Dalším důležitým bodem byl návrh Plánu rozvoje vodohospodářské infrastruktury města na období minimálně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dalším důležitým bodem byl návrh Plánu rozvoje vodohospodářské infrastruktury města na období minimálně"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Březen 0 vydává město Mirotice Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: Vážení spoluobčané, začíná první jarní měsíc tohoto roku a věřím, že zima v tomto měsíci definitivně skončí a sněhová nadílka, kterou postrádali především v horských oblastech, se už přesune na příští zimní období. Nyní bych chtěl čtenáře seznámit s událostmi minulého měsíce a s tím, co nás v nejbližší budoucnosti čeká. Od vydání posledního čísla Zpravodaje se uskutečnily dvě zasedání rady města, přijímaly se žádosti o příspěvek na činnost společenských organizací, občanských sdružení a také fyzických osob. K danému termínu.. bylo doručeno celkem žádostí, což je sice o dvě méně než v loňském roce, ale požadované částky značně překročily plánovanou sumu v rozpočtu města. Rada města tedy bude při posuzování žádostí a přidělování finančních částek ve složité situaci a bude mít nelehkou práci... se uskutečnilo. zasedání zastupitelstva a k nejdůležitějším bodům patřilo schválení dodatku úvěrové smlouvy s ČS na financování zateplení ZŠ. Stavba byla sice dokončena již v prosinci minulého roku, ale Fond životního prostředí dosud nezaslal smlouvu na přislíbenou dotaci. Vzhledem k tomu, že splatnost faktur končí koncem února a městu by hrozilo penále, rozhodlo ZM proplatit tyto faktury právě z tohoto úvěru a po obdržení dotace úvěr splatit. Dalším důležitým bodem byl návrh Plánu rozvoje vodohospodářské infrastruktury města na období minimálně deseti let. Tento dokument zpracoval Čevak, a.s. a byl předložen zastupitelům ke schválení. Některé body byly nejasné, takže zastupitelstvo schválení plánu odložilo a na příští jednání bude přizvána pracovnice Čevaku k objasnění nejasností a případných dotazů. S výsledkem hospodaření města za rok 0 budou občané podrobně seznámeni při schvalování Závěrečného účtu města ale přesto bych vás chtěl seznámit s několika zásadními údaji. Celkové příjmy byly.00. Kč a výdaje.. Kč, což činí schodek cca, mil. Kč. Tento schodek byl rozpočtován ve finanční rezervě, ze které byly uhrazeny investiční akce a opravy, které se v roce 0 uskutečnily (plynofikace vytápění MŠ, opravy komunikací). Rozpočtované příjmy byly splněny na, %, kde nejvíce činily daňové příjmy ve výši, mil. Kč tj., % a potom přijaté transfery (dotace) v částce, mil. Kč. Z daňových příjmů jsme nejvíce obdrželi z DPH cca, mil. Kč, z daně z příjmů právnických osob, mil. Kč a fyzických osob, mil. Kč. Pokud mohu hodnotit příjmy města z pohledu příjmů z výběru daní, lze minulý rok hodnotit vcelku pozitivně. Následující dvě informace, které vám chci sdělit již tak příznivé pro naše občany nebudou. První špatnou zprávou je I N F O R M A C E Z distribuce zdarma omezení provozní doby pošty (v sobotu bude zavřeno), což znemožní využití jejich služeb občanům dojíždějícím za prací a vracejících se domů až večer. Jeví se mi proto přímo nehorázné prohlášení ředitele pobočky v Písku, že tato úprava se děje se souhlasem obce. (Osobně jsem s panem ředitelem jednal, když přijel oznámit omezení provozu. Vyjádřil jsem nesouhlas a navrhl omezení provozu v některý všední den a následně zaslal i písemně nesouhlasné stanovisko RM). Další a ještě horší zprávou je úplné uzavření pobočky České spořitelny k.. 0. Zde se ani o stanovisko města nejednalo a byli jsme postaveni před hotovou věc. V obou těchto případech oslovíme nadřízené orgány, aby tato ostudná omezení služeb našim občanům byla zrušena. Nedokážu si představit, že klienti spořitelny budou s každou maličkostí jezdit do Mirovic, popř. do Písku. Ve dnech. a. března budou opět na radnici přítomni pracovníci Finančního úřadu z Písku, kteří budou pomáhat našim občanům vyplnit daňová přiznání za rok 0. Jsem přesvědčen, že tuto již tradiční akci využije co nejvíce občanů, protože jim ušetří cestu do Písku a v některém případě ztrátu času ve frontě na FÚ. Závěrem mi dovolte rozloučit se s nadějí, že příště vám podám příznivější informace. M. Brunclík R A D Y 0. zasedání RM.. 0 v domě čp. 0, Rada schválila: -smlouvu o dílo s p. J. Dunkou při úklidu města, -úhradu Fa ve výši tis. Kč firmě BINTER za zateplení ZŠ, -podání žaloby na soudní vystěhování p. Huleše z bytu v čp., -pozdržení přidělení bytu po pí Márové projednala : -žádost pí Vejskalové o opravu komunikace před jejím domem v Radobytcích bude posouzeno na místě, -žádost pí Suchánkové o prodloužení trasy veřejného osvětlení k domu čp. žadatelka se bude finančně spolupodílet a rada souhlasí, -žádost pí Veroniky Fialové o umístění reklamy na veřejném prostranství - RM nesouhlasí, -návrh starostky obce Cerhonice na společný postup při podání žádosti na opravu komunikace Cerhonice Radobytce rada nesouhlasí. Pokračování na str.

2 Pokračování ze str. -stížnost p. Košťála kvůli údajné ztrátě lavic zapůjčených na Alšovy dny - vzhledem k neúplným informacím byla záležitost odložena, -záležitost převodu sokolovny na město dle vyjádření právníka je navrhovaná smlouva nevýhodná pro město (změna znění smlouvy), -stížnost na volné pobíhání psů pí Forrové v ulici Rybárna - jmenovaná bude písemně upozorněna, že není možné volné pobíhání psů a obtěžování občanů, vzala na vědomí : -poděkování Domova Rakovice za finanční dar, -vyjádření pí Nohejlové k otevřenému dopisu ve Zpravodaji, -informaci tajemníka, že ve Zpravodaji se nebudou uveřejňovat anonymní články a články, kdy dochází k vzájemnému osočování občanů, -dopis podepsaný občany týkající se dobré práce pí uč. Zlaty Vlachové a rozšíření jejího úvazku bude předáno řed. školy, -informaci starosty o řešení situace s VO u Hořejšího Mlýna, -výsledky měření tepelných úniků v domě čp. 0 bude provedeno doplňující měření v několika bytech, -informaci právníka k problematice vydání výjimky k možnosti vjezdu do podchodu u hřbitova v Radobytcích doporučeno vyžádání souhlasu policie, -informaci starosty o dokončení stavby zateplení ZŠ stavba byla po odstranění nedostatků převzata a čeká se na smlouvu s SFŽP o dotaci, -žádost řed. ZŠ o schválení hospodářského výsledku PO za rok 0 bude postoupeno ZM, -seznam dlužníků ve ŠJ ZŠ. Co všechno se vejde pod pojem - komunikace Komunikace - nejen ty pozemní, ale i ty mezilidské se dostávají na pořad dne ze všech možných úhlů, v současnosti hlavně v té negativní podobě. Zdá se, že i ty mezilidské začínají zarůstat víc než je zdrávo. Stále častěji se nám nedostává času, abychom je udržovali a nebo začali urychleně obnovovat, aby úplně nezmizely. Obnova mezilidských cest zcela,,zarubaných bývá někdy velice těžká nebo vůbec nemožná. K takovému výsledku se dopracujeme téměř jistě, nebude-li je chtít udržovat i osoba na jejich druhém konci. Tento druh spojnic nemůže být jen jednosměrný. Tím pravým ořechovým není ani to, když počet komunikačních spojení omezíme na minimum. Může se stát, a to se stává, že v případě zániku poslední z nich se zcela odřízneme od kolegy, souseda a vůbec od lidí. Věnujme proto těm cestám, které nás s někým spojují nebo někam vedou, pozornost a pečlivě je udržujme. Vždyť nevíme, jestli ta, kterou již považujeme za nefunkční, nebude tou, která nás vyvede z bludného kruhu a ukáže nám, kdože je tím pravým přítelem, ke kterému jsme ji nechali téměř zarůst. Druhými jsou ty, které nejsou ovlivnitelné nějakým naším rozpoložením, neporozuměním nebo momentálním nepochopením či averzí. To jsou ty pozemní, které vedou od někud někam a k lidským citům jsou zcela netečné. Jejich stav vnímáme prostřednictvím kol nebo podrážek našich bot. Na první pohled každý pozná, zda jsou v pořádku nebo ne. V tomto případě jsou rozhodující pro nápravu, proti těm lidským, peníze. Podíváme-li se do historie, zjišťujeme, že péče o cesty veřejné byla různá. Někde se o ně staral stát, jinde ta povinnost patřila obci a někdy dokonce byla tato odpovědnost přenesena na prostý lid. Vždy však šlo o to, aby byla jejich schůdnost udržena na co nej- lepší úrovni. Ještě před nedávnem, a mnozí z nás to pamatují, se o každou část cesty staral místní cestář. V Miroticích to byl pan F. Trčka a v okolí plno dalších. Hromádky drtě u cest byly připomínkou jejich práce. Tito cestáři byli schopni udržet tehdejší, ve většině případů prašné povrchy, v dobrém stavu. Nástupem nové technologie, asfaltováním, se jejich čas uzavřel. Není to ani 0 let, co město převzalo hezkých pár km spojovacích cest do jednotlivých částí města v dosti žalostném stavu. Ani jedna neměla povrch z baleného asfaltu. Až dosud používaná technologie pouhé penetrace byla jen jakousi náhražkou za plnohodnotný koberec. V době přechodu komunikací do správy města byla tato povrchová úprava na konci své životnosti. Nezbývalo, než se této záležitosti plně věnovat. Myslím, že přístup všech zastupitelstev, která se vystřídala ve vládě obce od roku 0 byl jednotný a přinesl své ovoce. Město totiž zvolilo záměr penetraci nahradit plnohodnotným asfaltovým kobercem. V současné době nám zbývají již jen dvě cesty, které si vyžádají náklad přesahující běžné možnosti města. Jsou to cesty Lučkovice Komárov a Radobytce Obora. Město získalo v polovině ledna informaci, že bude otevřen dotační titul, na základě kterého by bylo možno dosáhnout na rekonstrukci těchto dvou cest. Poměrně rychlá reakce na uvedenou možnost vytvořila podmínky, že město má k dispozici vypracované projekty a stojí těsně před vydáním stavebního povolení, které je neopominutelnou součástí žádosti. Nyní nezbývá než věřit, že naše žádosti budou úspěšné a obyvatelé v uvedených částech se konečně dočkají kvalitních cest. V případě, že město získá požadovanou dotaci na rekonstrukci komunikací, která se bude pohybovat v milionech korun a tyto zrealizuje, zůstane k dokončení oprav jen několik méně významných úseků. Jedná se většinou o boční ulice a cesty. Kdy dojde i na ně, bude záležet na tom, kolik na jejich konečnou opravu město ročně vyčlení peněz. Jistým problémem bude pořadí oprav. Všude tam, kde obyvatelé čekají na opravu, vznikne jistě tlak, aby jejich ulice či cesta byla v tomto upřednostněna. Pro pořadí by mělo platit, že přednostně bude řešena ta, která je nejvíce dopravně zatížena a ne ta, ve které se obyvatelé nejhlasitěji ozývají. Věřím, že občané tento přístup pochopí a vydrží do doby, než i ta jejich se dočká opravy. K samotným komunikacím ještě jedna poznámka. V katastrálním území Lučkovice byly před několika roky provedeny pozemkové úpravy. V této souvislosti byla pod pojmem společná zařízení přijata opatření k opravám, výstavbě a úpravám komunikační sítě v této části města. Sbor zástupců pro pozemkové úpravy v Lučkovicích rozhodl, které cesty se budou rekonstruovat přednostně. Na základě tohoto stanovení, byly v loňském roce zahájeny práce na komunikacích Lučkovice Míreč, Průhon k řece Lomnici a cesta do polí od domu čp. směrem na Trávníčky. V současnosti je slyšet od občanů Lučkovic kritika na to, že se provádí rekonstrukce této posledně jmenované cesty. Ještě jednou zdůrazňuji, že o tom, které cesty se budou opravovat v rámci pozemkových úprav nerozhodovalo město, ale Sbor zástupců pro pozemkové úpravy Lučkovice. F. Hřebejk tajemník MěÚ BŘEZEN 0

3 Vítání občánků V sobotu. února 0 v obřadní síni radnice byli přivítání tito občánci: Martin Vlach, Lukáš Dušek a Josef Dunka. Děkujeme žákům zdejší základní školy za jejich milé a upřímné vystoupení. Všem přejeme do života hodně radosti, zdraví a úspěchů. Marta Hřebejková Martina Mikšíčková I nepopulární opatření jsou nutná Současná právní úprava je svým způsobem zcela kontraproduktivní. V této souvislosti mám na mysli povolování kácení stromů rostoucích mimo les. Toto spočívá v tom, že kácení na veřejném prostranství podléhá povolení, ale na soukromé zahradě si může majitel dělat, co chce. Nelíbíli se mu nějaký strom, který je i třeba svým vzrůstem významným prvkem pro celou vesnici, prostě jej pokácí, aniž by mu v tom mohl někdo zabránit. Dosud tomu bylo tak, že povolení bylo vydáno jen v případě prokázání, že není jiná cesta než pokácení. Tento postup zůstal u stromů rostoucích na veřejných pozemcích. Povolující orgán i přes to, že své rozhodnutí vydává až na základě odborném posouzení dendrologem, případně dalšími odborníky, je někdy osočován veřejností ve smyslu zkázotvorného přístupu k zeleni. V mnohých případech by oddalování pokácení bylo jen odkládáním nezbytné nutnosti. Je v zájmu majitele a i veřejnosti, aby se minimalizovalo riziko ohrožení občanů možným pádem větví nebo samotného stromu. Bohužel, jen v malém počtu případů je možno řešení nalézt ve formě pouhého zásahu do koruny tak, aby byl strom zachován. V několika případech jsme k takovému řešení přistoupili. Jak se následně ukázalo, šlo skutečně jen o krátkodobou záležitost, která oddálila nezbyt- né radikální řešení. Vynaložené finanční prostředky pouze zatížily pokladnu obce, aniž by ve svém důsledku přinesly očekávaný výsledek V případě města jako vlastníka stromů, které rostou na veřejném prostranství, je nutné přistupovat k těmto daleko odpovědněji, než k solitérům na soukromém pozemku, kam veřejnost nemá přístup. V majetku města je hodně pozemků, které slouží jako parky nebo podobná prostranství. Stromy na nich, díky dlouhodobě neprováděné údržbě, byly a jsou v některých případech v žalostném stavu. Případné další odkládání řešení by byla cesta, která by jen prohlubovala současnou skutečnost a nikam by nevedla. Bohužel - nebo bohudíky- se současné vedení města rozhodlo dále tuto agonii velké části stromů neprodlužovat. Je si plně vědomo své odpovědnosti, a proto přistoupilo k nápravě. Rozhodujícím důvodem je BEZPEČNOST občanů. Je pravda, že nelze tuto zajistit stoprocentně. Jsou stromy, které se jeví jako zdravé, jejich skutečný stav se ukáže až po průchodu silnější vichřice. Strom, který desítky, či dokonce stovky let odolával nespočetným bouřím, někdy padne nebo je rozlomen. V zimním období loňského roku jsme realizovali kácení stromů u fotbalového hřiště na Bahnici. Ten, kdo viděl až závěr celé akce, to je složené kmeny na školním hřišti, si možná mohl pomyslet, proč byly takové zdravé stromy pokáceny. Taková otázka je na místě, když člověk zná jen část všech informací.. Než vysloví takový závěr, měl by se seznámit s celou řadou souvislostí. Ony dva topoly, jejichž kmeny nějaký čas ležely na školním hřišti, byly svým stavem ne zdravotním, ale růstovým, absolutně nebezpečné. Rostly v bažinatém terénu. To by nebylo až tak něco mimořádného. Horší bylo, že se stále více a více nakláněly. Jejich mohutnost spolu s náklonem, který se každoročně zvětšoval, vytvářela nebezpečí, že dojde v okamžiku, kdy gravitace převáží nad pevností kořenů, k náhlému pádu, možná v okamžiku, kdy pod jejich nakloněnými kmeny probíhá fotbalové utkání. Nebezpečí pádu se stále zvyšovalo. Jejich stav byl posouzen dendrologem, který náklon označil za kritický a dal souhlas s jejich pokácením. V inkriminovaném místě jsou dnes vysázeny mladé břízy, které v krátké době nahradí ony nebezpečné topoly. Koloběh života je takový, že na místo starých neperspektivních stromů nastupuje nová rostlina, aby splnila poslání, které měl její předchůdce. F. Hřebejk Vážení mirotičtí občané, Chtěly bychom vydat Mirotickou kuchařku. V té by se měly objevit vaše oblíbené recepty na tradiční i netradiční pokrmy. Nezáleží na tom, zda to budou recepty na masitá jídla, bezmasá, polévky či zákusky. Zvláště rády bychom zveřejnily ty, které znaly a podle kterých vařily vaše babičky a prababičky. Pokud dovolíte, budou recepty zveřejněny i s vašimi jmény. Na vaše recepty se těší Marta Hřebejková a Martina Mikšíčková. Po celý březen a duben je pro tento účel zřízena schránka na Krámku pro radost u Martiny Mikšíčkové. Za aktivní přístup předem děkují M+M obracíme se na vás v následující záležitosti. Po pozitivní zkušenosti s výstavou fotografií, ke které jste tak aktivně přistoupili, jsme se rozhodly vás znovu oslovit a požádat o pomoc. BŘEZEN 0

4 V Ý Z VA Město Mirotice bylo informováno o záměru České spořitelny uzavřít místní pobočku. Vzhledem k této skutečnosti se obracíme na občany Mirotic, Boud, Cerhonic, Čimelic, Rakovic, Smetanovy Lhoty, Varvažova a Ostrovec s výzvou, aby svůj případný nesouhlas vyjádřili podpisem petice, která je k dispozici na úřadech těchto obcí. F. Hřebejk tajemník MěÚ Mirotice Byl to ten slavný den... Je tomu již let, kdy byl do Mirotic zaveden elektrický proud. V městské kronice se k tomu uchoval následující zápis: Dne. března Jihočeské elektrárny vpustily do elektrovodné sítě v Miroticích proud. Významného aktu zúčastnili se členové městské rady a elektrárenské komise. Následujícího dne začalo se ve městě svítiti. Elektrické pouliční lampy však rozptýlily temnotu až. června při městské slavnosti zvané Husův večer. Kromě žárovek tehdy svítila tmou i pietní Husova hranice rozžehnutá u kapličky na Brdleně. Slavnostním okamžikům předcházela léta náročných příprav. V půli roku 0 byla v nově založené Československé republice upravena pravidla pro jednotnou elektrizaci celého státu. Vzápětí vznikla akciová společnost Jihočeské elektrárny a město Mirotice se stalo jedním z prvních akcionářů. Akciová společnost začala v roce stavět tepelnou velkoelektrárnu v Mydlovarech, vodní elektrárny (např. u Jiráskova jezu v ČB) a dosud neexistující rozvodné sítě. V říjnu zastupitelstvo našeho města ustanovilo elektrárenskou komisi, která zajišťovala zdárný chod elektrizace Mirotic. Předsedou komise se stal tehdejší místostarosta Bedřich Matuška. Komisaři se činili, a tak do konce roku byly hotovy plány trafostanice, rozvodných sítí i veřejného osvětlení a vyřízena byla i půjčka na stavbu. Při přípravě stavby mělo zájem o odběr motorového proudu jen zájemců. Většina obyvatel chtěla využívat elektřinu pouze pro svícení. V Miroticích nebylo ve srovnání s jinými oblastmi mnoho odpůrců elektriky. Snad to bylo způsobeno tím, že v ulicích Písku svítily elektrické lampy již od roku. Město financovalo celou stavbu včetně přípojek do jednotlivých domácností. Za tím účelem muselo mimořádně vykácet a zpeněžit, ha obecního lesa Borky a zvýšit některé daně. Nespokojení poplatníci pod vedením mlynáře Jaroslava Vacka z Hořejšího mlýna se proti tomu odvolávali, ale zemský správní výbor odvolání zamítl s odůvodněním, že zatížení poplatníků není přílišné vzhledem k hospodářskému významu elektrizace. Náklady na mirotickou elektrorozvodnou síť činily v době slavnostního uvedení do provozu 0.0,0 Kč. Za rok se v Miroticích spotřebovalo na osvětlení -. kwhod (při ceně,0 Kč/kWh) a pro pohon. kwhod (při ceně Kč/kWh). Takovou roční spotřebu elektřiny má dnes jeden rodinný dům. Elektrická energie je, stejně jako oheň, dobrým sluhou, ale zlým pánem. Velice záhy měla i svou první oběť. V létě roku zemřel po zásahu elektrickým proudem mladý dělník Karel Vavroň při práci na novostavbě mirotické sokolovny. Okolnosti této tragické nehody nebyly nikdy objasněny. Od průkopnických dob elektrotechniky až doposud jsou Mirotice zadrátované. Nadzemní vedení kdysi bývalo symbolem pokroku. Dnes, po téměř sto letech, se již není čím chlubit, a tak věřím, že nejpozději při budování veřejné kanalizace bude nadzemní vedení v ulicích města přesunuto pod zem. Ing. Petr Bílek BŘEZEN 0

5 Vydra říční Sedíme na větvi, které říkáme životní prostředí a intenzivně si ji pod sebou řežeme. Pořád se nám nedaří zastavit tuto zkázotvornou činnost. Současné úsilí, nejen vědců, je jen jakýmsi pokusem o přibrzdění rychlosti řezání. Ani různé zaručené způsoby záchrany životního prostředí způsobem, kdy vyrážíme klínu klínem ve smyslu, že právě ten poslední je ten nejsprávnější, není to pravé ořechové. Různé, na první pohled ozdravné zásahy mohou být ve svém důsledku kontraproduktivní. Při povrchním pohledu se nám může zdát, že dochází ke zlepšení. Je tomu skutečně tak? Desítky příkladů nám odhalují pravý opak. Vezměme si například Vydru říční. Po dlouhých desetiletích se vrátila do řeky Lomnice. Ještě těsně před II. světovou válkou zde byl registrován její pravidelný výskyt. Pak na celá desetiletí zcela vymizela. Před několika málo lety byl její návrat nepřímo signalizován nalezením několika stop. Dnes je tato skutečnost jejího výskytu potvrzena. Mnoho rybářů a dalších lidí jí vidělo na vlastní oči. Přítomnost vydry zaznamenali i hospodáři na svých rybnících, bohužel z té nepříjemné stránky. Zbytky vykousaných rybích těl v průběhu zimy nevěstily nic dobrého. Některé rybníky, a to hlavně ty menší, byly téměř vypleněny. Co tedy odhalil nebo chcete-li prohloubil současný výskyt vydry říční. V prvé řadě je to určitý signál, že kvalita vody se v řece zlepšila. To je jistě pozitivní. Na druhé straně nám její výskyt potvrdil, že životní podmínky v naší řece jsou zcela katastrofální. Kdysi v minulosti byla Lomnice plná života. Mnohé části jejího toku pokrýval stulík v délce stovek metrů. V zátokách bylo plno vodních rostlin. Za těchto podmínek byla přirozená reprodukce desítek různých druhů ryb, rostlin a dalších živočichů zcela běžnou záležitostí. Životem bohaté vody dokázaly uživit vše živé, včetně Vydry říční. Člověk, pokud nebyl mimořádně pozorný, vůbec nezaznamenal, že v jeho blízkosti loví tato nenasytná lasicovitá šelma. To vše je dnes dávnou minulostí. Na naší řece není téměř jediný list stulíku. Usazeniny, které jsou nezbytné pro růst rostlin a drobných živočichů byly odplaveny. Koryto řeky se stalo kamenitou strouhou, kde se přirozená reprodukce života téměř úplně zastavila. Rybáři se snaží vysazováním ryb tento stav napravovat. Do tohoto jen tak tak udržitelného stavu vstoupila vydra se svou mimořádnou dravostí, spíše žravostí. V krátké době dokázala téměř zcela zlikvidovat rybí obsádku v úseku řeky od Lučkovic k Mírči Zdá se, že i úsek pod Miroticemi stihne stejný osud. Jaká je perspektiva? Objektivně řečeno, asi ne moc optimistická. V současnosti, kdy řeka téměř ztratila svoji reprodukční schopnost, je vysazování ryb jen jakýmsi zoufalým pokusem o nápravu chyb z minulosti. Bohužel i současný přístup k vodním tokům má svá ale. Výstavba čističek je jakýmsi zaklínadlem, jak zlepšit kvalitu vody. Je si však třeba uvědomit, že odstraňování škodlivin prostřednictvím čističek je spojeno i s tím, že do vodních toků je omezen přísun živin, které jsou nezbytné pro růst mikroorganizmů. Voda se jistým způsobem čistí, ale také umrtvuje. Současné výzkumy na lipenské přehradě došly k závěru, že výstavbou čističek byl zastaven přísun živin, tím se roztočila spirála, na jejímž konci by mohla být sice čistá voda, ale bez života. Tento trend je ještě umocněn tím, že došlo při současném kritickém stavu ryb k přemnožení jak je volavky, kormorána a v naší oblasti i vydry. Jejich výskyt na malých vodních plochách, mezi které patří i naše Lomnice, je pro tyto za současného stavu pohromou. Tito predátoři pak snadno těch několik zbylých rybích zoufalců zlikvidují. Obsahem tohoto článku nevolám po totální likvidaci výše jmenovaných dravců. Jen jsem chtěl ukázat na to, jak se nám vymstily naše nejen legislativní zásahy do přírody, i když se zdály být v prvopočátku tak pozitivní. Jak si se současným stavem příroda a člověk poradí, je otázkou. Jen mám obavu, aby to vše, co se děje v přírodě a vodní říši, nebylo pro jejich obyvatele během několika let oním předpovídaným. prosincem 0, kdy měl nastat konec světa. F. Hřebejk Jednatel MO ČRS Mirotice Popeleční středa V liturgickém kalendáři latinské církve je Popeleční středa prvním dnem postní doby. Popeleční středa je podle liturgického počítání, do kterého se nezapočítávají neděle, 0. den před Velikonocemi, v reálu ovšem připadá popeleční středa na. den před Velikonoční nedělí. Zavedení Popeleční středy se datuje někdy od VI.-VII. století, kdy byl začátek postního období přeložen ze VI. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, právě aby se z postní doby vyjmuly jednotlivé neděle, které vlastně nejsou chápany jako postní den a dodrželo se tím 0 dnů půstu. Název Popeleční středa pochází ze zvyklosti pálit kočičky posvěcené Květnou neděli v minulém roce. Popelem získaným ze spálených ratolestí bývají věřící při bohoslužbě Popeleční středy oznabřezen 0 čeni znamením kříže na čele na znamení kajícnosti. Tomuto popelu se říká popelec. Tento zvyk se vztahuje k blízkovýchodní tradici sypání si popela na hlavu. Znamenání popelem doprovází kněz slovy: Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš! Tučně nebo či Čin pokání a věř evangeliu. Pro mnoho křesťanů představuje Popeleční středa připomínku konečnosti tělesné schránky člověka a směřování vlastního života, vyznačuje se proto pokáním. Symbolika popeleční středy je také vysvětlována tak, že člověk si má uvědomit svou nicotnost a bezvýznamnost před Bohem a vyjádřit skromného ducha, pokoru, vědomí vlastní slabosti a potřeby odpuštění. V katolické církvi je Popeleční středa dnem přísného postu a mělo by se za celý den jíst jen jedno jídlo.

6 ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC NAŠE ŠKOLA Příspěvek od žáků. třídy: Naše opravená škola V roce 0 bylo vydlážděno nádvoří před školou zámkovou dlažbou. Byly vykáceny přerostlé stromy. Jejich věk byl skoro let. V roce 0 začala modernizace školní kuchyně. Také se vyměnila podlaha, židle a stoly v jídelně. Zateplení celé školní budovy začalo o letních prázdninách. Jsou vyměněna všechna okna a vchodové dveře. Nejvíce se mi líbí, že je naše škola krásně natřená na žlutooranžovou barvu. (Filip Novák) Naše opravená škola Od doby před necelými čtyřmi roky, co jsem nastoupila do ZŠ M. Alše v Miroticích, se toho opravilo a změnilo opravdu hodně. Hned na první pohled si všimneme pestrobarevné, zateplené fasády. Ze tříd ven se nyní koukáme přes plastová okna opatřenými novými závěsy. K modernizace vybavení došlo i v kuchyni a též se vylepšilo zařízení v keramické dílně. Od září 0 navštěvujeme nově opravenou i školní družinu. Vše je teď daleko hezčí. Mně se ze všech oprav nejvíce líbí renovace školní jídelny. Jsou tam větší stoly, pohodlnější židle a nová podlaha. Jídelna je prostornější o místo po bývalém kabinetu. Nemohu zapomenout ani na barevně vymalované stěny, nové osvětlení a novou nádobu na čaj. Prostředí pro stravování je nyní mnohem příjemnější než dříve. Nově opravená je nejen škola, ale i mateřská školka, do které jsem také chodila. (Anna Větrovská) Masopustní průvod V sobotu.. se do mirotických ulic vydalo na pět desítek rozličných masek. Bohužel se ukazuje, že obnovit kdysi slavnou tradici není úplně jednoduché na žádné velké hoštění a vítání masek nejsou evidentně mirotičtí občané, až na několik čestných štědrých výjimek, zvyklí a asi ani zvědaví. (Písecké postřehy) E.on Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie : dne.. 0 od 0:00 do :00 Vypnutá oblast : Jarotice, Strážovice, Stráž+ Brabčulka, Lučkovice, Mirotice : část Stroupežnického od sokolovny k náměstí, náměstí, Kopeckého od náměstí k mostu, Za Sokolovnou, Kostelní, Školní, Zahradní, Ulička, Rybárna, Zářečí, K Husinci, K Dolejšímu, Hořejší mlýn, škola, školka, pošta, Česká spořitelna, MěÚ, restaurace. BŘEZEN 0

7 BŘEZEN 0

8 A L É TA B Ě Ž Í, V Á Ž E N Í... V měsíci březnu se dožívají krásného věku tito naši spoluobčané: Josef Branžovský, Mirotice Marie Vohryzková, Mirotice Věra Špačková, Mirotice František Leitner, Mirotice Vojtěch Kučera, Mirotice Emílie Texlerová, Mirotice Marta Novotná, Bořice Emil Jirotka, Mirotice Marie Herchová, Mirotice Růžena Ľuptáková, Strážovice Marie Srpová, Mirotice Václav Krajíc, Mirotice Marie Samcová, Radobytce Eva Lohnická, Mirotice Marie Čapková, Mirotice Jan Vohryzka, Radobytce Marcela Krůtová, Mirotice Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Město Mirotice Město Mirotice pořádá.března 0 zájezd do divadla Na Fidlovačce na představení INZERCE Sháním hodnou paní z Mirotic (nejlépe v důchodu) na občasné hlídání leté dcery. Bližší info na telefonu. Poplatek ze psa Eva tropí hlouposti Cena vstupenky 00,-Kč Odjezd z náměstí v.00 hod Vstupenky u pí Štědronské tel: Česká pošta s.p. Pobočka Mirotice oznamuje změnu otevírací doby s účinností od.. 0 PO - PÁ SO zavřeno MĚSTO MIROTICE a FINANČNÍ ÚŘAD PÍSEK oznamují občanům možnost následující služby: Zájemci o podání daňového přiznání za rok 0 si mohou příslušné tiskopisy vyzvednout na MÚ v Miroticích v podatelně a mohou je odevzdat dne.. a.. 0 v době 0.0 hod. (Zaměstnanci FÚ pomohou v případě zájmu daňové přiznání vyplnit.) Dle místní vyhlášky jsou majitelé psů povinni uhradit poplatek ze psa do.ledna., vydává město Mirotice, x měsíčně, náklad 00ks, zdarma, sazba a tisk Městský úřad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovědný redaktor M. Chylíková. Evidenční číslo MK ČR E. Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je. dne předchozího měsíce. Pozdní příspěvky budou zvěřejněny v dalším čísle.