S B Í R K A U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 111 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Zpráva o vyřízení interpelací Zápis o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav z jednání dne Návrh na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/1 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/2 (příměstské části) Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/3 investice příspěvkové organizace Návrh : a) na schválení smlouvy o odvodu části výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky statutárnímu městu Mladá Boleslav b) na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/4 v roce 2009, kterým se navyšuje schválený rozpočet města o část výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/5 převod finančních prostředků z kapitoly 06 na kapitol Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/6 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/7 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav v roce 2009, kap. 11- sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 44 mil. Kč mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou a. s. na financování investičních akcí Statutárního města Mladá Boleslav Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 72 mil. Kč mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou a. s. na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů Návrh na snížení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s Návrh na schválení smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a společností Kultura města Mladá Boleslav a.s Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na projekt Metalová cesta Mladou Boleslaví 2130

2 3691. Návrh na poskytnutí investiční dotace 5, Kč společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na rekonstrukci kuchyně restaurace Domu kultury v Mladé Boleslavi Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 občanskému sdružení Služba škole MB na zajištění University 3. věku Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba města Mladá Boleslava a Penzion pro důchodce města Mladá Boleslav s účinností od Návrh na schválení 5. změny 1. vydání směrnice QS Prodej nebytových prostor v majetku města Návrh na schválení vzorového textu kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nebytovému prostoru Návrh na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu nebytového prostoru Návrh na koupi pp. 319/1 v katastrálním území Podlázky (Lesy České republiky, s.p.) Návrh na prodej budovy čp. 45 na stp v k.ú. Mladá Boleslav (Petr Alvín) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení Budoucí směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (pan Cinkl) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne a ZM č ze dne a na směnu pozemků v k.ú. Řepov, Kosmonosy a Bezděčín u Ml. Boleslavi (pánové Bulíř, Junek a Kukla) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne (prodej domu čp. 162 na stp a stp. 1041, v k.ú. Mladá Boleslav obchodnímu sdružení SEMIRAMIS o.s.) Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného práva předkupního ze dne o prodeji domu čp. 138 na stp. 746 a stp. 746 v k.ú. Mladá Boleslav (FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné) Návrh na uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Návrh na schválení změn v Integrovaném plánu rozvoje města zóna Severní sídliště pro Integrovaný operační program Návrh na schválení rámcové smlouvy o půjčce z fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí Návrh na poskytnutí půjček dle Pravidel Statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů z Fondu rozvoje bydlení Návrh na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s Návrh na schválení Memoranda k projektu Bezpečná cesta dětí do školy Zpráva o aktuální situaci v Bytových družstvech Laurinova I III 2131

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelace b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k zápisu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav z jednání dne b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. d e l e g u j e Mgr. Jaroslava Polívku, nar. xxx, trvale bytem xxx, jako zástupce Statutárního města Mladá Boleslav na valné hromadě obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s. r. o., IČ , se sídlem Mladá Boleslav, Vančurova 569, konané dne v Kremsu (Rakousko). Zástupce statutárního města Mladá Boleslav je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako společník obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. č

4 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc 2009 b e r e n a v ě d o m í a) čerpání rozpočtu za období měsíc 2009 ve výši ,07 tis. Kč na straně příjmů, ,72 tis. Kč na straně výdajů, splátku úvěru Slovanka ve výši tis. Kč, splátku úvěru na VŠ areál Na Karmeli ve výši tis. Kč a splátku jistiny a úroků Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši 540,31 tis. Kč. b) výnosy z podnikatelské činnosti města ve výši 960,61 tis. Kč a náklady s ní související ve výši 683,06 tis. Kč. c) výnosy z podnikatelské činnosti města zajišťované na mandátní smlouvu firmou DOMOS, s.r.o. ve výši 6 772,40 tis. Kč a náklady s ní související ve výši 4 632,20 tis. Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/1 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 5/1 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů - dotace Středočeského kraje na regionální funkci knihoven, pol. 4122, ÚZ 603 a navýšení výdajů kap.6, org. 212, par. 3314, pol. 5331, ÚZ 603 Městská knihovna neinvestiční příspěvek b) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav o částku ,-Kč na rok č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/2 (příměstské části) rozpočtové opatření č. 5/2 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM: z org. 335, par. 3639, pol příměstské části - investice na org. 335, par. 3639, pol.5169 příměstské části služby. 2133

5 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/3 investice příspěvkové organizace rozpočtové opatřením č. 5/3 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM z org. 0, par. 3392, pol Investice příspěvkové organizace a obch. spol. na: a) org. 4127, par. 3113, pol ZŠ Dukelská 1112, Ml. Boleslav - investice ve výši ,00 Kč b) org. 4127, par. 3113, pol ZŠ Dukelská 1112, Ml.Boleslav oprava ve výši ,00 Kč c) org. 4121, par. 3113, pol ZŠ Jilemnického 1152, MB- investice ve výši ,00 Kč d) org. 4120, par. 3113, pol a 8. ZŠ Václavkova ul. Mladá Boleslav - oprava ve výši ,00 Kč e) org. 4131, par. 3412, pol ZŠ 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav - investice ve výši ,00 Kč f) org. 4123, par. 3111, pol mateřská škola Čtyřlístek Mladá Boleslav - investice ve výši ,00 Kč g) org. 4133, par. 3412, pol ZŠ Dr. E. Beneše, Mladá Boleslav - investice ve výši ,00 Kč h) org. 345, par. 3421, pol zahrada DDM - investice ve výši ,00 Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu a) na schválení smlouvy o odvodu části výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky statutárnímu městu Mladá Boleslav b) na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/4 v roce 2009, kterým se navyšuje schválený rozpočet města o část výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky a) uzavření smlouvy o odvodu části výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky na veřejně prospěšné účely mezi firmou SPORT GAMES WIN., IČ: , se sídlem Náhorní 102 Zdiby - Praha východ a Statutárním městem Mladá Boleslav, IČ: , na částku ,- Kč - dle přílohy č. 1. b) rozpočtové opatřením č.5/04 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč 2134

6 navýšení příjmů položka 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií a navýšení výdajů kap. 07, org. 4118, 2219, pol In-line dráha městský stadion I vedoucímu ekonomického odboru realizovat výše uvedené usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č.5/5 převod finančních prostředků z kapitoly 06 na kapitolu 01 rozpočtové opatření č. 5/5 v roce 2009: přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 200, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč,- partnerská města par. 3399, pol. 5175, ,-Kč,- par. 3399, pol. 5194, 5 000,-Kč par. 3399, pol. 5229, ,-Kč par. 3314, pol. 5240, 2 000,-Kč org. 216, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč reprezentace města par. 3399, pol. 5021, ,-Kč par. 3399, pol. 5139, 899,-Kč par. 3399, pol. 5175, ,-Kč par. 3399, pol. 5194, 3 556,-Kč org. 255, par. 3399, pol. 5229, ,-Kč letecký den org. 255, par. 3419, pol. 5222, ,-Kč rallye Bohemia org. 255, par. 2143, pol. 5169, ,-Kč spoluúčast na veletrzích par. 2143, pol. 5193, ,-Kč Turistické autobusy Český Ráj par. 2143, pol. 5194, 384,-Kč - věcné dary org. 202, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč Svatováclavská jízda org. 225, par. 3349, pol. 5169, ,-Kč Boleslavan - služby par. 3349, pol. 5021, ,-Kč - Boleslavan - OOV na kapitolu 01, org. 200, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč,- partnerská města par. 3399, pol. 5175, ,-Kč,- par. 3399, pol. 5194, 5 000,-Kč par. 3399, pol. 5229, ,-Kč par. 3314, pol. 5240, 2 000,-Kč org. 216, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč reprezentace města par. 3399, pol. 5021, ,-Kč par. 3399, pol. 5139, 899,-Kč par. 3399, pol. 5175, ,-Kč par. 3399, pol. 5194, 3 556,-Kč org. 255, par. 3399, pol. 5229, ,-Kč letecký den org. 255, par. 3419, pol. 5222, ,-Kč rallye Bohemia org. 255, par. 2143, pol. 5169, ,-Kč spoluúčast na veletrzích par. 2143, pol. 5193, ,-Kč - turistické autobusy ČeskýRáj par. 2143, pol. 5194, 384,-Kč - věcné dary 2135

7 org. 202, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč Svatováclavská jízda org. 225, par. 3349, pol. 5169, ,-Kč Boleslavan - služby par. 3349, pol. 5021, ,-Kč - Boleslavan - OOV č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/6 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin rozpočtové opatření č. 5/6 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav a) o částku ,- Kč navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ náklady za činnost odborných lesních hospodářů (OLH) a navýšení výdajů kap. 08 par pol a 5213 ÚZ platba OLH b) o částku ,- Kč - navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově porostů a navýšení výdajů kap. 08 par pol a 5213 ÚZ platba MZD. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/7 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav v roce 2009, kap. 11-sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2009 rozpočtové opatření č. 5/7 v roce 2009: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a navýšení výdajů: kap. 11 sociální věci, par. 6171, položky dle přílohy č. 1 ÚZ na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2009 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 2136

8 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 44 mil. Kč mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou a. s. na financování investičních akcí Statutárního města Mladá Boleslav uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 44 mil. Kč na financování investičních akcí Statutárního města Mladá Boleslav mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ , dle přílohy tohoto usnesení I vedoucího ekonomického odboru realizací výše uvedeného usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 72 mil. Kč mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou a. s. na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 72 mil. Kč na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ , dle přílohy tohoto usnesení I vedoucího ekonomického odboru realizací výše uvedeného usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na snížení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. 2137

9 snížení hodnoty portfolia volných finančních prostředků v rámci zhodnocování finančních prostředků města (portfolio) společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. o 25 mil. Kč a převedení těchto finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje I náměstkovi primátora pro ekonomiku a vedoucímu ekonomického odboru realizovat výše uvedené usnesení formou pokynu správci portfolia nejpozději do č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a společností Kultura města Mladá Boleslav a.s. uzavření smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav jako věřitelem a společností Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Dukelská 1093, , Mladá Boleslav, IČ: , jako dlužníkem, jejímž předmětem je poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 23, ,--Kč dle přílohy důvodové zpráv. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na projekt Metalová cesta Mladou Boleslaví a) poskytnutí investiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ: , IČ: , na úhradu prokazatelných neuznatelných nákladů v maximální výši 6 milionů Kč a na úhradu 7,5% uznatelných nákladů v rámci projektu Metalová cesta Mladou Boleslaví b) odkoupení projektové dokumentace, která se týká majetku Statutárního města Mladá Boleslav v rámci projektu Metalová cesta Mladou Boleslaví od společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ: , IČ: , v případě, že tato společnost nezíská finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy na realizaci projektu: Metalová cesta Mladou Boleslaví. 2138

10 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace 5, ,-- Kč společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na rekonstrukci kuchyně restaurace Domu kultury v Mladé Boleslavi poskytnutí investiční dotace ve výši 5, ,-- Kč společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ: , IČ: , z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na úhradu ceny díla za provedení rekonstrukce kuchyně restaurace Domu kultury v Mladé Boleslavi. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 občanskému sdružení Služba škole MB na zajištění Univerzity 3. věku poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,-Kč z rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav občanskému sdružení Služba škole MB, IČ , se sídlem tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav, na zajištění Univerzity 3. věku v roce č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba města Mladá Boleslava a Penzion pro důchodce města Mladá Boleslav s účinností od a) dodatek č. 2, kterým se doplňuje zřizovací listina příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, se sídlem Na Radouči 1081, Mladá Boleslav, IČ , ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , s účinností od viz příloha č. 1 b) dodatek č. 2, kterým se doplňuje zřizovací listina příspěvkové organizace Penzion pro důchodce města Mladá Boleslav, se sídlem U penzionu 1324, Mladá Boleslav, IČ , ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , s účinností od viz příloha č

11 I vedoucí odboru sociálních věcí zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení 5. změny 1. vydání směrnice QS Prodej nebytových prostor v majetku města 5. změnu 1. vydání směrnice QS Prodej nebytových prostor v majetku města dle přílohy důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení vzorového textu kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nebytovému prostoru vzorový text kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nebytovému prostoru dle přílohy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu nebytového prostoru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Mladá Boleslav jako budoucím prodávajícím a panem Alešem Sýkorou, nar. xxx, bytem xxx, IČ: , jako budoucím kupujícím na prodej nového nebytového prostoru o výměře 278,60 m 2 nacházejícího se v domě čp v ul. Havlíčkova, v části Mladá Boleslav II, postaveném na stp a 6269, spolu s příslušnými spoluvlastnickými podíly na budově a pozemcích v katastrálním území Mladá Boleslav po té, co bude tento nový nebytový prostor 2140

12 prohlášením vlastníka vytvořen z části stávajících nebytových prostor č. 1307/1 a 1307/2 nacházejících se v tomtéž domě v souladu s ustanoveními zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a za podmínky, že pan Aleš Sýkora před uzavřením samotné smlouvy o prodeji nebytového prostoru uskuteční městem odsouhlasené investice do rekonstrukce stávajících nebytových prostor včetně venkovní terasy minimálně ve výši 2,5 mil. Kč dle studie, která je přílohou přiloženého smluvního dokumentu I vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na koupi pp. 319/1 v katastrálním území Podlázky (Lesy České republiky, s.p.) n e koupi pozemkové parcely 319/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2 v katastrálním území Podlázky z majetku České republiky ve správě nemovitostí ve vlastnictví státu Lesů České republiky, s.p., IČ , se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ , do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to za cenu obvyklou, tj. dle aktuálního znaleckého posudku. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej budovy čp. 45 na stp v k.ú. Mladá Boleslav (Petr Alvín) prodej budovy čp. 45, Podchlumí, na stp (dle GP č /2007) v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Petra Alvína, nar. xxx, bytem xxx, a to za cenu ,-- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2141

13 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení Budoucí směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (pan Cinkl) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I uzavření Budoucí směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi, mezi Statutárním městem Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I a panem Vratislavem Cinklem, nar. xxx, bytem xxx, dle přiloženého smluvního dokumentu I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a ZM č ze dne a na směnu pozemků v k.ú. Řepov, Kosmonosy a Bezděčín u Ml. Boleslavi (pánové Bulíř, Junek a Kukla) r e v o k u j e své usnesení č ze dne a usnesení č ze dne v plném rozsahu I směnu nemovitostí: z majetku Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, do spoluvlastnictví pana Martina Bulíře, nar. xxx, bytem xxx(podíl 1/2), Miloslava Junka, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/4), Jiřího Kukly, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/4) - pozemkové parcely 287/12 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi (dle GP 302-7/2008 pp. 287/12) - části pozemkové parcely 247/49 (orná půda) o výměře cca m 2 v katastrálním území Řepov - pozemkové parcely 1075/1 (zahrada) o výměře 316 m 2 v katastrálním území Kosmonosy 2142

14 (celková výměra pozemků = m 2 ) za - pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK): o výměře 3 m 2 v katastrálním území Řepov o výměře 6 m 2 v katastrálním území Řepov - pozemkovou parcelu 769/13 (orná půda) o výměře 267 m2 v katastrálním území Řepov - pozemkovou parcelu 113/29 (orná půda) o výměře 4 m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/30 (orná půda) o výměře 247 m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/38 (orná půda) o výměře 271 m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/39 (orná půda) o výměře 225 m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/42 (orná půda) o výměře m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/43 (orná půda) o výměře m 2 v katastrální území Plazy (celková výměra pozemků = m 2 ) z majetku pana Martina Bulíře, nar. xxx, bytem xxx(podíl 1/2), Miloslava Junka, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/4), Jiřího Kukly, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/4) do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to bez doplatku rozdílu ceny takto směňovaných pozemků I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne (prodej domu čp. 162 na stp a stp. 1041, v k.ú. Mladá Boleslav obchodnímu sdružení SEMIRAMIS o.s.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne , a to v bodě II. termín realizace usnesení I změnu termínu uložení vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení z na ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2143

15 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného práva předkupního ze dne o prodeji domu čp. 138 na stp. 746 a stp. 746 v k.ú. Mladá Boleslav (FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné) uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného práva předkupního ze dne o prodeji domu čp. 138 na stp. 746, Ptácká ulice, Mladá Boleslav a stp. 746 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 200 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a sdružením FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné, IČ , se sídlem Jaselská 1304/2, Mladá Boleslav, s účinností od a dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neprodleně, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města, která bude uzavřena s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, IČ , dle přílohy I vedoucímu OŘP zajistit uzavření smlouvy do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení změn v Integrovaném plánu rozvoje města zóna Severní sídliště pro Integrovaný operační program 2144

16 změny Integrovaného plánu rozvoje města zóna Severní sídliště pro Integrovaný operační program schváleného Zastupitelstvem města usnesením č ze dne 20. listopadu 2008, dle přílohy tohoto usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení rámcové smlouvy o půjčce z fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí uzavření rámcové smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a panem Tomášem Habalem, nar. xxx, bytem Mladá Boleslav - xxx, dle přílohy tohoto usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí půjček dle Pravidel Statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů z Fondu rozvoje bydlení uzavření smluv o poskytnutí půjček dle Pravidel Statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů z Fondu rozvoje bydlení s těmito žadateli: Č. Jméno Adresa Účel Částka Roky 1 Petr a Stanislava Šimovi Podlázky 109 obnova fasády ,00 Kč 3 2 Společenství vlastníků jednotek Domino 17. listopadu Renovace výtahů ,00 Kč 3 3 Společenství vlastníků jednotek U Stadionu Renovace výtahů ,00 Kč

17 4 Společenství vlastníků jednotek U Stadionu Renovace výtahů ,00 Kč 3 5 Společenství vlastníků jednotek Žižkova 490 obnova fasády a výměna oken ,00 Kč 4 6 Společenství vlastníků jednotek nám. Míru 13 obnova fasády ,00 Kč 3 7 Společenství vlastníků jednotek Štúrova obnova fasády a oprava balkonů ,00 Kč 5 8 Svoboda Miloš Jabloňova 191, Čejetice obnova fasády ,00 Kč 3 9 Brzobohatý Michal Staroměstské nám. 86 obnova fasády ,00 Kč 4 10 Společenství pro dům Jičínská 828 obnova fasády ,00 Kč 3 11 Tomáš, Josef, Marta Hermanovi Bezděčín 19 výměna oken a obnova fasády ,00 Kč 5 12 Jan a Hana Horsákovi Bakovská 131, Debř obnova fasády ,00 Kč 3 13 Zuzana Jeriová a Jan Kasík Nerudova 606 obnova fasády ,00 Kč 3 14 Albrecht Miroslav Luční Albrecht Miroslav Ptácká 142 obnova jádra, topení a výměna oken obnova jádra, topení ,00 Kč ,00 Kč 3 16 Společenství vlastníků jednotek Jana Palacha výměna vstupních dveří ,00 Kč 3 17 Společenství vlastníků jednotek Jana Palacha Renovace výtahů ,00 Kč 3 I vedoucímu ekonomického odboru realizovat neprodleně výše uvedené usnesení. 2146

18 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. d e l e g u j e a) Ing. Adolfa Beznosku, náměstka primátora, nar. xxx, trvale bytem xxx jako zástupce statutárního města Mladá Boleslav na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., IČ: , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, konanou dne , b) Mgr. Jaroslava Polívku, náměstka primátora, nar. xxx, trvale bytem xxx, jako náhradníka. Zástupce statutárního města Mladá Boleslav je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako společník obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Memoranda k projektu Bezpečná cesta dětí do školy Memorandum k projektu Bezpečná cesta dětí do školy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o aktuální situaci v Bytových družstvech Laurinova I III b e r e n a v ě d o m í zprávu o aktuální situaci v Bytových družstvech Laurinova I. III., dle přílohy tohoto usnesení. 2147

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 20.5.2010 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 22 Vydána dne 29.4.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 768. Zpráva o vyřízení interpelací 769. Návrh na změnu

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Bod 2/ Návrh na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva města Ml. Boleslav

Bod 2/ Návrh na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva města Ml. Boleslav Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. ledna 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 10. 2003

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 10. 2003 USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 10. 2003 USNESENÍ Č. 476/03 Stížnost na postup Komise pro výběrová řízení s postupem Komise pro výběrová řízení dne 3. 9. 2003 při vyřazení zájemců

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze Rady města Kladna dne 14. 9. 2004 Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora Antonín Kajgr, náměstek primátora

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 32 Vydána dne 29. června 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 832. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

P R O G R A M. 1. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3. 3. Prodej pronajaté nebytové jednotky-garáže č. 1952/101 v budově čp.

P R O G R A M. 1. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3. 3. Prodej pronajaté nebytové jednotky-garáže č. 1952/101 v budově čp. P R O G R A M 19. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 30.9.2010 od 13 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva městské

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014 P R O G R A M 18. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 28.6.2010 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva městské

Více

40. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.3.2014

40. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.3.2014 40. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.3.2014 Usnesení číslo: 724/40Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - p. Mgr. Vojtěch Duba - mluvčí - p. Jiří Pravda -

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více