ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Obce Všemysice registrován u MK ČR pod č i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE n II. veřejné zasedání Zastupitestva obce Všemysice se konao ve Všemysicích dne 17. prosince 2014 od 19:00 hodin za přítomnosti všech 11. zastupiteů. ZOV schváio navržený program i ověřovatee a zapisovatee zápisu. Kontrou usnesení proved předseda kontroního výboru Mian Růžička. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n Účetní obce seznámia ZOV s rozpočtovým opatřením č.17 a 18/2014, které je v kompetenci starosty a s rozpočtovým opatřením č. 19/2014, které ZOV schváio. ODPISOVÝ PLÁN n ZOV souhasio s odpisovým pánem č.12/2014 na zametací stroj a investici do odbahnění rybníků v Neznašově. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ n Výběrové řízení na akci Reaizace úspor energie v poyfunkční budově Všemysice (zatepení budovy Obecního úřadu v Neznašově) se konao dne od 15:01 hodin v Neznašově. Výběrového řízení se zúčastniy tyto firmy: TexCoor stavební, s.r.o., České Budějovice; Š+H Bohunice, s.r.o., Temeín; Kočí, a.s., Písek a Swietesky stavební, s.r.o., České Budějovice. Firma Kočí bya pro neúpnost požadovaného obsahu nabídky vyřazena. Pořadí nabídek: první, s nejnižší nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, se umístia firma Š+H Bohunice, s.r.o., jako druhá firma TexCoor stavební, s.r.o ,- Kč bez DPH, třetí Swietesky stavební s.r.o ,- Kč bez DPH. ZOV souhasio s výsedky předoženého výběrového řízení a pověřio starostu obce k dašímu jednání s vybraným zhotoviteem stavby firmou Š+H Bohunice s.r.o. a dáe k podpisu smuvní dokumentace. STANOVENÍ POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU n Starosta uved, že bya zveřejněna sazba popatku za svoz komunáního odpadu na rok 2015 na zákadě výpočtu de zákona o odpadech. Vastní zveřejnění byo všeobecnou informací pro občany s tím, že až ZOV na svém veřejném zasedání o výši popatku rozhodne. Starosta navrhnu sazbu pro popatníka snížit na částku 600,- Kč/rok. Občan nad 70 et věku bude nově patit 300,- Kč/rok. Student, který je z důvodu studia ubytován přes týden mimo obec (koej, internát a daší) bude patit 200,- Kč/rok. Pan Ševčík nesouhasi se snižováním popatků na úkor dotace obce a apeova na občany, aby odpad třídii a učii to i své děti. Starosta dopni, že nákady na odpady za rok 2013 byy téměř ,- Kč a vybrao se ,- Kč, takže obec dopácea ,- Kč. Pan Starý navrhnu, aby se nepatio za narozené dítě v tom daném roce narození, s čímž ZOV souhasio. Paní Bartušková navrhovaa, aby se peníze, které dopácí obec za odpady, day na jiné věci, napříkad na chodníky. Z řad občanů zazně názor, že idi nic nemotivuje k třídění odpadů. Pokud chce obec idem něco dát, má to dát všem občanům bez rozdíu např. právě formou snížení odpadu. Místostarostka informovaa o provedené poptávce na jinou svozovou firmu, kde ovšem největším imitem je vzdáenost. Budou se hedat i jiné cesty ke snížení tohoto popatku, aternativa úpravy četnosti svozu na 1x za 14 dní, ae zde bude nutná diskuze s občany. ZOV schváio vydání nové Obecně závazné vyhášky č. 1/2014 o místním popatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáních

2 strana 2 odpadů s patností od 15. edna 2015 s odsouhasenou sazbou 600 Kč/ popatník a dopněnou o osvobození stanoveného popatku za nově narozené dítě v daném roce. SMLUVNÍ VZTAHY n ZOV souhasio s Dodatkem č. 14 firmy Rumpod 01 Vodňany, s.r.o. o stanovení popatku de č. IV Smouvy na svoz a ukádání odpadu pro obec Všemysice na rok 2015, který zůstává stejný jako v roce 2014 a to v této výši: a) popatek za 1 svozový den je ve výši 4200,- Kč bez DPH, b) popatek za ukádání na skádce ve Vodňanech 1200,- Kč/t bez DPH. n ZOV projednávao žádost paní Kämpfové, Neznašov č. 148 o koupi nebo pronájmu obecního pozemku par. č. 1043/30, k.ú. Všemysice z důvodu vytvoření parkovacího místa u nemovitosti čp. 51 v Neznašově. Vzhedem k tomu, že na části tohoto pozemku je uoženo nové kanaizační potrubí a současně je tento pozemek daší přístupovou možností na jiné pozemky, ZOV předoženou žádost jmenované o koupi či pronájmu pozemku parc. č. 1043/30 zamíto. n ZOV souhasio s pronájmem hospody ve Všemysicích, na zákadě dříve zveřejněného záměru pronájmu tohoto zařízení a podané žádosti o pronájem paní Marešovou. Vzhedem ke skutečnosti, že je tento objekt již deší dobu nevyužívaný a je zde oprávněný zájem občanů pro znovu zprovoznění hospody, bya výše nájmu stanovena na 100 Kč/měsíc + úhrada nákadů za energie a vodu. n ZOV bya předožena Smouva o zřízení věcného břemene reaizovaná pod názvem Bohunice zastávka par. č. 1476/2, k. ú. Týn nad Vtavou za jednorázovou úpatu Kč. Byo odstraněno vzdušné eektrického vedení a uožen nový eektrický kabe do země (okaita Bohunice, vaková zastávka). Touto stavbou je dotčen obecní pozemek parc. č. 1800/7 a 1811/5, k. ú. Bohunice nad Vtavou. ZOV souhasio s uzavřením smouvy a pověřio starostu k podpisu přísušné smuvní dokumentace. RŮZNÉ n Již na minuém zastupitestvu byy podány informace o podání žádosti o poskytnutí dotace na akce Rekonstrukce MK v Neznašově (tzv. Vádní uice) a Rekonstrukce MK ve Všeteči (cesta od Poáků k Trubů ryb.). ZOV schváio předožení žádosti o podporu projektu s názvem REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI VŠE- MYSLICE do 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, obast podpory 1.5. Rozvoj místních komunikací a jeho násednou reaizaci. Zastupitestvo dáe schváio předfinancování projektu ve výši cekových výdajů projektu, tj ,00 Kč včetně DPH v rámci rozpočtu obce Všemysice, resp. za pomoci bankovního úvěru s tím, že bude finanční krytí projektu zajištěno po ceé období reaizace projektu včetně případných změn harmonogramu. n Místostarostka seznámia ZOV se sožením škoské a kuturní komise a se sožením ikvidační komise. ZOV návrh schváio. n Bya předožena žádost prostřednictvím projektanta Ing. Haamy o uděení výjimky z odstupové vzdáenosti přístavby rekreačního objektu na pozemku parc. č. 204/5, k. ú. Všemysice, okaita u Sv. Anny od pozemku obce Všemysice parc. č. 204/7. Pan Ševčík upozorňova, že majite chce na maém pozemku postavit chatu, která se do této okaity nehodí. Starosta podotknu, že posouzení stavby je v kompetenci stavebního úřadu MěÚ Týn nad Vtavou. Po krátké diskuzi zastupiteů k uvedené žádosti ZOV uděio souhas s uděením výjimky z odstupové vzdáenosti. DOŠLÁ POŠTA n Žádost pana Sikory st. o uzavření nájemní smouvy na pozemek parc. č. 33/9 339 m2, k. ú. Všemysice dvůr Neznašov. Starosta jedna s geodetem, který zaměří pozemek. Vzájemnou dohodou bude určena pocha pozemku, kterou obec Všemysice aktivně využívá. Po tomto upřesnění bude obec dáe jednat o finančním vypořádání s panem Sikorou. K zaměření pozemku bude přizván i majite nemovitosti pan Sikora. n Žádost s. Červenkové o prodej nebo pronájem pozemků okoo bytovky Všemysice, která je v jejím majetku. Jedná se o 1/2 pozemku parc. č. 590/6, dáe pak parc. č. 1022/15 pozemek koem bytovky a parc. č. 590/5 pocha před vstupem do bytovky. Vzhedem k tomu, že v současné době probíhá napnění směnné smouvy mezi obcí Všemysice a Stavby ČR Hoding a dosud nedošo jak k podpisu smouvy a k násednému provedení vastnických změn na katastru nemovitostí, doporuči starosta jednání odožit na termín, kdy tato smuvní transakce obce Všemysice a Stavby ČR Hoding bude dokončena. n Pan Bahovec má zájem o koupi bývaého hoteu v Neznašově, který je v majetku ČEZ a žádá obec o projednání jeho koupě. Starosta navrhnu prověřit záměr o prodeji bývaého hoteu spoečnosti ČEZ přímo u kompetentních osob a získané informace předat panu Bahovcovi. n Ve dnech 2. a by pracovníky Jihočeského kraje proveden audit na OÚ Všemysice s výsedkem bez závad. Starosta tímto poděkova všem pracovníkům obce, kteří se o tento výsedek kontroy nejvíce zasoužii.

3 strana 3 DISKUZE n Pan Veseý navrhova, aby obec požádaa Rumpod Vodňany o finanční dar na škoku v Neznašově, také Vodovody a kanaizace, když využíváme jejich sužby a patíme za to dost vysoké částky. Dáe upozorňova na to, že eektřina od ČEZu je evnější než od EONu, který je v obci nejvíce rozšířen a tak se ptá, zda by obec moha v tomto něco uděat. Zastupiteka paní Bartušková odpověděa, že sdružení starostů obcí zaštiťuje odběr energie pro jednotivé obce, ae vzhedem k tomu, že cena kesá, nebya by cena z aukce výhodná. n Pan Sikora se pta, co se bude děat s obecní budovou č. 11 (mateřská škoka). Starosta odpovědě, že v současné době se obec dohaduje se stavební firmou, která se brání sankcím a toto řeší právníci. Současně se připravuje projektová dokumentace a bude nové výběrové řízení na dostavbu MŠ. n Pan Hrdička se pta, proč přejezd ze sinice na pozemek pana Křišťana je zatarasen baíky sámy. Paní Bartušková reagovaa, že je to pozemek pana Křišťana a že obec obnovia přejezd, který tam by dříve. Louka je v místě vjezdu rozbahněná, proto je vjezd zamezen překážkou. n Paní Bartušková upozornia, že do je možno získat dotaci z POV (Program obnovy venkova). Starosta odpovědě, že se na podání žádosti na chodníky koem Mateřské škoy v Neznašov pracuje a žádost bude do termínu podána. III. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE n Již v pořadí III. veřejné zasedání Zastupitestva obce Všemysice proběho dne od 18:00 hodin ve Všeteči za přítomnosti 10. čenů zastupitestva. Po dopnění programu a vobě ověřovateů zápisu a zapisovatee, proved předseda kontroního výboru kontrou usnesení. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n Účetní paní Doanská seznámia ZOV s rozpočtovým opatřením č. 20/2014, které je v kompetenci starosty a s rozpočtovým opatřením č. 21/2014 a s odpisovým pánem č. 13/2014, které ZOV schváio. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE VŠEMYSLICE NA ROK 2015 n Návrh rozpočtu obce Všemysice na rok 2015 by vyvěšen na úřední desce a na webových stránkách obce Všemysice po stanovenou dobu. Zastupiteům návrh rozpočtu předožia paní Doanská, kde došo ke změně týkající se spoku Neznášek ve výši ,- Kč (paragraf 3399, poožka 5222 přidáno ,- Kč a z paragrafu 2212 a poožky 5171 odebráno ,- Kč) a dáe odpověděa na daší vznesené dotazy. ZOV poté schváio navržený upravený rozpočet obce Všemysice na rok 2015, kdy je rozpočet přebytkový a je schváen na paragrafy. Příjmy jsou ve výši ,- Kč, výdaje ,- Kč a financování (spátky úvěru) ,- Kč. ZOV schváio i přednesený návrh rozpočtu sociáního fondu na rok SMLUVNÍ VZTAHY n Starosta předoži darovací smouvu mezi obcí Všemysice jako dárce a Jihočeským krajem jako obdarovaným. Předmětem daru jsou pozemky parc. č. 1016/5 (ostatní pocha, sinice), parc. č. 1016/24 (ostatní pocha, sinice), parc. č. 1016/32 (ostatní pocha, sinice) vše k. ú. Všemysice a dáe pozemek parc. č. 244/1 (ostatní pocha, ostatní komunikace) k. ú. Savětice u Všemysic. Tato Darovací smouva navazuje na Smouvu o budoucí darovací smouvě z roku Jihočeský kraj v současné době nedisponuje žádnými pozemky, které by moh v poměru 1 : 1 darovat obci. ZOV souhasio s darovací smouvou a dáe uožio starostovi obce jednat se SÚS JČ kraje ohedně budoucího získání pozemků v majetku kraje za účeem pánované výstavby chodníků. n ZOV souhasio s uzavřením Dodatku č. 1 k Rámcové smouvě o spoupráci mezi ČEZ, a.s. a obcí Všemysice, jehož obsahem je doba vypácení prostředků k financování investičních akcí obce Všemysice až do roku De uzavřené Rámcové smouvy měy být obci Všemysice, počínaje rok 2009 do konce roku 2018 (tj. 10 et), vypaceny finanční prostředky v cekové výši 40 mi. korun. Dodatkem č. 1 se dosud nevyčerpané finanční prostředky budou vypácet až do roku n ZOV souhasio s podpisem předožené Smouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obaů uzavřenou mezi spoečností EKO-KOM, a.s. a obcí Všemysice. n ZOV schváio předožený návrh pohybivé sožky ceny vodného ve výši 32,33 Kč/m3 bez DPH a ceny stočného 24,85 Kč/m3 bez DPH pro obec Všemysice na rok 2015 a dáe souhasio se stanovením pevné sožky vodného a stočného de jednotivých kategorií pode hodnoty trvaého průtoku vodoměru: kategorie VDM do 2,5-734 Kč/rok ( ) občané v obci s ČOV, bez ČOV 394 Kč/rok kategorie VDM do Kč/rok

4 strana 4 kategorie VDM do Kč/rok kategorie VDM do Kč/rok RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA n ZOV souhasio s podáním žádosti do POV (Program obnovy venkova) Jihočeského kraje na výstavbu chodníků koem Mateřské škoky v Neznašově. V jednom případě jde o výstavbu nového chodníku spou s odstavným stáním pro osobní vozida, druhý chodník je rekonstrukcí stávajícího chodníku (směr hasičská zbrojnice). A násedně schváio Dodatek č. 1 Strategického rozvojového dokumentu obce Všemysice, který je součástí žádosti. n ZOV schváio vydání Směrnice č. 4/2014 Směrnice pro činnost zaměstnanců obecního úřadu Všemysice pro případ ohrožení (výbušnými átkami, nástražnými výbušnými systémy, bombou, nebezpečnými átkami, otravnými átkami, bojovými bioogickými átkami atp.). n ZOV souhasio s převodem obcí Všemysice poskytnutého příspěvku ve výši ,- Kč na vybavení MŠ Neznašov do rezervního fondu ZŠ a MŠ Neznašov z důvodu nedokončené rekonstrukce budovy MŠ Neznašov. n Starosta předa informace ze zasedání zastupitestva Jihočeského kraje, kde starostové regionu v havarijní zóně JE Temeín předai Otevřený dopis starostů z okoí JE Temeín vádě ČR prostřednictvím zastupitestva Jihočeského kraje. Veřejné přečtení obsahu dopisu se setkao u přítomných zastupiteů se 100 % podporou. n Nadací ČEZ by na zákadě žádosti obce Všemysice přisíben finanční příspěvek na veřejné osvětení koem MŠ Neznašov ve výši 200 tis. Kč. n Datovou schránkou bya doručena Veřejná vyháška Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddě. územního pánování Oznámení o vydání 1. aktuaizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Bižší informace osobně v budově Krajského úřadu JČ kraje I. Patro č. dveří nebo na webových stránkách DISKUZE n Starosta se pta přítomných, zda by nějaký probém se sněhovou nadíkou a odkízením sněhu. Paní Bartušková se ptaa, jesti je v provozu zametací stroj a proč se s ním neukízí chodníky, ae ukízí se vekým traktorem na to nevhodným. Starosta odpovědě, že zametací stroj se na úkid sněhu zatím použít nedá. Je nutné přikoupit speciání kartáč na odkízení sněhu, který stojí okoo ,- Kč. Jeho koupě se bude reaizovat v novém roce. Vekým traktorem pokyn k odkízení sněhu neby vydán. V současné době je k dispozici zahradní traktůrek s radicí. ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU A PŘÍJEZD BETLÉMSKÉHO SVĚTLA Tradiční předvánoční akce se konaa v Neznašově. Vůně vánočního punče a grogu se inua po ceé návsi už před pátou hodinou odpoední. Stromeček i vánoční světýka zářiy do tmy a na návsi se začai scházet první návštěvníci za doprovodu Temeínské kapey.skauti z Týna nad Vtavou, pod vedením pana Boušky, přivezi Betémské světo, jako symbo Vánoc, které si každý občan moh odnést domů. Při předávání Betémského světa panovaa pohoda, váda dobrá náada a přáteská atmosféra.již po někoikáté se rozezněy dětské hásky, z místní zákadní a mateřské škoy, zpívající koedy u rozsvíceného stromečku a navodiy tak občanům příjemnou vánoční atmosféru. Vystoupení byo veice profesionání a nejednomu z návštěvníků vykouzi úsměv na rtech. V podstatě ceý prosinec jsme se moc neučii a spíš jsme nacvičovai vystoupení na Vánoční akademii, potažmo sem na zpívání u stromečku, podotk s úsměvem ředite ZŠ a MŠ Mgr. Jarosav Tůma. Děti si také vysoužiy obdiv místních, když během ceé akce byy prodávány jejich vastnoručně vyrobené vánoční dekorace. Na závěr poděkova pan starosta všem přítomným za hojnou účast, poděkova za krásné vystoupení dětem a všem popřá kidné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchu v Novém roce Doufáme, že se Betémské světo stane i nadáe tak příjemnou tradicí jakou je dosud a že se při ní budeme pravideně setkávat.

5 strana 5 ZIMNÍ POCHOD NA VYSOKÝ KAMÝK Dne uspořáda SDH Neznašov ve spoupráci s Turistickým kubem pochod na nejvyšší kopec v našem okoí Vysoký Kamýk (627m). Počasí nám tentokrát přáo, ráno by sabý poprašek sněhu a tepoměr ukazova -7 C. Sraz účastníků by na návsi v Neznašově, kam přišo 30 účastníků. V 9:00 hodin nás nadvakrát odvez náš veite pan Nedba do Všeteče na křižovatku U tesařů, kde na nás čekaa daší skupina kamarádů ze Všemysic, kteří s námi na tyto pochody chodí. Trasa bya napánována okoo Trubů rybníka směrem na rozcestí U ípy a po směrovkách až k rozhedně. Po příchodu jsme u kříže zapáii svíčku za naše kamarádky a kamarády, kteří tu už s námi nejsou. V osadě Černý havran by připraven oheň, na kterém se opeky buřty a všichni účastníci se občerstvii. Poděkování si zasouží pan Koář, náš pokadník, který zajisti vemi dobré buřty, chéb i hořčici. Vzhedem k tomu, že byo krásné počasí, řada pochodníků vystoupaa až na horní pošinu rozhedny, kterou pan Voneš otevře. Naskyt se jim vemi pěkný pohed po ceém širokém okoí. Domů se všichni účastníci pochodu vracei samostatně. Skupina asi dvaceti idí ša přes Kopaninu okoo hajnice U Smrže, proša Újezdem a pochod ukončia v Neznašovské hospodě u dobrého svařeného vína. Děkuji všem, kteří přiši, byo nás 43, užii si tento pochod v krásné přírodě na zdravém vzduchu Píseckých hor. Tento zimní pochod by již uskutečněn po šestnácté a od roku 2008 je konán v rámci Oranžového roku pod havičkou hasičů z Neznašova. Jan Čihovský, SDH Neznašov ZŠ A MŠ NEZNAŠOV ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ NEZNAŠOV se uskuteční ve dnech !Bižší informace: NÁSLECHOVÉ DOPOLEDNE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ Ve středu 10. prosince proběho ve třídě zákadní škoy násechové dopoedne pro rodiče budoucích prvňáčků. Přítomní rodiče se tak seznámii s prvky metodiky Začít spou, jejíž součástí je i spoečný ranní kruh a čtení deníků. Dáe pak sedovai naše prvňáčky při výuce angičtiny a češtiny. Po svačině násedovaa centra aktivit, tentokrát v duchu vánočním. Děti tak pracovay ve skupinách v centru čtení a psaní, v centru matematiky a v ateiéru s texty o vánočních tradicích, dramatizovay pohádku, tvořiy sněhuáky a vánoční stromečky pomocí geometrických tvarů a vyráběy vánoční papír s potiskem bramborových razítek. Jsme rádi, že si přítomní rodiče naši čas a přiši se na násechy podívat. DOPRAVNÍ VÝCHOVA V HOPSÁRIU V pátek jsme uskutečnii první spoečný výet všech dětí Zákadní škoy a Mateřské škoy Neznašov, učiteů a rodičů. Tentokrát jsme se vydai odreagovat do zábavního centra Hopsárium v Českých Budějovicích. Ne nadarmo si říkají centrum rodinné. Dopoedne si tu totiž náramně užiy nejen všechny děti, ae i všichni dospěí. Otestovai jsme vekou proézací věž se skuzavkami, ezeckou stěnou, míčky a dašími překážkami, veké trampoíny, sjížděi jsme kopec v nafukovacích kruzích, zahrái si fotba i fotbáek, ezi do tamy žraokovi a pohupovai se na odi. Součástí této zábavy bya i dopravní výchova. Teoretické znaosti koem bezpečného přecházení přes sinici, správné výbavy cykisty i poznávání dopravních značek jsme zvádi s přehedem. O to více jsme se těšii na místní dopravní hřiště. Vžii jsme se totiž do roí chodců, poicistů a především motoristů. U všech těch skvěých vozide a vozítek opravdu nešo

6 strana 6 ponechat studené motory a nevšímat si jich. Den jsme si užii náramně, atmosféra bya úžasná, a tak jen doufáme, že podobných spoečných akcí bude co nejvíce. Ještě jednou děkujeme všem přítomným rodičům a přáteům škoy za spoupráci, byi jste skvěí! VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY Předvánoční období si děti z mateřské i zákadní škoy zpestřiy někoika dínami, při kterých různými formami zhmotňovay kouzenou a voňavou atmosféru bížících se Vánoc. Naši nejmenší ve škoce se naučii vyrábět voňavá mýda a svíčky z včeího vosku, vytvořii spoustu nádherných přáníček a napeki někoik druhů vynikajícího cukroví. Daší mié tvoření proběho v temeínském informačním centru, kde si děti ze zákadní škoy vyrobiy keramické zvonečky a papírové sněhuáky. Opět se přesvědčiy o tom, že fantazii se meze nekadou a tradiční vánoční i zimní motivy ze ztvárnit opravdu origináně. Tato tvořeníčka však pro děti ze zákadní škoy vyvrchoia ve středu 17. prosince, kdy se uskutečnia spoečná dína s rodiči, prarodiči či dašími rodinnými přísušníky. K radosti všech se jich tu sešo opravdu hodně a byi moc šikovní. Děti tak s jejich pomocí nazdobiy krásné vánoční věnce a svícny, vytvořiy vánoční zápichy do květináčů a okusiy si jemnou cukrářskou práci při dekorování jimi upečených perníčků. Během spoečného tvoření, povídání si, ochutnávání perníčků, pití kávy a čajů nám miou atmosféru podkresovay vánoční koedy. Akce bya vemi příjemná a jsme rádi, že děti mohy strávit tento hezký čas s rodiči a bízkými i ve škoním prostředí. představení zakoupii mnoho z výše uvedeného. Ježíškovi i divadeníkům moc děkujeme. Rádi bychom Vám všem popřái do nového roku 2015 mnoho zdraví, štěstí, radosti, ásky a smíchu a hodně síy pnit si své sny a vize, a to nejen Vaše osobní, ae i naše spoečné. Koektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Neznašov VÁNOČNÍ AKADEMIE - VYNIKAJÍCÍ PREZENTACE ZŠ A MŠ NEZNAŠOV Onen savností podvečer víta příchozího zapněný sá, v němž odhadem byo více jak 150 návštěvníků, a věru, byo na co se dívat a co posouchat. Děti z neznašovské zákadní a mateřské škoy v pestrém programu, soženém z písniček, scének, angičtiny, minidivada, cvičení, zpěvu i tance, ukázay, že vystoupit na veřejnosti je radost prostá upoceného strachu, že svůj kus zvorám. A to překrásné propojení programu oběma vemi miými dětskými konferenciéry naznačovao, že škoa nemusí být spojována se strachem, ae že je opravdu hrou. Však také návštěvníci každému výkonu nadšeně teskai. Naše MŠ od prázdnin zpívaa - syše to každý koemjdoucí. A také asi tančia - to už jsme nemohi vidět, ae pohyb dětí na jevišti ukáza, že nešo o nadřené vystoupení, protože pohyb dětí by jaksi samozřejmý. Přítomnost vyučujících i vedoucích kroužků na jevišti bya dokadem spoupráce dospěých i dětí. Vždyť pedagog je přece ten, kdo doprovází žáka po cestě k vědění i jednání. Žák by mě jít sám, z radosti. A k takové samostatnosti dětí přece místní škoa nenásině, jak jsme při vnímání programu viděi, svěřené žáky vede. Takovou euforii po programu jsem douho nezaži. Jsem mie překvapen přístupem neznašovských pedagogů k dětem. Přeju škoe, aby ji nadšená práce stáe bavia, a nám všem občanům obce, aby z dětí vyrosti svědomití, kreativní a samostatně uvažující i pracující občané. Díky všem, kteří se na přípravě předvánoční akademie podíei. Jan Bartuška VÁNOČNÍ NADÍLKA Již tradičně zavíta do mateřské i zákadní škoy Ježíšek se spoustou krásných dárků a dárečků. Pod vánočními stromečky děti našy nové ogické a vědomostní hry, pomůcky do výuky, knížky i ceou řadu potřebných hraček. Veké poděkování patří zejména místním ochotníkům, kteří z části výtěžku z jejich nejnovějšího

7 strana 7 NEZNÁŠEK ČLENSKÁ SCHŮZE proběha každoroční čenská schůze NEZNÁŠKU. V souadu s novým zákonem byo občanské sdružení změněno na zapsaný spoek. Proto nyní budeme NEZNÁŠEK z. s. Vedení spoku zůstává stejné: Kateřina Levínská (předseda), Vadan Ševčík (místopředseda). Také jsme přijai někoik nových čenů. V současné době má naše sdružení 28 aktivních čenů. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Čtvrtou adventní neděi přijeo do kuturního domu v Neznašově divado Já to jsem a přivezo dětské představení Vánoční příběh. Tradiční příběh o narození Ježíše Krista (Ježíška) především pode Lukášova evangeia by doprovázen spoustou koed, které si diváci mohi zazpívat a také zazpívai spou s herci. Na konec představení si všichni užii atmosféru nefašovaného rockového koncertu. snad i úspěšně bojují o své místo na sunci. K tradiční Mikuášské a Maškarní diskotéce jsme přidai soutěž Namauj si svého iterárního hrdinu a Cestu za pokadem, které obě etos proběhy už potřetí. Na rok 2015 máme napánované dvě nové akce, a to: Koncert v hrobce pro maé uměce z obce Všemysice a soutěž Naše obec má taent. Obě tyto akce budou určeny nejen pro maé, ae i pro starší děti a studenty. Od září tohoto roku zajišťujeme kroužky při ZŠ a MŠ Neznašov. Nic z výše uvedeného by se nepodařio bez finanční podpory a vůbec cekové podpory obce Všemysice, sponzorských darů firem i fyzických osob a vybraných čenských popatků. Jmenovitě bych za sponzorské dary v roce 2014 chtěa poděkovat firmám: Agentura ONE Productions, Reno Šumava a.s., Viktoria Sped s.r.o. a dáe panu Hrdičkovi. Dáe také děkuji všem těm, kteří nás podpořii odevzdáním dobrovoného vstupného na našich akcích nebo příspěvkem do kasičky při Zpívání u stromečku. Veškeré vybrané prostředky jsou použity na činnost spoku. Všichni čenové spoku vykonávají svou práci bezpatně a dobrovoně. Nakonec bych Vám všem chtěa popřát krásný rok Kateřina Levínská PODĚKOVÁNÍ Konec starého a začátek nového roku bývá dobou ohížení se a biancování a také vzetných pánů a předsevzetí do budoucna. Proto se i já za spoek NEZNÁŠEK přidám k této vně. Náš spoek by oficiáně zaožen , ae prakticky fungova už od éta předchozího roku. S myšenkou zaožit spoek přiša tehdejší paní starostka Hana Bartušková, která nás, čtyři zakádající osoby, přesvědčia o nutnosti zaožit v naší obci fungující občanské sdružení. Od začátku tohoto škoního roku náš spoek také úzce spoupracuje se ZŠ a MŠ Neznašov. Většina čenů spoku jsou také rodiče dětí, které dochází do naší škoy a škoky, proto náš spoek funguje rovněž jako SRPŠ (Sdružení rodičů a přáte škoy). Od našeho zaožení se nám podařio uspořádat řadu dětských akcí, pozvat k nám spoustu herců a divade a také vysadit někoik ip v aeji ke kosteu, které stejně jako náš spoek zatím statečně a PLÁN AKCÍ NA ROK únor Ham Ham Divadýko z pytíčku KD Neznašov 14. únor Dětské maškarní disco od 15:00 KD Neznašov 14. únor Retro disco od 20:00 spoečně se spokem Tyrš KD Neznašov taneční zábava pro dospěé 27. březen Noc s Andersenem Neznašov, Bohunice 18. duben Naše obec má taent KD Neznašov 30. duben - Průvod čarodějnic spoečně s SDH Neznašov 17. květen Jak šo vejce na vandr divado Koňmo - KD Neznašov 30. květen Koncert v hrobce naši maí uměci Hrobka rodu Berchtodů v Neznašově 25. červen Savnosti škoy KD Neznašov 29. srpen Cesta za pokadem 31. říjen Namauj si svého hrdinu vyhášení výsedků výtvarné soutěže dětská zábava KD Neznašov 7. istopad Lampiónový průvod 28. istopad Mikuášská diskotéka KD Neznašov

8 strana 8 Divadeni spoek Ty zve občany na reprízu Kouzené čarování s písničkou, které se bude konat od 19 hodin. Těšíme se na vás, divadeníci. REVITALIZACE RYBNÍKŮ NEZNAŠOV před revitaizací PLESOVÁ SEZÓNA V OBCI Sobota 10. edna 20:00 KD Bohunice Mysivecký pes Sobota 17. edna 20:00 KD Neznašov Hasičský pes Pátek 30. edna 20:00 KD Neznašov Obecní pes Sobota 7. února 20:00 KD Bohunice Hasičský pes Na podzim již oňského roku proběha akce Všemysice obnova rybníků, jednao se o revitaizaci soustavy tří rybníků v Neznašově. V důsedku zeměděské eroze a eroze z vastního toku docházeo k zanášení rybníků. Práce prováděa firma Swietesky stavební, s.r.o. Došo k odstranění sedimentů ze dna rybníků po revitaizaci a k prořezávce porostu, odstranění poškozených stromů a vyčištění břehů. V rámci revitaizace rybníků bya také obnovena zanesená a nefunkční stoka a obnoven bezpečnostní průeh. Tento projekt by z více jak 2/3 financován ze Státního fondu životního prostředí ČR. Obecní úřad Všemysice ve spoupráci s kuturní komisí pořádá OBECNÍ PLES s kapeou MP3 pátek 30. edna 2015 od 20:00 hodin kuturní dům Neznašov Cena vstupenky v předprodeji 120,- Kč (předprodej na OÚ bude zahájen 14. edna) Srdečně Vás zvou pořadateé. Uzávěrka čísa , vydavate Obecní úřad Všemysice, teefon

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno Zpráva o činnosti D o m o v a D ě d i n a Opočno za rok 2012 I. Pnění úkoů v obasti havní činnosti organizace Kapacita zařízení 109 uživateek z toho pobytů: 104 ceoročních 5 denních Průměrný počet uživateek:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZPRAVODAJ 7-8. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 7-8. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemysice registrován u MK ČR pod č. 19860 7-8 2014 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 40. zasedání zastupitestva obce Všemysice (ZOV) se konao 18. června 2014 ve Všeteči. Nejprve starostka

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis z XXXV. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 18. prosince 2013 ve Všeteči od 19:00 hodin

Zápis z XXXV. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 18. prosince 2013 ve Všeteči od 19:00 hodin Zápis z XXXV. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 18. prosince 2013 ve Všeteči od 19:00 hodin Přítomni: 8 členů zastupitelstva Příloha č. 1 Omluveni: Jan Čihovský, Jan

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis. z 22. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 22. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: - Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. - Ing. Vladimír Elšík - Lenka Hostýnková - Mgr. Miroslav Králík - Ing. Alexander Krejčí - Radek Matěj - Radoslav Němeček Zapisovatelka: L. Hostýnková Omluven: -- Zápis

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 6/2015 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 6/2015 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 6/2015 KONANÉHO DNE 4.12.2015 Datum a čas konání: 4.12.2015 18.00 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno. za rok 2011

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno. za rok 2011 Zpráva o činnosti D o m o v a D ě d i n a Opočno za rok 2011 I. Pnění úkoů v obasti havní činnosti organizace Kapacita zařízení 109 uživateek z toho pobytů: 104 ceoročních 5 denních Průměrný počet uživateek:

Více

Závěrečná zpráva o činnosti metanol v Ústeckém kraji

Závěrečná zpráva o činnosti metanol v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva o činnosti metano v Ústeckém kraji A) popis situace v regionu (vývoj intoxikace, počet úmrtí, počet intoxikovaných): V Ústeckém kraji bo šetřeno někoik podezření na intoxikaci metakohoem,

Více

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík.

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík. V Ý T A H Z E Z Á P I S U ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 3/2015 konaného dne 4. března 2015 od 18,00 hod. v místnosti radnice Města Hostomice Přítomni: V. Zachoval (VZ), P. Lefner (PL),

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Č.J: Výst. 97/108/09/Po Vyřizuje: Miosava Poštová Stavebník: Obec Žeby, Zámecké nám. 67, 285 61 Žeby Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žeby ve Žebech, dne: 2.3.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny. Zastupitelka Jana Nejedlová od 18.10 hodin. Omluven : Robert Marek, zastupitel

Více

Zápis z XL. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 18. června 2014 ve Všeteči od 19:00 hodin

Zápis z XL. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 18. června 2014 ve Všeteči od 19:00 hodin Zápis z XL. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 18. června 2014 ve Všeteči od 19:00 hodin Přítomni: 10 členů zastupitelstva Příloha č. 1 Omluveni: M. Dolanský Program:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Josef Novák Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z XLIII. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 1. října 2014 v Neznašově od 19:00 hodin.

Zápis z XLIII. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 1. října 2014 v Neznašově od 19:00 hodin. Zápis z XLIII. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 1. října 2014 v Neznašově od 19:00 hodin Přítomni: 10 členů zastupitelstva Omluveni: J. Hrdlička Příloha č. 1 Program:

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Přítomni: Polanka P., Nehézová M., Houdek M., Beneš J., Marek Milan, Kotrch Vladimír Nepřítomni:

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č.10/2012 mimořádného zasedání zastupitelstva obce Březí dne

Zápis č.10/2012 mimořádného zasedání zastupitelstva obce Březí dne Zápis č.10/2012 mimořádného zasedání zastupitelstva obce Březí dne 25.10. 2012 Starosta obce p. Tomáš Kodat( dále jen předsedající) zahájil zasedání zastupitelstva obce Březí v 19 hodin. Přivítal přítomné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 18.7.2016 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 12 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Šebková Helena, Dvořáková

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 19.8.2010 Přítomni: Členové ZO: Pejcha Jiří ing., Weselý Aleš ing., Hrdinová Vladimíra, Seknička Pavel, Pavelka Stanislav, Záškoda Miroslav,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 1.3.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: --------------- Neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Masopust (str. 15 16)

Masopust (str. 15 16) MĚSÍČNÍK ROZTOK A ŽALOVA 2/2016 Masopust (str. 15 16) Proměny Levého Hradce (str. 8) Jakou jízdenku koupit dětem? (str. 12) Hodiny ze Schwarzwadu (str. 18) tiskárna powerprint přijmeme zaměstnance do knihárny

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Petra Salokyho a Zdeňka Kostku. Hlasování: Pro 8

ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Petra Salokyho a Zdeňka Kostku. Hlasování: Pro 8 Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 25. března 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 18.00 hodin Usnesení XVI/347 ZO určilo ověřovatele zápisu

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Budislav

Zápis č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Budislav Zápis č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Budislav-9.6.2016 Zahájení a program Zasedání zastupitelstva obce Budislav zahájil starosta obce Ing. Roman Čížek a konstatoval, že zasedání bylo řádně

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2013 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., J.Andrle,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více