Právní analýza podnikání občanských sdružení. Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní analýza podnikání občanských sdružení. Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky"

Transkript

1 Právní analýza podnikání občanských sdružení Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky JUDr. Lenka Deverová I. Úvod Dle zadání je cílem této studie posoudit možnosti podnikání občanských sdružení z hlediska stávajícího právního řádu ČR. Pro komplexnost pohledu se studie zabývá nejen otázkou podnikání občanských sdružení, ale problematikou ekonomických aktivit občanských sdružení v širším slova smyslu. Pojem podnikání je používán ve smyslu definičního ustanovení 2 odst.1 obchodního zákoníku: Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Pojem ekonomické aktivity je pojmem širším než pojem podnikání. Smyslem ekonomických aktivit je udržení ekonomické soběstačnosti občanských sdružení získáním prostředků na zajištění účelu, k němuž je sdružení založeno, na zajištění provozu sdružení a na udržení a popř. i zhodnocení majetku sdružení. Ekonomická aktivita může postrádat v tomto smyslu charakteristické znaky podnikání dle 2 odst.1 obchodního zákoníku; nemusí se jednat o činnost soustavnou, ani o činnost, která by vytvářela zisk sdružení jako přebytek výnosů jeho činnosti nad náklady. II. Historický exkurz do právní úpravy spolků (občanských sdružení) v ČR Právní postavení spolků bylo po roce 1918 upraveno zákonem č.134/1867 ř.z., o právu spolčovacím, který byl po recepci v roce 1918 novelizován a platil až do roku 1951, kdy byl zrušen. Tento zákon byl nepochybně inspirací při zpracování návrhu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů. V 2 zákon č.134/1867 ř.z. stanoví: Tento zákon nevztahuje se ke spolkům a společnostem, které mají za účel zisk, ani ke spolkům bankovním, kreditním a pojišťovacím, k ústavům důchodním, spořitelnám a půjčovnám na zástavy; tyto spolky spravují se zákony zvláštními, jich se týkajícími. Zisk byl definován v 1192 obecného občanského zákoníku z roku 1811 jako jmění, které po srážce všech nákladů a ztrát zbude nad kmenové jmění. Dle zákona č.134/1867 ř.z. tedy nebylo možné zřizovat spolky k podnikání; z textu zákona však nevyplývá, že by spolky nemohly mít vlastní ekonomické aktivity. V 4 zákona č.134/1867 ř.z. se jako povinné ustanovení statutu spolku stanoví, že musí obsahovat ustanovení o tom, k čemu se spolek zřizuje a dále z jakých prostředků a dále ustanovení o tom, jak jsou pro spolek zajišťovány prostředky.

2 Zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních znamenal likvidaci sdružovací svobody. Sdružování v tzv. dobrovolných organizacích bylo připuštěno pouze k upevnění lidově demokratického zřízení a k podpoře úsilí o výstavbu socialismu. Společenské organizace byly integrovány do Národní fronty. Otázky hospodaření společenských organizací upravil až zákon č.109/1964 Sb. hospodářský zákoník, který vycházel z premisy, že majetek ve vlastnictví společenských organizací, představuje zvláštní formu socialistického vlastnictví. V roce 1990 byl jedním ze základních požadavků demokratických procesů ve společnosti požadavek upravit oblast svobodného sdružování občanů v souladu s mezinárodními předpisy. Československo je vázáno od roku 1976 Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, zákon č.68/1951 Sb. však této úpravě neodpovídal. Zákon č.83/1990 Sb., o sdružování občanů (dále jen ZSO ) přijatý Federálním shromážděním ČSSR, nabyl účinnosti dnem Ve vztahu k předmětu tohoto rozboru ZSO v 1 odst.3 písm.b) stanoví, že tento zákon se nevztahuje na sdružování k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání. V 13 pak ZSO odkazuje pro oblast hospodaření občanských sdružení na zvláštní zákon, kterým podle poznámky pod čarou míní hospodářský zákoník. Těmito ustanoveními se tato analýza zabývá dále. III. Analýza ZSO z hlediska možností ekonomických aktivit a zejména podnikání A. Vymezení pojmu občanská společnost S pojmem občanské sdružení je úzce spojen pojem občanská společnost. Občanská společnost se skládá z velkého počtu sdružení, v nichž se odehrává každodenní život, přičemž sdružení poukazuje na to, že se jedná o dobrovolná a autonomní spojení členů. Jejich formální verze spočívá v tom, co se dnes popisuje většinou jako třetí sektor, tedy v dobrovolných organizacích, dále ve filantropických nebo charitativních spolcích, jaké existují vedle obou silněji formalizovaných sektorů vlády, státu, podniků nebo hospodářství. 1 Při zkoumání společnosti je nutné vycházet z existence tří autonomních oblastí: stát, trh a občanský sektor, které se vzájemně ovlivňují při zachování svých základních charakteristik. Zisk, podnikání jsou základní charakteristikou pro trh, u občanského sektoru jde primárně o svobodu sdružování, dobrovolnost a o altruismus. Spektrum činnosti občanského sektoru se však proměňuje, rozšiřuje. To vede k dalšímu hybridnímu řešení, totiž k užšímu spojení charitativní a ekonomické činnosti. Všeobecně prospěšné spolky založené na delší dobu nemohou žít jen z nejistých podpor. Začaly proto být činné také v komerční oblasti. Vytvořil se zcela nový jazyk, jenž se snaží spojit občanskou společnost s druhým sektorem hospodářství: sociální investice, sociální podnikatel, sociální kapitál. 2 1) Viz Dahrendorf, Ralf Poučení z postkomunistické transformace, In Od pádu Zdi k válce v Iráku, Praha, Vyšehrad, ) tamtéž 1 2

3 B. Pojmové znaky občanských sdružení Právní teorie, která obvykle používá pro občanská sdružení označení spolek, uvádí jako pojmové znaky občanských sdružení a) oddělení občanských sdružení od státu, b) princip osobního členství a dobrovolnost členství, c) spolkovou samosprávu, d) oddělení majetku občanského sdružení od majetku jeho členů s vyloučením zákonného ručení členů za dluhy občanského sdružení, e) spolkovou činnost jako statutární činnost občanského sdružení, f) založení občanského sdružení k jiným účelům než podnikání. Tato analýza se podrobněji zabývá těmi znaky občanských sdružení, které mají vztah k činnosti občanských sdružení, k jejich podnikání resp. k hospodaření občanských sdružení: a) princip osobního členství, b) spolkovou činnost jako statutární činnost, c) odluku občanských sdružení od státu, d) založení občanského sdružení k jiným účelům než podnikání. Princip osobního členství, obvykle označovaný jako princip spolkový, charakterizuje právní podstatu občanských sdružení a je vyjádřením ústavně zaručeného práva na sdružování občanů. Podstatou občanského sdružení je společný zájem členů, k jehož realizaci se členové sdružují. Naplňování společného účelu členy sdružení je hlavní činností občanského sdružení a všechny ostatní aktivity sdružení směřují k podpoře naplňování stanoveného účelu. Tuto podstatu občanských sdružení pregnantně vyjadřuje návrh nového občanského zákoníku, který v 210 a 213 stanoví: 210 Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. 213 Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. Odluka občanských sdružení od státu je ústavně zaručena. Stát není oprávněn zasahovat do vnitřních

4 poměrů občanských sdružení. Odluka od státu má své vyjádření i v tom, že občanská sdružení nejsou nárokově přímo napojena na veřejné rozpočty na rozdíl např. od příspěvkových organizací. Jsou-li občanská sdružení postavena na principu odluky od státu, je nutné, aby byla občanským sdružením dána možnost zajištění jejich hospodářské soběstačnosti. Nepřímo lze tuto možnost dovozovat z ustanovení 6 odst. 2 ZSO, podle něhož je obligatorní náležitostí stanov občanského sdružení stanovení zásad hospodaření. Stanovy by měly především vymezit jednotlivé druhy příjmů a výdajů občanského sdružení. Žádný právní předpis neupravuje, co je zdrojem příjmů občanských sdružení. Obecně jsou jako zdroj příjmů označovány členské příspěvky, dary, dědictví, výnosy vlastního majetku úroky z vkladů, výnosy z cenných papírů, výnosy z nájemného, výnosy z vlastní činnosti pořádání vlastních akci. Za sekundární příjmy jsou označovány dotace z veřejných rozpočtu 3. Žádný právní předpis nestanoví obecný zákaz podnikání ani jiných ekonomických aktivit občanských sdružení, ani neupravuje na rozdíl např. od právní úpravy obecně prospěšných společností způsob naložení se ziskem. Občanská sdružení mohou podnikat nebo vyvíjet jinou ekonomickou činnost, jestliže to jejich stanovy výslovně nezakazují. Problematikou podnikání a hospodářské činnosti (v dikci této analýzy ekonomické činnosti ) se poměrně rozsáhle zabývá prof. Ivo Telec (1998). Uvádí: Podnikání spolků by mělo být doktrinálně v souladu s cíli spolkové činnosti a způsoby, jakými jsou tyto cíle dosahovány. Obojí vyplývá ze stanov.... Přitom nesmíme zapomínat, že spolky jako právnické osoby jsou zakládány k jiným účelům než podnikání a než k jiné výdělečné činnosti, že tedy podnikání ani jiná výdělečná činnost nemůže být účelem, k němuž je spolek založen, ani hospodářským důvodem vzniku spolku jako právnické osoby. Zvlášť k tomu srov. 1 odst.3 písm.b) zákona č.83/1990 Sb. podle nějž se tento zákon nevztahuje na sdružování občanů k výdělečné činnosti. Vztahuje se totiž na sdružování osob ke spolkové činnosti, jejíž obsah, povaha a účel nejsou výdělečné a v rámci tohoto poměrně širokého pojmu nejsou ani podnikatelské. Citované ustanovení ovšem nelze vykládat jako zákaz výdělečné činnosti spolků, nýbrž jako negativní vymezení spolčovacích (zakladatelských) účelů, spadajících do právního režimu zákona č.83/1990 Sb. Tento doktrinální právní závěr vyplývá ze systematického výkladu uvedeného zákona. Založení občanského sdružení k jiným účelům než podnikání nachází své vyjádření v 1 odst,3 ZSO, který negativně vymezuje rozsah působnosti ZSO. Z jeho interpretace vyplývá, že občanské sdružení nemůže být založeno za účelem podnikání. Jediným účelem, který se k založení občanského sdružení připouští, se rozumí účel zájmový, který může být vzájemně prospěšný nebo veřejně prospěšný. 3) viz Telec, Ivo Spolkové právo, Praha, C.H.Beck, Praha, 1998, Černý, Petr Zákon o sdružování občanů.komentář, Praha, C.H.Beck, Praha,

5 C. Platná právní úprava ZSO ZSO ve vztahu k ekonomickým činnostem a podnikání obsahuje pouze jediné ustanovení 1 odst.3 písm.b): Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů... b) k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání. Při výkladu pojmu výdělečná činnost je nutné vycházet z důvodové zprávy k ZSO a z právního stavu v době přijetí ZSO. Důvodová zpráva k ZSO k 1 odst.3 písm.b) uvádí: V odst. 3 se taxativně vypočítávají sdružení, na něž se tento zákon nevztahuje a jejichž postavení je třeba upravit zvláštními zákony. Pokud se mluví o sdružování "k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu povolání", rozumí se tím např. bytová, spotřební a výrobní družstva, jednotná zemědělská družstva, sdružení advokátů, sdružení soukromě podnikajících občanů apod.; toto ustanovení se tedy netýká případné výdělečné činnosti společenské organizace. Z důvodové zprávy lze dovodit, že zákonodárce uvedeným ustanovením nezamýšlel striktní zákaz výdělečné činnosti občanských sdružení, neboť naopak připouští případnou výdělečnou činnost, ale měl na mysli zákaz zakládaní občanských sdružení k podnikání jako trvalé (v současné dikci soustavné ) činnosti. Zde uveďme definici podnikatelské činnosti v 2 hospodářského zákoníku, který v době přijetí zákona č.83/1990 Sb. upravoval hospodaření právnických osob: Podnikatelskou činností se rozumí trvalé provozování výroby, obchodu nebo poskytování služeb a prací nebo jiné činnosti za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů. ZSO explicitně neupravuje problematiku hospodaření občanských sdružení. Současně se zpracováním a přijetím ZSO byla totiž zpracována novela hospodářského zákoníku - zákon č.103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník. ZSO i zákon č.103/1990 Sb. nabyly účinnosti týmž dnem 1.května ZSO v 13 odst.1 odkazoval pro právní úpravu hospodaření občanských sdružení na úpravu zvláštním zákonem, kterým dle poznámky pod čarou byl hospodářský zákoník ve znění zákona č.103/1990 Sb. Hospodářský zákoník v části čtvrté v upravoval hospodaření společenských organizací. Zákon č.103/1990 Sb. tuto část novelizoval a současně stanovil, že pokud se v hospodářském zákoníku užívá výrazu společenská organizace, rozumí se jím občanská sdružení. Zásadní význam pro výklad možnosti ekonomických aktivit a podnikání občanských sdružení mají ustanovení 100 odst.1 a 102 hospodářského zákoníku.

6 100 Vlastní majetek občanských sdružení se vytváří zejména z příspěvků členů a z činnosti organizací. 102 K obstarávání hospodářské činnosti občanských sdružení mohou jejich ústřední orgány zřizovat podniky nebo hospodářská zařízení (dále jen hospodářská zařízení ). Hospodářská zařízení nabývají práv a zavazují se vždy svým jménem; k majetku, který využívají k plnění svých úkolů, mají právo hospodaření. Vnitřní organizaci, způsob řízení a činnost hospodářských zařízení upravují statuty, které schvaluje ústřední orgán občanského sdružení. Hospodářské zařízení zrušuje orgán, který je zřídil. Hospodářský zákoník stanovením zdroje majetku občanských sdružení z činnosti občanských sdružení vymezil možnost pro vlastní ekonomickou činnost občanských sdružení. Současně umožňoval občanským sdružením zakládat další subjekty pro zajištění hospodářské činnosti. Možnost zakládání právnických osob k obstarání hospodářské činnosti je neomezeně zachováno i podle současné právní úpravy občanská sdružení nejsou nijak právně omezena v zakládání jiných právnických osob včetně obchodních společností. Občanské sdružení tedy může své podnikatelské aktivity jednoznačně oddělit od své činnosti tím, že je převede na obchodní společnost např. společnost a ručením omezeným, a jako společník takové obchodní společnosti převedený zisk z obchodní společnosti používá k realizaci účelu občanského sdružení. V takovém případě se podnikatelská činnost jednoznačně od občanského sdružení odděluje. Pokud by občanské sdružení převedlo do obchodní společnosti činnosti, v nichž by obchodní společnost nerealizovala zisk, dojde k pouhému oddělení jednotlivých činností, aniž takové oddělení má pro občanské sdružení ekonomický význam. Hospodářský zákoník byl zrušen s účinností od 1.ledna 1992 zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník. Obchodním zákoníkem bylo zrušeno i na hospodářský zákoník navazující ustanovení 13 odst. 1 ZSO (viz 772 odst.11 obchodního zákoníku). Problematika hospodaření občanských sdružení zůstala právně neupravena. Obchodní zákoník upravuje pouze postavení podnikatelů a vztahy související s podnikáním, občanský zákoník hospodaření právnických osob neupravuje a ZSO se nepodařilo přes opakované snahy novelizovat. Pro sféru hospodaření (podnikání) občanských sdružení vlastním jménem je nutné nedostatek explicitní právní úpravy nahrazovat právním výkladem.

7 D. Právní úprava podnikání a ekonomických aktivit občanských sdružení: Účelem sdružení může být jakákoliv činnost s výjimkou činností, které ZSO označuje v 4 jako nedovolené nebo činností, které jsou v rozporu s 5 ZSO. Občanské sdružení musí vždy naplňovat základní pojmový znak občanského sdružení musí být tvořeno členy, kteří se sdružili k realizaci společného cíle a kteří se na realizaci společného cíle podílejí. Tuto zásadu vyjadřuje ZSO v 1, který deklaruje ústavně zaručené právo občanů se sdružovat k uspokojování a uplatňování svých zájmů. S touto zásadou není v rozporu možné členství právnických osob v občanském sdružení i právnické osoby mohou mít zájmy společné s členy - fyzickými osobami. Z ustanovení 1 odst.3 písm.b) ZSO, který vylučuje sdružení založená k výdělečné činnosti z působnosti ZSO, lze s přihlédnutím k důvodové zprávě k 1 odst.3 písm.b) ZSO jednoznačně dovodit, že občanská sdružení nemohou být zakládána za účelem podnikání, tedy za účelem soustavné činnosti realizované jménem občanského sdružení za účelem zisku. Je-li však podnikatelská činnost občanského sdružení zajišťována ve formě tzv. vedlejší činnosti tj. činnosti, která není účelem občanského sdružení, ale je realizována pro to, aby vytvářela zdroje nebo zajišťovala podmínky pro naplnění účelu, k němuž bylo občanské sdružení založeno, není právně stanoveno žádné omezení rozsahu této vedlejší činnosti. Jako příklad vedlejší činnosti k vytváření podmínek pro naplnění účelu lze uvést občanské sdružení založené pro pomoc osob s duševním onemocněním, které jako vedlejší činnost provozuje dílnu, v níž je realizována pracovní terapie členů sdružení nebo osob, jimž občanské sdružení pomáhá. V takovém případě by zákaz podnikatelské aktivity znamenal omezení realizace účelu občanského sdružení. S ohledem na podstatu občanských sdružení je pro podnikání občanských sdružení formou vedlejší činnosti limitující to, že primárně musí občanské sdružení realizovat spolkovou činnost k naplnění účelu, k němuž bylo založeno, musí fungovat spolková samospráva. Jestliže by občanské sdružení realizovalo vedlejší činnost - podnikatelské aktivity, aniž by jejich smyslem bylo vytváření zdrojů či podmínek k naplnění účelů občanského sdružení, jednalo by se o sdružení vyloučené podle citovaného 1 odst.3 písm.b) ZSO. Právně není definováno jakékoliv pravidlo pro to, v jakém rozsahu může ve vztahu ke svému účelu občanské sdružení realizovat podnikání jako vedlejší činnost. Takové pravidlo není v podstatě možné stanovit s ohledem na variabilitu jednotlivých občanských sdružení. Někdy je v praxi občanských sdružení dovozováno, že občanské sdružení může podnikat pouze tehdy, pokud je podnikáním dosaženo lepšího využití majetku občanského sdružení. Tato podmínka je v právním řádu stanovena u doplňkové činnosti obecně prospěšných společností, pro občanská sdružení však stanovena není. Jestliže občanské sdružení realizuje ekonomické aktivity, které nenaplňuji pojmové znaky podnikání tzn. nejsou realizovány za účelem zisku a nejsou vykonávány soustavně, není to v rozporu s ustanovením 1 odst.3 písm.b).

8 Zde opět odkazuji na důvodovou zprávu k ZSO, z níž vyplývá, že zákonodárce z uvedeného zákazu vylučuje případné výdělečné činnosti občanských sdružení. Jako příklad lze uvést občanské sdružení - ochotnický taneční soubor, jehož členové vyhledávají a obnovují lidové tance a dvakrát ročně uspořádají vystoupení pro veřejnost. Výnosy ze vstupného kryjí pouze část nákladů na uspořádání takových vystoupení. Charakter ekonomických aktivit občanského sdružení, jak jsou realizovány, je nutné posuzovat s přihlédnutím ke specifice účelu občanského sdružení. Z podstaty některých spolkových činností pak vyplývá, že mohou obvykle být prezentovány veřejně. K objektivnímu posouzení mohou napomoci i přehledně zpracované výroční zprávy občanských sdružení, v nichž by měla být odděleně popsána spolková činnost, ekonomické aktivity, které lze subsumovat pod pojem případné výdělečné činnosti a činnost podnikatelská se specifikací užití zisku z podnikání k naplňování účelu občanského sdružení. IV. Postup Ministerstva vnitra ČR při registraci nebo úpravách stanov občanských sdružení, která podnikají Zadáním této analýzy je též posoudit stávající postup ministerstva vnitra při registraci občanských sdružení, v jejichž stanovách je obsažena úprava výdělečné činnosti a zejména podnikání nebo jsou jako zdroj příjmů uvedeny příjmy z vlastní činnosti. Obvyklou praxí ministerstva vnitra je, že po podání návrhu na registraci občanského sdružení nebo návrhu na registraci změny stanov občanského sdružení vyžaduje, aby a) v případě, že je ve stanovách stanoveno, že zdrojem příjmů jsou příjmy z vlastní činnosti, bylo doplněno, že se bude jednat výhradně o příjmy z vedlejší činnosti, b) byly z účelu občanského sdružení vyloučeny činnosti, které dle názoru ministerstva vnitra mají charakter poskytnutí služby veřejnosti. Svými rozhodnutími ministerstvo vnitra může deformovat oblast občanských sdružení, neboť zpochybňuje možnost zakládat sdružení k dosahování obecně prospěšných cílů ve prospěch veřejnosti, aniž zkoumá, zda je naplněn základní znak občanského sdružení tj. činnost je realizována jako činnost spolková. Na druhé straně je zcela v souladu s právní úpravou, pokud ministerstvo vnitra odmítne registraci občanského sdružení, pokud ze stanov nevyplývá jiná spolková činnost než výdělečná. Zde mám na mysli případy pro členství uzavřených občanských sdružení, v nichž členové vykonávají pouze výdělečnou činnost, jsou zaměstnanci sdružení a neexistuje žádná báze pro dobrovolnou realizaci cílů sdružení. Podle 7 odst.2 ZSO je však ministerstvo vnitra oprávněno provést v případě podání návrhu na registraci občanského sdružení pouze kontrolu formální správnosti předloženého návrhu.

9 Jestliže návrh na registraci a stanovy, které musejí být k návrhu připojeny ve dvou stejnopisech, obsahují formální náležitosti vyžadované ustanovením 6 odst. 2 písm. a) až f) ZSO (návrh na registraci je podán třemi osobami, z nichž alespoň jedna je starší 18 let, je podepsán všemi členy přípravného výboru s uvedením jejich jmen, příjmení, dat narození a bydliště a ve stanovách je uveden název a sídlo občanského sdružení, cíle jeho činnosti, orgány občanského sdružení, způsob jejich ustavování a určení funkcionářů oprávněných jednat jménem občanského sdružení tj. uvedení statutárního orgánů a zásad hospodaření), nemá ministerstvo vnitra žádný zákonný podklad k tomu, aby vyzývalo přípravný výbor resp. zmocněnce přípravného výboru k úpravám stanov v části zabývající se zásadami hospodaření občanského sdružení a obvykle vymezením zdrojů příjmů a v jejich rámci uvedením i příjmů z činnosti sdružení. K odstranění vad podání může ministerstvo vnitra podle 7 odst. 2 přípravný výbor občanského sdružení vyzvat pouze tehdy, jsou-li údaje v návrhu na registraci neúplné nebo nepřesné. Dle platné judikatury musí ministerstvo vnitra při posuzování splnění podmínek registrace vycházet pouze z ustanovení zákona (a tento postup rovněž zákonným způsobem odůvodnit), nikoli z vlastního úsudku nebo domněnek, byť se tyto opírají o skutečnosti ministerstvu vnitra známé z jeho předchozí rozhodovací činnosti. Má-li ministerstvo vnitra výhrady k obsahu stanov, tj. k materiálním podmínkám registrace sdružení, je povinno postupovat pouze podle 8 odst. 1 ZSO. Ve vztahu k předmětu této analýzy může ministerstvo vnitra registraci občanského sdružení odmítnout, pokud ze stanov vyplývá, že sdružení je zakládáno k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu povolání, tedy za předpokladu skutečné existence důvodu pro odmítnutí registrace. Rozhodnutí o odmítnutí registrace občanského sdružení je správním rozhodnutím podle 67 správního řádu. Jako takové musí rozhodnutí o odmítnutí registrace obsahovat důvody zamítavého výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se ministerstvo vnitra řídilo při hodnocení těchto podkladů a při výkladu právních předpisů. Proti rozhodnutí, kterým je odmítnuto provedení registrace občanského sdružení, může přípravný výbor podat do 60 dnů po té, co bylo zmocněnci přípravného výboru rozhodnutí doručeno, správní žalobu k Městskému soudu v Praze. V rozporu s popsanou právní úpravou ministerstvo vnitra v případech, kdy má námitky proti vymezení činnosti občanského sdružení ve stanovách, vyzývá přípravný výbor k úpravě obsahu stanov v ustanoveních, která upravují činnost občanského sdružení. Takový postup je pro ministerstvo vnitra jednodušší než postup podle 8 odst.1, kdy by muselo své rozhodnutí o odmítnutí pregnantně zdůvodnit. Při popsaném postupu při registraci občanských sdružení dotčená občanská sdružení obvykle své stanovy upraví tak, aby vyhověly názorům ministerstva vnitra. V důsledku toho se pouze zanedbatelné minimum případů registrace občanských sdružení řeší v odvolacím řízení před soudem a pro problematiku ekonomických činností občanských sdružení prakticky neexistuje judikatura. Při takovém postupu však může dojít k registraci občanského sdružení podle 8 odst.5 ZSO, tj. uplynutím času.

10 Jestliže návrh na registraci sdružení obsahuje všechny formální náležitosti, je řízení o registraci zahájeno dnem, kdy je bezvadný návrh doručen ministerstvu vnitra. Pokud v takovém případě ministerstvo vnitra nerozhodne o odmítnutí registrace podle 8 odst.1 a nedoručí odmítavé rozhodnutí zmocněnci přípravného výboru, vznikne občanské sdružení 41. dnem po doručení formálně bezvadného návrhu na registraci sdružení ministerstvu vnitra. ZSO stanoví v 11 obdobný postup při registraci změn stanov občanského sdružení. Změnu stanov je občanské sdružení povinno písemně oznámit ministerstvu vnitra do 15 dnů od jejího schválení. Nesplňují-li upravené stanovy formální náležitosti podle 6 odst.2 a 4 ZSO nebo jsou-li důvody pro odmítnutí registrace podle 8 odst. 1, ministerstvo vnitra na to občanské sdružení upozorní. Občanské sdružení je povinno vady odstranit do 60 dnů. Neučiní-li tak, je ministerstvo vnitra oprávněno takové občanské sdružení rozpustit. Opravným prostředkem je i v tomto případě Městský soud v Praze. Nutno však uvést, že důsledný postup podle 8 odst.1 ZSO (odmítnutí registrace), je vůči občanským sdružením tvrdší než popsaný postup, kdy ministerstvo vnitra požaduje obsahovou úpravu stanov. V. Judikatura Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 6 A 137/ : Pokud návrh na registraci sdružení a stanovy k němu připojené prokazatelně obsahují formální náležitosti vyžadované ustanovením 6 odst. písm. a) až f) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, nemá výzva k odstranění vad podání dle 7 odst. 2 citovaného zákona zákonný podklad. Zasláním takové výzvy ministerstvo vnitra v této fázi řízení nedovoleným způsobem překročilo zákonnou pravomoc omezenou pouze na kontrolu formální správnosti návrhu na registraci, neboť nedbalo ustanovení 7 odst. 3 citovaného zákona, podle něhož je řízení o návrhu na registraci zahájeno dnem, kdy ministerstvu vnitra došel návrh, který nemá vady uvedené v 7 odst. 2 citovaného zákona. Výhrady ministerstva vnitra k obsahu stanov, tj. k materiálním podmínkám registrace sdružení, nemohou být podřazeny režimu ustanovení 7 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., ale může o nich být usuzováno pouze v řízení podle 8 tohoto zákona (odmítnutí návrhu). Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 7 A 13/ : Při posuzování naplnění podmínek nezbytných k registraci občanského sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, vychází správní orgán v souladu se zásadou zákonnosti z ustanovení tohoto zákona, nikoli z vlastního úsudku nebo domněnek, byť by se opíraly o skutečnosti správnímu orgánu známé z jeho předchozí rozhodovací činnosti; svůj postup rovněž zákonným způsobem odůvodní.

11 Odůvodnění rozhodnutí, v němž správní orgán pouze opětovně odkazuje na skutečnost, že se vlastně jedná o založení organizace s mezinárodním prvkem, aniž se zabývá konkrétními důvody odmítnutí registrace podle 8 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., nelze považovat za odůvodnění, v němž správní orgán přesvědčivě vyložil, která ustanovení tohoto zákona vzal za podklad svého právního názoru zaujatého ve věci. Výčet subjektů, na něž se nevztahuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, obsažený v 1 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., je taxativní a nelze jej extenzivním výkladem rozšiřovat. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne čj. 20 Cdo 2641/2000 Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., mají dosah jednak veřejnoprávní, jednak interní tím, že upravují vnitřní strukturu sdružení a zásady spolkového života. V oblasti vnějších soukromoprávních vztahů je významné pouze to, co je soukromým právem vyžadováno pro právnické osoby obecně, tj. název sdružení, jeho sídlo a orgány oprávněné činit jménem sdružení právní úkony. Případná další prohlášení či konstatování mají význam zpravidla jen proklamativní, bez přímých právních důsledků, a jiné právní subjekty nemohou zavazovat. VI. Doporučení pro právní úpravu podnikání občanských sdružení Podnikání občanských sdružení, je-li realizováno jako vedlejší činnost občanského sdružení, není žádným právním předpisem omezeno. Právní úprava, která nedovoluje, aby podnikání bylo hlavní činností občanských sdružení, je standardním řešením, které je obvyklé ve většině zemí Evropy. Zde není nutné navrhovat žádnou novou právní úpravu. Pro občanská sdružení, jejichž podstatou je realizace ekonomických aktivit a u nichž je potlačena spolková činnost, neexistuje spolková samospráva, neboť členové jsou z velké většiny zaměstnanci občanského sdružení a jsou tedy v podřízeném postavení k orgánům sdružení, je řešením úprava možnosti přeměny občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Stanovení této možnosti by bylo možné zakotvit do zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Pro právní úpravu jiných ekonomických aktivit občanských sdružení, nejedná-li se o podnikání, se jeví jako vhodné navrhnout úpravu návrhu nového občanského zákoníku 213 tak, aby nebyla vyloučena příležitostná výdělečná činnost občanských sdružení, pokud přímo souvisí s výkonem spolkové činnosti, nebo je nezbytná k naplnění účelu, pro který je občanské sdružení založeno.

12 VII. Závěr Občanské sdružení musí vždy naplňovat základní pojmový znak občanského sdružení musí být tvořeno členy, kteří se sdružili k realizaci společného cíle a kteří se na realizaci společného cíle podílejí. Tuto zásadu vyjadřuje ZSO v 1, který deklaruje ústavně zaručené právo občanů se sdružovat k uspokojování a uplatňování svých zájmů. Občanské sdružení nemůže být založeno za účelem podnikání, tj. za účelem soustavné činnosti realizované jménem občanského sdružení za účelem zisku. Podnikatelská činnost občanského sdružení však může být tzv. vedlejší činností. Jedním z nedostatků právní úpravy občanských sdružení je, že oblast hospodaření občanských sdružení zůstala po zrušení hospodářského zákoníku s účinností od právně neupravena, neboť ji nepřevzal ani obchodní zákoník, který nahradil hospodářský zákoník, ani zákon o sdružování občanů. Pro sféru hospodaření (podnikání) občanských sdružení vlastním jménem je tedy nutné nedostatek explicitní právní úpravy nahrazovat právním výkladem. S ohledem na podstatu občanských sdružení je pro podnikání občanských sdružení formou vedlejší činnosti limitující to, že primárně musí občanské sdružení realizovat spolkovou činnost k naplnění účelu, k němuž bylo založeno, musí fungovat spolková samospráva. Právně není definováno jakékoliv pravidlo pro to, v jakém rozsahu ve vztahu ke svému účelu může občanské sdružení realizovat podnikání jako vedlejší činnost. Jestliže však občanské sdružení realizuje vedlejší činnost - podnikatelské aktivity, aniž by jejich smyslem bylo vytváření zdrojů či podmínek k naplnění účelů občanského sdružení, jedná se o sdružení vyloučené podle 1 odst.3 písm.b) zákona č.83/1990 Sb. Jestliže občanské sdružení realizuje ekonomické aktivity, které nenaplňuji pojmové znaky podnikání tzn. nejsou realizovány za účelem zisku a nejsou vykonávány soustavně, tj. jedná se o případné výdělečné aktivity, není to v rozporu s ustanovením 1 odst.3 písm.b) (viz důvodová zpráva k zákonu č. 83/1990 Sb.). Tyto aktivity mohou být činnostmi, kterými se realizuje účel sdružení. Charakter těchto aktivit je nutné vždy posuzovat s přihlédnutím ke konkrétnímu účelu občanského sdružení. K objektivnímu posouzení legality činností občanského sdružení mohou napomoci i přehledně zpracované výroční zprávy občanských sdružení, v nichž by měla být odděleně popsána spolková činnost, ekonomické aktivity, které lze subsumovat pod pojem případné výdělečné činnosti, a činnost podnikatelská se specifikací užití zisku z podnikání k naplňování účelu občanského sdružení. Povinnost vydávat výroční zprávy není stanovena pro občanská sdružení zákonem. Je však možné, aby povinnost prokázat, že zisk z podnikání jako vedlejší činnosti občanského sdružení byl zcela nebo většinově použit k naplnění účelu občanského sdružení, byla stanovena i smluvně jako

13 podmínka pro poskytování podpory občanskému sdružení jak ze soukromých, tak z veřejných zdrojů. Ministerstvo vnitra při rozhodování o registraci občanského sdružení je oprávněno posuzovat, zda občanské sdružení je či není zakládáno za účelem podnikání. Není však oprávněno ukládat občanskému sdružení upravit obsah stanov, neboť u stanov může podle 7 odst.2 ZSO kontrolu formální správnosti návrhu. V souladu s ustanovením 8 ZSO ministerstvo vnitra registraci občanského sdružení odmítne, pokud ze stanov vyplývá, že sdružení je zakládáno k výdělečné činnosti. Totéž platí i při rozhodování o registraci změny stanov. Rozhodnutí musí obsahovat náležitosti správního rozhodnutí včetně odůvodnění. Proti zamítavému rozhodnutí je možné brojit správní žalobou podanou k Městskému soudu v Praze. V Praze dne JUDr. Lenka Deverová

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

ZÁKON. č. 83/1990 Sb.

ZÁKON. č. 83/1990 Sb. ZÁKON č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění novel č. 300/1990 Sb., 513/1991 Sb., 68/1993 Sb., 151/2002 Sb., 230/2006 Sb., 342/2006 Sb., 33/2008 Sb. a 227/2009 Sb. Federální shromáždění Československé

Více

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav

Více

83/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 33/2008 Sb. Změna:

Více

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit. Zákon č. 83/1990 Sb., ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha - Cesta k rozhodnutí - Rizika a obavy Rozhodovací

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie. Národní vzdělávací fond

Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie. Národní vzdělávací fond Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie Ing. Vojík Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšné společnosti (OPS) jsou typem neziskové právnické osoby s posláním poskytovat

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020, týkající vývoje legislativy

Studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020, týkající vývoje legislativy Studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020, týkající vývoje legislativy I. Vývoj legislativního ukotvení NNO po 1990 Listopad 1989 byl počátkem rozvoje nezávislých

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví. ZA ŽADATELE JEDNÁ (zastupování v rámci ZÚ) VEŘEJNÁ PODPORA

Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví. ZA ŽADATELE JEDNÁ (zastupování v rámci ZÚ) VEŘEJNÁ PODPORA Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) Výlučný vlastník 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví Fyzická osoba B. Spoluvlastnictví Fyzická osoba C. Společné jmění manželů (SJM) Režim podílového

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách 28.3.2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S.

STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S. STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Názvem spolku je Česká středoškolská unie, z. s. (2) Zkratkou názvu spolku je ČSU. (3) Sídlem spolku

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

S T A N O V Y: Hlava první. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y: Hlava první. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Občanské sdružení při Základní škole Oldřichovice je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace provedené Ministerstvem

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu. Ústav 402-418 NOZ stručná úprava v ostatním se na právní poměry ústavu použijí obdobně ustanovení o nadaci, s výjimkou ustanovení o nadační jistině a nadačním kapitálu Definice 402 Ústav je definován svým

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha. Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha. Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz Právní stanovisko OU-N/2015/mailem Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz Věc: právní analýza smlouvy o správě odběrných

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období -2020 Spolky a ZSPO Brno, Praha JUDr. Lenka Deverová lenka.deverova@iol.cz www.deverova.cz Spolky a ZSPO v NOZ Občanská sdružení 3045 sdružení

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9.12.1999 podaném společností GEODET, spol. s r.o., se sídlem Bítovská 1220, 140 00 Praha 4, zast. jednatelem Ing. Janem Fafejtou,

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více