Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák"

Transkript

1 Strana 1 z 7 Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák Datum konání: Místo konání: Posluchárna T2, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, V Holešovičkách 2, Praha 8 Přítomní členové: Karel Bílek, Pavel Brom, Jana Brotánková (od 22:35), Robert Cesar, Lenka Goduľová, Aneta Hájková, Alena Havlíčková (přispívající člen, do 21:45), Peter Korcsok, Martin Mach, Vendula Michlíková, Šimon Skotnický, Petr Sokola, Pavel Vraštiak, Marek Vyšinka Přítomní hosté: Luboš Veverka (do 22:48), Martin Vlach (do 22:48) Program Valné hromady: 0. Úvod a organizace 1. Debata a hlasování o návrhu Náčelníka o změně jednacího řádu Valné hromady 2. Přijímání zpráv Náčelnictva o činnosti spolku, Kontrolní a revizní komise o své činnosti a hospodaření spolku 3. Volba Náčelníka 4. Volba Náčelnictva 5. Volba předsedy Kontrolní a revizní komise 6. Volba členů Kontrolní a revizní komise 7. Volba předsedy Smírčího sboru 8. Volba členů Smírčího sboru 9. Debata a hlasování o návrhu Náčelnictva o změně bankovního účtu 10. Debata a hlasování o návrhu Náčelnictva o změně stanov spolku 11. Různé 0. Úvod a organizace Zasedání Valné hromady začalo v 20:16, vedení Valné hromady se ujal Pavel Vraštiak, stávající Náčelník Spolku Matfyzák. Za skrutátory se přihlásili Vendula Michlíková a Petr Sokola. Za zapisovatele se přihlásil Peter Korcsok. Hlasování: Hlasování: Pavel Vraštiak konstatoval, že při tvorbě programu Valné hromady se zapomnělo na potřebu přijetí zprávy Smírčího sboru, tato zpráva proto bude přečtena v bodě 11. Následně proběhlo hlasování o programu Valné hromady.

2 Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák ze dne Strana 2 z 7 1. Debata a hlasování o návrhu Náčelníka o změně jednacího řádu Valné hromady Náčelník Pavel Vraštiak svůj návrh stáhl, což odůvodnil plánovanou diskusí o nových stanovách (bod 10.), které jeho návrh pokrývají. 2. Přijímání zpráv Náčelnictva o činnosti spolku, kontrolní a revizní komise o své činnosti a hospodaření spolku Náčelník Pavel Vraštiak přečetl zprávu Náčelnictva o činnosti spolku. Diskuse: Pavel Brom namítl, že mezi sponzory by měl být uveden taky Vakuum Praha. Pavel Vraštiak souhlasil a zprávu Náčelnictva upravil. Pavel Brom dále namítl, že ples skončil v mírné ztrátě, Pavel Vraštiak a Robert Cesar se shodují, že tato ztráta je obsažena v označení přibližně vyrovnaný rozpočet. Pavel Vraštiak uzavřel diskusi a navrhl usnesení. Valná hromada přijímá zprávu Náčelnictva o činnosti spolku ve správním roku 2012/2013. Předseda Kontrolní a revizní komise Pavel Brom přečetl zprávu Kontrolní a revizní komise o hospodaření spolku. Následně proběhla krátká diskuse a Pavel Vraštiak navrhl usnesení. Valná hromada přijímá zprávu Kontrolní a revizní komise o hospodaření spolku ve správním roku 2012/ Volba Náčelníka Na pozici Náčelníka kandidovali Vendula Michlíková a Pavel Vraštiak. Pavel Vraštiak po dobu diskuse s kandidáty a volby Náčelníka nemůže jako kandidát vést Valnou hromadu, vedení po tuto dobu přebírá člen Náčelnictva Karel Bílek. Vendula Michlíková jako kandidátka nemůže být skrutátorem, náhradním skrutátorem pro volbu Náčelníka byl navržen Martin Mach, který souhlasil. Kandidáti se představili a předložili svoje volební programy. Následně Karel Bílek otevřel diskusi s kandidáty. Diskuse: Petr Sokola se zeptal Pavla Vraštiaka, jak dlouho je známá potřeba lepší propagace spolku. Pavel Vraštiak odpověděl, že na Náčelnictvu se už dávno rozhodli o postupném získávaní nových členů, které ale nebylo moc úspěšné. Pavel Brom se zeptal obou kandidátů na názor ohledně zpolitizování spolku. Vendula Michlíková odpověděla, že spolek by měl primárně pořádat akce a do politiky velmi nezasahovat. Pavel Vraštiak souhlasil, že spolek by neměl být moc politický, ale na základě zkušeností ze Studentské unie konstatoval, že mírná politizace je k dobru.

3 Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák ze dne Strana 3 z 7 Pavel Brom dále vyzval Pavla Vraštiaka, aby vyjmenoval tři věci, co jako Náčelník dělal špatně. Pavel Vraštiak zmínil zejména nevhodnou delegaci práce, přičem vyjádřil přesvědčení, že v následujícím období by práci delegoval jinak, a organizování akce pro studenty v sobotu. V souvislosti s předešlým bodem diskuse Pavel Brom připomněl, že Pavel Vraštiak často nereagoval na y, Robert Cesar tuto zkušenost potvrzuje. Pavel Vraštiak dal příslib, že pokud bude zvolen, bude reagovat na y do 4 dnů. Alena Havlíčková připomněla, že nedostala reakci na akce Proudy. Dále konstatovala, že spolupráce se spolkem byla poslední rok podstatně horší než během předešlých 10 let. Pavel Vraštiak odpověděl, že akce Proudy se řešila na Studentské unii, protože hlavní organizátor je problematický. Alena Havlíčková konstatovala, že ji spolek mohl alespoň informovat, v jakém stavu byly jednání. Pavel Vraštiak reagoval, že spolek nemůže na Proudy připravit program bez spolupráce Matematicko-fyzikální fakulty. Karel Bílek informoval, ze ostatní stánky na Proudech byly výrazně profesionálnější, proto doporučuje podstatně vetší spolupráci s fakultou, jinak spolek dělá fakultě víc ostudu. Marek Vyšinka vyzval Pavla Vraštiaka, aby zhodnotil, jak naplnil svůj minulý volební program, a dále se zeptal Venduly Michlíkové na její konkretní plány a proč ji volit. Pavel Vraštiak odpověděl, že se mu povedlo získat nové aktivní členy a udržet spolek bez propadu ve výkonu, mezi své neúspěchy zařadil, že ze začátku měl mnoho plánů, které se ale nepovedly. Vendula Michlíková odpověděla, že chce, aby každá činnost měla svého odpovědného člověka, který, ví co se od něho čeká, dále chce, aby Náčelnictvo a taky členové věděli, co se se spolkem děje a jaké akce probíhají. Chce zavést víc byrokracie, aby se na nic nezapomnělo. Nakonec konstatovala, že možná bude částečně těžit na zásluhách stávajícího Náčelníka a Náčelnictva za minulý rok. Šimon Skotnický se zeptal Venduly Michlíkové, jak si představuje zmiňovanou byrokracii. Vendula Michlíková odpověděla, že by chtěla monitorovat pohyb majetku, Pavel Brom při tom konstatoval, že určitá míra této kontroly je vynucena zákonem. Vendula Michlíková by dále chtěla zavést reporty z akcí, kde by se zhodnotila úspěšnost akce. Nakonec by chtěla při organizaci akcí psát, kdo má co na starosti, aby se nestalo, že odpovědny člověk o tom neví. Pavel Vraštiak doplnil, že částečná evidence už byla navržena na schůzi Náčelnictva a při manipulaci s penězi by se měly psát předávací protokoly. Alena Havlíčková upozornila na potřebnou evidenci členů, aby se nezapomínalo na členské poplatky. Karel Bílek ukončil diskusi s kandidáty a vyhlásil 5-minutovou přestávku. V následné volbě bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán, z toho bylo 11 platných a 1 neplatný hlas. Vendula Michlíková získala 8 hlasů, Pavel Vraštiak 3 hlasy. Na pozici Náčelníka byla zvolena Vendula Michlíková (bytem, datum narození ). Po volbě odešla Lenka Goduľová. 4. Volba Náčelnictva Pavel Vraštiak konstatoval, že kooptovaný člen Náčelnictva se v minulém období velmi do řízení spolku nezapojil. Navrhl, aby byl zvolen sudý počet dalších členů Náčelnictva. Marek Vyšinka se zeptal na důvod potřeby lichého počtu celého Náčelnictva (včetně Náčelníka). Pavel Brom konstatoval, že počet členů by měl záviset na množství plánované agendy. Nakonec Pavel Vraštiak navrhl usnesení. Valná hromada se usnáší, že do Náčelnictva budou voleni 3 další členové. Hlasování: Na pozici člena Náčelnictva kandidovali Karel Bílek, Aneta Hájková, Peter Korcsok, Šimon Skotnický a Pavel Vraštiak. Pavel Vraštiak po dobu diskuse s kandidáty a volby členů Náčelnictva nemůže jako kandidát vést Valnou hromadu, vedení po tuto dobu přebírá člen Náčelnictva Robert Cesar. Peter Korcsok jako kandidát nemůže zapisovat, náhradním zapisovatelem během diskuse a volby je Robert Cesar. Před představením jednotlivých kandidátů odešla Alena Havlíčková.

4 Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák ze dne Strana 4 z 7 Kandidáti se představili a předložili svoje volební programy: Karel Bílek chce navázat na zbytky jeho předchozí činnosti a věnovat se grafice a propagaci Aneta Hájková Peter Korcsok chce se věnovat propagaci a vnitřní administraci a zavést písemnou organizaci aktivit spolku chce pokračovat ve vedení obchůdku a pracovat na webové propagaci spolku Šimon Skotnický chce pořádat sportovní události a zlepšit propagaci akcí Pavel Vraštiak chce zlepšit kontakt spolku s venkovním prostředím a nalákat další členy Následně proběhla krátká diskuse s kandidáty. Pro volbu bylo vydáno 11 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán, z toho bylo 11 platných a 0 neplatných hlasů. Karel Bílek získal 4 hlasy, Aneta Hájková 4 hlasy, Peter Korcsok 9 hlasů, Šimon Skotnický 6 hlasů a Pavel Vraštiak 9 hlasů. Za členy Náčelnictva byli zvoleni Peter Korcsok (bytem, datum narození ), Šimon Skotnický (bytem, datum narození ) a Pavel Vraštiak (bytem, datum narození ). Martin Vlach z časových důvodů navrhl přesunutí bodu 10. před bod 5. Pavel Vraštiak s návrhem souhlasil a proběhlo hlasování. Hlasování: Debata a hlasování o návrhu Náčelnictva o změně stanov spolku Robert Cesar předložil návrh nových stanov a pozměňující návrhy, které zároveň odůvodnil. Tyto důvody přislíbil sepsat do důvodové zprávy, proto je v zápisu z Valné hromady neuvádíme. Diskuse: Pavel Brom se zeptal na důvod vypouštění slova absolventů z názvu spolku. Robert Cesar i Martin Vlach to odůvodnili plánem vedení Matematicko-fyzikální fakulty vytvořit vlastní spolek absolventů. Vendula Michlíková se zeptala na důvod přejmenování funkce Šaman. Martin Vlach poradil, že v rámci komunikace s partnery můžou vzniknout komplikace a nejasnosti spojené s tímto označením funkce. Marek Vyšinka konstatoval, že ponechání názvu Šaman by se mohlo považovat za znak sebedůvěry spolku. Pavel Vraštiak vyjádřil vděčnost vedení fakulty za snahu o lepší spolupráci se spolkem a návrhy na zlepšení činnosti a venkovního pochopení spolku. Martin Vlach dále upozornil na to, že budoucí vedení fakulty nemusí být tak shovívavé, jako je to současní. Valná hromada se usnáší nahradit v návrhu stanov název Šaman jiným názvem. Hlasování: V rámci diskuse padly 3 návrhy na nový název funkce: Abakus, Hospodář, Počtář. Proběhlo veřejné hlasování o novém názvu funkce. Název Abakus získal 4 hlasy, název Hospodář 3 hlasy a název Počtář 3 hlasy. Protože žádný z návrhů nezískal nadpoloviční většinu hlasů, do druhého kola hlasování postoupil návrh s největším počtem hlasů Abakus. Valná hromada se usnáší nahradit v návrhu stanov název Šaman názvem Abakus. Hlasování: V pokračující diskusi k pozměňujícím návrhům Pavel Brom navrhl přidat možnost, aby Rada starších měla pravomoc donutit Náčelnictvo konat. Následně byl tichým souhlasem přidán pozměňující návrh.

5 Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák ze dne Strana 5 z 7 Pozměňující návrh: K článku 13 se přidává bod 5. ve znění: Náčelnictvo je povinno reagovat na podněty a dotazy ostatních orgánů Spolku do 7 dnů, jinak může Rada starších svolat Velký sněm. Robert Cesar uzavřel diskusi k novým stanovám a pozměňujícím návrhům. Po diskusi přišla Jana Brotánková. O pozměňujících návrzích se bude hlasovat en bloc. Valná hromada se usnáší, že zapracovává do připravovaných stanov všechny představené pozměňující návrhy. Hlasování: Valná hromada přijímá nové stanovy ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Po schválení nových stanov odešli Luboš Veverka a Martin Vlach. 5. Volba předsedy Kontrolní a revizní komise Hlasování: Na pozici předsedy Kontrolní a revizní komise kandidovali Robert Cesar a Marek Vyšinka. Kandidáti se představili a předložili svoje volební programy. V rámci diskuse se Pavel Brom zeptal obou kandidátů na jejich zkušenosti s hospodařením. Oba kandidáti konstatovali, že žádnou takovou zkušenost nemají, ale vyjádřili zájem se hospodaření zaučit. V následné volbě bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán, z toho bylo 10 platných a 2 neplatné hlasy. Robert Cesar získal 6 hlasů a Marek Vyšinka 4 hlasy. Protože žádný kandidát nezískal nadpoloviční většinu hlasů, oba postoupili do druhého kola volby. V druhém kole bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán, z toho bylo 12 platných a 0 neplatných hlasů. Robert Cesar získal 9 hlasů a Marek Vyšinka 3 hlasy. Na pozici předsedy Kontrolní a revizní komise byl zvolen Robert Cesar. 6. Volba členů Kontrolní a revizní komise Na pozici člena Kontrolní a revizní komise kandidovali Petr Sokola a Marek Vyšinka. Petr Sokola jako kandidát nemůže být skrutátorem, náhradním skrutátorem pro volbu členů Kontrolní a revizní komise se přihlásil Robert Cesar. Hlasování: Pro volbu bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán, z toho bylo 12 platných a 0 neplatných hlasů. Petr Sokola získal 12 hlasů a Marek Vyšinka 11 hlasů. Za členy Kontrolní a revizní komice byli zvoleni Petr Sokola a Marek Vyšinka.

6 Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák ze dne Strana 6 z 7 7. Volba předsedy Smírčího sboru Na pozici předsedy Smírčího sboru kandidovali Karel Bílek, Pavel Brom a v nepřítomnosti taky Lenka Goduľová, která svou kandidaturu vyjádřila v předstihu. V následné volbě bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán, z toho bylo 12 platných a 0 neplatných hlasů. Karel Bílek získal 4 hlasy, Pavel Brom 4 hlasy a Lenka Goduľová 4 hlasy. Protože žádný kandidát nezískal nadpoloviční většinu hlasů, všichni kandidáti postoupili do druhého kola volby. Před druhým kolem volby přítomní kandidáti představili svoje volební programy. V druhém kole bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán, z toho bylo 12 platných a 0 neplatných hlasů. Karel Bílek získal 3 hlasy, Pavel Brom 5 hlasů a Lenka Goduľová 4 hlasy. Na pozici předsedy Smírčího sboru byl zvolen Pavel Brom. 8. Volba členů Smírčího sboru Na pozici člena Smírčího sboru kandidovali Karel Bílek a Jana Brotánková, v nepřítomnosti dále Lenka Goduľová a Lucie Řeháková, které svou kandidaturu vyjádřily v předstihu. Pro volbu bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán, z toho bylo 12 platných a 0 neplatných hlasů. Karel Bílek získal 5 hlasů, Jana Brotánková 4 hlasy, Lenka Goduľová 10 hlasů a Lucie Řeháková 5 hlasů. Jediný kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů, byla Lenka Goduľová, o dalším členu Smírčího sboru se rozhodovalo ve druhém kole volby, do kterého postoupili Karel Bílek a Lucie Řeháková. V druhém kole bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán, z toho bylo 12 platných a 0 neplatných hlasů. Karel Bílek získal 7 hlasů a Lucie Řeháková 5 hlasů. Za členy Smírčího sboru byli zvoleni Karel Bílek a Lenka Goduľová. 9. Debata a hlasování o návrhu Náčelnictva o změně bankovního účtu Pavel Vraštiak připomněl, že na minulé Valné hromadě bylo vytknuto, že na bankovním účtu spolku se platí mnoho poplatků bance. Náčelníctvo navrhuje přechod do Fio banky, kde je možnost transparentního účtu bez poplatků. Valná hromada ukládá Vendule Michlíkové (bytem, datum narození ) a Pavlovi Vraštiakovi (bytem, datum narození ) založení transparentního účtu u Fio banky do konce července tohoto roku. Valná hromada ukládá Pavlovi Bromovi po zřízení nového účtu převod prostředků na nový účet a zrušení stávajícího účtu u Raiffeisen Bank. 11. Různé Členka Smírčího sboru Aneta Hájková přednesla zprávu Smírčího sboru. Valná hromada přijímá zprávu Smírčího sboru pro správní rok 2012/2013.

7 Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák ze dne Strana 7 z 7 Pavel Brom zhodnotil splnění doporučení Valné hromady z minulého roku. Pavel Brom informoval o stavu Wigwamu po povodních začátkem června Schnutí prostor se odhaduje na celé léto, během této doby může spolek pro účely skladu pro obchůdek využívat prostory Kariérního poradenského centra v místnosti T140 budovy fakulty na ulici V Holešovičkách 2, Praha 8. Zasedání Valné hromady skončilo v 23:37. Zapsal: Ověřili: Peter Korcsok Robert Cesar Vendula Michlíková

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

Stanovy ELSA Olomouc, z. s.

Stanovy ELSA Olomouc, z. s. Stanovy ELSA Olomouc, z. s. PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky konané dne 13.6.2014 v Hořicích

Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky konané dne 13.6.2014 v Hořicích Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky konané dne 13.6.2014 v Hořicích Program Valné hromady 1. Zahájení a uvítání přítomných 2. Volba orgánů valné hromady 3. Zpráva o

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Školní rok: 2013/2014 Datum: 20.11.2014 Pavel Rous předseda sdružení Výroční zpráva SRPŠ

Více

ZÁPIS. z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne 19.10.2013

ZÁPIS. z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne 19.10.2013 ZÁPIS z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne 19.10.2013 Program: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a orgánů VH 2. Zpráva o činnosti výboru 3. Účetní

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku S T A N O V Y HLAVA I Základní ustanovení 1/ Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku (dále jen Společnost ) je dobrovolné a nezávislé společenství technických

Více

ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA OBDOBÍ DUBEN 2012 AŽ DUBEN 2014

ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA OBDOBÍ DUBEN 2012 AŽ DUBEN 2014 ZPRÁVY Z VÝBORU ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA OBDOBÍ DUBEN 2012 AŽ DUBEN 2014 Nevědomky jsme předběhli dobu, když jsme připravovali Stanovy našeho klubu a zakotvili

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

Junák český skaut, z. s. stanovy spolku

Junák český skaut, z. s. stanovy spolku Junák český skaut, z. s. stanovy spolku schválené XIV. Valným sněmem Junáka v Litomyšli dne 29. 3. 2014 Základní ustanovení HLAVA 1 (1) Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek,

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Přítomni: /22/ Delegáti a delegátky: /18/ Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více