ll" Opravy a údržba objektu v Alejní ulici. Z obsahu: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ll" Opravy a údržba objektu v Alejní ulici. Z obsahu: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE"

Transkript

1 TEPLICE KRUPKA ll" STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 23. číslo - duben 2000 sai) liiir! Opravy a údržba objektu v Alejní ulici. Dne převzalo naše Stavební bytové družstvo Mír od Města Teplice bytový objekt čp , 2788,2789, v Alejní ulici. V přízemí tohoto Objektu jsou obchodní prostory. O který objekt se jedná je nejlépe patrné na výseku z mapy. Objekt byl kolaudován v roce 1976 a před chozí majitel ho prakticky neopravoval. Namísto oprav poskytoval bydlícím slevy na nájemném. V době převzetí objektu naším družstvem ne fungovala cirkulace teplé vody (nájemníci muse li odpouštět velké množství vody, než jim začala téci teplá voda), rozvody vody byly zarostlé, objekt byl přetápěn. Do bytů pod střechou zatékalo a izolace lodžií byla nefunkční (těmito lodžiemi zatékalo do dalších bytů). V řijnu 1998 uskutečnilo družstvo opravu střechy nad vstupy do obchodních prostor objektu. Tato oprava byla zcela hrazena z výnosu pronájmu nebytových prostor. Dále byly zahájeny práce na výměně rozvodů vody, topení a byla instalová na měřící a regulační technika, aby i tyto byty Foto: Zde n ěk Traxler dosáhly standardu běžného u ostatních bytů na šeho družstva, přestože objekt neměl ve fondu oprav zatím našetřen do statek finančních prostředků. Cena generální opravy rozvodů studené a teplé vody činila ,.Kč. Při akci měření a regulace byla provedena výměna ventilů u radiátoru za termoregulační montáž regulačních ventilů na stoupacím potrubí a montáž poměrového měření spotřeby tepla v bytech. Na tuto akci by' la objektu poskytnuta čtyř l etá bezúročná půjčka z prostředků družstva. Dále byla provedena úprava a regulace vstupního rozvodu. V roce 1999 požádalo naše družstvo Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí státní dotace na opravy vad panelové výstavby. Ládosti bylo vyhověno a objektu byla poskytnuta státní dotace ve výši 5860 OOO, Kč. Na opravu celého objektu včetně rekonstnlkce střešního pláště bylo vypsáno výběrové řízení na jehož základě byla k realizaci vybrána firma TERMOCON S.r.O. s tím, že opravu střešního pláště bude provádět firma DAMET s.r.o. Při generální opravě objektu bude provedeno ošetření výztuže, sana- Z obsahu: ce obvodového pláště a opravy všech navazujících konstrukcí - sokl, podhledy, zábradlí a zateplení celého objektu. Oprava hydroizolace střešního pláště bude provedena folií z mpvc včetně zateplení střechy. Kromě nového oplechování bude provedena i oprava lodžií výměna dlažeb včetně nové hydroizolace, výměna lodžiového zábradlí i květi nových truhlíků. Copilitové stěny, které jsou v zadní části objektu, budou vybourány a nahrazeny zdivem POROTHERM s vnější a vnitřní omítkou. Prosvětlení chodeb bude provedeno pomocí skleněných tvámic. 2. Zvědavý mikrofon - bytový technik p. Pelcová. 3. Jak to vidí starosta města Krupky. 4. Infonnace o Občanském sdružení Nová Ves. 5. TESmedia informuje. 6. Nátěry oken na sídlišti Šanov II. Vyúčtování zálohových položek za rok SeD Mír - proč dochází k rekonstrukci hlavních elektríckých rozvaděčů v Krupce. Dočkají se šanovští družstevníci opravy chodníků? 8. Pro zapamatování - Hlášení oprav. I když náklady na rozsáhlé opravy celého objektu jsou vysoké, družstvo prosazovalo jejich urychlené provedení, neboť družstvu, jako majiteli objektu není lhostejné plýtvání vodou a tepelnou energií, zatékání do bytů a také jak vypadá družstevní objekt, který je ve středu města. Celá akce má být dokončena do konce roku Je jasné, že u takto nákladné akce je třeba, aby se na nákladech podíleli též uživatelé objektu tak, jak je obvyklé u ostatních družstevních objektů, kde se prováděla nebo provádí oprava (např. formou splácení hypotéční půjčky rozložené na 20 let). Andrea Kubíková vedoucí technického úseku 23 I 2000 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

2 Aby naše domy byly jak se patří a družstevníci měli plnohodnotné bydlení, o to se stará technický úsek družstva. Součástí úseku jsou bytoví technici. Jedním z těchto techniků je paní Danuše Pelcová. Abychom mohli tak trochu nahlédnout do "kuchyně" bytových techniků, požádali jsme paní Pelcovou o rozhovor a položili jsme ji několik otázek: 1. Co všechno zaiišťujete? Na veškerý počet bytů jsou čtyři technici. kteří mají domy rozděleny podle jednotlivých lokalit. Práce bytového technika je propojena S prací investičního oddělení (p. Schwarzerová), energetika (p. Vopasek) a technickým zajištěním, které má v náplni p.veseličová. Bytový technik má v náplni starat se o dům jako celek. tzn. důkladnou prohlídkou mít zmapovaný technický stav domu, v návaznosti na to plánovat opravy (střechy, nátěry oken, malování objektu atd.). Dále zajišťujeme provedení odstranění závad vznikajících běžným užíváním (opravy oken, vznik plísní, oprava vchodových dveří, oprava lodžií, dlažba a linoleum na společných chodbách - oprava, případně výměna atd.). Bytový technik dále spolupracuje se střediskem údržby při případném zajišťování uživatelů bytů při vzniku havárie, zjištěním závady v bytě tam, kde si to nájemník, případně delegát vyžádá. 2. Se kterými firmami spolupracuiete? Bytový technik spolupracuje s poměrně velkým počtem firem a dodavatelské firmy dělím dle druhu prováděných prací střechy - DAMET výškové práce, rekonstrukce odsávání - BLESK truhlářské práce - p. Bradáč, f. INTERIERSERVIS p. Walter zámečnické práce - p. Nedvěd, f. CORRADO zednické práce - p.bukovjan servis výtahů - f. WOJTASZAK nátěry oken a malby - f. Urbar4'zyk, f. Nejedlý, f. INTER..ERVIS hromosvody - f. Janovský kanalizační práce - f. Beránek, f. INSTAS elektro a zvonky - f. PROTON, f. Sakař kontrola požámích rozvodů - f. NESPO V Teplicích zajišťuje pohotovostní službu f. PROTON a v Krupce f. ELEKTRIKON MALCHUS 3. S kterým podnikem se vám spolupracuie nejlépe? Není možné rozlišovat podniky na to se kterými se spolupracuje nejlépe, vždy je to ten, který práci provede ve smluveném term ínu a bez závad. Se všemi firmami máme vypracovaný poměmě fungující systém spolupráce. 4. S kým nejhůře? Nejhůře se spolupracuje s takovou finnou, která nedostojí svým povinnostem, neodvede práci v dobré kvalitě, případně neopraví dílo v reklamační době. Takové firmy u družstva končí okamžitě. Neobjednáme u nich další práci - opravy. 5. S kterými delegáty ie výborná spolupráce? Obecně je spolupráce s delegáty dobrá, nejhorší je, když delegát pro své pracovní povinnosti nemá čas spolupracovat s bytovým technikem - v některých případech podceňují spolupráci např. při zajišťování klíčů ke stoupačkám. Těchto případů je ale na tak velký počet domů velmi málo, ve většině případů si delegát svého domu "hledí" a v případě potřeby pomůže se vším. V tomto bodě nechť se neurazí všichni ti, co se snaží, aby jejich domy byly jak se patří. 6. S kterými nešvary se setkáváte? Nejhorší nešvar je nespolupracovat s bytovým technikem. Vyskytují se případy a není jich málo, že při opravách nechtějí lidé umožňovat přístup do bytů, odmítají plánované opravy, nereflektují na vývěsky a bez omluvy nezůstávají doma. Velmi tím znemožňují práci firem. A není výjimkou, že u vedené finny na požádání a po domluvě některé práce provádějí v odpoledních hodinách i např. o víkendech. 7. Můžete uvést některé dobré příkladv v péči o družstevní maietek? Příkladů péče o družstevní majetek je mnoho, např. si lidé všímají nepořádku kolem domů a snaží se upozorňovat. V mnoha případech se vzomě starají o úklid kolem svého domu, snaží se šetřit si svůj dům (uvědomují si, že všechny opravy spojené s vandalismem jdou z jejich kapes). 8. A příkladv špatné? Nejhorší příklad v péči o družstevní majetek je nezájem družstevníků. To se pozná v každém domě na první pohled - nepořádek, počmárané zdi, neumytá okna na jednotlivých patrech, zapáchající tašky a koše s odpadky na společných chodbách. Tito lidé si musí uvědomit, že dům je vizitkou všech, ale také i jejich a to, že jednotlivec neuklízí se za ostatní neschová - je na ostatních, jak dlouho budou takové jednání jednotlivců tolerovat. 9. Co byste vzkázala našim družstevníkům? S každým z Vás rádi pohovoříme, ale uvědomte si, že prostředníkem mezi Vámi a námi je Váš delegát. Ten je nejlépe seznámen se situací objektu ve kterém bydlíte. Nesmíte se proto na nás zlobit, když telefonicky objednáváte různé o pravy ve Vašem objektu a my Vás požádáme, abyste se nejdříve obrátili na svého delegáta. Věřím, že u něho naleznete vždy pochopení. BytovéhO technika paní Danuši Pelcovou zpovídal Vladimír Cidlina zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 23/2000

3 Vážená redakce, dovoluji si reagovat na Vaše oslovení a hned v úvodu musím přiznat, že SBO Mír Teplice se v posledních letech prezentuje jako odpovědný hospodář. Oceňuji i tu skutečnost, že se stále daří důsledněji bojovat s některými nešvary, které dnešek přináší v oblasti nájemného a družstevního bydlení. Jsem přesvědčen, že si město Krupka má vzít od koho příklad při domáhání se dlužných částek za nájemné, či řešení otázky neoprávněného užívání bytů. Ale není nejlepší začínat tím, co nás trápí a tak se raději vyjádřím k tomu radostnějšlmu. Verva, se kterou se vaše družstvo potýká s problematikou odstraňováni vad panelové výstavby, přináší nejen zvýšenou pohodu jednotlivých bytů, ale přispívá i k zlepšení vzhledu našeho města. A teď bych rád zodpověděl některé vaše dotazy: 1. V jednom z minulých čísel časopisu Radnice jsme se dověděli, že v prostoru pod benzinovou pumpou v Krupce má vyrůst nové nákupní středisko. Zatím se však nic neděje. K dotazu na výstavbu nákupního střediska bych rád uvedl, že v nejbližších dnech bude ukončeno stavební řízení pro velkokapacitní prodejnu v prostoru benzinové pumpy, avšak ne pod touto pumpou, ale spíše za ní ve směru na Unčín. Přiznávám, že mne poněkud trápila obava, že otevření této prodejny se odrazí na existenci současné obchodní sítě, avšak po otevřeni prodejny KAUFLANO a CARREFOUR vidím, kolik občanů Krupky do těchto a dalších velkoprodejen zajíždí za velkými nákupy. Z tohoto pohledu je však zcela logické, že z řady důvodů pro většinu obyvatel města bude výhodné mít obdobný obchod přímo v Krupce. Bránit se jeho výstavbě by bylo pštrosf politikou. Takový je vývoj všude, kam se člověk ohlédne. Možná, že jednou přibude i obdobný obchod v mís tech, kde by v docházkové vzdálenosti bylo možno uspokojit ty občany, kteří žijí ve Vrchoslavi, v historické Krupce a Na Hamrech. 2. V poslední době se krupská veřejnost vzrušila zprávou, že pro parkování vozidel budou vybudovaná pevná parkovací místa za měsíční poplatek 250 Kč měsíčně. Co je na tom pravdy? Jako automobilista jsem rovněž "objevil" za stěračem letáček "Vyhrazené parkování". Př iznám se, že mi vyrazil dech a to nejen vlastním obsahem, ale i formulací, která mi připomínala spíš nátlakovou akci. Vysledoval jsem organizátory Prů' zkumu a s jedním z nich i jednal. Jejich podnikatelský záměr pak projednala rada města se zápomým výsledkem. Parkování vozidel je totiž skutečnost, ke které jsou vozovky, mimo jiné, obvykle určeny a to pro všechny účastníky silničního provozu bez rozdílu. Zvýhodňovat tedy určitou skupinu občanů vůči jiné skupině je na veřejné komunikaci, k níž většina našich parkovišť patří v rozporu se zněním silničního zákona i morálními zvyklostmi této země. Skutečnost, že v Bílině byla obdobná snaha zamítnuta je mi známa. Výsada vyhrazeného parkování je ošetřena zákony a vztahuje se především na občany zdravotně postižené, jímž je přiznán status mimořádných výhod a podobně. I vyhláška města Krupky ve své novele počítá s takovou možností ve zvlášť odůvodněných případech a tomu odpovídá i výše poplatku. Se starostou města Krupky Ing. J/řfm Novákem rozmlouval Vladimír Cidlina VáŽení z vedení SBD Mír. Dovolte, abych Vám všem popřál do tohoto roku hodně spokojenosti, štěstí, ale také zdraví. Vím, že Vaše práce o to, aby klapal chod družstva je velmi těžká a s některými nájemníky to máte těžké. Bohužel je v družstvu stále dost lidf, kteří se dívají na vaší práci přes prsty a nemohou pochopit, že modernizaci vlastně děláte pro ně a další generace. Je dost takových lidí, kteří v této práci vidíjen to, že budou stále platit, ale už nevidí výsledek této práce. Proto dovolte, abych popřá~ ale i do dalších let to stejné co v úvodu. Dále pak děkuji kolektivu, co se stará o vydání časopisu Zpravodaj. I zde se udělal od počátku značný pokrok. Zde je mé poděkování pánům Cidlinovi a ing. Slámovi. Hlavně za c1ánek o družstvech bytových v Norsku. Myslím si, že časopis nemá chybu. Vážení i Vám a Vašemu časopisu hodně zdaru. Delegát Milan Polívka Třešňová 206, Krupka Proč je rozkopané krupské sídliště? Mnohým z krupských družstevníků neušla skutečnost, že krupské dolní sídliště je rozkopané a ptají se mě proč. Skutečnost je jednoduchá. Výkopové práce provádí TESmedia Litvínov. Do výkopu bude položen optický kabel, který propojí všechny domy v sídlišti s centrem TESmedia v Meziboří. Optický kabel zaručuje nejen kvalitnější obraz, ale rozšíří možnost o příjem dalších atraktivních kanálů, včetně různých služeb, o kterých psal obchodní ředitel TESmedia v minulých číslech. Práce jsou prováděny velice rychle, takže se v dohledné době můžeme těšit na větší požitek z televizního příjmu. Vážení družstevníci, Vladimír Cidlina stále od některých z Vás dostáváme stížnosti na delegáta nebo domovníka Vašeho objektu, kde podrobně líčíte co všechno Vás trápí, ale vždy chybí podpis. V tom lepším případě dopis končí podpisem "NESPOKOJENf NAJEMNfCI". Na takóvé stížnosti nemůžeme reagovat. Redakce 23 I 2000 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

4 Informace o Občanském sdružení Nová Ves Pravidelný program v klubovně mateřského centra Větrník, Novoveská ul. 3107, (přístavek domu s pečovatelskou službou)_ Spojení autobusem Č. 28, zastávka Novoveská, trolejbusy č. 8, 10 a 13, zastávka Topolová. Otevřeno každý všední den mezi 8 a 12 hodinou. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek tancujeme, zpíváme Odpolední program: Pondělí od hodin Úterý od hodin Středa od hodin Čtvrtek od hodin Pátek od hodin rehabilitační cvičení a míčkování kdo si hraje, nezlobí malujeme, modelujeme okénko angličtiny Cvičení rodičů s dětmi podle Dády Klub muzika - klavír, flétna, zpěv Divadlo na Větrníku - maňásek, loutka, popř. video Klub Pastelka - výtvarné a pracovní činnosti Volná hema Program je určen pro malé děti za doprovodu dospělého, odpolednf kluby jsou otevřeny školákům. Uvítáme Vaši pomoc i aktivity Nabízfme využití Větrníku i pro další akce, Pravidelný program klubu dětí Batůžek, který nabízí dětem aktivní využití volného času o sobotách, nedělích i ve dnech všedních formou výletů, zájezdů, společných návštěv kin, divadel, plaveckých hal, lunaparků, ZOO, Disneylandů, hradů, měst a památek. Pravidelné i nepravidelné schílzky, srazy, disco-hrátky a akce dle vašeho času a výběru. Sportovní turnaje, soutěže, hry... BatjJžek pravidelně: Pondělí až plavecká hala Středa až sportování v tělocvičně Zš Bilácesta Pátek až sportování v tělocvičně SPŠ Benešovo náměstí DUBEN aprílový výlet do ZOO v Děčíně Country bál v Proboštově Krupka - útulek a plavecká hala výlet do Liberce - rozhledna a ZOO nebo Lunapark vycházka do Doubravic - jízda na koních, táborák Krupka - plavecká hala, výlet pod lanovkou pálení čarodějnic, disco hrátky KVĚTEN Policie ČR pro malé děti Praha vlakem - památky, Petřín, Matějská pouť Policie ČR a bojové umění v tělocvičně Osek - naučná stezka a zámek v Duchcově Itálie pro ženy - zdravé hubnutí, cvičení, masáže, kosmetika, relaxace Větrníkové řádění ČERVEN Dárek k MDD - zábavný park, Legoland, Europa park nebo ZOO a safari v Hradel Králové Most vlakem - plavecký areál a Hněvín planetárium a bojová hra na Doubravce hry na Letné, vycházka Teplicemi, muzeum, kino Oslava konce školního roku a velká dlsco párty ČERVENEC A SRPEN zdravotně sportovní tábor ve Sloupu v Čechách - plavání, koně, turistika, výlety předběžná cena 2600,- Kč budova a 2000,- Kč stany Koňská farma s jízdou i výukou (stany) Kurz pro děti od 10-ti let s kvalitní výukou pro ty, co se chtěj í hodně dozvědět a naučit o koních a j eždění - cena 2990,- Kč. Pobyt s volnějším programem pro mladší děti se zájmem o koně - cena 1500,- Kč Putovní tábor plný dobrodlužslví, překvapení a spaní i pod širákem, po krásách naší vlasti vlakem i pěšky. Trocha dobrodružství a samostatnosti. Pro děti od 10-ti let, podmínkou je příprava na našich pravidelných programech. Cena 1000,- Kč zdravotně sportovní tábor v Doksanech u Máchova jezera - třílůžkové chatky, koupání a sportování, výlety a hry. Cena 2990,-Kč. Vhodné i pro šikovné před školáky Zahraniční pobyt u moře v Itálii - Pro děti i celé rodiny (program pro děti I hlídání). Cena asi 4000,-Kč včetně jídla a dopravy. Evidujeme přihlášky do COUNTRY KLUBU 1 x za 14 dní, v sobotu, nebo v neděli - vycházky ke koním s možností jízdy i výuky, turistika, z pěv s kytarou, vztah k přírodě, coun"y tance. Pro ženy připravujeme KURZ STOB = stop obezitě a KLUB hlídačů váhy - hubneme zdravě a s rozumem, ale hlavně s ú směvem, psychoterapie, novinky ze světa hubnutí, individuální jídelníčky, relaxace, masáže, pozitivní myšlení, zajímaví hosté, společné návštěvy kultumích a sportovních akcí, cvičení apod. Cíl činnosti Občanského sdružen; Nová Ves: Sd",žení nabízí možnost setkávání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí i ostatních zájemců. Jeho činnost je zaměřena na vzájemnou pomoc a předávání zkušeností. Sd",žení připravuje program pro děti i dospělé. V roce 2000 probíhá v mateřském cent", Větmík projekt Divadlo ve Větmíku díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti, z prostředků Evropské uníe v rámci programu Phare. Programu se účastní i Úřad práce v Teplicích, Město Teplice a Stavební bytové d",žstvo Mír. Za podporu děkujeme také společnostem Zahradnictví Dvořák a syn, Minus 20, Mepatek, Ceský červený kříž aj. Děkujeme Vám za přípravu a zveřejněni článku o OS Nová Ves, další informace získáte na telefonních číslech: , 0603/ Věra Dvořáková, Hana Uhríková. Hana Uhríková Občanské sdružen; Nová Ves Javorová Teplice ICO: zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 23 j 2000

5 r!iljejmrjlj!t)(!jfj3]j!j}1f/jflfj111i~ nabízí KOMPLETNí VYBAVENí KOUPELEN vany.sprchové kouty.umyvadla koupelnový nábytek. obklady Areál CBS, Dubská 2404 ~~ (pod čerpací stanicí CMW) ~~~ Tel./fax: 0417/45565,,..,..,.. MATE PROBLEMY S VASIM PREHRAVACEM CD??? Firma VIDeOM rozšiřuje své služby v oblasti optické elektroniky odborná diagnostika kompletní čištění do 24 hod. výměna laserů,- Autorizovaný servis předních světových výrobců <'= Teplice DIVADLO c:-9 Bystřony Zék!. škole Letná "== špičková měřící technika a VIDEOTECHNIKY. odborný personál záruka kvality!!! 1 I ~~ Plynórna l\,; pa,tllé ~ 11,,,, 1 Sídliště PROSETICE Dále provádíme opravy AUDIO VIDEO TV SAT. NOVINKA EXPRESNí LHŮTY oprav TELEVIZORŮ Adresa: VIDeOM elektronik servis Teplice Prosetice, Plynárenská 280 Tel.: 0417/ ,

6 I H Cel tj AI ~~~c~~~~~v:~~ OVOCE ZELENINA LIHOVINY NEALKO NÁPOJE SPECIÁLNí NABíDKA BARBERO BfITER li BARBERO BIANCO II Víte, proč je pro Vás výhodné nakupovat na splátky? Už dnes si můžete pořídit to, na co byste museli šetřit celý rok. Místo jednoho výrobku, na který dnes máte peníze, si můžete pořídit hned dva nebo tři, které potřebujete. Nemusíte se rozhodovat, zda si koupit televizor nebo jet na dovolenou Dnes díky nabídce trian OTEVŘENO DENNĚ: pondělí - pátek sobota , neděle HOKA. s. r. o. VELKOOBCHOD Dubská 2873, Teplice Tel.: 0417/268 54, 43393, si můžete dovolit dovolenou a zároveň si pořídit televizor nebo jinou potřebnou věc. Svým nákupem se účině bráníte inflaci. Nákup bez navýšení ceny a bez ručitele. Doprava a pojištění po dobu leasingu zdarma. Váš zprostředkovatel: G Křivánek Václav Bohosudovská Teplice - Trnovany TATO INZERTNí PLOCHA o... # MUZE BYT III Infonnace: Jana Rulfová / lva Růžičková /

7 V našich rozhovorech se stalo tak trochu tradicí, že začínáme u progra mových změn. Na začát ku února opět z našich obrazovek zmizelo slovenské VTV... Vaša Tele Vizia, jak zněl název slovenské stanice již ukončila své vysílání. V prvních dnech, někdy kolem 10. února, sice tiskem probíhaly zprávy o dočasném přerušení vysnání, a důvodem měly být technické problémy, ale několik dní poté odebrala slovenská Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tomuto kanálu licenci a tím bylo v podstatě rozhodnuto. Věřím, že v době, kdy Vaši čtenáři budou mít v rukou nový Zpravodaj, bude již jasno o dobré náhradě. Pokud se nám po daří uzavřít rozhovory s dalším slovenským partnerem co nejdříve, mělo by se namísto VTV na obrazovkách objevit nové logo - slovenská stanice Luna TV. Program Luny se sice pravidelně objevuje v týdeníku Parabola-Satelit. Můžete nám ale trochu přiblížit program stanice? Luna TV se na rozdn od VTV více zaměřuje na slovenskou tvorbu, vlastní (a velmi dobré) zpravodajství, investigativní publicistiku a také pořady pro děti. V programu je méně hu dební výplně a nekonečných rozhovorů ve studiu, kterými bylo VTV v poslední době pověstné. V nabídce se objevil další kanál- DISCOVERY - kde také zní čeština a slovenština. Po kanálu DISCOVERY volala spousta našich zákazníků. Po dohodě se společností Zone Vision, která zastupuje někte ré programové provozovatele, jsme tento dokumentámí kanál zařadili těsně před vánocemi. Se stejným dárkem zákazníkům přišla i naše konkurence - Intercable. K nám do redakce se však dostaly i rozhořčené názory na kanál Discovery. Jádrem problému je kombinování tohoto kanálu s německým ZDF. Máte pravdu, zatímco Intercable vysná Discovery po celých 24 hodin, TES zvolil trochu jinou cestu. Protože Discovery opakovaně vysná čtyři bloky po šesti hodinách, zařadili jsme do vysílání pouze 12 hodin (dva bloky) vysílání a zbylých 12 hodin doplňuje německá ZDF. Myslíme si, že je to rozumné řešení. Kde naši čtenáři najdou program stanice Discovery? V současné době by program Discovery měl být k dispozi ci například v TV magazínu. Zkoušíme také teletext INFO ka nálu a to i pro slovenskou Lunu TV. Chystají se ještě nějaké novinky, co se týče programů? Abychom nedopadli jako minule, kdy jsme se od televizních programů nedostali k jiným záležitostem. Vezmu to tedy struč ně :. BBC Prime, můj osobní favorit na anglicky mluvený kanál, je ve fázi jednání.. HallMark přejde někdy v polovině roku na jiný satelit a naši di váci poté budou mít možnost přijímat původní anglický zvuk ja ko druhý zvuk (na stereofonních televizních přijímačích).. velmi reálně vypadá nasazení dalších hudebních kanálů z produkce MTV Málem bych však zapomněl na jednu věc. Společnost HBO opět připravila pro všechny zákazníky tzv. volné vysnání, v druhém a třetím březnovém týdnu. My jsme však provedli "nehoráznost", protože na našich sítích neprobíhalo volné vysílání po celých 24 hodin. Program HBO byl vysnán na INFO kanálu od 9. března do 19. března každý den od osmé hodiny večemí do sedmé hodiny ranní. Co vás k tomu vedlo? Všechna tato promo vysílání a kampaně a kdo ví co ještě jsou trochu nefér k zákazníkům, kteří HBO dlouho a poctivě platí. Co si budeme povídat, právě volné vysílání je nabito tím nejlepším z televizní tvorby. Filmy jako Godzila, Den nezávislosti, Armagedon, nebo Dobrý Will Hunting, koncert Simply Red, tyhle tituly mluví samy za sebe. Na druhou stranu všichni zájemci o kanál HBO, pokud zavolali na náš Zákaznický servis, nebo speciální telefonní linku HBO, byli připojováni do 24 hodin.. Zkoušeli jsme také prodeje ve dvojicích, obchodní zástupce a technik. Tady byli zákazníci připojováni do hodiny, takže se klidně ještě týž večer na HBO dívali. Ostatní výhody kampaně pro nové zákazníky byly zachovány - nulový připojovací poplatek i poloviční cena za HBO pro červenec a srpen Jestli mohu poprosit, už bylo dost programů. Povězte našim čtenářům něco z jiného soudku. Dobře, ale zase začnu u programů. Ne, vážně. Naši zákazníci určitě postřehli zlepšení obrazu TV Markíza. TESu se podařilo spustit nový dálkový mikrovlnný spoj z Prahy přes Milešovku na Meziboří, kde máme vysnací stanici MMDS. A když už jsme u kvality signálu, prosím všechny naše zákazníky - buďte nároční a nesmlouvaví, když se Vám nebude obraz nebo zvuk líbit, volejte náš Zákaznický servis, tel. : Jedině z Vašich telefonátů a vzkazů se můžeme dozvědět o problémech rychleji než při pravidelných prohlídkách kabelové sítě. Než jsme spolu začali povídat, měl jste docela vzrušenou debatu po telefonu a hovořil o nějakém šlendriánu... Tak tedy o šlendriánu - poměmě často docházelo k vypí nání přívodu elektriky k domovním zesilovačům, což mělo za následek jenom zrnící obrazovky. Že se v domech musely vol ně pohybovat cizí osoby je nabíledni - těžko by si sami obyva telé jen tak pro radost vypínali kabelovku. Že se jedná o po škozování telekomunikačního zařízení, tedy o trestný čin, je také jasné. Ale znovu apeluji na zákazníky - prosím Vás, jestli můžete, ihned zavolejte na Zákaznický servis. Pomůžete nám i sami sobě - "závada" bude rychle opravena a třeba se nám podaří podobná individua - promiňte, ale jinak je nazývat ne mohu - dopadnout v některém blízkém domě. Tak teď už něco dobrého na závěr. Snad třeba to, že podobných kousků na účet TESu a zákazníků dosti ubylo. Také díky Vaši podpoře a pomoci. S obchodním ředitelem Tesmédla Petrem Kacafírkem rozmlouval Vladimír Cidlina 23 I 2000 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Tepl ice

8 Informace o ochranném nátěru oken na sídlišti Šanov II. Vážení uživatelé, členové družstva příp. nájemci bytů tak jako II minulém roce proběhnou také letos na sídlišti Šanov II, nyní konkrétně v ul. Tmovanská , Ant.Sochora truhlářské práce a následný ochranný nátěr oken na chodbách i II bytech. Aby nedocházelo ke zbytečným nesrovnalostem, informujeme vás II tomto zpravodaji o tom, jakým způsobem budou jednotlivé opravy probíhat a na koho se můžete II případě dotazů a případných reklamací obrátit. P řed nátěry oken jednotlivé vchody od konce měsíce března procházejí truhláři, jmenovitě firma "B radáč. Firma se dohodne s každým uživatelem bytu osobně na konkrétním dni, kdy okna II bytě opravl Opravy oken se provádí u uživatelů, kteří majf zájem o opravu a je hra zena z 50% fondem oprav a z 50% uživatelem bytu. Doporučujeme vám, abyste si funkčnost vašich oken překontrolovali. Nejčastější závady jsou: okna nejsou dostatečně překytovaná, mají poškozené panty, potrhaný kovotěs, okna a balkónové dveře nepři lehnou, drhnou atd. Tyto všechny závady jsou truhláři schopni odstranit. Okna, která nebudou překytována a budou ve špatném technickém stavu, vám lakýrníci nenalakují. Pokud si chcete nechat dobře utěsnit okna, doporučujeme vám montáž švédského těsnění, kterou provádí již zmíněná firma " Bradá č". Švédské těsnění si hradí uživatel v plné výši a montuje se až měsíc po nátěrech oken. Chceme vás ještě upozomit, že neporušenému kovo těsu montáž švédského těsnění nevadí! Co se týče nátěrů, budou probíhat po jednotlivých vchodech a firma.. Nejedlý sama oznámí v každém vchodě termín nátěrů. Upozorňujeme uživatele, že vnější nátěr oken je povinný a je hrazen z fondu oprav. Doporučujeme vám, abyste využili těchto probíhajících nátěrů a nechali si natřít i vnitřní část oken. Vnitřní nátěr oken je hrazen uživatelem bytu a můžete si jej dohodnout přímo s firmou.. Nejedlý. Dále vás infonnujeme o technologickém Dostupu ochranného nátěru oken: starý poškozený lak bude opálen, případně zbroušen přetmelení nerovností po demontáži kovotěsu a jiných nerovností (tato práce bude účtována dle skutečnosti) následuje trojnásobný nátěr materiálem Feidal Eintopf ventilack. Na chodbách se budou provádět kompletní nátěry oken. Chtěli bychom vás požádat, abyste si tato okna na chodbách před nátěry umyll. Některá okna jsou tak zanedbaná a špinavá, že by se nedala ani nalakovat. Výše zmíněné opravy budou provedeny v těchto termínech: truhlářské práce v bytech proběhnou na všech objektech koncem měsíce března až do května roku S ochrannými nátě ry oken se začne přibližně začátkem dubna a potrvají až do srpna roku Samozřejmě, že lennín prací může být ovlivněn nepříznivým počasím a tak se doba prací může o něco prodloužit. Veškeré infonnace, týkající se prací a cen budou oznámeny písemně na nástěnce delegáty v jednotlivých vchodech objektů. Pokud by vám tyto infonnace nestačily, můžete osobně zavolat na družstvo jednotlivým technikům: ul. Tmovanská - bytový tech nik H. Hervertová, ul. AnI. Sochora bytový technik J. Pokomý tel.: , také se můžete domluvit osobně s jednotlivými firmami " Bradáč " - tel.: ,.Nejedlý - tel.: Věříme, že práce budou provedeny ke spokojenosti všech našich uživatel CI. Helena Harvertová technik TU VYÚCTOVÁNí ZÁLOHOVÝCH POLOŽEK ZA ROK 1999 K 31, proběhlo na SBD Mír Teplice zpracování vyúčtování zálohových položek nájemného. Zálohové položky: teplo teplá voda studená voda výtah odvoz odpadků el. energie ve společných prostorách pojištění objektu delegát, správce objektu domovník daň z nemovitosti jiné drobné náklady Teplo. TUV, SV Odečty, rozúčtování nákladů za teplo, teplou vodu a studenou vodu zajistila pro naše družstvo firma RONICA. Náklady za odečty jsou promítnuty do položky přímé náklady. Náklady na teplo a teplou vodu jsou vyúčtovány položkově dle vyhlášky Č. 245/1995 Sb. ve znění vyhlášky Č Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele. Zaměstnanec družstva, který zodpoví Vaše přímé dotazy ohledně rozúčtování zpracované firmou RONICA je p. Milan Vopasek. Ostatní zálohové položky Náklady na ostatní zálohové položky jsou vyúčtovány dle vnitrodružstevních předpisů a v souladu s vyhláškou Č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů po řízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů. U objektů převzatých od Města Teplice, obdobně dle vyhlášky Č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve znění pozdějš lc h předpisů a se smlouvou o správě bytu (garáže) u vlastníků bytů (garážq. Vyúčtování všech zálohových položek je zpracováno našimi zaměstnanci prostřednictvím programu od firmy HALVA. Pracovnice, která zodpoví Vaše dotazy ohledně vyúčtování ostatních zálohových položek je p. Jarmila Veverková a p. Irena Pálková - vedoucí nájemného. Delegáti (příp. správci) budou v průběhu měsíce března a dubna seznámeni s průběhem vyúčtováni a obdržl vyúčtování pro všechny družstevníky (nájemníky) ve své samosprávě (objektu) k jeho předání. Žádáme Vás proto, abyste se s dotazy, zda je Vaše vyúčtování již zpracováno, obraceli přímo na delegáty (správce) objektu. Vlastníci bytových jednotek a uživatelé bytů v objektech, kde není delegát ani správce obdrží vyúčtování doporučeným dopisem. Dle Stanov SBD Mír Teplice budou p řeplatky z vyúčtování zálohových položek vyplaceny nejpozděj i do 3 měsíců po předání vyúčtování. Přeplatky bude možné po obdržení složenky typu "H" vyzvednout na jakékoliv poště v ČR ve lhůtě uvedené na složence. Nedoplatky je třeba uhradit dle dispozic uvedených ve vyúčtování. S případnými reklamacemi se obracejte neprodleně na uvedené zaměstnance družstva. Ing. Iveta Mandzáková vad. ekonom. úseku zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 23/2000

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b...

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b... ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Registrováno Č. Vk 214/97 z 3. 12. 1996 Mc 96-1 MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a....... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b....... 101 Číslo kraje, okresu 106 Typ a velikost obce 102

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Věc: Reklamace metody vyúčtování nákladů za rok 2012 Vážená p.smolková, Vzhledem k vaší reakci na

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Ceník internetových služeb

Ceník internetových služeb Ceník internetových služeb vysokorychlostní připojení profesionální řešení pro firmy i domácnosti telefonní služby - pevná linka voip výhodné volání přes internet s veřejným číslem do telefonních sítí

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2011 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2011, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence >A PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ n. Účastník řízení:' TV Lyra s.r.o. í^/rátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Thomayerova

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

č. 2/2015 Výzva k instalaci měřičů ve zbývajících jednotkách. Termíny pro zbývajících 16 jednotek jsou na webu SVJ. Žádáme o součinnost vlastníků.

č. 2/2015 Výzva k instalaci měřičů ve zbývajících jednotkách. Termíny pro zbývajících 16 jednotek jsou na webu SVJ. Žádáme o součinnost vlastníků. Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 č. 2/2015 Datum schůze: 23.2.2015 Místo jednání: Praha Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tintěra (MT), B. Zemanová (BZ),

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

Písemná žádost podaná na SBD Přerov na vydání souhlasu s provedením zamýšlených úprav musí obsahovat:

Písemná žádost podaná na SBD Přerov na vydání souhlasu s provedením zamýšlených úprav musí obsahovat: Podmínky, za kterých lze provádět stavební a jiné úpravy v bytech, garážích a ostatních prostorách v majetku SBD Přerov, v platném znění v souladu s přijatými stanovami shromážděním delegátů dne 23.5.2007,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Datum: 05. ledna 2004 Místo: Opava, okr. Opava Prohlášení vlastníka (podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více