STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST III. - Pobočné spolky - verze 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST III. - Pobočné spolky - verze 4.0"

Transkript

1 STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST III. - Pobočné spolky - verze 4.0 ČÁST TŘETÍ - Pobočné spolky HLAVA I. - Obecná ustanovení HLAVA II. - Založení, vznik a přeměna pobočného polku HLAVA III. - Sněm HLAVA IV. - Myslivecká rada HLAVA V. - Dozorčí rada HLAVA VI. - Krajská myslivecká rada HLAVA VII. - Zrušení a zánik pobočného spolku Zpracoval: Mgr. Petr Tomášek (OMS Pardubice) 1

2 ČÁST TŘETÍ POBOČNÉ SPOLKY Hlava I. Obecná ustanovení 1 (1) Pobočný spolek vykonává svoji působnost zásadně na území okresu 1, nedošlo-li k rozšíření jeho působnosti na další území na základě přeměny nebo jiné právní skutečnosti. (2) Na tomtéž území nemůže vykonávat svoji působnost více pobočných spolků. To neplatí pro pobočný spolek s celostátní územní působností. (3) Pobočný spolek s celostátní působností může být jen jeden. Název 2 (1) Název pobočného spolku se skládá ze dvou částí oddělených znakem - s jednou mezerou před i za ním. (2) První část názvu musí obsahovat pouze slova Českomoravská myslivecká jednota. (3) Druhá část názvu musí obsahovat slova okresní myslivecký spolek, oblastní myslivecký spolek nebo krajský myslivecký spolek. (4) Druhá část názvu musí obsahovat také označení území, na němž pobočný spolek vykonává svoji působnost. (5) Ustanovení odst. 2 a 3 se nepoužijí na pobočný spolek s celostátní působností. (1) O názvu pobočného spolku rozhoduje sněm pobočného spolku. (2) Myslivecká rada hlavního spolku může vnitřním předpisem stanovit pravidla pro sjednocení názvů pobočných spolků Viz ustanovení čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997, o vytvoření vyšších územních (2) Statutární orgán hlavního spolku je kolektivní. samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 2 Sídlo Sídlo pobočného spolku určí myslivecká rada pobočného spolku. 5 Orgány (1) Základními orgány pobočného spolku jsou: a) sněm, b) myslivecká rada, c) dozorčí rada. (2) Působnost myslivecké rady pobočného spolku s celostátní působností vykonává jeho předseda. (3) Společným orgánem pobočných spolků je krajská myslivecká rada. (4) Jednatel není orgánem pobočného spolku. 6 Vnitřní předpisy (1) Pobočné spolky mohou vydávat vnitřní předpisy v rozsahu, v jakém nejsou vyhrazeny spolku hlavnímu. (2) Vnitřní předpis pobočného spolku musí být v souladu s vnitřními předpisy hlavního spolku. K ustanovení, které je v rozporu s vnitřními předpisy hlavního spolku, se nepřihlíží. 7 Právo na samosprávu Zaručuje se právo pobočných spolků na samosprávu. 8 Rozpočet (1) Pobočný spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného sněmem. (2) Není-li rozpočet schválen dle odst. 1, hospodaří pobočný spolek podle rozpočtu schváleného mysliveckou radou, jinak dle zvyklostí uplynulých let. Jednání za pobočný spolek 9 Statutární orgán (1) Statutárním orgánem pobočného spolku je myslivecká rada.

3 10 Způsob zastupování Členové statutárního orgánu zastupují pobočný spolek vždy tak, že jednají alespoň dva společně, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou myslivecké rady. 11 Jednatel může zastupovat hlavní spolek ve všech záležitostech vždy tak, že jedná společně s předsedou nebo místopředsedou myslivecké rady. Zaměstnanci pobočného spolku 12 (1) Zaměstnancem pobočného spolku se může stát pouze člen spolku. (2) Jednatel a další zaměstnanci jsou přijímáni do pracovního poměru na základě výsledků výběrového řízení, které organizuje a vede myslivecká rada. 13 K právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřen předseda myslivecké rady. Právo na informace 14 (1) Pobočný spolek má právo požadovat informace o hlavním spolku, zejména pak o jeho činnosti a hospodaření. (2) Písemnou žádost podá předseda myslivecké rady nebo jiný radou pověřený člen. 15 (1) Myslivecká rada hlavního spolku poskytne informaci do třiceti dnů ode dne doručení žádosti. (2) Ustanovení o právu na vysvětlení na jednání sboru zástupců se užijí přiměřeně. 16 Za obdobných podmínek může požadovat informace o pobočném spolku jeho člen. Informace podá myslivecká rada. 17 Není-li v části třetí stanov určeno jinak či nevyplývá-li ze stanov nepochybně něco jiného, rozumí se mysliveckou radou myslivecká rada pobočného spolku. Totéž platí pro dozorčí radu i jednatele. 3

4 Hlava II. Založení, vznik a přeměna pobočného spolku 18 Založení (1) Pobočný spolek lze založit rozhodnutím sboru zástupců. (2) Rozhodnutí o založení pobočného spolku obsahuje: a) označení území, na němž pobočný spolek vykonává svoji působnost, b) údaje o skutečnostech povinně zapisovaných do veřejného rejstříku, včetně údajů o tom, kdo jsou první členové zřizovaných orgánů, 2 c) další údaje, které vyžaduje zákon. (3) K přijetí rozhodnutí dle odst. 1 je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů. 19 Vznik (1) Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. (2) Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek. Přeměna 20 (1) Na fůzi a rozdělení (dále společně jako přeměna ) pobočného spolku se použijí ustanovení občanského zákoníku 3 o fůzi a rozdělení spolků (právnických osob), nevylučuje-li to právní povaha pobočného spolku nebo neurčí-li tyto stanovy jinak. (2) Členskou schůzí se pro účely přeměny rozumí sněm pobočného spolku. (1) O přeměně pobočného spolku rozhoduje sněm pobočného spolku. Sněm může pověřit mysliveckou radu činností směřující k naplnění účelu přeměny pobočného spolku. (2) Smlouva o fůzi pobočných spolků a smlouva o rozdělení pobočného spolku obsahuje také údaje o skutečnostech povinně zapisovaných do veřejného rejstříku včetně údajů o tom, kdo jsou první členové zřizovaných orgánů. 22 (1) Má-li dojít k fůzi splynutím pobočných spolků, které volí své zástupce do jiných krajských mysliveckých rad, obsahuje smlouva o fůzi pobočných spolků také údaj o tom, do které krajské myslivecké rady bude pobočný spolek volit své zástupce. (2) Nevysloví-li krajská myslivecká rada s rozhodnutím dle odst. 1 souhlas, rozhodne bez zbytečného odkladu myslivecká rada hlavního spolku. Do doby rozhodnutí dle věty předchozí nevolí pobočný spolek své zástupce do krajské myslivecké rady. (3) Má-li dojít k rozdělení pobočného spolku, uplatní se odst. 1 a 2 obdobně. 23 Vyžaduje-li právní předpis pro naplnění účelu přeměny součinnost ze strany hlavního spolku, poskytne ji tento bez zbytečného odkladu. 24 Myslivecká rada pobočného spolku, který byl účasten přeměny, svolá jednání sněmu tak, aby se uskutečnilo do padesáti dnů od účinnosti přeměny. Sněm zvolí členy myslivecké a dozorčí rady pobočného spolku. 21 Rozhodnutí o přeměně 2 Např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 3 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 Hlava III. Sněm 25 Nejvyšším orgánem pobočného spolku je sněm. Působnost 26 (1) Do působnosti sboru zástupců náleží: a) schvalování vnitřních předpisů a jejich změn, b) schvalování rozpočtu a výsledku hospodaření, c) schválení účetní závěrky, rozhodnut í o naložení se ziskem či úhradě ztráty, d) ustavování a rušení právnických osob a účasti v nich, stejně jako schvalování změn jejich zakladatelských právních jednáních, e) ve vztahu k ustaveným právnických osobám vykonávat působnost nejvyššího orgánu ve věcech schvalování účetní závěrky f) volba a odvolání členů myslivecké rady, včetně jejího předsedy, g) volba a odvolání členů dozorčí rady, h) ukládání povinností myslivecké a dozorčí radě, i) schvalování zpráv jiných orgánů pobočného spolku, j) hodnocení činnosti orgánů pobočného spolku i jeho členů, k) utváření pracovních skupin a komisí, l) rozhodování o přeměně a zrušení pobočného spolku, m) další případy, které do působnosti sněmu svěřuje zákon nebo tyto stanovy. (2) K přijetí rozhodnutí o odvolání člena myslivecké rady se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných delegátů. (3) K přijetí rozhodnutí o odvolání předsedy myslivecké rady a k rozhodnutí o přeměně pobočného spolku se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných delegátů. (4) K přijetí rozhodnutí o zrušení pobočného spolku se vyžaduje souhlas alespoň čtyřpětinové většiny hlasů všech delegátů.. 27 (1) Sněm si může vyhradit rozhodování záležitostí, které náleží do působnosti myslivecké rady. To neplatí, jde-li o obchodní vedení spolku. (2) Ustanovení odst. 1 se nepoužije na rozhodnutí o přijetí jednatele do pracovního poměru, stejně jako na jeho ukončení. (3) Při vyhrazení působnosti se neuplatní ustanovení o ohlášení programu jednání. Shromáždění delegátů 28 (1) Sněm tvoří shromáždění uživatelských a neuživatelských delegátů (společně dále jako delegát ). To neplatí pro pobočný spolek s celostátní územní působností. (2) Každý delegát má jeden hlas. Uživatelský delegát 29 (1) Uživatelskými delegáty jsou zástupci pachtýřů nebo uživatelů (dále jen uživatel ) uznaných honiteb podle zákona o myslivosti. 4 (2) Uživatelem je člen pobočného spolku, pro jehož uznanou honitbu (dále jen honitba ) je orgánem státní správy myslivosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jejímž území vykonává pobočný spolek svoji působnost. 30 (1) U uživatele honitby, který je mysliveckým sdružením (spolkem), postačí místo podmínky členství v pobočném spolku, pokud je členem pobočného spolku alespoň jeden člen mysliveckého sdružení (spolku). V případě pochybností doloží splnění podmínky dle věty předchozí statutární orgán mysliveckého sdružení (spolku) čestným prohlášením. (2) Jsou-li uživatelem honitby společně alespoň dvě osoby, je podmínka členství v pobočném spolku splněna, pokud jsou členem pobočného spolku všechny tyto osoby. 31 (1) Na žádost uživatele honitby mohou obě dotčené myslivecké rady rozhodnout, že uživatel honitby určí svého zástupce jako delegáta pro sněm jiného pobočného spolku, než pro který by jej určil dle těchto stanov. 4 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 (2) Rozhodnutí dle odst. 1 lze přijmout, pouze odůvodňuje-li to svojí polohou honitba uživatele. (3) Není-li dosaženo shody dotčených mysliveckých rad, rozhodne myslivecká rada hlavního spolku. 32 (1) Uživatel určí svého zástupce, který jej jako delegát na sněmu zastupuje. Delegát se prokazuje písemným pověřením, není-li jeho pověření zřejmé z jiné skutečnosti. (2) Neurčí-li uživatel svého zástupce, je jím a) předseda mysliveckého sdružení (spolku), je-li uživatelem honitby myslivecké sdružení (spolek), b) honební starosta, je-li uživatelem honitby honební společenstvo, c) předseda nebo jediný člen statutárního orgánu jiné právnické osoby, jeli uživatelem honitby jiná právnická osoba, d) kterákoli z osob, které jsou společně uživateli honitby, (3) Delegát dle odst. 2 prokazuje své postavení, není-li jeho postavení zřejmé z jiné skutečnosti. Neuživatelskými delegáty jsou: Neuživatelský delegát 33 a) zástupci členů pobočného spolku, kteří nejsou uživateli uznaných honiteb, a b) zástupci členů pobočného spolku, kteří jsou členy nebo zakladateli uživatelů honiteb dle 29 odst. 2, to neplatí, jde-li o členy mysliveckého sdružení (spolku). 34 (1) Členové pobočného spolku dle 33 volí své delegáty na společném jednání. Společné jednání se koná v den a místě konání sněmu. Čas společného jednání určí myslivecká rada s přihlédnutím k jeho účelu a hladkému průběhu sněmu, zpravidla jednu hodinu před oznámeným začátkem sněmu. (2) Ke zmocnění k účasti na společném jednání se nepřihlíží. 35 (1) O společném jednání dle 28 se sepíše zápis, který tvoří součást zápisu o jednání sněmu. V něm se uvede alespoň, kdy a kde se společné jednání konalo, kdo jej řídil, kolik členů se jej účastnilo a kteří delegáti byli zvoleni. (2) Zápis vždy podepíše ten, kdo společné jednání řídil (1) Členové pobočného spolku dle 33 volí své delegáty podle klíče stanoveného mysliveckou radou. Při stanovení klíče přihlédne myslivecká rada k tomu, kolik je průměrný počet členů jednoho mysliveckého sdružení (spolku). (2) Neurčí-li myslivecká rada klíč dle odst. 1, je klíčem jeden delegát na každých deset členů, kteří se zúčastnili společného jednání. 37 Nikdo nemůže být současně uživatelským a neuživatelským delegátem. 38 Pobočný spolek s celostátní působností Sněm pobočného spolku s celostátní působností tvoří shromáždění jeho členů. Svolání jednání 39 (1) Jednání sněmu svolává myslivecká rada. (2) Myslivecká rada svolá jednání sněmu nejméně jedenkrát do roka. (3) Myslivecká rada svolá jednání sboru zástupců z podnětu alespoň třetiny uživatelů uznaných honiteb, pro něž je orgánem státní správy myslivosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jejímž území vykonává pobočný spolek svoji působnost. (4) Myslivecká rada svolá jednání sněmu z podnětu dozorčí rady. (5) Je-li jednání svoláno dle odst. 3 nebo 4, může být program jednání proti návrhu uvedenému v podnětu měněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. V případě odchylek ve formulacích podnětů, které lze překlenout výkladem, oznámí myslivecká rada v pozvánce takový program, který nejl épe vystihuje smysl a účel podnětů. (6) Je-li jednání svoláno dle odst. 3 nebo 4, může být odloženo nebo odvoláno jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal 40 Nesvolá-li myslivecká rada jednání sněmu tak, aby se uskutečnilo do padesáti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat jednání na náklady spolku sám. Náklady hradí však sám, bylo-li svolání zjevně neopodstatněné. 41 (1) Myslivecká rada svolá sněm zpravidla v roce skončení funkčního období členů myslivecké rady tak, aby k volbě došlo dříve, než skončí jejich funkční období.

7 (2) Myslivecká rada svolá sněm neprodleně, pokud zanikla-li funkce předsedy myslivecké rady. To neplatí, pokud je v zájmu spolku vhodný odlišný postup. V takovém případě svolá sněm nejdéle do jednoho roku od zániku funkce předsedy. (3) Myslivecká rada svolá sněm neprodleně, pokud zanikla funkce nebo nejméně třetiny členů myslivecké rady. Svolání jednání 42 Jednání sněmu se svolá nejméně třicet dnů před jeho konáním. 43 Pozvánka se doručí na elektronickou adresu, kterou uživatel uvede. 44 Svolavatel je odpovědný za přípravu jednání. To se týká i zařazení do programu těch záležitostí, které je dle zákona nebo z jiného právního důvodu nutné projednat. Je-li svolavatelem někdo jiný než myslivecká rada, poskytnou tato a sekretariát nutnou součinnost. Průběh jednání 45 Jednání sněmu mají dále právo se účastnit: a) jednatel s hlasem poradním, b) zástupci korporací, jichž je pobočný spolek jediným nebo většinovým členem (společníkem). 46 (1) Delegát může ke každému bodu programu vystoupit pouze jednou. Jeho vystoupení nepřesáhne pět minut. Nad rámec předchozí věty je možné využít technickou poznámku. Ta nepřesáhne jednu minutu. (2) Stejná práva dle odst. 1 má i ten, kdo se jednání sněmu účastní s hlasem poradním. (3) Vyžaduje-li to splnění úkolu jednání nebo jeho průběh, popř. je-li na něm dán naléhavý zájem, může předseda jednání práva dle ustanovení odst. 1 a 2 rozšířit nebo omezit. (4) Ustanovení odst. 1 až 3 se použijí, nestanoví-li jednací řád jinak. 47 Členům dozorčí rady a předsedovi myslivecké rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Právo na vysvětlení 48 (1) Delegát je oprávněn požadovat a obdržet na jednání sněmu vysvětlení záležitostí týkajících se pobočného spolku nebo jím ovládaných osob, vztahuje-li se požadované vysvětlení k programu jednání sněmu. (2) Vysvětlení poskytne podle charakteru záležitosti myslivecká nebo dozorčí rada. 49 Není-li poskytnutí vysvětlení přímo na jednání vzhledem ke složitosti záležitosti možné, poskytne se ve lhůtě patnácti dnů ode dne jednání sněmu. Tato skutečnost se uvede v zápisu o jednání. 50 Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitý a poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. 51 Poskytnutí vysvětlení lze zcela nebo částečně odmítnout, pokud a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit pobočnému spolku újmu, b) poskytnutí takové informace zakazuje zákon, c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné. 52 (1) Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí myslivecká rada a důvody sdělí delegátovi. Sdělení o odmítnutí poskytnutí vysvětlení je součástí zápisu o jednání. (2) Delegát je oprávněn požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a myslivecká rada je povinna je poskytnout. Dozorčí rada o žádosti delegáta rozhodne přímo na jednání, a nelze-li to, tak do deseti dnů. 53 Zápis (1) Zápis podepíší také předseda pobočného spolku a jednatel. (2) Zápis se doručí na elektronickou adresu, kterou uživatel uvede. 7

8 Hlava IV. (2) Nerozhodne-li myslivecká rada jinak, může předseda komise jmenovat další členy komise. Myslivecká rada 54 Výkonným orgánem pobočného spolku je myslivecká rada. 55 (1) Myslivecká rada řídí činnost pobočného spolku v období mezi jednáními sněmu. (2) Myslivecká rada podává sněmu zprávy o své činnosti. 56 (1) Předseda myslivecké rady je předsedou pobočného spolku. (2) Místopředseda myslivecké rady je místopředsedou spolku. 57 (1) Myslivecká rada má 9 členů, nerozhodne-li sněm jinak (2) Členy myslivecké rady, včetně jejího předsedy, volí sněm. 58 Myslivecká rada zvolí své dva místopředsedy. Jeden z nich může nést označení první. 59 Kooptace (1) Zanikne-li osobě členství v myslivecké radě, může myslivecká rada zvolit (kooptovat) nového člena myslivecké rady. Funkční období takového člena trvá nejdéle do nejbližšího jednání sněmu. (2) Při volbě dle odst. 2 upřednostní myslivecká rada náhradníky v pořadí jejich zvolení. K opačným jednáním se nepřihlíží Odborné komise 60 Odborné komise jsou poradními orgány pobočného spolku. Plní úkoly, které jim byly mysliveckou radou nebo sněmem uloženy. 61 (1) Členy komise a jejich předsedu volí myslivecká rada, nerozhodne -li jinak. Předsedou komise může být i člen myslivecké rady Předseda odborné komise podává myslivecké radě a sněmu pravidelné zprávy o činnosti komise. 63 Odborné komise myslivecké rady ustavuje sněm. Odbornými komisemi mohou zejména být: a) komise pro myslivost, b) komise pro ekonomiku, c) komise pro střelectví, d) komise pro kynologii, e) komise pro ekologii, f) komise pro kulturu a propagaci, g) komise pro zahraniční záležitosti, h) komise organizačně-právní. Do působnosti myslivecké rady náleží: 64 a) svolávání a příprava jednání sněmu, provádění a kontrola plnění jeho usnesení, b) příprava rozpočtu, dohled nad hospodařením a plněním rozpočtu, zřizování účelových fondů, c) obchodní vedení pobočného spolku, d) rozhodování o přijetí jednatele do pracovního poměru, stejně jako o jeho ukončení, e) rozhodování o přijímání zaměstnanců do základních pracovněprávních vztahů 5, stejně jako rozhodování o jejich ukončení, f) ve vztahu k právnickým osobám, v nichž je pobočný spolek jediným členem nebo zakladatelem, rozhodování v záležitostech, které náleží do působnosti nejvyššího orgánu; k jednání dle věty předchozí nelze zmocnit jen některé členy myslivecké rady, g) ve vztahu k právnickým osobám, v nichž není spolek jediným členem nebo zakladatelem, rozhodování v záležitostech, které náleží do 5 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

9 působnosti nejvyššího orgánu v rozsahu, jaký vyplývá z právního postavení v takové právnické osobě; h) organizování a provádění zkoušek z myslivosti a zkoušek loveckých psů z výkonu, i) spolupráce s orgány veřejné správy a uživateli uznaných honiteb, j) spolupráce s pobočnými spolky a odbornými kluby, k) udělování čestných uznání a propůjčování vyznamenání spolku v rozsahu určeného vnitřním předpisem, l) utváření pracovních skupin a komisí, m) další případy, které do působnosti myslivecké rady svěřuje zákon nebo tyto stanovy. n) veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku. 65 (1) Myslivecká rada se řídí zásadami a pokyny schválenými sněmem, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. (2) Nikdo není oprávněn dávat myslivecké radě pokyny týkající se obchodního vedení. 66 Změní-li se skutečnost zapsaná o pobočném spolku do veřejného rejstříku, oznámí změnu myslivecká rada bez zbytečného odkladu tomu, kdo veřejný rejstřík vede. 67 Svolání jednání (1) Jednání myslivecké rady se svolává zpravidla jedenkrát do měsíce. (2) Předseda myslivecké rady svolá její jednání nejpozději do dvou měsíců od vzniku své funkce. 68 Průběh jednání Jednání myslivecké rady mají dále právo se účastnit: a) jednatel s hlasem poradním, b) zástupci korporací, jichž je spolek jediným nebo většinovým členem (společníkem). 9

10 Hlava V. Dozorčí rada 69 (1) Kontrolním orgánem pobočného spolku je dozorčí rada. (2) Dozorčí rada podává sněmu zprávy o své činnosti a informuje mysliveckou radu. 70 (1) Dozorčí rada má 7 členů, nerozhodne-li sněm jinak. (2) Dozorčí rada zvolí svého předsedu a místopředsedu. (3) Členem dozorčí rady nesmí být jednatel. 71 Kooptace (1) Zanikne-li osobě členství v dozorčí radě, může dozorčí rada zvolit (kooptovat) nového člena dozorčí rady. Funkční období takového člena trvá nejdéle do nejbližšího jednání sněmu. (2) Při volbě dle odst. 2 upřednostní dozorčí rada náhradníky v pořadí jejich zvolení. K opačným jednáním se nepřihlíží Do působnosti dozorčí rady náleží: 72 a) dohlížet na výkon působnosti orgánů pobočného spolku a na činnost pobočného spolku, b) kontrola dodržování právních předpisů, stanov a vnitřních předpisů pobočného spolku, c) kontrola plnění rozhodnutí orgánů spolku, d) kontrola plnění rozhodnutí orgánů veřejné správy, e) kontrola hospodaření pobočného spolku, jeho orgánů a organizačních složek, f) přezkum řádné, mimořádné, konsolidované popř. mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, g) vyřizování stížností členů, h) navrhování nápravných opatření při zjištění nedostatků, i) další případy, které do působnosti dozorčí rady svěřuje zákon nebo tyto stanovy. 73 Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými sněmem, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. 74 (1) Dozorčí radě náleží veškerá pravomoc, která je nutná pro účelný výkon její působnosti. (2) Dozorčí rada je zejména oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti pobočného spolku a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se výdělečná či jiná činnost pobočného spolku děje v souladu s právními předpisy a stanovami. (3) Oprávnění dle odst. 2 mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. 75 Každý člen pobočného spolku, jeho orgán, organizační složka nebo zaměstnanec je povinen poskytnout dozorčí radě nezbytnou součinnost pro výkon její působnosti. 76 (1) Zjistí-li dozorčí rada při své činnosti nedostatky, navrhne nápravné opatření tomu, koho se nedostatek týká, nebo tomu, kdo je oprávněn jej za pobočný spolek učinit. Vždy potom informuje mysliveckou radu (2) Navrženým opatřením může být i návrh na zahájení soudního nebo jiného řízení, stejně jako návrh na podání trestního oznámení podle trestního řádu. 6 (3) Není-li opatření učiněno a může-li jej předseda dozorčí rady učinit sám, učiní tak. Zakazuje se šikanózní výkon kontroly Bez souhlasu dozorčí rady se nikdo nemůže účastnit jejího jednání. 6 Zákon č. 141/1961 Sb, o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. 10

11 Hlava VI. Krajská myslivecká rada 79 Krajská myslivecká rada je společným koordinačním a poradním orgánem pobočných spolků. Krajskými mysliveckými radami jsou: 80 a) krajská myslivecká rada hlavního města Prahy, b) myslivecká rada Středočeského kraje, c) myslivecká rada Jihočeského kraje, d) myslivecká rada Plzeňského kraje, e) myslivecká rada Karlovarského kraje, f) myslivecká rada Ústeckého kraje, g) myslivecká rada Libereckého kraje, h) myslivecká rada Královéhradeckého kraje, i) myslivecká rada Pardubického kraje, j) myslivecká rada kraje Vysočina, k) myslivecká rada Jihomoravského kraje, l) myslivecká rada Olomouckého kraje, m) myslivecká rada Moravskoslezského kraje, n) myslivecká rada Zlínského kraje. 81 (1) Myslivecká rada pobočného spolku volí své zástupce do krajské myslivecké rady toho kraje, na jehož území vykonává svoji působnost. 7 Pobočný spolek s celostátní působností volí své zástupce do myslivecké rady hlavního města Prahy. (2) Pobočný spolek volí své zástupce pouze do jedné krajské myslivecké rady (1) Myslivecká rada pobočného spolku volí dva zástupce do krajské myslivecké rady. (2) Nejméně dvě třetiny mysliveckých rad pobočných spolků mohou rozhodnout o jiném počtu zástupců volených do krajské myslivecké rady. Vždy přitom respektují stejný počet zástupců pro každý pobočný spolek. 83 Členem krajské myslivecké rady se může stát pouze člen pobočného spolku, který volí své zástupce do této krajské myslivecké rady. 84 (1) Krajská myslivecká rada zvolí svého předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy. Jeden z nich může nést označení první. (2) Při volbě dle odst. 1 se ctí rotační princip, který zajišťuje každému pobočnému spolku právo na stejně pravidelné zastoupení. (3) Funkční období předsedy a místopředsedy je jeden rok. 85 (1) Do působnosti krajské myslivecké rady náleží: a) koordinování činnosti pobočných spolků, b) koordinování a spolupráce při přípravě a průběhu mysliveckých akcí, c) spolupráce s orgány veřejné správy na úrovni kraje, d) další případy koordinace a spolupráce, které vyplývají z povahy tohoto orgánu. (2) Volí-li do krajské myslivecké rady své zástupce pouze jeden pobočný spolek, vykonává její působnost myslivecká rada pobočného spolku. 86 Náklady na jednání krajské myslivecké rady nese pobočný spolek, jehož je členem předseda krajské myslivecké rady. 87 Svolání jednání Jednání krajské myslivecké rady se svolává zpravidla jedenkrát za tři měsíce. 82 Jednání krajské myslivecké rady mají dále právo se účastnit jednatelé pobočných spolků. 7 Viz ustanovení čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997, o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Průběh jednání

12 Hlava VII. Zrušení a zánik pobočného spolku Zrušení pobočného spolku 89 (1) O zrušení pobočného spolku rozhoduje pouze sněm. (2) O zrušení pobočného spolku s celostátní působností může rozhodnout také sbor zástupců. Likvidace pobočného spolku 90 (1) V případě nuceného i dobrovolného zrušení pobočného spolku s likvidací převede likvidátor likvidační zůstatek na hlavní spolek. (2) Zakazuje se rozdělit likvidační zůstatek mezi členy pobočného spolku. Zánik pobočného spolku 91 Pobočný spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku. 12

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.

STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1.1 Název spolku je SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.. 1.2 Sídlo spolku je umístěno na adrese Náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice.

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s.

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Název spolku: Mateřské centrum Cirkus, z.s. Sídlo: Praha Mateřské centrum Cirkus je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. I. Účel spolku Účelem spolku je vybudování

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy STANOVY SPOLKU Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících I. Název Název spolku

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY ČZS z. s. - výňatek

STANOVY ČZS z. s. - výňatek STANOVY ČZS z. s. - výňatek (účinnost od 01. 01. 2014) ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 23 Založení základní organizace (1) Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou založit základní organizaci při počtu alespoň

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. verze Hlava I. Základní údaje.

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. verze Hlava I. Základní údaje. STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. verze 10.0 ČÁST PRVNÍ - Všeobecná ustanovení Hlava I. - Základní údaje Hlava II. - Právní postavení Hlava III. - Poslání, účel a činnost spolku Hlava IV.

Více

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s.

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s. Stanovy spolku Klatovské kočky z.s. Název spolku: Klatovské kočky z.s. Sídlo spolku: Hálkova 157, 339 01 Klatovy Kraj: Plzeňský Čl. 1 Základní ustanovení 1.) Název spolku: Klatovské kočky z.s. 2.) Sídlo

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, Z.S.

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, Z.S. STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, Z.S. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Hlava I. Základní údaje Hlava II. Právní postavení Hlava III. Poslání, účel a činnost spolku Hlava IV. Členství Hlava V. Práva

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I. Základní údaje. Právní postavení

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I. Základní údaje. Právní postavení STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ - Všeobecná ustanovení Hlava I. - Základní údaje Hlava II. - Právní postavení Hlava III. - Poslání, účel a činnost spolku Hlava IV. - Členství

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s.

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Litohlavy z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací

Více

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období -2020 Spolky a ZSPO Brno, Praha JUDr. Lenka Deverová lenka.deverova@iol.cz www.deverova.cz Spolky a ZSPO v NOZ Občanská sdružení 3045 sdružení

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4,

Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4, Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4, I. Klubu přátel školy (KPZŠ), při ZŠ Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

S T A N O V Y Česko ruské společnosti, z.s.

S T A N O V Y Česko ruské společnosti, z.s. S T A N O V Y Česko ruské společnosti, z.s. Čl. I Charakter a účel Spolku 1. Česko ruská společnost, z.s. (dále jen: Spolek) je samosprávným, dobrovolným, nezávislým, zájmovým, kulturně společenským svazkem

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

Stanovy. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy. čl. I Úvodní ustanovení Spolek rodičů žáků Gymnázia a Střední průmyslové školy Duchcov Stanovy čl. I Úvodní ustanovení 1) Sdružení rodičů gymnázia Duchcov, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy Spolku Ekolyceum

Stanovy Spolku Ekolyceum Stanovy Spolku Ekolyceum I. Úvod Občanské sdružení Ekolyceum, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od 1.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Stanovy Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, z.s. I. Název a sídlo spolku. II. Forma účel a činnost spolku

Stanovy Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, z.s. I. Název a sídlo spolku. II. Forma účel a činnost spolku Stanovy Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, z.s. I. Název a sídlo spolku 1. Název: Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, z.s. ( dále jen SRPŠ) 2. Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy,

Více

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy. Článek II. Sídlo Spolku Masarova 2360/11, Brno, PSČ Článek III. Identifikační číslo Článek V.

Stanovy. Článek II. Sídlo Spolku Masarova 2360/11, Brno, PSČ Článek III. Identifikační číslo Článek V. Spolek rodičů při ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Brno, Masarova 2360/11 (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Masarova 2360/11, Brno, PSČ 628 00 Článek

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

ZŠ V SADECH, z. s. Dne vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech,

ZŠ V SADECH, z. s. Dne vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ V SADECH, z. s. I. Úvodní ustanovení Dne 3. 12. 1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, se sídlem V Sadech 560, 580 01 Havlíčkův Brod,

Více

STANOVY Spolku Spolek majitelů lesa Rašín

STANOVY Spolku Spolek majitelů lesa Rašín STANOVY Spolku Spolek majitelů lesa Rašín I. Úvodní ustanovení a výklad pojmů pro účely těchto stanov 1. "OZ" se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 2. "Pozemky Spolku" se rozumí souhrnné označení

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Myslivecký spolek Golčův Jeníkov Podmoky Kopaniny č.p. 48 IČO : STANOVY SPOLKU. Znění platné ke dni 5. Května 2015.

Myslivecký spolek Golčův Jeníkov Podmoky Kopaniny č.p. 48 IČO : STANOVY SPOLKU. Znění platné ke dni 5. Května 2015. Myslivecký spolek Golčův Jeníkov Podmoky Kopaniny č.p. 48 IČO : 68208812 STANOVY SPOLKU Znění platné ke dni 5. Května 2015. Článek 1. Základní ustanovení. 1.Název spolku : Myslivecký spolek Golčův Jeníkov,

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stanovy ) Článek I. Název a sídlo Názvem spolku:

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

S T A N O V Y. Fanclub HCHK2007, z.s. Základní ustanovení

S T A N O V Y. Fanclub HCHK2007, z.s. Základní ustanovení S T A N O V Y Fanclub HCHK2007, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Fanclub HCHK 2007, z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se sdružují za účelem podpory královéhradeckého

Více

Stanovy Hranice.net, z.s.

Stanovy Hranice.net, z.s. Stanovy Hranice.net, z.s. Název: Hranice.net, z.s. IČ: 27008428 (dále jen spolek ) Sídlo: Borová 3, 285 22 Zruč nad Sázavou Statutární orgán: Rada spolku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek je samostatnou

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek

Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek Úplné znění ke dni 1.9.2015 Čl.I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Korálek 2. Sídlo spolku : Bobkova 766/10,

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

Úplné znění Stanov Rodičovského spolku při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. ke dni Název spolku. Rodičovský spolek při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. II.

Úplné znění Stanov Rodičovského spolku při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. ke dni Název spolku. Rodičovský spolek při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. II. Úplné znění Stanov Rodičovského spolku při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. ke dni 4.12.2015 I. Název spolku Rodičovský spolek při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. II. Sídlo spolku Sídlem spolku je: Hliníky 108, 679 74 Olešnice

Více

S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s.

S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s. S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod, z. s. (dále jen spolek) je skupina majitelů lesní, zemědělské,

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

S T A N O V Y. VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T A z.s. I.Základní ustanovení

S T A N O V Y. VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T A z.s. I.Základní ustanovení S T A N O V Y VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T A z.s. I.Základní ustanovení 1. Vysokoškolský sportovní klub Humanita z.s / dále jen VSK Humanita z.s./, je dobrovolným sdružením občanů provozujících

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S.

STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S. STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Názvem spolku je Česká středoškolská unie, z. s. (2) Zkratkou názvu spolku je ČSU. (3) Sídlem spolku

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více