S B Í R K A U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 111 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Zpráva o vyřízení interpelací Zápis o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav z jednání dne Návrh na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/1 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/2 (příměstské části) Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/3 investice příspěvkové organizace Návrh : a) na schválení smlouvy o odvodu části výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky statutárnímu městu Mladá Boleslav b) na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/4 v roce 2009, kterým se navyšuje schválený rozpočet města o část výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/5 převod finančních prostředků z kapitoly 06 na kapitol Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/6 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 5/7 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav v roce 2009, kap. 11- sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 44 mil. Kč mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou a. s. na financování investičních akcí Statutárního města Mladá Boleslav Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 72 mil. Kč mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou a. s. na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů Návrh na snížení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s Návrh na schválení smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a společností Kultura města Mladá Boleslav a.s Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na projekt Metalová cesta Mladou Boleslaví 2130

2 3691. Návrh na poskytnutí investiční dotace 5, Kč společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na rekonstrukci kuchyně restaurace Domu kultury v Mladé Boleslavi Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 občanskému sdružení Služba škole MB na zajištění University 3. věku Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba města Mladá Boleslava a Penzion pro důchodce města Mladá Boleslav s účinností od Návrh na schválení 5. změny 1. vydání směrnice QS Prodej nebytových prostor v majetku města Návrh na schválení vzorového textu kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nebytovému prostoru Návrh na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu nebytového prostoru Návrh na koupi pp. 319/1 v katastrálním území Podlázky (Lesy České republiky, s.p.) Návrh na prodej budovy čp. 45 na stp v k.ú. Mladá Boleslav (Petr Alvín) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení Budoucí směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (pan Cinkl) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne a ZM č ze dne a na směnu pozemků v k.ú. Řepov, Kosmonosy a Bezděčín u Ml. Boleslavi (pánové Bulíř, Junek a Kukla) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne (prodej domu čp. 162 na stp a stp. 1041, v k.ú. Mladá Boleslav obchodnímu sdružení SEMIRAMIS o.s.) Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného práva předkupního ze dne o prodeji domu čp. 138 na stp. 746 a stp. 746 v k.ú. Mladá Boleslav (FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné) Návrh na uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Návrh na schválení změn v Integrovaném plánu rozvoje města zóna Severní sídliště pro Integrovaný operační program Návrh na schválení rámcové smlouvy o půjčce z fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí Návrh na poskytnutí půjček dle Pravidel Statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů z Fondu rozvoje bydlení Návrh na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s Návrh na schválení Memoranda k projektu Bezpečná cesta dětí do školy Zpráva o aktuální situaci v Bytových družstvech Laurinova I III 2131

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelace b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k zápisu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav z jednání dne b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. d e l e g u j e Mgr. Jaroslava Polívku, nar. xxx, trvale bytem xxx, jako zástupce Statutárního města Mladá Boleslav na valné hromadě obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s. r. o., IČ , se sídlem Mladá Boleslav, Vančurova 569, konané dne v Kremsu (Rakousko). Zástupce statutárního města Mladá Boleslav je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako společník obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. č

4 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc 2009 b e r e n a v ě d o m í a) čerpání rozpočtu za období měsíc 2009 ve výši ,07 tis. Kč na straně příjmů, ,72 tis. Kč na straně výdajů, splátku úvěru Slovanka ve výši tis. Kč, splátku úvěru na VŠ areál Na Karmeli ve výši tis. Kč a splátku jistiny a úroků Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši 540,31 tis. Kč. b) výnosy z podnikatelské činnosti města ve výši 960,61 tis. Kč a náklady s ní související ve výši 683,06 tis. Kč. c) výnosy z podnikatelské činnosti města zajišťované na mandátní smlouvu firmou DOMOS, s.r.o. ve výši 6 772,40 tis. Kč a náklady s ní související ve výši 4 632,20 tis. Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/1 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 5/1 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů - dotace Středočeského kraje na regionální funkci knihoven, pol. 4122, ÚZ 603 a navýšení výdajů kap.6, org. 212, par. 3314, pol. 5331, ÚZ 603 Městská knihovna neinvestiční příspěvek b) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav o částku ,-Kč na rok č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/2 (příměstské části) rozpočtové opatření č. 5/2 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM: z org. 335, par. 3639, pol příměstské části - investice na org. 335, par. 3639, pol.5169 příměstské části služby. 2133

5 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/3 investice příspěvkové organizace rozpočtové opatřením č. 5/3 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM z org. 0, par. 3392, pol Investice příspěvkové organizace a obch. spol. na: a) org. 4127, par. 3113, pol ZŠ Dukelská 1112, Ml. Boleslav - investice ve výši ,00 Kč b) org. 4127, par. 3113, pol ZŠ Dukelská 1112, Ml.Boleslav oprava ve výši ,00 Kč c) org. 4121, par. 3113, pol ZŠ Jilemnického 1152, MB- investice ve výši ,00 Kč d) org. 4120, par. 3113, pol a 8. ZŠ Václavkova ul. Mladá Boleslav - oprava ve výši ,00 Kč e) org. 4131, par. 3412, pol ZŠ 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav - investice ve výši ,00 Kč f) org. 4123, par. 3111, pol mateřská škola Čtyřlístek Mladá Boleslav - investice ve výši ,00 Kč g) org. 4133, par. 3412, pol ZŠ Dr. E. Beneše, Mladá Boleslav - investice ve výši ,00 Kč h) org. 345, par. 3421, pol zahrada DDM - investice ve výši ,00 Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu a) na schválení smlouvy o odvodu části výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky statutárnímu městu Mladá Boleslav b) na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/4 v roce 2009, kterým se navyšuje schválený rozpočet města o část výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky a) uzavření smlouvy o odvodu části výtěžku ze sázkových her povolených Ministerstvem financí České republiky na veřejně prospěšné účely mezi firmou SPORT GAMES WIN., IČ: , se sídlem Náhorní 102 Zdiby - Praha východ a Statutárním městem Mladá Boleslav, IČ: , na částku ,- Kč - dle přílohy č. 1. b) rozpočtové opatřením č.5/04 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč 2134

6 navýšení příjmů položka 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií a navýšení výdajů kap. 07, org. 4118, 2219, pol In-line dráha městský stadion I vedoucímu ekonomického odboru realizovat výše uvedené usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č.5/5 převod finančních prostředků z kapitoly 06 na kapitolu 01 rozpočtové opatření č. 5/5 v roce 2009: přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 200, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč,- partnerská města par. 3399, pol. 5175, ,-Kč,- par. 3399, pol. 5194, 5 000,-Kč par. 3399, pol. 5229, ,-Kč par. 3314, pol. 5240, 2 000,-Kč org. 216, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč reprezentace města par. 3399, pol. 5021, ,-Kč par. 3399, pol. 5139, 899,-Kč par. 3399, pol. 5175, ,-Kč par. 3399, pol. 5194, 3 556,-Kč org. 255, par. 3399, pol. 5229, ,-Kč letecký den org. 255, par. 3419, pol. 5222, ,-Kč rallye Bohemia org. 255, par. 2143, pol. 5169, ,-Kč spoluúčast na veletrzích par. 2143, pol. 5193, ,-Kč Turistické autobusy Český Ráj par. 2143, pol. 5194, 384,-Kč - věcné dary org. 202, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč Svatováclavská jízda org. 225, par. 3349, pol. 5169, ,-Kč Boleslavan - služby par. 3349, pol. 5021, ,-Kč - Boleslavan - OOV na kapitolu 01, org. 200, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč,- partnerská města par. 3399, pol. 5175, ,-Kč,- par. 3399, pol. 5194, 5 000,-Kč par. 3399, pol. 5229, ,-Kč par. 3314, pol. 5240, 2 000,-Kč org. 216, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč reprezentace města par. 3399, pol. 5021, ,-Kč par. 3399, pol. 5139, 899,-Kč par. 3399, pol. 5175, ,-Kč par. 3399, pol. 5194, 3 556,-Kč org. 255, par. 3399, pol. 5229, ,-Kč letecký den org. 255, par. 3419, pol. 5222, ,-Kč rallye Bohemia org. 255, par. 2143, pol. 5169, ,-Kč spoluúčast na veletrzích par. 2143, pol. 5193, ,-Kč - turistické autobusy ČeskýRáj par. 2143, pol. 5194, 384,-Kč - věcné dary 2135

7 org. 202, par. 3399, pol. 5169, ,-Kč Svatováclavská jízda org. 225, par. 3349, pol. 5169, ,-Kč Boleslavan - služby par. 3349, pol. 5021, ,-Kč - Boleslavan - OOV č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/6 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin rozpočtové opatření č. 5/6 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav a) o částku ,- Kč navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ náklady za činnost odborných lesních hospodářů (OLH) a navýšení výdajů kap. 08 par pol a 5213 ÚZ platba OLH b) o částku ,- Kč - navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově porostů a navýšení výdajů kap. 08 par pol a 5213 ÚZ platba MZD. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/7 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav v roce 2009, kap. 11-sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2009 rozpočtové opatření č. 5/7 v roce 2009: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a navýšení výdajů: kap. 11 sociální věci, par. 6171, položky dle přílohy č. 1 ÚZ na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2009 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 2136

8 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 44 mil. Kč mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou a. s. na financování investičních akcí Statutárního města Mladá Boleslav uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 44 mil. Kč na financování investičních akcí Statutárního města Mladá Boleslav mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ , dle přílohy tohoto usnesení I vedoucího ekonomického odboru realizací výše uvedeného usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 72 mil. Kč mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou a. s. na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 72 mil. Kč na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ , dle přílohy tohoto usnesení I vedoucího ekonomického odboru realizací výše uvedeného usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na snížení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. 2137

9 snížení hodnoty portfolia volných finančních prostředků v rámci zhodnocování finančních prostředků města (portfolio) společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. o 25 mil. Kč a převedení těchto finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje I náměstkovi primátora pro ekonomiku a vedoucímu ekonomického odboru realizovat výše uvedené usnesení formou pokynu správci portfolia nejpozději do č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a společností Kultura města Mladá Boleslav a.s. uzavření smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav jako věřitelem a společností Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Dukelská 1093, , Mladá Boleslav, IČ: , jako dlužníkem, jejímž předmětem je poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 23, ,--Kč dle přílohy důvodové zpráv. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na projekt Metalová cesta Mladou Boleslaví a) poskytnutí investiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ: , IČ: , na úhradu prokazatelných neuznatelných nákladů v maximální výši 6 milionů Kč a na úhradu 7,5% uznatelných nákladů v rámci projektu Metalová cesta Mladou Boleslaví b) odkoupení projektové dokumentace, která se týká majetku Statutárního města Mladá Boleslav v rámci projektu Metalová cesta Mladou Boleslaví od společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ: , IČ: , v případě, že tato společnost nezíská finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy na realizaci projektu: Metalová cesta Mladou Boleslaví. 2138

10 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace 5, ,-- Kč společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na rekonstrukci kuchyně restaurace Domu kultury v Mladé Boleslavi poskytnutí investiční dotace ve výši 5, ,-- Kč společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ: , IČ: , z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na úhradu ceny díla za provedení rekonstrukce kuchyně restaurace Domu kultury v Mladé Boleslavi. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 občanskému sdružení Služba škole MB na zajištění Univerzity 3. věku poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,-Kč z rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav občanskému sdružení Služba škole MB, IČ , se sídlem tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav, na zajištění Univerzity 3. věku v roce č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba města Mladá Boleslava a Penzion pro důchodce města Mladá Boleslav s účinností od a) dodatek č. 2, kterým se doplňuje zřizovací listina příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, se sídlem Na Radouči 1081, Mladá Boleslav, IČ , ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , s účinností od viz příloha č. 1 b) dodatek č. 2, kterým se doplňuje zřizovací listina příspěvkové organizace Penzion pro důchodce města Mladá Boleslav, se sídlem U penzionu 1324, Mladá Boleslav, IČ , ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , s účinností od viz příloha č

11 I vedoucí odboru sociálních věcí zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení 5. změny 1. vydání směrnice QS Prodej nebytových prostor v majetku města 5. změnu 1. vydání směrnice QS Prodej nebytových prostor v majetku města dle přílohy důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení vzorového textu kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nebytovému prostoru vzorový text kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nebytovému prostoru dle přílohy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu nebytového prostoru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Mladá Boleslav jako budoucím prodávajícím a panem Alešem Sýkorou, nar. xxx, bytem xxx, IČ: , jako budoucím kupujícím na prodej nového nebytového prostoru o výměře 278,60 m 2 nacházejícího se v domě čp v ul. Havlíčkova, v části Mladá Boleslav II, postaveném na stp a 6269, spolu s příslušnými spoluvlastnickými podíly na budově a pozemcích v katastrálním území Mladá Boleslav po té, co bude tento nový nebytový prostor 2140

12 prohlášením vlastníka vytvořen z části stávajících nebytových prostor č. 1307/1 a 1307/2 nacházejících se v tomtéž domě v souladu s ustanoveními zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a za podmínky, že pan Aleš Sýkora před uzavřením samotné smlouvy o prodeji nebytového prostoru uskuteční městem odsouhlasené investice do rekonstrukce stávajících nebytových prostor včetně venkovní terasy minimálně ve výši 2,5 mil. Kč dle studie, která je přílohou přiloženého smluvního dokumentu I vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na koupi pp. 319/1 v katastrálním území Podlázky (Lesy České republiky, s.p.) n e koupi pozemkové parcely 319/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2 v katastrálním území Podlázky z majetku České republiky ve správě nemovitostí ve vlastnictví státu Lesů České republiky, s.p., IČ , se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ , do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to za cenu obvyklou, tj. dle aktuálního znaleckého posudku. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej budovy čp. 45 na stp v k.ú. Mladá Boleslav (Petr Alvín) prodej budovy čp. 45, Podchlumí, na stp (dle GP č /2007) v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Petra Alvína, nar. xxx, bytem xxx, a to za cenu ,-- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2141

13 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení Budoucí směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (pan Cinkl) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I uzavření Budoucí směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi, mezi Statutárním městem Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I a panem Vratislavem Cinklem, nar. xxx, bytem xxx, dle přiloženého smluvního dokumentu I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a ZM č ze dne a na směnu pozemků v k.ú. Řepov, Kosmonosy a Bezděčín u Ml. Boleslavi (pánové Bulíř, Junek a Kukla) r e v o k u j e své usnesení č ze dne a usnesení č ze dne v plném rozsahu I směnu nemovitostí: z majetku Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, do spoluvlastnictví pana Martina Bulíře, nar. xxx, bytem xxx(podíl 1/2), Miloslava Junka, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/4), Jiřího Kukly, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/4) - pozemkové parcely 287/12 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi (dle GP 302-7/2008 pp. 287/12) - části pozemkové parcely 247/49 (orná půda) o výměře cca m 2 v katastrálním území Řepov - pozemkové parcely 1075/1 (zahrada) o výměře 316 m 2 v katastrálním území Kosmonosy 2142

14 (celková výměra pozemků = m 2 ) za - pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK): o výměře 3 m 2 v katastrálním území Řepov o výměře 6 m 2 v katastrálním území Řepov - pozemkovou parcelu 769/13 (orná půda) o výměře 267 m2 v katastrálním území Řepov - pozemkovou parcelu 113/29 (orná půda) o výměře 4 m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/30 (orná půda) o výměře 247 m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/38 (orná půda) o výměře 271 m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/39 (orná půda) o výměře 225 m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/42 (orná půda) o výměře m 2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/43 (orná půda) o výměře m 2 v katastrální území Plazy (celková výměra pozemků = m 2 ) z majetku pana Martina Bulíře, nar. xxx, bytem xxx(podíl 1/2), Miloslava Junka, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/4), Jiřího Kukly, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/4) do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to bez doplatku rozdílu ceny takto směňovaných pozemků I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne (prodej domu čp. 162 na stp a stp. 1041, v k.ú. Mladá Boleslav obchodnímu sdružení SEMIRAMIS o.s.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne , a to v bodě II. termín realizace usnesení I změnu termínu uložení vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení z na ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2143

15 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného práva předkupního ze dne o prodeji domu čp. 138 na stp. 746 a stp. 746 v k.ú. Mladá Boleslav (FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné) uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného práva předkupního ze dne o prodeji domu čp. 138 na stp. 746, Ptácká ulice, Mladá Boleslav a stp. 746 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 200 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a sdružením FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné, IČ , se sídlem Jaselská 1304/2, Mladá Boleslav, s účinností od a dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neprodleně, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města, která bude uzavřena s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, IČ , dle přílohy I vedoucímu OŘP zajistit uzavření smlouvy do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení změn v Integrovaném plánu rozvoje města zóna Severní sídliště pro Integrovaný operační program 2144

16 změny Integrovaného plánu rozvoje města zóna Severní sídliště pro Integrovaný operační program schváleného Zastupitelstvem města usnesením č ze dne 20. listopadu 2008, dle přílohy tohoto usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení rámcové smlouvy o půjčce z fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí uzavření rámcové smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a panem Tomášem Habalem, nar. xxx, bytem Mladá Boleslav - xxx, dle přílohy tohoto usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí půjček dle Pravidel Statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů z Fondu rozvoje bydlení uzavření smluv o poskytnutí půjček dle Pravidel Statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů z Fondu rozvoje bydlení s těmito žadateli: Č. Jméno Adresa Účel Částka Roky 1 Petr a Stanislava Šimovi Podlázky 109 obnova fasády ,00 Kč 3 2 Společenství vlastníků jednotek Domino 17. listopadu Renovace výtahů ,00 Kč 3 3 Společenství vlastníků jednotek U Stadionu Renovace výtahů ,00 Kč

17 4 Společenství vlastníků jednotek U Stadionu Renovace výtahů ,00 Kč 3 5 Společenství vlastníků jednotek Žižkova 490 obnova fasády a výměna oken ,00 Kč 4 6 Společenství vlastníků jednotek nám. Míru 13 obnova fasády ,00 Kč 3 7 Společenství vlastníků jednotek Štúrova obnova fasády a oprava balkonů ,00 Kč 5 8 Svoboda Miloš Jabloňova 191, Čejetice obnova fasády ,00 Kč 3 9 Brzobohatý Michal Staroměstské nám. 86 obnova fasády ,00 Kč 4 10 Společenství pro dům Jičínská 828 obnova fasády ,00 Kč 3 11 Tomáš, Josef, Marta Hermanovi Bezděčín 19 výměna oken a obnova fasády ,00 Kč 5 12 Jan a Hana Horsákovi Bakovská 131, Debř obnova fasády ,00 Kč 3 13 Zuzana Jeriová a Jan Kasík Nerudova 606 obnova fasády ,00 Kč 3 14 Albrecht Miroslav Luční Albrecht Miroslav Ptácká 142 obnova jádra, topení a výměna oken obnova jádra, topení ,00 Kč ,00 Kč 3 16 Společenství vlastníků jednotek Jana Palacha výměna vstupních dveří ,00 Kč 3 17 Společenství vlastníků jednotek Jana Palacha Renovace výtahů ,00 Kč 3 I vedoucímu ekonomického odboru realizovat neprodleně výše uvedené usnesení. 2146

18 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. d e l e g u j e a) Ing. Adolfa Beznosku, náměstka primátora, nar. xxx, trvale bytem xxx jako zástupce statutárního města Mladá Boleslav na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., IČ: , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, konanou dne , b) Mgr. Jaroslava Polívku, náměstka primátora, nar. xxx, trvale bytem xxx, jako náhradníka. Zástupce statutárního města Mladá Boleslav je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako společník obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Memoranda k projektu Bezpečná cesta dětí do školy Memorandum k projektu Bezpečná cesta dětí do školy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o aktuální situaci v Bytových družstvech Laurinova I III b e r e n a v ě d o m í zprávu o aktuální situaci v Bytových družstvech Laurinova I. III., dle přílohy tohoto usnesení. 2147

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 97 Vydána dne 30. ledna 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3129. k informacím o schválených rozpočtových opatřeních

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.8.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

16. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na uspořádání 7. dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi v roce 2008 17. Návrh na poskytnutí příspěvku v

16. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na uspořádání 7. dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi v roce 2008 17. Návrh na poskytnutí příspěvku v Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. května 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014 P R O G R A M 18. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 28.6.2010 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva městské

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.152/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou Stavebnímu

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze Rady města Kladna dne 14. 9. 2004 Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora Antonín Kajgr, náměstek primátora

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více