Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)"

Transkript

1 Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni

2 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek bude užívat zkratku APEF, která není součástí názvu spolku. 3. Sídlo spolku: Štěpánská 621/34, Praha 1 4. APEF je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 5. APEF je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zajištění centralizované komunikace s řídícími orgány za účelem prosazení kvalitního a transparentního čerpání dotací z EU. 6. Spolek je založen na dobu neurčitou. 7. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 1. Předmětem činnosti spolku je: Článek II. Předmět činnosti spolku a) zajištění kvalitních a transparentních výkladových metodik, administrativních postupů a schvalovacích procesů v oblasti čerpání dotací především z Evropské unie; b) zajišťování jednotné komunikace členů spolku s řídícími orgány a dalšími subjekty implementační struktury (spolek bude bezplatným konzultačním místem pro řídící orgány a zároveň partnerem, na kterého mohou řídící orgány odkázat žadatele a příjemce evropských fondů, kteří vyžadují další asistenci); c) zajišťování vlastní marketingové prezentace spolku; d) zvyšování reputace celého odvětví poradenských služeb v oblasti evropských fondů; e) spolupráce s dalšími subjekty, které podporují obdobné cíle v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni. 2. Spolek nepodniká žádnou činnost, která by mohla být chápána jako porušení hospodářské soutěže a zásad otevřeného trhu. 1. Činnost spolku je financována z: a) členských poplatků; Článek III. Majetek a hospodaření b) dalších, členy spolku, poskytnutých finančních či jiných příspěvků; c) darů; d) příjmů z činností, které jsou v souladu s naplňováním cílů spolku; e) veřejných prostředků včetně grantů, dotací a státních příspěvků. 2. Spolek vede účetnictví a další evidence v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 3. O rozpočtu spolku a jeho hospodaření rozhoduje Valná hromada. 1

3 Článek IV. Členství ve spolku 1. Řádným členem spolku se může stát právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem České republiky, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je Valnou hromadou posouzena kladně a právnická osoba registrovaná v jiných státech Evropské Unie, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je Valnou hromadou posouzena kladně, jestliže prokáže: a) Zkušenost. Zkušenost uchazeč o členství ve spolku prokáže, formou čestného prohlášení, předložením referencí min. 100 schválených projektů v rámci operačních programů v celkovém objemu alespoň 1 mld. Kč získaných prostředků. V této souvislosti je uchazeč rovněž povinen předložit 10 referenčních projektů/klientů, kterým se bude jako člen spolku profilovat. Uchazeč o členství dále prokáže zkušenost v případě, že doloží min. 5 let historie na trhu poradenských služeb. b) Profesionalitu. Profesionalitu uchazeč o členství ve spolku prokáže předložením složení interního týmu, formou čestného prohlášení, jež musí obsahovat min. 5 odborníků s minimálně 4 letou praxí v oblasti zpracovávání projektů evropských fondů. c) Odpovědnost. Odpovědnost uchazeč o členství ve spolku prokáže předložením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem min. 10 mil. Kč pro evropské fondy. d) Transparentnost. Transparentnost splňuje uchazeč o členství ve spolku, který má majetkovou strukturu s veřejně dohledatelnými majiteli, a který pravidelně zveřejňuje účetní závěrky v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Uchazeč o členství ve spolku musí mít sídlo nebo pobočku na území České republiky. e) Aktivita. Uchazeč o členství ve spolku je povinen zaplatit členský poplatek ve výši ,- Kč/rok na účet spolku. Doba jednoho roku je zde počítána ode dne vstupu uchazeče do spolku. f) Důvěra. Uchazeč o členství tuto podmínku splňuje, pokud uchazeč ani členové jeho statutárního orgánu nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče a pokud proti nim není vedeno trestní řízení. Důvěru uchazeč prokáže výpisem evidence Rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc a čestným prohlášením uchazeče o členství a všech členů jeho statutárního orgánu. 2. Splnění podmínek uvedených v odst. 1 písm. a) až f) může Valná hromada uchazeči o členství prominout, jestliže je uchazeč o členství pro dosažení cílů spolku značně významný. 3. Zakládajícími členy spolku jsou Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČO: , zastoupena Ing. Jan Krobem, výkonným ředitelem Specializovaného financování ČSOB a Jakubem Tomaštíkem M.A. ředitelem SF - EU centra ČSOB, enovation s.r.o., se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, IČO: zastoupena Ing. Jiřím Pavlíčkem, jednatelem a NAVIGA 4, s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Praha 8, IČO: , zastoupena Mgr. Milošem Blaškovanem, M.A., jednatelem. 4. Do spolku lze vstoupit. Uchazeč o členství zašle spolku Oznámení o vstupu do spolku. Součástí nebo přílohou Oznámení musí být doklady prokazující splnění podmínek členství ve spolku a prohlášení uchazeče o členství ve spolku, že se seznámil s platnými stanovami spolku a že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit. 5. Spolek sdělí uchazeči o členství, zda byly splněny podmínky členství ve spolku nebo ne. Jestliže uchazeč o členství neodstraní nedostatky ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení sdělení dle předchozí věty, vrátí spolek uchazeči o členství jím uhrazený členský poplatek. Při dalším pokusu o vstup do spolku musí uchazeč o členství podat zcela nové Oznámení o vstupu. 6. O přijetí či nepřijetí uchazeče o členství rozhoduje Valná hromada hlasováním. K přijetí člena je třeba všech hlasů všech členů spolku. Před hlasováním může Valná hromada pozvat pověřeného zástupce uchazeče o členství ke slyšení. 7. V případě záporného rozhodnutí vyrozumí spolek uchazeče o členství o této skutečnosti do 10 kalendářních dnů. Spolek vrátí uchazeči o členství jím uhrazený členský poplatek. Při dalším pokusu o vstup do spolku musí uchazeč o členství podat zcela nové Oznámení o vstupu. 2

4 8. Účast ve spolku vzniká novému členovi rozhodnutím Valné hromady o tom, že byly splněny podmínky členství ve spolku. 9. Členství ve spolku zaniká: a) zánikem právnické osoby, která je členem spolku, bez právního nástupce. Členství zanikajícího člena ve spolku zaniká, je-li jeho právním nástupcem jiný člen spolku. V případě existence více právních nástupců zanikajícího člena spolku přechází členství ve spolku na toho z právních nástupců, na které má členství ve spolku přejít na základě rozhodnutí příslušných orgánů dotčených právnických osob, popř. dohody všech právních nástupců; b) vystoupením ze spolku; c) vyloučením; d) zrušením spolku. 10. Člen spolku je oprávněn ze spolku vystoupit na základě písemného oznámení člena spolku adresovaného spolku. V takovém případě končí členství k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno spolku. 11. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena spolku, jestliže člen spolku porušuje stanovy spolku, nebo poškozuje dobré jméno spolku, nebo přestal splňovat podmínky členství ve spolku. V takovém případě končí členství dnem rozhodnutí Valné hromady o vyloučení. K vyloučení člena je třeba dvou třetin hlasů všech členů spolku. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal předseda. 12. Řídící orgány mají statut pozorovatelů. Řídícím orgánem je orgán, který nese nejvyšší odpovědnost za realizaci operačního programu. Pro každý operační program je určen jeden řídící orgán, který sleduje, zda jsou dodržovány zásady operačních programů a zda je pomoc z evropských fondů poskytovaná správně a efektivně. Řídicími orgány jsou příslušná ministerstva nebo regionální rady. 13. Řídící orgány se statusem pozorovatele jsou oprávněny účastnit se zasedání Valné hromady, pokud tak Valná hromada rozhodne. Ani v případě, kdy Valná hromada rozhodne o oprávnění řídícího orgánu účastnit se zasedání Valné hromady, nemá řídící orgán právo hlasovat. Článek V. Práva a povinnosti členů 1. Člen spolku má právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na něm. 2. Člen spolku má právo účastnit se akcí pořádaných či spolupořádaných spolkem při splnění stanovených podmínek účasti. 3. Člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí přijatá orgány spolku. 4. Člen spolku je povinen zdržet se jakýchkoliv veřejných prohlášení jménem spolku, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo veřejného prohlášení samotného člena spolku. 5. Člen spolku je povinen zdržet se jakýchkoliv kroků, které poškozují nebo by mohly poškodit zájmy spolku. 6. Člen spolku je povinen plnit rozhodnutí Valné hromady. 7. Člen spolku je povinen hradit stanovené členské poplatky na činnost spolku. 8. Člen spolku je povinen oznámit spolku nejpozději do 15 dnů vyhlášení úpadku, likvidaci, případně ztrátu podnikatelského oprávnění, jež je třeba pro členství ve spolku a oznamovat spolku změny údajů, které jím byly poskytnuty při členské registraci. 3

5 Článek VI. Partner 1. Partnerem se může stát organizace, právnická osoba, nebo instituce či ministerstvo, jež je pro činnost a prezentaci spolku významná a z objektivních důvodů se nemůže stát členem spolku. 2. Partnerství vzniká přijetím za partnera hlasováním členů spolku na Valné hromadě. K přijetí partnera je třeba minimálně dvou třetin hlasů přítomných členů spolku. 3. Partner může být přijat na vlastní žádost, nebo na návrh členů spolku. Vždy je třeba písemný souhlas přistupujícího partnera ve formě Memoranda o partnerství. 4. Partner má pouze poradní hlas. Partner má právo se účastnit Valné hromady. 5. Partner může být vyloučen, pokud jeho chování poškozuje zájmy nebo dobrou pověst spolku. O vyloučení rozhoduje Valná hromada, pro vyloučení je třeba minimálně dvou třetin přítomných členů spolku. V takovém případě končí partnerství dnem rozhodnutí Valné hromady o vyloučení. 6. Partner je oprávněn ze spolku vystoupit na základě písemného oznámení partnera adresovaného spolku. V takovém případě končí partnerství k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno Valné hromadě. 1. Orgány spolku jsou: a) Valná hromada; b) Předseda spolku; c) Tajemník. 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Článek VII. Orgány spolku Článek VIII. Valná hromada 2. Každý člen spolku má právo účastnit se jednání Valné hromady. Člena spolku na Valné hromadě zastupuje člen jeho statutárního orgánu, popř. fyzická osoba, kterou člen spolku za tím účelem zmocní. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 3. Každý člen spolku má na Valné hromadě jeden hlas. Člen spolku nemůže vykonávat své hlasovací právo, rozhoduje-li Valná hromada o záležitostech týkajících se tohoto člena spolku, neuhradil-li své členské poplatky či je-li proti němu vedeno řízení o ukončení jeho členství ve spolku. 4. Do působnosti Valné hromady patří zejména tyto záležitosti: a) rozhodnout o převzetí účinků jednání za spolek před jeho vznikem; b) rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti spolku; c) schvalovat změnu stanov; d) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena spolku; e) schvalovat rozpočet spolku, jeho účetní závěrku, výsledek hospodaření a zprávu o hospodaření spolku; f) rozhodovat o způsobu krytí nákladů spolku, o stanovení členských poplatků, jejich výši a termínu splatnosti; g) rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně; h) rozhodovat o dalších otázkách, které si Valná hromada do své působnosti vyhradí. 4

6 5. Valná hromada se koná dle potřeb spolku, minimálně však jedenkrát za rok. 6. Valná hromada musí být svolána tak, aby se konala na území České republiky, a to v pracovní den. 7. Na prvním zasedání Valné hromady zvolí členové spolku prvního předsedu spolku. 8. Valnou hromadu svolává předseda spolku na základě svého uvážení nebo na základě písemného požadavku alespoň třetiny všech členů spolku nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání Valné hromady. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou všem členům a partnerům spolku. Pozvánka se zasílá elektronicky na ovou adresu člena spolku a partnera, kterou písemně oznámil spolku. 9. Pozvánka na Valnou hromadu musí obsahovat: a) název a sídlo spolku; b) místo, datum a hodinu konání Valné hromady; c) program jednání Valné hromady; d) seznam podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, pokud takové materiály existují. 10. Předseda spolku je povinen zařadit do programu jednání Valné hromady písemné návrhy jednotlivých členů spolku. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Pokud byl návrh předsedovi spolku doručen po zaslání pozvánky na Valnou hromadu, lze určenou záležitost do programu jednání dané Valné hromady zařadit jen postupem určeným pro rozhodnutí o záležitostech neuvedených v pozvánce na Valnou hromadu (odst. 13). 11. Podkladové materiály k jednotlivým bodům programu předseda spolku zašle členům spolku společně s textem navrhovaných usnesení, a to nejpozději v termínu uvedeném v odst. 8 Každý z členů spolku je oprávněn vyžádat si u Tajemníka spolku zaslání jednoho výtisku všech podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, a to na vlastní náklady. 12. Agendou rozeslání pozvánek a přípravou a rozesláním podkladových materiálů může předseda pověřit Tajemníka spolku. 13. Jednání Valné hromady probíhá podle programu obsaženého v pozvánce na Valnou hromadu, případně i dle doplněného programu (odst. 10). Záležitost, která nebyla uvedena v programu obsaženém v pozvánce na Valnou hromadu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku. Člen spolku, předseda spolku nebo Tajemník jsou oprávněni stáhnout z programu jednání bod jednání, který na pořad jednání sami zařadili, nebo který byl na pořad jednání zařazen na jejich návrh. 14. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech členů. Při stanovení usnášeníschopnosti Valné hromady se započítávají pouze řádní členové spolku, přihlíží se k zákazu výkonu hlasovacího práva a nezapočítávají se pozorovatelé a partneři. 15. Pokud není ve stanovách určeno jinak, rozhodnutí se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. 16. Jestliže o tom rozhodne předseda spolku, mohou členové spolku přijmout rozhodnutí i mimo Valnou hromadu formou písemného či ového hlasování. V takovém případě určí způsob hlasování a lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, předseda spolku. Osloveni musí být všichni členové spolku na posledních známých kontaktních adresách. Odpovědi musí přijít z poslední známé registrované ové adresy nebo v písemné formě podepsané statutárním zástupcem člena Asociace. V případě nepřítomnosti tohoto zástupce bude spolu s písemným vyjádřením doložena plná moc pro osobu, která dokument podepsala. Členové spolku, kteří takovýmto způsobem zašlou své vyjádření se považují za přítomné, pro usnášeníschopnost a přijetí rozhodnutí platí pravidla dle odst. 13, odst. 14 a odst. 15. V případě, že své stanovisko nezašlou, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Po uplynutí lhůty pro doručení všech vyjádření oznámí předseda spolku všem členům spolku výsledek hlasování. 17. Jednání Valné hromady řídí předseda. Z Valné hromady se do 30 dní od konání pořizuje zápis, který podepisuje předseda spolku a zapisovatel. Zapisovatel bude určen na základě pověření předsedy nebo na základě pověření Valné hromady. 5

7 18. Kopie zápisu se rozesílá všem členům spolku. Originál zápisu uschová spolek po celou dobu existence spolku. Každý člen spolku může požádat Tajemníka o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence spolku. 19. Zápis z Valné hromady obsahuje: a) název a sídlo spolku; b) místo a dobu konání Valné hromady; c) seznam zúčastněných; d) popis projednání jednotlivých bodů programu Valné hromady; e) rozhodnutí Valné hromady s uvedením výsledků hlasování. Článek IX. Předseda spolku 1. Předsedu spolku volí Valná hromada na období maximálně jednoho roku. Maximálně může být zvolen jednou v řadě za sebou. 2. Předseda spolku je čestnou funkcí. 3. Spolek navenek zastupuje a jeho jménem jedná a podepisuje předseda spolku. Valná hromada může zmocnit též členy spolku nebo Tajemníka, aby v rozsahu, který určí, zastupovali spolek a jednali jeho jménem. 4. Předseda spolku: a) svolává Valnou hromadu a navrhuje program jednání; b) řídí jednání Valné hromady; c) řídí spolek mezi konáním Valných hromad. 5. Předseda spolku vykonává svoji funkci bez nároku na odměnu. 6. Předsedu spolku může odvolat Valná hromada. 1. Tajemník je výkonným orgánem spolku. 2. Tajemníka volí a odvolává Valná hromada. 3. Tajemník: Článek X. Tajemník a) zajišťuje zpracování podkladových materiálů a jejich předložení Valné hromadě; b) zajišťuje zpracování následujících dokumentů a jejich předložení Valné hromadě: i. návrh změn stanov; ii. iii. iv. roční účetní závěrky a výroční zprávy; návrh rozpočtu na finanční rok; návrh stanovení výše ročního členského poplatku; v. návrh na zrušení spolku. c) vykonává usnesení Valné hromady; d) bude mediálně zastupovat spolek, rozhodne-li tak Valná hromada; e) vede seznam členů spolku, provádí v seznamu členů spolku zápisy a výmazy v souvislosti se vznikem či zánikem členství ve spolku; f) rozhoduje další otázky, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům spolku. 6

8 4. Tajemník je zaměstnancem spolku. Stanovy spolku Asociace pro evropské fondy (APEF) Článek XI. Zrušení spolku s likvidací 1. Spolek se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí Valné hromady o zrušení spolku, jinak dnem, kdy bylo rozhodnutí přijato. 2. Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku. 3. Pro likvidaci spolku se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o likvidaci spolku. 4. Po skončení likvidace spolku se provede vypořádání likvidačního zůstatku. Zůstatek bude vypořádán procentuálně na základě délky členství v daném kalendářním roce. Článek XII. Závěrečná ustanovení 1. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. 2. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy spolku související s jejich účastí ve spolku, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř spolku se řídí právním řádem ČR. 3. Ve věcech, které neupravují tyto stanovy, se tyto vztahy řídí obecně závaznými právními předpisy. 4. O změnách stanov rozhoduje Valná hromada. 5. Tajemník spolku zabezpečuje vyhotovení úplného znění stanov. 6. Stanovy spolku jsou veřejné a Tajemník zajistí, aby na bylo zveřejněno aktuální znění stanov. 7. Členové spolku souhlasí s uveřejněním seznamu členů spolku na webových stránkách spolku. 8. Mezi založením a vznikem spolku je členy sdružení zmocněn k činění všech právních jednání, zejména k podání návrhu na registraci spolku do spolkového rejstříku a založení účtu spolku, Petr Holan, Zdická 1235/2, , Praha 16 - Radotín. Toto znění stanov bylo schváleno členy spolku dne V Praze dne... V Praze dne Ing. Jan Krob výkonný ředitel Specializované financování ČSOB... Jakub Tomaštík, M.A. ředitel SF - EU centrum ČSOB V Praze dne... V Praze dne Ing Jiří Pavlíček jednatel enovation, s.r.o... Mgr. Miloš Blaškovan, M.A. jednatel NAVIGA 4, s.r.o. 7

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s.

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a sídlo Spolku 1) Název v češtině zní: SČS Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. (dále jen Spolek) 2) Název v angličtině

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

Stanovy družstevní záložny

Stanovy družstevní záložny Stanovy družstevní záložny I. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma družstevní záložny zní "Fio, družstevní záložna", dále jen družstvo. 2. Sídlo družstva je Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47.

Více