100 let od založení 20 let od znovuobnovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let od založení 20 let od znovuobnovení"

Transkript

1 Společnost katolického domu v Blansku Vydala Společnost katolického domu, Komenského 15, Blansko v roce 2010 Zpracoval Jiří Palcr Počítačová sazba Jan Forbelský tisk Reprocentrum Blansko let od založení 20 let od znovuobnovení Jubilejní sborník - vydáno L. P. 2010

2 Výstava Zlaté české ručičky pořádaná Kolpingovou rodinou Divadelní soubor jednoty Orla z 20. let Z divadelního představení v roce 1942 Koncert blanenské scholy ke 40. výročí založení v roce

3 středky na kulturní činnost, Jihomoravskému kraji za poskytnuté finance na opravy domu. Uplynulých dvacet let představovalo mnoho zdařilých akcí, ale zejména nikdy nekončící práci na udrţení provozu Katolického domu. A za to patří veliké poděkování všem členům, příznivcům, sponzorům, zejména však skupině nadšených dobrovolných pracovníků. Ti, kdo vedli a vedou Společnost katolického domu, se mohou s dobrým svědomím za sebou ohlédnout. Věřme, ţe se i nadále bude naplňovat přání zakladatele Společnosti katolického domu v Blansku P. Františka Grydila: Dejž Bůh, aby spolek prospíval a dobře působil Společnost katolického domu v Blansku Z pouţitých pramenů zpracoval: Jiří Palcr 100 let od založení Použité prameny: Mgr. Jan Čurda: Český politický spolek v Brně , Brno 2006 Jan Štarha: Kronika Katolického domu v Blansku , Blansko 1993 Jan Štarha: Kronika Katolického domu v Blansku , Blansko 1995 Josef Zábrodský, Richard Polanský: Moravský kras a divadlo, Brno, Blansko 1985 Šebela, Palcr: Sborník SKD Blansko-90 let od zaloţení, Blansko 2000 Zápisy z rady Města Blanska Záznamy Pamětní knihy Města Blanska od roku 1927 a z kroniky Města Blanska. 20 let od znovuobnovení Poděkování za pomoc patří pracovníkům Okresního státního archivu Blansko, Muzea Blansko, Městské knihovny Blansko a paní Mileně Melenovské. Za cenné připomínky patří díky Ing. Josefu Šebelovi a Miroslavu Martínkovi a za počítačovou sazbu Janu Forbelskému. 26 Jubilejní sborník L.P

4 Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života, poslem minulosti. Marcus Tullius Cicero V čele obnovené Společnosti katolického domu stál po dvanáct roků od roku 1990 do roku 2002 František Dyčka, od roku 2003 do roku 2004 Bohumil Hlavička a od roku 2005 je předsedou Ing. Josef Šebela. František Dyčka Bohumil Hlavička Ing. Josef Šebela 2005 dosud 8. Na závěr Smyslem tohoto jubilejního sborníku je stručné shrnutí podstatných událostí za období sto let, které uplynulo od zaloţení Společnosti katolického domu v Blansku. Navazuje na jubilejní zpravodaj vydaný u příleţitosti 90 let od zaloţení v roce Ţádný z pamětníků počátečních let spolku uţ samozřejmě neţije. Jakékoliv získané informace jsou proto velmi cenné. Díky ochotě pracovníků Okresního státního archivu v Blansku, Muzea Blansko i Městské knihovny Blansko se podařilo získat některé dokumenty a fotografie pro nás dosud neznámé. Překvapivé bylo zejména zjištění, ţe spolek mohl fungovat i kdyţ s obtíţemi během války. Hned v roce 1948 jiţ však musel čelit sjednocujícím snahám a odolávat značnému tlaku, neţ byl v roce 1952 výnosem ONV Blansko zrušen a rozpuštěn. Jubilejní sborník dává také nahlédnout na mnoţství vykonané práce po obnovení spolku v roce Práce a činnosti jsou z převáţné většiny vykonávány dobrovolně a bezplatně. Dobře navázat na činnost předků je totiţ také odpovědné a zavazující. Spolek si v dřívějších dobách ani v nedávné minulosti neosoboval významněji ovlivňovat kulturní a společenské dění v Blansku. Vţdy však usiloval o to být jakýmsi rozšířením nabídky pro občany města i blanenského regionu, kteří mají zájem o dobrou a slušnou kulturu, společenské dění i vzdělávání. Mnoţství vydařených akcí za dobu po obnovení spolku nás o tom zcela jistě přesvědčuje. Po dvaceti letech obnovené činnosti je také cenné zjištění, ţe se nemůţeme spoléhat na dotace, ale musíme příjmy získávat především z našich vlastních akcí, pronájmů a sponzorských darů. Naše poděkování patří Městu Blansko za přidělované finanční pro- 4 25

5 Nejvýznamnější akce posledního období: Dětské karnevaly pod záštitou Kolpingovy rodiny. Divadelní přehlídky mládeţnických souborů Slunovrat, pořádané farností. Martinské hody a besedy u cimbálu. Výstavy technické tvořivosti Zlaté české ručičky pořádané Kolpingovou rodinou. Celoroční seriály přednášek na zajímavá témata. Mikulášské besídky a vánoční dílny pro děti. Pravidelné akce zdravotně postiţených dětí. Oslavy Silvestra Klubu důchodců. Kurzy Rodinného centra Blansko. Významné opravy a úpravy: Výměna koksového kotle za plynový, výměna ţlabů, nátěr střechy, oprava fasády, instalace nových světel a nové obloţení stěn na sále, rekonstrukce ústředního topení. Byly téţ vybaveny místnosti a pořízen nový nábytek, rekonstruovány WC v přízemí i prvním patře, opravena elektroinstalace na jevišti i v budově, pořízeny nové elektrorozvaděče. Na jeviště zakoupena nová opona včetně elektrického ovládání a pořízeny nové ţidle do sálu. Po zakoupení sousedního domu byly zajištěny úpravy, zejména byl vybudován malý sál a přípravna jídel a opravena střecha nad malým sálem. Úprava prostor nad malým sálem dosud pokračuje. Nedávno byla na průčelí budovy zrekonstruovaná omítka, pořízeny nové kotle ústředního topení, výměny vchodové dveře za nové a vymalován sál. S kým spolupracujeme: Pobočka městské knihovny je zaměřená na náboţenskou literaturu, eviduje asi 120 čtenářů. Oblastní charita Blansko má v prostorách domu pronajaté kanceláře na některé projekty. Skautský oddíl Cesta, měl od roku 1990 v zadních prostorách domu svoji klubovnu Jednota Orel Blansko začínala cvičením v sále, nyní působí ve vlastních prostorách. Kolpingova rodina Blansko začínala ve sklepních prostorách Katolického domu, nyní působí v sousedním domečku. Hodinářství Jakubec je provozováno v prvním poschodí téměř od začátku, je zaměřeno na opravy starších hodin a hodinek. Zakázková obuv, opravy a brašnářství pana Blahoslava Kubíka má svoji provozovnu v přízemí a našla si mnoho spokojených zákazníků. Kosmetické studio paní Petry Huškové umístěné v prvním patře vyuţívá řada ţen. Rodinné centrum Blansko manţelů Vykydalových provozuje kurzy a rodinné poradenství. 24 Jsem ráda, ţe Vás mohu touto cestou pozdravit u příleţitosti 100. výročí trvání Vaší Společnosti katolického domu. Ta prošla za uplynulých 100 let cestou, která vedla obrazně řečeno krásnými úseky, ale i trasami plnými výmolů. Dnes však opět ţije bohatým a smysluplným ţivotem. A to je moc dobře! Prostory SKD jsou vyuţívány pro nejrůznější druhy zájmové i vzdělávací činnosti. Do spolkového ţivota se zapojují lidé nejen dobrovolně, ale i rádi. Chtějí trávit čas s lidmi naladěnými na stejnou strunu, věnovat se společně svým zájmům, zálibám, vzdělávat se. Na SKD je velmi sympatické, ţe poskytuje prostor lidem všech věkových kategorií. Z přístupu členů je patrný elán a nadšení, se kterým se pouštějí do všech aktivit. Velké poděkování patří především organizátorům, protoţe na nich spočívá hlavní tíha veškeré odpovědnosti za práci pro SKD a další směřování této společnosti a stále platí, ţe "kdo chce zapalovat, musí sám hořet". Přeji Společnosti katolického domu hodně nadšených členů i bohatou náplň činnosti. Ať se vám daří v dalších letech. PhDr. Jaroslava Králová starostka Města Blanska Spolkové aktivity patří v moderní době k neodmyslitelnému společenskému koloritu nejen u nás, ale i v Evropě. Spolky vznikaly z nejrůznějších důvodů: k uchování a rozvoji vlasteneckého cítění (například vzdělávací vlastenecký spolek Rastislav) nebo stylem, kdyţ oni, tak i my (proti Sokolu Orel, proti Dělnickým domům domy Katolické). Hlavním impulsem však byla vţdy zkušenost, ţe dobré myšlenky a aktivity se spolku nebo společnosti uskutečňují daleko lépe, neţ jednotlivcům. Z tohoto důvodu je spolková činnost, rozvíjející dobré lidské i občanské hodnoty navýsost aktuální i dnes. Vítr a déšť doby snad uţ obrousil kdysi ostré hrany mezi tamti a my. Situace ve společnosti je dnes tak naléhavá, ţe všechny lidi dobré vůle musí zajímat jeden jediný cíl: jak v současné generaci uchovat a rozvíjet ty nejlepší lidské vlastnosti, kdyţ nás neviditelná ruka trhu pomalu a jistě přetváří v osamělé roboty, fungující stále víc jen na peníze. Společnost katolického domu v Blansku se o zmíněný cíl snaţí upřímně a poctivě uţ stým rokem. A to díky svým současným i dávným členům! Ať do dalších let ono katolický v názvu znamená uţ jen jediné: garantem skutečných hodnot na světě a v ţivotě je jedině Bůh Otec. Velkoryse nás však zve, abychom se společně přidali k jejich rozvíjení. 5 P. Jiří Kaňa, farář

6 umoţnila bezbariérový přístup do sálu, dobrý příjezd pro zásobování ale hlavně rozšíření prostor o malý sál a zázemí kuchyně. S pomocí štědrých dárců se nám brzy podařilo splatit peníze na koupi vypůjčené. V roce 1999 byla v Blansku zaloţena jednota Orla, od roku 2000 začala působit Kolpingova rodina. Obě organizace našly svoje sídlo v Katolickém domě. V roce 2000 uplynulo devadesát let od zaloţení a deset od znovuobnovení spolku. Tuto událost jsme si připomenuli několika slavnostními akcemi, z nich byla nejvýznamnější uspořádaná výstava z historie Katolického domu a recitál blanenské rodačky a operní pěvkyně Evy Dřízgové - Jirušové. K tomuto výročí byl také zprovozněn malý sál a kuchyňské zázemí, vybudované v prostorách sousedního zakoupeného domu. Bylo to moţné jenom díky nezměrné obětavé práci mnoha dobrovolníků. V roce 2002 bylo na zahradě vybudováno hřiště jednoty Orla a ve sklepních prostorách klubové prostory Kolpingovy rodiny. K významnějším akcím lze také zařadit výstavu blanenských občanských sdruţení uspořádanou v roce 2005 u příleţitosti 100. výročí povýšení Blanska na město. 7. Malá statistika akcí uskutečněných od znovuobnovení Katolického domu Na úpravách, opravách a novém budování bylo odpracováno více neţ 13 tisíc hodin, z toho větší část bezplatně, na sluţbách a úklidu asi 4 tisíce hodin. Odehrálo se 54 divadelních představení. Bylo uspořádáno 41 koncertů a 19 výstav. Proběhlo 127 přednášek, besed a diskusních večerů. Konalo se 173 tanečních zábav, plesů a tanečních hodin. Bylo uspořádáno 122 rodinných setkání a oslav. Uskutečnilo se 29 celostátních setkání Schönstattského hnutí a jiných setkání. Dosud se zde 16 krát konaly volby. Uskutečnilo se 20 dětských karnevalů, 27 Mikulášských besídek a dalších 38 akcí a besídek pro děti a mládeţ. Byly 10 krát uspořádány oslavy Svátku matek. Konalo se 89 firemních večerů a akcí. Uskutečnilo se 129 schůzí a konferencí. Proběhlo 26 prodejních a akvizičních akcí. Konalo se 43 sportovních akcí a turnajů (stolní tenis, florbal ). Uspořádáno bylo 73 odborných školení a seminářů. Mimo to probíhala v letech 1997 aţ 2005 pravidelná výuka autoškoly, v letech 1998 aţ 2003 pravidelné taneční hodiny manţelů Míšenských, po několik roků odvody branců a výuka němčiny, kaţdoročně je skauty pořádána soutěţ na autodráze, jiţ po mnoho roků se konají Kurzy aktivního rodičovství manţelů Vykydalových, mezi tradiční akce jiţ patří pravidelné setkávání Mariánské druţiny, přípravy na 1. sv. přijímání a na biřmování. 6 23

7 Svátku matek, Mikulášské a vánoční besídky, dětské karnevaly, pravidelně byla zajišťována volební místnost. Jiţ v roce 1992 byly opraveny okapové ţlaby, natřena plechová střecha a opravena fasáda na průčelí domu. V roce 1993 byl nově vymalován sál a zakoupena nová opona. Jednou z významných akcí, konaných v Katolickém domě byla výstava betlémů, konaná v prosinci 1992, kterou navštívilo 1700 osob a která byla opakovaná v roce následujícím. S úspěchem se setkalo asi dalších dvacet výstav s jinou tématikou. V roce 1994 se uskutečnila beseda s P. Václavem Malým, nynějším praţským světícím biskupem. Účast 460 osob v sále patří dosud k největším. Od roku 1993 se v Katolickém domě konalo kaţdoročně dvoudenní celostátní setkání Schönstattského hnutí za účasti více neţ stovky ţen. V roce 1994 zde byla otevřena pobočka Městské knihovny Blansko, která úspěšně slouţí dosud. Téměř kaţdoročně zde hrával svoje představení ochotnický divadelní soubor z Rájce Jestřebí. V roce 1994 se v sále uskutečnilo celostátní setkání provozovatelů Katolických domů a Orloven ČR za účasti zástupců 15 spolků. Dne 1. prosince 1994 se zde konalo zasedání zastupitelstva s volbou starosty města. Sál je také často pronajímán dalším organizacím na firemní akce nebo slavnosti. Jednou z prvních byla firma STEKO, dále Česká spořitelna, Komerční banka, firma APOS, firma VRBA, Zásobování teplem, bytové druţstvo, fotbalový oddíl Metry Blansko, nebo aktiv montérů ČKD. Častý bývá také pronájem členům spolku i dalším osobám na rodinné oslavy. V roce 1993 vyšlo první číslo Zpravodaje katolického domu. Od té doby dodnes bylo vydáno 19 čísel většinou s přehledem dění v uplynulém roce. V letech 1996 a 1998 jsme vyuţili neopakovatelné příleţitosti a zakoupili jsme sousední dům se zahradou. Nemovitost byla sice ve špatném stavu, ale koupě nám Výstavu občanských sdružení v roce 2005 zahájil hejtman Stanislav Juránek Spolková činnost na přelomu století Jiţ v první polovině 19. století existovalo na Moravě mnoho spolků, především čtenářských. Nejstarší spolky navazovaly na různá bratrstva, kongregace, literátské sbory nebo střelecké společnosti. Podle údajů místodrţitelství bylo roku 1856 na Moravě 203 spolků. Z toho 70 náboţenských, 57 čtenářských, 17 spolků pro podporu nemocných, 17 pohřebních, 7 dobročinných, 7 řemeslnických, 5 ošetřoven, 4 spolky tovaryšů, 4 umělecké spolky a ještě mnoho dalších. Od šedesátých let devatenáctého století začalo spolků v zemích rakouské monarchie přibývat. Také na Moravě vznikala síť spolků, které se stávaly základním prvkem při vytváření občanské společnosti. Společenský i politický ţivot se soustřeďoval do různých řemeslných, kulturních i vzdělávacích spolků. Všechny však podléhaly dozoru státní správy, která schvalovala stanovy a sledovala jejich činnost, aby nepřekračovala udělené povolení. Pro rakouskou monarchii se zdály být daleko nebezpečnější některé národní spolky české, pomocí nichţ se rostoucí český ţivel domáhal větší účasti na hospodářském a politickém ţivotě. Proto byly od roku 1864 některé české spolky pod zvláštním dozorem místodrţitelství. Je jistě zajímavé, ţe mezi ně patřil Čtenářský spolek v Blansku i Čtenářský spolek Velen v Boskovicích. V roce 1867 byl schválený spolkový zákon, který zůstal v platnosti i po zřízení československého státu v roce V roce 1860 mělo Blansko 292 domovních čísel a asi 2800 obyvatel. V té době zde jiţ více neţ deset roků procházela ţeleznice, coţ umoţnilo rozšiřování průmyslové výroby. Spolkový a kulturní ţivot zde v té době představovaly tyto spolky: v roce 1862 Čtenářský spolek v Blansku, od roku 1864 s názvem Čtenářsko-pěvecký spolek Rastislav. Roku 1866 byl zaloţen podpůrný a spotřební spolek OUL. V roce 1868 vznikla Občanská záloţna, od roku 1872 byl činný Spolek vojenských veteránů a v roce 1881 vznikl dělnický spolek Bratrství. Od roku 1882 je v Blansku doloţena činnost Sboru dobrovolných hasičů. V roce 1862 vznikla v Praze tělocvičná organizace Sokol, v Blansku však byl Sokol úředně zaloţen v září Od roku 1903 je registrován Klub českých turistů a od roku 1905 Jednota soukromých úředníků. V roce 1905 byl vytvořen prozatímní výbor spolku Dělnický dům, který byl dobudován v roce Do této rodiny blanenských spolků se v roce 1909 přidruţil první katolický spolek Budoucnost, který se v roce 1910 přeměnil na Společnost katolického domu. V následujících letech první republiky jsou mimo uvedené spolky okresním státním archivem v Blansku evidovány ještě další spolky, mezi které patří Včelařský spolek, Jednota čs. obce legionářské, Jednota Orla československého (zaloţen 1909, v Blansku 1921), Atletický fotbalový klub, Pěvecký sbor AFK, Moravský kras a Rybářský spolek. 2. Založení Společnosti katolického domu Zápis ve farní kronice uvádí, ţe v prosinci roku 1908 svolal blanenský farář František Grydil poradu k zaloţení katolického spolku. Jeho ustavující schůze se konala 7

8 6. dubna 1909, spolek přijal název Budoucnost a přihlásilo se do něj 42 členů. Předsedou spolku byl zvolen pan Ladislav Kretz, měšťan a majitel realit v Blansku. Zápis z března roku 1910 sděluje, ţe blanenský farář koupil dům se zahradou č. 341 proti kostelu od manželů Skácelových za cenu K, aby dům mohl být útulkem Katolického spolku Budoucnost a jiných spřízněných spolků. Farář neměl sice více než čtvrtinu kupní ceny svých peněz, dostal však úvěr a doufá, dá-li Pán Bůh zdraví, že za nějaký rok bude moci dům odevzdati tvořícímu se Družstvu Katolického domu v Blansku, kteréžto družstvo má na převzetí a udržování domu dary a příspěvky sbírati. Obavy o zdraví blanenského faráře Grydila se naplnily, po těţké nemoci v roce 1910 zemřel. V témţe roce byla zaloţena Společnost katolického domu, se kterou spolek Budoucnost splynul. Společnost převzala dům zakoupený farářem Grydilem za cenu K. MěNV protokolem budovu spolku do uţívání. V prosinci se sešla zakládající schůze společnosti a byl zvolen výbor ve sloţení: František Dyčka, předseda, Aleš Synek, Jiří Palcr, Jaroslav Nesrovnal, Pavel Starý a Helena Kupčíková. Zasedání městského zastupitelstva v roce 1994 při volbě starosty Dopisem ze dne uloţeným v státním okresním archívu Blansko byly c.k. hejtmanství v Boskovicích zaslány stanovy Společnosti katolického domu. Jsou na nich podepsáni jako dočasní představitelé předseda Leopold Kolísek, jednatel Vincenc Nejezchleb a pokladník Jan Staněk. Ve farní kronice je v roce 1911 uvedeno, ţe předsedou společnosti byl P. František Zřídkaveselý, kaplan, jednatelem Jan Tureček, kaplan a pokladníkem Jan Staněk, katecheta v Blansku. Původní stanovy spolku obsahují 23 paragrafů. Pro zajímavost jsou uvedeny dva, které stanovují účel a prostředky: Účelem spolku jest opatřiti a udržovati v Blansku pro případ i v nejbližším okolí pro sdružování českých katolíků místnosti a jiné potřeby; pěstovati zásady katolické jakož i dynastický a vlastenecký cit; vzdělávati je ve vědění pro život potřebném v duchu katolickém; sjednati zásadám katolickým náležité platnosti v životě soukromém i veřejném. Urychleně započaly práce na opravách a úpravě interiéru domu, především vymalování, nátěry, drátkování parket, vybavení nábytkem, doplnění hasicích přístrojů apod. A s obrovským nadšením začal v Katolickém domě nový ţivot. V lednu 1991 se uskutečnil za podpory mnoha pomocníků první spolkový ples, který byl velmi úspěšný nejen účastí 150 návštěvníků. Následovaly hned další akce jako ples Junáka, ostatková zábava ČSL. V únoru se uskutečnila okresní konference ČSL za účasti předsedy Josefa Luxe. A rozběhla se řada dalších akcí jako diskusní klub, přednášky, burza, jarní veselice, divadelní představení. Dne 23. dubna 1991 se v sále konala schůze městského zastupitelstva, které schválilo bezplatný převod majetku Katolický dům na Společnost katolického domu. Následně byla dne 1. října 1991 uzavřena o tomto převodu písemná smlouva. Do konce roku proběhlo mnoho dalších akcí jako Jiřinková zábava, vinobraní, Martinské hody, čaje, vánoční setkání mládeţe, předsilvestrovská zábava, turnaj ve stolním tenisu a řada jiných. Druhá valná hromada rozhodla o rekonstrukci kotelny na koks na topení plynové a k úhradě nákladů doporučila uspořádat sbírku. V Katolickém domě začal běţný ţivot, stále provázený radostí z nového. Pravidelná divadelní představení zahájil profesionální herec Miroslav Částek. Stejně tak se rozproudily besedy se zajímavými osobnostmi nebo na zajímavá témata. Došlo k uzavření smlouvy o pronájmu nevyuţitých místností s Charitou, s hodinářem Jakubcem a pro výuku němčiny. Konaly se pravidelné taneční zábavy, vinobraní, Martinské hody, oslavy 8 21 Podpisy prvních představitelů spolku pod stanovami z roku 1910

9 V letech po zabrání Katolického domu se v jeho prostorách konaly také nejrůznější akce jako volby, různé odborářské konference, několikrát se zde uskutečnilo také veřejné soudní přelíčení. 6. Znovuobnovení Brzy po roce 1989 obnovily svoji činnost stovky různých spolků, mající vztah ke sportu, kultuře, technice, zvířatům, zábavě, pomoci jiným lidem, nebo dalším oborům lidské činnosti. Znovu se ustavila také necelá stovka spolků s tradičním názvem katolický či lidový dům, nebo beseda. Jedním z nich byla Společnost katolického domu v Blansku. Tyto spolky včetně našeho se snaţí spoluvytvářet občanskou společnost. Všechny spolky, včetně katolických přispívají k tomu, aby se z člověka stal odpovědný občan. To ţe navázaly na tradiční názvy a částečně také činnost svých předků je se svými předchůdci spojuje. Významnou roli zde můţe hrát také spojení s katolickou církví, protoţe tyto spolky mohou často hrát roli jakéhosi mostu pro ty, kterým třeba nemusí být společenství církve přitaţlivé. První událostí, která se v roce 1990 v Katolickém domě udála, byla oslava svátku matek druhou květnovou neděli. Sál i dům byl ještě vypůjčený od tehdejšího drţitele SSM. Asi třicet nadšenců sál uklidilo a připravilo na nedělní oslavu. V průběhu roku 1990 započaly přípravy na znovuobnovení Společnosti katolického domu. V září byl ustaven přípravný výbor, který poţádal o registraci stanov Ministerstvo vnitra ČR a následně byl zaregistrován. Správa účelových zařízení SSM předala budovu Katolického domu zpět do uţívání MěNV Blansko. V listopadu 1990 byla uzavřena dohoda o dočasném uţívání budovy Společností katolického domu a 5. listopadu předal K dosažení účelu spolkovému sloužiti budou příspěvky členů, podíly, dary a odkazy; odebírání a čtení knih a časopisů duchem katolickým se nesoucích nebo nábožensky nezávadných; přednášky a rozpravy o věcech časových, náboženských, sociálních a jiných; pořádání slušných zábav, dovolených her, vycházek a divadelních představení a veřejných koncertů; zřízení spolkové knihovny a půjčování knih; Spolek k dosažení účelu může zříditi odbor přednáškový, zábavní, tělocvičný, divadelní, pěvecko-hudební. Stanovy spolku se zásadním způsobem v době jeho trvání neměnily. Došlo však k jejich mírným úpravám a novému schvalování v letech 1915, 1927 a Vše však muselo být řádně úředně vypořádáno. Slavnému c.k. místodrţitelství v Brně v roce 1915, tak i zemské politické správě v Brně v roce 1927 muselo být za příčinou změny stanov zasíláno vţdy 5 výtisků stanov nových i původních. 3. Předválečné období Úpravy zakoupeného domu byly dokončeny zřejmě aţ v roce Některé rysy původního domu se zachovaly dodnes. Provoz domu musel být ekonomicky soběstačný, proto v něm byla restaurace, záloţna i pronajatý byt. Provozována zde byla také knihovna. Za předsálím byl velký sál s galerií a jevištěm, které mělo jiţ tenkrát propadliště a šatnu pro herce. Sál byl vytápěn dvěma vysokými litinovými kamny s ozdobnými reliéfy, vyrobenými v dílně umělecké litiny slévárny ČKD Blansko. Stejná kamna se nacházela v předsálí, topilo se v nich koksem. Sál byl osvětlen stropními lustry a světly na bočních stěnách. Na hlavní oponě znázorněna část Blanska s Jeţkovou továrnou. Ze sálu 20 První ples SKD v roce 1991 Pohled na původní sál Katolického domu 9

10 vedly dveře do uličky, ze které se sestupovalo podél vysoké terasy se sklepem do zahrady osázené kaštany. Uprostřed byla betonová plocha pro tanec. Na pravé straně zahrady stála dřevěná kuţelna. Venkovní taneční parket s kaštany a kuţelnou byl typickou a nezbytnou součástí restaurací na počátku 20. století. Zápis z Valné hromady konané v roce 1927 uvádí 28 přítomných členů z 68 členů spolku náleţejících. Předsedou spolku byl většinou blanenský farář. Postupně tak funkci předsedy zastával P. Leopold Kolísek, P. František Zřídkaveselý, P. Leopold Bureš. Mezi dlouholeté a obětavé členy výboru patřil Augustin Habeš st., Vincenc Nejezchleb, Augustin Vojanec, Josef Pokorný, Josef Pela, Josef Kučera a mnozí další. V Katolickém domě našly uplatnění i útulek další organizace, jejichţ činnost svým způsobem souvisela se záměry Společnosti katolického domu. Vlastní činnost spolku i dalších organizací v domě působících byla vzájemně provázána, vzájemná spolupráce byla velmi úzká a účinná. Mezi tyto organizace patřily: Jednota čsl. Orla byla Blansku zaloţena v roce 1921 a stala se nejaktivnější organizací v Katolickém domě. Mezi její vůdčí osobnosti patřil P. Arnošt Králík. Od roku 1931 převzala jednota Orla Katolický dům do nájmu. V roce 1941 však byla činnost Orla i dalších sportovních organizací zakázána. Členové Orla však vyvíjeli činnost především sportovní a divadelní pod hlavičkou Společnosti katolického domu. Československá strana lidová byla v Blansku zaloţena v roce 1921 a měla za první republiky v Katolickém domě svůj sekretariát. Úzce spolupracovala se Společností katolického domu i jednotou Orla. Za německé okupace byla její činnost zakázána. Svaz katolických ţen a dívek zaloţený v polovině dvacátých let, se svojí činností zaměřoval na výchovné působení v křesťanském duchu zejména na mládeţ a děti. S pomocí členek Svazu i členek Orla byly zabezpečovány různé oslavy, pohoštění a besídky. Činnost svazu byla ukončena v době nacistické okupace. V Katolickém domě měla po dlouhé roky svoje místo knihovna, která byla zrušena aţ během války. Jiţ od dvacátých let zde sídlila Raiffeisenova záloţna, zrušena byla v roce Ještě před první světovou válkou zde byla také provozována restaurace, která byla pronajímána. Její provoz skončil aţ v roce Velké oblibě se těšila divadla, ať činohry nebo operety. Od roku 1923 do roku 1947 bylo v Katolickém domě provedeno 76 různých her, přičemţ mnohé byly i několikrát reprízovány. Na příklad hra U veselého kamzíka šestkrát, Modlitba za vlast i představení Bouchačka čtyřikrát. Některé hry se několikrát opakovaly, třeba vţdy o Dušičkách Mlynář a jeho dítě apod. Seznam her, uvedený v kronice Katolického domu zřejmě není pro velký časový odstup úplný. Někdy zde vystupovali jako hosté herci a zpěváci z jiných souborů např. Sokola. 10 Učitelky se svými žačkami před budovou tehdejší LŠU umístěno městské kino. V dalších letech 1980 aţ 1984 zde našlo svoje sídlo Kulturní středisko města Blanska vedené Ottou Nečasem. Do kulturního střediska byly téţ včleněny osvětové besedy integrovaných částí Blanska Klepačova a Laţánek. KSMB mělo pět zaměstnanců a došlo zde k významným počinům i v historii města. Z tohoto období se datuje vznik Městské galerie, kterou vedl Antonín Juračka, od roku 1980 byly pořádány Jazzové dny a začal tu také působit Komorní orchestr města Blanska. Vznikl zde také soubor Divadla poezie vedený Liborem Pololáníkem. Koncem roku 1984 se KSMB odstěhovalo do nových prostor na sídlišti Sever. Po přestěhování KSMB byla od roku 1987 budova předána hospodářskou smlouvou jako přebytečný majetek do uţívání Českému ústřednímu výboru Socialistického svazu mládeţe, který zde zřídil Okresní klub mládeţe. O jeho působení se nepodařilo bliţší informace zjistit. SSM ukončil pobyt v Katolickém domě aţ v roce 1990, avšak jeho vnitřní zařízení zanechal v ţalostném stavu. Hmatatelný byl výsledek jeho činnosti, kdyţ vrátil budovu v roce 1990 městu a město ji předalo původnímu vlastníku - Společnosti katolického domu. Stav byl velmi neutěšený, vybavení a nábytek odvezen včetně záclon a opony, dokonce byly odmontovány i některé elektrické zásuvky. Na pravé straně sálu však zůstal zachován mohutný figurální basreliéf symbolizující zřejmě budovatelské úsilí našeho pracujícího lidu. 19

11 Během druhé světové války byl předsedou spolku Augustin Habeš, po válce byl do října 1947 předsedou P. Bohumil Mikuláš, v roce 1948 byl předsedou Augustin Vojanec a místopředsedou Augustin Habeš ml. V září 1948 zvolen předsedou P. Jindřich Hladík, místopředsedou František Pokorný. 5. Využití Katolického domu po jeho zrušení Výměrem Okresního národního výboru v Blansku ze dne 10. dubna 1952, který byl adresován do rukou tehdejšího předsedy spolku faráře P. Františka Hladíka, rozpustil ONV Společnost katolického domu v Blansku. Majetek spolku, zejména dům a zahrada tak, jak byly zapsané v pozemkové knize, připadl Městskému národnímu výboru v Blansku. Ve zdůvodnění se praví: "Činnost spolku, který má nepatrný počet členů, se omezuje pouze na to, že vybírá poplatky (nájemné) z bytu, sálu, přilehlých místností a hostince. Tato činnost nezapadá do budovatelské linie lidově demokratického státu a nijak nepřispívá k výstavbě socialismu u nás. Tím, že majetek spolku připadne MNV v Blansku, stane se majetkem národním a tudíž ku prospěchu všech občanů a MNV má také větší možnosti starati se o údržbu domu." Předseda spolku P. Hladík se marně snaţil udrţet v zabraném a předávaném domě jednu světničku pro zkoušky sboru, marná byla snaha brněnské konzistoře s ţádostí o vysvětlení, proč neplatí ustanovení stanov, ţe majetek při rozpuštění spolku přechází na spolek obdobný. Městská rada rozhodla o přidělení Katolického domu Hudební škole i přes snahy podniku ČKD zachovat ubytování svých zaměstnanců. Rozhodnutí to bylo v této pohnuté době zřejmě nejlepší. Ubytování zaměstnanců ČKD však pokračovalo v sále rozděleném na ubikace aţ do roku Lze předpokládat, ţe drobné stavební úpravy byly zajišťovány průběţně. Od počátku školního roku 1953/54 byly v přízemí přiděleny 4 místnosti Hudební škole, později celé poschodí, potom předsálí a sál. V této době bylo v Katolickém domě instalováno ústřední topení a následně vyměněna střešní krytina. V roce 1960 měla škola 432 ţáků a došlo ke změně názvu na Lidovou školu umění. Do roku 1960 byla ředitelkou Milena Melenovská, v roce 1960 se stal ředitelem Vlastislav Hemzal. V budově sídlil současně Osvětový dům i kino. Od školního roku jiţ patřila budova do vlastnictví školy. Ta vyvíjela velmi kvalitní a zásluţnou činnost nejen ve výuce ţáků, ale zejména v řadě absolventských koncertů i koncertů pro veřejnost. Budova však brzy přestala pro všechny obory vyhovovat a docházelo k postupnému stěhování do budovy v Zámku. V letech 1976/77 došlo k rekonstrukci ústředního topení. LŠU zde sídlila do konce roku V roce 1980 byla škola přestěhována do nových prostor, v té době měla Lidová škola umění 960 ţáků. V letech 1957/58 byl po dobu rekonstrukce městského kina a také v letech 1967/68 při nové přestavbě kina na širokoúhlé promítání bylo v sále a předsálí Katolického domu 18 V Katolickém domě byly pořádány nejen činohry a operety, ale také besedy, besídky pro děti, pohádkové hry, loutková divadla, plesy, koncerty, akademie, taneční zábavy, karnevaly, ostatky, doţínky, vinobraní, taneční hodiny, přednášky, oslavy svátků, pohoštění po prvním svatém přijímání, svatební hostiny, oslavy narozenin, mikulášské besídky, svátky matek, pohoštění smutečních hostů a řada dalších akcí. Divadelní představení Slovácká princeska v roce 1941 Mezi nejiniciativnější organizátory patřil v počátcích Katolického domu P. Leopold Kolísek, který také zaloţil blanenský tamburaš a byl jeho dirigentem. Soubor tamburaš pokračoval ve své činnosti i po odchodu P. Kolíska z Blanska v roce Velikou iniciativou se do historie Katolického domu zapsal také P. Arnošt Králík, který do Blanska nastoupil jako kaplan v roce Svojí obrovskou aktivitou ovlivňoval dění v jednotě Orel i v Katolickém domě. Kulturní, společenská, výchovná i tělovýchovná činnost měla v Katolickém domě ve své době velmi dobrou úroveň. Přispívala významně k povznesení kultury, k ušlechtilé zábavě, účelnému vyuţívání času a upevňování vzájemných vztahů občanů Blanska i okolí. 4. Válka a doba do ukončení činnosti Od prosince 1938 do března 1939 po zabrání pohraničí Němci byly ve velkém sále Katolického domu, ale také v Dělnickém domě a Sokolovně ubytovány oddíly vojáků československé armády. Přesto, ţe vojáci uţívali sál a spolková činnost musela být na krátkou dobu přerušena, ke škodám na majetku nedošlo. Z dnešního pohledu se zdá zajímavé, ţe spolek během druhé světové války nepřerušil činnost, tato však byla dost utlumena. Jiţ v květnu 1939 se musel spolek jako spo- 11

12 lek nepolitický ohlásit okresnímu úřadu v Boskovicích. V následujícím roce sdělil okresnímu úřadu, ţe bude svoje schůze konat v pravidelných termínech. Zpětně však obdrţel poučení, ţe je nutno o kaţdou schůzi zvlášť ţádat 14 dní předem s uvedením programu schůze. Podle pokladního deníku např. v roce 1941 v Katolickém domě působila jednota Orla (následně téhoţ roku rozpuštěna), Svaz katolických ţen a dívek, charitní farní odbor Ludmila, měla zde sídlo knihovna, Raiffeisenova záloţna, hostinec a byly pronajímány dva byty: panu Valáškovi a Špičákovi. V letech 1940 aţ 45 se kaţdoročně hrála v sále Katolického domu divadelní představení, v některých letech i několik, případně byla představení opakována. Jen v roce 1940 se uskutečnilo osm her, v roce 1941 jich bylo dokonce devět. Jistě to byly ve vypjaté době svým způsobem projevy vlastenectví. Po zrušení jednoty Orla v roce 1941 ustala také divadelní činnost této organizace. Herci sice hráli pod hlavičkou Společnosti katolického domu, ale přehled o tom nebyl z opatrnosti veden. Činnost se však po osvobození značně zvýšila a znovu svoji činnost obnovila zakázaná organizace Orel i Československá strana lidová a nově zahájil činnost Junák. Tato skautská organizace byla zaloţena po osvobození v roce 1945 kaplanem P. Aloisem Pekárkem. Oddíl měl v Katolickém domě klubovnu a vyuţíval téţ ostatní zařízení. Byl velmi aktivní. Mimo klubovou činnost sehrál několik divadel a besídek. Sjednocená tělovýchova však činnost Junáka ukončila. Pro lepší skloubení slibně se rozvíjející činnosti byl v Katolickém domě ustanoven pořadatelský odbor, který koordinoval a podporoval činnost jednotlivých organizací. Ukončil činnost na počátku roku V letech 1946 aţ 1948 se uskutečnila v Katolickém domě řada zajímavých akcí. V roce 1946 to byl ples jednoty Orla, Cyrilometodějská akademie, divadlo charity Nový Dr. Faust, divadlo skautů Noční lov, divadlo katolických ţen Vavřinec, divadelní Před válkou i po ní byl používán název Lidový dům 12 představení Skřivánek zpívá, členská beseda, doţínky, Svatováclavská akademie, zástěrková zábava, Martinské hody, Mikulášská nadílka, vánoční hra Svatá noc. V roce 1947 Orelský ples, ples ČSL, ostatková maškarní merenda, hasičský kurs, představení U veselého kamzíka (4x opakované), orelská taneční zábava, divadelní hra Modlitba za vlast (2x), kácení máje, kabaretní večírek, taneční zábava, zahradní zábava, slavnostní schůze ČSL, debatní večery, čaje o páté, vinobraní pořádané hasiči, Svatovojtěšská akademie, opereta Bouchačka (4x), drama Pěst (2x), Martinské hody, Mikulášská nadílka, dětské divadlo. V roce 1948 v lednu ples Orla, ples ČSL, ostatková taneční zábava, v únoru dvě představení operety (název se nezachoval) a koncert pěveckého sboru Moravan. V říjnu představení Viděla jsem Boha (3x), hodová taneční zábava a Svatováclavská akademie. Zápisy ze schůzí výboru i pokladní deník svědčí o významném útlumu činnosti. Příznačný pro tuto dobu je zápis z blanenské kroniky: Na návrh akčního výboru NF se sešli 16. listopadu 1948 zástupci blanenských divadelních odborů, aby jednali o jejich sloučení. Za dramatický odbor Katolického domu se dostavil P. Sláma a Augustin Habeš. Zástupci Katolického domu se vyslovili rozhodně proti sloučení divadelních odborů v jednotné městské divadlo. Jejich členstvo se vzdá prý každé činnosti, nebude li moci hrát v Katolickém domě. Zástupci Dělnického domu a Sokola hlasovali pro sloučení a tak došlo k ustavení městského divadla Sokol Blansko. V roce 1949 hovoří záznamy jen o uskutečnění plesu, ostatkové zábavy a Martinského posvícení. V roce 1950 se výbor Společnosti katolického domu podvolil výzvě ONV Blansko, aby pronajal sál a k němu přilehlé místnosti na tři roky ČKD pro ubytování dělnictva. Sál byl přeměněn na obytné světnice, záchody na umývárnu, úpravy provedla ČKD. V roce 1951 valná hromada ve svém zápise ze 7. ledna pouze konstatuje pronájem sálu a péči o zbývající budovu. O této době vypovídá ţádost ONV v Blansku z 24. ledna 1951 o prověření zvolených členů výboru Společnosti katolického domu, zaslaná velitelství SNB v Blansku. Velitelství po prověrce zaslalo zpět pozoruhodné hlášení: Po vyšetření oznamuji, že v daném případě se jedná vesměs o bývalé členy a čelní funkcionáře bývalé lidové strany, která od února 1948 v Blansku neexistuje. Jde vesměs o bývalé lidovce, kteří nejsou nynějšímu Lidově demokratickému zřízení nikterak příznivě nakloněni, a možno je považovat za osoby politicky a státně nespolehlivé, i když jsou mezi nimi dělníci. Taktéž řím. kat. faráře Hladíka a katechetu Kotouna nelze považovati za osoby politicky a státně spolehlivé i když proti lidově demokratickému zřízení nijak zjevně nevystupují. V daném případě nutno předpokládati, že jmenovaní funkcionáři by mohli svých schůzí využíti k protistátní činnosti anebo k organizování takové činnosti. podepsán: velitel stanice vrch. strážm. Brumovský 17

13 Recitál Evy Dřízgové - Jirušové v roce 2000 Katolický dům po opravě omítky v roce Kopie první strany stanov Společnosti katolického domu z roku

14 Martinské hody v polovině dvacátých let Tradice Martinských hodů se v Katolickém domě udržela Dětská besídka v Katolickém domě počátkem třicátých let Dětské karnevaly úspěšně pokračují 14 15

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Přehled stavebního vývoje Zpracoval: Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Přehled stavebního vývoje 2 Původní podoba Sokolovny Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Občanské sdružení Badys o.s. Komenského 1182, 252 19 Rudná IČ: 01372581, DIČ: CZ01372581 Registrace u MV ČR: VS/1-1/91813/13-R ze dne 29. 1. 2013

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Název: Institut pro hermeneutiku (dále jen sdružení ) Sídlo: Brno Adresa: Institut pro hermeneutiku, Magdalena Konečná, Marie Majerové 473/6,

Více

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY PREZENTACI ZPRACOVAL: Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry, leden 2010 rozšířená prezentace z roku 2008 KRÁTCE Z HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU V PLANDRERCH Hasičský sbor v Plandrech

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY STARÉ MĚSTO

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY STARÉ MĚSTO PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY STARÉ MĚSTO Obec Staré Město je vlastníkem objektu Sokolovny č.p. 82, na parcele č. st. 212 v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové. Provozní řád Sokolovny Staré Město

Více

Historie lesoparku a Parkhotelu

Historie lesoparku a Parkhotelu Historie lesoparku a Parkhotelu Ve Smržovce byl na konci devatenáctého století a hlavně v první polovině dvacátého století velmi aktivní Zahradní a okrašlovací spolek (Anpflanzung und Verchönerungsverein)

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

NAD ORLICÍ, o.p.s Kostelecká Lhota 40.

NAD ORLICÍ, o.p.s Kostelecká Lhota 40. NAD ORLICÍ, o.p.s. 517 41 Kostelecká Lhota 40 www.nadorlici.cz Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, které se konalo dne 18. 6. 2010 od 9 hodin v Kosteleckých Horkách Přítomni:

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne. v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, Branka u Opavy.

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne. v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, Branka u Opavy. Obec Branka u Opavy Usnesení č. 3. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne 16.02.2015 v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. 1 K o n t r o l a u s n e s e n í : a) D l o u h

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 62. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 27. ledna 2014 čís. 889/62 909/62 1/6 889/62 Rada městského obvodu Martinov 27. ledna 2014

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Obec Branka u Opavy USNESENÍ č. 18ze dne Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 18. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne

Obec Branka u Opavy USNESENÍ č. 18ze dne Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 18. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne Obec Branka u Opavy Usnesení č. 18. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne 13.01.2016 v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. 1 K o n t r o l a u s n e s e n í : a) D l o u

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY zápis 19. ledna 2008 Lány, Hotel Classic ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Valnou hromadu (dále jen VH ) zahájila Jana Drastilová v 16:00 hodin a pověřila Josefa Drastila jejím dalším vedením (dále jen předsedající

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet:

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet: NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz Internet: www.nadace-landek.cz IČO: 60340053 DIČ:

Více

VH je usnášeníschopná, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů starších 18 let.

VH je usnášeníschopná, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů starších 18 let. 31. května 2014 Klub pro rodiče a děti Domeček Masarykovo nám. 217, Lány ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Valná hromada byla svolána pozvánkou dne 14. května předsedou spolku Janou Drastilovou. Valnou hromadu (dále

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Chata Prašivá. Založena roku Vzkříšení beskydského unikátu

Chata Prašivá. Založena roku Vzkříšení beskydského unikátu Chata Prašivá Založena roku 1921 Vzkříšení beskydského unikátu Zajímavosti a Historie chaty Prašivá 1640 výstavba kostelíka sv. Antonína na Prašivé 1921 výstavba chaty Prašivá pomocí dobrovolníků 2015-2016

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ 1. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů základní školy Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, příspěvkové organizace je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Centrum kultury města Písek V Písku dne: 24.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna a doplnění ceníku z RM 14.01. 2016 do ceníku pronájmů a služeb Centra

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví Období činnosti: školní rok 2015/2016 Dne 20. 10. 2011 bylo zaevidováno Ministerstvem vnitra Sdružení rodičů a přátel při stavební

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2004 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, , K.

V ý r o č n í z p r á v a 2004 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, , K. V ý r o č n í z p r á v a 2004 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, K. Vary Cílem sdružení je pomoci s odstraněním havarijního stavu památky a

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM BŘEZOVÁ VIZE PŘESTANE BÝT SNEM

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM BŘEZOVÁ VIZE PŘESTANE BÝT SNEM MULTIFUNKČNÍ CENTRUM BŘEZOVÁ VIZE PŘESTANE BÝT SNEM OBSAH Kulturní dům v období - 60. let 20. století Krátká historie domu kultury Období vzniku myšlenky smysluplnějšího využití velkého sálu domu kultury

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více