Právní analýza podnikání občanských sdružení. Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní analýza podnikání občanských sdružení. Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky"

Transkript

1 Právní analýza podnikání občanských sdružení Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky JUDr. Lenka Deverová I. Úvod Dle zadání je cílem této studie posoudit možnosti podnikání občanských sdružení z hlediska stávajícího právního řádu ČR. Pro komplexnost pohledu se studie zabývá nejen otázkou podnikání občanských sdružení, ale problematikou ekonomických aktivit občanských sdružení v širším slova smyslu. Pojem podnikání je používán ve smyslu definičního ustanovení 2 odst.1 obchodního zákoníku: Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Pojem ekonomické aktivity je pojmem širším než pojem podnikání. Smyslem ekonomických aktivit je udržení ekonomické soběstačnosti občanských sdružení získáním prostředků na zajištění účelu, k němuž je sdružení založeno, na zajištění provozu sdružení a na udržení a popř. i zhodnocení majetku sdružení. Ekonomická aktivita může postrádat v tomto smyslu charakteristické znaky podnikání dle 2 odst.1 obchodního zákoníku; nemusí se jednat o činnost soustavnou, ani o činnost, která by vytvářela zisk sdružení jako přebytek výnosů jeho činnosti nad náklady. II. Historický exkurz do právní úpravy spolků (občanských sdružení) v ČR Právní postavení spolků bylo po roce 1918 upraveno zákonem č.134/1867 ř.z., o právu spolčovacím, který byl po recepci v roce 1918 novelizován a platil až do roku 1951, kdy byl zrušen. Tento zákon byl nepochybně inspirací při zpracování návrhu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů. V 2 zákon č.134/1867 ř.z. stanoví: Tento zákon nevztahuje se ke spolkům a společnostem, které mají za účel zisk, ani ke spolkům bankovním, kreditním a pojišťovacím, k ústavům důchodním, spořitelnám a půjčovnám na zástavy; tyto spolky spravují se zákony zvláštními, jich se týkajícími. Zisk byl definován v 1192 obecného občanského zákoníku z roku 1811 jako jmění, které po srážce všech nákladů a ztrát zbude nad kmenové jmění. Dle zákona č.134/1867 ř.z. tedy nebylo možné zřizovat spolky k podnikání; z textu zákona však nevyplývá, že by spolky nemohly mít vlastní ekonomické aktivity. V 4 zákona č.134/1867 ř.z. se jako povinné ustanovení statutu spolku stanoví, že musí obsahovat ustanovení o tom, k čemu se spolek zřizuje a dále z jakých prostředků a dále ustanovení o tom, jak jsou pro spolek zajišťovány prostředky.

2 Zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních znamenal likvidaci sdružovací svobody. Sdružování v tzv. dobrovolných organizacích bylo připuštěno pouze k upevnění lidově demokratického zřízení a k podpoře úsilí o výstavbu socialismu. Společenské organizace byly integrovány do Národní fronty. Otázky hospodaření společenských organizací upravil až zákon č.109/1964 Sb. hospodářský zákoník, který vycházel z premisy, že majetek ve vlastnictví společenských organizací, představuje zvláštní formu socialistického vlastnictví. V roce 1990 byl jedním ze základních požadavků demokratických procesů ve společnosti požadavek upravit oblast svobodného sdružování občanů v souladu s mezinárodními předpisy. Československo je vázáno od roku 1976 Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, zákon č.68/1951 Sb. však této úpravě neodpovídal. Zákon č.83/1990 Sb., o sdružování občanů (dále jen ZSO ) přijatý Federálním shromážděním ČSSR, nabyl účinnosti dnem Ve vztahu k předmětu tohoto rozboru ZSO v 1 odst.3 písm.b) stanoví, že tento zákon se nevztahuje na sdružování k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání. V 13 pak ZSO odkazuje pro oblast hospodaření občanských sdružení na zvláštní zákon, kterým podle poznámky pod čarou míní hospodářský zákoník. Těmito ustanoveními se tato analýza zabývá dále. III. Analýza ZSO z hlediska možností ekonomických aktivit a zejména podnikání A. Vymezení pojmu občanská společnost S pojmem občanské sdružení je úzce spojen pojem občanská společnost. Občanská společnost se skládá z velkého počtu sdružení, v nichž se odehrává každodenní život, přičemž sdružení poukazuje na to, že se jedná o dobrovolná a autonomní spojení členů. Jejich formální verze spočívá v tom, co se dnes popisuje většinou jako třetí sektor, tedy v dobrovolných organizacích, dále ve filantropických nebo charitativních spolcích, jaké existují vedle obou silněji formalizovaných sektorů vlády, státu, podniků nebo hospodářství. 1 Při zkoumání společnosti je nutné vycházet z existence tří autonomních oblastí: stát, trh a občanský sektor, které se vzájemně ovlivňují při zachování svých základních charakteristik. Zisk, podnikání jsou základní charakteristikou pro trh, u občanského sektoru jde primárně o svobodu sdružování, dobrovolnost a o altruismus. Spektrum činnosti občanského sektoru se však proměňuje, rozšiřuje. To vede k dalšímu hybridnímu řešení, totiž k užšímu spojení charitativní a ekonomické činnosti. Všeobecně prospěšné spolky založené na delší dobu nemohou žít jen z nejistých podpor. Začaly proto být činné také v komerční oblasti. Vytvořil se zcela nový jazyk, jenž se snaží spojit občanskou společnost s druhým sektorem hospodářství: sociální investice, sociální podnikatel, sociální kapitál. 2 1) Viz Dahrendorf, Ralf Poučení z postkomunistické transformace, In Od pádu Zdi k válce v Iráku, Praha, Vyšehrad, ) tamtéž 1 2

3 B. Pojmové znaky občanských sdružení Právní teorie, která obvykle používá pro občanská sdružení označení spolek, uvádí jako pojmové znaky občanských sdružení a) oddělení občanských sdružení od státu, b) princip osobního členství a dobrovolnost členství, c) spolkovou samosprávu, d) oddělení majetku občanského sdružení od majetku jeho členů s vyloučením zákonného ručení členů za dluhy občanského sdružení, e) spolkovou činnost jako statutární činnost občanského sdružení, f) založení občanského sdružení k jiným účelům než podnikání. Tato analýza se podrobněji zabývá těmi znaky občanských sdružení, které mají vztah k činnosti občanských sdružení, k jejich podnikání resp. k hospodaření občanských sdružení: a) princip osobního členství, b) spolkovou činnost jako statutární činnost, c) odluku občanských sdružení od státu, d) založení občanského sdružení k jiným účelům než podnikání. Princip osobního členství, obvykle označovaný jako princip spolkový, charakterizuje právní podstatu občanských sdružení a je vyjádřením ústavně zaručeného práva na sdružování občanů. Podstatou občanského sdružení je společný zájem členů, k jehož realizaci se členové sdružují. Naplňování společného účelu členy sdružení je hlavní činností občanského sdružení a všechny ostatní aktivity sdružení směřují k podpoře naplňování stanoveného účelu. Tuto podstatu občanských sdružení pregnantně vyjadřuje návrh nového občanského zákoníku, který v 210 a 213 stanoví: 210 Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. 213 Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. Odluka občanských sdružení od státu je ústavně zaručena. Stát není oprávněn zasahovat do vnitřních

4 poměrů občanských sdružení. Odluka od státu má své vyjádření i v tom, že občanská sdružení nejsou nárokově přímo napojena na veřejné rozpočty na rozdíl např. od příspěvkových organizací. Jsou-li občanská sdružení postavena na principu odluky od státu, je nutné, aby byla občanským sdružením dána možnost zajištění jejich hospodářské soběstačnosti. Nepřímo lze tuto možnost dovozovat z ustanovení 6 odst. 2 ZSO, podle něhož je obligatorní náležitostí stanov občanského sdružení stanovení zásad hospodaření. Stanovy by měly především vymezit jednotlivé druhy příjmů a výdajů občanského sdružení. Žádný právní předpis neupravuje, co je zdrojem příjmů občanských sdružení. Obecně jsou jako zdroj příjmů označovány členské příspěvky, dary, dědictví, výnosy vlastního majetku úroky z vkladů, výnosy z cenných papírů, výnosy z nájemného, výnosy z vlastní činnosti pořádání vlastních akci. Za sekundární příjmy jsou označovány dotace z veřejných rozpočtu 3. Žádný právní předpis nestanoví obecný zákaz podnikání ani jiných ekonomických aktivit občanských sdružení, ani neupravuje na rozdíl např. od právní úpravy obecně prospěšných společností způsob naložení se ziskem. Občanská sdružení mohou podnikat nebo vyvíjet jinou ekonomickou činnost, jestliže to jejich stanovy výslovně nezakazují. Problematikou podnikání a hospodářské činnosti (v dikci této analýzy ekonomické činnosti ) se poměrně rozsáhle zabývá prof. Ivo Telec (1998). Uvádí: Podnikání spolků by mělo být doktrinálně v souladu s cíli spolkové činnosti a způsoby, jakými jsou tyto cíle dosahovány. Obojí vyplývá ze stanov.... Přitom nesmíme zapomínat, že spolky jako právnické osoby jsou zakládány k jiným účelům než podnikání a než k jiné výdělečné činnosti, že tedy podnikání ani jiná výdělečná činnost nemůže být účelem, k němuž je spolek založen, ani hospodářským důvodem vzniku spolku jako právnické osoby. Zvlášť k tomu srov. 1 odst.3 písm.b) zákona č.83/1990 Sb. podle nějž se tento zákon nevztahuje na sdružování občanů k výdělečné činnosti. Vztahuje se totiž na sdružování osob ke spolkové činnosti, jejíž obsah, povaha a účel nejsou výdělečné a v rámci tohoto poměrně širokého pojmu nejsou ani podnikatelské. Citované ustanovení ovšem nelze vykládat jako zákaz výdělečné činnosti spolků, nýbrž jako negativní vymezení spolčovacích (zakladatelských) účelů, spadajících do právního režimu zákona č.83/1990 Sb. Tento doktrinální právní závěr vyplývá ze systematického výkladu uvedeného zákona. Založení občanského sdružení k jiným účelům než podnikání nachází své vyjádření v 1 odst,3 ZSO, který negativně vymezuje rozsah působnosti ZSO. Z jeho interpretace vyplývá, že občanské sdružení nemůže být založeno za účelem podnikání. Jediným účelem, který se k založení občanského sdružení připouští, se rozumí účel zájmový, který může být vzájemně prospěšný nebo veřejně prospěšný. 3) viz Telec, Ivo Spolkové právo, Praha, C.H.Beck, Praha, 1998, Černý, Petr Zákon o sdružování občanů.komentář, Praha, C.H.Beck, Praha,

5 C. Platná právní úprava ZSO ZSO ve vztahu k ekonomickým činnostem a podnikání obsahuje pouze jediné ustanovení 1 odst.3 písm.b): Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů... b) k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání. Při výkladu pojmu výdělečná činnost je nutné vycházet z důvodové zprávy k ZSO a z právního stavu v době přijetí ZSO. Důvodová zpráva k ZSO k 1 odst.3 písm.b) uvádí: V odst. 3 se taxativně vypočítávají sdružení, na něž se tento zákon nevztahuje a jejichž postavení je třeba upravit zvláštními zákony. Pokud se mluví o sdružování "k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu povolání", rozumí se tím např. bytová, spotřební a výrobní družstva, jednotná zemědělská družstva, sdružení advokátů, sdružení soukromě podnikajících občanů apod.; toto ustanovení se tedy netýká případné výdělečné činnosti společenské organizace. Z důvodové zprávy lze dovodit, že zákonodárce uvedeným ustanovením nezamýšlel striktní zákaz výdělečné činnosti občanských sdružení, neboť naopak připouští případnou výdělečnou činnost, ale měl na mysli zákaz zakládaní občanských sdružení k podnikání jako trvalé (v současné dikci soustavné ) činnosti. Zde uveďme definici podnikatelské činnosti v 2 hospodářského zákoníku, který v době přijetí zákona č.83/1990 Sb. upravoval hospodaření právnických osob: Podnikatelskou činností se rozumí trvalé provozování výroby, obchodu nebo poskytování služeb a prací nebo jiné činnosti za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů. ZSO explicitně neupravuje problematiku hospodaření občanských sdružení. Současně se zpracováním a přijetím ZSO byla totiž zpracována novela hospodářského zákoníku - zákon č.103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník. ZSO i zákon č.103/1990 Sb. nabyly účinnosti týmž dnem 1.května ZSO v 13 odst.1 odkazoval pro právní úpravu hospodaření občanských sdružení na úpravu zvláštním zákonem, kterým dle poznámky pod čarou byl hospodářský zákoník ve znění zákona č.103/1990 Sb. Hospodářský zákoník v části čtvrté v upravoval hospodaření společenských organizací. Zákon č.103/1990 Sb. tuto část novelizoval a současně stanovil, že pokud se v hospodářském zákoníku užívá výrazu společenská organizace, rozumí se jím občanská sdružení. Zásadní význam pro výklad možnosti ekonomických aktivit a podnikání občanských sdružení mají ustanovení 100 odst.1 a 102 hospodářského zákoníku.

6 100 Vlastní majetek občanských sdružení se vytváří zejména z příspěvků členů a z činnosti organizací. 102 K obstarávání hospodářské činnosti občanských sdružení mohou jejich ústřední orgány zřizovat podniky nebo hospodářská zařízení (dále jen hospodářská zařízení ). Hospodářská zařízení nabývají práv a zavazují se vždy svým jménem; k majetku, který využívají k plnění svých úkolů, mají právo hospodaření. Vnitřní organizaci, způsob řízení a činnost hospodářských zařízení upravují statuty, které schvaluje ústřední orgán občanského sdružení. Hospodářské zařízení zrušuje orgán, který je zřídil. Hospodářský zákoník stanovením zdroje majetku občanských sdružení z činnosti občanských sdružení vymezil možnost pro vlastní ekonomickou činnost občanských sdružení. Současně umožňoval občanským sdružením zakládat další subjekty pro zajištění hospodářské činnosti. Možnost zakládání právnických osob k obstarání hospodářské činnosti je neomezeně zachováno i podle současné právní úpravy občanská sdružení nejsou nijak právně omezena v zakládání jiných právnických osob včetně obchodních společností. Občanské sdružení tedy může své podnikatelské aktivity jednoznačně oddělit od své činnosti tím, že je převede na obchodní společnost např. společnost a ručením omezeným, a jako společník takové obchodní společnosti převedený zisk z obchodní společnosti používá k realizaci účelu občanského sdružení. V takovém případě se podnikatelská činnost jednoznačně od občanského sdružení odděluje. Pokud by občanské sdružení převedlo do obchodní společnosti činnosti, v nichž by obchodní společnost nerealizovala zisk, dojde k pouhému oddělení jednotlivých činností, aniž takové oddělení má pro občanské sdružení ekonomický význam. Hospodářský zákoník byl zrušen s účinností od 1.ledna 1992 zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník. Obchodním zákoníkem bylo zrušeno i na hospodářský zákoník navazující ustanovení 13 odst. 1 ZSO (viz 772 odst.11 obchodního zákoníku). Problematika hospodaření občanských sdružení zůstala právně neupravena. Obchodní zákoník upravuje pouze postavení podnikatelů a vztahy související s podnikáním, občanský zákoník hospodaření právnických osob neupravuje a ZSO se nepodařilo přes opakované snahy novelizovat. Pro sféru hospodaření (podnikání) občanských sdružení vlastním jménem je nutné nedostatek explicitní právní úpravy nahrazovat právním výkladem.

7 D. Právní úprava podnikání a ekonomických aktivit občanských sdružení: Účelem sdružení může být jakákoliv činnost s výjimkou činností, které ZSO označuje v 4 jako nedovolené nebo činností, které jsou v rozporu s 5 ZSO. Občanské sdružení musí vždy naplňovat základní pojmový znak občanského sdružení musí být tvořeno členy, kteří se sdružili k realizaci společného cíle a kteří se na realizaci společného cíle podílejí. Tuto zásadu vyjadřuje ZSO v 1, který deklaruje ústavně zaručené právo občanů se sdružovat k uspokojování a uplatňování svých zájmů. S touto zásadou není v rozporu možné členství právnických osob v občanském sdružení i právnické osoby mohou mít zájmy společné s členy - fyzickými osobami. Z ustanovení 1 odst.3 písm.b) ZSO, který vylučuje sdružení založená k výdělečné činnosti z působnosti ZSO, lze s přihlédnutím k důvodové zprávě k 1 odst.3 písm.b) ZSO jednoznačně dovodit, že občanská sdružení nemohou být zakládána za účelem podnikání, tedy za účelem soustavné činnosti realizované jménem občanského sdružení za účelem zisku. Je-li však podnikatelská činnost občanského sdružení zajišťována ve formě tzv. vedlejší činnosti tj. činnosti, která není účelem občanského sdružení, ale je realizována pro to, aby vytvářela zdroje nebo zajišťovala podmínky pro naplnění účelu, k němuž bylo občanské sdružení založeno, není právně stanoveno žádné omezení rozsahu této vedlejší činnosti. Jako příklad vedlejší činnosti k vytváření podmínek pro naplnění účelu lze uvést občanské sdružení založené pro pomoc osob s duševním onemocněním, které jako vedlejší činnost provozuje dílnu, v níž je realizována pracovní terapie členů sdružení nebo osob, jimž občanské sdružení pomáhá. V takovém případě by zákaz podnikatelské aktivity znamenal omezení realizace účelu občanského sdružení. S ohledem na podstatu občanských sdružení je pro podnikání občanských sdružení formou vedlejší činnosti limitující to, že primárně musí občanské sdružení realizovat spolkovou činnost k naplnění účelu, k němuž bylo založeno, musí fungovat spolková samospráva. Jestliže by občanské sdružení realizovalo vedlejší činnost - podnikatelské aktivity, aniž by jejich smyslem bylo vytváření zdrojů či podmínek k naplnění účelů občanského sdružení, jednalo by se o sdružení vyloučené podle citovaného 1 odst.3 písm.b) ZSO. Právně není definováno jakékoliv pravidlo pro to, v jakém rozsahu může ve vztahu ke svému účelu občanské sdružení realizovat podnikání jako vedlejší činnost. Takové pravidlo není v podstatě možné stanovit s ohledem na variabilitu jednotlivých občanských sdružení. Někdy je v praxi občanských sdružení dovozováno, že občanské sdružení může podnikat pouze tehdy, pokud je podnikáním dosaženo lepšího využití majetku občanského sdružení. Tato podmínka je v právním řádu stanovena u doplňkové činnosti obecně prospěšných společností, pro občanská sdružení však stanovena není. Jestliže občanské sdružení realizuje ekonomické aktivity, které nenaplňuji pojmové znaky podnikání tzn. nejsou realizovány za účelem zisku a nejsou vykonávány soustavně, není to v rozporu s ustanovením 1 odst.3 písm.b).

8 Zde opět odkazuji na důvodovou zprávu k ZSO, z níž vyplývá, že zákonodárce z uvedeného zákazu vylučuje případné výdělečné činnosti občanských sdružení. Jako příklad lze uvést občanské sdružení - ochotnický taneční soubor, jehož členové vyhledávají a obnovují lidové tance a dvakrát ročně uspořádají vystoupení pro veřejnost. Výnosy ze vstupného kryjí pouze část nákladů na uspořádání takových vystoupení. Charakter ekonomických aktivit občanského sdružení, jak jsou realizovány, je nutné posuzovat s přihlédnutím ke specifice účelu občanského sdružení. Z podstaty některých spolkových činností pak vyplývá, že mohou obvykle být prezentovány veřejně. K objektivnímu posouzení mohou napomoci i přehledně zpracované výroční zprávy občanských sdružení, v nichž by měla být odděleně popsána spolková činnost, ekonomické aktivity, které lze subsumovat pod pojem případné výdělečné činnosti a činnost podnikatelská se specifikací užití zisku z podnikání k naplňování účelu občanského sdružení. IV. Postup Ministerstva vnitra ČR při registraci nebo úpravách stanov občanských sdružení, která podnikají Zadáním této analýzy je též posoudit stávající postup ministerstva vnitra při registraci občanských sdružení, v jejichž stanovách je obsažena úprava výdělečné činnosti a zejména podnikání nebo jsou jako zdroj příjmů uvedeny příjmy z vlastní činnosti. Obvyklou praxí ministerstva vnitra je, že po podání návrhu na registraci občanského sdružení nebo návrhu na registraci změny stanov občanského sdružení vyžaduje, aby a) v případě, že je ve stanovách stanoveno, že zdrojem příjmů jsou příjmy z vlastní činnosti, bylo doplněno, že se bude jednat výhradně o příjmy z vedlejší činnosti, b) byly z účelu občanského sdružení vyloučeny činnosti, které dle názoru ministerstva vnitra mají charakter poskytnutí služby veřejnosti. Svými rozhodnutími ministerstvo vnitra může deformovat oblast občanských sdružení, neboť zpochybňuje možnost zakládat sdružení k dosahování obecně prospěšných cílů ve prospěch veřejnosti, aniž zkoumá, zda je naplněn základní znak občanského sdružení tj. činnost je realizována jako činnost spolková. Na druhé straně je zcela v souladu s právní úpravou, pokud ministerstvo vnitra odmítne registraci občanského sdružení, pokud ze stanov nevyplývá jiná spolková činnost než výdělečná. Zde mám na mysli případy pro členství uzavřených občanských sdružení, v nichž členové vykonávají pouze výdělečnou činnost, jsou zaměstnanci sdružení a neexistuje žádná báze pro dobrovolnou realizaci cílů sdružení. Podle 7 odst.2 ZSO je však ministerstvo vnitra oprávněno provést v případě podání návrhu na registraci občanského sdružení pouze kontrolu formální správnosti předloženého návrhu.

9 Jestliže návrh na registraci a stanovy, které musejí být k návrhu připojeny ve dvou stejnopisech, obsahují formální náležitosti vyžadované ustanovením 6 odst. 2 písm. a) až f) ZSO (návrh na registraci je podán třemi osobami, z nichž alespoň jedna je starší 18 let, je podepsán všemi členy přípravného výboru s uvedením jejich jmen, příjmení, dat narození a bydliště a ve stanovách je uveden název a sídlo občanského sdružení, cíle jeho činnosti, orgány občanského sdružení, způsob jejich ustavování a určení funkcionářů oprávněných jednat jménem občanského sdružení tj. uvedení statutárního orgánů a zásad hospodaření), nemá ministerstvo vnitra žádný zákonný podklad k tomu, aby vyzývalo přípravný výbor resp. zmocněnce přípravného výboru k úpravám stanov v části zabývající se zásadami hospodaření občanského sdružení a obvykle vymezením zdrojů příjmů a v jejich rámci uvedením i příjmů z činnosti sdružení. K odstranění vad podání může ministerstvo vnitra podle 7 odst. 2 přípravný výbor občanského sdružení vyzvat pouze tehdy, jsou-li údaje v návrhu na registraci neúplné nebo nepřesné. Dle platné judikatury musí ministerstvo vnitra při posuzování splnění podmínek registrace vycházet pouze z ustanovení zákona (a tento postup rovněž zákonným způsobem odůvodnit), nikoli z vlastního úsudku nebo domněnek, byť se tyto opírají o skutečnosti ministerstvu vnitra známé z jeho předchozí rozhodovací činnosti. Má-li ministerstvo vnitra výhrady k obsahu stanov, tj. k materiálním podmínkám registrace sdružení, je povinno postupovat pouze podle 8 odst. 1 ZSO. Ve vztahu k předmětu této analýzy může ministerstvo vnitra registraci občanského sdružení odmítnout, pokud ze stanov vyplývá, že sdružení je zakládáno k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu povolání, tedy za předpokladu skutečné existence důvodu pro odmítnutí registrace. Rozhodnutí o odmítnutí registrace občanského sdružení je správním rozhodnutím podle 67 správního řádu. Jako takové musí rozhodnutí o odmítnutí registrace obsahovat důvody zamítavého výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se ministerstvo vnitra řídilo při hodnocení těchto podkladů a při výkladu právních předpisů. Proti rozhodnutí, kterým je odmítnuto provedení registrace občanského sdružení, může přípravný výbor podat do 60 dnů po té, co bylo zmocněnci přípravného výboru rozhodnutí doručeno, správní žalobu k Městskému soudu v Praze. V rozporu s popsanou právní úpravou ministerstvo vnitra v případech, kdy má námitky proti vymezení činnosti občanského sdružení ve stanovách, vyzývá přípravný výbor k úpravě obsahu stanov v ustanoveních, která upravují činnost občanského sdružení. Takový postup je pro ministerstvo vnitra jednodušší než postup podle 8 odst.1, kdy by muselo své rozhodnutí o odmítnutí pregnantně zdůvodnit. Při popsaném postupu při registraci občanských sdružení dotčená občanská sdružení obvykle své stanovy upraví tak, aby vyhověly názorům ministerstva vnitra. V důsledku toho se pouze zanedbatelné minimum případů registrace občanských sdružení řeší v odvolacím řízení před soudem a pro problematiku ekonomických činností občanských sdružení prakticky neexistuje judikatura. Při takovém postupu však může dojít k registraci občanského sdružení podle 8 odst.5 ZSO, tj. uplynutím času.

10 Jestliže návrh na registraci sdružení obsahuje všechny formální náležitosti, je řízení o registraci zahájeno dnem, kdy je bezvadný návrh doručen ministerstvu vnitra. Pokud v takovém případě ministerstvo vnitra nerozhodne o odmítnutí registrace podle 8 odst.1 a nedoručí odmítavé rozhodnutí zmocněnci přípravného výboru, vznikne občanské sdružení 41. dnem po doručení formálně bezvadného návrhu na registraci sdružení ministerstvu vnitra. ZSO stanoví v 11 obdobný postup při registraci změn stanov občanského sdružení. Změnu stanov je občanské sdružení povinno písemně oznámit ministerstvu vnitra do 15 dnů od jejího schválení. Nesplňují-li upravené stanovy formální náležitosti podle 6 odst.2 a 4 ZSO nebo jsou-li důvody pro odmítnutí registrace podle 8 odst. 1, ministerstvo vnitra na to občanské sdružení upozorní. Občanské sdružení je povinno vady odstranit do 60 dnů. Neučiní-li tak, je ministerstvo vnitra oprávněno takové občanské sdružení rozpustit. Opravným prostředkem je i v tomto případě Městský soud v Praze. Nutno však uvést, že důsledný postup podle 8 odst.1 ZSO (odmítnutí registrace), je vůči občanským sdružením tvrdší než popsaný postup, kdy ministerstvo vnitra požaduje obsahovou úpravu stanov. V. Judikatura Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 6 A 137/ : Pokud návrh na registraci sdružení a stanovy k němu připojené prokazatelně obsahují formální náležitosti vyžadované ustanovením 6 odst. písm. a) až f) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, nemá výzva k odstranění vad podání dle 7 odst. 2 citovaného zákona zákonný podklad. Zasláním takové výzvy ministerstvo vnitra v této fázi řízení nedovoleným způsobem překročilo zákonnou pravomoc omezenou pouze na kontrolu formální správnosti návrhu na registraci, neboť nedbalo ustanovení 7 odst. 3 citovaného zákona, podle něhož je řízení o návrhu na registraci zahájeno dnem, kdy ministerstvu vnitra došel návrh, který nemá vady uvedené v 7 odst. 2 citovaného zákona. Výhrady ministerstva vnitra k obsahu stanov, tj. k materiálním podmínkám registrace sdružení, nemohou být podřazeny režimu ustanovení 7 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., ale může o nich být usuzováno pouze v řízení podle 8 tohoto zákona (odmítnutí návrhu). Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 7 A 13/ : Při posuzování naplnění podmínek nezbytných k registraci občanského sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, vychází správní orgán v souladu se zásadou zákonnosti z ustanovení tohoto zákona, nikoli z vlastního úsudku nebo domněnek, byť by se opíraly o skutečnosti správnímu orgánu známé z jeho předchozí rozhodovací činnosti; svůj postup rovněž zákonným způsobem odůvodní.

11 Odůvodnění rozhodnutí, v němž správní orgán pouze opětovně odkazuje na skutečnost, že se vlastně jedná o založení organizace s mezinárodním prvkem, aniž se zabývá konkrétními důvody odmítnutí registrace podle 8 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., nelze považovat za odůvodnění, v němž správní orgán přesvědčivě vyložil, která ustanovení tohoto zákona vzal za podklad svého právního názoru zaujatého ve věci. Výčet subjektů, na něž se nevztahuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, obsažený v 1 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., je taxativní a nelze jej extenzivním výkladem rozšiřovat. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne čj. 20 Cdo 2641/2000 Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., mají dosah jednak veřejnoprávní, jednak interní tím, že upravují vnitřní strukturu sdružení a zásady spolkového života. V oblasti vnějších soukromoprávních vztahů je významné pouze to, co je soukromým právem vyžadováno pro právnické osoby obecně, tj. název sdružení, jeho sídlo a orgány oprávněné činit jménem sdružení právní úkony. Případná další prohlášení či konstatování mají význam zpravidla jen proklamativní, bez přímých právních důsledků, a jiné právní subjekty nemohou zavazovat. VI. Doporučení pro právní úpravu podnikání občanských sdružení Podnikání občanských sdružení, je-li realizováno jako vedlejší činnost občanského sdružení, není žádným právním předpisem omezeno. Právní úprava, která nedovoluje, aby podnikání bylo hlavní činností občanských sdružení, je standardním řešením, které je obvyklé ve většině zemí Evropy. Zde není nutné navrhovat žádnou novou právní úpravu. Pro občanská sdružení, jejichž podstatou je realizace ekonomických aktivit a u nichž je potlačena spolková činnost, neexistuje spolková samospráva, neboť členové jsou z velké většiny zaměstnanci občanského sdružení a jsou tedy v podřízeném postavení k orgánům sdružení, je řešením úprava možnosti přeměny občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Stanovení této možnosti by bylo možné zakotvit do zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Pro právní úpravu jiných ekonomických aktivit občanských sdružení, nejedná-li se o podnikání, se jeví jako vhodné navrhnout úpravu návrhu nového občanského zákoníku 213 tak, aby nebyla vyloučena příležitostná výdělečná činnost občanských sdružení, pokud přímo souvisí s výkonem spolkové činnosti, nebo je nezbytná k naplnění účelu, pro který je občanské sdružení založeno.

12 VII. Závěr Občanské sdružení musí vždy naplňovat základní pojmový znak občanského sdružení musí být tvořeno členy, kteří se sdružili k realizaci společného cíle a kteří se na realizaci společného cíle podílejí. Tuto zásadu vyjadřuje ZSO v 1, který deklaruje ústavně zaručené právo občanů se sdružovat k uspokojování a uplatňování svých zájmů. Občanské sdružení nemůže být založeno za účelem podnikání, tj. za účelem soustavné činnosti realizované jménem občanského sdružení za účelem zisku. Podnikatelská činnost občanského sdružení však může být tzv. vedlejší činností. Jedním z nedostatků právní úpravy občanských sdružení je, že oblast hospodaření občanských sdružení zůstala po zrušení hospodářského zákoníku s účinností od právně neupravena, neboť ji nepřevzal ani obchodní zákoník, který nahradil hospodářský zákoník, ani zákon o sdružování občanů. Pro sféru hospodaření (podnikání) občanských sdružení vlastním jménem je tedy nutné nedostatek explicitní právní úpravy nahrazovat právním výkladem. S ohledem na podstatu občanských sdružení je pro podnikání občanských sdružení formou vedlejší činnosti limitující to, že primárně musí občanské sdružení realizovat spolkovou činnost k naplnění účelu, k němuž bylo založeno, musí fungovat spolková samospráva. Právně není definováno jakékoliv pravidlo pro to, v jakém rozsahu ve vztahu ke svému účelu může občanské sdružení realizovat podnikání jako vedlejší činnost. Jestliže však občanské sdružení realizuje vedlejší činnost - podnikatelské aktivity, aniž by jejich smyslem bylo vytváření zdrojů či podmínek k naplnění účelů občanského sdružení, jedná se o sdružení vyloučené podle 1 odst.3 písm.b) zákona č.83/1990 Sb. Jestliže občanské sdružení realizuje ekonomické aktivity, které nenaplňuji pojmové znaky podnikání tzn. nejsou realizovány za účelem zisku a nejsou vykonávány soustavně, tj. jedná se o případné výdělečné aktivity, není to v rozporu s ustanovením 1 odst.3 písm.b) (viz důvodová zpráva k zákonu č. 83/1990 Sb.). Tyto aktivity mohou být činnostmi, kterými se realizuje účel sdružení. Charakter těchto aktivit je nutné vždy posuzovat s přihlédnutím ke konkrétnímu účelu občanského sdružení. K objektivnímu posouzení legality činností občanského sdružení mohou napomoci i přehledně zpracované výroční zprávy občanských sdružení, v nichž by měla být odděleně popsána spolková činnost, ekonomické aktivity, které lze subsumovat pod pojem případné výdělečné činnosti, a činnost podnikatelská se specifikací užití zisku z podnikání k naplňování účelu občanského sdružení. Povinnost vydávat výroční zprávy není stanovena pro občanská sdružení zákonem. Je však možné, aby povinnost prokázat, že zisk z podnikání jako vedlejší činnosti občanského sdružení byl zcela nebo většinově použit k naplnění účelu občanského sdružení, byla stanovena i smluvně jako

13 podmínka pro poskytování podpory občanskému sdružení jak ze soukromých, tak z veřejných zdrojů. Ministerstvo vnitra při rozhodování o registraci občanského sdružení je oprávněno posuzovat, zda občanské sdružení je či není zakládáno za účelem podnikání. Není však oprávněno ukládat občanskému sdružení upravit obsah stanov, neboť u stanov může podle 7 odst.2 ZSO kontrolu formální správnosti návrhu. V souladu s ustanovením 8 ZSO ministerstvo vnitra registraci občanského sdružení odmítne, pokud ze stanov vyplývá, že sdružení je zakládáno k výdělečné činnosti. Totéž platí i při rozhodování o registraci změny stanov. Rozhodnutí musí obsahovat náležitosti správního rozhodnutí včetně odůvodnění. Proti zamítavému rozhodnutí je možné brojit správní žalobou podanou k Městskému soudu v Praze. V Praze dne JUDr. Lenka Deverová

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ZÁKON. č. 83/1990 Sb.

ZÁKON. č. 83/1990 Sb. ZÁKON č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění novel č. 300/1990 Sb., 513/1991 Sb., 68/1993 Sb., 151/2002 Sb., 230/2006 Sb., 342/2006 Sb., 33/2008 Sb. a 227/2009 Sb. Federální shromáždění Československé

Více

83/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 33/2008 Sb. Změna:

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit. Zákon č. 83/1990 Sb., ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Schváleno (Vydáno): Účinnost od: 1. května 1990 Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 369

Schváleno (Vydáno): Účinnost od: 1. května 1990 Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 369 OBSAH: Schváleno (Vydáno): 27.03.1990 Účinnost od: 1. května 1990 Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 369 1-5 Úvodní ustanovení 6-11 Registrace a vznik sdružení 12-16 Zánik sdružení 15 Soudní

Více

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav

Více

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Základní konstrukce vymezení právnické osoby (PO) - 20 o.z.:

Více

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací Politická práva v ČR JUDr. Tomáš Pezl pátek 20. března 2009 Program Právo petiční Právo shromažďovací Právo na odpor Právo sdružovací Petiční právo Čl. 18 LZPS Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,v

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 A 13/2002 46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha - Cesta k rozhodnutí - Rizika a obavy Rozhodovací

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

Studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020, týkající vývoje legislativy

Studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020, týkající vývoje legislativy Studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020, týkající vývoje legislativy I. Vývoj legislativního ukotvení NNO po 1990 Listopad 1989 byl počátkem rozvoje nezávislých

Více

www.akkliment.cz kliment@akkliment.cz Ustanovení přechodná a závěrečná ( 3028-3081) Přechodná ustanovení ( 3028-3079) Všeobecná ustanovení ( 3028-3035) Právnické osoby ( 3041-3053) 3041 [Právní povaha

Více

STANOVY SPOLKU. Název Spolku II. Sídlo III. Účel

STANOVY SPOLKU. Název Spolku II. Sídlo III. Účel STANOVY SPOLKU I. Název Spolku FOKUS Mladá Boleslav z. s. II. Sídlo Ptácká 138, Mladá Boleslav III. Účel Účelem spolku je prosazování zájmů osob se závažným duševním onemocněním, podpora informovanosti,

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů V souladu s ustanovením 178 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie. Národní vzdělávací fond

Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie. Národní vzdělávací fond Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie Ing. Vojík Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšné společnosti (OPS) jsou typem neziskové právnické osoby s posláním poskytovat

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova

S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova Článek 1 Název spolku: Spolek přátel ZUŠ Klapkova z.s. Článek 2 Sídlo spolku: Klapkova 25, Praha 8. Článek 3 Spolek je právnickou osobou. I. Název, sídlo a statut

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 137/2001 42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Věry Šimůnkové a JUDr.

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku STANOVY SPOLKU Název: Spolek přátel Gymnázia Arabská z. s. IČ: 452 47 099 (zkrácený název: SPGA) Sídlo: Praha 6, Arabská 14, PSČ 160 00 Statutární orgán: Výbor spolku Článek 1. Základní ustanovení 1. Spolek

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

Stanovy občanského sdružení TreNet

Stanovy občanského sdružení TreNet Stanovy občanského sdružení TreNet I. článek Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je TreNet (dále jen "sdružení"). 2. Sídlo sdružení je Budovatelská 824, 330 11 Třemošná 3. Sdružení je právnickou osobou

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou, z.s. (dále jen TJ). 2. Sídlo spolku:

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY. Svitavy 2016

Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY. Svitavy 2016 1 Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY Svitavy 2016 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1.1. Název pobočného spolku: ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. 1.2. ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. má sídlo

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ JUDr. Petr Severin / 495 817 271 30.8.2007 Účastníci řízení: paní, bytem, zastoupená

Více

Táborité, Brno - Královo Pole, zapsaný spolek

Táborité, Brno - Královo Pole, zapsaný spolek S T A N O V Y Článek I Název, sídlo a vznik spolku Název : Táborité, Brno Královo Pole, zapsaný spolek ( dále jen spolek) Sídlo : Tábor 520/44A, Ponava, 602 00 Brno IČ : 226 72 915 Vznik : 16.10.2007 podle

Více

Informace k novele zákona č. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Informace k novele zákona č. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Informace k novele zákona č. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zpracovala: Petra Burdová Zdroj: zpracováno dle stanovisek Ministerstva financí a některých krajů Určeno pro: zasedání

Více

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách 28.3.2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4,

Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4, Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4, I. Klubu přátel školy (KPZŠ), při ZŠ Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s STANOVY SPOLKU Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s Čl. I. Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z. s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 216 Návrh poslanců Ladislava Šustra, Bohuslava Sobotky, Petra Bratského, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a dalších na vydání zákona,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s.

Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s. Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) FOTBAL STUDÉNKA z.s. (dále jen spolek nebo fotbalový klub ) je spolkem, který je založen jako volné

Více