Spolek přátel při TBDI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolek přátel při TBDI"

Transkript

1 Spolek přátel při TBDI ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV I. Projev vůle založit spolek, název a sídlo spolku 1) Přijetím těchto stanov se zakládá spolek postupem dle ustanovení 218 a ustanovení následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2) Spolek nese název: Spolek přátel při TBDI 3) Sídlo spolku: Brno Zakladateli spolku jsou následující osoby: II. Zakladatelé 1) TB development&investment, s.r.o., IČ: , sídlem Hudcova 533/78c, Brno Medlánky, PSČ: , 2) Martin Tůma, nar. 24. června 1991, trvale bytem Bukurešťská 2792/1, Tábor, PSČ: , 3) Lukáš Špunar, nar , trvale bytem Těsnohlídkova 942/8, Brno, PSČ: Tito zakladatelé budou prvními členy spolku po jeho vzniku. III. Účel spolku 1) Spolek je zakládán za účelem vzdělávání a osobního rozvoje jeho členů, vzájemného sdílení znalostí, zkušeností, sítí společenských kontaktů a výhod a příležitostí z toho vyplývajících. 2) V rámci snahy o dosažení svého účelu spolek působí zejména jako platforma pro společenskou interakci. V rámci své hlavní činnosti tak bude spolek zajišťovat příležitosti pro osobní setkávání členů, konání seminářů nebo přednášek. Vedlejší výdělečná činnost vykonávaná za účelem podpory hlavní činnosti není vyloučena. Orgány spolku jsou: 1) předseda spolku, 2) členská schůze. IV. Orgány spolku

2 V. Předseda spolku 1) Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku. Do jeho působnosti patří vše, co není svěřeno členské schůzi. Předseda spolku nemusí být členem spolku. 2) Funkční období předsedy spolku je pětileté. 3) Předseda spolku zastupuje spolek navenek a v jeho zastoupení činí právní jednání. Předseda spolku za spolek podepisuje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. Předseda spolku zastupuje spolek samostatně. 4) Předseda spolku dále zejména: a) rozhoduje o výši a splatnosti poplatků dle čl. XI. b) rozhoduje o přijetí uchazeče za člena spolku, c) rozhoduje o vyloučení člena spolku, d) vede seznam členů spolku, e) svolává zasedání členské schůze, f) řídí běžný chod spolku, g) spravuje jmění spolku, h) vede spolehlivé záznamy o majetku spolku, i) vytváří a schvaluje účetní závěrku, není-li dále stanoveno jinak, j) rozhoduje o přesném umístění sídla spolku (konkrétní adresa v rámci obce). 5) Prvním předsedou spolku je pan Lukáš Špunar, nar , trvale bytem Těsnohlídkova 942/8, Brno, PSČ: ) Předseda spolku je oprávněn zmocnit k zastupování spolku třetí osobu. 7) Funkce předsedy spolku zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) odstoupením z funkce, c) odvoláním, d) smrtí, e) jinými způsoby dle zákona. 8) Předsedou spolku může být opakovaně zvolena tatáž osoba. 9) Předseda spolku může ze své funkce odstoupit tak, že své odstoupení proklamuje na zasedání členské schůze, která má tento bod v programu (může být svolána třeba i jen za tímto účelem). Odstoupení může předseda spolku učinit i tak, že toto písemně sdělí všem zakladatelům, kteří jsou stále členy, platí-li toto alespoň u jednoho z nich. Dále může předseda spolku odstoupit tak, že své odstoupení vyvěsí na webových stránkách spolku a tím své odstoupení sdělí všem členům. Funkce předsedy spolku zaniká v den, kdy předseda spolku proklamuje odstoupení na

3 zasedání členské schůze, případně v den, kdy předseda spolku své odstoupení oznámí způsobem dle věty druhé, nebo dnem, kdy své odstoupení vyvěsí na webových stránkách spolku. VI. Členská schůze 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 2) Zasedání členské schůze se koná s četností dle potřeby na základě posouzení předsedy spolku, není-li dále stanoveno jinak. Zasedání členské schůze svolává předseda spolku. Za zákonem nebo stanovami popsaných podmínek mohou zasedání členské schůze svolat i osoby odlišné od předsedy spolku. Zanikne-li funkce předsedy spolku, smí zasedání členské schůze svolat kterýkoli ze zakladatelů spolku. Není-li již žádný z nich tou dobou členem, potom je zasedání členské schůze oprávněn svolat kterýkoli člen. 3) Bez ohledu na výše uvedené platí, že předseda spolku svolá zasedání členské schůze vždy, když o to požádá kterýkoli ze zakladatelů. Neučiní-li tak předseda spolku ani do 30 dnů ode dne, kdy o to byl požádán, je zasedání oprávněn svolat zakladatel, který o to žádal. 4) Zasedání členské schůze se může zúčastnit každý člen. Každý člen může na zasedání členské schůze také hlasovat. Každý člen má jeden hlas. Náklady spojené s účastí na zasedání (nebo s rozhodováním dle čl. VII.) ani náklady spojené s odvoláním zasedání členské schůze se nenahrazují. 5) Do působnosti členské schůze náleží: a) rozhodování o změně stanov, b) volba předsedy spolku a jeho odvolání, c) určování hlavního zaměření činnosti spolku, d) rozhodnutí o tom, že se spolek zrušuje, přeměňuje, fúzuje, slučuje nebo rozděluje, e) volba a odvolání likvidátora. 6) Předseda spolku svolá zasedání členské schůze vhodným způsobem alespoň 10 dnů předem. Může tak učinit například rozesláním pozvánky na ové adresy členů nebo vyvěšením pozvánky na webových stránkách spolku, ale i jinými vhodnými způsoby. Pozvánka tedy nemusí být písemná. Práva řádného svolání se lze na zasedání členské schůze vzdát, jsou-li přítomni všichni členové a všichni se práva vzdají. 7) Pozvánka obsahuje alespoň: a) místo zasedání členské schůze, b) datum a čas zasedání členské schůze, c) plánovaný program zasedání členské schůze.

4 8) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Při zjišťování usnášeníschopnosti je člen povinen prokázat se dokladem totožnosti. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů s touto výjimkou: a) při rozhodování o odvolání předsedy spolku před uplynutím funkčního období je zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných členů, b) při rozhodování dle odst. 5) písm. d) a e) musí být kromě standardního kvóra splněna i podmínka, že pro usnesení hlasuje nadpoloviční většina těch zakladatelů, kteří jsou v době usnášení stále členy. 9) Není-li členská schůze usnášeníschopná, koná se náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání proběhne vždy ve stejném místě, a to o 30 minut později oproti času zahájení původního zasedání členské schůze (při kterém bylo zjištěno, že členská schůze není usnášeníschopná pro nedostatečný počet osob, které na zasedání dorazily). 10) Člen je vždy oprávněn nechat se při zasedání členské schůze zastoupit na základě písemné plné moci udělené pro konkrétní zasedání. VII. Rozhodování členské schůze bez osobního zasedání 1) Členská schůze může rozhodovat také bez osobního zasedání. V takovém případě se postupuje tak, že předseda spolku předloží všem členům návrh usnesení, které je členské schůzi předkládáno k přijetí. Členové pak mají právo ve lhůtě stanovené v návrhu doručit svůj hlas týkající se návrhu. Mlčení značí souhlas. 2) Předložení návrhu může být provedeno jakýmkoli vhodným způsobem, například rozesláním písemného návrhu, rozesláním em nebo vyvěšením na webových stránkách spolku. Odevzdání hlasu k návrhu ale musí být učiněno ve formě stanovené v návrhu. K později doručeným hlasům se nepřihlíží. Písemně zaslaný návrh nebo hlas k návrhu se považuje za doručený dnem, kdy došel do sféry adresáta. em zaslaný návrh nebo hlas k návrhu se považuje za doručený dnem odeslání. 3) Ustanovení o právu osob odlišných od předsedy spolku požadovat svolání zasedání členské schůze nebo toto zasedání přímo svolat, uplatní se v případě rozhodování bez osobního zasedání obdobně. Postupem dle tohoto článku lze rozhodovat o všech záležitostech spolku. 4) Kvóra se počítají z celkového počtu všech členů. 5) O výsledku hlasování budou členové vhodným způsobem informováni, nejčastěji vyvěšením výsledku hlasování na webových stránkách spolku.

5 VIII. Vznik a zánik členství 1) Členem spolku může být každý člověk, který již nabyl dostatečnou míru svéprávnosti pro to, aby se sám ucházel o členství ve spolku a byl jeho členem. Má se za to, že dostatečně svéprávný pro členství je ten, kdo již dosáhl patnáctého roku věku. 2) Členem spolku může být i právnická osoba. V takovém případě ji zastupuje její statutární orgán, není-li určen zástupce odlišný. 3) Členství je dobrovolné. Nikdo nemůže být nucen ve spolku setrvat, člen je oprávněn kdykoli ze spolku vystoupit. Spolek ale také může člena naopak vyloučit, případně za určitých podmínek může členství automaticky zaniknout, jsou-li splněny podmínky dle těchto stanov nebo zákona. 4) Členství vzniká přijetím uchazeče za člena spolku. O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje předseda spolku, a to na základě žádosti uchazeče. Žádostí o členství projevuje uchazeč vůli být vázán těmito stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Současně podání přihlášky značí, že je uchazeč seznámen s adresou webových stránek spolku (byla mu sdělena před podáním přihlášky spolu s poučením o významu webových stránek). Členství vzniká k okamžiku, kdy je uchazeč za člena spolku rozhodnutím předsedy spolku přijat. Na přijetí za člena není právní nárok. 5) Členství zaniká: a) smrtí člena, b) zánikem člena u právnických osob, c) vystoupením člena (viz odst. 6), d) nezaplacením členského poplatku (viz odst. 7), e) vyloučením člena ze strany spolku (viz odst. 8), f) zánikem spolku, g) dalšími způsoby dle zákona. 6) Vystoupení ze spolku ze strany člena musí být učiněno písemně a musí být zasláno do sídla spolku. 7) Neuhradí-li člen řádně a včas členský poplatek, vyzve jej předseda spolku k nápravě a stanoví lhůtu k úhradě dlužného poplatku, která nesmí být kratší 15 dnů. Neuhradí-li člen v dané lhůtě dlužný členský poplatek, jeho členství marným uplynutím lhůty k úhradě automaticky zaniká. O tomto následku musí být člen ve výzvě poučen. 8) O vyloučení člena spolku rozhoduje předseda spolku. Ten může člena spolku vyloučit i bez návrhu, a to pouze tehdy, pokud člen závažně porušil povinnosti vyplývající ze členství. K vyloučení člena je možno přistoupit pouze tehdy, pokud byl člen na svůj prohřešek předsedou spolku upozorněn a byl vyzván k nápravě, kterou však člen nezjednal. Výzva s žádostí o nápravu se nevyžaduje tehdy, pokud nelze porušení povinnosti odčinit nebo způsobil-li člen spolku zvlášť závažnou újmu. Vždy

6 je ale v rámci řízení o vyloučení zapotřebí dát členovi možnost vyjádřit se k návrhu na vyloučení, resp. k oznámení předsedy spolku, že má v úmyslu člena vyloučit bez návrhu. Teprve po poskytnutí možnosti obhajoby může předseda spolku po zvážení členovy obhajoby rozhodnout o (ne)vyloučení člena. 9) Výzvy a rozhodnutí o (ne)vyloučení dle odst. 7) a 8) musejí být písemné. IX. Seznam členů 1) Seznam členů vede předseda spolku. U každého člena se uvádí alespoň jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, je li odlišná od adresy trvalého pobytu, ový kontakt a telefonní kontakt. Je-li členem právnická osoba, uvádí se alespoň název, sídlo, IČO, základní údaje o statutárovi apod. 2) Seznam členů je uložen v sídle spolku. Seznam členů je trvale zpřístupněn pouze předsedovi spolku a zakladatelům pro účely možné potřeby svolání zasedání členské schůze. Zakladatelé jsou oprávněni mít kopii seznamu členů stále při sobě. Jiným způsobem se seznam členů nezpřístupňuje. 3) Seznam členů se nezveřejňuje. 4) Změny v zápisu do seznamu členů činí vždy předseda spolku. 5) Je povinností každého člena včas sdělovat spolku opakovaně zobrazitelnou formou ( em, písemně apod.) změnu jakýchkoli údajů uváděných dle odst. 1). Porušení této povinnosti jde výhradně k tíži člena. 6) Písemnost zasílaná prostřednictvím držitele poštovní licence považuje se za doručenou dnem, kdy došla do sféry adresáta. Písemnost takto zasílaná členovi zasílá se na adresu, kterou člen sdělil spolku jako svoji adresu trvalého pobytu/sídla. Sdělil-li člen odlišnou kontaktní adresu, zasílá se výhradně na kontaktní adresu. X. Práva a povinnosti člena 1) Člen má právo účastnit se zasedání členské schůze. Člen má právo na zasedáních členské schůze hlasovat a tím se podílet na chodu spolku. Současně má člen právo navrhovat body programu zasedání členské schůze (předem). 2) Člen je povinen hradit poplatky dle čl. XI. 3) Člen má právo účastnit se společenských událostí pořádaných spolkem a je oprávněn čerpat i výhod, které spolek svým členů, případně členové sobě navzájem, poskytují. Je-li členem právnická osoba, potom platí, že má právo fyzicky navštěvovat společenské události a čerpat výhody spojené se členstvím jeden člověk (fyzická osoba), kterého právnická osoba určí. Neurčí-li nikoho jiného, platí, že tímto člověkem je ten, kdo za právnickou osobou podával přihlášku a u právnické osoby

7 zakladatele je to ten, kdo za ni podepsal stanovy. Podává-li přihlášku za právnickou osobu více lidí, je nezbytné určit jednoho z nich. 4) Oprávnění dle předchozího odstavce smí člen se souhlasem předsedy spolku rozšířit o jím označené osoby - nečleny, přičemž může být stanovena povinnost člena uhradit s tímto spojený zvláštní poplatek dle čl. XI odst. 4). Nečlenovi nevzniká žádné jiné právo, než uvedené v předchozím odstavci. Toto ustanovení se aplikuje zejména tehdy, chce-li přístup na společenské události nebo přístup k výhodám člen zajistit osobám blízkým, u právnických osob toto může být aplikováno např. ve vztahu ke společníkům, zaměstnancům apod. U výhod platí, že se za rozšíření oprávnění dle tohoto článku na osoby nečleny považuje i takové užití výhod, kdy v tom kterém smluvním vztahu vystupuje člen sám, ovšem fakticky skrze jeho osobu z daného vztahu profituje další osoba nečlen (např. poskytne člen třetí osobě možnost čerpat slevu na zboží nebo služby, kterou získal díky členství ve spolku apod.). Zanikne-li členství člena, zanikají i oprávnění osoby nečlena. 5) Člen je povinen jednat tak, aby hájil dobré jméno spolku, je povinen chovat se čestně, dodržovat vnitřní řád spolku a řídit se rozhodnutími jeho orgánů. 6) Člen je povinen kontrolovat svoji příchozí ovou poštu a webové stránky spolku. O tom, co bylo členovi zasláno do ové schránky nebo co bylo vyvěšeno na webových stránkách spolku, platí, že je člen obeznámen, a to ke dni odeslání zprávy do ové schránky člena/ ke dni vyvěšení na webových stránkách. XI. Členské a jiné poplatky 1) Člen je povinen hradit pravidelně členské poplatky. Výši a splatnost členského poplatku stanoví předseda spolku. Poplatek se stanoví pevnou částkou. Úvodní výše poplatků musí být členovi známa v době podání přihlášky do spolku. Změnu výše členského poplatku vždy vhodným způsobem oznámí předseda spolku každému členovi (opět např. rozesláním ové zprávy, vyvěšením na webových stránkách spolku apod.). Změna se může týkat pouze v budoucnu splatných poplatků. Individuální ujednání o poplatcích mezi členem a spolkem (zastoupeným předsedou představenstva) nejsou vyloučeny. 2) Není-li mezi členem a spolkem dojednáno jinak, platí, že se členský poplatek hradí vždy na následující jeden rok dopředu. První členský poplatek je splatný v den přijetí za člena spolku. 3) Předem zaplacený členský poplatek se při zániku členství nevrací, již splatný členský poplatek je člen povinen uhradit, i když jeho členství v mezidobí zaniklo. 4) Má-li člen v úmyslu rozšířit práva postupem dle čl. X. odst. 4 na další osoby - nečleny, stanoví zpravidla předseda spolku poplatek za toto rozšíření, a to pevnou částkou za určité období. Rozšíření oprávnění na nečleny lze sjednat vždy ke konkrétně určeným osobám. Bližší podmínky dojedná se členem spolek v osobě předsedy spolku. Neuhrazení poplatku za rozšíření práv na nečlena považuje se za stejně závažný prohřešek, jako neuhrazení členského poplatku jako takového, mající za následek možnost zániku členství postupem dle čl. VIII. odst. 5) písm. d) a

8 odst. 7). Ustanovení předchozího odstavce platí o poplatcích dle tohoto odstavce obdobně (zánik rozšíření práv na osobu-nečlena nemá vliv na povinnost úhrady již splatného poplatku, již zaplacený poplatek se nevrací apod.). XII. Hospodaření spolku 1) Příjmy spolku tvoří poplatky hrazené členy dle předchozího článku. Vyloučeny nejsou ani dary nebo příjem z výdělečné činnosti. 2) Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku. Je zejména odpovědný za výběr členských poplatků a jejich využití pro účely spolku. 3) Předseda spolku sestavuje účetní závěrku po skončení účetního období. Schválení účetní závěrky ze strany členské schůze není zapotřebí. Účetní závěrku schválí předseda spolku sám, a to tak, že ji podepíše, ledaže se sám rozhodne účetní závěrku předložit ke schválení členské schůzi. XIII. Závěrečná ustanovení 1) Spolek vzniká dnem, kdy bude zapsán do veřejného rejstříku. 2) Otázky neupravené stanovami řídí se zákonem č. 89/2012 Sb. 3) Spolek se zakládá na dobu neurčitou. V Brně, dne.... TB development&investment, s.r.o. Ivo Burian, jednatel Lukáš Špunar Martin Tůma