100 let od založení 20 let od znovuobnovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let od založení 20 let od znovuobnovení"

Transkript

1 Společnost katolického domu v Blansku Vydala Společnost katolického domu, Komenského 15, Blansko v roce 2010 Zpracoval Jiří Palcr Počítačová sazba Jan Forbelský tisk Reprocentrum Blansko let od založení 20 let od znovuobnovení Jubilejní sborník - vydáno L. P. 2010

2 Výstava Zlaté české ručičky pořádaná Kolpingovou rodinou Divadelní soubor jednoty Orla z 20. let Z divadelního představení v roce 1942 Koncert blanenské scholy ke 40. výročí založení v roce

3 středky na kulturní činnost, Jihomoravskému kraji za poskytnuté finance na opravy domu. Uplynulých dvacet let představovalo mnoho zdařilých akcí, ale zejména nikdy nekončící práci na udrţení provozu Katolického domu. A za to patří veliké poděkování všem členům, příznivcům, sponzorům, zejména však skupině nadšených dobrovolných pracovníků. Ti, kdo vedli a vedou Společnost katolického domu, se mohou s dobrým svědomím za sebou ohlédnout. Věřme, ţe se i nadále bude naplňovat přání zakladatele Společnosti katolického domu v Blansku P. Františka Grydila: Dejž Bůh, aby spolek prospíval a dobře působil Společnost katolického domu v Blansku Z pouţitých pramenů zpracoval: Jiří Palcr 100 let od založení Použité prameny: Mgr. Jan Čurda: Český politický spolek v Brně , Brno 2006 Jan Štarha: Kronika Katolického domu v Blansku , Blansko 1993 Jan Štarha: Kronika Katolického domu v Blansku , Blansko 1995 Josef Zábrodský, Richard Polanský: Moravský kras a divadlo, Brno, Blansko 1985 Šebela, Palcr: Sborník SKD Blansko-90 let od zaloţení, Blansko 2000 Zápisy z rady Města Blanska Záznamy Pamětní knihy Města Blanska od roku 1927 a z kroniky Města Blanska. 20 let od znovuobnovení Poděkování za pomoc patří pracovníkům Okresního státního archivu Blansko, Muzea Blansko, Městské knihovny Blansko a paní Mileně Melenovské. Za cenné připomínky patří díky Ing. Josefu Šebelovi a Miroslavu Martínkovi a za počítačovou sazbu Janu Forbelskému. 26 Jubilejní sborník L.P

4 Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života, poslem minulosti. Marcus Tullius Cicero V čele obnovené Společnosti katolického domu stál po dvanáct roků od roku 1990 do roku 2002 František Dyčka, od roku 2003 do roku 2004 Bohumil Hlavička a od roku 2005 je předsedou Ing. Josef Šebela. František Dyčka Bohumil Hlavička Ing. Josef Šebela 2005 dosud 8. Na závěr Smyslem tohoto jubilejního sborníku je stručné shrnutí podstatných událostí za období sto let, které uplynulo od zaloţení Společnosti katolického domu v Blansku. Navazuje na jubilejní zpravodaj vydaný u příleţitosti 90 let od zaloţení v roce Ţádný z pamětníků počátečních let spolku uţ samozřejmě neţije. Jakékoliv získané informace jsou proto velmi cenné. Díky ochotě pracovníků Okresního státního archivu v Blansku, Muzea Blansko i Městské knihovny Blansko se podařilo získat některé dokumenty a fotografie pro nás dosud neznámé. Překvapivé bylo zejména zjištění, ţe spolek mohl fungovat i kdyţ s obtíţemi během války. Hned v roce 1948 jiţ však musel čelit sjednocujícím snahám a odolávat značnému tlaku, neţ byl v roce 1952 výnosem ONV Blansko zrušen a rozpuštěn. Jubilejní sborník dává také nahlédnout na mnoţství vykonané práce po obnovení spolku v roce Práce a činnosti jsou z převáţné většiny vykonávány dobrovolně a bezplatně. Dobře navázat na činnost předků je totiţ také odpovědné a zavazující. Spolek si v dřívějších dobách ani v nedávné minulosti neosoboval významněji ovlivňovat kulturní a společenské dění v Blansku. Vţdy však usiloval o to být jakýmsi rozšířením nabídky pro občany města i blanenského regionu, kteří mají zájem o dobrou a slušnou kulturu, společenské dění i vzdělávání. Mnoţství vydařených akcí za dobu po obnovení spolku nás o tom zcela jistě přesvědčuje. Po dvaceti letech obnovené činnosti je také cenné zjištění, ţe se nemůţeme spoléhat na dotace, ale musíme příjmy získávat především z našich vlastních akcí, pronájmů a sponzorských darů. Naše poděkování patří Městu Blansko za přidělované finanční pro- 4 25

5 Nejvýznamnější akce posledního období: Dětské karnevaly pod záštitou Kolpingovy rodiny. Divadelní přehlídky mládeţnických souborů Slunovrat, pořádané farností. Martinské hody a besedy u cimbálu. Výstavy technické tvořivosti Zlaté české ručičky pořádané Kolpingovou rodinou. Celoroční seriály přednášek na zajímavá témata. Mikulášské besídky a vánoční dílny pro děti. Pravidelné akce zdravotně postiţených dětí. Oslavy Silvestra Klubu důchodců. Kurzy Rodinného centra Blansko. Významné opravy a úpravy: Výměna koksového kotle za plynový, výměna ţlabů, nátěr střechy, oprava fasády, instalace nových světel a nové obloţení stěn na sále, rekonstrukce ústředního topení. Byly téţ vybaveny místnosti a pořízen nový nábytek, rekonstruovány WC v přízemí i prvním patře, opravena elektroinstalace na jevišti i v budově, pořízeny nové elektrorozvaděče. Na jeviště zakoupena nová opona včetně elektrického ovládání a pořízeny nové ţidle do sálu. Po zakoupení sousedního domu byly zajištěny úpravy, zejména byl vybudován malý sál a přípravna jídel a opravena střecha nad malým sálem. Úprava prostor nad malým sálem dosud pokračuje. Nedávno byla na průčelí budovy zrekonstruovaná omítka, pořízeny nové kotle ústředního topení, výměny vchodové dveře za nové a vymalován sál. S kým spolupracujeme: Pobočka městské knihovny je zaměřená na náboţenskou literaturu, eviduje asi 120 čtenářů. Oblastní charita Blansko má v prostorách domu pronajaté kanceláře na některé projekty. Skautský oddíl Cesta, měl od roku 1990 v zadních prostorách domu svoji klubovnu Jednota Orel Blansko začínala cvičením v sále, nyní působí ve vlastních prostorách. Kolpingova rodina Blansko začínala ve sklepních prostorách Katolického domu, nyní působí v sousedním domečku. Hodinářství Jakubec je provozováno v prvním poschodí téměř od začátku, je zaměřeno na opravy starších hodin a hodinek. Zakázková obuv, opravy a brašnářství pana Blahoslava Kubíka má svoji provozovnu v přízemí a našla si mnoho spokojených zákazníků. Kosmetické studio paní Petry Huškové umístěné v prvním patře vyuţívá řada ţen. Rodinné centrum Blansko manţelů Vykydalových provozuje kurzy a rodinné poradenství. 24 Jsem ráda, ţe Vás mohu touto cestou pozdravit u příleţitosti 100. výročí trvání Vaší Společnosti katolického domu. Ta prošla za uplynulých 100 let cestou, která vedla obrazně řečeno krásnými úseky, ale i trasami plnými výmolů. Dnes však opět ţije bohatým a smysluplným ţivotem. A to je moc dobře! Prostory SKD jsou vyuţívány pro nejrůznější druhy zájmové i vzdělávací činnosti. Do spolkového ţivota se zapojují lidé nejen dobrovolně, ale i rádi. Chtějí trávit čas s lidmi naladěnými na stejnou strunu, věnovat se společně svým zájmům, zálibám, vzdělávat se. Na SKD je velmi sympatické, ţe poskytuje prostor lidem všech věkových kategorií. Z přístupu členů je patrný elán a nadšení, se kterým se pouštějí do všech aktivit. Velké poděkování patří především organizátorům, protoţe na nich spočívá hlavní tíha veškeré odpovědnosti za práci pro SKD a další směřování této společnosti a stále platí, ţe "kdo chce zapalovat, musí sám hořet". Přeji Společnosti katolického domu hodně nadšených členů i bohatou náplň činnosti. Ať se vám daří v dalších letech. PhDr. Jaroslava Králová starostka Města Blanska Spolkové aktivity patří v moderní době k neodmyslitelnému společenskému koloritu nejen u nás, ale i v Evropě. Spolky vznikaly z nejrůznějších důvodů: k uchování a rozvoji vlasteneckého cítění (například vzdělávací vlastenecký spolek Rastislav) nebo stylem, kdyţ oni, tak i my (proti Sokolu Orel, proti Dělnickým domům domy Katolické). Hlavním impulsem však byla vţdy zkušenost, ţe dobré myšlenky a aktivity se spolku nebo společnosti uskutečňují daleko lépe, neţ jednotlivcům. Z tohoto důvodu je spolková činnost, rozvíjející dobré lidské i občanské hodnoty navýsost aktuální i dnes. Vítr a déšť doby snad uţ obrousil kdysi ostré hrany mezi tamti a my. Situace ve společnosti je dnes tak naléhavá, ţe všechny lidi dobré vůle musí zajímat jeden jediný cíl: jak v současné generaci uchovat a rozvíjet ty nejlepší lidské vlastnosti, kdyţ nás neviditelná ruka trhu pomalu a jistě přetváří v osamělé roboty, fungující stále víc jen na peníze. Společnost katolického domu v Blansku se o zmíněný cíl snaţí upřímně a poctivě uţ stým rokem. A to díky svým současným i dávným členům! Ať do dalších let ono katolický v názvu znamená uţ jen jediné: garantem skutečných hodnot na světě a v ţivotě je jedině Bůh Otec. Velkoryse nás však zve, abychom se společně přidali k jejich rozvíjení. 5 P. Jiří Kaňa, farář

6 umoţnila bezbariérový přístup do sálu, dobrý příjezd pro zásobování ale hlavně rozšíření prostor o malý sál a zázemí kuchyně. S pomocí štědrých dárců se nám brzy podařilo splatit peníze na koupi vypůjčené. V roce 1999 byla v Blansku zaloţena jednota Orla, od roku 2000 začala působit Kolpingova rodina. Obě organizace našly svoje sídlo v Katolickém domě. V roce 2000 uplynulo devadesát let od zaloţení a deset od znovuobnovení spolku. Tuto událost jsme si připomenuli několika slavnostními akcemi, z nich byla nejvýznamnější uspořádaná výstava z historie Katolického domu a recitál blanenské rodačky a operní pěvkyně Evy Dřízgové - Jirušové. K tomuto výročí byl také zprovozněn malý sál a kuchyňské zázemí, vybudované v prostorách sousedního zakoupeného domu. Bylo to moţné jenom díky nezměrné obětavé práci mnoha dobrovolníků. V roce 2002 bylo na zahradě vybudováno hřiště jednoty Orla a ve sklepních prostorách klubové prostory Kolpingovy rodiny. K významnějším akcím lze také zařadit výstavu blanenských občanských sdruţení uspořádanou v roce 2005 u příleţitosti 100. výročí povýšení Blanska na město. 7. Malá statistika akcí uskutečněných od znovuobnovení Katolického domu Na úpravách, opravách a novém budování bylo odpracováno více neţ 13 tisíc hodin, z toho větší část bezplatně, na sluţbách a úklidu asi 4 tisíce hodin. Odehrálo se 54 divadelních představení. Bylo uspořádáno 41 koncertů a 19 výstav. Proběhlo 127 přednášek, besed a diskusních večerů. Konalo se 173 tanečních zábav, plesů a tanečních hodin. Bylo uspořádáno 122 rodinných setkání a oslav. Uskutečnilo se 29 celostátních setkání Schönstattského hnutí a jiných setkání. Dosud se zde 16 krát konaly volby. Uskutečnilo se 20 dětských karnevalů, 27 Mikulášských besídek a dalších 38 akcí a besídek pro děti a mládeţ. Byly 10 krát uspořádány oslavy Svátku matek. Konalo se 89 firemních večerů a akcí. Uskutečnilo se 129 schůzí a konferencí. Proběhlo 26 prodejních a akvizičních akcí. Konalo se 43 sportovních akcí a turnajů (stolní tenis, florbal ). Uspořádáno bylo 73 odborných školení a seminářů. Mimo to probíhala v letech 1997 aţ 2005 pravidelná výuka autoškoly, v letech 1998 aţ 2003 pravidelné taneční hodiny manţelů Míšenských, po několik roků odvody branců a výuka němčiny, kaţdoročně je skauty pořádána soutěţ na autodráze, jiţ po mnoho roků se konají Kurzy aktivního rodičovství manţelů Vykydalových, mezi tradiční akce jiţ patří pravidelné setkávání Mariánské druţiny, přípravy na 1. sv. přijímání a na biřmování. 6 23

7 Svátku matek, Mikulášské a vánoční besídky, dětské karnevaly, pravidelně byla zajišťována volební místnost. Jiţ v roce 1992 byly opraveny okapové ţlaby, natřena plechová střecha a opravena fasáda na průčelí domu. V roce 1993 byl nově vymalován sál a zakoupena nová opona. Jednou z významných akcí, konaných v Katolickém domě byla výstava betlémů, konaná v prosinci 1992, kterou navštívilo 1700 osob a která byla opakovaná v roce následujícím. S úspěchem se setkalo asi dalších dvacet výstav s jinou tématikou. V roce 1994 se uskutečnila beseda s P. Václavem Malým, nynějším praţským světícím biskupem. Účast 460 osob v sále patří dosud k největším. Od roku 1993 se v Katolickém domě konalo kaţdoročně dvoudenní celostátní setkání Schönstattského hnutí za účasti více neţ stovky ţen. V roce 1994 zde byla otevřena pobočka Městské knihovny Blansko, která úspěšně slouţí dosud. Téměř kaţdoročně zde hrával svoje představení ochotnický divadelní soubor z Rájce Jestřebí. V roce 1994 se v sále uskutečnilo celostátní setkání provozovatelů Katolických domů a Orloven ČR za účasti zástupců 15 spolků. Dne 1. prosince 1994 se zde konalo zasedání zastupitelstva s volbou starosty města. Sál je také často pronajímán dalším organizacím na firemní akce nebo slavnosti. Jednou z prvních byla firma STEKO, dále Česká spořitelna, Komerční banka, firma APOS, firma VRBA, Zásobování teplem, bytové druţstvo, fotbalový oddíl Metry Blansko, nebo aktiv montérů ČKD. Častý bývá také pronájem členům spolku i dalším osobám na rodinné oslavy. V roce 1993 vyšlo první číslo Zpravodaje katolického domu. Od té doby dodnes bylo vydáno 19 čísel většinou s přehledem dění v uplynulém roce. V letech 1996 a 1998 jsme vyuţili neopakovatelné příleţitosti a zakoupili jsme sousední dům se zahradou. Nemovitost byla sice ve špatném stavu, ale koupě nám Výstavu občanských sdružení v roce 2005 zahájil hejtman Stanislav Juránek Spolková činnost na přelomu století Jiţ v první polovině 19. století existovalo na Moravě mnoho spolků, především čtenářských. Nejstarší spolky navazovaly na různá bratrstva, kongregace, literátské sbory nebo střelecké společnosti. Podle údajů místodrţitelství bylo roku 1856 na Moravě 203 spolků. Z toho 70 náboţenských, 57 čtenářských, 17 spolků pro podporu nemocných, 17 pohřebních, 7 dobročinných, 7 řemeslnických, 5 ošetřoven, 4 spolky tovaryšů, 4 umělecké spolky a ještě mnoho dalších. Od šedesátých let devatenáctého století začalo spolků v zemích rakouské monarchie přibývat. Také na Moravě vznikala síť spolků, které se stávaly základním prvkem při vytváření občanské společnosti. Společenský i politický ţivot se soustřeďoval do různých řemeslných, kulturních i vzdělávacích spolků. Všechny však podléhaly dozoru státní správy, která schvalovala stanovy a sledovala jejich činnost, aby nepřekračovala udělené povolení. Pro rakouskou monarchii se zdály být daleko nebezpečnější některé národní spolky české, pomocí nichţ se rostoucí český ţivel domáhal větší účasti na hospodářském a politickém ţivotě. Proto byly od roku 1864 některé české spolky pod zvláštním dozorem místodrţitelství. Je jistě zajímavé, ţe mezi ně patřil Čtenářský spolek v Blansku i Čtenářský spolek Velen v Boskovicích. V roce 1867 byl schválený spolkový zákon, který zůstal v platnosti i po zřízení československého státu v roce V roce 1860 mělo Blansko 292 domovních čísel a asi 2800 obyvatel. V té době zde jiţ více neţ deset roků procházela ţeleznice, coţ umoţnilo rozšiřování průmyslové výroby. Spolkový a kulturní ţivot zde v té době představovaly tyto spolky: v roce 1862 Čtenářský spolek v Blansku, od roku 1864 s názvem Čtenářsko-pěvecký spolek Rastislav. Roku 1866 byl zaloţen podpůrný a spotřební spolek OUL. V roce 1868 vznikla Občanská záloţna, od roku 1872 byl činný Spolek vojenských veteránů a v roce 1881 vznikl dělnický spolek Bratrství. Od roku 1882 je v Blansku doloţena činnost Sboru dobrovolných hasičů. V roce 1862 vznikla v Praze tělocvičná organizace Sokol, v Blansku však byl Sokol úředně zaloţen v září Od roku 1903 je registrován Klub českých turistů a od roku 1905 Jednota soukromých úředníků. V roce 1905 byl vytvořen prozatímní výbor spolku Dělnický dům, který byl dobudován v roce Do této rodiny blanenských spolků se v roce 1909 přidruţil první katolický spolek Budoucnost, který se v roce 1910 přeměnil na Společnost katolického domu. V následujících letech první republiky jsou mimo uvedené spolky okresním státním archivem v Blansku evidovány ještě další spolky, mezi které patří Včelařský spolek, Jednota čs. obce legionářské, Jednota Orla československého (zaloţen 1909, v Blansku 1921), Atletický fotbalový klub, Pěvecký sbor AFK, Moravský kras a Rybářský spolek. 2. Založení Společnosti katolického domu Zápis ve farní kronice uvádí, ţe v prosinci roku 1908 svolal blanenský farář František Grydil poradu k zaloţení katolického spolku. Jeho ustavující schůze se konala 7

8 6. dubna 1909, spolek přijal název Budoucnost a přihlásilo se do něj 42 členů. Předsedou spolku byl zvolen pan Ladislav Kretz, měšťan a majitel realit v Blansku. Zápis z března roku 1910 sděluje, ţe blanenský farář koupil dům se zahradou č. 341 proti kostelu od manželů Skácelových za cenu K, aby dům mohl být útulkem Katolického spolku Budoucnost a jiných spřízněných spolků. Farář neměl sice více než čtvrtinu kupní ceny svých peněz, dostal však úvěr a doufá, dá-li Pán Bůh zdraví, že za nějaký rok bude moci dům odevzdati tvořícímu se Družstvu Katolického domu v Blansku, kteréžto družstvo má na převzetí a udržování domu dary a příspěvky sbírati. Obavy o zdraví blanenského faráře Grydila se naplnily, po těţké nemoci v roce 1910 zemřel. V témţe roce byla zaloţena Společnost katolického domu, se kterou spolek Budoucnost splynul. Společnost převzala dům zakoupený farářem Grydilem za cenu K. MěNV protokolem budovu spolku do uţívání. V prosinci se sešla zakládající schůze společnosti a byl zvolen výbor ve sloţení: František Dyčka, předseda, Aleš Synek, Jiří Palcr, Jaroslav Nesrovnal, Pavel Starý a Helena Kupčíková. Zasedání městského zastupitelstva v roce 1994 při volbě starosty Dopisem ze dne uloţeným v státním okresním archívu Blansko byly c.k. hejtmanství v Boskovicích zaslány stanovy Společnosti katolického domu. Jsou na nich podepsáni jako dočasní představitelé předseda Leopold Kolísek, jednatel Vincenc Nejezchleb a pokladník Jan Staněk. Ve farní kronice je v roce 1911 uvedeno, ţe předsedou společnosti byl P. František Zřídkaveselý, kaplan, jednatelem Jan Tureček, kaplan a pokladníkem Jan Staněk, katecheta v Blansku. Původní stanovy spolku obsahují 23 paragrafů. Pro zajímavost jsou uvedeny dva, které stanovují účel a prostředky: Účelem spolku jest opatřiti a udržovati v Blansku pro případ i v nejbližším okolí pro sdružování českých katolíků místnosti a jiné potřeby; pěstovati zásady katolické jakož i dynastický a vlastenecký cit; vzdělávati je ve vědění pro život potřebném v duchu katolickém; sjednati zásadám katolickým náležité platnosti v životě soukromém i veřejném. Urychleně započaly práce na opravách a úpravě interiéru domu, především vymalování, nátěry, drátkování parket, vybavení nábytkem, doplnění hasicích přístrojů apod. A s obrovským nadšením začal v Katolickém domě nový ţivot. V lednu 1991 se uskutečnil za podpory mnoha pomocníků první spolkový ples, který byl velmi úspěšný nejen účastí 150 návštěvníků. Následovaly hned další akce jako ples Junáka, ostatková zábava ČSL. V únoru se uskutečnila okresní konference ČSL za účasti předsedy Josefa Luxe. A rozběhla se řada dalších akcí jako diskusní klub, přednášky, burza, jarní veselice, divadelní představení. Dne 23. dubna 1991 se v sále konala schůze městského zastupitelstva, které schválilo bezplatný převod majetku Katolický dům na Společnost katolického domu. Následně byla dne 1. října 1991 uzavřena o tomto převodu písemná smlouva. Do konce roku proběhlo mnoho dalších akcí jako Jiřinková zábava, vinobraní, Martinské hody, čaje, vánoční setkání mládeţe, předsilvestrovská zábava, turnaj ve stolním tenisu a řada jiných. Druhá valná hromada rozhodla o rekonstrukci kotelny na koks na topení plynové a k úhradě nákladů doporučila uspořádat sbírku. V Katolickém domě začal běţný ţivot, stále provázený radostí z nového. Pravidelná divadelní představení zahájil profesionální herec Miroslav Částek. Stejně tak se rozproudily besedy se zajímavými osobnostmi nebo na zajímavá témata. Došlo k uzavření smlouvy o pronájmu nevyuţitých místností s Charitou, s hodinářem Jakubcem a pro výuku němčiny. Konaly se pravidelné taneční zábavy, vinobraní, Martinské hody, oslavy 8 21 Podpisy prvních představitelů spolku pod stanovami z roku 1910

9 V letech po zabrání Katolického domu se v jeho prostorách konaly také nejrůznější akce jako volby, různé odborářské konference, několikrát se zde uskutečnilo také veřejné soudní přelíčení. 6. Znovuobnovení Brzy po roce 1989 obnovily svoji činnost stovky různých spolků, mající vztah ke sportu, kultuře, technice, zvířatům, zábavě, pomoci jiným lidem, nebo dalším oborům lidské činnosti. Znovu se ustavila také necelá stovka spolků s tradičním názvem katolický či lidový dům, nebo beseda. Jedním z nich byla Společnost katolického domu v Blansku. Tyto spolky včetně našeho se snaţí spoluvytvářet občanskou společnost. Všechny spolky, včetně katolických přispívají k tomu, aby se z člověka stal odpovědný občan. To ţe navázaly na tradiční názvy a částečně také činnost svých předků je se svými předchůdci spojuje. Významnou roli zde můţe hrát také spojení s katolickou církví, protoţe tyto spolky mohou často hrát roli jakéhosi mostu pro ty, kterým třeba nemusí být společenství církve přitaţlivé. První událostí, která se v roce 1990 v Katolickém domě udála, byla oslava svátku matek druhou květnovou neděli. Sál i dům byl ještě vypůjčený od tehdejšího drţitele SSM. Asi třicet nadšenců sál uklidilo a připravilo na nedělní oslavu. V průběhu roku 1990 započaly přípravy na znovuobnovení Společnosti katolického domu. V září byl ustaven přípravný výbor, který poţádal o registraci stanov Ministerstvo vnitra ČR a následně byl zaregistrován. Správa účelových zařízení SSM předala budovu Katolického domu zpět do uţívání MěNV Blansko. V listopadu 1990 byla uzavřena dohoda o dočasném uţívání budovy Společností katolického domu a 5. listopadu předal K dosažení účelu spolkovému sloužiti budou příspěvky členů, podíly, dary a odkazy; odebírání a čtení knih a časopisů duchem katolickým se nesoucích nebo nábožensky nezávadných; přednášky a rozpravy o věcech časových, náboženských, sociálních a jiných; pořádání slušných zábav, dovolených her, vycházek a divadelních představení a veřejných koncertů; zřízení spolkové knihovny a půjčování knih; Spolek k dosažení účelu může zříditi odbor přednáškový, zábavní, tělocvičný, divadelní, pěvecko-hudební. Stanovy spolku se zásadním způsobem v době jeho trvání neměnily. Došlo však k jejich mírným úpravám a novému schvalování v letech 1915, 1927 a Vše však muselo být řádně úředně vypořádáno. Slavnému c.k. místodrţitelství v Brně v roce 1915, tak i zemské politické správě v Brně v roce 1927 muselo být za příčinou změny stanov zasíláno vţdy 5 výtisků stanov nových i původních. 3. Předválečné období Úpravy zakoupeného domu byly dokončeny zřejmě aţ v roce Některé rysy původního domu se zachovaly dodnes. Provoz domu musel být ekonomicky soběstačný, proto v něm byla restaurace, záloţna i pronajatý byt. Provozována zde byla také knihovna. Za předsálím byl velký sál s galerií a jevištěm, které mělo jiţ tenkrát propadliště a šatnu pro herce. Sál byl vytápěn dvěma vysokými litinovými kamny s ozdobnými reliéfy, vyrobenými v dílně umělecké litiny slévárny ČKD Blansko. Stejná kamna se nacházela v předsálí, topilo se v nich koksem. Sál byl osvětlen stropními lustry a světly na bočních stěnách. Na hlavní oponě znázorněna část Blanska s Jeţkovou továrnou. Ze sálu 20 První ples SKD v roce 1991 Pohled na původní sál Katolického domu 9

10 vedly dveře do uličky, ze které se sestupovalo podél vysoké terasy se sklepem do zahrady osázené kaštany. Uprostřed byla betonová plocha pro tanec. Na pravé straně zahrady stála dřevěná kuţelna. Venkovní taneční parket s kaštany a kuţelnou byl typickou a nezbytnou součástí restaurací na počátku 20. století. Zápis z Valné hromady konané v roce 1927 uvádí 28 přítomných členů z 68 členů spolku náleţejících. Předsedou spolku byl většinou blanenský farář. Postupně tak funkci předsedy zastával P. Leopold Kolísek, P. František Zřídkaveselý, P. Leopold Bureš. Mezi dlouholeté a obětavé členy výboru patřil Augustin Habeš st., Vincenc Nejezchleb, Augustin Vojanec, Josef Pokorný, Josef Pela, Josef Kučera a mnozí další. V Katolickém domě našly uplatnění i útulek další organizace, jejichţ činnost svým způsobem souvisela se záměry Společnosti katolického domu. Vlastní činnost spolku i dalších organizací v domě působících byla vzájemně provázána, vzájemná spolupráce byla velmi úzká a účinná. Mezi tyto organizace patřily: Jednota čsl. Orla byla Blansku zaloţena v roce 1921 a stala se nejaktivnější organizací v Katolickém domě. Mezi její vůdčí osobnosti patřil P. Arnošt Králík. Od roku 1931 převzala jednota Orla Katolický dům do nájmu. V roce 1941 však byla činnost Orla i dalších sportovních organizací zakázána. Členové Orla však vyvíjeli činnost především sportovní a divadelní pod hlavičkou Společnosti katolického domu. Československá strana lidová byla v Blansku zaloţena v roce 1921 a měla za první republiky v Katolickém domě svůj sekretariát. Úzce spolupracovala se Společností katolického domu i jednotou Orla. Za německé okupace byla její činnost zakázána. Svaz katolických ţen a dívek zaloţený v polovině dvacátých let, se svojí činností zaměřoval na výchovné působení v křesťanském duchu zejména na mládeţ a děti. S pomocí členek Svazu i členek Orla byly zabezpečovány různé oslavy, pohoštění a besídky. Činnost svazu byla ukončena v době nacistické okupace. V Katolickém domě měla po dlouhé roky svoje místo knihovna, která byla zrušena aţ během války. Jiţ od dvacátých let zde sídlila Raiffeisenova záloţna, zrušena byla v roce Ještě před první světovou válkou zde byla také provozována restaurace, která byla pronajímána. Její provoz skončil aţ v roce Velké oblibě se těšila divadla, ať činohry nebo operety. Od roku 1923 do roku 1947 bylo v Katolickém domě provedeno 76 různých her, přičemţ mnohé byly i několikrát reprízovány. Na příklad hra U veselého kamzíka šestkrát, Modlitba za vlast i představení Bouchačka čtyřikrát. Některé hry se několikrát opakovaly, třeba vţdy o Dušičkách Mlynář a jeho dítě apod. Seznam her, uvedený v kronice Katolického domu zřejmě není pro velký časový odstup úplný. Někdy zde vystupovali jako hosté herci a zpěváci z jiných souborů např. Sokola. 10 Učitelky se svými žačkami před budovou tehdejší LŠU umístěno městské kino. V dalších letech 1980 aţ 1984 zde našlo svoje sídlo Kulturní středisko města Blanska vedené Ottou Nečasem. Do kulturního střediska byly téţ včleněny osvětové besedy integrovaných částí Blanska Klepačova a Laţánek. KSMB mělo pět zaměstnanců a došlo zde k významným počinům i v historii města. Z tohoto období se datuje vznik Městské galerie, kterou vedl Antonín Juračka, od roku 1980 byly pořádány Jazzové dny a začal tu také působit Komorní orchestr města Blanska. Vznikl zde také soubor Divadla poezie vedený Liborem Pololáníkem. Koncem roku 1984 se KSMB odstěhovalo do nových prostor na sídlišti Sever. Po přestěhování KSMB byla od roku 1987 budova předána hospodářskou smlouvou jako přebytečný majetek do uţívání Českému ústřednímu výboru Socialistického svazu mládeţe, který zde zřídil Okresní klub mládeţe. O jeho působení se nepodařilo bliţší informace zjistit. SSM ukončil pobyt v Katolickém domě aţ v roce 1990, avšak jeho vnitřní zařízení zanechal v ţalostném stavu. Hmatatelný byl výsledek jeho činnosti, kdyţ vrátil budovu v roce 1990 městu a město ji předalo původnímu vlastníku - Společnosti katolického domu. Stav byl velmi neutěšený, vybavení a nábytek odvezen včetně záclon a opony, dokonce byly odmontovány i některé elektrické zásuvky. Na pravé straně sálu však zůstal zachován mohutný figurální basreliéf symbolizující zřejmě budovatelské úsilí našeho pracujícího lidu. 19

11 Během druhé světové války byl předsedou spolku Augustin Habeš, po válce byl do října 1947 předsedou P. Bohumil Mikuláš, v roce 1948 byl předsedou Augustin Vojanec a místopředsedou Augustin Habeš ml. V září 1948 zvolen předsedou P. Jindřich Hladík, místopředsedou František Pokorný. 5. Využití Katolického domu po jeho zrušení Výměrem Okresního národního výboru v Blansku ze dne 10. dubna 1952, který byl adresován do rukou tehdejšího předsedy spolku faráře P. Františka Hladíka, rozpustil ONV Společnost katolického domu v Blansku. Majetek spolku, zejména dům a zahrada tak, jak byly zapsané v pozemkové knize, připadl Městskému národnímu výboru v Blansku. Ve zdůvodnění se praví: "Činnost spolku, který má nepatrný počet členů, se omezuje pouze na to, že vybírá poplatky (nájemné) z bytu, sálu, přilehlých místností a hostince. Tato činnost nezapadá do budovatelské linie lidově demokratického státu a nijak nepřispívá k výstavbě socialismu u nás. Tím, že majetek spolku připadne MNV v Blansku, stane se majetkem národním a tudíž ku prospěchu všech občanů a MNV má také větší možnosti starati se o údržbu domu." Předseda spolku P. Hladík se marně snaţil udrţet v zabraném a předávaném domě jednu světničku pro zkoušky sboru, marná byla snaha brněnské konzistoře s ţádostí o vysvětlení, proč neplatí ustanovení stanov, ţe majetek při rozpuštění spolku přechází na spolek obdobný. Městská rada rozhodla o přidělení Katolického domu Hudební škole i přes snahy podniku ČKD zachovat ubytování svých zaměstnanců. Rozhodnutí to bylo v této pohnuté době zřejmě nejlepší. Ubytování zaměstnanců ČKD však pokračovalo v sále rozděleném na ubikace aţ do roku Lze předpokládat, ţe drobné stavební úpravy byly zajišťovány průběţně. Od počátku školního roku 1953/54 byly v přízemí přiděleny 4 místnosti Hudební škole, později celé poschodí, potom předsálí a sál. V této době bylo v Katolickém domě instalováno ústřední topení a následně vyměněna střešní krytina. V roce 1960 měla škola 432 ţáků a došlo ke změně názvu na Lidovou školu umění. Do roku 1960 byla ředitelkou Milena Melenovská, v roce 1960 se stal ředitelem Vlastislav Hemzal. V budově sídlil současně Osvětový dům i kino. Od školního roku jiţ patřila budova do vlastnictví školy. Ta vyvíjela velmi kvalitní a zásluţnou činnost nejen ve výuce ţáků, ale zejména v řadě absolventských koncertů i koncertů pro veřejnost. Budova však brzy přestala pro všechny obory vyhovovat a docházelo k postupnému stěhování do budovy v Zámku. V letech 1976/77 došlo k rekonstrukci ústředního topení. LŠU zde sídlila do konce roku V roce 1980 byla škola přestěhována do nových prostor, v té době měla Lidová škola umění 960 ţáků. V letech 1957/58 byl po dobu rekonstrukce městského kina a také v letech 1967/68 při nové přestavbě kina na širokoúhlé promítání bylo v sále a předsálí Katolického domu 18 V Katolickém domě byly pořádány nejen činohry a operety, ale také besedy, besídky pro děti, pohádkové hry, loutková divadla, plesy, koncerty, akademie, taneční zábavy, karnevaly, ostatky, doţínky, vinobraní, taneční hodiny, přednášky, oslavy svátků, pohoštění po prvním svatém přijímání, svatební hostiny, oslavy narozenin, mikulášské besídky, svátky matek, pohoštění smutečních hostů a řada dalších akcí. Divadelní představení Slovácká princeska v roce 1941 Mezi nejiniciativnější organizátory patřil v počátcích Katolického domu P. Leopold Kolísek, který také zaloţil blanenský tamburaš a byl jeho dirigentem. Soubor tamburaš pokračoval ve své činnosti i po odchodu P. Kolíska z Blanska v roce Velikou iniciativou se do historie Katolického domu zapsal také P. Arnošt Králík, který do Blanska nastoupil jako kaplan v roce Svojí obrovskou aktivitou ovlivňoval dění v jednotě Orel i v Katolickém domě. Kulturní, společenská, výchovná i tělovýchovná činnost měla v Katolickém domě ve své době velmi dobrou úroveň. Přispívala významně k povznesení kultury, k ušlechtilé zábavě, účelnému vyuţívání času a upevňování vzájemných vztahů občanů Blanska i okolí. 4. Válka a doba do ukončení činnosti Od prosince 1938 do března 1939 po zabrání pohraničí Němci byly ve velkém sále Katolického domu, ale také v Dělnickém domě a Sokolovně ubytovány oddíly vojáků československé armády. Přesto, ţe vojáci uţívali sál a spolková činnost musela být na krátkou dobu přerušena, ke škodám na majetku nedošlo. Z dnešního pohledu se zdá zajímavé, ţe spolek během druhé světové války nepřerušil činnost, tato však byla dost utlumena. Jiţ v květnu 1939 se musel spolek jako spo- 11

12 lek nepolitický ohlásit okresnímu úřadu v Boskovicích. V následujícím roce sdělil okresnímu úřadu, ţe bude svoje schůze konat v pravidelných termínech. Zpětně však obdrţel poučení, ţe je nutno o kaţdou schůzi zvlášť ţádat 14 dní předem s uvedením programu schůze. Podle pokladního deníku např. v roce 1941 v Katolickém domě působila jednota Orla (následně téhoţ roku rozpuštěna), Svaz katolických ţen a dívek, charitní farní odbor Ludmila, měla zde sídlo knihovna, Raiffeisenova záloţna, hostinec a byly pronajímány dva byty: panu Valáškovi a Špičákovi. V letech 1940 aţ 45 se kaţdoročně hrála v sále Katolického domu divadelní představení, v některých letech i několik, případně byla představení opakována. Jen v roce 1940 se uskutečnilo osm her, v roce 1941 jich bylo dokonce devět. Jistě to byly ve vypjaté době svým způsobem projevy vlastenectví. Po zrušení jednoty Orla v roce 1941 ustala také divadelní činnost této organizace. Herci sice hráli pod hlavičkou Společnosti katolického domu, ale přehled o tom nebyl z opatrnosti veden. Činnost se však po osvobození značně zvýšila a znovu svoji činnost obnovila zakázaná organizace Orel i Československá strana lidová a nově zahájil činnost Junák. Tato skautská organizace byla zaloţena po osvobození v roce 1945 kaplanem P. Aloisem Pekárkem. Oddíl měl v Katolickém domě klubovnu a vyuţíval téţ ostatní zařízení. Byl velmi aktivní. Mimo klubovou činnost sehrál několik divadel a besídek. Sjednocená tělovýchova však činnost Junáka ukončila. Pro lepší skloubení slibně se rozvíjející činnosti byl v Katolickém domě ustanoven pořadatelský odbor, který koordinoval a podporoval činnost jednotlivých organizací. Ukončil činnost na počátku roku V letech 1946 aţ 1948 se uskutečnila v Katolickém domě řada zajímavých akcí. V roce 1946 to byl ples jednoty Orla, Cyrilometodějská akademie, divadlo charity Nový Dr. Faust, divadlo skautů Noční lov, divadlo katolických ţen Vavřinec, divadelní Před válkou i po ní byl používán název Lidový dům 12 představení Skřivánek zpívá, členská beseda, doţínky, Svatováclavská akademie, zástěrková zábava, Martinské hody, Mikulášská nadílka, vánoční hra Svatá noc. V roce 1947 Orelský ples, ples ČSL, ostatková maškarní merenda, hasičský kurs, představení U veselého kamzíka (4x opakované), orelská taneční zábava, divadelní hra Modlitba za vlast (2x), kácení máje, kabaretní večírek, taneční zábava, zahradní zábava, slavnostní schůze ČSL, debatní večery, čaje o páté, vinobraní pořádané hasiči, Svatovojtěšská akademie, opereta Bouchačka (4x), drama Pěst (2x), Martinské hody, Mikulášská nadílka, dětské divadlo. V roce 1948 v lednu ples Orla, ples ČSL, ostatková taneční zábava, v únoru dvě představení operety (název se nezachoval) a koncert pěveckého sboru Moravan. V říjnu představení Viděla jsem Boha (3x), hodová taneční zábava a Svatováclavská akademie. Zápisy ze schůzí výboru i pokladní deník svědčí o významném útlumu činnosti. Příznačný pro tuto dobu je zápis z blanenské kroniky: Na návrh akčního výboru NF se sešli 16. listopadu 1948 zástupci blanenských divadelních odborů, aby jednali o jejich sloučení. Za dramatický odbor Katolického domu se dostavil P. Sláma a Augustin Habeš. Zástupci Katolického domu se vyslovili rozhodně proti sloučení divadelních odborů v jednotné městské divadlo. Jejich členstvo se vzdá prý každé činnosti, nebude li moci hrát v Katolickém domě. Zástupci Dělnického domu a Sokola hlasovali pro sloučení a tak došlo k ustavení městského divadla Sokol Blansko. V roce 1949 hovoří záznamy jen o uskutečnění plesu, ostatkové zábavy a Martinského posvícení. V roce 1950 se výbor Společnosti katolického domu podvolil výzvě ONV Blansko, aby pronajal sál a k němu přilehlé místnosti na tři roky ČKD pro ubytování dělnictva. Sál byl přeměněn na obytné světnice, záchody na umývárnu, úpravy provedla ČKD. V roce 1951 valná hromada ve svém zápise ze 7. ledna pouze konstatuje pronájem sálu a péči o zbývající budovu. O této době vypovídá ţádost ONV v Blansku z 24. ledna 1951 o prověření zvolených členů výboru Společnosti katolického domu, zaslaná velitelství SNB v Blansku. Velitelství po prověrce zaslalo zpět pozoruhodné hlášení: Po vyšetření oznamuji, že v daném případě se jedná vesměs o bývalé členy a čelní funkcionáře bývalé lidové strany, která od února 1948 v Blansku neexistuje. Jde vesměs o bývalé lidovce, kteří nejsou nynějšímu Lidově demokratickému zřízení nikterak příznivě nakloněni, a možno je považovat za osoby politicky a státně nespolehlivé, i když jsou mezi nimi dělníci. Taktéž řím. kat. faráře Hladíka a katechetu Kotouna nelze považovati za osoby politicky a státně spolehlivé i když proti lidově demokratickému zřízení nijak zjevně nevystupují. V daném případě nutno předpokládati, že jmenovaní funkcionáři by mohli svých schůzí využíti k protistátní činnosti anebo k organizování takové činnosti. podepsán: velitel stanice vrch. strážm. Brumovský 17

13 Recitál Evy Dřízgové - Jirušové v roce 2000 Katolický dům po opravě omítky v roce Kopie první strany stanov Společnosti katolického domu z roku

14 Martinské hody v polovině dvacátých let Tradice Martinských hodů se v Katolickém domě udržela Dětská besídka v Katolickém domě počátkem třicátých let Dětské karnevaly úspěšně pokračují 14 15

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY PREZENTACI ZPRACOVAL: Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry, leden 2010 rozšířená prezentace z roku 2008 KRÁTCE Z HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU V PLANDRERCH Hasičský sbor v Plandrech

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 21. zasedání konaného dne 5. 8. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 04.11.2013

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BD BŘEZINKA 7

ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BD BŘEZINKA 7 ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BD BŘEZINKA 7 KONANÉ DNE 3/2/2011 Přítomni: z celkového počtu 18 členů druţstva přítomno 15 členů Členská schůze byla usnášení schopná. 1) Na základě pozvánky (příloha č. 1) na

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne 9.9. 2015 1 Společenský dům 1.1 Neziskové akce schůze, výstavy, bleší trh apod. pořádané

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více