STň N O V Y SPIiUTISTICKÉHO SPOLKU BRATRSTVÍ 4 V RADVANICÍCH VE SLEZSKU.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STň N O V Y SPIiUTISTICKÉHO SPOLKU BRATRSTVÍ 4 V RADVANICÍCH VE SLEZSKU."

Transkript

1 STň N O V Y SPIiUTISTICKÉHO SPOLKU BRATRSTVÍ 4 V RADVANICÍCH VE SLEZSKU. /b b a t h s t v s ^ r a o a d v an icích A )\ativ stal(a) s e...ala.avwier-:...členem SPIRITISTICKÉHO SPOLKU B R R T R ST V Í V RflDVHNICÍCH VE SLEZSK U. dne... L J m s a &í Dne... přestoupil do...členství. Dne...přestoupil do...členství. V Radvanicích, dne ^ * jednatel. I' - f předseda

2 ZBIORY S. ZAHRADNÍKA \L i % 0 O

3 STRNOVY 1. Jm éno a sídlo spolku. Jm éno spolku zní: Spiritistický spolek B rattstv í v Radvanicícb ve Slezsku. 2. Účel spolku a zřízení prostředků Účelem spolku jest starati se o řešení zábad, věd psychických, zejm éna spiritismu a současně starati se o mravní, duševní, vědeckou i hospodářskou výchovu lidu. Bude Šířiti všeobecné vědomosti ve všech oborech a sm ěrech vědy a zakládati nový (ušle* cbtilý názor světový. K dosažení tohoto účele, domábati se bude spolek všem i zákonnými prostředky; jako schůzemi, volnými školami, rozhovory, čtením a rozborem knih, vlastním zkoum áním jevů a zábad duševních, přednáškami, výstavam i, vycházkami, pěstováním zpěvu, hudby a jiných užitečných a dobrých věcí. Proto zřídí a bude udržovati spolkové dom y, jako středisko těchto snah, ve kterých nesm í býti dovpleno čepovati ani piti alko" holických nápojů, kouření, nemravné hry, karban a chov i zabíjení zvířectva a poc jídání masa- Prostředky peněžité plynou z příspěvků členských, darů, odkazů, podpor, ze sbírek při scbůzicb- K tomu cíli založí spolek také ve svém středu cůzné odbory a knihovnu.

4 4 církevně nábo Tendence politické a ženské se vylučují. 3. O členství. Členové spolku se dělí na: 1. řádné, 2. přispívající, 3. přátely spiritismu- Členem spolku může státi se jen taková osoba, která m ravní život vede, žádného činu nečestného se nedopouští, zajímá se o stadium spiritismu, zájmy spolku podporovati chce a život svůj dle nového p o znání a přesvědčení opravovati, zdokonalovati jak m ravně, duševně tak i vědecky se sváži- Rádným členem spolku může býti bez rozdílu pohlaví ten kdo nejméně byl jeden rok členem přispívajícím a stal se úplně abstinentem, nekuřákem, vegetařem, bezkonfessním. Dále musí býti m ravně vyspělým, poctivým, charakterním a theoretický i praktický vzdělaným spiritistou Na takových členech se žádá, by všude chovali se slušně, vzorně, byli dobrým příkladem svém u okolí, všebratrskou lásku v sobě vyvíjeli i k tvorům pod stupeň člověka stojícím laskavě i přívětivě se chovali a nikdy na život jich nesáhali- Řádným členům přísluší vesm ěs stejné právo při spolku. Hlasují a volí ve všech spolkových schůzích- Podávají návrhy, a

5 jest jim volno i v řízení spolku nablédnoti. Řádní členové volí a jsou volení do správy spolkové Nemajetní členové, kteří vyhovují pod= mínkám řádného členství, a pro nemaje tnost nemohou platiti příspěvků řádným členům stanovených, po předloženi žádosti mohou býti dle uznání výboru, těchto úplně nebo částečně sproštění. P řisp ív ajícím členem může býti každá osoba, jež m ravný život vede, žádného činu nečestného se nedopouští, o studium spiric tismu se zajímá, zájmy spolku podporovati chce, a život svůj dle nového poznání a přesvědčení opravovati a zdokonalovati, jak m ravně, duševně i vědecky se snaží- Ode dne vstupu do roku povinen jest každý kdo přispívajícím členem spolku chce býti, státi se abstinentem, nekuřákem a bezkonfessním, jinak Htnáleží do přátel spiritismu. Přátelé spiritismu jsou takové osoby, které užitečnými a intencím spolku odpo= vídajícími zprávami, odkazy, dary, duševní i hmotnou pomoci spolek podporují, o jeho činnost a rozkvět se zajímají, aniž by rozhodli se ještě dle zásad spiritismu žiti- Jim ukládá se jen m ravný život. Mají právo súčastňovati se členských schůzi i jiných shromáždění, k nímž budou časopisem k tomu určeným pozvání 4. Příspěvky členů. Příspěvky členů řádných, přispívajících i přátel spiritismu, stanoví rok od roku valná hromada. 5

6 6 Zápisné pro každého člena jest jednou pro vždy 1 K 5. Rozdělení spolku. Spolek dělí se na tak zvané kruhy čí okrsky. Tvoření se kruhů řídí výbor spolku. Každý takovýto kruh, n em áli ve svém středu člena výboru, zvolí si ze sebe je= dnoho řádného člena, jakožto svého zástupce, který by udržoval se střediskem, t. j. s výborem spojení jakýmkoli způsobem zastával kruh vně i vnitř a na kterého by činěny byly dotazy a vzájem né sdílení * porad. Kde v kruhu nachází se člen výboru, náleží toto zastoupení jemu- Povinosti takovýchto kruhů jest, pořádati schůzky nejméně jednou za 14 dní, bádati ve vědách psychických, studovati záhady duše, vyvíjeti a odkrývati dosud neodkryté schopnosti člověka Nejméně jednou do roka pořádati ve svém okrese přednášku- Zříditi pro svůj okres knihovnu. Protokolní knihy vésti. Každý kruh oznámí prostřednictvím svého zástupce výboru spolku sm ěry své činnosti a dvakrát ročně podá o svém bádání a výsledcích zprávu K Členským schůzím scházejí se vždy členové všech okrsků, pokud jim jsou přístupný. Na takovýchto schůzích referují jedno tlivé kruhy 'Čas od času prostřednictvím svých zástupců o postupu svém, o zářně* rech dalších, řeší různé otázky, body a pod-

7 6. Příjem členů. Každý kdo m á býti přijat za člena spolku, musí býti doporučen jedním řádným členem spolku. Po té předloží se uchazeči stanovy s informační listinou, kterou dotyčný po uznání stanov přesně vyplní a odevzdá výboru- Výbor pak tajným hlasováním roz= hodné o přijetí- 7. Pozbytí členství. Pozbývá se Členství: vystoupením, ú m r tím neb vyloučením ze spolku. Vystoupení člena ze spolku může se státi každé chvíle, bez nároku na vrácení zaplacených příspěvků, zápisného a darů, a jest toto vystoupení ohlásiti výboru. Vyloučen může býti člen, pro poško" zování spolkových zájmů, pro porušení zásad spolkem hlásaných, pro neplacení příspěvků- Vyloučení stane se tajným hlasováním ve výboru. Vyloučený m ůže se odvolati k valné hromadě, která v tomto případě má rozhodné slovo- 8. Správa spolku. Spolek ř íd i: a) výbor, b) valná hromada- Výbor spolku sestává z 9 Členů a 3 náhrádníků na 1 rok valnou hrom adou volených- Vystouplélo člena zastupuje nejstarší náhradník do uplynuti doby Činnosti vystouplého. Výbor volí si ze svého středu, starostu, náměstka, pokladníka, jednatele- Je-li po 7

8 8 třeba více odborné Činnosti, přidělí jífvýbor jednotlivým členům výboru. 9. Činnost funkcionářů. Starosta neb je-li tento zaneprázdněn jeho nám ěstek zastupuje spolek na venek, podpisuje spolkové listiny, bdí nad přesným dodržováním stanov a zachováváním po* řádku ve všech schůzích- Při rovnosti hlasů, rozhoduje svým hlasem. Listiny spolek zavázující m usí býti spolupodepsány pokladníkem a jednatelem. Pokladník vede účty a pokladnu spolkovou Vybírá příspěvky a vyplácí poukázaná vydání Za jmění k správě mu odevzdané ručí osobně Je d n a te l obstarává písemný styk na venek a opatruje spolkové listiny. Ostatní Členové výboru, rozdělí mezi sebou potřebnou práci spolkovou. 10. Činnost výboru. Výboru jest poukázána právomoc a řízení spolku, pokud valné hromadě vybražená není. Výbor jest oprávněn všechno podniknouti, co spolku potřebno a užitečno jest. Zvláště také mu přísluší zřízení a udržování spolkových místnosti a domů, pořádání veškeré činnosti spolkové, předem již označené, sestavení jednacích a spolkových řádů. Výbor platně jedná prostou většinou hlasů, je-li přítomno nejméně šest členů výboru- Výborové schůze pořádají se nejméně jednou v měsíci.

9 9 Třikrát po sobě nedostavivši se člen výboru do výborové schůze bez ohlášeni, přestává býti Členem výboru. 11. V alná h rom ad a. Řádnou valnou hrom adu svolává nej" méně jednou v roce výbor spolku, a to nejdéle v měsíci březnu. V řádné valné hromadě vyřizují se hlavní záležitosti spolkové, skládají se účty, podávají se zprávy, jednatelská, revisorů, knihovníka. Mění se stanovy a řády spolkové. Stanoví se výše členských příspěvků a vyřizuji se stížnosti, které nenáleží sm írčím u soudu. Valná hromada musí se svolat), žádáli o to 20 členů. Valná hromada svolává se pozvánkami neb Časopisem k tomu určeným. Na pozváni, které musí býti osm dní předem učiněno, jest určen čas, m ísto a účel valné hromady- Zastoupeni plnou moci není u valné hromady dovoleno. Valná hromada platně jedná prostou většinou hlasů, za přítomnosti jedné třetiny členů řádných, vyjímáje o změně stanov, o jmění spolkovém neb rozejiti se spolku, kde musí být! přítomno nejméně polovička členstvá řádného 12. Odbory. Spolek m á právo ku zřizování odborů na teritoriu Československé republiky se sam ostatnou správou spolkovou a podporovati činnost těchto odborů hmotně i mravně

10 Odznaky. Spolek může zavěsti odznaky, které nošeny mohou býti jen řádným i členy, a to u činnosti spolkem pořádaných a u pohřbu, 14. Sm írčí soud. Při nějakém snad vzniknuvším sporu mezi členy, použito budiž urovnávací cesty od místních nejrozšafnějších sedmi členů. Každá strana volí po třech, a tito pak voli sedmého za předsedu- Z nálezu smírčího soudu, možno odvolati se k valné hrom adě 15. Rozejiti se spolku. Spolek se ro zejd e: a) Když dvě třetiny všech řádných členů schválí návrh na rozejiti se. V tomto případě rozhodne valná hrom ada jak se jměním spolku náložiti se má. b) Při úředním rozpuštění spolku uspo" řádá spolkové pom ěry majetkové, starosta, pokladník a jednatel tak, aby napřed byli kryti věřitelé spolku a přebytek dá se k opatrování obecnímu úřadu ve Sl. Ostravě, pokud se neustaví podobný spolek, který toho majetku smí použití, a sice k podobným účelům. Jmění spolkové neb užitky, z něho plynoucí nesmí mezi členy rozděleny býti. V Radvanicích, dne 15. listopadu Adam Cieslar, Karel Ščerba, starosta. pokladník. Jan Rosner, jednatel.

11 Stanovy tyto vzaty jsou na vědom í m inisterstvem vnitra dle výnosu policejního kom isařství v Mor- Ostravě ze dne 16- května 1920 čís. I 926. Policejní rada 11 RUM PL..

12 Záznam zapravenýcb členských příspěvků.

13 Záznam zapravenýcb členských příspěvků. Rok Zápisné 1. pololetí 11. pololetí Podpis pokladníka 4á 1925 X 3 / o K3 O (3 a j '<3 < K3 '(3 \ U í f f y JLi K3 K3 K3! KS (3 '<3 '<31 K3S

14 Záznam zapravenýcb členských příspěvků. Rok 1930 Zápisné I. pololetí <3 ii. pololetí Podpis pokladníka 1931 Bů K3 k: 1 k i * K3ř -a m K 1934 Vuj! 43 M i 1*

15 Záznam zapravenýcb členských příspěvků. Rok\ i. J in é pololetí 1 <\ V <3 K3 <3 > fen ia y j L II. pololetí <3 S S K3 \3 <3 K3 <3 VK3 Podpis pokladníka $ > -ť* y

16 T

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně: Prohlášení My, lid československý, prohlašujeme,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

K O N S T I T U C E A S T A N O V Y Lions Clubu.

K O N S T I T U C E A S T A N O V Y Lions Clubu. K O N S T I T U C E A S T A N O V Y Lions Clubu. LIONS CLUBS INTERNATIONAL - Distrikt 122 Česká republika a Slovenská republika Cokoli se týká činnosti klubu, která je v souladu s Mezinárodní konstitucí

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Junák český skaut, z. s. stanovy spolku

Junák český skaut, z. s. stanovy spolku Junák český skaut, z. s. stanovy spolku schválené XIV. Valným sněmem Junáka v Litomyšli dne 29. 3. 2014 Základní ustanovení HLAVA 1 (1) Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek,

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC I. Úvodní ustanovení 1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen Klub nebo Spolek ) je spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Článek 1. Všeobecné ustanovení

Článek 1. Všeobecné ustanovení Úplné znění Statutu HRAPRAKO komoditní burzy se sídlem Olomouc, Vídeňská 636/10, PSČ 772 00, IČ 277 96 230, zapsané do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle A, vložka 13479 Článek 1.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Stanovy družstevní záložny

Stanovy družstevní záložny Stanovy družstevní záložny I. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma družstevní záložny zní "Fio, družstevní záložna", dále jen družstvo. 2. Sídlo družstva je Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47.

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více