Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)"

Transkript

1 Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni

2 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek bude užívat zkratku APEF, která není součástí názvu spolku. 3. Sídlo spolku: Štěpánská 621/34, Praha 1 4. APEF je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 5. APEF je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zajištění centralizované komunikace s řídícími orgány za účelem prosazení kvalitního a transparentního čerpání dotací z EU. 6. Spolek je založen na dobu neurčitou. 7. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 1. Předmětem činnosti spolku je: Článek II. Předmět činnosti spolku a) zajištění kvalitních a transparentních výkladových metodik, administrativních postupů a schvalovacích procesů v oblasti čerpání dotací především z Evropské unie; b) zajišťování jednotné komunikace členů spolku s řídícími orgány a dalšími subjekty implementační struktury (spolek bude bezplatným konzultačním místem pro řídící orgány a zároveň partnerem, na kterého mohou řídící orgány odkázat žadatele a příjemce evropských fondů, kteří vyžadují další asistenci); c) zajišťování vlastní marketingové prezentace spolku; d) zvyšování reputace celého odvětví poradenských služeb v oblasti evropských fondů; e) spolupráce s dalšími subjekty, které podporují obdobné cíle v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni. 2. Spolek nepodniká žádnou činnost, která by mohla být chápána jako porušení hospodářské soutěže a zásad otevřeného trhu. 1. Činnost spolku je financována z: a) členských poplatků; Článek III. Majetek a hospodaření b) dalších, členy spolku, poskytnutých finančních či jiných příspěvků; c) darů; d) příjmů z činností, které jsou v souladu s naplňováním cílů spolku; e) veřejných prostředků včetně grantů, dotací a státních příspěvků. 2. Spolek vede účetnictví a další evidence v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 3. O rozpočtu spolku a jeho hospodaření rozhoduje Valná hromada. 1

3 Článek IV. Členství ve spolku 1. Řádným členem spolku se může stát právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem České republiky, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je Valnou hromadou posouzena kladně a právnická osoba registrovaná v jiných státech Evropské Unie, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je Valnou hromadou posouzena kladně, jestliže prokáže: a) Zkušenost. Zkušenost uchazeč o členství ve spolku prokáže, formou čestného prohlášení, předložením referencí min. 100 schválených projektů v rámci operačních programů v celkovém objemu alespoň 1 mld. Kč získaných prostředků. V této souvislosti je uchazeč rovněž povinen předložit 10 referenčních projektů/klientů, kterým se bude jako člen spolku profilovat. Uchazeč o členství dále prokáže zkušenost v případě, že doloží min. 5 let historie na trhu poradenských služeb. b) Profesionalitu. Profesionalitu uchazeč o členství ve spolku prokáže předložením složení interního týmu, formou čestného prohlášení, jež musí obsahovat min. 5 odborníků s minimálně 4 letou praxí v oblasti zpracovávání projektů evropských fondů. c) Odpovědnost. Odpovědnost uchazeč o členství ve spolku prokáže předložením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem min. 10 mil. Kč pro evropské fondy. d) Transparentnost. Transparentnost splňuje uchazeč o členství ve spolku, který má majetkovou strukturu s veřejně dohledatelnými majiteli, a který pravidelně zveřejňuje účetní závěrky v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Uchazeč o členství ve spolku musí mít sídlo nebo pobočku na území České republiky. e) Aktivita. Uchazeč o členství ve spolku je povinen zaplatit členský poplatek ve výši ,- Kč/rok na účet spolku. Doba jednoho roku je zde počítána ode dne vstupu uchazeče do spolku. f) Důvěra. Uchazeč o členství tuto podmínku splňuje, pokud uchazeč ani členové jeho statutárního orgánu nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče a pokud proti nim není vedeno trestní řízení. Důvěru uchazeč prokáže výpisem evidence Rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc a čestným prohlášením uchazeče o členství a všech členů jeho statutárního orgánu. 2. Splnění podmínek uvedených v odst. 1 písm. a) až f) může Valná hromada uchazeči o členství prominout, jestliže je uchazeč o členství pro dosažení cílů spolku značně významný. 3. Zakládajícími členy spolku jsou Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČO: , zastoupena Ing. Jan Krobem, výkonným ředitelem Specializovaného financování ČSOB a Jakubem Tomaštíkem M.A. ředitelem SF - EU centra ČSOB, enovation s.r.o., se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, IČO: zastoupena Ing. Jiřím Pavlíčkem, jednatelem a NAVIGA 4, s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Praha 8, IČO: , zastoupena Mgr. Milošem Blaškovanem, M.A., jednatelem. 4. Do spolku lze vstoupit. Uchazeč o členství zašle spolku Oznámení o vstupu do spolku. Součástí nebo přílohou Oznámení musí být doklady prokazující splnění podmínek členství ve spolku a prohlášení uchazeče o členství ve spolku, že se seznámil s platnými stanovami spolku a že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit. 5. Spolek sdělí uchazeči o členství, zda byly splněny podmínky členství ve spolku nebo ne. Jestliže uchazeč o členství neodstraní nedostatky ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení sdělení dle předchozí věty, vrátí spolek uchazeči o členství jím uhrazený členský poplatek. Při dalším pokusu o vstup do spolku musí uchazeč o členství podat zcela nové Oznámení o vstupu. 6. O přijetí či nepřijetí uchazeče o členství rozhoduje Valná hromada hlasováním. K přijetí člena je třeba všech hlasů všech členů spolku. Před hlasováním může Valná hromada pozvat pověřeného zástupce uchazeče o členství ke slyšení. 7. V případě záporného rozhodnutí vyrozumí spolek uchazeče o členství o této skutečnosti do 10 kalendářních dnů. Spolek vrátí uchazeči o členství jím uhrazený členský poplatek. Při dalším pokusu o vstup do spolku musí uchazeč o členství podat zcela nové Oznámení o vstupu. 2

4 8. Účast ve spolku vzniká novému členovi rozhodnutím Valné hromady o tom, že byly splněny podmínky členství ve spolku. 9. Členství ve spolku zaniká: a) zánikem právnické osoby, která je členem spolku, bez právního nástupce. Členství zanikajícího člena ve spolku zaniká, je-li jeho právním nástupcem jiný člen spolku. V případě existence více právních nástupců zanikajícího člena spolku přechází členství ve spolku na toho z právních nástupců, na které má členství ve spolku přejít na základě rozhodnutí příslušných orgánů dotčených právnických osob, popř. dohody všech právních nástupců; b) vystoupením ze spolku; c) vyloučením; d) zrušením spolku. 10. Člen spolku je oprávněn ze spolku vystoupit na základě písemného oznámení člena spolku adresovaného spolku. V takovém případě končí členství k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno spolku. 11. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena spolku, jestliže člen spolku porušuje stanovy spolku, nebo poškozuje dobré jméno spolku, nebo přestal splňovat podmínky členství ve spolku. V takovém případě končí členství dnem rozhodnutí Valné hromady o vyloučení. K vyloučení člena je třeba dvou třetin hlasů všech členů spolku. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal předseda. 12. Řídící orgány mají statut pozorovatelů. Řídícím orgánem je orgán, který nese nejvyšší odpovědnost za realizaci operačního programu. Pro každý operační program je určen jeden řídící orgán, který sleduje, zda jsou dodržovány zásady operačních programů a zda je pomoc z evropských fondů poskytovaná správně a efektivně. Řídicími orgány jsou příslušná ministerstva nebo regionální rady. 13. Řídící orgány se statusem pozorovatele jsou oprávněny účastnit se zasedání Valné hromady, pokud tak Valná hromada rozhodne. Ani v případě, kdy Valná hromada rozhodne o oprávnění řídícího orgánu účastnit se zasedání Valné hromady, nemá řídící orgán právo hlasovat. Článek V. Práva a povinnosti členů 1. Člen spolku má právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na něm. 2. Člen spolku má právo účastnit se akcí pořádaných či spolupořádaných spolkem při splnění stanovených podmínek účasti. 3. Člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí přijatá orgány spolku. 4. Člen spolku je povinen zdržet se jakýchkoliv veřejných prohlášení jménem spolku, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo veřejného prohlášení samotného člena spolku. 5. Člen spolku je povinen zdržet se jakýchkoliv kroků, které poškozují nebo by mohly poškodit zájmy spolku. 6. Člen spolku je povinen plnit rozhodnutí Valné hromady. 7. Člen spolku je povinen hradit stanovené členské poplatky na činnost spolku. 8. Člen spolku je povinen oznámit spolku nejpozději do 15 dnů vyhlášení úpadku, likvidaci, případně ztrátu podnikatelského oprávnění, jež je třeba pro členství ve spolku a oznamovat spolku změny údajů, které jím byly poskytnuty při členské registraci. 3

5 Článek VI. Partner 1. Partnerem se může stát organizace, právnická osoba, nebo instituce či ministerstvo, jež je pro činnost a prezentaci spolku významná a z objektivních důvodů se nemůže stát členem spolku. 2. Partnerství vzniká přijetím za partnera hlasováním členů spolku na Valné hromadě. K přijetí partnera je třeba minimálně dvou třetin hlasů přítomných členů spolku. 3. Partner může být přijat na vlastní žádost, nebo na návrh členů spolku. Vždy je třeba písemný souhlas přistupujícího partnera ve formě Memoranda o partnerství. 4. Partner má pouze poradní hlas. Partner má právo se účastnit Valné hromady. 5. Partner může být vyloučen, pokud jeho chování poškozuje zájmy nebo dobrou pověst spolku. O vyloučení rozhoduje Valná hromada, pro vyloučení je třeba minimálně dvou třetin přítomných členů spolku. V takovém případě končí partnerství dnem rozhodnutí Valné hromady o vyloučení. 6. Partner je oprávněn ze spolku vystoupit na základě písemného oznámení partnera adresovaného spolku. V takovém případě končí partnerství k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno Valné hromadě. 1. Orgány spolku jsou: a) Valná hromada; b) Předseda spolku; c) Tajemník. 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Článek VII. Orgány spolku Článek VIII. Valná hromada 2. Každý člen spolku má právo účastnit se jednání Valné hromady. Člena spolku na Valné hromadě zastupuje člen jeho statutárního orgánu, popř. fyzická osoba, kterou člen spolku za tím účelem zmocní. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 3. Každý člen spolku má na Valné hromadě jeden hlas. Člen spolku nemůže vykonávat své hlasovací právo, rozhoduje-li Valná hromada o záležitostech týkajících se tohoto člena spolku, neuhradil-li své členské poplatky či je-li proti němu vedeno řízení o ukončení jeho členství ve spolku. 4. Do působnosti Valné hromady patří zejména tyto záležitosti: a) rozhodnout o převzetí účinků jednání za spolek před jeho vznikem; b) rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti spolku; c) schvalovat změnu stanov; d) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena spolku; e) schvalovat rozpočet spolku, jeho účetní závěrku, výsledek hospodaření a zprávu o hospodaření spolku; f) rozhodovat o způsobu krytí nákladů spolku, o stanovení členských poplatků, jejich výši a termínu splatnosti; g) rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně; h) rozhodovat o dalších otázkách, které si Valná hromada do své působnosti vyhradí. 4

6 5. Valná hromada se koná dle potřeb spolku, minimálně však jedenkrát za rok. 6. Valná hromada musí být svolána tak, aby se konala na území České republiky, a to v pracovní den. 7. Na prvním zasedání Valné hromady zvolí členové spolku prvního předsedu spolku. 8. Valnou hromadu svolává předseda spolku na základě svého uvážení nebo na základě písemného požadavku alespoň třetiny všech členů spolku nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání Valné hromady. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou všem členům a partnerům spolku. Pozvánka se zasílá elektronicky na ovou adresu člena spolku a partnera, kterou písemně oznámil spolku. 9. Pozvánka na Valnou hromadu musí obsahovat: a) název a sídlo spolku; b) místo, datum a hodinu konání Valné hromady; c) program jednání Valné hromady; d) seznam podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, pokud takové materiály existují. 10. Předseda spolku je povinen zařadit do programu jednání Valné hromady písemné návrhy jednotlivých členů spolku. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Pokud byl návrh předsedovi spolku doručen po zaslání pozvánky na Valnou hromadu, lze určenou záležitost do programu jednání dané Valné hromady zařadit jen postupem určeným pro rozhodnutí o záležitostech neuvedených v pozvánce na Valnou hromadu (odst. 13). 11. Podkladové materiály k jednotlivým bodům programu předseda spolku zašle členům spolku společně s textem navrhovaných usnesení, a to nejpozději v termínu uvedeném v odst. 8 Každý z členů spolku je oprávněn vyžádat si u Tajemníka spolku zaslání jednoho výtisku všech podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, a to na vlastní náklady. 12. Agendou rozeslání pozvánek a přípravou a rozesláním podkladových materiálů může předseda pověřit Tajemníka spolku. 13. Jednání Valné hromady probíhá podle programu obsaženého v pozvánce na Valnou hromadu, případně i dle doplněného programu (odst. 10). Záležitost, která nebyla uvedena v programu obsaženém v pozvánce na Valnou hromadu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku. Člen spolku, předseda spolku nebo Tajemník jsou oprávněni stáhnout z programu jednání bod jednání, který na pořad jednání sami zařadili, nebo který byl na pořad jednání zařazen na jejich návrh. 14. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech členů. Při stanovení usnášeníschopnosti Valné hromady se započítávají pouze řádní členové spolku, přihlíží se k zákazu výkonu hlasovacího práva a nezapočítávají se pozorovatelé a partneři. 15. Pokud není ve stanovách určeno jinak, rozhodnutí se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. 16. Jestliže o tom rozhodne předseda spolku, mohou členové spolku přijmout rozhodnutí i mimo Valnou hromadu formou písemného či ového hlasování. V takovém případě určí způsob hlasování a lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, předseda spolku. Osloveni musí být všichni členové spolku na posledních známých kontaktních adresách. Odpovědi musí přijít z poslední známé registrované ové adresy nebo v písemné formě podepsané statutárním zástupcem člena Asociace. V případě nepřítomnosti tohoto zástupce bude spolu s písemným vyjádřením doložena plná moc pro osobu, která dokument podepsala. Členové spolku, kteří takovýmto způsobem zašlou své vyjádření se považují za přítomné, pro usnášeníschopnost a přijetí rozhodnutí platí pravidla dle odst. 13, odst. 14 a odst. 15. V případě, že své stanovisko nezašlou, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Po uplynutí lhůty pro doručení všech vyjádření oznámí předseda spolku všem členům spolku výsledek hlasování. 17. Jednání Valné hromady řídí předseda. Z Valné hromady se do 30 dní od konání pořizuje zápis, který podepisuje předseda spolku a zapisovatel. Zapisovatel bude určen na základě pověření předsedy nebo na základě pověření Valné hromady. 5

7 18. Kopie zápisu se rozesílá všem členům spolku. Originál zápisu uschová spolek po celou dobu existence spolku. Každý člen spolku může požádat Tajemníka o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence spolku. 19. Zápis z Valné hromady obsahuje: a) název a sídlo spolku; b) místo a dobu konání Valné hromady; c) seznam zúčastněných; d) popis projednání jednotlivých bodů programu Valné hromady; e) rozhodnutí Valné hromady s uvedením výsledků hlasování. Článek IX. Předseda spolku 1. Předsedu spolku volí Valná hromada na období maximálně jednoho roku. Maximálně může být zvolen jednou v řadě za sebou. 2. Předseda spolku je čestnou funkcí. 3. Spolek navenek zastupuje a jeho jménem jedná a podepisuje předseda spolku. Valná hromada může zmocnit též členy spolku nebo Tajemníka, aby v rozsahu, který určí, zastupovali spolek a jednali jeho jménem. 4. Předseda spolku: a) svolává Valnou hromadu a navrhuje program jednání; b) řídí jednání Valné hromady; c) řídí spolek mezi konáním Valných hromad. 5. Předseda spolku vykonává svoji funkci bez nároku na odměnu. 6. Předsedu spolku může odvolat Valná hromada. 1. Tajemník je výkonným orgánem spolku. 2. Tajemníka volí a odvolává Valná hromada. 3. Tajemník: Článek X. Tajemník a) zajišťuje zpracování podkladových materiálů a jejich předložení Valné hromadě; b) zajišťuje zpracování následujících dokumentů a jejich předložení Valné hromadě: i. návrh změn stanov; ii. iii. iv. roční účetní závěrky a výroční zprávy; návrh rozpočtu na finanční rok; návrh stanovení výše ročního členského poplatku; v. návrh na zrušení spolku. c) vykonává usnesení Valné hromady; d) bude mediálně zastupovat spolek, rozhodne-li tak Valná hromada; e) vede seznam členů spolku, provádí v seznamu členů spolku zápisy a výmazy v souvislosti se vznikem či zánikem členství ve spolku; f) rozhoduje další otázky, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům spolku. 6

8 4. Tajemník je zaměstnancem spolku. Stanovy spolku Asociace pro evropské fondy (APEF) Článek XI. Zrušení spolku s likvidací 1. Spolek se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí Valné hromady o zrušení spolku, jinak dnem, kdy bylo rozhodnutí přijato. 2. Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku. 3. Pro likvidaci spolku se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o likvidaci spolku. 4. Po skončení likvidace spolku se provede vypořádání likvidačního zůstatku. Zůstatek bude vypořádán procentuálně na základě délky členství v daném kalendářním roce. Článek XII. Závěrečná ustanovení 1. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. 2. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy spolku související s jejich účastí ve spolku, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř spolku se řídí právním řádem ČR. 3. Ve věcech, které neupravují tyto stanovy, se tyto vztahy řídí obecně závaznými právními předpisy. 4. O změnách stanov rozhoduje Valná hromada. 5. Tajemník spolku zabezpečuje vyhotovení úplného znění stanov. 6. Stanovy spolku jsou veřejné a Tajemník zajistí, aby na bylo zveřejněno aktuální znění stanov. 7. Členové spolku souhlasí s uveřejněním seznamu členů spolku na webových stránkách spolku. 8. Mezi založením a vznikem spolku je členy sdružení zmocněn k činění všech právních jednání, zejména k podání návrhu na registraci spolku do spolkového rejstříku a založení účtu spolku, Petr Holan, Zdická 1235/2, , Praha 16 - Radotín. Toto znění stanov bylo schváleno členy spolku dne V Praze dne... V Praze dne Ing. Jan Krob výkonný ředitel Specializované financování ČSOB... Jakub Tomaštík, M.A. ředitel SF - EU centrum ČSOB V Praze dne... V Praze dne Ing Jiří Pavlíček jednatel enovation, s.r.o... Mgr. Miloš Blaškovan, M.A. jednatel NAVIGA 4, s.r.o. 7

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s. (dále jen stanovy )

Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s. (dále jen stanovy ) Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s. S t r a n a 1 Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s. (dále jen stanovy ) Článek I Základní ustanovení 1. Název spolku: Fanclub Rožmitálské Venkovanky,

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy Student Golf Club

Stanovy Student Golf Club Stanovy Student Golf Club Preambule Students Golf (dále jen SG) je dobrovolné, nepolitické sdružení fyzických a právnických osob, zajímajících se o golf a doprovodnou činnost kolem golfu. Toto občanské

Více

STANOVY SPOLKU NOVÁ TROJKA. Preambule

STANOVY SPOLKU NOVÁ TROJKA. Preambule STANOVY SPOLKU NOVÁ TROJKA Preambule Posláním spolku je nabízet přátelský, bezpečný a inspirativní prostor pro celou rodinu a poskytovat jí komplexní podporu. Cílem spolku je provozovat rodinné, resp.

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

Stanovy. Občanského sdružení. Klub polského kapitálu v České republice. Článek I. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Občanského sdružení. Klub polského kapitálu v České republice. Článek I. Název a sídlo sdružení Stanovy Občanského sdružení Klub polského kapitálu v České republice Článek I. Název a sídlo sdružení (1) Název sdružení zní: a) česky: "Klub polského kapitálu v České republice (dále jen Sdružení ). b)

Více

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc Stanovy občanského sdružení Network23 Jbc Základním cílem Network23 Jbc je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér ve společnosti, sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

Stanovy Spolku Druhé Svítání. Stanovy. Spolek Druhé Svítání. Čl. IV. Preambule

Stanovy Spolku Druhé Svítání. Stanovy. Spolek Druhé Svítání. Čl. IV. Preambule Stanovy Spolek Druhé Svítání Čl. I. Preambule Občanské sdružení Druhé Svítání o.s., IČ: 01988891, registrované Ministerstvem vnitra dne 12.08.2013, pod č.j. VS/1-1/94110/13-R, ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s.

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. NÁVRH STANOV Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice z.s. Název spolku Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. IČO 625 34 165 Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

STANOVY občanského sdružení KULTURA JINAK

STANOVY občanského sdružení KULTURA JINAK STANOVY občanského sdružení KULTURA JINAK I. Název a sídlo a) Název občanského sdružení je KULTURA JINAK (dále jen Sdružení ). b) Sídlem Sdružení je U Kavalírky 8/4, 150 00, Praha 5. c) Sdružení má působnost

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

STANOVY Spolku YFU CZ

STANOVY Spolku YFU CZ STANOVY Spolku YFU CZ Spolek je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob, založeným k naplňování společného zájmu svých členů, jímž je účel Spolku podle těchto Stanov. Je nezávislým na jakékoli

Více

STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI)

STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI) STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI) Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Sdružení právnických osob s názvem Asociace systémové AV integrace se zakládá jako zájmové sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART TIME

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART TIME STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART TIME I. PREAMBULE Cílem Sdružení je aktivní podpora a rozvoj umělecké a zájmové činností dětí, mládeže a případně i dospělých osob, a to především formou sdružování zájemců

Více

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE I. Název sdružení Název sdružení je: Občanské sdružení ONE4ONE, zkratka ONE4ONE, dále jen sdružení. II. Sídlo sdružení Sídlem sdružení je Blatenská 36, Plzeň, 326 00

Více

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s.

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. 1) Název Klub osvojitelů, z. s. 2) Sídlo spolku Nerudova 202, 252 30 Řevnice 3) Účel 3.1 Klub osvojitelů, z. s. má tyto hlavní účely: a) podporovat rodiny, které mají osvojené

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více