S B Í R K A U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 111 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Zpráva o vyřízení interpelací Zápis o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav z jednání dne Návrh na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/1 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/2 (příměstské části) Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/3 investice příspěvkové organizace Návrh : a) na schválení smlouvy o odvodu části výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky statutárnímu městu Mladá Boleslav b) na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/4 v roce 2009, kterým se navyšuje schválený rozpočet města o část výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/5 převod finančních prostředků z kapitoly 06 na kapitol Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/6 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/7 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav v roce 2009, kap. 11- sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 44 mil. Kč mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou a. s. na financování investičních akcí Statutárního města Mladá Boleslav Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 72 mil. Kč mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou a. s. na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů Návrh na snížení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s Návrh na schválení smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a společností Kultura města Mladá Boleslav a.s Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na projekt Metalová cesta Mladou Boleslaví 2130

2 3691. Návrh na poskytnutí investiční dotace 5, Kč společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na rekonstrukci kuchyně restaurace Domu kultury v Mladé Boleslavi Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 občanskému sdružení Služba škole MB na zajištění University 3. věku Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba města Mladá Boleslava a Penzion pro důchodce města Mladá Boleslav s účinností od Návrh na schválení 5. změny 1. vydání směrnice QS Prodej nebytových prostor v majetku města Návrh na schválení vzorového textu kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nebytovému prostoru Návrh na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu nebytového prostoru Návrh na koupi pp. 319/1 v katastrálním území Podlázky (Lesy České republiky, s.p.) Návrh na prodej budovy čp. 45 na stp v k.ú. Mladá Boleslav (Petr Alvín) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení Budoucí směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (pan Cinkl) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne a ZM č ze dne a na směnu pozemků v k.ú. Řepov, Kosmonosy a Bezděčín u Ml. Boleslavi (pánové Bulíř, Junek a Kukla) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne (prodej domu čp. 162 na stp a stp. 1041, v k.ú. Mladá Boleslav obchodnímu sdružení SEMIRAMIS o.s.) Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného práva předkupního ze dne o prodeji domu čp. 138 na stp. 746 a stp. 746 v k.ú. Mladá Boleslav (FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné) Návrh na uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Návrh na schválení změn v Integrovaném plánu rozvoje města zóna Severní sídliště pro Integrovaný operační program Návrh na schválení rámcové smlouvy o půjčce z fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí Návrh na poskytnutí půjček dle Pravidel Statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů z Fondu rozvoje bydlení Návrh na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s Návrh na schválení Memoranda k projektu Bezpečná cesta dětí do školy Zpráva o aktuální situaci v Bytových družstvech Laurinova I III 2131

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelace b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k zápisu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav z jednání dne b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. d e l e g u j e Mgr. Jaroslava Polívku, nar. xxx, trvale bytem xxx, jako zástupce Statutárního města Mladá Boleslav na valné hromadě obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s. r. o., IČ , se sídlem Mladá Boleslav, Vančurova 569, konané dne v Kremsu (Rakousko). Zástupce statutárního města Mladá Boleslav je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako společník obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. č

4 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc 2009 b e r e n a v ě d o m í a) čerpání rozpočtu za období měsíc 2009 ve výši ,07 tis. Kč na straně příjmů, ,72 tis. Kč na straně výdajů, splátku úvěru Slovanka ve výši tis. Kč, splátku úvěru na VŠ areál Na Karmeli ve výši tis. Kč a splátku jistiny a úroků Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši 540,31 tis. Kč. b) výnosy z podnikatelské činnosti města ve výši 960,61 tis. Kč a náklady s ní související ve výši 683,06 tis. Kč. c) výnosy z podnikatelské činnosti města zajišťované na mandátní smlouvu firmou DOMOS, s.r.o. ve výši 6 772,40 tis. Kč a náklady s ní související ve výši 4 632,20 tis. Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/1 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 5/1 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů - dotace Středočeského kraje na regionální funkci knihoven, pol. 4122, ÚZ 603 a navýšení výdajů kap.6, org. 212, par. 3314, pol. 5331, ÚZ 603 Městská knihovna neinvestiční příspěvek b) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav o částku ,-Kč na rok č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/2 (příměstské části) rozpočtové opatření č. 5/2 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM: z org. 335, par. 3639, pol příměstské části - investice na org. 335, par. 3639, pol.5169 příměstské části služby. 2133

5 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/3 investice příspěvkové organizace rozpočtové opatřením č. 5/3 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM z org. 0, par. 3392, pol Investice příspěvkové organizace a obch. spol. na: a) org. 4127, par. 3113, pol ZŠ Dukelská 1112, Ml. Boleslav - investice ve výši ,00 Kč b) org. 4127, par. 3113, pol ZŠ Dukelská 1112, Ml.Boleslav oprava ve výši ,00 Kč c) org. 4121, par. 3113, pol ZŠ Jilemnického 1152, MB- investice ve výši ,00 Kč d) org. 4120, par. 3113, pol a 8. ZŠ Václavkova ul. Mladá Boleslav - oprava ve výši ,00 Kč e) org. 4131, par. 3412, pol ZŠ 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav - investice ve výši ,00 Kč f) org. 4123, par. 3111, pol mateřská škola Čtyřlístek Mladá Boleslav - investice ve výši ,00 Kč g) org. 4133, par. 3412, pol ZŠ Dr. E. Beneše, Mladá Boleslav - investice ve výši ,00 Kč h) org. 345, par. 3421, pol zahrada DDM - investice ve výši ,00 Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu a) na schválení smlouvy o odvodu části výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky statutárnímu městu Mladá Boleslav b) na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/4 v roce 2009, kterým se navyšuje schválený rozpočet města o část výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky a) uzavření smlouvy o odvodu části výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky na veřejně prospěšné účely mezi firmou SPORT GAMES WIN., IČ: , se sídlem Náhorní 102 Zdiby - Praha východ a Statutárním městem Mladá Boleslav, IČ: , na částku ,- Kč - dle přílohy č. 1. b) rozpočtové opatřením č.5/04 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč 2134

6 navýšení příjmů položka 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií a navýšení výdajů kap. 07, org. 4118, 2219, pol In-line dráha městský stadion I vedoucímu ekonomického odboru realizovat výše uvedené usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č.5/5 převod finančních prostředků z kapitoly 06 na kapitolu 01 rozpočtové opatření č. 5/5 v roce 2009: přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 200, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč,- partnerská města par. 3399, pol. 5175, ,-Kč,- par. 3399, pol. 5194, 5 000,-Kč par. 3399, pol. 5229, ,-Kč par. 3314, pol. 5240, 2 000,-Kč org. 216, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč reprezentace města par. 3399, pol. 5021, ,-Kč par. 3399, pol. 5139, 899,-Kč par. 3399, pol. 5175, ,-Kč par. 3399, pol. 5194, 3 556,-Kč org. 255, par. 3399, pol. 5229, ,-Kč letecký den org. 255, par. 3419, pol. 5222, ,-Kč rallye Bohemia org. 255, par. 2143, pol. 5169, ,-Kč spoluúčast na veletrzích par. 2143, pol. 5193, ,-Kč Turistické autobusy Český Ráj par. 2143, pol. 5194, 384,-Kč - věcné dary org. 202, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč Svatováclavská jízda org. 225, par. 3349, pol. 5169, ,-Kč Boleslavan - služby par. 3349, pol. 5021, ,-Kč - Boleslavan - OOV na kapitolu 01, org. 200, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč,- partnerská města par. 3399, pol. 5175, ,-Kč,- par. 3399, pol. 5194, 5 000,-Kč par. 3399, pol. 5229, ,-Kč par. 3314, pol. 5240, 2 000,-Kč org. 216, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč reprezentace města par. 3399, pol. 5021, ,-Kč par. 3399, pol. 5139, 899,-Kč par. 3399, pol. 5175, ,-Kč par. 3399, pol. 5194, 3 556,-Kč org. 255, par. 3399, pol. 5229, ,-Kč letecký den org. 255, par. 3419, pol. 5222, ,-Kč rallye Bohemia org. 255, par. 2143, pol. 5169, ,-Kč spoluúčast na veletrzích par. 2143, pol. 5193, ,-Kč - turistické autobusy ČeskýRáj par. 2143, pol. 5194, 384,-Kč - věcné dary 2135

7 org. 202, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč Svatováclavská jízda org. 225, par. 3349, pol. 5169, ,-Kč Boleslavan - služby par. 3349, pol. 5021, ,-Kč - Boleslavan - OOV č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/6 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin rozpočtové opatření č. 5/6 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav a) o částku ,- Kč navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ náklady za činnost odborných lesních hospodářů (OLH) a navýšení výdajů kap. 08 par pol a 5213 ÚZ platba OLH b) o částku ,- Kč - navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově porostů a navýšení výdajů kap. 08 par pol a 5213 ÚZ platba MZD. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/7 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav v roce 2009, kap. 11-sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2009 rozpočtové opatření č. 5/7 v roce 2009: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a navýšení výdajů: kap. 11 sociální věci, par. 6171, položky dle přílohy č. 1 ÚZ na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2009 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 2136

8 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 44 mil. Kč mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou a. s. na financování investičních akcí Statutárního města Mladá Boleslav uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 44 mil. Kč na financování investičních akcí Statutárního města Mladá Boleslav mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ , dle přílohy tohoto usnesení I vedoucího ekonomického odboru realizací výše uvedeného usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 72 mil. Kč mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou a. s. na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 72 mil. Kč na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ , dle přílohy tohoto usnesení I vedoucího ekonomického odboru realizací výše uvedeného usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na snížení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. 2137

9 snížení hodnoty portfolia volných finančních prostředků v rámci zhodnocování finančních prostředků města (portfolio) společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. o 25 mil. Kč a převedení těchto finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje I náměstkovi primátora pro ekonomiku a vedoucímu ekonomického odboru realizovat výše uvedené usnesení formou pokynu správci portfolia nejpozději do č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a společností Kultura města Mladá Boleslav a.s. uzavření smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav jako věřitelem a společností Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Dukelská 1093, , Mladá Boleslav, IČ: , jako dlužníkem, jejímž předmětem je poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 23, ,--Kč dle přílohy důvodové zpráv. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na projekt Metalová cesta Mladou Boleslaví a) poskytnutí investiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ: , IČ: , na úhradu prokazatelných neuznatelných nákladů v maximální výši 6 milionů Kč a na úhradu 7,5% uznatelných nákladů v rámci projektu Metalová cesta Mladou Boleslaví b) odkoupení projektové dokumentace, která se týká majetku Statutárního města Mladá Boleslav v rámci projektu Metalová cesta Mladou Boleslaví od společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ: , IČ: , v případě, že tato společnost nezíská finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy na realizaci projektu: Metalová cesta Mladou Boleslaví. 2138

10 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace 5, ,-- Kč společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na rekonstrukci kuchyně restaurace Domu kultury v Mladé Boleslavi poskytnutí investiční dotace ve výši 5, ,-- Kč společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ: , IČ: , z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na úhradu ceny díla za provedení rekonstrukce kuchyně restaurace Domu kultury v Mladé Boleslavi. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 občanskému sdružení Služba škole MB na zajištění Univerzity 3. věku poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,-Kč z rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav občanskému sdružení Služba škole MB, IČ , se sídlem tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav, na zajištění Univerzity 3. věku v roce č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba města Mladá Boleslava a Penzion pro důchodce města Mladá Boleslav s účinností od a) dodatek č. 2, kterým se doplňuje zřizovací listina příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, se sídlem Na Radouči 1081, Mladá Boleslav, IČ , ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , s účinností od viz příloha č. 1 b) dodatek č. 2, kterým se doplňuje zřizovací listina příspěvkové organizace Penzion pro důchodce města Mladá Boleslav, se sídlem U penzionu 1324, Mladá Boleslav, IČ , ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , s účinností od viz příloha č

11 I vedoucí odboru sociálních věcí zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení 5. změny 1. vydání směrnice QS Prodej nebytových prostor v majetku města 5. změnu 1. vydání směrnice QS Prodej nebytových prostor v majetku města dle přílohy důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení vzorového textu kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nebytovému prostoru vzorový text kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nebytovému prostoru dle přílohy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu nebytového prostoru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Mladá Boleslav jako budoucím prodávajícím a panem Alešem Sýkorou, nar. xxx, bytem xxx, IČ: , jako budoucím kupujícím na prodej nového nebytového prostoru o výměře 278,60 m 2 nacházejícího se v domě čp v ul. Havlíčkova, v části Mladá Boleslav II, postaveném na stp a 6269, spolu s příslušnými spoluvlastnickými podíly na budově a pozemcích v katastrálním území Mladá Boleslav po té, co bude tento nový nebytový prostor 2140

12 prohlášením vlastníka vytvořen z části stávajících nebytových prostor č. 1307/1 a 1307/2 nacházejících se v tomtéž domě v souladu s ustanoveními zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a za podmínky, že pan Aleš Sýkora před uzavřením samotné smlouvy o prodeji nebytového prostoru uskuteční městem odsouhlasené investice do rekonstrukce stávajících nebytových prostor včetně venkovní terasy minimálně ve výši 2,5 mil. Kč dle studie, která je přílohou přiloženého smluvního dokumentu I vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na koupi pp. 319/1 v katastrálním území Podlázky (Lesy České republiky, s.p.) n e koupi pozemkové parcely 319/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2 v katastrálním území Podlázky z majetku České republiky ve správě nemovitostí ve vlastnictví státu Lesů České republiky, s.p., IČ , se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ , do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to za cenu obvyklou, tj. dle aktuálního znaleckého posudku. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej budovy čp. 45 na stp v k.ú. Mladá Boleslav (Petr Alvín) prodej budovy čp. 45, Podchlumí, na stp (dle GP č /2007) v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Petra Alvína, nar. xxx, bytem xxx, a to za cenu ,-- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2141

13 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení Budoucí směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (pan Cinkl) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I uzavření Budoucí směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi, mezi Statutárním městem Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I a panem Vratislavem Cinklem, nar. xxx, bytem xxx, dle přiloženého smluvního dokumentu I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a ZM č ze dne a na směnu pozemků v k.ú. Řepov, Kosmonosy a Bezděčín u Ml. Boleslavi (pánové Bulíř, Junek a Kukla) r e v o k u j e své usnesení č ze dne a usnesení č ze dne v plném rozsahu I směnu nemovitostí: z majetku Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, do spoluvlastnictví pana Martina Bulíře, nar. xxx, bytem xxx(podíl 1/2), Miloslava Junka, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/4), Jiřího Kukly, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/4) - pozemkové parcely 287/12 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi (dle GP 302-7/2008 pp. 287/12) - části pozemkové parcely 247/49 (orná půda) o výměře cca m 2 v katastrálním území Řepov - pozemkové parcely 1075/1 (zahrada) o výměře 316 m 2 v katastrálním území Kosmonosy 2142

14 (celková výměra pozemků = m 2 ) za - pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK): o výměře 3 m 2 v katastrálním území Řepov o výměře 6 m 2 v katastrálním území Řepov - pozemkovou parcelu 769/13 (orná půda) o výměře 267 m2 v katastrálním území Řepov - pozemkovou parcelu 113/29 (orná půda) o výměře 4 m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/30 (orná půda) o výměře 247 m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/38 (orná půda) o výměře 271 m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/39 (orná půda) o výměře 225 m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/42 (orná půda) o výměře m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/43 (orná půda) o výměře m 2 v katastrální území Plazy (celková výměra pozemků = m 2 ) z majetku pana Martina Bulíře, nar. xxx, bytem xxx(podíl 1/2), Miloslava Junka, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/4), Jiřího Kukly, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/4) do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to bez doplatku rozdílu ceny takto směňovaných pozemků I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne (prodej domu čp. 162 na stp a stp. 1041, v k.ú. Mladá Boleslav obchodnímu sdružení SEMIRAMIS o.s.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne , a to v bodě II. termín realizace usnesení I změnu termínu uložení vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení z na ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2143

15 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného práva předkupního ze dne o prodeji domu čp. 138 na stp. 746 a stp. 746 v k.ú. Mladá Boleslav (FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné) uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného práva předkupního ze dne o prodeji domu čp. 138 na stp. 746, Ptácká ulice, Mladá Boleslav a stp. 746 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 200 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a sdružením FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné, IČ , se sídlem Jaselská 1304/2, Mladá Boleslav, s účinností od a dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neprodleně, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města, která bude uzavřena s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, IČ , dle přílohy I vedoucímu OŘP zajistit uzavření smlouvy do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení změn v Integrovaném plánu rozvoje města zóna Severní sídliště pro Integrovaný operační program 2144

16 změny Integrovaného plánu rozvoje města zóna Severní sídliště pro Integrovaný operační program schváleného Zastupitelstvem města usnesením č ze dne 20. listopadu 2008, dle přílohy tohoto usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení rámcové smlouvy o půjčce z fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí uzavření rámcové smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a panem Tomášem Habalem, nar. xxx, bytem Mladá Boleslav - xxx, dle přílohy tohoto usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí půjček dle Pravidel Statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů z Fondu rozvoje bydlení uzavření smluv o poskytnutí půjček dle Pravidel Statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů z Fondu rozvoje bydlení s těmito žadateli: Č. Jméno Adresa Účel Částka Roky 1 Petr a Stanislava Šimovi Podlázky 109 obnova fasády ,00 Kč 3 2 Společenství vlastníků jednotek Domino 17. listopadu Renovace výtahů ,00 Kč 3 3 Společenství vlastníků jednotek U Stadionu Renovace výtahů ,00 Kč

17 4 Společenství vlastníků jednotek U Stadionu Renovace výtahů ,00 Kč 3 5 Společenství vlastníků jednotek Žižkova 490 obnova fasády a výměna oken ,00 Kč 4 6 Společenství vlastníků jednotek nám. Míru 13 obnova fasády ,00 Kč 3 7 Společenství vlastníků jednotek Štúrova obnova fasády a oprava balkonů ,00 Kč 5 8 Svoboda Miloš Jabloňova 191, Čejetice obnova fasády ,00 Kč 3 9 Brzobohatý Michal Staroměstské nám. 86 obnova fasády ,00 Kč 4 10 Společenství pro dům Jičínská 828 obnova fasády ,00 Kč 3 11 Tomáš, Josef, Marta Hermanovi Bezděčín 19 výměna oken a obnova fasády ,00 Kč 5 12 Jan a Hana Horsákovi Bakovská 131, Debř obnova fasády ,00 Kč 3 13 Zuzana Jeriová a Jan Kasík Nerudova 606 obnova fasády ,00 Kč 3 14 Albrecht Miroslav Luční Albrecht Miroslav Ptácká 142 obnova jádra, topení a výměna oken obnova jádra, topení ,00 Kč ,00 Kč 3 16 Společenství vlastníků jednotek Jana Palacha výměna vstupních dveří ,00 Kč 3 17 Společenství vlastníků jednotek Jana Palacha Renovace výtahů ,00 Kč 3 I vedoucímu ekonomického odboru realizovat neprodleně výše uvedené usnesení. 2146

18 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. d e l e g u j e a) Ing. Adolfa Beznosku, náměstka primátora, nar. xxx, trvale bytem xxx jako zástupce statutárního města Mladá Boleslav na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., IČ: , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, konanou dne , b) Mgr. Jaroslava Polívku, náměstka primátora, nar. xxx, trvale bytem xxx, jako náhradníka. Zástupce statutárního města Mladá Boleslav je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako společník obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Memoranda k projektu Bezpečná cesta dětí do školy Memorandum k projektu Bezpečná cesta dětí do školy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o aktuální situaci v Bytových družstvech Laurinova I III b e r e n a v ě d o m í zprávu o aktuální situaci v Bytových družstvech Laurinova I. III., dle přílohy tohoto usnesení. 2147

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 176 Vydána dne 29.9.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5921. Zpráva o vyřízení interpelací září 2014 5922.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 115 Vydána dne 26.6.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3844. Zápis o kontrole plnění usnesení Rady města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 5 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 18 Vydána dne 27. 3. 2015 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 572. Návrh na schválení II. etapy revitalizace domů

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 20.5.2010 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 17.12.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 410. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Usnesení č. 2/2009. ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy

Usnesení č. 2/2009. ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy Usnesení č. 2/2009 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 25. 5. 2009 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 2.1.09 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Běchovice číslo 070/12/16 ze dne

U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Běchovice číslo 070/12/16 ze dne číslo 070/12/16 k návrhu na schválení programu mimořádného 12. zasedání ZMČ Praha Běchovice I. a) program 12. zasedání ZMČ číslo 071/12/16 k návrhu Rozpočtového opatření č. 11/16 a) informaci o uvolnění

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 22 Vydána dne 29.4.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 768. Zpráva o vyřízení interpelací 769. Návrh na změnu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Bod 2/ Návrh na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva města Ml. Boleslav

Bod 2/ Návrh na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva města Ml. Boleslav Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. ledna 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZM z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 12827/2013 č. j.: 12848/2013 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 2. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 27.06.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.06.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0052/ZM4/2013 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Oder konaného dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Oder konaného dne USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Oder konaného dne 17. 09. 2014 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva města Bílovec, konaného dne

USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva města Bílovec, konaného dne USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva města Bílovec, konaného dne 21. 04. 2015 Zastupitelstvo města po projednání ZM/81/7/15 volí návrhovou komisi v tomto složení: Mgr. Norbert Nossek - předseda Ing. Jiří

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 95 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 12.12.2013 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin Pořadová

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více