ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Obce Všemysice registrován u MK ČR pod č i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE n II. veřejné zasedání Zastupitestva obce Všemysice se konao ve Všemysicích dne 17. prosince 2014 od 19:00 hodin za přítomnosti všech 11. zastupiteů. ZOV schváio navržený program i ověřovatee a zapisovatee zápisu. Kontrou usnesení proved předseda kontroního výboru Mian Růžička. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n Účetní obce seznámia ZOV s rozpočtovým opatřením č.17 a 18/2014, které je v kompetenci starosty a s rozpočtovým opatřením č. 19/2014, které ZOV schváio. ODPISOVÝ PLÁN n ZOV souhasio s odpisovým pánem č.12/2014 na zametací stroj a investici do odbahnění rybníků v Neznašově. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ n Výběrové řízení na akci Reaizace úspor energie v poyfunkční budově Všemysice (zatepení budovy Obecního úřadu v Neznašově) se konao dne od 15:01 hodin v Neznašově. Výběrového řízení se zúčastniy tyto firmy: TexCoor stavební, s.r.o., České Budějovice; Š+H Bohunice, s.r.o., Temeín; Kočí, a.s., Písek a Swietesky stavební, s.r.o., České Budějovice. Firma Kočí bya pro neúpnost požadovaného obsahu nabídky vyřazena. Pořadí nabídek: první, s nejnižší nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, se umístia firma Š+H Bohunice, s.r.o., jako druhá firma TexCoor stavební, s.r.o ,- Kč bez DPH, třetí Swietesky stavební s.r.o ,- Kč bez DPH. ZOV souhasio s výsedky předoženého výběrového řízení a pověřio starostu obce k dašímu jednání s vybraným zhotoviteem stavby firmou Š+H Bohunice s.r.o. a dáe k podpisu smuvní dokumentace. STANOVENÍ POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU n Starosta uved, že bya zveřejněna sazba popatku za svoz komunáního odpadu na rok 2015 na zákadě výpočtu de zákona o odpadech. Vastní zveřejnění byo všeobecnou informací pro občany s tím, že až ZOV na svém veřejném zasedání o výši popatku rozhodne. Starosta navrhnu sazbu pro popatníka snížit na částku 600,- Kč/rok. Občan nad 70 et věku bude nově patit 300,- Kč/rok. Student, který je z důvodu studia ubytován přes týden mimo obec (koej, internát a daší) bude patit 200,- Kč/rok. Pan Ševčík nesouhasi se snižováním popatků na úkor dotace obce a apeova na občany, aby odpad třídii a učii to i své děti. Starosta dopni, že nákady na odpady za rok 2013 byy téměř ,- Kč a vybrao se ,- Kč, takže obec dopácea ,- Kč. Pan Starý navrhnu, aby se nepatio za narozené dítě v tom daném roce narození, s čímž ZOV souhasio. Paní Bartušková navrhovaa, aby se peníze, které dopácí obec za odpady, day na jiné věci, napříkad na chodníky. Z řad občanů zazně názor, že idi nic nemotivuje k třídění odpadů. Pokud chce obec idem něco dát, má to dát všem občanům bez rozdíu např. právě formou snížení odpadu. Místostarostka informovaa o provedené poptávce na jinou svozovou firmu, kde ovšem největším imitem je vzdáenost. Budou se hedat i jiné cesty ke snížení tohoto popatku, aternativa úpravy četnosti svozu na 1x za 14 dní, ae zde bude nutná diskuze s občany. ZOV schváio vydání nové Obecně závazné vyhášky č. 1/2014 o místním popatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáních

2 strana 2 odpadů s patností od 15. edna 2015 s odsouhasenou sazbou 600 Kč/ popatník a dopněnou o osvobození stanoveného popatku za nově narozené dítě v daném roce. SMLUVNÍ VZTAHY n ZOV souhasio s Dodatkem č. 14 firmy Rumpod 01 Vodňany, s.r.o. o stanovení popatku de č. IV Smouvy na svoz a ukádání odpadu pro obec Všemysice na rok 2015, který zůstává stejný jako v roce 2014 a to v této výši: a) popatek za 1 svozový den je ve výši 4200,- Kč bez DPH, b) popatek za ukádání na skádce ve Vodňanech 1200,- Kč/t bez DPH. n ZOV projednávao žádost paní Kämpfové, Neznašov č. 148 o koupi nebo pronájmu obecního pozemku par. č. 1043/30, k.ú. Všemysice z důvodu vytvoření parkovacího místa u nemovitosti čp. 51 v Neznašově. Vzhedem k tomu, že na části tohoto pozemku je uoženo nové kanaizační potrubí a současně je tento pozemek daší přístupovou možností na jiné pozemky, ZOV předoženou žádost jmenované o koupi či pronájmu pozemku parc. č. 1043/30 zamíto. n ZOV souhasio s pronájmem hospody ve Všemysicích, na zákadě dříve zveřejněného záměru pronájmu tohoto zařízení a podané žádosti o pronájem paní Marešovou. Vzhedem ke skutečnosti, že je tento objekt již deší dobu nevyužívaný a je zde oprávněný zájem občanů pro znovu zprovoznění hospody, bya výše nájmu stanovena na 100 Kč/měsíc + úhrada nákadů za energie a vodu. n ZOV bya předožena Smouva o zřízení věcného břemene reaizovaná pod názvem Bohunice zastávka par. č. 1476/2, k. ú. Týn nad Vtavou za jednorázovou úpatu Kč. Byo odstraněno vzdušné eektrického vedení a uožen nový eektrický kabe do země (okaita Bohunice, vaková zastávka). Touto stavbou je dotčen obecní pozemek parc. č. 1800/7 a 1811/5, k. ú. Bohunice nad Vtavou. ZOV souhasio s uzavřením smouvy a pověřio starostu k podpisu přísušné smuvní dokumentace. RŮZNÉ n Již na minuém zastupitestvu byy podány informace o podání žádosti o poskytnutí dotace na akce Rekonstrukce MK v Neznašově (tzv. Vádní uice) a Rekonstrukce MK ve Všeteči (cesta od Poáků k Trubů ryb.). ZOV schváio předožení žádosti o podporu projektu s názvem REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI VŠE- MYSLICE do 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, obast podpory 1.5. Rozvoj místních komunikací a jeho násednou reaizaci. Zastupitestvo dáe schváio předfinancování projektu ve výši cekových výdajů projektu, tj ,00 Kč včetně DPH v rámci rozpočtu obce Všemysice, resp. za pomoci bankovního úvěru s tím, že bude finanční krytí projektu zajištěno po ceé období reaizace projektu včetně případných změn harmonogramu. n Místostarostka seznámia ZOV se sožením škoské a kuturní komise a se sožením ikvidační komise. ZOV návrh schváio. n Bya předožena žádost prostřednictvím projektanta Ing. Haamy o uděení výjimky z odstupové vzdáenosti přístavby rekreačního objektu na pozemku parc. č. 204/5, k. ú. Všemysice, okaita u Sv. Anny od pozemku obce Všemysice parc. č. 204/7. Pan Ševčík upozorňova, že majite chce na maém pozemku postavit chatu, která se do této okaity nehodí. Starosta podotknu, že posouzení stavby je v kompetenci stavebního úřadu MěÚ Týn nad Vtavou. Po krátké diskuzi zastupiteů k uvedené žádosti ZOV uděio souhas s uděením výjimky z odstupové vzdáenosti. DOŠLÁ POŠTA n Žádost pana Sikory st. o uzavření nájemní smouvy na pozemek parc. č. 33/9 339 m2, k. ú. Všemysice dvůr Neznašov. Starosta jedna s geodetem, který zaměří pozemek. Vzájemnou dohodou bude určena pocha pozemku, kterou obec Všemysice aktivně využívá. Po tomto upřesnění bude obec dáe jednat o finančním vypořádání s panem Sikorou. K zaměření pozemku bude přizván i majite nemovitosti pan Sikora. n Žádost s. Červenkové o prodej nebo pronájem pozemků okoo bytovky Všemysice, která je v jejím majetku. Jedná se o 1/2 pozemku parc. č. 590/6, dáe pak parc. č. 1022/15 pozemek koem bytovky a parc. č. 590/5 pocha před vstupem do bytovky. Vzhedem k tomu, že v současné době probíhá napnění směnné smouvy mezi obcí Všemysice a Stavby ČR Hoding a dosud nedošo jak k podpisu smouvy a k násednému provedení vastnických změn na katastru nemovitostí, doporuči starosta jednání odožit na termín, kdy tato smuvní transakce obce Všemysice a Stavby ČR Hoding bude dokončena. n Pan Bahovec má zájem o koupi bývaého hoteu v Neznašově, který je v majetku ČEZ a žádá obec o projednání jeho koupě. Starosta navrhnu prověřit záměr o prodeji bývaého hoteu spoečnosti ČEZ přímo u kompetentních osob a získané informace předat panu Bahovcovi. n Ve dnech 2. a by pracovníky Jihočeského kraje proveden audit na OÚ Všemysice s výsedkem bez závad. Starosta tímto poděkova všem pracovníkům obce, kteří se o tento výsedek kontroy nejvíce zasoužii.

3 strana 3 DISKUZE n Pan Veseý navrhova, aby obec požádaa Rumpod Vodňany o finanční dar na škoku v Neznašově, také Vodovody a kanaizace, když využíváme jejich sužby a patíme za to dost vysoké částky. Dáe upozorňova na to, že eektřina od ČEZu je evnější než od EONu, který je v obci nejvíce rozšířen a tak se ptá, zda by obec moha v tomto něco uděat. Zastupiteka paní Bartušková odpověděa, že sdružení starostů obcí zaštiťuje odběr energie pro jednotivé obce, ae vzhedem k tomu, že cena kesá, nebya by cena z aukce výhodná. n Pan Sikora se pta, co se bude děat s obecní budovou č. 11 (mateřská škoka). Starosta odpovědě, že v současné době se obec dohaduje se stavební firmou, která se brání sankcím a toto řeší právníci. Současně se připravuje projektová dokumentace a bude nové výběrové řízení na dostavbu MŠ. n Pan Hrdička se pta, proč přejezd ze sinice na pozemek pana Křišťana je zatarasen baíky sámy. Paní Bartušková reagovaa, že je to pozemek pana Křišťana a že obec obnovia přejezd, který tam by dříve. Louka je v místě vjezdu rozbahněná, proto je vjezd zamezen překážkou. n Paní Bartušková upozornia, že do je možno získat dotaci z POV (Program obnovy venkova). Starosta odpovědě, že se na podání žádosti na chodníky koem Mateřské škoy v Neznašov pracuje a žádost bude do termínu podána. III. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE n Již v pořadí III. veřejné zasedání Zastupitestva obce Všemysice proběho dne od 18:00 hodin ve Všeteči za přítomnosti 10. čenů zastupitestva. Po dopnění programu a vobě ověřovateů zápisu a zapisovatee, proved předseda kontroního výboru kontrou usnesení. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n Účetní paní Doanská seznámia ZOV s rozpočtovým opatřením č. 20/2014, které je v kompetenci starosty a s rozpočtovým opatřením č. 21/2014 a s odpisovým pánem č. 13/2014, které ZOV schváio. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE VŠEMYSLICE NA ROK 2015 n Návrh rozpočtu obce Všemysice na rok 2015 by vyvěšen na úřední desce a na webových stránkách obce Všemysice po stanovenou dobu. Zastupiteům návrh rozpočtu předožia paní Doanská, kde došo ke změně týkající se spoku Neznášek ve výši ,- Kč (paragraf 3399, poožka 5222 přidáno ,- Kč a z paragrafu 2212 a poožky 5171 odebráno ,- Kč) a dáe odpověděa na daší vznesené dotazy. ZOV poté schváio navržený upravený rozpočet obce Všemysice na rok 2015, kdy je rozpočet přebytkový a je schváen na paragrafy. Příjmy jsou ve výši ,- Kč, výdaje ,- Kč a financování (spátky úvěru) ,- Kč. ZOV schváio i přednesený návrh rozpočtu sociáního fondu na rok SMLUVNÍ VZTAHY n Starosta předoži darovací smouvu mezi obcí Všemysice jako dárce a Jihočeským krajem jako obdarovaným. Předmětem daru jsou pozemky parc. č. 1016/5 (ostatní pocha, sinice), parc. č. 1016/24 (ostatní pocha, sinice), parc. č. 1016/32 (ostatní pocha, sinice) vše k. ú. Všemysice a dáe pozemek parc. č. 244/1 (ostatní pocha, ostatní komunikace) k. ú. Savětice u Všemysic. Tato Darovací smouva navazuje na Smouvu o budoucí darovací smouvě z roku Jihočeský kraj v současné době nedisponuje žádnými pozemky, které by moh v poměru 1 : 1 darovat obci. ZOV souhasio s darovací smouvou a dáe uožio starostovi obce jednat se SÚS JČ kraje ohedně budoucího získání pozemků v majetku kraje za účeem pánované výstavby chodníků. n ZOV souhasio s uzavřením Dodatku č. 1 k Rámcové smouvě o spoupráci mezi ČEZ, a.s. a obcí Všemysice, jehož obsahem je doba vypácení prostředků k financování investičních akcí obce Všemysice až do roku De uzavřené Rámcové smouvy měy být obci Všemysice, počínaje rok 2009 do konce roku 2018 (tj. 10 et), vypaceny finanční prostředky v cekové výši 40 mi. korun. Dodatkem č. 1 se dosud nevyčerpané finanční prostředky budou vypácet až do roku n ZOV souhasio s podpisem předožené Smouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obaů uzavřenou mezi spoečností EKO-KOM, a.s. a obcí Všemysice. n ZOV schváio předožený návrh pohybivé sožky ceny vodného ve výši 32,33 Kč/m3 bez DPH a ceny stočného 24,85 Kč/m3 bez DPH pro obec Všemysice na rok 2015 a dáe souhasio se stanovením pevné sožky vodného a stočného de jednotivých kategorií pode hodnoty trvaého průtoku vodoměru: kategorie VDM do 2,5-734 Kč/rok ( ) občané v obci s ČOV, bez ČOV 394 Kč/rok kategorie VDM do Kč/rok

4 strana 4 kategorie VDM do Kč/rok kategorie VDM do Kč/rok RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA n ZOV souhasio s podáním žádosti do POV (Program obnovy venkova) Jihočeského kraje na výstavbu chodníků koem Mateřské škoky v Neznašově. V jednom případě jde o výstavbu nového chodníku spou s odstavným stáním pro osobní vozida, druhý chodník je rekonstrukcí stávajícího chodníku (směr hasičská zbrojnice). A násedně schváio Dodatek č. 1 Strategického rozvojového dokumentu obce Všemysice, který je součástí žádosti. n ZOV schváio vydání Směrnice č. 4/2014 Směrnice pro činnost zaměstnanců obecního úřadu Všemysice pro případ ohrožení (výbušnými átkami, nástražnými výbušnými systémy, bombou, nebezpečnými átkami, otravnými átkami, bojovými bioogickými átkami atp.). n ZOV souhasio s převodem obcí Všemysice poskytnutého příspěvku ve výši ,- Kč na vybavení MŠ Neznašov do rezervního fondu ZŠ a MŠ Neznašov z důvodu nedokončené rekonstrukce budovy MŠ Neznašov. n Starosta předa informace ze zasedání zastupitestva Jihočeského kraje, kde starostové regionu v havarijní zóně JE Temeín předai Otevřený dopis starostů z okoí JE Temeín vádě ČR prostřednictvím zastupitestva Jihočeského kraje. Veřejné přečtení obsahu dopisu se setkao u přítomných zastupiteů se 100 % podporou. n Nadací ČEZ by na zákadě žádosti obce Všemysice přisíben finanční příspěvek na veřejné osvětení koem MŠ Neznašov ve výši 200 tis. Kč. n Datovou schránkou bya doručena Veřejná vyháška Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddě. územního pánování Oznámení o vydání 1. aktuaizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Bižší informace osobně v budově Krajského úřadu JČ kraje I. Patro č. dveří nebo na webových stránkách DISKUZE n Starosta se pta přítomných, zda by nějaký probém se sněhovou nadíkou a odkízením sněhu. Paní Bartušková se ptaa, jesti je v provozu zametací stroj a proč se s ním neukízí chodníky, ae ukízí se vekým traktorem na to nevhodným. Starosta odpovědě, že zametací stroj se na úkid sněhu zatím použít nedá. Je nutné přikoupit speciání kartáč na odkízení sněhu, který stojí okoo ,- Kč. Jeho koupě se bude reaizovat v novém roce. Vekým traktorem pokyn k odkízení sněhu neby vydán. V současné době je k dispozici zahradní traktůrek s radicí. ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU A PŘÍJEZD BETLÉMSKÉHO SVĚTLA Tradiční předvánoční akce se konaa v Neznašově. Vůně vánočního punče a grogu se inua po ceé návsi už před pátou hodinou odpoední. Stromeček i vánoční světýka zářiy do tmy a na návsi se začai scházet první návštěvníci za doprovodu Temeínské kapey.skauti z Týna nad Vtavou, pod vedením pana Boušky, přivezi Betémské světo, jako symbo Vánoc, které si každý občan moh odnést domů. Při předávání Betémského světa panovaa pohoda, váda dobrá náada a přáteská atmosféra.již po někoikáté se rozezněy dětské hásky, z místní zákadní a mateřské škoy, zpívající koedy u rozsvíceného stromečku a navodiy tak občanům příjemnou vánoční atmosféru. Vystoupení byo veice profesionání a nejednomu z návštěvníků vykouzi úsměv na rtech. V podstatě ceý prosinec jsme se moc neučii a spíš jsme nacvičovai vystoupení na Vánoční akademii, potažmo sem na zpívání u stromečku, podotk s úsměvem ředite ZŠ a MŠ Mgr. Jarosav Tůma. Děti si také vysoužiy obdiv místních, když během ceé akce byy prodávány jejich vastnoručně vyrobené vánoční dekorace. Na závěr poděkova pan starosta všem přítomným za hojnou účast, poděkova za krásné vystoupení dětem a všem popřá kidné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchu v Novém roce Doufáme, že se Betémské světo stane i nadáe tak příjemnou tradicí jakou je dosud a že se při ní budeme pravideně setkávat.

5 strana 5 ZIMNÍ POCHOD NA VYSOKÝ KAMÝK Dne uspořáda SDH Neznašov ve spoupráci s Turistickým kubem pochod na nejvyšší kopec v našem okoí Vysoký Kamýk (627m). Počasí nám tentokrát přáo, ráno by sabý poprašek sněhu a tepoměr ukazova -7 C. Sraz účastníků by na návsi v Neznašově, kam přišo 30 účastníků. V 9:00 hodin nás nadvakrát odvez náš veite pan Nedba do Všeteče na křižovatku U tesařů, kde na nás čekaa daší skupina kamarádů ze Všemysic, kteří s námi na tyto pochody chodí. Trasa bya napánována okoo Trubů rybníka směrem na rozcestí U ípy a po směrovkách až k rozhedně. Po příchodu jsme u kříže zapáii svíčku za naše kamarádky a kamarády, kteří tu už s námi nejsou. V osadě Černý havran by připraven oheň, na kterém se opeky buřty a všichni účastníci se občerstvii. Poděkování si zasouží pan Koář, náš pokadník, který zajisti vemi dobré buřty, chéb i hořčici. Vzhedem k tomu, že byo krásné počasí, řada pochodníků vystoupaa až na horní pošinu rozhedny, kterou pan Voneš otevře. Naskyt se jim vemi pěkný pohed po ceém širokém okoí. Domů se všichni účastníci pochodu vracei samostatně. Skupina asi dvaceti idí ša přes Kopaninu okoo hajnice U Smrže, proša Újezdem a pochod ukončia v Neznašovské hospodě u dobrého svařeného vína. Děkuji všem, kteří přiši, byo nás 43, užii si tento pochod v krásné přírodě na zdravém vzduchu Píseckých hor. Tento zimní pochod by již uskutečněn po šestnácté a od roku 2008 je konán v rámci Oranžového roku pod havičkou hasičů z Neznašova. Jan Čihovský, SDH Neznašov ZŠ A MŠ NEZNAŠOV ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ NEZNAŠOV se uskuteční ve dnech !Bižší informace: NÁSLECHOVÉ DOPOLEDNE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ Ve středu 10. prosince proběho ve třídě zákadní škoy násechové dopoedne pro rodiče budoucích prvňáčků. Přítomní rodiče se tak seznámii s prvky metodiky Začít spou, jejíž součástí je i spoečný ranní kruh a čtení deníků. Dáe pak sedovai naše prvňáčky při výuce angičtiny a češtiny. Po svačině násedovaa centra aktivit, tentokrát v duchu vánočním. Děti tak pracovay ve skupinách v centru čtení a psaní, v centru matematiky a v ateiéru s texty o vánočních tradicích, dramatizovay pohádku, tvořiy sněhuáky a vánoční stromečky pomocí geometrických tvarů a vyráběy vánoční papír s potiskem bramborových razítek. Jsme rádi, že si přítomní rodiče naši čas a přiši se na násechy podívat. DOPRAVNÍ VÝCHOVA V HOPSÁRIU V pátek jsme uskutečnii první spoečný výet všech dětí Zákadní škoy a Mateřské škoy Neznašov, učiteů a rodičů. Tentokrát jsme se vydai odreagovat do zábavního centra Hopsárium v Českých Budějovicích. Ne nadarmo si říkají centrum rodinné. Dopoedne si tu totiž náramně užiy nejen všechny děti, ae i všichni dospěí. Otestovai jsme vekou proézací věž se skuzavkami, ezeckou stěnou, míčky a dašími překážkami, veké trampoíny, sjížděi jsme kopec v nafukovacích kruzích, zahrái si fotba i fotbáek, ezi do tamy žraokovi a pohupovai se na odi. Součástí této zábavy bya i dopravní výchova. Teoretické znaosti koem bezpečného přecházení přes sinici, správné výbavy cykisty i poznávání dopravních značek jsme zvádi s přehedem. O to více jsme se těšii na místní dopravní hřiště. Vžii jsme se totiž do roí chodců, poicistů a především motoristů. U všech těch skvěých vozide a vozítek opravdu nešo

6 strana 6 ponechat studené motory a nevšímat si jich. Den jsme si užii náramně, atmosféra bya úžasná, a tak jen doufáme, že podobných spoečných akcí bude co nejvíce. Ještě jednou děkujeme všem přítomným rodičům a přáteům škoy za spoupráci, byi jste skvěí! VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY Předvánoční období si děti z mateřské i zákadní škoy zpestřiy někoika dínami, při kterých různými formami zhmotňovay kouzenou a voňavou atmosféru bížících se Vánoc. Naši nejmenší ve škoce se naučii vyrábět voňavá mýda a svíčky z včeího vosku, vytvořii spoustu nádherných přáníček a napeki někoik druhů vynikajícího cukroví. Daší mié tvoření proběho v temeínském informačním centru, kde si děti ze zákadní škoy vyrobiy keramické zvonečky a papírové sněhuáky. Opět se přesvědčiy o tom, že fantazii se meze nekadou a tradiční vánoční i zimní motivy ze ztvárnit opravdu origináně. Tato tvořeníčka však pro děti ze zákadní škoy vyvrchoia ve středu 17. prosince, kdy se uskutečnia spoečná dína s rodiči, prarodiči či dašími rodinnými přísušníky. K radosti všech se jich tu sešo opravdu hodně a byi moc šikovní. Děti tak s jejich pomocí nazdobiy krásné vánoční věnce a svícny, vytvořiy vánoční zápichy do květináčů a okusiy si jemnou cukrářskou práci při dekorování jimi upečených perníčků. Během spoečného tvoření, povídání si, ochutnávání perníčků, pití kávy a čajů nám miou atmosféru podkresovay vánoční koedy. Akce bya vemi příjemná a jsme rádi, že děti mohy strávit tento hezký čas s rodiči a bízkými i ve škoním prostředí. představení zakoupii mnoho z výše uvedeného. Ježíškovi i divadeníkům moc děkujeme. Rádi bychom Vám všem popřái do nového roku 2015 mnoho zdraví, štěstí, radosti, ásky a smíchu a hodně síy pnit si své sny a vize, a to nejen Vaše osobní, ae i naše spoečné. Koektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Neznašov VÁNOČNÍ AKADEMIE - VYNIKAJÍCÍ PREZENTACE ZŠ A MŠ NEZNAŠOV Onen savností podvečer víta příchozího zapněný sá, v němž odhadem byo více jak 150 návštěvníků, a věru, byo na co se dívat a co posouchat. Děti z neznašovské zákadní a mateřské škoy v pestrém programu, soženém z písniček, scének, angičtiny, minidivada, cvičení, zpěvu i tance, ukázay, že vystoupit na veřejnosti je radost prostá upoceného strachu, že svůj kus zvorám. A to překrásné propojení programu oběma vemi miými dětskými konferenciéry naznačovao, že škoa nemusí být spojována se strachem, ae že je opravdu hrou. Však také návštěvníci každému výkonu nadšeně teskai. Naše MŠ od prázdnin zpívaa - syše to každý koemjdoucí. A také asi tančia - to už jsme nemohi vidět, ae pohyb dětí na jevišti ukáza, že nešo o nadřené vystoupení, protože pohyb dětí by jaksi samozřejmý. Přítomnost vyučujících i vedoucích kroužků na jevišti bya dokadem spoupráce dospěých i dětí. Vždyť pedagog je přece ten, kdo doprovází žáka po cestě k vědění i jednání. Žák by mě jít sám, z radosti. A k takové samostatnosti dětí přece místní škoa nenásině, jak jsme při vnímání programu viděi, svěřené žáky vede. Takovou euforii po programu jsem douho nezaži. Jsem mie překvapen přístupem neznašovských pedagogů k dětem. Přeju škoe, aby ji nadšená práce stáe bavia, a nám všem občanům obce, aby z dětí vyrosti svědomití, kreativní a samostatně uvažující i pracující občané. Díky všem, kteří se na přípravě předvánoční akademie podíei. Jan Bartuška VÁNOČNÍ NADÍLKA Již tradičně zavíta do mateřské i zákadní škoy Ježíšek se spoustou krásných dárků a dárečků. Pod vánočními stromečky děti našy nové ogické a vědomostní hry, pomůcky do výuky, knížky i ceou řadu potřebných hraček. Veké poděkování patří zejména místním ochotníkům, kteří z části výtěžku z jejich nejnovějšího

7 strana 7 NEZNÁŠEK ČLENSKÁ SCHŮZE proběha každoroční čenská schůze NEZNÁŠKU. V souadu s novým zákonem byo občanské sdružení změněno na zapsaný spoek. Proto nyní budeme NEZNÁŠEK z. s. Vedení spoku zůstává stejné: Kateřina Levínská (předseda), Vadan Ševčík (místopředseda). Také jsme přijai někoik nových čenů. V současné době má naše sdružení 28 aktivních čenů. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Čtvrtou adventní neděi přijeo do kuturního domu v Neznašově divado Já to jsem a přivezo dětské představení Vánoční příběh. Tradiční příběh o narození Ježíše Krista (Ježíška) především pode Lukášova evangeia by doprovázen spoustou koed, které si diváci mohi zazpívat a také zazpívai spou s herci. Na konec představení si všichni užii atmosféru nefašovaného rockového koncertu. snad i úspěšně bojují o své místo na sunci. K tradiční Mikuášské a Maškarní diskotéce jsme přidai soutěž Namauj si svého iterárního hrdinu a Cestu za pokadem, které obě etos proběhy už potřetí. Na rok 2015 máme napánované dvě nové akce, a to: Koncert v hrobce pro maé uměce z obce Všemysice a soutěž Naše obec má taent. Obě tyto akce budou určeny nejen pro maé, ae i pro starší děti a studenty. Od září tohoto roku zajišťujeme kroužky při ZŠ a MŠ Neznašov. Nic z výše uvedeného by se nepodařio bez finanční podpory a vůbec cekové podpory obce Všemysice, sponzorských darů firem i fyzických osob a vybraných čenských popatků. Jmenovitě bych za sponzorské dary v roce 2014 chtěa poděkovat firmám: Agentura ONE Productions, Reno Šumava a.s., Viktoria Sped s.r.o. a dáe panu Hrdičkovi. Dáe také děkuji všem těm, kteří nás podpořii odevzdáním dobrovoného vstupného na našich akcích nebo příspěvkem do kasičky při Zpívání u stromečku. Veškeré vybrané prostředky jsou použity na činnost spoku. Všichni čenové spoku vykonávají svou práci bezpatně a dobrovoně. Nakonec bych Vám všem chtěa popřát krásný rok Kateřina Levínská PODĚKOVÁNÍ Konec starého a začátek nového roku bývá dobou ohížení se a biancování a také vzetných pánů a předsevzetí do budoucna. Proto se i já za spoek NEZNÁŠEK přidám k této vně. Náš spoek by oficiáně zaožen , ae prakticky fungova už od éta předchozího roku. S myšenkou zaožit spoek přiša tehdejší paní starostka Hana Bartušková, která nás, čtyři zakádající osoby, přesvědčia o nutnosti zaožit v naší obci fungující občanské sdružení. Od začátku tohoto škoního roku náš spoek také úzce spoupracuje se ZŠ a MŠ Neznašov. Většina čenů spoku jsou také rodiče dětí, které dochází do naší škoy a škoky, proto náš spoek funguje rovněž jako SRPŠ (Sdružení rodičů a přáte škoy). Od našeho zaožení se nám podařio uspořádat řadu dětských akcí, pozvat k nám spoustu herců a divade a také vysadit někoik ip v aeji ke kosteu, které stejně jako náš spoek zatím statečně a PLÁN AKCÍ NA ROK únor Ham Ham Divadýko z pytíčku KD Neznašov 14. únor Dětské maškarní disco od 15:00 KD Neznašov 14. únor Retro disco od 20:00 spoečně se spokem Tyrš KD Neznašov taneční zábava pro dospěé 27. březen Noc s Andersenem Neznašov, Bohunice 18. duben Naše obec má taent KD Neznašov 30. duben - Průvod čarodějnic spoečně s SDH Neznašov 17. květen Jak šo vejce na vandr divado Koňmo - KD Neznašov 30. květen Koncert v hrobce naši maí uměci Hrobka rodu Berchtodů v Neznašově 25. červen Savnosti škoy KD Neznašov 29. srpen Cesta za pokadem 31. říjen Namauj si svého hrdinu vyhášení výsedků výtvarné soutěže dětská zábava KD Neznašov 7. istopad Lampiónový průvod 28. istopad Mikuášská diskotéka KD Neznašov

8 strana 8 Divadeni spoek Ty zve občany na reprízu Kouzené čarování s písničkou, které se bude konat od 19 hodin. Těšíme se na vás, divadeníci. REVITALIZACE RYBNÍKŮ NEZNAŠOV před revitaizací PLESOVÁ SEZÓNA V OBCI Sobota 10. edna 20:00 KD Bohunice Mysivecký pes Sobota 17. edna 20:00 KD Neznašov Hasičský pes Pátek 30. edna 20:00 KD Neznašov Obecní pes Sobota 7. února 20:00 KD Bohunice Hasičský pes Na podzim již oňského roku proběha akce Všemysice obnova rybníků, jednao se o revitaizaci soustavy tří rybníků v Neznašově. V důsedku zeměděské eroze a eroze z vastního toku docházeo k zanášení rybníků. Práce prováděa firma Swietesky stavební, s.r.o. Došo k odstranění sedimentů ze dna rybníků po revitaizaci a k prořezávce porostu, odstranění poškozených stromů a vyčištění břehů. V rámci revitaizace rybníků bya také obnovena zanesená a nefunkční stoka a obnoven bezpečnostní průeh. Tento projekt by z více jak 2/3 financován ze Státního fondu životního prostředí ČR. Obecní úřad Všemysice ve spoupráci s kuturní komisí pořádá OBECNÍ PLES s kapeou MP3 pátek 30. edna 2015 od 20:00 hodin kuturní dům Neznašov Cena vstupenky v předprodeji 120,- Kč (předprodej na OÚ bude zahájen 14. edna) Srdečně Vás zvou pořadateé. Uzávěrka čísa , vydavate Obecní úřad Všemysice, teefon

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

10/11/12 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU. Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka

10/11/12 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU. Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka 10/11/12 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka Úvodník PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2012 Vážení spoluobčané, jako každým rokem, tak i letos se nyní dostáváme

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

vinořský vinořský zpravodaj ZDARMA č. 106 / jaro 2011 Informační čtvrtletník Městské části Praha Vinoř Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi

vinořský vinořský zpravodaj ZDARMA č. 106 / jaro 2011 Informační čtvrtletník Městské části Praha Vinoř Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi vinořský Informační čtvrtletník Městské části vinořský zpravodaj Praha Vinoř ZDARMA č. 106 / jaro 2011 Z obsahu: Slovo starosty, sloupek senátora Místní úřad informuje Vinoř international Ze života Vinoře

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 01/ 2015 ROČNÍK 44 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : D O T A C E O B D R Ž E- N É V R O C E 2 0 1 4 I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více