Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)"

Transkript

1 Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

2 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo. Organizační jednotky sdružení se považují za pobočné spolky. Je nutno podat návrh na zápis pobočného spolku do 3 let od účinnosti NOZ. Splněno překlopením rejstříku Ministerstva vnitra do spolkového rejstříku dle 125 odst.3 zákona o veřejných rejstřících.

3 3041 právnické osoby obecně Právnické osoby přizpůsobí do 3 let od účinnosti NOZ společenskou smlouvu nebo statut úpravě dle NOZ a doručí jej veřejnému rejstříku (zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob však vyžaduje s výjimkou spolků lhůtu 6 měsíců viz 122).

4 3042 název právnické osoby Odporuje-li název právnické osoby ustanovením NOZ, přizpůsobí jej právnická osoba do 2 let od nabytí účinnosti NOZ (+výjimky).

5 Veřejný rejstřík Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob byl schválen Senátem dne s účinností od 1.ledna 2014.

6 Spolek Spolek je korporativní právnická osoba, tvoří ji tedy společenství osob. Zákonem stanovený minimální počet osob na 3, klesne-li pod stanovený počet, soud ji zruší, nejprve poskytne přiměřenou lhůtu ke sjednání nápravy.

7 Členství v korporaci Přijetím členství se člen vůči korporaci zavazuje chovat čestně a zachovávat její vnitřní řád. Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy. Zneužití hlasu k újmě celku možnost podání žaloby ve lhůtě 3 měsíců

8 Členství ve spolku Princip dobrovolnosti Členové spolku neručí za jeho dluhy 215 odst.2

9 Hlavní a vedlejší činnost Hlavní činností může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití majetku.

10 Zisk Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 217 odst. 3

11 Založení spolku Minimální obsah stanov 218 Možnost založit pobočný spolek Možnost členství různého druhu Založení usnesením ustavující schůze tvořícího se spolku

12 Vznik spolku Dnem zápisu do veřejného rejstříku Fikce zápisu pokud ve lhůtě 30 dnů není spolek zapsán ani není vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se za zapsaný třicátým dnem od podání návrhu. Speciální lhůta 5 pracovních dnů dle 96 zákona o veřejných rejstřících.

13 Pobočný spolek Má práva a povinnosti určené stanovami hlavního spolku a zapsané ve veřejném rejstříku. Vzniká dnem zápisu do veř.rejstříku, návrh na zápis podává hlavní spolek.

14 Členství Členem spolku fyzické i právnické osoby Po vzniku spolku vzniká členství přijetím za člena nebo jiným způsobem určeným stanovami, o přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku. Možnost určení výše a splatnosti členského příspěvku. Seznam členů - dobrovolný

15 Zánik členství Vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby určenými stanovami. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen navrhnout ve lhůtě 15 dnů, aby toto rozhodnutí přezkoumala rozhodčí komise (případně jiný orgán určený stanovami). Možnost podat žalobu na určení neplatnosti vyloučení do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí.

16 Orgány spolku Statutární orgán Nejvyšší orgán Dobrovolně: kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách Stanovy mohou orgány pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich povaze.

17 Statutární orgán Kolektivní (výbor) Individuální (předseda) Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku.

18 Funkční období 246 Neurčí-li stanovy délku funkčního období členů volených orgánů spolku, je toto období pětileté.

19 Nejvyšší orgán spolku Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze. Možnost sloučit statutární orgán s nejvyšším orgánem.

20 Členská schůze Svolána nejméně 1x ročně Dílčí členské schůze Shromáždění delegátů

21 Kontrolní komise Zřízena stanovami, nutnost minimálně 3 členů Dohlíží jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

22 Rozhodčí komise Je-li zřízena, rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy, spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.

23 Zrušení spolku S likvidací, pokud spolek vyvíjel činnost: Zakázanou dle 145 V rozporu s 217 Rozpor s principem dobrovolnosti členství

24 Likvidace spolku Likvidační podstata zpeněžena jen v rozsahu nezbytném pro splnění dluhů spolku. S likvidační podstatou naloženo podle stanov!!nutnost upravit tuto otázku ve stanovách.

25 Přeměna spolku Fúze (sloučením nebo splynutím) Rozdělení