Terezínské Listy Léto/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terezínské Listy Léto/2015"

Transkript

1 Terezínské Listy Léto/2015

2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, vítám Vás nad stránkami našeho obecního zpravodaje Terezínských listů. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří podpořili toto vydání svými příspěvky a vybídl je k širší spolupráci na aktivním dění v naší obci. Nově zvolené zastupitelstvo z podzimních komunálních voleb má za sebou první půlrok práce a kontinuity. Hlavní náplní je především zdárně dokončit všechny realizace, o kterých rozhodlo předchozí zastupitelstvo a pozvolna si stanovovat další nové cíle. Nedílnou součástí pracovní náplně je také plnění volebního programu, který by se dal nazvat plánem práce. Nově byla mimo zákonnou povinnost zřízena také obecní kulturní komise. Na jednání s vrcholovými státními činiteli, především ministrem financí Andrejem Babišem, které se uskutečnilo ještě před koncem roku 2014, jsem navázal také v tomto roce už druhým pracovním setkáním s předsedou vlády premiérem Bohuslavem Sobotkou. Jednání přinesla vytoužené ovoce, v podobě úpravy splátkového kalendáře Návratné finanční výpomoci. Nově je plánována také pracovní schůzka s hejtmanem Jihomoravského kraje JUDr. Michalem Haškem, který přislíbil svoji osobní účast přímo na radnici v naší obci. Cílem je dlouhodobá a nepolevující iniciativa vedoucí ke zvýšení úrovně života v naší obci a zapojení do meziobecní spolupráce. Naše obec se poprvé od roku 2007 účastnila celostátního sněmu Svazu měst a obcí a také celostátní konference o odpadech. Jelikož problematika odpadů je velmi obsáhlá, vydá obec zvláštní občasník určený tomuto tématu. 2

3 Meziobecní spolupráce je důležitým nástrojem pro zvýšení společenského kreditu obce. Přispívá k výměně zkušeností, možností setkávání se občanů při různých aktivitách, ale také v oblasti získání grantů a dotací. V tomto směru zastupitelstvo rozhodlo o znovu vstoupení do Místní akční skupiny Dolní Morava a rozhodovalo též o zapojení do Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hodonínsko. Jedná se o aktivní spolek, tvořený spádovými obcemi ORP Hodonín. Tj. bývalého okresu. Přijetí naší obce však musí schválit všechny členské samosprávy. S povědomím o situaci, která nás v minulých letech potkala, není přijetí jednoduché. Jsem ale přesvědčen, že se podaří obci vyjednat přijetí, veškeré pochybnosti budou rozptýleny a zastupitelstvo tuto nabídku kladně využije ku prospěchu všech našich obyvatel. Tíživou oblastí je rychle stárnoucí populace. Na tento faktický stav však nenacházíme léku. Stavební místa v obci máme, ale jejich držitelé je nenabízí k prodeji. Mladí lidé proto hledají možnosti výstavby v okolních obcích. Investice do starých budov, ať už jde o rekonstrukce, nebo demolice, se v posledních letech nevyplácí. V konečné fázi vycházejí dráž, než výstavba nového bydlení. Nové technologie výstaveb s minimálními nároky na spotřeby energií a zvyšující se standard bydlení, pomyslné nůžky protikladů rozevírají ještě více. Občanská vybavenost naší obce a nabídka služeb ať už ve zdravotnictví, volnočasových aktivitách, nebo na trhu práce je velmi slabá. Je to tvrdá řeč a situace politování hodná. Je to ovšem skutečnost a podnět pro zamyšlení. Inspiroval jsem se proto v obcích podobného typu a velikosti. Jedním z nástrojů zvýšení zájmu o naši obec pro mladé rodiny, by mohla být jejich podpora ze strany obce. Navržen byl proto již dvakrát na jednání zastupitelstva rodičovský příspěvek, na každé narozené dítě v obci. Dále úleva na poplatcích za každou rekonstrukci rodinného domu a stejně tak v případně výstavby domu nového. Návrh starosty však nebyl ani na jednom zasedání schválen. Předchozí měsíce byly ve znamení významného výročí - 70 let od konce II. světové války. Při pietních aktech byla zastoupena mimo okolní obce, Jihomoravský kraj a zástupců ruské ambasády, také naše obec Terezín. Neboť si je třeba minulost stale připomínat. Nelze ji přepsat. Lze ji 3

4 však zapomenout a v horším případě třeba také úmyslně vykládat jinak, než se skutečně stalo. Každý, kdo se narodil před 70 lety a později, narodil se už po válce. Jsou to tři celé generace. Tři generace, které na evropském kontinentě nepoznaly válečný konflikt. Připomeňme nám všem společně, že kdyby před 70 lety zvítězil německý nacionální socialismus - nacismus, nikdo z nás by tady dnes zřejmě nebyl. Pod Hitlerovou knutou měl být Československý národ rozdělen na dvě části. Hodni k poněmčení a do plynu. Na našem území, na území našich předků by se s největší pravděpodobností vůbec nemluvilo česky. Český, náš mateřský jazyk, by zanikl. Protože český národ by neexistoval. To byl konečný cíl německých nacistů. Reprezentujeme sice různé generace, ty ale měly a mají to štěstí, tu jedinečnou šanci žít 70 let na kontinentě bez války, a tak bychom především neměli nikdy zapomenout, komu za to vděčíme. Vděčíme za to všem, kdo měli tu sílu a odvahu postavit se německému nacismu na odpor, což znamenalo nasadit vlastní život a pro miliony také v tomto boji vlastní život položit. Nikdy všem těmto statečným lidem nemůžeme být dost vděčni. Vděčni Rudé armádě za veliké vypětí sil a obzvláštní vojenské umění. Vděčni Velké Británii za statečnost a houževnatost. Vděčni Spojeným státům za jejich nebývalý válečný rozmach a jejich překvapující úsilí vojenské, které spoluzachránilo demokracii a přivodilo vítězství. Vítězství lidskosti nad fašismem. Každý sám pro sebe měl by si slíbit, že o tuto dějinnou paměť bude pečovat, bude ji dál rozvíjet a hlavně ji bude předávat dál. Je to náš nikdy nekončící dluh vůči všem hrdinům boje proti nacismu. Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné letní dny plné zážitků z domácích i zahraničních cest, příjemné prožitou dovolenou a hlavně pokaždé šťastný návrat domů do Terezína. Dětem a mládeži radostné prožití prázdnin. Vinařům přívětivé počasí a nám všem spoustu energie do dalších dnů. Ing. Antonín Hanák starosta obce 4

5 Informace o dění v naší obci Náročným projektem byla bezesporu revitalizace zeleně v obci. Komplikace přišly hned z několika směrů. Jedním z nich byla výměna úředníků na Státním fondu životního prostředí a potřebný čas k prostudování projektů celou administraci prodloužil v řádech měsíců. Druhým, a to stěžejním problémem, byla nutnost zřízení zástavního práva na pozemky, které jsou zatíženy zástavou GFŘ ve vztahu ke splácení vratky dotace za obecní byty. Další komplikace už jsou méně náročné, ovšem ne zanedbatelné. Suché počasí výsadbám nesvědčí, a proto nezbylo nic jiného, než začít intenzivně zavlažovat. V současné době je už ve všech směrech výhled značně pozitivní. V tomto týdnu jsme obdržely veškeré potřebné listiny a celý proces se tak bude moci uzavřít. Výsledkem bude proplacení dotačních prostředků ve výši ,-- Kč na které už obecní rozpočet úpěnlivě čeká. Tyto finanční prostředky budou bezodkladně po obdržení použity na doplacení faktury dodavateli, kde zbývá doplatit částku ,- Kč, aby se vyrovnaly závazky po lhůtě splatnosti. Neboť dodavatel se nechal již slyšet, že vzhledem k nadměrnému časovému prodlení uplatní sankce dle SOD z částky, která zbylá doplatit. V tomto případě by se jednalo o částku přibližně 35 tis. Kč. Zbývající část prostředků obdržených z fondu půjde na úhradu splátek Ministerstvu financí. K vyrovnání splátkového kalendáře pro rok 2015 zbývá uhradit ještě ,- Kč. Další akcí, která se v letošním roce dokončila, byla realizace Digitálního povodňového plánu a rozhlasu, v rámci protipovodňové ochrany. Tato akce jej již kompletně profinancována a uzavřena, včetně následné kontroly ze strany poskytovatele. Zbývá pouze doladit rozhlas tak, aby vyhovoval pokud možno všem a měl opodstatnění. V rámci tohoto projektu byly pořízeny také malé přenosné osobní přijímače, které jsou určeny zpravidla starším obyvatelům naší obce. Ty si lze zdarma zapůjčit na obecním úřadě. V provozu je také zařízení pro možnost přehrání záznamu posledního hlášení. To je umístěno u vývěsních vitrín úřední desky OÚ. 5

6 Někteří již vědí, že v naší knihovně došlo k částečné restrukturalizaci, ve které budeme dále pokračovat. Novou paní knihovnicí je slečna Marie Varmužová. Zřízen byl nový i webové stránky místní knihovny. Dále byla podána žádost prostřednictvím centrální knihovny v Hodoníně o poskytnutí dotace na evidenční systém a možnost poskytovat čtenářům a členům knihovny širší služby. Ať už půjde o veřejný internet, tisk dokumentů, nebo možnost půjčení audio knih. Ty by měli ocenit zejména starší spoluobčané a děti. V této žádosti se nám podařilo uspět a věřím, že přispěje ke zvýšení standardu kvality služeb. Pořízeny budou nové počítače (pro paní knihovnici a pro veřejnost), dále nový evidenční knihovnický systém k elektronické evidenci knih, multifunkční radiopřijímač pro čtenáře, kteří budou chtít využívat službu e-knih a diaprojektor pro rozšíření služeb knihovny. Z tohoto důvodu bude v místní knihovně o letních měsících částečně omezen provoz. Jednou z akcí před rekonstrukcí bude Pasování prvňáčků na čtenáře, které se uskuteční koncem měsíce června. Od září bychom rádi rozšířili otvírací dobu knihovny na dva dny v týdnu a zaměřili se také na možnost pořízení a vybavení herního dětského koutku pro naši knihovnu. Prostor by měl sloužit výhradně dětem pro individuální, ale také společenské hry v rámci využití volného času prostřednictvím logických a environmentálních aktivit. Cílem je vytvoření místa, které bude otevřené všem věkovým skupinám. Rád bych Vás proto tímto všechny co nejvřeleji pozval do naší knihovny a vybídl k využívání jejich služeb a zázemí. Úspěšní jsme také byli v rámci podání žádosti o dotaci k podpoře cykloturistiky. Letos se nebude jednat o opravu komunikací, ale o obnovu a doplnění mobiliáře. Vzniknout by měli dva informační panely. Jeden v lokalitě vinných sklepů a druhý nahradí stávající panel v havarijním stavu před budovou OÚ. Součástí bude vybudování 1 ks veřejného osvětlení. Z těch žádostí, které nebyly schváleny, a projekty podpořeny si těžkou hlavu dělat nebudeme. Budeme ale vytrvalí a zkusíme své štěstí znovu. Věřím, že se nám to dříve, nebo později podaří. Ať už jde o dětské hřiště, rekonstrukci veřejného osvětlení nebo úpravu přírodního areálu Písečňák. 6

7 I když s dotačními prostředky se buduje výrazněji lépe, nelze jenom čekat a spoléhat až se podaří někde uspět. Zastupitelstvo obce rozhodlo o úpravě cesty na písečňák, který je mnohostranně využíván a bezpečný přístup adekvátní využití areálu je nezbytný. Rozsah úprav bude záviset na stavu obecní pokladny. Pevně věřím, že se podaří zhotovit kvalitní přístup. V rozpracování je také technický projekt na vybudování krytého pódia nejen pro muzikanty, ale i podobné účelové využití. To je nezbytnou součástí žádosti o jakoukoli veřejnou podporu. Budeme pochopitelně usilovat nejprve o získání prostředků na realizaci a následně, když by se nedařilo, začneme i svépomocí. Tak, aby bylo možné jediný kulturní areál a jeho zázemí plnohodnotně využívat. Z činnosti obce bych dále rád zmínil výsadbu stromů okolo budovy bývalého kulturního domu, který má, mimo jiné, nového majitele. Z informací mně dostupných, by měla budova sloužit i nadále jako skladovací prostory. Stromy, které bezúplatně poskytl pan František Husár ml., byly vysázeny nejen okolo budovy KD, ale byla také doplněna výsadba za uschlé porosty Na Dolinách a na mokřadech Zápověď bylo ve směru od Krumvíře vysazeno stromořadí. Mokřady byly také dále osázeny sazenicemi habrů a buků za účelem vytvoření živého plotu. Za pomoci místních rybářů se znovu zprovoznila závora, neboť se oblast mokřadů stala místem pro nezvané osoby. Ta ale bohužel nezabránila odcizení části nově zasazených sazenic porostů. Zabývali jsme se i otázkou výstavby nového dětského hřiště a sportoviště. V této oblasti jsme bohužel nebyli zatím úspěšní. Na realizaci mohou ovšem žádat taktéž jiné subjekty. Především spolky a jiná sdružení či organizace v oblasti kultury a sportu. Proto bych rád nabídl otevřenou možnost participace s případnými zájemci. Antonín Hanák 7

8 Babiččina zahrádka Malým grantem získaným pro naši obec byla podpora z Nadace Partnerství ve výši ,- na realizaci projektu s názvem Babiččina zahrádka. Která řeší především výsadbu a revitalizaci v tzv. Baťůškově uličce. Jedná se o výsadbu drobných keříků, květin a bylin. Celá akce byla realizována koncem měsíce května. Bohužel nepřízeň počasí a nadměrné sucho i přes intenzivní zálivku některé druhy zahubilo. Nejprve bylo nutné uličku vyčistit a odvézt odpad, který tam nastřádali naši spoluobčané. Následně byla doplněna zemina k vyrovnání terénu i substrátu na oporu růstu sazenic. Z bylin byly vysázeny: jaterník trojlaločný, vrbina tečkovaná, vrbina penízková, jarmanka větší, plicník lékařský, šalvěj lékařská, dobromysl obecná, meduňka lékařská, sasanka hajní, kakost krvavý, kakost oddenkatý, pitulník žlutý, oměj šalamounek, orlíček obecný, kopytník evropský, hluchavka skvrnitá,, mateřídouška obecná, mateřídouška úzkolistá, máta vonná, levandule lékařská, měsíček lékařský, heřmánek pravý, kontryhel obecný, kostival lékařský, udatna dvoudomá, mochnička trojčetná, zběhovec plazivý, pivoňka lékařská, devinka citrónová, kokořík mnohokětý, kapraď samec, dále kopr, fenykl, kerblík, koriandr a majoránka Z dřevin: barvínek menší, růže mnohokvěté, břečťan popínavý Cibuloviny: ladoňka dvoulistá, prvosenka jarní, šafrán, sněženka podsněžník. Vysety byly druhově pestré travinobylinné směsi. Květnatá louka s letničkami a včelí louka medonosná. Antonín Hanák 8

9 9

10 Dění mimo obec Zlatá včela 2015 V soboru 25. dubna 2015 se uskutečnilo v nedalekých Boleradicích oblastní kolo vědomostní soutěže pro členy včelařských kroužků mládeže - Zlatá včela Nad soutěží převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Akce se zúčastnilo 75 soutěžících z okresu Břeclav, Hodonín a Znojmo. Soutěžící přivítal hezky vyzdobený sál městyse Boleradice, kde se na úvod představily všechny zúčastněné kroužky z Hodonína, Mikulčic, Lužic, Terezína, Klobouk u Brna, Žarošic, Břežan u Znojma, Mikulovic u Znojma, Suchohrdel u Miroslavi, Miroslavských Knínic a Boleradic. A tak se mohl název obce Terezín zase jednou pozitivně zapsat v regionálním tisku i celostátních odborných časopisech. Soutěž byla hodně náročná. Děti psaly test včelařských znalostí, bylo třeba poznat deset vybraných včelařských pomůcek a určit na co se používají. Na stanovišti včelařské praxe byli zkušení včelaři a soutěžící musel správně popsat práci ve včelstvu s použitím fotorámků ve cvičném úlu. Určit správně rostlinu a říci její jméno rodové a druhové bylo třeba u disciplíny Botanika. Poslední bylo Mikroskopování poznat na obrázku, která je to noha, kde je pylový košíček, na co slouží pylové kartáčky a další záludné otázky si nachystali zkušení včelaři na soutěžící. Vítězové ze starší kategorie postoupili do celostátního kola soutěže ZLATÁ VČELA 2015, které se konalo od 13. do v Nasavrkách. Odpoledne následoval doprovodný program, soutěžící navštívili Památník bratří Mrštíků v Divákách. Prošli se krásnou přírodou Helenčina údolí, kde jim pan Jan Horák představil Viléma Mrštíka jako významného včelaře. V místním divadle pak shlédli představení Popelka aneb Pohádka z babiččiny truhličky. Společenský večer v sále plný soutěží, her, vystoupení tanečního kroužku z místní školy a výborným občerstvením od maminek včelařů byl pro mnohé děti nezapomenutelný zážitek. Finančně pomohli 10

11 akci zajistit úřad městyse Boleradice, ZO ČSV Boleradice, OO ČSV Břeclav, Český svaz včelařů Praha, město Velké Pavlovice. Včelařský kroužek mládeže z Terezína se této soutěže zúčastnil poprvé a umístil na krásném 11. místě. za Muzeum vinařství a venkova, o.s. Antonín Hanák 11

12 Spolek Terezínských vinařů,o.s. Tak jako v loňském roce se Společenský večer pořádaný Spolkem Terezínských vinařů konal v Krumvíři. V sobotu se sál místního kulturního domu pomalu začal plnit návštěvníky, kterým hrála k tanci a poslechu dechová muzika Taburčanka z Dambořic. Předtančení předvedli mladí krojovaní tanečníci z Krumvíře. V tombole nechyběly hodnotné ceny, mimo jiné ty hlavní - nerezová nádoba na víno a srnec. Občerstvení bylo zajištěno formou bufetu. Poděkování patří hlavně sponzorům, všem, kteří věnovali dary do tomboly, vinařům, za obětavost při přípravě a realizaci akce, krojované mládeži za vystoupení a Obci Krumvíř, za pronajaté prostory. Domů nás v pořádku rozvezl přistavený taxík. Vítězslav Vrba za Spolek Terezínských vinařů, o.s. 12

13 13

14 Exkurze ve Vinařství Dufek Svatobořice byla naplánována na Pan Dufek vinaře seznámil s historií i aktuálními trendy vinařství, provedl vinaře výrobními prostory a přilehlou vinotékou. Ve sklepních prostorách bylo možno ochutnat přes 30 vzorků vín ročníku oceněných na domácích i zahraničních výstavách. Degustace poté pokračovala ochutnávkou mladých vín. Nechyběl ani sekt vyrobený technologií šumivých vín. Vinaři tímto děkují za nadstandardní ochutnávku vedenou zkušeným sklepmistrem. Za Spolek Terezínských vinařů Vítězslav Vrba 14

15 Spolek Terezínských vinařů,o.s. Vinařství Dufek Víno a vinařství Datem založení firmy je rok 2003, avšak v rodině se vinaří již více než 100 let. Filozofií rodinného vinařství je motto: Všechno se podřizuje kvalitě. Od jarních prací na vinici počínaje. Vlastní výroba hroznů se provádí v rámci integrované produkce s maximální šetrností k přírodě. Vlastní výroba vín pak probíhá za využití nejmodernějších technologií, jakými jsou pneumatické lisování, řízené kvašení, používání vinifikátorů, jablečnomléčné fermentace, případně doškolování některých vín v dubových sudech. Po dosažení potřebné zralosti jsou vína naláhvována na moderní plnící lince pod ochrannou atmosférou dusíku a uložena ke zrání na láhvi. Vína jsou určena do vinoték, speciálních prodejen, gastronomiea soukromých archívů. Všechna tato vína můžete ochutnat v příjemné atmosféře klenutého sklepa přímo mezi sudy, v sortimentu 33 odrůd. Produkce pochází převážně z hroznů z vlastních nových vinic. Degustace V příjemné atmosféře klenutého sklepa přímo mezi sudy jsou nabízena k degustaci kvalitní, většinou přívlastková vína v širokém sortimentu 33 odrůd. Ta pochází z nově založených vinic o rozloze 24 ha, které postupně přicházejí do plodnosti. Součástí pobytu ve sklepě je možná i prohlídka archivního sklepa. Typy degustací Degustace ročníkových vín, archivních vín, vín speciálních, barriqueovýcha méně známých odrůd, degustace kombinovaná na přání, degustace mladých vín. Hlavní zpracovávané odrůdy 15

16 BÍLÉ ODRŮDY Aurelius, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Neuburské, Irsay Oliver, Sylvánské zelené, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Tramín červený, Sauvignon, Pálava, Muškát Moravský, Muškát Ottonel, Chardonnay, Hibernal, Kerner, Müller Thurgau, Solaris, Malverina ČERVENÉ ODRŮDY Frankovka, Zweigeltrebe, Merlot, Dornfelder, Neronet, Alibernet, Rulanské modré, Svatovavřinecké, Cabernet Sauvignon, Cabernet Moravia, Blauburger, Modrý Portugal, André Aktuální ocenění Mikulovské vinné trhy - pohár za nejlepší kolekci soutěžních vín, WEINPARADE Rakousko - 7 stříbrných medailí za Ryzlink vlašský kab, Rulandské bílé ps, Hibernalps, Sylvánské zelené ps, Muškát moravský ps, Tramín červený ps a Ryzlink rýnský. Všechny vína jsou z ročníku ConcoursMondial de Bruxelles - zlatá medaile za Tramín červený, výběr z hroznů z ročníku Volně převzato z Vítězslav Vrba za Spolek Terezínských vinařů, o.s. 16

17 Kola do rumunského Banátu Terezínští vyslyšeli výzvu na sbírku kol pro obyvatele vesnic v rumunském Banátu s českými předky i názvy. Kola dětské, tak i pro dospělé udělají jistě radost lidem v české vesnici Svatá Helena v rumunském Banátu. Dárcům kol patří velké poděkování. Josef Vykydal František Vašíček František Bíza Františka Němcová Ladislav Hoša 1 kolo 1 kolo 1 kolo 1 kolo 2 kola Monika Hovězáková 2 kola Marie Vrbová 2 kola Jaroslav Němec 17

18 Hody, hody naše hody Hody, to je největší společenská událost, slavnost v obci. Děti, mladí, ale i starší pokud se obléknou do našich krásných krojů, nebo jenom i do všedního, vzdávají tak úctu našim předkům, tradicím a lásce k domovu. Kroje by neměly zůstávat ve skříních, ale v naše hody by měly svou neskutečnou krásou zářit v hodovém průvodu. Ukažme našim rodinám, přátelům, známým, přespolním, našemu okolí a v neposlední řadě také sami sobě, že dokážeme udržovat tradice, uctívat je a že hody nejsou jen s hrstkou krojovaných. 18

19 Zapsáno v obecní kronice o rybářích Rok 2006 Skupina terezínských občanů rybářů, se rozhodla založit spolek rybářů za účelem sportovního lovu ryb. Možnost zbudovat rybník byla pouze na vybudovaném Mokřadu. V těchto místech v dřívějšku býval rybník a právě na tomto Mokřadu se jevila vhodná lokalita pro vytvoření vodní plochy pro chov a lov ryb. Členové spolku se zavázali, že zmíněnou plochu budou udržovat. Na obecním úřadu se projednaly základní podmínky rybolovu, hospodaření spolku a také další možnosti rozšíření vodní plochy. Stanovili si členské příspěvky a z těchto se nakoupila rybí násada a krmivo. Přihlásilo se třicet zájemců o sportovní rybolov. Samotný rybolov byl zahájen uspořádáním rybářských závodů. Členové se starají o prostory, sečou trávu, zbudovali příjezdové cesty, vysadili stromky. Provedli vybagrování vodní plochy a záměr je rybník rozšířit, což je podmíněno získáním finančních prostředků. Samotní členové přispívají finančně i ve výši 4000,-Kč.Finančně vypomáhá i obecní úřad a v činnosti je podporuje. Je potřeba vyzdvihnout práci a finanční dary pana Pavla Brablce,Dušana Kmenty,Ing.Pavla Skopala,Karola Dohnala,ale samozřejmě i práci ostatních členů spolku. Na Mokřadu naši rybáři vybudovali pergolu s posezením, kterou uhradil obecní úřad v částce 4500,-Kč.Spojovací materiál a samotnou montáž si zabezpečil rybářský spolek, umístnili několik ptačích budek a upravili terén. Spolek také provádí vysekání nežádoucí vegetace v prostoru mezi vysázenými stromky Mokřadového hájku. 90 zástupců z Pozemkových úřadů z celé ČR, kteří do naší obce zavítali,vybudované území kladně hodnotili,pozastavovali se nad vysráženou solí na březích tůněk, zaujalo je množství dvou druhů chráněných ropuch a stav vysázených dřevin. Proběhlo zaměření této vodní plochy a vodní hladina by měla dosáhnout výměry 1 ha. 19

20 Rok 2007 Spolek rybářů má v tomto roce 25 členů. Na počátku roku se v rámci brigády provedlo opětovné upravení břehů, kde byla navršena vybagrovaná zemina a také byl upraven ostrůvek Rybáři uspořádali druhý ročník rybářských závodů. Akce se velmi vydařila, vítězem se stal Roman Bayer ml., který pokořil i mnohem zkušenější rybáře. Zdolal Jesetera sibiřského o velikosti 97 cm. Druhé místo patřilo Václavu Brablcovi a třetí Dušanu Kmentovi V předvečer zahájení lovu dravců na rybníku rybáři na elektrickém nerezovém grilu vyzkoušeli opékání selete. Výroba nerezového grilu byla financována z prostředků rybářského spolku,tj.sběrema prodejem železného šrotu ve výši ,-Kč.Toto zařízení na grilování mají možnost si půjčovat i občané Spolek rybářů zabezpečil opékání selete při slavnostním vyhlášení Terezína vesnicí roku a také se podílel na akci jízda na kolech. Za rybářský spolek vystupuje Ing.Pavel Skopal V noci byla neznámým pachatelem zdejšímu rybářskému spolku rozmontována a odcizena vystavěná pergola,která sloužila rybářům jako zázemí při rybářských závodech a jiných společenských akcí. Rok Pořádán třetí ročník rybářských závodů pro naše občany,rodáky a také sponzory,kteří přispěli svými dary. Zúčastnilo se 27 soutěžících a ulovilo se 12 ks Kapra a po jednom kuse Jesetera sibiřsského,úhoře a Plotice. Rovněž bylo postaráno při závodech o hladové a žíznivé (pivo, nealko, výrobky z udírny). I když se rybám toho dne moc brát nechtělo,přesto všichni soutěžící i návštěvníci byli spokojeni. 20

21 Terezínští rybáři uspořádali na Písečníku Pytláckou noc,večerní zábavu spojenou s tancem,opékáním selete,uzených výrobků a občerstvením. Hrála brněnská skupina Nota Bene, byla také bohatá tombola, výherci si mohli z přivezených kádí odnést své výhry v podobě nádherných kousků ryb. Vstupné na tuto akci bylo 50,-Kč.Byla to další jejich vydařená akce. Rok Terezínští rybáři provedli po obci sběr železného šrotu Již tradičně se členové spolku místních rybářů sešli na místním rybníku Mokřad při rybářských závodech Pytlácká noc na Písečníku,opět hrála skupina Nota Bene,grilovaly se ryby,klobásky,v nabídce návštěvníci měli také uzené ryby. Vstupné bylo 70,-Kč. Rok Terezínští rybáři uspořádali již pátý ročník rybářských závodů na rybníku Mokřad. Opět se soutěžilo o zajímavé ceny a vzorně bylo zajištěno občerstvení jak pro soutěžící, tak i pro diváky. Rok Uspořádán šestý ročník rybářských závodů. Tomuto předcházela velká brigáda spočívající v úklidu okolí rybníka a vysečení prostoru na jeho březích. Závodů se zúčastnilo 20 rybářů a celkem ulovili 21 ks Kapra, 5 ks Amura a 22 ks bílých ryb (Perlin,Kuklen, Plotice). V letních měsících loňského roku rybáře zaskočil velký přívalový déšť, který s sebou splavil z okolních polí do rybníka spoustu zeminy a přitom vyplavil mnoho vysazených ryb. Tam, kde byla původní hloubka 2 m, zbylo jen 90 cm vodního sloupce. Vzhledem k nejasným majetkoprávním vztahům kolem rybníku Mokřad je prozatím celý proces patový v realizaci rozšíření vodní hladiny. 21

22 Čísla popisná v Terezíně Původně se domy a usedlosti pojmenovávaly jménem rodu, rodiny nebo osoby, které v nich bydlely. Na malých vesnicích nebo v místech s řídkým osídlením mnohde tento způsob v neformálním styku funguje dodnes jako nejefektivnější. Později se ve městech začala užívat domovní jména podle domovních znamení, snadno pojmenovatelného a zapamatovatelného sochařského nebo malířského prvku zpravidla nad chodem domu, například vyobrazení zvířete, rostliny nebo předmětu. Jiným způsobem označování byly vývěsní štíty, označující profesi majitele domu. Později bylo zavedeno číslování. Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru 1770 a ve většině obcí proběhlo od podzimu 1770 do roku Zpočátku nemělo charakter trvalého označení, ale pořadového čísla v konkrétním soupise, třebaže dům byl číslem až do dalšího přečíslování popsán křídou na vrata či dveře. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček. Začínalo obvykle nejdůležitější, zpravidla veřejnou budovou (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost). U obcí ležících podél silnice číslování obvykle začínalo prvním domem po pravé straně vesnice ze strany, kterou přijíždí vrchnost, po opačné straně se pak vracelo. Domovní čísla bývala napsána na dřevěné, plechové, popř. keramické tabulce, vytažena v omítce nebo provedena štukem. Ve vesnicích většinou od té doby číslování již nebylo měněno, takže okruh čísel z roku 1770 i sled čísel přidělených po roce 1770 poskytuje dobrou informaci o postupu vývoje obce. Ve městech byly většinou budovy od té doby několikrát přečíslovány. První vlna přečíslování proběhla v letech Číslo popisné nebo evidenční se podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. nesmí užívat opakovaně, tj. nesmí být přiděleno nové budově, která stojí na místě zaniklé dřívější budovy, jak se mnohde v minulosti dělo. 22

23 Dokonce ani pokud by byly přečíslovány domy v celé obci, což zákon připouští výjimečně z vážných důvodů ( 32) a na náklady obce, nesmí být znovu přidělena ta popisná a evidenční čísla, která v minulosti měly jiné budovy ( 31 odst. 5) (1). V Terezíně byly domy původně očíslovány po pravé straně směrem od Brna počínaje č.p.1 (od autobusové zastávky směr Hodonín) směrem k Čejči a po opačné straně zpět po č.p.28 (po autobusovou zastávku směr Brno) konče. Původní domy (kolonie) se postupně dělily na polovic (půlkolonie), ale číslo popisné se novénu domu nepřidělilo. Tyto nově vzniklé usedlosti byly popsány arabskými písmeny jako a, b. Vznikalo tak nové označení domů např. č.p.11a, č.p.11b, č.p.12a atd. Nejpozději v první polovině 19. století proběhlo v naší obci, zřejmě z důvodu větší přehlednosti, k přečíslování domů. Čísla popisná jsou od té doby situována, až na některé změny, stejně jako dnes. Historie domu č.p.69 v Terezíně Seznam jmen a čísel usedlostí z r.1808 (2): č.p.25 kolonista Novák Indikační skica z r.1827 (3): č.p.25 Matouš Novák Moravské zemské desky (4): ½ kolonie - staré č.p.25a/nové č.p.69 r.1866 Ivičič r.1880 Františka Ledahudcová r.1882 Kateřina Hošová Pozemková kniha (4): r Jan Hradil ½, Anna Hradilová ½, 23

24 r Štěpán Hradil List vlastnictví (4): r Marie Vrbová současnost Schott Martin Norbert Ing. Seznam zdrojů: (1) Označování domů [online], Wikipedie. Dostupné z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/označování_domů> (2) publikace 200 let Terezína (3) MZA stabilní katastr (4) Katastr nemovitostí, Bc. Vítězslav Vrba Zelené pivo Události v obci Na Zelený čtvrtek Přátelé dobré zábavy koupili bečku zeleného piva. Na pivo, které čepovali na OÚ, mohl dojít každý, kdo byl zvědavý jak takové pivo vypadá a chutná. Lidí se sešlo docela dost a bečka se vypila do poslední kapky. Sama za sebe mohu říct, že kromě barvy jsem jiný rozdíl nenašla. Doufáme, že se Vám tato akce líbila a stane se tradicí. MDŽ V neděli Přátelé dobré zábavy pořádali už 2. ročník besídky k MDŽ. Na besídku mohli přijít všichni ti, co si chtěly zpříjemnit nedělní odpoledne. Pohádkový program připravila paní Blanka Vrbová a s nadšením ho s dětmi nacvičila. Další dík jí patří za krásné kostými, které sama ušila. Cukrářka Martina Chlápková napekla ke kávě výborné zákusky a Víťa Vrba přinesl víno na uvolnění atmosféry. Úkol pro ostatní byl jednoduchý, zajistit, aby všechno klaplo. Poděkování patří i rodičům, kteří se na přípravě podíleli a pečlivě s dětmi pilovali básničky na představení. Simona Mančíková st. 24

25 Tříkrálová sbírka Letos jsem se poprvé mohla zúčastnit Tříkrálové sbírky, která probíhá po celé republice pod záštitou Charity ČR. Byla jsem velmi mile překvapena celou organizací sbírky. Paní Skopalová měla všechno perfektně připraveno. Od dětí, přes kostými až po závěrečné občerstvení. Její nadšení pro tuto akci i jiné akce v kostele i mimo něj je obdivuhodné. Neměli bychom zapomnět ani na pana Skopala, který se svým foťákem každou událost v Terezíně dokumentuje. Velké poděkování patří panu Skopalovi za dlouholeté hraní na varhany v kostele, které v lednu ukončil. Touto cestou manželům Skopalovým děkuji a doufám, že se s nimi budeme nadále setkávat v kostele i mimo něj. Přeji jim hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemné pohody. Simona Mančíková st. 25

26 Obecní knihovna Milí občané, jak jste si již někteří mohli povšimnout, v naší knihovně došlo ke změně knihovnice. Bývalou knihovnici paní Trojanovou vystřídala začátkem letošního roku knihovnice nová Marie Varmužová. Změna knihovnice však není jedinou změnou, která se v naší knihovně bude dít. Naše knihovna se zapojila do programu VISK3, což je program, který poskytuje dotaci a dává si za cíl restrukturalizaci knihoven, jinými slovy dochází k jejich modernizaci. Znamená to, že za pomoci finančního obnosu z dotace dojde v knihovně ke změnám knihy budou evidovány elektronicky (čtenáři dostanou kartičky místo současných průkazek), na webu knihovny (www.knihovnaterezin.webk.cz) si budete moci prohlédnout, jaké knihy se v knihovně nachází či si je rezervovat, v plánu je i obnovit fond knihovny (nakoupit nové knihy, proto Vás prosím, jestli máte nějaké tipy na žánry či konkrétní publikace, které podle Vás v naší knihovně chybí, neváhejte a napište svůj požadavek na a pokusím se Vaší žádosti vyhovět). V knihovně bude nový počítač, který bude sloužit návštěvníkům knihovny nejen k vyhledávání knih, ale i různých informací na internetu. K dispozici bude také tiskárna a v knihovně tak bude možné si i dokumenty vytisknout. V co nejbližší době bychom tuto modernizaci (včetně interiéru) chtěli provést, během ní bude provoz knihovny dočasně omezen, o změnách ale budete včas informováni. Dále bychom chtěli v knihovně rozšířit provozní dobu (o tom také budete včas informováni) a pořádat různé besedy, workshopy, soutěže a podobné akce, které jsou v okolních knihovnách již běžné. Naším prvním krokem je připravovaná akce Pasování prvňáčků na čtenáře, během níž terezínští prvňáčci budou slavnostně uvedeni mezi čtenáře, dostanou diplomy i dárek na památku. Věřím, že Vás tyto informace trochu pobídly a že se třeba rozšíří nás skromný počet čtenářů. Marie Varmužová, knihovnice 26

27 Společenská kronika ŽIVOTNÍ JUBILEA V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří za první polovinu roku oslavili své 60, 65,70,75,80 narozeniny. Jubilanty starší 80. let uvádíme všechny. 60 let 83 let Prachař Milan Zaviačičová Ludmila Ambros Jan Mayerová Marie Pilařová Anna 65 let 85 let Vrba Josef Prachařová Anna Hanáková Josefa Varmužová Marie Bezůšková Květoslava Hošová Jaroslava 70 let 87 let Škrobáková Marie Ambrosová Františka 80 let 88 let Vykydal Josef Valentová Antonie 81 let 90 let Hoša Antonín Bravencová Františka 82 let Jeřábková Františka 27

28 Oslavenkyně Bravencová Františka druhá nejstarší občanka obce Terezín Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let. ZEMŘELÍ Fojtíková Bohumila ročník 1932 zemřela S.Dolorosa Ištvánková ročník 1926 zemřela Košová Anna ročník 1927 zemřela Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. Lenka Výletová 28

29 Příspěvky do zpravodaje Všem, kdo přispěli do Terezínského zpravodaje svými příspěvky, děkujeme. Pokud by někdo z občanů nesouhlasil se zveřejněním svého jména v příštích vydáních zpravodaje, nechť to oznámí na Obecním úřadě, nebo redakci. Ať už v souvislosti s významnými životními jubilei nebo v napsaných článcích. Za redakci: Antonín Hanák, Lenka Výletová, Ludmila Esterková Pokud má někdo zájem přispět do dalšího zpravodaje svými příspěvky, může své příspěvky zasílat průběžně na Vzhledem k rozsahu článků bylo nutné přistoupit ke krácení některých příspěvků. Za obsah příspěvků ručí autoři, nikoli redakce. Plnou verzi naleznete na webových stránkách obce: 29

30 30

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

1/2011. v tomto čísle: Víte, že 2011. CM Primáš. Z redakční pošty Plán společenských

1/2011. v tomto čísle: Víte, že 2011. CM Primáš. Z redakční pošty Plán společenských 1/2011 v tomto čísle: Z obecního úřadu pod Kumstátem v krumvířské kronice Sčítání lidu, domů a bytů Výroční koncert Víte, že 2011 CM Primáš Z redakční pošty Mateřská a základní škola Z činnosti spolků

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie únor 2011 2 vydava isy ls te Za tví CCB Časo p www.listyjm.cz eno 1991 l ož Jižní Moravou za prací i zábavou Regiontour přilákal desetitisíce návštěvníků Na třicet tisíc návštěvníků přilákal jubilejní

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica.

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008 Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 1 Vážení občané, kromě velmi rušného prvního čtvrtletí,

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Višňovský zpravodaj Červen 2015 Vydavatel: městys Višňové pro občany Višňového, vychází 6 x ročně, den vydání: 15. červen 2015, ev. č.: MK ČR E 21492.

Višňovský zpravodaj Červen 2015 Vydavatel: městys Višňové pro občany Višňového, vychází 6 x ročně, den vydání: 15. červen 2015, ev. č.: MK ČR E 21492. Městys Višňové číslo 25 Višňovský zpravodaj Červen 2015 Vydavatel: městys Višňové pro občany Višňového, vychází 6 x ročně, den vydání: 15. červen 2015, ev. č.: MK ČR E 21492. Letošní dobrovolné vstupné

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

www.breziumikulova.cz

www.breziumikulova.cz Březácký zpravodaj 1/2014 Dobrý den sousedé, přečkali jsme zimu. O zimě jako takové se vlastně s uplynulým obdobím nedá vůbec mluvit. Napadlo mne srovnat, jaké zimy byly v minulosti. Samozřejmě jsem se

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více