Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007"

Transkript

1 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet dnů a hned je ten prv ní, jako vždy s úsměvem. Už po staletí se snaží lidé v růz - ných zemích světa prv ní ho dub na své přá te le a blízké zná mé škád lit a ro ze - smát aprílovými žerty. Při tom ška ro - hlí dy někdy místo smí chu roz zlo bí. Má lo kdo však ví, jak tato tra dič ní zá - ba va vznikla. Objevi la se prý snad už při slavnostech sta rých Ří ma n ů na po čest boha Marta, kdy svým nej - bližším beztrestn ě pro vá dě li ne zbed né kous ky. Podobné vysvět le ní na bí zí pro vznik aprílového škádle ní také In die. Pů vod zábavy "vy ve de ní aprí lem" mohl vzniknout i při sta rých jar ních zvy cích v době maso pust ní ho ve se lí. Fran couzi mají pro aprí lo vé žer to vá - ní jiné sdělení. Jejich král Ka rel IX. pře ložil oslavu za čát ku dal ší ho roku z prv ního dubna na prv ní le den a lidé, kte ří si zvykli dávat dár ky svým mi lým až prvního dubnové ho dne, prý jim po tom dávali alespoň žer tov né dary. Ať je to tak nebo ji nak, oby čej ní lidé si našli časem pro s té vy svět le ní, a to ve srovnání s aprí lo vým po ča sím, kte ré je střídav ě jed nou pří jem n ě slun né a podruhé za mra če né a deš ti - vé. Vážení čtená ři, věř te či ne v ěř te kte ré mukoliv vzniku aprí lo vé zá ba vy, ale uvědomte si, že ne chat se vy vést aprí lem není nic za han bu jí cí ho a při jměte tuto tradi ci s úsmě vem. Krás né, slunné jar ní dny Vám všem přeje Drahomíra Plotzová Velikonoce jsou první svátky jara Pa t ří k nej star ším křesťan ským důležitým a slav ným dnům. Na roz díl od Vá - noc mají da tum po hyb li vé. Sla ví me je vždy prv ní ne dě li po prv ním jar ním úplň ku, ně kdy už kon cem břez na a nej čas tě ji však v prů bě hu dub na. Pří pra vou na ve li ko noč ní svát ky je doba post ní, kte rá trvá šest týd nů. Každá post ní ne dě le má své jmé no. Prv ní se jme nu je Čer ná a dal ší pak Praš ná, Ký chav - ná, Družebná, Smrt ná a po sled ní Květ ná. Po nich ná sle du je hlav ní svá teč ní den Boží hod ve li ko noč ní. Před chá ze jí cí dny mají také svá po jme no vá ní: Ze le ný čtvr - tek, Vel ký pá tek a Bílá so bo ta. Na ze le ný čtvr tek si křesťané na ce lém svě tě při po mí na jí po sled ní ve če ři Páně, na Vel ký pá tek Ježíšo vo utr pe ní a ukřižová ní a na Bí lou so bo tu Kris to vo slav né Zmrtvýchvstá ní. Ve li ko no ce pro vá ze lo vždy mno ho zvy ků, kte ré pře chá ze ly z ge ne ra ce na ge ne ra ce dal ší a sta ly se tra di cí. Ně - kte ré oby če je za nik ly a jiné se do cho va ly dodneš ka. Na Smrt nou ne dě li do sud v ně kte rých na šich ob cích vy ná še jí děv ča ta sla mě nou Mo ra nu a vho ze ním do po - to ka, řeky nebo ryb ní ka, ozna mu jí všem, že se lou čí se zi mou a ví ta jí jaro. Na Květ nou ne dě li se svě tí v na šich kos te lech snít ky roz kvet lé jívy na pa mát ku slav - né ho Kris to va vjez du do Je ruza lé ma, kde ho lidé ví ta li ze le ný mi ra to lest mi. Také Boží hod ve li ko noč ní má svou tra di ci. Po slav nost ní mši sva té svě tí du chov ní ma - zan ce, vej ce a dří ve také víno. Mlá dež se nej ví ce těší na dru hý svá tek ve li ko noč ní Čer ve né pon dě lí, na po mláz ku a na ve čer ní zá ba vu. Milí naši čte ná ři, zdra ví, po ho du a ra dost o Ve li ko no cích Vám všem pře je sta ros ta obce, za stu pi te lé a za mě st nan ci obec ní ho úřa du a člen ky re dakč ní rady Pa so hláv ské ho zpra vo da je. Alena Slabá

2 Z činnosti rady obce a zastupitelstva obce Vý pis z usne sení rady obce (RO) ze dne RO schva lu je: - doda tek č. 2 ke směr ni ci č. 5/97 o čer pá ní pro střed ků ze soci ál ní ho fon du, - smlou vu o dílo č. 3/2007 uza vř e nou mezi Let ní kino, Lubo mír Sed lák, Brno a obcí Pa so hláv ky, - smlou vu o pro nájmu fil mo vých ko pií uza v ře nou mezi SPI In ternati o nal Czech re pub lic s. r. o. Pra ha 4 a obcí Pa so hláv ky, - úpra vu pro vozních ho din v re stau ra ci La gu na Pa so - hlávky v 11. týd nu roku 2007, - smlou vu o koupi služeb ces tov ní ho ru chu pro se zo nu 2007 uza vře nou mezi CK Ré gio, s. r. o., Ky jov a obcí Pa sohláv ky, - poskyt nu tí mimose zon ní ho ví ken do vé ho po by tu v ATC Mer kur pro 2 oso by do sou tě že Zla tý Ámos, - smlou vu o dílo na zpra co vá ní územ ní stu die ATC Merkur u obce Pa so hláv ky uza v ře nou mezi AR pro - jekt, s. r. o., Brno a obcí Pa so hláv ky, - zapůj če ní pódia městu Po ho ře li ce na akci "Slav nos ti města Po ho ře lice a oko lí III. roč ník", kte rá se koná ve dnech za cenu Kč, - smlou vu o nájmu po zem ku č. 1/2007 uza vř e nou mezi obcí Pa so hlávky a Ja ro mí rem a Naděždou Strou ha lo - vý mi, Pa so hávky, - smlou vu o nájmu po zem ku č. 2/2007 uza vř e nou mezi obcí Pa so hlávky a Ing. Pavlem Pe ka řem, Vla sa ti ce a Petrem Ve selým, Vla sa ti ce, - smlou vu o nájmu po zem ku č. 3/2007 uza vř e nou mezi obcí Pa so hlávky a Bo husla vem Sed lá řem Pa so hláv ky, - doda tek č. 2 ke smlou v ě o pro nájmu ze mě d ěl ských po - zemků uza vř ený mezi obcí Pa so hláv ky a Vi nofruk - tem, a. s., Dolní Du na jo vi ce, - smlou vu č. 1/07 o pro vo zo vá ní ná po jo vých au to ma t ů na teplé a stu dené ná po je v au to kem pu ATC Mer kur Pa sohláv ky, k. ú. Mu šov, uza v ře nou mezi EURO - SPORT re gat ta, s. r. o., Po ho ře li ce a obcí Pa so hláv ky, - smlou vu o zajiště ní umě lec ké ho po řa du - vy stou pe ní uza - vřenou mezi Agen tu rou MUA Brno v za stou pe ní uměl ce, souboru "Petr Ben de & band" a obcí Pa so hláv ky, RO sou hla sí: - s vy bu do váním oplo ce ní pro na ja té ho po zem ku p. č. 5073/9 v k. ú. Pa so hláv ky, na zá kla dě žádos ti pana Kupsy, Pa so hláv ky, - s vy bu do váním ba te ri o vé ho stře liš t ě na čás ti par ce ly č. 4751/9 v k.ú. Pa so hláv ky, na zá kla dě žádos ti Mys li - veckého sdružení Pa so hláv ky, - s návrhem dárko vé ho po u ka zu v hod no tě 100 Kč pro 2 ubyto va né oso by s po lo pen zí v RZ La gu na Pa so - hlávky, RO ne sou hla sí: - s od pro de jem čás ti po zem ku p. č. 4566/7 v k. ú. Pa so - hláv ky, - s ná vrhem ZO ČZS Vla sa ti ce, za stou pe ná čle nem pa - nem Or sákem, ohled ně zpev ně ní pol ní ces ty k za hrad - ním chat kám. RO bere na vědo mí: - sdě le ní spo leč nos ti Sta vi tel ství Fran ti šek Dvo řák, Dol ní Du na jo vi ce, ve věci re kla ma ce stav by "Šat ny spor tov ní ho are á lu" v Pa so hláv kách, - pl n ě ní roz počtu za pro si nec 2006, - zna lec ký po su dek č /07 o ceně mo to ro vé ho vo zi dla AVIA A - 30 K. RO uklá dá: - obec ní mu úřa du zve řej nit zá m ěr na pro ná jem po zem - ků v ATC Mer kur k pro nájmu dal ším oso bám, - ko mi si POV zpra co vat za dá ní sou tě že o nej lep ší před - za hrád ku domu v Pa so hláv kách v roce Vý pis z usne se ní rady obce (RO) ze dne RO schva lu je: - zá pis o vý sled ku in ven ta ri za ce ma jet ku obce Pa so - hláv ky podle sta vu ke dni , - smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku ČZS Pa so hláv ky, - smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku Zá klad ní ško le Brod nad Dyjí, - smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku DDM Po ho ře li ce, - smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku ZŠ Po ho ře li ce, - smlou vu o dílo č. 1/2007 uza v ře nou mezi Obcí Pa so - hláv ky a MUSTELA, s. r. o., Brod nad Dyjí. RO ne schva lu je: - zří ze ní funk ce eko lo gic ké ho pra cov ní ka. RO bere na vě do mí: - zá pis z jed ná ní ko mi se POV ze dne Rada obce vy hla šu je 12. kolo vý bě ro vé ho ří ze ní na po - skyt nu tí půjč ky z úče lo vé ho fon du By to vý fond Pa so hláv ky. Vý pis z usne se ní rady obce (RO) ze dne RO schva lu je: - smlou vu o za řa ze ní do re zer vač ní ho sys té mu DASIS a zpro střed ko vá ní uby to va cích služeb mezi DASIS tour s. r. o. Pra ha a oobcí Pa so hláv ky, ATC Mer kur, - smlou vu uza v ře nou mezi obcí Pa so hláv ky, ATC Mer - kur a Ing. Ho leč kem Jin d ři chem, Mac ko vi ce, na kej - klíř ské před sta ve ní v ATC Mer kur Pa so hláv ky, - smlou vu o pro nájmu č. 8/2007 uza v ř e nou mezi Ive - tou a Fran tiš kem Si čem, Brod nad Dyjí č. 128 a obcí Pa so hláv ky, ATC Mer kur, 2 Pasohlávský zpravodaj

3 Z činnosti rady obce a zastupitelstva obce - smlou vu o pronájmu č. 9/2007 uza vře nou mezi obcí Pa sohláv ky ATC Mer kur a Ji řím Lat ten ber gem Brno, - smlou vu o pronájmu č. 10/2007 uza v ře nou mezi Obcí Pa sohláv ky ATC Mer kur a Ja nem Ma d ě ř i čem, Lod ní doprava Břec lav, - smlou vu o pronájmu č. 4/2007 uza vře nou mezi obcí Pa - so hláv ky, ATC Mer kur a PRODAKT, s. r. o., Čížov, - ceník per manent ních vstu pe nek, vjezdů a den ních vstup ů do ATC Mer kur Pa so hláv ky pro se zo nu RO bere na vědo mí: - zprá vu mís tostaros ty o sta vu roz pra co vá ní Územ ní stu - die kem pu ATC Mer kur Pa so hláv ky a dala pod ně ty pro dopln ě ní Územní stu die, - nabíd ku společnos ti Ven tu ra - ven kov s. r. o. - pro bi o - ticko - en zy matic ký vý rob ní pro gram, na čiš t ě ní vody v lagu nách. Vý pis z usne sení zas t u pi tel stva obce (ZO) ze dne ZO schva lu je: - rozpo čet obce na rok 2007 po úpra vě, - ceník stoč ného pro rok 2007, - měsíč ní odměnu ne u vol ně ným čle nů m ZO dle na ří ze - ní vlády č. 37/2003 v plat ném zně ní dle pří lo hy č. 1 k to mu to na řízení, - odpro dat pozemek p. č. st. 5024/9 o vý mě ře 37 m 2 a p. č. 5024/10 o vý měře 140 m 2, p. č. 5024/18 o vý mě ře 21 m 2, p. č. 5024/19 o vý mě ře 3 m 2 v k. ú. Pa so hláv ky panu Mi - la nu Naj to vi, bytem Brno, za cenu 250 Kč/m 2. Ná kla dy spojené s pře vodem ne mo vi tos tí uhra dí na by va tel, - odpro dat pozemek p. č. st. 5016/10 o vý m ě ře 29 m 2 a p. č. 5016/11 o vý m ě ře 107 m 2 p. č. 5016/26 o vý mě - ře 41 m 2, p. č. 5016/27 o vý mě ře 8 m 2, p. č. 5016/28 o vý mě ř e 25 m 2, v k. ú. Pa so hláv ky panu Janu Šli ma - ro vi, by tem Brno, za cenu 250 Kč/m 2. Ná kla dy spo je - né s pře vo dem ne mo vi tos tí uhra dí na by va tel, - vstup obce Bra ni šo vi ce do Dob ro vol né ho svaz ku obce "Čis tá Jih la va", - Řád re kre ač ní ob las ti Pa so hláv ky. ZO sou hla sí: - s od kou pe ním po zem ku p. č. 4982/4 o vý mě ř e m 2 v k. ú. Pa so hláv ky, za do hod nu tou cenu Kč, od pana Ole ga No vá ka, by tem Mo rav ské Pru sy, pana Zdeň ka No vá ka, by tem Vel ký Oře chov a paní Hany No vá ko vé, by tem Na pa jed la, spo lu vlast - nic ký po díl každého ze spo lu vlast ní k ů č iní id. 1/3. ZO žádá o bez úplat ný pře vod po zem ků p. č. 3163/395 a p. č. 3163/426 v k. ú. Mu šov na vý stav bu RD, po ze mek p. č. 3163/424 v k. ú. Mu šov na ko mu ni ka ci a po zem ky p. č. 4993/1, p. č. 4988/1 a p. č. 4988/3 v k. ú. Pa so hláv ky na vý sad bu ze le n ě, vše dle schvá le né změ ny č. 1 územ ní ho plá nu do vlast nic tví obce Pa so hláv ky. ZO ne při ja lo toto usne se ní: ZO schva lu je obec n ě zá - vaz nou vy hláš ku č. 1/2007, kte rou se zru šu je obec n ě zá vazná vy hláš ka č. 1/2005 o ve řej ném po řád ku v obci Pa so hláv ky. ZO pro jed na lo peti ci pro ti dis kri mi na ci oby va tel ven - ko va, s tex tem zně ní pe ti ce se zto tožňuje a tuto ini ci a ti vu pod po ru je. ZO po vě ř u je kon t rol ní vý bor dle 119 odst. 3, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o ob cích: 1) prů bě žně pro vá dě t kon t ro lu uklá dá ní množství vy - pro du ko va né ho ko mu nál ní ho od pa du práv nic kých osob a fy zic kých osob pod ni ka jí cích, 2) prů b ěžně pro vá d ět kon t ro lu par ko vá ní vo zi del, uklá dá ní ma te ri á lu bez po vo le ní na obec ních po zem cích a míst ních ko mu ni ka cích. Výběrové řízení Obec ní úřad v Pa so hláv kách vy hla šu je vý b ě ro vé ří ze ní kolo na po skyt nu tí půjč ky z úče lo vé ho fon du BY TO VÝ FOND PA SO HLÁV KY v sou la du s obec n ě zá vaz nou vy hláš kou obce Pa so hláv ky č. 3/98 Žádosti se po dáva jí na tis ko pi su, kte rý je k dis po zi ci na obec ním úřa dě. Půjč ku lze žádat na úče ly uve de né v čl. III. odst. 3 vyhlášky č. 3/98. Úrok je sta noven ve výši 3 %. Doba podání žádosti do na Obecní úřad v Pasohlávkách. Předpokládaný termín čerpání půjčky od Půjčka nebude vyplacena v ho to vos ti. Budou hrazeny pouze daňové účetní doklady. Půjčka bude poskyt nu ta pro úpra vu ne mo vi tos ti zko lau do va né před rokem Tomáš Ingr, starosta obce Pasohlávský zpravodaj 3

4 Okénko pana starosty Víte, že... Vážení spo lu ob čané, měst ský úřad v Po ho ře li cích, od bor do pra vy, upo - zor ňu je všech ny ob ča ny, kte ří mají vy da ný ři dič ský prů - kaz do roku 1993 (včet n ě ), že je nut né si ten to ři dič ský průkaz do kon ce roku 2007 vy mě nit. Do po ru ču ji všem, kterých se tato vý mě na týká, aby vý mě nu ne ne chá va li na po sled ní chví li a usku teč ni li ji co nejdří ve. Před po - kládá se, že kon cem roku se bu dou tvo řit fron ty. Je nut né si s se bou vzít sta rý ři dič ský prů kaz, jed nu fo to gra fii a ob čan ský prů kaz. Vý mě na je bez plat ná a nový ři dič ský průkaz bude ho to vý za 3 týd ny. Dále bych chtěl sdě lit, že v par ku před kul tur ním do - mem byl pro ve den zdra vot ní ořez vrb, na zá kla dě do po ru - čení za hrad ní ka. Vrby byly ne moc né, za ča ly od pa dá vat větve a z dů vo du pře de ji tí možného úra zu bylo nut né toto ozdra ve ní uči nit. V obci bylo vy sá ze no 12 stro mů 2 lípy, 2 ja vo ry, buk, dub, ja san a 5 sa kur. Vě řím, že tyto stro my v Pa so - hláv kách vydrží a bude se jim da řit. Chys tám i možnost adop ce těch to stro mů, a to tím způ so bem, že si kdo ko liv bude moci ur či tý strom vy brat a v rám ci možnos tí na něj buď při spě je nebo se o svůj strom bude sta rat. Po kud bude mít adop tiv ní ro dič zá jem, bude u to ho to stro mu štítek s jeho jmé nem. Chci tím to způ so bem za po jit více ob ča ny do toho, aby měli zá jem i o své oko lí. Pře ji si, aby se ten to sys tém ujal, byl o něj zá jem a mohl se roz ví jet k tomu, aby se i v dal ších le tech ku po va ly stro my a v obci bylo co možná nej ví ce stro mů. V sou čas né době pro bí ha jí na obou na šich ka tastrech pozem ko vé úpra vy, pro sím tedy ma ji te le po zem k ů, aby strp ě li na svých po zem cích ge o de ty, kte ří tuto po zem ko - vou úpra vu pro vá d ě jí. Tomáš Ingr, starosta obce r od jsou v pro vo zu nové webo vé strán ky obce s no vou an ke tou. Jak na naše in ter ne to vé strán - ky? Bu de me rádi, když při dá te svůj ná zor na r je ko neč ně na svě tě Image ka ta log obce Pa so hláv ky, ob ča né i pod ni ka te lé si jej bu dou moci vy zved nout v TIC od květ na, stej n ě jako dal ší ma te ri á ly, r plat ba za stoč né je splat ná do 30. dub na, r v době od do h bude v naší obci pro bí hat svoz ne bez peč né ho od pa du mi mo řád n ě před obec ním úřa dem, r do kon ce dub na je splat ný po pla tek za od voz TKO. Alena Slabá Homo sapiens Už ve ško le nás uči li co ten to la tin ský ná zev zna me ná "Člo v ěk ro zum ný". Před stav te si, že mezi námi v naší obci žije ta ko vý Homo Sa pi ens, kte rý bru tál n ě umlá til malého pejska jen pro to, že se mu zbláz ni ly hor mo ny a ute kl za fen kou. Po pr vé po pěti le tech. Po Pa so hláv - kách se celé dny a hlav n ě v noci tou la jí růz ní psi od vl čá - ků až po ne u r či té rasy. Ně kdy je oprav du o strach vra cet se v noci domů a pro ti Vám se ob je ví ob rov ský pes, bez pána a hlav n ě bez ko ší ku. S ta ko vým "pej skem" by se náš Homo Sa pi ens asi do křížku ne pus til. Vy mlá til si svůj vztek na mr ňous ko vi, kte rý se v té chví li ne mohl ani bránit, ani utéct. Byl to mi lá ček ro di ny, ni kdy se ne tou - lal. Kdo má srd ce a doma ně ja ké ho toho chlu pá če, musí takové jed ná ní od sou dit. Co k tomu ješ tě ř íct? Jen to, že ne všich ni se můžou pyš nit tím, že jsou na vr cho lu vý vo - jového stup n ě vše ho živé ho - HOMO SA PI ENS. 4 Pasohlávský zpravodaj

5 Informace z knihovny Vý ro čí v mě sí ci dub nu Vlas ta Bu ri an ( ) 9. duben - Vlasta Bu ri an byl nej vět ší fil mo vý ko mik, ja ké ho jsme kdy měli. Bez pro střed ní, spon tán ní, stá le pře kva pu jí cí diváky i své ko le gy na je viš ti. Mi lo val svou ženu a ostý chal se před svý mi he rec ký mi ko le gy ně mi, kte ré z toho měli ohromnou legra ci. Byl je šit ný a cho val se jako roz mazlená hvězda. Mi lo val pře py cho vá auta a svou po pu laritu a do kon ce prý uvažoval o kan di da tu ře na pre zi den ta. Za oku pa ce se ne u brá nil kon tak tu s na cis - ty. Po vál ce byl vy brán jako od stra šu jí cí pří klad, byl ne právem ob vin ěn z ko la bo ra ce, po tres tán vy so kou po - ku tou, věz něn a byla mu za ká zá na umě lec ká čin nost. Pro Bu riana to byla rána, ze kte ré se už ne vzpa ma to val. I když poz d ěji, po roce 1950, tři roky hrál ve Stát ním di va dle Umění lidu v Karlín ě, jez dil po es trá dách a hrál v ně ko li ka fil mech, z "krále ko mi k ů " zbyl jen stín. Ji ři na Štěp ničková ( ) 3. duben - po úspě chu ve fil mu režisé ra Ro ven ské ho MA RYŠA si dlouho ne za hrá la nic ji né ho než jis kr né ven - kov ské dív ky. Alespoň na stří br ném plát ně. Jiné to bylo na di va dle. Tam byla Jo han kou z Arku i krá lov nou Kris - tý nou, Vi o lou z Ve če ra tříkrá lo vé ho i Ka te ři nou ze Zkroce ní zlé ženy. Za čí na la v Osvo bo ze ném di va dle, šest let hrála v Ná rodním di va dle a v le tech v Di - va dle na Vi nohradech. V roce 1951 se po ku si la ile gál ně pře jít hra ni ce i s teh dy čtyř le tým syn kem Ji řím. Byla zadržena a od souze na za ve le zra du k pat nác ti le t ům vě ze - ní. Po ná vra tu z vě ze ní v roce 1961 hrá la v kla den ském di va dle. Rok nato za kot vi la ve smí chov ském Re a lis tic - kém di va dle, kde zů sta la až do své smrti. Fran ti šek Kmoch ( ) 30. du ben - Fran ti šek Kmoch se na ro dil v bouř li vém roce Jeho otec krej čí a mu zi kant, byl pyš ný na syna, kte rý vy stu do val uči tel ský ústav a stal se kan to rem. Fran - ti šek učil a při vy d ě lá val si jako hous lis ta v míst ních ka pe lách. Ve tři a dva ce ti le tech založil vlast ní sou bor, kte - rý se stal ka pe lou ko lín ské ho So ko la. Ta tík krej čí se však ze syna uči te le dlou ho ne t ě šil. Pá n ům na ho ře bylo tr nem v oku Fran tiško vo účin ko vá ní na čes kých vlas te nec kých ak cích a v roce 1873 ho uči tel ské ho mís ta zba vi li. Ne zby - lo mu nic ji né ho než se živit jako ka pel ník a uči tel hud by. A tak ná rod při šel o jed no ho uči te le, ale zís kal vy ni ka jí cí - ho ka pel ní ka a skla da te le, kte rý ší řil slá vu čes ké hud by a čes kých mu zi kan t ů po ce lém svě tě. Svě to vou slá vu si zís ka ly i Kmo cho vy polky, ma zur ky, třa sáky a pře de vším po cho dy. Fran ti šek Kmoch ze mř el 30. dub na Založeno Ná rod ní mu ze um v Pra ze du ben 1818 V ro ce1816 byly Če chy stiženy vel kou ne ú ro dou, v zemi za vlá dl hlad. Z na ří ze ní cí sa ře Fran tiš ka I. byl v led - nu 1817 "se sta ven sou kro mý spo lek k pod po ře nou zí tr pí cích", jenž k to mu to úče lu se bral půjč ku více než zla tých. Rok 1817 byl tak úrod ný, že se po da ři lo téměř okamžitě spla tit po lo vi nu půjč ky. Ně kte ří vě ři te lé pro je vi li ocho tu vzdá ti se zbý va jí cí sumy, po kud by pe ní ze byly použity "ve pro spěch ně ja ké ho úče lu vla s te nec ké ho". I sta lo se. Z vel ké bídy se zro di la pý cha čes ké ho ná ro da. 15. dub na 1818 bylo založeno Vlas te nec ké mu ze um v Če - chách, poz dě ji Čes ké mu ze um, ješ tě poz d ě ji Mu ze um Krá lov ství čes ké ho - dneš ní Ná rod ní mu ze um. Eva Minaříková Informace Vý pisy z ka tast ru ne mo vi tos tí Městský úřad Po ho ře li ce po sky tu je ově ře né vý pi sy z ka tas t ru ne movitos tí, a to lis ty vlast nic ké. Na žádost ob - ča na a po úhradě správ ní ho po plat ku ve výši 50 Kč za 1 stranu je ob čanovi na po čká ní list vlast nic ký vy ho to ven. Ten to vý pis má stej nou práv ní váhu ja ko by byl vy ho to - ven ka tast rál ním úřa dem. O vý pis z lis tu vlast nic ké ho může požádat kdo ko li, při čemž nejsme ome ze ni ani územn ě. Je di ným ome ze ním jsou hra ni ce Čes ké re pub li - ky. Stav ka tast rálního ope rá tu, kte rý za tím u vět ši ny obcí Čes ké re pub liky ne byl di gi ta li zo ván a pře de vším le gisla - tiv ní nou ze, nám za tím ne u možňují po sky to vat ob ča nům také sním ky katastrál ních map. Zde se před po klá dá prů - chodnost v první po lo vi n ě roku Výpisy z lis tu vlast nic tví Vám vy ho to ví na fi nanč ním od boru Měst ského úřa du v Po ho ře li cích Ing. Šútov ská (čís lo dve ří C324). Rejstřík tres tů v Brně Od bylo zří ze no de ta šo va né pra co viš tě Rejstří ku tres tů na Hu so vě ul. č. 15 v Brně. (bu do va Kraj - ské ho sou du), kde žada tel obdrží vý pis z RT na po čká ní. Ob čan před loží k žádos ti: - průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz k povolení pobytu cizince), - kolkovou známku 50 Kč (nutné zakoupit na kterékoliv poště). Po dá vá-li žádost jiná oso ba, před klá dá pl nou moc s úřed n ě ově ře ným pod pi sem. Úřed ní ho di ny po boč ky Rejstří ku tres tů v Brně: Pon dě lí Úte rý Stře da Čtvr tek Pá tek Pasohlávský zpraovodaj 5

6 O původu našich příjmení Z pěti set na šich pří jme ní uve de ných v I. a II. díle en - cyklo pe die Vla di mí ra Ma re še "Jmé na ta jem ství zba ve - na" vám dnes, milí čte ná ři, pro zra dí me pů vod ně kte rých dalších jmen. Pří jme ní CI BUL KA pa t ří k těm, kte rá byla pře vza ta z pří ro dy. No si te li to ho to jmé na je 232 ob ča nů na še ho státu. Pří jme ní Ci bul ka, Ci bu lář a dal ší jeho od vo ze ni ny svěd čí o dáv né spe ci a li za ci ně kte rých na šich před k ů, kte ří se za bý va li vý hrad n ě pěs to vá ním ci bu le nebo ten to druh ze le ni ny pře váželi nebo také pro dá va li. Mno zí z vás jis tě zna jí pí seň "Hop hej, ci bu lá ři je dou. Hop, hej cibulič ku ve zou..." Možná, že vlast ní kem uve de né ho pří jme ní byli i ma - lí ři, nám zná mé ho por ce lá nu s ci bu lo vým vzo rem nebo ten, kdo má rád a čas to jedl ci bu lo vou omáč ku nebo po - lévku. ČÁSLA VO VÁ má vy svět le ní pří jme ní snad né. Toto pří jme ní, stej n ě jako Čáslav ská bylo dáno těm li - dem, kte ří se v čes kém měs tě Č ásla vi buď na ro di li nebo se od tud při stě ho va li ji nam nebo do Čásla vi čas to jez - dívali. Pří jme ní ČER MÁK je 27.nej roz ší ře n ě j ším pří jme - ním. V Čes ké re pub li ce žije Čer má ků. Toto pří - jmení před sta vu je zá stup ce ptac tva čer má ka - reh ka. Pat ří do sku pi ny jmen podle vlast nos tí tě les ných a du - ševních. V sta ro češ ti n ě se do cho va la po do ba jmé na Čer - mák, což zna me na lo čer ve ný. Před ko vé Čer má ků tedy byli zřej mě ná pad ní svou červe ní - ryša vý mi vla sy. Moh lo to být také po jme no vá - ní pro sed lá ka, kte rý hos po da řil na po zem cích s čer ve - nou pů dou, kte ré se vy sky tu jí na Žatec ku a Loun sku. Vý znam pojmu čer mák na jde me také u Jo se fa Jung - man na, Kar la Vác la va Rai se a Ka ro lí ny Svět lé jako zá - stup né slo vo pro čer ta. Podle po v ě ry se ne smě lo slo vo čert vy slo vit, aby se pe kel ník ne př i vo lal. Ob do bou jmé - na Čer mák je Čechma nem (čer tík). ČÍŽEK je 119. nej roz ší ře n ěj ším pří jme ním u nás. Pa t ří do sku pi ny těch, kte rá jsou od vo ze ná z vlast nos tí tě les ných a du šev ních. Před ko vé Čížků se prav d ě po dob - ně vy zna čo va li hez kým zpě vem, ale moh li to být také lov ci těch tě ka vých a pře lé ta vých ptáč ků tedy lidé, kte - ří byli stá le v po hy bu a ne vy drželi chví li po se dě t, A na - bí zí se ješ t ě jed na možnost vy svět le ní, že jde o mo rav skou pře zdív ku pro Če chy Čížci, Čížkové. Moh li to být tedy také ti, kte ří se při stě ho va li z Čech na Mo ra vu. Pří jme ní - DOLEŽAL - nebo DOLEŽEL. Je 23. nej roz ší ře ně j ším jmé nem u nás. V Čes ké re pub li ce žije osob těch to jmen. Je jich ob do bou jsou po - jme no vá ní Doležalem, Doležalík a Do lí hal. Pří jme ní Doležal si vět ši na lidí vy svět lu je tak, že jde o ně ko ho, kdo dole žal. Tak tomu však není. Uve de - né pří jme ní ne pa t ří do sku pi ny jmn od vo ze ných od za - měst ná ní. Je to jmé no z kra jů mo rav ských, kte ré sou vi sí se slo vem "doležat" - tedy doležat - tedy doležet, spát až do po led ne, vy spin kat se do růžova. Před sto pa de sá ti lety zna me nal vý raz "doležat" také uležet, do jít při va ře ní, na klá dá ní ze le ni ny nebo su še ní ovo ce. V příš tím čís le na še ho zpra vo da je zve řej ní me dal ší po kra čo vá ní. Připravila Drahomíra Plotzová Tradiční výstava vína V so bo tu dne 17. břez na 2007 se usku teč ni la v míst - ním kul tur ním domě tra dič ní vý sta va vín. K ochut náv ce bylo na bíd nu to 352 vzor ků nej lep ších červe ných a bí lých vín od míst ních i okol ních vi na řů, takže bylo oprav du z čeho vy bí rat. Ví t ěz ná vína: Bílé - Ryz link vlaš ský, vý bě r Kadrn ka Jin d ř ich, Bře zí Červe né - Mo ra via Ca ber net Je lí nek Kvě to slav, Brod nad Dyjí Červe né roč ní ko vé - Fran kov ka Ef fen ber ger Mi rek, Při bi ce K po sle chu hrá la již tra dič ně Vsetín ská cim - bá lo vá mu zi ka. Le toš ní vý s ta va se oprav du vy - da ři la i co se týče re kord - ní ho po čtu ná v štěv ní ků. Vý stav ní vý bor dě - ku je všem, kte ří se za - sloužili o pří pra vu této vý sta vy a všem, kte ří svý mi vy sta ve ný mi víny při spě li k roz ví je ní ušlech ti lé zá li by a vi nař ské tra di ce a těší se na dal ší se - tká ní. Ludmila Šnepfenbergová 6 Pasohlávský zpravodaj

7 Ohlédnutí za letošním masopustem Kup Zdeňce Dubšové jehlu s nití ať Rosovi zašije mantl a to rázem lahvovou plzeň dostal na vypití a z roztrhané kapsy mu vypadla na zem Oroduj za nás ó baso Sleduj Honzu Dudu i když třeba v hospodě pivo pije a o odstavené auto pak před krčmou zájem nemá až když zmizelo zasahovala policie a bylo zjištěno, že autem odjela jeho žena. Oroduj za nás ó baso Baso, Milana Šnepfenberga pouč co všechno musí amůže, u zabijačky je pro něho práce snadná chtěli dělat tlačenku, dali vařit kůže a potom zjistili, že zapomněli zapnout kamna Znáš Ladě Křivánka? To je zlý sen a jak známe tebe nejsi slepá nedávno byl asi ovíněn a spadl na hlavu do vlastního sklepa Ztrácíš přehled o naše občany a jak žijí oni se spoléhají hlavně na tebe, letos bylo hodně havárií poslechni si, to už volá do nebe.. Jančíkové kup kraťasy, co přát jí více to je pro ni pomoc jediná na kole do řetězu se jí zapletly nohavice upadla a byla samá modřina. Grimma Jaru také neminul pád nějaký ten fáček se mu kolem těla vine, mohlas u něho Baso také stát ale alespoň si od práce odpočine Největší úraz od Kadlíčků Sylva měla, a může děkovat tobě a bohu že při lyžování je prostě skvělá a při pádu zlámala si jenom nohu Škoda, že na ples nedošla jsi k nám byla bys tam jak hybná páka šťastný Leoš Chludil věnoval rodičům k narozeninám v tombole vyhraného divočáka. Myslivcům patří všechna čest a sláva za pěkný ples a organizační úspěchy Například Vršková Božka upadla s kýblem na dvoře a doufala, že se dočká tvé pomoci a podpoře Míla Osiková má také občas pech nevíme proč si pozor nedá uklouzla když šla po schodech a musel ji zvedat Šeďa Pasohlávský zpraovodaj 7

8 Ohlédnutí za letošním masopustem nelíbila se však muzika, která silně hrála a v obálce za sto korun, mohla být alespoň cena útěchy Popřej Tomáši Ingrovi v okolí nejmladšímu starostovi hodně úspěchů pro obec a všechny rodiny a bývalému starostovi Uherkovi za snahu při celkovém zvelebení naší dědiny Obecnímu úřadu patří dík veliký za vykácení zeleně a nevhodných stromů, za krásné betonové chodníky a tím pádem pěkný vzhled domů Oroduj za nás. Kulturní akce v Pohořelicích q Vý sta va kak tu sů a su ku - len tů. Po řá dá Mu zej ní spo lek a měs to Po ho ře li ce. Vý sta va bude ote v ře na ve všed ní dny a 14-18, so bo ta 10-17, ne dě le q Ob last ní kola sou t ě že pa ra - graf 11/55. Po řá dá DDM ve spo lu - prá ci SVČ Ivan či ce q Den země - po řá dá DDM q Tra dič ní košt vína. Po řá dá ČZS Po ho ře li ce, sál Rad ni ce q Slet ča ro dě j nic - po řá dá DDM Společenská kronika Drž s námi palce za to, co přijde příště a pak ať rozezní se zvony za vybudování termálního koupaliště a rozvoj lázeňské a rekreační zóny Složila Kačicová Ludmila Jubilanti duben Hra bi cová Ji řina 86 let Mi na říková Anna 79 let Ku če rová Ji řina 80 let Ze le nák Ondř ej 77 let Pro cházková Emílie 73 let Pin ka vová Vojtě ška 73 let Su chánková Božena 69 let Wach ter Josef 67 let Fer by Alfréd 68 let Bo to ně k Bo řivoj 66 let Há jek Zbyně k 60 let Chlu di lová Ji řina 55 let Ju bi lant ům přejeme vše nejlep ší, hod ně štěs tí, zdraví a spokojenosti. Narození Dne se manželům Fi a lo vým na ro dil syn Jakub. Ro di čům a prarodi čům gratulu je me a ma - lé ho Kubíka vítáme mezi nás. Sňatek So bo tu uzavř eli sňa tek Pet ra Cul ko vá a Jiří Konečný. No vomanželům blahop řejeme. Alena Slabá Pasohlávský obecní zpravodaj - vydává Obec Pasohlávky. Registrace u OkÚ Břeclav pod č. j ze dne Adresa administrace: OÚ Pasohlávky , tel Šéfredaktor - Alena Slabá. Cena - zdarma. Uzávěrka každého 15. dne měsíce. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Sazba a tisk: RNDr. Š. Rudolfová, Pohořelice, tel.:

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO Stropní konstrukce 1/6 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 7 8 6 4 Poruchy osobnosti Ján

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma.

Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma. Měníme vztah lidí k vlastnímu zdraví v. 2,60 Manuál distributora se smluvními podmínkami Co je to Multi Level Marketing Způsob, jak zamezit plýtvání a ušet ře né peníze rozdělit mezi nás (zá kaz níky,

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Otrá ve ná ko řist. Zá klad ní fak ta o ha dech

Otrá ve ná ko řist. Zá klad ní fak ta o ha dech Otrá ve ná ko řist Ha di. Brr. Ti jsou dost straš li ví. Ale kro mě nich bě há po světě celá armáda dalších děsivých lovců, kteří také používa jí jed. Proč to však dě la jí? Aby nás vy dě si li? To ne,

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ VZPOMÍNKY CAUSERIE JAROSLAV RYŠAVÝ Tato knížečka vznikla z článků, které vycházely v Jihočeských listech. Datum u jednotlivého článku značí, v který den byl zveřejněn. Slo vo úvo dem Rád listuji v albech

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

FA KUL TA ELEK TRO TECH NIC KÁ

FA KUL TA ELEK TRO TECH NIC KÁ ÈESKÉ VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FA KUL TA ELEK TRO TECH NIC KÁ VÝ ROÈ NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ÈVUT v Pra ze, Fa kul ta elek tro tech nic ká, 2011 ISBN OBSAH 1. ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA 7 1.1. STRUKTURA

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Moderní pedagogika. Jan Průcha. 4., aktualizované a doplněné vydání

Moderní pedagogika. Jan Průcha. 4., aktualizované a doplněné vydání Moderní pedagogika Jan Průcha 4., aktualizované a doplněné vydání KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Moderní pedagogika / Jan Průcha. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Portál, 2009.

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

12. ročník mezinárodní veterinární výstavy

12. ročník mezinárodní veterinární výstavy Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 12. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2014, která se bude konat ve dnech 11. a 12. dubna 2014 v

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

CZ.1.07/1.3.06/02.0005 MI 06.43.10. 1PL_Jaz1_001 Párové souhlásky. Český jazyk 2.ročník. Eva Marešová OSV - 1

CZ.1.07/1.3.06/02.0005 MI 06.43.10. 1PL_Jaz1_001 Párové souhlásky. Český jazyk 2.ročník. Eva Marešová OSV - 1 CZ.1.07/1.3.06/02.0005 MI 06.43.10 1PL_Jaz1_001 Český jazyk 2.ročník Eva Marešová Klíčové kompetence Prob-1, Prob-2, Uče-1a Průřezová témata OSV - 1 Metodické poznámky : Pracovní listy pro samostatné i

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 An tonín a Čerm áka 6/ 1022, 160 00 Prah a 6 - Bu ben eč Iden tifiká tor: 600 039

Více

11. ročník mezinárodní veterinární výstavy

11. ročník mezinárodní veterinární výstavy Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 11. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2013, která se bude konat ve dnech 12. a 13. dubna 2013 v

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

XXiii. výroční konference české asociace veterinárních lékařů malých zvířat (čavlmz)

XXiii. výroční konference české asociace veterinárních lékařů malých zvířat (čavlmz) XXiii. výroční konference české asociace veterinárních lékařů malých zvířat (čavlmz) Generální partner čavlmz kočičí medicína kc aldis, Hradec králové, 10. 11. říjen 2015 Hlavní partner čavlmz Supported

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Mikropočítače terminály a displeje ostatní inteligentní moduly

Mikropočítače terminály a displeje ostatní inteligentní moduly SXIO SXIO SBI- SAIO- SXIO SBIO-2 SXIO SAIO- Mikropočítače terminály a displeje ostatní inteligentní moduly Přehled modulů v této kapitole -2 FCPU-04 Univerzální komunikační procesor -3 MCPU-0 Procesorový

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více