ZORA - MĚSÍČNÍK ČESKÝCH SLEPCŮ Devadesát let mimořádného kulturního počinu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZORA - MĚSÍČNÍK ČESKÝCH SLEPCŮ Devadesát let mimořádného kulturního počinu"

Transkript

1 ZORA - MĚSÍČNÍK ČESKÝCH SLEPCŮ Devadesát let mimořádného kulturního počinu Monika Mužáková Anotace: Článek se zabývá historickým pozadím vzniku časopisu Zora a zhodnocením jeho reálného přínosu pro lidské i společenské zrovnoprávnění osob se zrakovým postižením v první polovině 20. století v českých zemích. Autorka poukazuje na dalekosáhlý význam tohoto periodika pro celé další emancipační úsilí i kulturní směřování několika generací nevidomých. Cílem článku je též snaha vysoce ocenit jedinečnou osobnost Karla Emanuela Macana a jeho blízkých spolupracovníků a přátel, kteří dokázali připravit podmínky pro změnu paradigmatu postaveni člověka se zrakovým postižením ve společnosti. Klíčová slova: kulturní podmínky pro nevidomé v českých zemích, Karel Emanuel Macan, slepecké svépomocné hnutí, spolek Český slepecký tisk, časopis Zora. Motto: K chvále života, který se dovede po všech cestách této země i s černou páskou rozběhnout tmy přes oči i bez žehnajícího úsměvu světla." 1 1 Kulturní podmínky pro nevidomé v českých zemích na přelomu 19. a 20. stol. Bezprostřední založení prvního slepeckého periodika v Brailleové písmu v lednu roku 1917 jisté urychlily hrůzné důsledky války, z bojiště se vracely stovky oslepených vojínů. Jeho vznik byl ale podmíněn především obecně neutěšeným stavem kulturních a vzdělávacích možností slepců v českých zemích. Na rozdíl od většiny jiných evropských zemí nevycházelo u nás do doby začátku první světové války jediné periodikum v Brailleové písmu. Nevidomí příslušníci německé menšiny měli situaci poněkud usnadněnou tím, že si mohli objednat četné slepecké časopisy vydávané v německém jazyce v jiných státech Evropy. 2 V Klárově ústavu pro slepé v Praze a Zemském ústavu slepců v Brně vycházely ojediněle české tituly v bodovém písmu, neexistovala slepecká knihovna. První úspěšné pokusy o vytvoření příznivějších podmínek pro kulturní život slepců na přelomu století se jednoznačné 1 Krchňák, R. S bílou holí. Drobné črty o světě, který nevidím, ale miluji. Úvod. Brno : Pomocný spolek samostatných slepců, První vlastní časopis Mitteilungen (Sdělení) pro německou slepeckou komunitu ale začíná v Čechách vycházet snad až od r Vydává ho čtyřikrát ročně Podpůrný spolek samostatných slepců pro členy své pobočky v Ústí n. Labem. BB

2 pojí se jménem Karla Emanuela Macana a následně se vznikem našeho největšího kulturního svépomocného slepeckého spolku Český slepecký tisk v roce Karel Emanuel Macan ( ) S jeho jménem se váže nově pojímaná a chápaná možnost společného sdílení bytí lidí nevidomých a vidomých i rozpoznaná odpovědnost nevidomého člověka za vlast - Karel Emanuel Macan (zakladatel české slepecké knihovny v Praze) ní život. K. E. Macan se stal plným právem symbolem našeho slepeckého spolčování i lidské nezdolnosti a vytrvalosti. Dnes je vnímán jako náš nejvýznamnéjší nevidomý hudební skladatel, ale zejména také jako ten, kdo věnoval značnou část svého života pomoci druhým a zásadně se zasloužil o svobodnou možnost nevidomého člověka naplnit svůj osud. Jeho pojetí smyslu života člověka s postižením zůstává pro nás plným právem trvalou hodnotou i dnes: O co byl ochuzen život Váš ve světě hmotném, co ztratili jste z jeho mizivých radostí a ldamů, nahradí Vám v nevyčerpatelném bohatství a dosud neznámých ryzejších hodnotách prohloubený život duševní, obrozený, od hmoty osvobozený život s dalekými obzory nových, lepších světů." 3 K. E. Macan se narodil 25. srpna 1858 v Pardubicích, po reálce studoval v letech na pražské technice chemii. O pravé oko přišel při neopatrné manipulaci se zápalkou již v dětství, o druhé na prahu dospělosti. Již od mládí se věnoval hře na klavír a jako samouk složil několik drobných skladeb, umínil si tedy věnovat se hudbě. Na pražskou varhanickou školu byl přijat (1881) rovnou do druhého ročníku, skladbu studoval u Zdeňka Fibicha ( ), jeho mše byla dokonce na doporučení Johannese Brahmse ( ) uvedena ve Vídni. Největšího úspěchu dosáhl v písňové tvorbě a smyčcovým kvartetem f moll, které bylo slavnostně provedeno na oslavu 3 Macan, K.E. Úvodník. Zora, 1917, č

3 Macanových šedesátin (1919) v Obecním domě za přítomnosti prezidenta republiky. Zesnul dne 6. února Jeho hudební úspěchy dnes nejsou doceněny, zásadní význam si však uchovává jeho nezištné působení ve prospěch stejně postižených lidí. S radostí a houževnatostí vždy propagoval českou slepeckou knihu a esperanto mezi nevidomými. V roce 1890 absolvoval ve Vídni kurz pro učitele slepců a již od ledna 1891 působil jako literní a hudební učitel, následně jako pedagogický správce v Klárově ústavu. O tři roky později založil v jeho prostorách naši první slepeckou tiskárnu. Zde se mu podařilo roku 1896 vydat první čítanku pro slepé děti. V té době se angažoval i v přepisování prvních knih do bodového písma v českém jazyce. Pro tuto činnost získal mnoho svých vidomých přátel a věnoval jí nezištně vlastní finanční prostředky. První válečný rok přinesl velký zvrat v jeho pedagogické práci v Klárově ústavu. Z fronty se začínají vracet první oslepení vojíni". Počínaje rokem 1915 tímto ústavem prochází každoročně přibližné čtyřicet válečných slepců, pro které zde nechal jeho ředitel Emil Wagner ( ) otevřít zvláštní oddělení. Ztráta zraku působila na mnohé vojíny drtivé. Bylo třeba veliké trpělivosti, než se s novým způsobem života aspoň trochu spřátelili a než se mohlo přistoupiti k jejich výcviku." 4 A byl to právě K. E. Macan, kdo neúnavně poskytoval osleplým vojínům základní sociální rehabilitaci a učil je získávat nejdůležitější dovednosti při adaptaci na nové životní podmínky. Při práci a rozhovorech s nimi si Macan znovu naléhavě uvědomoval, jak citelné nevidomí pro své kulturní i lidské směřování postrádají knihy a časopisy. Všechny výše uvedené důvody ho dovedly k rozhodnutí založit nový svépomocný slepecký spolek, 5 který by se orientoval výhradně na vydávání tiskovin v bodovém písmu v českém jazyce. 3 Spolek Český slepecký tisk (ČST) Dne se K. E. Macan jako člen Zemského spolku pro výchovu a opatřování slepých v království českém účastnil jeho schůze na Staroměstské radnici, kde se snažil přesvědčit jeho představenstvo o nutnosti zásadním způsobem změnit dosavadní neutěšený stav kulturních možností nevidomých lidí. Zejména díky podpoře jeho předsedy, profesora MUDr. Jana Deyla ( ), vlivného činovníka i v dal roků Klárova ústavu slepců v Praze. Praha : vlastním nákladem, s. 5 Svépomocný neboli podpůrný spolek (na rozdíl od spolku dobročinného, charitativního) je založen na vzájemné podpore a solidaritě jeho členů, které pojí např. v tomto případě zrakové postižení. První takový spolek v českých zemích s názvem Vzájemné se podporující spolek nevidomých pro země Koruny české v Praze založili lidé se zrakovým postižením již v roce V r změnil název na Podpůrný spolek samostatných slepců (PSSS).

4 ších slepeckých korporacích, se podařilo odsouhlasit v rámci stávajícího spolku vytvoření nového Odboru pro slepecký tisk český". Teprve od roku 1915 mohou naši slepci kulturně žiti ve své mateřštině. Toho roku byl založen spolek Český slepecký tisk, který si vytkl za úkol četbou mírniti duševní útrapy válečných slepců, a proto počal pro ně vydávati slepecky tištěné české knihy a časopisy. Do té doby, až na několik čítanek, nebylo českých knih pro slepé a vzdělání naši nevidomí musili si opatřovati četbu z knihoven německých". 6 Předsedou odboru se stal Metod Jan Zavoral ( ), opat strahovský, významný protektor i donátor pražských slepeckých ústavů a korporací. Prvním počinem odboru se stalo v srpnu r vydání almanachu Jitřenka, který si kromě osmdesáti válečných slepců přečetlo i přes sto slepců civilních. Nicméně nejdůležitější okamžik nastal v lednu r. 1917, kdy došlo k vydání prvního čísla časopisu pro slepce v českých zemích ZORA. 4 Časopis ZORA Dostatečně výmluvný je následující text iniciátora celého našeho slepeckého kulturního hnutí a současně prvního redaktora Zory K. E. Macana: Odbor přistupuje k vydávání Zory v důvěryhodné naději, že stránky její přinesou Vám nejednu světlou chvíli, nejedno radostné uspokojení a zodpovědí nejednu z těch nutkavých otázek, jež Vám dnes klade nový poměr Váš k životu a nové životní Vaše cíle. Neboť každý z nás máme stejné právo na plný, nezkrácený život ve všech jeho složkách a na živou, spolučinnou účast svoji na všem tom, čím kypí jeho věčné se ohrožující, požehnaný proud..." 7 Obrázek o tom, jaké naděje vkládali nevidomí do své Zory, si nejlépe můžeme utvořit ze vzpomínky členky osmnáctičlenného stálého správního výboru spolku a neúnavné propagátorky rovnoprávného postavení slepců Emilie Pollandové ( ): Prostými slovy nelze ani vyčíslit pocit radosti, který naplnil tehdy mé nitro, když se první číslo tohoto - nám nevidomým drahého listu - ocitlo v mých rukách. Slzy radosti mne polily a jisté i stejné všecky ostatní mé druhy v osudu u vědomí, že konečně je odčiněna křivda, která nás české děti tak hrozně bolela, když musily jsme se učiti čtení slepeckému písmu z knih německých. Políbila jsem tento tenký svazek..." 8 Macan kolem sebe soustředil mnoho svých přátel a nadšených spolupracovníků a postupně se podařilo i v složité válečné době získat nezbytné finanční prostředky nejen na vydávání časopisu, ale i jeho 6 Výroční zpráva ČST za rok Praha : vlastním nákladem, s. 7 Macan, K.E. Zora. Praha, 1917, č. 1, s. 2. ' Pollandová, E. Třicet let českého slepeckého tisku. Svét nevidomých, 1947, č. 3, s. 9. m

5 XXXII. VÝROČNÍ Z P RÁVA spolku ČESKÝ SLEPECKÝ TISK Praha II, Krakovská 21 z a r o k Válené příznivce spolku, kteří flenský příspřvek nebo dar Již poukázali, pékné prosíme, aby vložené složenky laskavé užili k liskáni nových členů spolku. Obdriite-U omylem tutéž lásilku CST. Trafte ji v téže obálce. Pro Český slepecký tisk vytvořil toto půvabné výtvarné dílo Alfons Mucha v roce Znázorňuje sedící nevidomou dívku čtoucí v knize. Nálepka v hodnotě jedné koruny se prodávala se záměrem, aby mohl být postaven vlastní spolkový dům.

6 hudební přílohy. Klárův ústav poskytl určité technické zázemí, tiskařský a lisovací stroj. Mimořádné nesnadné začátky ilustruje skutečnost, že Macan veškeré práce kolem časopisu Zora, jehož je zakladatelem a prvním redaktorem, řídil ve své vilce v Praze-Košířích. Vlastní tiskařské práce probíhaly první čtyři roky na pražské škole na Santošce, kde řídící učitel Jaroslav Srp (z předělané gumové ždímačky) vlastnoručně vyrobil válcový lis a za dobrovolné pomoci mnoha svých žáků v jejich volném čase po vyučování i v době prázdnin tiskl jednodivá čísla. Tiskárna" se poté stěhovala po různých pražských školách až do konce druhé světové války. Úspěch časopisu a velký zájem, který o něj nevidomí projevili (už v prvním roce si Zoru objednalo 129 stálých předplatitelů), podpořil vůdčí osobnost veškerého dění K. E. Macana v úmyslu přeměnit Odbor na samostatný spolek. K jeho založeni došlo 14. května 1918 a jeho předsedou se stal strahovský opat dr. Metod Zavoral, místopředsedou prof. Jan Deyl, císařský rada Schroetter a hraběnka z Nostic-Rienicků. Dne 18. června obdržel spolek povolení od C. k. místodržitelství k zahájení činnosti. Skládal se původně z odborů redakčního, musejního, knihovního a finančního neboli agitačního. Účelem spolku bylo vydávati pro nevidomé hmatovým písmem knihy i časopisy v jazyku českém nebo slovenském, jakož i hudebniny, zřizovati knihovny a zřiditi a finančně zaříditi vlastní tiskárnu a podniky, jimiž by se prospělo k osvětovému povznesení slepců". Spolek získával prostředky z veřejné dobročinnosti, darů a členských příspěvků. Ty činily v případě nevidomých dvé koruny a vidomých čtyři koruny ročně. Veškerá práce spolku se zaměřila na vydávání Zory a postupné i dalších jejích příloh. Své síly nabídli zcela nezištně další přední aktivisté slepeckého hnutí: Ant. Růžička, předseda Podpůrného spolku samostatných slepců, kpt. Rud. Frezsl, Jar. Srp aj. Připomeňme si stručně alespoň dva lidské osudy spjaté se slepeckým hnutím: 4.1 Ema Pollandová-Rabanová Narodila se 26. dubna 1893 v zámožné rodině obchodníka v Praze. O zrak přišla v raném dětství. Vychodila Hradčanský ústav pro slepé děti, kde se věnovala hře na klavír a housle, z obou nástrojů složila později státní zkoušky. Stala se jednou z prvních soukromých učitelek hudby u nás, dokonce příležitostné koncertovala. Byla mimořádně inteligentní a činorodá a díky svému rodinnému zázemí měla i noblesní vystupování. Její trvalé úsilí o zlepšení postavení nevidomých žen vyústilo v r v rozšíření příloh ZORY o další, zaměřenou - jak sám název Nevidomá hospodyně napovídá - výhradně na ženská témata. Jejím cílem bylo dodat nevidomým ženám odvahu osamostatnit se a dokázat vést plnohodnotný rodinný život. Ema Pollandová ji 9 Stanovy ČST. Praha,

7 redigovala od samého počátku nepřetržité dalších neuvěřitelných padesát let. Zmínku si zaslouží současný nový název přílohy. Na paměť její zakladatelky byla přejmenována podle jejího křestního jména na EMU a pod tímto názvem vychází dosud. Ema Pollandová mohla svoje hudební vzdělání uplatnit při vedení další přílohy ZORY, a to Hudebné-teoretické. Vydávala zde díla českých skladatelů v bodové notaci. Ema Pollandová se vyznačovala značným organizačním talentem, obstarávala např. sama celou administrativu a korespondenci ZORY ve svém bytě na Vinohradech. Stala se neúnavnou spolupracovnicí a oporou K. E. Macana a podílela se na činnosti všech významných slepeckých spolků. Poznatky o moderních směrech ve světovém slepeckém hnutí získávala také ze zahraničních slepeckých časopisů. Opakovaně poukazovala na potřebu kulturního povznesení nevidomých žen a její významný praktický podíl na založení Ženského odboru v rámci PSSS v roce 1930 je nezpochybnitelný. Stala se jeho předsedkyní a v této funkci byla opakované potvrzována. Ženský odbor organizoval pro své členky kurzy vaření, tance, různé bazary apod. Snažil se zaměstnávat nevidomé ženy ve svých dílnách jako strojní i ruční pletařky a získávat různé sociální úlevy pro své členky. Po únoru 1948 Ema Pollandová jako jedna z mála vůdčích činovníků slepectví odmítla sjednocující tendence slepeckých organizací. Statečně dokázala poukazovat na značný majetek slepeckých korporací, který převzala nástupnická Ústřední jednota invalidů, i na vývoj v této organizaci, který probíhal pod politickým diktátem. Tato výjimečná žena umírá 19. září Rudolf Freszl Doba nejvétšího rozmachu slepeckých korporací v období první republiky je úzce spjata i s tímto jménem. R. Freszl se narodil 31. října 1879 v Praze, vystudoval německé gymnasium v Liberci a vysokou školu intendanční ve Vídni. Po jejím ukončení je přidělen zpět do Prahy a v hodnosti kapitána pražské posádky nastupuje slibnou vojenskou kariéru. O zrak přišel z dosud neznámých příčin pravděpodobně v roce 1910; tehdy byl v hodnosti setníka z důvodu slepoty penzionován. Rudolf Freszl se záhy naučil Brailleovu písmu a začal přepisovat knihy pro Deylův ústav. Spřátelil se K. E. Macanem, od roku 1917 mu pomáhal při vydávání prvního čísla ZORY a podílel se na činnosti dalších slepeckých spolků. Byl zvolen místopředsedou správního sboru (kuratoria) Deylova ústavu pro slepé, místopředsedou Družiny osleplých vojínů a I. místopředsedou spolku Český slepecký tisk, kterým byl též od r čestným členem. Po smrti K. E. Macana v roce 1925 se ujal na patnáct let funkce šéfredaktora ZORY. I po roce 1940, kdyjej vystřídal Ferdinand Wildmann ( ), zůstává odpovědným redaktorem všech slepeckých časopisů, které vydával Český slepecký tisk, a prováděl veškeré korekturní práce. Zemřel 1. dubna 1949.

8 Obsahově se časopis zaměřil na informování svých čtenářů v oblasti kultury slova i hudby, slepecké spolkové činnosti, života nevidomých ve světě a vzdělávacích možností. Postupně začaly vycházet jeho četné přílohy: Zpravodaj, Hudebné- -teoretická, esperantská Auroro, Poučná příloha, Šachová příloha, Nevidomá hospodyně, Naše beseda aj. Pro děti vyšly přílohy Na úsvitě (pouze v r. 1928) a Pro naše nejmenší ( ). Tento způsob vydávání příloh - samostatně od hlavního periodika, dle rozdílného zaměření čtenářů, prosadil již od počátku sám Macan a přetrvává do současnosti. Ještě za Macanova života došlo k naplnění účelu spolku svrchovanou měrou. Díky Zoře a nadšenců kolem ní od jejího prvního vydání až dosud je s tímto časopisem svázáno hnutí za občanskou i lidskou emancipaci nevidomých. Zora se i po smrti svého zakladatele (1925) postupně rozšiřovala, rostl počet jejích příloh. Články se orientovaly na nejrůznéjší aspekty slepeckého hnutí a spolkového života. Spolku se podařilo zakoupit vlastní tiskařský stroj, došlo k pozvolnému nárůstu stálých předplatitelů Zory, počátkem roku 1934 měla již 422 předplatitelů, spolek 1100 členů, z toho 700 nevidomých. K časopisecké produkci se postupné přidávalo vydávání klasických děl české literatury i prvních knížek pro děti. I během druhé světové války spolek dokázal vždy shromáždit dostatek finančních prostředků, aby nemusel zastavit vydávání časopisu. V roce 1945 se redakce Zory přemístila do nově získané spolkové budovy v Praze, Krakovské ulici, kde sídlí dosud. Po roce 1945 spolek získal úřední povolení k rozesílání vánočních a velikonočních pohlednic, které spolku přinášely každoroční čistý zisk přes milion korun a umožňovaly mu další činnost. Z těchto peněz se např. nakupovaly různé pracovní a vzdělávací pomůcky pro nevidomé členy, dotovalo se i předplatné Zory. A když vyskytne se případ, že pro naprostou nemajetnost nemůže i ten nebo onen tisky předplatiti, poskytne mu spolek na žádost časopisy i zcela zdarma." 10 I v osvobozeném Československu spolek ČST nadále sehrával klíčovou úlohu na poli péče o kulturní osvětu nevidomých. Tiskl časopisy a vydával knihy a noty pro děti i dospělé, včetně učebnic pro potřeby slepeckých výchovných ústavů. Cenné údaje poskytl zápis z 32. valné hromady spolku ze 16. června Dovídáme se, že spolek měsíčně potiskl čtyřicet tisíc dvojlistů papíru pro 555 dospělých odběratelů a 145 dětí. Nadále vydával měsíčník Zoru s devíti přílohami v rozsahu samostatných časopisů. Spolek pořádal pro nevidomé kurzy psaní na stroji, výuku bodového písma u později osleplých, zvažoval otevření Zemanova slepeckého musea". Spolek měl v roce 1947 devatenáct stálých zaměstnanců, z nichž patnáct bylo 10 Redakční zpráva ČST za rok Praha, 1948.

9 nevidomých. Výbor spolku byl tvořen dvanácti členy, z nich byla polovina nevidomých. 13. listopadu 1950 předseda spolku PhDr. Q. M. Vyskočil obdržel oznámení Ministerstva vnitra, čj o tom, že spolek Český slepecký tisk zanikl. Časopis Zora naštěstí nikoli. Stejně tak by neměl zaniknout ani náš obdiv k těm, kteří tvorili dějiny našeho svépomocného slepeckého hnutí. K jejich myšlenkám a nadějím. K tomu zástupu mužů a žen, kteří, stejné jako jeden z jeho zakladatelů Karel Emanuel Macan, věřili, že život je úžasný, krásný - a nejen v plném slunečním poledni, ale i v hluboké, temné půlnoci"." Závěr Rok založení odboru Český slepecký tisk a rok počátek vydávání prvního českého periodika v Brailleové písmu mají zásadní význam pro rozvoj a další směřování celého hnutí nevidomých a jejich společenskou integraci v českých zemích. Literatura: DIGRIN, L. Vývoj slepeckého tisku v našich zemích. Praha: Tyfloinformační agentura Radar, KRCHŇÁK, R. S bílou holí. Drobné črty o světě, který nevidím, ale miluji. Brno: Pomocný spolek samostatných slepců, KURZ, J.; NEUBERT, F.K. Deylův první český ústav pro nevidomé. Praha : Ústřední výbor svazu invalidů, LAŠŤOVKA, M.; LAŠŤOVKOVA, B.; RATAJ, T.; RATAJOVA, J.; TŘI K AČ, J. Pražské spolky. Praha : SCRIPTO- RIUM, LEDVINKA, V.; PEŠEK, J. (ed.). Od středověkých bratrstev k moderním spolkům. Praha: SCRIPTORIUM, Obecné otázky neziskového sektoru. Sborník. Praha: AGNES, Péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou v Republice československé v roce Praha : Státní ústav statistický, POLLANDOVÁ, E. Třicet let českého slepeckého tisku. Svét nevidomých, SMÝKAL, J. Pohled do dějin slepeckého písma. Brno : Česká unie nevidomých a slabozrakých, SMÝKAL, J. Pohled do dějin slepeckých spolků. Brno: Slepecké museum SONS v Brně, SMÝKAL, J. Tyflopedický lexikon jmenný. Brno: SONS, Seznam pramenů: 100 roků Klárova ústavu slepců v Praze, Ústav pro zaopatřování a zaměstnávání dospělých slepců v Praze. Praha: vlastním nákladem, " Macan, K. E. Úvodník. Zora, 1917, č. 1.

10 Redakční zpráva ČST za rok Praha, vlastním nákladem, Výroční zpráva za rok Praha: Klárův Stanovy ČST. Praha, ústav vlastním nákladem, Výroční zpráva ČST za rok Praha : Zora, 1917, č. 1. KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL LEBEER, J. (ed.)., a kol. Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje: Podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání. Praha : Portál, s. ISBN Kniha stručně poukazuje na význam inlduzivního (integrovaného) vzdělávání dětí s odchylkami vývoje, ale především seznamuje s některými z nejúspěšnéjších programů pro rozvoj myšlení a celkovou podporu rozvoje dětí s odchylkami duševního vývoje způsobenými postižením nebo sociokultumím znevýhodněním. Mezi ně patří světové známá metoda R. Feuersteina zprostředkovaného učení a rozvoje poznávacích funkcí; model konceptuálního vyučování norského pedagoga Magne Nyborga a jeho žáků, jehož záměrem je systematický rozvoj obsahu pojmú a jejich kategorizace; portsmouthský systém rozvoje řeči a čtení u dětí s vážnými poruchami v raném věku; metody aktivace kognitivních funkcí, které se osvědčily v Rumunsku u dětí sociálně deprivovaných, žijících v nepodnětném prostředí (především romských). I když publikace nenahrazuje speciální výcvik pro práci s danými programy, poskytuje podrobné informace včetně řady cvičení a postupů, které budou inspirací pro všechny, kdo pracují s postiženými dětmi i běžnými předškoláky a žáky prvních ročníků školy. Knihu uvítají speciální pedagogové, pedagogičtí psychologové, logopedi, učitelky mateřských škol, učitelé základních škol, třídní asistenti i rodiče.

ÚVOD DO OFTALMOPEDIE

ÚVOD DO OFTALMOPEDIE ÚVOD DO OFTALMOPEDIE Speciální pedagogika - Jako samostatný obor uznána na přelomu 19. a 20. století - Původně se této problematice věnovali lékaři - Nyní speciálně vyškolení pedagogičtí pracovníci s principiálními

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Výročí. Kalendár dvou pražských ústavů. Ústav pro nevidomé na Hradčanech

Výročí. Kalendár dvou pražských ústavů. Ústav pro nevidomé na Hradčanech Výročí Kalendár dvou pražských ústavů Je dobré povšimnout si významných letošních výročí dvou pražských ústavu pro výchovu a vzděláváni nevidomých. Je to ústa\' na Hradčanech (190. výročí vzniku) a ústav

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM JAK NAŠE SPOLEČNOST POHLÍŽÍ NA OSOBY S POSTIŽENÍM? Vše posuzujeme na základě určité normy (legislativně daná x subjektivní) Na co se v

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro žáky základních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro žáky základních škol Nabídka vzdělávacích programů pro žáky základních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Tyto Stanovy plně vycházejí z původních Stanov Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí z let 1883/84 a jejich modifikované verze z konce 20. let 20.

Více

SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO

SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO Ict4-PRV-5 SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO Vypracovala: Mgr. Petra Přikrylová DOPLŇ VĚTY : Podněty z okolního prostředí vnímáme prostřednictvím #####################...##.. SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Ty jsou sídlem 5 smyslů:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 2016/0279(COD) 5.12.2016 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu nařízení

Více

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/ Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/02.0011 V březnu 2013 odstartovala ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň pod záštitou Plzeňského kraje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

POHLED DO DĚJIN PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ LIDÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V KONTEXTU SPOLKOVÉ ČINNOSTI

POHLED DO DĚJIN PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ LIDÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V KONTEXTU SPOLKOVÉ ČINNOSTI POHLED DO DĚJIN PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ LIDÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V KONTEXTU SPOLKOVÉ ČINNOSTI Monika Mužáková Anotace: Zdravotní postižení se dotýká samotné existence člověka, kvality a směřování jeho

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Občanské sdružení BALET o. s. - 1 - OBSAH: 1. SLOVO ÚVODEM...3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BALET o.s...4 2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 2.2 HISTORIE...4 2.3 ČINNOST A POSLÁNÍ...5 2.4 CÍLE...5

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Realizační tým občanského sdružení Komunitní centrum Chánov Základní informace Stanovy Cíle činnosti Služby Aktivity Projekty Ekonomika Název sdružení: "Komunitní centrum Chánov". Právní

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec Identifikátor: 600 010 601 Termín konání inspekce: 31. květen 2007 4. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pardubice - Polabiny, Odborářů 345. Adresa: Odborářů 345, 530 09 Pardubice - Polabiny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pardubice - Polabiny, Odborářů 345. Adresa: Odborářů 345, 530 09 Pardubice - Polabiny Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pardubice - Polabiny, Odborářů 345 Adresa: Odborářů 345, 530 09 Pardubice - Polabiny Identifikátor školy: 600 095 932 Termín

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC Výroční zpráva za rok

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2013 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku STANOVY

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku STANOVY STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku Článek 1. Název, sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve

Více

Inkluzivní vzdělávání podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Inkluzivní vzdělávání podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Inkluzivní vzdělávání podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem PhDr. Vladislava Moravčíková Školské poradenské zařízení Centrum ROZUM v.o.s Bc. Kateřina Pokorná, MSc. Ústav ROZUMu, z.ú Osnova

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940.

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. 1940-41 Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. Organisace školy. Vynesením ze dne 28. XI. 1940 č. I - 1524/3 ai

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2011 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Celá problematika spojená

Celá problematika spojená (třicátéosmé pokračování) LOTERIE VĚCNÉ Výňatek z knihy LOSY V SRDCI EVROPY Od klasických ke stíracím Vydalo Nakladatelství Olympia, a.s. SAZKA - OLYMPIA 2002 Edice Sazka autor Ivo Kasal Celá problematika

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více