na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku"

Transkript

1 ZALOŽENÍ SPOLKU na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou r.č /1580 bytem Chrášťany paní Jitkou Fukovou r.č /1593 bytem Chrášťany 14 a 3. paní Zdeňkou Horákovou r.č /1271 bytem Doubravka 56 (dále jen členové spolku ) Založení spolku 1. Členové spolku uzavírají tuto smlouvu za účelem společného provozování jejich činnosti spočívající v zajištění úzké spolupráce se ZŠ a MŠ Chrášťany. 2. Do spolku mohou vstoupit rodiče dětí, které jsou v uvedené škole přihlášeny, fyzické a právnické osoby, které jsou ochotny se na činnosti spolku podílet včetně finančního zabezpečení pořádaných akcí. STANOVY SPOLKU Čl.1 Název a sídlo Název: Sídlo: SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ A MŠ CHRÁŠŤANY Chrášťany 100, Chrášťany

2 1. Členové spolku se dohodli, že při výkonu společné činnosti dle této smlouvy budou užívat společný název, který zní Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chrášťany. 2. Sídlo spolku bude dle dohody účastníků na adrese Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, Chrášťany 100, Chrášťany Čl.2 Statut spolku 1. Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chrášťany je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chrášťany je právnickou osobou. Čl.3 Cíl činnosti spolku Cílem spolku je zajištění úzké spolupráce se ZŠ a MŠ Chrášťany, na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů, s cílem harmonického rozvoje dětí. Spolupráce mezi spolkem a školou se bude rozvíjet v těchto oblastech: zlepšení komunikace mezi školou a rodiči přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů, možnosti pomoci rodičů škole, popř. dárcovství podpora materiální a finanční pomoc (dotace, granty) při zajišťování výchovné činnosti Čl. 4 Členství 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli 2. Členství vzniká podpisem písemné přihlášky na daný školní rok. 3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada 4. Dokladem členství je písemná přihláška. 5. Členství zaniká: - písemným oznámením radě spolku, - zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, z důvodu hrubého porušení povinností člena, - ukončením docházky dítěte do ZŠ a MŠ Chrášťany. - zánikem spolku

3 Čl. 5 Členský příspěvek 1. Členové se dohodli na složení peněžitých členských příspěvků do sdružení na každé dítě člena spolku, výši příspěvku schvaluje rada 2. Členské příspěvky budou vybírány v hotovosti začátkem každého nového školního roku ( zpravidla v měsíci září). Čl. 6 Práva a povinnosti členů 1. Člen spolku má právo: a) účastnit se jednání členské schůze, b) volit orgány spolku, c) být volen do orgánů spolku, d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, e) účastnit se aktivně činnosti 2. Člen má povinnost zejména: a) dodržovat stanovy spolku, b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, d) platit členské příspěvky ve výši stanovené radou spolku, e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Čl. 7 Orgány spolku Orgány spolku jsou: a) členská schůze, b) rada spolku, c) předseda, d) kontrolní komise.

4 Čl.8 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové 2. Členskou schůzi svolává rada spolku nejméně jednou ročně nebo vždy, když o to požádá nejméně třetina členů 3. Členská schůze zejména: a) rozhoduje o změnách stanov spolku, b) volí členy rady spolku, c) rozhoduje o zrušení 4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 6. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Čl. 9 Rada spolku 1. Rada spolku je výkonným a statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. 2. Rada má nejméně 5 členů : 1) předseda, 2) místopředseda, 3) jednatel, 4) pokladník, 5) zástupce pedag. sboru.. 3. Radu svolává předseda v jeho nepřítomnosti jednatel, nejméně 1x ročně. 4. Vzhledem k charakteru činnosti spolku, ovlivněném každoročním odchodem dětí ze ZŠ a MŠ, bude rada doplňována za odstupující členy. 5. Rada spolku : a) volí ze svých členů předsedu (místopředsedu) a jednatele, b) koordinuje činnost spolku, c) svolává členskou schůzi, d) rozhoduje o přijetí za člena spolku

5 Čl. 10 Způsob jednání 7. Předseda a jednatel rady mají oprávnění zastupovat spolek navenek a činit veškeré právní úkony. Podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis. 8. Rada je usnášeníschopná a rozhoduje, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Čl. 11 Kontrolní komise 1. Dohlíží, sou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. 2. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán. 3. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů 4. Kontrolní komise musí mít nejméně 3 členy, členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze. 5. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu Čl. 12 Zásady hospodaření 1. Spolek hospodaří s movitým majetkem. 2. Zdroji majetku jsou zejména: a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, b) výnosy majetku, c) členské příspěvky, d) dotace a granty. Čl. 14 Zánik spolku 1.Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze. 2.Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

6 Čl. 15 Závěrečná ustanovení 1. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány a instituce s podněty, stížnostmi, žádostmi. Svolavatel: Mgr. Miroslava Machová Zvolení zástupci: Předseda: Olga Králová Místopředseda: Jitka Fuková Jednatel: Zdeňka Horáková Přiložené dokumenty: - zápis z ustanovující schůze spolku, - prohlášení o bezúhonnosti 3x, - podpisový vzor 3x, - výpis z rejstříku trestů fyzických osob 3x, - doklad užívání sídla V Chrášťanech dne : svolavatel.. místopředseda.. předseda. jednatel