STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST III. - Pobočné spolky - verze 4.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST III. - Pobočné spolky - verze 4.0"

Transkript

1 STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST III. - Pobočné spolky - verze 4.0 ČÁST TŘETÍ - Pobočné spolky HLAVA I. - Obecná ustanovení HLAVA II. - Založení, vznik a přeměna pobočného polku HLAVA III. - Sněm HLAVA IV. - Myslivecká rada HLAVA V. - Dozorčí rada HLAVA VI. - Krajská myslivecká rada HLAVA VII. - Zrušení a zánik pobočného spolku Zpracoval: Mgr. Petr Tomášek (OMS Pardubice) 1

2 ČÁST TŘETÍ POBOČNÉ SPOLKY Hlava I. Obecná ustanovení 1 (1) Pobočný spolek vykonává svoji působnost zásadně na území okresu 1, nedošlo-li k rozšíření jeho působnosti na další území na základě přeměny nebo jiné právní skutečnosti. (2) Na tomtéž území nemůže vykonávat svoji působnost více pobočných spolků. To neplatí pro pobočný spolek s celostátní územní působností. (3) Pobočný spolek s celostátní působností může být jen jeden. Název 2 (1) Název pobočného spolku se skládá ze dvou částí oddělených znakem - s jednou mezerou před i za ním. (2) První část názvu musí obsahovat pouze slova Českomoravská myslivecká jednota. (3) Druhá část názvu musí obsahovat slova okresní myslivecký spolek, oblastní myslivecký spolek nebo krajský myslivecký spolek. (4) Druhá část názvu musí obsahovat také označení území, na němž pobočný spolek vykonává svoji působnost. (5) Ustanovení odst. 2 a 3 se nepoužijí na pobočný spolek s celostátní působností. (1) O názvu pobočného spolku rozhoduje sněm pobočného spolku. (2) Myslivecká rada hlavního spolku může vnitřním předpisem stanovit pravidla pro sjednocení názvů pobočných spolků Viz ustanovení čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997, o vytvoření vyšších územních (2) Statutární orgán hlavního spolku je kolektivní. samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 2 Sídlo Sídlo pobočného spolku určí myslivecká rada pobočného spolku. 5 Orgány (1) Základními orgány pobočného spolku jsou: a) sněm, b) myslivecká rada, c) dozorčí rada. (2) Působnost myslivecké rady pobočného spolku s celostátní působností vykonává jeho předseda. (3) Společným orgánem pobočných spolků je krajská myslivecká rada. (4) Jednatel není orgánem pobočného spolku. 6 Vnitřní předpisy (1) Pobočné spolky mohou vydávat vnitřní předpisy v rozsahu, v jakém nejsou vyhrazeny spolku hlavnímu. (2) Vnitřní předpis pobočného spolku musí být v souladu s vnitřními předpisy hlavního spolku. K ustanovení, které je v rozporu s vnitřními předpisy hlavního spolku, se nepřihlíží. 7 Právo na samosprávu Zaručuje se právo pobočných spolků na samosprávu. 8 Rozpočet (1) Pobočný spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného sněmem. (2) Není-li rozpočet schválen dle odst. 1, hospodaří pobočný spolek podle rozpočtu schváleného mysliveckou radou, jinak dle zvyklostí uplynulých let. Jednání za pobočný spolek 9 Statutární orgán (1) Statutárním orgánem pobočného spolku je myslivecká rada.

3 10 Způsob zastupování Členové statutárního orgánu zastupují pobočný spolek vždy tak, že jednají alespoň dva společně, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou myslivecké rady. 11 Jednatel může zastupovat hlavní spolek ve všech záležitostech vždy tak, že jedná společně s předsedou nebo místopředsedou myslivecké rady. Zaměstnanci pobočného spolku 12 (1) Zaměstnancem pobočného spolku se může stát pouze člen spolku. (2) Jednatel a další zaměstnanci jsou přijímáni do pracovního poměru na základě výsledků výběrového řízení, které organizuje a vede myslivecká rada. 13 K právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřen předseda myslivecké rady. Právo na informace 14 (1) Pobočný spolek má právo požadovat informace o hlavním spolku, zejména pak o jeho činnosti a hospodaření. (2) Písemnou žádost podá předseda myslivecké rady nebo jiný radou pověřený člen. 15 (1) Myslivecká rada hlavního spolku poskytne informaci do třiceti dnů ode dne doručení žádosti. (2) Ustanovení o právu na vysvětlení na jednání sboru zástupců se užijí přiměřeně. 16 Za obdobných podmínek může požadovat informace o pobočném spolku jeho člen. Informace podá myslivecká rada. 17 Není-li v části třetí stanov určeno jinak či nevyplývá-li ze stanov nepochybně něco jiného, rozumí se mysliveckou radou myslivecká rada pobočného spolku. Totéž platí pro dozorčí radu i jednatele. 3

4 Hlava II. Založení, vznik a přeměna pobočného spolku 18 Založení (1) Pobočný spolek lze založit rozhodnutím sboru zástupců. (2) Rozhodnutí o založení pobočného spolku obsahuje: a) označení území, na němž pobočný spolek vykonává svoji působnost, b) údaje o skutečnostech povinně zapisovaných do veřejného rejstříku, včetně údajů o tom, kdo jsou první členové zřizovaných orgánů, 2 c) další údaje, které vyžaduje zákon. (3) K přijetí rozhodnutí dle odst. 1 je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů. 19 Vznik (1) Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. (2) Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek. Přeměna 20 (1) Na fůzi a rozdělení (dále společně jako přeměna ) pobočného spolku se použijí ustanovení občanského zákoníku 3 o fůzi a rozdělení spolků (právnických osob), nevylučuje-li to právní povaha pobočného spolku nebo neurčí-li tyto stanovy jinak. (2) Členskou schůzí se pro účely přeměny rozumí sněm pobočného spolku. (1) O přeměně pobočného spolku rozhoduje sněm pobočného spolku. Sněm může pověřit mysliveckou radu činností směřující k naplnění účelu přeměny pobočného spolku. (2) Smlouva o fůzi pobočných spolků a smlouva o rozdělení pobočného spolku obsahuje také údaje o skutečnostech povinně zapisovaných do veřejného rejstříku včetně údajů o tom, kdo jsou první členové zřizovaných orgánů. 22 (1) Má-li dojít k fůzi splynutím pobočných spolků, které volí své zástupce do jiných krajských mysliveckých rad, obsahuje smlouva o fůzi pobočných spolků také údaj o tom, do které krajské myslivecké rady bude pobočný spolek volit své zástupce. (2) Nevysloví-li krajská myslivecká rada s rozhodnutím dle odst. 1 souhlas, rozhodne bez zbytečného odkladu myslivecká rada hlavního spolku. Do doby rozhodnutí dle věty předchozí nevolí pobočný spolek své zástupce do krajské myslivecké rady. (3) Má-li dojít k rozdělení pobočného spolku, uplatní se odst. 1 a 2 obdobně. 23 Vyžaduje-li právní předpis pro naplnění účelu přeměny součinnost ze strany hlavního spolku, poskytne ji tento bez zbytečného odkladu. 24 Myslivecká rada pobočného spolku, který byl účasten přeměny, svolá jednání sněmu tak, aby se uskutečnilo do padesáti dnů od účinnosti přeměny. Sněm zvolí členy myslivecké a dozorčí rady pobočného spolku. 21 Rozhodnutí o přeměně 2 Např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 3 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 Hlava III. Sněm 25 Nejvyšším orgánem pobočného spolku je sněm. Působnost 26 (1) Do působnosti sboru zástupců náleží: a) schvalování vnitřních předpisů a jejich změn, b) schvalování rozpočtu a výsledku hospodaření, c) schválení účetní závěrky, rozhodnut í o naložení se ziskem či úhradě ztráty, d) ustavování a rušení právnických osob a účasti v nich, stejně jako schvalování změn jejich zakladatelských právních jednáních, e) ve vztahu k ustaveným právnických osobám vykonávat působnost nejvyššího orgánu ve věcech schvalování účetní závěrky f) volba a odvolání členů myslivecké rady, včetně jejího předsedy, g) volba a odvolání členů dozorčí rady, h) ukládání povinností myslivecké a dozorčí radě, i) schvalování zpráv jiných orgánů pobočného spolku, j) hodnocení činnosti orgánů pobočného spolku i jeho členů, k) utváření pracovních skupin a komisí, l) rozhodování o přeměně a zrušení pobočného spolku, m) další případy, které do působnosti sněmu svěřuje zákon nebo tyto stanovy. (2) K přijetí rozhodnutí o odvolání člena myslivecké rady se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných delegátů. (3) K přijetí rozhodnutí o odvolání předsedy myslivecké rady a k rozhodnutí o přeměně pobočného spolku se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných delegátů. (4) K přijetí rozhodnutí o zrušení pobočného spolku se vyžaduje souhlas alespoň čtyřpětinové většiny hlasů všech delegátů.. 27 (1) Sněm si může vyhradit rozhodování záležitostí, které náleží do působnosti myslivecké rady. To neplatí, jde-li o obchodní vedení spolku. (2) Ustanovení odst. 1 se nepoužije na rozhodnutí o přijetí jednatele do pracovního poměru, stejně jako na jeho ukončení. (3) Při vyhrazení působnosti se neuplatní ustanovení o ohlášení programu jednání. Shromáždění delegátů 28 (1) Sněm tvoří shromáždění uživatelských a neuživatelských delegátů (společně dále jako delegát ). To neplatí pro pobočný spolek s celostátní územní působností. (2) Každý delegát má jeden hlas. Uživatelský delegát 29 (1) Uživatelskými delegáty jsou zástupci pachtýřů nebo uživatelů (dále jen uživatel ) uznaných honiteb podle zákona o myslivosti. 4 (2) Uživatelem je člen pobočného spolku, pro jehož uznanou honitbu (dále jen honitba ) je orgánem státní správy myslivosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jejímž území vykonává pobočný spolek svoji působnost. 30 (1) U uživatele honitby, který je mysliveckým sdružením (spolkem), postačí místo podmínky členství v pobočném spolku, pokud je členem pobočného spolku alespoň jeden člen mysliveckého sdružení (spolku). V případě pochybností doloží splnění podmínky dle věty předchozí statutární orgán mysliveckého sdružení (spolku) čestným prohlášením. (2) Jsou-li uživatelem honitby společně alespoň dvě osoby, je podmínka členství v pobočném spolku splněna, pokud jsou členem pobočného spolku všechny tyto osoby. 31 (1) Na žádost uživatele honitby mohou obě dotčené myslivecké rady rozhodnout, že uživatel honitby určí svého zástupce jako delegáta pro sněm jiného pobočného spolku, než pro který by jej určil dle těchto stanov. 4 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 (2) Rozhodnutí dle odst. 1 lze přijmout, pouze odůvodňuje-li to svojí polohou honitba uživatele. (3) Není-li dosaženo shody dotčených mysliveckých rad, rozhodne myslivecká rada hlavního spolku. 32 (1) Uživatel určí svého zástupce, který jej jako delegát na sněmu zastupuje. Delegát se prokazuje písemným pověřením, není-li jeho pověření zřejmé z jiné skutečnosti. (2) Neurčí-li uživatel svého zástupce, je jím a) předseda mysliveckého sdružení (spolku), je-li uživatelem honitby myslivecké sdružení (spolek), b) honební starosta, je-li uživatelem honitby honební společenstvo, c) předseda nebo jediný člen statutárního orgánu jiné právnické osoby, jeli uživatelem honitby jiná právnická osoba, d) kterákoli z osob, které jsou společně uživateli honitby, (3) Delegát dle odst. 2 prokazuje své postavení, není-li jeho postavení zřejmé z jiné skutečnosti. Neuživatelskými delegáty jsou: Neuživatelský delegát 33 a) zástupci členů pobočného spolku, kteří nejsou uživateli uznaných honiteb, a b) zástupci členů pobočného spolku, kteří jsou členy nebo zakladateli uživatelů honiteb dle 29 odst. 2, to neplatí, jde-li o členy mysliveckého sdružení (spolku). 34 (1) Členové pobočného spolku dle 33 volí své delegáty na společném jednání. Společné jednání se koná v den a místě konání sněmu. Čas společného jednání určí myslivecká rada s přihlédnutím k jeho účelu a hladkému průběhu sněmu, zpravidla jednu hodinu před oznámeným začátkem sněmu. (2) Ke zmocnění k účasti na společném jednání se nepřihlíží. 35 (1) O společném jednání dle 28 se sepíše zápis, který tvoří součást zápisu o jednání sněmu. V něm se uvede alespoň, kdy a kde se společné jednání konalo, kdo jej řídil, kolik členů se jej účastnilo a kteří delegáti byli zvoleni. (2) Zápis vždy podepíše ten, kdo společné jednání řídil (1) Členové pobočného spolku dle 33 volí své delegáty podle klíče stanoveného mysliveckou radou. Při stanovení klíče přihlédne myslivecká rada k tomu, kolik je průměrný počet členů jednoho mysliveckého sdružení (spolku). (2) Neurčí-li myslivecká rada klíč dle odst. 1, je klíčem jeden delegát na každých deset členů, kteří se zúčastnili společného jednání. 37 Nikdo nemůže být současně uživatelským a neuživatelským delegátem. 38 Pobočný spolek s celostátní působností Sněm pobočného spolku s celostátní působností tvoří shromáždění jeho členů. Svolání jednání 39 (1) Jednání sněmu svolává myslivecká rada. (2) Myslivecká rada svolá jednání sněmu nejméně jedenkrát do roka. (3) Myslivecká rada svolá jednání sboru zástupců z podnětu alespoň třetiny uživatelů uznaných honiteb, pro něž je orgánem státní správy myslivosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jejímž území vykonává pobočný spolek svoji působnost. (4) Myslivecká rada svolá jednání sněmu z podnětu dozorčí rady. (5) Je-li jednání svoláno dle odst. 3 nebo 4, může být program jednání proti návrhu uvedenému v podnětu měněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. V případě odchylek ve formulacích podnětů, které lze překlenout výkladem, oznámí myslivecká rada v pozvánce takový program, který nejl épe vystihuje smysl a účel podnětů. (6) Je-li jednání svoláno dle odst. 3 nebo 4, může být odloženo nebo odvoláno jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal 40 Nesvolá-li myslivecká rada jednání sněmu tak, aby se uskutečnilo do padesáti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat jednání na náklady spolku sám. Náklady hradí však sám, bylo-li svolání zjevně neopodstatněné. 41 (1) Myslivecká rada svolá sněm zpravidla v roce skončení funkčního období členů myslivecké rady tak, aby k volbě došlo dříve, než skončí jejich funkční období.

7 (2) Myslivecká rada svolá sněm neprodleně, pokud zanikla-li funkce předsedy myslivecké rady. To neplatí, pokud je v zájmu spolku vhodný odlišný postup. V takovém případě svolá sněm nejdéle do jednoho roku od zániku funkce předsedy. (3) Myslivecká rada svolá sněm neprodleně, pokud zanikla funkce nebo nejméně třetiny členů myslivecké rady. Svolání jednání 42 Jednání sněmu se svolá nejméně třicet dnů před jeho konáním. 43 Pozvánka se doručí na elektronickou adresu, kterou uživatel uvede. 44 Svolavatel je odpovědný za přípravu jednání. To se týká i zařazení do programu těch záležitostí, které je dle zákona nebo z jiného právního důvodu nutné projednat. Je-li svolavatelem někdo jiný než myslivecká rada, poskytnou tato a sekretariát nutnou součinnost. Průběh jednání 45 Jednání sněmu mají dále právo se účastnit: a) jednatel s hlasem poradním, b) zástupci korporací, jichž je pobočný spolek jediným nebo většinovým členem (společníkem). 46 (1) Delegát může ke každému bodu programu vystoupit pouze jednou. Jeho vystoupení nepřesáhne pět minut. Nad rámec předchozí věty je možné využít technickou poznámku. Ta nepřesáhne jednu minutu. (2) Stejná práva dle odst. 1 má i ten, kdo se jednání sněmu účastní s hlasem poradním. (3) Vyžaduje-li to splnění úkolu jednání nebo jeho průběh, popř. je-li na něm dán naléhavý zájem, může předseda jednání práva dle ustanovení odst. 1 a 2 rozšířit nebo omezit. (4) Ustanovení odst. 1 až 3 se použijí, nestanoví-li jednací řád jinak. 47 Členům dozorčí rady a předsedovi myslivecké rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Právo na vysvětlení 48 (1) Delegát je oprávněn požadovat a obdržet na jednání sněmu vysvětlení záležitostí týkajících se pobočného spolku nebo jím ovládaných osob, vztahuje-li se požadované vysvětlení k programu jednání sněmu. (2) Vysvětlení poskytne podle charakteru záležitosti myslivecká nebo dozorčí rada. 49 Není-li poskytnutí vysvětlení přímo na jednání vzhledem ke složitosti záležitosti možné, poskytne se ve lhůtě patnácti dnů ode dne jednání sněmu. Tato skutečnost se uvede v zápisu o jednání. 50 Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitý a poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. 51 Poskytnutí vysvětlení lze zcela nebo částečně odmítnout, pokud a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit pobočnému spolku újmu, b) poskytnutí takové informace zakazuje zákon, c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné. 52 (1) Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí myslivecká rada a důvody sdělí delegátovi. Sdělení o odmítnutí poskytnutí vysvětlení je součástí zápisu o jednání. (2) Delegát je oprávněn požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a myslivecká rada je povinna je poskytnout. Dozorčí rada o žádosti delegáta rozhodne přímo na jednání, a nelze-li to, tak do deseti dnů. 53 Zápis (1) Zápis podepíší také předseda pobočného spolku a jednatel. (2) Zápis se doručí na elektronickou adresu, kterou uživatel uvede. 7

8 Hlava IV. (2) Nerozhodne-li myslivecká rada jinak, může předseda komise jmenovat další členy komise. Myslivecká rada 54 Výkonným orgánem pobočného spolku je myslivecká rada. 55 (1) Myslivecká rada řídí činnost pobočného spolku v období mezi jednáními sněmu. (2) Myslivecká rada podává sněmu zprávy o své činnosti. 56 (1) Předseda myslivecké rady je předsedou pobočného spolku. (2) Místopředseda myslivecké rady je místopředsedou spolku. 57 (1) Myslivecká rada má 9 členů, nerozhodne-li sněm jinak (2) Členy myslivecké rady, včetně jejího předsedy, volí sněm. 58 Myslivecká rada zvolí své dva místopředsedy. Jeden z nich může nést označení první. 59 Kooptace (1) Zanikne-li osobě členství v myslivecké radě, může myslivecká rada zvolit (kooptovat) nového člena myslivecké rady. Funkční období takového člena trvá nejdéle do nejbližšího jednání sněmu. (2) Při volbě dle odst. 2 upřednostní myslivecká rada náhradníky v pořadí jejich zvolení. K opačným jednáním se nepřihlíží Odborné komise 60 Odborné komise jsou poradními orgány pobočného spolku. Plní úkoly, které jim byly mysliveckou radou nebo sněmem uloženy. 61 (1) Členy komise a jejich předsedu volí myslivecká rada, nerozhodne -li jinak. Předsedou komise může být i člen myslivecké rady Předseda odborné komise podává myslivecké radě a sněmu pravidelné zprávy o činnosti komise. 63 Odborné komise myslivecké rady ustavuje sněm. Odbornými komisemi mohou zejména být: a) komise pro myslivost, b) komise pro ekonomiku, c) komise pro střelectví, d) komise pro kynologii, e) komise pro ekologii, f) komise pro kulturu a propagaci, g) komise pro zahraniční záležitosti, h) komise organizačně-právní. Do působnosti myslivecké rady náleží: 64 a) svolávání a příprava jednání sněmu, provádění a kontrola plnění jeho usnesení, b) příprava rozpočtu, dohled nad hospodařením a plněním rozpočtu, zřizování účelových fondů, c) obchodní vedení pobočného spolku, d) rozhodování o přijetí jednatele do pracovního poměru, stejně jako o jeho ukončení, e) rozhodování o přijímání zaměstnanců do základních pracovněprávních vztahů 5, stejně jako rozhodování o jejich ukončení, f) ve vztahu k právnickým osobám, v nichž je pobočný spolek jediným členem nebo zakladatelem, rozhodování v záležitostech, které náleží do působnosti nejvyššího orgánu; k jednání dle věty předchozí nelze zmocnit jen některé členy myslivecké rady, g) ve vztahu k právnickým osobám, v nichž není spolek jediným členem nebo zakladatelem, rozhodování v záležitostech, které náleží do 5 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

9 působnosti nejvyššího orgánu v rozsahu, jaký vyplývá z právního postavení v takové právnické osobě; h) organizování a provádění zkoušek z myslivosti a zkoušek loveckých psů z výkonu, i) spolupráce s orgány veřejné správy a uživateli uznaných honiteb, j) spolupráce s pobočnými spolky a odbornými kluby, k) udělování čestných uznání a propůjčování vyznamenání spolku v rozsahu určeného vnitřním předpisem, l) utváření pracovních skupin a komisí, m) další případy, které do působnosti myslivecké rady svěřuje zákon nebo tyto stanovy. n) veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku. 65 (1) Myslivecká rada se řídí zásadami a pokyny schválenými sněmem, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. (2) Nikdo není oprávněn dávat myslivecké radě pokyny týkající se obchodního vedení. 66 Změní-li se skutečnost zapsaná o pobočném spolku do veřejného rejstříku, oznámí změnu myslivecká rada bez zbytečného odkladu tomu, kdo veřejný rejstřík vede. 67 Svolání jednání (1) Jednání myslivecké rady se svolává zpravidla jedenkrát do měsíce. (2) Předseda myslivecké rady svolá její jednání nejpozději do dvou měsíců od vzniku své funkce. 68 Průběh jednání Jednání myslivecké rady mají dále právo se účastnit: a) jednatel s hlasem poradním, b) zástupci korporací, jichž je spolek jediným nebo většinovým členem (společníkem). 9

10 Hlava V. Dozorčí rada 69 (1) Kontrolním orgánem pobočného spolku je dozorčí rada. (2) Dozorčí rada podává sněmu zprávy o své činnosti a informuje mysliveckou radu. 70 (1) Dozorčí rada má 7 členů, nerozhodne-li sněm jinak. (2) Dozorčí rada zvolí svého předsedu a místopředsedu. (3) Členem dozorčí rady nesmí být jednatel. 71 Kooptace (1) Zanikne-li osobě členství v dozorčí radě, může dozorčí rada zvolit (kooptovat) nového člena dozorčí rady. Funkční období takového člena trvá nejdéle do nejbližšího jednání sněmu. (2) Při volbě dle odst. 2 upřednostní dozorčí rada náhradníky v pořadí jejich zvolení. K opačným jednáním se nepřihlíží Do působnosti dozorčí rady náleží: 72 a) dohlížet na výkon působnosti orgánů pobočného spolku a na činnost pobočného spolku, b) kontrola dodržování právních předpisů, stanov a vnitřních předpisů pobočného spolku, c) kontrola plnění rozhodnutí orgánů spolku, d) kontrola plnění rozhodnutí orgánů veřejné správy, e) kontrola hospodaření pobočného spolku, jeho orgánů a organizačních složek, f) přezkum řádné, mimořádné, konsolidované popř. mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, g) vyřizování stížností členů, h) navrhování nápravných opatření při zjištění nedostatků, i) další případy, které do působnosti dozorčí rady svěřuje zákon nebo tyto stanovy. 73 Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými sněmem, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. 74 (1) Dozorčí radě náleží veškerá pravomoc, která je nutná pro účelný výkon její působnosti. (2) Dozorčí rada je zejména oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti pobočného spolku a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se výdělečná či jiná činnost pobočného spolku děje v souladu s právními předpisy a stanovami. (3) Oprávnění dle odst. 2 mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. 75 Každý člen pobočného spolku, jeho orgán, organizační složka nebo zaměstnanec je povinen poskytnout dozorčí radě nezbytnou součinnost pro výkon její působnosti. 76 (1) Zjistí-li dozorčí rada při své činnosti nedostatky, navrhne nápravné opatření tomu, koho se nedostatek týká, nebo tomu, kdo je oprávněn jej za pobočný spolek učinit. Vždy potom informuje mysliveckou radu (2) Navrženým opatřením může být i návrh na zahájení soudního nebo jiného řízení, stejně jako návrh na podání trestního oznámení podle trestního řádu. 6 (3) Není-li opatření učiněno a může-li jej předseda dozorčí rady učinit sám, učiní tak. Zakazuje se šikanózní výkon kontroly Bez souhlasu dozorčí rady se nikdo nemůže účastnit jejího jednání. 6 Zákon č. 141/1961 Sb, o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. 10

11 Hlava VI. Krajská myslivecká rada 79 Krajská myslivecká rada je společným koordinačním a poradním orgánem pobočných spolků. Krajskými mysliveckými radami jsou: 80 a) krajská myslivecká rada hlavního města Prahy, b) myslivecká rada Středočeského kraje, c) myslivecká rada Jihočeského kraje, d) myslivecká rada Plzeňského kraje, e) myslivecká rada Karlovarského kraje, f) myslivecká rada Ústeckého kraje, g) myslivecká rada Libereckého kraje, h) myslivecká rada Královéhradeckého kraje, i) myslivecká rada Pardubického kraje, j) myslivecká rada kraje Vysočina, k) myslivecká rada Jihomoravského kraje, l) myslivecká rada Olomouckého kraje, m) myslivecká rada Moravskoslezského kraje, n) myslivecká rada Zlínského kraje. 81 (1) Myslivecká rada pobočného spolku volí své zástupce do krajské myslivecké rady toho kraje, na jehož území vykonává svoji působnost. 7 Pobočný spolek s celostátní působností volí své zástupce do myslivecké rady hlavního města Prahy. (2) Pobočný spolek volí své zástupce pouze do jedné krajské myslivecké rady (1) Myslivecká rada pobočného spolku volí dva zástupce do krajské myslivecké rady. (2) Nejméně dvě třetiny mysliveckých rad pobočných spolků mohou rozhodnout o jiném počtu zástupců volených do krajské myslivecké rady. Vždy přitom respektují stejný počet zástupců pro každý pobočný spolek. 83 Členem krajské myslivecké rady se může stát pouze člen pobočného spolku, který volí své zástupce do této krajské myslivecké rady. 84 (1) Krajská myslivecká rada zvolí svého předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy. Jeden z nich může nést označení první. (2) Při volbě dle odst. 1 se ctí rotační princip, který zajišťuje každému pobočnému spolku právo na stejně pravidelné zastoupení. (3) Funkční období předsedy a místopředsedy je jeden rok. 85 (1) Do působnosti krajské myslivecké rady náleží: a) koordinování činnosti pobočných spolků, b) koordinování a spolupráce při přípravě a průběhu mysliveckých akcí, c) spolupráce s orgány veřejné správy na úrovni kraje, d) další případy koordinace a spolupráce, které vyplývají z povahy tohoto orgánu. (2) Volí-li do krajské myslivecké rady své zástupce pouze jeden pobočný spolek, vykonává její působnost myslivecká rada pobočného spolku. 86 Náklady na jednání krajské myslivecké rady nese pobočný spolek, jehož je členem předseda krajské myslivecké rady. 87 Svolání jednání Jednání krajské myslivecké rady se svolává zpravidla jedenkrát za tři měsíce. 82 Jednání krajské myslivecké rady mají dále právo se účastnit jednatelé pobočných spolků. 7 Viz ustanovení čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997, o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Průběh jednání

12 Hlava VII. Zrušení a zánik pobočného spolku Zrušení pobočného spolku 89 (1) O zrušení pobočného spolku rozhoduje pouze sněm. (2) O zrušení pobočného spolku s celostátní působností může rozhodnout také sbor zástupců. Likvidace pobočného spolku 90 (1) V případě nuceného i dobrovolného zrušení pobočného spolku s likvidací převede likvidátor likvidační zůstatek na hlavní spolek. (2) Zakazuje se rozdělit likvidační zůstatek mezi členy pobočného spolku. Zánik pobočného spolku 91 Pobočný spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku. 12

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy STANOVY SPOLKU Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících I. Název Název spolku

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období -2020 Spolky a ZSPO Brno, Praha JUDr. Lenka Deverová lenka.deverova@iol.cz www.deverova.cz Spolky a ZSPO v NOZ Občanská sdružení 3045 sdružení

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I. Základní údaje. Právní postavení

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I. Základní údaje. Právní postavení STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ - Všeobecná ustanovení Hlava I. - Základní údaje Hlava II. - Právní postavení Hlava III. - Poslání, účel a činnost spolku Hlava IV. - Členství

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stanovy ) Článek I. Název a sídlo Názvem spolku:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S.

STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S. STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Názvem spolku je Česká středoškolská unie, z. s. (2) Zkratkou názvu spolku je ČSU. (3) Sídlem spolku

Více

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slivenecké kostky, z. s. Sídlo: Jantarová 950/18, Praha 5 - Slivenec, 154 00 Čl. 2 Statut spolku 1. Slivenecké kostky, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolný a nezávislý

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Akciová společnost II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 12.12.2013

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Statut spolku 1) Sdružení Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov se s účinností od 01.01.2014 považuje za spolek ve smyslu nového Občanského zákoníku. Spolek

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku

Stanovy Spolku rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku Stanovy Spolku rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku Úplné znění ke dni XXXXXXXXX 1. Název spolku: (dále též spolek ) Čl. I Úvodní ustanovení Spolek rodičů a přátel základní umělecké školy

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek

Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek Úplné znění ke dni 1.9.2015 Čl.I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Korálek 2. Sídlo spolku : Bobkova 766/10,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY Spolku YFU CZ

STANOVY Spolku YFU CZ STANOVY Spolku YFU CZ Spolek je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob, založeným k naplňování společného zájmu svých členů, jímž je účel Spolku podle těchto Stanov. Je nezávislým na jakékoli

Více

HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚPNÉ ZNĚNÍ STANOV Pacienti IBD z.s. HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Název spolku Název spolku: Pacienti IBD z.s. (dále jen spolek ) Sídlem spolku je Praha. Čl. II. Sídlo spolku Čl. III. Statut spolku 1. Spolek

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY KOKONÍN z. s.

STANOVY KOKONÍN z. s. STANOVY KOKONÍN z. s. Čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku: Kokonín z. s. (dále jen spolek); 2. Sídlem spolku je Jablonec nad Nisou Kokonín, Dělnická 4315, PSČ 468 01; 3. Spolek

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s. (dále jen stanovy )

Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s. (dále jen stanovy ) Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s. S t r a n a 1 Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s. (dále jen stanovy ) Článek I Základní ustanovení 1. Název spolku: Fanclub Rožmitálské Venkovanky,

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více