cesty staral místní cestář. V Miroticích to byl pan F. Trčka a v okolí plno dalších. Hromádky drtě u cest byly připomínkou jejich práce. Tito cestáři byli schopni udržet tehdejší, ve většině případů prašné povrchy, v dobrém stavu. Nástupem nové technologie, asfaltováním, se jejich čas uzavřel. Není to ani 0 let, co město převzalo hezkých pár km spojovacích cest do jednotlivých částí města v dosti žalostném stavu. Ani jedna neměla povrch z baleného asfaltu. Až dosud používaná technologie pouhé penetrace byla jen jakousi náhražkou za plnohodnotný koberec. V době přechodu komunikací do správy města byla tato povrchová úprava na konci své životnosti. Nezbývalo, než se této záležitosti plně věnovat. Myslím, že přístup všech zastupitelstev, která se vystřídala ve vládě obce od roku 0 byl jednotný a přinesl své ovoce. Město totiž zvolilo záměr penetraci nahradit plnohodnotným asfaltovým kobercem. V současné době nám zbývají již jen dvě cesty, které si vyžádají náklad přesahující běžné možnosti města. Jsou to cesty Lučkovice Komárov a Radobytce Obora. Město získalo v polovině ledna informaci, že bude otevřen dotační titul, na základě kterého by bylo možno dosáhnout na rekonstrukci těchto dvou cest. Poměrně rychlá reakce na uvedenou možnost vytvořila podmínky, že město má k dispozici vypracované projekty a stojí těsně před vydáním stavebního povolení, které je neopominutelnou součástí žádosti. Nyní nezbývá než věřit, že naše žádosti budou úspěšné a obyvatelé v uvedených částech se konečně dočkají kvalitních cest. V případě, že město získá požadovanou dotaci na rekonstrukci komunikací, která se bude pohybovat v milionech korun a tyto zrealizuje, zůstane k dokončení oprav jen několik méně významných úseků. Jedná se většinou o boční ulice a cesty. Kdy dojde i na ně, bude záležet na tom, kolik na jejich konečnou opravu město ročně vyčlení peněz. Jistým problémem bude pořadí oprav. Všude tam, kde obyvatelé čekají na opravu, vznikne jistě tlak, aby jejich ulice či cesta byla v tomto upřednostněna. Pro pořadí by mělo platit, že přednostně bude řešena ta, která je nejvíce dopravně zatížena a ne ta, ve které se obyvatelé nejhlasitěji ozývají. Věřím, že občané tento přístup pochopí a vydrží do doby, než i ta jejich se dočká opravy. K samotným komunikacím ještě jedna poznámka. V katastrálním území Lučkovice byly před několika roky provedeny pozemkové úpravy. V této souvislosti byla pod pojmem společná zařízení přijata opatření k opravám, výstavbě a úpravám komunikační sítě v této části města. Sbor zástupců pro pozemkové úpravy v Lučkovicích rozhodl, které cesty se budou rekonstruovat přednostně. Na základě tohoto stanovení, byly v loňském roce zahájeny práce na komunikacích Lučkovice Míreč, Průhon k řece Lomnici a cesta do polí od domu čp. směrem na Trávníčky. V současnosti je slyšet od občanů Lučkovic kritika na to, že se provádí rekonstrukce této posledně jmenované cesty. Ještě jednou zdůrazňuji, že o tom, které cesty se budou opravovat v rámci pozemkových úprav nerozhodovalo město, ale Sbor zástupců pro pozemkové úpravy Lučkovice. F. Hřebejk tajemník MěÚ BŘEZEN 0

3 Vítání občánků V sobotu. února 0 v obřadní síni radnice byli přivítání tito občánci: Martin Vlach, Lukáš Dušek a Josef Dunka. Děkujeme žákům zdejší základní školy za jejich milé a upřímné vystoupení. Všem přejeme do života hodně radosti, zdraví a úspěchů. Marta Hřebejková Martina Mikšíčková I nepopulární opatření jsou nutná Současná právní úprava je svým způsobem zcela kontraproduktivní. V této souvislosti mám na mysli povolování kácení stromů rostoucích mimo les. Toto spočívá v tom, že kácení na veřejném prostranství podléhá povolení, ale na soukromé zahradě si může majitel dělat, co chce. Nelíbíli se mu nějaký strom, který je i třeba svým vzrůstem významným prvkem pro celou vesnici, prostě jej pokácí, aniž by mu v tom mohl někdo zabránit. Dosud tomu bylo tak, že povolení bylo vydáno jen v případě prokázání, že není jiná cesta než pokácení. Tento postup zůstal u stromů rostoucích na veřejných pozemcích. Povolující orgán i přes to, že své rozhodnutí vydává až na základě odborném posouzení dendrologem, případně dalšími odborníky, je někdy osočován veřejností ve smyslu zkázotvorného přístupu k zeleni. V mnohých případech by oddalování pokácení bylo jen odkládáním nezbytné nutnosti. Je v zájmu majitele a i veřejnosti, aby se minimalizovalo riziko ohrožení občanů možným pádem větví nebo samotného stromu. Bohužel, jen v malém počtu případů je možno řešení nalézt ve formě pouhého zásahu do koruny tak, aby byl strom zachován. V několika případech jsme k takovému řešení přistoupili. Jak se následně ukázalo, šlo skutečně jen o krátkodobou záležitost, která oddálila nezbyt- né radikální řešení. Vynaložené finanční prostředky pouze zatížily pokladnu obce, aniž by ve svém důsledku přinesly očekávaný výsledek V případě města jako vlastníka stromů, které rostou na veřejném prostranství, je nutné přistupovat k těmto daleko odpovědněji, než k solitérům na soukromém pozemku, kam veřejnost nemá přístup. V majetku města je hodně pozemků, které slouží jako parky nebo podobná prostranství. Stromy na nich, díky dlouhodobě neprováděné údržbě, byly a jsou v některých případech v žalostném stavu. Případné další odkládání řešení by byla cesta, která by jen prohlubovala současnou skutečnost a nikam by nevedla. Bohužel - nebo bohudíky- se současné vedení města rozhodlo dále tuto agonii velké části stromů neprodlužovat. Je si plně vědomo své odpovědnosti, a proto přistoupilo k nápravě. Rozhodujícím důvodem je BEZPEČNOST občanů. Je pravda, že nelze tuto zajistit stoprocentně. Jsou stromy, které se jeví jako zdravé, jejich skutečný stav se ukáže až po průchodu silnější vichřice. Strom, který desítky, či dokonce stovky let odolával nespočetným bouřím, někdy padne nebo je rozlomen. V zimním období loňského roku jsme realizovali kácení stromů u fotbalového hřiště na Bahnici. Ten, kdo viděl až závěr celé akce, to je složené kmeny na školním hřišti, si možná mohl pomyslet, proč byly takové zdravé stromy pokáceny. Taková otázka je na místě, když člověk zná jen část všech informací.. Než vysloví takový závěr, měl by se seznámit s celou řadou souvislostí. Ony dva topoly, jejichž kmeny nějaký čas ležely na školním hřišti, byly svým stavem ne zdravotním, ale růstovým, absolutně nebezpečné. Rostly v bažinatém terénu. To by nebylo až tak něco mimořádného. Horší bylo, že se stále více a více nakláněly. Jejich mohutnost spolu s náklonem, který se každoročně zvětšoval, vytvářela nebezpečí, že dojde v okamžiku, kdy gravitace převáží nad pevností kořenů, k náhlému pádu, možná v okamžiku, kdy pod jejich nakloněnými kmeny probíhá fotbalové utkání. Nebezpečí pádu se stále zvyšovalo. Jejich stav byl posouzen dendrologem, který náklon označil za kritický a dal souhlas s jejich pokácením. V inkriminovaném místě jsou dnes vysázeny mladé břízy, které v krátké době nahradí ony nebezpečné topoly. Koloběh života je takový, že na místo starých neperspektivních stromů nastupuje nová rostlina, aby splnila poslání, které měl její předchůdce. F. Hřebejk Vážení mirotičtí občané, Chtěly bychom vydat Mirotickou kuchařku. V té by se měly objevit vaše oblíbené recepty na tradiční i netradiční pokrmy. Nezáleží na tom, zda to budou recepty na masitá jídla, bezmasá, polévky či zákusky. Zvláště rády bychom zveřejnily ty, které znaly a podle kterých vařily vaše babičky a prababičky. Pokud dovolíte, budou recepty zveřejněny i s vašimi jmény. Na vaše recepty se těší Marta Hřebejková a Martina Mikšíčková. Po celý březen a duben je pro tento účel zřízena schránka na Krámku pro radost u Martiny Mikšíčkové. Za aktivní přístup předem děkují M+M obracíme se na vás v následující záležitosti. Po pozitivní zkušenosti s výstavou fotografií, ke které jste tak aktivně přistoupili, jsme se rozhodly vás znovu oslovit a požádat o pomoc. BŘEZEN 0

4 V Ý Z VA Město Mirotice bylo informováno o záměru České spořitelny uzavřít místní pobočku. Vzhledem k této skutečnosti se obracíme na občany Mirotic, Boud, Cerhonic, Čimelic, Rakovic, Smetanovy Lhoty, Varvažova a Ostrovec s výzvou, aby svůj případný nesouhlas vyjádřili podpisem petice, která je k dispozici na úřadech těchto obcí. F. Hřebejk tajemník MěÚ Mirotice Byl to ten slavný den... Je tomu již let, kdy byl do Mirotic zaveden elektrický proud. V městské kronice se k tomu uchoval následující zápis: Dne. března Jihočeské elektrárny vpustily do elektrovodné sítě v Miroticích proud. Významného aktu zúčastnili se členové městské rady a elektrárenské komise. Následujícího dne začalo se ve městě svítiti. Elektrické pouliční lampy však rozptýlily temnotu až. června při městské slavnosti zvané Husův večer. Kromě žárovek tehdy svítila tmou i pietní Husova hranice rozžehnutá u kapličky na Brdleně. Slavnostním okamžikům předcházela léta náročných příprav. V půli roku 0 byla v nově založené Československé republice upravena pravidla pro jednotnou elektrizaci celého státu. Vzápětí vznikla akciová společnost Jihočeské elektrárny a město Mirotice se stalo jedním z prvních akcionářů. Akciová společnost začala v roce stavět tepelnou velkoelektrárnu v Mydlovarech, vodní elektrárny (např. u Jiráskova jezu v ČB) a dosud neexistující rozvodné sítě. V říjnu zastupitelstvo našeho města ustanovilo elektrárenskou komisi, která zajišťovala zdárný chod elektrizace Mirotic. Předsedou komise se stal tehdejší místostarosta Bedřich Matuška. Komisaři se činili, a tak do konce roku byly hotovy plány trafostanice, rozvodných sítí i veřejného osvětlení a vyřízena byla i půjčka na stavbu. Při přípravě stavby mělo zájem o odběr motorového proudu jen zájemců. Většina obyvatel chtěla využívat elektřinu pouze pro svícení. V Miroticích nebylo ve srovnání s jinými oblastmi mnoho odpůrců elektriky. Snad to bylo způsobeno tím, že v ulicích Písku svítily elektrické lampy již od roku. Město financovalo celou stavbu včetně přípojek do jednotlivých domácností. Za tím účelem muselo mimořádně vykácet a zpeněžit, ha obecního lesa Borky a zvýšit některé daně. Nespokojení poplatníci pod vedením mlynáře Jaroslava Vacka z Hořejšího mlýna se proti tomu odvolávali, ale zemský správní výbor odvolání zamítl s odůvodněním, že zatížení poplatníků není přílišné vzhledem k hospodářskému významu elektrizace. Náklady na mirotickou elektrorozvodnou síť činily v době slavnostního uvedení do provozu 0.0,0 Kč. Za rok se v Miroticích spotřebovalo na osvětlení -. kwhod (při ceně,0 Kč/kWh) a pro pohon. kwhod (při ceně Kč/kWh). Takovou roční spotřebu elektřiny má dnes jeden rodinný dům. Elektrická energie je, stejně jako oheň, dobrým sluhou, ale zlým pánem. Velice záhy měla i svou první oběť. V létě roku zemřel po zásahu elektrickým proudem mladý dělník Karel Vavroň při práci na novostavbě mirotické sokolovny. Okolnosti této tragické nehody nebyly nikdy objasněny. Od průkopnických dob elektrotechniky až doposud jsou Mirotice zadrátované. Nadzemní vedení kdysi bývalo symbolem pokroku. Dnes, po téměř sto letech, se již není čím chlubit, a tak věřím, že nejpozději při budování veřejné kanalizace bude nadzemní vedení v ulicích města přesunuto pod zem. Ing. Petr Bílek BŘEZEN 0

5 Vydra říční Sedíme na větvi, které říkáme životní prostředí a intenzivně si ji pod sebou řežeme. Pořád se nám nedaří zastavit tuto zkázotvornou činnost. Současné úsilí, nejen vědců, je jen jakýmsi pokusem o přibrzdění rychlosti řezání. Ani různé zaručené způsoby záchrany životního prostředí způsobem, kdy vyrážíme klínu klínem ve smyslu, že právě ten poslední je ten nejsprávnější, není to pravé ořechové. Různé, na první pohled ozdravné zásahy mohou být ve svém důsledku kontraproduktivní. Při povrchním pohledu se nám může zdát, že dochází ke zlepšení. Je tomu skutečně tak? Desítky příkladů nám odhalují pravý opak. Vezměme si například Vydru říční. Po dlouhých desetiletích se vrátila do řeky Lomnice. Ještě těsně před II. světovou válkou zde byl registrován její pravidelný výskyt. Pak na celá desetiletí zcela vymizela. Před několika málo lety byl její návrat nepřímo signalizován nalezením několika stop. Dnes je tato skutečnost jejího výskytu potvrzena. Mnoho rybářů a dalších lidí jí vidělo na vlastní oči. Přítomnost vydry zaznamenali i hospodáři na svých rybnících, bohužel z té nepříjemné stránky. Zbytky vykousaných rybích těl v průběhu zimy nevěstily nic dobrého. Některé rybníky, a to hlavně ty menší, byly téměř vypleněny. Co tedy odhalil nebo chcete-li prohloubil současný výskyt vydry říční. V prvé řadě je to určitý signál, že kvalita vody se v řece zlepšila. To je jistě pozitivní. Na druhé straně nám její výskyt potvrdil, že životní podmínky v naší řece jsou zcela katastrofální. Kdysi v minulosti byla Lomnice plná života. Mnohé části jejího toku pokrýval stulík v délce stovek metrů. V zátokách bylo plno vodních rostlin. Za těchto podmínek byla přirozená reprodukce desítek různých druhů ryb, rostlin a dalších živočichů zcela běžnou záležitostí. Životem bohaté vody dokázaly uživit vše živé, včetně Vydry říční. Člověk, pokud nebyl mimořádně pozorný, vůbec nezaznamenal, že v jeho blízkosti loví tato nenasytná lasicovitá šelma. To vše je dnes dávnou minulostí. Na naší řece není téměř jediný list stulíku. Usazeniny, které jsou nezbytné pro růst rostlin a drobných živočichů byly odplaveny. Koryto řeky se stalo kamenitou strouhou, kde se přirozená reprodukce života téměř úplně zastavila. Rybáři se snaží vysazováním ryb tento stav napravovat. Do tohoto jen tak tak udržitelného stavu vstoupila vydra se svou mimořádnou dravostí, spíše žravostí. V krátké době dokázala téměř zcela zlikvidovat rybí obsádku v úseku řeky od Lučkovic k Mírči Zdá se, že i úsek pod Miroticemi stihne stejný osud. Jaká je perspektiva? Objektivně řečeno, asi ne moc optimistická. V současnosti, kdy řeka téměř ztratila svoji reprodukční schopnost, je vysazování ryb jen jakýmsi zoufalým pokusem o nápravu chyb z minulosti. Bohužel i současný přístup k vodním tokům má svá ale. Výstavba čističek je jakýmsi zaklínadlem, jak zlepšit kvalitu vody. Je si však třeba uvědomit, že odstraňování škodlivin prostřednictvím čističek je spojeno i s tím, že do vodních toků je omezen přísun živin, které jsou nezbytné pro růst mikroorganizmů. Voda se jistým způsobem čistí, ale také umrtvuje. Současné výzkumy na lipenské přehradě došly k závěru, že výstavbou čističek byl zastaven přísun živin, tím se roztočila spirála, na jejímž konci by mohla být sice čistá voda, ale bez života. Tento trend je ještě umocněn tím, že došlo při současném kritickém stavu ryb k přemnožení jak je volavky, kormorána a v naší oblasti i vydry. Jejich výskyt na malých vodních plochách, mezi které patří i naše Lomnice, je pro tyto za současného stavu pohromou. Tito predátoři pak snadno těch několik zbylých rybích zoufalců zlikvidují. Obsahem tohoto článku nevolám po totální likvidaci výše jmenovaných dravců. Jen jsem chtěl ukázat na to, jak se nám vymstily naše nejen legislativní zásahy do přírody, i když se zdály být v prvopočátku tak pozitivní. Jak si se současným stavem příroda a člověk poradí, je otázkou. Jen mám obavu, aby to vše, co se děje v přírodě a vodní říši, nebylo pro jejich obyvatele během několika let oním předpovídaným. prosincem 0, kdy měl nastat konec světa. F. Hřebejk Jednatel MO ČRS Mirotice Popeleční středa V liturgickém kalendáři latinské církve je Popeleční středa prvním dnem postní doby. Popeleční středa je podle liturgického počítání, do kterého se nezapočítávají neděle, 0. den před Velikonocemi, v reálu ovšem připadá popeleční středa na. den před Velikonoční nedělí. Zavedení Popeleční středy se datuje někdy od VI.-VII. století, kdy byl začátek postního období přeložen ze VI. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, právě aby se z postní doby vyjmuly jednotlivé neděle, které vlastně nejsou chápany jako postní den a dodrželo se tím 0 dnů půstu. Název Popeleční středa pochází ze zvyklosti pálit kočičky posvěcené Květnou neděli v minulém roce. Popelem získaným ze spálených ratolestí bývají věřící při bohoslužbě Popeleční středy oznabřezen 0 čeni znamením kříže na čele na znamení kajícnosti. Tomuto popelu se říká popelec. Tento zvyk se vztahuje k blízkovýchodní tradici sypání si popela na hlavu. Znamenání popelem doprovází kněz slovy: Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš! Tučně nebo či Čin pokání a věř evangeliu. Pro mnoho křesťanů představuje Popeleční středa připomínku konečnosti tělesné schránky člověka a směřování vlastního života, vyznačuje se proto pokáním. Symbolika popeleční středy je také vysvětlována tak, že člověk si má uvědomit svou nicotnost a bezvýznamnost před Bohem a vyjádřit skromného ducha, pokoru, vědomí vlastní slabosti a potřeby odpuštění. V katolické církvi je Popeleční středa dnem přísného postu a mělo by se za celý den jíst jen jedno jídlo.

6 ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC NAŠE ŠKOLA Příspěvek od žáků. třídy: Naše opravená škola V roce 0 bylo vydlážděno nádvoří před školou zámkovou dlažbou. Byly vykáceny přerostlé stromy. Jejich věk byl skoro let. V roce 0 začala modernizace školní kuchyně. Také se vyměnila podlaha, židle a stoly v jídelně. Zateplení celé školní budovy začalo o letních prázdninách. Jsou vyměněna všechna okna a vchodové dveře. Nejvíce se mi líbí, že je naše škola krásně natřená na žlutooranžovou barvu. (Filip Novák) Naše opravená škola Od doby před necelými čtyřmi roky, co jsem nastoupila do ZŠ M. Alše v Miroticích, se toho opravilo a změnilo opravdu hodně. Hned na první pohled si všimneme pestrobarevné, zateplené fasády. Ze tříd ven se nyní koukáme přes plastová okna opatřenými novými závěsy. K modernizace vybavení došlo i v kuchyni a též se vylepšilo zařízení v keramické dílně. Od září 0 navštěvujeme nově opravenou i školní družinu. Vše je teď daleko hezčí. Mně se ze všech oprav nejvíce líbí renovace školní jídelny. Jsou tam větší stoly, pohodlnější židle a nová podlaha. Jídelna je prostornější o místo po bývalém kabinetu. Nemohu zapomenout ani na barevně vymalované stěny, nové osvětlení a novou nádobu na čaj. Prostředí pro stravování je nyní mnohem příjemnější než dříve. Nově opravená je nejen škola, ale i mateřská školka, do které jsem také chodila. (Anna Větrovská) Masopustní průvod V sobotu.. se do mirotických ulic vydalo na pět desítek rozličných masek. Bohužel se ukazuje, že obnovit kdysi slavnou tradici není úplně jednoduché na žádné velké hoštění a vítání masek nejsou evidentně mirotičtí občané, až na několik čestných štědrých výjimek, zvyklí a asi ani zvědaví. (Písecké postřehy) E.on Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie : dne.. 0 od 0:00 do :00 Vypnutá oblast : Jarotice, Strážovice, Stráž+ Brabčulka, Lučkovice, Mirotice : část Stroupežnického od sokolovny k náměstí, náměstí, Kopeckého od náměstí k mostu, Za Sokolovnou, Kostelní, Školní, Zahradní, Ulička, Rybárna, Zářečí, K Husinci, K Dolejšímu, Hořejší mlýn, škola, školka, pošta, Česká spořitelna, MěÚ, restaurace. BŘEZEN 0

7 BŘEZEN 0

8 A L É TA B Ě Ž Í, V Á Ž E N Í... V měsíci březnu se dožívají krásného věku tito naši spoluobčané: Josef Branžovský, Mirotice Marie Vohryzková, Mirotice Věra Špačková, Mirotice František Leitner, Mirotice Vojtěch Kučera, Mirotice Emílie Texlerová, Mirotice Marta Novotná, Bořice Emil Jirotka, Mirotice Marie Herchová, Mirotice Růžena Ľuptáková, Strážovice Marie Srpová, Mirotice Václav Krajíc, Mirotice Marie Samcová, Radobytce Eva Lohnická, Mirotice Marie Čapková, Mirotice Jan Vohryzka, Radobytce Marcela Krůtová, Mirotice Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Město Mirotice Město Mirotice pořádá.března 0 zájezd do divadla Na Fidlovačce na představení INZERCE Sháním hodnou paní z Mirotic (nejlépe v důchodu) na občasné hlídání leté dcery. Bližší info na telefonu. Poplatek ze psa Eva tropí hlouposti Cena vstupenky 00,-Kč Odjezd z náměstí v.00 hod Vstupenky u pí Štědronské tel: Česká pošta s.p. Pobočka Mirotice oznamuje změnu otevírací doby s účinností od.. 0 PO - PÁ SO zavřeno MĚSTO MIROTICE a FINANČNÍ ÚŘAD PÍSEK oznamují občanům možnost následující služby: Zájemci o podání daňového přiznání za rok 0 si mohou příslušné tiskopisy vyzvednout na MÚ v Miroticích v podatelně a mohou je odevzdat dne.. a.. 0 v době 0.0 hod. (Zaměstnanci FÚ pomohou v případě zájmu daňové přiznání vyplnit.) Dle místní vyhlášky jsou majitelé psů povinni uhradit poplatek ze psa do.ledna., vydává město Mirotice, x měsíčně, náklad 00ks, zdarma, sazba a tisk Městský úřad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovědný redaktor M. Chylíková. Evidenční číslo MK ČR E. Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je. dne předchozího měsíce. Pozdní příspěvky budou zvěřejněny v dalším čísle.

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku

Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku Přítomni: J. Leflerová, V, Nový, J. Koutecký, M. Kindlová, J. Kasalický, V. Kellerová, Omluveni: L.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis č. 16/2014. paní Alena Kurincová, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, pan RNDr. Oldřich Vysloužil

Zápis č. 16/2014. paní Alena Kurincová, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, pan RNDr. Oldřich Vysloužil Zápis č. 16/2014 Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 16.června 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Tovární 1287 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice 21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Záměr

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4/2010 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 186/02/2010 konaného dne 7.4.2010 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Město Pohořelice Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík,

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) Poplatky (pes, správní popl. a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu 25.

Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) Poplatky (pes, správní popl. a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu 25. Výhled na rok 2015 Příjmy na rok 2015 Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) 7.000.000,-- Kč Poplatky (pes, správní popl. a jiné) 55.000,-- Kč Pronájem pozemků 45.000,-- Kč Sběr druhotných surovin+příspěvek

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 27. 4. 2015

Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 27. 4. 2015 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 27. 4. 2015 Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Ing. Petr Andres, Martina Havlíková, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz

ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz ZMĚNA Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu 2 SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti,

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU Verze 1 17. června 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O vytvoř ení a použití úč elového fondu obce v rámci Programu poskytování státních pů j č ek na opravy bytového fondu pro rok 1999 urč eného pro obce

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více