STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s."

Transkript

1 STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ Identifikační číslo spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. (dále v textu jen spolek ) je spolkem podléhajícím právnímu režimu podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka č Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem fyzických a právnických osob, jehož účelem je přispívat svojí činností k dosahování efektivního a udržitelného rozvoje v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Článek II. Činnost spolku 1. Spolek vyvíjí následující hlavní činnost v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí: (a) výměna poznatků a zkušeností mezi členy spolku i mezi členy a odborníky mimo členskou základnu; (b) odborná výchova členů spolku i odborníků nečlenů; (c) přenos odborných poznatků získaných v zahraničí do České republiky; (d) vydávání odborných publikací a jiných odborných materiálů; (e) aktivní účast při metodické a normotvorné činnosti; (f) účast spolku a jeho členů v českých i zahraničních spolcích a jiných subjektech stejného nebo obdobného odborného zaměření a aktivní spolupráce s těmito subjekty; (g) spolupráce s orgány veřejné správy; (h) podpora při prosazování záměrů a požadavků členů spolku, nejsou-li v rozporu s etickým kodexem spolku. 2. Na podporu hlavní činnosti vykonává spolek následující vedlejší hospodářskou činnost: (a) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; (b) pořádání seminářů, symposií, školení, konferencí, workshopů, výstav a odborných exkurzí; (c) výzkum a vývoj v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. 3. Spolek je oprávněn na podporu účelu, pro který byl založen, zakládat obchodní a jiné korporace a majetkově se podílet na podnikání jiných subjektů. Článek III. Členství ve spolku 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členové spolku neručí za jeho dluhy. 2. Členem spolku se může stát kterákoli fyzická nebo právnická osoba, pokud 1

2 (a) je plně svéprávná; (b) souhlasí se stanovami a účelem spolku; (c) podala přihlášku do spolku a její členství ve spolku bylo schváleno výborem, případně po přezkoumání schváleno členskou schůzí. 3. Stane-li se členem spolku nepodnikající fyzická osoba, je její členství individuální. Je-li členem spolku právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, jde o korporativní členství, přičemž ve spolku ji zastupuje její statutární orgán, resp. jiný určený zástupce. 4. Individuální členství ve spolku se rozlišuje na: (a) obecné členství (člen); (b) expertní členství (člen-expert); (c) čestné členství (čestný člen). 5. Čestné členy spolku volí na návrh výboru členská schůze z fyzických osob, které se výrazným způsobem zasloužily o rozvoj v oblasti vodního hospodářství nebo ochrany životního prostředí anebo o činnost spolku. Čestné členství je doživotní a čestný člen neplatí členské příspěvky. 6. Spolek vede seznam svých členů, který není veřejnosti zpřístupněn. Zápisy nebo výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí sekretář výboru, a to vždy bezodkladně poté, co nastala skutečnost, která má za následek vznik členství, jeho zánik anebo změnu druhu členství. 7. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 8. Členství ve spolku zaniká: (a) písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku doručeným na adresu sídla spolku; (b) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého; (c) zánikem člena-právnické osoby; (d) vyloučením člena členskou schůzí; (e) zánikem spolku. 1. Čestný člen a člen-expert je oprávněn: Článek IV. Práva a povinnosti členů spolku (a) osobně se podílet na činnosti spolku a spolurozhodovat o jeho záležitostech způsobem vyplývajícím ze stanov; (b) volit a být volen do volených orgánů spolku; (c) účastnit se členské schůze a hlasovat o otázkách projednávaných členskou schůzí; (d) obracet se na spolek s podněty, připomínkami a stížnostmi, případně s žádostmi o řešení problémů v oblasti odborné působnosti spolku; (e) na základě pověření uděleného výborem zastupovat spolek při řešení odborných záležitostí v oboru jeho působnosti; (f) za podmínek stanovených etickým kodexem spolku uvádět v souvislosti se svými soukromými nebo podnikatelskými aktivitami členství ve spolku včetně užití grafického označení (loga) spolku. 2. Ostatní členové spolku mají práva uvedená v odstavci 1 písm. a), b), c), d) a f), avšak nemohou být voleni do volených orgánů spolku. 2

3 3. Členové spolku jsou povinni: (a) dodržovat stanovy, etický kodex, případně jiné dokumenty vztahující se k činnosti spolku, které byly schváleny členskou schůzí; (b) hájit a prosazovat dobré jméno spolku, zejména svým profesionálním vystupováním; (c) zaplatit členský příspěvek, případně další příspěvky nad rámec členského příspěvku, které schválí členská schůze. 4. Jménem spolku je oprávněn vydávat odborná stanoviska pouze jeho výbor anebo na základě pověření výboru vedoucí odborné skupiny. 1. Orgány spolku jsou: (a) členská schůze; (b) výbor; (c) kontrolní komise; (d) smírčí a etická komise; (e) odborné skupiny. Článek V. Orgány spolku 2. Členství v orgánech spolku je nehonorované, s výjimkou náhrad, jejichž výši a způsob vyplácení upravuje organizační řád spolku. 3. Volbu členů volených orgánů spolku upravuje volební řád spolku. Článek VI. Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ji k zasedání výbor nejméně jedenkrát za kalendářní rok. 2. Výbor svolá mimořádné zasedání členské schůze z podnětu alespoň jedné pětiny členů spolku nebo z podnětu kontrolní komise, uplatněného jednomyslným rozhodnutím jejích členů. Nesvoláli výbor zasedání členské schůze do tří měsíců od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 3. Výbor je povinen svolat mimořádné zasedání členské schůze do tří měsíců poté, co počet členů výboru poklesl pod devět, nebyl-li doplněn náhradníky. Pokud tak výbor neučiní, je mimořádné zasedání členské schůze oprávněna na náklady spolku svolat kontrolní komise nebo kterýkoli člen spolku. 4. Zasedání členské schůze se svolává textovou pozvánkou, zaslanou na adresu člena uvedenou v seznamu členů nejméně tři týdny před konáním zasedání. 5. V pozvánce musí být uvedeno: (a) místo a čas zasedání členské schůze; (b) navržený program zasedání. Jedná-li se o řádnou členskou schůzi, musí program zasedání členské schůze vždy obsahovat zprávu výboru o činnosti spolku, o hospodaření a o stavu členské základy spolku za období od předcházející řádné členské schůze a zprávu kontrolní komise za totéž období. 3

4 6. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat a dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. 7. Členská schůze je schopna se usnášet za přítomnosti většiny členů spolku. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů spolku přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. 8. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna se usnášet, může výbor nebo ten, kdo její zasedání svolal, svolat novou pozvánkou členskou schůzi na náhradní zasedání, které se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Z pozvánky musí být patrné, že jde o náhradní zasedání členské schůze. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání, přičemž je usnášeníschopná za přítomnosti libovolného počtu členů spolku. 9. Členská schůze schvaluje: (a) zprávu výboru o činnosti spolku v uplynulém období a návrh budoucí činnosti spolku; (b) programové dokumenty spolku; (c) stanovy spolku a jejich změny; (d) etický kodex spolku, volební řád, jednací řád a organizační řád spolku a jejich změny; (e) pravidla hospodaření spolku, zprávu o výsledcích hospodaření spolku a rámcový rozpočet na další období; (f) záměr výboru založit obchodní nebo jinou korporaci, případně se podílet majetkem spolku na podnikání jiného subjektu; (g) výši členských příspěvků, jejich splatnost a způsob jejich placení; (h) žádost uchazeče o členství ve spolku o přezkoumání zamítavého rozhodnutí výboru; (i) volbu a odvolávání členů výboru a členů kontrolní komise. 10. Členská schůze se usnáší tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných členů: (a) o vyloučení člena; (b) o přijetí nebo změně stanov spolku; (c) o zrušení spolku a jeho vstupu do likvidace. 11. Členská schůze je oprávněna rozhodnout o kterékoli záležitosti spolku, kterou si ke svému rozhodnutí vyhradí. 12. Členská schůze projednává zprávu kontrolní komise. 13. O průběhu zasedání členské schůze včetně přijatých usnesení je pověřeným členem výboru pořizován zápis, za jehož věcnou správnost odpovídá předseda výboru. Výbor zajistí vyhotovení zápisu do třiceti dnů od konání členské schůze a jeho následné rozeslání všem členům spolku způsobem uvedeným v čl. VI. odst Průběh zasedání členské schůze upravuje jednací řád spolku. Článek VII. Výbor 1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Má řídící a koordinační funkci. 2. Za výbor jedná jeho předseda nebo místopředseda, kteří také zastupují spolek navenek. K písemnému právnímu jednání za spolek je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy výboru. 3. Výbor má jedenáct členů, jejichž funkční období je tříleté. 4

5 4. Dojde-li v průběhu funkčního období k zániku funkce člena výboru, na jeho místo nastupuje jeden ze dvou zvolených náhradníků podle pořadí, v němž byl zvolen. Nelze-li uvolněnou funkci člena výboru obsadit náhradníkem, dojde k doplnění členů výboru a náhradníků jejich volbou na nejbližším zasedání členské schůze. 5. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, sekretáře a hospodáře spolku, případně další funkcionáře. Výbor se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. 6. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Svá rozhodnutí výbor přijímá většinou hlasů přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru a v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy, jinak člena výboru, který byl výborem pověřen k zastupování předsedy výboru. 7. Člen výboru je oprávněn na svou funkci rezignovat písemnou rezignací, která je účinná dnem jejího doručení výboru. 8. Výbor má zejména následující pravomoci: (a) schvaluje členství ve spolku na základě podané přihlášky; (b) navrhuje členské schůzi kandidáty na čestné členství ve spolku; (c) ustavuje smírčí a etickou komisi; (d) ustavuje a ruší stálé a ad hoc odborné skupiny k řešení odborných otázek v oblasti působnosti spolku, o jejichž vzniku informuje členy spolku; (e) rozhoduje o veškerých záležitostech spolku s výjimkou těch, které jsou svěřeny do působnosti členské schůze či jiného orgánu spolku anebo které si k rozhodnutí vyhradila členská schůze. 9. Průběh jednání výboru upravuje jednací řád spolku. Článek VIII. Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je dozorčím orgánem spolku, který dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a zda spolek vykonává činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami, případně jinými vnitřními předpisy a řády spolku. 2. Kontrolní komise je tříčlenná a ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a zapisovatele. 3. Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru a s funkcí likvidátora spolku. 4. Funkční období člena kontrolní komise je tříleté. 5. Člen kontrolní komise je oprávněn na svou funkci rezignovat písemnou rezignací, která je účinná dnem jejího doručení výboru. 6. Sníží-li se počet členů kontrolní komise, dojde k jejich doplnění volbou na nejbližším zasedání členské schůze. 7. Pověřený člen kontrolní komise je oprávněn nahlížet do veškerých účetních i jiných písemností spolku a kontrolovat vedení účetnictví spolku, k čemuž mu výbor poskytne nezbytnou součinnost. Je rovněž oprávněn požadovat od členů volených orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 8. Kontrolní komise: (a) svolává mimořádné zasedání členské schůze v případě uvedeném v čl. VI. odst. 3; (b) podává výboru podnět ke svolání mimořádného zasedání členské schůze, zjistí-li závažné porušení stanov nebo porušení obecně závazných právních předpisů jednáním člena výboru nebo jiného voleného orgánu spolku; 5

6 (c) přezkoumává účetní závěrku spolku a svou zprávu předkládá k projednání členské schůzi. Článek IX. Smírčí a etická komise 1. Výbor ustaví smírčí a etickou komisi, složenou ze tří nezaujatých členů-expertů spolku, v případě: (a) profesního sporu mezi členy spolku; (b) podezření ze závažného profesního pochybení člena spolku; (c) podezření z porušení etického kodexu členem spolku. 2. Členové spolku jsou povinni poskytnout smírčí a etické komisi veškerou nezbytnou součinnost, zejména se dostavit na její zasedání, budou-li k tomu touto komisí vyzváni. 3. Komise podá zprávu o projednání záležitosti, pro niž byla ustavena, a o jeho výsledku na nejbližším zasedání členské schůze; tím je její činnost ukončena. Článek X. Odborné skupiny 1. Výbor v oblasti odborné působnosti spolku zřizuje a ruší tematické odborné skupiny, a to buď jako stálé orgány spolku anebo orgány ad hoc určené k řešení aktuálních specifických problémů. Členství v odborných skupinách je dobrovolné a jejich členy mohou být členové spolku i jiní odborníci, kteří členy spolku nejsou. 2. Činnost odborné skupiny řídí její vedoucí, který za odbornou skupinu jedná s výborem. Článek XI. Závěrečná ustanovení 1. Zrušení spolku a jeho likvidace se řídí ustanoveními 268 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Organizační řád, volební řád a jednací řád spolku, popřípadě jiné dokumenty, jimiž se řídí činnost a vnitřní poměry spolku, nesmějí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. 3. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí spolku dne

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s.

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a sídlo Spolku 1) Název v češtině zní: SČS Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. (dále jen Spolek) 2) Název v angličtině

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku S T A N O V Y HLAVA I Základní ustanovení 1/ Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku (dále jen Společnost ) je dobrovolné a nezávislé společenství technických

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC I. Úvodní ustanovení 1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen Klub nebo Spolek ) je spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným

Více