V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux"

Transkript

1 ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení nad jeho minulostí, ale hlavn! nad budoucností. S pot!šením sleduji, jak celá 'ada ZO i ÚS p'ipravuje r"zné akce k tomuto výroí, a+ již to jsou sch"ze, výstavy i jiné prezentace naší innosti p'ed ve'ejností. I z toho vidím, že naši lenové mají o Svaz zájem, jsou rádi jeho leny a to m! posiluje v p'esv!dení, že p'es názory n!kterých škarohlíd" má Svaz dobré perspektivy a je jen na nás, abychom je naplnili a ud!lali vše pro jeho další rozkv!t a pochopiteln! také pro udržení i rozší'ení lenské základny. Také na celostátní úrovni p'ipravujeme co nejlépe p'isp!t k tomuto výroí. Všechny výstavy je budou p'ipomínat a budou naší nejlepší prezentací p'ed nejširší ve'ejností a v!'ím, že p'i výstav! Natura Viva v Lysé nad Labem budeme mít možnost oslovit i 'adu politik" a naše problémy ale i úsp!chy s nimi prodiskutovat. P'ipravujeme slavnostní zasedání, kterého se zúastní stávající i d'ív!jší p'edstavitelé Svazu, zástupci ÚS a další významní zahrádká'i a hosté. Na tomto setkání chceme co nejvíce omezit oficiality a dát co nejv!tší prostor všem úastník"m, aby si mohli vzájemn! zavzpomínat na vše p!kné, co jim lenství ve Svazu p'ineslo, ale aby mohli zaujmout i kritické stanovisko k souasným problém"m a zamyslet se nad další budoucností. Zamýšlet se nad historií zahrádka'ení v naší zemi je nad rozsah tohoto úvodníku, ostatn! vše bylo podrobn!ji zve'ejn!- no v Rukov!ti zahrádká'e, kterou již všichni máte k dispozici. Tento rok ale nebude jenom rokem oslav, ale naopak rokem d"ležitých jednání a práce zajiš+ující co nejlepší perspektivy pro naši innost v dalších letech. Doufám, že v tomto roce již bude konen! p'ijat tak dlouho oekávaný zahrádká'ský zákon a ten nám p'inese urité právní jistoty. Z naší strany je zákon perfektn! p'ipraven, konzultován s 'adou legislativc" a poslanci by pro n!j mohli okamžit! zvednout ruku. Je to nyní opravdu pouze na nich, my již více ud!lat nem"žeme. Musíme ale na všech úrovních i nadále bojovat proti rušení našich osad, p'itom využívat všechny dosažitelné kontakty na komunální úrovni, našim zastupitel"m i nejširší ve'ejnosti neustále zd"- raz8ovat nezastupitelnou úlohu našich osad a zelen! pro vytvá'ení zdravého životního prost'edí. Budeme rozvíjet všechny formy odborné výchovy našich len". Ta vždy byla a bude spolu s prací s mládeží a výstavní inností naší prioritou. Krom! tradiních forem vzd!lávání jako jsou r"zné p'ednášky, instruktáže, seminá'e a odborná školení musíme využívat i další moderní formy jako je elektronická pošta a internet. Práv! jeho prost'ednictvím totiž m"žeme oslovit prakticky každého lena a p'edat mu ty nejnov!jší odborn! garantované informace. Již nyní má každý bezplatn! k dispozici Metodiky ochrany rostlin, která v knižní podob! stojí tém!' 200 K. Pro naše leny bude pravideln! aktualizována. Budeme uve'ej8ovat i další publikace, atlasy, fotografie a vše d"ležité. Námitky, že ne každý má p'ístup k internetu jsou liché. Dnes již i v t!ch nejmenších obcích je internet k dispozici na ú'adech, v knihovnách i ve školách a jist! tém!' každý z nás má v rodin! vnuky, kte'í ho rádi do práce s internetem zasv!tí, po p'ípad! mu stáhnou maily. Bylo by dobré, kdyby se nám poda'ilo aby do konce roku m!lo každé ÚS a hodn! ZO svou mailovou adresu na kterou bychom mohli zasílat r"zné pozvánky, usnesení a další písemné materiály. Byla by to obrovská asová i finanní úspora, v budoucnu bychom se mohli chlubit tím, že rok 50. výroí založení Svazu byl také rokem výrazného nástupu využívání nových technologií pro naši innost. >ím d'íve se nám to poda'í, tím více prosp!jeme jak Svazu tak hlavn! všem jeho len"m. MUDr. Josef Kíž, pedseda ZS 2. DOPIS OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ ZAHRÁDKÁSKÝCH SVAZ OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux Milí zahrádká,i! Až budete íst tyto 'ádky, bude mít Office za sebou své 80. narozeniny. 80 let snah a práce, asto namáhavé plavby proti proudu v úsilí dosáhnout pramene a tím vytýených cíl". 80 let víry ve správnost a užitenost myšlenek našich otc" zakladatel". Bezpochyby jsme leceho dosáhli a dali lov!ku k dispozici stále ješt! smysluplný a efektivní nástroj. Nejsme snad jedním z nejsiln!jších organizovaných hnutí v naší spolenosti s více než 12 milióny osob v 3 miliónech lenských rodin? Kombinace naší sociální, ekologické a ekonomické funkce stále ješt! p'ispívá k 'ešení mnoha problém" lidí, m!st a p'írody, i když zahrádky nejsou žádný všelék. P'esto toho zbývá ješt! hodn! ud!lat. Ne všude v Evrop! jsou zahrádky právn! zabezpeené, ne všemi jsou ješt! zahrádky uznávány jako nepostradatelný prvek obrazu m!sta. Podobn! jako jiné spolky jsou i zahrádká'i frustrováni, protože na n! média asto zapomínají. Na zahrádky se zapomíná pravideln!, když se hovo'í o zdraví. A p'itom nelze pop'ít, že kombinace pohybu v zahrad!, výživy erstvým ovocem a zeleninou, psychické relaxace v p'írod! a sociálních kontakt" v zahrádká'ských koloniích p'edstavuje kompletní zdravotní péi o t!lo a duši. Zahrádky vykonávají jak preventivní, tak i terapeutickou funkci. Proto Office v p'íprav! na nadcházející mezinárodní kongres v roce 2008 zorganizoval seminá' ve Vídni, který se zaobíral tématem: "Zahrádky - zdravé pro lov!ka a p'írodu". Cílem je vypracovat seznam p'ísp!vk" zahrádká'" v této oblasti, aby mohli všichni obané a zodpov!dní p'edstavitelé 'íci zahrádce jasné "ANO". Zahrádka je ale ješt! víc: p'ispívá nap'. k integraci lidí a zmenšení jejich izolovanosti, k udržení rozmanitosti druh", ke snížení zneišt!ní p"dy a vody a ke zvýšení kvality života ve m!stech. Osmdesátníkem není ten, kdo chce: trvalost myšlenek na jedné stran! a modernost na stran! druhé; to jsou klíové prvky, kterými se hnutí udržuje a dále rozvíjí. Aby se dosáhlo toho, aby byly zahrádky po celé Evrop! právn! zabezpeeny jako podstatný prvek našich m!st, jako prvek naší kultury, rozhodl Office, že vypracuje vzor k provád!ní lobování na všech úrovních. Tento vzor nesmí p'edstavovat minimální konsensus, nýbrž má a musí obsahovat všechny prvky z 15 lenských zemí, abychom mohli postupovat v!rohodn! a efektivn!. Musíme najít správné prost'edky a argumenty, vybudovat lepší p'ístup k médiím, abychom p'edstavili kvalitu našich aktivit, jejich oprávn!nost a pot'ebnost, dosažené výsledky a p'esv!dili obany a zodpov!dné zástupce o našich oprávn!ných požadavcích ve prosp!ch celé spolenosti. Nebo+ úsp!ch je suma bystrých rozhodnutí p'ijatých ve správný okamžik.

2 Výhybky jsou nastaveny. Zahrádká'i z 15 lenských svaz" - žádost o dotaci ze státního rozpotu na rok 2007 ve výši musí nyní spolu se svými japonskými kolegy, kte'í požádali o spolupráci s Office, nyní v roce 2007 tuto práci zahájit. ZasaJme se takto spolen! o lepší sv!t. Na konci tohoto roku p'eji Vám všem ve Vašich rodinách a ve Vašich svazech všechno nejlepší do nadcházejícího roku a doufám, že se Vaše p'ání vyplní a starosti kéž se drží daleko od Vaší cesty. I v nadcházejícím roce chceme spolen! pracovat, abychom 7 milión" K na akce v hodnot! 14 mil. korun, - statuty fond" RR s platností od 1. ledna 2007, - dopln!ní hospodá'sko-finanní komise RR >ZS o Ing. Novotného z ÚS Klatovy, - zútovatelný p'ísp!vek y FR ÚR >ZS na režii sekretariát" pro ÚS Prachatice 8 tis.k, ÚS Rychnov/Kn!žnou 8 tis. K, Blansko 5 tis. K. Na opravu budovy ÚS Plze8 ve výši 10 tis. K. Celkem 31 tis. K, našim d!tem a vnuk"m nabídli dobré perspektivy do - zútovatelný p'ísp!vek z FR ÚR na po'ízení výpoetní budoucnosti. techniky ve výši 10 tis. K pro ÚS: Klatovy, Chomutov, Malou WEIRICH, generální tajemnice Znojmo a Teplice. Celkem 40 tis. K s podmínkou podepsání Dohody, - ástku ve výši 500 tis. K z Fondu rozvoje ÚR p'evést do 3. USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ RR ZS Fondu rozvoje ÚR - mimo'ádné p'ísp!vky, konané dne 16. prosince 2006 v Lázních Bohdane: - sjednocení názvu vedoucí KKR jako p'edseda KKR. Za úasti 67 tj. 89% len" Republikové rady >ZS a n!kterých vedoucích pracovník" úst'edí >ZS se uskutenilo v hotelu Technik v Lázních Bohdane 4. plenární zasedání RR >eského zahrádká'ského svazu. Po diskusi, ve které bylo p'edneseno 41 diskusních p'ísp!vk", 4. zasedání RR >ZS: 1) bere na v=domí: - spln!ní usnesení a úkol" z 3. zasedání RR >ZS, - informaci o p'íprav! Zahrádká'ského zákona, - p'edložený výklad Stanov, - informaci o pr"b!hu trestního oznámení ve v!ci nakladatelství Kv!t, - informaci o stavu zaplacených lenských známek k , - informaci o stavu konkursního 'ízení Union Banka, - informaci o stavu konkursního 'ízení Interpreter Investment, - informaci o pr"b!hu soudního jednání - nemovitost Jilská, - zprávu o asopisu Zahrádká' a nakladatelství Kv!t, - zprávy o innosti komisí RR >ZS, - informaci o p'ípravách oslav 50. výroí >ZS, - informaci o jednání revizní skupiny, - informaci o výsledku hospoda'ení RR >ZS k , - informaci o první etap! odškodn!ní škod po povodni v roce p'ísp!vek ve výši 30 % vyíslených škod, - informaci o ukonení vyútování odškodn!ní po povodních r od ÚS Prachatice, - p'ísp!vek 10 tis. K pro ZO >ZS Trhové Sviny , ZO >ZS Janovice nad Úhlavou a 3 tis. pro ZO >ZS Nové Hod!jovice na vybavení moštáren z Fondu rozvoje moštáren, 2) schvaluje: - zprávu p'edsedy >ZS o innosti p'edstavenstva RR >ZS od 3. zasedání RR >ZS, - zprávu vedoucího úst'edí a nakladatelství Kv!t, - p'ísp!vek K pro každou ustavenou KKR na její innost z fondu rozvoje ÚS. Každá KKR nahlásí, kterému ÚS má být p'ísp!vek zaslán, - p'edložený Pokyn pro ud!lování vyznamenání svazovými složkami platný od , - svazová ocen!ní za rok 2006 a dotování t!chto náklad" z fondu rozvoje ÚS, - vým!nu lenských legitimací v roce 2007 s platností 10. let, - navržený rozpoet na rok 2007 pro úst'edí vyrovnaný s náklady a výnosy ve výši tis. K, a pro nakladatelství Kv!t s náklady ve výši tis. K a výnosy ve výši tis.k - zisk ve výši 874 tis. K, - výši úrok" z p"jek do SVF od : p"jka na dobu 1 m!síce bez výpov!dní lh"ty 1,0%, smluvní s výpov!dní lh"tou jeden rok 1, 8%, smluvní s výpov!dní lh"tou dva roky 2,0% a smluvní s výpov!dní lh"tou t'i roky 2,2%, - výsledek hospoda'ení RR >ZS k a hospoda'ení s fondy RR >ZS k Úetní zisk za rok 2005 ve výši ,23 zútovat na úet vlastní jm!ní, 3) ukládá: a) p,edstavenstvu RR ZS - sledovat hospodá'ské výsledky úst'edí a nakladatelství Kv!t a podrobn! informovat zasedání RR >ZS, - sledovat legislativní proces schvalování zahrádká'ského zákona a lobovat u poslanc" za jeho schválení, - zvát na zasedání RR >ZS jako hosty p'edsedy KKR, pokud již nejsou leny RR, - dopracovat výklad Stanov podle p'ipomínek z diskuse, - zajistit, aby všechna územní sdružení, které mají ovou adresu, dostávali poštu elektronicky pokud je to technicky možné. b) p,edstavenstvcm ÚS ZS - dokonit organizaní p'em!nu v názvu z územních rad na územní sdružení zm!nou registraních list". c) p,edsedovi ZS MUDr. K,ížovi - vyhodnotit diskusi z 4. zasedání RR >ZS a promítnout ji do innosti p'edstavenstva RR >ZS a úst'edí >ZS, - zajistit pravidelnou aktualizaci www stránek vetn! propagace asopisu Zahrádká', - prost'ednictvím V!stníku >ZS informovat ZO a ÚS o: - p'ehledech o innosti ZO a ÚS >ZS za rok 2006, - termínech zasedání odborných komisí a termínech celostátních výstav, - zve'ejnit schválený postup pro ud!lování vyznamenání platný od roku 2007, - zasílat usnesení PRR >ZS t!m len"m RR, kte'í mají ové adresy. d) :lencm RR ZS - odpov!dn! p'enášet záv!ry RR >ZS do ZO >ZS a p"sobit kladn! na udržení a rozvoj zahrádká'ského hnutí, - aktivn! se zapojit do všech akcí po'ádaných k 50. výroí založení >ZS. 4) pov=,uje: p,edstavenstvo RR ZS - rozd!lit dotaci MZe >R, o výši a podmínkách dotace informovat jednotlivé ÚS, - disponovat s finanními prost'edky RR >ZS dle schváleného rozpotu a nad jeho rámec v rozsahu do 1 milionu korun zisku, - zm!nou úrokových sazeb ve SVF v roce 2007, pokud >NB vyhlásí sazby rozdílné více než +/- 0,5 % proti stavu k ) doporu:uje: základním organizacím ZS - smluvn! ošet'it majetek >ZS užívaný leny i neleny >ZS uzav'ením smlouvy o správ! a provozu v zahrádkových osadách, - zam!'it se na získávání nových len" a p'edplatitel" asopisu Zahrádká'. 2

3 Usnesení bylo projednáno za p,ítomnosti 67 :lenc RR ZS Výsledek hlasování: Schvaluje len" RR >ZS Proti... 1 len RR >ZS Zdrželo se... 4 lenové RR >ZS 4. POKYN PRO UDKLOVÁNÍ SVAZOVÝCH OCENKNÍ organiza:ními složkami ZS platný od :l. 1 Svazová ocen!ní podle 5 Stanov >ZS se ud!lují len"m, funkcioná'"m, orgán"m svazu, p'ípadn! jiným osobám, institucím a organizacím, které se zasloužily o mimo'ádný rozvoj svazu. Ud!lovat svazová ocen!ní mohou všechny organizaní složky svazu a p'edávají se zpravidla p'i slavnostních p'íležitostech. :l. 2 P'i ud!lování svazových ocen!ní funkcioná'"m, len"m a organizaním složkám svazu se zejména p'ihlíží k ob!tavé innosti na odborn!-výchovném a organizaním úseku. Dále se p'ihlíží i k výsledk"m p'i celkové práci a propagaci svazu, p'i práci s mládeží a k pln!ní ostatních úkol" vyplývajících ze Stanov >ZS a úkol" republikové rady >ZS. Svazová ocen!ní len"m, funkcioná'"m a organizacím svazu se mohou ud!lovat i u p'íležitosti životních jubileí a výroí innosti za p'edpokladu, že navrhovaní spl8ují p'edepsané podmínky. P'i ud!lování svazových ocen!ní nesvazovým orgán"m, organizacím, institucím a nelen"m svazu se hodnotí zejména jejich pomoc a spolupráce s organizaními složkami svazu. :l. 3 Jednotlivé organizaní složky svazu ud!lují svazová ocen!ní na základ! t!chto zásad: 1. Základní organizace ZS ud!lují ">estné uznání" p'edevším len"m a funkcioná'"m za jejich innost v základní organizaci >ZS. O ud!lení estného uznání rozhoduje výbor ZO >ZS. 2. Územní sdružení ZS ud!lují ">estné uznání" územním funkcioná'"m, len"m územního sdružení >ZS, základním organizacím >ZS, jejich funkcioná'"m a len"m, nelen"m svazu a jiným orgán"m, organizacím a institucím v rámci okresu. Návrh na ud!lení estného uznání projedná p'edstavenstvo ÚS >ZS, o ud!lení estného uznání rozhoduje plénum ÚS >ZS. Pro ud!lování estného uznání územním funkcioná'"m a len"m >ZS platí zásada, že jejich zásluhy p'esahují rámec innosti v p'íslušné základní organizaci >ZS. 3. Republiková rada ZS ud!luje na návrh p'edstavenstva republikové rady >ZS svazová ocen!ní, která jsou nejvyšším ocen!ním práce a zásluh funkcioná'" a len" >ZS, organizací svazu, mimosvazových orgán", organizací a institucí a jejich pracovník", p'ípadn! jiných osob p'i pln!ní poslání a úkol" svazu. Svazová ocen!ní navrhovaná pro neleny svazu a nesvazové organizace a instituce navrhují územní rady a p'edstavenstvo republikové rady >ZS mimo stanovený poet ud!lovaných svazových ocen!ní. Jejich celkový poet by nem!l p'ekroit výši 5% z potu svazových ocen!ní. Republiková rada ZS ud=luje tato svazová ocen=ní: - Bronzová medaile - St'íbrná medaile - Zlatá medaile - Zlatá r"že - Zápis do Knihy cti >ZS Pravidla pro ud=lování vyznamenání: Bronzová medaile - minimáln! 10 let lenství v >ZS nebo 5 let práce ve výboru ZO nebo ÚS nebo 5 let práce odborného referenta ZO nebo okresního odborného instruktora, - nositel estného uznání ÚS, - návrh podává ZO >ZS prost'ednictvím ÚS, - návrh projedná PRR a schvaluje RR. St,íbrná medaile - minimáln! 15 let lenství v >ZS nebo 10 let práce ve výboru ZO >ZS nebo ÚS (nebo ve vyšších orgánech >ZS) nebo jako odborný referent nebo okresní odborný instruktor, - nositel bronzové medaile nebo Vyznamenání III. st. - návrh podává ZO >ZS prost'ednictvím ÚS, - návrh projedná PRR a schvaluje RR >ZS. Zlatá medaile - minimáln! 20 let lenství v >ZS nebo 15 let práce ve výboru ZO >ZS nebo vyšších orgánech >ZS, - nositel st'íbrné medaile nebo Vyznamenání II. st. - návrh podává ÚS >ZS (na p'ípadné doporuení ZO), - návrh projedná PRR a schvaluje RR >ZS. Zlatá rcže - minimáln! 25 let lenství v >ZS nebo dlouholetá práce v PÚS, OOI, RR >ZS s významným p'ínosem pro rozvoj >ZS, - nositel zlaté medaile nebo Vyznamenání I. st. nebo medaile Za zásluhy o rozvoj, - návrh podávají lenové RR >ZS na doporuení PÚS a KKR, - návrh projedná PRR a schvaluje RR >ZS. Zápis do Knihy cti ZS - nejvyšší svazové vyznamenání pro zasloužilé leny >ZS, nositele nižších ocen!ní, dlouholeté funkcioná'e ÚS, RR, KKR, OOI, - nositel Zlaté r"že, - návrh podávají lenové RR >ZS na doporuení PÚS >ZS a KKR, - návrh projedná PRR a schvaluje RR >ZS. Mezi ud!lením jednotlivých stup8" vyznamenání u jednotlivc" a organizaních složek >ZS musí uplynout alespo8 5 let, výjimky m"že na základ! 'ádného zd"vodn!ní návrhu povolit PRR >ZS V mimo'ádných a 'ádn! zd"vodn!ných p'ípadech (mimo'ádné zásluhy) u nelen" >ZS (i cizinc") je možno ud!lat výjimku z podmínek pro ud!lení ocen!ní (roky, posloupnost ocen!ní) Návrhy na ud!lení svazových ocen!ní se podávají na úst'edí >ZS na p'edepsaných tiskopisech pro p'íslušný kalendá'ní rok do 31. srpna b!žného roku. P'edstavenstvo RR >ZS projedná a schválí návrhy nejpozd!ji do podzimního zasedání RR >ZS a p'edloží je ke schválení podzimnímu zasedání RR >ZS. V jubilejním roce 2007 budou platit dva termíny: 28. února a 31. srpna. Celkový poet vyznamenání nesmí p'ekroit roní limit, který je v tomto roce dvojnásobný. U organizaních složek budou použita jen odpovídající pravidla (mezidobí 5 let, posloupnost vyznamenání). Návrhy podávají nad'ízené složky. Územní sdružení >ZS mohou pro podzimní zasedání republikové rady >ZS p'edložit poet návrh" podle potu platících len" v daném roce, a to: 3 návrhy do len" 5 návrh" od do len" 7 návrh" od do len" 10 návrh" nad P'i významných jubileích >ZS m"že RR >ZS svým usnesením zvýšit uvedené limity Finan:ní ocen=ní vyznamenaných (pouze lenové >ZS a organizace >ZS) Bronzová medaile K St'íbrná medaile K Zlatá medaile K Zlatá r"že K Zápis do Knihy cti >ZS K 3

4 Návaznost dosavadních a nových ocen=ní Vyznamenání III. stupn! - > St'íbrná medaile Vyznamenání II. stupn! - > Zlatá medaile Vyznamenání I. stupn! - > Zlatá r"že Medaile Za zásluhy o rozvoj - > Zlatá r"že Ruší se dosavadní nejvyšší vyznamenání "Za zásluhy o rozvoj" a ocen!ní "Zasloužilý zahrádká'" Jednotlivé organizaní složky >ZS mohou ud!lit diplom za pomoc p'i svazových akcích, mimo'ádné p!stitelské výsledky u p'íležitosti výstav, p'ehlídek vín ap. - len"m a organizaním složkám >ZS, - nesvazovým orgán"m, organizacím, institucím a jejich pracovník"m za mimo'ádné p!stitelské výsledky u p'íležitosti výstav, p'ehlídek vín apod. estné :lenství Organizaní složky mohou ud!lit podle 5 Stanov >ZS zvláš+ zasloužilým a dlouholetým len"m a funkcioná'"m svazu estné lenství. estné :leny schvaluje - u ZO >ZS výroní lenská sch"ze, - u ÚS >ZS plenární zasedání územního sdružení >ZS, - u RR >ZS plénum republikové rady >ZS. >estný len má všechna práva a povinnosti vyplývající z 4 Stanov >ZS s výjimkou povinnosti uvedené v odst. 2 písm. c) citovaného paragrafu, tj. platit lenské p'ísp!vky. >estný len je osvobozen od brigád organizovaných ZO >ZS. >estné lenství m"že republiková rada >ZS a územní sdružení >ZS ud!lit i nelen"m svazu. Pokud jde o ud!lení estného lenství nelenu svazu, vystaví se estnému lenu >ZS lenský pr"kaz s náležitostmi jako u lena a vyznaí se v lenském pr"kazu v místech vyhrazených pro vylepování známek. Pokyn pro ud!lování svazových ocen!ní organizaními složkami >eského zahrádká'ského svazu byl schválen republikovou radou >ZS dne VÝKLAD STANOV ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÚVOD Vydání souasných stanov >ZS p'edcházela dlouhá 'ada p'ípravných prací, které spoívaly v posuzování a zpracování nám!t", návrh" a p'ipomínek, v konzultacích a opravách jednotlivých ustanovení i návrhu stanov jako celku. Tyto práce vyústily v návrhu p'edloženém k registraci ministerstvu vnitra koncem roku P'estože návrh stanov byl schválen republikovou radou již v prosinci 2004, bylo nutno stanovy podle pokynu MV p'epracovat tak, aby byl v souladu se zákonem.83/1990sb. o sdružování oban" v platném zn!ní, na jehož základ! >ZS p"sobí a podle kterého je povinna se 'ídit. Pokyn MV k úprav! byl závazný, protože bez jeho akceptace by stanovy byly neplatné a existence >ZS by pozbyla právní základ. Ve zmín!ném pokynu šlo v podstat! o jediný, avšak podstatný problém, který p'edstavoval podstatnou úpravu organizaní struktury >ZS. Ve smyslu zákona.83/1990sb. bylo nutné upravit postavení st'edních organizaních lánk", které byly v p"vodním návrhu charakterizovány jako územní rady >ZS. Aby tento st'ední lánek mohl disponovat tzv. právní subjektivitou, tj. vlastním jménem jednat, musí být z p"vodního postavení územního orgánu >ZS konstituován jako organizaní jednotka >ZS postavená na korporativním základ!, tj. právní subjekt sdružující leny s vlastní právní subjektivitou, tedy územní sdružení >ZS, jehož leny jsou základní organizace >ZS. Dalším úkolem úpravy bylo zd"raznit ve stanovách postavení krajských orgán" >ZS, kterým se staly krajské koordinaní rady. V tomto p'ípad! nešlo o právní problém, ale o právní akceptaci nov! se tvo'ícího prvku organizaní struktury v souladu s platným státoprávním uspo'ádáním, tj. vznikem kraj" a v návaznosti na pot'ebu vytvo'it na úrovni >ZS odpovídající partnery krajských institucí. T!mto dv!ma základním úpravám odpovídají i zm!ny jednotlivých ustanovení stanov, které ze zásadních úprav vyplynuly. Obdobným zp"sobem bylo nutno upravit i jednací a volební 'ád, který byl následn! v nové podob! schválen republikovou radou v dubnu Samotné stanovy byly v nové podob! schváleny republikovou radou 10. prosince 2005 a registrovány MV 21. prosince 2005, a vstoupily pak v platnost a úinnost svou publikací ve V!stníku >ZS.1/2006, kterým byla ve smyslu dopisu MV ze dne j. VS-5470/SDR/ stvrzena právní zp"sobilost >ZS v urení nástupnictví od územních rad na územní sdružení >ZS. Nové stanovy zakotvily úpravy zásadního charakteru, které se dotýkají každého lena >ZS, protože podstatn! m!ní organizaci svazu a jeho 'ízení, postavení jednotlivých orgán" i organizaních jednotek, jejich pravomoc i p"sobnost, práva a odpovídající povinnosti. Proto také vyvolaly mnoho dotaz" a žádostí o konzultace, námitek a p'ipomínek na všech úrovních - od základních organizací až po odborné útvary úst'edí. Vedle provedených konzultací a vysv!tlení, vedle zve'ejn!né d"vodové zprávy k úpravám stanov ve V!stníku >ZS rozhodla republiková rada vydat tento výklad stanov pro pot'ebu všech len" i orgán" a organizací >ZS. Výklad stanov má p'edevším sloužit k tomu, aby v p'ípadech, kdy jsou jednotlivá ustanovení stanov obecn!jší, p'ípadn! pokud umož8ují rozlinou interpretaci, ujednotil jejich jednotné uplat8ování v praxi. Výklad tedy není samostatnou normou, není ani jakousi novelou stanov, ale má za úkol vyložit, jak které urité ustanovení uplat8ovat. Jiný význam ani nem"že výklad jakékoliv normy mít, nicmén! však jde o akt závazný nebo+ jej podává orgán, který normu vytvo'il. Výklad je nutné také používat spolen! s jednacím a volebním 'ádem orgán" >ZS, nebo+ pouze v jednot! t!chto sm!rnic lze správn! aplikovat vnit'ní normy v praktické innosti a p"sobení >ZS. Praha 6. ledna 2007 JUDr. Ladislav Labuta, CSc. právní komise ZS ást I. K 1: Úvodní ustanovení stanov vychází ze zákona ís. 83/1990 Sb., o sdružování oban", podle kterého mohou obané zakládat spolky, spolenosti, svazy, hnutí a jiná obanská sdružení a sdružovat se v nich. Tato sdružení, potažmo i >eský zahrádká'ský svaz, jsou zásadn! apolitická, dobrovolná 1) a nevýd!lená. Výd!lené innosti zákon z výkonu práva sdružování jím upravovaného vyluuje. Zákon výslovn! stanoví, že porušení t!chto zásad, p'ípadn! porušení práv oban" nebo zákon" má za následek rozpušt!ní sdružení. To 2) platí pro p'ípad excesu i pro >ZS, resp. pro jeho organizaní jednotky. Stanovy v souladu s citovaným zákonem charakterizují >ZS jako právnickou osobu do jejíž svéprávnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. Statut právnické osoby znamená, že p'i spln!ní všech zákonných znak" (název, sídlo, p'edm!t innosti, vnit'ní organizaní struktura, místo innosti) má >ZS právní subjektivitu, tj. právo vlastním jménem jednat, v rozsahu své p"sobnosti dané registrovanými stanovami a obecn! platnými p'edpisy zakládat, m!nit nebo rušit právní vztahy, nabývat práv a povinností, uzavírat závazky a nést samostatn! majetkovou i jinou zákonnou odpov!dnost. Tato zp"sobilost vyplývá zejména z 18 a násl. obanského zákoníku, který stanoví i její meze. Ustanovení stanov o lenství v mezinárodní organizaci deklaruje zejména významné postavení >ZS v nadstátním úsilí o ochranu životního prost'edí, o vytvá'ení zdravého životního stylu a vztahu k p'írod!. K 2: Ustanovení Stanov o poslání >ZS je z formáln! právního hlediska vyjád'ením p'edm!tu innosti obanského sdružení, 4

5 a pokynech >ZS a jeho organizaních jednotek, zejména v jednacím a volebním 'ádu, osadních 'ádech a jiných vnit'ních sm!rnicích. Pokyny, informace a doporuení jsou dále publikovány ve V!stníku >ZS. Jejich závaznost vyplývá z charakteru p'íslušných dokument". Obecn! se vychází ze zásady, že zákonných práv (analogicky i podzákonných práv upravených normativními sm!rnicemi vycházejícími ze zákona) se nelze vzdát, zákonné povinnosti (analogicky podzákonné 5) povinnosti upravené normativními akty) jsou závazné, opat'ení metodického charakteru - zde nap'. v oblasti meto- dicky 'ídící p"sobnosti krajských koordinaních rad - mají doporuující charakter. Tato okolnost je zpravidla v takových aktech výslovn! uvedená (viz nap'. Vzorový osadní 'ád). Povinnosti vyplývající ze stanov se vztahují pouze na leny Svazu. Zákon. 83/1990 Sb. o sdružování oban" výslovn! zakazuje ukládat povinnosti oban"m, kte'í nejsou jeho leny. To se vztahuje nap'. i na obany, kte'í nejsou leny svazu, ale z titulu vlastník" pozemk" užívají spolená za'ízení zahrádká'- ských osad (proto je t'eba tuto situaci s nimi smluvn! upravit, stejn! jako nap'. úhrady za užívání spolených pozemk" a za'ízení, v!cná b'emena apod. podle obecn! platných p'edpis"). Obdobn! nap'. nelze v osadních 'ádech ukládat povinnosti rodinným p'íslušník"m len" >ZS, kte'í užívají za'ízení v osadách. Odpov!dnost je nutné uplat8ovat na lenech ZO >ZS, v"i rodinným p'íslušník"m je však možné uplat8ovat nap'. požadavky na dodržování zásad obanského soužití, dodržování protipožárních opat'ení, ochrany životního prost'edí atp., podle obecn! platných p'edpis". Stejn! tak je však nutné odmítnout odpov!dnost >ZS a jeho organizaních 6) jednotek za delikty len" svazu, sm!'ující navenek a nesouvisející s pln!ním úkol" svazu, respektive p'i p'ekroení mezí zmocn!ní osob jednajících za svaz i jeho orgány, pokud o tomto p'ekroení druhá strana v!d!la (viz l. 5 jednacího a volebního 'ádu). Pokud se v ustanovení 4 stanov hovo'í o majetku svazu, rozumí se tím majetek >ZS a majetek organizaních jednotek nadaných právní subjektivitou, tj. územních sdružení a základních organizací >ZS. který je jedním ze základních znak" právnické osoby a z v!cného hlediska vyjád'ením úelu sdružení ze kterého plyne, pro >ZS vznikl, k emu jeho innost sm!'uje a jakým zp"sobem tuto innost realizuje. Obecné vyjád'ení p'edm!tu innosti je obsahem prvního odstavce 2 Stanov a lení jej na oblast odbornou, oblast organizaní, oblast zájmovou, oblast spoleenského p"sobení a oblast relaxaní. Toto obecné vyjád'ení po jednotlivých oblastech je konkretizováno zp"soby realizace innosti v druhém odstavci, kde jsou p'íkladmo uvedeny základní formy práce svazu v praktické podob!. Zatímco obecné vyjád'ení z'ejm! pokrývá oblasti p"sobení >ZS, p'íkladné zp"soby innosti nemohou pokrýt všechny formy, jakými >ZS a jeho souásti p"sobí. Stanovám proto neodporuje, naopak je napln!ním jejich duchu a smyslu, když lenové svazu nebo jednotlivé organizaní jednotky svazu plní úel sdružení tím, že nap'. navzájem spolupracují a p'edávají si zkušenosti z vlastní innosti, budují zázemí pro spoleenské, sportovní i jiné zájmové vyžití svých len", spolupracují na všech úrovních s orgány a institucemi státní správy i nestátního charakteru v oblastech své p"sobnosti, usilují o sponzorskou úast a sami se podílí na ochran! p'írody, zapojují se do správy v!cí ve'ejných, spoleenského d!ní atp. Zákon ís. 83/1990 Sb. sice zakazuje sdružením vykonávat funkci státních orgán" nebo je 'ídit, nikoli však spolupráci s nimi. Absence na ve'ejném d!ní by naopak vedla k izolaci, 3) která by m!la za následek degradaci >eského zahrádká'- ského svazu a jeho souástí na úrove8 nevýznamných spolk", které nemají pro ve'ejnost žádný efekt a které spolenost zákonit! ignoruje. K 3: >lenství ve svazu je ve smyslu zákona o sdružování oban" ís. 83/1990 Sb. právem každého obana, který má zájem o zahrádká'skou innost (viz 1 odst. 1 Stanov), souhlasí se Stanovami a zaváže se je plnit. Nepln!ní t!chto kriterií m"že 4) být sankcionováno vylouením ze svazu (viz odst. 6 3 Stanov). >lenství je dobrovolné. Podle zákona nesmí být nikdo nucen ke sdružování, ke lenství ve sdruženích ani k úasti na jejich innosti. Tím se samoz'ejm! nemá na mysli úast na innosti svazu pro jeho leny, pro ty je ve smyslu Stanov tato úast povinností. Ze sdružení, tedy i z >ZS m"že každý kdykoliv svobodn! vystoupit. >lenství je vedle p'ijetí podmín!no zaplacením zápisného a lenského p'ísp!vku. Zápisným se rozumí nevratný úelový p'ísp!vek svého druhu, který platí nový len vedle úelového p'ísp!vku placeného všemi leny, z n!hož se hradí užívání spolených za'ízení po vyrovnání s p'edchozím uživatelem. Výši zápisného stanoví výbor základní organizace. Úelovým p'ísp!vkem se rozumí p'ísp!vek len" zejména na úhradu režie, užívání a odpis" spolených za'ízení a jiných náklad" základní organizace v daném roce. Výše úelových p'ísp!vk" je stanovena lenskou sch"zí nebo upravena smlouvou o užívání, provozu a údržb! spolených za'ízení. Výši lenských p'ísp!vk" stanoví republiková rada >ZS. >lenství právnické osoby je vedle úasti na rozvoji innosti svazu podmín!no rovn!ž pln!ním Stanov v p'im!'eném rozsahu daném charakterem právnické osoby, p'ípadn! upraveném písemnou smlouvou s p'íslušným orgánem (výborem ZO, územní nebo republikovou radou) organizaní jednotky svazu u níž se právnická osoba stává lenem >ZS. Smlouvou se upraví zejména podíl na innosti svazu nebo jeho souásti, forma zapojení a výše zápisného, úelových a lenských p'ísp!vk". Pokud se právnická osoba zabývá výd!lenou inností, nesmí být tato innost konána jménem >ZS nebo jeho organizaní jednotky, v jeho zastoupení nebo pod jeho hlavikou. Totéž se vztahuje na výd!lenou innost fyzických osob. K 4: Práva a povinnosti lena sdružení upravují podle zákona ís. 83/1990 Sb. o sdružování oban" stanovy. S ohledem na obecné vyjád'ení jsou však n!která práva a povinnosti konkretizovány v dalších vnit'ních p'edpisech, sm!rnicích ást II. K 6: Nové zn!ní stanov vychází ze zákona. 83/1990 Sb., podle kterého musí být ve stanovách mj. uvedeny - orgány sdružení, zp"sob jejich ustavování, urení orgán" a funkcioná'" oprávn!ných jednat jménem sdružení, - ustanovení o organizaních jednotkách, pokud budou z'ízeny a pokud budou jednat svým jménem. Tato právní konstrukce znamená, že obanské sdružení (zde >eský zahrádká'ský svaz, který je sám o sob! právnickou osobou - viz výklad k 1) si m"že vytvá'et organizaní jednotky, které mají rovn!ž charakter právnických osob, tedy právních subjekt" nadaných právní subjektivitou, (tj. nadaných právem jednat svým jménem, resp. nabývat svým jménem práv a plnit právní povinnosti, nést právní odpov!dnost - viz výklad k 1). Aby tedy organizaní jednotky m!ly tuto právní subjektivitu, musí být jako takové ve stanovách jmenovit! uvedeny, musí mít svoji organizaní strukturu a všechny další náležitosti uvedené ve výkladu k 1 stanov. Na rozdíl od nich orgány svazu a t!chto jednotek jednají jménem svazu, respektive jménem jeho organizaních jednotek, tj. nemají vlastní právní subjektivitu. Proto tedy stanovy nov! vytvá'í jako právní subjekty vedle základních organizací také územní sdružení jako organizaní jednotky, aby mohl efektivn!, se všemi právními d"sledky fungovat st'ední územní lánek >ZS, který je p'i stávajících potech ZO >ZS nezbytný jak pro efektivní fungování a 'ízení svazu, tak i pro dispozice 7) s majetkem svazu na regionální úrovni. Tedy právní subjektivitu, tj. právo svým jménem samostatn! jednat, vlastnit majetek a disponovat s ním, mít práva a povinnosti vetn! majetkové i další právní odpov!dnosti mají: - eský zahrádká,ský svaz jako obanské sdružení, jehož jménem jedná republiková rada 5

6 - územní sdružení jako organizaní jednotka svazu sdružující základní organizace na uritém území (regionu), jehož jménem jedná územní rada územního sdružení - základní organizace (specializovaná základní organizace) sdružující leny svazu v uritém územním obvodu, jejímž jménem jedná výbor základní organizace. Specifickým orgánem bez právní subjektivity je krajská koordinaní rada, která je jednak orgánem svazu v kraji pro 8) 9) metodické 'ízení a koordinaci innosti organizaních jednotek a jednak orgánem pro zastupování t!chto jednotek v kraji p'i jednání s jinými krajskými orgány a institucemi navenek. Jednotlivá ustanovení 6 stanov pak charakterizují zmín!né organizaní jednotky a jejich orgány z hlediska jejich struktury, vytvá'ení, ustavování jejich orgán" a orgán" svazu a obecného vymezení p"sobnosti. Podrobnosti v jednání orgán" pak upravuje jednací a volební 'ád orgán" svazu. Pokud se v ustanovení 6 a jiných ustanoveních stanov hovo'í o orgánech svazu, mají se na mysli i orgány organizaních jednotek svazu. K 7: Vznik, rozd!lení a zánik základní organizace je upraven v prvních t'ech odstavcích a druhé v!t! ustanovení 7 stanov. Z ustanovení odst. 4 se použije pouze povinnost oznámit územní rad! vznik, rozd!lení a zánik základní organizace a ustanovení o rozhodnutí územní rady o zániku a likvidaci ZO, pokud základní organizace nevyvíjí po dobu dvou let innost a neodvádí lenské p'ísp!vky. >ást ustanovení odst. 4 o uzav'ení smlouvy nebo vypov!zení smlouvy o p'istoupení do územního sdružení, stejn! jako poslední v!ta o návrhu územní rady na zánik ZO republikové rad! se použije jen ve specifických p'ípadech p'i zapojení organizace do územního sdružení smlouvou nap'. p'i vzniku a zániku lenství právnické osoby v rámci územního sdružení. V ostatních p'ípadech se tato ustanovení nepoužijí a platí zde zásada o automatickém lenství všech základních organizací v územním sdružení >ZS dle územní p'íslušnosti. K 8: Orgány základní organizace jednají jménem základní organizace a napl8ují tak její právní subjektivitu podle 6 odst.6 stanov. Jejich úkony ve smyslu p"sobnosti podle 10 a 11 jsou závazné pro leny ZO a ve smyslu l. 5 jednacího 'ádu zavazují i základní organizaci navenek, jsou-li uin!ny oprávn!nými funkcioná'i (viz l. 5, 6 a 7 jednacího 'ádu a 23 stanov). K 9: >lenská sch"ze je vrcholným orgánem základní organizace. Jedná podle zásad upravených jednacím a volebním 'ádem orgán" svazu. Usnáší se nadpoloviní v!tšinou p'ítomných len", pokud v odst.3 není stanoveno jinak. >lenové ZO se mohou proti usnesení lenské sch"ze odvolat, požádat o p'ezkoumání rozhodnutí lenské sch"ze soud nebo mohou požádat o nové rozhodnutí podle l. 21 a 23 jednacího a volebního 'ádu orgán" svazu. Má-li se lenská sch"ze konat formou shromážd!ní volených delegát", rozhodnutí o tom se 'ídí podle l. 8, posl. odst. jednacího a volebního 'ádu orgán" svazu. Odst. 2 ustanovení 9 p'íkladmo stanoví p"sobnost lenské sch"ze tím, že vymezuje nejd"ležit!jší úkoly. V odst. 3 jsou uvedena rozhodnutí, k nimž je t'eba tzv. kvalifikované 10) v!tšiny. Komentovat je nutné zejména ustanovení od písm. b/,c/,f/,h/,m/. Pod písm. b/ pat'í do kompetence lenské sch"ze mj. schvalování rozpotu. Zde je nutno vycházet, obdobn! jako u písm. c/ z povinnosti základní organizace vést zjednodušené tzv. podvojné úetnictví, k n!muž jsou podle novelizovaného zákona o úetnictví povinny i základní organizace >ZS. Jde o to, že ZO by m!la zajistit alespo8 vyrovnaný hospodá'ský výsledek a stanovit rozpoet jen v jeho rámci. Tomu musí p'izp"sobit zejména výši úelových p'ísp!vk" (odst. 2 písm. g/), zápisné ( 3 odst. 2 stanov), p'íp. p'ísp!vky právnických osob ( 3 odst. 8). Pokud jde o mimo'ádné náklady (viz písm. m), je t'eba je vykládat tak, že výhradn! lenská sch"ze schvaluje náklady nad 10 tisíc K v každém jednotlivém p'ípad!, nikoliv jejich souet. Obcházením t!chto ustanovení 11) by bylo d!lení náklad" na po'izovanou komoditu na více jednotlivých náklad" (nap'. po'ízení v!ci, náklady na její dopravu, náklady na instalaci atp.). V nezbytných p'ípadech p'i nebezpeí z prodlení lze o takových nákladech nad K rozhodnout i následn! na nejbližší lenské sch"zi. Na druhé stran! však do takových mimo'ádných náklad" se nezahrnují odpisy, které jsou zárove8 náklady a které je t'eba 12) stanovit povinn! dle zvláštních p'edpis". O výši t!chto druh" náklad" lenská sch"ze rozhodovat nem"že, schvaluje je však v rámci projednávání a schvalování úetní uzáv!rky. Povinnosti vynakládat tyto náklady by však m!lo korespondovat rozhodování o výši úelových p'ísp!vk", které rovn!ž náleží mezi výlunou p"sobnost lenské sch"ze. K 10: P"sobnost výboru ZO je ve stanovách uvedena také jen p'íkladmo se zam!'ením na nejd"ležit!jší organizaní úkoly. Pat'í sem však i 'ada dalších úkol", vyplývajících nap'. ze zmín!ných obecn! závazných p'edpis" a na'ízení (viz nap'. zákon o ochran! životního prost'edí, zákon a na'ízení o požární ochran!, p'edpisy o hospoda'ení s p"dou, p'ipravovaný zákon o zahrádká'ské innosti, stavební zákon a související p'edpisy atd.) Výbor je statutárním orgánem základní organizace. Nese odpov!dnost za závazky organizace a jeho lenové jsou v rámci své p"sobnosti odpov!dni nejen lenské sch"zi, resp. lenské základn!, jsou ale odpov!dni i za své jednání navenek. Proto ZO musí vydat vnit'ní organizaní normy, které tuto p"sobnost výboru a jeho len" specifikují a jejichž rozsah je upravován V!stníkem >ZS. K 11: V odst.1 došlo pod vlivem zm!ny íslování odstavc" v 6 k nesprávnému oznaení innosti revizor" ( 6 odst. 9) - správný odkaz se vztahuje na 6 odst.10. P"sobnost revizor" p'i kontrole hospoda'ení ZO se vztahuje zejména na erpání rozpotu a jeho jednotlivých položek z hlediska efektivnosti a souladu s usneseními lenské sch"ze, na nakládání s nemovitým i movitým majetkem a finanními prost'edky, na kontrolu správnosti út" a jednotlivých položek v úetnictví a na úetní uzáv!rku. P"sobnost revizor" p'i kontrole innosti organizace se vztahuje zejména na pln!ní úkol" základní organizace podle stanov, zejména z hlediska pln!ní poslání svazu podle 2 stanov, pln!ní úkol" výboru organizace, dodržování zásad upravených jednacím a volebním 'ádem, pln!ní usnesení lenské sch"ze, územní rady a republikových orgán" svazu. Yešením sporných záležitostí len" ve smyslu 4 odst.1 písm. e/ stanov se rozumí zejména nesoulad mezi zájmy i právy lena a opat'eními ze strany ZO vyplývajícími z opat'ení výboru ZO a usnesení lenské sch"ze p'i pln!ní úkol" ZO. K 12: Územní sdružení vzniklo na základ! nových stanov jako samosprávná organizaní jednotka >ZS s p"sobností na území vymezeném republikovou radou >ZS na základ! pot'eby rozvoje svazu v daném území. Územní sdružení je organizaní jednotkou svazu, která sdružuje základní organizace ve v!tších územních celcích, zpravidla na území bývalých okres" podle p'edchozího územního len!ní státu (viz 6 odst. 2 stanov). Základní úkoly územního sdružení jsou stanoveny v odst. 3. Právní subjektivita územního sdružení je vyjád'ena v 6 odst. 5 stanov a specifikována ve výkladu tohoto ustanovení. Výkonnými a 'ídícími orgány, které jednají jménem svazu v daném území a jménem územního sdružení p'i realizaci jeho práv, povinností a odpov!dnosti jsou územní rada, p'edstavenstvo územního sdružení a územní revizní skupina. Vznik územního sdružení iniciuje republiková rada. O zániku územního sdružení rozhodne republiková rada pokud zaniknou pot'eby, pro které územní sdružení vzniklo nebo pokud to 6

7 navrhnou dv! t'etiny v n!m sdružených základních organizací. stanov ostatním územním radám v kraji, p'ípadn! iniciovat Takový návrh lze p'edložit za situace, kdy územní sdružení jejich vytvo'ení republikové rad!. Sjednotí-li se na zám!ru neplní sv"j úel, tj. není schopno zabezpeit zájem sdružených vzniku nejmén! jedna t'etina územních sdružení a jmenují-li organizací ve vztahu k mimorezortním institucím na daném po p'edchozí volb! do KKR své zástupce, pak na základ! území a k republikovým orgán"m svazu. Protože však ze konsensu vznikne KKR která plní úkoly podle tohoto ustanovestanov plyne zásada povinného sdružení základních organizací ní stanov. Délka p"sobení KKR vychází z pot'eb a zájmu v územním sdružení, návrh na zánik sdružení musí iniciovat zastoupených územních sdružení. Pokud se poet zastoupezapojení ZO v jiném sdružení i vznik nové územní organizaní ných územních sdružení sníží a KKR nezastupuje nejmén! jednotky. jednu t'etinu územních sdružení, pak KKR zanikne. Stejn! tak KKR zanikne, pokud se nadpoloviní v!tšina jejích len" K 13: rozhodne innost KKR ukonit. Podle tohoto ustanovení je územní rada statutárním orgánem Po dobu innosti KKR se její p"sobnost vztahuje na všechna územního sdružení, což p'edstavuje její právo a povinnost územní sdružení v kraji, proto se kterékoliv územní sdružení, jednat jménem tohoto sdružení, p'iemž její úkony zavazují které není v KKR zastoupeno m"že do innosti KKR ve smyslu územní sdružení dovnit' i navenek a jsou akty územního 13 odst. 4 písm. n/ zapojit a p"sobit zde ve smyslu úkol" sdružení ze zákona (viz 6 odst. 2 písm. d/ zák.. 83/1990 podle 16 odst. 2 stanov. >lenství v KKR není povinné, Sb.). Podle téhož ustanovení a p'edchozích ustanovení stanov nicmén! však i p'i neúasti v KKR jsou všechna územní jsou zárove8 výkonnými a 'ídícími orgány svazu na území sdružení 'ídícími a koordinaními akty KKR zavázána. v p"sobnosti územního sdružení (viz úvodní sta+ 6 stanov) a jednají jménem svazu p'i jeho rozvoji a zajiš+ování úkol" republikových orgán" podle 12 odst. 3 stanov. K 17-21: Oproti p'edchozím stanovám se ustanovení o organizaci a Pokud se v 13 odst. 2 hovo'í o klíi a na období podle p"sobnosti republikových orgán" nem!ní. Z hlediska právní smlouvy o p'idružení v územním sdružení, tohoto ustanovení subjektivity je republiková rada nositelem, resp. vykonavatelem se nepoužije. Vychází z p"vodního zám!ru sdružení právní subjektivity svazu jako obanského sdružení podle zák. základních organizací na základ! smlouvy, které není. 83/1990 Sb. a 'ídícím a výkonným orgánem, jemuž jsou (s výjimkou lenství právnických osob v >ZS) u základních pod'ízeny všechny orgány svazu vetn! orgán" organizaních organizací obvyklé. Vychází se však z 9 odst. 2 písm. f/, jednotek svazu, tj. po vertikální linii KKR, územní rady podle kterého jsou leny územní rady voleni zástupci všech územních sdružení i výbory základních organizací. Z hlediska základních organizací analogicky na 5 let - viz volba len" do obecných zásad 'ízení jde o 'ízení formou organizaní výboru ZO a volebního období republikové rady - viz 18 posloupnosti, tj. 'ízení svazu jako celku na jedné stran! a 'ízení odst.1 stanov. nižších organizaních složek, tj. územních rad a jejich P"sobnost územní rady z"stává oproti p'edchozím stanovám prost'ednictvím výbor" ZO na stran! druhé. Pon!kud zvláštní beze zm!n s výjimkou práva rozhodovat o ustavení a zániku je zde postavení KKR, které jsou 'ízeny a 'ídí pouze metodicky územní rady a o zp"sobu likvidace, což na základ! rozhodnutí p'i akceptaci usnesení 'ídícího aktu vyššího stupn!. Jejich ministerstva vnitra jako orgánu schvalujícího stanovy p'ísluší vlastní rozhodování je vždy limitováno zájmy a pot'ebami v souvislosti s ustanovením o právu usnášet se o zániku svazu územních organizaních jednotek, z jejichž v"le p"sobí. a územních sdružení republikové rad! ( 18 odst.3, písm. f/ stanov). ást III. K 14: Oproti p'edchozím stanovám se m!ní název orgánu na p'edstavenstvo územního sdružení vzhledem k tomu, že jde o orgán územního sdružení, nikoli územní rady, která je sama orgánem sdružení. K 15: Ustanovení se oproti p'edchozím stanovám nem!ní s výjimkou íslování odkazu v odst.1, který má správn! znít "...ve smyslu 6 odst. 10" (viz výklad k 11 stanov). K 16: Ustanovení o krajské koordinaní rad! (dále KKR) je v t!chto stanovách zcela nov! koncipováno tak, aby jednoznan! stanovilo p"sobnost KKR a zd"raznilo její postavení v soustav! orgán" svazu. Specifické vymezení organizace a p"sobnosti KKR ve stanovách si vyžádala praktická pot'eba krajského 'ídícího a výkonného subjektu svazu zejména ve vztahu k novému územnímu len!ní státu. Nov! z'ízené orgány státní moci a správy v krajích a ostatní krajské instituce nepovažují za své partnery nižší územní orgány svazu a na druhé stran! úast republikové rady p'i jednání s krajskými orgány správy není rovn!ž z hlediska celostátní p"sobnosti republikové rady optimální a ani by nemusela být vždy dostaten! objektivní 13) a vzhledem ke specifice kraj" dosti kompetentní. Krajská koordinaní rada je orgánem svazu, není tedy právnickou osobou, nemá atribut právní subjektivity. Jedná tedy jménem svazu na území kraje, pro který je z'ízena. Jako metodicko 'ídící a koordinaní orgán jedná zejména dovnit' svazu, hlavním úkolem je však vystupovat jménem svazu a jeho souástí navenek v"i krajským institucím. Zvyšování úlohy a prestiže lze p'edpokládat p'edevším do budoucna v závislosti na decentralizaci úloh státu na krajské orgány zejména v ekonomické oblasti. KKR vznikají na základ! iniciace územních rad, které mohou navrhnout jejich vytvo'ení ve smyslu 13 odst. 4 písm. n/ K 22: Pokud se v ustanovení hovo'í o majetku svazu, má se na mysli majetek ve výluném vlastnictví >ZS, který obhospoda'uje republiková rada a majetek ve výluném vlastnictví organizaních jednotek svazu, tj. územních sdružení a základních organizací, které mají právní subjektivitu a které jsou s tímto svým majetkem jediné oprávn!ny disponovat. Tato zásada vyplývá jak z ustanovení 6 odst. 6, tak z ustanovení 22 odst. 3 a 4 stanov. Z ustanovení o výluné p"sobnosti v oblasti hospoda'ení s majetkem vyplývají práva dispozice vlastník", ale i povinnosti plynoucí z obecn! platných p'edpis", zejména zákona o úetnictví, které ukládají povinnosti p'i nakládání s majetkem, jeho evidencí, útováním, ochran! atp. Podrobn! komentuje práva a povinnosti p'i nakládání s majetkem zejména V!stník >ZS, p'íp. pokyny a instrukce úst'edí a republikové rady >ZS. ást IV. K 23: Ustanovení stanov o zastupování upravuje obecné zásady jednání p'i zastupování svazu a jeho organizaních jednotek statutárními zástupci, kterými jsou p'edsedové nebo pov!'ení lenové orgán" svazu. Podrobn!ji rovn!ž upravuje tuto oblast jednací a volební 'ád orgán" svazu. Z hlediska delegace pravomoci je však nutné upravit p"sobnost jednotlivých funkcioná'" vnit'ními organizaními normami, které jsou charakterizovány zejména ve V!stníku >ZS. z r Tato povinnost platí hlavn! pro základní organizace a územní sdružení proto, že tyto organizaní jednotky mají právní subjektivitu a nesou právní i majetkovou odpov!dnost, kterou je nutné aplikovat na konkrétní osoby. K 24: V tomto ustanovení je stanoveno právní následnictví územních orgán" - od okresních a m!stských výbor" na 7

8 územní orgány svazu, tj. územní rady. Nutno zd"raznit, že jde citovaného zákona nositelem právní subjektivity. Tyto orgány 14) o následnictví p"sobnosti orgán", nikoliv organizaních vlastní právní subjektivitu tedy nemají, nejednají jménem svým, jednotek, tedy nositel" právní subjektivity, tj. práva jednat svým ale jménem Svazu. V praxi to znamená, že pouze Svaz je jménem, jak to stanoví zákon. Republiková rada stanovila svým právním subjektem s plnou právní a majetkovou odpov!dností, usnesením od p'echod p"sobnosti v této oblasti od tedy právnickou osobou jejíž právní subjektivitu mohou územních rad, které je nesly v rozporu se zákonem na územní realizovat na jednotlivých stupních jeho orgány reprezentované sdružení, p'evod právní subjektivity od m!stských i okresních funkcioná'i oprávn!nými jednat jeho jménem. Protože innost výbor" na územní sdružení nebyl možný, protože p'edchozí >ZS je organizována horizontáln! na územním principu, orgány právní subjektivitu ze zákona jako orgány svazu vyžaduje si jak centrální 'ídící stupe8 reprezentovaný nem!ly. Nic na tom nem!ní ani to, že v p'edchozích stanovách republikovou radou vydávající centrální rozhodnutí resp. byly orgány svazu jako nositelé právní subjektivity v rozporu nesoucí odpov!dnost za celý Svaz, tak i územní 'ídící stupn! se zákonem deklarovány. p'edstavované územními orgány, kterými jsou územní rady jako právní nástupci okresních výbor" >ZS, které však mají pouze územní p"sobnost zejména p'i realizaci centrálních rozhodnutí Svazu na teritoriu, pro které jsou z'ízeny. Orgány svého druhu jsou i Krajské koordinaní rady, které jednají jménem Svazu na území kraj" a jejichž úelem je zejména aplikace centrálních rozhodnutí na podmínky kraje a souinnost s územními orgány státní správy a institucemi na krajské úrovni. Odpov=di na n=které nej:ast=ji kladené otázky k novým stanovám eského zahrádká,ského svazu 1. Pro: ustanovuje RR územní sdružení, když struktura svazu se z,izuje zespoda nahoru? Ze zákona. 83/1990 Sb. o sdružování oban" platí, že organizaní struktura obanského sdružení je dána jeho Stanovami, které zpracuje sdružení (zde >ZS) a schvaluje ministerstvo vnitra. Z tohoto hlediska nejde o z'izování zespoda nahoru, ale ve form! vnit'ní organizaní normy která uruje, jak bude organizaní struktura sdružení vypadat a jaké budou její organizaní jednotky. Zespoda se tvo'í pouze konkrétní organizaní jednotky a orgány Svazu, konkrétn! základní organizace ( 7 odst.1 Stanov) a jejich orgány ( 8) a krajské koordinaní rady ( 13 odst. 4 písm. n/ a 16 odst.1 Stanov). Ustavení republikové rady jako centrálního orgánu je výhradn! v!cí >ZS jako právnické osoby. Skutenost, že ji tvo'í lenové územních rad neznamená, že je t!mito územními radami z'izována. Územní sdružení je organizaní jednotkou Svazu, vytvo'enou pokud to vyžadují pot'eby rozvoje Svazu v daném území k tomu, aby zajiš+ovalo pln!ní úkol" vyplývajících z vnit'ních norem Svazu a usnesení vlastních nebo centrálních ( 12 odst. 3 Stanov). V tomto smyslu je z'ejm! logické, že územní sdružení plní i z titulu postavení územní rady jako 'ídícího a výkonného orgánu Svazu úkoly Svazu a je p'edevším v!cí Svazu, zda má existovat i nikoli. Lze mít zato, že jednotlivé ZO by mohly za prioritní považovat své lokální zájmy a zájmy Svazu tak eliminovat do té míry, že by územní sdružení neakceptovaly. Své zájmy mohou samoz'ejm! uplatnit nap'. i zánikem územního sdružení podle 12 odst. 4 Stanov, nicmén! bude na RR, aby rozvoj Svazu i 'ízení ZO zajistila z'ízením nového územního sdružení p'i respektování d"vod" zániku p"vodního územního sdružení. Byla zde možnost postupovat p'i vytvá'ení územních sdružení podle 19 a násl. obanského zákoníku na základ! smlouvy sdružených subjekt" jako obecných právnických osob, nicmén! na základ! p'íslušných ustanovení citovaného zákona. 83/l990 Sb., podle n!hož postaí k vzniku organizaních jednotek obanských sdružení jako z'izovací listina jejich Stanovy, bylo od tohoto zám!ru i možnosti upušt!no. Z'ízení organizaní jednotky na základ! smlouvy bylo ve Stanovách ponecháno jen pro úrove8 základní organizace právnickou osobou - viz 3 odst. 8 Stanov. Souhlasné stanovisko vyplynulo i ze stanovisek resp. p'ipomínek právní komise RR a KKR Hradec Králové p'i posledních úpravách Stanov. 2. Jaký je vztah mezi územním sdružením s právní subjektivitou a územní radou jako výkonným a,ídícím orgánem? A/ Pro pochopení vztahu mezi územním sdružením a územní radou je rozhodné ustanovení 6 odst. 2 zák.. 83/1990 Sb., o sdružování oban". Z ustanovení 6 písm. d/ tohoto zákona je z'ejmé, že zákon na jehož základ! funguje >ZS jako obanské sdružení p'edpokládá, že k fungování takového sdružení je nutná uritá organizaní struktura, již tvo'í jeho orgány, které jsou oprávn!ny jednat jménem tohoto obanského sdružení, tedy jménem >ZS, který je sám ve smyslu tohoto B/ Charakter innosti >ZS p'edpokládá, že v jeho rámci budou p"sobit organizaní jednotky, které k napln!ní svého úelu budou hospoda'it samostatn! se svým majetkem a to jak uvnit' tohoto obanského sdružení (ve form! souinnosti, zájmových inností, vzájemné sout!že a spolupráce), ale i navenek (ve vztahu k orgán"m státní správy i k jiným právním subjekt"m). Zdrojem jejich majetku bude p'edevším vlastní innost len" t!chto organizaních jednotek, proto musí mít právo svým vlastním jménem jednat, mít vlastní práva a povinnosti, být prost! právnickými osobami s vlastní právní subjektivitou. To akceptuje zákon. 83/1990 Sb. v 6 odst. 2 písm. e/, když u obanských sdružení p'edpokládá existenci organizaních jednotek oprávn!ných jednat vlastním jménem. Tyto organizaní jednotky také nesou za své vlastní jednání vlastní právní i majetkovou odpov!dnost, nicmén! však p'i realizaci poslání Svazu jsou ve smyslu Stanov povinny se 'ídit rozhodnutími >ZS jako celku v rámci vertikálního 'ízení p'edstavovaného soustavou 'ídících a výkonných orgán" Svazu, tj. republikové rady, krajských koordinaních rad a územních rad územních sdružení >ZS. C/ Organizaními jednotkami ve smyslu tezí uvedených pod bodem B/ jsou p'edevším základní organizace jako základní organizaní jednotky >ZS. Protože však zejména z praktických d"vod" není v podstat! možná p'ímá vazba mezi základními organizacemi a republikovou radou jako vrcholným 'ídícím a výkonným orgánem Svazu, bylo nutné ustavit st'ední lánek, který na územní úrovni vymezené centrálním stupn!m p'edstavují územní sdružení >ZS. Aby tento st'ední lánek m!l právní subjektivitu, tedy právo vlastním jménem jednat, bylo t'eba konstituovat jej ve smyslu zákona rovn!ž jako organizaní jednotku - tedy právnickou osobu. Pokud by tuto právní subjektivitu nem!l, nemohl by mít majetek a disponovat s ním, nenesl by žádnou vlastní právní odpov!dnost, nemohl by vlastním jménem uzavírat žádné právní závazky. Aby byl právnickou osobou, musí mít p'íslušné náležitosti podle zákona (viz 18 a násl. obanského zákoníku), tj. být korporací svých len", kte'í mají vlastní právní subjektivitu (zde základní organizace), mít vlastní organizaní strukturu, stanovami upravený zp"sob z'izování, zastupování atp. Jen potom m"že mít tento st'ední lánek pot'ebnou váhu a pravomoc a zárove8 jen potom - ve form! sdružení základních organizací jako svých len" od nichž je jeho právní subjektivita odvozena - m"že optimáln! zajiš+ovat pln!ní úkol" >ZS, viz mimo jiné i nap'. možnost realizace dotací z centra, oprávn!ní jednat jménem svých len" atp. Zjednodušen! 'eeno, pokud by st'ední lánek (zde územní sdružení) nem!l právní subjektivitu, byl by z hlediska efektivity 'ízení zbytený a mohl by být nahrazen po úpravách p"sobnosti nap'. krajskými koordina-ními radami. To se však z hlediska praktinosti, tradice a stávajících majetkových vztah" nejeví optimálním. 8

9 D/ Statutárním orgánem územního sdružení je územní rada. Územní radu pak tvo'í zástupci základních organizací, které jsou v územním sdružení sdruženy. Jako statutární orgán územní rada jedná jménem sdružení, samoz'ejm! prost'ednictvím statutárních zástupc" uvedených v 23 odst. 2 Stanov. V tomto p'ípad! tedy vystupuje jménem sdružení, p'ijímá závazky a nese plnou právní odpov!dnost p'i respektování právní subjektivity svých len", tj. základních organizací. Na druhé stran! ve smyslu vertikálního 'ízení (viz bod A) je 'ídícím a výkonným orgánem Svazu, tedy realizuje na vymezeném území 'ízení len" >ZS p'i pln!ní poslání Svazu uvedeného v 2 Stanov, zabezpeuje rozvoj Svazu a zajiš+uje na vymezeném území pln!ní úkol" ze Stanov a rozhodnutí orgán" Svazu, zajiš+uje zájmy svých len" dovnit' Svazu i navenek (viz 12 odst.3 Stanov). Postavení územní rady je tedy dvojjediné - je zárove8 statutárním orgánem územního sdružení (vlastn! p'edstavuje svým složením souhrn funkcioná'" sdružených ZO) a zárove8 je výkonným a 'ídícím orgánem Svazu na území vymezeném centrálním 'ídícím stupn!m. Svou inností zajiš+uje zárove8 vertikální 'ízení z centra až na základní stupe8, a zárove8 zp!tnou vazbu ze základního stupn! - personáln! na st'ední stupe8 a zastupitelsky na krajský až centrální stupe8. 3. Jak realizovat stávající stanovy 7 odst. 4? Jak již bylo zmín!no a ve výkladu stanov je upraveno, ustanovení o vzniku i zániku základních organizací formou smlouvy nebo jejího vypov!zení je vyhrazeno pro zapojení a lenství právnické osoby ve Svazu a jeho struktu'e - v n!které organizaní jednotce Svazu podle 3 odst.8 Stanov. V sou- asné dob! není tato forma obvyklá, lze však p'edvídat její rozší'ení (viz nap'. zájmy vina'" na jižní Morav!). Proto bylo toto ustanovení ve Stanovách podle p"vodního návrhu ponecháno. Pro standardní formy vzniku a zániku základní organizace se ustanovení o smlouv! nepoužije. To platí i pro 13 odst. 2 Stanov. B!žným z"stává automatické lenství v územním sdružení podle 6 odst. 2 Stanov. 4. KKR - 16 odst. 4 Stanov - jak rozum=t doporu:ujícímu charakteru závaznosti n=kterých aktc,ízení? Stupe8 závaznosti akt" KKR je dán jejich charakterem. V podstat! jde o výklad pojmu druhu 'ízení v pravomoci tohoto orgánu. Koordinaní akt je aktem 'ídícím, jehož podstatou je zajistit spln!ní závazného rozhodnutí centrálního orgánu v podmínkách daného území, p'i respektování specifik kraje v p"sobnosti KKR. Metodickým 'ídícím aktem se doporuuje postup (metody), jak p'íslušný 'ídící akt v podmínkách p"sobnosti KKR splnit. V usneseních centrálního orgánu je tento rozdíl zpravidla vyjád'en formulacemi T=m, kte,í do tohoto termínu požádají písemn= o další - ukládá se nebo úpravu právního vztahu k užívanému majetku, se výpcj:ka - doporuuje se. Ve výkladu, který se doporuuje ke schválení, se uvádí, že všemi t!mito akty jsou všechna územní sdružení (a+ již jsou v KKR zastoupena i nikoli) zavázána. Tím se rozumí, že se 15) jimi všichni 'ídí - nicmén! z hlediska kogentnosti platí, že závazné jsou pokyny uložené ke spln!ní a doporuující jsou metody a postupy, jak tyto pokyny splnit. Za p'íklad je možné nap'. považovat pokyn ke zpracování vnit'ních p'edpis" základních organizaních jednotek podle v!stníku >ZS. 4/2004 jako koordinaní a závazný, zatímco metodicko-'ídícím aktem by se stal p'íp. výklad, jak mají být tyto p'edpisy upraveny. Obdobn! je možné za koordinaní akt považovat pokyn na vypracování osadních 'ád" v podmínkách kraje (pokud jej KKR vydá), za metodicko-'ídící akt pak je možné považovat vzor podle v!stníku >ZS, pokud jej KKR upraví podle místních podmínek a vydá ve vztahu k organizaním jednotkám v kraji. Vysv=tlivky: 1) Výd=le:nou :inností se rozumí uritá, zpravidla podnikatelská i obdobná innost, jejímž úelem je produkce sm!'ující k dosažení zisku. Pro úely tohoto výkladu lze výd!lenou innost ilustrovat jako výrobu zboží ureného k obecnému prodeji za úelem dosažení zisku výrobce. To však nevyluuje nap'. prodej p'ebytk" výnos" k vlastní spot'eb! i ke spot'eb! své rodiny. D"ležitými znaky výd!lenosti je soustavnost, vyšší míra kvantity, prodej jako hlavní urení produktu atp. 2) Exces - zde porušení zákona 3) Degradace - zde snížení významu 4) Sankce - zde trest, postih 5) Normativní akt - zde akt, jímž je uritou normou upravena uritá povinnost i urité právo, jinak též akt, jímž se stanoví uritá norma. 6) Delikt - zde p'estoupení vnit'ních norem, jinak obecn! jednání i opomenutí odporující normám. 7) Regionální úrovew - zde myšlena místní územní úrove8 8) Metodické,ízení - zde stanovení metod práce i uritých inností 9) Koordinace - zde slad!ní, ujednocení inností 10) Kvalifikovaná v=tšina - zde dvout'etinová v!tšina 11) Komodita - zde po'izovaný p'edm!t dlouhodobé spot'eby (viz V!stník >ZS. 2/04) 12) Viz V=stník ZS :. 2/ ) Kompetentní - zde zp"sobilá z hlediska znalosti specifity jinak obecn! p'íslušná 14) Následnictví - zde p'echod p"sobnosti z p"vodního na následující subjekt 15) Kogentní - závazný. 6. ÚAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VKCECH MAJETKOVÝCH UPOZORZUJE NA ZMKNU PODMÍNEK pro dosavadní výpcj:ky státního majetku ÚZSVM upozorwuje všechny uživatele státního majetku, kte,í dosud m=li zajišt=ny výpcj:ky státního nemovitého majetku na dobu ur:itou, založené s úinností od 1. ledna 2001 ustanovením 59 zákona. 219/2000 Sb., o majetku >eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jímž se zm!nilo p'edchozí trvalé užívání podle hospodá'ského zákoníku na výp"jku, že tyto byly prodlouženy zákonem :. 1/2007 Sb., kterým se upravují n=které užívací vztahy k majetku eské republiky, ú:inným dnem 2. ledna Toto ustanovení v praxi znamená, že všem dosavadním vyp"jitel"m se výpcj:ka (nejast!ji státních budov nebo pozemk" pod budovami, ve kterých tato sdružení a spolky provozují innost) prodlužuje do 1. ledna prodlouží celkem o t,i roky, tedy do 1. ledna V pr"b!hu tohoto období pak mohou vyp"jitelé a p'íslušná organizaní složka státu upravit další vztahy k p'edm!tnému majetku. Nedojde-li k dohod=, uvedenými daty výpcj:ka zaniká bez náhrady. ÚZSVM upozor8uje výp"jitele (všechna obanská sdružení, zahrádká'ské, rybá'ské, myslivecké, chovatelské, vela'ské a jiné spolky, organizace a další vyp"jitele), že za žádosti podané podle zákona :. 1/2007 Sb. nelze považovat žádosti podané p,ed datem jeho ú:innosti. Z t!chto d"vod" proto ÚZSVM vyzývá všechny vyp"jitele k vasnému podání žádosti, pokud o další úpravu právního vztahu k nemovitosti mají zájem. Zájemce o další úpravu právního vztahu k užívanému státnímu majetku žádáme o v:asné kontaktování spádového odboru Odlou:eného pracovišt= (p'ípadn! Územního pracovišt! Ú'adu pro zastupování státu ve v!cech majetkových). Kontaktní adresy na jednotlivá pracovišt= naleznou vypcj:itelé na internetové adrese, v odkazu Územní pracovišt=. Bc. Izabela Noveská, v. r. vedoucí samostatného odd2lení Komunikace 9

10 7. ZAHRÁDKÁSKÉ MUZEUM V JUBILEJNÍM ROCE let života je d"vodem nejen k oslavám, ale i k zamyšlení a bilancování. >eský zahrádká'ský svaz se tohoto kulatého výroí dožívá v roce P'ed 50 lety, 29. zá'í 1957, se v závodním klubu zam!stnanc" Státního obchodu sešli delegáti a hosté na ustavujícím sjezdu jednotné zahrádká'ské organizace, která p'ijala název >eskoslovenský svaz zahrádká'" a ovocná'". Zahrádká'ské muzeum v Hradci Králové je sice podstatn! mladší, ale za 7 let své existence shromáždilo cenné historické materiály, dokumentující nejen 50 let života Svazu, ale i historické ko'eny, ze kterých zahrádká'ské hnutí vyrostlo. Je to jak listinný materiál, tak i fotografie, staré asopisy a odborné publikace. Aby se s nimi mohli seznámit i ti, kte'í do Hradce Králové p'ijet nemohou, vydává Zahrádká'ské muzeum informace o vzniku a rozvoji zahrádká'ského hnutí v elektronické podob! formou jubilejního CD, které seznamuje: - s historií ovocná'ství, zahradnictví, vina'ství a zahrádká'ství v >echách a na Morav!, - s etapami vývoje zahrádká'ského hnutí v jednotlivých regionech, - s významnými osobnostmi, které svou inností tento vývoj ovlivnily, - s významnými leny >ZS, kte'í se zasloužili o jeho o vznik a rozvoj. - s n!kterými dokumenty a listinami Zahrádká'ského muzea formou prezentace. CD, jehož první verze je již zpracovaná, bude jakousi kronikou historie zahrádká'ství. Ta bude postupn! dopl8ovaná o nové informace, které m"žeme získat hlavn! od Vás, jež tuto historii pamatujete a nebo historické materiály vlastníte. Jako výraz úcty k t!m, kte'í vznik a rozvoj >ZS výrazn! ovlivnili, zakládáme v jubilejním roce >ZS "Galerii zasloužilých osobností >ZS". Najdete ji v zasedací síni Domu zahrádká'" v Hradci Králové a bude trvale dopl8ována o osobnosti, na které bychom nem!li zapomenout. Aby v ní byli opravdu všichni, kte'í si této pocty zaslouží, pot'ebujeme od Vás návrhy osobností, dopln!né kvalitní fotografií, krátkým životopisem a zd"vodn!ním Vašeho návrhu. Požadované materiály m"žete zaslat na adresu Zahrádká'- ské muzeum, Petra Jilemnického 351, Hradec Králové a nebo p'ímo na adresu 'editele muzea: Ing. Otto Macl, Hradecká 169, Hradec Králové. Muzeum lze navštívit kdykoliv, ovšem po p'edb!žné domluv!, protože není trvale otev'eno. Ing. Otto Macl, editel muzea. 8. VÝMKNA LENSKÝCH LEGITIMACÍ V letošním jubilejním roce >ZS prob!hne i vým!na lenských legitimací. Pro p'istoupila Republiková rada k této vým!n!? P'edevším proto, že stávající legitimace jsou již nevyhovující. Poslední vým!na se uskutenila v roce 1991 a v souasné dob! se lepí známky kamkoliv, kde je v legitimaci volné místo. >lenové >ZS si jist! zaslouží d"stojn!jšího pr"kazu. Nové legitimace budou jednoduché, formátu A7 (po p'eložení). Krom! základních údaj" o lenovi a potvrzení lenství p'edsedou ZO >ZS, je na 3. stránce 10 políek pro vylepování známek. V každém políku bude vytišt!n p'íslušný rok, poínaje r a kone r Pokud nový len vstoupí do >ZS v pozd!jších létech, zane s vylepováním známek vždy do p'íslušného roku. Krom! toho bude v legitimaci místo i pro mimo'ádné známky a další dopl8ující údaje. Po 10 letech dojde k další vým!n! legitimací u všech len". ZO >ZS si objednají p'íslušný poet legitimací na úst'edí >ZS nebo ÚS nejpozd!ji do konce února letošního roku (poítejte s menší rezervou pro nové leny). Legitimace budou distribuovány v m!síci b'eznu prost'ednictvím úst'edí nebo ÚS a každá ZO nebo ÚS dostane fakturu na jejich zaplacení podle odebraného potu. Výbory ZO by m!ly v legitimacích vyplnit údaje o lenovi a potvrdit jeho lenství. Pr"kaz pak p'edají lenovi nejlépe již s vylepenou lenskou známkou na r Cena legitimace je 1 K (za tuto cenu budou prodávány úst'edím), základní organizace si mohou zvolit, za jakou cenu budou legitimace prodávat len"m. Ing. Jan Hinterholzinger a ústedí ZS 9. ZÁNIK ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZS Protože lenství v >eském zahrádká'ském svazu je dobrovolné, nelze nikoho nutit, aby z"stával lenem, pokud sám nechce. Minimální poet len" v organizaci je 5 len". Vznik a zánik organizace se 'ídí stanovami >ZS. O zániku organizace rozhoduje lenská sch"ze hlasováním p'ítomných len". Ostatní leny ZO, kte'í na lenské sch"zi nebyli, je t'eba písemn! informovat, aby m!li možnost se k zániku vyjád'it. >lenská sch"ze by m!la urit, k jakému datu se základní organizace ruší a v usnesení lenské sch"ze by m!lo být stanoveno, kdo provede pot'ebné formální úkony a kdo zodpovídá za jejich spln!ní. >lenská sch"ze by m!la rozhodnout jak bude ke dni zániku organizace naloženo s nemovitým i movitým majetkem organizace. Ke dni zániku organizace by m!lo být zrušeno I>O organizace a zrušeny všechny smlouvy, které byly jménem organizace uzav'eny (nap'. smlouva o odb!ru vody, elekt'iny). Rovn!ž bankovní konto organizace by m!lo být ke dni zániku zrušeno. Jak je z výše uvedeného patrné, není zánik základní organizace >ZS až tak jednoduchý, zejména pokud organizace vlastní n!jaký majetek, a+ už nemovitý (pozemky, stavby), nebo movitý majetek (nap'. p'edm!ty po'ízené z prost'edk" organizace). Každý len organizace má právo užívat to, co organizaci náleží (spolené cesty, rozvody vody, elekt'iny, spolené oplocení a pod) z titulu lenství v organizaci. Pokud n!kdo z organizace vystoupí, m!l by s organizací uzav'ít smlouvu o užívání spolených ástí. V p'ípad! že organizace zanikne a jednotliví bývalí lenové se stanou ideálními spoluvlastníky, je t'eba urit správce. Správcem m"že být nov! založená organizace, i jiná právnická osoba, která práva a povinnosti správce p'evezme (zpravidla za úplatu). Osobn! nedoporuuji, aby organizace zanikla, pokud má n!jaký majetek, nebo pokud má n!jaká práva, i závazky. Pokud by vznikla nová organizace (nap'. sdružení vlastník" pozemk") je t'eba, aby na ustavující sch"zi byl p'ítomen notá' a na ustavující sch"zi musí být p'edloženy nové stanovy, kterými se nová organizace bude 'ídit. Rovn!ž musí být stanoveny osoby, které budou v obchodním rejst'íku zapsány jako osoby odpov!dné. Teprve po zápisu v obchodním rejst'íku lze požádat o p'id!lení I>O. Organizace vedené pod >eským zahrádká'ským svazem to mají podstatn! jednodušší. Stanovy jsou jednotné v rámci celého zahrádká'ského svazu a v!tšina organizací má již svoje I>O p'id!lené. Ke zm!nám zpravidla dochází jen ve volb! nových funkcioná'" ZO. Upozor8uji základní organizace, aby dbaly na dodržování formálních náležitostí. Na p'íklad lenská sch"ze by m!la na zaátku zvolit nejen zapisovatele, ale jednoho i dva ov!'ovatele zápisu, kte'í svým podpisem na zápisu z lenské sch"ze svými podpisy potvrdí, že sepsaný zápis odpovídá tomu, co na lenské sch"zi bylo projednáváno. Ješt! k otázce ideálního spoluvlastnictví (nap'. spolených cest). Ideální spoluvlastnictví oprav8uje každého ze spoluvlastník" užívat celek. Na nákladech a výnosech se každý podílí do výše svého vlastnického podílu. Doporuuji, aby u takového majetku byl uren správce. Pokud by to nebyla základní organizace, m!la by být sepsána správcovská smlouva. Setkáváme se s názorem n!kterých našich len", že je zbytené platit lenské p'ísp!vky, a že lenství v >eském zahrádká'ském svazu je zbytené. Neuv!domují si, že 'ada v!cí nelze 'ešit "posousedsku", ale že je t'eba dodržovat 10

11 p'íslušná ustanovení (stanovy, osadní 'ád, usnesení lenské sch"ze apod.) ale i jiné formální náležitosti. Ing. Václav Sláma, 7len právní komise ZS 10. JEDNÁNÍ S PEDSEDOU SVAZU Pokud n!kte'í lenové, zástupci ÚS nebo ZO >ZS pot'ebují n!co projednat s p'edsedou >ZS MUDr. Josefem K'ížem, je t'eba, aby si termín sch"zky p'edem domluvili buj u sekretá'ky svazu paní Z. Adámkové na tel nebo p'ímo s p'edsedou svazu na telefonech: , P'edseda je každý týden jeden den na úst'edí p'ítomen, ale je t'eba si vždy jednání p'edem dohodnout. 11. NOVÉ INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH Metodiky ochrany zahradních plodin Od ledna mohou všichni lenové Svazu využívat tuto populární publikaci prost'ednictvím internetu zdarma. Je to jedna z mnoha dalších drobných výhod len". Po dobu zkušebního provozu není vybavena obrázky a je zp'ístupn!na i pro tená'e asopisu Zahrádká'. Po dopln!ní o brazový materiál se stane obrazovým atlasem a bude urena již pouze pro leny >ZS. Kde Metodiku po dobu zkušebního provozu najtede je uvedeno jen v tišt!né verzi V!stníku. P'ístupové informace pro další používání plné verze uve'ejníme v p'íštím V!stníku. Bezplatná inzerce Mnozí z vás asto 'eší problém svých drobných p'ebytk", nebo naopak sháníte r"zné neobvyklé rostliny. Inzerovat komerním zp"sobem se nevyplatí, platba za inzerci asto p'evyšuje cenu inzerovaného. V t!chto p'ípadech doporuujeme využít nov! z'ízenou nekomerní inzerci na webových stránkách >ZS. Najde ji u inzerce asopisu Zahrádká'. Ing. Miloš Kožešník 12. DEGUSTACE ZIMNÍCH ODR D JABLEK v Ho,icích v Podkrkonoší Dne 4. ledna 2007 po'ádal Výzkumný ústav ovocná'ský Holovousy degustaci zimních odr"d jablek jako obvykle v sálu restaurace Koruna v Ho'icích v Podkrkonoší. Po'adatelé akce zaznamenali vysokou úast zájemc", kte'í se degustace zúastnili - tém!' historicky rekordní (202 úastník"). Již tradin! velká úast byla ze strany ÚR >ZS, na degustaci nechyb!li zástupci odr"dových zkušeben v Želešicích, Lysicích, pokusné stanice AV >R ve St'ížovicích, Sempry Praha a Litom!'ice, ZU Suchdol a další. Celkem bylo degustováno 50 vzork" odr"d a na základ! zpracování výsledk" od jednotlivých degustátor" byly v letošním roníku vyhodnoceny na prvních t'ech místech odr"dy: 1. JOMURED, 2. METEOR, 3. holovouské novošlecht!ní HL-623. Degustace v T,ebí:i Tak jako každý rok degustovali t'ebítí zahrádká'i i letos odr"dy brambor a zimní odr"dy jablek. Mezi 29 odr"dami brambor se objevily odr"dy nové a úplné novinky, nap'. ervená polopozdní CECILIE. Zimní odr"dy jablek degustovali v T'ebíi (podobn! jako brambory) v celkem 53 vzorcích a podle degustaního hodnocení zabodovala na prvním míst! odr"da GOLDSTAR, na dalších místech se umístila VANDA a OTAVA. Ing. Josef Nejedlo 13. VÝŠE NÁJEMNÉHO V ZAHRÁDKOVÝCH OSADÁCH Výše nájemného je stanovena dle Cenového v!stníku, který vydává Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1. Jedná se o cenu regulovanou p'edpisem, uvedenou jako maximální. Jednotlivé ástky by m!ly být k nahlédnutí na obecních 'adech, pop'ípad! je možné je objednat nebo na objednávku obdržet v redakci vydavatele: Redakce: Zdena Lovasová, Voctá'ova 11, Praha 8, telefon JUDr. Jan Jeábek 14. VÝSLEDKY HOSPODAENÍ RR ZS ZA r PO ZDANKNÍ A ROZPOET NA rok 2007 Ukazatel (tis. K:) Skute:nost roku 2005 Rozpo:et Rozpo:et na rok 2007 úst,edí nakl. Kv=t celkem celkem celkem nakl. Kv=t úst,edí Výnosy (p'íjmy) P'íjmy z innosti organizace Stálá a ob!žná aktiva Výnosy ze spoleností >ZS P'ijaté p'ísp!vky (dotace) P'ijaté >lenské p'ísp!vky Náklady (výdaje) Provozní innost organizace z toho: materiální nákl. bez odpis" odpisy hmotného majetku mzdové nákl. vetn! OON tvorba oprav. pol. a rezerv Prodaná aktiva Vklady ve spolenostech Poskytnuté p'ísp!vky Ztráta, zisk Poet len" >ZS (tis.) I. Koláová 11

12 15. STATUTY FOND ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU Svépomocný fond ZS V rámci zajiš+ování pot'eb zájmové innosti >ZS z'izuje svaz podle Stanov >ZS svépomocný fond >ZS (dále jen SVF) na podporu a pomoc finannímu hospoda'ení organizaních složek svazu i p'i odstra8ování následk" škod a ztrát zp"- sobených organ. složkám svazu kalamitami nebo živelnými pohromami. l. 1 Ú:el fondu P'ijímat volné finanní prost'edky - p"jky do SVF od organizaních složek a právnických osob - len" svazu a tyto p'echodn! poskytovat jiným organizaním složkám svazu a právnickým osobám - len"m svazu (dále jen organizace) ve form! p"jek ze SVF na podporu a rozvoj jejich innosti, p'ípadn! na pomoc jejich finannímu hospoda'ení. V rámci hospoda'ení úst'edí Republikové rady >ZS (dále jen RR >ZS), kam SVF pat'í, jsou volné finanní prost'edky zhodnocovány uložením v pen!žních ústavech, do podílových nebo do kapitálových fond". l. 2 Prost,edky fondu Prost'edky fondu tvo'í: a) ástka, kterou uvolní RR >ZS ze ziskových zdroj" hospoda'ení úst'edí >ZS b) p"jky organizaních složek svazu do SVF ve výši nejmén! K 1000,-, pokud podle podmínek vyhlášených na p'íslušné období nebo na druh p"jky do SVF nebude dohodnuta vyšší ástka c) vlastní p'íjmy ze zúroených poskytnutých p"jek ze SVF, p'íp. jiné p'íjmy po zdan!ní. l. 3 Správa fondu Fond spravuje 4 lenná správa SVF, jmenovaná p'edstavenstvem RR >ZS na p!t let a složená ze zástupc" p'edstavenstva RR >ZS, vedení úst'edí, revizní skupiny RR a komise hospodá'sko - finanní. O použití prost'edk" fondu rozhodují nejmén! 3 lenové správy SVF. Za správu fondu jsou stanoveni k podpisu a dispozici s finanními prost'edky zástupce p'edstavenstva Republikové rady a vedení úst'edí. Pro jednání správy SVF platí zásady jako pro práci komisí. l. 4 Postup p,i p,ijímání finan:ních prost,edkc na pcj:ky do SVF a) organizace >ZS p"jují volné finanní prost'edky na úet úst'edí (viz l. 9, odst. 6) b) p'i každé p"jce do SVF odešle plátce avízo (dopis), ve kterém uvede odesílanou ástku, název organizace, dále zda se jedná o smluvní p"jku s výpov!dní lh"tou, zvýhodn!nou p"jku s výpov!dní lh"tou, nebo p"jku na dobu jednoho m!síce bez výpov!dní lh"ty. Další dispozice podle podmínek vyhlášených na p'íslušné období (v tomto p'ípad! délku výpov!dní doby a minimální výši p"jky do SVF), jména osob zmocn!ných disponovat s fin. prost'edky a jejich podpisové vzory. Další podmínky vyhlášené na p'íslušné období schvaluje p'edstavenstvo RR na základ! návrhu správy SVF. c) po obdržení první p"jky do SVF zašle správa fondu v!'iteli buj potvrzení o p'evzetí p"jky, pokud pro vyhotovení smlouvy pot'ebuje doplnit od v!'itele chyb!jící údaje, nebo návrh smlouvy o p"jce do SVF. Správa otev'e samostatné konto v rámci SVF s íslem v!'itele (variabilní symbol) dále rozlišené podle délky výpov!dí jednotlivých p"jek, p'ípadn! výše úrok". Pokud se v!'itel p'ihlásil k dalším podmínkám vyhlášeným na p'íslušné období, nebo druh p"jky, obdrží odlišné rozlišení i t!chto p"jek do SVF. d) p'i další p"jce do SVF uvádí plátce variabilní symbol a údaje dle bodu 4b) a správa postupuje takto: I. P"jky na dobu jednoho m!síce bez výpov!dní lh"ty - dopis v!'itele, týkající se výše p"jky, bude ode dne obdržení finanních prost'edk" na úet RR >ZS, považován za dodatek ke smlouv! o p"jce do SVF II. P"jky smluvní a zvýhodn!né s výpov!dní lh"tou - zasílá v!'iteli novou smlouvu o p"jce dle dispozice v!'itele e) pro pot'eby evidence a databanky správy fondu >ZS je íslo konta považováno za variabilní symbol, jeho používání je závazné pro plátce i p'íjemce f) Vyhlášené úrokové sazby jsou vždy roní (p.a.). Základní úrok p"jek do SVF vyhlašuje p'edstavenstvo Republikové rady >ZS a je uve'ejn!no vždy v nejbližším V!stníku >ZS, pokud nebude smluvn! dohodnut jiný zp"sob (viz lánek 9, odst. 7). l. 5 Postup p,i vrácení pcj:ky do SVF Organizace, která p"jila pen!žní prost'edky do SVF, m"že si je vyžádat zp!t dispoziním dopisem, ve kterém sd!lí íslo útu a název pen!žního ústavu, p'íp. kam a komu mají být finanní prost'edky zaslány, ástku a íslo konta v!'itele, ze kterého žádá prost'edky uvolnit. Dopis bude opat'en razítkem a podpisy oprávn!ných osob dle podpisového vzoru. Pokud nebyla dohodnuta p"jka s výpov!dní lh"tou, bude ástka uvoln!na do jednoho m!síce následujícího po doruení žádosti. Vrácení smluvní p"jky, nebo její ásti, p'ed uplynutím doby trvání p"jky je možné uskutenit jen výjimen! a se souhlasem správy SVF, po p'edchozí t'ím!síní výpov!di s uvedením d"vodu a s dalšími náležitostmi jako u p"jky s dobou trvání 1 m!síc. V tomto p'ípad! bude ástka vrácená p'ed termínem, úrokována platnou roní sazbou pro p'íslušné kratší období skutené doby p"jky, nebo dohodnuta jiná náhrada p'edasného navrácení p"jky. l. 6 Postup p,i poskytování pcj:ek ze SVF a) Žádost organizace o p"jku ze SVF musí obsahovat: název, sídlo a íslo organizace, název územní rady (dále jen ÚR), bankovní spojení, výši p"jky a její úel, dobu splatnosti, zajišt!ní p"jky vkladem do katastru nemovitostí, zárukou, nebo ruitelem p'íp. další údaje. Žádost ZO doporuuje p'íslušná ÚR >ZS s ov!'ením, zda organizace nemá uloženy finanní prost'edky v pen!žním ústavu nebo u jiné právnické osoby. Pokud má organizace uloženy finanní prost'edky na termínovaném vkladu v n!kterém pen!žním ústavu, doplní svou žádost (smlouvu) o p"jku(ce) dodatkem smlouvy k termínovanému vkladu s bankou. V tomto dodatku bude uveden závazek pen!žního ústavu, že vklad bude po skonení termínu p'eveden na úet SVF >ZS jako splátka p"jky do SVF. Jestliže je doba uložení na termínovaném vkladu delší, než doba splatnosti ve SVF nebo výše p"jky vyšší, než výše termínovaného vkladu, nelze p"jku ze SVF bez ruitele nebo jiné p'im!'ené záruky poskytnout. P"jky ze SVF se poskytují žadatel"m na základ! smlouvy o p"jce na p'edtišt!ném tiskopise. Tiskopis zašle na požádání úst'edí >ZS. Každý žadatel o p"jku ze SVF má ve SVF evidenní íslo dlužníka. Každá smlouva o p"jce ze SVF má své po'adové íslo a na smlouv! bude uvedeno evidenní íslo dlužníka (variabilní symbol - dále jen VS) b) p'i nedodržení splátek nebo poskytnutí další p"jky ze SVF, aniž je splacena p"vodní, rozhoduje o výši úrokování správa SVF (odst.h). c) splatnost každé p"jky ze SVF musí organizace, které má být nebo byla p"jka ze SVF poskytnuta, majetkov! garantovat jedním z t!chto zp"sob": - uzav'ením smlouvy o smlouv! budoucí, ve které se dlužník zaváže provést vklad zástavního práva do katastru nemovitostí 12

13 - p'edložením rozhodnutí o vkladu zástavní smlouvy do I. z"stávají v platnosti do podpisu nových smluv o p"jkách katastru nemovitosti, do SVF v!'itelem, nejdéle do Správa fondu zajistí, - majetkem ruitele, tzn. p'edložením notá'ského zápisu aby jednotlivým v!'itel"m SVF byl, spolu s oznámením stavu s prohlášením ruitele p"jky o zástav! majetku. jejich konta k vetn! úroku, zaslán návrh smlouvy Výjimkou z tohoto ustanovení jsou p"jky ze SVF poskytnuté (zaslány návrhy smluv) o p"jce do SVF vetn! p"jky na dobu dle l. 6. d). do výše 30 tis. K. jednoho m!síce bez výpov!dní lh"ty. d) p"jky ze SVF se poskytují zejména na: II. jejichž p"vodní termín ukonení vkladu - p"jky do SVF 1. p'echodné krytí pot'eb pohotových prost'edk" organizace >ZS na dobu 3 až 6 m!síc", smlouv!... s platností od Délka termínu p"jky do je po , budou prodlouženy dodatkem k p"vodní 2. opravy a rekonstrukci hmotného investiního majetku a SVF uvedená v p"vodní smlouv!.. a jí odpovídající výše úrok", to na dobu 1 až 5 let, vyhlášená pro p'íslušné období, z"stanou zachovány. 3. na budování a výstavbu spolených za'ízení organizace, vodovodní sít! nebo zavlažovacího za'ízení, na elektrifikaci, zúrodn!ní p"dy, oplocení apod. na dobu do p!ti l. 9 Záv=re:ná ustanovení let, 1) P'ípadné ztráty z hospoda'ení SVF jsou po schválení RR 4. další p"jky ze SVF na úely zde neuvedené se poskytují >ZS likvidovány na vrub náklad" úst'edí, p'ípadn! z ástky po rozhodnutí p'edstavenstva Republikové rady >ZS, vytvo'ené dle l.2 a) Statutu SVF. e) o poskytnutí jednorázové p"jky ze SVF dle odst d)1. až 2) Hospoda'ení fondu podléhá kontrole revizní skupiny RR do výše K rozhoduje p'edseda a místop'edseda >ZS. p'edstavenstva RR >ZS. 3) Za veškerou innost fondu v rámci plného zajišt!ní p"jek f) o zm!n! jednorázových p"jek ze SVF poskytnutých dle do SVF ruí úst'edí >ZS. bodu d)1. na p"jky trvalého charakteru, netypických p"jkách 4) Správa fondu >ZS dbá o 'ádné zajišt!ní návratnosti ze SVF (viz d)4.), a p"jkách ze SVF nad K ,- p"jek ze SVF, má právo plné kontroly a sleduje pln!ní smluv. rozhoduje na doporuení správy fondu vždy p'edstavenstvo Kontroluje útování o fondu. RR >ZS. 5) Základní rozsah procentní výše úrok" p"jek ze SVF a g) v p'ípad! schválení p"jky ze SVF vyhotoví úst'edí za správu fondu >ZS smlouvu, p'i jejím podepsání a p'ípadn! po p"jek do SVF uruje p'edstavenstvo Republikové rady >ZS. spln!ní dalších dohodnutých podmínek, budou finanní Ke zvýšení nebo snížení úrok" ve schváleném rozsahu m"že prost'edky poukázány dle smlouvy ve prosp!ch útu žádající p'edstavenstvo Republikové rady >ZS zmocnit správu fondu. organizace. P"jky budou úrokovány vždy nejmén! o jedno procento výše h) splátky p"jky ze SVF jsou stanoveny smlouvou s tím, že než úroková míra p"jek do SVF, pokud není na bankovním nep'esáhnou výše uvedené maximální lh"ty návratnosti p"jky trhu rozdíl nejmén! o t'i procenta. Úrokové sazby z p"jek ze SVF a bude zaruena rovnom!rnost splátek. P'ípadný nesmí p'ekroit doporuenou maximální výši dle rozhodnutí odklad splátek na základ! žádosti povoluje správa fondu. Nejvyššího soudu >R. V p'ípad! nedodržení splátek m"že správa zvýšit dohodnutou V návaznosti na zm!nu diskontní sazby >eské národní úrokovou míru na dvojnásobek. Rovn!ž p'i další žádosti banky m"že p'edstavenstvo Republikové rady >ZS na o p"jku, aniž je splacena p"vodní, rozhodne o výši úrokové doporuení KHF nebo správy SVF rozhodnout o zm!n! úrok" míry správa fondu. již poskytnutých p"jek ze SVF a termínovaných p"jek do Nedojde-li k dohod! o zvýšení úroku zaplatí dlužník za každý SVF uzav'ených na dva a více let. den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové dlužné 6) Pro finanní operace svépomocného fondu >ZS je ástky. používán b!žný úet úst'edí Republikové rady - bankovní i) p"jka ze SVF je splácena na úet SVF >ZS (viz l. 9, spojení: Komerní banka Praha 1,. útu /0100. odst. 6) variabilní symbol (VS, viz.6a) stanoví za správu fondu P'ípadné zm!ny bankovního spojení oznámí správa fondu >ZS úst'edí. v nejbližším V!stníku >ZS. 7) O výjimkách z ustanovení tohoto statutu rozhoduje s konenou platností p'edstavenstvo RR >ZS. 8) Zm!ny tohoto statutu byly projednány a schváleny p'edstavenstvem Republikové rady >ZS dne s úinností od a schváleny zasedáním RR >ZS dne l. 7 Evidence a hospoda,ení fondu Evidence p"jek do SVF a ze SVF je souástí úetnictví úst'edí RR >ZS a je vedena na samostatném úetním kont!. Jednotlivým v!'itel"m a dlužník"m SVF je oznámen stav jejich konta vždy k , vetn! úroku za b!žný rok tj. za období od 1.1. do b!žného roku. V p'ípad! ukonení smluvního vztahu v pr"b!hu roku, je v!'itel"m i dlužník"m oznámen stav konta vetn! úrok" ke dni ukonením smluvního vztahu. Na konci kalendá'ního roku je vypracován p'ehled o hospoda'ení fondu jako souást zprávy o hospoda'ení úst'edí RR >ZS. Výsledky hospoda'ení SVF jsou p'edloženy revizní skupin! Republikové rady, k projednání v p'edstavenstvu RR >ZS a ke schválení RR >ZS. l. 8 Ustanovení p,echodná a) Smlouvy o p"jkách ze SVF, které byly uzav'eny p'ed úinností zm!n tohoto statutu jsou pojmenovány smlouvy o p"jkách nebo o úv!rech bez dov!tku "ze SVF" z"stávají v platnosti až do zaplacení celé p"jky, v. úrok", pokud se v!'itel nedohodne s dlužníkem jinak. b) Smlouvy o p"jkách do SVF, které byly uzav'eny p'ed úinností zm!n tohoto statutu, m!ly pojmenování buj jako smlouvy o vkladu do SVF se smluvní úrokovou sazbou nebo jako smlouvy o termínovaném vkladu do SVF na zvýhodn!ný úrok: Fond rozvoje RR Fond vytvo'ený pro rozvoj innosti úst'edí >ZS a v p'ípad! pot'eby pro dotování (posílení) Fondu rozvoje územních sdružení (dále jen ÚS). Tvorba fondu: ze zisku po zdan!ní a po schválení tvorby fondu RR >ZS >erpání fondu: na základ! požadavku vedení úst'edí RR >ZS, po projednání v komisi hospodá'sko-finanní (dále jen KHF) schvaluje jednotlivé ástky PRR >ZS. Fond rozvoje ÚS Fond vytvo'ený na výstavbu a rekonstrukci sekretariát" územních sdružení >ZS (dále jen ÚS) a jim na rove8 postavených, dále na akce po'ádané úst'edím RR >ZS pro ÚS >ZS. Tvorba fondu - ze zisku po zdan!ní a po schválení tvorby RR >ZS Na základ! návrhu KHF a po schválení PRR m"že být fond v pr"b!hu kalendá'ního roku dotován (posílen) o ástku urenou na 13

14 výstavbu a rekonstrukci sekretariát" ÚS, a Tvorba fondu - základní vklad byl vytvo'en z úetních to z Fondu rozvoje RR >ZS. - schválená ástka z podílu úst'edí na zaplacené lenské známce >ZS pro p'íslušný kalendá'ní rok >erpání fondu: - p"jky na výstavbu, rekonstrukci, opravy objekt", místností, pozemk" sekretariát" ÚS >ZS na základ! písemných žádostí jednotlivých ÚS >ZS - na mzdové výdaje ÚS v rámci Oblastního školení, které nelze hradit z dotace ze státního rozpotu do ástky 5 tis. K na ÚS v kalendá'ním roce - náklady na akce (školení, aktivy, porady) které úst'edí RR >ZS po'ádá pro ÚS >ZS - mimo'ádné události (povodn!) ÚS >ZS, ZO >ZS a RR >ZS - ztrátu hospoda'ení úst'edí RR >ZS, pokud byla zp"sobena inností pro ÚS a ZO >ZS P"jka z Fondu rozvoje ÚS >ZS na výstavbu a rekonstrukci m"že být poskytnuta do maximální výše 200 tis. K na jedno ÚS, jednu akci za období p!ti let se zárukou ruitele (do 30 tis. K jeden ruitel, do 100 tis. K dva ruitelé, do 200 tis. K t'i ruitelé), jeden ruitel m"že být nahrazen termínovaným vkladem ve svépomocném fondu >ZS, nebo jiném pen!žním ústavu, jehož splatnost je delší než splatnost p"jky. P"jka m"že být poskytnuta v maximální výši 200 tis. K jako p"jka úroená 5 % ron! na výstavbu, nákup nebo rekonstrukci uritého objektu nebo pozemku se splatností do p!ti let. O poskytnutí této p"jky je sepsána "smlouva o p"jce". Pravidla splácení p"jky m"že dále zp'esnit PRR >ZS. Správu p"jek z Fondu rozvoje ÚS vede ekonomické odd. úst'edí RR >ZS. Územní sdružení >ZS p'edkládá úst'edí RR >ZS vyútování erpání p"jky, vetn! kopií faktur, ov!'ené revizní skupinou ÚS, a to do m!síce po realizaci a nejpozd!ji do dvou let od poskytnutí finanních prost'edk". Každá jednotlivá ástka erpání fondu musí být p'edložena k projednání KHF a schválení p'edstavenstvu RR, p'ípadn! zahrnuta do rozpotu RR >ZS na p'íslušný rok. Fond rozvoje ÚS mimo,ádné p,ísp=vky Byl vytvo'en vylen!ním ásti finanních prost'edk" z Fondu rozvoje ÚS. Tvorba fondu: - ástka urená na mimo'ádné p'ísp!vky ÚS z Fondu rozvoje RR - ástka urená na mimo'ádné p'ísp!vky ÚS z Fondu rozvoje ÚS - finanní prost'edky zaslané úst'edí >ZS ze zrušených nebo likvidovaných ZO >ZS >erpání fondu: - na základ! písemných žádostí jednotlivých ÚS >ZS, po projednání v KHF, a schválení PRR >ZS. Mimo'ádné p'ísp!vky ÚS v roce jsou poskytovány dle kriterií schválených pro kalendá'ní rok PRR. Fond reprezentace Byl vytvo'en v roce 1997 ze zisku roku 1996 po zdan!ní. Tvorba fondu: Ze zisku po zdan!ní a po schválení tvorby Republikovou radou >ZS (dále jen RR) >erpání fondu: Pot'eba reprezentace v p'ípad! tuzemských nebo zahraniních návšt!v Pot'eba reprezentace v rámci podnikatelské innosti úst'edí >ZS, p'ípadn! ztráta hospoda- 'ení RR. Každá jednotlivá ástka erpání musí být p'edem schválena p'edsedou >ZS (mimo ztráty hospoda'ení, kterou schvaluje p'edstavenstvo RR (dále jen PRR)). Rizikový fond organizací ZS Fond je uren na pomoc k odstran!ní škod na spoleném majetku organizací >ZS, které se dostaly následkem živelných pohrom do stavu nouze. z"statk" út" Povod8ová známka a P'ísp!vek na povodn! ke dni z fondu rozvoje ÚS >ZS po schválení dotování p'edstavenstvem RR >ZS - ze zisku po zdan!ní a po schválení tvorby fondu RR >ZS - sponzorské dary a další p'ísp!vky len" a organizací >ZS na tento úel >erpání fondu: Finanní pomoc k odstran!ní škod na spoleném majetku organizací >ZS všech stup8", které se dostaly následkem živelných pohrom do stavu nouze. Podmínky poskytnutí finan:ní pomoci: na základ! písemných žádostí ZO >ZS prost'ednictvím ÚS >ZS, ÚS >ZS a RR >ZS s vyíslením výše škody na spoleném majetku >ZS a po p'edložení vyútování pomoci s p'ipojenými kopiemi faktur alespo8 do výše p'id!lené a schválené ástky. Každý jednotlivý požadavek schvaluje PRR >ZS. Schválení erpání prost'edk" z fondu p'edchází vyhlášení stavu nouze p'edstavenstvem RR >ZS. Fond rozvoje zpracoven ovoce Fond vytvo'ený z finanních prost'edk" získaných z prodeje moštárenských za'ízení, po'ízených v minulosti z dotace ze státního rozpotu, prost'ednictvím MZe >R. Tvorba fondu: - prodej, likvidace moštárenských za'ízení po'ízených z dotace ze státního rozpotu >erpání fondu: - opravy, rekonstrukce, zprovozn!ní zpracoven ovoce po'ízených z dotace MZe >R Na základ! písemných požadavk" ZO >ZS, po doporuení ÚS >ZS, po projednání v KHF a schválení PRR. Fond rozvoje nových forem :inností Fond vytvo'ený pro rozvoj a podporu innosti st'edisek a podnikatelských za'ízení úst'edí RR >ZS. Tvorba fondu - odvody ze zisku hospodá'ských st'edisek >ZS, p'ípadn! jim na rove8 postavených >erpání fondu: - ztráta hospoda'ení úst'edí RR >ZS vzniklá v rámci podnikatelské innosti. Na základ! písemných požadavk" st'edisek a za'ízení RR >ZS, které podnikají, projednává tyto požadavky KHF a p'ísp!vky schvaluje PRR >ZS. Obecn= ke všem fondcm úst,edí RR ZS: 1x ron! podává úst'edí RR >ZS zprávu Republikové rad! >ZS o stavu Fond" >ZS a 1x ron! kontroluje tvorbu a erpání fond" revizní skupina RR >ZS. S výsledky revize seznámí revizní skupina RR >ZS. Aktualizaci statut" fond" (bez SVF) projednala hospodá'skofinanní komise RR >ZS dne a doporuila k projednání PRR. Projednalo PRR v jednání dne a doporuilo ke schválení RR >ZS. Republiková rada >ZS schválila statuty fond" >ZS (bez SVF) ve 4. zasedání dne I. Koláová 16. SEMINÁ HOSPODÁ ÚS ZS a :lenc revizních skupin ÚS ZS Seminá, se bude konat v Pod=bradech v areálu zem=d=lské školy v sobotu, dne 17. února Program seminá,e bude v=nován novelám dawových a dalších zákonc, ú:etnictví ÚS i ZO ZS, inventarizaci majetku, dotacím ze státního rozpo:tu, dotacím z fondc ZS, povodwové pomoci z r a další problematice ekonomického charakteru. 14

15 V rámci seminá,e budou mít :lenové revizních skupin 18. UKONENÍ POVODZOVÉ POMOCI Z ROKU 2002 p,izvaných ÚS samostatnou :ást programu. (pokra:ování :. 7) V p'ípad!, že má ÚS zájem úasti více osob na seminá'i, 2. zasedání RR >ZS dne schválilo ukonení je nutné tuto skutenost projednat s ekonomickým odd. RR akce odškodn!ní ZO a ÚR >ZS po povodních v r >ZS a dalšího úastníka p'ihlásit. Každý další úastník z jedné k a p'evedení úetního z"statku útu ve ÚR si náklady cestovní hradí sám, náklady na ubytování a výši 8184,- K do Rizikového fondu organizací >ZS. Bylo stravování uhradí p'i prezenci p'ed seminá'em v hotovosti. akceptováno p'eútování ástky K pro ZO >ZS Pozvánka na seminá' bude zaslána p'ímo na adresu Prachatice II.. org do závazk" až do vyútování p'ihlášených osob i ÚS >ZS. Obdobn! jako s minulých letech náklad" na odškodn!ní. bude ze seminá'e proveden podrobný zápis, který ve zkrácené Dne p'edložila ZO >ZS Prachatice II, prost'ednicpodob! bude zve'ejn!n ve V!stníku >ZS. tvím ÚS Prachatice fakturu na ástku K jako vyútování I. Koláová náklad" na odškodn!ní. V lednu 2007 byla ástka ZO >ZS Prachatice II poukázána prost'ednictvím ÚS Prachatice. ÚS 17. EKONOMICKÉ INFORMACE PRO ZO ZS A ÚS ZS Prachatice písemn! sd!lilo, že zbývající ástku 700,- K nebude erpat. Dne byla na úet Rizikového fondu >ZS p'eútována ástka ve výši 700,- K. Tím je vyútování odškodn!ní po povodních 2002 ukoneno. I. Koláová Od platí novela Zákoníku práce. 262/2006 Sb. ve které je, mimo jiné, zahrnuta i náhrada cestovních výdaj". Náhradu cestovních výdaj" 'eší Zákoníku práce. Problematice náhrady cestovních výdaj" bude na seminá'i hospodá'" ÚS >ZS v!nována pozornost a v p'íštím V!stníku >ZS bude tato problematika 'ešena... Podle zákona. 264/2006 Sb., lánek LXIX, ást šedesát (zm!na zákona. 563/91 Sb. o úetnictví, ve zn!ní pozd!jších p'edpis"), se m!ní takto: "Obanská sdružení, jejich organizaní jednotky, které mají právní subjektivitu,..., které ke dni vedly úetnictví v soustav! jednoduchého úetnictví, mohou vést úetnictví podle zákona o úetnictví v aktuálním zn!ní, až od 1. ledna Do této doby se na n! vztahují ustanovení zákona o úetnictví, která upravují útování v soustav! jednoduchého úetnictví ve zn!ní k ". Zákon 264/06 Sb. platí od To znamená, že vedení podvojného ú:etnictví je povinné (dle platných zákonc) nejpozd=ji od I. Koláová 19. POVODZOVÁ POMOC V ROCE Pokra:ování Na ja'e 2006 došlo na území >ech a Moravy k záplavám a povodním. P'i tom došlo k poškození soukromého majetku len" >ZS, spoleného majetku >ZS nebo majetku podnikatelských aktivit se službami pro zahrádká'e. Republiková rada >ZS na svém 3. zasedání dne vyhlásila stav nouze ve prosp!ch ZO a ÚR >ZS postižených povodn!mi a záplavami na ja'e 2006 a schválila "Výzvu pro ÚR, ZO a leny >ZS" p'ispívat na škody zp"sobené organizacím >ZS formou p'ísp!vku na. útu: /0100, VS =. organizace v >ZS (V!stník. 2/2006). 11. zasedání p'edstavenstva RR >ZS dne schválilo první etapu pomoci k odstran!ní škod po povodních v roce 2006 ve výši 30 % vyíslených škod. POMOC ZO ZS K ODSTRANKNÍ ŠKOD PO POVODNÍCH V ROCE 2006 Škoda schváleno Vyplaceno Vyplac Vyú:tov. vy:íslená 1. etapa pomoc škod 1. etapy žádost 30 % odškodn=ní K: K: K: tj. % K: ZO-ÚR :ísl.zo MKLNÍK Lužec K'emen % PRAHA-VÝCHOD Yež % TÁBOR Sezimovo Ústí I % BECLAV Poštorná-Zátopolí % HODONIN Lignum Hodonin % 7500 Rohatec % 4328 Luina % 2583 CELKEM % Požadavek k odškodn!ní do konce roku 2006 p'edalo p!t (kopie doklad") celkem ve výši K a na úty ÚS nebo ÚS >ZS pro sedm ZO >ZS v celkové výši vyíslených škod p'ímo ZO >ZS bylo poukázáno K. Po p'edložení K. V první etap! bylo schváleno 30 % z této ástky vyútování budou z útu úst'edí poukázány další finanní tj K. ZO >ZS p'edložily prost'ednictvím ÚS vyútování prost'edky. 15

16 Seznam ZO ZS a ÚS ZS, které do p,isp=ly na pomoc po povodních 2006 Datum Var. symbol P,ísp=vek K: Název ZO ZS nebo ÚS ZS ÚS ZS US >ZS Karviná ÚS >ZS Svitavy ÚS >ZS Prost!jov ÚS >ZS Chrudim ZO >ZS Zákupy ZO >ZS Jind'ich"v Hradec ZO >ZS Chrochvice D!ín ZO >ZS Srbsko Beroun ÚS >ZS Jind'ich"v Hradec ÚS >ZS Kutná Hora ZO >ZS ŽJár n.sázavou 2 ŽJár n.sázavou ZO >ZS Malšovice, Rozkv!t míru Hradec Králové ÚS >ZS M!lník ZO >ZS Folkná'e D!ín ZO >ZS Nymburk 1 Nymburk ÚS >ZS Šumperk ÚS >ZS Teplice ZO >ZS Novosedlice2 Teplice ÚS >ZS Strakonice ÚS >ZS Hradec Králové ÚS >ZS >eský Krumlov ÚS >ZS Most ZO >ZS Jezárky Blatná Strakonice ZO >ZS Rybníky 1 Vsetín ZO >ZS Podluhy Beroun ZO >ZS Radovánky - Otrokovice Zlín ZO >ZS Katovice Strakonice ZO >ZS Most.4 - U kurtu Most ÚS >ZS Zlín ZO >ZS Nová Osada D!ín ZO >ZS Viš8ovka 5 Beroun ZO >ZS Marchanice.3 Vyškov ZO >ZS Slušovice Zlín ÚS >ZS Benešov ÚS >ZS Bruntál ÚS >ZS Krom!'íž ZO >ZS.1, Hulín Krom!'íž ZO >ZS Na vrše, Jaroslavice Zlín ZO >ZS Libiš M!lník ÚS >ZS Klatovy ZO >ZS Polika1 Svitavy ZO >ZS Pašinka 1 Kolín ZO >ZS Chude8ín II,Litvínov 3 Most ZO >ZS Hajánky Tišnov Brno venkov ZO >ZS Na Ptáku Beroun ZO >ZS Beroun.2,Vinice Beroun ZO >ZS Chý8ava Beroun ZO >ZS Rudná Praha západ ZO >ZS Václavovice Frýdek Místek ZO >ZS Lomnice nad Lužnicí Jind'ich"v Hradec ZO >ZS Lipence-Kazín, Praha 5 Praha m!sto ZO >ZS Zlatá Opavice Vsetín ZO >ZS Hodkoviky Praha m!sto ZO >ZS Fryovice Frýdek Místek ZO >ZS Tachov,Heják Tachov Celkem ÚS >ZS a ZO >ZS p'isp!ly v roce 2006 ástkou ,- K Soust'ed!ní finanních prost'edk" k odstran!ní škod na na pomoc k odškodn!ní po povodních. Ze seznamu organizací, spoleném majetku >ZS p'i minulých povodních a záplavách které na pomoc odškodn!ní p'isp!ly, je z'ejmé, že v n!kolika v letech 1997 a 2002 a jejich postupné uvol8ování ve prosp!ch p'ípadech pomohly ty organizace >ZS, kterým byla po ZO >ZS a ÚR bylo podrobn! popsáno ve V!stníku >ZS povodních v letech 1997 a 2002 pomoc poskytnuta. Pomoc z uvedeného období. Dosud se nevyskytly k rozd!lování a po povodních z r není dosud ukonena a je možné poskytování t!chto p'ísp!vk" žádné p'ipomínky. nadále zasílat p'ísp!vky dle odstavce 2. tohoto lánku. Revizní skupina RR >ZS pravideln! kontroluje evidenci a Souasn! není vyloueno se k pomoci na odškodn!ní poskytování t!chto p'ísp!vk" a v žádném protokolu o revizi prost'ednictvím územního sdružení >ZS p'ihlásit tak, jak je nebyly k oblasti poskytování pomoci k odstran!ní škod po uvedeno ve V!stníku. 2/2006. povodních p'ipomínky. I. Koláová 16

17 eský zahrádká,ský svaz P,ehled o /innosti ZO ZS za rok (stav k ) vyplují základní organizace ZS 1.. ZO název ZO... územní sdružení Celkový poet len% ZO: z toho platících Vým*ra užívané p%dy celkem... ha 4. Poet zahrádek * v zahrádkových osadách... * p/ídomních zahrádká/% Poet: moštáren sušáren povidláren palíren Poet výstav za rok: Poet odborných p/ednášek: a instruktáží Poet akcí pro d*ti poet zúastn*ných d*tí: Poet len% ZO v obecních zastupitelstvech Spolupráce ZO ZS s jinými sdruženími: vela/i ano/ne ochránci p/írody ano/ne rybá/i ano/ne chovatelé ano/ne hasii ano/ne erv.k/íž ano/ne další - vyjmenujte: Jaké innosti a služby by m*lo ÚS ZS poskytovat ZO ZS (uve=te na druhé stran*) 12. Jaké innosti a služby by m*la RR ZS poskytovat ZO ZS (uve=te na druhé stran*) 13. Nám*ty ZO ZS pro další innost ZS (uve=te na druhé stran*) jednatel ZO ZS p/edseda ZO ZS Termín k odeslání: do termínu ureném ÚS ZS Rozd*lovník: 1x ÚS ZS, 1x ZO ZS

18

19 20. UDKLENÁ VYZNAMENÁNÍ za rok 2006 Benešov Vojta Josef ZO Vlašim za zásl. Bobek Václav ZO Netvo'ice I. Bumbálek Emil ZO Neveklov II. Beroun Plecitý Josef ZO Podluhy II. Bartlová Zuzana ZO Beroun 2 III. Šináglová Olga ZO Lite8 III. Kladno Reichl Antonín ZO Lány-Vašírov III. Karakos Ivan, Ing. ZO. 9 Slaný III. Koberová Hana ZO Velvary III. Kunz Karel ZO. 16 Kladno III. Machálek Jan ZO. 11 Slaný III. Šach Miloslav ZO.1 Kladno III. Kolín Karafiát Václav ZO Ováry I. Jehlika Jan ZO Radovesnice II. P!nkavová Stanislava ZO Kolín II. Kutná Hora Hetfleisch Václav ZO Suchdol II. Latislav Jan ZO >áslav II. Vokner Ladislav ZO >áslav II. M=lník Beneš B'etislav ZO Mšeno I. Hrdliková Anna ZO Kralupy nad Vlt. II. Feix Jaroslav ZO Mlazice III. Mladá Boleslav Pastorková Lidmila ZO Dlouhá Lhota III. Nymburk 3 Lefner Jan ZO Nymburk 1 I. Bartoník Karel ZO Nymburk 1 III. Laibner Jaroslav ZO Lysá/Labem III. Praha-východ Holec Josef ZO P'ezletice III. Kuera Jaroslav ZO Sluky III. Mlyna'ík Josef,Ing. ZO Báš+ III. Najman Jind'ich, Ing.,Mgr. ZO St. Boleslav III. Valterová Dagmar ZOZdiby-P'emyšlení III. Základní org. >ZS Sluhy ÚS Praha východ >U II. Praha-západ Stupková Františka 100. výroí ÚS Praha-západ I. Vereš Karel, doc.rndr.,csc. ZO Martagon II. Kos Lud!k ZO Roztoky III. Melicharová Jind'iška ZO Pikovice III. Sajdl Bohumil, Ing., CSc. ZO Zvole III. Zdeborská Zuzana ZO >enolice III. ZO Libice/Vltavou-Chýnov US Praha-západ >U II. P,íbram Hrabáková Ji'ina ZO Dob'íš II. Michalová Jitka ZO P'íbram U Prokopa III. Provazníková Kv!toslava ZO Jince III. Rakovník Vrubel Ji'í ZO Kolešovice I. Jaroš Zden!k ZO Lišany II. Stan!k Vladimír ZO Skryje II. eské Bud=jovice P'edota Jan, Ing. ZO Nové Hod!jovice za zásl. Matuška Karel, Ing. ZO >eské Bud!jovice I. II. Paulík Jind'ich ZO >eské Bud!jovice I. II. eský Krumlov Plzová Božena ZO Vyšehrad II. Horálek František ZO U Nádraží III. Kvapilová Jaroslava III. Jind,ichCv Hradec Bartošová Zdena ZO Jind'. Hradec III. Kryzánek František ZO Jind'. Hradec III. Mátl Karel ZO Kunžak II. III. Pelh,imov Kožichová Jaroslava ZO Pelh'imov II. Matoušek Jaroslav ZO Pacov IV II. Dvo'ák Josef ZO Horní Ves III. Písek Urban Bohuslav ZO Šebrovna I. Míka Jaroslav ZO Milevsko II. Volf Josef ZO U Malý'ských II. Prachatice Holata Karel ZO Volary III. Sláma Jan ZO Úbislav III. Turek Jan ZO Prachatice II III. Strakonice Kavlík Josef ZO Volyn! Hradany II. N!mec Václav,Ing. ZO Strakonice 1918 II. Choura Ji'í ZO Lná'e III. Koš+ál Ji'í,Mgr. ZO Strakonice Ráj zz Mašek Václav ZO Blatná zz Nový Václav, Ing. ZO Strakonice I zz Tábor Krejí František ZO Jit'enka I. Karlovy Vary Hála Ladislav ZO Ostrov II. Šperl Miroslav ZO Nová Role II. Špinka Josef ZO Tuhnice II. Hostá8 Ladislav ZO Nejdek III. Peený Petr ZO Ostrov III. Petra8 Václav ZO Ostrov III. Klatovy 3 Roudná Josefa ZO Švihov a V'eskovice I. Toman Miroslav ZO Klatovy 1 III. Toman Václav ZO Vrhave III. Pellerová Nad!žda ZO Nýrsko >U II. PlzeW-region Havel Jaroslav ZO Dob'any I. Pešík František ZO Horní B!lá I. Pilz Jaroslav ZO Blovice I. Eret Josef ZO Horní B!lá II. Hájek Old'ich ZO Horní B!lá II. Menclová Hana ZO Blovice II. Rampich Pavel ZO P'eštice II. Rokycany Chlebnian Juraj ZO Rokycany I I. Langfortová Zde8ka ZO Rokycany I. II. Šlapák Karel ZO Strašnice III. Sokolov Žejdl Miloslav ZO Chodov I. Pechánková Vlasta ZO Sokolov 1 I. Panuška Jan ZO Chlum sv. Ma'í III. Konigsmark Milan ZO Chodov III. Otruba Bohumil ZO Sokolov 1 III. Lískovec Vladimír ZO Sokolov 2 III. Tachov Krupika Miroslav ZO Heják II. Multušová Marie ZO Tachov-st'ed III. _upa Ji'í,Ing. ZO Planá u M.Lázní III. eská Lípa Doubková Ivanka ZO >eská Lípa II. Bubeník Karel,JUDr. ZO >eská Lípa III. Kapoun Jan, Ing. ZO Doksy IV. III. D=:ín Suchánek B'etislav ZO Varnsdorf II. Hanzal Dalibor, Mgr. ZO Varnsdorf III. Hušek Ji'í, Ing. ZO Varnsdorf III. Krajník Josef ZO Boletice III. Prokopová Ludmila ZO Varnsdorf III. Vajs Josef ZO Varnsdorf III. ZO Varnsdorf ZO Varnsdorf >U I. Chomutov Trenda Miloslav dipl.tech. ZO V olšinách I. Hlas Jan,Ing. ZO Jirkov II. Almášiová Zde8ka ZO Olšiny III. Doležal Stanislav ZO Mír Chomutov III. Kalvach Old'ich ZO Jirkov III. Tupý Marcel ZO Jirkov III. Liberec Chalupa Frantušek ZO Liberec Ostašov I. 17

20 Dostálová Kv!toslava ZO Liberec Král"v háj II. Šetina Jaroslav ZO Staré >ivice II. Hanzlík Zden!k ZO Frýdlant v >. II. Jirk" Josef,RSDr. ZO Srch III. Polách Stanislav ZO P'íšovice II. Varga Michal,Ing. ZO Sezemice III. Kejharová Ludmila ZO Stráž n/nis. III. Rychnov/Kn=ž. Škodová Dagmar ZO >eský Dub III. Sejkora Jind'ich ZO Chleny Zasl ZO Bílý Kostel ZO Bílý Kostel >U II. Semily ZO Liberec 3 ZO Liberec 3 >U II. Máková Kv!ta ZO Lomnice n.popelkou I. ZO Liberec Severka ZO Liberec Severka >U II. Svitavy ZO Liberec Vesec ZO Liberec Vesec >U II. Štarková Blanka ZO Moravská T'ebová I. Litom=,ice Kolá' Antonín ZO K'enov III. Ková Tibor ZO Litom!'ice II. Petrželka Bohuslav ZO Moravská T'ebová III. Brod8an Bruno ZO Prackovice III. ZO Chrastavec ZO Chrastavec >U II. Krejza Miroslav ZO Brzánky III. ZO Koclí'ov ZO Koclí'ov >U II. Liscová Jana ZO M.Žernoseky III. ZO Litomyšl - Rozkv!t ZO Litomyšl - Rozkv!t >U II. Pek Bohumír ZO Bohušovice n/o III. ZO Litomyšl - Yetízek ZO Litomyšl - Yetízek >U II. Vokurka Antonín ZO B'íza III. ZO Polika - Stadion ZO Polika - Stadion >U II. Louny ZO Vendolí ZO Vendolí >U II. Kozák Josef ZO Podbo'any 4 III. Trutnov Lakota Josef ZO Žatec 20 III. Rieger Antonín ZO Trutnov-vnit'.m!sto II. Marešová Milada ZO Žatec 9 III. Jezdinská Miroslava ZO Kryblice Trutnov III. Rajchert Karel ZO Louny 10 >U II. Kotas Miloslav,Ing. ZO Trutnov 2 III. Šujan Karol ZO Louny 3 >U II. Kubíek Zden!k ZO Kryblice Trutnov III. Most Novák Jan ZO Slunená Vrchlabí III. Ranuša Mat!j ZO Most - Vtelno 1 za zásl. Ryba Miloslav ZO Kryblice Trutnov III. Hrdlika Václav ZO Most 4 - U kurt" I. Ústí/Orlicí Seifertová Eva ZO Želenice 2 II. Kopecký Jaroslav ZO Choce8 - m!sto ZZ Šafá' Jan,Ing. ZO Litvínov-Chude'ín 3 III. Fran!k Josef ZO Vysoké Mýto - Vrcha I. Vild František ZO Most 4 - U kurt" III. Martinec Josef ZO Žamberk I. Vlk Rudolf ZO Litvínov-Chude'ín 2 III. Hanuš Ladislav ZO Sudslava III. Teplice Parent Erhart ZO Lanškroun I III. Neumaier Miroslav ZO Sob!chleby II. Pech Josef ZO Písená III. Adamcová Zde8ka ZO. 1 Duchcov III. ZO >es. T'ebová - Jelenice ZO >es T'. - Jelenice >U II. Andrušák Karel ZO. 1 Duchcov III. ZO Dob'íkov ZO Dob'íkov >U II. Holan Jan ZO. 15 Teplice III. ZO Horní >ermná ZO Horní >ermná >U II. Plachý Vlastimil ZO. 15 Teplice III. ZO Králíky ZO Králíky >U II. Rubeš Antonín ZO. 1 Duchcov III. Blansko Ústí/Labem Kopka Ji'í ZO Blansko III. Randus Alois ZO K.>apka II. Kratochvíl Vlastimil ZO Lysice III. Košner Jan ZO Dolní Zálezly III. Kucha' František ZO Rájec-Jest'ebí III. Kostrhun Pavel ZO St'ižovický vrch III. Brno-m=sto Krajíek Alexandr ZO Chaba'ovice III. Vrána František ZO Slatina II. Vo'íšek Jan ZO Konvalinkový vrch III. Bárta Stanislav ZO Tu'any III. Havlí:. Brod Bartl Jan ZO Tu'any III. Dobrovolná Milena ZO Chot!bo' III. Cahlík Miloslav ZO Tu'any III. Langr Eduard ZO Lede/Sázavou III. Javora Alois ZO Tu'any III. Pokorný Josef ZO Pohled III. Koleka Miloslav ZO Tu'any III. Hradec Králové Vašek Stanislav ZO Tu'any III. Švagerková Milena ZO Zlatá R"že I. Brno-venkov Hataš Ji'í ZO >ervený Dv"r III. >ech František ZO Ivanice z.z. Havlíek Jaroslav ZO Plotišt! n/l. III. Zav'el Josef Tišnov II. Mádlík Jan ZO Hradec Králové III. III. Fabiánová Libuše ZO Moravské Bránice III. Stržínek Josef ZO V!koše osada III. Stohl Jaroslav Ku'im Podlesí III. ZO Lochenice ZO Lochenice >U I. B,eclav ZO P'evýšov ZO P'evýšov >U I. Mokrý František ZO Kobylí II. ZO Rozkv!t míru ÚS Hradec Králové >U I. Veverka Josef ZO Sedlec II. ZO St!žery ZO St!žery >U I. Kocáb Jan ZO B'eclav III. ZO T'ebeš ZO T'ebeš >U I. Mrkvicová Marie ZO Velké N!mice III. Chrudim Prokeš Josef ZO Horní Bojanovice III. Dvo'áková Štefana ZO Hlinsko za zásl. Ž"rek Josef ZO B'eclav III. Procházka Zden!k He'man"v M!stec I. Sedláek František ZO Kobylí zas.zahr. Dvo'ák Vladimír ZO Hlinsko II. Vintrlík Adolf ZO Velké N!mice zas.zahr. Ji:ín Rychetský Miroslav ZO Lázn! B!lohrad II. Zlín Dubský Arnošt ZO Potoky - Zlín III. Šp"r Ji'í ZO Lázn! B!lohrad III. Kuja Miroslav ZO U rybníku Slaviín III. Vojt!ch Josef ZO Vysoké Veselý III. Macek B'etislav ZO Horní Lhota III. Náchod Vašenda Ji'í,Ing. ZO Mokrá III. Groh Lud!k ZO Teplice n/m. II. Wilczynská Alena ZO Sad Míru Otrokovice III. Mareš Ladislav ZO Bohuslavice II. Wunderle František ZO Racková III. >ejchanová Lidmila ZO Nové M!sto n/m. III. Hodonín Pardubice Kuera Karel ZO Hovorany II. Sádovský Ivan,Ing. ZO Pardubice-Na Dolíku I. Okénka Jan ZO Hrubá Vrbka II. Barešová Stanislava ZO Lázn! Bohdane II. Koryanský Jan ZO Lipov III. Horák Jaroslav ZO Pardubice-Ležánky I. II. Sáek František ZO Archlebov III. Paar Jaroslav ZO Pardubice - Na Dolíku II. Strmíska Old'ich ZO Archlebov III. 18

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více