ll" Opravy a údržba objektu v Alejní ulici. Z obsahu: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ll" Opravy a údržba objektu v Alejní ulici. Z obsahu: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE"

Transkript

1 TEPLICE KRUPKA ll" STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 23. číslo - duben 2000 sai) liiir! Opravy a údržba objektu v Alejní ulici. Dne převzalo naše Stavební bytové družstvo Mír od Města Teplice bytový objekt čp , 2788,2789, v Alejní ulici. V přízemí tohoto Objektu jsou obchodní prostory. O který objekt se jedná je nejlépe patrné na výseku z mapy. Objekt byl kolaudován v roce 1976 a před chozí majitel ho prakticky neopravoval. Namísto oprav poskytoval bydlícím slevy na nájemném. V době převzetí objektu naším družstvem ne fungovala cirkulace teplé vody (nájemníci muse li odpouštět velké množství vody, než jim začala téci teplá voda), rozvody vody byly zarostlé, objekt byl přetápěn. Do bytů pod střechou zatékalo a izolace lodžií byla nefunkční (těmito lodžiemi zatékalo do dalších bytů). V řijnu 1998 uskutečnilo družstvo opravu střechy nad vstupy do obchodních prostor objektu. Tato oprava byla zcela hrazena z výnosu pronájmu nebytových prostor. Dále byly zahájeny práce na výměně rozvodů vody, topení a byla instalová na měřící a regulační technika, aby i tyto byty Foto: Zde n ěk Traxler dosáhly standardu běžného u ostatních bytů na šeho družstva, přestože objekt neměl ve fondu oprav zatím našetřen do statek finančních prostředků. Cena generální opravy rozvodů studené a teplé vody činila ,.Kč. Při akci měření a regulace byla provedena výměna ventilů u radiátoru za termoregulační montáž regulačních ventilů na stoupacím potrubí a montáž poměrového měření spotřeby tepla v bytech. Na tuto akci by' la objektu poskytnuta čtyř l etá bezúročná půjčka z prostředků družstva. Dále byla provedena úprava a regulace vstupního rozvodu. V roce 1999 požádalo naše družstvo Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí státní dotace na opravy vad panelové výstavby. Ládosti bylo vyhověno a objektu byla poskytnuta státní dotace ve výši 5860 OOO, Kč. Na opravu celého objektu včetně rekonstnlkce střešního pláště bylo vypsáno výběrové řízení na jehož základě byla k realizaci vybrána firma TERMOCON S.r.O. s tím, že opravu střešního pláště bude provádět firma DAMET s.r.o. Při generální opravě objektu bude provedeno ošetření výztuže, sana- Z obsahu: ce obvodového pláště a opravy všech navazujících konstrukcí - sokl, podhledy, zábradlí a zateplení celého objektu. Oprava hydroizolace střešního pláště bude provedena folií z mpvc včetně zateplení střechy. Kromě nového oplechování bude provedena i oprava lodžií výměna dlažeb včetně nové hydroizolace, výměna lodžiového zábradlí i květi nových truhlíků. Copilitové stěny, které jsou v zadní části objektu, budou vybourány a nahrazeny zdivem POROTHERM s vnější a vnitřní omítkou. Prosvětlení chodeb bude provedeno pomocí skleněných tvámic. 2. Zvědavý mikrofon - bytový technik p. Pelcová. 3. Jak to vidí starosta města Krupky. 4. Infonnace o Občanském sdružení Nová Ves. 5. TESmedia informuje. 6. Nátěry oken na sídlišti Šanov II. Vyúčtování zálohových položek za rok SeD Mír - proč dochází k rekonstrukci hlavních elektríckých rozvaděčů v Krupce. Dočkají se šanovští družstevníci opravy chodníků? 8. Pro zapamatování - Hlášení oprav. I když náklady na rozsáhlé opravy celého objektu jsou vysoké, družstvo prosazovalo jejich urychlené provedení, neboť družstvu, jako majiteli objektu není lhostejné plýtvání vodou a tepelnou energií, zatékání do bytů a také jak vypadá družstevní objekt, který je ve středu města. Celá akce má být dokončena do konce roku Je jasné, že u takto nákladné akce je třeba, aby se na nákladech podíleli též uživatelé objektu tak, jak je obvyklé u ostatních družstevních objektů, kde se prováděla nebo provádí oprava (např. formou splácení hypotéční půjčky rozložené na 20 let). Andrea Kubíková vedoucí technického úseku 23 I 2000 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

2 Aby naše domy byly jak se patří a družstevníci měli plnohodnotné bydlení, o to se stará technický úsek družstva. Součástí úseku jsou bytoví technici. Jedním z těchto techniků je paní Danuše Pelcová. Abychom mohli tak trochu nahlédnout do "kuchyně" bytových techniků, požádali jsme paní Pelcovou o rozhovor a položili jsme ji několik otázek: 1. Co všechno zaiišťujete? Na veškerý počet bytů jsou čtyři technici. kteří mají domy rozděleny podle jednotlivých lokalit. Práce bytového technika je propojena S prací investičního oddělení (p. Schwarzerová), energetika (p. Vopasek) a technickým zajištěním, které má v náplni p.veseličová. Bytový technik má v náplni starat se o dům jako celek. tzn. důkladnou prohlídkou mít zmapovaný technický stav domu, v návaznosti na to plánovat opravy (střechy, nátěry oken, malování objektu atd.). Dále zajišťujeme provedení odstranění závad vznikajících běžným užíváním (opravy oken, vznik plísní, oprava vchodových dveří, oprava lodžií, dlažba a linoleum na společných chodbách - oprava, případně výměna atd.). Bytový technik dále spolupracuje se střediskem údržby při případném zajišťování uživatelů bytů při vzniku havárie, zjištěním závady v bytě tam, kde si to nájemník, případně delegát vyžádá. 2. Se kterými firmami spolupracuiete? Bytový technik spolupracuje s poměrně velkým počtem firem a dodavatelské firmy dělím dle druhu prováděných prací střechy - DAMET výškové práce, rekonstrukce odsávání - BLESK truhlářské práce - p. Bradáč, f. INTERIERSERVIS p. Walter zámečnické práce - p. Nedvěd, f. CORRADO zednické práce - p.bukovjan servis výtahů - f. WOJTASZAK nátěry oken a malby - f. Urbar4'zyk, f. Nejedlý, f. INTER..ERVIS hromosvody - f. Janovský kanalizační práce - f. Beránek, f. INSTAS elektro a zvonky - f. PROTON, f. Sakař kontrola požámích rozvodů - f. NESPO V Teplicích zajišťuje pohotovostní službu f. PROTON a v Krupce f. ELEKTRIKON MALCHUS 3. S kterým podnikem se vám spolupracuie nejlépe? Není možné rozlišovat podniky na to se kterými se spolupracuje nejlépe, vždy je to ten, který práci provede ve smluveném term ínu a bez závad. Se všemi firmami máme vypracovaný poměmě fungující systém spolupráce. 4. S kým nejhůře? Nejhůře se spolupracuje s takovou finnou, která nedostojí svým povinnostem, neodvede práci v dobré kvalitě, případně neopraví dílo v reklamační době. Takové firmy u družstva končí okamžitě. Neobjednáme u nich další práci - opravy. 5. S kterými delegáty ie výborná spolupráce? Obecně je spolupráce s delegáty dobrá, nejhorší je, když delegát pro své pracovní povinnosti nemá čas spolupracovat s bytovým technikem - v některých případech podceňují spolupráci např. při zajišťování klíčů ke stoupačkám. Těchto případů je ale na tak velký počet domů velmi málo, ve většině případů si delegát svého domu "hledí" a v případě potřeby pomůže se vším. V tomto bodě nechť se neurazí všichni ti, co se snaží, aby jejich domy byly jak se patří. 6. S kterými nešvary se setkáváte? Nejhorší nešvar je nespolupracovat s bytovým technikem. Vyskytují se případy a není jich málo, že při opravách nechtějí lidé umožňovat přístup do bytů, odmítají plánované opravy, nereflektují na vývěsky a bez omluvy nezůstávají doma. Velmi tím znemožňují práci firem. A není výjimkou, že u vedené finny na požádání a po domluvě některé práce provádějí v odpoledních hodinách i např. o víkendech. 7. Můžete uvést některé dobré příkladv v péči o družstevní maietek? Příkladů péče o družstevní majetek je mnoho, např. si lidé všímají nepořádku kolem domů a snaží se upozorňovat. V mnoha případech se vzomě starají o úklid kolem svého domu, snaží se šetřit si svůj dům (uvědomují si, že všechny opravy spojené s vandalismem jdou z jejich kapes). 8. A příkladv špatné? Nejhorší příklad v péči o družstevní majetek je nezájem družstevníků. To se pozná v každém domě na první pohled - nepořádek, počmárané zdi, neumytá okna na jednotlivých patrech, zapáchající tašky a koše s odpadky na společných chodbách. Tito lidé si musí uvědomit, že dům je vizitkou všech, ale také i jejich a to, že jednotlivec neuklízí se za ostatní neschová - je na ostatních, jak dlouho budou takové jednání jednotlivců tolerovat. 9. Co byste vzkázala našim družstevníkům? S každým z Vás rádi pohovoříme, ale uvědomte si, že prostředníkem mezi Vámi a námi je Váš delegát. Ten je nejlépe seznámen se situací objektu ve kterém bydlíte. Nesmíte se proto na nás zlobit, když telefonicky objednáváte různé o pravy ve Vašem objektu a my Vás požádáme, abyste se nejdříve obrátili na svého delegáta. Věřím, že u něho naleznete vždy pochopení. BytovéhO technika paní Danuši Pelcovou zpovídal Vladimír Cidlina zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 23/2000

3 Vážená redakce, dovoluji si reagovat na Vaše oslovení a hned v úvodu musím přiznat, že SBO Mír Teplice se v posledních letech prezentuje jako odpovědný hospodář. Oceňuji i tu skutečnost, že se stále daří důsledněji bojovat s některými nešvary, které dnešek přináší v oblasti nájemného a družstevního bydlení. Jsem přesvědčen, že si město Krupka má vzít od koho příklad při domáhání se dlužných částek za nájemné, či řešení otázky neoprávněného užívání bytů. Ale není nejlepší začínat tím, co nás trápí a tak se raději vyjádřím k tomu radostnějšlmu. Verva, se kterou se vaše družstvo potýká s problematikou odstraňováni vad panelové výstavby, přináší nejen zvýšenou pohodu jednotlivých bytů, ale přispívá i k zlepšení vzhledu našeho města. A teď bych rád zodpověděl některé vaše dotazy: 1. V jednom z minulých čísel časopisu Radnice jsme se dověděli, že v prostoru pod benzinovou pumpou v Krupce má vyrůst nové nákupní středisko. Zatím se však nic neděje. K dotazu na výstavbu nákupního střediska bych rád uvedl, že v nejbližších dnech bude ukončeno stavební řízení pro velkokapacitní prodejnu v prostoru benzinové pumpy, avšak ne pod touto pumpou, ale spíše za ní ve směru na Unčín. Přiznávám, že mne poněkud trápila obava, že otevření této prodejny se odrazí na existenci současné obchodní sítě, avšak po otevřeni prodejny KAUFLANO a CARREFOUR vidím, kolik občanů Krupky do těchto a dalších velkoprodejen zajíždí za velkými nákupy. Z tohoto pohledu je však zcela logické, že z řady důvodů pro většinu obyvatel města bude výhodné mít obdobný obchod přímo v Krupce. Bránit se jeho výstavbě by bylo pštrosf politikou. Takový je vývoj všude, kam se člověk ohlédne. Možná, že jednou přibude i obdobný obchod v mís tech, kde by v docházkové vzdálenosti bylo možno uspokojit ty občany, kteří žijí ve Vrchoslavi, v historické Krupce a Na Hamrech. 2. V poslední době se krupská veřejnost vzrušila zprávou, že pro parkování vozidel budou vybudovaná pevná parkovací místa za měsíční poplatek 250 Kč měsíčně. Co je na tom pravdy? Jako automobilista jsem rovněž "objevil" za stěračem letáček "Vyhrazené parkování". Př iznám se, že mi vyrazil dech a to nejen vlastním obsahem, ale i formulací, která mi připomínala spíš nátlakovou akci. Vysledoval jsem organizátory Prů' zkumu a s jedním z nich i jednal. Jejich podnikatelský záměr pak projednala rada města se zápomým výsledkem. Parkování vozidel je totiž skutečnost, ke které jsou vozovky, mimo jiné, obvykle určeny a to pro všechny účastníky silničního provozu bez rozdílu. Zvýhodňovat tedy určitou skupinu občanů vůči jiné skupině je na veřejné komunikaci, k níž většina našich parkovišť patří v rozporu se zněním silničního zákona i morálními zvyklostmi této země. Skutečnost, že v Bílině byla obdobná snaha zamítnuta je mi známa. Výsada vyhrazeného parkování je ošetřena zákony a vztahuje se především na občany zdravotně postižené, jímž je přiznán status mimořádných výhod a podobně. I vyhláška města Krupky ve své novele počítá s takovou možností ve zvlášť odůvodněných případech a tomu odpovídá i výše poplatku. Se starostou města Krupky Ing. J/řfm Novákem rozmlouval Vladimír Cidlina VáŽení z vedení SBD Mír. Dovolte, abych Vám všem popřál do tohoto roku hodně spokojenosti, štěstí, ale také zdraví. Vím, že Vaše práce o to, aby klapal chod družstva je velmi těžká a s některými nájemníky to máte těžké. Bohužel je v družstvu stále dost lidf, kteří se dívají na vaší práci přes prsty a nemohou pochopit, že modernizaci vlastně děláte pro ně a další generace. Je dost takových lidí, kteří v této práci vidíjen to, že budou stále platit, ale už nevidí výsledek této práce. Proto dovolte, abych popřá~ ale i do dalších let to stejné co v úvodu. Dále pak děkuji kolektivu, co se stará o vydání časopisu Zpravodaj. I zde se udělal od počátku značný pokrok. Zde je mé poděkování pánům Cidlinovi a ing. Slámovi. Hlavně za c1ánek o družstvech bytových v Norsku. Myslím si, že časopis nemá chybu. Vážení i Vám a Vašemu časopisu hodně zdaru. Delegát Milan Polívka Třešňová 206, Krupka Proč je rozkopané krupské sídliště? Mnohým z krupských družstevníků neušla skutečnost, že krupské dolní sídliště je rozkopané a ptají se mě proč. Skutečnost je jednoduchá. Výkopové práce provádí TESmedia Litvínov. Do výkopu bude položen optický kabel, který propojí všechny domy v sídlišti s centrem TESmedia v Meziboří. Optický kabel zaručuje nejen kvalitnější obraz, ale rozšíří možnost o příjem dalších atraktivních kanálů, včetně různých služeb, o kterých psal obchodní ředitel TESmedia v minulých číslech. Práce jsou prováděny velice rychle, takže se v dohledné době můžeme těšit na větší požitek z televizního příjmu. Vážení družstevníci, Vladimír Cidlina stále od některých z Vás dostáváme stížnosti na delegáta nebo domovníka Vašeho objektu, kde podrobně líčíte co všechno Vás trápí, ale vždy chybí podpis. V tom lepším případě dopis končí podpisem "NESPOKOJENf NAJEMNfCI". Na takóvé stížnosti nemůžeme reagovat. Redakce 23 I 2000 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

4 Informace o Občanském sdružení Nová Ves Pravidelný program v klubovně mateřského centra Větrník, Novoveská ul. 3107, (přístavek domu s pečovatelskou službou)_ Spojení autobusem Č. 28, zastávka Novoveská, trolejbusy č. 8, 10 a 13, zastávka Topolová. Otevřeno každý všední den mezi 8 a 12 hodinou. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek tancujeme, zpíváme Odpolední program: Pondělí od hodin Úterý od hodin Středa od hodin Čtvrtek od hodin Pátek od hodin rehabilitační cvičení a míčkování kdo si hraje, nezlobí malujeme, modelujeme okénko angličtiny Cvičení rodičů s dětmi podle Dády Klub muzika - klavír, flétna, zpěv Divadlo na Větrníku - maňásek, loutka, popř. video Klub Pastelka - výtvarné a pracovní činnosti Volná hema Program je určen pro malé děti za doprovodu dospělého, odpolednf kluby jsou otevřeny školákům. Uvítáme Vaši pomoc i aktivity Nabízfme využití Větrníku i pro další akce, Pravidelný program klubu dětí Batůžek, který nabízí dětem aktivní využití volného času o sobotách, nedělích i ve dnech všedních formou výletů, zájezdů, společných návštěv kin, divadel, plaveckých hal, lunaparků, ZOO, Disneylandů, hradů, měst a památek. Pravidelné i nepravidelné schílzky, srazy, disco-hrátky a akce dle vašeho času a výběru. Sportovní turnaje, soutěže, hry... BatjJžek pravidelně: Pondělí až plavecká hala Středa až sportování v tělocvičně Zš Bilácesta Pátek až sportování v tělocvičně SPŠ Benešovo náměstí DUBEN aprílový výlet do ZOO v Děčíně Country bál v Proboštově Krupka - útulek a plavecká hala výlet do Liberce - rozhledna a ZOO nebo Lunapark vycházka do Doubravic - jízda na koních, táborák Krupka - plavecká hala, výlet pod lanovkou pálení čarodějnic, disco hrátky KVĚTEN Policie ČR pro malé děti Praha vlakem - památky, Petřín, Matějská pouť Policie ČR a bojové umění v tělocvičně Osek - naučná stezka a zámek v Duchcově Itálie pro ženy - zdravé hubnutí, cvičení, masáže, kosmetika, relaxace Větrníkové řádění ČERVEN Dárek k MDD - zábavný park, Legoland, Europa park nebo ZOO a safari v Hradel Králové Most vlakem - plavecký areál a Hněvín planetárium a bojová hra na Doubravce hry na Letné, vycházka Teplicemi, muzeum, kino Oslava konce školního roku a velká dlsco párty ČERVENEC A SRPEN zdravotně sportovní tábor ve Sloupu v Čechách - plavání, koně, turistika, výlety předběžná cena 2600,- Kč budova a 2000,- Kč stany Koňská farma s jízdou i výukou (stany) Kurz pro děti od 10-ti let s kvalitní výukou pro ty, co se chtěj í hodně dozvědět a naučit o koních a j eždění - cena 2990,- Kč. Pobyt s volnějším programem pro mladší děti se zájmem o koně - cena 1500,- Kč Putovní tábor plný dobrodlužslví, překvapení a spaní i pod širákem, po krásách naší vlasti vlakem i pěšky. Trocha dobrodružství a samostatnosti. Pro děti od 10-ti let, podmínkou je příprava na našich pravidelných programech. Cena 1000,- Kč zdravotně sportovní tábor v Doksanech u Máchova jezera - třílůžkové chatky, koupání a sportování, výlety a hry. Cena 2990,-Kč. Vhodné i pro šikovné před školáky Zahraniční pobyt u moře v Itálii - Pro děti i celé rodiny (program pro děti I hlídání). Cena asi 4000,-Kč včetně jídla a dopravy. Evidujeme přihlášky do COUNTRY KLUBU 1 x za 14 dní, v sobotu, nebo v neděli - vycházky ke koním s možností jízdy i výuky, turistika, z pěv s kytarou, vztah k přírodě, coun"y tance. Pro ženy připravujeme KURZ STOB = stop obezitě a KLUB hlídačů váhy - hubneme zdravě a s rozumem, ale hlavně s ú směvem, psychoterapie, novinky ze světa hubnutí, individuální jídelníčky, relaxace, masáže, pozitivní myšlení, zajímaví hosté, společné návštěvy kultumích a sportovních akcí, cvičení apod. Cíl činnosti Občanského sdružen; Nová Ves: Sd",žení nabízí možnost setkávání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí i ostatních zájemců. Jeho činnost je zaměřena na vzájemnou pomoc a předávání zkušeností. Sd",žení připravuje program pro děti i dospělé. V roce 2000 probíhá v mateřském cent", Větmík projekt Divadlo ve Větmíku díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti, z prostředků Evropské uníe v rámci programu Phare. Programu se účastní i Úřad práce v Teplicích, Město Teplice a Stavební bytové d",žstvo Mír. Za podporu děkujeme také společnostem Zahradnictví Dvořák a syn, Minus 20, Mepatek, Ceský červený kříž aj. Děkujeme Vám za přípravu a zveřejněni článku o OS Nová Ves, další informace získáte na telefonních číslech: , 0603/ Věra Dvořáková, Hana Uhríková. Hana Uhríková Občanské sdružen; Nová Ves Javorová Teplice ICO: zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 23 j 2000

5 r!iljejmrjlj!t)(!jfj3]j!j}1f/jflfj111i~ nabízí KOMPLETNí VYBAVENí KOUPELEN vany.sprchové kouty.umyvadla koupelnový nábytek. obklady Areál CBS, Dubská 2404 ~~ (pod čerpací stanicí CMW) ~~~ Tel./fax: 0417/45565,,..,..,.. MATE PROBLEMY S VASIM PREHRAVACEM CD??? Firma VIDeOM rozšiřuje své služby v oblasti optické elektroniky odborná diagnostika kompletní čištění do 24 hod. výměna laserů,- Autorizovaný servis předních světových výrobců <'= Teplice DIVADLO c:-9 Bystřony Zék!. škole Letná "== špičková měřící technika a VIDEOTECHNIKY. odborný personál záruka kvality!!! 1 I ~~ Plynórna l\,; pa,tllé ~ 11,,,, 1 Sídliště PROSETICE Dále provádíme opravy AUDIO VIDEO TV SAT. NOVINKA EXPRESNí LHŮTY oprav TELEVIZORŮ Adresa: VIDeOM elektronik servis Teplice Prosetice, Plynárenská 280 Tel.: 0417/ ,

6 I H Cel tj AI ~~~c~~~~~v:~~ OVOCE ZELENINA LIHOVINY NEALKO NÁPOJE SPECIÁLNí NABíDKA BARBERO BfITER li BARBERO BIANCO II Víte, proč je pro Vás výhodné nakupovat na splátky? Už dnes si můžete pořídit to, na co byste museli šetřit celý rok. Místo jednoho výrobku, na který dnes máte peníze, si můžete pořídit hned dva nebo tři, které potřebujete. Nemusíte se rozhodovat, zda si koupit televizor nebo jet na dovolenou Dnes díky nabídce trian OTEVŘENO DENNĚ: pondělí - pátek sobota , neděle HOKA. s. r. o. VELKOOBCHOD Dubská 2873, Teplice Tel.: 0417/268 54, 43393, si můžete dovolit dovolenou a zároveň si pořídit televizor nebo jinou potřebnou věc. Svým nákupem se účině bráníte inflaci. Nákup bez navýšení ceny a bez ručitele. Doprava a pojištění po dobu leasingu zdarma. Váš zprostředkovatel: G Křivánek Václav Bohosudovská Teplice - Trnovany TATO INZERTNí PLOCHA o... # MUZE BYT III Infonnace: Jana Rulfová / lva Růžičková /

7 V našich rozhovorech se stalo tak trochu tradicí, že začínáme u progra mových změn. Na začát ku února opět z našich obrazovek zmizelo slovenské VTV... Vaša Tele Vizia, jak zněl název slovenské stanice již ukončila své vysílání. V prvních dnech, někdy kolem 10. února, sice tiskem probíhaly zprávy o dočasném přerušení vysnání, a důvodem měly být technické problémy, ale několik dní poté odebrala slovenská Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tomuto kanálu licenci a tím bylo v podstatě rozhodnuto. Věřím, že v době, kdy Vaši čtenáři budou mít v rukou nový Zpravodaj, bude již jasno o dobré náhradě. Pokud se nám po daří uzavřít rozhovory s dalším slovenským partnerem co nejdříve, mělo by se namísto VTV na obrazovkách objevit nové logo - slovenská stanice Luna TV. Program Luny se sice pravidelně objevuje v týdeníku Parabola-Satelit. Můžete nám ale trochu přiblížit program stanice? Luna TV se na rozdn od VTV více zaměřuje na slovenskou tvorbu, vlastní (a velmi dobré) zpravodajství, investigativní publicistiku a také pořady pro děti. V programu je méně hu dební výplně a nekonečných rozhovorů ve studiu, kterými bylo VTV v poslední době pověstné. V nabídce se objevil další kanál- DISCOVERY - kde také zní čeština a slovenština. Po kanálu DISCOVERY volala spousta našich zákazníků. Po dohodě se společností Zone Vision, která zastupuje někte ré programové provozovatele, jsme tento dokumentámí kanál zařadili těsně před vánocemi. Se stejným dárkem zákazníkům přišla i naše konkurence - Intercable. K nám do redakce se však dostaly i rozhořčené názory na kanál Discovery. Jádrem problému je kombinování tohoto kanálu s německým ZDF. Máte pravdu, zatímco Intercable vysná Discovery po celých 24 hodin, TES zvolil trochu jinou cestu. Protože Discovery opakovaně vysná čtyři bloky po šesti hodinách, zařadili jsme do vysílání pouze 12 hodin (dva bloky) vysílání a zbylých 12 hodin doplňuje německá ZDF. Myslíme si, že je to rozumné řešení. Kde naši čtenáři najdou program stanice Discovery? V současné době by program Discovery měl být k dispozi ci například v TV magazínu. Zkoušíme také teletext INFO ka nálu a to i pro slovenskou Lunu TV. Chystají se ještě nějaké novinky, co se týče programů? Abychom nedopadli jako minule, kdy jsme se od televizních programů nedostali k jiným záležitostem. Vezmu to tedy struč ně :. BBC Prime, můj osobní favorit na anglicky mluvený kanál, je ve fázi jednání.. HallMark přejde někdy v polovině roku na jiný satelit a naši di váci poté budou mít možnost přijímat původní anglický zvuk ja ko druhý zvuk (na stereofonních televizních přijímačích).. velmi reálně vypadá nasazení dalších hudebních kanálů z produkce MTV Málem bych však zapomněl na jednu věc. Společnost HBO opět připravila pro všechny zákazníky tzv. volné vysnání, v druhém a třetím březnovém týdnu. My jsme však provedli "nehoráznost", protože na našich sítích neprobíhalo volné vysílání po celých 24 hodin. Program HBO byl vysnán na INFO kanálu od 9. března do 19. března každý den od osmé hodiny večemí do sedmé hodiny ranní. Co vás k tomu vedlo? Všechna tato promo vysílání a kampaně a kdo ví co ještě jsou trochu nefér k zákazníkům, kteří HBO dlouho a poctivě platí. Co si budeme povídat, právě volné vysílání je nabito tím nejlepším z televizní tvorby. Filmy jako Godzila, Den nezávislosti, Armagedon, nebo Dobrý Will Hunting, koncert Simply Red, tyhle tituly mluví samy za sebe. Na druhou stranu všichni zájemci o kanál HBO, pokud zavolali na náš Zákaznický servis, nebo speciální telefonní linku HBO, byli připojováni do 24 hodin.. Zkoušeli jsme také prodeje ve dvojicích, obchodní zástupce a technik. Tady byli zákazníci připojováni do hodiny, takže se klidně ještě týž večer na HBO dívali. Ostatní výhody kampaně pro nové zákazníky byly zachovány - nulový připojovací poplatek i poloviční cena za HBO pro červenec a srpen Jestli mohu poprosit, už bylo dost programů. Povězte našim čtenářům něco z jiného soudku. Dobře, ale zase začnu u programů. Ne, vážně. Naši zákazníci určitě postřehli zlepšení obrazu TV Markíza. TESu se podařilo spustit nový dálkový mikrovlnný spoj z Prahy přes Milešovku na Meziboří, kde máme vysnací stanici MMDS. A když už jsme u kvality signálu, prosím všechny naše zákazníky - buďte nároční a nesmlouvaví, když se Vám nebude obraz nebo zvuk líbit, volejte náš Zákaznický servis, tel. : Jedině z Vašich telefonátů a vzkazů se můžeme dozvědět o problémech rychleji než při pravidelných prohlídkách kabelové sítě. Než jsme spolu začali povídat, měl jste docela vzrušenou debatu po telefonu a hovořil o nějakém šlendriánu... Tak tedy o šlendriánu - poměmě často docházelo k vypí nání přívodu elektriky k domovním zesilovačům, což mělo za následek jenom zrnící obrazovky. Že se v domech musely vol ně pohybovat cizí osoby je nabíledni - těžko by si sami obyva telé jen tak pro radost vypínali kabelovku. Že se jedná o po škozování telekomunikačního zařízení, tedy o trestný čin, je také jasné. Ale znovu apeluji na zákazníky - prosím Vás, jestli můžete, ihned zavolejte na Zákaznický servis. Pomůžete nám i sami sobě - "závada" bude rychle opravena a třeba se nám podaří podobná individua - promiňte, ale jinak je nazývat ne mohu - dopadnout v některém blízkém domě. Tak teď už něco dobrého na závěr. Snad třeba to, že podobných kousků na účet TESu a zákazníků dosti ubylo. Také díky Vaši podpoře a pomoci. S obchodním ředitelem Tesmédla Petrem Kacafírkem rozmlouval Vladimír Cidlina 23 I 2000 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Tepl ice

8 Informace o ochranném nátěru oken na sídlišti Šanov II. Vážení uživatelé, členové družstva příp. nájemci bytů tak jako II minulém roce proběhnou také letos na sídlišti Šanov II, nyní konkrétně v ul. Tmovanská , Ant.Sochora truhlářské práce a následný ochranný nátěr oken na chodbách i II bytech. Aby nedocházelo ke zbytečným nesrovnalostem, informujeme vás II tomto zpravodaji o tom, jakým způsobem budou jednotlivé opravy probíhat a na koho se můžete II případě dotazů a případných reklamací obrátit. P řed nátěry oken jednotlivé vchody od konce měsíce března procházejí truhláři, jmenovitě firma "B radáč. Firma se dohodne s každým uživatelem bytu osobně na konkrétním dni, kdy okna II bytě opravl Opravy oken se provádí u uživatelů, kteří majf zájem o opravu a je hra zena z 50% fondem oprav a z 50% uživatelem bytu. Doporučujeme vám, abyste si funkčnost vašich oken překontrolovali. Nejčastější závady jsou: okna nejsou dostatečně překytovaná, mají poškozené panty, potrhaný kovotěs, okna a balkónové dveře nepři lehnou, drhnou atd. Tyto všechny závady jsou truhláři schopni odstranit. Okna, která nebudou překytována a budou ve špatném technickém stavu, vám lakýrníci nenalakují. Pokud si chcete nechat dobře utěsnit okna, doporučujeme vám montáž švédského těsnění, kterou provádí již zmíněná firma " Bradá č". Švédské těsnění si hradí uživatel v plné výši a montuje se až měsíc po nátěrech oken. Chceme vás ještě upozomit, že neporušenému kovo těsu montáž švédského těsnění nevadí! Co se týče nátěrů, budou probíhat po jednotlivých vchodech a firma.. Nejedlý sama oznámí v každém vchodě termín nátěrů. Upozorňujeme uživatele, že vnější nátěr oken je povinný a je hrazen z fondu oprav. Doporučujeme vám, abyste využili těchto probíhajících nátěrů a nechali si natřít i vnitřní část oken. Vnitřní nátěr oken je hrazen uživatelem bytu a můžete si jej dohodnout přímo s firmou.. Nejedlý. Dále vás infonnujeme o technologickém Dostupu ochranného nátěru oken: starý poškozený lak bude opálen, případně zbroušen přetmelení nerovností po demontáži kovotěsu a jiných nerovností (tato práce bude účtována dle skutečnosti) následuje trojnásobný nátěr materiálem Feidal Eintopf ventilack. Na chodbách se budou provádět kompletní nátěry oken. Chtěli bychom vás požádat, abyste si tato okna na chodbách před nátěry umyll. Některá okna jsou tak zanedbaná a špinavá, že by se nedala ani nalakovat. Výše zmíněné opravy budou provedeny v těchto termínech: truhlářské práce v bytech proběhnou na všech objektech koncem měsíce března až do května roku S ochrannými nátě ry oken se začne přibližně začátkem dubna a potrvají až do srpna roku Samozřejmě, že lennín prací může být ovlivněn nepříznivým počasím a tak se doba prací může o něco prodloužit. Veškeré infonnace, týkající se prací a cen budou oznámeny písemně na nástěnce delegáty v jednotlivých vchodech objektů. Pokud by vám tyto infonnace nestačily, můžete osobně zavolat na družstvo jednotlivým technikům: ul. Tmovanská - bytový tech nik H. Hervertová, ul. AnI. Sochora bytový technik J. Pokomý tel.: , také se můžete domluvit osobně s jednotlivými firmami " Bradáč " - tel.: ,.Nejedlý - tel.: Věříme, že práce budou provedeny ke spokojenosti všech našich uživatel CI. Helena Harvertová technik TU VYÚCTOVÁNí ZÁLOHOVÝCH POLOŽEK ZA ROK 1999 K 31, proběhlo na SBD Mír Teplice zpracování vyúčtování zálohových položek nájemného. Zálohové položky: teplo teplá voda studená voda výtah odvoz odpadků el. energie ve společných prostorách pojištění objektu delegát, správce objektu domovník daň z nemovitosti jiné drobné náklady Teplo. TUV, SV Odečty, rozúčtování nákladů za teplo, teplou vodu a studenou vodu zajistila pro naše družstvo firma RONICA. Náklady za odečty jsou promítnuty do položky přímé náklady. Náklady na teplo a teplou vodu jsou vyúčtovány položkově dle vyhlášky Č. 245/1995 Sb. ve znění vyhlášky Č Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele. Zaměstnanec družstva, který zodpoví Vaše přímé dotazy ohledně rozúčtování zpracované firmou RONICA je p. Milan Vopasek. Ostatní zálohové položky Náklady na ostatní zálohové položky jsou vyúčtovány dle vnitrodružstevních předpisů a v souladu s vyhláškou Č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů po řízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů. U objektů převzatých od Města Teplice, obdobně dle vyhlášky Č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve znění pozdějš lc h předpisů a se smlouvou o správě bytu (garáže) u vlastníků bytů (garážq. Vyúčtování všech zálohových položek je zpracováno našimi zaměstnanci prostřednictvím programu od firmy HALVA. Pracovnice, která zodpoví Vaše dotazy ohledně vyúčtování ostatních zálohových položek je p. Jarmila Veverková a p. Irena Pálková - vedoucí nájemného. Delegáti (příp. správci) budou v průběhu měsíce března a dubna seznámeni s průběhem vyúčtováni a obdržl vyúčtování pro všechny družstevníky (nájemníky) ve své samosprávě (objektu) k jeho předání. Žádáme Vás proto, abyste se s dotazy, zda je Vaše vyúčtování již zpracováno, obraceli přímo na delegáty (správce) objektu. Vlastníci bytových jednotek a uživatelé bytů v objektech, kde není delegát ani správce obdrží vyúčtování doporučeným dopisem. Dle Stanov SBD Mír Teplice budou p řeplatky z vyúčtování zálohových položek vyplaceny nejpozděj i do 3 měsíců po předání vyúčtování. Přeplatky bude možné po obdržení složenky typu "H" vyzvednout na jakékoliv poště v ČR ve lhůtě uvedené na složence. Nedoplatky je třeba uhradit dle dispozic uvedených ve vyúčtování. S případnými reklamacemi se obracejte neprodleně na uvedené zaměstnance družstva. Ing. Iveta Mandzáková vad. ekonom. úseku zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 23/2000

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 SBD Praha, SVJ 815 - Kostomlatská - Terezínská 684, Praha 9 - Letňany V Praze dne 29.4.2013 Předkládá:

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Článek 2 Vymezení některých pojmů

Článek 2 Vymezení některých pojmů Okresní stavební bytové družstvo Teplice Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, Česká republika Zápis v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem : Den zápisu : 27. února 1973, Číslo

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice

Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice I. Obecná ustanovení 1. Instalovaná zařízení : Distribuční bod - soubor

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

2010-2011. Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933. Vážení majitelé,

2010-2011. Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933. Vážení majitelé, Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 Vážení majitelé, 2010-2011 dovolte nám informovat Vás o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek Nová Harfa

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Služby spojené s užíváním bytu

Služby spojené s užíváním bytu Služby spojené s užíváním bytu Ing. Milan Taraba, místopředseda ČSRB a předseda SON ČR Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 1 Náklady na bydlení jsou ovlivňovány plněním spojených

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny,

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny, Okresní stavební bytové družstvo Louny 438 01 Žatec, Studentská 2628. IČO 00005797, DIČ CZ 00005797, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/l. v oddílu DrXXVI, vložka 319. Směrnice

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Z p r á v a o činnosti výboru společenství

Z p r á v a o činnosti výboru společenství Příloha č. 2 Počet listů: 6 Z p r á v a o činnosti výboru společenství Výbor společenství (dále jen "výbor SVJ") předkládá shromáždění členů společenství zprávu o činnosti od svého zvolení dne 31. října

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Na Průhoně 4800 430 11 CHOMUTOV Zpráva o hospodaření s energiemi

Více

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení,

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení, České Budějovice, 17.10.2008 Vážená paní, vážený pane, vážení, obracím se na Vás s nabídkou zapojit se společně s městem České Budějovice do čerpání nevratných dotací z prostředků fondů EU. Město České

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ČLENŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. II.

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ČLENŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. II. ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ČLENŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. II. Schůze se konala dne 25.6.2015 v 18:00 hodin v prostorách jídelny ZŠ Truhlářská 19, Stará Role. PŘÍTOMNO : 45 družstevníků Pořad

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 20.10.2016 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing.

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Název standardu. 1. Místní a časová dostupnost

Název standardu. 1. Místní a časová dostupnost Název standardu Kritérium standardu 1. Místní a časová dostupnost 1a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii Čl.1 Společenství vlastníků (dále jen SVJ) ve spolupráci se Správcem zajišťuje instalaci poměrových měřičů teplé užitkové vody (dále TUV), studené vody (dále SV) a rozdělovačů topných nákladů (dále RTN)

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 26.1.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC - BYDLENÍ V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA V BLÍZKOSTI CENTRA - JEDNOTNÁ KONCEPCE BYTOVÉHO CELKU - 100 BYTŮ S TERASAMI /OD 28 M 2 DO 117 M 2 / - 97 KRYTÝCH A VENKOVNÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ - ZDĚNÁ STAVBA TŘÍDY B MASIVNÍ

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Kurz bude každé pondělí ve stejnou hodinu a bude trvat 1 rok. Co budeme v kurzu dělat?

Kurz bude každé pondělí ve stejnou hodinu a bude trvat 1 rok. Co budeme v kurzu dělat? ČESKÝ JAZYK Kurz začíná v pondělí 4. října 2010 od 14.00 15.00 hodin Kurz bude každé pondělí ve stejnou hodinu a bude trvat 1 rok Co budeme v kurzu dělat? Psát životopis a motivační dopis Psát a posílat

Více

2. Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu Kontrolní komise o činnosti za uplynulé období. Usnesení schváleno 100% přítomných vlastníků

2. Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu Kontrolní komise o činnosti za uplynulé období. Usnesení schváleno 100% přítomných vlastníků Shromáždění vlastníků konané ve středu 28.5.2014 v 20:00 prezentace zahájena v 19:30 v koncertním sále Základní umělecké školy v Taussigově ulici, č.p. 1150 Vážení spoluvlastníci, dovolte mi před svolaným

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha.

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha. Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 16 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Shromáždění vlastníků konané v úterý 23.6.2015 v 18:30 prezence zahájena v 18:00 v jídelně Základní školy v Burešově ulici, č.14

Shromáždění vlastníků konané v úterý 23.6.2015 v 18:30 prezence zahájena v 18:00 v jídelně Základní školy v Burešově ulici, č.14 Shromáždění vlastníků konané v úterý 23.6.2015 v 18:30 prezence zahájena v 18:00 v jídelně Základní školy v Burešově ulici, č.14 Vážení spoluvlastníci, dovolte nám před svolaným Shromážděním vlastníků

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více