Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)"

Transkript

1 Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni

2 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek bude užívat zkratku APEF, která není součástí názvu spolku. 3. Sídlo spolku: Štěpánská 621/34, Praha 1 4. APEF je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 5. APEF je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zajištění centralizované komunikace s řídícími orgány za účelem prosazení kvalitního a transparentního čerpání dotací z EU. 6. Spolek je založen na dobu neurčitou. 7. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 1. Předmětem činnosti spolku je: Článek II. Předmět činnosti spolku a) zajištění kvalitních a transparentních výkladových metodik, administrativních postupů a schvalovacích procesů v oblasti čerpání dotací především z Evropské unie; b) zajišťování jednotné komunikace členů spolku s řídícími orgány a dalšími subjekty implementační struktury (spolek bude bezplatným konzultačním místem pro řídící orgány a zároveň partnerem, na kterého mohou řídící orgány odkázat žadatele a příjemce evropských fondů, kteří vyžadují další asistenci); c) zajišťování vlastní marketingové prezentace spolku; d) zvyšování reputace celého odvětví poradenských služeb v oblasti evropských fondů; e) spolupráce s dalšími subjekty, které podporují obdobné cíle v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni. 2. Spolek nepodniká žádnou činnost, která by mohla být chápána jako porušení hospodářské soutěže a zásad otevřeného trhu. 1. Činnost spolku je financována z: a) členských poplatků; Článek III. Majetek a hospodaření b) dalších, členy spolku, poskytnutých finančních či jiných příspěvků; c) darů; d) příjmů z činností, které jsou v souladu s naplňováním cílů spolku; e) veřejných prostředků včetně grantů, dotací a státních příspěvků. 2. Spolek vede účetnictví a další evidence v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 3. O rozpočtu spolku a jeho hospodaření rozhoduje Valná hromada. 1

3 Článek IV. Členství ve spolku 1. Řádným členem spolku se může stát právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem České republiky, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je Valnou hromadou posouzena kladně a právnická osoba registrovaná v jiných státech Evropské Unie, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je Valnou hromadou posouzena kladně, jestliže prokáže: a) Zkušenost. Zkušenost uchazeč o členství ve spolku prokáže, formou čestného prohlášení, předložením referencí min. 100 schválených projektů v rámci operačních programů v celkovém objemu alespoň 1 mld. Kč získaných prostředků. V této souvislosti je uchazeč rovněž povinen předložit 10 referenčních projektů/klientů, kterým se bude jako člen spolku profilovat. Uchazeč o členství dále prokáže zkušenost v případě, že doloží min. 5 let historie na trhu poradenských služeb. b) Profesionalitu. Profesionalitu uchazeč o členství ve spolku prokáže předložením složení interního týmu, formou čestného prohlášení, jež musí obsahovat min. 5 odborníků s minimálně 4 letou praxí v oblasti zpracovávání projektů evropských fondů. c) Odpovědnost. Odpovědnost uchazeč o členství ve spolku prokáže předložením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem min. 10 mil. Kč pro evropské fondy. d) Transparentnost. Transparentnost splňuje uchazeč o členství ve spolku, který má majetkovou strukturu s veřejně dohledatelnými majiteli, a který pravidelně zveřejňuje účetní závěrky v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Uchazeč o členství ve spolku musí mít sídlo nebo pobočku na území České republiky. e) Aktivita. Uchazeč o členství ve spolku je povinen zaplatit členský poplatek ve výši ,- Kč/rok na účet spolku. Doba jednoho roku je zde počítána ode dne vstupu uchazeče do spolku. f) Důvěra. Uchazeč o členství tuto podmínku splňuje, pokud uchazeč ani členové jeho statutárního orgánu nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče a pokud proti nim není vedeno trestní řízení. Důvěru uchazeč prokáže výpisem evidence Rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc a čestným prohlášením uchazeče o členství a všech členů jeho statutárního orgánu. 2. Splnění podmínek uvedených v odst. 1 písm. a) až f) může Valná hromada uchazeči o členství prominout, jestliže je uchazeč o členství pro dosažení cílů spolku značně významný. 3. Zakládajícími členy spolku jsou Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČO: , zastoupena Ing. Jan Krobem, výkonným ředitelem Specializovaného financování ČSOB a Jakubem Tomaštíkem M.A. ředitelem SF - EU centra ČSOB, enovation s.r.o., se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, IČO: zastoupena Ing. Jiřím Pavlíčkem, jednatelem a NAVIGA 4, s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Praha 8, IČO: , zastoupena Mgr. Milošem Blaškovanem, M.A., jednatelem. 4. Do spolku lze vstoupit. Uchazeč o členství zašle spolku Oznámení o vstupu do spolku. Součástí nebo přílohou Oznámení musí být doklady prokazující splnění podmínek členství ve spolku a prohlášení uchazeče o členství ve spolku, že se seznámil s platnými stanovami spolku a že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit. 5. Spolek sdělí uchazeči o členství, zda byly splněny podmínky členství ve spolku nebo ne. Jestliže uchazeč o členství neodstraní nedostatky ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení sdělení dle předchozí věty, vrátí spolek uchazeči o členství jím uhrazený členský poplatek. Při dalším pokusu o vstup do spolku musí uchazeč o členství podat zcela nové Oznámení o vstupu. 6. O přijetí či nepřijetí uchazeče o členství rozhoduje Valná hromada hlasováním. K přijetí člena je třeba všech hlasů všech členů spolku. Před hlasováním může Valná hromada pozvat pověřeného zástupce uchazeče o členství ke slyšení. 7. V případě záporného rozhodnutí vyrozumí spolek uchazeče o členství o této skutečnosti do 10 kalendářních dnů. Spolek vrátí uchazeči o členství jím uhrazený členský poplatek. Při dalším pokusu o vstup do spolku musí uchazeč o členství podat zcela nové Oznámení o vstupu. 2

4 8. Účast ve spolku vzniká novému členovi rozhodnutím Valné hromady o tom, že byly splněny podmínky členství ve spolku. 9. Členství ve spolku zaniká: a) zánikem právnické osoby, která je členem spolku, bez právního nástupce. Členství zanikajícího člena ve spolku zaniká, je-li jeho právním nástupcem jiný člen spolku. V případě existence více právních nástupců zanikajícího člena spolku přechází členství ve spolku na toho z právních nástupců, na které má členství ve spolku přejít na základě rozhodnutí příslušných orgánů dotčených právnických osob, popř. dohody všech právních nástupců; b) vystoupením ze spolku; c) vyloučením; d) zrušením spolku. 10. Člen spolku je oprávněn ze spolku vystoupit na základě písemného oznámení člena spolku adresovaného spolku. V takovém případě končí členství k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno spolku. 11. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena spolku, jestliže člen spolku porušuje stanovy spolku, nebo poškozuje dobré jméno spolku, nebo přestal splňovat podmínky členství ve spolku. V takovém případě končí členství dnem rozhodnutí Valné hromady o vyloučení. K vyloučení člena je třeba dvou třetin hlasů všech členů spolku. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal předseda. 12. Řídící orgány mají statut pozorovatelů. Řídícím orgánem je orgán, který nese nejvyšší odpovědnost za realizaci operačního programu. Pro každý operační program je určen jeden řídící orgán, který sleduje, zda jsou dodržovány zásady operačních programů a zda je pomoc z evropských fondů poskytovaná správně a efektivně. Řídicími orgány jsou příslušná ministerstva nebo regionální rady. 13. Řídící orgány se statusem pozorovatele jsou oprávněny účastnit se zasedání Valné hromady, pokud tak Valná hromada rozhodne. Ani v případě, kdy Valná hromada rozhodne o oprávnění řídícího orgánu účastnit se zasedání Valné hromady, nemá řídící orgán právo hlasovat. Článek V. Práva a povinnosti členů 1. Člen spolku má právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na něm. 2. Člen spolku má právo účastnit se akcí pořádaných či spolupořádaných spolkem při splnění stanovených podmínek účasti. 3. Člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí přijatá orgány spolku. 4. Člen spolku je povinen zdržet se jakýchkoliv veřejných prohlášení jménem spolku, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo veřejného prohlášení samotného člena spolku. 5. Člen spolku je povinen zdržet se jakýchkoliv kroků, které poškozují nebo by mohly poškodit zájmy spolku. 6. Člen spolku je povinen plnit rozhodnutí Valné hromady. 7. Člen spolku je povinen hradit stanovené členské poplatky na činnost spolku. 8. Člen spolku je povinen oznámit spolku nejpozději do 15 dnů vyhlášení úpadku, likvidaci, případně ztrátu podnikatelského oprávnění, jež je třeba pro členství ve spolku a oznamovat spolku změny údajů, které jím byly poskytnuty při členské registraci. 3

5 Článek VI. Partner 1. Partnerem se může stát organizace, právnická osoba, nebo instituce či ministerstvo, jež je pro činnost a prezentaci spolku významná a z objektivních důvodů se nemůže stát členem spolku. 2. Partnerství vzniká přijetím za partnera hlasováním členů spolku na Valné hromadě. K přijetí partnera je třeba minimálně dvou třetin hlasů přítomných členů spolku. 3. Partner může být přijat na vlastní žádost, nebo na návrh členů spolku. Vždy je třeba písemný souhlas přistupujícího partnera ve formě Memoranda o partnerství. 4. Partner má pouze poradní hlas. Partner má právo se účastnit Valné hromady. 5. Partner může být vyloučen, pokud jeho chování poškozuje zájmy nebo dobrou pověst spolku. O vyloučení rozhoduje Valná hromada, pro vyloučení je třeba minimálně dvou třetin přítomných členů spolku. V takovém případě končí partnerství dnem rozhodnutí Valné hromady o vyloučení. 6. Partner je oprávněn ze spolku vystoupit na základě písemného oznámení partnera adresovaného spolku. V takovém případě končí partnerství k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno Valné hromadě. 1. Orgány spolku jsou: a) Valná hromada; b) Předseda spolku; c) Tajemník. 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Článek VII. Orgány spolku Článek VIII. Valná hromada 2. Každý člen spolku má právo účastnit se jednání Valné hromady. Člena spolku na Valné hromadě zastupuje člen jeho statutárního orgánu, popř. fyzická osoba, kterou člen spolku za tím účelem zmocní. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 3. Každý člen spolku má na Valné hromadě jeden hlas. Člen spolku nemůže vykonávat své hlasovací právo, rozhoduje-li Valná hromada o záležitostech týkajících se tohoto člena spolku, neuhradil-li své členské poplatky či je-li proti němu vedeno řízení o ukončení jeho členství ve spolku. 4. Do působnosti Valné hromady patří zejména tyto záležitosti: a) rozhodnout o převzetí účinků jednání za spolek před jeho vznikem; b) rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti spolku; c) schvalovat změnu stanov; d) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena spolku; e) schvalovat rozpočet spolku, jeho účetní závěrku, výsledek hospodaření a zprávu o hospodaření spolku; f) rozhodovat o způsobu krytí nákladů spolku, o stanovení členských poplatků, jejich výši a termínu splatnosti; g) rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně; h) rozhodovat o dalších otázkách, které si Valná hromada do své působnosti vyhradí. 4

6 5. Valná hromada se koná dle potřeb spolku, minimálně však jedenkrát za rok. 6. Valná hromada musí být svolána tak, aby se konala na území České republiky, a to v pracovní den. 7. Na prvním zasedání Valné hromady zvolí členové spolku prvního předsedu spolku. 8. Valnou hromadu svolává předseda spolku na základě svého uvážení nebo na základě písemného požadavku alespoň třetiny všech členů spolku nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání Valné hromady. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou všem členům a partnerům spolku. Pozvánka se zasílá elektronicky na ovou adresu člena spolku a partnera, kterou písemně oznámil spolku. 9. Pozvánka na Valnou hromadu musí obsahovat: a) název a sídlo spolku; b) místo, datum a hodinu konání Valné hromady; c) program jednání Valné hromady; d) seznam podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, pokud takové materiály existují. 10. Předseda spolku je povinen zařadit do programu jednání Valné hromady písemné návrhy jednotlivých členů spolku. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Pokud byl návrh předsedovi spolku doručen po zaslání pozvánky na Valnou hromadu, lze určenou záležitost do programu jednání dané Valné hromady zařadit jen postupem určeným pro rozhodnutí o záležitostech neuvedených v pozvánce na Valnou hromadu (odst. 13). 11. Podkladové materiály k jednotlivým bodům programu předseda spolku zašle členům spolku společně s textem navrhovaných usnesení, a to nejpozději v termínu uvedeném v odst. 8 Každý z členů spolku je oprávněn vyžádat si u Tajemníka spolku zaslání jednoho výtisku všech podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, a to na vlastní náklady. 12. Agendou rozeslání pozvánek a přípravou a rozesláním podkladových materiálů může předseda pověřit Tajemníka spolku. 13. Jednání Valné hromady probíhá podle programu obsaženého v pozvánce na Valnou hromadu, případně i dle doplněného programu (odst. 10). Záležitost, která nebyla uvedena v programu obsaženém v pozvánce na Valnou hromadu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku. Člen spolku, předseda spolku nebo Tajemník jsou oprávněni stáhnout z programu jednání bod jednání, který na pořad jednání sami zařadili, nebo který byl na pořad jednání zařazen na jejich návrh. 14. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech členů. Při stanovení usnášeníschopnosti Valné hromady se započítávají pouze řádní členové spolku, přihlíží se k zákazu výkonu hlasovacího práva a nezapočítávají se pozorovatelé a partneři. 15. Pokud není ve stanovách určeno jinak, rozhodnutí se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. 16. Jestliže o tom rozhodne předseda spolku, mohou členové spolku přijmout rozhodnutí i mimo Valnou hromadu formou písemného či ového hlasování. V takovém případě určí způsob hlasování a lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, předseda spolku. Osloveni musí být všichni členové spolku na posledních známých kontaktních adresách. Odpovědi musí přijít z poslední známé registrované ové adresy nebo v písemné formě podepsané statutárním zástupcem člena Asociace. V případě nepřítomnosti tohoto zástupce bude spolu s písemným vyjádřením doložena plná moc pro osobu, která dokument podepsala. Členové spolku, kteří takovýmto způsobem zašlou své vyjádření se považují za přítomné, pro usnášeníschopnost a přijetí rozhodnutí platí pravidla dle odst. 13, odst. 14 a odst. 15. V případě, že své stanovisko nezašlou, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Po uplynutí lhůty pro doručení všech vyjádření oznámí předseda spolku všem členům spolku výsledek hlasování. 17. Jednání Valné hromady řídí předseda. Z Valné hromady se do 30 dní od konání pořizuje zápis, který podepisuje předseda spolku a zapisovatel. Zapisovatel bude určen na základě pověření předsedy nebo na základě pověření Valné hromady. 5

7 18. Kopie zápisu se rozesílá všem členům spolku. Originál zápisu uschová spolek po celou dobu existence spolku. Každý člen spolku může požádat Tajemníka o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence spolku. 19. Zápis z Valné hromady obsahuje: a) název a sídlo spolku; b) místo a dobu konání Valné hromady; c) seznam zúčastněných; d) popis projednání jednotlivých bodů programu Valné hromady; e) rozhodnutí Valné hromady s uvedením výsledků hlasování. Článek IX. Předseda spolku 1. Předsedu spolku volí Valná hromada na období maximálně jednoho roku. Maximálně může být zvolen jednou v řadě za sebou. 2. Předseda spolku je čestnou funkcí. 3. Spolek navenek zastupuje a jeho jménem jedná a podepisuje předseda spolku. Valná hromada může zmocnit též členy spolku nebo Tajemníka, aby v rozsahu, který určí, zastupovali spolek a jednali jeho jménem. 4. Předseda spolku: a) svolává Valnou hromadu a navrhuje program jednání; b) řídí jednání Valné hromady; c) řídí spolek mezi konáním Valných hromad. 5. Předseda spolku vykonává svoji funkci bez nároku na odměnu. 6. Předsedu spolku může odvolat Valná hromada. 1. Tajemník je výkonným orgánem spolku. 2. Tajemníka volí a odvolává Valná hromada. 3. Tajemník: Článek X. Tajemník a) zajišťuje zpracování podkladových materiálů a jejich předložení Valné hromadě; b) zajišťuje zpracování následujících dokumentů a jejich předložení Valné hromadě: i. návrh změn stanov; ii. iii. iv. roční účetní závěrky a výroční zprávy; návrh rozpočtu na finanční rok; návrh stanovení výše ročního členského poplatku; v. návrh na zrušení spolku. c) vykonává usnesení Valné hromady; d) bude mediálně zastupovat spolek, rozhodne-li tak Valná hromada; e) vede seznam členů spolku, provádí v seznamu členů spolku zápisy a výmazy v souvislosti se vznikem či zánikem členství ve spolku; f) rozhoduje další otázky, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům spolku. 6

8 4. Tajemník je zaměstnancem spolku. Stanovy spolku Asociace pro evropské fondy (APEF) Článek XI. Zrušení spolku s likvidací 1. Spolek se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí Valné hromady o zrušení spolku, jinak dnem, kdy bylo rozhodnutí přijato. 2. Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku. 3. Pro likvidaci spolku se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o likvidaci spolku. 4. Po skončení likvidace spolku se provede vypořádání likvidačního zůstatku. Zůstatek bude vypořádán procentuálně na základě délky členství v daném kalendářním roce. Článek XII. Závěrečná ustanovení 1. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. 2. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy spolku související s jejich účastí ve spolku, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř spolku se řídí právním řádem ČR. 3. Ve věcech, které neupravují tyto stanovy, se tyto vztahy řídí obecně závaznými právními předpisy. 4. O změnách stanov rozhoduje Valná hromada. 5. Tajemník spolku zabezpečuje vyhotovení úplného znění stanov. 6. Stanovy spolku jsou veřejné a Tajemník zajistí, aby na bylo zveřejněno aktuální znění stanov. 7. Členové spolku souhlasí s uveřejněním seznamu členů spolku na webových stránkách spolku. 8. Mezi založením a vznikem spolku je členy sdružení zmocněn k činění všech právních jednání, zejména k podání návrhu na registraci spolku do spolkového rejstříku a založení účtu spolku, Petr Holan, Zdická 1235/2, , Praha 16 - Radotín. Toto znění stanov bylo schváleno členy spolku dne V Praze dne... V Praze dne Ing. Jan Krob výkonný ředitel Specializované financování ČSOB... Jakub Tomaštík, M.A. ředitel SF - EU centrum ČSOB V Praze dne... V Praze dne Ing Jiří Pavlíček jednatel enovation, s.r.o... Mgr. Miloš Blaškovan, M.A. jednatel NAVIGA 4, s.r.o. 7

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. schválené na ustavující schůzi dne 13. 10. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Název: Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále též Spolek ). 2.

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

S T A N O V Y A S O C I A C E

S T A N O V Y A S O C I A C E S T A N O V Y A S O C I A C E Asociace je spolkem ve smyslu ust. 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Název, sídlo, doba trvání 1. Název spolku zní: Česká logistická asociace, z. s.

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY. Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava

STANOVY. Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava STANOVY Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU Čl. 1 Název spolku Název spolku zní Spolek rodičů Jablíčko. Čl. 2 Sídlo spolku Sídlem spolku je Ostrava-Hrabová, Příborská 28. Čl. 3 Účel spolku Účelem spolku je spolupráce

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s.

Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s. Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku: Klub důchodců v Sadové z.s. (dále též spolek ) 2. Sídlo spolku: 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Sadová čp. 2755 3.

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

STANOVY. Spolek přátel GFP. IČO se sídlem Masarykova 450/14, Neratovice sp. zn. L 2744 vedená u Městského soudu v Praze

STANOVY. Spolek přátel GFP. IČO se sídlem Masarykova 450/14, Neratovice sp. zn. L 2744 vedená u Městského soudu v Praze STANOVY Spolek přátel GFP IČO 705 65 309 se sídlem Masarykova 450/14, 277 11 Neratovice sp. zn. L 2744 vedená u Městského soudu v Praze I. Úvodní ustanovení 1) Název spolku: Spolek přátel GFP 2) Sídlo

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

STANOVY SPOLKU. Název Spolku II. Sídlo III. Účel

STANOVY SPOLKU. Název Spolku II. Sídlo III. Účel STANOVY SPOLKU I. Název Spolku FOKUS Mladá Boleslav z. s. II. Sídlo Ptácká 138, Mladá Boleslav III. Účel Účelem spolku je prosazování zájmů osob se závažným duševním onemocněním, podpora informovanosti,

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Název (Sdružení) se s ohledem na 216 NOZ mění na (LIPACI.NET, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek ). /

Název (Sdružení) se s ohledem na 216 NOZ mění na (LIPACI.NET, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek ). / Stanovy Spolek LIPACI.NET Název (Sdružení) se s ohledem na 216 NOZ mění na (LIPACI.NET, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek ). / Název spolku je LIPACI.NET, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Tyto stanovy

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s. (dále jen stanovy )

Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s. (dále jen stanovy ) Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s. S t r a n a 1 Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s. (dále jen stanovy ) Článek I Základní ustanovení 1. Název spolku: Fanclub Rožmitálské Venkovanky,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s STANOVY SPOLKU Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s Čl. I. Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z. s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

S T A N O V Y. Okresního svazu stolního tenisu Frýdek Místek z.s. I. Všeobecná ustanovení. Článek 1 Název, sídlo a postavení

S T A N O V Y. Okresního svazu stolního tenisu Frýdek Místek z.s. I. Všeobecná ustanovení. Článek 1 Název, sídlo a postavení S T A N O V Y Okresního svazu stolního tenisu Frýdek Místek z.s. I. Všeobecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo a postavení 1.1 Okresní svaz stolního tenisu Frýdek - Místek z.s. je dobrovolným spolkem spolčující

Více

Stanovy CZFree.Net Praha, z.s.p.o.

Stanovy CZFree.Net Praha, z.s.p.o. Stanovy CZFree.Net Praha, z.s.p.o. čl. I. Základní ustanovení 1. Název sdružení je CZFree.Net Praha, z.s.p.o., zkratka názvu je CZF Praha, z.s.p.o. 2. CZFree.Net Praha, z.s.p.o. (dále jen sdružení) je

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

S t a n o v y Spolku příznivců netradiční školy

S t a n o v y Spolku příznivců netradiční školy S t a n o v y Spolku příznivců netradiční školy Vydané podle 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, zákon ze dne 3. 2. 2012, účinnost 1. ledna 2014 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název Spolku:

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova

S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova Článek 1 Název spolku: Spolek přátel ZUŠ Klapkova z.s. Článek 2 Sídlo spolku: Klapkova 25, Praha 8. Článek 3 Spolek je právnickou osobou. I. Název, sídlo a statut

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Stanovy spolku Odvezte Kaly, z.s.

Stanovy spolku Odvezte Kaly, z.s. 'L ~ g ' '1 ' L qq'-/3 Stanovy spolku Odvezte Kaly, z.s. (~ v?~/1~ //Í/ I. zakladní USTANOVENÍ 1. článek Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní: Odvezte Kaly, z.s. (dále také jen spolek") 2. Sídlem spolku

Více

Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s.

Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s. Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s. I. Občanské sdružení Unie rodičů při 5. ZŠ založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a přátel ZŠ v Kopidlně, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více